n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz"

Transkript

1 . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de iflime u ram fl epitel hücrelerinin kendi original s n rlar içinde kald n vurgulamak için 1932 de, Broders taraf ndan kullan lm flt r. Malign epitel proliferasyonunun bazal membran geçmedi i ve stromay invaze etmedi i bir patolojik durumdur. O y llarda patologlar in situdan invaziv safhaya geçifli kaç n lmaz bir gidifl olarak kabul ediyorlard de, Foote ve Steward lobuler karsinoma in situ tan mlamas ile in situ kavram n biçimsel olarak memeye uygulad lar. Buradaki anlam nda da invaziv döneme geçiflte bir ara form oldu u düflüncesi hakimdi 1950 de, Steward n situ duktal karsinoma terimini kullanm fl ve ISDK preinvaziv lezyon olarak kabul edilmifltir Malign de iflime u ram fl epitel hücreleri basal membran geçmedi i ve stromay invaze etmedi i için lenf ve kan dolafl m na kat lamazlar bu nedenle sistemik bir yay l m göstermezler. Günümüzde ise n Situ Meme kanseri tan mlamas, hiç invazyonu olmayan karsinom için kullan lmaktad r.. Ad kanser olmas na ra men, bu tip kanserler invaziv tip kanserin biyolojik davran fl n göstermezler, yada bir nedenle göstermeye bafllarlar American Joint Committe on Cancer (AJCC) in 2002 y l nda yapm fl oldu u meme kanseri TNM s n fland rmas na bakt m zda memenin n Situ kanserleri Tis (Tümör n Situ)ve Evre 0 olarak ifade edilir. Bu s n fland rmaya göre Tis; 1- Tis (DK S) : Duktal Karsinoma n Situ. 2- Tis (LK S) : Lobuler Karsinoma n Situ. 3- Tis (paget) : Kitlesiz paget hastal olarak üç gruba ayr l r. Histolojik incelemede n Situ tümörde mikroinvazyon (0.1 cm veya daha küçük çapta) saptan rsa T1mic olarak belirtilir ve Evre I içine al n r. Memenin n Situ kanserleri olan Duktal Karsinoma n Situ (DK S) ve Lobular Karsinoma n Situ (LK S) histopatolojik olarak birbirinden çok farkl oldu u gibi biyolojik davran fl yönlerindende farkl özelliklere sahiptir. Bu hastal klar n gerek do al seyirleri,,isimlendirilmeleri ve gerekse tedavileri yönünden çeliflkiler vard r ve halen sonuçlanmam flt r. Lobular Karsinoma n Situ (LK S) Karekteristikleri : - LK S hemen daima yafllar aras ndaki premenopozal ve hormon replasman tedavisi gören postmenopozal kad nlarda bulunur. - Baflka bir nedenle yap lan meme biyopsisi spesimenlerinde rastlant sonucu ortaya ç kar lan mikroskopik bir bulgudur. - Kanser yada kanser prekürsörü de ildir. Meme kanseri gelifliminde bir risk faktörüdür. - Kitle oluflturmaz, meme bafl ak nt s na neden olmaz. - Varl n n belirtisi olabilecek kendine özgü bir klinik ve mamografik bulgusu yoktur. - S kl kla multisentrik ve bilateraldir. - Metastaz görülmez. - Bazen DK S dan ayr m zor olabilir. 79

2 Prof. Ali Cengiz Rastlanma s kl : Memelerinde LK S bulunmas na karfl n, do al ve asemptomatik göründükleri için kendilerine bir nedenle biyopsi yap lmam fl kad nlarda da olabilece inden, LK S in gerçek insidans bilinmemektedir. Haagensen selim meme biyopsisinin retrospektif incelenmesi sonucu LK S görülme oran n %2.7 olarak vermifltir. Oysa Page ve arkadafllar, kendi serilerindeki oran %0.5 olarak belirlemifllerdir. nvaziv kanserle iliflkisi : LK S sonras invaziv kanser geliflme s kl %4 -%35 aras nda de iflmektedir.!0 y lda %13, 20 y lda %26, ve 35 y lda %35 olarak bulunmufltur.kabaca her y l için %1 art fl saptanm flt r. Risk her iki meme içinde eflittir. Annesinde ve k z kardeflinde meme kanseri aile anemnezi olan 40 yafl ndan genç kad nlar invaziv kanser geliflimi için ek risk tafl r. Bodian, LK S tan s n konulduktan sonra kendilerinde invaziv kanser geliflen hastalar n %27 sinde invaziv lobuler kanserin di erlerinde ise invaziv duktal kanserin subtiplerinin bulundu unu bildirmifltir. Biyopside LK S : Tru-cut i ne ile al nan Core biyopside Atipik Duktal Hiperplazi (ADH) saptan rsa eksizyonel bir biypsi yap lmal d r. Çünki tan s i ne biyopsisi ile konmufl bu olgularda DKIS ve hatta invaziv kanserin görüldü ü bilinmektedir. Ayn prensip LK S saptand ndada geçerlimidir? Liberman ve arkadafllar Core biyopside LK S in saptand afla daki belirtilen durumlarda.; 1-LK S histolojik bulgusunun, mamografideki baflka bir patolojinin varl n düflündüren bulgular ile uyuflmad zaman. 2- Core biyopsi örne inde LK S ve DK S histolojik özelliklerinde çak flma ve kar fl kl k oldu unda. 3-LK S, tel ile lokalizasyon biyopsisi gerektiren radyal skar ve ADH gibi yüksek rikli lezyonlar ile birlikte bulundu u zaman eksizyonel biyopsiyi önermifllerdir. Ayr ca LK S histolojisi ile birlikte memede kitle de bulunuyorsa eksizyonel biyopsi yap lmal d r. Genel olarak klasik LK S in cerrahi tedaviyi gerektirmemesi nedeniyle, eksizyonel biyopside LK S varl baflka bir neden yoksa bir cerrahi giriflimi gerektirmez. ADH da oldu u gibi LK S içinde cerahi s n rlar n bir anlam yoktur. Bu durum DK S veya invaziv kanser için yap lan cerrahi uygulamaya benzemez. Eksizyonel biyopsi s n r nda LK S bulunmas cerrahi olarak daha fazla doku ç kartmay gerektirmez. Ancak pleomorfik LK S li hastalar bir istisnad r. Çünkü bu histolojik yap y görteren LK S bir çok sitoljik karekter bak m ndan DK S e bezer fakat LK S in immunolojik profilini yans t r. Pleomorfik LK S biyolojik olarak aggressif bir hastal temsil edebilir. E er pleomorfik LK S özellikle pleomorfik nvaziv lobuler kanser ( LK) geliflmesi için predispoze ise o zaman memede pleomorfik bir LK S b rakmak riski çok yükseltir.bu durumda uzun süreli takip verilerinin yoklu u nedeniyle herhangi bir tedavi önerisi tamamen spekülatiftir. LK de yap lan meme koruyucu ameliyatta eksize edilen parçan n s n r nda LK S bulunmas anlaml olmal d r ve bu durumda lezyonun bir devam oldu unu ima eder. Yani s n r negatif olarak kabul edilmemelidir.indeks lezyon ve s n rlar temizlenmelidir. LK baflar l olarak eksize edilirse her iki memenin herhangi bir yerinde baflka LK S oda bulunma olas l na ra men bu durum koruyucu meme tedavisi için bir kotrendikasyon oluflturmaz. Halbuki indeks lezyon nvaziv Duktal Karsinoma ( DK)ise ve s n rda veya specimen içinde LK S bulunmaktaysa bir çok araflt r c bunu pozif s n r olarak düflünmeyecektir. Birçok çal flmada DK ve LK S in birlikte bulundu u hastalarda meme koruyucu cerrahi ifllemi takiben ipsilateral meme kanseri nüksünde belirgin bir artma gösterilememifltir. Mamografik olarak saptanm fl DK S tedavisinde specimende veya s n rda LK S varl önemsenmiyebilir. 80

3 Tedavi: Risk faktörü oldu u bilinmezden önce malign olarak kabul edildi i için LK S s kl kla tek tarafl mastektomi uygulanarak tedavi edilmifltir. Hastal n daha iyi anlafl lmas ndan ve bilateral olma özelli inin öne ç kmas ndan sonra memesinde sadece LK S tafl yan birine mastektomi yapman n mant ki bir nedeni olmad ortaya ç km flt r. Bu nedenle tek tarafl mastektomi terk edildi.gözetim alt nda tutma tercih edilir oldu. E er profilaktik bir ifllem yap lacaksa bunun bilateral mastektomi olmas gerekti i savunuldu. LK S tan s konmufl ve hastal klar n n kanser de ilde bir risk faktörü olu unu bilmelerine ra men baz kad nlar için kanser olma tehdidi alt nda yaflamak ve daha sonra kanser olabilece i gerçe ini bilmek katlan lamaz bir durum oldu u için rekonstrüksiyonlu veya rekonstüksiyonsuz mastektomiyi tercih etmelerine neden olur. Oysa mastektomi tedavi edici de il profilaktik bir ifllemdir. Seçilirse her iki meme eflit risk alt nda oldu u için bilateral yap lmal d r.bu nedenlerle LKIS li hasta tedavisinde rekonstrüksiyonlu veya rekonstüksiyonsuz mastektomi ve hayat boyu observasyon fleklinde iki seçene i oldu unu bilmelidir. Ayr ca mastektomi tercih edldi inde iflleminin profilaktik oldu unun, observasyon seçiminde ise gelecek y l içinde yaklafl k %25 invaziv kanser riski alt nda bulunuldu u bilinmelidir. Hastan n tedavi seçimi psikolojik destek alt nda aylarca sürebilir ve tedavinin seçimi bu riski idrak derecesine ba l olacakt r da NSABP- Protokol B-17 çal flmas kendilerinde sadece LK S tan s bulunan 186 kay tl hastan n izleme sonuçlar na göre LK S li kad nlarda mastektomi yapmak için bir sebeb yoktur fleklinde sonuçlanm flt r. Gelecekte Pleomorfik LK S hakk nda bilgiler artt kça bu sonuçlar de iflebilir. Duktal Karsinoma n Situ (DK S) n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Duktal Karsinoma n Situ (noninvaziv, noninfiltran veya intraduktal karsinom) mamografi tekni inde görülen ilerlemeler ve tarama mamografilerinin yayg nlaflmas nedeniyle klinik olarak önemli bir konum elde etmifltir öncesi DK S, tüm kanserli olgular n %1 ini olufltururken, Günümüzde DKIS tüm meme kanserlerinin %15-25 ini oluflturmaktad r. Baz serilerde mamografik olarak saptanan palpababl olmayan meme kanserlerinin %45 i DKIS dir... DK S/LK S oran 5/1 civar ndad r. DK S semptomatik (palpabl kitle, meme bafl ak nt s, paget) ve asemptomatik (mamografik ) bulgular olarak karfl m za ç kar. DKIS olgular n n belirlenmesinde en etkin yöntem mikrokalsifikasyonlar n varl nedeniyle mamografidir. Mikrokalsifikasyonlar DK S hastalar n n %85-98 inde bulunmaktad r. Mikrokalsifikasyon alan n n büyüklü ü ile gercek DK S lezyonun büyüklü ü fakl olabilir. Özellikle düflük ve ara grad lezyonlarda bu iliflki zay ft r. Spot grafiler mikrokalsifikasyonlar belirlemede yard mc d r. Ultrasonografi mamografiye ek olarak s kl kla kullan lan bir yöntemdir. Ancak DKIS de US bulgular çok tipik de ildir.yüksek çözünürlü ü olan US cihazlar nda mikrokalsifikasyonlar görülebilirsede mikrokalsifikasyonun tan mlanmas nda mamografi kadar etkin de ildir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) nin etkinli i tart flmal d r. Sonuçlar n çeliflkili olmas etkinlik konusunda flüphe uyand rmaktad r. Halen bu konuda çal flmalar devam etmektedir. DK S karekteristikleri : Ortalama 50 yafl ndaki kad nlarda görülür. Hastalar n %70 i postmenopozal dönemdedir. Meme biyopsilerinde %5-6 aras nda saptan r. Meme kanseri biyopsilerinde ise %25-35 civar nda bulunur. %2-46 olguda invaziv kanser ile senkronize olabilir. DK S de %2-40 multisentrisite ve %10-20 aras nda bilateralite bulunabilir. Lezyon 25 mm den küçük ise multisentrisite %12-17, lezyon 25 mm den büyükse multisentrisite %47 civar ndad r. Genç yafl multisentrisite için bir risktir.aksiller metastaz bulunma olas li %1-2 dir. DK S de invaziv kanser geliflim riski normal kiflilere göre defa daha fazlad r (%30-50). Genellikle %99 ayn memede geliflir. Histolojisi duktal tiptir. SDK da biyopsi önemlidir. 81

4 Prof. Ali Cengiz fiimdilerde tan mamografik olarak nonpalpabl dönemde konuldu u için biyopsi cerrah, radyolog ve patologdan oluflan bir ekip taraf ndan gerçeklefltirilir. AB ve/veya Core biyopsi, telle iflaretleme ve aç k eksizyon fleklinde yap labilir.. TEDAV DK S sadece memede olan lokal bir hastal k olmas nedeniyle gerçekte kiflinin hayat n de il memesini tehdit eden bir hastal kt r. Geçmiflte DKIS malign bir hastal k olarak kabul edilmifl ve mastektomi ile tedavi edilmifltir. nvaziv meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas ile birlikte DKIS in tan ve tedavi yöntemlerini yeniden gözden geçirmek ve belirlemek gere i do mufltur. DK S tedavisinde kullan lan cerrahi yöntemler. Mastektomi, Lumpektomi ( segmanter mastektomi, genifl lokal eksizyon ) ve Skin sparing mastektomi + rekonstrüksiyondur. Cerrahinin amac lokal kontrolu ve kozmozisi sa lamakt r. DK S te en uygun cerrahi yöntemin seçimi, klinikopatolojik özellikler, kozmetik beklentiler ve hastan n arzusu göz önüne al narak yap lmal d r. DK S li kad nlarda ipsilateral nüks bak m ndan en düflük risk total mastektomi ile elde edilir. Mastektomi: Geçmiflte standart tedavi idi. Mastektomi ile DKIS de %98 lere yaklaflan oranlarda kür elde edilmektedir. Basit mastektomi flüphesiz çok etkin bir tedavi yöntemidir. Sa kal m % olarak bildirilmifltir. Mastektomi sonras nda geride kalan %5 c var ndaki parenkimde ya yeni tümör oluflumuna ba l olarak, yada resüdüel DK S kalmas sonucu %1-2 lokal rekürrens saptand bildirilmifltir. MKC nin yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas ile birlikte mastektomi sadece seçilmifl DK S hastalar nda uygulanan bir yöntem olarak kalm flt r. Günümüzde LK S li hastaya özel mastektomi endikasyonlar : - Kitle ile tan ma - Memede yayg n hastal k (yayg n in situ mikrokalsifikasyonlar ) - Multisentrisite, reeksizyona ra men s n r pozitifli i bulunmas - Senkron veya metakron invaziv kanser ile birlikteli i Skin- sparing mastektomi (deri koruyucu mastektomi) ve an nda. TRAM veya subpektoral implant uygulamas.ile meme rekonstrüksiyonu yap lmas. Glandüler replasman tedavisi : Otojen dokular kullan larak yap lan meme rekonstrüksiyonu. Meme koruyucu tedavi: Genifl lokal eksizyon (radyoterapisiz). Gençlerde önerilmemektedir veya dikkatli seçim ( Küçük lezyon, düflük grade, nekroz (-) ) yap lmal d r. Uygun olm yanlarda yap l rsa rekürrens oran %19-63 (% 46 invaziv)dir. Genifl lokal eksizyon s kl kla lumpektomi ile efl anlaml olarak kullan l r. Gerçi hastalar n ço unda palpe edilen kitle yoktur. Ayr ca genifl lokal eksizyon tan mlamas makroskopik hastal n eksizyonundan çok yeterli cerrahi s n r elde edildi ini belirtmek amac n tafl r. genifl eksizyon genellikle i ne lokalizasyonu gerektirir. Palpabl olmayan lezyonlar n yeri görüntüleme yöntemlerinden biri rehberli inde belirlenir ve bir tel yard m ile iflaretlenir. Bu ifllemde hastal kl alan n do ru bir flekilde tam olarak ç kar lmas amaçlan r. Ço unlukla mamografik lezyon genifl bir alan tutmufl mikrokalsifikasyon oldu unda. Eksize edilecek lezyonun s n rlar n belirlemede en az iki veya daha fazla lokalizasyon teline gereksinim vard r. nsizyon seçimi telin iflaretleme yönüne uygun olmal ve hastal kl alan n iz düflümü üzerinden yap lmal d r. Küçük ve lezyona uzak kalan insizyon engelleyicidir,tünel oluflmas na neden olur. Eksizyon yap l rken tel korunmal ve lezyon bütün olarak ç kar lmal d r. Eksize edilen parçan n üst ve lateraline yön belirleyici iflaret konulmal d r. Kitlesiz mikroalsifikasyonlarda ve 1cm den küçük lezyonlarda frozen 82

5 biyopsi yap lmamal. Tekrarl yan reeksizyonlar meme koruyucu cerrahiyi amac ndan uzaklaflt rarak ciddi kozmetik defektlere neden olabilir. Radyoterapi uygulanacaksa lezyonun ç kar ld meme kavitesi mümkünse klip ile iflaretlenmeli ve hemostaz iyi yap lmal d r Mamografik olarak tan konmufl ve iflaretlenmifl lezyonlarda specimen radyografisi yap lmas ve ayr ca patolog taraf ndan s n r boyamas yap lmas zorunludur. Genifl lokal eksizyon + Radyotrapi ile birlikte Genifl lokal eksizyonda rekürrens oran % 9 (invaziv %42)dir.Yaln zca genifllokal eksizyon yap lanlarda yüksek nüks oranlar n n görülmesi tedaviye radyoterapininde eklenmesini gerektirmifl ve nüks oran düfltü ü için daha çok kabul görmüfltür da Güney Kaliforniya Üniversitesi Van Nuys Hastanesinden Silvester ve arkadafllar radyoterapinin ek yarar getirmeyece i alt gruplar belirlemek için retrospektif bir çal flma bafllatm fllard r. Bafllang çta DKIS te bulunan nekroz derecesi dikkate al nm fl ancak bu parametrenin subgrup belirlemedeki yetersizli i hemen ortaya ç k nca çal flmaya cerrahi s n r ve tümör büyüklü üde eklenerek elde edilen sonuçlar 1996 y l nda Van Nuys Prognostik ndeksi olarak öne sürülmüfltür. Daha sonra silvester ve arkadafllar yafl faktörünün de önemli bir faktör oldu unu düflünerek mastektomi yap lmam fl 706 hastay yeniden incelemifller ve yafl küçüldükçe lokal nüks riskinin artt n belirliyerek eflit a rl kl olmak üzere prognostik indeks tablosuna eklemifllerdir. Tablo: 1. Tablo 1: Güney Kaliforniya Üniversitesi Van Nuys Prognostik Skorlama Sistemi Skor Büyüklük (mm) S n r geniflli i (mm) < 1 Patolojik sn fland rma Yüksek dereceli Yüksek dereceli Yüksek dereceli, de il, de il, nekrozlu veya Nekrozsuz, nekrozlu, nekrozsuz, (nükleer grad 1veya2 (nükleer grad 1veya3) (nükleer grad 3) Yafl (y l) > <40 Skor da l m : En düflük 4, en yüksek 12 dir. Bu prognostik indekse göre skoru aras ndaki hastalarda radyoterapiye ra men lokal nüks yüksek oldu u için mastektomi önerilmekdedir.tablo: 2. S n r durumu, histolojik grad, tümör büyüklü ü ve izlem süresine ba l olarak yaln zca lokal eksizyon yap lm fl kad nlar analiz edildi inde lokal nüks oranlar %6-43 aras nda bulunur Yaln zca eksizyon yap lan olgularda yüksek lokal nüks nedeniyle adjuvan radyoterapi uygulanmas önerilir. Tablo : 2 USC/VAN NUYS PROGNOST K NDEKS TEDAV GUIDEL NES USC/VNPI Skor Önerilen tedavi 4,5, veya 6 Sadece eksizyon 7,8, veya 9 Eksizyon + Radyoterapi 10,11,veya 12 Mastektomi USC : University of Southhern California n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi 83

6 Prof. Ali Cengiz Lezyon s n r (marjin): Yeterli cerrahi s n r elde edilmelidir. Lezyon cerrahi eksizyon s n r na uzakl na göre de erlendirildi inde: - 1 mm. Yetersiz - 5 mm. Önerilen - 10 mm. stenilen cerrahi s n r olarak kabul edilir. Okkült invazyon riski, tümör büyüklü üne, histolojik grad ve belirleme yöntemi ile iliflkilidir. Tümör 25 mm den büyükse ve tüm lezyonun ince multiple kesitleri yap larak incelense olgular n %45 inde okkült invazyon saptanabilir. Komedo tip DKIS te okkült invazyon %63 civar ndad r. Küçük çapl düflük gradl mamografik lezyonlarda nadiren invazyon görülebilir.fakat Paget hastal ve meme bafl ak nt s bulunan ço unlukla komedo tip palpabl lezyonlar n yaklafl k olarak %11 inde mikroinvazyon bulunabilir. Yüksek okkült invazyon riski olanlar, genç, palpabl kitlesi olan, komedo ve mamografik lineer braching (casting) mikrokalsifikasyonlar olan hastalard r. Mikroinvazvonlularda mikrometastaz olas l vard r %14.3. Bu nedenle bu hastalara SLNB yap lmal d r. Aksilla de erlendirilmesi: Pür DK S te Hematoksilen ve Eozin ile boyamada aksilla level I lenf nodüllerinde metastaz insidensi 0 d r. Nadir olarak nodal metastaz saptanmas, ortaya konulamam fl invaziv hastal k bulgusudur. DK S nedeniyle mastektomi yap lm fl ve 1 mm den daha küçük mikroinvazyonu olan hastalarda Standard H&E ile incelemede lenf nodül meastaz son derece nadirdir. IHC sitokeratin boyama ile incelendi inde lenf nodunda mikrometastaz görülme olas l mikroinvazyonu ortaya konulmam fl DK S te bile %12 lerde gösterilmifltir.aksiller metastaz olas l %1-2 civar nda oldu u için aksiller disseksiyon gereksizdir. - yayg n ve yüksek grad DK S lilerde, mastektomi yap lacak olanlarda.5cm den büyük Lezyonu olanlarla, mikroinvazyon bulunanlarda SLNB endikasyonu vard r. Bunlar n d fl nda SLNB ile de aksilla lenf nodllerinin cerrahi de erlendirilmesi gereksizdir. Lokal nüksler ve tedavisi: Nüksler moral bozucudur. Van NUYS çal flmalar nda yüksek gradl ve yayg n DK S li kad nlarda lokal rekürrens oranlar %50 den fazlad r. Postoperatif radyoterapi uygulanmas na ra men yaklafl k yar s invaziv idi. Tedavi invaziv ca evresine göre yap l r. Prognoz: Lokal kontrolu etkileyen prognostik faktör : 1-Hastal n yayg nl (boyut) 2-Rezeksiyon s n r (+ veya -) 3-Lezyonun grad d r. Takip: - Hastan n kendi kendisini muayenesi - Hekim muayenesi ( 6 ay da bir 5 y l) - Radyoterapi öncesi ve alt ay sonra yap lan mamografik incelemeden sonra senede bir mamografi ile yap l r. 84

7 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi KAYNAKLAR 1. Silverstein MJ, Woo J. Ductal Carcinoma In Situ. Diagnostic ve Therapeutic Controversies. In The Breast. Bland IK, Copeland ME. Ed. Elsevier Saunders Barnes NLP, Bundred NJ. Treatment of ductal carcinoma in situ. In Breast Surgery. Dixon JM. 3. Ed. Elsevier Saunnders Falkenberry SS, Cady B, Chung MA. Management of Ductal Carcinoma In Situ. In manuel of breast diseases. Jatoi I. Ed. Lippincott Williams & Wilkins Lagios MD. Duct Carcinoma n Situ, Pathology and Treatment. Surg. Clin. North Am :4, Hwang ES, Esserman LJ. Management of Ductal Carcinoma In Situ. Surg. Clin. North Am : Schwartz GF. Treatment of In Situ Breast Cancer. In Breast Cancer. 2.ed. Roses D. Ed. Elsevier Inc Schwatz GF. Biology and Menagement of Lobular Carcinoma In Situ of the Breast. In The Breast. Bland IK, Copeland ME. Ed. Elsevier Saunders Anderson BO, Li CI, Rinn KJ, Lawton TJ, Moe RE. Clinical management of lobular carcinoma In Situ.. In advanced theraphy of Breast Diseases 2.ed. Singletary SE, Robb Gl, Hortabagyi GN BC Decker Inc Buchanan C, Silverstein MJ. Ductal Carcinoma In Situ.: mpotance of margins. In advanced theraphy of Breast Diseases 2.ed. Singletary SE, Robb Gl, Hortabagyi GN BC Decker Inc Mc Master KM. Sentinel Lymph Node Biopsy for Ductal Carcinoma In Situ.. In advanced theraphy of Breast Diseases 2.ed. Singletary SE, Robb Gl, Hortabagyi GN BC Decker Inc Rubio IT, Miller MJ. Role of Mastectomy Breast and Breast Reconstruct on. In advanced theraphy of Breast Diseases 2.ed. Singletary SE, Robb Gl, Hortabagyi GN BC Decker Inc Silvester MJ, MacDonald HR, Mabry H, Moorthy SB. Ductal Carcinoma In Situ. In The Breast Cancer. 2.ed. Winchester DJ, Winchester DP, Hudis CA, Norton L. Eds. BC Decker Inc

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 006; s. 93-97 Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras Meme kanseri halen

Detaylı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET-16 Mart 2012 Duktal Karsinoma İn Situ Tarama mamografilerinin yaygın

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 87-91 Prof. Dr. Mehmet Ferahman Tümör evreleme sistemleri kiflinin kanserinin yay l

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS vaka sunumu 42 yaşında bayan hasta Kontrol amaçlı meme değerlendirmesi için başvurmuş. 2 çocuklu, ilk adet yaşı

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON Cerrah Açısından Önemi Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET- 2009 Günümüzde çoğu meme tümörlerinin tanısı cerrahi tedavi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

DKIS da Cerrahi Tedavi

DKIS da Cerrahi Tedavi DKIS da Cerrahi Tedavi Dr.Bülent ÇİTGEZ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 28 Mart 2014 DKIS Duktal karsinoma in situ (DKİS) memede gelişen malignitelerin en erken ve en iyi prognozlu dönemidir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

MEME KANSERİ. Doç.Dr. Ali Çerçel

MEME KANSERİ. Doç.Dr. Ali Çerçel MEME KANSERİ Doç.Dr. Ali Çerçel Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülenkanser Kanser ölümlerinin % 19 u Ortalama 25-50/100.000 popülasyon Batı toplumlarında (gelişmiş) sık Japonyada düşük artış 1:13 (1970

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU CERRAHİ KURSU. Prof Dr Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU CERRAHİ KURSU. Prof Dr Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU CERRAHİ KURSU Prof Dr Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme kanserinin sistemik doğasının aydınlatılması ile birlikte meme cerrahisi ve aksiller cerrahide

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: Radyoterapi Dr. Melis Gültekin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: TisN0M0 Heterojen bir hastalık Sadece bx ile 10 yıl içinde %14-53 hastada invaziv kanser

Detaylı

Memenin Duktal Karsinoma n Situ Hastal ve Güncel Tedavi Yaklafl mlar

Memenin Duktal Karsinoma n Situ Hastal ve Güncel Tedavi Yaklafl mlar nceleme / Review Memenin Duktal Karsinoma n Situ Hastal ve Güncel Tedavi Yaklafl mlar Ahmet Nuray Turhan Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Genel Cerrahi Klini i, stanbul ÖZET Memenin

Detaylı

Lokal leri Meme Kanseri Doç. Dr. Ali Çerçel

Lokal leri Meme Kanseri Doç. Dr. Ali Çerçel . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 121-125 Lokal leri Meme Kanseri Doç. Dr. Ali Çerçel Meme kanserinde uygun tedavi dizilerinin

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD Lezyon değerlendirme: Bİ-RADS sınıflaması 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir 1: Negatif mammogram 2: Benign bulgular

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Cerrahi Biyopsi Yöntemleri Prof. Dr. Ertu rul Gazio lu

Cerrahi Biyopsi Yöntemleri Prof. Dr. Ertu rul Gazio lu . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 49-54 Cerrahi Biyopsi Yöntemleri Prof. Dr. Ertu rul Gazio lu Meme kitle ve lezyonlar

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20.10.16 Benign Epitelyal Proliferasyonlar Adenozis Sklerozan, Apokrin, Mikroglanduler Radial Skar/Kompleks Sklerozan

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

ERKEN EVRE MEME KANSERİ

ERKEN EVRE MEME KANSERİ ERKEN EVRE MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİDE YENİLİKLER Dr Savaş Koçak 20. Ulusal Kanser Kongresi 20 Nisan 2013 Dr Savaş Koçak ın ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi ile maddi ilişkisi yoktur ERKEN EVRE MEME KANSERİ

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD OLGU SUNUMU Dr. Petek Erpolat GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD 82 yaş, evli, 2 çocuk, ev hanımı, Ankara Şikayet: sağ memede kitle Hikaye: Polinöropati nedeniyle çekilen PET-BT de sağ memede kitle Özgeçmiş:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yap lan Meme Koruyucu Cerrahi Sonras Nüks, Sa Kal m ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler

Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yap lan Meme Koruyucu Cerrahi Sonras Nüks, Sa Kal m ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(4): 160-164 Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yap lan Meme Koruyucu Cerrahi Sonras Nüks, Sa Kal m ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler THE

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MEME KANSERİ TANISIYLA MASTEKTOMİ AMELİYATI OLMUŞ KADIN HASTALARDA, CERRAHİ TEDAVİ SEÇİMİNE ETKİLİ OLAN PROGNOSTİK FAKTÖRLER UZMANLIK

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

FERATĐF F MEME LEZYONLARINA YAKLAŞIM

FERATĐF F MEME LEZYONLARINA YAKLAŞIM MARMARA ANADOLU YAKASI MEME HASTALIKLARI SÜREKLĐ EĞĐTĐM M TOPLANTISI (MAYMET Toplantı no: 08/01) SELĐM M PROLĐFERAT FERATĐF F MEME LEZYONLARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır.

MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır. MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır. Meme Hastalıkları Benign Meme Hastalıkları Konjenital Meme Hastalıkları

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma)

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma) ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK.2014 Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma) Dr. Betül BOZKURT Dr. Belma KOÇER Dr. Nurdan BARÇA Dr. Esra

Detaylı