SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yedidalga Lefke proje kapsamında 2 adet Bulaşık Yıkama Makinası, Adet Hamur Yoğurma Makinası, Adet Mikrodalga Fırın, Adet Portakal Sıkma Makinası Depolu, Adet Sebze Doğrama Makinası, Adet Patates Soyma Makinası, Adet Buhar Konveksiyonlu Elektrikli Fırın, Adet Espresso Kahve Makinası, Adet Isıtmalı Banket Arabası, 40 Adet 2 li Yemek Çatalı, Adet 8 Bıçak, 40 Adet 2 li Yemek Bıçağı, 500 Adet Servis Tabağı, 500 Adet Meze Tabağı, 200 Adet Salata Tabağı ve Adet Terazi için mal alımını sonuçladırmayı planlamaktadır. Mal işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Caner Aspava b) Adresi: Yedidalga-Lefke c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Caner Aspava İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a)projenin Adı: Aspava Büyüyor b)alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT (Bulaşık Yıkama Makinası), (Bulaşık Yıkama Makinası), (Hamur Yoğurma Makinası), ( Mikrodalga Fırın), (Portakal Sıkma Makinası Depolu), ( Sebze Doğrama Makinası), ( Patates Soyma Makinası), (Buhar Konveksiyonlu Elektrikli Fırın), ( Espresso Kahve Makinası), 2.5. ( Isıtmalı Banket Arabası), (2 li Yemek Çatal), ( 8 Bıçak), ( 2 li Yemek Bıçak), (Servis Tabağı), ( Meze Tabağı), ( Salata Tabağı), ( Terazi). d)işin/teslimin Gerçekleştirileceği yer: Yedidalga-Lefke e)alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <...> f)son teklif verme tarihi ve saati : < > <5:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

2 Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;.gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 0'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../20... İmza Teklif Veren:

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 2, LOT 2 Sözleşme numarası: KKTC-4-BBYT-0/036 İHALE 2 LOT (Bulaşık Yıkama Makinası), (Bulaşık Yıkama Makinası), (Hamur Yoğurma Makinası), ( Mikrodalga Fırın), (Portakal Sıkma Makinası Depolu), ( Sebze Doğrama Makinası), ( Patates Soyma Makinası), (Buhar Konveksiyonlu Elektrikli Fırın), ( Espresso Kahve Makinası), 2.5. ( Isıtmalı Banket Arabası), (2 li Yemek Çatal), ( 8 Bıçak), ( 2 li Yemek Bıçak), (Servis Tabağı), ( Meze Tabağı), ( Salata Tabağı), ( Terazi).. Genel Tanım Aspava Büyüyor projesi kapsamında Aspava Restoran ın genişlemesi doğrultusunda, Bulaşık yıkama makinası, Hamur yoğurma makinası, Mikrodalga fırın, Portakal sıkma makinası depolu, Sebze doğrama makinası, Patates soyma makinası, Buhar konveksiyonlu elektrikli fırın, Espresso kahve makinası, Isıtmalı banket arabası, 2 li Yemek çatalı, 8 Bıçak, 2 li Yemek bıçak, Servis tabağı, Meze tabağı, Salata tabağı, Terazi alımı söz konusudur. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar BULAŞIK YIKMA MAKİNASI LOT En az 3 program seçenekli olması gerekir En az 000 tabak/saat kapasiteli olması gerekir Su ve neme karşı tamamen izolasyonlu olması gerekir Ayakların yüksekliği ayarlanabilir olması Yıkama ve durulama kolları kolayca temizlenebilir, polyproplen malzemeden imal edilmiş olması 2 BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI LOT En az 5 program seçenekli olması gerekir En az 500/saat tabak kapasitesi olması gerekir. Ayakların yüksekliği ayarlanabilir olması Yıkama ve durulama kolları kolayca temizlenebilir, polyproplen malzemeden imal edilmiş olması

4 3 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI LOT Karıştırıcı aparat, kazan ve koruma kafesi paslanmaz çelik olması gerekir En az 50 kg/sefer kapasitesi olması 4 MİKRODALGA FIRIN LOT En az 23 lt kapasitesi olması gerekir 5 LOT PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ DEPOLU Dakikada en az 38 adet sıkması gerekir Portakal stoklama kapasitesi en az 5 kg olması gerekir Portakal suyu stoklama kapasitesi en az 5 lt olması gerekir Depolu olması 6 SEBZE DOGRAMA MAKİNASI LOT Dilimleme, doğrama, rende, parmak patates ve küp kesme yapabilmesi gerekir. En az 8 adet bıçağı bulunması gerekir. Otomatik olarak sürekli çalışma imkanı olması En az 250 kg/saat doğrama yapabilmesi 7 PATATES SOYMA MAKİNASI LOT Makinanın tamamı paslanmaz çelik olması gerekir. Patetesleri otomatik olarak soyması ve yıkması gerekir En az 20 kg/sefer patates soyması

5 8 LOT BUHAR KONVEKSİYONLU FIRIN Fırın Genişlik:.069 mm x Derinlik: 97 mm x Yükseklik:.07 mm olması Kullanılabilir GN tepsi aralığı 2/, / GN olması Kapasitesi en az 0 adet 2/ GN veya 5 adet / GN olması Alınacak fırın, DIN 8866 e uygun olarak, ticari mutfaklarda kullanılan tüm methodları karşılayacak şekilde, kuru ısı, buhar ayrı ayrı veya birbiri ardına ve kombinasyon şeklinde pişirme seçeneği sunması Buharlı pişirme: 30 ºC-30 ºC Kuru ısıda: 30 ºC ºC Buharlı ve kuru ısıda birlikte pişirmede : 30 ºC 300 ºC olması Fırında; et, tavuk ürünleri, balık, aparatifler/sebze, yumurtalı ürünler/tatlılar, unlu mamüller ve sonlandırma için min. 7 adet otomatik pişirme modu bulundurmalıdır. Pişirme sırasında, mevcut kabin içi durumu (sıcaklık, nem vb) grafikle destekleyecek şekilde görselleştirmelidir. Pişirme prosesinde geçmiş adımları ve beklenen ileriki adımları görebilme seçeneği sunması Çeşitli yemekleri aynı anda farklı raflarda pişirebilme imkanı olacak, pişen yemeklerin kokusu ve tadı birbirine karışmayacaktır. Her rafa konulan yemeklerin ayarlanmış pişirme sürelerini otomatik kontrol edebilen ve pişme süresi dolduğunda hangi rafın piştiğini otomatik uyarabilen özellikte akıllı pişirme sistemi bulunması Fırın kapak açılma sayısına, açık kalma süresine, ürün büyüklüğü ve yükleme miktarına göre pişirme sürelerini, fan hızını ve kabin iklimini tekrar otomatik olarak ayarlamalıdır. Proseslerle ilgili yapılan tüm ayarlamaları ayar yapıldığı sırada ekranda göstermelidir. Ayrıca, istenildiğinde geçmişte yapılan ayarlara ulaşılabilecek bir bilgi ekranı olması Kullanım kılavuzu ve pişirme uygulama kılavuzları cihazda yüklü ve istenildiğinde ulaşılabilir olması Fırında Türkçe dahil tüm dünya dillerinde kullanım seçeneği sunması İstenildiğinde dil değişimi yapılabilmesi Tarih ve saati ayarlanabilir otomatik başlama zaman seçeneğine sahip olması

6 8 LOT BUHAR KONVEKSİYONLU FIRIN (DEVAM) Hassas min. en az 3 adımlı ayarlanabilir manuel nemlendirme özelliği olmalıdır. En az 5 kademede ayarlama yapılabilen mayalama özelliği bulunmalıdır. Min. 8.5"lik renkli TFT ( dokunmatik ) ekrana sahip olmalıdır Cihazların içi ve dışı en az AISI 304 ( DIN.430) kalite paslanmaz çelik olacaktır. Pürüzsüz ve köşeler yuvarlatılmış hijyenik pişirme kabinine sahip olacaktır. Programlanabilir, en az 5 farklı fan hızına sahip olacaktır. Fırın kapağı açıldığında ısı kaybını önlemek ve her türlü yaralanma riskini önlemek için fan 5 saniye içerisinde durabilen özellikte olmalıdır. Ayrıca fan pervanesinin içinde otomatik yağ ayırıcı bulunmalıdır Klima kontrol mekanizması: Fırın içindeki nem oranını sürekli tespit eden sisteme sahip olacaktır ve nem miktarını kendi otomatik ölçümleyebilecek ve gıdanın ihtiyacına göre otomatik nem alma sistemi devreye girebilecektir. Nem oranı % hassasiyetle ayarlanabilir olmalıdır. Fırın arabası kabin içinde olduğunda sızdırmazlık sağlayan mekanizması ile kabin dışına buhar veya hava çıkışını engelleyen biçimde olacaktır. Fırın 20x GN 2/ kapasiteli tekerlekli fırın arabası ile beraber verilecektir. Araba tekerlekli olup rahat hareket ettirilecek, tekerleklerde fren sistemli olacaktır. GN 2/, GN / boylamasına raflı olacaktır. Tekerlekli araba kullanımı için kol olmalıdır ve bu kol cihazın yanına asılabilmelidir. CE belgesi olacaktır Yedek parçalarını üretici firma 0 yıl süreyle temin edebiliyor olmalıdır. Buharlı kombi fırının üzerinde yazan marka ile o markanın sahibi olan firmanın merkez fabrikasında üretilmiş olmalıdır. İsme özel bir başka ülkede fason olarak üretilmiş olmamalıdır. VDE onaylı, herhangibir gözetimci olmadan pişirme ve yıkama yapılabilir sertfikasının olması gerekir. Fırın kullanıcı hataları dışındaki her türlü arızaya karşı en az 2 yıl full garanti ile verilmesi

7 9 LOT ESPRESSO KAHVE MAKİNASI En az 2 gruplu olması gerekir Tam otomatik olması gerekir Boiler hacmi en az 0 lt olması gerekir 0 LOT ISITMALI BANKET ARABASI Boyutlarının 827*90*8 +-5 cm olması gerekir. Çalışma derecesi +65/+70 derece elektrikli rezistanslı fanlı ısıtma sistemli olması Dijital termometre İç ve dış gövde paslanmaz çelik olmalıdır. LOT YEMEK ÇATALI 2 Lİ 8/0 cr N:304 Paslanmaz Çelik olması En az 2 yıl garantisi olması birine sahip olması 40 2 LOT BIÇAK Rendeleyici bıçak-33mm adet, küp kesici bıçak 0x0-2 adet, küp kesici bıçak 20x20-2 adet, rendeleyici bıçak -2 mm - adet, dilimleyici bıçak-2 mm adet, dilimleyici bıçak -5 mm adet olmak üzere 8 adet bıçak olması 3 LOT YEMEK BIÇAK 2 Lİ 8/0 cr N:304 Paslanmaz Çelik olması En az 2 yıl garanti belgesi olması birine sahip olması 40 4 LOT SERVİS TABAĞI 30 cm çapında olması birine sahip olması Yüksek ısıya (85 c) karşı dirençli olmalı kırılma çatlama göstermemelidir. 500

8 5 LOT MEZE TABAĞI 4 cm dikdörtgen kayık tabak şeklinde olması birine sahip olması Yüksek ısıya (85 c) karşı dirençli olmalı kırılma çatlama göstermemelidir LOT SALATA TABAĞI 23 cm çapında çukur tabak olması birine sahip olması Yüksek ısıya (85 c) karşı dirençli olmalı kırılma çatlama göstermemelidir LOT TERAZİ Cihazın tartma kapasitesi en az -00 kg olması Cihazın tartım hassasiyeti 0,5 kg a kadar olması Cihazın ekranı dijital olması 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 4. Garanti Koşulları 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 4. Gerekli Yedek Parçalar 5. Kullanım Kılavuzu 6. Teslim süresi Tüm ekipman ve malzemeler en geç 3 ay içerisinde teslim edilmelidir. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) Tüm elektrikli cihazlar KKTC de kullanılan elektrik şebekesine uygun olacaktır. Yukarıdaki cihazlar için verilen değerler yaklaşık değerlerdir. Bu nedenle yukarıda belirtilen (Güç, Kapasite ve Ölçül v.b.), değerlere yakın alternatif teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. Sevkiyat yüklenici firma tarafından Yedidalga-Lefke adresindeki Aspava Restoran a yapılacaktır.

9 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur Kuzey

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI DAREM TRADING LTD. Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. 1.1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI GÖKHAN SARAÇ Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Altay Osman Onuray a KKTCTurizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Riviera Beach Bungalows & Mocamp da

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı