EXCEL İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON GRAFİKLERİ ÇİZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXCEL İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON GRAFİKLERİ ÇİZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 EXCEL İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON GRAFİKLERİ ÇİZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Nuri Can AKSOY Nejla ÇALIK 2 Cengiz ÇİNAR 2. Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. 2. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. Özet Değişen öğretim programıyla eğitim bilimciler, öğrencilerin aktif olarak öğrenme süreçlerine katılmalarını, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamlarının oluşturulmasını sağlayacak çeşitli yollar aramaktadırlar. Öğrenme ortamlarının bu şekilde yapılandırılması sağlayan en önemli etkenlerden biri teknolojidir. Sınıflarda kullanılan teknoloji ürünlerinden biri bilgisayarlardır. Bilgisayar sayesinde bilgiler somutlaştırılarak anlamlı öğrenme sağlanılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayardan bilginin aktarılmasını sağlayan çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlardan biri de Ecel dir. Bu çalışmada, öğretmenlik eğitimi alan birinci sınıf öğrencilerinde, fonksiyonların grafiklerini çizebilmeleri konusunda, Ecel ile verilen öğretimin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma 2-22 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi nin birinci sınıfında Genel Matematik II dersini alan 36 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veriler geçerlik ve güvenirliği hesaplanmış 4 soruluk bir başarı testi ve açık uçlu soru kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen adaylarına konunun öğretimi öncesi ve konunun öğretiminin ardından verilen bu teste ilişkin verilerden elde edilen sonuçlar için ilişkili örneklemler t testi, ilişkisiz örneklemler t testi yapılmış ve fonksiyon grafikleri çizimleri üzerine öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Ecel ile öğretime yönelik görüşlerin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ecel ile öğretim, fonksiyon, grafik. Giriş 9. yüzyıldan itibaren, çağdaş eğitim bilimciler, çocukların eğitim-öğretim sürecinde çevreyi ve olayları eleştirel biçimde gözleyip doğada var olan ve kaçınılmaz gerçekleri görmesini, bunlar arasındaki ilişkileri keşfederek zihinde bu ilişkileri yeni ilişkilere götürmesini sağlayan yollar aramaktadır (Develi ve Orbay, 23). Bu ilişki ve özelliklerin keşfi öğrencilerin aktif çabası ile gerçekleşecektir. Bu anlamda problem çözme odaklı, öğrenci merkezli, geleneksel olmayan öğretim uygulamalarının yapıldığı, bilgilerin farklı şekillerde sunulduğu öğretim ortamları yaratılmalıdır. Çünkü geleneksel matematik öğretiminde öğrenci pasif ve öğretmene bağımlı olmakta, sistem içinde öğrencinin yanlış anlamaları ortaya konmamakta ve öğrenciyi ezberlemeye yönlendirmektedir (Nass ve Baki, 996). Öğretim sürecinde araç-gereçler ve yeni teknolojilerin kullanılması öğrencilerin aktif olarak öğrenme süreçlerine katılmalarını, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamlarının oluşturulmasını sağlamakta ve kullanılan bu teknolojiyle de eğitimden en yüksek verim alınmaya ve çağın gereklerine ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Öğrenme ortamlarına bilginin taşınmasını sağlayan ve en sık kullanılan teknolojilerin başında bilgisayar gelmektedir. Bilgisayarlar sadece hesaplamaların yapıldığı bir ortam değil aynı zamanda soyut matematiksel kavramlar ve geometrik kavramlar ve şekillerin ekrana taşınarak somutlaştırılmasını sağlayan öğrenme ve öğretme de etkili olarak kullanılan araçlardan biridir (Dede ve Argün, 23). Bilgisayar ortamında matematik öğrenmeyi sağlayabilecek birçok dinamik yazılımlar bulunmaktadır. Bu dinamik yazılımlardan biri de Ecel dir ve bu yazılımlar ile geometrik şekiller ve matematikteki bazı konular arasındaki ilişkiler gösterilebilmektedir. Literatürde çeşitli dersler ve konuların öğretiminde bilgisayar destekli öğretim materyalleri kullanılarak oluşturulmuş birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlardan bilgisayarla yapılan öğretim geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu, öğrencinin matematik başarısını artırdığı, tutumun olumlu yönde gelişmesini sağladığı, öğrencinin öğrenme motivasyonunu arttırdığı ve kendine güven duymasını

2 sağladığı görülmektedir. (Genel 999; Aktümen ve Kaçar, 23; Özdemir ve Tabuk, 24; Bedir ve arkadaşları, 25; Gürbüz 27; Liao, 27). Matematik dersinde öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı ve kavram yanılgılarına düştükleri bazı konuların olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Fonksiyonlar da öğrencilerin oldukça zorlandıkları (Tall ve Winner, 98; Aydın, 2) ve matematikte cebir öğrenme alanı içerisinde en önemli konulardan (Dubinsky ve Harel, 992) biridir. Bu çalışmada matematik dersi için oldukça önemli olan ancak öğrencilerin ise anlamakta güçlük çektiği fonksiyonlar, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyedeki öğrencilerin oldukça zorlandıkları (Bell ve Janvier, 98; Leinhardt vd., 99; Dunham ve Osborne, 99; Kieran, 992; Even, 998; Capraro v.d., 25; Akt. Bayazıt, 2) grafik çizme konusu ile birlikte ele alınarak birinci, ikinci ve üçüncü dereceden bir fonksiyonun grafiğini çizme konusunda karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için Ecel ile verilen öğretimin öğretmen adayları üzerinde ne derece etkili olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; ) Deney ve kontrol grubunun ön testleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 2) Deney grubunun ön test ve son testleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 3) Kontrol grubunun ön test ve son testleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 4) Deney ve kontrol grubunun son testleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Araştırma Deseni Yöntem Bu araştırmada ön-test ve son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu tür desenlerde deney ve kontrol grubunun seçiminde rastgele atama yapılmaz ve grupların eşitliği üzerinde durulur. (Frankel, 996). Çalışma Grubu Bu araştırmanın çalışma grubunu Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi nde Temel Matematik II dersini alan birinci sınıftaki 36 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarından 68 i deney ve 68 i de kontrol grupta yer almaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu çalışmada Fonksiyon Grafiği Çizme Testi (FGÇT) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının birinci, ikinci ve üçüncü dereceden tek değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizme becerilerini ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Fonksiyon Grafiğini Çizme Testi kullanılmıştır. Test 4 soruluk bir başarı testi ve tane de açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Başarı testindeki doğru olan her soru için öğretmen adayına, yanlış olan cevaplar için ise puan verilmiştir. Boş bırakılan sorular da değerlendirmeye alınmamıştır. Öğretmen adaylarının bu testten aldığı toplam puanlar 4 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Açık uçlu soruyu da sadece deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının cevaplamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarında Ecel in fonksiyon grafiği çizme becerileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Genel Matematik dersini alan öğretmen adaylarından 2 grup oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruplardan biri kontrol diğeri ise deney grup olarak rastgele belirlenmiştir. Bu gruplara öncelikli olarak FGÇT testi verilerek bir ön test uygulanmış ve grupların ön test puanları ilişkisiz örneklemler t testi ile karşılaştırılmıştır. Ardından Fonksiyon ve Grafik Çizme konusu deney grubuna 4 ders saati Ecel programı kullanılarak bilgisayarda anlatılmış, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yapılmıştır. Her iki grupta da dersin öğretimi aynı öğretim elemanı tarafından yapılmıştır. Öğretim sonrasında aynı test öğretmen adaylarına yeniden verilerek soruları yeniden cevaplamaları istenmiş ve grupların son testleri ilişkili örneklemler t testi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca kontrol grubunun ön test ile son testleri ve deney grubunun ön test ile son testleri ilişkili örneklemler t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Teste yer alan açık uçlu soruda da deney grubundaki öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara göre nitel olarak analiz edilmiştir. Analiz sırasında öğretmen adaylarından bazılarının görüşleri doğrudan alıntı şeklinde verilmiştir. Gizlilik esasına dayanarak görüşlerine yer verilen öğretmen adaylarının gerçek isimleri kullanılmamış, bunun yerine Ö,Ö2,, Ö8 şeklinde kod

3 isimler verilmiştir. Bu gruplara ilişkin verilerin analizinde SPSS 4 paket programı kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında.5 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır. Ders İçeriği Dersin öğretim elemanı tarafından Fonksiyon ve Grafik Çizme konusu deney grubunda Ecel ile kontrol grubunda ise geleneksel olarak 4 saatlik bir öğretimle gerçekleşmiştir. Bu öğretim sırasında sınıf içinde aynı örnekler çözülmüştür. Sınıf ortamında çözülen örnekler Çinar ve Ardahan (23) den alınmıştır ve birkaçı aşağıdaki gibidir; Örnek : y= / fonksiyonunun grafiğini [ 4,7] aralığında çiziniz? y=/ -4,2-3,25-2, , ,5 4 -, ,25 6 -,2 7 -,6667 y,2,8,6,4, , ,4 -,6 -,8 - -,2 Örnek 2: y = ; ;- / ; 3 fonksiyonunun grafiğini çizelim bir ecel model kuralım. y ,5 -,5 - -,5,25,5,25,5, ,5 2,5,4 3,333333,5y, ,5 - -,5-2 -2,5 Örnek 3: f() = a 3 +b 2 +c +d fonksiyonunun grafiğini çizelim. a b c d f()=a^3+b^2+c +d fonksiyonunun grafiği f() y Örnek 4: Birim çemberin grafiğini veren bir Ecel modeli kuralım.

4 Çemberin Grafiği Yarı Çap 2 poz kar neğ kar -2 -,8,878 -,878 -,6,2 -,2 2,5 -,4,4283 -, ,2,6 -,6,5 -,732 -,732 -,8,833 -,833,5 -,6,979 -,979 -,4,9596 -,9596 -, ,2,99 -,99-3E ,2,99 -,99 -,5,4,9596 -,9596-2,6,979 -,979-2,5,8,833 -,833,732 -,732,2,6 -,6,4,4283 -,4283,6,2 -,2,8,878 -,878 2 Örnek 5: f(,y) = 2 - y 2 fonksiyonunun [a,b] aralığında grafiğini çizelim. ek f(,y)=^2-y^2 y ek 2 /y ,5-3,75 -,75,25 -,75-3, ,5-3,75 -,75,25 -,75-3, Üç Boyutlu Grafik z S S7 y Bulgular ve Yorum Birinci Alt Probleme ilişkin Bulgular ve Yorum Deney ve kontrol grubu öğretmen adaylarının ön test başarı puanları ilişkisiz örneklemler t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlara Tablo de yer verilmiştir. Tablo. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması Gruplar N X Std.Sp. S.Der. t p Deney G. 68 6,37 2, Kontrol G. 68 6,72,786 Tablo de görüldüğü gibi, deney grubunun başarı ortalaması (X=6.72, std.sp.=.786), kontrol grubunun başarı ortalamasından (X=6.37, std.sp.=2.78) farklıdır. Ancak bu fark anlamlı değildir, t(34)=-.33, p>.5. Bu bulgu, deney ve kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının öğretim öncesi konu ile ilgili ön bilgilerinin denk olduğunu ve başarı yönünden anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum Deney grubu öğretmen adaylarının ön test ve son test başarı puanları arasında farklılık olup olmadığı ilişkili örneklemler t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Deney Grubu Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması Testler N X Std.Sp. S.Der. t p* Ön test

5 Son test Tablo 2 de görüldüğü gibi,. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının Ecel ile verilen öğretim sonrası başarı testinden aldıkları puan ortalaması (X=., std.sp.=.29), bu etkinlik yapılmadan önceki başarı testinden aldıkları puan ortalamasından (X=6.37, std.sp.=.786) daha yüksektir. Bu artış anlamlı bir fark oluşturmaktadır, t(67)=-6.543, p<.5. Fonksiyon grafikleri çizme konusunun Ecel ile öğretilmesi öğretmen adaylarının başarılarında anlamlı olacak şekilde bir artış sağlamıştır. Bu bulguya dayanılarak Ecel ile işlenen dersin öğretmen adaylarının başarısını arttırdığı söylenilebilir. Üçüncü Alt Problem İlişkin Bulgular ve Yorum Kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön test ve son test başarı puanları da ilişkisiz örneklemler t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3. Kontrol Grubu Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması Testler N X Std.Sp. S.Der. t p* Ön test Son test Tablo 3 de görüldüğü gibi,. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının geleneksel anlatım yolu ile yapılan öğretim sonrası başarı testinden aldıkları puan ortalaması (X=.28, std. sp.=.573), konu anlatımı olmadan önceki önceki başarı testinden aldıkları puan ortalamasından (X=6.37, std.sp.=2.78) daha yüksektir. Bu artış anlamlı bir fark oluşturmaktadır, t(67)=-6.329, p<.5. Bu bulgu fonksiyon grafikleri çizme konusunda kontrol grubunda işlenen geleneksel öğretim yönteminin de öğrenci başarısını artırdığını göstermektedir. Dördüncü Alt Problem İlişkin Bulgular ve Yorum Deney ve kontrol grubu öğretmen adaylarının son test başarı puanları ilişkisiz örneklemler t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarının Karşılaştırılması Gruplar N X Std. Sp. S.Der. t p Deney G. 68., Kontrol G ,573 Tablo 4 te deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının başarı ortalaması (=., std. Sp.=.29) kontrol grubundaki öğretmen adaylarının ortalamasından (=.28, std. Sp.=.573) farklıdır. Bu fark deney grubu lehine anlamlıdır, t(34)=3.226, p<.5]. Bu bulgu, deney grubunda Ecel ile işlenen dersin kontrol grubunda işlenen geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarına uygulanan başarı testinde tane de açık uçlu soru bulunmaktaydı. Bu açık uçlu soruda öğretmen adaylarına Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) kendileri üzerindeki etkileri sorulmuştur. Öğretmen adaylarından bazılarının verdikleri yanıtlar şu şekilde olmuştur; BDÖ yü çok yararlı buldum, çünkü bazen hoca anlatırken dikkatimiz dağılıyor ve bilgilerimizi sınıyoruz, ama bu şekilde hem göze hem de akla hitap ediyor ve daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bu dersi çok farklı buldum, eğri grafiklerini yapamıyordum ama bu sistemle ne kadar kolay olduğunu gördüm ve artık yapıyorum diyebiliyorum. Artık derslerin böyle işlenmesini istiyorum. (Ö)

6 BDÖ yü yararlı buldum. Bütün bilgileri ayrıntılarıla ortaya koyması. Örnek sayısı artıkça daha iyi anladım. Bu uygulamanın öğrenciler için çok faydalı olacağına inanıyorum. (Ö2) Tüm bu uygulamaların grafik anlama ve yorumlamada yararlı olacağına inanıyorum, şahsen grafik çizimi yapamazken bu uygulama sayesinde grafik anlama ve yorumlamada üst düzey bir ilerleme oldu.bundan sonraki derslerimizde aynı formata olur umarım çünkü bu uygulama monoton gecen bir dersten daha aktif olamaya sevk ediyor. (Ö3) Uygulamayı güzel buldum, görsel ve işitsel olarak öğreceğimiz için konuyu iyi kavradık akılda daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu uygulama il konu daha kolay geldi. (Ö4) BDÖ yü yararlı buldum, önce uygulama yapıp daha sonra yanlışımızı ve doğrumuzu görmek kalıcılığı arttırdığını düşünüyorum. Bu uygulamaları çoğaltmamız gerek. (Ö5) Sanırım hata yok doğru grafiği bu kadar kolay mıydı hala inanamıyorum, BDÖ yü olumlu buldum, ilerde öğretmen olarak atandığımda bende uygulamak isterim. BDÖ ile işlem kalabalığı yok. (Ö6) BDÖ yü matematik için uygun buldum çünkü görsel olarak daha etkili olduğunu düşünüyorum, bu uygulama sayesinde grafik çiziminde yaptığım hataların farkına vardım. (Ö7) BDÖ görsel olarak daha kolay grafik çizmemi sağladı. Vallahi bu sefer öğrendim. (Ö8) Sonuç ve Tartışma Bu araştırmanın bulgularına göre Fonksiyon ve Grafik Çizme konusunun öğretiminde deney grubunda uygulanan Ecel ile öğretimin kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğretime göre başarıyı artırmada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu Genel in (999) elde ettiği bulguyu desteklemektedir. Genel (999) İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği konusunun öğretiminde uyguladıkları Bilgisayar Destekli Öğretimin geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını anlamlı bir şekilde artırdığı sonucunu elde etmiştir. Baki ye (22) göre bilgisayar öğrencilerin matematikte anlamlı öğrenme deneyimleri kazanmalarına yardımcı olmakta, öğretmen ise bilgiyi aktaran kişi olmaktan ziyade öğrencilerin bilgisayarla etkileşimleri sırasında kavramları keşfederek öğrenmelerinde öğrenciye yardım eden bir rehber konumundadır. Piaget e göre de anlamlı öğrenme bireylerin öğrenme sürecine aktif katılımlarıyla gerçekleşmektedir. Bilgisayarlar sayesinde de birey bu öğrenme sürecine aktif olarak katılacak, bilgiyi kendisi yapılandıracak ve bilgiyi daha anlamlı bir şekilde öğrenecektir. Çalışmada deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının daha başarılı bulunmasının sebebi bundan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bilgisayarlar daha görsel ve hareketli programlardır. Kazandırılacak bilginin bilgisayar ortamında görselleştirilmesiyle de öğretmen adaylarında daha anlamlı bir öğrenme sağlanılmış olabilir. KAYNAKLAR

7 Aktümen M.ve Kaçar, A., (22). İlköğretim 8.sınıflarda Harfli İfadelerle İşlemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, Ankara. Aydın, N. (2). Liselerde Matematik Derslerinde Zor Öğrenilen Konular, Zor Öğrenilme Nedenleri ve Bunları Öğretme Yöntemleri. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt. Trabzon. Baki, A. (22). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın- Dağıtım. Baki, A., Kösa, T. ve Berigel, M. (27). Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi. The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, Near East University NorthCyprus. Bayazıt, İ., (2). Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4), Bedir, D., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (25). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin İlköğretimde Öğrenci Başarısına Etkisi, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Çinar, C. ve Ardahan, H. ( 23). Ecel ile Matematik. Ankara: Dünya Yayınları. Dede, Y. ve Argün, Z. (23). Matematik Öğretiminde Elektronik Tabloların Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(4), 3-3. Develi H.M., Orbay, K. (23). İlköğretimde Niçin ve Nasıl Bir Geometri Öğretimi, Milli Eğitim Dergisi,57. Dubinsky, E. ve Harel, G. (992). The Nature Of The Process Conception Of Faction. İn G. Harel and Dubinsky (Eds), The Concept Of Function: Aspects Of Epistemology and Pedagogy. 85-6, Washington. DC: Mathematical Association Of America. Frankel, J. R., Wallen, N. E. (996). How to Design and Eveluate Research in Education. McGrow Hill, Inc. Genel, T. (999). Ortaöğretimde İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Desteğinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, Gürbüz, R. (27). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Gelişimlerine Etkisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, Liao, Y. C. (27). Effects of Computer-Assisted Instruction on Students Achievement in Taiwan: A meta-analysis, Computers& Education, 48 (2), Noss, R. ve Baki, A. (996). Liberating School Mathematics from Procedural View, Journal of Education Hacettepe University, 2, Özdemir, A. Ş. ve Tabuk, M. (24). Matematik Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (5), Tall, D. ve Vinner, S. (98). Concept Definition In Mathematics With Particular Reference To Limits and Continuity. Educational Studies İn Mathematics. 2, 5-69.

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Melih Turgut Accepted: June 2010. ISSN : 1308-7274 melih.turgut@gmail.com 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey

Melih Turgut Accepted: June 2010. ISSN : 1308-7274 melih.turgut@gmail.com 2010 www.newwsa.com İzmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0157 EDUCATION SCIENCES Received: May 2009 Melih Turgut Accepted: June 2010 Süha Yılmaz Series : 1C

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ve MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ve MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ve MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 1 Kübra AÇIKGÜL 2, Recep ASLANER 3 2-3 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Özet Bu araştırmada, Bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ ELEKTRONĐK EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ DERGĐSĐ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2013 Cilt: 2 Sayı: 3 Year:2013 Volume: 2 Issue: 3 (92-103) BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI DESTEKLİ ORTAMDA 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERİ ANLAMA SEVİYELERİNİN SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 323 341, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 323 341, Summer

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması Demircioğlu, Özmen & Demircioğlu / TÜFED-TUSED / 1(1) 2004 21 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 1, Temmuz 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 1, July 2004 http://www.tused.org

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Esma Buluş KIRIKKAYA ** Esra BOZKURT *** Kocaeli Üniversitesi Gazi Üniversitesi

Esma Buluş KIRIKKAYA ** Esra BOZKURT *** Kocaeli Üniversitesi Gazi Üniversitesi Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 165 Education and Science 2012, Vol. 37, No 165 Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 24 Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Halil Öngören 1, Abdurrahman Şahin 2 Özet Eğitimcilerin

Detaylı

The Effect of Programmed Instruction in Science Education on Students Achievements and Attitudes

The Effect of Programmed Instruction in Science Education on Students Achievements and Attitudes Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2014, sayfa 45-67. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF ATOM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF ATOM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ Meryem G. Baybars Milli Eğitim Bakanlığı mgorecek@hotmail.com Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer Balıkesir Üniversitesi hkucuk@balikesir.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri * Hasan GÜRBÜZ ** Mürşet ÇAKMAK *** Mustafa DERMAN **** Özet Bu çalışma,

Detaylı

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON CONCEPT LEARNING IN SCIENCE EDUCATION

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON CONCEPT LEARNING IN SCIENCE EDUCATION FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN KAVRAM ÖĞRENMEYE ETKİSİ Canan Dilek Eren Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı canandilek@gmail.com Doç. Dr. Orhan Akınoğlu

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 1 Sevda GÖKTEPE 1 1 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı