Dislipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaş mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dislipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaş mlar"

Transkript

1 Dislipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaş mlar Dr. Öykü GÜLMEZ, Doç. Dr. Aylin YILDIRIR Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, ANKARA Ateroskleroz, gelişmiş ülkelerdeki en önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Dislipidemi aterosklerotik kalp hastal ğ n n gelişiminde tedavi edilebilir risk faktörlerinin baş nda gelmektedir. Çocukluk çağ ndan başlay p ilerleyen aterosklerozda, hastal ğ n ilerlemesi, nükslerinin ve komplikasyonlar n n engellenmesinde tedavi edilebilir risk faktörlerinin kontrolü giderek daha fazla önem kazanmaktad r. Dislipidemi tedavisinde yaşam tarz değişiklikleri birincil basamak tedavi yaklaş m olarak görülmektedir (1,2). Ayr ca, plazma lipid düzeyini etkileyen diğer hastal klar n [hipotiroidi, nefrotik sendrom, kronik böbrek hastal klar, insülin bağ ml olmayan diabetes mellitus (NIDDM), depo hastal klar, kollajen doku hastal klar, porfiri, aş r alkol kullan m vb.] uygun tedavisi ve kullan lan diğer ilaçlar n (beta-blokerler, loop diüretikler, tiazid diüretikler, androjenik steroidler, isotretinoin, baz antikonvülzanlar vb.) gözden geçirilmesi gerekmektedir (3). Lipid düşürücü tedavi yöntemleri yaşam tarz değişiklikleri, farmakolojik yaklaş m ve farmakolojik olmayan yöntemler başl klar alt nda grupland r labilir. Current Therapeutic Approaches to Dyslipidemia Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, hipolipidemik ilalar Key Words: Dyslipidemia, hypolipidemic drugs YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ Tedavinin ana hatlar şu şekilde s ralanabilir: 1. Fazla kilolar n verilmesi, ideal vücut ağ rl ğ na ulaş lmas ve korunmas, 2. Fiziksel aktivitenin artt r lmas : Genel olarak önerilen düzenli, haftada en az 1500 kcal enerji tüketilmesidir, bu da günlük 3 km lik yürüyüşlerle sağlanabilir (4), 3. Sigaran n b rak lmas, 4. Diyetin düzenlenmesidir. Diyet yaşam tarz değişikliklerinin önemli bir k sm n oluşturur. Amac na uygun diyet ile düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K) düzeylerinde %20-30 azalma sağlan r. Diyet tedavisi, doymuş yağlar n günlük kalorinin %7 den az n oluşturmas ve günlük kolesterolün 200 mg/dl den az olmas şeklinde planlan r. Günlük toplam kalorinin %25-35 ini yağlar (%10 unu poliansatüre yağlar, %20 sini monoansatüre yağlar), %50-60 n karbonhidratlar, %15 ini proteinler oluşturur. Günde 2 g sterol/stanol ve g eriyebilir lif al nmas önerilir. Metabolik sendromu olan hastalarda yağ oran %35 e ç kar l p, karbonhidrat oran %50 ye indirilir. İlk değerlendirmeden alt hafta sonra yap lan kontrolde hastan n LDL-K düzeyi ve diyete uyumu tekrar değerlendirilir. Yeterli kontrol sağlanamazsa ilaç tedavisine başlan r. 138

2 FARMAKOLOJİK YAKLAŞIM Dislipideminin ilaçla tedavisinde National Cholesterol Education Program-Ulusal Kolesterol Eğitim Program (NCEP) k lavuzlar yol göstermektedir. Son olarak yay mlanan NCEP ATP III (Adult Treatment Panel-Erişkin Tedavi Paneli) k lavuzunda kişinin koroner kalp hastal ğ (KKH) yönünden risk faktörlerinin araşt r lmas, bu risk faktörlerine göre KKH riskinin belirlenmesi ve bu değerlendirmeler ş ğ nda serum LDL-K düzeyini düşürmede daha agresif tedavi yöntemlerinin seçilmesi önerilmektedir (Tablo 1). KKH için risk faktörleri, LDL-K yüksekliği d ş nda; 1. Sigara içmek, 2. Hipertansiyon (kan bas nc n n > 140/90 mmhg oluşu veya antihipertansif ilaç kullan lmas ), 3. Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-K) ün < 40 mg/dl olmas, 4. Ailede erken yaşta KKH öyküsü (birinci dereceden erkek akrabalarda 55, kad n akrabalarda 65 yaş ndan önce KKH olmas ), 5. Erkekler için 45, kad nlar için 55 yaş n üstünde olmakt r. ATP III hiperlipidemili hastalarda LDL-K düzeylerinde azalmay birincil hedef, HDL-K düzeylerinde art ş ve trigliserid (TG) düzeylerinde azalmay ikincil hedef olarak gösterir. ATP III e göre hedef total kolesterol, LDL-K ve TG değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Risk kategorisi belirlenen hastalarda LDL-K için hedef değerler yüksek riskli grupta < 100 mg/dl, orta riskli grupta < 130 mg/dl, düşük riskli grupta < 160 mg/dl olarak belirlenmiştir. Risk gruplar na göre hedef LDL-K düzeyleri ve ilaç başlanmas gereken LDL-K düzeyleri Tablo 3 te belirtilmiştir. Tablo 1. Koroner kalp hastal ğ yönünden risk gruplar. Yüksek risk KKH veya diğer bir aterosklerotik damar hastalığının (periferik damar hastalığı, abdominal aort anevrizması, karotis arter hastalığı) bulunması Diabetes mellitus varlığı (KKH eş değeri olarak kabul edilir) İki veya daha fazla majör risk faktörleri olanlardan Framingham risk değerlendirmesi sonucunda 10 yıllık KKH riski %20 nin üzerinde bulunanlar Orta risk KKH veya diğer aterosklerotik hastalığı bulunmayan, iki veya daha fazla majör risk faktörüne sahip ve Framingham risk değerlendirmesine göre 10 yıllık riski %20 nin altında bulunanlar Düşük risk İkiden az majör risk faktörü bulunanlar. On yıllık KKH riski %10 un altındadır KKH: Koroner kalp hastalığı. Tablo 2. ATP III e göre hedef total kolesterol, LDL-K, TG değerleri. Total kolesterol (mg/dl) LDL-K (mg/dl) TG (mg/dl) Optimal < 200 < 100 Sınırda optimal < 150 Sınırda yüksek Yüksek > Çok yüksek ATP III: Adult Treatment Panel III, LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, TG: Trigliserid. Tablo 3. Risk kategorilerine göre hedef ve ilaç başlanmas gereken LDL-K düzeyleri. Hedef LDL-K Yaşam tarzı değişikliklerinin İlaç tedavisine başlanacak Risk kategorisi (mg/dl) başlanması (mg/dl) LDL-K düzeyi (mg/dl) Yüksek risk grubu < Orta risk grubu < yıllık risk %10-20 ise yıllık risk < %10 ise 160 Düşük risk grubu < LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol. 139

3 Gülmez Ö, Yıldırır A ATP III ün belirlediği TG düzeylerine göre yüksek riskli hastalarda öncelikle LDL-K n n düşürülmesi hedeflenir. Hedeflenen LDL-K düzeylerinde TG düzeyleri halen yüksek kalm şsa TG düşürücü ilaçlar tedaviye eklenir. TG düzeyleri çok yüksek ( 500 mg/dl) olan hastalarda ise akut pankreatit riskine karş TG düşürücü tedavi öncelikle başlan r. TG > 200 mg/dl olan hastalarda non-hdl-k (LDL-K + VLDL-K) n n hedef değerleri, hastan n risk kategorisine göre hedef LDL-K düzeyinden 30 mg/dl yüksek olacak şekilde belirlenmiştir. HDL-K düşüklüğünün KKH için bağ ms z risk faktörü olduğu ve HDL-K düzeylerinin yükseltilmesinin kardiyovasküler olaylarda anlaml azalma sağlad ğ çeşitli çal şmalarda gösterilmiştir (5-8). HDL-K ters kolesterol transportu ile aterosklerozdan koruyucu etki göstermektedir (9). ATP III te HDL-K için alt s n r 40 mg/dl olarak belirlenmiştir. HDL-K düşük olan hastalarda öncelikle LDL-K n n hedef değere ulaşmas amaçlanmaktad r. Metabolik sendromun hiperlipidemideki rolü ilk defa ATP III te vurgulanm şt r. Metabolik sendrom tedavisi ATP III k lavuzlar nda ikincil hedef olarak gösterilir. Tablo 4 te bulunan beş risk faktöründen üçünün varl ğ metabolik sendrom tan s n koydurur. Tablo 4. Metabolik sendrom kriterleri*. Risk faktörü Abdominal obezite-bel çevresi Trigliserid HDL-K Kan basıncı Açlık kan şekeri HDL-K: Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol. * Beş kriterden üçünün varlığı gerekmektedir. Tanımı Erkek > 102 cm Kadın > 88 cm 150 mg/dl Erkek < 40 mg/dl Kadın < 50 mg/dl 130/85 mmhg 110 mg/dl Tedavide öncelikle yaşam tarz değişiklikleri, bununla hedef lipid değerlerine ulaş lamazsa ilaç tedavisine başlanmas önerilir. Lipid düşürücü tedavide kullan lan ilaç gruplar HMG-KoA redüktaz inhibitörleri (statinler-lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin), safra asidi bağlayan ajanlar (kolestramin, kolestipol, kolesevelam), nikotinik asit preparatlar (kristal, zamanl -sal n m preparatlar ), fibrik asit preparatlar (fibratlar-gemfibrozil, fenofibrat, klofibrat), selektif kolesterol emilimini engelleyen ajanlar (ezetimib) şeklinde s n fland r labilir. HMG-KoA Redüktaz İnhibitörleri (Statinler) Dislipidemi tedavisinde, ilk s rada seçilen ilaç grubudur. Serum lipid profillerine etkileri d ş nda lipid düşürücü etkilerinden bağ ms z olarak plak stabilizasyonu, iskemik vasküler olaylarda azalma, endotel fonksiyonlar nda düzelme, endotelyal nitrik oksit sentez (enos) aktivitesinin modülasyonu, inflamasyonu bask lama gibi özellikleri de mevcuttur (10-17). Statin tedavisi genelde iyi tolere edilir. Başl ca eliminasyon yolu hepatik transformasyondan sonra safra ile k smen de renal yollad r. Farkl statin preparatlar n n farmakokinetik özellikleri Tablo 5 te verilmiştir. Etki mekanizmas ve serum lipid düzeylerine etkisi: Statinler kolesterol biyosentezinde rolü olan HMG-KoA redüktaz enzimini inhibe etmek suretiyle karaciğerde kolesterol içeriğinin azalmas n, serum LDL-reseptör ekspresyonunun artmas n ve LDL-K düzeyinin azalmas n sağlar. Statinler tipine ve dozuna bağl LDL-K da %15-50, TG de %7-30 azalma, HDL-K da %5-15 art ş sağlar (18-25). Farkl statin tiplerinin farkl dozda kullan m ve eşdeğerlilik dozlar na göre serum LDL-K düzeylerinde olan değişmeler Tablo 6 da verilmiştir. Yan etkileri: En s k görülen yan etkiler gastrointestinal yak nmalar, dispepsi, döküntü, miyalji, miyopa- Tablo 5. Statinlerin farmakokinetikleri. Statin CYP 450* Protein bağlama (%) Lipofilik özellik Yarı ömrü (saat) Lovastatin 3A4 > Simvastatin 3A4 > Pravastatin YOK > Atorvastatin 3A4 > Cerivastatin 3A4 > Fluvastatin 2C9 > Rosuvastatin YOK > * Statinlerin metabolize oldukları karaciğer sitokrom P450 izoenzimi. 140

4 Tablo 6. LDL-K düşürücü ilaçlar n etkinlik karş laşt rmas. Statin monoterapisi Rosuvastatin Atorvastatin Simvastatin Lovastatin Pravastatin Fluvastatin LDL-K (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (%) Ezetimib monoterapisi (10 mg/g) 18 Safra asidi bağlayıcı reçineler monoterapisi Kolestiramin (4-16 mg/g) Kolestipol (5-20 mg/g) Kolesevelam ( mg/g) 9-18 Statin (herhangi bir tip veya doz) + ezetimib (10 mg/g) * Statin (herhangi bir tip, orta doz) + safra asidi bağlayıcı reçineler (düşük doz) * LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol. * Statinin tek başına etkisinin üzerine sağlanan ilave fayda. ti, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma-hepatotoksisitedir. Rabdomiyoliz, nöropati ve uyku bozukluklar daha nadir görülen yan etkilerdir. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve hepatotoksisite statin tedavisinin genelde ilk haftas nda veya doz ayarlama dönemlerinde %1-2 oran nda görülür (26,27). Transaminaz değerleri [alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST)] normalin üst s n r n n üç kat n aş ncaya kadar tedavinin kesilmesi gerekmez. Normal s n r n üç kat ndan daha az olan transaminaz yüksekliklerinde, statin tedavisinin devam ile, takip enzim değerlerinde düşme izlenebilir. Transaminaz yüksekliği nedeniyle ilac n kesilmesi halinde, ayn statinin düşük dozu ile tedavinin tekrar başlanmas veya farkl bir statin grubuna geçilmesi ile enzim yükselmesi genellikle tekrarlamaz (28,29). Kolestaz veya aktif karaciğer hastal ğ nda, statinler kontrendikeyken, hepatit B ve hepatit C ye ikincil kronik transaminaz yüksekliği olanlarda statinlerin karaciğer fonksiyon testlerine etkisi net olarak bilinmemektedir. Miyalji [kreatinin kinaz (CK) yüksekliği olmadan kas ağr s ve zay fl ğ ] statin tedavisi alan hastalar n yaklaş k %5-10 unda izlenir, ancak bu şikayetler statin tedavisine bağlanan nonspesifik kas ağr lar da olabilmektedir (26). Bununla birlikte kas ağr s, kas hassasiyeti-güçsüzlüğü ile birlikte CK değerlerinde 10 kat art ş ile karakterize miyopati statin monoterapisinde % oran nda gözlenir (30-32). İlaç kesilince genellikle geriler, ancak zaman nda tan konulmazsa rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir (33). Rabdomiyoliz monoterapi ile %0.1 iken, kombine tedavide daha s k görülür (34-36). Miyopati ve karaciğer fonksiyon testlerinde art ş genellikle siklosporin, fibratlar (özellikle gemfibrozil), makrolid antibiyotikler, antifungaller, nikotinik asit, ketokonazol, verapamil, amiodaron gibi karaciğer sitokrom P-450 3A4 izoenzimini inhibe eden veya bu yoldan metabolize olan ilaçlarla birlikte kullan mda görülür (37,38). Ayr ca, fazla greyfurt suyu içmek, alkol kullan m, hipotiroidi, ileri yaş (> 80 yaş), küçükince vücut yap s ve sistemik baz hastal klar (kronik renal yetmezlik vb.) da miyopatiye zemin haz rlar (39). Miyozit şüphesinde ilaç kesilmelidir. Kas ağr s ve hassasiyetine eşlik eden CK değerlerinde 10 kat art şta da ilaç tedavisine ara verilmeli, tedaviye tekrar başlamadan önce miyopatiyi kolaylaşt ran ikincil faktörler değerlendirilmeli, semptomlar düzelene ve CK değerleri normale dönene kadar beklenmelidir. Tedaviye düşük dozda monoterapi şeklinde tekrar başlamal d r. Statin grubu ilaçlar gebelerde kullan lmamal d r. İzlem: İlaç tedavisi başland ktan alt -sekiz hafta sonra serum lipid değerleri ve karaciğer fonksiyon testleri değerlendirilmeli, hedef lipid değerlerine ulaş lm şsa takip aral ğ dört-alt ay şeklinde belirlenmeli- 141

5 Gülmez Ö, Yıldırır A dir. Hedef değerlere ulaş lamamas durumunda statin dozunun artt r lmas veya kombine tedavinin planlanmas düşünülmelidir. Klinik kullan mda statin çal şmalar : Aterosklerotik kalp hastal ğ nda birincil korunma (WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS) ve ikincil korunma (4S, CARE, LIPID) çal şmalar na göre ölümcül ve ölümcül olmayan miyokard infarktüsü, karars z angina pektoris, ani kalp ölümü, tüm nedenlere bağl ölüm gibi birincil ve ikincil son noktalarda statin tedavisi ile %25-40 azalma sağlanm şt r (40-44). MRC/BHF Heart Protection Study de günlük 40 mg simvastatin ile tüm nedenlere bağl ölüm ve majör kardiyak olay s kl ğ nda istatistiksel anlaml azalma izlenmiş ve bu azalman n LDL-K düzeylerindeki azalmadan bağ ms z olduğu rapor edilmiştir (45). Post-CABG (Post Coronary Artery By-pass Graft Trial) çal şmas nda koroner arter by-pass operasyonu yap lan hastalarda LDL-K düzeylerinde orta derecede düşme (LDL-K 136 mg/dl) ile agresif düşme (LDL- K 93 mg/dl) sağlanmas n n safen ven greft lezyonunda ilerleme, t kanma, yeni lezyon oluşumu ve revaskülarizasyon s kl ğ na olan etkileri incelenmiştir. Çal şman n sonunda agresif tedavi kolunda tüm incelenen son noktalarda anlaml azalma sağlanm şt r (46). Atorvastatin Versus Revascularization Treatment (AVERT) çal şmas nda kararl anginas olan hastalarda invaziv koroner girişim ile agresif statin tedavisi iskemik olay s kl ğ aç s ndan karş laşt r lm şt r. Çal şmada 80 mg atorvastatin ile 18 ayl k izlemde iskemik olaylarda %36 oran nda azalma ve iskemik olay gelişmesine kadar geçen sürede art ş rapor edilmiştir (47). Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering Study (MIRACL) çal şmas nda karars z angina pektoris ve Q dalgas z miyokard infarktüsü ile hospitalize edilen hastalara ilk saatte 80 mg/gün atorvastatin başlanm ş, statin kolunda plasebo koluna göre anlaml risk azalmas sağlanm şt r (48). Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER) çal şmas nda yaşl hastalarda (72-80 yaş) 40 mg pravastatin ile 3.2 y ll k takipte bileşik koroner ölüm, ölümcül olmayan miyokard infarktüsü ve inmede anlaml risk azalmas saptanm şt r (49). Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) çal şmas nda, perkütan koroner girişimi takiben ortalama kolesterol (LDL-K 132 mg/dl) düzeyine sahip hastalarda 80 mg fluvastatin ile plasebo grubuna göre 3.9 y ll k izlemde majör kardiyak olayda azalma sağlanm şt r (50). Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering (REVERSAL) çal şmas nda, bilinen koroner arter hastal ğ olanlarda 80 mg atorvastatin ile 40 mg pravastatinin total plak hacmine olan etkisinin intravasküler ultrasound (IVUS) ile incelendiğinde atorvastatinle daha düşük LDL-K düzeyleri ve total plak hacminde azalma sağlanm şt r (51). Agresif lipid düşürücü tedavi ile yüksek riskli hastalarda kesin fayda büyük klinik çal şmalar sonucu gösterilmiştir. Ancak LDL-K düzeylerinin ne kadar düşürülmesi gerektiği TNT, SEARCH, COURAGE gibi farkl statin dozlar ile farkl LDL-K düzeylerinin karş laşt r ld ğ çal şmalar n sonuçlar ile ayd nlat labilecektir. Safra Asidi Bağlayan Ajanlar (Resinler) LDL-K düşürmede yaklaş k 35 y ld r kullan lan ilaç grubudur. Dolaş ma geçmedikleri için güvenilir olarak kabul edilirler. Etki mekanizmas ve serum lipidlerine etkisi: Safra asitleri karaciğerde kolesterolden sentez edilir. Bu grup ilaçlar, safra asitlerini bağ rsakta bağlayarak dolaş mdan tekrar karaciğere dönmesini önler, at l mlar n artt r r. Safra asitlerinin at l mlar n n artmas ile karaciğerde safra asidi sentezi artar, karaciğer için kolesterol sentezi azal r. Ayr ca, hepatik LDL-K reseptöründeki artma ile serum LDL-K düzeylerinde %10-25 azalma sağlan r. İntrahepatik kolesterol içeriğinin azalmas sonucu karaciğerde yeni kolesterol yap m uyar l r, serum çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (VLDL-K) yap m h zlan r, bunun sonucu olarak TG düzeyleri artar. Mekanizmas tam olarak bilinmemekle beraber HDL-K da %5 art ş sağlan r (52). Endikasyon: Safra asidi bağlay c reçineler orta derecede yüksek LDL-K düzeyini düşürmede, ailevi heterozigot hiperkolesterolemide, gastrointestinal sistemden emilmediği için hiperkolesterolemili gebe kad nlarda, çok uzun süre tedaviye al nacak heterozigot hiperkolesterolemili çocuklarda tercih edilir. Yan etkileri: En s k görülen yan etkisi kar nda şişlik, gaz, konstipasyon gibi gastrointestinal sistem ile ilgili şikayetlerdir. Bulant, kusma, peptik ülser, gastrointestinal irritasyon daha nadir izlenir. Ayr ca dermatit, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonlar, kas ağr s da gelişebilir. Tedavi ile transaminaz ve alkalen fosfataz değerlerinde yükselme görülebilir. Bağ rsakta yağda eriyen vitaminlerin emilmesini bozduğu için vitamin K ve vitamin D eksikliği gelişebilir, vitamin K eksikliğine bağl koagülasyon faktörleri sentezinde azalmaya 142

6 ikincil protrombojenik bir durum gelişebilir. Uzun süreli tedavide vitamin K ve D replasman gerekebilir (39). Kontrendikasyonlar: Mutlak kontrendikasyonu biliyer tam t kanmad r. TG 300 mg olanlarda, TG düzeylerinde art şa neden olduğu için monoterapide tercih edilmemelidir. Yaşl hastalarda gastrointestinal motilite bozukluklar ve safra asidi sentezinde azalma nedeniyle etkinlikleri k s tl olacakt r. Nikotinik Asit (Niasin) Suda eriyen bir B vitamini kompleksidir. Etki mekanizmas ve serum lipidlerine etkisi: Niasin serbest yağ asitlerinin periferik yağ dokusundan karaciğere mobilizasyonunu inhibe ederek karaciğerde TG ve VLDL-K sentezini bloke eder (53). Orta yoğunluklu lipoprotein kolesterol (IDL-K) ve LDL-K düzeylerinde azalma görülür. HDL-K n n eliminasyonunda azalma ve VLDL-K ya dönüşümünün blokaj ile serum HDL-K düzeylerinde art ş sağlan r. Niasin tedavisi ile serum kolesterol ve LDL-K da %5-25, TG de %20-50, lipoprotein (a) da %38 azalma, HDL-K da %15-35 art ş olur (2,54). Ayr ca, küçük-yoğun LDL-K partiküllerinin büyük ve daha az aterojenik partiküllere dönüşmesini sağlar. Lipid parametrelerine olan etkisi doz bağ ml d r. HDL-K yükseltici etkisi düşük dozlarda (1-1.5 g/gün), LDL-K ve VLDL-K düşürücü etkisi ise yüksek dozlarda (3 g/gün) başlar (55,56). Niasin plazma fibrinojen düzeylerinde de azalmaya neden olur (57). Endikasyon: Familyal hiperkolesterolemili düşük HDL-K düzeylerine sahip hastalarda tercih edilmelidir. Yan etkileri: Tedaviye devam k s tlayan, tolere edilemeyen en başta gelen yan etkisi ateş basmas - flushing dir. Yaklaş k %20 oran nda izlenir (2,53,58). Prostaglandin sal n m na ikincil gelişir. Prostaglandin sal n m ayn zamanda niasin kullan m ile gelişebilen ortostatik hipotansiyonun da mekanizmas n oluşturur. Yavaş sal n ml preparatlarda daha az gözlenir. Her dozdan dakika önce aspirin-nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar n verilmesi, preparatlar n gece yatarken veya yemeklerle birlikte al nmas, preparatlarla birlikte alkol kullan lmamas, düşük dozlarda başlan p ayl k takiplerde doz artt r lmas (300 mg/g ile başlan p 3000 mg/g a doz artt r m ) flushing olas l ğ n azalt r. Cilt kurumas, döküntü, kaş nt, nadir olarak akantozis nigrikans diğer gözlenen dermatolojik yan etkilerdir. Niasin ile hepatotoksisite, transaminazlarda hafif yükselme (%5), kolestatik hepatit veya fulminan hepatit gelişebilir. Transaminazlarda üç kattan fazla art ş durumunda ilaç kesilmelidir. Hepatotoksisite daha çok sürekli sal n ml preparatlarda gözlenir. Gastrointestinal sistem ile ilgili bir diğer yan etki peptik ülser aktivasyonudur. Metabolik yan ekileri aras nda hiperürisemi, akut gut krizi, özellikle insülin bağ ml olmayan diyabetik hastalarda insülin duyarl l ğ n azaltarak glikoz tolerans nda azalma ve hiperglisemi say labilir. Miyopati monoterapide nadir, ancak statinler ile kombine tedavide daha s k gözlenen bir yan etkidir. Kontrendikasyonlar: Peptik ülser, iyi kontrol edilemeyen diyabet, gut krizi ve aktif karaciğer hastal - ğ nda niasin tedavisi kullan lmamal d r. Fibrik Asit Türevleri (Fibratlar) Fibrik asit türevleri serum TG düzeyini düşürmede en etkili ilaç grubu olup, HDL-K düzeylerinde de art ş sağlar. TG yüksekliği olsun veya olmas n düşük HDL-K tedavisinde faydal ajanlard r. Lipid düşürücü etkilerinden başka fibratlar n antiinflamatuvar-antiaterojenik, ürikozürik, antidiüretik hormon sal n m n n uyar lmas, plazma fibrinojen düzeylerinde düşüş, antiviral ve hayvan çal şmalar nda gösterilen asetaminofenin hepatotoksik etkisinden koruma gibi etkileri de vard r (59-61). Etki mekanizmas ve serum lipidlerine etkisi: Hipolipidemik etkilerini lipoprotein metabolizmas n kontrol eden genlerin yaz l m nda değişiklik yaparak gösterirler. Bu etkilerini Peroxisome Proliferator Activated Reseptor (PPAR) arac l ğ yla yaparlar. PPAR aktivasyonu ile karaciğerde lipoprotein lipaz (LPL) aktivitesi artar, lipoliz artar, VLDL-K ve şilomikronlar n katabolizmas, klerensi artar (62-64). Yine PPAR aktivasyonu ile karaciğerde HDL-K n n majör proteinleri olan apoa-1 ve apoa-2 yap m ve HDL-K reseptörlerinin ekspresyonu artar. Serum HDL-K artar, kolesterol esterlerinin ve esterleşmemiş kolesterollerin çevre hücrelerden karaciğere taş nmas artar (65). Fibratlar karaciğerde ve kas dokusunda yağ asidi oksidasyonunu artt r r. Asetil-koenzim A karboksilaz inhibe eder, karaciğerden VLDL-K sekresyonunu ve yağ dokusundan yağ asidi sal n m n azalt r (62,63,66). LDL-K yap s n değiştirir, küçük-yoğun LDL partiküllerini daha az aterojenik büyük LDL-K partiküllerine dönüştürür, LDL-K klerensi artar (67). Fenofibrat gibi yeni fibratlar HMG-KoA redüktaz aktivitesini inhibe ederek kolesterol sentezinde de azalmaya neden olur (68). 143

7 Gülmez Ö, Yıldırır A Fibratlar plazma fibrinojen düzeylerini düşürerek fibrinoliz üzerine olumlu etki gösterir (59). Gemfibrozil ile plazminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyleri azal rken, trombosit say s ve agregasyonunda art ş gözlenebilir (69,70). Net etki olarak fibratlar serum TG de %20-50, LDL-K da %5-20 azalma, HDL-K da ise %10-35 art ş sağlar. Lp(a) düzeylerine etkisi yoktur. Endikasyon: Fibratlar TG düzeyleri çok yüksek olan hastalarda pankreatit riskini azaltmada ilk seçilecek ilaç grubudur. TG yüksekliği ile beraber HDL-K düşüklüğü varsa özellikle tercih edilmelidir. Tip III, IV, V hiperkolesterolemili hastalarda ve Tip IIb hiperkolesterolemili hastalarda statinlerle kombine edilerek kullan l r (71-74). Diyabetik dislipidemi ve metabolik sendrom tedavisinde açl k ve tokluk hiperlipidemisini azaltt klar, LDL partiküllerini daha az yoğun partiküllere değiştirdikleri, insülin direncini düzelttikleri ve insülin duyarl l ğ n artt rd klar için önemli rol oynarlar (62,68,75-78). Yan etkileri: Fibratlar genellikle iyi tolere edilir. En s k görülen yan etkiler kar n ağr s, bulant, şişkinlik, diyare gibi gastrointestinal yan etkilerdir. Özellikle klofibrat ile safra taş oluşumu, kolanjiyosarkom ve diğer gastrointestinal sistem kökenli malignansilerinde art ş izlenmiştir. Miyalji, miyopati, rabdomiyoliz, döküntü, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, kan şekerinde hafif art ş rastlanabilen diğer yan etkilerdir. Miyopati-rabdomiyoliz genellikle fibratlar n renal at l m nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve statin tedavisi ile kombine kullan mda görülür (33,79,80). Kontrendikasyon: Safra taş (özellikle diabetes mellituslu hastalar) ve aktif karaciğer hastal ğ varl - ğ nda fibrat kullan lmamal d r. Klinik kullan mda fibrat çal şmalar : Helsinki Heart Study de gemfibrozil ile beş y ll k takipte kardiyovasküler olay ve mortalitede %34 azalma sağlanm ş, en belirgin fayda metabolik sendromu olan hastalarda görülmüştür (81). Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Intervention Trial (VA-HIT) fibratlar n kullan ld ğ bir ikincil korunma çal şmas d r. Düşük HDL-K düzeyine sahip KKH de gemfibrozil ile beş y ll k takipte ölümcül olmayan miyokard infarktüsü ve koroner nedenli ölümlerde gerileme, geçici iskemik atak (TIA) ve inmede istatistiksel olarak anlaml azalma (%59 ve %29), koroner revaskülarizasyon ve periferik vasküler girişim ihtiyac nda ise istatistiksel anlama ulaşmayan oranda azalma sağlanm şt r. Bu çal şman n sonunda KKH olan hastalarda HDL-K düzeyini yükseltmek ve TG düzeyini düşürmek ile klinik son noktalardan korunman n mümkün olabileceği gösterilmiştir (8). Bezafibrat Infarction Prevention Study (BIP) çal şmas nda, HDL-K s düşük olan hastalarda bezafibrat ile ölümcül olmayan miyokard infarktüsü, ölümcül miyokard infarktüsü ve ani ölümde plaseboya oranla %9 oran nda risk azalmas sağlanm şt r (82). Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS) çal şmas nda, yaş aras nda olan diyabetik hastalarda dislipidemi tedavisinde 200 mg/gün mikronize fenofibrat kullan lmas ile ateroskleroz progresyonunda anjiyografik olarak anlaml azalma sağlanm şt r (83). Selektif Kolesterol Absorpsiyon İnhibitörleri Ezetimib bağ rsak lümeninden kolesterol emilimini selektif olarak inhibe eden yeni bir ajand r. Sterol ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini etkilemez. Ezetimib LDL-K da %20, TG de %8 azalma, HDL-K da ise %5 art ş sağlar. Statinlerle kombinasyonda LDL-K da %50, TG de %11-24 azalma, HDL-K da %9 art ş gözlenir (84). Yüksek doz statin tedavisini tolere edemeyen veya maksimal dozda statin tedavisine rağmen LDL-K da yeterli düşme sağlanamayan hastalarda kombine tedavide tercih edilir. Statinlerle kombinasyonu iyi tolere edilir ve güvenilirdir (85-87). Ezetimibe Add-on to Statin for Effectiveness Trial (EASE) çal şmas nda, stabil dozda statin tedavisine rağmen NCEP ATP III LDL-K hedefine ulaş lamam ş hastalarda tedaviye 10 g ezetimib eklenmesi ile yan etki s kl ğ nda plasebo grubundan farkl art ş olmadan LDL-K düzeylerinde %23 lük ek azalma sağland. Statin dozunun iki kat na ç kar ld ğ grupta bu art ş %6-8 ile s n rl kald (88). Farkl grup lipid düşürücü ilaçlar n tek baş na kullan m veya statin tedavisine eklenmesi ile lipid düzeylerine olan etkileri toplu halde Tablo 6 da verilmiştir. FARMAKOLOJİK OLMAYAN YAKLAŞIM Diyet ve farmakolojik tedaviye rağmen lipid değerlerinde yeterli düşüş sağlanamayan veya yan etkileri nedeniyle farmakolojik tedavi uygulanamayan baz hastalarda farmakolojik olmayan tedavi yaklaş mlar da gündeme gelebilmektedir. Bu yaklaş mlar n başl - calar plazmaferez/ldl-k aferezi, cerrahi yöntemler (ilial by-pass, karaciğer transplantasyonu) ve gen tedavisidir. 144

8 Plazmaferez/LDL-K Aferezi Ağ r heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemi (FH) li hastalarda plazmaferez/ldl-k aferezi yöntemlerinin uygulanmaya başlanmas 1975 y l na dayan r. Standart plazmaferez yönteminde LDL-K ve diğer tüm plazma proteinleri (immünglobinler, HDL-K) plazmadan al nd ğ için albumin replasman gerekirken, LDL-K aferezinde farkl sistemlerle sadece LDL-K vücuttan temizlenir, replasman ihtiyac olmaz. Bu nedenle dislipidemi tedavisinde plazmaferez bugün yerini LDL-K aferezine b rakm şt r. LDL-K aferezi 1996 y l nda Food and Drug Administration (FDA) taraf ndan onaylanm ş olup, endikasyonlar ; 1. AHA ikinci basamak diyet ve tolere edilebilen maksimal ilaç tedavisine rağmen homozigot FH li hastalarda LDL-K 500 mg/dl olmas, 2. İlaca yan ts z heterozigot FH de LDL-K 300 mg/dl, 3. İlaca yan ts z ve dokümante edilmiş KKH olan heterozigot FH de LDL-K 200 mg/dl olmas ile k - s tlanm şt r (89). Ayr ca, heterozigot FH de tolere edilen maksimal ilaç tedavisine rağmen LDL-K da %40 düşme sağlanmazsa ve ilaç tedavisine rağmen Lp(a) > 60 mg/dl olan hastalarda da bu yöntem denenebilir. LDL-K aferezinde en s k kullan lan yöntemler immünoadsorpsiyon, dekstran sülfat-selüloz adsorpsiyon (DSA), heparin ekstrakorporal LDL presipitasyon sistemi (HELP), lipoproteinin hemoperfüzyon ile doğrudan adsorpsiyonu (DALI) dur (90). Tedavi seanslar n n s kl ğ genelde bir veya iki haftada bir olup, hastan n kliniğine ve LDL-K değerlerine göre karar verilmelidir. Aferez yöntemleri ile birlikte statin kullan m ara dönemlerde LDL-K n n yeniden yükselme h z n ve miktar n azaltabilir. Cerrahi Yöntemler İleal by-pass cerrahisi: Heterozigot FH tedavisinde statinin uygulamaya girmediği dönemlerde resini tolere edemeyen hastalara yap lmaktayd. İleumun terminal üçte bir k sm (kolesterol ve safra asidi emiliminden sorumlu olan son 2 m lik k sm ) by-pass edilir. Safra asitlerinin ekstrahepatik dolaş m engellenir, karaciğerde LDL-K reseptörlerinde upregülasyon gözlenir, bu şekilde kan LDL-K dan temizlenir. Bu yöntemin uyguland ğ Program on the Surgical Control of Hyperlipidemias (PORCH) çal şmas nda, ortalama 18 y ll k takipte mortalitede %6 azalma sağlanm şt r (91). Yan etkileri ve komplikasyonlar n n başl calar diyare ve yağda eriyen vitaminlerin (vitamin B 12 vb.) eksikliğine bağl gelişen sorunlard r. Dokümante edilmiş KKH olan, farmakolojik yöntemleri tolere edemeyen ve LDL-K aferezini tercih etmeyen heterozigot FH li hastalarda uygulanabilir. Karaciğer transplantasyonu: Bu yöntemde LDL-K reseptöründen yoksun homozigot FH li hastalarda LDL-K reseptörü içeren karaciğer dokusu nakli ile kolesterol düzeylerinin normale getirilmesi amaçlan r. Yöntemin cerrahi mortalite ve morbidite riskinin yan s ra, rejeksiyon, kullan lan immünsüpresif ajanlara bağl gelişen yan etkiler ve ek hastal klar gibi riskleri mevcuttur. Gen Tedavisi Dislipideminin genetik yöntemlerde tedavisinde eksik veya defektif olan genin yerine konmas amaçlan r. Gen tedavisinin ana hedefleri lipoprotein reseptörü, apolipoprotein ve lipoprotein metabolizmas ndaki enzimlerdir. Tedaviyi s n rlayan en önemli nokta tedavi edici geni hedef dokuya ulaşt racak güvenli vektörlerin geliştirilmesidir. Daha iyi sonuçlar al nabilmesi için yürütülen çal şmalar devam etmektedir. KAYNAKLAR 1. Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults: Summary of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults. JAMA 1993; 269: Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP). Expert panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: Starc TJ. Management of hyperlipidemia in children. Prog Pediatr Cardiol 2001; 12: Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, et al. Exercise standards for testing and training: A statement for healthcare proffessionals from American Heart Association. Circulation 2001; 104: Gordon T, Castelli WP, Hjortland MCC, et al. Lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease: The Framingham Study. Am J Med 1977; 62: Gordon DJ, Probstfield JL, Garrison RJ, et al. High density lipoprotein cholesterol and cardiovascular disease: Four prospective American studies. Circulation 1989; 79:

9 Gülmez Ö, Yıldırır A 7. Huttunen J, Manninen V, Manttari M, et al. The Helsinki Heart Study: Central findings and clinical implications. Ann Med 1991; 23: Rubins HB, Robbins SJ, Collins D, et al, for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. N Engl J Med 1999; 341: Beichi D, Miller NE. Pathophysiology of reverse cholesterol transport: Insight from inherited disorders of lipoprotein metabolism. Arteriosclerosis 1989; 9: Schartl M, Bocksch W, Koschyk DH, et al, for the German Atorvastatin Intravascular Ultrasound Study Investigators (GAIN). Use of intravascular ultrasound to compare effects of different strategies of lipidlowering therapy on plaque volume and composition in patients with coronary artery disease. Circulation 2001; 104: Crisby M, Nordin-Fredriksson G, Shah PK, et al. Pravastatin treatment increases collagen content and decreases lipid content, inflammation, metalloproteinases, and cell death in human carotid plaques: Implications for plaque stabilization. Circulation 2001; 103: Laufs U, La Fata V, Plutzky J, Liao JK. Upregulation of endotelial nitric oxide synthase by HMG CoA reductase inhibitors. Circulation 1998; 97: Ridker PM, Rifai N, Pfeffer MA, et al, for the Cholesterol and Recurrent Events (CARE) Investigators. Long term effects of pravastatin on plasma concentration of C-reactive protein. Circulation 1999; 100: Ridker PM, Rifai N, Lowenthal SP. Rapid reduction in C-reactive protein with cerivastatin among 785 patients with primary hypercholesterolemia. Circulation 2001; 103: Albert MA, Danielson E, Rifai N, et al, for the PRINCE Investigators. Effects of statin therapy on C-reactive protein levels: The Pravastatin Inflammation/CRP Evaluation (PRINCE): A randomized trial and cohort study. JAMA 2001; 286: Jialal I, Stein D, Balis D, et al. Effect of hydroxymethyl glutaryl coenzyme A reductase inhibitor therapy on high sensitive C-reactive protein levels. Circulation 2001; 103: Kinlay S, Timms T, Clark M, et al, for the Vascular Basis Study Group. Comparison of effect of intensive lipid lowering with atorvastatin to less intensive lowering with lovastatin on C-reactive protein in patients with stable anjina pectoris and inducible myocardial ischemia. Am J Cardiol 2002; 89: Gotto AM Jr. Contemporary Diagnosis and Management of Lipid Disorders. Pennsylvania: Handbooks in Health Care Co., 2001: Davidson MN. The Mobile Lipid Clinic: A Companian Guide. Philadelphia: Lippincott Williams-Wilkins, 2002: Maron DJ, Fazio S, Linton MF. Current perspectives on statins. Circulation 2000; 101: Bakker-Arkema RD, Davidson MN, Goldstein RJ, et al. Efficacy and safety of a new HMG-CoA reductase inhibitor, atorvastatin in patients with hypertriglyceridemia. JAMA 1996; 275: Stein EA, Lane M, Laskarzewski P. Comparison of statins in hypertriglyceridemia. Am J Cardiol 1998; 81: 66B-9B. 23. Kostner GM, Gavish D, Leopold B, et al. HMG-CoA reductase inhibitors lowers LDL cholesterol without reducing Lp(a) levels. Circulation 1989; 80: Jones P, Kafonek S, Laurora I, et al, for the CURVES Investigators. Comparative dose efficacy study of atorvastatin versus simvastatin, pravastatin, lovastatin, and fluvastatin in patients with hypercholesterolemia (The CURVES Study). Am J Cardiol 1998; 81: Shepherd J. Fibrates and statins in the treatment of hyperlipidemia: An appraisal of their efficacy and safety. Eur Heart J 1995; 16: Bradford RH, Shear CL, Chremos AN, et al. Expended Clinical Evaluation of Lovastatin (EXCEL) study results. I. efficacy in modifying plasma lipoproteins and adverse event profile in 8245 patients with moderate hypercholesterolemia. Arch Intern Med 1991; 151: Hsu I, Spinler Sa, Johnson NE. Comparative evaluation of the safety and efficacy of HMG-CoA reductase inhibitor monotherapy in the treatment of primary hypercholesterolemia. Ann Pharmacother 1995; 29: Cressman MD, Hoogwerf BJ, Moodie DS, et al. HMG-CoA reductase inhibitors: A new approach to the management of hypercholesterolemia. Cleve Clin J Med 1988; 55: Hunninghake DB. Drug treatment of dyslipoproteinemia. Endocrinol Metab Clin North Am 1990; 19: Bradford RH, Shear CL, Chremos AN, et al. Expanded Clinical Evaluation of Lovastatin (EXCEL) study results: Two-year efficacy and safety follow-up. Am J Cardiol 1994; 74: Insull W Jr, Isaacsohn J, Kwiterovich P, et al, for the Cerivastatin Study Group. Efficacy and safety of cerivastatin 0.8 mg in patients with hypercholesterolemia: The pivotal placebo-controlled clinical trial. J Int Med Res 2000; 28: Davidson MH, Stein EA, Hunninghake DB, et al, for the Worldwide Expanded Dose Simvastatin Study Group. Lipid-altering efficacy and safety of simvastatin 80 mg/day: Worldwide long-term experience in patients with hypercholesterolemia. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2000; 10: Pierce LR, Wysowski DK, Gross TP. Myopaty and rabdomyolysis associated with lovastatin-gemfibrozil combination therapy. JAMA 1990; 264:

10 34. Goldman JA, Fishman AB, Lee JE, et al. The role of cholesterol-lowering agents in drug-induced rhabdomyolysis and polymyositis (Letter). Artritis Rheum 1989; 32: Hanston PD, Horn JR. Drug interactions with HMG- CoA reductase inhibitors. Drug Interactions Newsletter 1998; Wanner C, Kramer-Guth A, Galle J. Use of HMG- CoA reductase inhibitors after kidney and heart transplantation: Lipid lowering and immunosuppressive effects. Bio Drugs 1997; 8: Gruer PJK, Vega JM, Mercuri MF, et al. Concomitant use of cytochrome P450 3A4 inhibitors and simvastatin. Am J Cardiol 1999;84: Davidson MH. Does differing metabolism by cytochrome P450 have clinical importance? Curr Atheroscler Reports 2000; 1: Domaniç N. Hiperlipidemilerin ilaçla tedavisi. Türkiye Klinikleri 2003; 16: Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: The Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S. Lancet 1994; 344: Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al, for the Cholesterol and Recurrent Events Trial Investigators. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. N Engl J Med 1996; 335: Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovasculer events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: Downs JR, Clearfield M, Weis S, et al, for the AF- CAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and woman with average cholesterol levels: Results of AFCAPS/TexCAPS. JAMA 1998; 279: Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J Med 1995; 333: Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in high-risk indivuals: A randomised plasebo-controlled trial. Lancet 2002; 360: The Post Coronary Artery By-pass Graft Trial Investigators. The effect of agressive lowering of low-density lipoprotein cholesterol levels and low dose anticoagulation on obstructive changes in saphenous-vein coronary artery by-pass grafts. N Engl J Med 1997; 336: Pitt B, Waters D, Brown WV, et al. Agressive lipid-lowering therapy compared with anjioplasty in stable coronary artery disease. N Engl J Med 1999; 341: Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD, et al, for the Myocardial Ischemia Reduction with Agressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Study Investigators. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: The MIRACL study: A randomised controlled trial. JAMA 2001; 285: Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, et al. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): A randomised controlled trial. Lancet 2002; 360: Serruys P, Feyter PJ, Benghozi R, et al, for the LIPS Investigators. The Lescol Intervention Prevention Study (LIPS): A double-blind, plasebo-controlled, randomised trial of the long-term effects of fluvastatin after successful transcatheter therapy in patients with coronary heart disease. Int J Card 2001; 4: Nissen SE, Tuzcu EM, Schoengahen P, et al. REVER- SAL Investigators. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: A randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: Schectman G, Miatt J. Dose-response characteristics of cholesterol-lowering drug therapies: Implications for treatment. Ann Intern Med 1996; 125: Knopp RH. Drug treatment of lipid disorders. N Engl J Med 1999; 341: Carlson LA, Hamsten A, Asplund A. Pronounced lowering of serum levels of lipoprotein Lp(a) in hyperlipidaemic subjects treated with nicotinic acid. J Intern Med 1989; 226: Grundy SM, Mok HY, Zech L, Berman M. Influence of nicotinic acid on metabolism of cholesterol and trigliserides in men. J Lipid Res 1981; 22: Probstrifield JL, Hunnighake DB. Nicotinic acid as a lipoprotein altering agent. Therapy directed by the primary physician. Arch Intern Med 1994; 154: Chesney CM, Herd JA, Elarn MB, et al. Niacin lowers fibrinojen in patients with peripheral artery disease. Circulation 1996; 94: Capuzzi DM, Morgan JM, Brusco OA Jr, et al. Niacin dosing: Relationship to benefits and adverse effects. Curr Atheroscler Rep 2000; 2: Davignon J. Methods and endpoint issues in clinical development of lipid-acting agents with pleiotropic effects. Am J Cardiol 1998; 81(8A): 17F-24F. 60. Marx N, Sukhova GK, Collins T, et al. PPRAa activators inhibit cytokine-induced vascular cell adhesion molecule-1 expression in human endotelial cells. Circulation 1999; 99: Mark L, Katona A, Marki-Zay J. Effect of fenofibrate on Chlamydia pneumonia antibody levels in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol 2002; 89: Staels B, Dallongeville J, Auwerx J, et al. Mechanism of action of fibrates on lipid and lipoprotein metabolism. Circulation 1998; 98: Guay David RP. Micronized fenofibrate: A new fibric hypolipidemic agent. Ann Pharmocother 1999; 33:

11 Gülmez Ö, Yıldırır A 64. Fruchart JC. Peroxisome proliferator-activated reseptor activation and high density lipoprotein metabolism. Am J Cardiol 2001; 88 (Suppl): 24N-9N. 65. Chinetti G, Gbaguidi FG, Griglio S, et al. CLA-I/SR-BI is expressed in atherosclerotic lesion macrophages and regulated by activators of peroxisome proliferator-activated reseptors. Circulation 2000; 101: Schoonjans K, Sataels B, Grimaldi P, et al. Acyl-CoA synthetase mrna expression is controlled by fibricacid derivatives, feeding and liver proliferation. Eur J Biochem 1993; 216: Dachet C, Cavelerro E, Martin C, et al. Effect of gemfibrozil on the concentration and composition of very low density and low density lipoprotein subfraction in hypertrigliceridemic patients. Atherosclerosis 1995; 113: Najib J. Fenofibrate in the treatment of dyslipidemia: A review of data as they relate to the new suprabioavailable tablet formulation. Clin Therap 2002; 24: Fujii S, Sobel BE. Direct effects of gemfibrozil on the fibrinolytic system. Diminution of synthesis of plasminogen activator inhibitor type I. Circulation 1992; 85: Bröijersen A, Eriksson M, Angelin B, et al. Gemfibrozil enchages platelet activity in patients with combined hyperlipoproteinemia. Arterioscler Thromb 1995; 15: Goldberg AC, Schonfeld G, Feldman EB, et al. Fenofibrate for the treatmant of type IV and V hyperlipoproteinemias: A double-blind, placebo-controlled multicenter US study. Clin Ther 1989; 11: Bradford R, Goldberg A, Schonfeld G, et al. Doubleblind comparison of bezafibrate versus placebo in male volunteers with hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 1992; 92: Larsen M, Illingworth D, O Malley J. Comparative effects of gemfibrozil and clofibrate in type III hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 1994; 106: Zhao S, Smelt A, Leuven J, et al. Changes of lipoprotein profile in familial dysbetalipoproteinemia with gemfibrozil. Am J Med 1994; 96: Kreisberg RA. Diabetic dyslipidemia. Am J Cardiol 1998; 82: 67U-73U. 76. Haffner SM. Diabetes, hyperlipidemia, and coronary artery disease. Am J Cardiol 1999; 83: 17F-21F. 77. Tan CE, Chew LS, Tai ES, et al. Benefits of micronised fenofibrate in type 2 diabetes mellitus subject with good glycemic control. Atherosclerosis 2001; 154: Austin MA, King MC, Vranizan KM, et al. Atherogenic lipoprotein phenotype. A proposed genetic marker for coronary heart disease risk. Circulation 1990; 82: Malais GE, Larson KK. Rhabdomyolysis and acute renal failure induced by combination lovastatin and gemfibrozil therapy. Ann Intern Med 1990; 112: Sheek A, Ferrill MJ. Statin-fibrate combination therapy. Ann Pharmacother 2001; 35: Frik MH, Elo O, Haapa K, et al. Helsinki Heart Study: Primary prevention trial with gemfibrozil in middleaged men with dyslipidemia: Safety of treatment changes in risk factors, and incidence of coronary heart disease. N Engl J Med 1987; 317: Behar S, Brunner D, Kaplinsky E, et al, for the BIP Study Group: Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease. Circulation 2000; 102: Vakkailainen J, Steiner G, Ansquer JC, et al. DAIS Group: Relationships between low-density lipoprotein particle size, plasma lipoproteins, and progression of coronary artery disease: The Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS). Circulation 2003; 107: Bays HE, Moore PB, Drehobl MA, et al. Effectiveness and tolerability of ezetimibe in patients with primary hypercholesterolemia: Pooled analysis of two phase II studies. Clin Ther 2001; 23: Davidson MH, McGarry T, Bettis R, et al. Ezetimibe coadministered with simvastatin in patients with primary hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Gagne C, Bays HE, Weiss SR, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added to ongoing statin therapy for treatment of patients with primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002; 90: Gagne C, Gaudet D, Bruckert E. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with atorvastatin or simvastatin in patients with homozygous familial hypercholesterolemia. Circulation 2002; 105: Pearson T, Denke M, McBride P, et al. Ezetimibe added to statin therapy reduces LDL-C and improves goal attainment in patients with hypercholesterolemia. Program and abstracts from the American College of Cardiology 53 rd Annual Scientific Session; March 7-10, 2004; New Orleans, Louisiana. Late Breaking Clinical Trials III. 89. Vella A, Pineda AA, O Brien T. Low density lipoprotein apheresis for the treatment of refractory hyperlipidemia. Mayo Clin Proc 2001; 76: Y ld r r A. Hiperlipidemi tedavisinde non-farmakolojik yaklaş mlar. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2003; 3: Buchwald H, Williams SE, Matts JP, et al. Overall mortality in the Program on the Surgical Control of Hyperlipidemias. J Am Coll Surg 2002; 195: YAZIŞMA ADRESİ Doç. Dr. Aylin YILDIRIR Başkent Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Bahçelievler-ANKARA 148

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Işığında

Güncel Kılavuzlar Işığında Güncel Kılavuzlar Işığında Hiperlipidemi *Dr. İsmet TAMER, *Dr. Reşat DABAK, **Dr. Gonca TAMER ***Dr. Ekrem ORBAY, ***Dr. Mehmet SARGIN, *Uzm. Dr., Aile Hekimliği Kliniği, **Uzm. Dr., Göztepe Eğitim ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPİTOR 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia

Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia Cilt: 2 Sayı: 2 www.turkishfamilyphyscian.com Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia Dr. Yılmaz SEZGİN, Doç. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim

Detaylı

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:169-175 Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 1 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Dr. Yusuf AYDIN*, Dr. Dilek BERKER*, Dr. Serdar GÜLER* *SB Ankara Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği,

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

Statinlerin Pleotropik Etkileri

Statinlerin Pleotropik Etkileri Orijinal Derleme Makale Original Review Article Statinlerin Pleotropik Etkileri Pleiotropic Effects of Statins Özet Saadet Demirtaş M Bülent Vatan M Akif Çakar Levend Ediş Hüseyin Gündüz Hiperkolesterelomi

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi

Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:13-18 Derleme / Review Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi Coronary Artery Disease Management in Polyclinic Elçim DURUSOY, Tarık YILDIRIM, Armağan ALTUN Trakya

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

METABOLİK SENDROM. Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

METABOLİK SENDROM. Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı METABOLİK SENDROM Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Metabolik sendrom nedir? Kardiyometabolik hastalık olarak da bilinen metabolik sendrom,

Detaylı

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ KONUŞMA METİNLERİ HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ Dr. Ali Eraslan Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Hipertansiyon (HT), arteriyel kan basıncı yüksekliği ile karakterize önemli bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):44-54 DERLEME Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon Diabetes Mellitus and Hypertension Arma an TU RUL Hipertansiyon tüm dünyada önemli bir sa l k sorunudur.

Detaylı

Derleme Review 231. Klopidogrel direnci. Clopidogrel resistance. Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz

Derleme Review 231. Klopidogrel direnci. Clopidogrel resistance. Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz Derleme Review 231 Clopidogrel resistance Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye ÖZET Akut koroner sendrom ya da

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Antikoagülasyonda Yeni Ajanlar (New agents used for anticoagulation)

Antikoagülasyonda Yeni Ajanlar (New agents used for anticoagulation) Yeni T p Dergisi 2014;31:222-226 Derleme Antikoagülasyonda Yeni Ajanlar (New agents used for anticoagulation) Fatma KEREN 1, Özlem ŞAHİN BALÇIK 2 1 Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 15 Mayıs 2009-Antalya HİPERLİPİDEMİ Kardiyovasküler risk faktörü Önemli mortalite belirleyicisi KBY Hiperlipidemi

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Güncel Medikal Tedavi

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Güncel Medikal Tedavi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 67-76/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Güncel Medikal Tedavi Current Medical Treatment in NAFLD Akif ACAY Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı