Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon"

Transkript

1 REVIEW Spermatozoa Metabolizmas na De iflik Bir Bak fl: Kompartmantalizasyon Kaan AYDOS Ankara University Infertility Research and Application Center, Ankara, Turkey Received 02 February 2005; accepted 23 March 2005 Abstract Different Point of View on Spermatozoa Metabolism: Compartmentalization Although spermatozoa is an extremely small cell, most of the metabolic pathways which are normally present in living organisms, are included in it. However, because of its very scarce cytoplasm, explaining the transport of metabolic end-products to other parts of the cell by classical knowledge is difficult. Recent studies suggest that metabolism of the spermatozoa is limited to certain parts of the cell. The most proper definition of this concept is compartmentalization. The meaning of compartmentalization here is the occurrence of different sperm reactions, with respect to timing of sperm functions, in different parts of the cell. Two physical barriers, posterior ring and annulus, are evidences of compartmentalization of spermatozoa. These physical barriers divide the spermatozoa into both physical and functional compartments. If we divide the spermatozoa into three parts as head, mid-piece and principle-piece, it is understood that different metabolic pathways work in each part. For this reason, while analysing sperm morphology, morphologies of different parts should be indicated and interpreted separately. By this way, the treatment modality may be established much more specifically. Keywords: spermatozoa, metabolism, compartmentation Özet Spermatozoa çok küçük bir hücre olmakla birlikte, bir canl organizmas nda bulunan ço u metabolik yolu bünyesinde tafl - maktad r. Ancak, sitoplazmadan son derece fakir olmas nedeniyle, metabolik reaksiyonlar n son ürünlerinin hücrenin di er bölümlerine tafl nmas n n klasik bilgilerimizle izah güçlük göstermektedir. Son y llarda yap lan çal flmalar, spermatozoa metabolizmas n n hücrenin belirli bölgelerinde s n rl oldu unu önermektedir. Bunun en uygun tan m ise kompartmantalizasyon fleklinde yap labilir. Kompartmantalizasyonun buradaki anlam, reaksiyonlar n spermin fonksiyon zamanlamas na göre, farkl hücre bölümlerinde meydana gelmesidir. ki fiziksel bariyer, posterior ring ve annulus, spermatozoan n kompartmantalizasyonunu gösteren bulgulard r. Bu fiziksel bariyerler spermatozoay gerek fiziksel gerekse fonksiyonel bölgelere ay r r. E er spermatozoay bafl, orta-parça ve esas-parça olmak üzere 3 k sma bölersek, her bir k s mda farkl bir metabolik yolun iflledi i anlafl labilecektir. Bu nedenle sperm morfolojisi analiz edilirken farkl bölgelerinin morfolojileri ayr ayr belirtilmeli ve yorumlanmal d r. Böylece, tedavi flekli de daha spesifik olarak belirlenebilir. Anahtar sözcükler: spermatozoa, metabolizma, kompartmantalizasyon Spermatozoan n yap s Spermatozoa genel olarak bafl ve kuyruk k s mlar ndan oluflmufltur. Bafl n görevi esas olarak, içindeki genetik materyali difli gamete ulaflt rmak ve bu gamette baz fonksiyonlar n baflamas için etkileflimde bulunmakt r. Kuyru un içinde ise aksonem bulunur. Aksonem, orta ve esas-parçalarda outer dense fibers denilen hücre iskeleti organelleri ile kuflat lm flt r. Bunun d fl nda ise orta-parçada mitokondri, esas-parçada ise Corresponding Author: Dr. Kaan Aydos Mesa 2. Ufuk Sitesi, Kehribar Sok. No: 9/40 Gaziosmanpafla Ankara, Türkiye Phone : /6815 Fax : fibröz k l f bulunur. Fibröz k l f esas-parçan n bafllad yerde bafllar ve son-parçada kesilir. Son-parça ise fibröz k l f n sonland yerde bafllar. Spermatozoa gerek yap sal gerekse fonksiyonel ve metabolik bak mdan kesin s n rlarla kompartmanlara ayr lm fl bir hücredir: bafl, orta-parça ve esas-parça (fiekil 1). Orta-parça mitokondri ile çevrelenmifltir. Esas-parça ise kuyru un aktif k sm - d r. Spermatozoan n ultrastrüktürel incelenmesi 2 önemli yap n n varl n ortaya koymufltur: posterior ring ve annulus. Bunlar tamamen mekanik ay r m noktalar olup, membran yap lar bu noktalarda fiziksel olarak kesintiye u rar. Posterior ring de nükleusu çevreleyen zarf (nuclear envelope) spermin plazma membran ile füzyona u ram flt r. Bu bölgede çizgili 204 Aydos K, Different Point of View on Spermatozoa Metabolism: Compartmentalization J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 6(3); 2005:

2 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Akrozom (arterior) Akrozom (ekvatorla segment) Post-akrozom Fibröz k l f fiekil 1. Spermatozoan n bölümleri. Bafl Posterior ring Orta-parça (mitokondri) Annulus Esas-parça (aksonem) flte, yukar da tan mlanan iki fiziksel bariyer, posterior ring ve annulus, spermatozoan n kompartmantalizasyonunu gösteren bulgulard r. Bu fiziksel bariyerler spermatozoay gerek fiziksel gerekse fonksiyonel bölgelere ay r r. Afla da bu bölgeler aras ndaki metabolik farkl l klar ayr nt l olarak irdelenecektir. Spermatozoa metabolizmas Matürasyonunu tamamlam fl spermatozoada da, di er hücrelerde oldu u gibi metabolizman n bütün reaksiyonlar n görmek mümkündür. Gerçekten de spermatozoada pentoz fosfat yolu, glükolizis, sitrik asit siklusu ve oksidatif fosforilizasyon ifllemektedir (5). Spermatozoa metabolizmas n n en ilginç yan, sitoplazmas n n yok denecek kadar az olmas d r. Bununla uyumlu olarak nükleusunda transkripsiyon ve translasyon da olmaz. Yani ne sentez ne de protein yap m vard r. Oosite ulaflma ve penetrasyon görevini yerine getirmesi için ileri-h zl motilite, hiperaktif motilite ve akrozom reaksiyonu temel fonksiyonlar d r. bant denilen, çepeçevre bafl n kaudal bölgesini saran bir halka oluflturur. Asl nda halkan n yap s da özellik gösterir. Çünkü elektronmikroskobik görünümü ince, transvers yönde uzanan bantlar n varl n ortaya koyar. Asl nda sperm membran posterior ring bölgesinde fonksiyonel farkl l k da gösterir. Bilindi i gibi akrozom reaksiyonunu takiben bafl n ön yar s n kaplayan membran tamamen kaybolur. Oysa motilite devam eder. Motilitenin devam edebilmesi ise bütünlü ünü korumufl bir membran yap s n gerektirir. Di er bir ifadeyle, posterior ring noktas - n n önünde kalan membran akrozom reaksiyonunda görevli olup, kaybolurken, arkas ndaki membran k sm motilitenin devam nda rol al r. Dolay s yla, iki farkl görev yapan membran söz konusudur: Posterior ring in önü ve arkas ndaki membran. ki membran bölgesinin ultrastrüktürel yap s düflünüldü ünde, aralar nda bölümlenmenin yan s ra bir birleflmenin de olabilece i kan s edinilmektedir. Gerçekten de, hareket ederken bafl n kuyruktan kopmamas n sa layan yap, iflte bu kuvvetli yap flma noktas, yani posterior ring dir (1). Posterior ring yap s tüm canl larda da görülmektedir. Ayr - ca, postakrozomal membran ile ön akrozomal membran aras nda fonksiyonel ve biyokimyasal farkl l klar da ortaya konulmufltur. Ön k s mda membran akrozom reaksiyonunu yaparken, arka k s m oosit ile füzyonu sa layacak moleküllere sahiptir. Kolloidal iyon ve lektin ba lanma özelliklerindeki farkl l klar da bu ayr m izah edebilmektedir (2,3). Annulus ise mitokondrinin çevreledi i orta-parçan n hemen sonland yerdeki bir yap d r. Bu noktada aksonemi çevreleyen membran yap s bafltan gelen membran yap s ile ultrastrüktürel bir birleflme gösterir. Asl nda membran yap lar birbiriyle devaml l k göstermekteyse de, membran partiküllerinin mobilitesini engelleyen bir fiziksel bariyer oldu u kabul edilmektedir (4). flte motilite ve akrozom reaksiyonu fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli enerji spermin metabolizmas ile sa lan r. Enerji ise fosfat (P) molekülleri ile tafl n r ve esasen ATP de, daha az oranda da GTP ve NADPH içerisinde bulunur. Bu yak tlar sonuçta, i) aksonemdeki dynein kollar n n birbiri üzerinden kayarak hareket etmesi ve böylece spermin ileri do ru gitmesi, di er yandan ii) akrozomdaki veziküllerin ekzositozu ile içeriklerini d flar boflaltmalar amac yla kullan l r. Mademki spermatozoan n sitoplazmas çok azd r, bu durumda içerisindeki moleküllerin bir yerden baflka yere tafl nmalar da güçleflir. Ayr ca, yeni protein sentezi de yapmamaktad r. Neticede, spermatozoan n her bir bölgesi, kendi ihtiyac n karfl layacak enerjisini lokal olarak üretmek zorundad r. Bunun anlam, spermatozoada farkl kompartmanlarda farkl metabolizma vard r. O bölgesinin fonksiyonunu yerine getirmesi için ne gerekiyorsa, önceden temin edilir, o bölgede saklan r ve zaman gelince kullan l r. flte bu, spermatozoan n kompartmantalizasyonu olarak tan mlanmaktad r (6). Yukar da belirtildi i gibi spermin fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için enerjiye, yani ATP (glükolizis ve oksidatif fosforilizasyon ile üretilir), GTP (sitrik asit siklusunda üretilir) ve NADPH ye (pentoz fosfat yoluyla üretilir) ihtiyac vard r. Hücrede en fazla ATP üretimi mitokondride, oksidatif solunum ile elde edilir, en fazla tüketildi i yer ise kuyruk hareketleri s ras nda aksonemdeki dynein kollar ndad r (7,8). Bununla ilgili enzimler ise yine ortaparça içerisine s k flm fllard r (orta parça kompartman ). Aksonem orta-, esas- ve son-parçalar boyunca uzan r. Oysa spermatozoa içerisinde mitokondride üretilen enerjiyi distaldeki dynein-atpas lara tafl yacak bir sistem bulunmamaktad r (9). O halde kuyru un geri kalan k s mlar nda (esas-parça ve son-parçada) enerji üretimi nas l olmaktad r? 205

3 Aydos J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Afla da daha detayl anlat ld gibi, esas-parçan n üzerini örten fibröz k l fta glükolizis yoluyla enerji üretimi gerçekleflir ve hemen alt ndaki aksoneme geçerek, dynein kollar n n harekete geçmesini sa lar (7). Glükoliziste rol alan hekzokinaz ve gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz enzimlerinin fibröz k l f üzerinde bulunduklar gösterilmifltir (10,11). Halbuki, orta-parça ve bafl bölgesinde glükoliziste rol alan gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz bulunmad için, sperm bafl ve orta-parças nda glükoz metabolizmas ndan sorumlu bir baflka metabolik yol düflünülmektedir: pentoz fosfat yolu (12). Bu yol sayesinde NADPH aç a ç kmaktad r. Pentoz fosfat yolu asl nda sperm fonksiyonlar nda son derece önemlidir. Çünkü bafl üzerinde lokalizedir ve bu sayede; kromatin dekondensasyonu, sperm-oosit füzyonu, penetrasyon ve oksidatif strese karfl glutatyon yap m gibi fonksiyonlarda rol al r. Buraya kadar olan verilerden anlafl lmaktad r ki; spermatozoan n orta-parças nda enerji sitrik asit siklusu ve devam nda oksidatif solunumdan, esas-parçada glükolizisten, bafl ve belki yine orta-parçada pentoz fosfat yolundan sa lanmaktad r. Sperm esas-parças nda glükolizis Spermatozoa enerjisinin büyük k sm n glükoz ve früktozdan sa lar (5). Bu flekerler glükolizis yolunda yak t olarak kullan larak, enerjiye dönüfltürülür ve sonuçta da at k maddeler aç a ç kar. fiekerlerin spermatozoa içerisine girifli glükoz tafl y c lar (GLUTs) taraf ndan sa lan r (13). Bu tafl y c lar spermin plazma membran nda lokalize olmufllard r. Glükoliziste rol alan hekzokinaz ve gliseraldehit 3- fosfat dehidrogenaz enzimlerinin ise fibröz k l f üzerinde bulunduklar gösterilmifltir (10,11). flte, kuyru un esasparça ve son-parças üzerindeki fibröz k l fta ATP üretimi, plazma membran ndaki GLUTs taraf ndan tafl nan glükozun yak lmas yla sa lan l r. Enerji elde edilirken glükoz basamak basamak y k l r. Her kademede özel bir enzim rol al r ve kontrollü parçalanmay sa layarak, enerjinin birdenbire aç a ç kmas na mani olur. flte glükozun bu 10 kademede y k larak pirüvik asit, bundan da laktik asidin aç a ç kt reaksiyonlar zincirine glükolizis ad verilir (fiekil 2). Tamamen anaerob, yani oksijen kullanmaks z n gerçekleflir. Bilindi i üzere, anaerobik solunum mitokondri olmayan dokularda veya yeterli oksijen sa lanamayan hücrelerde ATP oluflumunun devam n sa lar. Esas-parçada da mitokondrisiz bir enerji üretimi önerilmektedir. Demek ki esas-parça, enerjisini glükolizis yoluyla elde etmektedir. Oysa orta parçada GAPDH enziminin gösterilememifl olmas, mitokondrinin enerji üretiminde kullanaca substratlar n hangi yol ile sa land konusunu güçlefltirmektedir. Burada ya asitlerinin rolü olup olmad bilinmemektedir. lginç olarak, spermde mitokondride meydana gelen oksidatif solunumda yak t olarak kullan lan maddenin, glükoliziste son ürün olarak aç a ç kan laktat olabilece i de önerilmektedir. Çünkü, germ hücrelerinde mitokondri matriksinde pirüvik asitin laktik aside dönüflmesini sa layan LDH izoformu spesifik bir enzimin bulundu u gösterilmifltir: LDHC4/LDH-X (14). Glukoz Hekzokinaz Glukoz 6-P Fosfoglukoz izomeraz Fruktoz 6-P Fosfofrüktinaz 1 Fruktoz 1.6-P Aldolaz A NAH NADH Glisoraldohit 3-P 1.3-Fosfogliserat Gliseraldehit 3-P dehidrogenaz Fosfogliserat kinaz 3-Fosfogliserat 2-Fosfogliserat Fosfoenolpiruvat Fosfogliserat mutaz Enolaz Krobs siklusu mitokondride Laktat Laktat Piravut dohidrogenaz -C4 WCTs Piruvat kinaz transmembran at l r Glukozisiz sonucu: 2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O yap lm fl olur ATP oluflumu fiekil 2. Anaerobik glükolizis reaksiyonu ve rol alan enzimler. MCTs: monocarboxylate transporters. 206

4 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Glukoz 6-P dehidrogenaz Glükoz 6-P Glukonolakton hidrolaz 6-P Glukonat dehidrogenaz 6-P Glukonolakton 6-P Glukonat Ribuloz 5-P NADP NADPH NADP Glükoz 6-P NADPH Früktoz 6-P Fosfopentoizomeraz Früktoz 1.6-P Riboz 5-P Gliseraldehid 3-P Reaksiyonun net sonucu: 2 NADPH Glükolizis fiekil 3. Pentoz fosfat yolu (PPP). Piruvat Ya asitleri Asetil CoA Malat Okzaloasetat NAD + Sitrat NAD + zositrat 3 NADH Fumarat alfa-ketoglutarat FADH 2 NAD + FAD Süksinat Süksinil CoA GTP GTP + P fiekil 4. Sitrik asit siklusu (Krebs siklusu). Neticede 3 NADH + 1 FADH GTP aç a ç kar. Net enerji üretimi 12 ATP dir. Her ne olursa olsun, anaerobik glükolizisin net ürünü 2 mol ATP olup, bu da gerekli enerji ihtiyac nda kullan l r. flte, bu reaksiyonda anahtar enzim olan GAPDH bafl ve ortaparçada bulunmad için, glükolizis yolu sadece esas-parçaya özgü olarak düflünülmekte ve aç a ç kan enerjinin de sperm motilitesinde kullan ld kabul edilmektedir (11,15). Sperm bafl nda pentoz fosfat yolu (PPP, Heksoz monofosfat yolu) Sperm bafl nda membranda lokalize hekzokinaz enzimi gösterilmifl ama GAPDH gösterilememifltir. GAPDH yoksa glükolizis de yoktur. Bu durumda bafl bölgesinde bir baflka metabolik yolun varl ileri sürülmektedir: pentoz fosfat yolu (fiekil 3) (6). Gerçekten de sperm bafl nda glükoz 6-P dehidrogenaz enzimi gösterilmifltir (16). Bu enzim ise PPP de rol alan bir enzimdir (5). Bu yolun do rudan ATP yani enerji üretimiyle ilgisi yoktur. Ama teorik olarak glükolizis ile iliflkilendirilmektedir. Yani hiç ATP üretilmez ve tüketilmez. Neticede her glükoz 6-P molekülünden 2 molekül NADPH oluflur. Hücre gereksinimlerinin önemli bir bölümü de bu enzime ba ml d r. Pentoz fosfat yolunun 2 önemi vard r: 1) NADPH nin ya asitleri biyosentezinde rol almas, ki bu özellikle sperm membran n n yap lanmas nda görev al yor olabilir ve 2) nükleotid sentezi için gerekli olan riboz 5-fosfat üretmesi. Gerçekten de, NADPH bir redüktan olarak görev yaparak, membran fonksiyonlar nda görev alan ROS ve tirpzin-protein fosforilizasyonunu indükler. Demek ki, sperm-oosit füzyonunda, penetrasyonunda ve sperm bafl n n dekondensasyo- 207

5 Aydos J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 Kompleks V ADP + P ATP NAD Kompleks 1 FMNH 2 H + H + H + NADH FMN Sitokrom B Sitokrom C Sitokrom A FADH 2 Kompleks III O 2 H 2 O Kompleks IV FAD Kompleks II fiekil 5. Elektron transportu ve oksidatif fosforilizasyon. Kompleksler mitokondri iç membran nda lokalize olup, ATP sentezi basama matriksinde gerçekleflmektedir. FAD: Filavin adenin dinükleotid; NAD: Nikotinamid adenin dinükleotid; FMN: Flavin mononükleotid; CoQ: Koenzim Q. nunda PPP metabolizmas kritik öneme sahiptir. Ayn zamanda, PPP s ras nda glutatyon yap m da artarak sperm membran ve nükleusun oksidatif stresten korunmalar da sa lanmaktad r (17). Ayr ca, PPP reaksiyonunda üretilen riboz 5-P, nükleotid sentezinde prekürsör olarak rol al r. Zigotta daha pronükleuslar n migrasyonu evresindeyken ilk DNA replikasyonunun görülüyor olmas, eflzamanl PPP aktivasyonu ile iliflkilendirilmektedir (13,18). Spermin kompartmantalizasyonunu destekler özellikte bir gözlem de, spermatogenezin farkl evrelerinde farkl metabolizmalar n aktif olmalar d r. Örne in, spermatidlerde laktat esas ATP üretimi için kaynak olufltururken, spermatozoada bu kaynak daha çok piruvattan sa lanmaktad r. Spermatidlerde henüz kuyruk geliflimi olmad dikkate al n rsa, laktat n mitokondri içerisine girerek oksidatif fosforilizasyonda kullan lmas yla, glükolizise gerek kalmadan enerjinin elde edilebilece i anlafl l r. Oysa kuyruk oluflmas yla birlikte glükolizis de artmaktad r. flte kuyru un oluflumu ile birlikte glükolizisin de artmas, bu bölgede glükolizis metabolizmas n n hâkimiyetini ortaya koyar. Bu da kompartmantalizasyon için sa lam bir bulgudur (5). Sperm orta-parças nda sitrik asit siklusu ve devam nda oksidatif fosforilizasyon Spermatozoan n en fazla enerji sa layan metabolizmas mitokondri matriksi içerisinde gerçekleflen oksidatif respirasyon dur. Bu ise orta-parçada gerçekleflir, çünkü spermatozoan n mitokondrisi orta-parçada yer al r. Gerçekten de, sperm motilitesi ile mitokondri volümü aras nda anlaml bir iliflki mevcuttur (19). Mitokondride oksidatif fosforilizasyonun bafllamas, NAD yap m ile olur. NAD ise asetil CoA dan elde edilir. Asetil CoA okzaloasetat ile birleflerek sitrat oluflturur. Bu reaksiyonda sitrat senteaz enzimi rol al r. Sitrat senteaz enziminin spermlerde mevcudiyeti ve motilite ile iliflkisi baflka çal flmalarda ortaya konulmufltur (19). Asetil CoA n n kayna piruvatt r. Demek ki önce piruvat oluflmal (glükolizis veya ya asit metabolizmas ile), sonra bundan asetil CoA yap larak sonuçta NAD elde edilebilmelidir (sitrik asit siklusu) (fiekil 4). Pirüvik asitin kayna ise aminoasitlerin, ya asitlerinin ve karbonhidratlar n metabolizmas ile elde edilir. Di er yandan, ya asitleri metabolize olarak, glükolizisten ayr bir yol ile asetil CoA oluflturabilirler. Spermin orta-parças nda glükolizis olmadan da, do rudan ya asitleri metabolizmas yoluyla asetil CoA elde edilebilmektedir. Mitokondride elektron transportu ve oksidatif fosforilizasyon ile enerji oluflumu ATP enerjiyi tafl yan bir moleküldür. Bu enerji ise hücrenin fonksiyonunu görmesi için kullan l r. ATP enerji naklini, yap s nda bulunan fosfat ile gerçeklefltirir. ATP bu fosfat al p, bir baflka düflük enerjili moleküle tafl yarak orada b rak r. Fosfat, içine girdi i molekülde, tafl d enerji ile reaksiyonu gerçeklefltirir. Spermatozoada da glükoz ve ya asitleri metabolize olurlar ve bu s rada ara ürün olarak aç a ç kan elektronlar n (H + fleklinde) NAD ve FAD ye verirler. Sonuçta NADH + ve FADH + fleklinde enerjiden zengin moleküller oluflur. Bu moleküller ise elektronlar n, yani hidrojenlerini, elektron tafl y - c moleküllere verirler. Bu iflleme elektron transport zinciri ad verilir (fiekil 5). Elektronlar n verildi i moleküller ise oksijen bileflikleridir. Elektronlar n transportu s ras nda bu elektronlar enerjilerini kaybedeceklerdir. flte kaybedilen bu enerji de ADP ye fosfat ba lanmas nda ve sonuçta ATP oluflmas nda kullan l r. Bu iflleme ise oksidatif fosforilizasyon denilir. Elektron transport zinciri mitokondrinin iç zar nda meydana gelir. Yani mitokondrinin iç zar üzerinde, vücutta oluflan 208

6 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(3); 2005 elektronlar hidrojen olarak oksijene iletilir. Neticede çok miktarda enerji tafl yan ATP molekülleri oluflmufl olur. Matriks içerisinde ise daha önce belirtildi i gibi, piruvat ve ya asitlerinin oksidasyonu ile sitrik asit siklusunda kullan lan enzimler bulunur. ç zar 5 ayr enzim kompleksinden oluflur: I, II, III, IV ve V. I ve IV aras ndaki kompleksler elektron transportunda, V. kompleks ise ATP sentezinde rol al r. Bu komplekslerin sperm mitokondrisi içerisindeki rolleri ve motilite ile iliflkisi detayl olarak araflt r lm flt r (19). Oksidatif respirasyon enzimleri türe özgü olarak spermatozoada farkl konsantrasyonlarda bulunur. Örne in malat, aspartat, gliserol-fosfat oksidaz, asetil CoA, glutamat n fonksiyonel kapasiteleri de iflik türlerde farkl d r (7). Enzim kompleksleri içerisinde elektronlar koenzim Q ve sitokrom A, B, C molekülleri taraf ndan tafl n rlar (20). Koenzim Q nun spermatozoada ATP üretimindeki önemi baflka çal flmalarda ortaya konulmufltur (21). Hatta varikosel olgular nda spermatozoa motilitesindeki bozulma neticesi koenzim Q nun tüketiminin azald ve seminal plazma seviyesinin yükseldi i gösterilmifltir (22). Sonuç olarak, spermatozoada da di er hücrelerde oldu u gibi metabolik reaksiyonlar gerçekleflir. Ama bu reaksiyonlar spermin fonksiyon zamanlamas na göre, farkl hücre bölümlerinde meydana gelir. Spermatozoay bafl, orta-parça ve esas-parça olmak üzere 3 k sma bölsek, her bir k s mda farkl bir metabolik yolun iflledi i anlafl labilecektir. Bu nedenle sperm morfolojisi analiz edilirken farkl bölgelerinin morfolojileri ayr ayr belirtilmeli ve yorumlanmal d r. Böylece, tedavi flekli de daha spesifik olarak belirlenebilir. Ama kesin bir kan ya varabilmek için daha detayl çal flmalara ihtiyaç bulunmaktad r. Kaynaklar 1. Hafez ESE. Human semen and fertility regulation in men. The C. V. Mosby Co.; USA. 1976: Yanagimachi R, Noda YD, Fujimoto M, Nicolson GL. The distribution of negative surface charges on mammalian spermatozoa. Am J Anat 1972;135: Cooper GW and Bedford JM. Acquisition of surface charge by the plasma membrane of mammalian spermatozoa during epididymal maturation. Anat Rec 1971;169: Curry MR and Watson F. Sperm structure and function. In; Gamets: The spermatozoon. Grudzinskas JG, Yovich JL (eds). Cambridge University Press; Cambridge. 1995: Bajpai M, Gupta G, Setty BS. Changes in carbohydrate metabolism of testicular germ cells during meiosis in the rat. Eur J Endocrinol 1998;138: Travis AJ and Kopf GS. The spermatozoon as a machine: compartmentalized pathways bridge cellular structure and function. In; Assisted reproductive technology. De Jonge CJ, Barratt CLR (eds). Cambridge University Press; Cambridge. 2000: Storey BT, Kayne FJ. Properties of pyruvate kinase and flagellar ATPase in rabbit spermatozoa: relation to metabolic strategy of the sperm cell. J Exp Zool 1980;211: Halangk W, Troger U, Bohnensack R. Quantification of aerobic energy turnover in epididymal bull spermatozoa. Biochim Biophys Acta 1990;1015(2): Kamp G, Busselmann G, Lauterwein J. Spermatozoa: models for studying regulatory aspects of energy metabolism. Experientia 1996;15: Mori C, Nakamura N, Welch JE, Gotoh H, Goulding EH, Fujioka M, Eddy EM. Mouse spermatogenic cell-specific type 1 hexokinase (mhk1-s) transcripts are expressed by alternative splicing from the mhk1 gene and the HK1-S protein is localized mainly in the sperm tail. Mol Reprod Dev 1998;49(4): Bunch DO, Welch JE, Magyar PL, Eddy EM, O Brien DA. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase-s protein distribution during mouse spermatogenesis. Biol Reprod 1998;58(3): Travis AJ, Foster JA, Rosenbaum NA, Visconti PE, Gerton GL, Kopf GS, Moss SB. Targeting of a germ cell-specific type 1 hexokinase lacking a porinbinding domain to the mitochondria as well as to the head and fibrous sheath of murine spermatozoa. Mol Biol Cell 1998;9(2): Urner F, Sakkas D. A possible role for the pentose phosphate pathway of spermatozoa in gamete fusion in the mouse. Biol Reprod 1999;60: Burgos C, Maldonado C, Gerez de Burgos NM, Aoki A, Blanco A. Intracellular localization of the testicular and sperm-specific lactate dehydrogenase isozyme C4 in mice. Biol Reprod 1995;53(1): Westhoff D, Kamp G. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is bound to the fibrous sheath of mammalian spermatozoa. J Cell Sci 1997;110: Guerin JF, Menezo Y, Czyba JC. Enzyme comparative study of spermatozoa and seminal plasma in normal and subfertile man. Arch Androl 1979;3: Storey BT, Alvarez JG, Thompson KA. Human sperm glutathione reductase activity in situ reveals limitation in the glutathione antioxidant defense system due to supply of NADPH. Mol Reprod Dev 1998;49(4): Siracusa G, Coletta M, Monesi V. Duplication of DNA during the first cell cycle in the mouse embryo. J Reprod Fertil 1975;42: Ruiz-Pesini E, Diez C, Lapena AC, Perez-Martos A, Montoya J, Alvarez E, Arenas J, Lopez-Perez MJ. Correlation of sperm motility with mitochondrial enzymatic activities. Clin Chem 1998;44: Wallace DC. Diseases of the mitochondrial DNA. Annu Rev Biochem 1992;61: Angelitti AG, Colacicco L, Calla C, Arizzi M, Lippa S. Coenzyme Q: potentially useful index of bioenergetic and oxidative status of spermatozoa. Clin Chem 1995;41: Mancini A, Milardi D, Conte G, Bianchi A, Balercia G, De Marinis L, Littarru GP. Coenzyme Q10: another biochemical alteration linked to infertility in varicocele patients? Metabolism 2003;52:

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA REAKSİYONLARI Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA Canlı sistemde maddelerin uğradığı kimyasal değişikliklerin hepsine birden metabolizma, bu değişiklikleri meydana

Detaylı

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü)

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Sitrik Asit Döngüsü (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC Sir Hans

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE III CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Ekosistem ve Enerji Ekosistemde enerjinin akışı güneş ışığı ve ısı şeklinde gözlenir. Tam tersine canlı hücrelerde

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Enerji Energy(E) Yaşamın devamı için gerekli ön koşul Gözle görülebilen mekanik iş ve vücut ısısının kombinasyonu olarak ortaya çıkar. İnsan vücudu

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli:

ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli: ENERJİ SİSTEMLERİ 1 ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli: 1. Kimyasal Enerji 2. Mekanik Enerji 3. Isı Enerjisi 4. Işık Enerjisi 5. Elektrik Enerjisi 6. Nükleer Enerji Bu

Detaylı

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE I CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm

Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm HÜCRESEL SOLUNUM Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm aktiviteleri enerji gerektirir. Biyolojik

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Biyosentezi Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin sentezi özellikle karaciğer ve yağ dokusu hücrelerinde iki şekilde gerçekleşir. Bu sentez şekillerinden biri yağ asitlerinin, hücrenin sitoplazma

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Enerji Energy(E) Yaşamın devamı için gerekli ön koşul Gözle görülebilen mekanik iş ve vücut ısısının kombinasyonu olarak ortaya çıkar. İnsan vücudu

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Hücresel Enerji Sistemleri I-II Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Metabolizma Vücudun temel işlevlerini devam ettirebilmek için kullanılan enerji miktarıdır. Enerji değişimi içeren tepkimeler; Katabolik: Enerji

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji değişikliklerini inceler. Bazı reaksiyonlar olurken bazıları neden olmaz?

Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji değişikliklerini inceler. Bazı reaksiyonlar olurken bazıları neden olmaz? Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji değişikliklerini inceler Bazı reaksiyonlar olurken bazıları neden olmaz? Sistemler arasındaki fark? Biyolojik olmayan sistemler ısı enj kullanılır Biyolojik sistemler

Detaylı

Metabolizma. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Metabolizma. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Metabolizma Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Metabolik Yol Haritası Enerji Metabolizması Her makromolekül küçük alt moleküllere ayrılır: Karbonhidratlar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Glikolizde son ürün karbondioksittir. 2. Glikoliz reaksiyonlarında önce ATP üretilir, sonra da ATP tüketilir.

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR HÜCRE İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR ANLAMINA GELEN HÜCRE DEMİŞTİR.ANCAK HÜCRE BİLİMİNİN

Detaylı

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esat Orhon DNA kırıklarının nedeni nedir? Unpaired Electrons Serbest radikal nedir? Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ METABOLİZMA Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ altintas@veterinary.ankara.edu.tr Canlı organizmaların özelliği olarak Metabolizma Canlıların yapı taşlarının devamlı yapım, yıkım ve değişim içinde bulunması ve bu

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu Haz rlayan ARIFE IKIZ ANKARA 2014 SUNUfi De erli Aç kö retim Lisesi Ö rencileri;

Detaylı

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN BİYOLOJİK OKSİDASYON Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN OKSİDASYON-REDÜKSİYON REAKSİYONLARI Elektronların bir atom veya molekülden bir diğerine geçişleri redoks reaksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Redoks : e-transferi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ 7.1- GENEL BAKI. Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı kimyasal maddelerden

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN

ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN OKSİDATİF FOSFORİLASYON Metabolik yakıt maddelerinin (glukoz, yağ asidleri, amino asidler gibi elektron vericileri) enzim katalizli

Detaylı

GLİKOLİZ. Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, LeEoşa, KKTC

GLİKOLİZ. Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, LeEoşa, KKTC GLİKOLİZ Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdi.ogus@hace.epe.edu.tr Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, LeEoşa, KKTC Glikoliz, Yunanca glykys (tatlı, şeker) ve lysis (bölünme, parçalanma)

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Anahtar kelimeler: Mitokondriyal dinamik, mitofaji, mitokondriyal homeostaz

Anahtar kelimeler: Mitokondriyal dinamik, mitofaji, mitokondriyal homeostaz Denge İçin Savaş Deniz Eda Orhan, Ender Ergüder, Canberk Usta, Ozan Saraçoğlu, Halit Övgehan Aydoğan Danışman: Prof. Dr. F. Belgin Ataç Özet: Hücrenin enerji santrali olarak tanımlanan; dış zar, iç zar,

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya

Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Dersin İçeriği Karbohidratların önemi Karbohidratların sindirimi ve emilimi Karbohidratların metabolizması

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

METABOLİZMA. Dr. Serkan SAYINER

METABOLİZMA. Dr. Serkan SAYINER METABOLİZMA Dr. Serkan SAYINER serkan.sayiner@neu.edu.tr Genel Bakış Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

CANLILAR VE ENERJ L fik LER

CANLILAR VE ENERJ L fik LER CANLILAR VE ENERJ L fik LER Canl lar n ortak özelliklerinden beslenme ve solunum, enerji gereksinimlerini karfl lamada rol al r. Enerji canl ya orijin olarak güneflten gelir. Günefl enerjisi; klorofil

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Pentoz Fosfat Yolu ve Üronik Asit Yolu. YRD. DOÇ. DR. HAYRULLAH YAZAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI TıBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALı SAKARYA, 2015

Pentoz Fosfat Yolu ve Üronik Asit Yolu. YRD. DOÇ. DR. HAYRULLAH YAZAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI TıBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALı SAKARYA, 2015 Pentoz Fosfat Yolu ve Üronik Asit Yolu YRD. DOÇ. DR. HAYRULLAH YAZAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI TıBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALı SAKARYA, 2015 1 PENTOZ FOSFAT YOLUYLA GLUKOZ OKSİDASYONU Pentoz fosfat

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

9. Hafta: Enzimler ve Enzim Kinetiği Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI

9. Hafta: Enzimler ve Enzim Kinetiği Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI 9. Hafta: Enzimler ve Enzim Kinetiği Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI Enzimler, proteinlerin en büyük ve en çok özelleşmiş grubunu oluştururlar. Enzimler, canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonları hızlandıran

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

FOTOSENTEZ KALVİN DÖNGÜSÜ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ. Karbon fiksasyonu

FOTOSENTEZ KALVİN DÖNGÜSÜ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ. Karbon fiksasyonu FOTOSENTEZ KALVİN DÖNGÜSÜ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ Karbon fiksasyonu Karbonhidratlar birçok C H bağları içermektedir ve CO 2 ye göre oldukça indirgenmişlerdir. Karbonhidratların

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC

OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC OKSİDATİF FOSFORİLASYON Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ ve OKSİDATİF FOSFORİLASYON OksidaDf fosforilasyon,

Detaylı

Enerji metabolizması: I. Mitokondri

Enerji metabolizması: I. Mitokondri Enerji metabolizması: I. Mitokondri enerji = ATP Sitosolde meydana gelen bazı reaksiyonlar ile enerjice zengin karbohidrat moleküllerinin kısmi oksidasyonundan ortaya çıkan enerji ATP yapımında kullanılmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı