Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon"

Transkript

1 REVIEW Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon Kaan AYDOS Ankara University Infertility Research and Application Center, Ankara, Turkey Received 02 February 2005; accepted 23 March 2005 Abstract Different Point of View on Spermatozoa Metabolism: Compartmentalization Although spermatozoa is an extremely small cell, most of the metabolic pathways which are normally present in living organisms, are included in it. However, because of its very scarce cytoplasm, explaining the transport of metabolic end-products to other parts of the cell by classical knowledge is difficult. Recent studies suggest that metabolism of the spermatozoa is limited to certain parts of the cell. The most proper definition of this concept is compartmentalization. The meaning of compartmentalization here is the occurrence of different sperm reactions, with respect to timing of sperm functions, in different parts of the cell. Two physical barriers, posterior ring and annulus, are evidences of compartmentalization of spermatozoa. These physical barriers divide the spermatozoa into both physical and functional compartments. If we divide the spermatozoa into three parts as head, mid-piece and principle-piece, it is understood that different metabolic pathways work in each part. For this reason, while analysing sperm morphology, morphologies of different parts should be indicated and interpreted separately. By this way, the treatment modality may be established much more specifically. Keywords: spermatozoa, metabolism, compartmentation Özet Spermatozoa çok küçük bir hücre olmakla birlikte, bir canl organizmas nda bulunan ço u metabolik yolu bünyesinde tafl - maktad r. Ancak, sitoplazmadan son derece fakir olmas nedeniyle, metabolik reaksiyonlar n son ürünlerinin hücrenin di er bölümlerine tafl nmas n n klasik bilgilerimizle izah güçlük göstermektedir. Son y llarda yap lan çal flmalar, spermatozoa metabolizmas n n hücrenin belirli bölgelerinde s n rl oldu unu önermektedir. Bunun en uygun tan m ise kompartmantalizasyon fleklinde yap labilir. Kompartmantalizasyonun buradaki anlam, reaksiyonlar n spermin fonksiyon zamanlamas na göre, farkl hücre bölümlerinde meydana gelmesidir. ki fiziksel bariyer, posterior ring ve annulus, spermatozoan n kompartmantalizasyonunu gösteren bulgulard r. Bu fiziksel bariyerler spermatozoay gerek fiziksel gerekse fonksiyonel bölgelere ay r r. E er spermatozoay bafl, orta-parça ve esas-parça olmak üzere 3 k sma bölersek, her bir k s mda farkl bir metabolik yolun iflledi i anlafl labilecektir. Bu nedenle sperm morfolojisi analiz edilirken farkl bölgelerinin morfolojileri ayr ayr belirtilmeli ve yorumlanmal d r. Böylece, tedavi flekli de daha spesifik olarak belirlenebilir. Anahtar sözcükler: spermatozoa, metabolizma, kompartmantalizasyon Spermatozoan n yap s Spermatozoa genel olarak bafl ve kuyruk k s mlar ndan oluflmufltur. Bafl n görevi esas olarak, içindeki genetik materyali difli gamete ulaflt rmak ve bu gamette baz fonksiyonlar n baflamas için etkileflimde bulunmakt r. Kuyru un içinde ise aksonem bulunur. Aksonem, orta ve esas-parçalarda outer dense fibers denilen hücre iskeleti organelleri ile kuflat lm flt r. Bunun d fl nda ise orta-parçada mitokondri, esas-parçada ise Corresponding Author: Dr. Kaan Aydos Mesa 2. Ufuk Sitesi, Kehribar Sok. No: 9/40 Gaziosmanpafla Ankara, Türkiye Phone : /6815 Fax : fibröz k l f bulunur. Fibröz k l f esas-parçan n bafllad yerde bafllar ve son-parçada kesilir. Son-parça ise fibröz k l f n sonland yerde bafllar. Spermatozoa gerek yap sal gerekse fonksiyonel ve metabolik bak mdan kesin s n rlarla kompartmanlara ayr lm fl bir hücredir: bafl, orta-parça ve esas-parça (fiekil 1). Orta-parça mitokondri ile çevrelenmifltir. Esas-parça ise kuyru un aktif k sm - d r. Spermatozoan n ultrastrüktürel incelenmesi 2 önemli yap n n varl n ortaya koymufltur: posterior ring ve annulus. Bunlar tamamen mekanik ay r m noktalar olup, membran yap lar bu noktalarda fiziksel olarak kesintiye u rar. Posterior ring de nükleusu çevreleyen zarf (nuclear envelope) spermin plazma membran ile füzyona u ram flt r. Bu bölgede çizgili 204 Aydos K, Different Point of View on Spermatozoa Metabolism: Compartmentalization J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 6(3); 2005:

2 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Akrozom (arterior) Akrozom (ekvatorla segment) Post-akrozom Fibröz k l f fiekil 1. Spermatozoan n bölümleri. Bafl Posterior ring Orta-parça (mitokondri) Annulus Esas-parça (aksonem) flte, yukar da tan mlanan iki fiziksel bariyer, posterior ring ve annulus, spermatozoan n kompartmantalizasyonunu gösteren bulgulard r. Bu fiziksel bariyerler spermatozoay gerek fiziksel gerekse fonksiyonel bölgelere ay r r. Afla da bu bölgeler aras ndaki metabolik farkl l klar ayr nt l olarak irdelenecektir. Spermatozoa metabolizmas Matürasyonunu tamamlam fl spermatozoada da, di er hücrelerde oldu u gibi metabolizman n bütün reaksiyonlar n görmek mümkündür. Gerçekten de spermatozoada pentoz fosfat yolu, glükolizis, sitrik asit siklusu ve oksidatif fosforilizasyon ifllemektedir (5). Spermatozoa metabolizmas n n en ilginç yan, sitoplazmas n n yok denecek kadar az olmas d r. Bununla uyumlu olarak nükleusunda transkripsiyon ve translasyon da olmaz. Yani ne sentez ne de protein yap m vard r. Oosite ulaflma ve penetrasyon görevini yerine getirmesi için ileri-h zl motilite, hiperaktif motilite ve akrozom reaksiyonu temel fonksiyonlar d r. bant denilen, çepeçevre bafl n kaudal bölgesini saran bir halka oluflturur. Asl nda halkan n yap s da özellik gösterir. Çünkü elektronmikroskobik görünümü ince, transvers yönde uzanan bantlar n varl n ortaya koyar. Asl nda sperm membran posterior ring bölgesinde fonksiyonel farkl l k da gösterir. Bilindi i gibi akrozom reaksiyonunu takiben bafl n ön yar s n kaplayan membran tamamen kaybolur. Oysa motilite devam eder. Motilitenin devam edebilmesi ise bütünlü ünü korumufl bir membran yap s n gerektirir. Di er bir ifadeyle, posterior ring noktas - n n önünde kalan membran akrozom reaksiyonunda görevli olup, kaybolurken, arkas ndaki membran k sm motilitenin devam nda rol al r. Dolay s yla, iki farkl görev yapan membran söz konusudur: Posterior ring in önü ve arkas ndaki membran. ki membran bölgesinin ultrastrüktürel yap s düflünüldü ünde, aralar nda bölümlenmenin yan s ra bir birleflmenin de olabilece i kan s edinilmektedir. Gerçekten de, hareket ederken bafl n kuyruktan kopmamas n sa layan yap, iflte bu kuvvetli yap flma noktas, yani posterior ring dir (1). Posterior ring yap s tüm canl larda da görülmektedir. Ayr - ca, postakrozomal membran ile ön akrozomal membran aras nda fonksiyonel ve biyokimyasal farkl l klar da ortaya konulmufltur. Ön k s mda membran akrozom reaksiyonunu yaparken, arka k s m oosit ile füzyonu sa layacak moleküllere sahiptir. Kolloidal iyon ve lektin ba lanma özelliklerindeki farkl l klar da bu ayr m izah edebilmektedir (2,3). Annulus ise mitokondrinin çevreledi i orta-parçan n hemen sonland yerdeki bir yap d r. Bu noktada aksonemi çevreleyen membran yap s bafltan gelen membran yap s ile ultrastrüktürel bir birleflme gösterir. Asl nda membran yap lar birbiriyle devaml l k göstermekteyse de, membran partiküllerinin mobilitesini engelleyen bir fiziksel bariyer oldu u kabul edilmektedir (4). flte motilite ve akrozom reaksiyonu fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli enerji spermin metabolizmas ile sa lan r. Enerji ise fosfat (P) molekülleri ile tafl n r ve esasen ATP de, daha az oranda da GTP ve NADPH içerisinde bulunur. Bu yak tlar sonuçta, i) aksonemdeki dynein kollar n n birbiri üzerinden kayarak hareket etmesi ve böylece spermin ileri do ru gitmesi, di er yandan ii) akrozomdaki veziküllerin ekzositozu ile içeriklerini d flar boflaltmalar amac yla kullan l r. Mademki spermatozoan n sitoplazmas çok azd r, bu durumda içerisindeki moleküllerin bir yerden baflka yere tafl nmalar da güçleflir. Ayr ca, yeni protein sentezi de yapmamaktad r. Neticede, spermatozoan n her bir bölgesi, kendi ihtiyac n karfl layacak enerjisini lokal olarak üretmek zorundad r. Bunun anlam, spermatozoada farkl kompartmanlarda farkl metabolizma vard r. O bölgesinin fonksiyonunu yerine getirmesi için ne gerekiyorsa, önceden temin edilir, o bölgede saklan r ve zaman gelince kullan l r. flte bu, spermatozoan n kompartmantalizasyonu olarak tan mlanmaktad r (6). Yukar da belirtildi i gibi spermin fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için enerjiye, yani ATP (glükolizis ve oksidatif fosforilizasyon ile üretilir), GTP (sitrik asit siklusunda üretilir) ve NADPH ye (pentoz fosfat yoluyla üretilir) ihtiyac vard r. Hücrede en fazla ATP üretimi mitokondride, oksidatif solunum ile elde edilir, en fazla tüketildi i yer ise kuyruk hareketleri s ras nda aksonemdeki dynein kollar ndad r (7,8). Bununla ilgili enzimler ise yine ortaparça içerisine s k flm fllard r (orta parça kompartman ). Aksonem orta-, esas- ve son-parçalar boyunca uzan r. Oysa spermatozoa içerisinde mitokondride üretilen enerjiyi distaldeki dynein-atpas lara tafl yacak bir sistem bulunmamaktad r (9). O halde kuyru un geri kalan k s mlar nda (esas-parça ve son-parçada) enerji üretimi nas l olmaktad r? 205

3 Aydos J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Afla da daha detayl anlat ld gibi, esas-parçan n üzerini örten fibröz k l fta glükolizis yoluyla enerji üretimi gerçekleflir ve hemen alt ndaki aksoneme geçerek, dynein kollar n n harekete geçmesini sa lar (7). Glükoliziste rol alan hekzokinaz ve gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz enzimlerinin fibröz k l f üzerinde bulunduklar gösterilmifltir (10,11). Halbuki, orta-parça ve bafl bölgesinde glükoliziste rol alan gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz bulunmad için, sperm bafl ve orta-parças nda glükoz metabolizmas ndan sorumlu bir baflka metabolik yol düflünülmektedir: pentoz fosfat yolu (12). Bu yol sayesinde NADPH aç a ç kmaktad r. Pentoz fosfat yolu asl nda sperm fonksiyonlar nda son derece önemlidir. Çünkü bafl üzerinde lokalizedir ve bu sayede; kromatin dekondensasyonu, sperm-oosit füzyonu, penetrasyon ve oksidatif strese karfl glutatyon yap m gibi fonksiyonlarda rol al r. Buraya kadar olan verilerden anlafl lmaktad r ki; spermatozoan n orta-parças nda enerji sitrik asit siklusu ve devam nda oksidatif solunumdan, esas-parçada glükolizisten, bafl ve belki yine orta-parçada pentoz fosfat yolundan sa lanmaktad r. Sperm esas-parças nda glükolizis Spermatozoa enerjisinin büyük k sm n glükoz ve früktozdan sa lar (5). Bu flekerler glükolizis yolunda yak t olarak kullan larak, enerjiye dönüfltürülür ve sonuçta da at k maddeler aç a ç kar. fiekerlerin spermatozoa içerisine girifli glükoz tafl y c lar (GLUTs) taraf ndan sa lan r (13). Bu tafl y c lar spermin plazma membran nda lokalize olmufllard r. Glükoliziste rol alan hekzokinaz ve gliseraldehit 3- fosfat dehidrogenaz enzimlerinin ise fibröz k l f üzerinde bulunduklar gösterilmifltir (10,11). flte, kuyru un esasparça ve son-parças üzerindeki fibröz k l fta ATP üretimi, plazma membran ndaki GLUTs taraf ndan tafl nan glükozun yak lmas yla sa lan l r. Enerji elde edilirken glükoz basamak basamak y k l r. Her kademede özel bir enzim rol al r ve kontrollü parçalanmay sa layarak, enerjinin birdenbire aç a ç kmas na mani olur. flte glükozun bu 10 kademede y k larak pirüvik asit, bundan da laktik asidin aç a ç kt reaksiyonlar zincirine glükolizis ad verilir (fiekil 2). Tamamen anaerob, yani oksijen kullanmaks z n gerçekleflir. Bilindi i üzere, anaerobik solunum mitokondri olmayan dokularda veya yeterli oksijen sa lanamayan hücrelerde ATP oluflumunun devam n sa lar. Esas-parçada da mitokondrisiz bir enerji üretimi önerilmektedir. Demek ki esas-parça, enerjisini glükolizis yoluyla elde etmektedir. Oysa orta parçada GAPDH enziminin gösterilememifl olmas, mitokondrinin enerji üretiminde kullanaca substratlar n hangi yol ile sa land konusunu güçlefltirmektedir. Burada ya asitlerinin rolü olup olmad bilinmemektedir. lginç olarak, spermde mitokondride meydana gelen oksidatif solunumda yak t olarak kullan lan maddenin, glükoliziste son ürün olarak aç a ç kan laktat olabilece i de önerilmektedir. Çünkü, germ hücrelerinde mitokondri matriksinde pirüvik asitin laktik aside dönüflmesini sa layan LDH izoformu spesifik bir enzimin bulundu u gösterilmifltir: LDHC4/LDH-X (14). Glukoz Hekzokinaz Glukoz 6-P Fosfoglukoz izomeraz Fruktoz 6-P Fosfofrüktinaz 1 Fruktoz 1.6-P Aldolaz A NAH NADH Glisoraldohit 3-P 1.3-Fosfogliserat Gliseraldehit 3-P dehidrogenaz Fosfogliserat kinaz 3-Fosfogliserat 2-Fosfogliserat Fosfoenolpiruvat Fosfogliserat mutaz Enolaz Krobs siklusu mitokondride Laktat Laktat Piravut dohidrogenaz -C4 WCTs Piruvat kinaz transmembran at l r Glukozisiz sonucu: 2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O yap lm fl olur ATP oluflumu fiekil 2. Anaerobik glükolizis reaksiyonu ve rol alan enzimler. MCTs: monocarboxylate transporters. 206

4 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Glukoz 6-P dehidrogenaz Glükoz 6-P Glukonolakton hidrolaz 6-P Glukonat dehidrogenaz 6-P Glukonolakton 6-P Glukonat Ribuloz 5-P NADP NADPH NADP Glükoz 6-P NADPH Früktoz 6-P Fosfopentoizomeraz Früktoz 1.6-P Riboz 5-P Gliseraldehid 3-P Reaksiyonun net sonucu: 2 NADPH Glükolizis fiekil 3. Pentoz fosfat yolu (PPP). Piruvat Ya asitleri Asetil CoA Malat Okzaloasetat NAD + Sitrat NAD + zositrat 3 NADH Fumarat alfa-ketoglutarat FADH 2 NAD + FAD Süksinat Süksinil CoA GTP GTP + P fiekil 4. Sitrik asit siklusu (Krebs siklusu). Neticede 3 NADH + 1 FADH GTP aç a ç kar. Net enerji üretimi 12 ATP dir. Her ne olursa olsun, anaerobik glükolizisin net ürünü 2 mol ATP olup, bu da gerekli enerji ihtiyac nda kullan l r. flte, bu reaksiyonda anahtar enzim olan GAPDH bafl ve ortaparçada bulunmad için, glükolizis yolu sadece esas-parçaya özgü olarak düflünülmekte ve aç a ç kan enerjinin de sperm motilitesinde kullan ld kabul edilmektedir (11,15). Sperm bafl nda pentoz fosfat yolu (PPP, Heksoz monofosfat yolu) Sperm bafl nda membranda lokalize hekzokinaz enzimi gösterilmifl ama GAPDH gösterilememifltir. GAPDH yoksa glükolizis de yoktur. Bu durumda bafl bölgesinde bir baflka metabolik yolun varl ileri sürülmektedir: pentoz fosfat yolu (fiekil 3) (6). Gerçekten de sperm bafl nda glükoz 6-P dehidrogenaz enzimi gösterilmifltir (16). Bu enzim ise PPP de rol alan bir enzimdir (5). Bu yolun do rudan ATP yani enerji üretimiyle ilgisi yoktur. Ama teorik olarak glükolizis ile iliflkilendirilmektedir. Yani hiç ATP üretilmez ve tüketilmez. Neticede her glükoz 6-P molekülünden 2 molekül NADPH oluflur. Hücre gereksinimlerinin önemli bir bölümü de bu enzime ba ml d r. Pentoz fosfat yolunun 2 önemi vard r: 1) NADPH nin ya asitleri biyosentezinde rol almas, ki bu özellikle sperm membran n n yap lanmas nda görev al yor olabilir ve 2) nükleotid sentezi için gerekli olan riboz 5-fosfat üretmesi. Gerçekten de, NADPH bir redüktan olarak görev yaparak, membran fonksiyonlar nda görev alan ROS ve tirpzin-protein fosforilizasyonunu indükler. Demek ki, sperm-oosit füzyonunda, penetrasyonunda ve sperm bafl n n dekondensasyo- 207

5 Aydos J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Kompleks V ADP + P ATP NAD Kompleks 1 FMNH 2 H + H + H + NADH FMN Sitokrom B Sitokrom C Sitokrom A FADH 2 Kompleks III O 2 H 2 O Kompleks IV FAD Kompleks II fiekil 5. Elektron transportu ve oksidatif fosforilizasyon. Kompleksler mitokondri iç membran nda lokalize olup, ATP sentezi basama matriksinde gerçekleflmektedir. FAD: Filavin adenin dinükleotid; NAD: Nikotinamid adenin dinükleotid; FMN: Flavin mononükleotid; CoQ: Koenzim Q. nunda PPP metabolizmas kritik öneme sahiptir. Ayn zamanda, PPP s ras nda glutatyon yap m da artarak sperm membran ve nükleusun oksidatif stresten korunmalar da sa lanmaktad r (17). Ayr ca, PPP reaksiyonunda üretilen riboz 5-P, nükleotid sentezinde prekürsör olarak rol al r. Zigotta daha pronükleuslar n migrasyonu evresindeyken ilk DNA replikasyonunun görülüyor olmas, eflzamanl PPP aktivasyonu ile iliflkilendirilmektedir (13,18). Spermin kompartmantalizasyonunu destekler özellikte bir gözlem de, spermatogenezin farkl evrelerinde farkl metabolizmalar n aktif olmalar d r. Örne in, spermatidlerde laktat esas ATP üretimi için kaynak olufltururken, spermatozoada bu kaynak daha çok piruvattan sa lanmaktad r. Spermatidlerde henüz kuyruk geliflimi olmad dikkate al n rsa, laktat n mitokondri içerisine girerek oksidatif fosforilizasyonda kullan lmas yla, glükolizise gerek kalmadan enerjinin elde edilebilece i anlafl l r. Oysa kuyruk oluflmas yla birlikte glükolizis de artmaktad r. flte kuyru un oluflumu ile birlikte glükolizisin de artmas, bu bölgede glükolizis metabolizmas n n hâkimiyetini ortaya koyar. Bu da kompartmantalizasyon için sa lam bir bulgudur (5). Sperm orta-parças nda sitrik asit siklusu ve devam nda oksidatif fosforilizasyon Spermatozoan n en fazla enerji sa layan metabolizmas mitokondri matriksi içerisinde gerçekleflen oksidatif respirasyon dur. Bu ise orta-parçada gerçekleflir, çünkü spermatozoan n mitokondrisi orta-parçada yer al r. Gerçekten de, sperm motilitesi ile mitokondri volümü aras nda anlaml bir iliflki mevcuttur (19). Mitokondride oksidatif fosforilizasyonun bafllamas, NAD yap m ile olur. NAD ise asetil CoA dan elde edilir. Asetil CoA okzaloasetat ile birleflerek sitrat oluflturur. Bu reaksiyonda sitrat senteaz enzimi rol al r. Sitrat senteaz enziminin spermlerde mevcudiyeti ve motilite ile iliflkisi baflka çal flmalarda ortaya konulmufltur (19). Asetil CoA n n kayna piruvatt r. Demek ki önce piruvat oluflmal (glükolizis veya ya asit metabolizmas ile), sonra bundan asetil CoA yap larak sonuçta NAD elde edilebilmelidir (sitrik asit siklusu) (fiekil 4). Pirüvik asitin kayna ise aminoasitlerin, ya asitlerinin ve karbonhidratlar n metabolizmas ile elde edilir. Di er yandan, ya asitleri metabolize olarak, glükolizisten ayr bir yol ile asetil CoA oluflturabilirler. Spermin orta-parças nda glükolizis olmadan da, do rudan ya asitleri metabolizmas yoluyla asetil CoA elde edilebilmektedir. Mitokondride elektron transportu ve oksidatif fosforilizasyon ile enerji oluflumu ATP enerjiyi tafl yan bir moleküldür. Bu enerji ise hücrenin fonksiyonunu görmesi için kullan l r. ATP enerji naklini, yap s nda bulunan fosfat ile gerçeklefltirir. ATP bu fosfat al p, bir baflka düflük enerjili moleküle tafl yarak orada b rak r. Fosfat, içine girdi i molekülde, tafl d enerji ile reaksiyonu gerçeklefltirir. Spermatozoada da glükoz ve ya asitleri metabolize olurlar ve bu s rada ara ürün olarak aç a ç kan elektronlar n (H + fleklinde) NAD ve FAD ye verirler. Sonuçta NADH + ve FADH + fleklinde enerjiden zengin moleküller oluflur. Bu moleküller ise elektronlar n, yani hidrojenlerini, elektron tafl y - c moleküllere verirler. Bu iflleme elektron transport zinciri ad verilir (fiekil 5). Elektronlar n verildi i moleküller ise oksijen bileflikleridir. Elektronlar n transportu s ras nda bu elektronlar enerjilerini kaybedeceklerdir. flte kaybedilen bu enerji de ADP ye fosfat ba lanmas nda ve sonuçta ATP oluflmas nda kullan l r. Bu iflleme ise oksidatif fosforilizasyon denilir. Elektron transport zinciri mitokondrinin iç zar nda meydana gelir. Yani mitokondrinin iç zar üzerinde, vücutta oluflan 208

6 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 elektronlar hidrojen olarak oksijene iletilir. Neticede çok miktarda enerji tafl yan ATP molekülleri oluflmufl olur. Matriks içerisinde ise daha önce belirtildi i gibi, piruvat ve ya asitlerinin oksidasyonu ile sitrik asit siklusunda kullan lan enzimler bulunur. ç zar 5 ayr enzim kompleksinden oluflur: I, II, III, IV ve V. I ve IV aras ndaki kompleksler elektron transportunda, V. kompleks ise ATP sentezinde rol al r. Bu komplekslerin sperm mitokondrisi içerisindeki rolleri ve motilite ile iliflkisi detayl olarak araflt r lm flt r (19). Oksidatif respirasyon enzimleri türe özgü olarak spermatozoada farkl konsantrasyonlarda bulunur. Örne in malat, aspartat, gliserol-fosfat oksidaz, asetil CoA, glutamat n fonksiyonel kapasiteleri de iflik türlerde farkl d r (7). Enzim kompleksleri içerisinde elektronlar koenzim Q ve sitokrom A, B, C molekülleri taraf ndan tafl n rlar (20). Koenzim Q nun spermatozoada ATP üretimindeki önemi baflka çal flmalarda ortaya konulmufltur (21). Hatta varikosel olgular nda spermatozoa motilitesindeki bozulma neticesi koenzim Q nun tüketiminin azald ve seminal plazma seviyesinin yükseldi i gösterilmifltir (22). Sonuç olarak, spermatozoada da di er hücrelerde oldu u gibi metabolik reaksiyonlar gerçekleflir. Ama bu reaksiyonlar spermin fonksiyon zamanlamas na göre, farkl hücre bölümlerinde meydana gelir. Spermatozoay bafl, orta-parça ve esas-parça olmak üzere 3 k sma bölsek, her bir k s mda farkl bir metabolik yolun iflledi i anlafl labilecektir. Bu nedenle sperm morfolojisi analiz edilirken farkl bölgelerinin morfolojileri ayr ayr belirtilmeli ve yorumlanmal d r. Böylece, tedavi flekli de daha spesifik olarak belirlenebilir. Ama kesin bir kan ya varabilmek için daha detayl çal flmalara ihtiyaç bulunmaktad r. Kaynaklar 1. Hafez ESE. Human semen and fertility regulation in men. The C. V. Mosby Co.; USA. 1976: Yanagimachi R, Noda YD, Fujimoto M, Nicolson GL. The distribution of negative surface charges on mammalian spermatozoa. Am J Anat 1972;135: Cooper GW and Bedford JM. Acquisition of surface charge by the plasma membrane of mammalian spermatozoa during epididymal maturation. Anat Rec 1971;169: Curry MR and Watson F. Sperm structure and function. In; Gamets: The spermatozoon. Grudzinskas JG, Yovich JL (eds). Cambridge University Press; Cambridge. 1995: Bajpai M, Gupta G, Setty BS. Changes in carbohydrate metabolism of testicular germ cells during meiosis in the rat. Eur J Endocrinol 1998;138: Travis AJ and Kopf GS. The spermatozoon as a machine: compartmentalized pathways bridge cellular structure and function. In; Assisted reproductive technology. De Jonge CJ, Barratt CLR (eds). Cambridge University Press; Cambridge. 2000: Storey BT, Kayne FJ. Properties of pyruvate kinase and flagellar ATPase in rabbit spermatozoa: relation to metabolic strategy of the sperm cell. J Exp Zool 1980;211: Halangk W, Troger U, Bohnensack R. Quantification of aerobic energy turnover in epididymal bull spermatozoa. Biochim Biophys Acta 1990;1015(2): Kamp G, Busselmann G, Lauterwein J. Spermatozoa: models for studying regulatory aspects of energy metabolism. Experientia 1996;15: Mori C, Nakamura N, Welch JE, Gotoh H, Goulding EH, Fujioka M, Eddy EM. Mouse spermatogenic cell-specific type 1 hexokinase (mhk1-s) transcripts are expressed by alternative splicing from the mhk1 gene and the HK1-S protein is localized mainly in the sperm tail. Mol Reprod Dev 1998;49(4): Bunch DO, Welch JE, Magyar PL, Eddy EM, O Brien DA. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase-s protein distribution during mouse spermatogenesis. Biol Reprod 1998;58(3): Travis AJ, Foster JA, Rosenbaum NA, Visconti PE, Gerton GL, Kopf GS, Moss SB. Targeting of a germ cell-specific type 1 hexokinase lacking a porinbinding domain to the mitochondria as well as to the head and fibrous sheath of murine spermatozoa. Mol Biol Cell 1998;9(2): Urner F, Sakkas D. A possible role for the pentose phosphate pathway of spermatozoa in gamete fusion in the mouse. Biol Reprod 1999;60: Burgos C, Maldonado C, Gerez de Burgos NM, Aoki A, Blanco A. Intracellular localization of the testicular and sperm-specific lactate dehydrogenase isozyme C4 in mice. Biol Reprod 1995;53(1): Westhoff D, Kamp G. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is bound to the fibrous sheath of mammalian spermatozoa. J Cell Sci 1997;110: Guerin JF, Menezo Y, Czyba JC. Enzyme comparative study of spermatozoa and seminal plasma in normal and subfertile man. Arch Androl 1979;3: Storey BT, Alvarez JG, Thompson KA. Human sperm glutathione reductase activity in situ reveals limitation in the glutathione antioxidant defense system due to supply of NADPH. Mol Reprod Dev 1998;49(4): Siracusa G, Coletta M, Monesi V. Duplication of DNA during the first cell cycle in the mouse embryo. J Reprod Fertil 1975;42: Ruiz-Pesini E, Diez C, Lapena AC, Perez-Martos A, Montoya J, Alvarez E, Arenas J, Lopez-Perez MJ. Correlation of sperm motility with mitochondrial enzymatic activities. Clin Chem 1998;44: Wallace DC. Diseases of the mitochondrial DNA. Annu Rev Biochem 1992;61: Angelitti AG, Colacicco L, Calla C, Arizzi M, Lippa S. Coenzyme Q: potentially useful index of bioenergetic and oxidative status of spermatozoa. Clin Chem 1995;41: Mancini A, Milardi D, Conte G, Bianchi A, Balercia G, De Marinis L, Littarru GP. Coenzyme Q10: another biochemical alteration linked to infertility in varicocele patients? Metabolism 2003;52:

Yaşlanmanın Biyolojisi

Yaşlanmanın Biyolojisi A12 XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması Yaşlanmanın Biyolojisi The Biology of Aging Selim NALBANT GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, ç Hastal klar Servisi, stanbul Özet Summary Yafll l k kaç n

Detaylı

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Sibel BULGURCUO LU, Bilge ÖZSA T, Erkut ATTAR stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD Reprodüktif Endokrimoloji

Detaylı

Yo urt sütün bakteriyel fermentasyonu ile

Yo urt sütün bakteriyel fermentasyonu ile Güncel Gastroenteroloji Yo urt Nedir? Ali ÖZDEN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Ankara Yo urt sütün bakteriyel fermentasyonu ile oluflan semisolid (yar kat ) bir üründür.

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir.

Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir. ÖNSÖZ T pk kitab n daha önceki bask lar nda oldu u gibi bu bask da da genifl uygulamas olan kavramlar pekifltirmeye ve izole gerçekleri derlemeyi en aza indirmeye çal flt k. Bu bask da yer alan her bölüm

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s nöroloji dergisi2 2/14/08 3:55 PM Page 201 Nörolojide Genetik / Genetics in Neurology Türk Nöroloji Dergisi 2005; Cilt:11 Say :3 Sayfa:201-222 Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ Yazarlar Prof.Dr. Kadir YEfi LBA (Ünite 1-8) Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Ünite 7-10) Editör Prof.Dr. Kadir YEfi LBA ANADOLU

Detaylı

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi

E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):124-131 DENEYSEL ÇALIfiMA E ve C Vitaminlerinin Cisplatin Hepatotoksisitesini Önlemedeki Etkilerinin Histolojik Olarak ncelenmesi Histologic Examination of the Protective

Detaylı

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i Derleme / Literature Review www.yuksekogretim.org Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i The necessity of investing higher education in the light of individual

Detaylı

112 Kanser ve Beslenme

112 Kanser ve Beslenme 112 Kanser ve Beslenme Ahmet Ayd n 1. G R fi Hayat m z sürdürebilmemiz için hücrelerimizin sürekli yenilenmesi yani bölünüp ço almalar gerekir. Yaflam süresini dolduran hücreler vücuttan at l rlarken yerlerine

Detaylı

BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA

BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA 38. Grup Bakır, Bakır Alaflımları ve Di er Demir Dıflı Metaller

Detaylı

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm 24 SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI I INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm Abdullah Demirtaş,

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri

Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri A. fiebnem SOYSAL*, K zbes YALÇIN**, Handan CAN*** * Uzm. Psikolog., Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

Hücre Adezyon Molekülleri

Hücre Adezyon Molekülleri DERLEME REVIEW Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Terekeci, Dr. Burak fiahan, Doç. Dr. Cihan Top GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, ç Hastal klar Servisi, stanbul. ÖZET Hücre adezyon proteinleri, kan dolafl m ndan

Detaylı

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI -187- Metabolik karaci er hastalıkları Dr. Mahmut Çoker Do umsal metabolik hastal klar, tek bafllar na ender görülürken tüm metabolik hastal klar bir

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r

Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r Mehmet Bahar* Özet Bu makalenin amac, a) çoktan seçmeli testlerin bir elefltirisini yapmak, b) bu tekni in gelifltirilebilmesi

Detaylı

Kad n ve Erkek Beyninin Farkl l klar. Ertu rul Eflel 1. Key words: brain, development, gender, evolution, sexual orientation

Kad n ve Erkek Beyninin Farkl l klar. Ertu rul Eflel 1. Key words: brain, development, gender, evolution, sexual orientation Derleme/Review Kad n ve erkek beyninin farkl l klar Kad n ve Erkek Beyninin Farkl l klar Ertu rul Eflel 1 ÖZET: Kad n ve erkek beyninin farkl l klar Kad n ve erkeklerin beyin ifllevleri aras nda baz farkl

Detaylı

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2310 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1307 GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Nevzat ARTIK (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU (Ünite 1, 3-10) Dr.

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı