LA Model Kontrolörü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LA 404-2 Model Kontrolörü"

Transkript

1 LA Model Kontrolörü Kullanma Kýlavuzu Turkish NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS

2 This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. See for information about how to properly dispose of this equipment. Sipariþ numarasý P/N = Nordson ürünleri için sipariþ numarasý Bilgi Bu yayýnýn tüm telif haklarý Nordson þirketine aittir. Orijinal copyright tarihi Bu dokümanýn hiçbir bölümü Nordson Corporation ýn önceden yazýlý izni olmadan fotokopi çekilemez, çoðaltýlamaz veya baþka bir dile çevrilemez. Bu yayýnýn içerdiði bilgiler önceden haber verilmeden deðiþtirilebilir Tüm haklarý saklýdýr. Ticari markalar AccuJet, AeroCharge, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, CF, CanWorks, Century, CleanCoat, CleanSleeve, CleanSpray, ControlCoat, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, Durafiber, Durasystem, EasyCoat, Easymove Plus, Econo-Coat, EFD, ETI, Excel 2000, Flex-O-Coat, FlexiCoat, Flexi-Spray, FlowSentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Helix, Heli-flow, Horizon, Hot Shot, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, JR, KB30, Kinetix, LittleSquirt, Magnastatic, MEG, Meltex, Microcoat, MicroSet, Millennium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OmniScan, OptiMix, Package of Values, Patternview, Plasmod, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Prism, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, PRX, RBX, Rhino, S.design stylized, Saturn, SC5, Seal Sentry, SelectCharge, SelectCoat, Select Cure, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, SpraySquirt, Spraymelt, Super Squirt, Sure Coat, Tela-Therm, Trends, Tribomatic, UniScan, UpTime, Veritec, Versa-Coat, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, and When you expect more. Nordson Corporation firmasýna ait kayýtlý ticari markalardýr. AeroDeck, AeroWash, Apogee, ATS, Auto-Flo, AutoScan, BetterBook, Chameleon, CanNeck, Check Mate, Colormax, Control Weave, Controlled Fiberization, CoolWave, CPX, DuraBlue, Dura Coat, Dura Screen, Dry Cure, E-Nordson, EasyClean, Eclipse, Equi=Bead, ESP, Fill Sentry, Fillmaster, Gluie, icontrol, iflow, Ink-Dot, Iso-Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, MicroFin, MicroMax, Minimeter, Multifil, Origin, PermaFlo, PluraMix, Powder Pilot, Powercure, Primarc, ProBlue, Process Sentry, PurTech, Pulse Spray, Ready Coat, SelectSeries, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Spectral, Spectronic, Speed Coat, Speedking, Spray Works, Summit, Sure Brand, Sure Clean, Sure Max, SwirlCoat, Tempus, ThruWave, TrackingPlus, TradePlus, Universal, VersaBlue, Vista, Web Cure, and 2 Rings (Design) Nordson Corporation firmasýnýn ticari markalardýr. Windows ait kayýtlý bir markadýr Microsoft Corporation. LA Nordson Þirketi

3 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_M-0307

4 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_M Nordson Corporation All rights reserved

5 Ýçindekiler I Ýçindekiler Emniyet Emniyetle ilgili simgeler Cihaz sahiplerinin sorumluluðu Emniyet bilgileri Talimatlar, talepler ve yönetmelikler Kullanýcýnýn yeteneði Endüstride uygulanmasý gereken emniyet tedbirleri Cihazlarýn yönetmeliðe uygun kullanýmý Talimatlar ve emniyet uyarýlarý Montaj Ýþletme Bakým ve tamir Cihaz emniyeti hakkýnda bilgiler Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT Diðer emniyet tedbirleri Ýlk yardým Elektriksel Emniyet Sistem Genel Görünümü Sistemin Tanýmý Sistem Özellikleri Yazýlým Güncelleme Özellikleri Ýþletme Þartlarý Fiziksel veriler Güç kaynaðý Performans Ön Panel Arka Panel I/O Konektörü Pim Taslaðý Montaj Model Kontrolör Teslimatý-Kit ile Birlikte Model Kontrolörünün Paketinin Açýlmasý ve Pozisyonlanmasý Uzaktan Giriþ Fiþi Uzaktan Çýkýþ Fiþi Nordson Þirketi LA 404-2

6 II Ýçindekiler Hýzlý Programlama Kýlavuzu Sistem Kurulumu Varsayýlan Ayarlarýn Sýfýrlanmasý Operatör modu Kurulum Modu Yönetici Modu Üretim Verisi Tetikleyici Atama Tetikleyici (1-4) Konfigürasyonu Tetikleyici Ayarlarý (1-4) Basýnç 1 ve 2 Ayarlarý Temizleme Basýncý Kanal Tahrik Kurulumu Kanal Dengeleme Damla Tipi (Kanal 1-4) Programlar (1-100) Uyarýlar Enkoder Ölçeklendirme Düþük Hýz Ayarlarý Sistem Ayarlarý Sistem Ayarlarý Uç Kapatma Ayarlarý Sorun giderme Temel Sorun Giderme Akýþ Çizelgesi Yedek Parçalar Model Kontrolörü Tabanca Çýkýþ Kablolarý Foto sensör kablolarý Enkoder Ýlave Parçalar Baðlantý Soketleri Teknik Terminoloji Sözlüðü Uyarýlar Motor Uyarýlarý Motor Uyarý Kodlarý A 1 A 1 A 2 LA Nordson Þirketi

7 LA Model Kontrol Sistemi 1 LA Model Kontrol Sistemi Emniyet Cihazý iþletmeye almadan önce ilk olarak bu bölümü tamamen okuyun. Bu bölüm, bu dokümanda tanýmlanan (aþaðýda Cihaz olarak belirtilmektedir) ürünün güvenilir montajý, iþletilmesi ve bakýmý için (aþaðýda Kullaným olarak belirtilmiþtir) tavsiyeler ve kullanýþlý metotlar içermektedir. Uygulamaya özel uyarýlar biçiminde ilave emniyet uyarýlarý bütün talimatta uygun yerlerde bulunmaktadýr. UYARI: Tehlikelerden kaçýnmak amacýyla bu dokümanda bulunan emniyet uyarýlarýna, tavsiyelere ve talimatlara dikkat edilmemesi yaralanmalara veya ölüme ve/veya maddi hasarlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir. Emniyetle ilgili simgeler Tüm dokümanda cihazlarýn veya mallarýn hasarlanmasýna yol açabilecek tehlikeli durumlara karþý uyaran veya koþullara dikkati çeken aþaðýdaki emniyet sembolleri ve uyarý kelimeleri kullanýlmaktadýr. UYARI ve DÝKKAT kelimelerinden sonraki tüm emniyet uyarýlarýna uyulmasý gerekmektedir. UYARI: Dikkate alýnmadýðýnda aðýr yaralanmalara ve ölüme yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr. DÝKKAT: Dikkate alýnmadýðýnda daha hafif yaralanmalardan orta derecede aðýr yaralanmalara yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr. DÝKKAT: (Emniyet sembolü olmadan) Dikkate alýnmadýðýnda cihazlarda veya mallarda hasara yol açabilen potansiyel tehlikeli bir durum hakkýnda bir uyarýdýr Nordson Þirketi LA 404-2

8 2 LA Model Kontrol Sistemi Cihaz sahiplerinin sorumluluðu Cihaz sahipleri emniyet bilgilerinin deðiþtirilmesinden ve cihazýn kullanýmý için tüm talimatlara ve uygulama yönetmeliklerine uyulmasýnýn ve potansiyel tüm kullanýcýlarýn eðitiminin saðlanmasýndan sorumludurlar. Emniyet bilgileri Mal sahibine özgü emniyet taslaklarý, endüstride yaygýn kullanýlan pratik uygulamalar, geçerli yönetmelikler, malzeme üreticilerine ait ve mevcut dokümandaki ürün bilgileri dahil olmak üzere emniyet bilgileri, mevcut olan tüm kaynaklara dayandýrýlmýþ ve deðerlendirilmiþtir. Emniyet bilgilerini geçerli yönetmeliklerle uygunluk içinde cihaz kullanýcýlarýna kolay ulaþýlabilir yapýn. Yetkili resmi makamlara baþvurun. Cihaz üzerine takýlan emniyet etiketleri de dahil olmak üzere emniyet uyarýlarý okunabilir durumda olmalýdýr. Talimatlar, talepler ve yönetmelikler Cihazlarýn, bu dokümanda bulunan bilgilere, geçerli kurallara ve yönetmeliklere ayrýca endüstride yaygýn þekilde kullanýlan pratiðe uygun olarak kullanýlmalarýný saðlayýn. Cihazlarýn ilk defa montajýndan önce veya ilk defa iþletmeye almadan önce gerekirse tesis tekniði veya emniyet bölümünün veya benzer bir fonksiyonu olan bir birimin onayýný alýn. Acil durum ve ilk yardým donanýmýný hazýrlayýn. Gerekli yöntemlerin uygulanmasýný saðlamak için emniyet kontrolleri gerçekleþtirin. Eðer yöntemler veya cihazlar deðiþtirilirse emniyet pratik uygulamalarýný ve gerekli önlemleri yeniden kontrol edin. LA Nordson Þirketi

9 LA Model Kontrol Sistemi 3 Kullanýcýnýn yeteneði Cihazýn sahipleri, kullanýcýlarýn... Geçerli yönetmelikler ve endüstride yaygýn þekilde kullanýlan pratik uygulamalar sayesinde sunulduðu gibi çalýþma fonksiyonuna göre hazýrlanmýþ bir emniyet eðitimi almasýndan Cihaz sahiplerinin emniyet ve kaza önleme için yönetmelikleri ve tedbirleri iyi derce bilmesinden, Eðitimli personelden bir cihaza ve göreve özgü bir eðitim almasýndan sorumludurlar NOT: Nordson, montaj, iþletme ve bakým için cihaza özgü bir eðitim sunmaktadýr. Gerekli bilgileri Nordson temsilcinizden alabilirsiniz. Endüstri ve branþa özgü bilgiler ve fonksiyona uygun tecrübe mevcuttur Bedensel olarak iþlerini yapabilecek durumda olanlar ve zihinsel veya bedensel kabiliyetlerini etkileyen araçlarýn etkisi altýnda olmayanlar. Endüstride uygulanmasý gereken emniyet tedbirleri Aþaðýdaki emniyet tedbirleri, cihazlarýn yönetmeliðe göre bu dokümanda tanýmlanan kullanýmý için geçerlidir. Burada bulunan bilgi mümkün olan tüm emniyet tedbirlerini kapsayamamaktadýr, bununla birlikte bu bilgiler benzer endüstriyel alanlardaki ve kýyaslanabilir tehlike potansiyeline sahip cihazlar için en iyi seviyede uygun olanlarý belirtmektedir. Cihazlarýn yönetmeliðe uygun kullanýmý Cihazlar sadece burada tanýmlanan amaç için ve bu dokümanda belirtilen saha dahilinde kullanýlabilir. Cihazlarýn yapýsý deðiþtirilemez veya deðiþiklik yapýlamaz. Uygun olmayan veya birbiriyle uyumsuz malzemeler veya denenmemiþ ilave donanýmlar kullanýlamaz. Malzeme uyumluluðu veya standarda uymayan ilave donaným kullanýlmasý ile ilgili sorularýnýz olduðunda Nordson temsilcinize baþvurun. Talimatlar ve emniyet uyarýlarý Bu dokümanda veya referans dokümanlarda bulunan talimatlarý dikkatlice tamamen okuyun ve uygulayýn. Cihaza takýlan emniyet etiketlerinin yerleþtirilmesini ve anlamýný iyi bilin. Bu bölümün sonundaki Emniyet etiketleri ve çýkartmalarý (eðer mevcutsa) kýsmýna bakýn. Eðer cihazlarýn kullanýmý hakkýnda anlaþýlmayan bir husus varsa Nordson temsilcinize baþvurun Nordson Þirketi LA 404-2

10 4 LA Model Kontrol Sistemi Montaj Cihazý bu dokümanda bulunan talimatlara uygun olarak veya birlikte verilen dokümanýna uygun þekilde ilave teçhizatýný monte edin. Planlanan montaj yeri için cihazlarýn koruma sýnýfýnýn uygun olduðuna ve malzeme iþlenirken çevrede hiçbir potansiyel tehlikenin ortaya çýkmayacaðýna emin olun. Malzeme ile ilgili emniyet data sayfasýna (MSDS) dikkat edin. Eðer gerekli donaným konfigürasyonu montaj talimatlarý ile uyumlu deðil ise, lütfen Nordson temsilciliðine baþ vurunuz. Cihazlarý güvenilir iþletilebilecek þekilde yerleþtirin. Cihazlar ile diðer nesneler arasýnda gerekli boþluðun olmasýna dikkat edin. Cihazý ve tek olarak baðlanmýþ tüm ilave donanýmlarý akým beslemesinden ayýrabilmek için kilitlenebilir ayýrýcý þalterler monte edin. Tüm cihazlarý yönetmeliðe uygun þekilde topraklayýn, gerekirse özel talepler ile ilgili yetkili inþaat yönetmeliði birimi ile temas kurun. Sigortalanan cihazlara doðru tipte ve nominal deðerde sigortalar monte edildiðine emin olun. Eðer yerleþtirme veya çýkarma için izin gerekli ise yetkili makama baþvurun. Ýþletme Ýþletmeci, tüm emniyet donanýmlarýnýn ve gösterge cihazlarýnýn durumunu ve iþletilmesini iyi bilmek zorundadýr. Tüm emniyet donanýmlarý dahil olmak üzere (koruma donanýmlarý, emniyet þalterleri vb) cihazlarýn iyi bir iþletme durumunda bulunduðuna ve montaj yerinde gerekli þartlarý saðladýklarýna emin olun. Uygun iþler için özel hazýrlanmýþ koruyucu elbise (PPE = personal protective equipment) giyin. Koruyucu elbise (PPE) için gereksinimler ile ilgili olarak Cihaz emniyeti hakkýnda bilgilere veya malzeme üreticisinin talimatlarýna ve emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn. Fonksiyonlarý arýzalý cihazlar veya potansiyel hatalý fonksiyon iþaretine sahip cihazlar kullanýlmamalýdýr. LA Nordson Þirketi

11 LA Model Kontrol Sistemi 5 Bakým ve tamir Bu dokümanda belirtilen zaman aralýklarýna göre planlý bakým yapýn. Bakým çalýþmalarýndan önce sistemdeki yapýþtýrma maddesi veya materyal basýncý ve pnömatik basýncý çýkartýn. Bakým çalýþmalarýndan önce cihazýn ve ilave donanýmlarýn enerji beslemesini ayýrýn. Sadece yeni veya fabrikada onaylanarak iþlenmiþ yedek parçalarý kullanýn. Cihazýn temizlenmesi için üreticinin talimatlarýný ayrýca temizlik malzemesinin emniyet data sayfasýný (MSDS) tamamen okuyun ve uygulayýn. NOT: Nordson tarafýndan daðýtýlan temizlik malzemeleri için emniyet data sayfalarýna (MSDS) üzerinden ulaþýlabilir veya telefonla Nordson temsilcinizden istenebilir. Cihaz tekrar iþletmeye alýnmadan önce tüm emniyet donanýmlarýnýn fonksiyon kabiliyetini kontrol edin. Temizlik malzemelerinin, yardýmcý ve iþletme maddelerinin artýklarýný geçerli yönetmeliklere göre atýn. Uygun emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn veya gerekirse yetkili makamlardan bilgi alýn. Cihazlardaki emniyet etiketlerini temiz tutun. Aþýnmýþ veya hasarlý etiketler yenileri ile deðiþtirilmelidir. Cihaz emniyeti hakkýnda bilgiler Cihaz emniyeti hakkýndaki bilgiler aþaðýdaki Nordson cihazlarý için geçerlidir: Ergime yapýþtýrma maddesinin sürülmesi için cihazlar ve soðuk tutkallarýn sürülmesi için cihazlar ayrýca bununla baðlantýlý tüm ilave donanýmlar Mesafe kumanda cihazlarý, zaman kumanda cihazlarý, tespit ve denetim sistemleri ayrýca diðer opsiyonel süreç kontrol cihazlarý. Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý Bu dokümanda belirtilen birçok iþ sürecini emin þekilde gerçekleþtirebilmek için, cihaz önceden devreden ayrýlmak zorundadýr. Gerekli ayýrma seviyesi kullanýlan cihazýn tipine ve uygun iþ sürecine baðlýdýr. Gerekirse, iþ sürecinin baþlangýcýnda devreden ayýrma talimatlarý belirtilir. Ayýrma seviyeleri: Yapýþtýrma maddesi basýncýnýn sistemden çýkarýlmasý Bir hidrolik baðlantýyý veya contayý sökmeden önce sistem basýncýný tamamen çýkartýn. Sistemdeki hidrolik basýncýn çýkarýlmasý ile ilgili talimatlar ergime cihazýna uygun iþletme talimatýndan bulunabilir Nordson Þirketi LA 404-2

12 6 LA Model Kontrol Sistemi Sistemin enerji beslemesinin ayrýlmasý Korunmamýþ kablo baðlantýlarýna veya baðlantý yerlerine eriþmeden önce sistemi (ergime cihazýný, hortumlarý, sürme kafalarýný ve opsiyonel ilave donanýmlarý) tüm gerilim kaynaklarýndan ayýrýn. 1. Cihazlarý ve baðlý olan ilave donanýmlarý devre dýþý býrakýn. 2. Yanlýþlýkla hiçbir þeyin devreye alýnmamasý için, cihazlarý ve opsiyonel ilave donanýmlarý þebekeye baðlayan ayýrýcýlarý veya güç þalterlerini kilitleyin ve iþaretleyin. NOT: Resmi yönetmelikler ve endüstri normlarý tehlikeli enerji kaynaklarýnýn ayrýlmasý için belirli gereksinimleri tavsiye etmektedirler. Uygun yönetmeliðe veya norma bakýn. Sürme kafalarýnýn devre dýþý býrakýlmasý Basýnç altýnda bulunan bir sürme kafasýnda veya etki sahasý içinde çalýþmalar gerçekleþtirilmeden önce sürme kafalarýna, bunlara ait manyetik supaplara veya ergime cihazý pompasýna bir etkinleþtirme sinyali veren tüm elektrikli veya mekanik donanýmlar devre dýþý býrakýlmalýdýr. 1. Sürme kafasýnýn kontrol donanýmýný devre dýþý býrakýn veya þebeke geriliminden ayýrýn (mesafe kumanda cihazý, zaman kumanda cihazý, PLC vb). 2. Manyetik supap(lar)ýn giriþ sinyali iletkenlerini ayýrýn. 3. Manyetik supap(lar)a giden hava basýncýný sýfýra ayarlayýn, basýnç ayarlayýcý ile sürme kafasý arasýndaki artýk hava basýncýný çýkartýn. Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT 1 Tablosu Nordson ergime yapýþtýrma maddesi ve soðuk tutkal sürme cihazlarý için genel emniyet uyarýlarýný içermektedir (UYARI ve DÝKKAT). Tabloyu inceleyin ve bu iþletme talimatýnda tanýmlanan cihazlar ile ilgili olan tüm uyarýlarý ve uyarý önlemlerini dikkatlice tamamen okuyun. Cihaz tipleri 1 tablosunda aþaðýdaki gibi belirtilmiþtir: HM = Hot melt = Ergime yapýþtýrma maddesi (ergime cihazlarý, hortumlar, sürme kafalarý vb.) PC = Process control = Süreç Kontrolü CA = Cold adhesive = Soðuk tutkal (daðýtýcý pompalar, basýnç haznesi ve sürme kafalarý) LA Nordson Þirketi

13 LA Model Kontrol Sistemi 7 Cihaz tipi HM Tablo 1 Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT Uyarý veya Dikkat UYARI: Tehlikeli buharlar! Reaktif poli üretan ergime yapýþtýrma maddesini (PUR) veya çözücü içeren materyali bu iþ için uygun Nordson ergime cihazýnda iþlemeden önce emniyet data sayfasýný (MSDS) dikkatlice okuyun ve uygun þekilde tatbik edin. Materyalin iþleme sýcaklýðýnýn ve parlama noktasýnýn geçilmemesini ve emniyetli bir uygulama, havalandýrma, ilk yardým ve koruyucu elbise ile ilgili tüm gereksinimlerin yerine getirilmesini saðlayýn. Emniyet data sayfasýndaki (MSDS) talimatlara dikkat edilmediði takdirde yaralanma veya hayati tehlike mevcuttur. HM UYARI: Reaktif materyal! Nordson cihazlarýnýn alüminyum bileþenlerinin temizlenmesi veya çalkalanmasý için kesinlikle halojenleþtirilmiþ hidrokarbon çözücüler kullanmayýn. Nordson ergime cihazlarý ve sürme kafalarý, halojenleþtirilmiþ hidrokarbon maddelerle sert tepkimeye giren alüminyum bileþenler içermektedir. Nordson cihazlarýnda halojenleþtirilmiþ hidrokarbon bileþimler kullanýlýrsa yaralanma veya hayati tehlike mevcut olur. HM, CA UYARI: Sistem basýnç altýnda! Bir hidrolik baðlantýyý veya contayý sökmeden önce sistemde bulunan basýncý çýkarýn. Buna dikkat edilmemesi basýnç altýnda bulunan sýcak ergime yapýþtýrma maddesinin veya soðuk tutkalýn kontrolsüz þekilde serbest kalmasýna ve insanlarýn yaralanmasýna yol açýlmýþ olur. HM UYARI: Ergimiþ materyal! Ergimiþ yapýþtýrma maddesi içeren cihazlarýn bakýmýný yaparken göz veya yüz koruyucu donaným takýn ayrýca açýkta olan deriyi korumak için sýcaktan koruyucu eldiven ve elbise giyin. Ergime yapýþtýrma maddesi bizzat baþlatma durumunda dahi yanmalara neden olabilir. Ölçülere uygun olarak yapýlmýþ koruyucu elbise olmamasý yaralanmalara neden olabilir. Devamý Nordson Þirketi LA 404-2

14 8 LA Model Kontrol Sistemi Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT (devamý) Tablo 1 Genel emniyet uyarýlarý: UYARI ve DÝKKAT (devamý) Cihaz tipi HM, PC Uyarý veya Dikkat UYARI: Cihaz otomatik olarak baþlar! Otomatik ergime cihazý maddesi sürme kafalarýný kontrol etmek için harici kontrol donanýmlarý kullanýlýr. Ýþletme içinde veya yakýnýnda bir sürme kafasýnda çalýþma yapmadan önce sürme kafasý uyarma donanýmýný devre dýþý býrakýn ve manyetik supap(lar)a giden basýnçlý hava beslemesini kapatýn. Buna dikkat edilmemesi yaralanmalara sebep olabilir. HM, CA, PC UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz bizzat devre dýþý býrakýldýktan ve þebeke geriliminden ayrýldýktan sonra gerilim altýnda bulunan ilave donanýma ayýrýcý veya güç þalterleri vasýtasýyla hala baðlý olabilmektedir. Bakýma baþlamadan önce tüm ilave donanýmlarý da þebeke geriliminden ayýrýn. Ýlave cihazlarý yönetmeliðe uygun olarak þebeke geriliminden ayýrmamak bakým çalýþmalarý sýrasýnda yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. HM, CA, PC UYARI: Patlama tehlikesi veya yangýn tehlikesi! Nordson yapýþtýrma ekipmaný, patlayýcý ortamlarda kullaným için tasarlanmamýþtýr ve iþlem baþladýðýnda patlayýcý bir atmosfer oluþturabilen çözücü madde-içeren yapýþtýrma maddeleri ile birlikte kullanýlmamalýdýr. Ýþleme özellikleri ve kýsýtlamalar hakkýnda yapýþtýrma maddesinin emniyet data sayfasýna (MSDS) bakýn. Uygunsuz, çözücü madde içeren yapýþtýrma maddelerinin kullanýlmasý veya çözücü madde içeren yapýþtýrma maddelerinin yönetmeliðe aykýrý olarak iþlenmesi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. HM, CA, PC UYARI: Cihaz sadece uygun þekilde eðitilmiþ ve tecrübeli personel tarafýndan iþletilebilir ve bakýmý yapýlabilir. Cihazýn iþletilmesi ve bakýmý sýrasýnda eðitimsiz veya tecrübesiz personelin kullanýlmasý yaralanmalara veya ölüme ve cihazýn hasarlanmasýna yol açabilir. Devamý... LA Nordson Þirketi

15 LA Model Kontrol Sistemi 9 Cihaz tipi HM Uyarý veya Dikkat DÝKKAT: Sýcak üst yüzeyler! Sürme kafalarýnýn, hortumlarýn ve her bir ergime cihazý bileþeninin sýcak üst yüzeylerine temas etmekten kaçýnýn. Eðer temas etmekten kaçýnýlamýyorsa, sýcak cihazda çalýþmalar yaparken ýsý koruyucu eldiven ve elbise giyin. Sýcak üst yüzeylere dokunma yasaðýna dikkat edilmemesi yaralanmalara yol açabilir. HM DÝKKAT: Bazý Nordson ergime cihazlarý reaktif poli üretan ergime yapýþtýrma maddelerinin (PUR) iþlenmesi için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bu iþ için özel olarak tasarlanmamýþ cihazlarda PUR u iþleme denemesi bu cihazlara hasar verebilir ve ergime yapýþtýrma maddesi ile zamanýndan önce bir tepkimeye yol açabilir. Cihazýnýza PUR un uygunluðu hakkýnda þüpheleriniz varsa Nordson temsilcinize baþvurun. HM, CA DÝKKAT: Cihaz içinde veya yakýnýnda temizlik veya çalkalama maddelerini kullanmadan önce, üreticinin talimatlarýný ayrýca malzeme ile birlikte verilen emniyet data sayfasýný (MSDS) dikkatlice tamamen okuyun ve uygulayýn. Bazý temizlik malzemeleri ergime yapýþtýrma maddesi veya soðuk tutkal ile hesaplanamayan bir tarzda tepkime verebilir ve cihazýn hasarlanmasýna yol açabilir. HM DÝKKAT: Nordson ergime cihazlarý fabrikada polyester yumuþatýcý içeren Tip R temizlik maddesi ile test edilmiþtir. Belirli ergime cihazý maddeleri Tip R temizlik maddesi ile tepkime verebilir ve sonradan cihazlarý týkayan katý bir lastik oluþturabilir. Kullanmadan önce ergime yapýþtýrma maddesinin Tip R temizlik maddesi ile uyumlu olduðuna emin olun. Diðer emniyet tedbirleri Ergime yapýþtýrma maddesi sistem bileþenlerinin ýsýtýlmasý için açýkta hiçbir ateþ kullanmayýn. Yüksek basýnçlý hortumlarý aþýrý aþýnma, hasarlanmalar veya sýzýntýlar için günlük olarak kontrol edin. Montaj tabancasýný kendinize veya baþka birine kesinlikle doðrultmayýn. Montaj tabancasýný daima bu iþ için ön görülen asma tertibatýna asýn Nordson Þirketi LA 404-2

16 10 LA Model Kontrol Sistemi Ýlk yardým Eðer erimiþ ergime yapýþtýrma maddesi derinize düþerse: 1. Erimiþ ergime yapýþtýrma maddesini derinizden çýkarmayý KESÝNLÝKLE denemeyin. 2. Ergime yapýþtýrma maddesi soðuncaya kadar hemen ilgili deri parçasýný temiz, soðuk su ile yýkayýn. 3. Katýlaþmýþ ergime yapýþtýrma maddesini derinizden çýkarmayý KESÝNLÝKLE denemeyin. 4. Aðýr yanýklar durumunda þok iþlemine giriþin. 5. Hemen uzman bir doktorun yardýmýný isteyin. Ýþlemi yapan týbbi personele ergime yapýþtýrma maddesi için emniyet data sayfasýný (MSDS) verin. Elektriksel Emniyet UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Bu uyarýnýn önemsenmemesi, personelin yaralanmasýna ve/veya birimin yada diðer ekipmanlarýn hasarlanmasýna yol açabilir. UYARI: Hat geriliminden ekipmaný ayýrýn. LA Nordson Þirketi

17 LA Model Kontrol Sistemi 11 Sistem Genel Görünümü The LA Model Kontrol Sistemi, deðiþken hýzlý bir üretim hattý üzerine yapýþtýrýcýyý uygun þekilde daðýtmak için gerekli sinyalleri üretmektedir. Sistem, bir darbe enkoder vasýtasýyla üretim hattý pozisyonunu izler. Model kontrolör, bir foto sensör kullanarak üretim hattý boyunca gezinen bir ürünü algýlar ve sonra programlanmýþ modeli daðýtan yapýþtýrýcý tabancalarýný etkinleþtirir. O651 Þekil 1 LA Model Kontrol Sistemi Sistemin Tanýmý Model kontrolörü, 600 m/dak ya kadar ki hat hýzýnda elektrikli ve pnömatik tabancalara sinyal verme yeteneði olan dört kanalla, dört tetkleme mesafesine dayalý bir cihazdýr. Sýcak ergime ve soðuk yapýþtýrýcý kullanan LA 820, LA 844, LA 822 ve 24 V DC gibi pnömatik tabancalarý tahrik edebilen tümleþik tahriklere sahiptir. Model kontrolörü, çoklu hat menü sürücülü bir LCD ile (likit kristal ekran) programlanabilmektedir. Yönetici, Kurulum ve Operatör olarak üç programlama moduna sahiptir. Yönetici modu, model kontrolörü ilk kez kurulduðunda bir baþlangýç kurulumu için kullanýlmaktadýr. Kurulum modu, ürün deðiþtiðinde yeni bir program oluþturmak için kullanýlýr. Operatör modu, seçilen programda kullanýlacak en basit fonksiyonlarý etkinleþtirir Nordson Þirketi LA 404-2

18 12 LA Model Kontrol Sistemi Sistem Özellikleri Gücün açýlmasý üzerine otomatik konfigürasyon LCD programlama/ kurulum menüsü ekraný Model kontrolöründeki iþletim sistemi yazýlýmý, elektronik alan yazýlýmýnýn, bilgisayarýn seri portu vasýtasýyla güncelleme yapmasýný saðlar. 100 programa kadar sýralama yeteneðine sahiptir Model kontrol iþletmesi süresince program parametrelerini dinamik olarak deðiþtirebilir. Arýza ve uyarý durumlarýný izler Tabancalar maksimum dört damla daðýtabilir. Mümkün olan damla tipleri: normal, sürekli, otomatik damla, nokta, rasgele damla ve rasgele nokt. Kanal baþýna ikiye kadar tabanca kapasiteli dört kanal Her bir kanal, iki tabancayý ayný anda tahrik etme yeteneði olan bir tahrik birimine sahiptir Yapýþtýrýcý hat modellerini, diðer damla tiplerine otomatik olarak dönüþtürür Makine hýzý, iþ hýzý ve toplam sayý için dijital ekran Programlanabilen tabanca dengelemesi Uzaktan çýkýþta seçilen program için aktif kanalý bildirir. Basýnç artýrma Uzaktan tabanca boþaltma Enkoder ölçeklendirme Uzaktan çýkýþta minimum hýz altýna düþüldüðünde bildirir. Tümleþik uç kapatma kontrolü 32 V DC tabanca tahriki Yazýlým Güncelleme Model kontrolörünün yazýlýmý güncellenebilir ve Nordson Konfigürasyon Yöneticisi (NCM) kullanýlarak kullanýcý programlarý kaydedilebilir veya alana yeniden yüklenebilir. NCM, model kontrolörünün, kiþisel bir bilgisayar (PC) ile iletiþim kurmasýný saðlayan Windows-tabanlý bir uygulamadýr. Ýletiþim, COM portuna baðlý olan seri bir kablo vasýtasýyla (yazýlým kurulum iþlemi sýrasýnda seçilir) ve model kontrolünüzün arka paneline yerleþtirilen seri port baðlantýsý (COM portu) vasýtasýyla etkinleþtirilir. NCM, aþaðýdaki Ýnternet adresinden edinilebilir: LA Nordson Þirketi

19 LA Model Kontrol Sistemi 13 Özellikleri Ýþletme Þartlarý Ürün Ortam sýcaklýk sýnýrý Kutu sýnýfý Özellikler 0 40 C ( F) IP40 Nem Yükseklik % 5 % 95 (yoðuþma yok) Deniz seviyesinden feet yukarý Fiziksel veriler Ürün Boyutlar (GxDxY) Özellikler 310 mm x 270 mm x 205 mm (12.2 inç x 10.6 inç X 8.0 inç) Güç kaynaðý Ürün Giriþ gerilimi Yedek sigorta Özellikler V AC, 50/60 Hz 5 x 20 mm, 250 V AC, 3.15 A 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

20 14 LA Model Kontrol Sistemi Performans Ürün Maksimum iþletme hattý hýzý Maksimum darbe frekansý Enkoder çözümlemesi Damla çözümlemesi Yapýþtýrýcý yerleþtirme doðruluðu Tabanca dengeleme sýnýrý Tetikleyici kurulum zamaný Hat hýzý sensör giriþi (enkoder veya MSD) Kanal ve tabanca çýkýþ sayýsý Kanal baþýna maksimum damla sayýsý Maksimum model segment uzunluðý Minimum damla gecikmesi (aralýk) Maksimum damla süresi Programlanabilen minimum tabanca ile tetikleyici arasý ofset (GTO) Tabanca ile tetikleyici arasý maksimum ofset (GTO) Dijital I/O devre izolasyonu Özellikler 600 m/dak, 1 p/mm enkoder diþlisi 100 khz 0.1 p/mm 20 p/mm 1,0 mm Aþaðýdaki þartlarda 1.0 mm: a. Enkoder çözümlemesi en az 1 p/mm b. Hýzlanma seviyeleri +2.0 m/s 2 ve -2.0 m/s 2 (0 maksimum hat hýzý) c. Tabanca dengelemesi (açma/kapama) 5.0 ms veya daha az d. Tüm tetikleyiciler ayný anda etkinleþtirilir Belirlenmiþ bir hýzda 0.1 mm lik adýmlarla mm Tüm tetikleyici giriþlerini iþler ve 1 ms içinde baþlangýç tabanca çýkýþýný oluþturur Tekli ve dörtlü tip enkoderleri içeren tek enkoder giriþi Programlanabilen dört kanal (veya tabanca) çýkýþý Programlanmýþ kanal baþýna dört damla enkoder darbesi 0 mm Maksimum model segment uzunluðuna eþit 2 mm Maksimum model segment uzunluðu eksi ilk damla ofsetine eþit Tüm uzaktan giriþler ve çýkýþlar, içteki dijital devrelerden elektriksel olarak izole edilmiþtir LA Nordson Þirketi

21 LA Model Kontrol Sistemi 15 Ön Panel 12 Ön panel, kullanýcý giriþlerinin yapýlmasý ve görüntülenmesi için ayrýca giriþlerin model üretme makinesine aktarýlmasý için kullanýlmaktadýr Þekil 2 Ön Panel Kontrollerinin ve Göstergelerinin Yeri O652 Ürün Kontroller ve Tanýmý Göstergeler 1 Sað ok veya Sol ok Yukarý veya aþaðýya hareket ettirerek, programlanacak ürünü seçer. 2 BEKLEME Tabanca çýkýþýný etkinleþtirir ve devre dýþý býrakýr Aktif olduðunda (kehribar rengi LED) tüm kanallarý devre dýþý býrakýr. Aktif olmadýðýnda (yeþil LED) tüm kanallarýn çalýþmasýna izin verilir. 3 Yukarý (arttýrma) ok Seçilen parametrenin deðerini arttýrýr veya azaltýr. veya Aþaðý (azaltma) ok 4 ÇIKIÞ 1-4 LED Seçilen tabanca çýkýþý etkinleþtirildiðinde yanar. 5 KANAL SEÇÝMÝ Hangi kanalýn programlanacaðýný, dikkate alýnacaðýný veya ayarlanacaðýný seçer. 6 ENKODER LED i Enkoder dan gelen her bir darbe ile yanar. 7 TETÝKLEYÝCÝ LED i Seçilen tetikleyici Açýk olduðunda yanar. 8 KANAL 1-4 LED Seçilen kanalýn programlanmakta, dikkate alýnmakta veya ayarlanmakta olduðunu belirtmek için yanar. Bir uyarý durumunu belirtmek için LED ler yanýp söner. 9 TEMÝZLE Sadece aktif kanal için tüm çýkýþlarý etkinleþtirir. NOT: Fýþkýrma modunda Açma/Kapama butonu gibi hareket eder. Temizleme modunda, basýldýðýnda Açýk ve býrakýldýðýnda Kapalý olan anlýk bir kontaktýr. 10 KURULUM geriye Kurulum ekranlarý arasýnda geriye geçiþ yapar. 11 KURULUM ileriye Kurulum ekranlarý arasýnda ileriye geçiþ yapar. 12 Kurulum menüsü ekraný Alfa nümerik, 4 x 20 arka ýþýk LCD - Ýmleç veya yýldýz iþareti (*) Parametrenin kurulum için hazýr olduðunu belirtmek için parametre yanýnda görünür. - Diyez iþareti (#) Bir parametre deðiþtirildiðinde bir sayfanýn sol üst kýsmýnda görünür. Kaydetme sürecinden sonra diyez karakteri 10 saniye görünür Nordson Þirketi LA 404-2

22 16 LA Model Kontrol Sistemi Arka Panel Arka panel, model kontrolörünü diðer cihazlara baðlayan birkaç giriþ/çýkýþ (I/O) konektörü içermektedir. 1 2 CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4 ENCODER TRIGGER 1 TRIGGER 2 TRIGGER 3 TRIGGER 4 11 REMOTE PURGE RUN UP 1 RUN UP 2 REMOTE INPUT REMOTE OUTPUT 10 TIPSEAL INPUT TIPSEAL OUTPUT SERIAL PORT O653 Þekil 3 Arka panel üzerindeki baðlantý soketleri 1. KANAL 1-4 (çýkýþ) 2. TETÝKLEYÝCÝ GÜÇ GÝRÝÞÝ V AC 4. UZAKTAN ÇIKIÞ 5. UÇ KAPAMA ÇIKIÞI 6. UÇ KAPAMA GÝRÝÞÝ 7. UZAKTAN GÝRÝÞ 8. SERÝ PORT Yazýlým güncellemeleri için kullanýlýr 9. ARTTIR UZAKTAN TEMÝZLE 11. ENKODER LA Nordson Þirketi

23 LA Model Kontrol Sistemi 17 I/O Konektörü Pim Taslaðý Kablo baðlantýlarýný uygun olarak yapmak için I/O konektörü pim taslaklarý aþaðýda gösterilmiþtir. Kanal Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý) O654 Pim Sinyal 1 Tabanca + 2 kullanýlmaz 3 Tabanca 4 Þase Arttýrma 1 ve Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). 3 2 O654 Pim Sinyal 1 24 V DC genel ma çýkýþ Volt çýkýþ 4 24 V DC, maks A C B L A K J Enkoder Giriþi Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). D E F M H G O656 Pim A B C Sinyal 24 V DC (dörtlük diferansiyel) Sinyal A (dörtlük diferansiyel) Sinyal A deðil (dörtlük diferansiyel) D Sinyal B (dörtlük diferansiyel) E Sinyal B deðil (dörtlük diferansiyel) F 24 V DC genel (dörtlük diferansiyel) G 24 V DC (tekli darbe) H Darbe dizi giriþi (tekli darbe) J 24 V DC genel (tekli darbe) K Dörtlük diferansiyel enkoder tipi (dörtlük diferansiyel enkoderler için genele baðlantý) L Darbe dizi enkoder tipi (darbe için enkoderlere baðlantý) M 24 V DC genel 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

24 18 LA Model Kontrol Sistemi Uç Kapama Giriþi O657 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Uygulanamaz 2 Tetikleyici (NPN veya PNP) 3 24 V DC, maks. 0,1 A 4 24 V DC genel 5 Uygulanamaz Uç Kapama Çýkýþý O658 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Çýkýþ, 24 V DC, maks. 0.7 A 2 24 V DC genel 3 Þase Uzaktan Temizleme Giriþi Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý) O659 Pim Sinyal 1 Temizleme kanal 1 2 Temizleme kanal 2 3 Temizleme kanal 3 4 Temizleme kanal V DC genel 6 24 V DC genel Tetikleyici Giriþi O657 Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 Uygulanamaz 2 Tetikleyici (NPN veya PNP) 3 24 V DC, maks. 0,1 A 4 24 V DC genel 5 Uygulanamaz LA Nordson Þirketi

25 LA Model Kontrol Sistemi O660 Uzaktan Giriþ Diþi konektör. Çizim, önden görünümü göstermektedir (pim tarafý). Pim Sinyal 1 24 V DC, maks. 0,2 A 2 Baðlý deðil 3 Baðlý deðil 4 Baðlý deðil 5 Baðlý deðil 6 Baðlý deðil 7 Uzaktan etkinleþtirme 8 24 V DC genel C B L D E F A K J M H G O656 Uzaktan Çýkýþ Erkek konektör. Çizim, arkadan görünümü göstermektedir (solder tarafý). Pim Sinyal A Uzaktan alarm çýkýþý, normalde kapalý kontak B Uzaktan alarm çýkýþý, normalde açýk kontak C Uzaktan alarm çýkýþý, toprak kontaðý D RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, normalde kapalý kontak E RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, normalde açýk kontak F RUN (ÇALIÞTIR)-modunda aktif, toprak kontaðý G Kanal 1 aktif (24 V DC, 0.1 A) H Kanal 2 aktif (24 V DC, 0.1 A) J Kanal 3 aktif (24 V DC, 0.1 A) K Kanal 4 aktif (24 V DC, 0.1 A) L Çýkýþtaki aktif kanalýn topraklamasý M Minimum hýz altýna düþüldüðünde ve temizleme süresince sinyaller gönderir (24 V DC, 0.1 A) 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

26 20 LA Model Kontrol Sistemi Montaj Bu bölüm, model kontrolörünü pozisyonlama bilgisini ve temel baþlatma talimatlarýný saðlamaktadýr. Model Kontrolör Teslimatý-Kit ile Birlikte Aþaðýdaki içerikler, model kontrolör teslimatýna dahil edilmiþtir-kit ile birlikte: Kitin Ýçindekiler Miktar Sigortalar 2 Montaj desteði 2 Güç kablosu, 230 V AC 1 Güç kablosu, 110 V AC 1 Manuel 1 Model Kontrolörünün Paketinin Açýlmasý ve Pozisyonlanmasý 1. Paketinden çýkarýrken ekipmanýn hasarlanmasýný önlemek için dikkat edin. 2. Sevkiyat süresince ortaya çýkabilecek herhangi bir hasar için ekipmaný kontrol edin. Herhangi bir hasarý Nordson temsilcisine bildirin. 3. Model kontrolörünün her iki tarafýndaki her bir montaj desteðini (kitle birlikte-model kontrolör teslimatýna dahildir) sýkýca cývatalayýn. 4. Model kontrolörünü, üretim hattýna yakýn pozisyonlayýn. UYARI: Ekipman, nominal akým sarfiyatýna göre doðru olarak topraklanmalý ve sigortalanmalýdýr (ID plakasýna bakýn). Emniyet prosedürlerinin uygulanmamasý ciddi yaralanmaya neden olabilir. 5. Model kontrolör güç kablosunu, uygun þekilde topraklanmýþ bir duvar prizine baðlayýn. NOT: Bu model kontrolörü, 110 V AC veya 230 V AC güç kablolarý vasýtasýyla baðlanabilmektedir. Farklý bir güç kablosunun kullanýlmasý gerekirse, kullanýcýlar bu kabloyu kendileri saðlamak zorundadýr. LA Nordson Þirketi

27 LA Model Kontrol Sistemi 21 Uzaktan Giriþ Fiþi Kitle birlikte-teslimatta verilen uzaktan giriþ fiþi, Uzaktan Giriþ konektörüne baðlanýr. Tipik olarak þekil 4 de gösterildiði gibi, bir ergime cihazý veya ana makine hazýr oluncaya kadar, model kontrolörün yapýþtýrýcýyý daðýtmasýný önlemek için kullanýlmaktadýr. Model kontrolörünün yapýþtýrýcýyý daðýtmaya baþlamasýný etkinleþtirmek için: Elektriksel olaral izoleli bir kontak kullanarak 24 V DC (Uzaktan Giriþ fiþi, pim 1) i, uzaktan etkinleþtirme giriþine baðlayýn. I/O Konektörü Pim Taslaðý altýnda Uzaktan Giriþ pim çizimine bakýn. Uzaktan etkinleþtirme fonksiyonunu baypas yapmak için (veya AKTÝF DEÐÝL olarak ayarlamak için), Sistem Ayarlarý 1 kýsmýna bakýn. Ergime Cihazý LA Model Kontrolörü Hazýr kontak 1 7 Uzaktan giriþ konektörleri O661 Þekil 4 Model kontrolörünün, Model Üretimi için Ergime Cihazýna baðlanmasý 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

28 22 LA Model Kontrol Sistemi Uzaktan Çýkýþ Fiþi 1 Kitle birlikte-teslimatta verilen uzaktan çýkýþ fiþi, Uzaktan Çýkkýþ konektörüne baðlanýr. Pim Tanýmý A, B ve C Bu pimler örneðin bir lamba kolonuna veya zile baðlantý için alarm çýkýþlarý olarak kullanýlabilir. D, E ve F BEKLEME butonuna ÇALIÞTIR-modunda kumanda edilirse, kontak kapatýlýr. Bu kontak, örneðin üretim hattýnýn tetikleyici ile etkinleþtirilmesi amacýyla ana makineye baðlanabilmektedir. Üretim hattýný etkinleþtirmek için Uzaktan Giriþ baþlangýçta ergime cihazýna bir sinyal gönderir. LA model kontrolörü BEKLEME-modunda ise, bununla birlikte, üretim hattý baþlamak zorunda deðildir. Ancak LA model kontrolörü ÇALIÞTIR-modunda olduðunda üretim hattýnýn baþlamasý söz konusu olabilir. G, H, J, K ve L Bu pimler, seçilen programa göre etkinleþtirilmektedir. O anda kullanýlmakta olan çýkýþ kablosu 24 V DC olarak ayarlanýr. Bu sinyal, SBEKLEME- veya ÇALIÞTIR-modundan baðýmsýzdýr. Bu sinyaller normalde birkaç ergime cihazý kullanan uygulamalarda ýsýtýcýlarý etkinleþtirmek için kullanýlmaktadýr. M Yapýþtýrýcýyý belirten ergime cihazlarýna þimdi sinyaller uygulanýr. LA Nordson Þirketi

29 LA Model Kontrol Sistemi 23 Hýzlý Programlama Kýlavuzu Hýzlý Programlama Kýlavuzu, Yönetici, Kurulum ve Operatör modlarýnda çeþitli menülerin organizasyonunu açýklamaktadýr. Yönetici Modu: Yönetici V3.26 Tetikleyici 1 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 3 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Kanal 4 Tahrik Kurulumu Kanal Peak 3 gerilim Tahrik Kurulumu 32 V Kanal Peak 2 Gerilim gerilim Tahrik Kurulumu artýþ zamaný 32 V Kanal 1.8 ms Peak 1 Gerilim gerilim Tahrik Kurulumu Tutma artýþ gerilimi zamaný 32 V 5 V1.8 ms Peak Gerilim gerilim Tutma artýþ gerilimi zamaný 32 V 5 V1.8 ms Gerilim Tutma artýþ gerilimi zamaný 5 V1.8 ms Tutma gerilimi 5 V Uyarýlar Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Kanal Atama Kanal 1 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 2 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 2 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 3 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 4 Kurulumu Tetikleyici Iþýk Açýk SIKIÞMA algýlama Kapalý SIKIÞMA toleransý 5mm Tetikleyici 4 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Basýnç 1 Ayarlarý Hýz 1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Kanal 4 Dengelemesi Kanal Ýçeri çekme 3 Dengelemesi 00.0 mm Kanal Ýçeri 2 Ayrýlma çekme Dengelemesi mm Kanal mm Ýçeri 1 Ayrýlma çekme Dengelemesi 00.0 Hýz ayarý 60 m/dak mm Ýçeri Ayrýlma çekme 00.0 Hýz ayarý 60 mm m/dak Ayrýlma Hýz ayarý 60 m/dak 00.0 mm Hýz Ayarý 60 m/dak Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Dikiþ Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiþRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiþRasgele Tip Otomatik #tip damla Rasgele Enkoder Öçeklendirme Enkoder Tekli Özel ppmm Doðrultu Ýleri Düþük Hýz Ayarý Baþlat 10 m/dak Dur 5 m/dak Maks nokta 100 m/dak Sistem Ayarlarý 1 Dil Türkçe Otomatik baþlat Kapalý Uzaktan etkinleþtirme Aktif Tetikleyici Atama Kanal 3 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 1 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Temizleme Basýncý Arttýrma 1 10% Arttýrma 2 10% Temizleme Modu Temizleme Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme3: Süre1: 303 Süre3: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Sistem Ayarlarý 2 Tetikleyici belleði Kapalý Kýrpma Kapalý Tetikleyici Atama Kanal 4 Aktif Tetikleyici 2 Tetikleyici 2 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Uç kapama Ayarlarý Mod Otomatik Kalma zamaný 3.0 s Baþlat #tipi: Normal, Sürekli, Otomatik Damla, Nokta, Rasgele, Rasgele Dikiþ 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

30 LA Model Kontrol Sistemi 24 Kurulum modu: Kurulum V3.26 Tetikleyici 1 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Temizleme Basýncý Arttýrma 1 10% Arttýrma 2 10% Temizleme Modu Temizleme Operatör modu: Operatör V3.26 Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: 303 Süre2: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Tetikleyici 2 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Diki Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiRasgele Tip Otomatik damla #tip Rasgele Baþlat Program Hýz 60 m/dak Ýþ hýzý 0/saat Toplam 0 Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Tetikleyici Atama Kanal 1 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 2 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici Atama Kanal 3 Aktif Tetikleyici 1 Tetikleyici 3 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Tetikleyici 4 Ayarlarý Üretim uzunluðu 100 mm GTO 50 mm Maskeleme 5 mm Basýnç 1 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Gecikme1: 251 Süre1: 25 Gecikme1: Gecikme2: Süre1: Süre2: Gecikme1: Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: 303 Süre2: 25 Süre3: 25 Gecikme1: 25 Gecikme2: 251 Gecikme3: 277 Süre1: Gecikme4: 303 Süre2: Süre3: 25 Süre4: 25 Gecikme2: 25 Gecikme3: 277 Gecikme4: 303 Süre2: 329 Süre3: 25 Süre4: Gecikme3: Gecikme4: Süre3: Süre4: Gecikme4: 329 Süre4: 25 Program 01 Faklý kaydet 01 No Geri al 01 No Kopyala KAN# den KAN# e No Uyarýlar Basýnç 1 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Kanal 4 Damla Tipi Kanal Normal 3 Damla Sürekli Tipi Kanal Normal 2 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Kanal Diki Normal 1 Damla Modülasyon Sürekli Tipi Otomatik damla DikiRasgele Modülasyon Otomatik damla DikiRasgele Tip Otomatik damla #tip Rasgele Uyarýlar Baþlat Tetikleyici Atama Kanal 4 Aktif Tetikleyici 2 Basýnç 2 Ayarlarý Hýz1 0 P1 0% Hýz2 100 P2 80% Min 0% Maks 100% Baþlat 2006 Nordson Þirketi LA 404-2

31 LA Model Kontrol Sistemi 25 Sistem Kurulumu Model kontrolörü, Yönetici, Kurulum veya Operatör modlarý kullanýlarak birkaç kurulum seçeneði ile özelleþtirilebilmektedir. Model kontrolörünü programlamak için kullanýlan menü ekranlarýnýn sýrasý için Hýzlý Programlama Kýlavuzu na bakýn. Birim devreye alýndýktan sonra, Operatör modu daima etkinleþtirilir. Döngüsel mod sýrasý Operatör, Kurulum, Yönetici modudur. Kurulum modu na sadece Operatör modu aracýlýðý ile eriþilebilmektedir. Yönetici modu na sadece Kurulum modu ve Operatör modu aracýlýðý ile eriþilebilmektedir. NOT: Açýldýktan sonra, model kontrolör, bir otomatik test ve kurulum programý içeren kýsa bir baþlangýç prosedürü gerçekleþtirir. Bu prosedürün tamamlanmasý 10 ile 15 saniye arasýnda sürmektedir. Sonraki menüye ulaþmak için üstteki KURULUM Önceki menüye ulaþmak için alttaki KURULUM Varsayýlan Ayarlarýn Sýfýrlanmasý LA404-2 model kontrolörünü varsayýlan ayarlarýna sýfýrlamak için, birim açýlýrken iki KURULUM DÝKKAT: Program 1 den alýnan tüm Yönetici ayarlarý ve program verisi varsayýlan deðerlerine sýfýrlanýr. Tüm verilerin sýfýrlanmamasý durumunda, eski çalýþma programlarýnýn sýfýrlama iþleminden sonra kalmasý gibi bir avantaj söz konusu olmaktadýr. Sýfýrlama genellikle sadece yönetici ayarlarý deðiþtirildiðinde ve ayarlar artýk mevcut olmadýðýnda gerekli olmaktadýr Nordson Þirketi LA 404-2

32 26 LA Model Kontrol Sistemi Operatör modu Birim devreye alýndýktan sonra, Operatör modu daima aktif olur. Kurulum modu ndan çýktýktan sonra Operatör modu otomatik olarak etkinleþtirilir. Operatör modu nda aþaðýdaki menüler mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Normal Damlalar bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Operatör Baþlatma V3.26 Kurulum Modu O662 Kurulum modu na eriþmek için Operatör modu nda iken 2 saniye süreyle ve butonlarýna basýn. 2 saniye süreyle tekrar ve butonlarýna basmak suretiyle moddan çýkýn ve Operator modu tekrar etkinleþtirilir. Kurulum modu nda aþaðýdaki menüler mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Tetikleyici Atamasý bkz. sayfa 29 Tetikleyici (1-4) Ayarlarý bkz. sayfa 31 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Temizleme Basýncý bkz. sayfa 34 Damla Tipi (Kanal 1-4) bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Kurulum Baþlatma V3.26 O663 LA Nordson Þirketi

33 LA Model Kontrol Sistemi 27 Yönetici Modu Yönetici modu na eriþmek için Kurulum modu nda veya Operatör modu nda iken 2 saniye süreyle, butonlarýna ve KURULUM butonlarýnýn birine basýn. Moddan çýkmak için, butonlarýna ve 2 saniye süreyle KURULUM butonlarýnýn birine tekrar basýn. Tüm menüler Yönetici modu nda mevcuttur: Üretim Verisi bkz. sayfa 28 Tetikleyici Atamasý bkz. sayfa 29 Tetikleyici (1-4) Konfigürasyonu bkz. sayfa 30 Tetikleyici (1-4) Ayarlarý bkz. sayfa 31 Basýnç 1 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Basýnç 2 Ayarlarý bkz. sayfa 32 Temizleme Basýncý bkz. sayfa 34 Kanal 1-4 Tahrik Birimi Kurulumu bkz. sayfa 35 Kanal 1-4 Dengeleme bkz. sayfa 36 Damla Tipi (Kanal 1-4) bkz. sayfa 37 Program (1-100) bkz. sayfa 48 Uyarýlar bkz. sayfa 49 Enkoder Ölçeklendirmesi bkz. sayfa 50 Düþük Hýz Ayarý bkz. sayfa 51 Sistem Ayarlarý 1 bkz. sayfa 52 Sistem Ayarlarý 2 bkz. sayfa 54 Uç Kapatma Ayarlarý bkz. sayfa 55 Yönetici Baþlatma V3.26 O Nordson Þirketi LA 404-2

34 28 LA Model Kontrol Sistemi Üretim Verisi 2 Bu menü aþaðýdaki parametreleri sunmaktadýr: Program numarasý görüntülenir. Farklý bir program yüklendikten sonra program numarasý deðiþtirilir. Hýz, dakika baþýna metre olarak enkoder tarafýndan ölçülen hat hýzýný belirtir. Hýz yalnýzca bir göstergedir ve deðiþtirilemez. Ýþ hýzý, Tetikleyici 1 tarafýndan tanýmlanan üretim hýzýdýr. Toplam, Tetikleyici 1 tarafýndan o anda sayýlan ürün sayýsýdýr. Üretim hattýnýn düþük hýzýnýn altýndaki ürünler sayýlmazlar. Toplam ý sýfýrlamak için model kontrolörünün ön panelindeki butonuna basýn. Program Hýz Ýþ hýzý 60 m/dak 0/saat Toplam 0 O665 LA Nordson Þirketi

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Isıtılmış hortumlar TC...

Isıtılmış hortumlar TC... Isıtılmış hortumlar Kullanma kılavuzu - Turkish - Yayın Tarihi 06/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Not Bu doküman tüm modeller için geçerlidir. Sipariş numarası P/N = Nordson ürünleri için

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

İkiz Siklon Kılavuz P/N E -Turkish -

İkiz Siklon Kılavuz P/N E -Turkish - İkiz Siklon Kılavuz P/N 7192939 E -Turkish - NORDSON (UK) LTD. STOCKPORT Sipariş numarası P/N = Nordson ürünleri için sipariş numarası Duyuru Telif hakkıyla korunan bir Nordson Corporation yayınıdır. Orijinal

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Şalter dolabı VBCM. Kullanma kılavuzu P/N 7192925D - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

Şalter dolabı VBCM. Kullanma kılavuzu P/N 7192925D - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Şalter dolabı Kullanma kılavuzu - Turkish - Yayın tarihi 12/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Not Bu doküman tüm modeller için geçerlidir. Sipariş numarası P/N = Nordson ürünleri için sipariş

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi

Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 02/4 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı