GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI"

Transkript

1 GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI Adaylar toplam 100 sorudan oluşan bu testteki tüm soruları cevaplandıracaktır. Anayasa ve Öğretmenler Yasası Soruları: 1-20; Eğitim Bilimleri Soruları: 21-51; Sayısal ve Sözel Yetenek Soruları: 52-71; Bilgisayar Kullanımı Soruları: 72-77; Genel Kültür Soruları: 78-94; İngilizce Soruları: ANAYASA VE ÖĞRETMENLER YASASI SORULARI 1. Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasanın Öğrenim ve Eğitim Hakkı ile ilgili maddelerinden değildir? A) Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. B) Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. C) Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on sekiz yaşına kadar zorunlu; yirmi iki yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir. D) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz. E) Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. 2. Aşağıdakilerden hangisi KKTC Anayasası nın değiştirilemez maddelerinden değildir? A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir. B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür. C) Cumhuriyetin başkenti Lefkoşa'dır. D) Resmi dil Türkçe'dir E) Egemenlik, kayıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan halkındır 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Meclisi nin görevleri arasında yer almaz? A) Bakanlar Kurulunu atamak B) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak C) Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak D) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek E) Savaş ilanına karar vermek 4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli niteliklerden değildir? A) Yüksek öğrenim yapmış olmak B) Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak C) Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak D) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak E) En az bir dönem milletvekiliği yapmış olmak 5. Öğretmen olarak ilk kez göreve atanacak olan öğretmenlerde aşağıda belirtilen genel niteliklerden hangisi aranmaz? A) KKTC yurttaşı olmak B) KKTC de ikâmet etmek C) On sekiz yaşını tamamlamış olmak D) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak 6. Kıdemli Öğretmen Bakanlığın eğitim kadrolarında kadrolu öğretmen olarak atanmış olup, öğretmen bareminin son kademesinde en az kaç yıl çalışmış olan öğretmeni anlatır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı - Ekim 2012 Sayfa 1

2 Sayfa 2 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Öğretmenler Yasası na göre, okul öncesi eğitim kurumlarında, görev yapan öğretmenlere yardımcı olmak için görevlendirilmiş personeli aşağıdakilerden hangisi anlatır? A) Sınıf öğretmeni B) Öğretmen Yardımcısı C) Öğretim danışmanı D) Ders öğretmeni E) Görevli öğretmen 8. Aşağıda verilenlerden hangileri Öğretmenler Yasası nın amaçlarındandır? I. Öğretmenlerin hizmet koşullarını düzenlemek II. Aylık, ücret ve ödeneklerini düzenlemek III. Yükselmelerini düzenlemek IV. Emekliye sevklerini düzenlemek A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. Kamu Hizmeti Komisyonunca ilk kez göreve alınan öğretmenler en çok kaç yıllık bir adaylık ve deneme döneminden geçirilirler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) İlk, orta, lise veya mesleki ve teknik okullar ile pratik sanat okullarına bir yılı aşmayan geçici sürelerle görevlendirme yapılırken veya sözleşmeli öğretmen alınırken aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz? A) On sekiz yaşını tamamlamış olmak B) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak C) Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden uzaklaştırılmamış olmak D) KKTC yurttaşı olmak E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak 11. Yasaya göre, özel durumlar hariç öğretmenlerin yer değiştirmeleri yılda bir kez hangi tarihler arasında yapılır? A) 15 Haziran 1 Temmuz B) 1 Temmuz 15 Temmuz C) 15 Temmuz 1 Ağustos D) 1 Ağustos 15 Ağustos E) 15 Ağustos 1 Eylül 12. Aşağıda verilenlerden hangisi orta, mesleki ve teknik öğretim öğretmenlerinin, okul müdürünün denetimine ve yönerilerine bağlı kalarak yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerinden değildir? A) Öğrencileri iyi birer yurttaş ve iyi birer insan olarak yetiştirmek B) Öğrencilerin serbest düşünme ve hareket etmelerine ve toplum yaşamı ile ilgili iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak C) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak D) Halkın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması ve halk eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek E) Okul Müdürünce kendisine verilen diğer eğitim ve öğretim işleri ile okulla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikleri yerine getirmek 13. Müdür, başmuavin, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi, A ve B öğretmenler, rehber öğretmenler ve teknik öğretim görevlileri dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az - en çok kaç saat ders yapar? A) 8 10 B) C) D) E) 20 22

3 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Öğretmen Yardımcılığına atanacak kişiler aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde görevlendirilebilirler? A) Liselerde B) Okul Öncesi Eğitim kurumlarında C) Öğretmen yetiştiren kurumlarda D) Ortaokullarda E) Köy Kadın Kurslarında 15. Öğretmenler, çalışma saatlerinde görev yerlerinde bulunurlar ve üstlerinden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar. ifadesi öğretmenin ödev ve sorumluluklarından hangisini anlatmaktadır? A) Bağlılık ödevi B) Emirlere uyma ödevi C) Davranış ve işbirliği ödevi D) Hizmeti dikkatle ve özenle yerine getirme ödevi E) Görev yerine gelme ödevi 16. Bulunduğu baremde en az bir yıl çalışmış olmak ve o yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak öğretmenlere, hangi hakkı kazandırır? A) Onüçüncü maaş alma hakkı B) Ek ödenek alma hakkı C) Hayat pahalılığı alma hakkı D) Barem içi artış ödeneği alma hakkı E) Emeklilik hakkı 17. Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler yasasında yer alan Genel Haklar dan değildir? A) Onüçüncü maaş ikramiyesi B) Vekalet aylığı alma C) Yayın D) Öğretmenlerin kamu görevine başvurma E) Siyasal faaliyette bulunma 18. Öğretmenlere verilecek disiplin cezalarından hangisi Öğretmenler yasasında yer almaz? A) Onüçüncü maaş almama cezası B) Uyarma cezası C) Kınama cezası D) Kademe ilerlemesini kısa ve uzun süreli durdurma cezası E) Geçici olarak görevden çıkarma cezası 19. Öğretmenlere disiplin cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Okul Müdürü B) Bakanlık Müsteşarı C) Daire Müdürü D) Kamu Hizmeti Komisyonu E) Eğitim Bakanı 20. Her öğretmenin yılda kaç gün hastalık izni hakkı vardır? A) 21 B) 30 C) 42 D) 45 E) 60 EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI 21. Genel olarak, kişilerde öğrenmeyi sağlamak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetlere... denir. Bu çalışmaların düzenli, plânlı ve kontrollü olarak, önceden belirlenen hedeflere göre düzenlenmesine ve uygulanmasına da... denir. Yukarıda verilen metindeki boşluklara aşağıdaki hangi iki kelime gelmelidir? A) öğretme öğretim B) öğretim uygulama C) öğretme öğrenme D) öğrenme uygulama E) öğrenme öğretim

4 Sayfa 4 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak davranışlarında meydana gelen kalıcı, gözlemlenebilir değişiklikler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişim B) Olgunlaşma C) Eğitim D) Öğrenme E) İletişim kurma 23. Bir öğretmen, öğretme - öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. Öğretmen in bu tutumu, onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? A) Eğitim psikolojisi B) Mesleki yeterlik C) Eğitim felsefesi D) İletişim kurma E) Alan bilgisi 24. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının toplumsal işlevlerinden değildir? A) Toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirme B) Çağdaş bireyler yetiştirme C) Toplumsal mülkiyeti oluşturma D) Toplum sorunlarına ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirme E) Toplumun kültürel mirasını aktarma 25. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmetiçi eğitimden geçirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Okuldaki değişimler B) Bilimdeki yenilikler C) Öğretim sürecindeki değişiklikler D) Eğitim teknolojilerinin kullanımı E) Çocuk gelişimindeki yenilikler 26. Bir ders için hazırlanan programın esnek ve işlevsel olmasının en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri bireysel çalışmaya yönlendirme B) Öğretim etkinliklerinin sürekliliğini sağlama C) Öğretmenlere bireysel çalışma yapabilmeleri için zaman kalmasını sağlama D) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama E) Öğretmenin beklentilerini karşılama 27. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin beceri kazanmasında etkili bir yöntemdir? A) Gösterip yaptırma B) Grup çalışması C) Bilimsel çalışma D) Problem çözme E) Bireysel çalışma 28. Bir öğretmen ödev verirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? A) Eğitsel değer taşımasına B) Bireysel olarak yapılabilmesine C) Uzun zaman gerektirmemesine D) Bilgi toplamayı gerektirmesine E) Konunun yakın çevre ile bağlantılı olmasına 29. Eğitsel gezilerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri sınıf monotonluğundan kurtarmak B) Öğrenciler arasındaki yardımlaşmayı geliştirmek C) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek D) İlk elden görerek öğrenmeyi sağlamak E) Boş zamanları değerlendirmek

5 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi ders programı hazırlamanın temel amacıdır? A) Anlatılacak konuları belirleme B) Farklı ders kitaplarını birleştirme C) Öğrencinin özelliklerine göre hareket etme D) Öğretme öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kılma E) Ders saatlerine göre davranma 31. Sınıfta öğrencilerin istenmeyen davranışlarını yok etmek için öğretmen aşağıdaki etkinliklerin hangisini yapmalıdır? A) Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeli B) Uygun olmayan davranışları yasaklamalı C) Sorunlu öğrencileri uyarmalı D) Okul yönetiminden yardım istemeli E) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmalı 32. Bir derse ilişkin hazırlanan ve hedeflerle konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtke tablosunun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretim plânlamasına temel oluşturması B) Ders ünitelerinin sırasını belirlemesi C) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi D) Eğitim etkinliklerine ait ipuçları vermesi E) Dersin özel hedeflerinin önem derecesini işaret etmesi 33. Öğrencilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme ve özgün fikirlerini ortaya çıkarmak için kullanılabilecek sınav türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Çoktan seçmeli yazılı B) Çoktan seçmeli boşluk doldurma C) Eşleştirmeli sözlü D) Boşluk doldurma doğru / yanlış E) Yazılı sözlü 34. Çoktan seçmeli testlerde şans faktörünü azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Soruların güçlük seviyesi 0.5 seviyesinde olmalı B) Sorularda ayrıntı değil, sebep sonuç ilişkisi sorulmalı C) Hepsi ve hiçbiri seçenekleri kullanılmamalı D) Olumsuz soru kökü kullanılmamalı E) Testin seçenek sayısı artırılmalı 35. I. Derse karşı tutum II. Derse ilgi III. Derse özgüven Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki değişkenliği açıklama gücü bakımından en fazla olandan en aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I., II., III. B) II., I., III. C) II., III., I. D) III., I., II. E) III., II., I. 36. Madde güçlük indeksi 0.3 ve madde ayırt edicilik gücü 0.55 olan bir test sorusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt edicidir. B) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt ediciliği yoktur. C) Soru öğrencilere orta güçlükte gelmiştir ve ayırt ediciliği yüksektir. D) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt ediciliği yoktur. E) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt edicidir.

6 Sayfa 6 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Aşağıda verilen korelasyon değerlerinden hangisi incelenen iki değişken arasındaki yüksek düzeyli ve doğrusal negatif ilişki olduğunu ifade etmektedir? A) 0.14 B) 0.28 C) 0.45 D) 0.50 E) Bir testin maddelerinin analiz edilmesinde kullanılan istatistiki teknikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Standart sapma aritmetik ortalama B) Geçerlilik güvenirlilik katsayısı C) Varyans korelasyon D) Güçlük indeksi ayırt edicilik gücü E) Tepe değeri ortanca değer 39. İki değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistik ve bu istatistikte elde edilebilecek en yüksek ve en düşük değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Korelasyon; 0 ve 1 B) Korelasyon; 1 ve 1 C) Regrasyon; 1 ve 1 D) Geçerlilik; 0 ve 1 E) Güvenirlilik; 1 ve Aşağıda verilenlerden hangisi bir ders kitabında bulunması gereken özelliklerden değildir? A) Somut öğelere yer verme B) Görsel öğelere yer verme C) Soyut kavramlara gereğinden fazla yer verme D) Bilinenden bilinmeyeni kullanma E) Yaşama yakınlık ilkesini kullanma 41. Bilimsel bilgi deneysel yöntemle elde edilen ve doğruluğu uygulamalarla açığa çıkabilen sistemli bir bilgidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilimde doğru yu belirleyen en temel niteliktir? A) Toplumun değer yargılarına uygun olması B) Kullanışlı bir yönteme sahip olması C) Sonuçların mantıksal olarak kanıtlanabilir olması D) Elde edilen sonucun gerçeğe uygunluğu E) Sonuçların inançlara uygun olması 42. Öğrencilerin matematik testinden 5 üzerinden almış oldukları notlar aşağıda verildiği gibidir. Not Öğrenci sayısı Toplam 23 Buna göre, matematik testi notlarının aritmetik ortalaması kaçtır? A) 2.10 B) 2.13 C) 2.16 D) 2.70 E) Öğrencilerin bir problem / konu hakkında hızlı düşünmesi, çabuk karar vermesi ve hepsinin görüşlerini söylemesi, sonra da bu görüşlerin tartışılıp bir anafikre varılması için hangi teknik uygulanmalıdır? A) Hızlı düşünme B) Beyin fırtınası C) Büyük grup tartışması D) Grup araştırması E) Sempozyum tekniği

7 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa I. Öğrenciyi tanımak II. Öğrencilere meslekleri tanıtmak III. Öğrencilerin ders başarılarının artırılması Yukarıdakilerden hangileri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarından değildir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) Yalnız III. D) Yalnız II. E) Yalnız I. 45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma ilkeleri ile ilgili olarak doğru bir açıklamadır? A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci ile ilgili herkesin işbirliği içinde yürütülür. B) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencinin, sadece duygusal gelişimi ile ilgilenir. C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece sorun yaşayan öğrencilere verilir. D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilere ergenlikten itibaren verilir. E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okullarda öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için verilir. 46. Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda yaşantı yoluyla ifadesi ile vurgulanan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin ihtiyaçlarını karşılama B) Sosyal değerleri güçlendirme C) Çevre ile etkileşimi içerme D) Bireyin gelişimini sağlama E) Üst düzey zihinsel yetenekleri geliştirme 47. Okulöncesi ve ilköğretim, çocukların gelişimi için önemli bir dönemdir. Bu dönemde aile ve çevrenin çocuğa sağlayacağı uyarıcı zenginliği gelişim açısından diğer dönemlerden daha büyük bir önem taşır. Yukarıdaki sözleri söyleyen bir uzman gelişimin hangi ilkesi üzerinde yoğunlaşmıştır? A) Gelişimde bireysel farklılıklar mevcuttur. B) Gelişim sürekli ve aşamalar halinde gerçekleşir. C) Gelişimde kritik dönemler vardır. D) Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür. E) Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. 48. Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun olur? A) Davranışları onaylamadığını hissettirmek B) Öğrencileri cezalandırmak C) Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek D) Disiplin kuruluna sevk etmek E) Okul yönetimine olumsuzlukları bildirmek 49. Aşağıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması hangisidir? I. Sonuca ulaşma II. Veri toplama III. Problemi tanıma IV. Sonuçları test etme V. Geçici hipotezleri formüle etme A) II, IV, V, I, III B) III, V, II, IV, I C) III, V, I, II, IV D) I, II, III, IV, V E) I, IV, III, II, V

8 Sayfa 8 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Program geliştirme çalışmalarında yer alan bir uzman, "ne öğretelim?" sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre uzman programın hangi öğesi üzerinde çalışmaktadır? A) Hedef B) İçerik C) Öğretme-öğrenme süreci D) Değerlendirme E) Araştırma 51. Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Gösteri C) Proje yöntemi D) Panel E) Soru cevap yöntemi 54. Ali 1750 liralık borcunun %24 ünü ödemiştir. Ali nin kaç lira borcu kalmıştır? A) 420 B) 475 C) 1330 D) 1350 E) Bir top her zıplayışta bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yüksekliğe çıkabiliyor. İlk seferde 32 metre zıplayan bu top, sekizinci zıplayışında ne kadar yükseğe çıkar? A) 25 cm B) 50 cm C) 1 m D) 2 m E) 4 m 56. Bir bisikletin ön tekerleğinin çevresi 180 cm, arka tekerleğinin çevresi ise 270 cm dir. Bisikletin ön tekerleğinin 36 tur döndüğü bir yolculukta arka tekerlek kaç tur dönmüştür? A) 22 B) 24 C) 32 D) 33 E) 36 SAYISAL VE SÖZEL YETENEK SORULARI 52. ( ),( ),( ),( + ) işaretleri = 16 eşitliğinde, eşitliğin sağlanabilmesi için, sayıların arasına hangi sırada yerleştirilmelidir? A) ( ),( ),( ),( + ) B) ( ),( ),( + ),( ) C) ( ),( + ),( ),( ) D) ( ),( + ),( ),( ) E) ( ),( + ),( ),( ) 57. Bir bitkinin boyu ilk 5 ay için her ay sonunda ölçülerek aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre bitkinin boyu en fazla hangi ayda artmıştır? Boy (cm) Bir fotoğrafçı her 25 saniyede 2 fotoğraf çekebiliyor. Buna göre 7.5 dakikada kaç fotoğraf çekebilir? A) 18 B) 19 C) 24 D) 36 E) A) 5 B) 4 C)3 D) 2 E) 1 ay

9 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa Dokuz eş kareden oluşan şekilde, her karenin alanı 16 br 2 ise şeklin çevresi kaç birim olur? 63. I. Bekir in boyu Gökhan dan kısadır. II. Egemen in boyu Gökhan dan uzundur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) Bir spor ayakkabının satış fiyatı 120 TL dir. Satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılırsa yeni satış fiyatı kaç TL olur? A) 90 B) 84 C) 64 D) 36 E) Günde 6 dakika ileri giden bir saat Pazar günü saat da doğru zamana ayarlanıyor. Çarşamba günü saat de bu saat kaçı gösterecektir? A) B) C) D) E) Bir harita üzerindeki 0.25 cm lik mesafe gerçekte 1 km uzunluğa karşılık gelmektedir. Aralarında 60 km uzaklık bulunan iki kent arasındaki mesafe harita üzerinde ölçülürse kaç cm olarak bulunur? A) 2.5 B) 4 C) 5 D) 12 E) Oğuz, Asya nın dayısı, Ayşe nin amcasıdır. Betül, Oğuz un kız kardeşi, Veli nin annesidir. Oğuz un dört kardeşinden üçü erkektir. Ayşe ile Mehtap kardeştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Betül Asya nın annesidir. B) Betül Ayşe nin halasıdır. C) Veli ile Asya kardeştir. D) Betül Mehtap ın teyzesidir. E) Oğuz Mehtap ın amcasıdır. A) Bekir in boyu Egemen den uzundur. B) Bekir in boyu Gökhan dan uzundur. C) Egemen in boyu Bekir den uzundur. D) Bekir in boyu Gökhan ile Egemen den uzundur. E) Bekir ile Egemen aynı boydadır. 64. Aşağıda verilenler hangi sırada dizilirse kurulacak cümle en düzgün halini alır? 1. Sonuçların sorumluluğunu da 2. Kabul etmelidirler 3. Önemli kararlar 4. Almak zorunda kalanlar A) B) C) D) E) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur? A) Bunu yasaklarla önlemek olur iş değil. B) Bizim kazanmamızı o da istemiyor değil. C) Bu iş sanıldığı kadar kolay değil. D) Bu maaşla çalışmak hiç cazip değil. E) Son romanının dili öyle yalın değil. 66. Un Ekmek sözcükleri arasındaki bağıntının benzeri aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A) Çaydanlık Çay B) Süt Yoğurt C) Kalem Yazı D) Defter Sayfa E) Sızı Yara

10 Sayfa 10 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önde bulunur? A) Hacim B) Hacı C) Haciz D) Hacıyatmaz E) Hacivat 68. Aşağıdakilerden hangisi olgun sözcüğünü en iyi anlatır? A) Çok gezmiş B) İşe yarar hale gelmiş C) Yaşı hayli ilerlemiş D) Kalıbı, görünüşü yerinde olan E) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü yeter hale gelmiş 69. İyi ressam kötü ressam ne demektir? Hiçbirşey demek değildir. Çünkü kötü ressam yoktur. Bir kimse kötü resim yapıyorsa ressam değildir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kötü ressamı iyi ressamdan ayırmak zordur. B) Ancak iyi resim yapana ressam denir. C) Ressamların hepsi iyi resim yapamaz. D) İyi resim yapmak için çok çalışmak gerekir. E) Kötü resim yapan ressam üne kavuşamaz. 70. Övmek sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayranlık duymak B) Sevmemek C) Yermek D) İstememek E) Beğenmemek 71. Zincir halka kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde mevcuttur? A) defter - sayfa B) yazar - yazı C) ekmek - pasta D) resim - tuval E) göl - deniz BİLGİSAYAR KULLANIMI SORULARI 72. Modemin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazı çıktısı almak B) Ekran renklerini düzenlemek C) Uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak D) Bilgisayarın ses özelliğini kontrol etmek E) Bilgi depolamak 73. Aşağıdakilerden hangisi kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır? A) CD-RW B) LCD C) CD-ROM D) CD-R E) FLOPPY 74. Aşağıdakilerden hangisi 1 MB ye eşittir? A) 1024 KB B) 8192 byte C) 1000 GB D) 1.44 bit E) byte 75. MS Office paketinde sunum yapmaya yarayan program hangisidir? A) WORD B) EXCEL C) POWERPOINT D) OUTLOOK E) ACCESS 76. MS WORD programında Paragraph bölümünde bulunan düğmesi ne işe yarar? A) Yazıyı hizalamaya B) Tablo eklemeye C) Numaralandırılmış madde eklemeye D) Yazıyı kalınlaştırmaya E) Satır aralığı seçeneklerini göstermeye 77. Aşağıdakilerden hangisi MS EXCEL dosyası uzantısıdır? A).docx B).xlsx C).pptx D).jpgx E).ftpx

11 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı 2012 Sayfa 11 GENEL KÜLTÜR SORULARI 78. Aşağıda verilen Atatürk İlkeleri nden hangisi en basit anlamı ile halkın kendi kendini yönetmesi olarak açıklanabilir? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) İnkilapçılık 79. Bu yıl KKTC nin kaçıncı kuruluş yılı kutlanacaktır? A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) Son günlerde mezarının açılması ile gündeme gelen Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti nin kaçıncı Cumhurbaşkanıdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Son günlerde, ülkedeki rejime karşı olan muhaliflerle devlet güçleri arasında çatışmalar yaşanan ve bir çok vatandaşının Türkiye ye sığındığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak B) İran C) Ermenistan D) Libya E) Suriye 82. KKTC ye su getirmek amacı ile yürütülen proje kapsamında KKTC de inşaa edilen barajın adı nedir? A) Ala Köprü Barajı B) Keban Barajı C) Geçitköy Barajı D) Anamur Barajı E) Güzelyalı Barajı yılı Ekim ayı içinde Türkiye nin hangi ilinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan büyük bir deprem olmuştur? A) İstanbul B) Erzincan C) Gölcük D) Van E) Hakkari 84. Türkiye nin de üyesi olduğu NATO nun şimdiki Genel Sekreteri kimdir? A) Anders Fogh Rasmussen B) Stefan Füle C) Javier Solana D) Jaap de Hoop Scheffer E) Ban Ki Moon 85. KKTC Cumhuriyet Meclisi nde kaç değişik siyasi parti temsil edilmektedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) KKTC nin Petrol sondaj çalışmaları ile de gündeme gelen Sınırüstü köyü hangi ilçe sınırları içindedir? A) İskele B) Gazimağusa C) Lefkoşa D) Girne E) Güzelyurt 87. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin Türkiye ile kara sınırı yoktur. A) Ermenistan B) Gürcistan C) Yunanistan D) Bulgaristan E) Türkmenistan 88. Bu yıl Londra da düzenlenen yaz olimpiyatlarında Türkiye, atletizm dışında, hangi branşta altın madalya kazanmıştır? A) Tekvando B) Güreş C) Halter D) Yüzme E) Boks 89. Bu yıl Londra da düzenlenen yaz olimpiyatlarında Türkiye atletizm takımında yer alan KKTC li sporcu aşağıdakilerden hangisidir? A) Eliz Maloney B) Meliz Redif C) Süreyya Ayhan D) Gamze Bulut E) Aslı Çakır Alptekin

12 Sayfa 12 Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı Samanyolu şarkısı ile ün kazanan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı kimdir? A) Neşet Ertaş B) Alpay C) Berkant D) Ersen E) Yıldırım Gürses 91. Fenerbahçe futbol takımı önümüzdeki günlerde Avrupa Liginde Güney Kıbrıs ın hangi futbol takımı ile karşılaşacaktır? A) Apoel B) Anorthosis C) AEL Limasol D) AEK Larnaka E) Omonia 92. Yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaptığı KKTC nin ilk uzun metrajlı filmi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nokta B) Kod Adı Venüs C) Kayıp Otobüs D) Filler ve Çimen E) Anahtar yılında Kıbrıs ta Türklerle Rumlar arasındaki olayları konu alan Gölgeler ve Suretler filminin Kıbrıslı Türk yönetmeni kimdir? A) Derviş Zaim B) Osman Alkaş C) Tolgay Tarıman D) Tamer Garip E) Ferhat Atik 94. Apple Computer'in kurucu ortağıdır. Ölümünden 5 hafta öncesine kadar yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini yürütmüştür. Vizyonel yenilikçi yaklaşımlarla bilgisayar endüstrisinde çığır açan bir çok yeniliklere imza atmış, bilgisayar endüstrisinin önderlerinden olarak kabul edilen ve 5 Ekim 2011 de ölen bu ünlü kişi kimdir? A) Bill Gates B) Steve Jobs C) Mark Zuckerberg D) Larry Page E) Jack Dorsey İNGİLİZCE SORULARI 95. I get... at about 6.30 in the evening. A) to home B) at home C) my home D) home E) by home 96. I ve been here for a week. I came here... A) before a week B) after a week C) a week later D) a week ago E) next week 97. My father loves his old car.... it for 20 years! A) He has B) He had C) He s had D) He s got E) He got 98. There s... sugar in this coffee. Could I have some more, please? A) too much B) too many C) enough D) not enough E) so much 99. You... drink too much coffee before you go to bed. A) should B) should to C) shouldn t D) shouldn t to E) shouldn t for 100. I don t mind working... hours. A) long B) large C) big D) grand E) a lot

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (1) c.

Detaylı

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988, 14/1989, 3/1990, 52/1990, 13/1991, 61/1991, 12/1992, 50/1992, 5/1993, 11/1994, 44/1994, 3/1995, 19/1995, 60/1995, 14/1996, 17/1997,

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

(1) Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı nın yapılacağı tarih, en az 15 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından medya aracılığı ile ilan edilir.

(1) Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı nın yapılacağı tarih, en az 15 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından medya aracılığı ile ilan edilir. BÖLÜM IV MİLLİ EĞİTİM DENETLEME, DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULUNDA GÖREV YAPACAK OLAN BAŞKAN YARDIMICISI (MÜDÜR MUAVİNİ), EĞİTİM BAŞDENETMENİ VE EĞİTİM DENETMENİ KADROLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN SINAV KOŞULLARI

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı 15 23 Haziran 2015 SS/ Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Esasları Bilindiği üzere

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya Bașarıya açılan kapı SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ SEDA SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİM DESTEK AKADEMİSİ BAŞARIYA GİDEN YOL SULTANÇİFTLİĞİ SEDA İ nsanlar bireysel farklılık taşırlar. Bu farklılıkları

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz.

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAYIT GÜNLERİNDE EMİNÖNÜ YERLEŞKEMİZE BEKLİYORUZ... İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DENEME SORULARI-4

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DENEME SORULARI-4 EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DENEME SORULARI-4 İnsan Hakları ve Demokrasi Soru Sayısı:4 1- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel niteliklerinden biri değildir?

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı