LA Model Kontrolörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LA 404-2 Model Kontrolörü"

Transkript

1 LA Model Kontrolörü Kullanma Kýlavuzu Turkish NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS

2 This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. See for information about how to properly dispose of this equipment. Sipariþ numarasý P/N = Nordson ürünleri için sipariþ numarasý Bilgi Bu yayýnýn tüm telif haklarý Nordson þirketine aittir. Orijinal copyright tarihi Bu dokümanýn hiçbir bölümü Nordson Corporation ýn önceden yazýlý izni olmadan fotokopi çekilemez, çoðaltýlamaz veya baþka bir dile çevrilemez. Bu yayýnýn içerdiði bilgiler önceden haber verilmeden deðiþtirilebilir Tüm haklarý saklýdýr. Ticari markalar AccuJet, AeroCharge, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, CF, CanWorks, Century, CleanCoat, CleanSleeve, CleanSpray, ControlCoat, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, Durafiber, Durasystem, EasyCoat, Easymove Plus, Econo-Coat, EFD, ETI, Excel 2000, Flex-O-Coat, FlexiCoat, Flexi-Spray, FlowSentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Helix, Heli-flow, Horizon, Hot Shot, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, JR, KB30, Kinetix, LittleSquirt, Magnastatic, MEG, Meltex, Microcoat, MicroSet, Millennium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OmniScan, OptiMix, Package of Values, Patternview, Plasmod, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Prism, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, PRX, RBX, Rhino, S.design stylized, Saturn, SC5, Seal Sentry, SelectCharge, SelectCoat, Select Cure, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, SpraySquirt, Spraymelt, Super Squirt, Sure Coat, Tela-Therm, Trends, Tribomatic, UniScan, UpTime, Veritec, Versa-Coat, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, and When you expect more. Nordson Corporation firmasýna ait kayýtlý ticari markalardýr. AeroDeck, AeroWash, Apogee, ATS, Auto-Flo, AutoScan, BetterBook, Chameleon, CanNeck, Check Mate, Colormax, Control Weave, Controlled Fiberization, CoolWave, CPX, DuraBlue, Dura Coat, Dura Screen, Dry Cure, E-Nordson, EasyClean, Eclipse, Equi=Bead, ESP, Fill Sentry, Fillmaster, Gluie, icontrol, iflow, Ink-Dot, Iso-Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, MicroFin, MicroMax, Minimeter, Multifil, Origin, PermaFlo, PluraMix, Powder Pilot, Powercure, Primarc, ProBlue, Process Sentry, PurTech, Pulse Spray, Ready Coat, SelectSeries, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Spectral, Spectronic, Speed Coat, Speedking, Spray Works, Summit, Sure Brand, Sure Clean, Sure Max, SwirlCoat, Tempus, ThruWave, TrackingPlus, TradePlus, Universal, VersaBlue, Vista, Web Cure, and 2 Rings (Design) Nordson Corporation firmasýnýn ticari markalardýr. Windows ait kayýtlý bir markadýr Microsoft Corporation. LA Nordson Þirketi

3 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_M-0307

4 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_M Nordson Corporation All rights reserved

5 Ýçindekiler I Ýçindekiler Emniyet Emniyetle ilgili simgeler Cihaz sahiplerinin sorumluluðu Emniyet bilgileri Talimatlar, talepler ve yönetmelikler Kullanýcýnýn yeteneði Endüstride uygulanmasý gereken emniyet tedbirleri Cihazlarýn yönetmeliðe uygun kullanýmý Talimatlar ve emniyet uyarýlarý Montaj Ýþletme Bakým ve tamir Cihaz emniyeti hakkýnda bilgiler Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT Diðer emniyet tedbirleri Ýlk yardým Elektriksel Emniyet Sistem Genel Görünümü Sistemin Tanýmý Sistem Özellikleri Yazýlým Güncelleme Özellikleri Ýþletme Þartlarý Fiziksel veriler Güç kaynaðý Performans Ön Panel Arka Panel I/O Konektörü Pim Taslaðý Montaj Model Kontrolör Teslimatý-Kit ile Birlikte Model Kontrolörünün Paketinin Açýlmasý ve Pozisyonlanmasý Uzaktan Giriþ Fiþi Uzaktan Çýkýþ Fiþi Nordson Þirketi LA 404-2

6 II Ýçindekiler Hýzlý Programlama Kýlavuzu Sistem Kurulumu Varsayýlan Ayarlarýn Sýfýrlanmasý Operatör modu Kurulum Modu Yönetici Modu Üretim Verisi Tetikleyici Atama Tetikleyici (1-4) Konfigürasyonu Tetikleyici Ayarlarý (1-4) Basýnç 1 ve 2 Ayarlarý Temizleme Basýncý Kanal Tahrik Kurulumu Kanal Dengeleme Damla Tipi (Kanal 1-4) Programlar (1-100) Uyarýlar Enkoder Ölçeklendirme Düþük Hýz Ayarlarý Sistem Ayarlarý Sistem Ayarlarý Uç Kapatma Ayarlarý Sorun giderme Temel Sorun Giderme Akýþ Çizelgesi Yedek Parçalar Model Kontrolörü Tabanca Çýkýþ Kablolarý Foto sensör kablolarý Enkoder Ýlave Parçalar Baðlantý Soketleri Teknik Terminoloji Sözlüðü Uyarýlar Motor Uyarýlarý Motor Uyarý Kodlarý A 1 A 1 A 2 LA Nordson Þirketi

7 LA Model Kontrol Sistemi 1 LA Model Kontrol Sistemi Emniyet Cihazý iþletmeye almadan önce ilk olarak bu bölümü tamamen okuyun. Bu bölüm, bu dokümanda tanýmlanan (aþaðýda Cihaz olarak belirtilmektedir) ürünün güvenilir montajý, iþletilmesi ve bakýmý için (aþaðýda Kullaným olarak belirtilmiþtir) tavsiyeler ve kullanýþlý metotlar içermektedir. Uygulamaya özel uyarýlar biçiminde ilave emniyet uyarýlarý bütün talimatta uygun yerlerde bulunmaktadýr. UYARI: Tehlikelerden kaçýnmak amacýyla bu dokümanda bulunan emniyet uyarýlarýna, tavsiyelere ve talimatlara dikkat edilmemesi yaralanmalara veya ölüme ve/veya maddi hasarlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir. Emniyetle ilgili simgeler Tüm dokümanda cihazlarýn veya mallarýn hasarlanmasýna yol açabilecek tehlikeli durumlara karþý uyaran veya koþullara dikkati çeken aþaðýdaki emniyet sembolleri ve uyarý kelimeleri kullanýlmaktadýr. UYARI ve DÝKKAT kelimelerinden sonraki tüm emniyet uyarýlarýna uyulmasý gerekmektedir. UYARI: Dikkate alýnmadýðýnda aðýr yaralanmalara ve ölüme yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr. DÝKKAT: Dikkate alýnmadýðýnda daha hafif yaralanmalardan orta derecede aðýr yaralanmalara yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr. DÝKKAT: (Emniyet sembolü olmadan) Dikkate alýnmadýðýnda cihazlarda veya mallarda hasara yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr Nordson Þirketi LA 404-2

8 2 LA Model Kontrol Sistemi Cihaz sahiplerinin sorumluluðu Cihaz sahipleri emniyet bilgilerinin deðiþtirilmesinden ve cihazýn kullanýmý için tüm talimatlara ve uygulama yönetmeliklerine uyulmasýnýn ve potansiyel tüm kullanýcýlarýn eðitiminin saðlanmasýndan sorumludurlar. Emniyet bilgileri Mal sahibine özgü emniyet taslaklarý, endüstride yaygýn kullanýlan pratik uygulamalar, geçerli yönetmelikler, malzeme üreticilerine ait ve mevcut dokümandaki ürün bilgileri dahil olmak üzere emniyet bilgileri, mevcut olan tüm kaynaklara dayandýrýlmýþ ve deðerlendirilmiþtir. Emniyet bilgilerini geçerli yönetmeliklerle uygunluk içinde cihaz kullanýcýlarýna kolay ulaþýlabilir yapýn. Yetkili resmi makamlara baþvurun. Cihaz üzerine takýlan emniyet etiketleri de dahil olmak üzere emniyet uyarýlarý okunabilir durumda olmalýdýr. Talimatlar, talepler ve yönetmelikler Cihazlarýn, bu dokümanda bulunan bilgilere, geçerli kurallara ve yönetmeliklere ayrýca endüstride yaygýn þekilde kullanýlan pratiðe uygun olarak kullanýlmalarýný saðlayýn. Cihazlarýn ilk defa montajýndan önce veya ilk defa iþletmeye almadan önce gerekirse tesis tekniði veya emniyet bölümünün veya benzer bir fonksiyonu olan bir birimin onayýný alýn. Acil durum ve ilk yardým donanýmýný hazýrlayýn. Gerekli yöntemlerin uygulanmasýný saðlamak için emniyet kontrolleri gerçekleþtirin. Eðer yöntemler veya cihazlar deðiþtirilirse emniyet pratik uygulamalarýný ve gerekli önlemleri yeniden kontrol edin. LA Nordson Þirketi

9 LA Model Kontrol Sistemi 3 Kullanýcýnýn yeteneði Cihazýn sahipleri, kullanýcýlarýn... Geçerli yönetmelikler ve endüstride yaygýn þekilde kullanýlan pratik uygulamalar sayesinde sunulduðu gibi çalýþma fonksiyonuna göre hazýrlanmýþ bir emniyet eðitimi almasýndan Cihaz sahiplerinin emniyet ve kaza önleme için yönetmelikleri ve tedbirleri iyi derce bilmesinden, Eðitimli personelden bir cihaza ve göreve özgü bir eðitim almasýndan sorumludurlar NOT: Nordson, montaj, iþletme ve bakým için cihaza özgü bir eðitim sunmaktadýr. Gerekli bilgileri Nordson temsilcinizden alabilirsiniz. Endüstri ve branþa özgü bilgiler ve fonksiyona uygun tecrübe mevcuttur Bedensel olarak iþlerini yapabilecek durumda olanlar ve zihinsel veya bedensel kabiliyetlerini etkileyen araçlarýn etkisi altýnda olmayanlar. Endüstride uygulanmasý gereken emniyet tedbirleri Aþaðýdaki emniyet tedbirleri, cihazlarýn yönetmeliðe göre bu dokümanda tanýmlanan kullanýmý için geçerlidir. Burada bulunan bilgi mümkün olan tüm emniyet tedbirlerini kapsayamamaktadýr, bununla birlikte bu bilgiler benzer endüstriyel alanlardaki ve kýyaslanabilir tehlike potansiyeline sahip cihazlar için en iyi seviyede uygun olanlarý belirtmektedir. Cihazlarýn yönetmeliðe uygun kullanýmý Cihazlar sadece burada tanýmlanan amaç için ve bu dokümanda belirtilen saha dahilinde kullanýlabilir. Cihazlarýn yapýsý deðiþtirilemez veya deðiþiklik yapýlamaz. Uygun olmayan veya birbiriyle uyumsuz malzemeler veya denenmemiþ ilave donanýmlar kullanýlamaz. Malzeme uyumluluðu veya standarda uymayan ilave donaným kullanýlmasý ile ilgili sorularýnýz olduðunda Nordson temsilcinize baþvurun. Talimatlar ve emniyet uyarýlarý Bu dokümanda veya referans dokümanlarda bulunan talimatlarý dikkatlice tamamen okuyun ve uygulayýn. Cihaza takýlan emniyet etiketlerinin yerleþtirilmesini ve anlamýný iyi bilin. Bu bölümün sonundaki Emniyet etiketleri ve çýkartmalarý (eðer mevcutsa) kýsmýna bakýn. Eðer cihazlarýn kullanýmý hakkýnda anlaþýlmayan bir husus varsa Nordson temsilcinize baþvurun Nordson Þirketi LA 404-2

10 4 LA Model Kontrol Sistemi Montaj Cihazý bu dokümanda bulunan talimatlara uygun olarak veya birlikte verilen dokümanýna uygun þekilde ilave teçhizatýný monte edin. Planlanan montaj yeri için cihazlarýn koruma sýnýfýnýn uygun olduðuna ve malzeme iþlenirken çevrede hiçbir potansiyel tehlikenin ortaya çýkmayacaðýna emin olun. Malzeme ile ilgili emniyet data sayfasýna (MSDS) dikkat edin. Eðer gerekli donaným konfigürasyonu montaj talimatlarý ile uyumlu deðil ise, lütfen Nordson temsilciliðine baþ vurunuz. Cihazlarý güvenilir iþletilebilecek þekilde yerleþtirin. Cihazlar ile diðer nesneler arasýnda gerekli boþluðun olmasýna dikkat edin. Cihazý ve tek olarak baðlanmýþ tüm ilave donanýmlarý akým beslemesinden ayýrabilmek için kilitlenebilir ayýrýcý þalterler monte edin. Tüm cihazlarý yönetmeliðe uygun þekilde topraklayýn, gerekirse özel talepler ile ilgili yetkili inþaat yönetmeliði birimi ile temas kurun. Sigortalanan cihazlara doðru tipte ve nominal deðerde sigortalar monte edildiðine emin olun. Eðer yerleþtirme veya çýkarma için izin gerekli ise yetkili makama baþvurun. Ýþletme Ýþletmeci, tüm emniyet donanýmlarýnýn ve gösterge cihazlarýnýn durumunu ve iþletilmesini iyi bilmek zorundadýr. Tüm emniyet donanýmlarý dahil olmak üzere (koruma donanýmlarý, emniyet þalterleri vb) cihazlarýn iyi bir iþletme durumunda bulunduðuna ve montaj yerinde gerekli þartlarý saðladýklarýna emin olun. Uygun iþler için özel hazýrlanmýþ koruyucu elbise (PPE = personal protective equipment) giyin. Koruyucu elbise (PPE) için gereksinimler ile ilgili olarak Cihaz emniyeti hakkýnda bilgilere veya malzeme üreticisinin talimatlarýna ve emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn. Fonksiyonlarý arýzalý cihazlar veya potansiyel hatalý fonksiyon iþaretine sahip cihazlar kullanýlmamalýdýr. LA Nordson Þirketi

11 LA Model Kontrol Sistemi 5 Bakým ve tamir Bu dokümanda belirtilen zaman aralýklarýna göre planlý bakým yapýn. Bakým çalýþmalarýndan önce sistemdeki yapýþtýrma maddesi veya materyal basýncý ve pnömatik basýncý çýkartýn. Bakým çalýþmalarýndan önce cihazýn ve ilave donanýmlarýn enerji beslemesini ayýrýn. Sadece yeni veya fabrikada onaylanarak iþlenmiþ yedek parçalarý kullanýn. Cihazýn temizlenmesi için üreticinin talimatlarýný ayrýca temizlik malzemesinin emniyet data sayfasýný (MSDS) tamamen okuyun ve uygulayýn. NOT: Nordson tarafýndan daðýtýlan temizlik malzemeleri için emniyet data sayfalarýna (MSDS) üzerinden ulaþýlabilir veya telefonla Nordson temsilcinizden istenebilir. Cihaz tekrar iþletmeye alýnmadan önce tüm emniyet donanýmlarýnýn fonksiyon kabiliyetini kontrol edin. Temizlik malzemelerinin, yardýmcý ve iþletme maddelerinin artýklarýný geçerli yönetmeliklere göre atýn. Uygun emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn veya gerekirse yetkili makamlardan bilgi alýn. Cihazlardaki emniyet etiketlerini temiz tutun. Aþýnmýþ veya hasarlý etiketler yenileri ile deðiþtirilmelidir. Cihaz emniyeti hakkýnda bilgiler Cihaz emniyeti hakkýndaki bilgiler aþaðýdaki Nordson cihazlarý için geçerlidir: Ergime yapýþtýrma maddesinin sürülmesi için cihazlar ve soðuk tutkallarýn sürülmesi için cihazlar ayrýca bununla baðlantýlý tüm ilave donanýmlar Mesafe kumanda cihazlarý, zaman kumanda cihazlarý, tespit ve denetim sistemleri ayrýca diðer opsiyonel süreç kontrol cihazlarý. Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý Bu dokümanda belirtilen birçok iþ sürecini emin þekilde gerçekleþtirebilmek için, cihaz önceden devreden ayrýlmak zorundadýr. Gerekli ayýrma seviyesi kullanýlan cihazýn tipine ve uygun iþ sürecine baðlýdýr. Gerekirse, iþ sürecinin baþlangýcýnda devreden ayýrma talimatlarý belirtilir. Ayýrma seviyeleri: Yapýþtýrma maddesi basýncýnýn sistemden çýkarýlmasý Bir hidrolik baðlantýyý veya contayý sökmeden önce sistem basýncýný tamamen çýkartýn. Sistemdeki hidrolik basýncýn çýkarýlmasý ile ilgili talimatlar ergime cihazýna uygun iþletme talimatýndan bulunabilir Nordson Þirketi LA 404-2

12 6 LA Model Kontrol Sistemi Sistemin enerji beslemesinin ayrýlmasý Korunmamýþ kablo baðlantýlarýna veya baðlantý yerlerine eriþmeden önce sistemi (ergime cihazýný, hortumlarý, sürme kafalarýný ve opsiyonel ilave donanýmlarý) tüm gerilim kaynaklarýndan ayýrýn. 1. Cihazlarý ve baðlý olan ilave donanýmlarý devre dýþý býrakýn. 2. Yanlýþlýkla hiçbir þeyin devreye alýnmamasý için, cihazlarý ve opsiyonel ilave donanýmlarý þebekeye baðlayan ayýrýcýlarý veya güç þalterlerini kilitleyin ve iþaretleyin. NOT: Resmi yönetmelikler ve endüstri normlarý tehlikeli enerji kaynaklarýnýn ayrýlmasý için belirli gereksinimleri tavsiye etmektedirler. Uygun yönetmeliðe veya norma bakýn. Sürme kafalarýnýn devre dýþý býrakýlmasý Basýnç altýnda bulunan bir sürme kafasýnda veya etki sahasý içinde çalýþmalar gerçekleþtirilmeden önce sürme kafalarýna, bunlara ait manyetik supaplara veya ergime cihazý pompasýna bir etkinleþtirme sinyali veren tüm elektrikli veya mekanik donanýmlar devre dýþý býrakýlmalýdýr. 1. Sürme kafasýnýn kontrol donanýmýný devre dýþý býrakýn veya þebeke geriliminden ayýrýn (mesafe kumanda cihazý, zaman kumanda cihazý, PLC vb). 2. Manyetik supap(lar)ýn giriþ sinyali iletkenlerini ayýrýn. 3. Manyetik supap(lar)a giden hava basýncýný sýfýra ayarlayýn, basýnç ayarlayýcý ile sürme kafasý arasýndaki artýk hava basýncýný çýkartýn. Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT 1 Tablosu Nordson ergime yapýþtýrma maddesi ve soðuk tutkal sürme cihazlarý için genel emniyet uyarýlarýný içermektedir (UYARI ve DÝKKAT). Tabloyu inceleyin ve bu iþletme talimatýnda tanýmlanan cihazlar ile ilgili olan tüm uyarýlarý ve uyarý önlemlerini dikkatlice tamamen okuyun. Cihaz tipleri 1 tablosunda aþaðýdaki gibi belirtilmiþtir: HM = Hot melt = Ergime yapýþtýrma maddesi (ergime cihazlarý, hortumlar, sürme kafalarý vb.) PC = Process control = Süreç Kontrolü CA = Cold adhesive = Soðuk tutkal (daðýtýcý pompalar, basýnç haznesi ve sürme kafalarý) LA Nordson Þirketi

13 LA Model Kontrol Sistemi 7 Cihaz tipi HM Tablo 1 Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT Uyarý veya Dikkat UYARI: Tehlikeli buharlar! Reaktif poli üretan ergime yapýþtýrma maddesini (PUR) veya çözücü içeren materyali bu iþ için uygun Nordson ergime cihazýnda iþlemeden önce emniyet data sayfasýný (MSDS) dikkatlice okuyun ve uygun þekilde tatbik edin. Materyalin iþleme sýcaklýðýnýn ve parlama noktasýnýn geçilmemesini ve emniyetli bir uygulama, havalandýrma, ilk yardým ve koruyucu elbise ile ilgili tüm gereksinimlerin yerine getirilmesini saðlayýn. Emniyet data sayfasýndaki (MSDS) talimatlara dikkat edilmediði takdirde yaralanma veya hayati tehlike mevcuttur. HM UYARI: Reaktif materyal! Nordson cihazlarýnýn alüminyum bileþenlerinin temizlenmesi veya çalkalanmasý için kesinlikle halojenleþtirilmiþ hidrokarbon çözücüler kullanmayýn. Nordson ergime cihazlarý ve sürme kafalarý, halojenleþtirilmiþ hidrokarbon maddelerle sert tepkimeye giren alüminyum bileþenler içermektedir. Nordson cihazlarýnda halojenleþtirilmiþ hidrokarbon bileþimler kullanýlýrsa yaralanma veya hayati tehlike mevcut olur. HM, CA UYARI: Sistem basýnç altýnda! Bir hidrolik baðlantýyý veya contayý sökmeden önce sistemde bulunan basýncý çýkarýn. Buna dikkat edilmemesi basýnç altýnda bulunan sýcak ergime yapýþtýrma maddesinin veya soðuk tutkalýn kontrolsüz þekilde serbest kalmasýna ve insanlarýn yaralanmasýna yol açýlmýþ olur. HM UYARI: Ergimiþ materyal! Ergimiþ yapýþtýrma maddesi içeren cihazlarýn bakýmýný yaparken göz veya yüz koruyucu donaným takýn ayrýca açýkta olan deriyi korumak için sýcaktan koruyucu eldiven ve elbise giyin. Ergime yapýþtýrma maddesi bizzat baþlatma durumunda dahi yanmalara neden olabilir. Ölçülere uygun olarak yapýlmýþ koruyucu elbise olmamasý yaralanmalara neden olabilir. Devamý Nordson Þirketi LA 404-2

14 8 LA Model Kontrol Sistemi Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT (devamý) Tablo 1 Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT (devamý) Cihaz tipi HM, PC Uyarý veya Dikkat UYARI: Cihaz otomatik olarak baþlar! Otomatik ergime cihazý maddesi sürme kafalarýný kontrol etmek için harici kontrol donanýmlarý kullanýlýr. Ýþletme içinde veya yakýnýnda bir sürme kafasýnda çalýþma yapmadan önce sürme kafasý uyarma donanýmýný devre dýþý býrakýn ve manyetik supap(lar)a giden basýnçlý hava beslemesini kapatýn. Buna dikkat edilmemesi yaralanmalara sebep olabilir. HM, CA, PC UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz bizzat devre dýþý býrakýldýktan ve þebeke geriliminden ayrýldýktan sonra gerilim altýnda bulunan ilave donanýma ayýrýcý veya güç þalterleri vasýtasýyla hala baðlý olabilmektedir. Bakýma baþlamadan önce tüm ilave donanýmlarý da þebeke geriliminden ayýrýn. Ýlave cihazlarý yönetmeliðe uygun olarak þebeke geriliminden ayýrmamak bakým çalýþmalarý sýrasýnda yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. HM, CA, PC UYARI: Patlama tehlikesi veya yangýn tehlikesi! Nordson yapýþtýrma ekipmaný, patlayýcý ortamlarda kullaným için tasarlanmamýþtýr ve iþlem baþladýðýnda patlayýcý bir atmosfer oluþturabilen çözücü madde-içeren yapýþtýrma maddeleri ile birlikte kullanýlmamalýdýr. Ýþleme özellikleri ve kýsýtlamalar hakkýnda yapýþtýrma maddesinin emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn. Uygunsuz, çözücü madde içeren yapýþtýrma maddelerinin kullanýlmasý veya çözücü madde içeren yapýþtýrma maddelerinin yönetmeliðe aykýrý olarak iþlenmesi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. HM, CA, PC UYARI: Cihaz sadece uygun þekilde eðitilmiþ ve tecrübeli personel tarafýndan iþletilebilir ve bakýmý yapýlabilir. Cihazýn iþletilmesi ve bakýmý sýrasýnda eðitimsiz veya tecrübesiz personelin kullanýlmasý yaralanmalara veya ölüme ve cihazýn hasarlanmasýna yol açabilir. Devamý... LA Nordson Þirketi

15 LA Model Kontrol Sistemi 9 Cihaz tipi HM Uyarý veya Dikkat DÝKKAT: Sýcak üst yüzeyler! Sürme kafalarýnýn, hortumlarýn ve her bir ergime cihazý bileþeninin sýcak üst yüzeylerine temas etmekten kaçýnýn. Eðer temas etmekten kaçýnýlamýyorsa, sýcak cihazda çalýþmalar yaparken ýsý koruyucu eldiven ve elbise giyin. Sýcak üst yüzeylere dokunma yasaðýna dikkat edilmemesi yaralanmalara yol açabilir. HM DÝKKAT: Bazý Nordson ergime cihazlarý reaktif poli üretan ergime yapýþtýrma maddelerinin (PUR) iþlenmesi için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bu iþ için özel olarak tasarlanmamýþ cihazlarda PUR u iþleme denemesi bu cihazlara hasar verebilir ve ergime yapýþtýrma maddesi ile zamanýndan önce bir tepkimeye yol açabilir. Cihazýnýza PUR un uygunluðu hakkýnda þüpheleriniz varsa Nordson temsilcinize baþvurun. HM, CA DÝKKAT: Cihaz içinde veya yakýnýnda temizlik veya çalkalama maddelerini kullanmadan önce, üreticinin talimatlarýný ayrýca malzeme ile birlikte verilen emniyet data sayfasýný (MSDS) dikkatlice tamamen okuyun ve uygulayýn. Bazý temizlik malzemeleri ergime yapýþtýrma maddesi veya soðuk tutkal ile hesaplanamayan bir tarzda tepkime verebilir ve cihazýn hasarlanmasýna yol açabilir. HM DÝKKAT: Nordson ergime cihazlarý fabrikada polyester yumuþatýcý içeren Tip R temizlik maddesi ile test edilmiþtir. Belirli ergime cihazý maddeleri Tip R temizlik maddesi ile tepkime verebilir ve sonradan cihazlarý týkayan katý bir lastik oluþturabilir. Kullanmadan önce ergime yapýþtýrma maddesinin Tip R temizlik maddesi ile uyumlu olduðuna emin olun. Diðer emniyet tedbirleri Ergime yapýþtýrma maddesi sistem bileþenlerinin ýsýtýlmasý için açýkta hiçbir ateþ kullanmayýn. Yüksek basýnçlý hortumlarý aþýrý aþýnma, hasarlanmalar veya sýzýntýlar için günlük olarak kontrol edin. Montaj tabancasýný kendinize veya baþka birine kesinlikle doðrultmayýn. Montaj tabancasýný daima bu iþ için ön görülen asma tertibatýna asýn Nordson Þirketi LA 404-2

16 10 LA Model Kontrol Sistemi Ýlk yardým Eðer erimiþ ergime yapýþtýrma maddesi derinize düþerse: 1. Erimiþ ergime yapýþtýrma maddesini derinizden çýkarmayý KESÝNLÝKLE denemeyin. 2. Ergime yapýþtýrma maddesi soðuncaya kadar hemen ilgili deri parçasýný temiz, soðuk su ile yýkayýn. 3. Katýlaþmýþ ergime yapýþtýrma maddesini derinizden çýkarmayý KESÝNLÝKLE denemeyin. 4. Aðýr yanýklar durumunda þok iþlemine giriþin. 5. Hemen uzman bir doktorun yardýmýný isteyin. Ýþlemi yapan týbbi personele ergime yapýþtýrma maddesi için emniyet data sayfasýný (MSDS) verin. Elektriksel Emniyet UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Bu uyarýnýn önemsenmemesi, personelin yaralanmasýna ve/veya birimin yada diðer ekipmanlarýn hasarlanmasýna yol açabilir. UYARI: Hat geriliminden ekipmaný ayýrýn. LA Nordson Þirketi

17 LA Model Kontrol Sistemi 11 Sistem Genel Görünümü The LA Model Kontrol Sistemi, deðiþken hýzlý bir üretim hattý üzerine yapýþtýrýcýyý uygun þekilde daðýtmak için gerekli sinyalleri üretmektedir. Sistem, bir darbe enkoder vasýtasýyla üretim hattý pozisyonunu izler. Model kontrolör, bir foto sensör kullanarak üretim hattý boyunca gezinen bir ürünü algýlar ve sonra programlanmýþ modeli daðýtan yapýþtýrýcý tabancalarýný etkinleþtirir. O651 Þekil 1 LA Model Kontrol Sistemi Sistemin Tanýmý Model kontrolörü, 600 m/dak ya kadar ki hat hýzýnda elektrikli ve pnömatik tabancalara sinyal verme yeteneði olan dört kanalla, dört tetkleme mesafesine dayalý bir cihazdýr. Sýcak ergime ve soðuk yapýþtýrýcý kullanan LA 820, LA 844, LA 822 ve 24 V DC gibi pnömatik tabancalarý tahrik edebilen tümleþik tahriklere sahiptir. Model kontrolörü, çoklu hat menü sürücülü bir LCD ile (likit kristal ekran) programlanabilmektedir. Yönetici, Kurulum ve Operatör olarak üç programlama moduna sahiptir. Yönetici modu, model kontrolörü ilk kez kurulduðunda bir baþlangýç kurulumu için kullanýlmaktadýr. Kurulum modu, ürün deðiþtiðinde yeni bir program oluþturmak için kullanýlýr. Operatör modu, seçilen programda kullanýlacak en basit fonksiyonlarý etkinleþtirir Nordson Þirketi LA 404-2

18 12 LA Model Kontrol Sistemi Sistem Özellikleri Gücün açýlmasý üzerine otomatik konfigürasyon LCD programlama/ kurulum menüsü ekraný Model kontrolöründeki iþletim sistemi yazýlýmý, elektronik alan yazýlýmýnýn, bilgisayarýn seri portu vasýtasýyla güncelleme yapmasýný saðlar. 100 programa kadar sýralama yeteneðine sahiptir Model kontrol iþletmesi süresince program parametrelerini dinamik olarak deðiþtirebilir. Arýza ve uyarý durumlarýný izler Tabancalar maksimum dört damla daðýtabilir. Mümkün olan damla tipleri: normal, sürekli, otomatik damla, nokta, rasgele damla ve rasgele nokt. Kanal baþýna ikiye kadar tabanca kapasiteli dört kanal Her bir kanal, iki tabancayý ayný anda tahrik etme yeteneði olan bir tahrik birimine sahiptir Yapýþtýrýcý hat modellerini, diðer damla tiplerine otomatik olarak dönüþtürür Makine hýzý, iþ hýzý ve toplam sayý için dijital ekran Programlanabilen tabanca dengelemesi Uzaktan çýkýþta seçilen program için aktif kanalý bildirir. Basýnç artýrma Uzaktan tabanca boþaltma Enkoder ölçeklendirme Uzaktan çýkýþta minimum hýz altýna düþüldüðünde bildirir. Tümleþik uç kapatma kontrolü 32 V DC tabanca tahriki Yazýlým Güncelleme Model kontrolörünün yazýlýmý güncellenebilir ve Nordson Konfigürasyon Yöneticisi (NCM) kullanýlarak kullanýcý programlarý kaydedilebilir veya alana yeniden yüklenebilir. NCM, model kontrolörünün, kiþisel bir bilgisayar (PC) ile iletiþim kurmasýný saðlayan Windows-tabanlý bir uygulamadýr. Ýletiþim, COM portuna baðlý olan seri bir kablo vasýtasýyla (yazýlým kurulum iþlemi sýrasýnda seçilir) ve model kontrolünüzün arka paneline yerleþtirilen seri port baðlantýsý (COM portu) vasýtasýyla etkinleþtirilir. NCM, aþaðýdaki Ýnternet adresinden edinilebilir: LA Nordson Þirketi

19 LA Model Kontrol Sistemi 13 Özellikleri Ýþletme Þartlarý Ürün Ortam sýcaklýk sýnýrý Kutu sýnýfý Özellikler 0 40 C ( F) IP40 Nem Yükseklik % 5 % 95 (yoðuþma yok) Deniz seviyesinden feet yukarý Fiziksel veriler Ürün Boyutlar (GxDxY) Özellikler 310 mm x 270 mm x 205 mm (12.2 inç x 10.6 inç X 8.0 inç) Güç kaynaðý Ürün Giriþ gerilimi Yedek sigorta Özellikler V AC, 50/60 Hz 5 x 20 mm, 250 V AC, 3.15 A 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

20 14 LA Model Kontrol Sistemi Performans Ürün Maksimum iþletme hattý hýzý Maksimum darbe frekansý Enkoder çözümlemesi Damla çözümlemesi Yapýþtýrýcý yerleþtirme doðruluðu Tabanca dengeleme sýnýrý Tetikleyici kurulum zamaný Hat hýzý sensör giriþi (enkoder veya MSD) Kanal ve tabanca çýkýþ sayýsý Kanal baþýna maksimum damla sayýsý Maksimum model segment uzunluðý Minimum damla gecikmesi (aralýk) Maksimum damla süresi Programlanabilen minimum tabanca ile tetikleyici arasý ofset (GTO) Tabanca ile tetikleyici arasý maksimum ofset (GTO) Dijital I/O devre izolasyonu Özellikler 600 m/dak, 1 p/mm enkoder diþlisi 100 khz 0.1 p/mm 20 p/mm 1,0 mm Aþaðýdaki þartlarda 1.0 mm: a. Enkoder çözümlemesi en az 1 p/mm b. Hýzlanma seviyeleri +2.0 m/s 2 ve -2.0 m/s 2 (0 maksimum hat hýzý) c. Tabanca dengelemesi (açma/kapama) 5.0 ms veya daha az d. Tüm tetikleyiciler ayný anda etkinleþtirilir Belirlenmiþ bir hýzda 0.1 mm lik adýmlarla mm Tüm tetikleyici giriþlerini iþler ve 1 ms içinde baþlangýç tabanca çýkýþýný oluþturur Tekli ve dörtlü tip enkoderleri içeren tek enkoder giriþi Programlanabilen dört kanal (veya tabanca) çýkýþý Programlanmýþ kanal baþýna dört damla enkoder darbesi 0 mm Maksimum model segment uzunluðuna eþit 2 mm Maksimum model segment uzunluðu eksi ilk damla ofsetine eþit Tüm uzaktan giriþler ve çýkýþlar, içteki dijital devrelerden elektriksel olarak izole edilmiþtir LA Nordson Þirketi

21 LA Model Kontrol Sistemi 15 Ön Panel 12 Ön panel, kullanýcý giriþlerinin yapýlmasý ve görüntülenmesi için ayrýca giriþlerin model üretme makinesine aktarýlmasý için kullanýlmaktadýr Þekil 2 Ön Panel Kontrollerinin ve Göstergelerinin Yeri O652 Ürün Kontroller ve Tanýmý Göstergeler 1 Sað ok veya Sol ok Yukarý veya aþaðýya hareket ettirerek, programlanacak ürünü seçer. 2 BEKLEME Tabanca çýkýþýný etkinleþtirir ve devre dýþý býrakýr Aktif olduðunda (kehribar rengi LED) tüm kanallarý devre dýþý býrakýr. Aktif olmadýðýnda (yeþil LED) tüm kanallarýn çalýþmasýna izin verilir. 3 Yukarý (arttýrma) ok Seçilen parametrenin deðerini arttýrýr veya azaltýr. veya Aþaðý (azaltma) ok 4 ÇIKIÞ 1-4 LED Seçilen tabanca çýkýþý etkinleþtirildiðinde yanar. 5 KANAL SEÇÝMÝ Hangi kanalýn programlanacaðýný, dikkate alýnacaðýný veya ayarlanacaðýný seçer. 6 ENKODER LED i Enkoder dan gelen her bir darbe ile yanar. 7 TETÝKLEYÝCÝ LED i Seçilen tetikleyici Açýk olduðunda yanar. 8 KANAL 1-4 LED Seçilen kanalýn programlanmakta, dikkate alýnmakta veya ayarlanmakta olduðunu belirtmek için yanar. Bir uyarý durumunu belirtmek için LED ler yanýp söner. 9 TEMÝZLE Sadece aktif kanal için tüm çýkýþlarý etkinleþtirir. NOT: Fýþkýrma modunda Açma/Kapama butonu gibi hareket eder. Temizleme modunda, basýldýðýnda Açýk ve býrakýldýðýnda Kapalý olan anlýk bir kontaktýr. 10 KURULUM geriye Kurulum ekranlarý arasýnda geriye geçiþ yapar. 11 KURULUM ileriye Kurulum ekranlarý arasýnda ileriye geçiþ yapar. 12 Kurulum menüsü ekraný Alfa nümerik, 4 x 20 arka ýþýk LCD - Ýmleç veya yýldýz iþareti (*) Parametrenin kurulum için hazýr olduðunu belirtmek için parametre yanýnda görünür. - Diyez iþareti (#) Bir parametre deðiþtirildiðinde bir sayfanýn sol üst kýsmýnda görünür. Kaydetme sürecinden sonra diyez karakteri 10 saniye görünür Nordson Þirketi LA 404-2

22 16 LA Model Kontrol Sistemi Arka Panel Arka panel, model kontrolörünü diðer cihazlara baðlayan birkaç giriþ/çýkýþ (I/O) konektörü içermektedir. 1 2 CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4 ENCODER TRIGGER 1 TRIGGER 2 TRIGGER 3 TRIGGER 4 11 REMOTE PURGE RUN UP 1 RUN UP 2 REMOTE INPUT REMOTE OUTPUT 10 TIPSEAL INPUT TIPSEAL OUTPUT SERIAL PORT O653 Þekil 3 Arka panel üzerindeki baðlantý soketleri 1. KANAL 1-4 (çýkýþ) 2. TETÝKLEYÝCÝ GÜÇ GÝRÝÞÝ V AC 4. UZAKTAN ÇIKIÞ 5. UÇ KAPAMA ÇIKIÞI 6. UÇ KAPAMA GÝRÝÞÝ 7. UZAKTAN GÝRÝÞ 8. SERÝ PORT Yazýlým güncellemeleri için kullanýlýr 9. ARTTIR UZAKTAN TEMÝZLE 11. ENKODER LA Nordson Þirketi

23 LA Model Kontrol Sistemi 17 I/O Konektörü Pim Taslaðý Kablo baðlantýlarýný uygun olarak yapmak için I/O konektörü pim taslaklarý aþaðýda gösterilmiþtir. Kanal Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý) O654 Pim Sinyal 1 Tabanca + 2 kullanýlmaz 3 Tabanca 4 Þase Arttýrma 1 ve Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). 3 2 O654 Pim Sinyal 1 24 V DC genel ma çýkýþ Volt çýkýþ 4 24 V DC, maks A C B L A K J Enkoder Giriþi Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). D E F M H G O656 Pim A B C Sinyal 24 V DC (dörtlük diferansiyel) Sinyal A (dörtlük diferansiyel) Sinyal A deðil (dörtlük diferansiyel) D Sinyal B (dörtlük diferansiyel) E Sinyal B deðil (dörtlük diferansiyel) F 24 V DC genel (dörtlük diferansiyel) G 24 V DC (tekli darbe) H Darbe dizi giriþi (tekli darbe) J 24 V DC genel (tekli darbe) K Dörtlük diferansiyel enkoder tipi (dörtlük diferansiyel enkoderler için genele baðlantý) L Darbe dizi enkoder tipi (darbe için enkoderlere baðlantý) M 24 V DC genel 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

24 18 LA Model Kontrol Sistemi Uç Kapama Giriþi O657 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Uygulanamaz 2 Tetikleyici (NPN veya PNP) 3 24 V DC, maks. 0,1 A 4 24 V DC genel 5 Uygulanamaz Uç Kapama Çýkýþý O658 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Çýkýþ, 24 V DC, maks. 0.7 A 2 24 V DC genel 3 Þase Uzaktan Temizleme Giriþi Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý) O659 Pim Sinyal 1 Temizleme kanal 1 2 Temizleme kanal 2 3 Temizleme kanal 3 4 Temizleme kanal V DC genel 6 24 V DC genel Tetikleyici Giriþi O657 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Uygulanamaz 2 Tetikleyici (NPN veya PNP) 3 24 V DC, maks. 0,1 A 4 24 V DC genel 5 Uygulanamaz LA Nordson Þirketi

25 LA Model Kontrol Sistemi O660 Uzaktan Giriþ Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 24 V DC, maks. 0,2 A 2 Baðlý deðil 3 Baðlý deðil 4 Baðlý deðil 5 Baðlý deðil 6 Baðlý deðil 7 Uzaktan etkinleþtirme 8 24 V DC genel C B L D E F A K J M H G O656 Uzaktan Çýkýþ Erkek konektör. Çizim, arkadan görünümü göstermektedir (solder tarafý). Pim Sinyal A Uzaktan alarm çýkýþý, normalde kapalý kontak B Uzaktan alarm çýkýþý, normalde açýk kontak C Uzaktan alarm çýkýþý, toprak kontaðý D RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, normalde kapalý kontak E RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, normalde açýk kontak F RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, toprak kontaðý G Kanal 1 aktif (24 V DC, 0.1 A) H Kanal 2 aktif (24 V DC, 0.1 A) J Kanal 3 aktif (24 V DC, 0.1 A) K Kanal 4 aktif (24 V DC, 0.1 A) L Çýkýþtaki aktif kanalýn topraklamasý M Minimum hýz altýna düþüldüðünde ve temizleme süresince sinyaller gönderir (24 V DC, 0.1 A) 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

26 20 LA Model Kontrol Sistemi Montaj Bu bölüm, model kontrolörünü pozisyonlama bilgisini ve temel baþlatma talimatlarýný saðlamaktadýr. Model Kontrolör Teslimatý-Kit ile Birlikte Aþaðýdaki içerikler, model kontrolör teslimatýna dahil edilmiþtir-kit ile birlikte: Kitin Ýçindekiler Miktar Sigortalar 2 Montaj desteði 2 Güç kablosu, 230 V AC 1 Güç kablosu, 110 V AC 1 Manuel 1 Model Kontrolörünün Paketinin Açýlmasý ve Pozisyonlanmasý 1. Paketinden çýkarýrken ekipmanýn hasarlanmasýný önlemek için dikkat edin. 2. Sevkiyat süresince ortaya çýkabilecek herhangi bir hasar için ekipmaný kontrol edin. Herhangi bir hasarý Nordson temsilcisine bildirin. 3. Model kontrolörünün her iki tarafýndaki her bir montaj desteðini (kitle birlikte-model kontrolör teslimatýna dahildir) sýkýca cývatalayýn. 4. Model kontrolörünü, üretim hattýna yakýn pozisyonlayýn. UYARI: Ekipman, nominal akým sarfiyatýna göre doðru olarak topraklanmalý ve sigortalanmalýdýr (ID plakasýna bakýn). Emniyet prosedürlerinin uygulanmamasý ciddi yaralanmaya neden olabilir. 5. Model kontrolör güç kablosunu, uygun þekilde topraklanmýþ bir duvar prizine baðlayýn. NOT: Bu model kontrolörü, 110 V AC veya 230 V AC güç kablolarý vasýtasýyla baðlanabilmektedir. Farklý bir güç kablosunun kullanýlmasý gerekirse, kullanýcýlar bu kabloyu kendileri saðlamak zorundadýr. LA Nordson Þirketi

27 LA Model Kontrol Sistemi 21 Uzaktan Giriþ Fiþi Kitle birlikte-teslimatta verilen uzaktan giriþ fiþi, Uzaktan Giriþ konektörüne baðlanýr. Tipik olarak þekil 4 de gösterildiði gibi, bir ergime cihazý veya ana makine hazýr oluncaya kadar, model kontrolörün yapýþtýrýcýyý daðýtmasýný önlemek için kullanýlmaktadýr. Model kontrolörünün yapýþtýrýcýyý daðýtmaya baþlamasýný etkinleþtirmek için: Elektriksel olaral izoleli bir kontak kullanarak 24 V DC (Uzaktan Giriþ fiþi, pim 1) i, uzaktan etkinleþtirme giriþine baðlayýn. I/O Konektörü Pim Taslaðý altýnda Uzaktan Giriþ pim çizimine bakýn. Uzaktan etkinleþtirme fonksiyonunu baypas yapmak için (veya AKTÝF DEÐÝL olarak ayarlamak için), Sistem Ayarlarý 1 kýsmýna bakýn. Ergime Cihazý LA Model Kontrolörü Hazýr kontak 1 7 Uzaktan giriþ konektörleri O661 Þekil 4 Model kontrolörünün, Model Üretimi için Ergime Cihazýna baðlanmasý 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

28 22 LA Model Kontrol Sistemi Uzaktan Çýkýþ Fiþi 1 Kitle birlikte-teslimatta verilen uzaktan çýkýþ fiþi, Uzaktan Çýkkýþ konektörüne baðlanýr. Pim Tanýmý A, B ve C Bu pimler örneðin bir lamba kolonuna veya zile baðlantý için alarm çýkýþlarý olarak kullanýlabilir. D, E ve F BEKLEME butonuna ÇALIÞTIR-modunda kumanda edilirse, kontak kapatýlýr. Bu kontak, örneðin üretim hattýnýn tetikleyici ile etkinleþtirilmesi amacýyla ana makineye baðlanabilmektedir. Üretim hattýný etkinleþtirmek için Uzaktan Giriþ baþlangýçta ergime cihazýna bir sinyal gönderir. LA model kontrolörü BEKLEME-modunda ise, bununla birlikte, üretim hattý baþlamak zorunda deðildir. Ancak LA model kontrolörü ÇALIÞTIR-modunda olduðunda üretim hattýnýn baþlamasý söz konusu olabilir. G, H, J, K ve L Bu pimler, seçilen programa göre etkinleþtirilmektedir. O anda kullanýlmakta olan çýkýþ kablosu 24 V DC olarak ayarlanýr. Bu sinyal, SBEKLEME- veya ÇALIÞTIR-modundan baðýmsýzdýr. Bu sinyaller normalde birkaç ergime cihazý kullanan uygulamalarda ýsýtýcýlarý etkinleþtirmek için kullanýlmaktadýr. M Yapýþtýrýcýyý belirten ergime cihazlarýna þimdi sinyaller uygulanýr. LA Nordson Þirketi

29 LA Model Kontrol Sistemi 23 Hýzlý Programlama Kýlavuzu Hýzlý Programlama Kýlavuzu, Yönetici, Kurulum ve Operatör modlarýnda çeþitli menülerin organizasyonunu açýklamaktadýr. Yönetici Modu: Yönetici V3.26 Tetikleyici 1 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 3 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Kanal 4 Tahrik Kurulumu Kanal Peak 3 gerilim Tahrik Kurulumu 32 V Kanal Peak 2 Gerilim gerilim Tahrik Kurulumu artýþ zamaný 32 V Kanal 1.8 ms Peak 1 Gerilim gerilim Tahrik Kurulumu Tutma artýþ gerilimi zamaný 32 V 5 V1.8 ms Peak Gerilim gerilim Tutma artýþ gerilimi zamaný 32 V 5 V1.8 ms Gerilim Tutma artýþ gerilimi zamaný 5 V1.8 ms Tutma gerilimi 5 V Uyarýlar Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Kanal Atama Kanal 1 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 2 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 2 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 3 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 4 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 4 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Basýnç 1 Ayarlarý Hýz 1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Kanal 4 Dengelemesi Kanal Ýçeri çekme 3 Dengelemesi 00.0 mm Kanal Ýçeri 2 Ayrýlma çekme Dengelemesi mm Kanal mm Ýçeri 1 Ayrýlma çekme Dengelemesi 00.0 Hýz ayarý 60 m/dak mm Ýçeri Ayrýlma çekme 00.0 Hýz ayarý 60 mm m/dak Ayrýlma Hýz ayarý 60 m/dak 00.0 mm Hýz Ayarý 60 m/dak Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Dikiþ Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiþRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiþRasgele Tip Otomatik #tip damla Rasgele Enkoder Öçeklendirme Enkoder Tekli Özel ppmm Doðrultu Ýleri Düþük Hýz Ayarý Baþlat 10 m/dak Dur 5 m/dak Maks nokta 100 m/dak Sistem Ayarlarý 1 Dil Türkçe Otomatik baþlat Kapalý Uzaktan etkinleþtirme Aktif Tetikleyici Atama Kanal 3 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 1 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Temizleme Basýncý Arttýrma 1 10% Arttýrma 2 10% Temizleme Modu Temizleme Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme3: Süre1: 303 Süre3: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Sistem Ayarlarý 2 Tetikleyici belleði Kapalý Kýrpma Kapalý Tetikleyici Atama Kanal 4 Aktif Tetikleyici 2 Tetikleyici 2 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Uç kapama Ayarlarý Mod Otomatik Kalma zamaný 3.0 s Baþlat #tipi: Normal, Sürekli, Otomatik Damla, Nokta, Rasgele, Rasgele Dikiþ 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

30 LA Model Kontrol Sistemi 24 Kurulum modu: Kurulum V3.26 Tetikleyici 1 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Temizleme Basýncý Arttýrma 1 10% Arttýrma 2 10% Temizleme Modu Temizleme Operatör modu: Operatör V3.26 Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: 303 Süre2: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Tetikleyici 2 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Diki Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiRasgele Tip Otomatik damla #tip Rasgele Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Tetikleyici Atama Kanal 1 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 2 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 3 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 3 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Tetikleyici 4 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Basýnç 1 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: 303 Süre2: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Uyarýlar Basýnç 1 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Diki Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiRasgele Tip Otomatik damla #tip Rasgele Uyarýlar Baþlat Tetikleyici Atama Kanal 4 Aktif Tetikleyici 2 Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Baþlat 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

31 LA Model Kontrol Sistemi 25 Sistem Kurulumu Model kontrolörü, Yönetici, Kurulum veya Operatör modlarý kullanýlarak birkaç kurulum seçeneði ile özelleþtirilebilmektedir. Model kontrolörünü programlamak için kullanýlan menü ekranlarýnýn sýrasý için Hýzlý Programlama Kýlavuzu na bakýn. Birim devreye alýndýktan sonra, Operatör modu daima etkinleþtirilir. Döngüsel mod sýrasý Operatör, Kurulum, Yönetici modudur. Kurulum modu na sadece Operatör modu aracýlýðý ile eriþilebilmektedir. Yönetici modu na sadece Kurulum modu ve Operatör modu aracýlýðý ile eriþilebilmektedir. NOT: Açýldýktan sonra, model kontrolör, bir otomatik test ve kurulum programý içeren kýsa bir baþlangýç prosedürü gerçekleþtirir. Bu prosedürün tamamlanmasý 10 ile 15 saniye arasýnda sürmektedir. Sonraki menüye ulaþmak için üstteki KURULUM Önceki menüye ulaþmak için alttaki KURULUM Varsayýlan Ayarlarýn Sýfýrlanmasý LA404-2 model kontrolörünü varsayýlan ayarlarýna sýfýrlamak için, birim açýlýrken iki KURULUM DÝKKAT: Program 1 den alýnan tüm Yönetici ayarlarý ve program verisi varsayýlan deðerlerine sýfýrlanýr. Tüm verilerin sýfýrlanmamasý durumunda, eski çalýþma programlarýnýn sýfýrlama iþleminden sonra kalmasý gibi bir avantaj söz konusu olmaktadýr. Sýfýrlama genellikle sadece yönetici ayarlarý deðiþtirildiðinde ve ayarlar artýk mevcut olmadýðýnda gerekli olmaktadýr Nordson Þirketi LA 404-2

32 26 LA Model Kontrol Sistemi Operatör modu Birim devreye alýndýktan sonra, Operatör modu daima aktif olur. Kurulum modu ndan çýktýktan sonra Operatör modu otomatik olarak etkinleþtirilir. Operatör modu nda aþaðýdaki menüler mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Normal Damlalar bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Operatör Baþlatma V3.26 Kurulum Modu O662 Kurulum modu na eriþmek için Operatör modu nda iken 2 saniye süreyle ve butonlarýna basýn. 2 saniye süreyle tekrar ve butonlarýna basmak suretiyle moddan çýkýn ve Operator modu tekrar etkinleþtirilir. Kurulum modu nda aþaðýdaki menüler mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Tetikleyici Atamasý bkz. sayfa 29 Tetikleyici (1-4) Ayarlarý bkz. sayfa 31 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Temizleme Basýncý bkz. sayfa 34 Damla Tipi (Kanal 1-4) bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Kurulum Baþlatma V3.26 O663 LA Nordson Þirketi

33 LA Model Kontrol Sistemi 27 Yönetici Modu Yönetici modu na eriþmek için Kurulum modu nda veya Operatör modu nda iken 2 saniye süreyle, butonlarýna ve KURULUM butonlarýnýn birine basýn. Moddan çýkmak için, butonlarýna ve 2 saniye süreyle KURULUM butonlarýnýn birine tekrar basýn. Tüm menüler Yönetici modu nda mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Tetikleyici Atamasý bkz. sayfa 29 Tetikleyici (1-4) Konfigürasyonu bkz. sayfa 30 Tetikleyici (1-4) Ayarlarý bkz. sayfa 31 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Temizleme Basýncý bkz. sayfa 34 Kanal 1-4 Tahrik Birimi Kurulumu bkz. sayfa 35 Kanal 1-4 Dengeleme bkz. sayfa 36 Damla Tipi (Kanal 1-4) bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Enkoder Ölçeklendirmesi bkz. sayfa 50 Düþük Hýz Ayarý bkz. sayfa 51 Sistem Ayarlarý 1 bkz. sayfa 52 Sistem Ayarlarý 2 bkz. sayfa 54 Uç Kapatma Ayarlarý bkz. sayfa 55 Yönetici Baþlatma V3.26 O Nordson Þirketi LA 404-2

34 28 LA Model Kontrol Sistemi Üretim Verisi 2 Bu menü aþaðýdaki parametreleri sunmaktadýr: Program numarasý görüntülenir. Farklý bir program yüklendikten sonra program numarasý deðiþtirilir. Hýz, dakika baþýna metre olarak enkoder tarafýndan ölçülen hat hýzýný belirtir. Hýz yalnýzca bir göstergedir ve deðiþtirilemez. Ýþ hýzý, Tetikleyici 1 tarafýndan tanýmlanan üretim hýzýdýr. Toplam, Tetikleyici 1 tarafýndan o anda sayýlan ürün sayýsýdýr. Üretim hattýnýn düþük hýzýnýn altýndaki ürünler sayýlmazlar. Toplam ý sýfýrlamak için model kontrolörünün ön panelindeki butonuna basýn. Program Hýz Ýþ hýzý 60 m/dak 0/saat Toplam 0 O665 LA Nordson Þirketi

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi

Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 02/4 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Isıtılmış hortumlar TC...

Isıtılmış hortumlar TC... Isıtılmış hortumlar Kullanma kılavuzu - Turkish - Yayın Tarihi 06/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Not Bu doküman tüm modeller için geçerlidir. Sipariş numarası P/N = Nordson ürünleri için

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Şalter dolabı VBCM. Kullanma kılavuzu P/N 7192925D - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

Şalter dolabı VBCM. Kullanma kılavuzu P/N 7192925D - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Şalter dolabı Kullanma kılavuzu - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Not Bu doküman tüm modeller için geçerlidir. Sipariş numarası P/N = Nordson ürünleri için sipariş

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri

Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri Tamirat Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri 311453H Önemli Güvenlik Uyarýlarý. Bu el kitaplarýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn. Modellerin bir listesi sayfa 2 de

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı