Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i"

Transkript

1 Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2007;13(2):85-93 Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i Efficiency of coenzyme Q 10 at experimental spinal cord injury Alaeddin KER MO LU, 1 Özgül PAfiAO LU, 2 Güngör KANBAK, 3 Volkan HANCI, 4 Filiz ÖZDEM R, 3 Metin Ant ATASOY 5 AMAÇ Bu çal flmada, metilprednizolon, koenzim Q 10 ve metilprednizolonla birarada koenzim Q 10 tedavilerinin deneysel spinal kord yaralanmas ndaki etkinlikleri karfl laflt r ld. GEREÇ VE YÖNTEM Sprague-Dawley cinsi 32 erkek s çan ( gr) dört gruba ayr ld. Spinal kord hasarlanmas ekstradural olarak T4-5 seviyesine yerlefltirilen anevrizma klibi ile uyguland. Travman n ard ndan, grup K ya (kontrol grubu) soya ya, grup M ye (metilprednizolon grubu) 30 mg.kg -1 ard ndan idamede saatte 5,4 mg.kg -1 dozunda metilprednizolon, grup Q ya (koenzim Q 10 grubu) 10 mg.kg -1 koenzim Q 10, grup MQ ya (metilprednizolon ve koenzim Q 10 grubu) 30 mg.kg -1 ard ndan idamede saatte 5,4 mg.kg -1 dozunda metilprednizolon ile 10 mg.kg -1 koenzim Q 10 intraperitoneal olarak verildi. Travmadan 24 saat sonra s çanlar n spinal kord örnekleri al narak histopatolojik ve biyokimyasal inceleme yap ld. BULGULAR Histopatolojik incelemelerde grup K da grup M, grup Q ve grup MQ ya göre ödem fliddeti anlaml olarak yüksekti (p<0,001). Grup M, grup Q ve grup MQ aras nda ödem ve kanama aç s ndan anlaml farkl l k yoktu (p>0,05). Ortalama süperoksit dismutaz de erleri di er gruplar n tümünde grup K ya göre, grup MQ de grup M ye göre anlaml olarak daha düflüktü (p<0,05). Malonildialdehidin ortalama de erleri grup M, grup Q, grup MQ da grup K ya göre düflük olmas na ra men arada anlaml fark yoktu (p>0,05). SONUÇ Sonuç olarak metilprednizolon, koenzim Q 10 ve bu iki ajan n birlikte kullan m n n ödemi azaltmada faydal oldu u, koenzim Q 10 un deneysel spinal kord hasar nda, ikincil hasar n önlenmesinde faydal olabilece i sonucuna var ld. A n a htar Sözc ü kl e r : Koenzim Q1 0; metilprednizolon; s çanlar, Sprague-Dawley cinsi; spinal kord hasar. Sar kam fl Asker Hastanesi, 1 Nöroflirürji Klini i, 4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i, Kars; Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, 2 P a t o l o j i Anabilim Dal, 3 Biyokimya Anabilim Dal, 5 Nöroflirürji Anabilim Dal E s k i fl e h i r. BACKGROUND In this study, we aimed to compare the efficacy of methylprednisolone, coenzyme Q 1 0 and combined methylprednisolone and coenzyme Q 1 0 treatments on experimental spinal cord injury. METHODS Thirty-two male Sprague-Dawley rats ( g) were divided into four groups. Spinal cord injury (SCI) was perf o rm e d by plac ement of an aneurysm clip, ext r ad urally at the level of T4-5. A fter the t r a uma, group K (co ntrol group) rec e ived soyb ean oil, group M (me t h yl p r e dn is ol one group) rec e ived 30 m g. k g - 1 m e t h yl p r e dn is ol one and 5.4 mg.kg.hou r - 1 m ai nt en a nc e d ose of methyl p r e dn is ol one, group Q (coe n zyme Q 10 g r ou p ) r ec e ived 10 mg.kg - 1 c oe n zyme Q 10, group MQ (me t h yl p r e dn i- s ol one and coe n zyme Q 10 g r oup) rec e ived 30 mg.kg - 1 m e t h y- l p r e dn is ol one and 5.4 mg.kg.hou r - 1 m ai nt en a nce dose of m e t h yl p r e dn is ol one and 10 mg.kg - 1 c oe n zyme Q 10 i nt r ap er it o- n ea l l y. Tw e n t y - f our hours after the t r a uma spinal cord sampl e s of the rats were obt a ined and tiss ue samples had been harv e s- ted for both bio ch em ical and hist op a th ol og ical eval ua t ion. RESULTS In hist op a th ol og ical exam in at ion, the edema pattern was sign if i- cantly more s ev ere in group K than the g r oup M, group Q and group MQ (p<0.001). T h ere w a s no stat i st ically significant diff e r e n c e b e tw een group M, group Q and group MQ regarding e d ema and bleeding (p>0.05). Mean sup er ox ide dism ut ase (SOD) scores were sign if ic a n t l y low while comparing the group K with all remaining groups and the group MQ comparing with the group M (p<0.05). Mean mal o nd ia ld e h yde (MDA) scores were low in the group M, Q and MQ in comparison with the group K, but there was no stat i st ically sign if icant diff er e nce betw een all groups (p>0.05). CONCLUSION Methylprednisolone, coenzyme Q 1 0 and combined methylprednisolone and coenzyme Q 1 0 treatments were found to be eff e c- tive as they decrease the edema and coenzyme Q 1 0 could be e ffective for prevention of secondary injury at experimental S C I. Key Words: Coenzyme Q10; methylprednisolone; rats, Sprague- Dawley; spinal cord injury. Departments of 1 Neurosurgery and 4 A n e s t h e s i o l o g y, Sar kam fl Military Hospital, Kars; Departments of 2 P a t h o l o g y, 3 Biochemistry and 5 N e u r o s u r g e r y, Medicine Faculty of Osmangazi University, E s k i fl e h i r, Tu r k e y. letiflim ( C o r r e s p o n d e n c e ): D r. Alaeddin Kerimo lu. Eskiflehir Özel A n a d o l u Hastanesi, K br s fiehitleri Cad., No: 61, Eskiflehir, Tu r k e y. Tel: / 214 Fak s ( F ax): e-p o s t a ( e -m a i l): a l a e d d i n k e r i m o g l g m a i l. c o m 85

2 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Medulla spinalis yaralanmalar önemli sosyal ve ekonomik sorundur. Günümüzde geliflen cerrahi tekniklere karfl n olgularda nörolojik iyileflmenin olm a m a s, travman n oluflturdu u direkt primer hasar n d fl nda, travma sonras meydana gelen ve ifllev kayb n a rlaflt ran biyokimyasal patolojik süreçlerin yani ikincil otodestrüktif mekanizmalar n irdelenmesini ve bu yönde çal flmalar n artmas n sa lam flt r. Medulla spinalis yaralanmalar n n fizyopatol o j i s iyle ilgili birçok araflt rman n sonucunda, o l u- flan ödem, serbest oksijen radikalleri v e l i p it p e r o k- s i d a s y o n u nu n ikincil hasar n meydana gelmesinde önemli rollerinin oldu u ortaya ç km flt r. Bu sonuçlar, ikincil hasar n oluflmas n önleyecek nöroprotektif ajan araflt rmalar n beraberinde getirmifltir. Yap lan bilimsel çal flmalarda, spinal travmalar n erken döneminde de iflik tedavi yöntemleri uygulanarak geliflmekte olan ödem, iskemi ve doku harabiyeti önlenmeye çal fl lmaktad r. Medulla spinalis yaralanmalar nda halen en yayg n klinik kullan m olan ajan metilprednizolondur, [ 1 ] ancak yüksek doz kortikosteroidler nörolojik yararlar gösterilmifl olsa d a ciddi yan etkilere sahiptir. Bu nedenle ikincil hasar önlenmesinde di er nöroprotektif ajanlara yönelik çal flmalar h zla artmaktad r. Koenzim Q 1 0 mitokondriyal elektron tafl ma zincirinin bir bileflenidir. Mitokondriyal kompleks I ve II için elektron akseptörü, kompleks I aktivitesini art r c etki gösterir. Membran stabilizasyonunda rol oynar ve güçlü bir antioksidand r. [ 2 ] Yap lan deneysel çal flmalarda ko e n z i m Q 1 0 un iskemi reperfüzyon hasar tedavisinde etkili oldu u bulunmufltur. [3,4] Çal flmam zda deneysel olarak spinal kord hasar oluflturulan s çanlarda, metilprednizolon, koenzim Q 10 ve bu iki ajan n birlikte kullan m n n spinal kord yaralanmalar nda etkisinin, histopatolojik ve biyokimyasal veriler yard m yla araflt r lmas amaçland. GEREÇ VE YÖNTEM Etik komite onay n n al nmas ard ndan ortalama 250 gr a rl nda Sprague-Dawley cinsi 32 eriflkin erkek s çan çal flmaya al nd. Tüm deney hayvanlar na intraperitoneal olarak 8 mg.kg -1 ksilazin hidroklorür ve 10 mg.kg -1 ketamin ile anestezi indüksiyonu uyguland ve sonras nda, deney hayvanlar dört gruba ayr ld. Bu gruplar kontrol grubu (grup K), metilprednizolon tedavisi verilen grup (grup M), koenzim Q 10 tedavisi verilen grup (grup Q), metilprednizolon ve koenzim Q 10 tedavisi verilen grup (grup MQ) olarak belirlendi; gruplar sekizer deney hayvan ndan oluflturuldu. Deney hayvanlar anestezik ajanlar n n uygulanmas n n ard ndan ameliyat masas na yüzüstü poziyonunda yat r larak T3-T6 seviyesinde lokal saha temizli i ve çevre izolasyonu sa land. Bu seviyede orta hat cilt insizyonu ile cilt, cilt alt geçildi. Fasya aç larak, paravertabral kaslar subperiostal olarak s yr ld. T4 ve T5 laminektomi yap ld. Kanama kontrolü bipolar koagülatörle yap ld ; deneklerin hiçbirinde kanama için ek giriflim yap lmad. Daha sonra 1,43 newton (N) kuvvet uygulayan FE 740 K kodlu Yaflargil anevrizma klibi kullan larak, klip yöntemiyle spinal kord travmas oluflturuldu. Klip epidural olarak 60 saniye süreyle uyguland. Bütün deneklere i ne ile kuyruk bölgesine a r l uyaran verilerek parapleji olufltu u belirlendi. Kliplemeyi takiben klibin uyguland yerde spinal kord içinde hemorajik kontüzyon olufltu u görüldü. Kliplemeyle oluflturulan travman n ard ndan grup K daki deneklere sadece koenzim Q 10 çözücü maddesi olarak kullan lan soya ya, di er gruplar ile ayn miktarda olacak flekilde, intraperitoneal olarak verildi. Travma oluflturulmufl grup K ya baflka tedavi verilmedi. [5] Ayn miktarda çözücü madde grup M ye de verildi. Kliplemeden hemen sonra grup M ve grup MQ ya 30 mg.kg -1 metilprednizolon intraperitoneal olarak verildi. Ayn zamanda bu gruplara idame dozu olarak alt flar saat arayla toplam 5,4 mg.kg.saat -1, 23 saatlik toplam doz olacak flekilde intraperitoneal metilprednizolon tedavisi uyguland. Soya ya nda çözülmüfl koenzim Q 10 (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA), 10 mg.kg -1 intraperitoneal tek doz halinde grup Q ve grup MQ ya uyguland. [5] Yirmi dört saatin sonunda deneklere ayn anestezik ajanlarla anestezi indüksiyonu uygulan p, denekler dekapite edildi. Deneklerin spinal kordu, gözlenen hemorajik kontüzyon çizgisinin yaklafl k 0,5 cm distalinden kesildi. Distal k sm n en proksimal 1 cm lik bölümü ç kar larak s v nitrojende dondrulup, biyokimyasal ölçümler için -80 C de sakland. Hemorajik kontüzyon çizgisinin içinde kald proksimal k sm n en distal 1,5 cm lik bölümü ç kar larak %10 luk formolde 48 saat doku fiksasyonu yap ld. Formol takibinden sonra al nan spesmenlerden, önceki çal flma sonuçlar nda belirtildi i flekilde, oluflturulan travma modelinde 86 Nisan - April 2007

3 Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i oluflan iskemi, ödem ve ikincil hasarlanman n lezyon bölgesi rostral ve kaudal k s mlar na do ru ilerleyebilece i düflünüldü ü için üç farkl bölgeden kesit al nd. [6,7] Birinci bölge klibin uyguland yere 1 cm uzakl ktaki proksimal uç, ikinci bölge klibin uyguland - yere 0,5 cm uzakl ktaki distal uç, üçüncü bölge klibin uyguland yere bitiflik distal k s m olmak üzere belirlendi. Al nan kesitler uygun deparafinizasyon, rehidratasyon, boyama ve dehidrasyon ifllemlerinden geçirilerek incelendi. ncelemeler s ras nda histopatolojik bulgulardan ödem, kanama, kromatolizis, vaküalizasyon tüm preparatlarda ayn patoloji uzman taraf ndan, preparat n hangi dene e ait oldu unu bilmeden, fl k mikroskobu alt nda de- erlendirildi. De erlendirmede ödem ve kanama fliddeti, de erlendirmeyi yapan patolog taraf ndan çal flmaya özgün olarak gelifltirilip uygulanan bir skorlama sistemi ile de erlendirildi. Bu skorlamada, minimal ödem 1. derece, hafif ödem 2. derece, orta fliddetteki ödem 3. derece, fliddetli ödem 4. derece ödem olarak beyaz ve gri cevherde ayr ayr de erlendirildi. Kanama, kesitlerde yok ise 0 derece, hafif ise 1. derece, orta miktarda ise 2. derece, çok miktarda ise 3. derece olarak de erlendirildi. Di er histolojik bulgular oluflturan nekroz, vaküalizasyon ve kromatolizis yok (0), var (1) olarak de- erlendirilerek her bir denekten üç ayr bölgeden veri elde edildi. Biyokimyasal veriler spinal kord dokusunda malonildialdehit (MDA) ve süperoksit dismutaz düzeyleri ölçülerek elde edildi. Dokuda MDA ölçümü Ohkawa yöntemine uygun olarak MDA n n tiyobütirik asit ile oluflturdu u rengin ölçülmesi yoluyla belirlendi ve hesaplanan MDA düzeyleri pmol.mg -1 protein olarak ifade edildi. [8] Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi Winternbourn ve arkadafllar n n [9] yöntemine uygun olarak saptand ve enzim aktivitesi Ü.mg -1 protein olarak ifade edildi. fllemler s ras nda M3 dene ine ait tüp, santrifüj esnas nda k r ld için onunla ilgili biyokimyasal veri elde edilemedi. statistiksel Analiz statistiksel analizler SPSS for Windows 10.0 paket program nda yap ld. statistiksel anlaml l k seviyesi olarak p<0,05 al nd. Elde edilen biyokimyasal veriler olan SOD ve MDA de erlerinin analizinde tek yönlü varyans analizi, gruplar aras farkl l klar n saptanmas nda ise Posthoc Tukey testi kullan ld. Histopatolojik veriler olan gri ve beyaz cevher ödemi ve kanama Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edildi. Bütün sonuçlar ortalama ± standart hata olarak verildi. BULGULAR Çal flmam zda histopatolojik (Tablo 1, 2, 3) ve biyokimyasal (Tablo 4, 5, 6, 7) veriler elde edildi. Histopatolojik Bulgular Al nan doku örneklerinin her birinde üç ayr bölgeden kesitler al narak incelendi. Birinci bölge gri cevher, ikinci bölge beyaz cevher ve ikinci bölge gri cevher ödeminin istatistiksel analizlerinde grup K da ödem fliddeti skorlar n n grup M, grup Q ve grup MQ dan anlaml olarak yüksek oldu u saptand (p<0,001). Tüm bu bölgelerde ödem fliddeti analizinde grup M, grup Q ve grup MQ nun birbirleri ile yap lan ikili karfl laflt rmalar nda, hiçbir bölgede anlaml farkl l k saptanamad (p>0,05). Üçüncü bölge beyaz ve gri cevher ödemi a n a l i z ine göre tüm bölgelerin kanama, nekroz, vakü alizasyon ve kromatolizis analizleri aç s ndan gruplar aras nda anlaml farkl l k yoktu (p>0,05). Her grupta farkl fliddette ödem, kanama, nekroz, vaküalizasyon ve kromatolizis gözlendi. Gruplara özgün olmayan; de iflik derecelerde ödem, kanama, nekroz, vaküalizasyon ve kromatolizis içeren flekiller örnek olarak gösterilmifltir (fiekil 1). Biyokimyasal Bulgular Biyokimyasal verilerin istatistiksel analizlerinde ise, SOD ortalama de erleri grup K da di er gruplar olan grup M, grup Q ve grup MQ dan anlaml olarak yüksekti (p<0,001). Grup M de de ortalama SOD de erleri grup MQ dan anlaml olarak yüksek bulundu (p<0,05). Di er gruplar aras nda istatistiksel bak mdan bir fark bulunamad (p>0,05). Ortalama MDA de erleri analizinde ise grup M, grup Q, grup MQ ortalama de erlerinin grup K ya göre düflük oldu u izlendi; ancak bu durum istatistiksel olarak anlaml de ildi (p>0,05). TARTIfiMA Medulla spinalis yaralanmalar yüksek oranda morbidite ve mortalite oluflturan, sosyoekonomik sorunlar da beraberinde getiren travma grubunu oluflturur. Günümüzde teknolojinin geliflmesi ve Cilt - Vol. 13 Say - No. 2 87

4 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Tablo 1. Birinci bölge, klibe uzak proksimal uca ait histopatolojik verileri Grup Ödem Kanama Nekroz Vaküalizasyon Kromatolizis Beyaz cevher Gri cevher* Grup K Grup M Grup Q Grup MQ *: p<0,05 (Grup K ile Grup M aras nda); : p<0,05 (Grup K ile Grup Q aras nda); : p<0,05 (Grup K ile Grup MQ aras nda). Tablo 2. kinci bölge, klibe uzak distal uca ait histopatolojik verileri Grup Ödem Kanama Nekroz Vaküalizasyon Kromatolizis Beyaz cevher* Gri cevher* Grup K Grup M Grup Q Grup MQ *: p<0,05 (Grup K ile Grup M aras nda); : p<0,05 (Grup K ile Grup Q aras nda); : p<0,05 (Grup K ile Grup MQ aras nda). Tablo 3. Üçüncü bölge, klibe bitiflik distal k s m histopatolojik verileri Grup Ödem Kanama Nekroz Vaküalizasyon Kromatolizis Beyaz cevher Gri cevher Grup K Grup M Grup Q Grup MQ motorlu tafl tlar n ço almas ile artan trafik kazalar medulla spinalis yaralanmalar n n daha fazla görülmesine neden olmufltur. Medulla spinalis yaralanmalar en çok genç eriflkinleri etkilemekte ve yafllar aras nda daha s k görülmektedir. Spinal kord yaralanmalar n n %33-50 si servikal seviyeleri etkilemektedir. [ 1, 1 0, 1 1 ] Görülme s kl 20-40/ /y l olarak belirtilmektedir. [11] Son y llarda omurga biyomekani i ve cerrahi teknikler üzerinde artan deneyimler ve rehabilitasyon konusundaki geliflmelere ra men medulla spinalis yaralanmalar nda nörolojik iyileflmede belirgin baflar sa lanamamaktad r. Yap lan bilimsel çal flmalarda, spinal travmalar n erken döneminde de iflik tedavi yöntemleri uygulanarak oluflan ödem, iskemi ve doku harabiyeti önlenmeye çal fl lmaktad r. Spinal kord travmatik hasarlanmalar tipik olarak aksonal hasar ve hücre ölümü sonucu oluflan, de iflik düzeylerde ifllev kay plar n içerir. Spinal kord yaralanmalar nda, hasar oluflumu iki patofizyolojik yol ile tan mlan r. Birincil hasarlanma, yaralanma s ras nda, kord bütünlü ünün mekanik nedenlere ba l olarak bozulmas sonucu oluflur. kincil hasarlanma ise geç dönemde, hücresel ve biyokimyasal süreçlere ba l olarak hücre ölümü ve doku hasar sonucu oluflur. kincil hasar patofizyolojisi, serbest radikal oluflumu, lipit peroksidasyonu, eikosanoid ve prostoglandin oluflumu, proteaz aktivasyonu, glutamat gibi eksitotoksik molekülleri ve intrasellüler kalsiyum art fl n içerir. Nöroprotektif strateji ikincil hasarlanma ile oluflan etkilerden korunmay, dokular n ve ifllevsel kapasite kayb n n 88 Nisan - April 2007

5 Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i Tablo 4. Gruplarda MDA de erleri (pmol/protein) Denek No Grup K Grup M Grup Q Grup MQ 1 106, ,8 62, ,66 71,11 37, , ,6 138,33 94, ,6 70,6 103,33 81, ,6 81,66 55,33 103, ,3 72,33 145,83 27,5 8 53,33 38,66 58,16 123,3 Tablo 5. Gruplarda SOD de erleri (Ü/mg protein) Denek No Grup K Grup M Grup Q Grup MQ 1 12,65 21,50 16,93 2, ,75 17,32 13,49 3, ,64 18,68 5, ,03 26,00 1,94 0, ,90 12,06 10,97 9, ,86 25,20 9,03 8, ,04 16,11 16,34 2, ,07 1,63 14,98 14,27 önlenmesini amaçlar. Günümüzde metilprednizolon akut spinal kord hasarlanmas tedavisinde kullan lmas güncel olarak kabul edilen tek ilaçt r. [12-14] Akut spinal kord hasar nda kortikosteroidler, antienflamatuvar etkinlikleri ve buna ba l olarak ödemi azaltmas nedeniyle 30 y l aflk n süredir k u l l a n l m a k t a d r v e deneysel çal flmalar n önemli bir k sm nda yararl l ortaya konulmufltur. [ 1, 15, 16 ] Buna karfl n nöroprotektif etkinli inin mekanizmas tam anlafl lmam flt r. L i p it peroksidasyonu, enflamatuvar sitokinlerin inhibisyonu, enflamatuvar immün hücre modülasyonu gibi mekanizmalarla etki gösterdi i düflünülmektedir. Ayr ca vasküler perfüzyonu art rmakta ve kalsiyumun hücreye geçifli ile hücre içinde birikimini önlemektedir. [ 17 ] G l i- kokortikoidlerin lipit peroksidasyonunu önlemesi en güçlü nöroprotektif etkileridir. Metilprednizolonun bu konuda di er glikokortikoidlere göre daha etkili oldu u belirtilmektedir. [ 18 ] M e t i l p r e d n i z o l o n lökosit ifllevlerinden kemotaksisi, fagositozu, enflamatuvar mediatör ve lizozomal enzim sal n m n inhibe ederek antienflamatuvar etki gösterir. Lipokortin, vazokortin ve anjiyotensin dönüfltürücü enzim gibi antienflamatuvar polipeptidlerin sal n m - n stimüle eder. Bunun sonucunda, membran fosfolipitlerinden araflidonik asit oluflumunu katalize eden fosfolipaz A2, eikozonoidler, serbest oksijen radikali oluflumu inhibe olur. Di er nöroprotektif etkinli ini ise nötrofillerin endotel hücresine olan hasar engelleyerek sa lar. [ 19 ] Yüksek doz metilprednizolon lipit peroksidasyonu ve hidrolizi azaltarak, ATPaz gibi membrana ba l enzimleri ve hücre iskeleti nörofilamentlerini korur ve membran stabilizasyonunu sa lar, [ 20 ] damar geçirgenli ini ve doku ödemini azalt r. [ 21 ] Çal flmam zda da metilprednizolonun bu etkilerini gözlemleyebildik. Özellikle klibin uyguland hasar bölgesinin proksimal ve distal k s mlar nda gruplar aras nda ödem fliddetinde farkl l k saptand. Metilprednizolon, koe n z i m Q 10, metilprednizolon ve koenzim Q 10 t e d a- visinin birlikte uyguland üç grupta da spinal kord ödeminin birinci bölgede gri cevherde, ikinci bölgede gri ve beyaz cevherde kontrol grubuna göre belirgin derecede azald n gördük. Steroid tedavisi de iflik protokoller ve dozlarla uygulanabilmektedir. Deneysel çal flmalar, 30 m g. k g - 1 dozunda metilpednizolonu n sadece lipit p e- roksidasyonunu engellemekle kalmay p, post-travmatik spinal kord iskemisini engellemekte, aerobik metabolizmay desteklemekte, hücre içi kalsiyum bi- Tablo 6. SOD de erleri ortalama ve standart hata de erleri Say Ortalama±SS Grup K 8 27,37±3,21 Grup M 7 17,12±3,2* Grup Q 8 12,8±1,91 Grup MQ 8 5,71±1,64 *: p<0,05 (Grup K ile grup M aras nda); : p<0,05 (Grup K ile grup Q aras nda); : p<0,05 (Grup K ile grup MQ aras nda); : p<0,05 (Grup M ile Grup MQ aras nda). Tablo 7. MDA de erleri ortalama ve standart hata de erleri Say Ortalama±SS Grup K 8 100,31±16,75 Grup M 7 77,99±12,33 Grup Q 8 91,74±13,87 Grup MQ 8 84,4±14,35 Cilt - Vol. 13 Say - No. 2 89

6 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) fiekil 1. (a) Grup Q, 7. denek, proksimal k s mdan al nan kesit: 1. dereceden ödem (H-E x 4 0). ( b ) Grup Q, 8. denek, di s t a l k s mdan al nan kesit: 2. dereceden ödem, 1. dereceden kanama (H-E x 3 2). ( c ) Grup Q, 6. denek, distal k s mdan al nan kesit: 3. dereceden ödem (H-E x 3 2). ( d ) Grup Q, 8. denek, lezyon bölgesinden al nan kesit: 4. dereceden ödem (H-E x 3 2). ( e ) G r u p Q, 1. denek, lezyon bölgesinden al nan kesit: nekroz, 4. dereceden ödem, 3. dereceden kanama (H-E x 40). (f) Grup K, 7. denek, distal k s mdan al nan kesit: enflamasyon, kromatolizis, vakü alizasyon (H-E x 2 0 0). ( g ) Grup M, 2. denek, distal k - s mdan al nan kesit: 2. dereceden kanama, 1. dereceden gri cevher ödemi (H-E x 40). ( h ) Grup MQ, 5. denek, distal k s mdan al nan kesit: nekroz (H-E x 4 0). 90 Nisan - April 2007

7 Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i rikimini önlemekte ve kalpain arac l kl nöroflament kayb n önlemekte etkili oldu unu göstermifltir. [ 1 ] Her ne kadar akut spinal kord hasar nda yüksek doz kortikosteroidlerin nörolojik yararlar gösterilmifl olsa da bu ilaçlar n ciddi yan etkileri bulunmaktad r. Bu nedenle ikincil hasar önlenmesine yönelik di er nöroprotektif ajanlarla ilgili çal flmalar h zla artmaktad r. Bir monosialogangliozid olan GM1 (Sygen), non-glukokortikoid 21-aminosteroid tirilazad, TRH analoglar ve naloksan gibi ilaçlarla ilgili faz III klinik çal flmalar halen sürmektedir. [1] Deneysel çal flmalar magnezyum sülfat tedavisinin spinal kord hasarlanmas nda apopitotik süreçlerde önemli rolü olan kaspaz-3 aktivitesini azaltalabildi- ini, [22] bir tetrasiklin olan minosiklinin ise apoptotik mekanizmalar sitokrom c üzerinden etkileyip inhibe etti ini, [23] antitrombin III ün lökosit aktivasyonunun önlenmesi yoluyla ikincil hücresel de ifliklikleri azaltabildi ini, [24] eritropoetinin lipit peroksidasyonunu engellenmesi ile etkili oldu unu, [25] NMDA reseptör antagonistleri gasiklidin ve MK801 in spinal kord hasarlanmalar nda nöroprotektif etkileri oldu unu, [26-28] metilprednizolon ve α- tokoferol ile selenyum kombinasyonunun spinal kord hasar nda nöroprotektif etkinli inin olabilece- ini [29] göstermifltir. Vitamin E nin spinal kord hasarlar ndaki etkisinin araflt r ld bir deneysel çal flmada; spinal kord hasar oluflturulmufl s çanlarda tedavide metilprednizolon ile metilprednizolon ve vitamin E kombinasyonu kullanm fl, metilprednizolon ve vitamin E verilen grupta iskemik sahan n boyutlar tedavi edilmeyen gruba göre daha küçük adrenalin, noradrenalin ve dopamin seviyeleri daha düflük olarak saptanm flt r; ancak metilprednizolon tek bafl na verilmesiyle vitamin E ile kombine edilmesi aras nda farkl l k saptanmam flt r. [30] Koenzim Q 10 mitokondriyal elektron tafl ma zincirinin bilefleni olan, membran stabilizasyonunda rol oynayan güçlü bir antioksidand r. [2] Koenzim Q 10 nun antioksidan özelli i Mellors ve Tappel taraf ndan keflfedilmifltir. Çeflitli çal flmalarda koenzim Q 10 un lipit perkosidasyonunu inhibe etti i, serbest oksijen radikallerine karfl α-tokoferol kadar etkili oldu u, geçici serebral iskemiden sonra koenzimq 9 ve koenzim Q 10 un doku seviyelerinin azald gösterilmifltir. [31-33] Koenzim Q 10 un azalmas ikincil hasar n geliflmesinin göstergesidir. [34] Koenzim Q 10 Parkinson ve Huntington hastalar nda da etkilidir. Parkinsonlu hastalar n trombositlerinden izole edilen mitokondrilerinde koenzim Q 10 seviyelerinin düflük oldu u, oral koenzim Q 10 verildi inde farelerde dopamin ve dopaminerjik aksonlar n kayb n n azald saptanm flt r. [35,36] Koenzim Q 10 deneysel çal flmalarda iskemi reperfüzyon hasarlar tedavisinde de etkili bulunmufltur. Portakal ve arkadafllar n n [3] yapt çal flmada s çanlarda hepatik iskemi-reperfüzyon hasar oluflturulmufl, tedavide pentoksifilin ve koenzim Q 10 kullan lm fl iskemi-reperfüzyon oluflturulmufl grupta sadece çözücü madde verilmifl kontrol grubuna göre süper oksit dismutaz (SOD) aktivitesinin artt - görülmüfltür. Pentoksifilin tedavisi verilen grupta ise SOD aktivitesinin azald, pentoksifilin ile birlikte koenzim Q 10 verilen grupta ise SOD aktivitesindeki azalman n daha fazla oldu u saptanm flt r. [3] Ostrowski nin [4] yapt çal flmada endotelin ile serebral iskemi oluflturulmufl s çanlarda intraperitoneal koenzim Q 10 verilmifl ve SOD aktivitesi ölçülerek koenzim Q 10 etkinli i araflt r lm flt r. Beyin sap, serbellum ve serebral kortekste koenzim Q 10 tedavisi ile birlikte SOD aktivitesinin düfltü ü böylece koenzim Q 10 serebral iskemide faydal etkileri oldu u belirtilmifltir. [4] Koenzim Q 10 un beyin laktat seviyesini azaltt ve hayvan modellerinde iskemik lezyon çap n küçülttü ü belirtilmektedir. [37-39] Günümüzde metilprednizolon tedavisinin algoritmas NASCIS I (National Acut Spinal Kord Injury S t u d i e s ), [40] NASCIS II [ 2 0, 4 1 ] ve NASCIS III [ 4 2, 4 3 ] ç a l flmas gibi genifl hasta serilerinin kullan ld randomize çal flmalard a belirlenmifl olmas na ra men, ikincil hasarlanmada etkili di er ilaç gruplar nda kullan m zamanlamas, etkin doz aral klar ve idame doz kullan lmas hakk nda fikir birli i oluflmam flt r. Hidrofobik ve büyük moleküler a rl a sahip önemli bir antioksidan olan koenzim Q 10 un diyette emilimi k stl ve yavaflt r. Diyet ile al nan koenzim Q 10 un T(maks) süresi 6 saat, eleminasyon yar ömrü ise 33 saat olarak bildirilmekte ve sa l kl eriflkinlerde referans plazma düzeyi 0,41-1,91 micromol.l -1 olarak belirtilmektedir. Hayvan çal flmalar koenzim Q 10 un büyük miktarda, baflta beyin ve kalp mitokondrileri olmak üzere tüm dokularca al nd n göstermektedir. [44] Nörolojik, kardiyak, onkolojik ve immünolojik pek çok hastal kta kullan m na yönelik çal flmalar yap lan koenzim Q 10 un serebral-nöronal iskemide uygun dozaj ve etkin doz aral klar da tam belirlen- Cilt - Vol. 13 Say - No. 2 91

8 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg memifltir. Yap lan çal flmalarda s kl kla 10 mg.kg -1 kullan m dozunun, oluflturulan hasarlanman n hemen ard ndan en fazla ise bir saat sonra kullan lmas n n iskemik hasarlanmay engelleyici özelli i oldu u belirtilmektedir. [4,5,45,46] Hiu ve arkadafllar [47] ise yapt ve iskemik beyin hasarlanmas nda, hasarlanma ard nda üç saat geçtikten sonra kullan lan koenzim Q 10 un global ya da fokal hasarlanmaya karfl koruyucu etkisi olmad n göstermifltir. Çal flmam zda spinal kord hasar oluflturulmufl s çanlara, oluflturulan travman n hemen sonra tedavi olarak metilprednizolon, 10 mg.kg -1 dozunda koenzim Q 10 ve metilprednizolon ile koenzim Q 10 kombine olarak kullan ld. Bu üç gruptada da SOD aktivitesi, sadece travma oluflturulmufl kontrol grubuna göre daha düflük saptand. Bu düflüklük istatistiksel olarak anlaml bulundu. Ayr ca metilprednizolon ile koenzim Q 10 kombine verilen grupta sadece metilprednizolon verilen gruba göre SOD aktivitesinin daha düflük oldu u saptand. Bu farkl l n da istatistiksel olarak anlaml oldu u görüldü. Sonuç olarak medulla spinalis yaralanmalar nda birincil travmay takiben oluflan progresif, destrüktif ikincil proçesler, hasar n a rlaflmas na neden olmaktad r. Medulla spinalis yaralanmalar n n fizyopatolojisi ile ilgili birçok araflt rman n sonucunda oluflan ödem, serbest oksijen radikalleri, lipit p e r o k- sidasyonun ikincil hasar n meydana gelmesinde önemli rolü ortaya ç km flt r. Bu sonuçlar, ikincil hasar n oluflmas n önleyecek nöroprotektif ajan araflt rmalar n beraberinde getirmifltir. Medulla spinalis yaralanmalar nda en yayg n klinik kullan m olan ajan metilprednizolondur. Ancak yüksek doz metilprdnizolon kullan m n n istenmeyen yan etkileri, ikincil hasar önlenmesinde yeni nöroprotektif ajanlar n kullan m na yönelik çal flmalar artt r m a k- tad r. Çal flmam zda da Metilprednizolon, koenzim Q 10 ve bu iki ajan n birlikte kullan m n n deneysel spinal kord hasar nda oluflan ödemi azaltmada ve ikincil hasar n önlenmesinde faydal oldu u sonucuna ulafl ld. KAYNAKLAR 1. Hall ED, Springer JE. Neuroprotection and acute spinal cord injury: a reappraisal. NeuroRx 2004;1: Folkers K, Langsjoen P, Willis R, Richardson P, Xia LJ, Ye CQ, et al. Lovastatin decreases coenzyme Q levels in humans. Proc Natl Acad Sci 1990;87: Portakal O, Inal-Erden M. Effects of pentoxifylline and coenzyme Q10 in hepatic ischemia/reperfusion injury. Clin Biochem 1999;32: Ostrowski RP. Effect of coenzyme Q10 (CoQ10) on superoxide dismutase activity in ET-1 and ET-3 experimental models of cerebral ischemia in the rat. Folia Neuropathol 1999;37: Ostrowski RP. Effect of coenzyme Q(10) on biochemical and morphological changes in experimental ischemia in the rat brain. Brain Res Bull 2000;53: Tator CH. Patophysiology and pathology of spinal cord injury. In: Wilkins RH, Rengachary SS, editors. Spinal trauma. Vol IIB, 2nd ed. New York: Mc.Graw-Hill Inc; p Wang R, Ehara K, Tamaki N. Spinal cord edema following freezing injury in the rat: relationship between tissue water content and spinal cord blood flow. Surg Neurol 1993;39: Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979;95: Winterbourn CC, Hawkins RE, Brian M, Carrell RW. The estimation of red cell superoxide dismutase activity. J Lab Clin Med 1975;85: Tator CH. Acute management of spinal cord injury. Br J Surg 1990;77: Tator CH, Edmonds VE. Acute spinal cord injury: analysis of epidemiologic factors. Can J Surg 1979;22: Tator CH. Review of experimental spinal cord injury with emphasis on the local and systemic circulatory effects. Neurochirurgie 1991;37: Tator CH, Fehlings MG. Review of the secondary injury theory of acute spinal cord trauma with emphasis on vascular mechanisms. J Neurosurg 1991;75: Kerimo lu M, Hanc V, Kerimo lu A. Spinal hasarlanmalar. kincil hücresel hasar fizyopatolojisi ve tedaviye etkisi. Sendrom 2006;18: Ducker TB, Zeidman SM. Spinal cord injury. Role of steroid therapy. Spine 1994;19: Faden AI. Therapeutic approaches to spinal cord injury. Adv Neurol 1997;72: Young W. Molecular mechanisms of spinal cord injury therapies. In: Kalb RG, Strimatter SM, editors. Neurobiolgy of spinal cord injury. Totowa: Humana Pres; p Braughler JM. Lipid peroxidation-induced inhibition of gamma-aminobutyric acid uptake in rat brain synaptosomes: protection by glucocorticoids. J Neurochem 1985;44: Taoka Y, Okajima K. Spinal cord injury in the rat. Prog Neurobiol 1998;56: Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF, Holford TR, Young W, Baskin DS, et al. A randomized, controlled trial of methylprednisolone or naloxone in the treatment of acute spinal-cord injury. Results of the Second National Acute Spinal Cord Injury Study. N Engl J Med 1990;322: Hall ED, Braughler JM. Glucocorticoid mechanisms in acute spinal cord injury: a review and therapeutic rationale. 92 Nisan - April 2007

9 Deneysel spinal kord yaralanmas nda koenzim Q 10 un etkinli i Surg Neurol 1982;18: Solaroglu I, Kaptanoglu E, Okutan O, Beskonakli E, Attar A, Kilinc K. Magnesium sulfate treatment decreases caspase-3 activity after experimental spinal cord injury in rats. Surg Neurol. 2005;64 Suppl 2:S Teng YD, Choi H, Onario RC, Zhu S, Desilets FC, Lan S, et al. Minocycline inhibits contusion-triggered mitochondrial cytochrome c release and mitigates functional deficits after spinal cord injury. Proc Natl Acad Sci 2004;101: Erman T, Yildiz MS, Gocer AI, Zorludemir S, Demirhindi H, Tuna M. Effects of antithrombin III on myeloperoxidase activity, superoxide dismutase activity, and malondialdehyde levels and histopathological findings after spinal cord injury in the rat. Neurosurgery 2005;56: Kaptanoglu E, Solaroglu I, Okutan O, Surucu HS, Akbiyik F, Beskonakli E. Erythropoietin exerts neuroprotection after acute spinal cord injury in rats: effect on lipid peroxidation and early ultrastructural findings. Neurosurg Rev 2004;27: Gaviria M, Privat A, d'arbigny P, Kamenka J, Haton H, Ohanna F. Neuroprotective effects of a novel NMDA antagonist, Gacyclidine, after experimental contusive spinal cord injury in adult rats. Brain Res 2000;874: Wada S, Yone K, Ishidou Y, Nagamine T, Nakahara S, Niiyama T, et al. Apoptosis following spinal cord injury in rats and preventative effect of N-methyl-D-aspartate receptor antagonist. J Neurosurg 1999;91(1 Suppl): Li S, Tator CH. Effects of MK801 on evoked potentials, spinal cord blood flow and cord edema in acute spinal cord injury in rats. Spinal Cord 1999;37: Saunders RD, Dugan LL, Demediuk P, Means ED, Horrocks LA, Anderson DK. Effects of methylprednisolone and the combination of alpha-tocopherol and selenium on arachidonic acid metabolism and lipid peroxidation in traumatized spinal cord tissue. J Neurochem 1987;49: Daneyemez M. Silicone rubber microangiography of injured acute spinal cord after treatment with methylprednisolone and vitamin E in rats. Spine 1999;24: Mellors A, Tappel AL. The inhibition of mitochondrial peroxidation by ubiquinone and ubiquinol. J Biol Chem 1966;241: Takayanagi R, Takeshige K, Minakami S. NADH- and NADPH-dependent lipid peroxidation in bovine heart submitochondrial particles. Dependence on the rate of electron flow in the respiratory chain and an antioxidant role of ubiquinol. Biochem J 1980;192: Lemke M, Frei B, Ames BN, Faden AI. Decreases in tissue levels of ubiquinol-9 and -10, ascorbate and alphatocopherol following spinal cord impact trauma in rats. Neurosci Lett 1990;108: Yoshida S, Abe K, Busto R, Watson BD, Kogure K, Ginsberg MD. Influence of transient ischemia on lipid-soluble antioxidants, free fatty acids and energy metabolites in rat brain. Brain Res 1982;245: Shults CW, Haas RH, Passov D, Beal MF. Coenzyme Q10 levels correlate with the activities of complexes I and II/III in mitochondria from parkinsonian and nonparkinsonian subjects. Ann Neurol 1997;42: Beal MF, Matthews RT, Tieleman A, Shults CW. Coenzyme Q10 attenuates the 1-methyl-4-phenyl- 1,2,3,tetrahydropyridine (MPTP) induced loss of striatal dopamine and dopaminergic axons in aged mice. Brain Res 1998;783: Piotrowski P, Ostrowski RP, Pankowska T, Smialek M. The effect of coenzyme Q10 on lactate acidosis at the beginning of experimental cerebral ischemia in rats after the use of endothelin 1 (preliminary results). [Article in Polish] Neurol Neurochir Pol 1998;32: [Abstract] 38. Koroshetz WJ, Jenkins BG, Rosen BR, Beal MF. Energy metabolism defects in Huntington's disease and effects of coenzyme Q10. Ann Neurol 1997;41: Beal MF, Henshaw DR, Jenkins BG, Rosen BR, Schulz JB. Coenzyme Q10 and nicotinamide block striatal lesions produced by the mitochondrial toxin malonate. Ann Neurol 1994;36: Bracken MB, Collins WF, Freeman DF, Shepard MJ, Wagner FW, Silten RM, et al. Efficacy of methylprednisolone in acute spinal cord injury. JAMA 1984;251: Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF Jr, Holford TR, Baskin DS, Eisenberg HM, et al. Methylprednisolone or naloxone treatment after acute spinal cord injury: 1-year follow-up data. Results of the second National Acute Spinal Cord Injury Study. J Neurosurg 1992;76: Bracken MB, Shepard MJ, Holford TR, Leo-Summers L, Aldrich EF, Fazl M, et al. Administration of methylprednisolone for 24 or 48 hours or tirilazad mesylate for 48 hours in the treatment of acute spinal cord injury. Results of the Third National Acute Spinal Cord Injury Randomized Controlled Trial. National Acute Spinal Cord Injury Study. JAMA 1997;277: Bracken MB, Shepard MJ, Holford TR, Leo-Summers L, Aldrich EF, Fazl M, et al. Methylprednisolone or tirilazad mesylate administration after acute spinal cord injury: 1- year follow up. Results of the third National Acute Spinal Cord Injury randomized controlled trial. J Neurosurg 1998;89: Bhagavan HN, Chopra RK. Coenzyme Q10: absorption, tissue uptake, metabolism and pharmacokinetics. Free Radic Res 2006;40: Yokoyama K, Nakamura K, Nakamura K, Kimura M, Nomoto K, Itoman M. Effect of coenzyme Q10 on superoxide production in rats with reperfusion injuries. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 1999;33: Yokoyama K, Itoman M, Takagishi K, Yamamoto M. Protective effects of coenzyme Q10 on ischemia-induced reperfusion injury in ischemic limb models. Plast Reconstr Surg 1992;90: Li H, Klein G, Sun P, Buchan AM. CoQ10 fails to protect brain against focal and global ischemia in rats. Brain Res 2000;877:7-11. Cilt - Vol. 13 Say - No. 2 93

Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas

Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas Orijinal Çal flma Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas Comparison of the Effects of Erdosteine

Detaylı

L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S

L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY Ulus Travma Derg. 2003 Apr;9(2):90-95 L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S THE EFFECTS OF L-TRYPTOPHAN AND PENTOXIPHYLLINE ON STRESS

Detaylı

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti,

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):11-16 Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yap flt r c yla onar m yöntemlerinin karfl

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):124-131 DENEYSEL ÇALIfiMA E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi Histologic Examination of the Protective

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS

SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS SS-001 Unilateral Nefrektomi Öncesi loprost Uygulamas Oksidatif Stresi Azalt r Seymen P 1, Aytaç E 2, Kaya S 3, Uzun H 4, Altu T 5, Seymen HO 3 1Haydarpafla Numune E itim

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı

AKUT LOMBER D SK HERN LER NDE NTERM TANT TRAKS YON ETK NL N N KL N K VE LER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER LE DE ERLEND R L MES (Kontrollü Çal flma)

AKUT LOMBER D SK HERN LER NDE NTERM TANT TRAKS YON ETK NL N N KL N K VE LER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER LE DE ERLEND R L MES (Kontrollü Çal flma) ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 21; 7 (1-2): 7-14 AKUT LOMBER D SK HERN LER NDE NTERM TANT TRAKS YON ETK NL N N KL N K VE LER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER LE DE ERLEND R L MES (Kontrollü Çal flma) EVALUATION OF

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

POSTHERPET K NEVRALJ

POSTHERPET K NEVRALJ klinik 69-140 8/2/07 3:25 PM Page 94 Arif YE N* G R fi Herpes Zoster (HZ), DNA grubu bir virüsün neden oldu u akut enfeksiyöz bir hastal kt r. Di er yafl gruplar na göre 50 70 yafl üzerinde görülme s kl

Detaylı

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi Cilt: 6, Say : 1-2/Mart - Haziran 1998 1 Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Vedat ATAY, Nam k Kemal DURU, Müfit Cemal YENEN, Seyit Temel CEYHAN Gata

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 2 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı

Santral Adenozinerjik Sistem ve Klinik Önemi. Hakan Kay r,. Tayfun Uzbay 1

Santral Adenozinerjik Sistem ve Klinik Önemi. Hakan Kay r,. Tayfun Uzbay 1 Derlemeler/Reviews H. Kay r,.t. Uzbay Santral Adenozinerjik Sistem ve Klinik Önemi Hakan Kay r,. Tayfun Uzbay 1 ÖZET: Santral adenozinerjik sistem ve klinik önemi Adenozin vücutta yayg n olarak bulunan

Detaylı

26. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. 19. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES

26. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. 19. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES ISSN: 1300-7718 Türk Nefroloji Derne i nin Yay n Organ d r Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Cilt / Volume: 18, Ek Say / Supplement Y l / Year: 2009 26. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON,

Detaylı

SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS

SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS SÖZEL SUNUMLAR ORAL PRESENTATIONS SS 01 K NC L OMUR L K YARALANMASINDA H PERBAR K OKS JEN TEDAV S N N YIKICI SERBEST RAD KAL OLUfiUMU, H STOPATOLOJ K BULGULAR VE KL N K TABLOYA ETK S Onur YAMAN*, Banu

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review 164 Derleme / Review Post Polio Sendromu Post Polio Syndrome Arzu YA IZ ON Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, zmir, Türkiye Özet Summary Post polio sendromu (PPS),

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.329

DOI: 10.4274/tpa.45.329 Özgün Araflt rma Original Article 329 DOI: 10.4274/tpa.45.329 Erken do mufl bebeklerde klinik olarak anlaml patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinli i The efficacy of oral ibuprofen

Detaylı

prognozu etkileyen faktörler

prognozu etkileyen faktörler Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(2):102-109 Künt travmaya ba l yelken gö üs: Klinik özellikler ve prognozu etkileyen faktörler Flail chest due to blunt trauma: clinical

Detaylı