GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI"

Transkript

1 GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI Adaylar toplam 100 sorudan oluşan bu testteki tüm soruları cevaplandıracaktır. Anayasa ve Öğretmenler Yasası Soruları: 1-20; Eğitim Bilimleri Soruları: 21-51; Sayısal ve Sözel Yetenek Soruları: 52-71; Bilgisayar Kullanımı Soruları: 72-77; Genel Kültür Soruları: 78-94; İngilizce Soruları: ANAYASA VE ÖĞRETMENLER YASASI SORULARI 1. Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasanın Öğrenim ve Eğitim Hakkı ile ilgili maddelerinden değildir? A) Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. B) Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. C) Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on sekiz yaşına kadar zorunlu; yirmi iki yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir. D) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz. E) Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. 2. Aşağıdakilerden hangisi KKTC Anayasası nın değiştirilemez maddelerinden değildir? A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir. B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür. C) Cumhuriyetin başkenti Lefkoşa'dır. D) Resmi dil Türkçe'dir E) Egemenlik, kayıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan halkındır 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Meclisi nin görevleri arasında yer almaz? A) Bakanlar Kurulunu atamak B) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak C) Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak D) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek E) Savaş ilanına karar vermek 4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli niteliklerden değildir? A) Yüksek öğrenim yapmış olmak B) Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak C) Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak D) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak E) En az bir dönem milletvekiliği yapmış olmak 5. Öğretmen olarak ilk kez göreve atanacak olan öğretmenlerde aşağıda belirtilen genel niteliklerden hangisi aranmaz? A) KKTC yurttaşı olmak B) KKTC de ikâmet etmek C) On sekiz yaşını tamamlamış olmak D) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak 6. Kıdemli Öğretmen Bakanlığın eğitim kadrolarında kadrolu öğretmen olarak atanmış olup, öğretmen bareminin son kademesinde en az kaç yıl çalışmış olan öğretmeni anlatır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı - Ekim 2012 Sayfa 1

2 Sayfa 2 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Öğretmenler Yasası na göre, okul öncesi eğitim kurumlarında, görev yapan öğretmenlere yardımcı olmak için görevlendirilmiş personeli aşağıdakilerden hangisi anlatır? A) Sınıf öğretmeni B) Öğretmen Yardımcısı C) Öğretim danışmanı D) Ders öğretmeni E) Görevli öğretmen 8. Aşağıda verilenlerden hangileri Öğretmenler Yasası nın amaçlarındandır? I. Öğretmenlerin hizmet koşullarını düzenlemek II. Aylık, ücret ve ödeneklerini düzenlemek III. Yükselmelerini düzenlemek IV. Emekliye sevklerini düzenlemek A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. Kamu Hizmeti Komisyonunca ilk kez göreve alınan öğretmenler en çok kaç yıllık bir adaylık ve deneme döneminden geçirilirler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) İlk, orta, lise veya mesleki ve teknik okullar ile pratik sanat okullarına bir yılı aşmayan geçici sürelerle görevlendirme yapılırken veya sözleşmeli öğretmen alınırken aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz? A) On sekiz yaşını tamamlamış olmak B) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak C) Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden uzaklaştırılmamış olmak D) KKTC yurttaşı olmak E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak 11. Yasaya göre, özel durumlar hariç öğretmenlerin yer değiştirmeleri yılda bir kez hangi tarihler arasında yapılır? A) 15 Haziran 1 Temmuz B) 1 Temmuz 15 Temmuz C) 15 Temmuz 1 Ağustos D) 1 Ağustos 15 Ağustos E) 15 Ağustos 1 Eylül 12. Aşağıda verilenlerden hangisi orta, mesleki ve teknik öğretim öğretmenlerinin, okul müdürünün denetimine ve yönerilerine bağlı kalarak yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerinden değildir? A) Öğrencileri iyi birer yurttaş ve iyi birer insan olarak yetiştirmek B) Öğrencilerin serbest düşünme ve hareket etmelerine ve toplum yaşamı ile ilgili iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak C) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak D) Halkın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması ve halk eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek E) Okul Müdürünce kendisine verilen diğer eğitim ve öğretim işleri ile okulla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikleri yerine getirmek 13. Müdür, başmuavin, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi, A ve B öğretmenler, rehber öğretmenler ve teknik öğretim görevlileri dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az - en çok kaç saat ders yapar? A) 8 10 B) C) D) E) 20 22

3 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Öğretmen Yardımcılığına atanacak kişiler aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde görevlendirilebilirler? A) Liselerde B) Okul Öncesi Eğitim kurumlarında C) Öğretmen yetiştiren kurumlarda D) Ortaokullarda E) Köy Kadın Kurslarında 15. Öğretmenler, çalışma saatlerinde görev yerlerinde bulunurlar ve üstlerinden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar. ifadesi öğretmenin ödev ve sorumluluklarından hangisini anlatmaktadır? A) Bağlılık ödevi B) Emirlere uyma ödevi C) Davranış ve işbirliği ödevi D) Hizmeti dikkatle ve özenle yerine getirme ödevi E) Görev yerine gelme ödevi 16. Bulunduğu baremde en az bir yıl çalışmış olmak ve o yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak öğretmenlere, hangi hakkı kazandırır? A) Onüçüncü maaş alma hakkı B) Ek ödenek alma hakkı C) Hayat pahalılığı alma hakkı D) Barem içi artış ödeneği alma hakkı E) Emeklilik hakkı 17. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler yasasında yer alan Genel Haklar dan değildir? A) Onüçüncü maaş ikramiyesi B) Vekalet aylığı alma C) Yayın D) Öğretmenlerin kamu görevine başvurma E) Siyasal faaliyette bulunma 18. Öğretmenlere verilecek disiplin cezalarından hangisi Öğretmenler yasasında yer almaz? A) Onüçüncü maaş almama cezası B) Uyarma cezası C) Kınama cezası D) Kademe ilerlemesini kısa ve uzun süreli durdurma cezası E) Geçici olarak görevden çıkarma cezası 19. Öğretmenlere disiplin cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Okul Müdürü B) Bakanlık Müsteşarı C) Daire Müdürü D) Kamu Hizmeti Komisyonu E) Eğitim Bakanı 20. Her öğretmenin yılda kaç gün hastalık izni hakkı vardır? A) 21 B) 30 C) 42 D) 45 E) 60 EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI 21. Genel olarak, kişilerde öğrenmeyi sağlamak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetlere... denir. Bu çalışmaların düzenli, plânlı ve kontrollü olarak, önceden belirlenen hedeflere göre düzenlenmesine ve uygulanmasına da... denir. Yukarıda verilen metindeki boşluklara aşağıdaki hangi iki kelime gelmelidir? A) öğretme öğretim B) öğretim uygulama C) öğretme öğrenme D) öğrenme uygulama E) öğrenme öğretim

4 Sayfa 4 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak davranışlarında meydana gelen kalıcı, gözlemlenebilir değişiklikler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişim B) Olgunlaşma C) Eğitim D) Öğrenme E) İletişim kurma 23. Bir öğretmen, öğretme - öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. Öğretmen in bu tutumu, onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? A) Eğitim psikolojisi B) Mesleki yeterlik C) Eğitim felsefesi D) İletişim kurma E) Alan bilgisi 24. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının toplumsal işlevlerinden değildir? A) Toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirme B) Çağdaş bireyler yetiştirme C) Toplumsal mülkiyeti oluşturma D) Toplum sorunlarına ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirme E) Toplumun kültürel mirasını aktarma 25. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmetiçi eğitimden geçirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Okuldaki değişimler B) Bilimdeki yenilikler C) Öğretim sürecindeki değişiklikler D) Eğitim teknolojilerinin kullanımı E) Çocuk gelişimindeki yenilikler 26. Bir ders için hazırlanan programın esnek ve işlevsel olmasının en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri bireysel çalışmaya yönlendirme B) Öğretim etkinliklerinin sürekliliğini sağlama C) Öğretmenlere bireysel çalışma yapabilmeleri için zaman kalmasını sağlama D) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama E) Öğretmenin beklentilerini karşılama 27. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin beceri kazanmasında etkili bir yöntemdir? A) Gösterip yaptırma B) Grup çalışması C) Bilimsel çalışma D) Problem çözme E) Bireysel çalışma 28. Bir öğretmen ödev verirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? A) Eğitsel değer taşımasına B) Bireysel olarak yapılabilmesine C) Uzun zaman gerektirmemesine D) Bilgi toplamayı gerektirmesine E) Konunun yakın çevre ile bağlantılı olmasına 29. Eğitsel gezilerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri sınıf monotonluğundan kurtarmak B) Öğrenciler arasındaki yardımlaşmayı geliştirmek C) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek D) İlk elden görerek öğrenmeyi sağlamak E) Boş zamanları değerlendirmek

5 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi ders programı hazırlamanın temel amacıdır? A) Anlatılacak konuları belirleme B) Farklı ders kitaplarını birleştirme C) Öğrencinin özelliklerine göre hareket etme D) Öğretme öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kılma E) Ders saatlerine göre davranma 31. Sınıfta öğrencilerin istenmeyen davranışlarını yok etmek için öğretmen aşağıdaki etkinliklerin hangisini yapmalıdır? A) Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeli B) Uygun olmayan davranışları yasaklamalı C) Sorunlu öğrencileri uyarmalı D) Okul yönetiminden yardım istemeli E) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmalı 32. Bir derse ilişkin hazırlanan ve hedeflerle konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtke tablosunun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretim plânlamasına temel oluşturması B) Ders ünitelerinin sırasını belirlemesi C) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi D) Eğitim etkinliklerine ait ipuçları vermesi E) Dersin özel hedeflerinin önem derecesini işaret etmesi 33. Öğrencilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme ve özgün fikirlerini ortaya çıkarmak için kullanılabilecek sınav türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Çoktan seçmeli yazılı B) Çoktan seçmeli boşluk doldurma C) Eşleştirmeli sözlü D) Boşluk doldurma doğru / yanlış E) Yazılı sözlü 34. Çoktan seçmeli testlerde şans faktörünü azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Soruların güçlük seviyesi 0.5 seviyesinde olmalı B) Sorularda ayrıntı değil, sebep sonuç ilişkisi sorulmalı C) Hepsi ve hiçbiri seçenekleri kullanılmamalı D) Olumsuz soru kökü kullanılmamalı E) Testin seçenek sayısı artırılmalı 35. I. Derse karşı tutum II. Derse ilgi III. Derse özgüven Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki değişkenliği açıklama gücü bakımından en fazla olandan en aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I., II., III. B) II., I., III. C) II., III., I. D) III., I., II. E) III., II., I. 36. Madde güçlük indeksi 0.3 ve madde ayırt edicilik gücü 0.55 olan bir test sorusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt edicidir. B) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt ediciliği yoktur. C) Soru öğrencilere orta güçlükte gelmiştir ve ayırt ediciliği yüksektir. D) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt ediciliği yoktur. E) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt edicidir.

6 Sayfa 6 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Aşağıda verilen korelasyon değerlerinden hangisi incelenen iki değişken arasındaki yüksek düzeyli ve doğrusal negatif ilişki olduğunu ifade etmektedir? A) 0.14 B) 0.28 C) 0.45 D) 0.50 E) Bir testin maddelerinin analiz edilmesinde kullanılan istatistiki teknikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Standart sapma aritmetik ortalama B) Geçerlilik güvenirlilik katsayısı C) Varyans korelasyon D) Güçlük indeksi ayırt edicilik gücü E) Tepe değeri ortanca değer 39. İki değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistik ve bu istatistikte elde edilebilecek en yüksek ve en düşük değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Korelasyon; 0 ve 1 B) Korelasyon; 1 ve 1 C) Regrasyon; 1 ve 1 D) Geçerlilik; 0 ve 1 E) Güvenirlilik; 1 ve Aşağıda verilenlerden hangisi bir ders kitabında bulunması gereken özelliklerden değildir? A) Somut öğelere yer verme B) Görsel öğelere yer verme C) Soyut kavramlara gereğinden fazla yer verme D) Bilinenden bilinmeyeni kullanma E) Yaşama yakınlık ilkesini kullanma 41. Bilimsel bilgi deneysel yöntemle elde edilen ve doğruluğu uygulamalarla açığa çıkabilen sistemli bir bilgidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilimde doğru yu belirleyen en temel niteliktir? A) Toplumun değer yargılarına uygun olması B) Kullanışlı bir yönteme sahip olması C) Sonuçların mantıksal olarak kanıtlanabilir olması D) Elde edilen sonucun gerçeğe uygunluğu E) Sonuçların inançlara uygun olması 42. Öğrencilerin matematik testinden 5 üzerinden almış oldukları notlar aşağıda verildiği gibidir. Not Öğrenci sayısı Toplam 23 Buna göre, matematik testi notlarının aritmetik ortalaması kaçtır? A) 2.10 B) 2.13 C) 2.16 D) 2.70 E) Öğrencilerin bir problem / konu hakkında hızlı düşünmesi, çabuk karar vermesi ve hepsinin görüşlerini söylemesi, sonra da bu görüşlerin tartışılıp bir anafikre varılması için hangi teknik uygulanmalıdır? A) Hızlı düşünme B) Beyin fırtınası C) Büyük grup tartışması D) Grup araştırması E) Sempozyum tekniği

7 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa I. Öğrenciyi tanımak II. Öğrencilere meslekleri tanıtmak III. Öğrencilerin ders başarılarının artırılması Yukarıdakilerden hangileri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarından değildir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) Yalnız III. D) Yalnız II. E) Yalnız I. 45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma ilkeleri ile ilgili olarak doğru bir açıklamadır? A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci ile ilgili herkesin işbirliği içinde yürütülür. B) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencinin, sadece duygusal gelişimi ile ilgilenir. C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece sorun yaşayan öğrencilere verilir. D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilere ergenlikten itibaren verilir. E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okullarda öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için verilir. 46. Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda yaşantı yoluyla ifadesi ile vurgulanan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin ihtiyaçlarını karşılama B) Sosyal değerleri güçlendirme C) Çevre ile etkileşimi içerme D) Bireyin gelişimini sağlama E) Üst düzey zihinsel yetenekleri geliştirme 47. Okulöncesi ve ilköğretim, çocukların gelişimi için önemli bir dönemdir. Bu dönemde aile ve çevrenin çocuğa sağlayacağı uyarıcı zenginliği gelişim açısından diğer dönemlerden daha büyük bir önem taşır. Yukarıdaki sözleri söyleyen bir uzman gelişimin hangi ilkesi üzerinde yoğunlaşmıştır? A) Gelişimde bireysel farklılıklar mevcuttur. B) Gelişim sürekli ve aşamalar halinde gerçekleşir. C) Gelişimde kritik dönemler vardır. D) Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür. E) Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. 48. Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun olur? A) Davranışları onaylamadığını hissettirmek B) Öğrencileri cezalandırmak C) Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek D) Disiplin kuruluna sevk etmek E) Okul yönetimine olumsuzlukları bildirmek 49. Aşağıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması hangisidir? I. Sonuca ulaşma II. Veri toplama III. Problemi tanıma IV. Sonuçları test etme V. Geçici hipotezleri formüle etme A) II, IV, V, I, III B) III, V, II, IV, I C) III, V, I, II, IV D) I, II, III, IV, V E) I, IV, III, II, V

8 Sayfa 8 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Program geliştirme çalışmalarında yer alan bir uzman, "ne öğretelim?" sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre uzman programın hangi öğesi üzerinde çalışmaktadır? A) Hedef B) İçerik C) Öğretme-öğrenme süreci D) Değerlendirme E) Araştırma 51. Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Gösteri C) Proje yöntemi D) Panel E) Soru cevap yöntemi 54. Ali 1750 liralık borcunun %24 ünü ödemiştir. Ali nin kaç lira borcu kalmıştır? A) 420 B) 475 C) 1330 D) 1350 E) Bir top her zıplayışta bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yüksekliğe çıkabiliyor. İlk seferde 32 metre zıplayan bu top, sekizinci zıplayışında ne kadar yükseğe çıkar? A) 25 cm B) 50 cm C) 1 m D) 2 m E) 4 m 56. Bir bisikletin ön tekerleğinin çevresi 180 cm, arka tekerleğinin çevresi ise 270 cm dir. Bisikletin ön tekerleğinin 36 tur döndüğü bir yolculukta arka tekerlek kaç tur dönmüştür? A) 22 B) 24 C) 32 D) 33 E) 36 SAYISAL VE SÖZEL YETENEK SORULARI 52. ( ),( ),( ),( + ) işaretleri = 16 eşitliğinde, eşitliğin sağlanabilmesi için, sayıların arasına hangi sırada yerleştirilmelidir? A) ( ),( ),( ),( + ) B) ( ),( ),( + ),( ) C) ( ),( + ),( ),( ) D) ( ),( + ),( ),( ) E) ( ),( + ),( ),( ) 57. Bir bitkinin boyu ilk 5 ay için her ay sonunda ölçülerek aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre bitkinin boyu en fazla hangi ayda artmıştır? Boy (cm) Bir fotoğrafçı her 25 saniyede 2 fotoğraf çekebiliyor. Buna göre 7.5 dakikada kaç fotoğraf çekebilir? A) 18 B) 19 C) 24 D) 36 E) A) 5 B) 4 C)3 D) 2 E) 1 ay

9 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Dokuz eş kareden oluşan şekilde, her karenin alanı 16 br 2 ise şeklin çevresi kaç birim olur? 63. I. Bekir in boyu Gökhan dan kısadır. II. Egemen in boyu Gökhan dan uzundur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) Bir spor ayakkabının satış fiyatı 120 TL dir. Satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılırsa yeni satış fiyatı kaç TL olur? A) 90 B) 84 C) 64 D) 36 E) Günde 6 dakika ileri giden bir saat Pazar günü saat da doğru zamana ayarlanıyor. Çarşamba günü saat de bu saat kaçı gösterecektir? A) B) C) D) E) Bir harita üzerindeki 0.25 cm lik mesafe gerçekte 1 km uzunluğa karşılık gelmektedir. Aralarında 60 km uzaklık bulunan iki kent arasındaki mesafe harita üzerinde ölçülürse kaç cm olarak bulunur? A) 2.5 B) 4 C) 5 D) 12 E) Oğuz, Asya nın dayısı, Ayşe nin amcasıdır. Betül, Oğuz un kız kardeşi, Veli nin annesidir. Oğuz un dört kardeşinden üçü erkektir. Ayşe ile Mehtap kardeştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Betül Asya nın annesidir. B) Betül Ayşe nin halasıdır. C) Veli ile Asya kardeştir. D) Betül Mehtap ın teyzesidir. E) Oğuz Mehtap ın amcasıdır. A) Bekir in boyu Egemen den uzundur. B) Bekir in boyu Gökhan dan uzundur. C) Egemen in boyu Bekir den uzundur. D) Bekir in boyu Gökhan ile Egemen den uzundur. E) Bekir ile Egemen aynı boydadır. 64. Aşağıda verilenler hangi sırada dizilirse kurulacak cümle en düzgün halini alır? 1. Sonuçların sorumluluğunu da 2. Kabul etmelidirler 3. Önemli kararlar 4. Almak zorunda kalanlar A) B) C) D) E) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur? A) Bunu yasaklarla önlemek olur iş değil. B) Bizim kazanmamızı o da istemiyor değil. C) Bu iş sanıldığı kadar kolay değil. D) Bu maaşla çalışmak hiç cazip değil. E) Son romanının dili öyle yalın değil. 66. Un Ekmek sözcükleri arasındaki bağıntının benzeri aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A) Çaydanlık Çay B) Süt Yoğurt C) Kalem Yazı D) Defter Sayfa E) Sızı Yara

10 Sayfa 10 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önde bulunur? A) Hacim B) Hacı C) Haciz D) Hacıyatmaz E) Hacivat 68. Aşağıdakilerden hangisi olgun sözcüğünü en iyi anlatır? A) Çok gezmiş B) İşe yarar hale gelmiş C) Yaşı hayli ilerlemiş D) Kalıbı, görünüşü yerinde olan E) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü yeter hale gelmiş 69. İyi ressam kötü ressam ne demektir? Hiçbirşey demek değildir. Çünkü kötü ressam yoktur. Bir kimse kötü resim yapıyorsa ressam değildir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kötü ressamı iyi ressamdan ayırmak zordur. B) Ancak iyi resim yapana ressam denir. C) Ressamların hepsi iyi resim yapamaz. D) İyi resim yapmak için çok çalışmak gerekir. E) Kötü resim yapan ressam üne kavuşamaz. 70. Övmek sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayranlık duymak B) Sevmemek C) Yermek D) İstememek E) Beğenmemek 71. Zincir halka kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde mevcuttur? A) defter - sayfa B) yazar - yazı C) ekmek - pasta D) resim - tuval E) göl - deniz BİLGİSAYAR KULLANIMI SORULARI 72. Modemin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazı çıktısı almak B) Ekran renklerini düzenlemek C) Uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak D) Bilgisayarın ses özelliğini kontrol etmek E) Bilgi depolamak 73. Aşağıdakilerden hangisi kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır? A) CD-RW B) LCD C) CD-ROM D) CD-R E) FLOPPY 74. Aşağıdakilerden hangisi 1 MB ye eşittir? A) 1024 KB B) 8192 byte C) 1000 GB D) 1.44 bit E) byte 75. MS Office paketinde sunum yapmaya yarayan program hangisidir? A) WORD B) EXCEL C) POWERPOINT D) OUTLOOK E) ACCESS 76. MS WORD programında Paragraph bölümünde bulunan düğmesi ne işe yarar? A) Yazıyı hizalamaya B) Tablo eklemeye C) Numaralandırılmış madde eklemeye D) Yazıyı kalınlaştırmaya E) Satır aralığı seçeneklerini göstermeye 77. Aşağıdakilerden hangisi MS EXCEL dosyası uzantısıdır? A).docx B).xlsx C).pptx D).jpgx E).ftpx

11 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa 11 GENEL KÜLTÜR SORULARI 78. Aşağıda verilen Atatürk İlkeleri nden hangisi en basit anlamı ile halkın kendi kendini yönetmesi olarak açıklanabilir? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) İnkilapçılık 79. Bu yıl KKTC nin kaçıncı kuruluş yılı kutlanacaktır? A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) Son günlerde mezarının açılması ile gündeme gelen Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti nin kaçıncı Cumhurbaşkanıdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Son günlerde, ülkedeki rejime karşı olan muhaliflerle devlet güçleri arasında çatışmalar yaşanan ve bir çok vatandaşının Türkiye ye sığındığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak B) İran C) Ermenistan D) Libya E) Suriye 82. KKTC ye su getirmek amacı ile yürütülen proje kapsamında KKTC de inşaa edilen barajın adı nedir? A) Ala Köprü Barajı B) Keban Barajı C) Geçitköy Barajı D) Anamur Barajı E) Güzelyalı Barajı yılı Ekim ayı içinde Türkiye nin hangi ilinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan büyük bir deprem olmuştur? A) İstanbul B) Erzincan C) Gölcük D) Van E) Hakkari 84. Türkiye nin de üyesi olduğu NATO nun şimdiki Genel Sekreteri kimdir? A) Anders Fogh Rasmussen B) Stefan Füle C) Javier Solana D) Jaap de Hoop Scheffer E) Ban Ki Moon 85. KKTC Cumhuriyet Meclisi nde kaç değişik siyasi parti temsil edilmektedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) KKTC nin Petrol sondaj çalışmaları ile de gündeme gelen Sınırüstü köyü hangi ilçe sınırları içindedir? A) İskele B) Gazimağusa C) Lefkoşa D) Girne E) Güzelyurt 87. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin Türkiye ile kara sınırı yoktur. A) Ermenistan B) Gürcistan C) Yunanistan D) Bulgaristan E) Türkmenistan 88. Bu yıl Londra da düzenlenen yaz olimpiyatlarında Türkiye, atletizm dışında, hangi branşta altın madalya kazanmıştır? A) Tekvando B) Güreş C) Halter D) Yüzme E) Boks 89. Bu yıl Londra da düzenlenen yaz olimpiyatlarında Türkiye atletizm takımında yer alan KKTC li sporcu aşağıdakilerden hangisidir? A) Eliz Maloney B) Meliz Redif C) Süreyya Ayhan D) Gamze Bulut E) Aslı Çakır Alptekin

12 Sayfa 12 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Samanyolu şarkısı ile ün kazanan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı kimdir? A) Neşet Ertaş B) Alpay C) Berkant D) Ersen E) Yıldırım Gürses 91. Fenerbahçe futbol takımı önümüzdeki günlerde Avrupa Liginde Güney Kıbrıs ın hangi futbol takımı ile karşılaşacaktır? A) Apoel B) Anorthosis C) AEL Limasol D) AEK Larnaka E) Omonia 92. Yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaptığı KKTC nin ilk uzun metrajlı filmi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nokta B) Kod Adı Venüs C) Kayıp Otobüs D) Filler ve Çimen E) Anahtar yılında Kıbrıs ta Türklerle Rumlar arasındaki olayları konu alan Gölgeler ve Suretler filminin Kıbrıslı Türk yönetmeni kimdir? A) Derviş Zaim B) Osman Alkaş C) Tolgay Tarıman D) Tamer Garip E) Ferhat Atik 94. Apple Computer'in kurucu ortağıdır. Ölümünden 5 hafta öncesine kadar yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini yürütmüştür. Vizyonel yenilikçi yaklaşımlarla bilgisayar endüstrisinde çığır açan bir çok yeniliklere imza atmış, bilgisayar endüstrisinin önderlerinden olarak kabul edilen ve 5 Ekim 2011 de ölen bu ünlü kişi kimdir? A) Bill Gates B) Steve Jobs C) Mark Zuckerberg D) Larry Page E) Jack Dorsey İNGİLİZCE SORULARI 95. I get... at about 6.30 in the evening. A) to home B) at home C) my home D) home E) by home 96. I ve been here for a week. I came here... A) before a week B) after a week C) a week later D) a week ago E) next week 97. My father loves his old car.... it for 20 years! A) He has B) He had C) He s had D) He s got E) He got 98. There s... sugar in this coffee. Could I have some more, please? A) too much B) too many C) enough D) not enough E) so much 99. You... drink too much coffee before you go to bed. A) should B) should to C) shouldn t D) shouldn t to E) shouldn t for 100. I don t mind working... hours. A) long B) large C) big D) grand E) a lot

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

RG Sayı: 52 3 Haziran 1985

RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

SORULAR. 14. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?

SORULAR. 14. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir? SORULAR 01. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı nın ana hizmet birimlerinden biri değildir? A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü B) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü C) İnsan Kaynakları Genel

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI GİRİŞ Eğitim sistemi, ulusun tüm üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim haklarını gerçekleştirmek ve devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Editör: Aycan Çiçek Sağlam

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Editör: Aycan Çiçek Sağlam TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör: Aycan Çiçek Sağlam Mart 2013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Yazarlar : Aycan ÇİÇEK SAĞLAM : Doç. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM, Doç. Dr. Ekber TOMUL,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı