Yaralı Teğmen'den acı haber

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaralı Teğmen'den acı haber"

Transkript

1 YIL: 54 SAYI: Fiyatı 50 Krş. 5 EKİM 2015 PAZARTESİ Davut Başaran Gaytancıoğlu, çiğ süt fiyatının artmamasını eleştirdi Haberi 3. Sayfada 30 Eylül de SGK primini ödeyemeyenler için yarýn son gün SGK, prim ödeme süresini yarına kadar uzattı Haberi 2. Sayfada Kontrol Sende adlı oyun sahnelendi Haberi 9. Sayfada Memleketimden İnsan Manzaraları (30) ANAMUR NİRE ANKARA NİRE Hüseyin Erkan'ın yazısı 2. sayfada Yaralı Teğmen'den acı haber Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu: "Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, meslek onurumuz zedelenmiştir" Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan, engellilerin isteklerini dile getirdi Planı pilav sanıp kaşıklamak ve ötesi... Hikmet Aksoy'un yazısı 5. sayfada Haberi 4. Sayfada Haberi 5. Sayfada Haberi 3. Sayfada Keşan'da aday öğretmenlere "Uyum Eğitimi Semineri" verildi Haberi 7. Sayfada Enterasyon Ulusal Kanalý izliyordum geçen akþam.. Mustafa Mutlu nun Kral Çýplak programýnda Mine Kýrýkkanat vardý.. Söz, tarihî Aspendos un restorasyonuna gelince, beyaz mutfak mermeri döþenmiþ olmasý ikisini de güldürdü.. Mine Kýrýkkanat: Buna restorasyon deðil, enteresan asyon derler dedi Düþündüm: Tam bize göre bir yakýþtýrma.. Ben galat a çekip, enterasyon diyerek kullaným kolaylýðý getirdim Çünkü, baþta demokrasimiz olmak üzere, bu sözcüðü kullanabileceðimiz çok alan var.. Neler mi? Örneðin, demokrasimiz enterasyon dur: %10 barajlýdýr.. Milletvekillerini millet deðil, parti genel baþkanlarý belirler.. Seçim bir kere olmaz, muktedir kazanýncaya kadar tekrarlanýr.. Seçime kaç parti girerse girsin, sadece Meclise girmiþ olanlara Hazineden para verilir.. Anayasaya göre baðýmsýz olmasý gereken Cumhurbaþkaný, bir partinin baraj altýnda kalmasýný, baþka bir partiye 550 milletvekili verilmesini isteyebilir Ýktidara paralel yönetimler oluþur örneðin; *Ýktidar gücüyle kumpaslar kurup, suçsuz insanlarý sahte belgelerle hapislere týktýrýrlar.. *Ülkenin bir köþesini bölüp özerk bölge kurar, vatandaþý olduðu Türkiye Cumhuriyeti Devletine savaþ açar, ülkeyi kan gölüne çevirirler.. *Ne isterlerse yaptýðýmýz dost(!) ülkeler, bu hainleri hem silahla hem sözle desteklerler Bunlara karþý takýnýlan tavýr da: enterasyon, yani enteresandýr: Saflýða, aldatýlmýþlýða sýðýnýp geçiþtirmek!.. Eminim, sizler daha ilginçlerini ekleyeceksiniz! FAK. +

2 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 2 Haftada Bir Hüseyin ERKAN yalaným yok hayýr özlemedim hiç özlemedim hem de çok yýldýzlý otellerin tek kuþ sütü eksik sofralarýný. yalaným yok evet özledim çok özledim hem de bakýr sinilerin çevresinde baðdaþ kurmuþ diz çökmüþ kadýnlarýn erkeklerin nasýrlý elleriyle sabrý katýk yapýp yufkalarýna keyifle gülüþlerini ve þükretmelerini tanrýlarýna. (H. E.) Benim sevdiðim insanlarýn çoðu, nedense kendi çýkarlarýný hiç düþünemez. Yok caným! Olur mu hiç öyle þey! Her insan, kendi çýkarýný mutlaka düþünür. diye itiraz edeceðinizi bildiðim için, sözü fazla uzatmadan örnek vereyim hemen: 1950 li yýllarda adý gazete ve dergilerde sýkça görünen biri vardý. Eðitimci bir yazardý. Özellikle de Halk Eðitimcisi ve de MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Gazi Eðitim Enstitüsü öðrencileri, bir gün, bu ünlü eðitimci yi okullarýna davet ederler. Koþarak gider. Mikrofona geçip kendisini, ülkenin bir numaralý halk eðitimcisi olarak tanýtýr. Çantasýndan yazdýðý kitaplarý, broþürleri çýkarýp çýkarýp gösterir. Ve çok doðru bir söz ederek, Demokrasiyi kurtaralým; demokrasiyi kurtaracak halk eðitimidir. der. Ve sýk sýk gittiði yabancý ülkelerden getirdiði fotoðraflarý gösterir. Bu eðitimci nin adý Nusret Köymen dir. (Size de hiç yabancý gelmedi bu isim; deðil mi?) Öncüleri arasýnda Mahmut Makal ve Mustafa Þanlý nýn da bulunduðu Gazi Eðitim Enstitüsü nden bir grup öðrenci, o yýllarda Çankaya Köþkü ne yarým saat uzaklýktaki Dikmen köyüne bir gezi düþünürler. Konferansýnda halký, köylerimizi ve köylülerimizi 979 DİLEM YAYINEVİ Genel Yönetmeni - Çatalçeşme Sok. 38/A Çağaloğlu/İST. Tel: (0 212) Faks: (0 212) (0535) Memleketimden İnsan Manzaraları (30) ANAMUR NİRE ANKARA NİRE çok sevdiðini ballandýra ballandýra anlatan bu ünlü Halk Eðitimci yi de davet ederler. Günlerden pazardýr; sabah gidilip akþam dönülecektir. Ancak, köyü ve köylüleri çok seven bu halkçý yazarýmýz, vakti olmadýðýný söyleyip katýlmaz bu geziye. (Bu gençler ve öðrenciler, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliði ile halk eðitimciliðin kolay bir iþ olduðunu sanýrlar! Bakýn iþte, adamcaðýzýn bir pazar günü otobüsle Dikmen köyüne gidip gelecek kadar bile vakti yok!) Halk Eðitimci olmak kolay bir iþ deðildir. Köymen in asistaný Turhan Oðuzhan, bu makama gelebilmek için Amerika da beþ yýl halk eðitimi öðrenimi görmüþ! Nusret Köymen, bir gün Mahmut Makal a, Seni Amerika ya yollamak isterim. Arzu edersen, hemen gereðini yapalým. der. Kim gitmek istemez; Yeni Dünya denen Amerika ya? Hem de 1950 li yýllarda Ve de devletkesesinden, bedavadan Ballý börek!.. Yeme de yanýnda yat. Ancak, bir þartý vardýr Köymen in: Hani Makal ýn birkaç yýl önce yayýmlandýðýnda hapse girmesine neden olan Bizim Köy kitabý vardýr ya!.. Onda bazý deðiþiklikler yapmalýydý! Ne gibi mi?.. Sosyalistlerin iþine gelecek ve onlara yaraþýr sözcükler varmýþ, onlarý çýkarýp yerine baþka sözcükler ya da deyimler koymak gibi basit bir deðiþiklik Bunun gibi þeyler iþte. Bu düzeltmeleri en kýsa zamanda yaparsa eðer, önsöz ünü de kendisi yazacak ve kitabýn yeniden bastýrýlmasýna yardým edecek. Ne þanslý adam, þu Mahmut Makal!.. Ýstenen þey çok basit Ama ödül büyük mü büyük!.. Bir taþla kaç kuþ birden Biz, beþ taþla tek kuþ bile vuramazken Köymen bu öneriyi yaparken, yanýnda bulunan asistaný Turhan Oðuzhan da müdürünü baþýyla onaylayarak, Böyle yaparsanýz, yeni kurulacak Halk Eðitim Bürosuna bile alýnabilirsiniz. der. Asistan ayrýlýnca, Köymen, elini Makal ýn boynuna atýp, Ah bilsen, ben seni ne kadar çok takdir ediyorum. Yanlýþ anlaþýlmanýzdan kimse benim kadar üzülemez. (*) diyerek içini çeker. Ve yine Halk Eðitimi nin önemini anlatýr uzun uzun. Yurdun ve halkýn sorunlarýna çare bulunmasý için O nun mutlaka Meclis e girmesinden baþka çare yoktur! 30 Eylül de SGK primini ödeyemeyenler için yarýn son gün SGK, prim ödeme süresini yarına kadar uzattı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý, son günü 30 Eylül olan prim ve diðer tahsilatlara iliþkin iþlemlerini, prim tahsilat anlaþmasý olan bankalarda yaþanan teknik problemlerden dolayý 6 Ekim e uzattý. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý internet sitesinde yapýlan duyuruda; 21 Eylül Eylül 2015 tarihleri arasýnda prim tahsilat anlaþmamýz olan bankalarýn Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþanmýþ, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim ve diðer ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 21 Eylül Eylül 2015 tarihleri arasýnda prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri 6 Ekim 2015 gün sonuna kadar uzatýlmýþ olup, bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. ifadeleri yeraldý. Madem öyle, gir o zaman Meclis e kardeþim. diyeceksiniz de Hop deyince girilmiyor ki Meclis e. Oraya girmek için, adaylýðýný koyacaksýn, oy alýp seçileceksin Ünlü eðitimcimiz Anamurlu dur ama benim Akseki nin yollarýný çoktan unuttuðum gibi, O da Anamur yollarýný hiç bilmemektedir. Ben, beþ on yýl önceye kadar her yýl mutlaka gider gelirdim de memleketime, ünlü Halk Eðitimcisi Nusret Köymen, doðduðu köye hiç mi hiç gitmemiþtir. Keyfinden deðil ama Büyük meselelerin peþine düþmekten, þarka garba geziler yapýp memlekete yeni düþünceler getirmekten fýrsat bulamadým. diye eklemiþ ki, bu mazeret karþýsýnda akan sular durur elbet! (Benim kendimi savunmak için böyle bir mazeretim bile yok. Ne olur, acýyýn bana!) O yýllarda Baþbakan Adnan Menderes tir. Nasýl bir Baþbakanmýþ ki O, böyle deðerli bir eðitimciyi görmez, bilmez ve de Meclis e almaz! Tâ Mersin lere, hele hele taa Anamur lara gitmesine ne gerek var; böyle bir Halk Eðitimci nin! O nun Çankaya ya yarým saat uzaklýktaki Dikmen köyüne gitmeye bile vakti yok! En iyisi, en doðrusu, böyle deðerli birini Merkez kontenjanýndan aday gösterip Meclis e almaktýr! Ama nerde DP lideri ve Baþbakan Menderes te o milliyetçilik, o yurtseverlik, o ileri görüþlülük! Maalesef, Bizim Köy ün yazarý Mahmut Makal da da yok bu nitelikler! Bak, sevgili öðretmenim; bak, sayýn yazarým; ne güzel bir fýrsat gelmiþ ayaðýna! Küçücük bir deðiþiklik yapman isteniyor senden. Yapýver gitsin. Sonra, bak, eserinin Önsöz ünü de yazýverecek bu ünlü eðitimci. Ankara da yeni açýlacak Halk Eðitim Bürosu na da alacak. Hepsinden önemlisi Amerika ya yollayacak seni. Devlet kesesinden hem de. Bir yýl da olur bu, Turhan Oðuzhan gibi beþ yýl da Dönerken bir de Amerikan arabasý alýr gelirsin. Ayrýca, Ýngilizce yi su gibi konuþtuðun için, dönüþte Bakanlýk ta istediðin koltuða oturursun. Birkaç yýl sadakatle hizmet edersen orda, müsteþar bile olursun. Yok, ben müsteþar olmak istemem. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðýný isterim dersen, o zaten cepte keklik!.. Sizin gibi biri dururken, bir baþkasýna verecek deðiller ya o makamý! Bunca ödüllü bir iþe hayýr denir mi hiç? Ama karþýnýzdaki herhangi bir insan deðil de Mahmut Makal sa eðer, der. Niçin mi? Satmasýný istedikleri onur unun (yani haysiyet ve þerefinin) vaat edilen ödüllerden çok daha deðerli olduðunu bildiði için (*) Aðlatý (Mahmut Makal, Literatür Yayýnlarý, No: 727, 4. Basým, 2015) ARAMIZDAN AYRILANLAR HASAN SÜÐLÜM Uzunköprü Eskiköy halkýndan Mukadder Süðlüm ün eþi, emekli ebe Nadire Karaman, emekli öðretmen Nail Süðlüm ün babalarý, emekli öðretmen Sebahattin Karaman ýn kayýnpederi, Eda ve Efe Karaman ýn büyükbabalarý olan Hasan Süðlüm vefat etti. Cenazesi, 2 Ekim 2015 Cuma günü Cuma vakti kýlýnan cenaze namazýndan sonra Uzunköprü Eskiköy de topraða verildi. Hasan Süðlüm e Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. SALÝHA YILMAZ Çeltik Köyü halkýndan merhum Sabri Yýlmaz ýn eþi, Mehmet ve Fikret Yýlmaz ýn anneleri Saliha Yýlmaz vefat etti. Cenazesi, 2 Ekim 2015 Cuma günü Cuma vakti kýlýnan cenaze namazýndan sonra Çeltik Köyü nde topraða verildi. Saliha Yýlmaz a Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

3 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 3 Yaralı Teğmen'den acı haber Ýpsala da1 askerin þehit olduðu, 1 i aðýr 3 askerin yaralandýðý askeri araç kazasýnda þehit sayýsý ikiye yükseldi. Ýpsala ya baðlý Yenikarpuzlu beldesinde, Türkiye Yunanistan sýnýrýndaki Ýpsala 1. Hudut Tabur Komutanlýðý na baðlý 2. Hudut Bölüðü ndeki gözetleme kulelerinde nöbet tuttuktan sonra birliklerine dönen askerleri taþýyan araç, Meriç Nehri seddesi üzerinde takla atmýþ, kazada 21 Yaþýndaki Er Mustafa Tuðrul hayatýný kaybetmiþ, Teðmen Davut Baþaran (24) ile erler Ahmet Alpyürek ve Salih Baþak da yaralanmýþtý. Yaralýlardan Alpyürek ve Baþak kazayý ufak sýyrýklarla atlatýrken, Teðmen Davut Baþaran ise kazada aðýr yaralanarak, Keþan Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Servisi nde tedavi altýna alýnmýþtý. Tedavisi devam eden Teðmen Davut Baþaran, dün saat sýralarýnda yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit oldu. Ankaralý olduðu öðrenilen Davut Baþaran ýn cenazesi, Gelibolu'dan gelen savcının incelemesinin ardından, Keşan'a gelen babası ve ağabeyi tarafından teslim alındı. Cenaze Çorlu'dan kalkan askeri uçakla Ankara'ya gönderildi. (ÝHA) Gaytancıoğlu, çiğ süt fiyatının artmamasını eleştirdi CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancýoðlu, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu nun toplantýsý sonucunda çið süt fiyatýnýn deðiþmemesini eleþtirerek Biraz insaf diyorum, maliyetler artmasýna raðmen çið süt fiyatý bir yýlý aþkýn bir süredir ayný, yazýn sýcaðýnda, kýþýn karýnda, süt üreten üreticimiz maðdur. Perakende sütün fiyatý artarken, beyaz peynirin, yoðurdun, yemin fiyatý artarken yaklaþýk bir buçuk senedir süt fiyatýna 1 kuruþ bile zam yapýlmamasý kabul edilemez. Kazanan sanayici, kazanan süpermarketler, kaybeden ise cebinde çay parasý olmayan üretici. Ben bunu kabul etmiyorum. dedi. Üreticinin adeta nefes alamaz bir duruma geldiðini belirten Gaytancýoðlu; Sanayici halen 1,15 TL süt fiyatýna pahalý deyip fiyatý aþaðýya çekmek istiyor. Ýnsaf diyorum. Süt üreticisi yýlýn 365 günü aðýlda, ne bayram tatili var, ne hafta sonu tatili var. Hayvanýnı beslediði kaba yemin fiyatý artmýþ, traktörüne koyduðu mazotun fiyatý artmýþ, sulamaya ödediði elektriðin fiyatý artmýþ ama yaklaþýk 1,5 yýldýr ürettiði süte 10 kuruþ bile zam Gaytancıoğlu gelmemiþ. Bunun adý insafsýzlýk, bunun adý çiftçiyi yok etmektir. dedi. Devletin süt fiyatýna müdahalesinin þart olduðunu vurgulayan Gaytancýoðlu, Artýk yeter, çiftçi buðday üretir para kazanamaz, ayçiçeði üretir Trakya Birlik sahip çýkmaz, çeltik üretir zarar eder, süt üretir, sanayicinin keyfi fiyatýna maruz kalýr. Peki nerede devlet? Neden üreticisine sahip çýkmýyor? Niye sermayeden yana oluyor da çiftçisini düþünmüyor? dedi. Bu konunun üstüne gideceklerini belirten Gaytancýoðlu bu konuda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Kutbettin Arzu ya bir soru önergesi vereceðini söyledi. 1 Kasým seçimlerinin ardýndan CHP iktidarýnda süt üreticisinin hak ettiði fiyatý alacaðýný belirten Gaytancýoðlu, Maðduriyetler bitecek ve çiftçimiz tekrar eski güzel günlerine CHP Ýktidarý ile dönecektir. dedi. SİGARA, KANSERİN EN BÜYÜK TETİKLEYİCİSİDİR Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Türkiye 3.'sü oldu 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Þenlikleri 96.Yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda yapýlan yarýþmalarda lise kategorisinde þiir dalýnda Keþan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12. sýnýf öðrencisi Selin Kaya, Türkiye 3.sü oldu. Sivas Valiliði tarafýndan gönderilen altýn ödülü, Selin Kaya ya Okul Müdürü Osman Baþak tarafýndan takdim edildi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi nin dönem baþý açýlýþ konuþmasýnı yapan Osman Baþak'ın Okulumuz 2015 yýlý LYS ( Lisans Yerleþtirme Sýnavý)sonuçlarýna göre 4 yýllýk yüksekokul ve fakültelere öðrencilerini yerleþtirmede %88 oranýnda bir baþarýya sahip oldu. ifadesi öðrenciler ve veliler tarafýndan büyük bir sevinç ve coþkuyla karþýlandý. Bu baþarýyý yeniden vurgulayan Baþak; Bu sevincimizin yanýnda 12.sýnýf öðrencimiz Selin Kaya nýn da Türkiye 3.sü olmasý mutluluðumuza mutluluk katmýþtýr. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi olarak her zaman ilkeli, Başak azimli ve baþarýlý olmayý kendine hedef çizen ve bu doðrultuda ilerleyen bireyler yetiþtirmekten gurur duyduk. Öðrencilerimizin derslerdeki baþarýlarýný, sosyal-kültürel etkinliklerde kazandýklarý baþarýlarla taçlandýrmalarý ise bize ayrý bir kývanç vermektedir. Baþarý bir ekip iþidir. Öðrencimizi tebrik ediyorum. Öðrencilerimizin yetiþmesinde her türlü özveriyi gösteren okul idaresi ve öðretmenlerine de teþekkür ediyorum. dedi. Ödül alan 12.sýnýf öðrencisi Selin Kaya da, Kazandýðýmýz her baþarý, okulumuzun bize kattýðý bir erdemdir. Aldýðým bu ödülle hem ailemin hem de okulumun gurur kaynaðý olmak, bu ödülü benim için manevi deðeri yüksek bir hatýra haline getirdi. Bu mutluluðu yaþamým boyunca unutmayacaðým. Benden desteðini esirgemeyen öðretmenlerime ve okul müdürümüze de teþekkür ediyorum. dedi.

4 Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu, bugün kutlanacak olan 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan açýklamada Türkiye de eðitim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutlamaya hazýrlandýðýný, öðretmenlik mesleði açýsýndan uluslararasý genel kabullerin simgesi sayýlan 5 Ekim i Türkiye deki öðretmenlerin, birilerinin tek baþýna iktidar hýrsýyla yeniden baþlatýlan çatýþmalarýn ve silahlarýn gölgesinde, her Eðitim Yýlý KPSS ye giren iþsiz öðretmen sayýsý geçen gün biraz daha zorlaþan koþullarda karþýladýðý belirtilerek, Eðitim Sen olarak bu yýl Atamasý Yapýlan Öðretmen Sayýsý 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 4 Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu: "Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, meslek onurumuz zedelenmiştir" 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü, Yalova valisinin kendisine hakaret etmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden Halil Serkan Öz ve Suruç katliamýnda hayatýný kaybeden Süleyman Aksu baþta olmak üzere, görevi baþýnda hayatýný kaybeden tüm öðretmenlere adýyoruz. denildi. ÖÐRETMENLÝK MESLEÐÝ ÝTÝBARSIZLAÞTIRILMIÞ, MESLEK ONURUMUZ ZEDELENMÝÞTÝR Arasýnda KPSS ye Giren, Atamasý Yapýlan ve Emekli/Ayrýlan Öðretmen Sayýlarý Emekli/Ayrýlan Öðretmen Sayýsý * TOPLAM *2015 yýlsonu tahmin. Okullar açıldı, kırtasiyelerde kuyruk oluştu 28 Eylül 2015 Pazartesi günü Eðitim Öðretim Yýlýnýn açýlmasýyla birlikte, veliler çocuklarý için okul malzemelerinin satýldýðý iþyerlerine akýn etti. Kýrtasiye ve giyim dükkanlarýný týklým týklým dolduran veliler, çocuklarýnýn okul ihtiyaçlarýný karþýlamak için gün boyu alýþveriþ yaptýlar. Alýþveriþ yorgunluðunun yanýna bir de okul malzemelerinin cep yakan fiyatlarý eklenince, velilerin isyaný kaçýnýlmaz oldu. Okul malzemelerinin yüksek fiyatlarla satýldýðýný iddia eden Gamze Çiftçi adlý veli, 1 kýzým 1 oðlum var. Alýþveriþ fena deðil. Okul malzemelerinin fiyatlarý geçen yýla göre uçmuþ. Çok pahalý. Fiyatlar cep yakýyor. Bütçemiz, kazandýðýmýz para belli. 1 kýzým okulda okuyor. Kýrtasiye ve okul kýyafetlerinin fiyatlarý çok yüksek. dedi. Öte yandan, okullardan verilen kabarýk kýrtasiye listeleri nedeniyle, özellikle dar gelirli vatandaþlar, tepkilerini ifade ettiler. Anne babalarýnýn aksine büyük bir sevinçle alýþveriþe devam eden çocuklar, okullarýnýn açýlmasý nedeniyle heyecanlý olduklarýný ifade etti. Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu nun basýn açýklamasý þöyle: AKP 2002 seçim bildirgesinde Öðretmenlik mesleðinin toplumda hak ettiði itibarý yakalayabilmesi için öðretmenlerin nitelikleri artýrýlacak, buna paralel olarak özlük haklarý ve çalýþma þartlarý iyileþtirilecektir ifadesi yer almasýna karþýn, 13 yýllýk iktidarý süresinde öðretmenlik mesleðinin býrakalým toplumda hak ettiði itibarý yakalamasýný, öðretmenler tarihin hiçbir döneminde AKP iktidarý döneminde olduðu kadar hakarete maruz kalmamýþ, öðretmenlik mesleði tarihte hiç bu kadar büyük bir itibar kaybýna uðramamýþtýr. Göreve gelen her bakan fýrsat buldukça öðretmenlerin az çalýþtýðý, uzun tatil yaptýðýný iddia etmiþ, her fýrsatta öðretmenlik mesleðini itibarsýzlaþtýran ifadeler kullanmýþtýr. Türkiye nin dört bir yanýnda fedakârca görev yapan öðretmenlerimizin büyük bölümü yaptýðý iþe yabancýlaþtýrýlmýþ, MEB in yanlýþ politikalarý ve siyasilerin öðretmenlik mesleðine yönelik olumsuz söylemleri nedeniyle mesleðine küstürülmüþtür. Öðretmenler Türkiye nin en ücra köþelerinde, her türlü olumsuz koþullarla mücadele ederek, görevlerini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Yaþamýn olduðu her yerde eðitim emekçilerini görmek mümkündür. Örneðin 15 Eylül de ilk kez atamasý yapýlan öðretmenlerin yüzde 67 si bölge illerine atanmýþ ve önemli bir bölümü yeterince can güvenliði olmamasýna raðmen büyük fedakârlýk göstererek görevine baþlamýþtýr. AKP Hükümetleri döneminde öðretmenlerin en temel ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarý azalmak bir yana sürekli artmýþ, il içi, il dýþý, özür grubu atamalarýnda, norm kadro sorunlarý ve alan deðiþikliklerinde sürekli maðduriyet yaratýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan öðretmen atamalarý, ihtiyacýn ve beklenen rakamlarýn çok altýnda kalmýþtýr. Yýllar içinde iþsiz öðretmenler sorunu giderek büyümüþ, bugüne kadar 41 iþsiz öðretmen arkadaþýmýz atamasý yapýlmadýðý için intihar etmiþtir. Türkiye de eðitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve derinleþen çeliþkiler nedeniyle resmen çürümeye terk edilmiþtir. Geçtiðimiz 13 yýl içinde ihtiyaç kadar öðretmen atamasý yapýlmamýþ, KPSS ye giren her yüz öðretmenden ortalama 16 sýnýn atamasý yapýlarak, yýllar içinde fiilen iþsiz öðretmenler ordusu yaratýlmýþtýr. Yine öðretmenlerin geçtiðimiz 13 yýl içinde gelirlerinde yaþanan gerileme sonucunda satýn alým gücünün belirgin bir þekilde azalmýþ, 2003 yýlýnda 24 bin olan emeklilik oraný, yaþanan geçim sýkýntýsý nedeniyle son yýllarda 7 binli rakamlara kadar gerilemiþtir. ÖÐRETMENLERE HAK ETTÝÐÝ DEÐER VERÝLMELÝDÝR Öðretmenlerin yýllar boyunca büyük fedakârlýklara katlanarak çalýþýrken yaþadýðý zorluklar ortadayken, angarya çalýþma ve performans deðerlendirme giriþimleri ile çalýþma ve yaþam koþullarý zorlaþmýþtýr. Geçtiðimiz yýllar içinde öðretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarýna ek olarak, mesleki saygýnlýklarýnda ciddi gerilemeler yaþanmýþtýr. Yýllardýr öðretmenlere hak ettiði deðer verilmemekte, eðitim emekçilerinin en temel ekonomik, mesleki ve özlük talepleri ýsrarla görmezden gelinmektedir. Yýllardýr öðretmenlik mesleðini itibarsýzlaþtýrma ve emeðimizi deðersizleþtirme yönündeki çabalara raðmen, uluslararasý bir araþtýrma þirketinin yaptýðý araþtýrma sonuçlarýna göre Türkiye halkýnýn en çok öðretmenlere güvendiði, en az güvenilenlerin ise sorunlarýmýzý çözmekle sorumlu olan politikacýlar olduðu görülmüþtür. Araþtýrma sonuçlarý, halkýn güvenini kazanan öðretmenlerimize hak ettiði deðerin verilmesi gerektiðini göstermektedir. Yaþadýðýmýz tüm olumsuzluklara raðmen 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü, bizler için klasik anlamda kutlanan bir gün olmaktan çok, tüm eðitim ve bilim emekçilerinin uluslararasý alanda birlik, dayanýþma ve mücadelesinin simgesi olan özel bir gün olma özelliðini sürdürmektedir. Eðitim Sen olarak, siyasi hedefleri için ülkeyi ateþe atanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý, barýþ koþullarýnýn bir an önce saðlanmasýný diliyor, eðitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutluyoruz. "

5 Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan, engellilerin isteklerini dile getirdi Raþit Efendi Ýlköðretim Okulu Müdürü Alper Güler in baþlattýðý, 1 Lira 1 Hayat projesi baþarýyla tamamlandý. Proje kapsamýnda alýnan 5 adet tekerlekli sandalyeden 4 adedinin Ýlköðretim Haftasý kutlamalarýnda engelliler derneklerine hediye edilmesi nedeniyle, Keþan Ortopedik Engelliler Derneði Baþkaný Ýsmail Büyükkayhan bir açýklama yaparak, Güler e teþekkür etti.engellilerin diðer ihtiyaçlarýna da dikkat çeken Büyükkayhan, þunlarý söyledi: Okul müdürümüzün göstermiþ olduðu ilgi ve sosyal faaliyetin diðer okullara da yansýmasýný kalben teklif ediyoruz ve bekliyoruz. Diðer okullara da bunun örnek olmasýný diliyoruz ve arzuluyoruz. Halkýmýzýn hemen hemen tamamý, fiziksel olmayan engellilerin, engelli olduklarýný kabullenememektedirler. Bir insanýn ille de bir ayaðý veya bir kolu olmamasý fiziksel engelli olmamasýna sebep deðildir. Fiziksel olmayýp, diðer organlarýnda engelli olan birçok vatandaþýmýz da vardýr. Bizler bunlara dýþarýdan baktýðýmýzda engelsiz zannetmekteyiz. Halbuki bugün fiziksel engelli, bedenen ayaklarýndan veya kolundan engelli olup, beyin ve diðer organlarý saðlam olduðunda birçok iþi yapma imkanlarýna sahip olmalarýna raðmen, bir böbrek nakli, bir kalp nakli yapýlmýþ bir kiþi HİKMET AKSOY hiçbir iþi yapamamaktadýr. O gördüðümüz bizim engelli zannettiðimiz kiþiden daha engelli olduklarýnýn özellikle düþünülmesini tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bilhassa dikkatimi çeken, bankalara gittiðimizde engellilere herhangi bir öncelik tanýnmamasýna raðmen, PTT engellilere böyle bir destekte bulunuyor. Ýlçemizdeki hiçbir bankada engellilere destek görmediðim için de çok çok üzgünüm. Mümkünse bankalarýn da, aynen PTT gibi bunu böyle deðerlendirmelerini talep ediyorum. Ekonomik durumu iyi olan tüccar ve esnaflardan ve kaymakamlýk ile belediyeden kömür desteði verilse de engelli kardeþlerimiz bu kömür desteðinin kendilerine yetmediðini, mümkünse bazý yerlerden imkânlar nispetinde kömür desteði yapýlmasýný talep etmektedirler. Kömür 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 5 desteði yapmak isteyen Keþanlýlarýn derneðimize müracaatlarýnda kömür ihtiyacý olanlarýn adreslerini kendilerine bildirebiliriz. Direkt bizim vasýtamýzla ihtiyacý olan aile bireylerine kömürlerini takdim edebilirler. Okullarýn açýlmasýyla birlikte derneðimize çok miktarda burs için müracaat edilmektedir. Bu ilköðretimden, yükseköðretime kadar öðrenci burslarý talep ediliyor. Derneðimizin þu anda böyle bir fonu ve imkâný olmadýðýndan bunlara cevap verememekteyiz. Durumu müsait olan kiþilerin derneðimize müracaat ettiklerinde, ihtiyacý olan öðrencilerin isimlerini kendilerine verme þansýmýz olup, direkt onlarla muhatap ederek, derneðimize hiç para girmeden öðrenciye teslim edilmesi konusunda da yardýmcý olabiliriz. Bu konuda da tüm Keþanlýlarýn engellilere karþý duyarlý olmalarýný arzuluyoruz. Çizdi Hikmet AKSOY DOSTİŞİ Planı pilav sanıp kaşıklamak ve ötesi... Saðlýklý olmak elinizde Kendinize bakmaz, yorar, yine de dinlenmezseniz Beslenmenizi ihmal ederseniz. Düzenli uyumaz, saðlýða zararlý sigara/içki içerseniz. O zaman da size doktorun yolu gözükür. Hastaneler yatakhaneniz olur. Huzurlu olmak nasýl bir durum peki? Saðlýk gibi kiþisel liði yanýnda toplumsal boyutu da var huzurlu olmanýn Sabahleyin, tüm dinginliðiniz üzerinizde evinizin penceresinden dünyaya kendi bakýþ açýnýzla bakýyorsunuz. Ohh!... Ne güzel, karþýdaki akasyada ötüþen, ötüþüp seviþen iki serçe kuþu görüyorsunuz. Ýçiniz açýlýyor. Hafif bir ýslýk dökülüyor dudaklarýnýzdan Gençlik çaðýnýzýn iklimden iklime deðiþen heyecanlarý, sevdalanmalarýnýz, baþarýlarýnýz geliyor usunuza bir film þeridi gibi Bir mutluluk mabedinde, iç dünyasý hazinelerle dolusunuz. Yaþamak ne güzel diye içinizden þarkýlar söylersiniz. Özgüven þart ama Kahvaltýnýz hazýrdýr. Kafanýzdaki Yurtta-dünyada ne var, ne yok? sorusuna yanýt bulmak için huzurunuzu kaçýrmayacak her zamanki TV kanalýnýzý açarsýnýz. Sabah haberleridir okunanlar. Ama ne yazýk ki, hep ayný, hep acý haberler. Kahvaltý iþtahýnýz kaçar, lanet okuyup kalkarsýnýz masadan. Ýþe gideceksiniz, arabanýzýn kontaðýný çevirir, çýkarsýnýz sokaklara, caddelere Terörün bir baþka türü keser yolunuzu Sokaklar, caddeler taþýtlarla dolu Týkalý Trafik durmuþ, iþinize geç kalacaksýnýz. Çaresizlikten saçlarýnýzý yolarsýnýz, ama ne çare Böyle gelmiþ, böyle gider Ýþinize ulaþýrsýnýz Sabah toplantýsýna, güne güzel duygularla baþlayýp, sonrasýnda somurtan yüzünüze gülücükler asarak/takarak girersiniz. Maksat, personelin moralini etkileyip bozmamak Üretimde, satýþta verimliliði koruyup krize karþý kapýlarý/pencereleri kapalý tutmaktýr maksat Ama önünüze gelen raporlar olmasa Borsa pike yapmýþ, döviz kurlarý baþýný alýp gitmiþ/uçmuþ Döviz üzerinden dýþ borçlarýn TL deðerinin fýrlamasý Ürün maliyetlerinin döviz kuru üzerinden artma zorunluluðu Fiyatlarýn artmasý sonucu hayat pahalýlýðýnýn varlýðý Satýþlarýn duraksamasý Ýþçinin, memurun, emeklinin geçinememe sýzlanmalarý Enflasyon Enflasyon hastalýðý Ülkemiz bu kýsýr döngüyü, yani enflasyon denen ekonomi hastalýðýný TL ye deðer kazandýramadýðýmýzdan, dahasý üretimde dünyaya acemice hitap ettiðimizden ötürü dönemdönem yaþaya geliyoruz. Tek Parti den, Çok Partili döneme, darbelere ve bugüne Ekonomi yönetiminin baþarýsýzlýðý, Ali yapar, Veli bozar anlayýþýndan kaynaklana geldi hep Bu nedenle ekonomi karnemiz zayýf larla dolu olarak önümüze gelirken, hal ve gidiþimizin de dýþ borçlanma larla düzeleceði önerisi konuldu önümüze Enflasyon kamçýsýný yedik, borçlandýk Borçlandýk Hep, Borç yiðidin kamçýsýdýr, namusudur deyip ödedik. Peki, neden? Neden olacak, gerçek anlamda ülkeyi kalkýndýracak ulusal ekonomi kurallarýný saptayýp, ortak bir görüþbirliði/mutabakatla uygulamaya koyamadýk da ondan Plana Plav köprüsü kurmak Her yiðidin yoðurt yiyiþi örneði, her siyaset kadrosu iþbaþýna gelince ayrý-ayrý havalardan çalýp kimi gazel havalarýndan vurdu, kimi sallama horonu oynadý, kimi Ankara havasý çaldý Siyasetçinin hüneri Ekonomide curcuna 1960 darbesi sonrasýnda ülke kalkýnmasýný, ülke ekonomisini rayýna oturtmak için Devlet Planlama Teþkilatý kuruldu. Taa, o zamanlar siyasilerce itiraz yemiþti, Pilav Pilanlama Teþkilatý diye Arife tarif gerekmez ama bu ülkede siyasetçi omuzladýðý ülke yönetiminin ne denli önemli/kutsal olduðunun; tüm yurttaþlarýn vebalini omuzladýðýnýn bilincinde olmak durumunda Gazetemize, e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

6 Destekleme ve Yetiştirme Kursları sürüyor 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 6 Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araç alındı Atilla Ayyavuz: "Bu ülkede bu saatten itibaren sadece akan kan inşallah kurbanların kanı olur" Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Eðitim-Öðretim Yýlý nda tüm okullarda baþlatýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý, Keþan da da sürüyor. Kurslarý ziyaret eden Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan, kurslara öðrencilerin büyük ilgi gösterdiðini belirtti. Erarslan, Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý, ortaokul ve liselerde de düzenlenmeye baþlanmýþtýr. Açýk Lise ve Açýk Ortaokul öðrencileri ile mezun olan öðrencilere yönelik kurslar ise Halk Eðitimi Merkezi bünyesinde açýlacaktýr. Kursa gösterilen ilgi ve alakadan son derece memnunuz. Tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. dedi. Ýlker Erarslan, geçtiðimiz Cuma günü beraberinde Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ýlhan Saz la Yekta Baydar Ortaokulu ndaki kurslarý ziyaret ederek, öðretmen ve öðrencilerle biraraya geldi. Enez Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne yeni trafik aracý alýndý. Edirne Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan gönderilen trafik aracý, Enez e getirilerek hizmete girdi. Enez Emniyet Müdürlüðü önünde Merkez Camii Ýmamý Kadir Atlý nýn okuduðu dua ile kurban kesilip, araca kazasýz belasýz görev yapmasý için kurban kaný sürüldü. Enez Ýlçe Emniyet Müdürü Atilla Ayyavuz, burada yaptýðý konuþmada; Bu ülkede bu saatten itibaren sadece akan kan inþallah kurbanlarýn kaný olur. Görevi baþýnda þehit düþen polislerimize Allah tan rahmet diliyorum. Bu hizmet aracýmýz, vatandaþlarýmýzýn ödediði vergilerle alýnmýþtýr. Aracý bize gönderen Edirne Ýl Emniyet Müdürü Armaðan Adnan Erdoðan a çok teþekkür ediyorum. Kazasýz hizmetlerde görev yapmasýný diliyorum. Hayýrlý uðurlu olsun. dedi. Kesilen kurban etleri ihtiyaç sahibi 75 yaþ üstü vatandaþla daðýtýldý. Kurbanlar, Ýlçe Emniyet Müdürü Atilla Ayyavuz ve Komiser Hilmi Akçýl tarafýndan yaþlýlar ziyaret edilip, teslim edildi. Yaþlý ve ihtiyaç sahipleri, polisin bu hareketinden çok duygulandýklarýný belirttiler. Bitki çaylarý revaçta Havalarýn soðumasý ile birlikte çay alýþkanlýðý da deðiþti. Ýþyerlerinde çalýþan vatandaþlarýn, sýcak yaz aylarýnda çay ocaklarýndan soðuk su, meþrubat ve çay içtiklerini belirten çayocaðý sahipleri, kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte içecek taleplerinde farklýlaþma olduðunu dile getirdi. Son günlerde havalarýn soðumasý ile birlikte çay ocaklarýnda bitki çaylarýnýn öne çýkmaya baþladýðü gözleniyor. Terziler Sitesi nde çay ocaðý iþleten Hasan Gülen, havalarýn soðumasý ile birlikte ýhlamur baþta olmak üzere bitki çaylarýnýn revaçta olduðunu söyledi. Vatandaþlarýn havalarýn soðumasý ile birlikte çayýn yanýnda gelen misafirlerine bitki çayý ikram ettiðini aktaran Gülen, Artýk vatandaþlar misafirlerine kýþ aylarýnda bitki çaylarý ýsmarlýyor. þeklinde konuþtu.

7 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA:7 Keşan'da aday öğretmenlere "Uyum Eğitimi Semineri" verildi Hüseyin Ünsal Yücel Edirne Ýl Milli Eðitim Müdür-lüðü nce hazýrlanan 2015 Mahalli Hizmetiçi Eðitim Planý kapsamýnda, geçen Eylül ayýnda ilk defa öðretmenliðe atanan ve ilçemizde göreve baþlayan aday öðretmenler için Keþan da Uyum Eðitimi Semineri verildi Seminere, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan ile Þube Müdürleri Ýlhan Saz ve Ercan Aktimur da katýldý. Seminerin ilk gününde konuþan Ýlker Erarslan, Keþan da göreve baþlayan öðretmenlere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Kesan da; öðretmeni, öðrencisi, velisi ve eðitimin tüm paydaþlarý ile büyük ve güçlü bir aile olduklarýný belirten Erarslan, konuþmasýnda, yeni göreve baþlayan öðretmenlerin de artýk bu ailenin önemli ve deðerli bir parçasý olduðunu, bu aile birlikteliðine ve baþarýsýna çalýþmalarý ile büyük güç, enerji ve dinamizm katacaklarýna yürekten inandýðýný söyledi. Daha sonra Þube Müdürleri Ýlhan Saz ve Ercan Aktimur ile Tarih Öðretmeni Melda Ernez tarafýndan öðretmenlik mesleði, örnek olaylar, mesleki etik, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün kurum- sal yapýsý, ilçenin coðrafi yapýsý ve tarihsel geliþimi hakkýnda 8 saat süreyle eðitim verildi. Seminerin ikinci gününde kahvaltý programý, okul ve kurum ziyaretleri ile uyum programlarý devam etti. Ziyaretler kapsamýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan belirlenen Öðretmenevi, Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi, Keþan Rehberlik Araþtýrma Merkezi, Ahmet Yenice Ortaokulu, Abdül Þavur Ýlkokulu na gidildi. Abdül Þavur Ýlkokulu nda aday öðretmenlere çiçek verilerek, meslektaþlarý tarafýndan kendilerine yeni görevlerinde baþarýlar dilendi.

8 Edirne, güzel havanýn da etkisiyle kente gelen çok sayýda yerli ve yabancý turisti aðýrladý. Osmanlý nýn en önemli eserlerinden Selimiye Camii ni ziyaret eden turistler, tarihi lezzetlerin de tadýna baktý. UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi nde yer alan Selimiye Camii baþta olmak üzere Ulu Camii, Üç Þerefeli Camii gibi selahaddin camileri, çarþýlarý, hanlarý, hamamlarý ve taþ köprüleriyle Türkiye nin tarihi eser bakýmýndan en zengin þehirlerinin baþýnda gelen Edirne, kente gelen yerli ve yabancý turistlere sunduðu geleneksel lezzetleriyle hem göze hem de damak tadýna hitap etmeye devam ediyor. Mimar Sinan ýn ustalýk eserim dediði ve Osmanlý döneminin en önemli tarihi yapýlarý arasýnda yer alan Selimiye Camii nin gölgesinde açýk hava müzesi konumunda bulunan kenti ziyaret eden çok sayýda ziyaretçi, ecdat eserlerinin görkemiyle önce tarih turu yapýyor, ardýndan da tava ciðerin tadýna bakýyor. Güzel havanýn da etkisiyle hafta sonunu fýrsat bilen çok sayýda yerli ve yabancý turist, tarih þehri Edirne ye misafir oldu. SELÝMÝYE YLE MEST OLUYORLAR, CÝÐERLE DOYUYORLAR Edirne Tanýtma ve Tava Ciðer Kalite Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, Edirne nin tanýtým anlamýnda kabuðunu kýrdýðýný belirterek, Tabiiki Selimiye Camii nin burada oluþu Edirne için büyük bir kazanç. Edirne artýk bir kültür, tarih ve turizm kenti oldu. Biz deniz mevsimini yaþayan kentlerden daha þanslý bir kentiz. 12 ay boyunca turist alýyoruz. Edirne bu konuda çok þanslý bir durumda, tabii ki yýlýn her günü kente turist gelmeye devam ediyor. Bizler de esnaflar olarak bu durumdan çok memnunuz dedi. Dinar, tarihi lezzet tava ciðere ilginin çok büyük olduðuna deðinerek, þunlarý kaydetti: Tarihi tava ciðere ilgi çok büyük ama önce Selimiye onlarý mest ediyor. Selimiye de mest oluyorlar, sonra da geliyorlar tava ciðerle karýnlarýný doyuruyoruz onlarý. Tava ciðer bizim yöresel yiyeceðimiz. Ama öncelik tabiiki Selimiye de. O ruhani havayý kokluyorlar, namazlarýný kýlýyorlar, Selimiye de mest olduktan sonra biz de karýnlarýný doyuruyoruz. GÖSTERÝLEN YOÐUN ZÝYARETÇÝ AKININA BÝZ ESNAFLAR OLARAK ÇOK MEMNUNUZ Muhteþem Selimiye olarak da anýlan tarihi caminin alt bölümünde bulunan Arasta Çarþýsý esnaflarýndan Yavuz Özbostan da, çok sayýda turisti aðýrlamaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Edirne, Osmanlý döneminde 92 yýl baþkentlik yapmýþ olmasýndan dolayý metrekareye düþen 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 8 Selimiye ile mest oldular, ciğerle doydular Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist Edirne'ye akın etti tarihi eser bakýmýndan Floransa dan sonra dünyada ikinci þehir olma özelliðini taþýyor. Ve bunun neticesi olarak da yurt içinden ve yurt dýþýndan yoðun olarak turist çekmektedir. Çarþýmýzda gelen ziyaretçilerimize hediyelik eþya gibi, þekerleme gibi deðiþik kategorilerde meslek gruplarý olarak hizmet veriyoruz. Gösterilen yoðun ziyaretçi akýnýna biz esnaflar olarak çok memnunuz ifadelerini kullandý. TARÝHÝ LEZZETLERLE GÜNÜMÜZÜ TAMAMLAMAK ÝSTEDÝK Bursa dan ziyaret için Edirne ye geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Yüksel Özkan, Edirne de çok keyifli bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, Biraz önce Selimiye Camii ni ziyaret ettik. Daha sonra da lezzetli Edirne ciðerini, acý biberiyle, manda yoðurduyla deniyoruz. Önce tarihe, eskilere gittik. Ziyaretlerimizin ardýndan kentten ayrýlmadan önce tarihi lezzetlerle günümüzü tamamlamak istedik diye konuþtu. Bursa dan Edirne ye turistlik amaçlý gezi için geldiklerini dile getiren Doç Dr. Sedat Demir de, Edirne de olmaktan çok mutluyuz. Muhteþem Selimiye Camii nin gölgesinde, tarihin gölgesinde olmaktan, Osmanlý mutfaðýnýn yemeklerini yiyor olmaktan dolayý son derece memnunuz þeklinde konuþtu. (ÝHA)

9 Kontrol Sende adlı oyun sahnelendi 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 9 Keþan Belediyesi nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda Keþan a getirdiði Abdullah Þahin Nokta Tiyatrosu nun Kontrol Sende adlý tiyatro oyunu, tiyatroseverle buluþtu. 2 Ekim 2015 Cuma günü Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Kültür Salonu nda ücretsiz sahnelenen ve saat sýralarýnda baþlayan oyunu, Keþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cengizhan Aktan, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan ve tiyatroseverler izledi. Tek perde halinde sahnelen ve madde baðýmlýlýðýný ailelerle birlikte yok etme amacý güden traji komik oyunda; Abdullah Þahin, Ortans Kývanç, Büþra Kaplan, Özay Özgürler, Güneþ Bilir, Betül Çevgen rol aldý. Oyunun sonunda sahneye gelerek oyunculara çiçek takdim eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cengizhan Aktan, oyuncularý tebrik etti ve Keþan Belediyesi nin sosyal sorumluluk içeren ve mesajlarý olan tiyatro oyunlarýný Keþanlýlarla buluþturmayý sürdüreceðini ifade etti. Meriç Köprüsü'nün ışıklandırmasında sona geliniyor Edirne de, tarihi Tunca Köprüsü nün ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn ardýndan Meriç Köprüsü nde devam eden ýþýklandýrma çalýþmalarýnda sona geliniyor. Edirne Valisi Dursun Ali Þahin in giriþimleri ile yapýlan çalýþmalarda ilk olarak Tunca Köprüsü karanlýktan kurtarýlmýþtý. Aydýnlatma çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Tunca Köprüsü, geçtiðimiz Mayýs ayýnda yapýlan görkemli bir törenle renkli ýþýklarýyla kentin görünümüne farklý bir boyut ESKO İNŞAAT Baca çatıdan rögara kadar bakım-temizlik-tadilât-tamirat yalıtım işleri itina ile yapılır. (Yetki Belgeli) baca bakım temizlik raporu düzenlenir. T E L E F O N kazandýrmýþtý. IÞIKLANDIRMA TÖRENÝNE BAKAN MÜEZZÝNOÐLU KATILACAK Edirne Valisi Dursun Ali Þahin, tarihi Tunca Köprüsü nün aydýnlatma projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Osmanlý döneminin en önemli tarihi yapýlarý arasýnda gösterilen Meriç Köprüsü nün aydýnlatma projesi için harekete geçti. Yaklaþýk 1 milyon TL ye mal olmasý beklenen projede, sona gelinmeye baþlandý. Özel bir firmanýn teknik kadrosu tarafýndan hummalý bir çalýþmanýn yürütüldüðü tarihi köprünün ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn 9 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanmasý beklenirken, ayný gün kentte çeþitli açýlýþ ve ziyaretler gerçekleþtirecek olan Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu nun da katýlmasý beklenen bir törenle ýþýklandýrmanýn hizmete girmesi planlanýyor. TARÝHÝ ESERLERÝ IÞIKLANDIRMA PROJELERÝNE HALK DESTEK VERÝYOR Meriç Nehri bölgesinde bulunan esnaf ve çeþitli illerden Edirne ye ziyarete gelen vatandaþlar, tarihi eserlere sahip çýkýlmasýný ve günümüz teknolojileri kullanýlarak, görsel yapýlarýnýn güzelleþtirilmesini çok doðru bulduklarýný belirterek, bu sayede tarihi eserleri hem gündüz hem gece ziyaret ederek, fotoðraflama imkânlarý da bulacaklarýný söyledi. MERÝÇ KÖPRÜSÜ Edirne yi Karaaðaç Mahallesi ne, Türkiye yi ise Yunanistan a baðlayan uluslar arasý yol üzerinde bulunan tarihi iki taþ köprüden biri olan Meriç Köprüsü, 1842 yýlýnda dönemin padiþahý Sultan Abdülmecid tarafýndan 263 metre uzunluðunda, 12 kemerli olarak inþa ettirildi. (ÝHA)

10 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 10 Sığınmacılar tekbir getirerek Yunanistan'a gitti Edirne ye gelerek Yunanistan a gitmek için 10 gündür bekleyen Suriyeli bir ailenin deniz yolunu kullanarak yasa dýþý yolla Yunanistan a geçiþi cep telefonu kamerasýna yansýdý. Bazý sýðýnmacýlar, üstlerinde can yeleði olmadan çocuklarýyla birlikte Yunanistan a geçiþi cep telefonuna kaydetti. Görüntüde sýðýnmacýlarýn tekbir getirdikleri ve dua ettikleri görüldü. Kurban bayramý öncesi TEM otoyolunu kullanarak Ýstanbul üzerinden yürüyerek ve otobüslerle Edirne ye gelen 3 bin Suriyeli sýðýnmacý, 4. günü TEM otoyolu kenarýnda bir alanda kamp kurarak geçirdi. Sonra Yunanistan a gitmek için TEM yolu kenarýnda hareketlenen sýðýnmacýlar giþelerin bulunduðu alanda güvenlik güçleri engeliyle karþýlaþtý. Güvenlik güçlerinin geri çekilmesiyle TEM de bir hayli yol alan sýðýnmacýlar tekrar güvenlik güçleriyle karþý karþýya geldi. Tek isteklerinin Pazarkule sýnýr Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu kapýsýný kullanarak Yunanistan a oradan da Almanya ya gitmek olduðunu belirten sýðýnmacýlar, TEM de eylem yaparak güvenlik güçleriyle tekrar karþý karþýya geldi. Yunanistan a gidemeyeceklerini anlayan Suriyeliler, güvenlik güçlerinin iknalarý sonrasý otobüsle Sarayiçi er meydanýna getirildi. Burada 6 gün kalan sýðýnmacýlar, kurban bayramýnýn 1 inci günü otobüslerle gitmek istedikleri illere gönderilmiþti. (ÝHA) Edirne Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan yurt dýþýna çýkýþ yapmak için gelen TIR lar, yaklaþýk 10 kilometrelik kuyruk oluþturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü ne baðlý Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan Avrupa nýn çeþitli ülkelerine ihraç ürünü taþýyan TIR lar, Bulgaristan ýn Kapitan Andrevo Sýnýr Kapýsý nda meydana gelen sistem arýzasý nedeniyle Kapýkule de uzun kuyruk oluþturdu. Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan yurt dýþýna çýkýþ yapmak için bekleyen TIR sürücüleri, özellikle hafta sonlarý gümrük iþlemlerinin yavaþ yapýldýðýný ve üstüne bir de Bulgaristan tarafýnda bulunan kapýnýn sistemlerinin sürekli arýza yapmasý nedeniyle oluþan uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldýklarýný söyledi. BULGAR KAPILARINDA SÝSTEM ARIZALARI YAÞANIYOR Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü yetkilileri, Kapýkule Sýnýr Kapýsý nda alýmlarda herhangi bir problemin yaþanmadýðýný ancak yaklaþýk 3 gün Bulgar tarafýnýn sistemlerinde güncellemeler ve arýzalar meydana geldiði için aksaklýklar yaþandýðýný belirtti. Öte yandan, Bulgaristan ýn Lesovo Sýnýr Kapýsý nda yaþanan bilgisayar sistemi arýzasý nedeniyle de Hamzabeyli Sýnýr Kapýsý nda 5 kilometrelik TIR kuyruðu oluþtu. (ÝHA) S E R İ İ L A N L A R SATILIK EV Hastane Cad. Şapçı Apt. 3. katta bulunan ön cephedeki 3+1 daire satılıktır. Tel: (1-7) BAYAN ELEMAN ARANIYOR yaşları arasında bayan eleman aranıyor. Tel: (30-7) KAYIP Teknosa TKS sicil numaralı ödeme kaydedici cihazıma ait ruhsatnameyi kaybettim. Geçersizdir. Şenol Yalçınkaya TC:

11 5 EKİM 2015 PAZARTESİ Edirne tava ciğeri, Akdeniz'de görücüye çıkıyor İNSAN VE SAĞLIK SAYFA: 11 Şifayı Google'da aramak da hastalık Edirne nin meþhur tava ciðeri Antalya da yöresel lezzetlerin sunulduðu YÖREX Fuarý nda yer alacak. Edirne yi Tanýtma ve Tava Ciðer Kalite Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, daha önce çeþitli fuar ve etkinliklerde tanýtýmý yapýlan tava ciðerin ilk defa Antalya ya gideceðini söyledi Ekim tarihleri arasýnda Antalya da düzenlenecek olan YÖREX Fuarý nda Edirne yi temsil etmeye hazýrlandýklarýný kaydeden Edirne yi Tanýtma ve Tava Ciðerde Kaliteyi Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, Trakya Kalkýnma Ajansý na teþekkür dileklerinde bulundu. YÖREX Fuarý na katılımın Trakya Kalkýnma Ajansý nýn öncülük ettiði deðerli projelerden birisi olduðunu belirten Dinar, Öncelikle kendilerine, bizlere Edirne yi ve Edirne nin tatlarýný tanýtma, tattýrma imkâný sunduklarý için teþekkür etmek istiyorum. Gideceðimiz fuar Akdeniz in en büyük, Türkiye nin ise sayýlý fuarlarý arasýnda olan Edirne nin yaný sýra Türkiye nin tüm þehirleri için çok önemli bir Milföy Hamurundan Elmalı Çörek Malzemeler: 8 adet kare milföy 2 adet orta boy elma (rendelenmiþ ve suyu sýkýlmýþ) 3 yemek kaþýðý toz þeker 7 adet ceviz (iri parçalanmýþ) 1 çay kaþýðý tarçýn ÜZERÝ ÝÇÝN: Pudra þekeri vitrindir. Bize böyle bir fýrsatýn verilmesi de elbette çok güzel. Söz konusu Edirne yi tanýtmak olunca bizler koþa koþa gidiyoruz. Bu bizim için ticaretten daha önce gelen bir iþ. Þimdi oraya gideceðiz. Ýlk defa Akdeniz de Tava Ciðeri ni tanýtacaðýz. Edirne nin Tava Ciðeri ni ilk defa Akdenizlilerle buluþturacaðýz. Þimdiden bizlere telefonlar gelmeye baþladý. Ciðerimize ilgi alaka memnuniyet verici düzeyde. Doðrusunu söylemek gerekirse ciðer zaten yeni yeni dýþarýya, deplasmana çýkmaya baþladý dedi. Fuarýn kendileri için büyük fýrsat olduðunu dile getiren Dinar, Daha önce Ýstanbul a gittik. Yine Türkiye nin birçok þehrindeki birçok organizasyona katýlým gösterdik ama Akdeniz e hiç gitmemiþtik. Fýrsat ayaðýmýza geldi. Bizler de ciðerimizi tanýtmak için oraya, Edirne nin en deneyimli ustalarýndan olan Kemal Ýmrak ý göndereceðiz. Edirne yi ve ciðeri Kemal Usta nýn tanýtmasýný istedik. Orada Edirne nin en güzel þekilde temsil edilmesi ve ciðerimizin en güzel þekilde tanýtýlmasý lazým. Doðal olarak böyle bu organizasyona da en tecrübeli ustalarýmýzdan birisi olan Kemal Ýmrek Usta yý göndereceðiz ifadelerini kullandý. Edirne Ciðeri ni YÖREX Fuar ýnda temsil edecek olan Kemal Ýmrak ise fuar yolculuðu öncesinde deðerlendirmelerde bulundu. Ýmrak, Yaklaþýk 10 yýl önce baþladýðýmýz Türkiye nin birçok þehrindeki fuar ve bu gibi organizasyonlara katýlma serüvenimizde 11 inci yýla giriyoruz. Önümüzdeki deplasmanýmýz Akdeniz olacak. Umarým bugüne kadar olanlarýn daha da üzerinde bir tanýtým gerçekleþtirerek YÖREX Fuarý ndan da alnýmýzýn akýyla çýkacaðýz. Oraya Arif Meriç gibi bu gibi organizasyonlarýn yabancýsý olmayan deneyimli bir abimle gidiyorum. Edirne yi ve Edirne nin tatlarýný en iyi þekilde tanýtacaðýmýza olan inancým tamdýr. Edirne için güzel þeyler oluyor ve olmaya da devam edecek diye konuþtu. (ÝHA) Yapýlýþý: Önce iç harcýnýzý hazýrlayýn. Rendelenmiþ elmalarý ve toz þekeri bir tavaya alarak orta ateþte biraz kavurun. Bir 5 dakika kavurduktan sonra üzerine tarçýný ve cevizi ilave ederek ocaktan alýp soðumaya býrakalým. Milföylerimizi 20 dakika yumuþamasý için beklettikten sonra her birinin sað ve sol yanlarýna 5 adet býçak ile çentik atarak tam orta kýsma hazýrladýðýnýz elmalý harcýnýzdan koyun. Bir sað bir de sol taraftaki kestiðimiz çentikleri üst üste kapatarak örgü þeklini verip tepsiye dizin. Alt ve üst kýsýmlarýný elinizle iyice bastýrýn. Tüm milföy hamurlarýný hazýrladýktan sonra önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda dakika piþirin. Milföylerinizi fýrýndan aldýktan bir 10 dakika sonra üzerine pudra þekeri serpip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Genelde kaygýlý, evhamlý, olumsuza odaklanan, yakýnlarýný kaybetmekten korkan, özgüveni düþük, dayanýksýz, karamsar kiþiler, belirtilerine internet üzerinden taný arýyor. Psikiyatri Uzmaný Dr. Orhan Karaca, hipokondriazisin (hastalýk hastalýðý) bir takým bedensel belirtilerin, ýsrarcý bir þekilde, olumsuz ve felaket habercisi gibi yorumlandýðý bir hastalýk olduðunu belirterek, Bu hastalarýn, kendilerinde olduðunu düþündükleri týbbi sorunlarýyla ilgili tatmin edici cevap arama davranýþlarý abartýlý düzeydedir. Yapýlan tetkikler ve muayeneler onlarý ikna etmez ve cevap arayýþlarý daha ileri merkezlerde, daha ileri tetkikleri denemeyi amaçlayarak devam eder. Siberkondri de bunun deðiþik bir versiyonudur. Bu durumu yaþayan kiþi internet arama motorlarýna merak ettiði her þeyi yazýp, araþtýrýr. Forumlar, doktor-hasta arasýnda geçen soru-cevap görüþmeleri, hastalýklarla ilgili film ve tetkik bilgileri, týbbi bilgileri içeren diðer medikal siteler, ilaç bilgileri, ilaçlarla ilgili yorumlar, alternatif týp, bitkisel çözüm önerilerinin yer aldýðý siteler bu hastalar için baþlýca baþvuru kaynaklarýdýr dedi. Bu hastalarýn yaþadýklarý belirtilerin hangi hastalýklarda görülebileceðini öðrenmeye çalýþtýklarýna dikkat çeken Karaca, Ýhmal ettikleri þey taný koymak için sadece belirtinin yetmediðidir. Hatta yaþadýklarý belirti baþka hastalýklarda da görülebilir. Örneðin baþ aðrýsý, beyin tümörünün de belirtisi olabilir, sinüzit, göz tansiyonu, görme kusurlarý, tansiyon, omurga sorunlarý, diðer romatolojik hastalýklar ve stresin de belirtisi olabilir. Ayrýca bir hastalýðýn sýklýðý, yaygýnlýðý, hastalýðýn ortaya çýkmasýný saðlayan diðer risk faktörlerinin de gerekliliði ihmal edilmemelidir. Kimi zaman kaygýlarýný azaltmak için tetkik yaptýrma yolunu seçen hastalar zaman, enerji ve para da kaybetmektedirler. Zira tetkik düþünülen sebebe yönelik yapýlýr. Körlemesine yapýlmaz. (Sürecek) NÖBETÇİ ECZANE TÜRKKAL Devlet Hastanesi Karşısı No: 48 Tel: KEŞAN DA YAYIMLANIR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE (Yerel Süreli Yayın) SAHİBİ: ÖNDER GAZETECİLİK MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA FEYZULLAH AKTAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ CENGİZHAN AKTAN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: DERYA AKTAN EDİTÖR: ASUMAN HALİL Kuruluş Tarihi: 26/04/1962 DİZGİ-BASKI: ÖNDER BASIMEVİ Ofset ve Tipo Tesisleri Önder Caddesi No: 16/A KEŞAN (Edirne) Tel: (0284) Cep: Faks: (0284) web sitesi: FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 9,63 TL ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

12 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 12

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı