T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Eylül 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını, b) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, c) Hazırlık Sınıfı: Bülent Ecevit Üniversitesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını, ç) Kurul: İlahiyat Fakültesi Kurulunu, d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, e) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü, f) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu, g) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini, ğ) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu, ifade eder. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : İKİNCİ BÖLÜM Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı MADDE 5 (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Arapçanın temel kurallarını öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmaktır. Öğrenci kabul ve kayıt MADDE 6 (1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri, 28/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca her öğretim yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Öğretim süresi ve yeterlik ölçütleri MADDE 7 (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süredir. (2) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil yeterlikleri, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan Genel Yeterlik Sınavı ile tespit edilir. Yeterlik sınavında başarı notu, 100 tam puan üzerinden 60 tır. (3) Genel Yeterlik Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programına başlarlar. Başarılı olamayanlar ise Hazırlık sınıfına devam ederler. (4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Genel Yeterlik Sınavından muaftırlar: a) Son üç yıl içerisinde Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgarî yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan YDS veya eşdeğeri sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olanlar. b) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Arapça Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 60 puan almış olanlar. c) En az son üç yılda, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. ç) Arapçanın anadil olarak konuşulduğu herhangi bir ülkenin ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar. (5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlik belgelerine sahip olanlar, söz konusu belgelerini ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün bitimine kadar Fakültenin öğrenci işleri birimine ibraz etmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Eğitim-öğretim faaliyeti, düzeyler ve süre MADDE 8 (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç gereçlerle donatılmış dersliklerde, en fazla yirmi beş öğrenci kapasiteyle yapılır. (2) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Arapça dır. (3) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenip ilan edilir. (4) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da sınava girmeyen öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan düzey belirleme sınavına göre yabancı dil öğretim programının başlangıç (temhidi), ilk (mübtedi), orta (mutavassıt) ve ileri (mütekaddim) seviyelerinden (kurlarından) birine yerleştirilirler. (5) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretimi sınavlar dahil otuz iki haftadır. (6) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Öğretimi başlangıç, ilk, orta ve ileri düzey olmak üzere dört düzeyde programlanıp uygulanır. Her düzeyde öğretim süresi en az sekiz haftadır. Haftalık ders saati de yirmi saatten az olamaz. Ölçme değerlendirme MADDE 9 (1) Hazırlık sınıfında kurlara dayalı yıl geçme sistemi uygulanır. (2) Yabancı Dil öğretiminin her kur bitiminde bir ara sınav ve yılsonunda final sınavı yapılır. Final sınavına girebilmek için ilgili düzeyde derslerin %85 ine devam etme zorunluluğu vardır. (3) Başarı notu, genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Hazırlık sınıfında tam not 100, başarı notu 70 tir. Başarı notu;

3 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 ilk üç kur sonundaki ara sınav notunun %15 i (toplamda %45), ilk üç kur için ödev ve performans değerlendirmesinin %5 i, (toplam %15) yılsonu genel veya bütünleme sınavının %40 ı alınmak sureti ile hesaplanır. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla yılsonu başarı notunun 70 olması şarttır. (4) Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara sınav, final ve yeterlik sınavları Anabilim Dalı Başkanlığınca Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşturulan beş kişilik bir komisyon tarafından hazırlanıp uygulanır. Anabilim Dalı Başkanı bu amaçla oluşturulacak komisyonun da başkanıdır. Başarısızlık MADDE 10 (1) Öğrencilerin başarısızlık durumları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca değerlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 11 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 28/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinin işlevlerine, çalışma prensiplerine, yönetimsel yapılarına ve bunların görevlerine, diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı, b) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı ve/veya deneysel organizmayı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi, c) Deney hayvanı: Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fötal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dâhil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlıyı, ç) Deneysel Organizma: C.elegans (nematod), Zebra Balığı, Drosophila gibi organizmalar,

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : d) Diğer teknisyenler: Deney hayvanları ve/veya deneysel organizma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin herhangi birinden mezun olan teknisyenleri, e) Diğer teknikerler: Deney hayvanları ve/veya deneysel organizma uygulamalarında çalışabilecek lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli ön lisans ve üzeri programı tamamlayan teknikeri, f) Diğer personel: Merkezdeki teknik hizmetlerde görevlendirilecek elemanlarını, g) Etik kurul: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, ğ) İyi Laboratuvar Uygulamaları: İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri (OECD GLP Principles) çerçevesinde klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini, h) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezini, ı) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, i) Müdür yardımcısı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını, j) Proje: Tanımlanmış bilimsel bir amacı olan ve bir ya da daha fazla prosedürü kapsayan iş programını, k) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü, l) Sorumlu yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi, m) Uygulama: Deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri, n) Üretim: Merkezde kullanılacak deney hayvanı ve/veya deneysel organizma (fare, rat, kobay ve tavşan, deneysel organizma) üretimi, o) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini, ö) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinde beş yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp diploma almış, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi, p) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli veteriner sağlık önlisans, laborant ve veteriner sağlık önlisans, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği önlisans, deney hayvan uygulamaları ve yetiştiriciliği önlisans veya büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önlisans programlarından birinden mezun olan teknikerleri, r) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım meslek lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan veteriner sağlık meslek lisesi, hayvan sağlığı memurları okulu, hayvan sağlığı memurları meslek lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri, s) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden geçmiş çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanları ve/veya deneysel organizmaların bilimsel metotlara uygun olarak yetiştirilmesi, üretilmesi, deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını ve kullanıcılara deney hayvanı sertifikasyon eğitimi vermek amacıyla çalışmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak. b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanları ve/veya deneysel organizmalarının uluslararası standartlarda üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak.

5 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 c) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak. ç) Deney hayvanları ve/veya deneysel organizmalarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek. d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak. e) Resmi ve özel kuruluşların ihtiyacı olan deney hayvanı teknisyen, teknikeri ve yetiştirici/uygulayıcı uzmanlarının eğitimi faaliyetlerine katılmak. f) İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri (OECD GLP Principles) kapsamı içinde yer alan ürünlerde insan harici deneysel uygulamaları gerçekleştirmek. g) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. ğ) Etik kurul ile işbirliği yaparak, laboratuvar deney hayvanları konusunda düzenlenecek eğitim; hayvan bakıcıları ve diğer yardımcı personel için (A1), teknisyen ve teknikerler için (A2) ve araştırıcılar için (B) deney hayvanı kullanım sertifikası eğitim kursları ve gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları birlikte denetlemek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. (2) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre ile Rektör tarafından en az iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilirler. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcısı vekâlet eder. Süresi dolmadan ayrılan Müdür yardımcısının yerine aynı usul ile yeni Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak. c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak. ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek. d) Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna ve ilgili birimlere bilgi vermek. e) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak. f) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftasında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak. g) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanları ve/veya deneysel organizmalarına ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak ve istenildiğinde ve uygun görüldüğünde kendi kayıtlarını onaylayarak araştırıcıya vermek. ğ) Yerel etik kurul ile eşgüdümü sağlamak. h) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : ı) Deney hayvanları ve/veya deneysel organizmalarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak. i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanları ve/veya deneysel organizmaları ile ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak. j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyelikleri son bulur. (3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Müdürün katılmadığı toplantıya Müdür yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulunda tüm kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak. b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak. c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara göre düzenlemek. ç) Merkez bünyesinde düzenlenecek deney hayvanları ve/veya deneysel organizmaları ve araştırmalarla ilgili kurs ve seminerler planlamak ve yürütmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Araştırmacıların sorumlulukları ve merkezdeki çalışma koşulları MADDE 12 (1) Merkezin olanaklarından Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Yönetim Kurulundan onay almak kaydıyla başka kurumlarla ortak araştırmalar da yapılabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm çalışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. Döner sermaye MADDE 13 (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Birimler MADDE 15 (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Birim sorumluları, Müdür tarafından teklif edilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca üç yıl süreyle seçilir. Süresi sona erenler yeniden seçilebilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

7 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 8 Eylül 2014 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulrezzak ve Ayişe kızı, 1978 Halep doğumlu VALE RAHİM hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/817 Esas, 2014/705 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohammad ve Zakıah oğlu, 1968 Aleppo D.lu, İBRAHİM İBRAHİM hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/862 Esas, 2014/744 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Tirke Savsen ve Raqa oğlu, Halep 1995 D.lu, İYED HASAN MOHAMMED hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/527 Esas, 2014/649 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7817

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: HÜKÜM ÖZETİDİR Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Hanna oğlu 25/10/1977 Suriye doğumlu SALAH HADRİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/04/2014 tarih 2010/256 esas 2014/85 karar sayılı ilamı ile 1 yıl 8 ay hapis ve TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak emvallerin 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/148 Karar No : 2013/461 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/10/2013 tarihli ilamı ile; Türk Ceza Kanununun 265/1, 125/l-3.a-4, 43/1-2, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması için mahkememize açılan kamu davasında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan TCK-265/1, 43, 62, 53, 58 maddeleri gereğince 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ve Hakaret suçundan TCK-125/3-a, 125/4, 43, 62, 53, 58 maddeleri gereğince 1 YIL 2 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilen Fedai ve Sevim oğlu, 08/06/1988 D.lu, FATİH GÜNGÖR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2010/4 Karar No : 2012/3 Alanya 3. Sulh Ceza Mahkemesinin (Kapatılan) 16/05/2012 tarih, 2010/604 esas, 2012/735 karar sayılı karan ile; Rizvan ve Kamala kızı, 24/08/1982 Azerbaycan D.lu, sanık Elnara JAFARZADE hakkında;5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan TL İdari Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun maddeleri gereğince RESMİ GAZETE DE yayınlanmak suretiyle sanık Elnara JAFARZADE'ye tebliğine, karara itiraz edilmediği takdirde kararın Resmi Gazete de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur İstanbul Anadolu 11. Sulh Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2008/222 Karar No : 2011/53 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/02/2011 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL SÜRELİ TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 191/2) cezası ile cezalandırılan Deriyel ve Neli oğlu, 24/08/1981 doğumlu, VAKHTANGI PARULAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz karan tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7921

9 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 1 - Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir ili Han ilçesi, köyiçi mevkiinde bulunan, tapuda 2 pafta, bila ada, 7470 parsel nolu 686,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi No: Odunpazarı - ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) , Fax: 0 (222) dir. 3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve TL karşılığı temin edilebilecektir. 4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 4.500,00-TL (DörtBinBeşyüz Türk Lirası) lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü saat a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi No: Odunpazarı-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür. 6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale Çarşamba günü saat da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ,00-TL (YüzElliBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 4.500,00-TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) dır. 8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. İlan olunur. 7977/1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN İHTİYACI OLAN KG PÖRLİZE ETİKET ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALIMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü nün ihtiyacı olan Kg Pörlize Etiket kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere ve adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 Eylül 2014 saat 12:00 a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 5 - İhale Zarfı 30 Eylül 2014 saat 14:00 da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8122/1-1 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ YANGINDAN KORUNMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ataç 1 Sok., No: 32 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı Genel Müdürlük binasının yangından korunma tedbirleri kapsamında tadilatı anahtar teslim götürü bedel ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01/10/2014 günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 02/10/2014 günü saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8089/1-1 EMZİRME ODASI/ÇOCUK BAKIM YURDU/KREŞ/GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan emzirme odası, çocuk bakım yurdu, kreş gündüz bakımevi hizmet alım ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir. 8119/1-1

11 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Parsel Muhammen Geçici Alanı Bedeli Teminat İhale Tarih Mahalle Pafta Ada Parsel (m²) İmar Durumu (TL) (TL) ve Saati Ömerli F22C17B1A ,58 E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı* , , :00 Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar 2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. 3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir. A. Gerçek Kişilerden; İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri, B. Tüzel Kişilerden; Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, C. Ortak Girişimlerden; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Yabancı istekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir. 7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 8086/1-1 HİZMET SATIN ALINACAKTIR EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde bulunan sac demontaj - montajı işini kapsamaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi (varsa) 2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Sahası içerisinde bulunan sac demontaj - montajı işini kapsamaktadır. Hizmet Alımı b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme c) Teslim tarihi : Firmalar işin süresini tekliflerinde 45 takvim gününü aşmayacak şekilde belirteceklerdir. 3 - İhalenin a ) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : , Saat: İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı- Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler tarihi, saat 15:00'e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

13 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. 8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. NOT: İhalelerimiz ve adreslerinden takip edilebilir. 8103/1-1 İHALE İPTAL İLANI Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden: Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu ihalesi, EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 46. maddesine göre iptal edilmiştir. İhale kayıt numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : SOMA/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : tarih sayılı 3 - İhale iptal tarihi : İptal nedeni veya nedenleri : Genel Müdürlüğümüzün tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak özelleştirme kapsamına alınmasından dolayı ihale iptal edilmiştir. 8009/ SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 1.947,00 TL ile en çok ,90 TL arasında değişen; 18/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 194,70 TL ile en çok 2.862,09 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet (Panelvan, Kapalı Kasa, Çift Kabin, Açık Kasa), kamyon ve minibüs cinsi 27 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 19/09/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresimiz ile (0) (326) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. İlan olunur. 7970/1-1 TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN 3 GRUP DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 1 - İhalenin Konusu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 763 kalemden oluşan 3 Grup Deklase Malzeme mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 2 - Taşıtlara Ait Bilgiler Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne Ait Satılacak Deklase Malzemelerin Listesi; MALZEME CİNSİ MİKTAR MUHAMMEN BEDEL I. GRUP DEKLASE FABRİKA MAKİNE EKİPMAN VE MALZEMELERİ ,25 TL II. GRUP DEKLASE ELEKTRİK - OTOMASYON MALZEMELERİ ,10 TL III. GRUP MUHTELİF DEKLASE YEDEK AMBAR MALZEMELERİ ,33 TL GENEL TOPLAM ,68 TL TEMİNAT % İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı : Hüseyin BEKTAŞ - Malzeme Tespit ve Değerlendirme Sorumlusu d) Telefon Numarası : /27 28 e) Faks Numarası : f) Elektronik Posta Adresi : g) Son teklif verme tarihi/saati (İhale tarihi/saati) : İhaleye Katılabilme Şartları 4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu, 4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi, 4.3. Teklif Sahibinin, a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

15 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2), 4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10 u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 6 aylık süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Genel Müdürlük Muhasebe birimine veya Teşekküle ait TC Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şb. ANKARA. nezdindeki TR İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini, 4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini, 4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; 763 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 5 - Şartnamenin Temin Yeri Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir. a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179, Etimesgut/ANKARA - (İstanbul Yolu 9.Km) b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka / Seyitgazi/ESKİŞEHİR c) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: 6 - Diğer 6.1. Toplam 763 kalemden oluşan 3 Grup Deklase Malzemenin tamamı için teklif verileceği gibi gruplara kısmi teklifte verilebilecektir. Bu durumda teklifte bulunulan grubun muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 8036/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 8 Eylül 2014 Sayı : DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi: Söğütözü Mah Cadde No: Çankaya-ANKARA c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat BALASAR - Danışman 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmetin; a) Adı: Deniz Alanlarında Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Destek Gemisi Hizmet Alımı b) Kodu: 2014ARA-HA-024 c) (Fiziki) miktarı ve türü: Ortaklığımıza ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin deniz alanlarında sismik veri toplama faaliyetleri esnasında, ana sismik ve takip gemilerinden sahile, sahilden gemilere lojistik destek (malzeme, ekipman, akaryakıt, kullanım ve içme suyu, ana gemide oluşan atık malzemelerin transferi, personel nakli vb.) sağlama hizmet alımıdır. d) Hizmete ait diğer bilgiler: İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda hizmet konusu işte, iş artışı veya iş eksilişi için 51. maddede belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar. e) Yapılacağı yer: Bu işin yapılacağı yer Türk karasuları ve uluslararası sulardır. f) İşin Süresi : Destek Gemisi nin teslim tarihinden itibaren on iki (12) aydır. 3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati a) İhale kayıt numarası: 2014/ b) İhale usulü: Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23). c) Tekliflerin sunulacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin Kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mahallesi Cadde No: Çankaya/ANKARA d) İhalenin yapılacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi Cadde No: Çankaya/ANKARA e) İhale (son teklif verme) tarihi: f) İhale (son teklif verme) saati: 14:00 g) İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Makamı 2 No.lu Toplantı Salonu, Söğütözü Mahallesi Cadde No: Çankaya/ANKARA 4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Yabancı istekliler için kendi mevzuatlarına göre hazırlanmış eşleniği),

17 8 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdari Şartnamenin 29. maddesinde belirtilen hesaplarına yatırıldığını gösterir makbuz İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekindeki iş ortaklığı beyannamesi Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış İdari Şartnamenin 6.1 nolu maddesinin d.7 bendindeki ve İdari Şartname ekinde sunulan forma uygun belge sunulacaktır. Yukarıdaki söz konusu belge, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olup tüzel kişinin bu maddede belirtilen şartları düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl boyunca devamlı olarak koruduğunu göstermelidir İhale dokümanının satın alındığına dair belge İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Ekte örneği verilen, 6.1 Maddesi nin d/5 bendinde belirtilen Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki bentlerde belirtilen kıstaslar, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kıstası sağlanabilir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28990 Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Nisan 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 25 Nisan 2014 69471265-305-3174

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28687 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29297 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Şubat 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Türkiye İş Kurumundan: YÖNETMELİKLER Sayı : 29269 TÜRKİYE İŞ KURUMU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı