Yaralı Teğmen'den acı haber

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaralı Teğmen'den acı haber"

Transkript

1 YIL: 54 SAYI: Fiyatı 50 Krş. 5 EKİM 2015 PAZARTESİ Davut Başaran Gaytancıoğlu, çiğ süt fiyatının artmamasını eleştirdi Haberi 3. Sayfada 30 Eylül de SGK primini ödeyemeyenler için yarýn son gün SGK, prim ödeme süresini yarına kadar uzattı Haberi 2. Sayfada Kontrol Sende adlı oyun sahnelendi Haberi 9. Sayfada Memleketimden İnsan Manzaraları (30) ANAMUR NİRE ANKARA NİRE Hüseyin Erkan'ın yazısı 2. sayfada Yaralı Teğmen'den acı haber Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu: "Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, meslek onurumuz zedelenmiştir" Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan, engellilerin isteklerini dile getirdi Planı pilav sanıp kaşıklamak ve ötesi... Hikmet Aksoy'un yazısı 5. sayfada Haberi 4. Sayfada Haberi 5. Sayfada Haberi 3. Sayfada Keşan'da aday öğretmenlere "Uyum Eğitimi Semineri" verildi Haberi 7. Sayfada Enterasyon Ulusal Kanalý izliyordum geçen akþam.. Mustafa Mutlu nun Kral Çýplak programýnda Mine Kýrýkkanat vardý.. Söz, tarihî Aspendos un restorasyonuna gelince, beyaz mutfak mermeri döþenmiþ olmasý ikisini de güldürdü.. Mine Kýrýkkanat: Buna restorasyon deðil, enteresan asyon derler dedi Düþündüm: Tam bize göre bir yakýþtýrma.. Ben galat a çekip, enterasyon diyerek kullaným kolaylýðý getirdim Çünkü, baþta demokrasimiz olmak üzere, bu sözcüðü kullanabileceðimiz çok alan var.. Neler mi? Örneðin, demokrasimiz enterasyon dur: %10 barajlýdýr.. Milletvekillerini millet deðil, parti genel baþkanlarý belirler.. Seçim bir kere olmaz, muktedir kazanýncaya kadar tekrarlanýr.. Seçime kaç parti girerse girsin, sadece Meclise girmiþ olanlara Hazineden para verilir.. Anayasaya göre baðýmsýz olmasý gereken Cumhurbaþkaný, bir partinin baraj altýnda kalmasýný, baþka bir partiye 550 milletvekili verilmesini isteyebilir Ýktidara paralel yönetimler oluþur örneðin; *Ýktidar gücüyle kumpaslar kurup, suçsuz insanlarý sahte belgelerle hapislere týktýrýrlar.. *Ülkenin bir köþesini bölüp özerk bölge kurar, vatandaþý olduðu Türkiye Cumhuriyeti Devletine savaþ açar, ülkeyi kan gölüne çevirirler.. *Ne isterlerse yaptýðýmýz dost(!) ülkeler, bu hainleri hem silahla hem sözle desteklerler Bunlara karþý takýnýlan tavýr da: enterasyon, yani enteresandýr: Saflýða, aldatýlmýþlýða sýðýnýp geçiþtirmek!.. Eminim, sizler daha ilginçlerini ekleyeceksiniz! FAK. +

2 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 2 Haftada Bir Hüseyin ERKAN yalaným yok hayýr özlemedim hiç özlemedim hem de çok yýldýzlý otellerin tek kuþ sütü eksik sofralarýný. yalaným yok evet özledim çok özledim hem de bakýr sinilerin çevresinde baðdaþ kurmuþ diz çökmüþ kadýnlarýn erkeklerin nasýrlý elleriyle sabrý katýk yapýp yufkalarýna keyifle gülüþlerini ve þükretmelerini tanrýlarýna. (H. E.) Benim sevdiðim insanlarýn çoðu, nedense kendi çýkarlarýný hiç düþünemez. Yok caným! Olur mu hiç öyle þey! Her insan, kendi çýkarýný mutlaka düþünür. diye itiraz edeceðinizi bildiðim için, sözü fazla uzatmadan örnek vereyim hemen: 1950 li yýllarda adý gazete ve dergilerde sýkça görünen biri vardý. Eðitimci bir yazardý. Özellikle de Halk Eðitimcisi ve de MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Gazi Eðitim Enstitüsü öðrencileri, bir gün, bu ünlü eðitimci yi okullarýna davet ederler. Koþarak gider. Mikrofona geçip kendisini, ülkenin bir numaralý halk eðitimcisi olarak tanýtýr. Çantasýndan yazdýðý kitaplarý, broþürleri çýkarýp çýkarýp gösterir. Ve çok doðru bir söz ederek, Demokrasiyi kurtaralým; demokrasiyi kurtaracak halk eðitimidir. der. Ve sýk sýk gittiði yabancý ülkelerden getirdiði fotoðraflarý gösterir. Bu eðitimci nin adý Nusret Köymen dir. (Size de hiç yabancý gelmedi bu isim; deðil mi?) Öncüleri arasýnda Mahmut Makal ve Mustafa Þanlý nýn da bulunduðu Gazi Eðitim Enstitüsü nden bir grup öðrenci, o yýllarda Çankaya Köþkü ne yarým saat uzaklýktaki Dikmen köyüne bir gezi düþünürler. Konferansýnda halký, köylerimizi ve köylülerimizi 979 DİLEM YAYINEVİ Genel Yönetmeni - Çatalçeşme Sok. 38/A Çağaloğlu/İST. Tel: (0 212) Faks: (0 212) (0535) Memleketimden İnsan Manzaraları (30) ANAMUR NİRE ANKARA NİRE çok sevdiðini ballandýra ballandýra anlatan bu ünlü Halk Eðitimci yi de davet ederler. Günlerden pazardýr; sabah gidilip akþam dönülecektir. Ancak, köyü ve köylüleri çok seven bu halkçý yazarýmýz, vakti olmadýðýný söyleyip katýlmaz bu geziye. (Bu gençler ve öðrenciler, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliði ile halk eðitimciliðin kolay bir iþ olduðunu sanýrlar! Bakýn iþte, adamcaðýzýn bir pazar günü otobüsle Dikmen köyüne gidip gelecek kadar bile vakti yok!) Halk Eðitimci olmak kolay bir iþ deðildir. Köymen in asistaný Turhan Oðuzhan, bu makama gelebilmek için Amerika da beþ yýl halk eðitimi öðrenimi görmüþ! Nusret Köymen, bir gün Mahmut Makal a, Seni Amerika ya yollamak isterim. Arzu edersen, hemen gereðini yapalým. der. Kim gitmek istemez; Yeni Dünya denen Amerika ya? Hem de 1950 li yýllarda Ve de devletkesesinden, bedavadan Ballý börek!.. Yeme de yanýnda yat. Ancak, bir þartý vardýr Köymen in: Hani Makal ýn birkaç yýl önce yayýmlandýðýnda hapse girmesine neden olan Bizim Köy kitabý vardýr ya!.. Onda bazý deðiþiklikler yapmalýydý! Ne gibi mi?.. Sosyalistlerin iþine gelecek ve onlara yaraþýr sözcükler varmýþ, onlarý çýkarýp yerine baþka sözcükler ya da deyimler koymak gibi basit bir deðiþiklik Bunun gibi þeyler iþte. Bu düzeltmeleri en kýsa zamanda yaparsa eðer, önsöz ünü de kendisi yazacak ve kitabýn yeniden bastýrýlmasýna yardým edecek. Ne þanslý adam, þu Mahmut Makal!.. Ýstenen þey çok basit Ama ödül büyük mü büyük!.. Bir taþla kaç kuþ birden Biz, beþ taþla tek kuþ bile vuramazken Köymen bu öneriyi yaparken, yanýnda bulunan asistaný Turhan Oðuzhan da müdürünü baþýyla onaylayarak, Böyle yaparsanýz, yeni kurulacak Halk Eðitim Bürosuna bile alýnabilirsiniz. der. Asistan ayrýlýnca, Köymen, elini Makal ýn boynuna atýp, Ah bilsen, ben seni ne kadar çok takdir ediyorum. Yanlýþ anlaþýlmanýzdan kimse benim kadar üzülemez. (*) diyerek içini çeker. Ve yine Halk Eðitimi nin önemini anlatýr uzun uzun. Yurdun ve halkýn sorunlarýna çare bulunmasý için O nun mutlaka Meclis e girmesinden baþka çare yoktur! 30 Eylül de SGK primini ödeyemeyenler için yarýn son gün SGK, prim ödeme süresini yarına kadar uzattı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý, son günü 30 Eylül olan prim ve diðer tahsilatlara iliþkin iþlemlerini, prim tahsilat anlaþmasý olan bankalarda yaþanan teknik problemlerden dolayý 6 Ekim e uzattý. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý internet sitesinde yapýlan duyuruda; 21 Eylül Eylül 2015 tarihleri arasýnda prim tahsilat anlaþmamýz olan bankalarýn Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþanmýþ, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim ve diðer ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 21 Eylül Eylül 2015 tarihleri arasýnda prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri 6 Ekim 2015 gün sonuna kadar uzatýlmýþ olup, bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. ifadeleri yeraldý. Madem öyle, gir o zaman Meclis e kardeþim. diyeceksiniz de Hop deyince girilmiyor ki Meclis e. Oraya girmek için, adaylýðýný koyacaksýn, oy alýp seçileceksin Ünlü eðitimcimiz Anamurlu dur ama benim Akseki nin yollarýný çoktan unuttuðum gibi, O da Anamur yollarýný hiç bilmemektedir. Ben, beþ on yýl önceye kadar her yýl mutlaka gider gelirdim de memleketime, ünlü Halk Eðitimcisi Nusret Köymen, doðduðu köye hiç mi hiç gitmemiþtir. Keyfinden deðil ama Büyük meselelerin peþine düþmekten, þarka garba geziler yapýp memlekete yeni düþünceler getirmekten fýrsat bulamadým. diye eklemiþ ki, bu mazeret karþýsýnda akan sular durur elbet! (Benim kendimi savunmak için böyle bir mazeretim bile yok. Ne olur, acýyýn bana!) O yýllarda Baþbakan Adnan Menderes tir. Nasýl bir Baþbakanmýþ ki O, böyle deðerli bir eðitimciyi görmez, bilmez ve de Meclis e almaz! Tâ Mersin lere, hele hele taa Anamur lara gitmesine ne gerek var; böyle bir Halk Eðitimci nin! O nun Çankaya ya yarým saat uzaklýktaki Dikmen köyüne gitmeye bile vakti yok! En iyisi, en doðrusu, böyle deðerli birini Merkez kontenjanýndan aday gösterip Meclis e almaktýr! Ama nerde DP lideri ve Baþbakan Menderes te o milliyetçilik, o yurtseverlik, o ileri görüþlülük! Maalesef, Bizim Köy ün yazarý Mahmut Makal da da yok bu nitelikler! Bak, sevgili öðretmenim; bak, sayýn yazarým; ne güzel bir fýrsat gelmiþ ayaðýna! Küçücük bir deðiþiklik yapman isteniyor senden. Yapýver gitsin. Sonra, bak, eserinin Önsöz ünü de yazýverecek bu ünlü eðitimci. Ankara da yeni açýlacak Halk Eðitim Bürosu na da alacak. Hepsinden önemlisi Amerika ya yollayacak seni. Devlet kesesinden hem de. Bir yýl da olur bu, Turhan Oðuzhan gibi beþ yýl da Dönerken bir de Amerikan arabasý alýr gelirsin. Ayrýca, Ýngilizce yi su gibi konuþtuðun için, dönüþte Bakanlýk ta istediðin koltuða oturursun. Birkaç yýl sadakatle hizmet edersen orda, müsteþar bile olursun. Yok, ben müsteþar olmak istemem. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðýný isterim dersen, o zaten cepte keklik!.. Sizin gibi biri dururken, bir baþkasýna verecek deðiller ya o makamý! Bunca ödüllü bir iþe hayýr denir mi hiç? Ama karþýnýzdaki herhangi bir insan deðil de Mahmut Makal sa eðer, der. Niçin mi? Satmasýný istedikleri onur unun (yani haysiyet ve þerefinin) vaat edilen ödüllerden çok daha deðerli olduðunu bildiði için (*) Aðlatý (Mahmut Makal, Literatür Yayýnlarý, No: 727, 4. Basým, 2015) ARAMIZDAN AYRILANLAR HASAN SÜÐLÜM Uzunköprü Eskiköy halkýndan Mukadder Süðlüm ün eþi, emekli ebe Nadire Karaman, emekli öðretmen Nail Süðlüm ün babalarý, emekli öðretmen Sebahattin Karaman ýn kayýnpederi, Eda ve Efe Karaman ýn büyükbabalarý olan Hasan Süðlüm vefat etti. Cenazesi, 2 Ekim 2015 Cuma günü Cuma vakti kýlýnan cenaze namazýndan sonra Uzunköprü Eskiköy de topraða verildi. Hasan Süðlüm e Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. SALÝHA YILMAZ Çeltik Köyü halkýndan merhum Sabri Yýlmaz ýn eþi, Mehmet ve Fikret Yýlmaz ýn anneleri Saliha Yýlmaz vefat etti. Cenazesi, 2 Ekim 2015 Cuma günü Cuma vakti kýlýnan cenaze namazýndan sonra Çeltik Köyü nde topraða verildi. Saliha Yýlmaz a Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

3 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 3 Yaralı Teğmen'den acı haber Ýpsala da1 askerin þehit olduðu, 1 i aðýr 3 askerin yaralandýðý askeri araç kazasýnda þehit sayýsý ikiye yükseldi. Ýpsala ya baðlý Yenikarpuzlu beldesinde, Türkiye Yunanistan sýnýrýndaki Ýpsala 1. Hudut Tabur Komutanlýðý na baðlý 2. Hudut Bölüðü ndeki gözetleme kulelerinde nöbet tuttuktan sonra birliklerine dönen askerleri taþýyan araç, Meriç Nehri seddesi üzerinde takla atmýþ, kazada 21 Yaþýndaki Er Mustafa Tuðrul hayatýný kaybetmiþ, Teðmen Davut Baþaran (24) ile erler Ahmet Alpyürek ve Salih Baþak da yaralanmýþtý. Yaralýlardan Alpyürek ve Baþak kazayý ufak sýyrýklarla atlatýrken, Teðmen Davut Baþaran ise kazada aðýr yaralanarak, Keþan Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Servisi nde tedavi altýna alýnmýþtý. Tedavisi devam eden Teðmen Davut Baþaran, dün saat sýralarýnda yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit oldu. Ankaralý olduðu öðrenilen Davut Baþaran ýn cenazesi, Gelibolu'dan gelen savcının incelemesinin ardından, Keşan'a gelen babası ve ağabeyi tarafından teslim alındı. Cenaze Çorlu'dan kalkan askeri uçakla Ankara'ya gönderildi. (ÝHA) Gaytancıoğlu, çiğ süt fiyatının artmamasını eleştirdi CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancýoðlu, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu nun toplantýsý sonucunda çið süt fiyatýnýn deðiþmemesini eleþtirerek Biraz insaf diyorum, maliyetler artmasýna raðmen çið süt fiyatý bir yýlý aþkýn bir süredir ayný, yazýn sýcaðýnda, kýþýn karýnda, süt üreten üreticimiz maðdur. Perakende sütün fiyatý artarken, beyaz peynirin, yoðurdun, yemin fiyatý artarken yaklaþýk bir buçuk senedir süt fiyatýna 1 kuruþ bile zam yapýlmamasý kabul edilemez. Kazanan sanayici, kazanan süpermarketler, kaybeden ise cebinde çay parasý olmayan üretici. Ben bunu kabul etmiyorum. dedi. Üreticinin adeta nefes alamaz bir duruma geldiðini belirten Gaytancýoðlu; Sanayici halen 1,15 TL süt fiyatýna pahalý deyip fiyatý aþaðýya çekmek istiyor. Ýnsaf diyorum. Süt üreticisi yýlýn 365 günü aðýlda, ne bayram tatili var, ne hafta sonu tatili var. Hayvanýnı beslediði kaba yemin fiyatý artmýþ, traktörüne koyduðu mazotun fiyatý artmýþ, sulamaya ödediði elektriðin fiyatý artmýþ ama yaklaþýk 1,5 yýldýr ürettiði süte 10 kuruþ bile zam Gaytancıoğlu gelmemiþ. Bunun adý insafsýzlýk, bunun adý çiftçiyi yok etmektir. dedi. Devletin süt fiyatýna müdahalesinin þart olduðunu vurgulayan Gaytancýoðlu, Artýk yeter, çiftçi buðday üretir para kazanamaz, ayçiçeði üretir Trakya Birlik sahip çýkmaz, çeltik üretir zarar eder, süt üretir, sanayicinin keyfi fiyatýna maruz kalýr. Peki nerede devlet? Neden üreticisine sahip çýkmýyor? Niye sermayeden yana oluyor da çiftçisini düþünmüyor? dedi. Bu konunun üstüne gideceklerini belirten Gaytancýoðlu bu konuda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Kutbettin Arzu ya bir soru önergesi vereceðini söyledi. 1 Kasým seçimlerinin ardýndan CHP iktidarýnda süt üreticisinin hak ettiði fiyatý alacaðýný belirten Gaytancýoðlu, Maðduriyetler bitecek ve çiftçimiz tekrar eski güzel günlerine CHP Ýktidarý ile dönecektir. dedi. SİGARA, KANSERİN EN BÜYÜK TETİKLEYİCİSİDİR Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Türkiye 3.'sü oldu 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Þenlikleri 96.Yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda yapýlan yarýþmalarda lise kategorisinde þiir dalýnda Keþan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12. sýnýf öðrencisi Selin Kaya, Türkiye 3.sü oldu. Sivas Valiliði tarafýndan gönderilen altýn ödülü, Selin Kaya ya Okul Müdürü Osman Baþak tarafýndan takdim edildi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi nin dönem baþý açýlýþ konuþmasýnı yapan Osman Baþak'ın Okulumuz 2015 yýlý LYS ( Lisans Yerleþtirme Sýnavý)sonuçlarýna göre 4 yýllýk yüksekokul ve fakültelere öðrencilerini yerleþtirmede %88 oranýnda bir baþarýya sahip oldu. ifadesi öðrenciler ve veliler tarafýndan büyük bir sevinç ve coþkuyla karþýlandý. Bu baþarýyý yeniden vurgulayan Baþak; Bu sevincimizin yanýnda 12.sýnýf öðrencimiz Selin Kaya nýn da Türkiye 3.sü olmasý mutluluðumuza mutluluk katmýþtýr. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi olarak her zaman ilkeli, Başak azimli ve baþarýlý olmayý kendine hedef çizen ve bu doðrultuda ilerleyen bireyler yetiþtirmekten gurur duyduk. Öðrencilerimizin derslerdeki baþarýlarýný, sosyal-kültürel etkinliklerde kazandýklarý baþarýlarla taçlandýrmalarý ise bize ayrý bir kývanç vermektedir. Baþarý bir ekip iþidir. Öðrencimizi tebrik ediyorum. Öðrencilerimizin yetiþmesinde her türlü özveriyi gösteren okul idaresi ve öðretmenlerine de teþekkür ediyorum. dedi. Ödül alan 12.sýnýf öðrencisi Selin Kaya da, Kazandýðýmýz her baþarý, okulumuzun bize kattýðý bir erdemdir. Aldýðým bu ödülle hem ailemin hem de okulumun gurur kaynaðý olmak, bu ödülü benim için manevi deðeri yüksek bir hatýra haline getirdi. Bu mutluluðu yaþamým boyunca unutmayacaðým. Benden desteðini esirgemeyen öðretmenlerime ve okul müdürümüze de teþekkür ediyorum. dedi.

4 Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu, bugün kutlanacak olan 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan açýklamada Türkiye de eðitim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutlamaya hazýrlandýðýný, öðretmenlik mesleði açýsýndan uluslararasý genel kabullerin simgesi sayýlan 5 Ekim i Türkiye deki öðretmenlerin, birilerinin tek baþýna iktidar hýrsýyla yeniden baþlatýlan çatýþmalarýn ve silahlarýn gölgesinde, her Eðitim Yýlý KPSS ye giren iþsiz öðretmen sayýsý geçen gün biraz daha zorlaþan koþullarda karþýladýðý belirtilerek, Eðitim Sen olarak bu yýl Atamasý Yapýlan Öðretmen Sayýsý 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 4 Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu: "Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, meslek onurumuz zedelenmiştir" 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü, Yalova valisinin kendisine hakaret etmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden Halil Serkan Öz ve Suruç katliamýnda hayatýný kaybeden Süleyman Aksu baþta olmak üzere, görevi baþýnda hayatýný kaybeden tüm öðretmenlere adýyoruz. denildi. ÖÐRETMENLÝK MESLEÐÝ ÝTÝBARSIZLAÞTIRILMIÞ, MESLEK ONURUMUZ ZEDELENMÝÞTÝR Arasýnda KPSS ye Giren, Atamasý Yapýlan ve Emekli/Ayrýlan Öðretmen Sayýlarý Emekli/Ayrýlan Öðretmen Sayýsý * TOPLAM *2015 yýlsonu tahmin. Okullar açıldı, kırtasiyelerde kuyruk oluştu 28 Eylül 2015 Pazartesi günü Eðitim Öðretim Yýlýnýn açýlmasýyla birlikte, veliler çocuklarý için okul malzemelerinin satýldýðý iþyerlerine akýn etti. Kýrtasiye ve giyim dükkanlarýný týklým týklým dolduran veliler, çocuklarýnýn okul ihtiyaçlarýný karþýlamak için gün boyu alýþveriþ yaptýlar. Alýþveriþ yorgunluðunun yanýna bir de okul malzemelerinin cep yakan fiyatlarý eklenince, velilerin isyaný kaçýnýlmaz oldu. Okul malzemelerinin yüksek fiyatlarla satýldýðýný iddia eden Gamze Çiftçi adlý veli, 1 kýzým 1 oðlum var. Alýþveriþ fena deðil. Okul malzemelerinin fiyatlarý geçen yýla göre uçmuþ. Çok pahalý. Fiyatlar cep yakýyor. Bütçemiz, kazandýðýmýz para belli. 1 kýzým okulda okuyor. Kýrtasiye ve okul kýyafetlerinin fiyatlarý çok yüksek. dedi. Öte yandan, okullardan verilen kabarýk kýrtasiye listeleri nedeniyle, özellikle dar gelirli vatandaþlar, tepkilerini ifade ettiler. Anne babalarýnýn aksine büyük bir sevinçle alýþveriþe devam eden çocuklar, okullarýnýn açýlmasý nedeniyle heyecanlý olduklarýný ifade etti. Eðitim Sen Keþan Temsilciliði Yürütme Kurulu nun basýn açýklamasý þöyle: AKP 2002 seçim bildirgesinde Öðretmenlik mesleðinin toplumda hak ettiði itibarý yakalayabilmesi için öðretmenlerin nitelikleri artýrýlacak, buna paralel olarak özlük haklarý ve çalýþma þartlarý iyileþtirilecektir ifadesi yer almasýna karþýn, 13 yýllýk iktidarý süresinde öðretmenlik mesleðinin býrakalým toplumda hak ettiði itibarý yakalamasýný, öðretmenler tarihin hiçbir döneminde AKP iktidarý döneminde olduðu kadar hakarete maruz kalmamýþ, öðretmenlik mesleði tarihte hiç bu kadar büyük bir itibar kaybýna uðramamýþtýr. Göreve gelen her bakan fýrsat buldukça öðretmenlerin az çalýþtýðý, uzun tatil yaptýðýný iddia etmiþ, her fýrsatta öðretmenlik mesleðini itibarsýzlaþtýran ifadeler kullanmýþtýr. Türkiye nin dört bir yanýnda fedakârca görev yapan öðretmenlerimizin büyük bölümü yaptýðý iþe yabancýlaþtýrýlmýþ, MEB in yanlýþ politikalarý ve siyasilerin öðretmenlik mesleðine yönelik olumsuz söylemleri nedeniyle mesleðine küstürülmüþtür. Öðretmenler Türkiye nin en ücra köþelerinde, her türlü olumsuz koþullarla mücadele ederek, görevlerini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Yaþamýn olduðu her yerde eðitim emekçilerini görmek mümkündür. Örneðin 15 Eylül de ilk kez atamasý yapýlan öðretmenlerin yüzde 67 si bölge illerine atanmýþ ve önemli bir bölümü yeterince can güvenliði olmamasýna raðmen büyük fedakârlýk göstererek görevine baþlamýþtýr. AKP Hükümetleri döneminde öðretmenlerin en temel ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarý azalmak bir yana sürekli artmýþ, il içi, il dýþý, özür grubu atamalarýnda, norm kadro sorunlarý ve alan deðiþikliklerinde sürekli maðduriyet yaratýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan öðretmen atamalarý, ihtiyacýn ve beklenen rakamlarýn çok altýnda kalmýþtýr. Yýllar içinde iþsiz öðretmenler sorunu giderek büyümüþ, bugüne kadar 41 iþsiz öðretmen arkadaþýmýz atamasý yapýlmadýðý için intihar etmiþtir. Türkiye de eðitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve derinleþen çeliþkiler nedeniyle resmen çürümeye terk edilmiþtir. Geçtiðimiz 13 yýl içinde ihtiyaç kadar öðretmen atamasý yapýlmamýþ, KPSS ye giren her yüz öðretmenden ortalama 16 sýnýn atamasý yapýlarak, yýllar içinde fiilen iþsiz öðretmenler ordusu yaratýlmýþtýr. Yine öðretmenlerin geçtiðimiz 13 yýl içinde gelirlerinde yaþanan gerileme sonucunda satýn alým gücünün belirgin bir þekilde azalmýþ, 2003 yýlýnda 24 bin olan emeklilik oraný, yaþanan geçim sýkýntýsý nedeniyle son yýllarda 7 binli rakamlara kadar gerilemiþtir. ÖÐRETMENLERE HAK ETTÝÐÝ DEÐER VERÝLMELÝDÝR Öðretmenlerin yýllar boyunca büyük fedakârlýklara katlanarak çalýþýrken yaþadýðý zorluklar ortadayken, angarya çalýþma ve performans deðerlendirme giriþimleri ile çalýþma ve yaþam koþullarý zorlaþmýþtýr. Geçtiðimiz yýllar içinde öðretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarýna ek olarak, mesleki saygýnlýklarýnda ciddi gerilemeler yaþanmýþtýr. Yýllardýr öðretmenlere hak ettiði deðer verilmemekte, eðitim emekçilerinin en temel ekonomik, mesleki ve özlük talepleri ýsrarla görmezden gelinmektedir. Yýllardýr öðretmenlik mesleðini itibarsýzlaþtýrma ve emeðimizi deðersizleþtirme yönündeki çabalara raðmen, uluslararasý bir araþtýrma þirketinin yaptýðý araþtýrma sonuçlarýna göre Türkiye halkýnýn en çok öðretmenlere güvendiði, en az güvenilenlerin ise sorunlarýmýzý çözmekle sorumlu olan politikacýlar olduðu görülmüþtür. Araþtýrma sonuçlarý, halkýn güvenini kazanan öðretmenlerimize hak ettiði deðerin verilmesi gerektiðini göstermektedir. Yaþadýðýmýz tüm olumsuzluklara raðmen 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü, bizler için klasik anlamda kutlanan bir gün olmaktan çok, tüm eðitim ve bilim emekçilerinin uluslararasý alanda birlik, dayanýþma ve mücadelesinin simgesi olan özel bir gün olma özelliðini sürdürmektedir. Eðitim Sen olarak, siyasi hedefleri için ülkeyi ateþe atanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý, barýþ koþullarýnýn bir an önce saðlanmasýný diliyor, eðitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutluyoruz. "

5 Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan, engellilerin isteklerini dile getirdi Raþit Efendi Ýlköðretim Okulu Müdürü Alper Güler in baþlattýðý, 1 Lira 1 Hayat projesi baþarýyla tamamlandý. Proje kapsamýnda alýnan 5 adet tekerlekli sandalyeden 4 adedinin Ýlköðretim Haftasý kutlamalarýnda engelliler derneklerine hediye edilmesi nedeniyle, Keþan Ortopedik Engelliler Derneði Baþkaný Ýsmail Büyükkayhan bir açýklama yaparak, Güler e teþekkür etti.engellilerin diðer ihtiyaçlarýna da dikkat çeken Büyükkayhan, þunlarý söyledi: Okul müdürümüzün göstermiþ olduðu ilgi ve sosyal faaliyetin diðer okullara da yansýmasýný kalben teklif ediyoruz ve bekliyoruz. Diðer okullara da bunun örnek olmasýný diliyoruz ve arzuluyoruz. Halkýmýzýn hemen hemen tamamý, fiziksel olmayan engellilerin, engelli olduklarýný kabullenememektedirler. Bir insanýn ille de bir ayaðý veya bir kolu olmamasý fiziksel engelli olmamasýna sebep deðildir. Fiziksel olmayýp, diðer organlarýnda engelli olan birçok vatandaþýmýz da vardýr. Bizler bunlara dýþarýdan baktýðýmýzda engelsiz zannetmekteyiz. Halbuki bugün fiziksel engelli, bedenen ayaklarýndan veya kolundan engelli olup, beyin ve diðer organlarý saðlam olduðunda birçok iþi yapma imkanlarýna sahip olmalarýna raðmen, bir böbrek nakli, bir kalp nakli yapýlmýþ bir kiþi HİKMET AKSOY hiçbir iþi yapamamaktadýr. O gördüðümüz bizim engelli zannettiðimiz kiþiden daha engelli olduklarýnýn özellikle düþünülmesini tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bilhassa dikkatimi çeken, bankalara gittiðimizde engellilere herhangi bir öncelik tanýnmamasýna raðmen, PTT engellilere böyle bir destekte bulunuyor. Ýlçemizdeki hiçbir bankada engellilere destek görmediðim için de çok çok üzgünüm. Mümkünse bankalarýn da, aynen PTT gibi bunu böyle deðerlendirmelerini talep ediyorum. Ekonomik durumu iyi olan tüccar ve esnaflardan ve kaymakamlýk ile belediyeden kömür desteði verilse de engelli kardeþlerimiz bu kömür desteðinin kendilerine yetmediðini, mümkünse bazý yerlerden imkânlar nispetinde kömür desteði yapýlmasýný talep etmektedirler. Kömür 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 5 desteði yapmak isteyen Keþanlýlarýn derneðimize müracaatlarýnda kömür ihtiyacý olanlarýn adreslerini kendilerine bildirebiliriz. Direkt bizim vasýtamýzla ihtiyacý olan aile bireylerine kömürlerini takdim edebilirler. Okullarýn açýlmasýyla birlikte derneðimize çok miktarda burs için müracaat edilmektedir. Bu ilköðretimden, yükseköðretime kadar öðrenci burslarý talep ediliyor. Derneðimizin þu anda böyle bir fonu ve imkâný olmadýðýndan bunlara cevap verememekteyiz. Durumu müsait olan kiþilerin derneðimize müracaat ettiklerinde, ihtiyacý olan öðrencilerin isimlerini kendilerine verme þansýmýz olup, direkt onlarla muhatap ederek, derneðimize hiç para girmeden öðrenciye teslim edilmesi konusunda da yardýmcý olabiliriz. Bu konuda da tüm Keþanlýlarýn engellilere karþý duyarlý olmalarýný arzuluyoruz. Çizdi Hikmet AKSOY DOSTİŞİ Planı pilav sanıp kaşıklamak ve ötesi... Saðlýklý olmak elinizde Kendinize bakmaz, yorar, yine de dinlenmezseniz Beslenmenizi ihmal ederseniz. Düzenli uyumaz, saðlýða zararlý sigara/içki içerseniz. O zaman da size doktorun yolu gözükür. Hastaneler yatakhaneniz olur. Huzurlu olmak nasýl bir durum peki? Saðlýk gibi kiþisel liði yanýnda toplumsal boyutu da var huzurlu olmanýn Sabahleyin, tüm dinginliðiniz üzerinizde evinizin penceresinden dünyaya kendi bakýþ açýnýzla bakýyorsunuz. Ohh!... Ne güzel, karþýdaki akasyada ötüþen, ötüþüp seviþen iki serçe kuþu görüyorsunuz. Ýçiniz açýlýyor. Hafif bir ýslýk dökülüyor dudaklarýnýzdan Gençlik çaðýnýzýn iklimden iklime deðiþen heyecanlarý, sevdalanmalarýnýz, baþarýlarýnýz geliyor usunuza bir film þeridi gibi Bir mutluluk mabedinde, iç dünyasý hazinelerle dolusunuz. Yaþamak ne güzel diye içinizden þarkýlar söylersiniz. Özgüven þart ama Kahvaltýnýz hazýrdýr. Kafanýzdaki Yurtta-dünyada ne var, ne yok? sorusuna yanýt bulmak için huzurunuzu kaçýrmayacak her zamanki TV kanalýnýzý açarsýnýz. Sabah haberleridir okunanlar. Ama ne yazýk ki, hep ayný, hep acý haberler. Kahvaltý iþtahýnýz kaçar, lanet okuyup kalkarsýnýz masadan. Ýþe gideceksiniz, arabanýzýn kontaðýný çevirir, çýkarsýnýz sokaklara, caddelere Terörün bir baþka türü keser yolunuzu Sokaklar, caddeler taþýtlarla dolu Týkalý Trafik durmuþ, iþinize geç kalacaksýnýz. Çaresizlikten saçlarýnýzý yolarsýnýz, ama ne çare Böyle gelmiþ, böyle gider Ýþinize ulaþýrsýnýz Sabah toplantýsýna, güne güzel duygularla baþlayýp, sonrasýnda somurtan yüzünüze gülücükler asarak/takarak girersiniz. Maksat, personelin moralini etkileyip bozmamak Üretimde, satýþta verimliliði koruyup krize karþý kapýlarý/pencereleri kapalý tutmaktýr maksat Ama önünüze gelen raporlar olmasa Borsa pike yapmýþ, döviz kurlarý baþýný alýp gitmiþ/uçmuþ Döviz üzerinden dýþ borçlarýn TL deðerinin fýrlamasý Ürün maliyetlerinin döviz kuru üzerinden artma zorunluluðu Fiyatlarýn artmasý sonucu hayat pahalýlýðýnýn varlýðý Satýþlarýn duraksamasý Ýþçinin, memurun, emeklinin geçinememe sýzlanmalarý Enflasyon Enflasyon hastalýðý Ülkemiz bu kýsýr döngüyü, yani enflasyon denen ekonomi hastalýðýný TL ye deðer kazandýramadýðýmýzdan, dahasý üretimde dünyaya acemice hitap ettiðimizden ötürü dönemdönem yaþaya geliyoruz. Tek Parti den, Çok Partili döneme, darbelere ve bugüne Ekonomi yönetiminin baþarýsýzlýðý, Ali yapar, Veli bozar anlayýþýndan kaynaklana geldi hep Bu nedenle ekonomi karnemiz zayýf larla dolu olarak önümüze gelirken, hal ve gidiþimizin de dýþ borçlanma larla düzeleceði önerisi konuldu önümüze Enflasyon kamçýsýný yedik, borçlandýk Borçlandýk Hep, Borç yiðidin kamçýsýdýr, namusudur deyip ödedik. Peki, neden? Neden olacak, gerçek anlamda ülkeyi kalkýndýracak ulusal ekonomi kurallarýný saptayýp, ortak bir görüþbirliði/mutabakatla uygulamaya koyamadýk da ondan Plana Plav köprüsü kurmak Her yiðidin yoðurt yiyiþi örneði, her siyaset kadrosu iþbaþýna gelince ayrý-ayrý havalardan çalýp kimi gazel havalarýndan vurdu, kimi sallama horonu oynadý, kimi Ankara havasý çaldý Siyasetçinin hüneri Ekonomide curcuna 1960 darbesi sonrasýnda ülke kalkýnmasýný, ülke ekonomisini rayýna oturtmak için Devlet Planlama Teþkilatý kuruldu. Taa, o zamanlar siyasilerce itiraz yemiþti, Pilav Pilanlama Teþkilatý diye Arife tarif gerekmez ama bu ülkede siyasetçi omuzladýðý ülke yönetiminin ne denli önemli/kutsal olduðunun; tüm yurttaþlarýn vebalini omuzladýðýnýn bilincinde olmak durumunda Gazetemize, e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

6 Destekleme ve Yetiştirme Kursları sürüyor 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 6 Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araç alındı Atilla Ayyavuz: "Bu ülkede bu saatten itibaren sadece akan kan inşallah kurbanların kanı olur" Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Eðitim-Öðretim Yýlý nda tüm okullarda baþlatýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý, Keþan da da sürüyor. Kurslarý ziyaret eden Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan, kurslara öðrencilerin büyük ilgi gösterdiðini belirtti. Erarslan, Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý, ortaokul ve liselerde de düzenlenmeye baþlanmýþtýr. Açýk Lise ve Açýk Ortaokul öðrencileri ile mezun olan öðrencilere yönelik kurslar ise Halk Eðitimi Merkezi bünyesinde açýlacaktýr. Kursa gösterilen ilgi ve alakadan son derece memnunuz. Tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. dedi. Ýlker Erarslan, geçtiðimiz Cuma günü beraberinde Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ýlhan Saz la Yekta Baydar Ortaokulu ndaki kurslarý ziyaret ederek, öðretmen ve öðrencilerle biraraya geldi. Enez Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne yeni trafik aracý alýndý. Edirne Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan gönderilen trafik aracý, Enez e getirilerek hizmete girdi. Enez Emniyet Müdürlüðü önünde Merkez Camii Ýmamý Kadir Atlý nýn okuduðu dua ile kurban kesilip, araca kazasýz belasýz görev yapmasý için kurban kaný sürüldü. Enez Ýlçe Emniyet Müdürü Atilla Ayyavuz, burada yaptýðý konuþmada; Bu ülkede bu saatten itibaren sadece akan kan inþallah kurbanlarýn kaný olur. Görevi baþýnda þehit düþen polislerimize Allah tan rahmet diliyorum. Bu hizmet aracýmýz, vatandaþlarýmýzýn ödediði vergilerle alýnmýþtýr. Aracý bize gönderen Edirne Ýl Emniyet Müdürü Armaðan Adnan Erdoðan a çok teþekkür ediyorum. Kazasýz hizmetlerde görev yapmasýný diliyorum. Hayýrlý uðurlu olsun. dedi. Kesilen kurban etleri ihtiyaç sahibi 75 yaþ üstü vatandaþla daðýtýldý. Kurbanlar, Ýlçe Emniyet Müdürü Atilla Ayyavuz ve Komiser Hilmi Akçýl tarafýndan yaþlýlar ziyaret edilip, teslim edildi. Yaþlý ve ihtiyaç sahipleri, polisin bu hareketinden çok duygulandýklarýný belirttiler. Bitki çaylarý revaçta Havalarýn soðumasý ile birlikte çay alýþkanlýðý da deðiþti. Ýþyerlerinde çalýþan vatandaþlarýn, sýcak yaz aylarýnda çay ocaklarýndan soðuk su, meþrubat ve çay içtiklerini belirten çayocaðý sahipleri, kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte içecek taleplerinde farklýlaþma olduðunu dile getirdi. Son günlerde havalarýn soðumasý ile birlikte çay ocaklarýnda bitki çaylarýnýn öne çýkmaya baþladýðü gözleniyor. Terziler Sitesi nde çay ocaðý iþleten Hasan Gülen, havalarýn soðumasý ile birlikte ýhlamur baþta olmak üzere bitki çaylarýnýn revaçta olduðunu söyledi. Vatandaþlarýn havalarýn soðumasý ile birlikte çayýn yanýnda gelen misafirlerine bitki çayý ikram ettiðini aktaran Gülen, Artýk vatandaþlar misafirlerine kýþ aylarýnda bitki çaylarý ýsmarlýyor. þeklinde konuþtu.

7 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA:7 Keşan'da aday öğretmenlere "Uyum Eğitimi Semineri" verildi Hüseyin Ünsal Yücel Edirne Ýl Milli Eðitim Müdür-lüðü nce hazýrlanan 2015 Mahalli Hizmetiçi Eðitim Planý kapsamýnda, geçen Eylül ayýnda ilk defa öðretmenliðe atanan ve ilçemizde göreve baþlayan aday öðretmenler için Keþan da Uyum Eðitimi Semineri verildi Seminere, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan ile Þube Müdürleri Ýlhan Saz ve Ercan Aktimur da katýldý. Seminerin ilk gününde konuþan Ýlker Erarslan, Keþan da göreve baþlayan öðretmenlere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Kesan da; öðretmeni, öðrencisi, velisi ve eðitimin tüm paydaþlarý ile büyük ve güçlü bir aile olduklarýný belirten Erarslan, konuþmasýnda, yeni göreve baþlayan öðretmenlerin de artýk bu ailenin önemli ve deðerli bir parçasý olduðunu, bu aile birlikteliðine ve baþarýsýna çalýþmalarý ile büyük güç, enerji ve dinamizm katacaklarýna yürekten inandýðýný söyledi. Daha sonra Þube Müdürleri Ýlhan Saz ve Ercan Aktimur ile Tarih Öðretmeni Melda Ernez tarafýndan öðretmenlik mesleði, örnek olaylar, mesleki etik, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün kurum- sal yapýsý, ilçenin coðrafi yapýsý ve tarihsel geliþimi hakkýnda 8 saat süreyle eðitim verildi. Seminerin ikinci gününde kahvaltý programý, okul ve kurum ziyaretleri ile uyum programlarý devam etti. Ziyaretler kapsamýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan belirlenen Öðretmenevi, Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi, Keþan Rehberlik Araþtýrma Merkezi, Ahmet Yenice Ortaokulu, Abdül Þavur Ýlkokulu na gidildi. Abdül Þavur Ýlkokulu nda aday öðretmenlere çiçek verilerek, meslektaþlarý tarafýndan kendilerine yeni görevlerinde baþarýlar dilendi.

8 Edirne, güzel havanýn da etkisiyle kente gelen çok sayýda yerli ve yabancý turisti aðýrladý. Osmanlý nýn en önemli eserlerinden Selimiye Camii ni ziyaret eden turistler, tarihi lezzetlerin de tadýna baktý. UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi nde yer alan Selimiye Camii baþta olmak üzere Ulu Camii, Üç Þerefeli Camii gibi selahaddin camileri, çarþýlarý, hanlarý, hamamlarý ve taþ köprüleriyle Türkiye nin tarihi eser bakýmýndan en zengin þehirlerinin baþýnda gelen Edirne, kente gelen yerli ve yabancý turistlere sunduðu geleneksel lezzetleriyle hem göze hem de damak tadýna hitap etmeye devam ediyor. Mimar Sinan ýn ustalýk eserim dediði ve Osmanlý döneminin en önemli tarihi yapýlarý arasýnda yer alan Selimiye Camii nin gölgesinde açýk hava müzesi konumunda bulunan kenti ziyaret eden çok sayýda ziyaretçi, ecdat eserlerinin görkemiyle önce tarih turu yapýyor, ardýndan da tava ciðerin tadýna bakýyor. Güzel havanýn da etkisiyle hafta sonunu fýrsat bilen çok sayýda yerli ve yabancý turist, tarih þehri Edirne ye misafir oldu. SELÝMÝYE YLE MEST OLUYORLAR, CÝÐERLE DOYUYORLAR Edirne Tanýtma ve Tava Ciðer Kalite Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, Edirne nin tanýtým anlamýnda kabuðunu kýrdýðýný belirterek, Tabiiki Selimiye Camii nin burada oluþu Edirne için büyük bir kazanç. Edirne artýk bir kültür, tarih ve turizm kenti oldu. Biz deniz mevsimini yaþayan kentlerden daha þanslý bir kentiz. 12 ay boyunca turist alýyoruz. Edirne bu konuda çok þanslý bir durumda, tabii ki yýlýn her günü kente turist gelmeye devam ediyor. Bizler de esnaflar olarak bu durumdan çok memnunuz dedi. Dinar, tarihi lezzet tava ciðere ilginin çok büyük olduðuna deðinerek, þunlarý kaydetti: Tarihi tava ciðere ilgi çok büyük ama önce Selimiye onlarý mest ediyor. Selimiye de mest oluyorlar, sonra da geliyorlar tava ciðerle karýnlarýný doyuruyoruz onlarý. Tava ciðer bizim yöresel yiyeceðimiz. Ama öncelik tabiiki Selimiye de. O ruhani havayý kokluyorlar, namazlarýný kýlýyorlar, Selimiye de mest olduktan sonra biz de karýnlarýný doyuruyoruz. GÖSTERÝLEN YOÐUN ZÝYARETÇÝ AKININA BÝZ ESNAFLAR OLARAK ÇOK MEMNUNUZ Muhteþem Selimiye olarak da anýlan tarihi caminin alt bölümünde bulunan Arasta Çarþýsý esnaflarýndan Yavuz Özbostan da, çok sayýda turisti aðýrlamaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Edirne, Osmanlý döneminde 92 yýl baþkentlik yapmýþ olmasýndan dolayý metrekareye düþen 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 8 Selimiye ile mest oldular, ciğerle doydular Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist Edirne'ye akın etti tarihi eser bakýmýndan Floransa dan sonra dünyada ikinci þehir olma özelliðini taþýyor. Ve bunun neticesi olarak da yurt içinden ve yurt dýþýndan yoðun olarak turist çekmektedir. Çarþýmýzda gelen ziyaretçilerimize hediyelik eþya gibi, þekerleme gibi deðiþik kategorilerde meslek gruplarý olarak hizmet veriyoruz. Gösterilen yoðun ziyaretçi akýnýna biz esnaflar olarak çok memnunuz ifadelerini kullandý. TARÝHÝ LEZZETLERLE GÜNÜMÜZÜ TAMAMLAMAK ÝSTEDÝK Bursa dan ziyaret için Edirne ye geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Yüksel Özkan, Edirne de çok keyifli bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, Biraz önce Selimiye Camii ni ziyaret ettik. Daha sonra da lezzetli Edirne ciðerini, acý biberiyle, manda yoðurduyla deniyoruz. Önce tarihe, eskilere gittik. Ziyaretlerimizin ardýndan kentten ayrýlmadan önce tarihi lezzetlerle günümüzü tamamlamak istedik diye konuþtu. Bursa dan Edirne ye turistlik amaçlý gezi için geldiklerini dile getiren Doç Dr. Sedat Demir de, Edirne de olmaktan çok mutluyuz. Muhteþem Selimiye Camii nin gölgesinde, tarihin gölgesinde olmaktan, Osmanlý mutfaðýnýn yemeklerini yiyor olmaktan dolayý son derece memnunuz þeklinde konuþtu. (ÝHA)

9 Kontrol Sende adlı oyun sahnelendi 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 9 Keþan Belediyesi nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda Keþan a getirdiði Abdullah Þahin Nokta Tiyatrosu nun Kontrol Sende adlý tiyatro oyunu, tiyatroseverle buluþtu. 2 Ekim 2015 Cuma günü Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Kültür Salonu nda ücretsiz sahnelenen ve saat sýralarýnda baþlayan oyunu, Keþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cengizhan Aktan, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan ve tiyatroseverler izledi. Tek perde halinde sahnelen ve madde baðýmlýlýðýný ailelerle birlikte yok etme amacý güden traji komik oyunda; Abdullah Þahin, Ortans Kývanç, Büþra Kaplan, Özay Özgürler, Güneþ Bilir, Betül Çevgen rol aldý. Oyunun sonunda sahneye gelerek oyunculara çiçek takdim eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cengizhan Aktan, oyuncularý tebrik etti ve Keþan Belediyesi nin sosyal sorumluluk içeren ve mesajlarý olan tiyatro oyunlarýný Keþanlýlarla buluþturmayý sürdüreceðini ifade etti. Meriç Köprüsü'nün ışıklandırmasında sona geliniyor Edirne de, tarihi Tunca Köprüsü nün ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn ardýndan Meriç Köprüsü nde devam eden ýþýklandýrma çalýþmalarýnda sona geliniyor. Edirne Valisi Dursun Ali Þahin in giriþimleri ile yapýlan çalýþmalarda ilk olarak Tunca Köprüsü karanlýktan kurtarýlmýþtý. Aydýnlatma çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Tunca Köprüsü, geçtiðimiz Mayýs ayýnda yapýlan görkemli bir törenle renkli ýþýklarýyla kentin görünümüne farklý bir boyut ESKO İNŞAAT Baca çatıdan rögara kadar bakım-temizlik-tadilât-tamirat yalıtım işleri itina ile yapılır. (Yetki Belgeli) baca bakım temizlik raporu düzenlenir. T E L E F O N kazandýrmýþtý. IÞIKLANDIRMA TÖRENÝNE BAKAN MÜEZZÝNOÐLU KATILACAK Edirne Valisi Dursun Ali Þahin, tarihi Tunca Köprüsü nün aydýnlatma projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Osmanlý döneminin en önemli tarihi yapýlarý arasýnda gösterilen Meriç Köprüsü nün aydýnlatma projesi için harekete geçti. Yaklaþýk 1 milyon TL ye mal olmasý beklenen projede, sona gelinmeye baþlandý. Özel bir firmanýn teknik kadrosu tarafýndan hummalý bir çalýþmanýn yürütüldüðü tarihi köprünün ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn 9 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanmasý beklenirken, ayný gün kentte çeþitli açýlýþ ve ziyaretler gerçekleþtirecek olan Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu nun da katýlmasý beklenen bir törenle ýþýklandýrmanýn hizmete girmesi planlanýyor. TARÝHÝ ESERLERÝ IÞIKLANDIRMA PROJELERÝNE HALK DESTEK VERÝYOR Meriç Nehri bölgesinde bulunan esnaf ve çeþitli illerden Edirne ye ziyarete gelen vatandaþlar, tarihi eserlere sahip çýkýlmasýný ve günümüz teknolojileri kullanýlarak, görsel yapýlarýnýn güzelleþtirilmesini çok doðru bulduklarýný belirterek, bu sayede tarihi eserleri hem gündüz hem gece ziyaret ederek, fotoðraflama imkânlarý da bulacaklarýný söyledi. MERÝÇ KÖPRÜSÜ Edirne yi Karaaðaç Mahallesi ne, Türkiye yi ise Yunanistan a baðlayan uluslar arasý yol üzerinde bulunan tarihi iki taþ köprüden biri olan Meriç Köprüsü, 1842 yýlýnda dönemin padiþahý Sultan Abdülmecid tarafýndan 263 metre uzunluðunda, 12 kemerli olarak inþa ettirildi. (ÝHA)

10 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 10 Sığınmacılar tekbir getirerek Yunanistan'a gitti Edirne ye gelerek Yunanistan a gitmek için 10 gündür bekleyen Suriyeli bir ailenin deniz yolunu kullanarak yasa dýþý yolla Yunanistan a geçiþi cep telefonu kamerasýna yansýdý. Bazý sýðýnmacýlar, üstlerinde can yeleði olmadan çocuklarýyla birlikte Yunanistan a geçiþi cep telefonuna kaydetti. Görüntüde sýðýnmacýlarýn tekbir getirdikleri ve dua ettikleri görüldü. Kurban bayramý öncesi TEM otoyolunu kullanarak Ýstanbul üzerinden yürüyerek ve otobüslerle Edirne ye gelen 3 bin Suriyeli sýðýnmacý, 4. günü TEM otoyolu kenarýnda bir alanda kamp kurarak geçirdi. Sonra Yunanistan a gitmek için TEM yolu kenarýnda hareketlenen sýðýnmacýlar giþelerin bulunduðu alanda güvenlik güçleri engeliyle karþýlaþtý. Güvenlik güçlerinin geri çekilmesiyle TEM de bir hayli yol alan sýðýnmacýlar tekrar güvenlik güçleriyle karþý karþýya geldi. Tek isteklerinin Pazarkule sýnýr Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu kapýsýný kullanarak Yunanistan a oradan da Almanya ya gitmek olduðunu belirten sýðýnmacýlar, TEM de eylem yaparak güvenlik güçleriyle tekrar karþý karþýya geldi. Yunanistan a gidemeyeceklerini anlayan Suriyeliler, güvenlik güçlerinin iknalarý sonrasý otobüsle Sarayiçi er meydanýna getirildi. Burada 6 gün kalan sýðýnmacýlar, kurban bayramýnýn 1 inci günü otobüslerle gitmek istedikleri illere gönderilmiþti. (ÝHA) Edirne Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan yurt dýþýna çýkýþ yapmak için gelen TIR lar, yaklaþýk 10 kilometrelik kuyruk oluþturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü ne baðlý Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan Avrupa nýn çeþitli ülkelerine ihraç ürünü taþýyan TIR lar, Bulgaristan ýn Kapitan Andrevo Sýnýr Kapýsý nda meydana gelen sistem arýzasý nedeniyle Kapýkule de uzun kuyruk oluþturdu. Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan yurt dýþýna çýkýþ yapmak için bekleyen TIR sürücüleri, özellikle hafta sonlarý gümrük iþlemlerinin yavaþ yapýldýðýný ve üstüne bir de Bulgaristan tarafýnda bulunan kapýnýn sistemlerinin sürekli arýza yapmasý nedeniyle oluþan uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldýklarýný söyledi. BULGAR KAPILARINDA SÝSTEM ARIZALARI YAÞANIYOR Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü yetkilileri, Kapýkule Sýnýr Kapýsý nda alýmlarda herhangi bir problemin yaþanmadýðýný ancak yaklaþýk 3 gün Bulgar tarafýnýn sistemlerinde güncellemeler ve arýzalar meydana geldiði için aksaklýklar yaþandýðýný belirtti. Öte yandan, Bulgaristan ýn Lesovo Sýnýr Kapýsý nda yaþanan bilgisayar sistemi arýzasý nedeniyle de Hamzabeyli Sýnýr Kapýsý nda 5 kilometrelik TIR kuyruðu oluþtu. (ÝHA) S E R İ İ L A N L A R SATILIK EV Hastane Cad. Şapçı Apt. 3. katta bulunan ön cephedeki 3+1 daire satılıktır. Tel: (1-7) BAYAN ELEMAN ARANIYOR yaşları arasında bayan eleman aranıyor. Tel: (30-7) KAYIP Teknosa TKS sicil numaralı ödeme kaydedici cihazıma ait ruhsatnameyi kaybettim. Geçersizdir. Şenol Yalçınkaya TC:

11 5 EKİM 2015 PAZARTESİ Edirne tava ciğeri, Akdeniz'de görücüye çıkıyor İNSAN VE SAĞLIK SAYFA: 11 Şifayı Google'da aramak da hastalık Edirne nin meþhur tava ciðeri Antalya da yöresel lezzetlerin sunulduðu YÖREX Fuarý nda yer alacak. Edirne yi Tanýtma ve Tava Ciðer Kalite Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, daha önce çeþitli fuar ve etkinliklerde tanýtýmý yapýlan tava ciðerin ilk defa Antalya ya gideceðini söyledi Ekim tarihleri arasýnda Antalya da düzenlenecek olan YÖREX Fuarý nda Edirne yi temsil etmeye hazýrlandýklarýný kaydeden Edirne yi Tanýtma ve Tava Ciðerde Kaliteyi Koruma Derneði Baþkaný Bahri Dinar, Trakya Kalkýnma Ajansý na teþekkür dileklerinde bulundu. YÖREX Fuarý na katılımın Trakya Kalkýnma Ajansý nýn öncülük ettiði deðerli projelerden birisi olduðunu belirten Dinar, Öncelikle kendilerine, bizlere Edirne yi ve Edirne nin tatlarýný tanýtma, tattýrma imkâný sunduklarý için teþekkür etmek istiyorum. Gideceðimiz fuar Akdeniz in en büyük, Türkiye nin ise sayýlý fuarlarý arasýnda olan Edirne nin yaný sýra Türkiye nin tüm þehirleri için çok önemli bir Milföy Hamurundan Elmalı Çörek Malzemeler: 8 adet kare milföy 2 adet orta boy elma (rendelenmiþ ve suyu sýkýlmýþ) 3 yemek kaþýðý toz þeker 7 adet ceviz (iri parçalanmýþ) 1 çay kaþýðý tarçýn ÜZERÝ ÝÇÝN: Pudra þekeri vitrindir. Bize böyle bir fýrsatýn verilmesi de elbette çok güzel. Söz konusu Edirne yi tanýtmak olunca bizler koþa koþa gidiyoruz. Bu bizim için ticaretten daha önce gelen bir iþ. Þimdi oraya gideceðiz. Ýlk defa Akdeniz de Tava Ciðeri ni tanýtacaðýz. Edirne nin Tava Ciðeri ni ilk defa Akdenizlilerle buluþturacaðýz. Þimdiden bizlere telefonlar gelmeye baþladý. Ciðerimize ilgi alaka memnuniyet verici düzeyde. Doðrusunu söylemek gerekirse ciðer zaten yeni yeni dýþarýya, deplasmana çýkmaya baþladý dedi. Fuarýn kendileri için büyük fýrsat olduðunu dile getiren Dinar, Daha önce Ýstanbul a gittik. Yine Türkiye nin birçok þehrindeki birçok organizasyona katýlým gösterdik ama Akdeniz e hiç gitmemiþtik. Fýrsat ayaðýmýza geldi. Bizler de ciðerimizi tanýtmak için oraya, Edirne nin en deneyimli ustalarýndan olan Kemal Ýmrak ý göndereceðiz. Edirne yi ve ciðeri Kemal Usta nýn tanýtmasýný istedik. Orada Edirne nin en güzel þekilde temsil edilmesi ve ciðerimizin en güzel þekilde tanýtýlmasý lazým. Doðal olarak böyle bu organizasyona da en tecrübeli ustalarýmýzdan birisi olan Kemal Ýmrek Usta yý göndereceðiz ifadelerini kullandý. Edirne Ciðeri ni YÖREX Fuar ýnda temsil edecek olan Kemal Ýmrak ise fuar yolculuðu öncesinde deðerlendirmelerde bulundu. Ýmrak, Yaklaþýk 10 yýl önce baþladýðýmýz Türkiye nin birçok þehrindeki fuar ve bu gibi organizasyonlara katýlma serüvenimizde 11 inci yýla giriyoruz. Önümüzdeki deplasmanýmýz Akdeniz olacak. Umarým bugüne kadar olanlarýn daha da üzerinde bir tanýtým gerçekleþtirerek YÖREX Fuarý ndan da alnýmýzýn akýyla çýkacaðýz. Oraya Arif Meriç gibi bu gibi organizasyonlarýn yabancýsý olmayan deneyimli bir abimle gidiyorum. Edirne yi ve Edirne nin tatlarýný en iyi þekilde tanýtacaðýmýza olan inancým tamdýr. Edirne için güzel þeyler oluyor ve olmaya da devam edecek diye konuþtu. (ÝHA) Yapýlýþý: Önce iç harcýnýzý hazýrlayýn. Rendelenmiþ elmalarý ve toz þekeri bir tavaya alarak orta ateþte biraz kavurun. Bir 5 dakika kavurduktan sonra üzerine tarçýný ve cevizi ilave ederek ocaktan alýp soðumaya býrakalým. Milföylerimizi 20 dakika yumuþamasý için beklettikten sonra her birinin sað ve sol yanlarýna 5 adet býçak ile çentik atarak tam orta kýsma hazýrladýðýnýz elmalý harcýnýzdan koyun. Bir sað bir de sol taraftaki kestiðimiz çentikleri üst üste kapatarak örgü þeklini verip tepsiye dizin. Alt ve üst kýsýmlarýný elinizle iyice bastýrýn. Tüm milföy hamurlarýný hazýrladýktan sonra önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda dakika piþirin. Milföylerinizi fýrýndan aldýktan bir 10 dakika sonra üzerine pudra þekeri serpip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Genelde kaygýlý, evhamlý, olumsuza odaklanan, yakýnlarýný kaybetmekten korkan, özgüveni düþük, dayanýksýz, karamsar kiþiler, belirtilerine internet üzerinden taný arýyor. Psikiyatri Uzmaný Dr. Orhan Karaca, hipokondriazisin (hastalýk hastalýðý) bir takým bedensel belirtilerin, ýsrarcý bir þekilde, olumsuz ve felaket habercisi gibi yorumlandýðý bir hastalýk olduðunu belirterek, Bu hastalarýn, kendilerinde olduðunu düþündükleri týbbi sorunlarýyla ilgili tatmin edici cevap arama davranýþlarý abartýlý düzeydedir. Yapýlan tetkikler ve muayeneler onlarý ikna etmez ve cevap arayýþlarý daha ileri merkezlerde, daha ileri tetkikleri denemeyi amaçlayarak devam eder. Siberkondri de bunun deðiþik bir versiyonudur. Bu durumu yaþayan kiþi internet arama motorlarýna merak ettiði her þeyi yazýp, araþtýrýr. Forumlar, doktor-hasta arasýnda geçen soru-cevap görüþmeleri, hastalýklarla ilgili film ve tetkik bilgileri, týbbi bilgileri içeren diðer medikal siteler, ilaç bilgileri, ilaçlarla ilgili yorumlar, alternatif týp, bitkisel çözüm önerilerinin yer aldýðý siteler bu hastalar için baþlýca baþvuru kaynaklarýdýr dedi. Bu hastalarýn yaþadýklarý belirtilerin hangi hastalýklarda görülebileceðini öðrenmeye çalýþtýklarýna dikkat çeken Karaca, Ýhmal ettikleri þey taný koymak için sadece belirtinin yetmediðidir. Hatta yaþadýklarý belirti baþka hastalýklarda da görülebilir. Örneðin baþ aðrýsý, beyin tümörünün de belirtisi olabilir, sinüzit, göz tansiyonu, görme kusurlarý, tansiyon, omurga sorunlarý, diðer romatolojik hastalýklar ve stresin de belirtisi olabilir. Ayrýca bir hastalýðýn sýklýðý, yaygýnlýðý, hastalýðýn ortaya çýkmasýný saðlayan diðer risk faktörlerinin de gerekliliði ihmal edilmemelidir. Kimi zaman kaygýlarýný azaltmak için tetkik yaptýrma yolunu seçen hastalar zaman, enerji ve para da kaybetmektedirler. Zira tetkik düþünülen sebebe yönelik yapýlýr. Körlemesine yapýlmaz. (Sürecek) NÖBETÇİ ECZANE TÜRKKAL Devlet Hastanesi Karşısı No: 48 Tel: KEŞAN DA YAYIMLANIR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE (Yerel Süreli Yayın) SAHİBİ: ÖNDER GAZETECİLİK MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA FEYZULLAH AKTAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ CENGİZHAN AKTAN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: DERYA AKTAN EDİTÖR: ASUMAN HALİL Kuruluş Tarihi: 26/04/1962 DİZGİ-BASKI: ÖNDER BASIMEVİ Ofset ve Tipo Tesisleri Önder Caddesi No: 16/A KEŞAN (Edirne) Tel: (0284) Cep: Faks: (0284) web sitesi: FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 9,63 TL ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

12 5 EKİM 2015 PAZARTESİ SAYFA: 12

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN Bodrum da, okula giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen in sınıf arkadaşları sırasını çiçeklerle donattı. Bodrum da dün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı