A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR"

Transkript

1 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL BURDUR İLİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIK SEVİYELERİ Fethi ÇELİK * Fatih KOCAMAN ** Ali Suat ÖNAL *** ÖZET Burdur ili merkez ilçe ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık seviyelerinin incelendiği bu araştırmada Burdur İli İlköğretim Öğretmenlerinin Okuryazarlık Seviyelerinin Tespiti Anketi olarak adlandırılan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin demografik bilgileri, bilgisayar ve interneti kullanım amaçları ve yerleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise öğretmenlerin bilgisayarı tanıma,kullanma ve yeterlilik seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanmış likert tipi 23 soru bulunmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin hem evde hem de okulda bilgisayar kullandıkları, internete bağlandıkları, daha çok MS Word, Powerpoint ve İnternet konusunda kendilerini daha yetkin gördükleri ortaya çıkmıştır. Eğitim yazılımlarını kullanma bilgi yeterliği yüksek bulunurken, bilgisayar bilenlerin oranı düşük bulunmuştur.ayrıca, bilgisayar kullanım sertifikasına sahip öğretmenlerin bilgisayar yeterliği de düşük bulunmuştur. Bu yüzden, dershanelerce uygulanan bilgisayar sertifika programlarının ve kurumların hizmet içi eğitim programlarının da yeterince amaçlarına ulaşamadığı görülmüştür. Ayrıca, bu çalışmada kuramsal olarak bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve kullanılabilir duruma getirilmesi için, öğretmenlerin eğitiminde ve öğrencilerin yetiştirilmesi sürecinde nelerin yapılması gerektiği hususunda görüşler belirtilmiştir. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar okur-yazarlığı, ilköğretim öğretmenleri, A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR ABSTRACT The purpose of this study is to explore the computer literacy skills of primary and lowersecondary teachers in Burdur. Aquestionnaire titled Determining the Computer Literacy Levels of Primary and Lower-Secondary Teachers in Burdur was used. In the first section of the questionnaire there are questionns related to the characteristics, Internet and computer usage such as usage purpose end, usage place. In the second section there are 23 likert-type questions prepared to measure the teachers computer literacy skillls. The research findings indicate that teachers use computers both at home and at school and that they connect to the * MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ** MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi *** MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1

2 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Internet frequently. They see themselves confident in using MS Word, Powerpoint and Internet.While the competency levels of the teachers in using educational programs are high, the number of teachers who are able to use computers is found low. Teachers who hold a computer usage certificate have a low level of computer literacy. Therefore, it has been seen that the in-service training programs computer certificate programs fail to achieve their purposes. In conclusion, suggestions are made in relation to what can be done in teacher training and student education and developing computer literacy skills on a theoretical bases. Key Words: Computer literacy, primary school teachers. 1. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji olmak üzere yaşamın her alanında sürekli değişme ve gelişme gerçekleşmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler, bütün toplumların yaşamlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu etkileme toplumun yapısını etkilemekte, yaşam biçiminde değişmelere yol açmakta ve böylece o toplum içinde bulunulan yüzyılın gerçekleriyle daha kolay baş edebilmektedir. Bunu yapamayan toplumlarınsa geri kaldığı, bütün enerjilerini yoksullukla baş edebilmeye harcadığı ve bunda da başarılı olamadığı ve sonunda kavgalarla, iç çatışmalarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir Günümüz bilgi çağıdır, bilgi ise sürekli değişmektedir. Bunun için okullarımızda en üst düzeydeki o dönemin bütün bilgilerini öğrencilere kazandırsak bile bu bilgiler belli bir süre sonra güncelliğini ve geçerliğini kaybedebilir. Onun için okulların temel stratejisi öğrenmeyi öğrenme olmalıdır. Bilgiye ulaşma yollarını kazanmış bir öğrencinin ise güncelliğini kaybeden bilgilerden dolayı niteliksiz olma durumu olmayacak, çünkü bu bilgilerini bilgiye ulaşma yeteneğini kullanarak sürekli yenileyecektir. Onun için sınıfta öğrenciler edilgin alıcılar değil, öğrenerek kendi yaşamlarını biçimlendiren kişiler olmalıdır (Korkmaz, 2000). Günümüzde bilgiye ulaşmada vazgeçilmez araçlardan biri bilgisayardır. Mutlaka diğer iletişim araçlarından da bu doğrultuda yararlanılacaktır, ancak olmazsa olmazlardan bir tanesi bilgisayar diğeri de internet teknolojisidir. Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının başarısı uygulamaların yürütücüsü durumunda bulunan öğretmenlerin yetiştirilmesi ve bilgisayar destekli öğretimde ilişkin hazırlık, tutum, beklenti, görüş ve önerileriyle oldukça yakından ilgilidir. Öğretmenlerin kazanmaları gereken beceri, bilgisayarın nasıl çalıştığı, neleri yapabildiği, nasıl programlandığı gibi konulardan çok, öğretmenin kendi branşındaki programlardan hangisinin, hangi konularda yeterli olduğu, öğrencilere ne sağlayacağı gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bilgisayarın sınıf ortamında kullanılmasıyla öğretmenin rolü de değişmiştir. Öğretmen artık her şeyi bilmek zorunda olan sihirli bir kişiden çok, yol gösterici, rehber görevini üstlenmiştir. Ayrıca bilgisayarların eğitim sürecine girmesi sonucunda öğrenme nin içeriği de değişmiştir. Tablo 1 de "günümüzdeki" ve "gelecekteki" öğrenme biçimleri karşılaştırmalı bir biçimde incelenmektedir (Kocasaraç, 2003). 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

3 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Şekil 1:Günümüzdeki ve Gelecekteki Öğrenme Biçimleri GÜNÜMÜZDEKİ ÖĞRENME Öğretmen sunar, öğrenci dinler. Birlikte çalışmak onaylanmaz. Her disiplin (ders) kendi başına öğretilir. Öğrenme kanıt merkezlidir. Öğretmen, en iyi ve en güvenilir bilgi kaynağıdır. Yazılı kaynaklar başlıca iletişim aracıdır. Değerlendirme, ne kadar çok bilginin ezberlendiğini ölçer. Okullar toplumun diğer birimlerinden izole edilmiş durumdalar. Kaynak: (Norton & Wiburg 1998:32) GELECEKTEKİ ÖĞRENME Öğretmen yol gösterir, öğrenci düşünür, karar verir ve yapar. Birlikte çalışmak öğrenmeyi ve problem çözmeyi kolaylaştırır. Bütünü öğrenme amacıyla disiplinler arası yaklaşım kullanılır. Öğrenme problem çözme merkezlidir. Öğrenme için birçok kaynak vardır. Görüşler, çeşitli medya kaynaklarından yararlanılarak desteklenir. Değerlendirme, her öğrencinin problem çözme, düşünceler arasında ilişki kurma, bilgiyi sunma ve öğrenmeyi öğrenme becerisini ölçmeyi temel alır. Teknoloji, sınıfı dünyaya, dünyayı sınıfa bağlar. Öğretmenin her şeyi bilmek zorunda olmadığı, bilgiye ulaşmada öğrenciye rehberlik eden kişi rolünü üstlendiği gelecekteki öğrenme yaklaşımında, öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilecek şekilde yetiştirmesi gerekmektedir. Nitekim ilköğretim programlarında bilgi teknolojilerini kullanma temel beceri olarak saptanmıştır (MEB, 2006). Bu beceriyi kazandırmada en büyük görev öğretmene düşmektedir. Anılan niteliklere sahip öğretmen ancak bu tür görevleri yerine getirebilir. Bu araştırma Burdur ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerinin bu niteliğe ne kadar sahip olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır Problem Durumu 21. yüzyılın insan niteliklerinden biri belki de en önemlisi eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, araştıran, öğrenen, kendini geliştiren, bilgiye kolayca ulaşabilen, eriştiği bilgiyi kullanabilen ve paylaşabilen bireyler yetiştirebilmek olacaktır. Bu özelliklerin birçoğunu elde edebilmenin en önemli yolunun ise bilgisayar ve internet ortamı olduğu kabul edilebilir. Günümüzde internet erişiminin bilgiye ulaşmanın en doğrudan ve etkili bir yolu olduğunu kabul etmek gerekir. Değişen ve hızla gelişen dünyada, Türk milli eğitiminin görevi, çağa ayak uydurabilecek donanımda insanlar yetiştirmek olmalıdır. Bu görevi yerine getirmek için ise, ülkenin bilgisayar okur-yazarı olan donanımlı öğretmenlere ihtiyaç vardır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3

4 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Günümüzde, eğitimde bilgisayar kullanılsın mı? sorusu yerini bilgisayar eğitimde en etkili ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabilir? sorusuna bırakmıştır. Bilgisayarın toplumsal yaşamda giderek yaygınlaşması, yarının dünyasının bugünkünden çok değişik, karmaşık ve ileri düzeyde olacağı izlenimini vermektedir. İnsanların bu yeni dünyaya uyum sağlayabilmeleriyse onların bilgisayarı tanıma ve kullanma becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir den başlayarak, Türkiye de eğitimde bilgisayarın kullanımını artırmaya yönelik bütçeden pay ayrılmaya başlanmıştır. Türk eğitim politikasında bilgisayarın eğitim-öğretimde etkin bir şekilde kullanımı önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de de bilgisayarların okullarda kullanılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır (Cagiltay, Askar, ve Ozgit, 1995). Son yıllarda bilgi toplumunun yakalanması amacıyla temel adımların atılması yönünde projeler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardaki temel hedefler, bilgisayarların ve İnternet bağlantısının devlet okullarına getirilmesi, öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanmalarına yönelik eğitilmesi ve bilgi teknolojilerinin eğitim sistemiyle bütünleşmesi olarak sıralanabilir. Bunlar gerek bütçesi, gerekse kapsamı açısından Türkiye için oldukça büyük ve önemli projelerdir. Bu tür projelerin başarısı büyük oranda öğretim programlarının hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan öğretmenlere bağımlıdır. Öğretmenler, öğretimde bilgisayar kullanımı konusunda herhangi bir başarının veya başarısızlığın temel sebeplerini şekillendirdikleri gibi (Collins, 1990), bilgisayarların öğretimde kullanımına doğal olarak dahil olurlar ve her türlü yenilik onların süzgecinden geçer. Bu nedenle öğretmenlerin kararları, deneyimleri, yaklaşımları, inançları ve tutumları öğretimde bilgisayar kullanımını direk olarak etkilemektedir (Çağıltay, Çakıroğlu, 1992). Öğretmenlerin bilgisayarlar hakkındaki önyargıları ve tutumları onları etkin kullanmada ne derece başarılı olabileceklerini etkilemektedir. Akkoyunlu ya (1996) göre bilgisayar deneyimi arttıkça bilgisayar korkusu o oranda azalmaktadır. Bilgisayar kullanma konusundaki yetersizlik yüksek kaygı ve bilgisayara karşı olumsuz yargı oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür önyargılar ve kaygılar bilgisayar kullanımı konusunda verilecek bir eğitimle büyük oranda ortadan kaldırılabilmektedir (Asan, 2003) Bilgisayar Okur-Yazarlığı İnsanların temel bilgisayar bilgisi edinmeleri, beceri kazanmaları ve bu bilgileri modern yaşamda kullanmaları hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bilinçlendirilmeleri ve bu alana öncülük etmeleri açısından çok önemlidir. Bu öğrenme sürecine kısaca bilgisayar okur-yazarlığı olarak kabul etmenin doğru olacağı düşünülebilir döneminde çokça duyduğumuz okur-yazar, okur-yazarlık, özellikle kişisel bilgisayarlarla birlikte, bilgisayar okur-yazarı (computer literate), bilgisayar okur-yazarlığı (computer literacy) deyimleri ile yer değiştirmiştir. Ancak, ulusal düzeydeki istatistik verileri, ülke çoğunluğunun henüz bilgisayar okur-yazarı olmadığını göstermektedir. 4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

5 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim, bilgisayar okur-yazarlığının, sınırlı bir sürede tamamlanabilecek bir eğitim aşaması olmadığını ve bunun yaşam boyu eğitim anlayışı olarak algılanması gerektiğini göstermektedir. Bilgisayar okur-yazarlığının temel eğitimin son yılında başlayan ve orta-öğretim ile süren bir bütünlük içerisinde verilmesi okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesinde en doğru yol olacaktır. Üniversite yıllarındaysa, daha önce edinilen bilgisayar bilgi ve becerilerin, araştırmaya ve problem çözmeye yönelik olarak geliştirilebilir, dolayısıyla, öğrencilere verilecek bu uzun vadeli bilgisayar okur-yazarlığı eğitimini gerçekleştirebilmek için bilgisayar yeterliliğine sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. Şu an ülkemizde öğretmenlere özel kurslarda ve hizmetiçi eğitim kurslarında bilgisayar okur-yazarlığı altında kelime işlemci (Word), elektronik tablolama (Excel), sunum yazılımı (Powerpoint), ve Internet tarayıcılar (Netscape, Internet Explorer) gibi sınırlı sayıdaki yazılımların kullanımı öğretilmektedir Amaç Bu araştırmanın amacı Burdur ili merkez ilçe ilköğretim okul öğretmenlerinin bilgisayar okuryazarlık seviyesini tespit etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin; 1. Bilgisayarı ve interneti kullanım amaçları nelerdir? 2. Bilgisayarı ve interneti kullanım yerleri nerelerdir? 3. Bilgisayar teknolojisi kullanımıyla ilgili yeterlik düzeyleri nedir? Önem Bilgisayar artık yaşam alanlarımızın her boyutuna girmiş durumdadır. Bilgisayar olmadan çalışmalarımızı sürdürmek giderek zorlaşmaktadır. Yaşamı sürdürmenin bu gerçeği ise her bireyin temel bilgisayar becerilerine sahip olmalarını ve bunları etkili olarak kullanabilmelerini gerektirmektedir. Okullarda bu becerilerin kazandırılmasına yardımcı olacak ve rehberlik edecek düzeyde yeterliliklere sahip istenen sayıda bilgisayar okur-yazarı öğretmeninin bulunmaması eğitimde amaca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Araştırma ile elde edilen bulguların, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar okur-yazarlık durumunu ortaya çıkararak sorunun saptanması yönünde ilgililere yön göstereceği umulmaktadır Sayıltılar 1. Araştırmada kullanılacak veri toplama aracı, belirlenen amaçlara uygun verilerin toplanmasında aranan koşulları taşımaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5

6 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim 2. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri yanıtlar gerçek bilgi düzeylerini yansıtmaktadır Sınırlılıklar Bu araştırma; 1. Burdur ili merkez ilçe ilköğretim öğretmenleri ile sınırlıdır. 2. Ankette yer alan maddeler, eğitim-öğretim yılı bilgisayar destekli eğitim uygulaması ve bilgisayar okur-yazarlığı ile ilgili ilköğretim programında yer alan konuların alan taraması ile sınırlıdır Tanımlar Bilgisayar Destekli Eğitim: Bilgisayarın öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılmasına denir. Eğitim Yazılımları: Bilgisayar destekli eğitim amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmış öğretici, alıştırma ve pratik yaptırıcı, eğitsel oyunlar içeren bilgisayar yazılımlarıdır. Bilgisayar Okuryazarlığı: Kişisel bilgisayarları fazla zorlanmadan kullanabilir, bilgisayarlarda temel bazı işlemleri (kelime işlemcilerle yazı yazma, basit analizler, raporlar yapma, basit çizim programları kullanma, yazıcı kullanma vb.) gerçekleştirebilme yeterliliğidir. 2. YÖNTEM Bu araştırma, tarama modeli temeline dayanan betimsel bir çalışmadır Evren Araştırmanın evreni, Burdur ili merkez ilçe ilköğretim okullarındaki öğretmenler olarak belirlenmiştir Örneklem Bu çalışmanın örneklemini, Burdur merkez ilçeye bağlı random yöntemiyle seçilmiş beş ilköğretim okulunun öğretmenleri (n = 70) oluşturmaktadır. Örneklem evrenin % 14 ünü oluşturmaktadır Verilerin Toplanması Bu çalışmada, Burdur ili ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık seviyelerini belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan Burdur İli İlköğretim Öğretmenlerinin Okuryazarlık Seviyelerinin Tespiti Anketi kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenin demografik bilgileri ve bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin bu bölümü, orjinali İngilizce olarak Loyd ve Gressard (1984) tarafından geliştirilen ve Berberoğlu ve Çalıkoğlu (1991) 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

7 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL tarafından Türkçeye çevirilen bilgisayara yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlığı beceri düzeyini belirlemek amacıyla Zayim ve diğerleri (http://inettr.org.tr/inetconf8/bildiri/132.doc) tarafından hazırlanan anketin ikinci bölümde ise öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanmış ve Cronbach Alpha katsayısı 0.88 bulunan beşli likert tipi 23 soru bulunmaktadır. Anket eğitim-öğretim yılı II. dönemi sonunda katılım için gönüllülük ilkesi esas alınarak 5 okuldan 70 öğretmene uygulanmıştır Verilerin Çözümlenmesi Araştırma için kullanılan anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde anket uygulanan öğretmenlerin demografik özellikleri, bilgisayar ve interneti kullanım amaçları ve kullanım yerleri ortaya çıkarılmış ve bunun için frekans ve yüzde kullanılmıştır. İkinci bölümde ise öğretmenlerin bilgisayar yeterlikleri, çok yetersiz, yetersiz, orta düzeyde yeterli, yeterli ve çok yeterli şeklinde likert tipi sorularla belirlenmeye çalışılmış, ancak burada da frekans ve yüzdelerle yorumlamalara gidilmiştir. 3. BULGULAR VE YORUMLARI 3.1 İlköğretim Öğretmenlerin Bilgisayar ve İnterneti Kullanım Amaçları ve Yerleri Anketin birinci kısmında öğretmenlerin demografik bilgileri ve bilgisayar ve interneti kullanım amaçları ve kullanım yerleri ile ilgili sorular yer almıştır. Demografik bilgiler bu araştırmada sadece genel bir izlenim oluşturmak amacıyla verilmiş ve özellikler arasında hiçbir ilişki aranmamıştır. Bu bölümden elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda verilmiştir: Tablo I : Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı Özellikler N Örneklemin yüzdesi Erkek 34 48,6 Kadın 36 51,4 Toplam Tablo I de görüldüğü gibi, ankete katılan 70 kişiden 34 ü (% 48,6) erkek, 36 sı (% 51,4) ise kadındır. Tablo II : Öğretmenlerin Kıdem Yılı Özellikler N Örneklemin yüzdesi 0-5 Yıl 7 10, Yıl 14 20, Yıl 8 11, Yıl 15 21, Yıl 26 37,1 Toplam Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7

8 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Tablo II de görüldüğü gibi, ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%58.5) 15 yıl ve üzeri kıdem yılına sahiptir.5 yıla kadar hizmeti olanlar %7, 6-10 yıl arası kıdemi olanlar %20 ve yıl kıdemi olanlar ise ankete katılanların %11.4 ünü oluşturmaktadır. Tablo III : Öğretmenlerin Sertifika Sahibi Olma Durumları Özellikler N Örneklemin yüzdesi Evet 68 97,1 Hayır 2 2,9 Toplam Tablo III de görüldüğü gibi, ankete katılan sadece iki kişinin (%2.9) bilgisayar sertifikasının olmadığı, diğer 68 kişinin (%97.1) ise bilgisayar sertifikası olduğu görülmektedir. Tablo IV : Bilgisayar Kullanım Yerleri Özellikler N Örneklemin yüzdesi Cevap yok 2 2,9 Bilgisayar Kullanmıyorum 4 5,7 Evde Kullanıyorum 11 15,7 Okulda Kullanıyorum 9 12,9 İnternet Cafe de Kullanıyorum 1 1,4 Hem Evde Hem Okulda Kullanıyorum 39 55,7 Evde, Okulda ve İnternet Cafe de 4 5,7 Toplam Tablo IV de görüldüğü gibi, bilgisayar kullanım yerleri olarak bilgisayarı hem okulda hem de evde kullanan sayısı %55.7 ile en yüksek orandadır. sadece evde kullananlar %15.7, sadece okulda kullanan öğretmenler % 12.9 ve diğer yerlerde kullananlar % 10 un altında çıkmıştır. Tablo V : İnternete Bağlanma Yerleri Özellikler N Örneklemin yüzdesi İnternete Bağlanmıyorum 12 17,1 Evimden Bağlanıyorum 10 14,3 Okuldan Bağlanıyorum 17 24,3 Evden ve Okuldan Bağlanıyorum 27 38,6 Evden ve İnternet Cafe den Bağlanıyorum 3 4,3 Evde, Okulda ve İnternet Cafe de Bağlanıyorum 1 1,4 Toplam Tablo V deki veriler tablo IV deki verilerle paralellik göstermektedir. Evden ve okuldan bağlandığını belirtenlerin oranı %38.6 ile en fazla olarak bulunmuştur. Bunu %24.3 ile okuldan bağlanma izlemiş, evde, okulda ve internet kafede bağlanma durumu ise yalnızca %1.4 olarak bulunmuştur. 8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

9 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Tablo VI : İnterneti Kullanım Amaçları Özellikler N Örneklemin yüzdesi 1 Internet te araştırma 53 75,7 2 E-Posta 24 34,3 3 Web Sayfası Yayınlama 2 2,9 4 Çoklu Ortam Oluşturma 3 4,3 5 Sohbet 14 20,0 6 Oyun, Eğlence 9 12,9 7 Tartışmalara Katılım 2 2,9 8 Öğretim 32 45,7 9 Medyayı İzleme 25 35,7 Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu soruda, Tablo VI daki değerler incelendiğinde, öğretmenlerin interneti çoğunlukla araştırma yapmak için kullandığı (%75.7) görülmektedir. Diğer amaçların %45.7 ile öğretim, %35.7 ile medyayı izleme, %34.3 ile E-Posta, %20.0 ile sohbet şeklinde gerçekleştiği görülmektedir Bilgisayar lik Seviyesinin Ölçümü Anketin ikinci bölümü ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin bilgisayar yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için hazırlanmıştır. Bu bölümde kişinin bilgisayar okur-yazarı olarak sayılabilmesi için gerekli olan temel bilgi ve becerilerle ilgili sorular bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu bilgi ve becerilere sahip olma dereceleri 5 li likert tipi ölçeğe verdikleri yanıtlara göre belirlenmiştir. Bu bölümden elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir: Tablo VII : MS Word lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 1. Bir doküman oluşturabilir veya açabilirim. 2. Kes, kopyala, yapıştır gibi basit komutları kullanabilirim. 3. Koyu, italik, altı çizgili, yazı karakteri değiştirme, yazı rengini değiştirme gibi basit formatlama işlemlerini yapabilirim. 4. Nesne ekleme, nesne boyutunu değiştirme ve nesnenin yerini değiştirme gibi biraz daha karmaşık işlemleri yapabilirim. 1,4 14,3 15,7 25,7 42,9 2,9 7,1 8,6 8,6 72,9 0 10,0 10,0 14,3 65,7 2,9 4,3 18,6 22,9 51,4 Tablo VII de görüldüğü gibi, MS Word yeterlilik ölçeğindeki bütün maddelerde öğretmenlerin kendilerini çok yeterli olarak belirttikleri oran diğerlerine göre daha fazladır. ve çok yeterli seçeneklerini belirten öğretmenlerin oranı 1. maddedeki özellikte %68.6, 2. maddede %81.5, 3. maddede %80, 4. maddede ise %74.3 olarak bulunmuştur. MS Word Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9

10 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim uygulamalarının çok yaygın kullanımı ve basit becerilerden oluşması öğretmenlerin bu becerilere üst düzeye sahip olduklarını göstermektedir. Tablo VIII : MS Excel lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 5. Bir tablo işlemci dosyasını veritabanıyla birleştirebilirim 6. Bir çalışma sayfası oluşturabilir veya açabilirim. 7. Grafik eklemek veya satır yada sütunların boyutunu değiştirmek suretiyle çalışma sayfasının formatını değiştirebilirim. 8. Formüller ve ileri seviyede düzeltme işlevlerini kullanabilirim. 5,7 1,4 30,0 35,7 27,1 4,3 2,9 21,4 28,6 42,9 0 4,3 2,9 28,6 35,7 7,1 8,6 38,6 32,9 12,9 Tablo VIII değerleri incelendiğinde, öğretmenlerin MS Excel ile ilgili daha basit sayılabilecek işlemlerde kendilerini yeterli gördüklerini fakat daha karmaşık işlemlerde yeterlik oranının düştüğü görülmektedir. ve çok yeterli derecelerini belirtenlerin 5. özellikte oranı %62.8, 6. özellikte %71.5, 7. özellikte %64, 8. özellikte ise %45.8 olarak bulunmuştur. Tablo VII de de görüldüğü gibi öğretmenlerin Formüller ve ileri seviyede düzeltme işlevlerini kullanabilirim yeterliğine istenilen düzeyde sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin her ne kadar bilgisayar kullanım sertifikaları olsa da daha karmaşık becerilerde öğrenme ihtiyacı içerisinde oldukları görülmektedir. Tablo IX : MS Powerpoint lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 9. Powerpoint gibi bir program kullanarak basit bir sunum hazırlayabilirim. 1,4 5,7 17,1 24,3 51,4 Tablo IX değerler incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin yarısından fazlasının (%51.4) Powerpoint türü bir program kullanarak basit bir sunu hazırlayabildikleri görülmektedir. Kendilerini yeterli görenler de eklendiğinde bu oran %75.9 a çıkmaktadır. Uygulama yapılan okulların tamamında bilgisayar laboratuarlarının olması, öğretmenleri bu beceriyi davranışa dönüştürmeye yöneltebilecek bir eğilim olarak görülebilir. Bu durum ise okulda araç ve gereç bulundurulması ile öğretmenlerin bu araç ve gereçleri kullanma arasındaki pozitif ilişkiyi güçlendirici bir sonuç olabilir. 10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

11 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Tablo X : İşletim Sistemleri lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 10. Bir işletim sistemini ( Windows 95/98/XP/Mac /OS vb.) etkin bir şekilde kullanabilirim. 11. Birden fazla işletim sistemini etkin olarak kullanabilirim 12. İki veya daha fazla pencere veya program arasında çalışabilme gibi çoklu görevleri anlayabiliyorum. 13. Bir komutu yerine getirmek için bir, iki veya daha fazla tuşa basma gibi kısa yol tuşlarını nasıl kullanacağınızı biliyorum. 14. Masaüstünü (desktop) nasıl kuracağımı ve tanımlayacağımı biliyorum. 4,3 4,3 25,7 37,1 28,6 2,9 7,1 35,7 31,4 22,9 1,4 10,0 34,3 32,9 21,4 1,4 8,6 28,6 40,0 21,4 5,7 5,7 27,1 31,4 30,0 Tablo X daki değerler incelendiğinde, İşletim Sistemleri ile ilgili bütün özelliklerde kendilerini yeterli ve çok yeterli görenlerin oranını daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak bu oranlar 10. özellikte %65.7 ile en yüksek oranda görülürken, 13. ve 14. özelliklerde %61.4, 11 ve 12. özelliklerde ise daha düşük olarak %54.3 şeklinde ortaya çıkmıştır. 11 ve 12. özelliklerin diğerlerine göre daha karmaşık olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerin bu becerilerdeki eksiklikleri gözlemlenmektedir. Tablo XI : Eğitim Yazılımları lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 15. Öğretim için öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren bire-bir öğretim programları kullanabilirim. 16. Öğretim için video oyunlar gibi gerçek hayatı benzeştiren benzeşim (simulasyon) programları kullanabilirim. 17. Öğretim için soru sorup dönüt sağlayan alıştırma-uygulama programları kullanabilirim. 1,4 5,7 24,3 35,7 32,9 0 5,7 32,9 34,3 27,1 1,4 5,7 34,3 27,1 31,4 Tablo XI deki değerler incelendiğinde, Eğitim Yazılımı yeterliğinde kendilerini yeterli ve çok yeterli gören öğretmenlerin oranı 15. özellikte en yüksek oranıyla %68.6, 16. özellikte %61.4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11

12 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim ve 17. özellikte ise %58.5 olarak bulunmuştur. Bulgular her üç özellikte de orta düzeyde yeterli seçeneklerinin de yüksek oranlarda bulunduğunu göstermektedir. Bu oranın yüksekliği ya da öğretmenlerin önemli bir bölümünün kendilerini Eğitim Yazılımı ile ilgili yeterliklerde orta düzeyde bir yeterlikte algılamaları, sınıflarda eğitim yazılımlarını uygulayacak donanımın olmaması ve öğretmenlere teknolojiyi kullanma alışkanlığının ve yeterliliğinin kazandırılamamış olmasıyla ilişkilendirilebilir. Tablo XII : İnternet Kullanım lik Ölçeği Özellikler Çok Orta Düzeyde Çok 18. İnternette bilgisayar kullanımına yönelik siteleri, forumları ve haber gruplarını takip ederim. 19. Karşılaştığım problemlerin çözümlerini internetten bulmaya çalışırım. 20. İnternette bilgi kaynaklarına ulaşmada zorluk çekmiyorum. 21. Planlama ve ders materyali hazırlamada internetten faydalanıyorum. 22. Sık kullanılanların nasıl oluşturulduğunu ve bunları kullanmayı biliyorum 23. Göz Gezdirici (Browser İnternet Explorer) seçeneklerinizi değiştirebilirim 1,4 8,6 32,9 18,6 38,6 4,3 4,3 21,4 22,9 47,1 2,9 2,9 21,4 17,1 55,7 2,9 2,9 17,1 15,7 61,4 2,9 1,4 21,4 25,7 48,6 5,7 1,4 42,9 25,7 24,3 Tablo XI deki değerler incelendiğinde, Ankette internet kullanım yeterliliğinin ölçülmeye çalışıldığı maddelerde anketin diğer bölümlerine yeterliklere nazaran oranın oldukça yüksek çıktığı görülmektedir. Ancak 18. özellikte kendilerini yeterli ve çok yeterli görenlerin oranı %57.2 ve 23. özellikte ise bu oran %50 olarak bulunmuştur. Ancak bu bölümle ilgili bütün özelliklerde kendilerini yetersiz ve çok yetersiz olarak algılayanların düşük çıktığı görülmektedir. 18. maddede belirtilen yeterliğin diğerlerine göre düşük çıkması öğretmenlerin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmada bütün kanalları kullanmada bir ilgi veya isteklilik eksikliğinin var olduğu şeklinde düşünülebilir. 4. SONUÇ Araştırmanın bulgularının değerlendirilmesi doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Araştırmanın birinci ve ikinci alt problemine yönelik olarak anketin birinci bölümünden çıkan sonuca göre öğretmenler hem evde hem de okulda bilgisayarı kullandıkları ve internete bağlandıkları ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bilgisayar kullanmıyorum ve internete bağlanmıyorum seçeneklerini işaretleyen öğretmenler olsa da bu oran düşüktür. Öğretmenlerin interneti çoğunlukla araştırma yapmak için kullandığı görülmektedir. 12 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

13 Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL 2. Araştırmanın birinci ve ikinci alt problemine yönelik olarak anketin birinci bölümüne bakıldığında, bilgisayar sertifikası sahibi olma oranı %97,1 dir. Bu sonuca göre anketin ikinci bölümünde bilgisayar yeterliliğinin ölçüldüğü sorularda yeterli seçeneğini belirtme oranının da buna yakın olması gerekirdi. Fakat hiçbir bölümde oran sertifika sahibi olma oranına yakın çıkmamıştır. 3. Üçüncü alt probleme yönelik olarak anketin ikinci kısmından çıkan sonuç ise; öğretmenlerin daha çok MS Word, Powerpoint ve İnternet konusunda kendilerini daha yeterli gördükleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Eğitim yazılımlarını kullanma konusunda her ne kadar yeterlik oranı yüksek olsa da, kendilerini yetersiz olarak algılayanların oranı da dikkate değer bir biçimde yüksek bulunmuştur. 5. ÖNERİLER 1. Bilgiye en hızlı erişim kaynağı olarak kabul edilen eğitim araçlarının başında bilgisayar ve internet gelmektedir. Bu nedenle ülkelerin eğitim sistemlerinin en önemli görevi bilgisayar okur-yazarı bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bu yeterlilikte bireyler yetiştirebilmek içinde yapılması gereken, tabi ki bu yeterliliği kazandırabilecek donanımda öğretmenler yetiştirebilmek ve mevcut öğretmenleri de bu yönde geliştirecek hizmetiçi eğitimlere yönlendirmek olacaktır. 2. Buradan, dershanelerdeki bilgisayar sertifika programlarının ve hizmetiçi eğitim programlarının yeterince hedeflere ulaşamadığı sonucu çıkarılabilir. Bunun için öncelikle dershanelerdeki bilgisayar kullanımına yönelik sertifika programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve kalitesinin sürekli izlenmesi gerekmektedir. Kurumlar da bilgisayar kullanımı ile ilgili hizmetiçi eğitim programları açmalı ve bunları sürekli hale getirmelidir. Ayrıca bu programlarla ilgili program geliştirme süreçlerini de bilimsel ölçütlere göre gerçekleştirmelidirler. 3. Hedeflediğimiz bilgisayar okur-yazarlığına ulaşmak için gerekli olan çalışmalara hız kazandırılarak ve ciddiyetle uygulanmalıdır. Ayrıca bilgisayar okur-yazarlık eğitimi bir süreç haline getirilmelidir. Bu eğitimin özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda daha da önem kazanması gerekmektedir. Eğitim sisteminde şu anda görev yapan öğretmenlerinde nitelikli bir hizmetiçi eğitim programından geçirilmesi gerekmektedir. Böylece Milli Eğitim Sistemi, bilgiye ulaşma yollarını çok iyi algılamış ve bunları uygulamaya geçirebilecek bireyleri yetiştirecek öğretmenlerle çağdaş uygarlık düzeyini çıkartacak bireyler yetiştirmek hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacaktır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13

14 Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Attitudes of Students Toward Computers. Egitim ve Bilim, 20, Issue 100, (In Turkish). Çağıltay K., Çakıroğlu J., Çağıltay N., Çakıroğlu E. (2001) Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:21 s Asan A. (2003). Computer Technology Awareness by Elementary School Teachers: A Case Study from Turkey. Journal of Information Technology Education. Sayı:12, cilt: 2, s: Cagiltay, K., Askar, P., ve Ozgit, A. (1995). Setting Up a Computer Mediated Communication Network For Secondary Schools. Collins, A. (1996). The Role of Computer Technology in Restructuring Schools. (2001, Haziran 15). Kocasaraç, H., (2003). Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen likleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology. ( ). Korkmaz, Hünkar (2000). Çoklu Zeka Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi,Eğitim ve Bilim MEB.(2005) İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Norton, Priscilla and WIBURG Karin M.Teaching with Technology New York: Harcourt Press, Zayim, N., İşleyen, F., Gülkesen, K. H., Saka, O., Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri, 14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 1 Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Hüseyin KOCASARAÇ Bilgisayar Formatör Öğretmeni Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Öğrencisi E-mail

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GİRİŞ Haberleşme ve İletişim Teknolojisi HİT, bu alanda önceki yıllara ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Bu derste öğrenciler, bilgisayar ve donanımları (DVD,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 27-38 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Halil Coşkun

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA 212 GİRİŞ Bakanlığımızda görev yapan personelin Meslek içi eğitim

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi)

Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY (Orta Doğu Teknik

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı