3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / May, th May/SATURDAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / 24-25 May, 2014 24th May/SATURDAY"

Transkript

1 -Mostar, Blagay, Pocitelj- -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION HOUR 08:30-10:00 10:00-11:30 11:30-13:00 17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-21:30 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / May, rd May/FRIDAY 24th May/SATURDAY 25th May/SUNDAY 26th May/MONDAY Programme Programme Place Programme Programme Place Programme Programme REGISTRATION ORAL SESSION 17 Hall 1 LOBBY ORAL SESSION 18 Hall 2 ORAL SESSION 19 Hall 3 OPENING ORAL SESSION 20 Hall 1 Welcome Speeches / Show Hall 1 ORAL SESSION 21 Hall 2 Keynote Speakers ORAL SESSION 22 Hall 3 ORAL SESSION 1 Hall 1 ORAL SESSION 23 Hall 1 ORAL SESSION 2 Hall 2 ORAL SESSION 24 Hall 2 ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 25 Hall 3 13:00-14:00 LUNCH Restaurant LUNCH 14:00-15:30 15:30-17:00 Restaurant ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 ORAL SESSION 5 Hall 2 ORAL SESSION 27 Hall 2 ORAL SESSION 6 Hall 3 ORAL SESSION 28 Hall 3 BALKAN SFA GA Hall 1 ORAL SESSION 29 Hall 1 ORAL SESSION 7 Hall 2 ORAL SESSION 30 Hall 2 ORAL SESSION 8 Hall 3 ORAL SESSION 31 Hall 3 POSTER SESSION 1 Poster Hall ORAL SESSION 9 Hall 1 ORAL SESSION 10 Hall 2 POSTER SESSION 2 Poster Hall ORAL SESSION 11 Hall 3 ORAL SESSION 12 Hall 1 ORAL SESSION 13 Hall 2 POSTER SESSION 3 Poster Hall ORAL SESSION 14 Hall 3 PANEL Hall 1 ORAL SESSION 15 Hall 2 CLOSING Hall 1 ORAL SESSION 16 Hall 3 CULTURAL TOUR (for conference participants) CULTURAL TOUR (for conference participants)

2 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 ORAL PRESENTATIONS Date/Time: 24th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- BOSNA SAVAġI NIN TÜRK KAMUOYUNA ETKĠLERĠ Date/Time: 24th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- SPOR BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞĠġĠMLER Fatma Açık Date/Time: 24th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mikail TEL Presentations: 1-3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- BEYPAZARI KÜLTÜREL ÖRGELERĠNĠN MODA ÜRÜN AKSESUAR TASARIMINDA KULLANILMASI Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Necla GÜNAY 2- II. Dünya SavaĢı sonrasında Türk Basınında Balkanlar "Yugoslavya" Algısı Seçil Özdemir 3- KÜLTÜRLEARASI ETKĠLEġĠMDE SĠNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATĠH AKIN FĠLMLERĠNDE KÜLTÜRLERARASILIK Zühal ÇETĠN 4- Türkiye ve Kazakistan kültürel iliģkilerin geliģmesinde TRT Avaz rolü Gulnara Mamanova 5- MEDYA KÜLTÜRÜ EKSENĠNDE ġafak BEKÇĠLERĠ (1963) ÖRNEĞĠ Nevin ARVAS Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ ORAL SESSION 2 2- Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgüsel Bağlılıklarının Ġncelenmesi- Bolu Ġli Örneği AyĢegül AYATA AKTÜRK, Güçlü ÖZEN, Hanifi ÜZÜM 3- BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Recep Cengiz, Murat Turgut, Alper Cavit Kabakçı 4- Gençlik Ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Adnan Ersoy, Halil BiĢgin, Metin Karayol, Muhammet Mustafa Atakan 5- ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALGILARININ METAFORĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oğuzhan Yoncalık, Görkem Sofi Bülent Ağbuğa, Sehmus Aslan, Fatma Ağbuga ORAL SESSION 3 2- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TEORĠK DERSLER TUTUM (BESYÖTDET) ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMASI Taner BozkuĢ, Mehmet Sezen, Betül Ayhan 3- PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDITY and RELIABILITY STUDY Huseyin Gumus, Sema Alay, Mehmet Karakilic 4- Salon Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi Serkan HACICAFEROĞLU ORAL SESSION 4 2- TRADITIONAL WOMEN S APPARELS OF THE BULGARIA IMMIGRANTS LIVING IN ESKĠġEHĠR 3- Woman Headwear in Anatolia ORAL SESSION 1 5- ĠġĠTME ENGELLĠLERDE STATĠK VE DĠNAMĠK DENGE ÖLÇÜLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hanım Uçar, Muazzez Kaya, Aybüke Argın, Mustafa Akti Nalan GürĢahbaz, Mahmut Güngör BaĢak Boğday Sayğılı, Berna Yıldırım Artaç Berna Yıldırım Artaç, BaĢak Boğday Sayğılı 4- BOLU ĠLĠ MUDURNU ĠLÇESĠ YÖRESEL KADIN GĠYSĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Meyrem ARGA ġahġnoğlu, Saliha AĞAÇ, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRġAHBAZ, Fatma GÖKPINAR 5- MALATYA YÖRESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan 6- FAST FASHĠON KOLEKSĠYONLARINDA YER ALAN SPOR GĠYSĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Birsen Çileroğlu, Seda Kıvılcımlar, Cansu Özgören ORAL SESSION 5 Presentations: 1- Relations between body composition and kinematic variables of the grab start in young swimmers Ahmet Alptekin 2- DETERMINE HEART RATE RESPONSE DURING OFFICIAL COMPETITION JUNIOR GIRL BASKETBALL PLAYERS Veli Volkan GÜRSES, Morteza Moghimi OSKOUEI, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 3- ANALYZING SHORT (100 METERS) AND MIDDLE DISTANCE ( METERS) RUNNING AND COORDINATION VALUES Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU

3 4- THE EFFECT OF MOTIVATIONAL MUSIC UPON ANAEROBIC PERFORMANCE Özkan IġIK, Yasin ERSÖZ, Murat PAZAN, Yücel OCAK 5- The Effect of Physical Activity and Exercise Length of Telomeres and Biological Aging Process Ġbrahim Kurt, Mehmet Akbulut, Mürsel Akdenk, Mustafa Kemal Kurt 6- AMATÖR FUTBOLCULARI SALDIRGANLIĞA ĠTEN SEBEPLER (VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ergün Çakır, Cansel Arslanoğlu, Süleyman GönülateĢ, Kemal Sarğın ORAL SESSION 6 Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Sporla Ġlgili Türk Basınında Yer Alan Ġlkyazı: Ali Ferruh Bey ve Eskrim Makalesi Emrah Çetin, Özgür Tilbe 2- Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne Göre Osmanlı Ġmparatorluğu nda Spor Hatice Akın Zorba 3- Study Of Aspect Of Citizen And Professional Soccer Players About Bet And Match Fixing Mehmet ġahin, Faruk Salih ġeker 4- Özel Yetenekle Ġlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi Ersan TOLUKAN, Baki YILMAZ 5- The Effects of Intensive Training on Selected Sex Hormones in Young Wrestlers Faruk YAMANER, Yetkin Utku KAMUK, Taner BAYRAKTAR, Mustafa GÜMÜġ, Varim NUMANOGLU 6- SPORDA KARDĠOVASKÜLER SEBEPLĠ ANĠ ÖLÜMLE Ali Serdar YÜCEL, Fatih ÇATIKKAġ, Hayrettin GÜMÜġDAĞ ORAL SESSION 7 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Taner BOZKUġ Presentations: 1- MÜZĠK SANATINDA KÜLTÜREL ETKĠLEġĠM VE GELENEK Ahmet Mutlu Terzioğlu, Cengiz ġengül 2- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ayrıt Terimini Matematiksel DüĢünce GeliĢim AĢamalarına Göre Açıklamalarının Ġncelenmesi Veli TOPTAġ 3- ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Fatma TEZEL ġahġn 4- TÜRK GĠYĠMĠNDE KONYA ĠLĠ SĠLLE YÖRESĠ'NE AĠT GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS 5- GÖRSEL SANATLAR (RESĠM-Ġġ) DERSĠNDE RENK BĠLGĠSĠ KONUSUNUN MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠN AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ Aydın Zor, Mehmet Ali Avcı 6- A Study On Physical Education Teachers: The Correlation Between Self-Efficacy And Job Satisfaction Ġrfan Yıldırım ORAL SESSION 8 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK Presentations: 1- KOBĠ LERDE FĠNANS YÖNETĠMĠ FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs Mehmet Apan, Mehmet Ġslamoğlu 2- Modern Dünyada Pazarın ĠĢlevi Mustafa Hizmetli 3- Uluslararası ticaretin kent kimliğine etkileri-inegöl örneği- Abdulkadir Oğrak 4- TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ VE ĠSTANBUL ĠSTĠKLAL CADDESĠ ÜZERĠNE BĠR ÖRNEK UYGULAMA Sefer GÜMÜġ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜġ 5- Sanal ĠĢyerinde Örgütsel DavranıĢ Ali Osman Kılıç, Onur Balkan, A. Emin Serin

4 6- TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE BÜYÜME-ĠġSĠZLĠK NEDENSELĠ ( ) Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan ORAL SESSION 9 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Prof. Dr. Hülya AġÇI Presentations: 1- Elit Taekwondo Sporcularının Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Ġncelenmesi Sehmus Aslan, Bülent Ağbuğa 2- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü personellerinin çalıģma ortamlarında maruz kaldıkları yıldırma davranıģlarının Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU 3- Differences in Motivation for Sport: The case for Turkey Alper C. Kabakçı, Sabri Kaya, Ali Ahmet Doğan 4- EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS Ozkan ISIK, Huseyin GUMUS, Bilal OKUDAN, Mustafa YILMAZ 5- Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empati ve ĠletiĢim ĠliĢkisi T. Osman Mutlu, Halil Evren ġentürk, Ercan Zorba 6- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL FĠZĠKĠ KAYGI DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ Fatih YaĢartürk, Fehmi Çalık, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz ORAL SESSION 10 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- Progression of Design Elements in Ski Suits Birsen ÇĠLEROĞLU, Figen KELLECĠ ÖZEREN, Ġnci Seda KIVILCIMLAR 2- KOġU GĠYSĠLERĠ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA ġule Çivitçi, Serap Dengin 3- EVALUATION OF OUTDOOR CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS Saliha Ağaç, MenekĢe Sakarya 4- A STUDY ON EVALUATION OF SWIMMING CLOTHES BY SWIMMERS Hacer Ölçer, Serap Dengin 5- ZEĠTHGEĠST IN SWIMSUITS Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Arezoo NASĠRĠAGHDAM 6- ÇANKIRI YARAN EKĠBĠ VE GELENEKSEL GĠYĠM ÖZELLĠKLERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS ORAL SESSION 11 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ VE BĠREY Murat Dündar 2- Fuzzy Projective Plane PG(2,3) From Fuzzy Groups Samet ERDEN, AyĢe BAYAR 3- Sr2B2O5 Fosfor BileĢiğinin Fotolüminesans özellikleri üzerine Pb2+ iyonu Konsantrasyonunun Etkisi Ertuğrul ErdoğmuĢ 4- Kulis Mekanizmasının Kulis TaĢının Kinematik Analizi Etimad Eyvazov, A. Mamadov 5- Yüksek Devirli, Sıcak Ortamdaki Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı ve Analizi Alaattin Metin KAYA, Ġlyas KANDEMĠR, Mahmut F. AKġĠT ORAL SESSION 12 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Prof. Dr. Musa YILDIZ Presentations: 1- TÜRKĠYE DEKĠ ARAPÇA ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ VE BUNUN BALKAN ÜLKELERĠYLE PAYLAġIMI Yakup Civelek 2- Araf Suresi Ayetler Çerçevesinde Bel am Gökhan Atmaca 3- Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri YaĢ Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı Abdullah Ġnce 4- Sovyetler Birliğinin Din ve Din Eğitimi Politikası Ali Yıldız Musahan 5- HADĠSLERĠN ANLAġILMASI VE YORMLANMASINDA BĠLĠMSEL VERĠLERĠN KULLANIMI ÜZERĠNE Osman Oruçhan 6- Bir Eğitimci Modeli Olarak Ġmam Gazali ve Eğitim Metodu Harun ġahin

5 ORAL SESSION 13 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- ULUSLARARASI SPOR ORGANĠZASYONLARININ ETKĠLERĠ: 2013 MERSĠN XVII. AKDENĠZ OYUNLARI NA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA Evren Güçer, Cemal Ersin Silik 2- SPOR ĠġLETMELERĠNĠN YÖNETĠM SÜREÇLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Avni Hazıroğlu, Mehmet KumartaĢlı 3- TÜRKĠYE DE TARIMSAL ALANLARIN BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA Murat Korkmaz, Ġsmail ġahin, Nur Dilbaz Alacahan 4- ORGANĠZASYON KALĠTE ALGISI, TATMĠN DÜZEYĠ VE TEKRAR ZĠYARET ETME EĞĠLĠMĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK Cemal Ersin Silik 5-Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: Ġzmir ili örneği Özgür TEZ, Özgün DOĞAN, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL ORAL SESSION 14 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- The Relationship between Life Quality, General Health and Physical Activity among Older men in Nursing Home Samira Aliabadi, Shima Hesami, Behnam Boobani, Parsa Aliabadi 2- Path Analysis Model of Effective Factors on Aggression in Elite Athletes Behnam Boobani, Samira Aliabadi, Shima Hesami 3- The attitude of native people in a tourist area to tourists, Case study Masoule Zahra Farhangfar 4- Investigating Job Satisfaction Among Physical Education Teachers of Eastern Azerbaijan's Islamic Azad University Amineh Sahranavard Gargari, Abedin Asadollahi, Mahtab Alirezaloot 5- Bowled Out of the Game: Nationalism and Gender Equality in Indian Cricket Raadhika Gupta ORAL SESSION 15 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni puanlama sistemlerinin karģılaģtırmalı analizi Ahmet Naci Dilek 2- Examination of Scoring Results of Different Techniques Applied in World Taekwondo Championship 2007 Ahmet Naci Dilek, Ġzzet Raco, Safet Kapo 3- We Are What We Eat=Taurine; Component Of Functional Food & Nutraceuticals - Elevated level in Exercise: From Energy Booster to Alleviation of Ageing Ramesh C Gupta 4- A Comparison Effect of Eccentric, Concentric and Plyometric Exercise on Muscle Soreness, Plasma Creatine Kinase (ck) and Lactate Dehydrogenase (LDH) Rastegar Hoseini, Zahra Hoseini, Mehry Hoseini 5- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin Ibrahim ORAL SESSION 16 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Comparative approach and historical and juridical studies (Case study: Morjae of Khorasan and the Juridical attitudes of Abu-Hanifeh) Ebrahim Ebrahimi, Majid Hajibabaei 2- The Young Women in Palestine & Egypt and the Different Role of Them in Recent Intifada Zahra Habibi 3- Companionship between history and sociology; With emphasis on the experience of historiography in Iran Majid Hajibabaei 4- Connection between theological believes and historical analyzes Ali Hasanbagi 5- Ottoman influence on Albanian culture (traditions, architecture, art ) Sereta Koperaj, Erzen Koperaj ORAL SESSION 17 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması Gürkan ELÇĠ, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Taner BOZKUġ 2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar Ġle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Zeynep Erol, Murat Kul, Taner BozkuĢ, Gürkan Elçi 3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavının Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Gürkan ELÇĠ 4- FARKLI SPOR BRANġLARI ĠLE UĞRAġAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KUVVET VE ESNEKLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE MORFOLOJĠK Ümit Öz, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya 5- The effects of workers' sports on the sport policies of Turkey during early republican period Mutlu Türkmen, Mehmet Güçlü 6- OTĠZMLĠ BĠREYLERĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE PROGRAMLARINA KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ Ġsmail Aydın, Halil Sarol

6 ORAL SESSION 18 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- TOPRAK DESTEKLĠ ISI POMPASININ ZONGULDAK ĠLĠNDE UYGULAMASI Volkan AKGÜL, Ġsmail CEBECĠ 2- EFFECT OF DIFFERENT MOORING SYSTEMS ON HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF AN OFFSHORE WIND TURBINE Sabri ALKAN, Alaattin Metin KAYA 3- REFRAKTER TUĞLALARIN KONTROL PARAMETRELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Fatih APAYDIN, Koray KAYA 4- SĠC ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ AL2014 MATRĠSLĠ KOMPOZĠTĠN ISIL ĠLETKENLĠĞĠ ÜZERĠNE MATRĠSE ĠLAVE EDĠLEN Mg UN ETKĠSĠ Serkan AteĢ, Ġbrahim Uzun, Recep Çalın 5- BARTIN DA ISITMA SĠSTEMLERĠNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ġule APAYDIN, Oğuzhan ERBAġ, Ramazan KÖSE ORAL SESSION 19 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- A perspective Philosophy for Teaching Physical Education in Erbil Schools Fouad Ibrahim Alsarraj 2- The effects of new scoring system in Taekwondo on distribution of the medals Ahmet Naci Dilek, Safet Kapo, Ġzzet Raco 3- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin lbrahim Al-hasawee 4- The promotion of Iranian culture through sport tourism in domestic and international dimensions (A case study of Chabahar) Saeid Jahantigh, Fereshteh Golestaneh 5-The effect of resistance training on blood pressure, heart rate and pain threshold at rest and during dialysis Marziyeh Poursardar, Hamid Arazi, Masoud Khosravi ORAL SESSION 20 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Yansımaları Ġsmet Emre 2- Aliya Izzetbegoviç Acisindan Dogu-Bati Tartismalarina Epistemolojik Bir Yaklasim Ali Öztürk 2- GÖÇ OLGUSUNA GÖÇMENLERĠN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNDEN BAKMA Kemal Dil 4- TARĠHSEL SÜREÇTE TÜRK DEVLETLERĠ BAYRAKLARININ GÖSTERGEBĠLĠMSEL ĠNCELMESĠ Mithat YILMAZ, MülkiĢe TEMĠZKAN 5- Hüseyin Hilmi PaĢa nın Rumeli Ahvaline Dair Meclis-i Mebusan a Sunduğu Ġzahat Özgür Tilbe ORAL SESSION 21 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Ömür KARAKULLUKÇU, Ġrfan YILDIRIM 2- SPOR MERKEZĠ FĠTNESS SALONUNU KULLANAN BĠREYLERĠN BEKLENTĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mehmet KumartaĢlı, Engin GüneĢ AtabaĢ 3- TÜRKĠYE DEKĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA REKREASYON EĞĠTĠMĠNĠN YAPISI M. Murat KIZANLIKLI 4- ÇEVRESEL DUYARLILIK VE BOġ ZAMAN ENGELLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Güngör DOĞANAY, Ġlkay DOĞAN 5- FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION Murat Kul, Hayri Akyüz, Fatih YaĢartürk ORAL SESSION 22 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mikail TEL Presentations: 1- Yerel Yönetimlerde ÇalıĢanların Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Ġnceleme: Çankırı Belediyesi Örneği Hakan Arslan, Merve Önce 2- Construction and Contestation of Turkish Cypriot Identity vis-a-vis the Changing Dinamics of the Cyprus Conflict Bahar TaĢeli 3- KAZAKĠSTAN DAKĠ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAġINA AĠT OLAN, TARĠHĠ DEĞER TAġIYAN KONUTLARIN TĠPOLOJĠSĠ, Elmira Kanayeva 4- BANKA MÜġTERĠLERĠNĠN KONUT KREDĠSĠ AÇISINDAN TERCĠH DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Murat Korkmaz, Sefer GümüĢ, Nur Dilbaz Alacahan 5-TÜRKĠYE DE REEL DÖVĠZ KURU ĠLE DIġ TĠCARET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: UYGULAMALI BĠR ANALĠZ Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan

7 ORAL SESSION 23 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Prof. Dr.Yakup CĠVELEK Presentations: 1- MEVDÛDÎ NĠN TEFSĠRĠNDE MÜTEġABĠH Ali KARATAġ 2- Ġslam Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı Murat Demirkol 3- Sade Hayat ve Din Ahmet Yıldırım 4- KÖTÜLÜK OLGUSUNA ĠLAHĠ YASALAR BAĞLAMINDA BAKIġ Metin Özdemir 5- MAVERAÜNNEHĠR DE IX-XII YÜZYILLARDA FELSEFÎ DÜġÜNCENĠN YAYGINLAġMASI Vahit Celal 6- Din mi Ahlak mı? Lokman Çilingir ORAL SESSION 24 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat KORKMAZ Presentations: 1- Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası iliģkilerde denge politikası analizi Tacibayev RaĢid Ġbrahimoğlu 2- The legal context of disputes between Government and Parliament in the Iranian constitutional era Mirza Abbas Mahdavifard 3- Cultural diffusion between Turkey and Iran s Azarbayjan after 1979 Iranian revolution Shahrzad Sadeghi 4- Avrasyacılık TartıĢmalarının Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği Dinara Taldbeyava 5- Kazakistan ve Türkiye Mevzuatındaki Ġfade Hürriyetinin KarĢılaĢtırılması Galymzhan Tazhıbaev ORAL SESSION 25 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- The effect of the use of the reciprocal style of learning to freestyle swimming and some of the variables biokinmatics Arif Mohsin Ibrahim, Hatam Sabar Khoshnow 2- Effect of Competitive Environment and spectator on of Children s performance in Fundamental Motor Skills Hasan Mohammadzadeh, Mandana Heydari 3- The impact of development the special coordination abilities on the general skill ability for table tennis juniors under 12 years old Shawkat Gaber Radwan 4- Effect of Resistance training with two loading patterns (double-pyramid & reverse step) on muscular strength and Amir Saraji, Ramin Shabani, Farhad Rahmani-Nia 5- Effect of Six-week Breathing Exercise and Yogaasana on Motor Learning of Simple Basketball Shooting Skills Nama Ashish Prem Singh, Jitender Sharma ORAL SESSION 26 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- TÜRKĠYE DE DÖVME BAKIRCILIK SANATI Nuran KayabaĢı, Hürrem Sinem ġanlı 2- BĠLECĠK ĠLĠ BAYIRKÖY KASABASI KADIN GÖYNEKLERĠ NĠN ĠNCELENMESĠ Türkan Kayser 3- KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMDE FOTOĞRAFIN ROLÜ Birsel Matara 4- Konya Geleneksel Kadın Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan ORAL SESSION 27 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU Presentations: 1- Spor Alanlarında Türk ĠĢaret Dili nin Kullanımı ve Türk ĠĢaret Dili Kaynaklarında Fiziksel Aktivite ve Sporla Ġlgili Ġçerikler Üzerine Bir Ġnceleme Pınar Yaprak Kemaloğlu 2- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ĠLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARġILAġTIRILMASI Emre Ozan, Muhsin Hazar 3-The Effect of Climbing As a Recreational Event on Adolesent s Locus of Control Güçlü Özen 4- Beden alıģtırmaları Ģeytan iģidir Mehmet ġahin 5-Manisa ilindeki lise eğitimi alan genç eriģkinlerin fiziksel aktivite ve yaģam kalitesi arasındaki farklılıkların incelenmesi Hande TAVAZAR, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Özgür TEZ, Devrim ZERENGÖK, Selhan ÖZBEY

8 ORAL SESSION 28 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Rana VAROL Presentations: 1- SPORCULARDA MENĠSKÜS YIRTIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ 2-12 HAFTALIK BRANġA ÖZGÜ FUTBOL VE FUTSAL ANTRENMANLARININ KAN LAKTAT SEVĠYELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Yücel Ocak, Yasin Ersöz, Hüseyin GümüĢ 3- THE EFFECT OF COENZYME Q10 UPON BLOOD GLUCOSE AND HEMATOCRIT LEVELS IN DIFFERENT ALTITUDES AMONG THE MALE CLIMBERS Mortaza Moghimi OSKOUEI, Veli Volkan GURSES, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 4- AġIRI ġġġman VE NORMAL KĠLOLU KADINLARDA AKUT AEROBĠK EGZERSĠZĠN OBESTATĠN VE AÇĠL GHRELĠN DÜZEYĠNE ETKĠSĠ ġerife ÖZEN, Güçlü ÖZEN, Gül Tiryaki SÖNMEZ 5- GENÇ MĠLLĠ GÜREġÇĠLERDE HIZLI KĠLO KAYBININ FĠZYOLOJĠK ve BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERE ETKĠSĠ Ömer ġenel, Murat Akyüz ORAL SESSION 29 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- KARġIT AKIġLI RANQUE-HĠLSCH VORTEKS TÜPÜNDE HAVA VE OKSĠJEN AKIġKANLARININ FARKLI NOZUL NUMARALARINDA DENEYSEL Volkan KIRMACI, Ġsmail CEBECĠ 2- Çinko oksidin mikroyapısal özelliklerine bakır oksit ve bizmut oksit katkısının etkisi Yasin ÖZGÜRLÜK, Fatih APAYDIN, Mükremin YILMAZ 3- KUMANDA ELEMANLARININ KULLANIġLI TASARIM ETMENLERĠ NeĢe YanmıĢ, Ġlyas Kandemir, Mehmet Göktürk 4- Finite Element Simulation of a Mercantile Vessel Shipboard under Working Conditions Ahmet Fatih YILMAZ, Ahmet Hanifi ERTAġ, Veysel ALKAN ORAL SESSION 30 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Prof. Dr. Hülya AġÇI Presentations: 1- General sport for middle age in Macau Sheung Mei Lai 2- INFLUENCE OF MILITARY TRAINING SPORTS FACILITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECRUITS OF AF BIH Rusmir Mrković, Munur Talović, Ifet Mahmutović, Safet Kapo, Senad Turković 3- Football as a reflection of modern society s conflicts and a way of creating societal ties in enduring enmity contexts Ekain Rojo-Labaien 4- Challenging Sport for Peace studies from the field- An ethnography of a soccer team in post conflict Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Yosuke Washiya 5- FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES AND STATES IN FOOTBALL REFEREES Tomáš Zeman, Jiří Voborný, Radoslav Beňuš, Marie Blahutková 6- Response certain Variables of the Vital Capacity to Contraction of Muscular Groups at Upper and Lower Body with Similar Workloads Ahmed Abdulghani Taha ORAL SESSION 31 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Effect of Motivational Music and Video and Competitiveness features on the sprint performance of young females Hasan Mohammedzadeh, Mandana Heydari 2- ACTIVE AND FUN LIFESTYLE TROUGH ADVENTURE EDUCATION Dana BADAU 3- The effect of static muscular stretching and Aspirin on some inflammatory indices of DOMS in Mel's Soccer after downhill runnig Jafar Sadegh Mohammadzadeh 4-SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE BAZI FĠZĠKSEL UYGUNLUK Serdar Uslu, Ümit Öz, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya 5- Visual Representation of Sports Activities in Secondary School English and Turkish Coursebooks Mehmet Galip ZORBA

9 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 POSTER PRESENTATIONS POSTER SESSION 1 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Place Poster Hall Moderators: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- TRANSFORMATIONAL SUCCESS OF THE COURSE CONTENT OF BASICS VOLLEYBALL TECHNIQUES AND SKILLS Mirela Abdukić, Ifet Mahmutović, Indira Mahmutović, Amra Tuzović 2- Emotional intelligence and its impact on the performance of some of the basic skills in rhythmic gymnastics Nabhan Hameed Ahmeed, Shaima Abdullah Matar al-tamimi 3- The impact of training using reaction balls or without in Kinetic speed of response for advanced tennis players Ayad Mohammed Abdullah 4- Aainball; A new Moroccan Arabic Sport Mohamed Hamane 5- THE INFLUENCE OF PACING STRATEGY ON METABOLIC RESPONSES DURING FLATWATER KAYAK PERFORMANCE Fırat Akça, Dicle Aras 6- The comparison of depression level of male athlete students with non-athlete students of Islamic Azad University Chalus branch in Iran Seyed Hossein Alavi, Farshad Ghazalian, Soghra Jamshidi 7- The effectiveness of two styles of direct mental training exercise fixed and variable to gain types of passing in football Ibrahim Mohamed Azeaz 8-The Relationship Between Physical Activity Level in Elderly Women and Risk Factors of Coronary Heart Disease (CHD) in Rasht Neda Babai, Farhad Rehmani Nia,Zahra Hojati 9- PREDICTIVE CONTRIBUTION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES ON THE RESULT OF RUNNING THE 60m HURDLES Zana Bujak, Nusret Smajlović, Slavenko Likić, Mela Omerović 10- Your Achivment INJAZEK" Abdulmunaem Alhamroni Elwanisi 11- Effect of Futsal intermittent endurance test (FIET) on plasma cortisol concentration and metabolites in football players Mahdi Rabiei Faradonbeh 12- Effects of Physical Skilful Exercises on Improving Muscular Strength of the Arms and Shoulder Hayder Ghazi Ismael 13- THE DIFERENCES IN BASIC MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES, AND SOCCER SUCCESS REGARDING THE POSITIONS IN THE TEAM Eldin Jelešković, Haris Alić, Munir Talović, Izet Bajramović, Anel Hidić 14- THE ROLE OF MARTIAL ARTS CODEX IN EDUCATIONAL STANDARDS BUILDING Safet Kapo, Sanela Merdzanic, Mehdija Cutuk, Alen Ciric, Almir Bejdic, Anida Kapo 15- TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. Comparison of two training systems (classic & LMD) in Algeria Nabil KERFES, Ahmed Hamza GHADBANE, Salim HADDAB, Tahar BRIKI 16- The Effect of Anaerobic Training on Kinetic Response and the Defense Skills in Volleyball- players Labeeb Zouyan Mosiseek 17- IMPACT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE SITUATIONAL-MOTOR ABILITIES OF SITTING VOLLEYBALL PLAYERS Ifet Mahmutović, Sabahudin Delalić, Serdar Uslu, Azra Tabaković, Mirza Ibrahimović 18- Somatotype of Algerian Sportsmen (members of national teams) Nabila Mimouni, Said Mimouni, Mohamed Abdelmalek 19- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Muhammed Mustafa Atakan, Adnan Ersoy, Halil IĢık 20- Does some of physiotherapy and rehabilitation programs improve the health state of patients suffering from cerebral clot? Ayad Omar, Mona Dehmani, Ramadan Gatiwy, Ali Hassen, Osama Shniba 21-Evaluating the Self-Confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of According to Several Variables Taner YILMAZ, Çağrı ÇELENK, Elif TOP, Ersan KARA, Mustafa AKIL 22- BoĢ Zaman Kavramına Genel Bir BakıĢ: BoĢ Zaman ve BoĢ Zaman Aktivitelerine Katılımın Önemi Ġbrahim Yüksel 23- The impact of anaerobic Training on some skills of volleyball Labeeb Zouyan M. 24-TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN, SIVI TÜKETĠM DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCI, Canan ASAL ULUS, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKĠN, Mustafa ÖZDAL, Alperen ERKĠN 25- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZINA VERĠLEN VÜCUT ĠÇ ISI VE KALP ATIM HIZI YANITLARININ BELĠRLENMESĠ Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Halit HARMANCI, Bolat GÜNDÜZ, Mert KAYHAN

10 POSTER SESSION 2 Date/Time: 25th May 2014 / 17:00-18:30 Place Poster Hall Moderators: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Antioxidant and Genotoxic Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Administered to Rats Subjected to Exhaustive Exercise Mustafa Akıl, Funda Karabağ Çoban, Recep Liman, Ġbrahim Hakkı Ciğerci 2- FUTBOL BRANġINDA SPORCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ümit YETĠġ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN 3- DIFFERENT REGIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT OF EDUCATION FIELD INVESTIGATION OF EATING HABITS OF STUDENTS Öznur Akyüz, Recep Soslu, Murat Akyüz, Murat TaĢ, Mehmet Göral, Mehmet Günay 4- ANALYZING 60 METER RUNNING VALUES ACCORDING TO GENDER AND BRANCHES OF STUDENTS WHO TAKE ENTRANCE EXAMS TO SPORTS HIGH SCHOOL Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Fuat ERDUĞAN 5- DETERMINING PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES WITH REGARD TO GENDER AND SPORT TYPE Atahan AltıntaĢ, Perican Bayar Koruç 6- THE EFFECTS OF EIGHT WEEKS SPORT ROCK CLIMBING TRAINING ON ANXIETY Dicle Aras 7- Okçuluk ve Boks Antrenörlerinin Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Üzerine Bir AraĢtırma Ziya Bahadır, Zehra Certel, Ramazan Topuz 8- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ (Kütahya Ġli Örneği) Halil BiĢğin 9- TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN KAHVALTI YAPMA DURUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özgür Bostancı, Menderes Kabadayı, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin, Canan Asal Ulus, Bahtınur TaĢçı 10- The Effects of Additional 8-Week Speed Exercise Applied to Trained Wrestlers in the Category of Stars, Young and Adults on Agility and Reaction Times Çağrı ÇELENK, Mehmet ÖZAL, Ersan KARA, Taner YILMAZ, Mustafa AKIL, Bilal DEMĠRHAN 11- KüreselleĢme ve Spor EtkileĢimi Senem Çeyiz, Oğuz Özbek 12- Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Reaction Times in Wrestlers Halil Ġbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Kemal Göral, Ali Ağılönü 13- EVALUATION OF PARENTS OPINIONS ABOUT CHILDREN S ORIENTATION TO VOLLEYBALL Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Duran UYGUR, Ender ġenel 14- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CĠNSĠYET DEĞĠġKENĠNLERĠ GÖRE REKREASYONEL EĞĠLĠMLERĠ VE YaĢar Çoruh, Suat Karaküçük 15- SosyalleĢme Faktörleri ve Rekreasyonel Katılım ĠliĢkisi Seçkin Doğaner 16- Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi Gözde Algü Doğu, Azmi Yetim 17- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ APELĠN VE HEMATOLOJĠK PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU 18- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ GLĠKOZ VE ĠNSÜLĠN ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Abdullah ARPACI, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ 19- LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÖTÜ ALIġKANLIKLARDAN UZAK DURMASINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORUN ROLÜ Mustafa Kayıhan ERBAġ, Mehmet GÖRAL, Yaprak KALEMOĞLU VAROL 20- Hentbol Antrenörlerine Göre; Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel ÇalıĢma Nevzat ERDOĞAN, Aylin ZEKĠOĞLĠ, Naci KALKAN, Feridun DORAK YAġ LĠSE DÜZEYĠ OBEZLERDE, AEROBĠK EGZERSĠZ PROGRAMLARININ,VÜCUT KOMPOZĠSYONU ve BAZI FĠZĠKSEL PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Belgin Gökyürek, Tamer Sökmen, Aysel Usta 22- EXAMINATION OF PARTICIPATION MOTIVATION OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS IN TURKEY Nevin Gündüz, Lütfiye Ercimen, Senem Çeyiz 23- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZI SIRASINDA VÜCUT ĠÇ ISISININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN ĠKĠ YÖNTEMĠN KARġILAġTIRILMASI Halit HARMANCI, Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Mert KAYHAN, Bolat GÜNDÜZ 24- Iskaladığımız ĠĢaretler: Sağır Sporu Tarihinin AraĢtırılması ve Yeniden Yorumlanması Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Yusuf Kemal KEMALOĞLU 25- SPORCULARDA GÖRÜLEN EL FALANKS KIRIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER 26- ELĠT VOLEYBOLCULARIN BU BRANġA YÖNELME NEDENLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ Çalık Veli KOÇAK 27- XVII. MERSĠN 2013 AKDENĠZ OYUNLARININ ORGANĠZASYONEL BOYUTTA DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK NĠTEL BĠR ÇALIġMA Funda Koçak, Velittin Balcı 28- Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde görevli polislerin boģ zamanlarını değerlendirme alıģkanlıklarını araģtırılması Hüseyin Öztürk, Hasan Hüseyin Taner

11 POSTER SESSION 3 Date/Time: 25th May 2014 / 18:30-20:00 Place Poster Hall Moderators: Assist. Prof. Dr. Murat KUL, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin spor ürünlerinde marka tercihlerini etkileyen faktörlerin araģtırılması Hüseyin Öztürk, Yusuf Aykal 2- ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN YENĠLĠKÇĠLĠK PROFĠLLERĠ Zeynep Yılmaz Öztürk, Mehmet Semih Summak 3- Futbol Hakemlerinin KarĢılaĢtıkları Psikolojik ġiddet ve Baskı Eylemleri: Bolu ve Düzce Örneği Ercan Polat, Uğur Sönmezoğlu, H. Birol Yalçın, 4- investigate the impact of coaches competitive intelligence on the football teams performance in the Iranian Amir Abbas Babakian Por, Akhzari Hamedani 5- The impact of skill exercises using specialized assist tool (Target) with or without a in the volley strike of the advanced tennis players Ahmed Sabah Qasim 6- Da'wah Methodology in Holy Quran and Modern Interpretation Problem of Dawah Bochra Refas 7- FOOTBALL REFEREE CLASS OF SAMSUN, LUNG CAPACITY WITH RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH OF THE RELATIONSHIP Sezgin ġahbaz, Kadir Çakır, Alperen Erkin, Fatih Samet Atasoy 8- Analysis of the objectives of physical education school in Algeria and their perceptions by teachers and students Tarek Saker, Nabil Kerfes 9- Examine the Relationships between Maximal Aerobic Power, Forced Vital Capacity, Body Mass Ġndex, Flexibility and Balance Özcan Saygın, Kemal Göral, Halil Ġbrahim Ceylan, Ali Ağılönü 10- Üniversite öğrencilerinde sportif tutum ile empati iliģkisi Halil Evren ġentürk, Yiğit Türk 11- Investigation Factors that Effect Shooting Performance in The Menstrual Period of Female archery Athletes Sevinç Serin 12- Changing Lifestyle in the Process of Identity Formation among the Girl Students of the University of Tehran Roya Sharifi 13- The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9-15 In Accordance With Age Variables Emre ġimģek, Burak Aktuğ, Çağrı Çelenk, Taner Yılmaz, Elif Top, Ersan Kara 14- GENÇLĠK MERKEZĠ ÜYELERĠ VE BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE SERBEST ZAMAN TATMĠN DÜZEYLERĠ Uğur Sönmezoğlu, Ercan Polat, Ali Aycan 15- Effect of Exercise Training Intensity on Ventilatory Efficiency in Patients with Coronary Artery graft Saman Hamad Sulaiman 16- TÜRK TOPLUM YAġANTISINDA FAĠR PLAY Mikail Tel 17- HEMSBALL GAME AND ITS INFLUENCE ON HANDICAPPED CHILDREN S PSYCHOPSYSICAL CONDITION and THE FAMILY S OPINION Rositsa Todorava 18- The effect of ingestion of carbohydrate on MVC and RFD during recovery after in females Majda Touba, Nagwa Anes, Salah Touba 19- BASKETBOL BRANġINDA SPORCULARIN ANTRENÖR ĠLETĠġĠM DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Fatih Mehmet UĞURLU, Zait Burak AKTUĞ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN, Mustafa KOÇ 20- CONTROLLING EMOTIONS AT SPORTING EVENTS Dominic Uzodimma Ikwuagwu 21- ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR MÜSABAKALARINI SEYRETME GÜDÜLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Hanifi ÜZÜM, Hasan OSMANOĞLU, Güçlü ÖZEN, Ercan POLAT, Uğur SÖNMEZOĞLU 22- BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKĠ KAYGI DÜZEYLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINI YORDAMA GÜCÜ Yaprak Kalemoğlu-Varol, Hüseyin Ünlü, Mustafa Kayıhan ErbaĢ 23-ORYANTĠRĠNG BRANġINDA BÜYÜK ERKEK KATEGORĠSĠNDEKĠ ELĠT SPORCULARIN BAZI FĠZĠKSEL VE FĠZYOLOJĠK PROFĠLLERĠNIN ĠNCELENMESĠ Serhat Varol, Ömer ġenel 24- Examining Relationships Between Some Physical Fitness Parameters of Elite Handball Players Ercan Zorba, Kemal Göral, ġenol Göral

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30 -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Elif TOP Derece ve Yılı UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü AKADEMİK ve MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Doktora: 2012-2015 - Dumlupınar Üniversitesi Üniversite ve Bölümü - Beden Eğitimi

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

24-26 May 2014 3 rd International Conference on Science Culture and Sport

24-26 May 2014 3 rd International Conference on Science Culture and Sport -1- 3rd International Conference on Science Culture and Sport Sport and Culture as Powerful Means to Achieve Social Understanding and Peace 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Spor ve kültür;

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30 B.E.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 14101 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ I. YIL. Fundamentals of Physical Education and Sport

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ I. YIL. Fundamentals of Physical Education and Sport I. YIL BES101A Z Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Fundamentals of Physical Education and Sport (2+0)-2 3 BES103A Z Genel Cimnastik General Gymnastic (1+2)-2 4 BES105A Z İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Başkent Üniversitesi 2001-2006 Bilimleri Bölümü.

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Başkent Üniversitesi 2001-2006 Bilimleri Bölümü. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Atahan ALTINTAŞ 2. Doğum Tarihi : 26 Şubat 1982 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA YAZILI GİRİŞ SINAVINA ALINMAYA HAK KAZANANLARIN

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6 TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1 AHMET ÜNAL PROFESÖR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 AYDIN ÖZLÜK

Detaylı

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 2015-2016 Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 29.1.2016 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli) Sıra TC Kimlik No Ad Soyad Uyruk Giriş Sınavı

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

ADAY NO SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI BOY-KİLO ÖLÇÜM YERİ, TARİHİ VE SAATİ ANKARA ADLİYESİ 2.KAT KÜTÜPHANE PAZARTESİ SAAT 08:30

ADAY NO SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI BOY-KİLO ÖLÇÜM YERİ, TARİHİ VE SAATİ ANKARA ADLİYESİ 2.KAT KÜTÜPHANE PAZARTESİ SAAT 08:30 2012 YILI ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA ANKARA KADROLU ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU ÖĞRENCİLİĞİ BOY-KİLO ÖLÇÜMÜNE ALINACAK ADAYLARI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO ADAY NO

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Atakan YILMAZ. Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr

Atakan YILMAZ. Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr Atakan YILMAZ Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum yeri : T.C. : Ankara Doğum Tarihi : 05.04.1978 Askerlik Durumu Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : Genç Erkekler Tarih : 08-09 Ocak 2016 Katılan Sporcu Sayısı : 74 Sıra Yarışma : 60 Metre Seçme Baraj Derecesi : 7.24 Rekor

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU MYO Kodu / Adı İşleme Kodu 106910201407182999 MYO Kodu / Adı MYO Durumu Son Sınıfı Açıldığı Yıl Bir Önceki Adı Not Sistemi Meslek Yüksekokulu Bölümleri MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ 106910 KOCAELİ

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu MACİDEGÜL BATMAZ Türk Dil Kurumu FULYA AKMAN Türk Dil Kurumu SERKAN CİHAN Türk Dil Kurumu SUZAN HELVACI Türk Dil Kurumu MELİKE

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖĞRENCI NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 20153301012 YUSUF SERHAT ATİK İşletme Yüksek Lisans Programı 2 20153301013 EFE BAKİOĞLU İşletme Yüksek Lisans Programı 3 20153301014 EMİR ARSLAN BAYSAK İşletme Yüksek

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

İnönü Üniversitesi 1998

İnönü Üniversitesi 1998 İdari Ak.Görev : Rektör Danışmanı Yüksekokul Müdürü Akademik Unvan : Yrd.Doç.Dr. Ad Soyad : Mustafa GÜMÜŞ Doğum Yeri : Samsun E-Posta : mgumus@karaelmas.edu.tr, mgumus@gazi.edu.tr İş Telefonu : (372) 257

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR

Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR KİŞİSEL BİLGİ Adı ve Soyadı : İBRAHİM ERDEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : KIRŞEHİR, 02/06/1970 E-mail : iboerdemir@yahoo.com / iboerdemir@gmail.com YABANCI DİL Lisans Eğitimini, ODTÜ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : GSM 0 532 652 79 64, ev 0 232 375 51 52

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : GSM 0 532 652 79 64, ev 0 232 375 51 52 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Ferit ACAR ĠletiĢim Bilgileri Adres : 114/2 sok No 3 Bornova/ ĠZMĠR Telefon : GSM 0 532 652 79 64, ev 0 232 375 51 52 Mail : mustafaferitacar@gmail.com, 2. Doğum Tarihi

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 7.SINIF / A ŞUBESİ ARDA İNAL E A ZEYNEP AYGEN K A HAKAN FURKAN KOÇAK E A DOĞUHAN İNAL E A CEM DORUK KAYA E A ŞÜKRAN NASRA KAPLAN E A YAĞIZ ÖNAL E A ZEYNEP ELA TEKDOĞAN K A ATAKAN BURAK EKMEKÇİ E A ÖMER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI S.No Adı Soyadı Fakülte Anabilim Dalı Ales Notu KPDS/ÜDS Notu Diploma Notu Öndeğerlendirme A Ç I K L A M A L

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

KATILAN KULÜPLER 63 KG 1-ABDURRAHMAN DİNÇ-DİKKALDIRIM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2-RAMAZAN ORUÇ-DİKKALDIRIM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

KATILAN KULÜPLER 63 KG 1-ABDURRAHMAN DİNÇ-DİKKALDIRIM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2-RAMAZAN ORUÇ-DİKKALDIRIM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KATILAN KULÜPLER 1-DİKKALDIRIM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2-BURSA KURTULUŞ SPOR KULÜBÜ 3-MUDANYA KLAS SPOR KULÜBÜ 4-YILDIRIM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 5-ASLIM SPOR KULÜBÜ 6- SENTEZ SPOR KULÜBÜ SPORCULAR SEMİ CONTACT

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Sayı - Issue - 6, 2014/1

Sayı - Issue - 6, 2014/1 Sayı - Issue - 6, 2014/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 6 2014/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ 2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ Öğrenci No Adı Soyadı Programı Muaf Olduğu Dersin Adı 164101063 Cemal YRAM 164101044 Faruk YILDIRIM Bilgisayar Programcılığ İşletme Yönetimi 1 164101082

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU 1 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE ING 102 YABANCI DİL-II 2 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE TAR-102 ATATÜRK UE BİRİMİ 105/X 1 3 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE BLP-102 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 4 093002026 MEHMET

Detaylı

AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU ASİL/YEDEK

AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU ASİL/YEDEK AD SOYAD BÖLÜM PROGRAM DURUMU /YEDEK SEMRA ARSLAN MALZEME MALZEME YİĞİT TİRKEŞ MALZEME MALZEME SEMİH İNCEÇAM MALZEME MALZEME Burak PEHLİVAN MAKİNA MAKİNA MÜH. (TEZLİ YL) * Aykut Özcan COŞKUN MAKİNA MAKİNA

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı