İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde İş sahibi idarenin; a) Adõ :İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü b) Adresi:.Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR c) Telefon numarasõ: d) Faks numarasõ: e) Elektronik posta adresi f) İlgili personelin adõ-soyadõ/unvanõ:. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarõdaki adres ve numaralardan irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. İhale konusu işe ilişkin bilgiler Madde 2- İhale konusu malõn; a) Adõ: KİTAP ALIMI b) Kodu:... c) Miktarõ ve türü: Ayrõntõsõ İdari Şartnamenin Ekindeki Listede Belirtilen 473 Adet, Kitap -Listedeki her kitaptan birer adet alõnacaktõr, -Listedeki kitaplarõn sõra düzenleri bozulmadan teklif verilecek, teklif verilmeyen kitaplarõn fiyat kõsõmlarõ boş bõrakõlacaktõr. d) Teslim edileceği yer: Enstitümüzün yukarõdaki adresinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõna e) Diğer bilgiler:... İhaleye ilişkin bilgiler Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler; a) İhale usulü: Açõk İhale Usulü b) İhalenin yapõlacağõ adres: Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR c) İhale tarihi: 30 / 09 / 2003 Salõ günü d) İhale saati: e) İhale komisyonu toplantõ yeri:rektörlük Binasõ Senato odasõ İhale dokümanõnõn görülmesi ve temini Madde İhale dokümanõ aşağõda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarõn idarece onaylõ ihale dokümanõnõ satõn almasõ zorunludur. a) İhale dokümanõnõn görülebileceği yer: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlõğõ b) İhale dokümanõnõn satõn alõnabileceği yer: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlõğõ c) İhale dokümanõ satõş bedeli (varsa vergi dahil): tl 4.2. İhale dokümanõ, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasõyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanõnõ oluşturan belgelerin aslõna uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadõğõnõ kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanõnõ oluşturan belgelerin tamamõnõ aslõna uygun olarak teslim aldõğõna dair, dizi pusulasõ üzerine yazõlarak imzalanmõş beyanõnõ alõr İstekli ihale dokümanõnõ satõn almakla, ihale dokümanõnõ oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kurallarõ, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadõğõ sürece, istekli sõfatõyla kabul etmiş sayõlõr. Tekliflerin sunulacağõ yer, son teklif verme tarih ve saati Madde Tekliflerin sunulacağõ yer, son teklif verme tarih ve saati a) Tekliflerin sunulacağõ yer: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlõğõ b) Son teklif verme tarihi : Salõ günü c) Son teklif verme saati : 13: Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarõda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasõtasõyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alõnmayacaktõr İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alõnamaz İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlamasõ halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarõda belirtilen saatte aynõ yerde yapõlõr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalõşma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarõda belirtilen saatte yapõlõr Saat ayarlarõnda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) nun ulusal saat ayarõ esas alõnõr. İhale dokümanõnõn kapsamõ Madde İhale dokümanlarõ aşağõdaki belgelerden oluşmaktadõr: a) İdari Şartname b) İhtiyaç Listesi c) Sözleşme Tasarõsõ d) İhale konusu işin niteliğine uygun olarak belirlenen standart formlar KİK0019.0/M Birim Fiyat Teklif Mektubu örneği

2 KİK029.0/M İhaleye Katõlamayacak Olanlar Kapsamõnda Olunmadõğõna İlişkin Taahhütname örneği KİK030.0/M Ortak Girişim Beyannamesi örneği KİK031.0/M Geçici Teminat Mektubu örneği KİK035.0/M Tasdik Şerhi Örneği ( Yurt dõşõ İsteklileri için ) 6.2. Ayrõca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çõkaracağõ zeyilnameler ile isteklilerin yazõlõ talebi üzerine idare tarafõndan yapõlan yazõlõ açõklamalar, ihale dokümanõnõn bağlayõcõ bir parçasõnõ teşkil eder İsteklinin yukarõda belirtilen dokümanlarõn tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartlarõ yerine getirememesi halinde ortaya çõkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktõr. İhale dokümanõnda öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alõnmaz. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR İhaleye katõlabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri Madde İsteklilerin ihaleye katõlõmõnda aranacak zorunlu belgeler : a) Tebligat için adres beyanõ ve ayrõca irtibat için telefon ve varsa faks numarasõ ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatõ gereği kayõtlõ olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasõ veya Meslek Odasõ belgesi; 1) Gerçek kişi olmasõ halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanõn yapõldõğõ yõl içerisinde alõnmõş, Ticaret ve/veya Sanayi Odasõ veya Meslek Odasõna kayõtlõ olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olmasõ halinde, tüzel kişiliğin siciline kayõtlõ bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasõndan veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanõn yapõldõğõ yõl içerisinde alõnmõş, tüzel kişiliğin sicile kayõtlõ olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olmasõ halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olmasõ halinde, şirket ortaklarõnõn hisse durumlarõnõ ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslõ veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarõnca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadõğõna dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alõnmõş belge, e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarõnca kesinleşmiş vergi borcu olmadõğõna dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alõnmõş belge, f) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan ihale dõşõ bõrakõlma sebeplerinden herhangi birini taşõmadõğõna dair yazõlõ taahhütname, g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, i) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alõm İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, j) İstekli adõna vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adõna teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, k) İsteklinin ortak girişim olmasõ halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, l) Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptõrmayõ düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, m) İhale dokümanõnõn satõn alõndõğõna dair belge. İsteklinin ortak girişim olmasõ halinde (b), ( c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrõ ayrõ verilmesi zorunludur. Yerli ve yabancõ isteklilerce sunulacak Türkçe dõşõndaki belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatõna göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmõş olmasõ, apostille kaşesi taşõmasõ ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasõna kayõtlõ bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye de Dõşişleri Bakanlõğõnca onaylanmõş olmasõ gereklidir Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşõmasõ gereken kriterler Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşõmasõ gereken kriterler İsteklilerin verilmesi teklif edilen kitaplarõn orijinal baskõlõ olduğunu kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin yazõlõ beyanlarõ. İhalenin yabancõ isteklilere açõklõğõ Madde 8- İhale, bu Şartnamedeki katõlma koşullarõnõ taşõyan tüm yerli ve yabancõ isteklilere açõktõr. İhaleye katõlamayacak olanlar Madde Aşağõda sayõlanlar doğrudan ve dolaylõ veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkalarõ adõna hiçbir şekilde ihaleye katõlamazlar; a) 4734 ve 4735 sayõlõ Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katõlmaktan yasaklanmõş olanlar ile 3713 sayõlõ Terörle Mücadele Kanunu kapsamõna giren suçlardan ve organize suçlardan dolayõ hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazõrlamak, yürütmek, sonuçlandõrmak ve onaylamakla görevli olanlar. 2

3 e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahõslarõn eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayõn hõsõmlarõ ile evlatlõklarõ ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklarõ ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarõnda görevli bulunmadõklarõ veya sermayesinin % 10'undan fazlasõna sahip olmadõklarõ anonim şirketler hariç). g) 4734 sayõlõ Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fõkrasõnõn 8 inci alt bendi gereğince alõnacak Bakanlar Kurulu Kararlarõ ile belirlenen yabancõ ülkelerin isteklileri Ayrõca; a) Sermaye paylarõna bakõlmaksõzõn idarenin doğrudan veya dolaylõ olarak hissedarõ olduğu şirketler, b) İdarenin bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakõf, dernek, birlik, sandõk gibi kuruluşlar, c) Sermaye paylarõna bakõlmaksõzõn (b) bendinde belirtilen kuruluşlarõn kurmuş olduklarõ veya ortak olduklarõ şirketler, Bu ihaleye katõlamazlar İhale konusu alõmla ilgili danõşmanlõk hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katõlamazlar. Bu yasak, bunlarõn ortaklõk ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarõsõndan fazlasõna sahip olduklarõ şirketleri için de geçerlidir Yukarõdaki yasaklara rağmen ihaleye katõlan istekliler ihale dõşõ bõrakõlarak geçici teminatlarõ gelir kaydedilir. Ayrõca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasõnda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapõlmõşsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhale dõşõ bõrakõlma nedenleri Madde 10- Aşağõda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarõnõn tespit edilmesi halinde, ihale dõşõ bõrakõlacaktõr; a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafõndan yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askõya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflasõ ilân edilen, zorunlu tasfiye kararõ verilen, alacaklõlara karşõ borçlarõndan dolayõ mahkeme idaresi altõnda bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarõnca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarõnca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş yõl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayõ yargõ kararõyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki beş yõl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptõğõ işler sõrasõnda iş veya meslek ahlakõna aykõrõ faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafõndan ispat edilen. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatõ gereği kayõtlõ olduğu oda tarafõndan mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanõltõcõ bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katõlamayacağõ belirtildiği halde ihaleye katõlan. j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranõşlarda bulunduğu tespit edilen. Yasak fiil veya davranõşlar Madde İhalede aşağõda belirtilen fiil veya davranõşlarda bulunmak yasaktõr: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çõkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karõştõrmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katõlõmõ engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararõnõ etkileyecek davranõşlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dõşõnda, bir istekli tarafõndan kendisi veya başkalarõ adõna doğrudan veya dolaylõ olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katõlamayacağõ belirtildiği halde ihaleye katõlmak Bu yasak fiil veya davranõşlarda bulunanlar hakkõnda fiil veya davranõşõn özelliğine göre 4734 sayõlõ Kanunun Dördüncü Kõsmõnda belirtilen hükümler uygulanõr. Teklif hazõrlama giderleri Madde 12- Tekliflerin hazõrlanmasõ ve sunulmasõ ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakõlmaksõzõn, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhale dokümanõnda açõklama yapõlmasõ Madde İstekliler, tekliflerin hazõrlanmasõ aşamasõnda, ihale dokümanõnda açõklanmasõna ihtiyaç duyduklarõ hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazõlõ olarak açõklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapõlacak açõklama talepleri değerlendirmeye alõnmayacaktõr Açõklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapõlacak açõklama, bu tarihe kadar ihale dokümanõ alan tüm isteklilere yazõlõ olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşõlõğõ elden verilir. İdarenin bu yazõlõ açõklamasõ, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarõnõ sağlayacak şekilde yapõlacaktõr Açõklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrõntõlõ cevaplarõ yer alõr; açõklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez Yapõlan yazõlõ açõklamalar, ihale dokümanõnõ açõklamanõn yapõldõğõ tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanõ içerisinde verilir. İhale dokümanõnda değişiklik yapõlmasõ Madde İlan yapõldõktan sonra ihale dokümanõnda değişiklik yapõlmamasõ esastõr. Ancak, tekliflerin hazõrlanmasõnõ veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazõlõ olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanõnda değişiklik yapõlabilir. 3

4 14.2. Zeyilname, ihale dokümanõ alanlarõn tümüne yazõlõ olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşõlõğõ elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmalarõ sağlanõr Yapõlan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazõrlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasõ halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi(20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanõ tanõnacaktõr. İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği Madde İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanõnda yer alan belgelerde ihalenin yapõlmasõna engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlarõn bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale gününden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrõca tebliğ edilir İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayõlõr ve bu teklifler açõlmaksõzõn isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ortak girişimler Madde Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir Ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, ortak girişim yaptõklarõna dair pilot ortağõn da belirtildiği ekte örneği bulunan Ortak Girişim Beyannamesi ni de teklifleriyle beraber sunacaklardõr İhalenin ortak girişim üzerinde kalmasõ halinde ortak girişimden, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklõk sözleşmesini vermesi istenilecektir Ortak girişim beyannamesi ve ortaklõk sözleşmesinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu; pilot ortağõn, ortak girişim ortaklarõnõn her biri ve tamamõ adõna yükümlülük altõna girmeye ve talimat kabul etmeye yetkili olduğu ve ödemeler dahil sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili bütün hususlarda tek sorumlu muhatap olduğu; ayrõca, ortak girişimdeki tüm ortaklarõn taahhüdün devamõ süresince, 4735 sayõlõ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen haller dõşõnda, ortak girişimden ayrõlmayacağõ belirtilmelidir Ortak girişimin ikiden fazla ortaklõ olmasõ halinde, pilot ortak en çok hisseye sahip; ortak girişimin iki ortaklõ olmasõ halinde ise, pilot ortak yarõdan fazla hisseye sahip olmalõdõr ve ortaklarõn hisse oranlarõ, ortaklõk anlaşmasõnda (ortak girişim beyannamesi) ve ortaklõk sözleşmesinde açõkça belirtilmelidir. Alt yükleniciler Madde 17- İhale konusu alõmõn/işin tamamõ veya bir kõsmõ alt yüklenicilere yaptõrõlamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Teklif ve sözleşme türü Madde18- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarõ ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarõnõn çarpõmõ sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapõlan istekliyle her bir iş kaleminin miktarõ ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarõn çarpõmõ sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Teklifin dili Madde 19- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktõr. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylõ tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayõlacaktõr. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasõnda Türkçe tercüme esas alõnõr. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Madde 20- Yerli istekliler tekliflerini TL olarak, yabancõ istekliler ise TL nin yanõnda USD olarak da verebilirler. Ancak bu durumda hiçbir fiyat farkõ ödenmez. Kõsmi teklifler Madde İhale konusu işe ilişkin kõsmi teklif verilebilecektir. İstekliler şartname ekinde belirtilen kitaplardan birine, birkaçõna veya tamamõna teklif verebilirler Teklif edilen kitaplardan, ihale komisyonu tarafõndan satõn alõmõna karar verilenlerin toplamõ sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktõr. Alternatif teklifler Madde 22- İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir. Tekliflerin sunulma şekli Madde Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katõlabilme şartõ olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfõn üzerine isteklinin adõ, soyadõ veya ticaret unvanõ, tebligata esas açõk adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açõk adresi yazõlõr. Zarfõn yapõştõrõlan yeri istekli tarafõndan imzalanacak ve mühürlenecektir Teklifler ihale dokümanõnda belirtilen ihale saatine kadar sõra numaralõ alõndõlar karşõlõğõnda idareye (tekliflerin sunulacağõ yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açõlmaksõzõn istekliye iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanõnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşmasõ şarttõr. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alõnõş zamanõ bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alõnmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alõnamaz ve değiştirilemez. 4

5 23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatõlmasõ halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlõ tüm hak ve yükümlülükleri süre açõsõndan, süre uzatõmõndan dolayõ yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine kadar uzatõlmõş sayõlõr. Teklif mektubunun şekli ve içeriği Madde Teklif mektuplarõ, ekteki form örneğine uygun şekilde yazõlõ ve imzalõ olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanõnõn tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazõ ile birbirine uygun olarak açõkça yazõlmasõ, c ) Üzerinde kazõntõ, silinti, düzeltme bulunmamasõ, d ) Teklif mektubunun ad, soyadõ veya ticaret unvanõ yazõlmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmõş olmasõ, zorunludur. Tekliflerin geçerlilik süresi Madde Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 75 takvim günü olmalõdõr. Bu süreden daha kõsa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarõ değerlendirmeye alõnmayacaktõr İhtiyaç duyulmasõ halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarõda belirtilen süre kadar uzatõlmasõ yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatõlmasõ talebini reddeden isteklinin geçici teminatõ iade edilecektir., Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşullarõ değiştirilmeksizin, geçici teminatõnõ kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakõmdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadõr Bu konudaki istek ve cevaplar yazõlõ olarak yapõlõr, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşõlõğõ elden teslim edilir. Teklif fiyata dahil olan masraflar Madde Sözleşmenin uygulanmasõ sõrasõnda ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile gümrük, navlun, ulaşõm ve her türlü sigorta giderlerinin tümü teklif fiyata dahil edilecektir. (yurt dõşõ teklifler CIP fiyat olacaktõr ) (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artõş olmasõ yada benzeri yeni gider kalemleri oluşmasõ hallerinde, teklif edilen fiyatõn bu tür artõş yada farklarõ karşõlayacak payõ içerdiği kabul edilecektir Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasõnda doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatõ çerçevesinde idarece yükleniciye ayrõca ödenir. Geçici teminat Madde İstekliler teklif ettikleri bedelin %2 sinden az %4 ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %2 sinden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dõşõ bõrakõlacaktõr İsteklinin ortak girişim olmasõ halinde, ortaklar hisseleri oranõnda teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarõ, en az teminat miktarõnõn altõnda kalmamak koşulu ile ortaklardan biri veya birkaçõ tarafõndan da karşõlanabilir Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarõnda süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olmalõdõr Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafõndan istenilen katõlma şartlarõnõn sağlanamadõğõ gerekçesiyle değerlendirme dõşõ bõrakõlacaktõr. Teminat olarak kabul edilecek değerler Madde Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağõda sayõlmõştõr; a) Tedavüldeki Türk Parasõ. b) Bankalar tarafõndan verilen teminat mektuplarõ. c) Hazine Müsteşarlõğõnca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satõş değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir İlgili mevzuatõna göre Türkiye de faaliyette bulunmasõna izin verilen yabancõ bankalarõn düzenleyecekleri teminat mektuplarõ ile Türkiye dõşõnda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarõnõn kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankalarõn düzenleyecekleri teminat mektuplarõ da teminat olarak kabul edilir Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, banka teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olmasõ gerekir. Bu esaslara aykõrõ olarak düzenlenmiş teminat mektuplarõ teminat olarak kabul edilmez Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne surette olursa olsun, İdarece alõnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Geçici teminatõn teslim yeri Madde Banka teminat mektuplarõ, teklif zarfõnõn içinde ihale komisyonuna sunulacaktõr Banka teminat mektuplarõ dõşõndaki teminatlarõn İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bütçe Dairesi Başkanlõğõna yatõrõlmasõ ve makbuzlarõnõn teklif zarfõnõn içinde sunulmasõ gerekir. Geçici teminatlarõn iadesi Madde İhale üzerine kalan istekli ile ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplarõ ihaleden sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bütçe Dairesi Başkanlõğõna teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir. 5

6 30.2. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatõ ise, gerekli kesin teminatõn verilip sözleşmeyi imzalamasõ halinde iade edilir İhale üzerine kalan istekli ile sözleşme imzalanmasõ halinde, ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandõktan hemen sonra iade edilir Geçici teminat iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşõlõğõ elden teslim edilmek suretiyle yapõlõr. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Tekliflerin alõnmasõ ve açõlmasõ Madde Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağõ yere) verilecektir İhale komisyonunca, tekliflerin alõnmasõ ve açõlmasõnda aşağõda yer alan usul uygulanõr; İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazõr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanõr İhale komisyonu teklif zarflarõnõ alõnõş sõrasõna göre inceler. Bu incelemede, zarfõn üzerinde isteklinin adõ, soyadõ veya ticaret unvanõ, tebligata esas açõk adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açõk adresi ve zarfõn yapõştõrõlan yerinin istekli tarafõndan imzalanõp mühürlenmesi hususlarõna bakõlõr. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alõnmaz Zarflar isteklilerle birlikte hazõr bulunanlar önünde alõnõş sõrasõna göre açõlõr. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadõğõ ve teklif mektubu ile geçici teminatlarõnõn usulüne uygun olup olmadõğõ kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatõ usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir İstekliler ile teklif fiyatlarõ açõklanõr. Bu işlemlere ilişkin hazõrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanõr Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatõlõr. Tekliflerin değerlendirilmesi Madde Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatõ usulüne uygun olmadõğõ bu Şartnamenin üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dõşõ bõrakõlmasõna karar verilir. Ancak teklifin esasõnõ değiştirecek nitelikte olmamasõ kaydõyla, belgelerin eksik olmasõ veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunmasõ halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasõ yazõlõ olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dõşõ bõrakõlõr Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatõ usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrõntõlõ değerlendirilmesine geçilir Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanõnda belirtilen şartlara uygun olup olmadõğõ incelenir. Uygun olmadõğõ belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dõşõ bõrakõlõr En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadõğõ kontrol edilir Teklif edilen fiyatlarõ gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpõm ve toplamlarda aritmetik hata bulunmasõ halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alõnmak kaydõyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafõndan re sen düzeltilir. Yapõlan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazõ ile bildirilir İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazõlõ olarak bildirmek zorundadõr. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dõşõ bõrakõlõr ve geçici teminatõ gelir kaydedilir. İsteklilerden tekliflerine açõklõk getirilmesinin istenilmesi Madde İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşõlaştõrõlmasõ ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açõklamalarõnõ isteyebilir Bu açõklama, hiçbir şekilde teklif fiyatõnda değişiklik yapõlmasõ veya ihale dokümanõnda yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacõyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanõlamaz İdarenin açõklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazõlõ olacaktõr. Aşõrõ düşük teklifler Madde İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşõk maliyete göre teklif fiyatõ aşõrõ düşük olanlarõ tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrõntõlarõ yazõlõ olarak ister İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin ekonomik olmasõ, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağõ avantajlõ koşullar, c) Teklif edilen malõn özgünlüğü, hususlarõnda belgelendirilmek suretiyle yapõlan yazõlõ açõklamalarõ dikkate alarak, aşõrõ düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açõklamalarõ yeterli görülmeyen veya yazõlõ açõklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği Madde İhale yetkilisinin onayõndan önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonu kararõ üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altõna girmez. 6

7 35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir Ayrõca, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunmasõ halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de bütün isteklilere bildirilecektir. Ekonomik açõdan en avantajlõ teklifin belirlenmesi Madde İhale, ekonomik açõdan en avantajlõ teklifi veren isteklinin üzerinde bõrakõlacaktõr Ekonomik açõdan en avantajlõ teklif en düşük fiyat esasõna göre belirlenecektir Ekonomik açõdan en avantajlõ teklifin değerlendirilmesinde aşağõdaki hususlar esas alõnacaktõr En avantajlõ teklifin en düşük fiyat esasõna göre belirleneceği durumlarda fiyatlarõn eşit olmasõ halinde fiyat dõşõnda isteklilerde aranõlacak hususlar: Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, firma tarafõndan en düşük bedel olarak verilen diğer kitaplarõn toplamõ fazla olan Kitaplardan teslim tarihi daha kõsa olan firmanõn teklifi 36.6.Yerli istekliler lehine fiyat avantajõ uygulanmasõ: Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajõ uygulanmayacaktõr. İhalenin karara bağlanmasõ Madde Bu Şartnamenin hükümlerine göre yapõlan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açõdan en avantajlõ teklifi veren isteklinin üzerinde bõrakõlacaktõr İhale komisyonu gerekçeli kararõnõ belirleyerek ihale yetkilisinin onayõna sunar. İhale kararõnõn onaylanmasõ Madde İhale üzerinde bõrakõlan istekliden, ihale yetkilisinin onayõndan önce bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadõklarõna dair belgeler istenecektir İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç yirmi (20) gün içinde ihale kararõnõ onaylar veya gerekçesini açõkça belirtmek suretiyle iptal edecektir İhale üzerinde bõrakõlan isteklinin kamu ihalelerine katõlmaktan yasaklõ olduğunun idarece tespit edilmesi durumunda, ihale kararõ iptal edilecek ve bu isteklinin geçici teminatõ irat kaydedilecektir İhale; kararõn ihale yetkilisince onaylanmasõ halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayõlacaktõr. Kesinleşen ihale kararõnõn bildirilmesi Madde İhale sonucu, ihale kararõnõn ihale yetkilisi tarafõndan onaylandõğõ günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bõrakõlan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden on dördüncü (14) gün kararõn isteklilere tebliğ tarihi sayõlõr İhaleye katõlan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alõnmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazõlõ talepte bulunmalarõ halinde idare, talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde bir yazõ ile gerekçelerini bildirecektir İhale kararõnõn ihale yetkilisi tarafõndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynõ şekilde bildirim yapõlõr. Sözleşmeye davet Madde Bu Şartnamenin 39.2 maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlõğõ vizesi gereken hallerde, bu vizenin yapõldõğõnõn bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli (standart form) iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararõn istekliye tebliğ tarihi sayõlacaktõr Bu bildirim isteklinin imzasõ alõnmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatõ vererek sözleşmeyi imzalamasõ şarttõr. Kesin teminat Madde İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranõnda kesin teminat alõnõr İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olmasõ halinde, ortaklar hisseleri oranõnda kesin teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarõ ortaklardan biri veya birkaçõ tarafõndan da karşõlanabilir. Sözleşme yapõlmasõnda isteklinin görev ve sorumluluğu Madde İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin üncü maddesindeki süre içinde kesin teminatõ vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadõr. Sözleşme imzalandõktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir Bu zorunluluklara uyulmadõğõ taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksõzõn ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatõ gelir kaydedilecektir Ayrõca üzerine ihale yapõldõğõ halde mücbir sebep halleri dõşõnda usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayõlõ Kanunun 58 inci maddesi uyarõnca altõ aydan bir yõla kadar anõlan Kanun kapsamõnda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ihalelerine katõlmaktan yasaklanõr. 7

8 Ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif sahibine bildirim Madde İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatõ vermemesi veya sözleşme imzalamamasõ durumunda idare, ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif fiyatõnõn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydõyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 39 uncu maddesi hükümlerine göre tebligat yapõlacaktõr Ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamamasõ durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatõ gelir kaydedilerek ihale iptal edilir Ayrõca, üzerine ihale yapõldõğõ halde mücbir sebep halleri dõşõnda usulüne göre sözleşme yapmayan ekonomik açõdan en avantajlõ ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayõlõ Kanunun 58 inci maddesi uyarõnca altõ aydan bir yõla kadar, anõlan Kanun kapsamõnda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ihalelerine katõlmaktan yasaklanõr. Sözleşme yapõlmasõnda idarenin görev ve sorumluluğu Madde İdarenin sözleşme yapõlmasõ konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç (5) beş gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartõyla, taahhüdünden vazgeçebilir Bu takdirde geçici teminatõ geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptõğõ belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanõr. İhalenin sözleşmeye bağlanmasõ Madde Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin on binde beşi oranõndaki Kamu İhale Kurumu payõ, yüklenici tarafõndan Kurum hesaplarõna yatõrõlacaktõr İdare tarafõndan ihale dokümanõnda yer alan şartlara uygun olarak hazõrlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafõndan imzalanarak notere onaylattõrõlacak ve tescil ettirilecektir Yüklenicinin ortak girişim olmasõ halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortaklarõ tarafõndan imzalanõr Sözleşmenin yapõlmasõna ait vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Ödeme yeri ve şartlarõ Madde Yükleniciye yapõlacak her tür ödeme Enstitümüz Bütçe Dairesi Başkanlõğõnca ve Maliye Bakanlõğõnõn ödenekleri serbest bõrakma ilke ve oranlarõ dahilinde yapõlacaktõr Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarõsõnda belirtilmiştir. Avans Verilmesi ve Şartlarõ Madde 47- Avans verilmeyecektir. Fiyat farkõ Madde 48- Yükleniciye fiyat farkõ verilmeyecektir İşe başlama ve bitirme ( malõn teslim) tarihi Madde Sözleşmenin imzalandõğõnõn (Sayõştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapõldõğõnõn) idare tarafõndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapõlacak işe başlama talimatõnõn tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir İşin (malõn teslim) süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip; a) Yurt dõşõ isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde Akreditifin teyidinden sonra en geç 75 gün, b) Yurt içi isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde en geç 15 Aralõk 2003 tarihine kadar. Süre uzatõmõ verilebilecek haller ve şartlarõ Madde Süre uzatõmõ verilebilecek haller aşağõda sayõlmõştõr Mücbir sebepler; a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgõn hastalõk. d) Kõsmi veya genel seferberlik ilanõ. e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafõndan belirlenecek benzeri diğer haller Yukarõda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatõmõ verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunmasõ, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasõ, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldõrmaya gücünün yetmemiş olmasõ, d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazõlõ olarak bildirimde bulunmasõ e) Yetkili merciler tarafõndan belgelendirilmesi, zorunludur İdareden kaynaklanan sebepler Ayrõca idarenin sözleşme tasarõsõnda yer alan ve sözleşmenin ifasõna ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksõzõn, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (ödenek yetersizliği, yer tesliminin, projelerin onaylanmasõnõn gecikmesi, gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olmasõ ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldõrmaya gücünün yetmemiş bulunmasõ kaydõyla 8

9 yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapõlacak işin niteliğine göre işin bir kõsmõna veya tamamõna ilişkin süre uzatõmõ verilebilir. Gecikme halinde alõnacak cezalar Madde 51- Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malõ süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 3 (yüzdeüçü) oranõnda gecikme cezasõna tabi olacaktõr. Ancak bu gecikmenin 15 takvim günü aşmasõ ve idarenin ihtarõna rağmen aynõ durumun devam etmesi halinde, ayrõca protesto çekmeye gerek kalmaksõzõn kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabõ genel hükümlere göre tasfiye edilir. Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartlarõ Madde Yüklenicinin teslim programõ : Yüklenici ihale konusu kitaplarõ, sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip; a) Yurt dõşõ isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde Akreditifin teyidinden sonra en geç 75 gün içinde, b) Yurt içi isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde en geç 15 Aralõk 2003 tarihine kadar, Enstitümüz Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR adresindeki Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõna, koliler içerisinde paket listeleri ile birlikte imza karşõlõğõ sağlam vaziyette teslim edecektir Teslim etme, teslim alma şekil ve şartlarõ: İhale konusu kitaplar yüklenici tarafõndan Enstitümüze teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapõlmaz. Yukarõdaki adreste bulunan ilgili yere teslim edilen kitaplar, paket listeleri ile karşõlaştõrõlarak kontrol edilip eksik çõkan kitaplar bir tutanakla tespit edilerek Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõnca yükleniciye bildirilecektir Muayene ve kabul şekil ve şartlarõ: İhale konusu işin teslim programõ ile denetim, muayene ve kabul işlemleri, sözleşme tasarõsõna ve 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanununa Göre Yapõlan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. Garanti, bakõm ve onarõm ile ilgili hususlar Madde 53- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayõlõ Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakõm-onarõm ve satõş sonrasõ servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklõ kalmak kaydõ ile cihaz en az 1 yõl ücretsiz, 10 yõl ücretli yedek parça ve servis garantili olmalõdõr. Anlaşmazlõklarõn çözümü Madde Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasõna ilişkin kurallar saklõ kalmak üzere İdari Yargõda dava konusu edilebilecektir Sözleşmenin uygulanmasõndan doğacak ihtilaflarda ise sözleşme tasarõsõnda yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktõr. VI-DİĞER HUSUSLAR Madde 55- Yüklenici teklif etmiş olduğu ve ihale komisyonunca satõn alõnmasõna karar verilerek sözleşme yapõlan kitaplarõn yayõncõsõndan basõmõnõn durdurulduğu yada kaldõrõldõğõnõ belgelemek kaydõ ile ve teklifinin % 10 unu geçmemek şartõ ile AUTOFPRİNT ve AUTOFSTOCK olmuş kitaplar ödeme esnasõnda düşülmek suretiyle kabul edilecektir. 9

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi Birime/İl Müdürlüğüne ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu

Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu İhale İlanı 1138 Adet Kitap Alımı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 1138 Adet Kitap alımı işi açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Sözleşmenin Taraflarõ Madde 1- Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN NETWORK ALTYAPISI (YÖNLENDİRİCİ-KABLOLAMA-SES ARABİRİM) CİHAZLARI ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Sözleşmenin Taraflarõ Madde 1- Bu sözleşme,

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn aynõ sayõlõ günü, izleyen

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn aynõ sayõlõ günü, izleyen İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 30 uncu MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME 1. İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1.1. İşbu şartnamede, aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Ç.L.İ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET DIŞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

Ç.L.İ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET DIŞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Ç.L.İ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET DIŞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR ĠĢ sahibi idareye iliģkin bilgiler Madde 1-1.1. İş sahibi idarenin; a) Adı : T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Matbaasının kapatılması sonucu hizmet dışı kalan 45 kalem

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAĞRI MERKEZİ VE SESLİ YANIT SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAĞRI MERKEZİ VE SESLİ YANIT SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAĞRI MERKEZİ VE SESLİ YANIT SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ 2016 I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1. İş sahibi idareye ilişkin bilgiler; 1.1.

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- Madde 2- Madde 3- İdareye İlişkin Bilgiler İhale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1-

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE EDİLEN LABORATUAR CİHAZI ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE EDİLEN LABORATUAR CİHAZI ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE EDİLEN LABORATUAR CİHAZI ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi: TRT

Detaylı