Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları"

Transkript

1 Bağkur Hakkında Genel Bilgiler KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Kollektif şirketlerin ortakları Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları Limited şirket ortakları Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Donatma iştirakleri ortakları, Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar SAYILI KANUN; Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Sosyal Güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın,tarımsal faaliyette bulunan kimselerden; 18 yaşını doldurmuş erkekler, 18 yaşını doldurmuş kadınlar, sigortalı olmak zorundadırlar. Ayrıca, tarımsal faaliyette bulunmakla beraber bu Kanuna tabi sigortalıların yanında aile 1 / 11

2 mensubu olarak ücretsiz çalışan eş ve çocuklarından herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumuna tabi olmayan 18 yaşını dolduran ve yazılı talepte bulunanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Ancak, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler talepleri halinde kapsama alınırlar. Öte yandan, zorunlu sigortalılıkları sona erenler diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalmak kaydıyla, evvelce prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıklarını isteğe bağlı olarak devam ettirebilirler SAYILI KANUN; Ev kadınları, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayanlar, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre zorunlu sigortalılıkları sona erenler, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular, Yurtdışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri, İsteğe bağlı sigortalı olmak hakkından yararlanabilirler. Nasıl Bağ-kur sigortalısı olunur? SİGORTALININ TANIMI: Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı tarımsal faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak TARIM SİGORTALILIĞI BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİNİN, bağlı bulunduğu muhtara, ziraat odaları veya kooparatiflere onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir Sayılı İsteğe Bağlı Sigortalılık için; Bağ-Kur'a tabi mecburi sigortalılık niteliğini kaybedenler dilekçe ile, isteğe bağlı olarak ilk kez Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyenler, BAĞ-KUR'A İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRGESİ ile daimi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki 2 / 11

3 muhtarlıklara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Sigortalılık Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler: 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara her yıl Maliye Bakanlığınca tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesi gereğince belirlenen yeniden değerlendirme oranında para cezası uygulanır. Basamak seçimi ve yükseltme işlemleri Bağ-Kur da 24 basamaklı gelir tablosu bulunmaktadır. En düşük basamak 1, en yüksek basamak ise 24 dür. Bağ-Kur sigortalısı olacaklar ilk girişte 1 ile 12 nci basamaktan birini, sigortalılığın başladığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde seçebilirler. 3 ay içerisinde basamak seçimi yapılmazsa 1 inci basamak seçilmiş sayılır. İlk 12 basamakta her bir basamak için bekleme süresi 1 yıl olup, basamak yükseltilmesi isteğe bakılmaksızın kendiliğinden Kurum tarafından yapılır ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar bulunduğu 1-12 basamaklar arasında bir yılını doldurunca bir üst basamağın primini ve basamak yükseltme farkını kendiliğinden yatırmalıdır.(basamak yükseltme farkı tutarları için TIKLAYINIZ).12'den 13. basamakta bekleme süresi 1 yıl olup, yazılı talep tarihinden itibaren borcunun bulunması, 13 ile 24 üncü basamaklar arası her bir basamak için bekleme süresi 2 yıl olup, 13 üncü basamaktan itibaren basamak yükseltilmesi için sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve diğer borçlarını ödemiş olması gerekmektedir. İl müdürlüklerinden edinilebilecek basamak yükseltme (BY) formu doldurulup imzalanarak bu talep yapılabilir. BASAMAK YÜKSELTME TALEP YAZISI VEYA (BY) FORMU İl Müdürlüklerine elden verilerek kayıt tarih ve numarası alınır veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderilebilir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da, Bağ-Kur sigortalısı olacak kimselerin, toplam hizmetleri karşılığı olarak hizmetlerine tekabül eden basamaklara intibakları yapılır. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da Bağ-Kur sigortalısı olacak kimse sigortalılığının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde, isterse, intibak ettirildiği basamak ile 12.basamak arasında bulunan basamaklardan herhangi birini seçebilir. Bağ-kur tarım sigortalılarda tevkifat uygulaması Tarım sigortasına tabi çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre ödemeleri gereken primlerini aylık yada üçer aylık dört dönem halinde ödemeleri gerekmektedir sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden %1 oranında tevkif suretiyle tahsil edilmesine Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren 3 / 11

4 başlanılmıştır. Kimler Tevkifat Yapmak Zorundadır? Kamu İdare ve Müesseseleri, İktisadi Kamu Müesseseleri, Sair Kurumlar (Kooperatifler ve diğer kurumlar), Ticaret Şirketleri, İş Ortakları, Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri, Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticari ve serbest meslek erbabı, tevkifat yapmak zorundadırlar. Sigortalılığın Sona Ermesi 1479 Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer; Gelir vergisi mükellefiyetinden dolayı Bağ-Kur'a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, Gelir vergisinden muaf olanlar esnaf ve sanatkar sicilinden ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarından üyelik kayıtlarının birlikte veya bu kayıtlardan birisinin silindiği, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları, Şirketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, Muhtar sigortalıların muhtarlık görevlerinin sona erdiği, 4 / 11

5 tarihten itibaren, 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyetleri bulunanlar hariç aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı, Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı Tarihten bir gün önce sona erer. Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadır. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını sona erdiren sigortalılar, Kurumca sigortalılık tespit belgelerini ilgili kuruluşlara tanzim ve tasdik ettirdikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderilir 2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer. Tarımsal faaliyetinden Bağ-Kur sigortalısı olanların tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği tarih itibariyle, Kurumumuzdaki tarım sigortalılığı devam ederken diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir işte çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce Sigortalılıkları sona erer. Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Ancak, sigortalılığın sona erdiğinin tespiti için, bağlı bulunulan Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak tarım sigortalılık tespit belgesinin ilgili kuruluşlara ve muhtara onaylattırılması ve onaylı bu form ile varsa diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamında çalışıldığını gösterir belgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir Sayılı Kanuna Tabi İsteğe Bağlı Sigortalılık aşağıda belirtilen şartlarda sona erer. Sigortalının sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin yazılı talebin Kurum kayıtlarına girdiği tarihte, 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalılığın başladığı tarihte, 506 sayılı Kanuna tabi hizmet akti ile çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıklarını tarihten 1 gün önce, 5 / 11

6 T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneklerinin kesildiği tarihten 1 gün önce, Yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yazılı talebin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte, Malüliyet aylığı bağlanması halinde malüliyete esas rapor tarihinde, SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE; I- Bir süre prim ödememişse en son primi ödenen ayın sonu itibariyle, II- Hak sahiplerince ödeme tarihinde sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan az olması halinde ölüm tarihinde, Sona erer. Ayrıca 4956 sayılı Kanunda; sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan fazla olması halinde,sigortalının daha önce ödediği primlerin bilgisayara ortamında tespit edilen ve tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle Kurumca sona erdirilir. Nasıl yeniden sigortalı olunur? Bağ-Kur sigortalılığı sona erenlerin tekrar Bağ-Kur Kanununa tabi olarak çalışmaya başladıklarında yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescilleri yapılır. Yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescili yapılacak mecburi sigortalıların sigortalılık tespit belgesini bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerinden alarak, Vergi mükellefi olanlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine, Vergiden muaf olanlar, bağlı bulundukları esnaf sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına, Muhtar sigortalılar, yeniden muhtar seçildiklerinde muhtarlar için hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesini bağlı bulundukları mülki amirliklerine, Tanzim ve tasdik ettirildikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderirler. Bu suretle Bağ-Kur sigortalılıkları, son bulduğu tarihteki basamak ve eski Bağ-Kur numarası ile yeniden sigortalı oldukları tarihten itibaren başlar. Ancak terk tarihi ile yeniden sigortalılık başlangıç tarihi arasında diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden basamak intibakları yapılacaktır. 6 / 11

7 Daha önce tarım sigortalısı iken herhangi bir sebepten dolayı tarım sigortası kapsamından çıkanlardan, yeniden kendi adına ve hesabına çalışmaya başlayanlar ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır. Yeniden sigortalılığı başlayanlar Kurumca hazırlanan 2926 sayılı Kanuna göre hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesi ile Kuruma müracaat edilecektir. Yeniden sigortalılığı başlayanların sigortalılıkları önceki Bağ-Kur numarası ve en son bulunduğu basamak üzerinden devam ettirilecek ancak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden intibakları yapılacaktır. Sosyal güvenlik destekleme primi 1479 sayılı Kanunun Ek-20 nci maddesi; Diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre, yaşlılık ve malüllük aylığı bağlananlardan, 24 ncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10 oranında destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir. Amir hükmü getirilmiş olup uygulamaya Kanunun yayım tarihini takip eden aybaşı olan 01/09/2003 tarihi itibariyle başlatılmıştır. YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 1) Halen yurt dışında bulunanlar; a) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, b) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna, c) Ev kadınları Bağ-Kur a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. 2) Türkiye ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler; 7 / 11

8 a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna, b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna, c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna, d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna, e) Ev kadınları Bağ-Kur a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. 3) Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. 22/05/1985 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER: BU KANUNA GÖRE BAĞ-KUR A MÜRACAATTA BULUNACAK OLANLAR -Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yurda kesin dönüş yapanlardan, a) Yurtdışına çıkmadan önce Bağ-Kur a kayıtlı olana veya kesin dönüş tarihinden sonra Bağ-Kur kapsamına alınanların kendileri veya hak sahipleri, b) Ev kadınlarının kendileri veya hak sahipleri, Borçlanma talebinde bulunabileceklerdir. -Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yurda kesin dönüş yapanlardan; a) Yurtdışına çıkmadan önce Bağ-Kur a kayıtlı olarak veya kesin dönüş tarihinden sonra Bağ-Kur kapsamına alınanlardan, 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlar veya hak sahipleri, b) Sosyal Güvelik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar, c) Ev kadınlarının kendisi veya hak sahipleri, Borçlanma talebinde bulunabileceklerdir. 8 / 11

9 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 3284 sayılı Kanunun Geçici 13 ncü maddesi; Bu Kanunun yürürlük tarihinde T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi bulunanlar, tarih ve 3201 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 ncü maddesinin 2,3,4 ve 5 nci fıkraları uyarınca borçlanabilirler. Hükmünü amir bulunduğundan tarihinde ve bu tarihten sonra T.C Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan hanım memurlar, 3201 sayılı Kanunun yayım tarihi olan tarihinden önce yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini, tarihinden itibaren Kurumumuzdan borçlanma talebinde bulunamayacak, T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden borçlanma talebinde bulunabileceklerdir. Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Kurumumuza tabi sigortalılar ile, hiçbir sandığa tabi olmayan ev kadınları 1,ve 2, maddelerde belirtildiği şekilde Kurumumuza borçlanma talebinde bulunabileceklerdir sayılı Kanuna göre Kurumumuza borçlanma talebinde bulunanlar, Genel Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir. İl Müdürlüklerimize 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların borçlanma belgelerinin bekletilmeden Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi sağlanacaktır SAYILI KANUNA GÖRE TARİHİNDEN SONRA BORÇLANMAK İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK KURULUŞLAR HALEN YURT DIŞINDA BULUNANLAR: a) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, b) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna, c) Ev kadınları Bağ-Kur a Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. TÜRKİYE YE DÖNDÜKTEN SONRA YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİNİN BORÇLANMAK İSTEYENLER; a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna, c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna, d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş 9 / 11

10 yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna, e) Ev kadınları Bağ-Kur a Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. Yukarıda belirtilen vatandaşlardan yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri de yazılı talepte bulunmak suretiyle borçlanma yapabilirler. BORÇLANMA İÇİN MÜRACAAT SÜRESİ: 3201 SAYILI KANUN ( TARİHİNE KADAR) Yurt dışında çalışan vatandaşlar ile ev kadınları yurda kesin dönüş tarihinden itibaren 2 yıl, ölen vatandaşların hak sahipleri ise ölüm tarihinden itibaren yine 2 yıl içinde borçlanma talebinde bulunabilirler SAYILI KANUN ( TARİHİNDEN SONRA) 4958 sayılı Kanun hükmü doğrultusunda tarihinden itibaren yurtdışında çalışan vatandaşlar ile ev kadınlarının yurda kesin dönüş şartı olmaksızın borçlanma hakkı bulunmaktadır. TEBLİĞ EDİLEN BORÇ TUTARLARININ ÖDENMESİ: BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNANLARDAN: 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında Kanuna istinaden 16/03/1998 tarih, 98/10999 sayılı Kararname ile 16/05/1998 tarihinden itibaren 2 dolar olarak yükseltilmiştir. Ancak, 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 10/05/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/04/2005 tarihli ve 2005/8776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, her bir gün için tahakkuk ettirilecek döviz tutarı 2 dolardan, 5 dolara yükseltilmiştir SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNANLARIN İBRAZ EDECEKLERİ BELGELER 1) Talep dilekçesi (EK-1) 2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (son 6 aylık) 10 / 11

11 3) Yurtdışında hangi tarihlerde oturduğunuzu belgeleyen ikamet belgesinin aslını yurt dışında iseniz konsolosluktan tercüme ettirilmesi, Türkiye de iseniz tercüme bürolarından tercüme ettirilmesi, 4) Çalışma sürelerini borçlanmak isteyenler, resmi makamlardan alınan hizmet belgesinin aslı 5) Borçlanma talep taahhütnamesi (EK-2) (Ev kadınlığı sürelerini borçlanacaksa 2 ve 4 çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanacaksa 1 ve 3.kısımların doldurulması) 6) Yurtdışı ve yurt içi adresinizin dilekçenizde açık olarak belirtilmesi 11 / 11

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002 35 SORULARLA BAĞKUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002 35 SORULARLA BAĞKUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002 35 SORULARLA BAĞKUR REHBERİ Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Bu eserin tüm telif inakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazannm ismi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16/07/2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm...

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm... Page 1 of 48 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Cüneyt OLGAÇ SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Ankara 2014

Detaylı

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 2926 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32 Sayı : 39827853-998 11/12/2014 Konu : 2013/11 sayılı Genelge GENELGE 2014 32 Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sigortalılığın Sona Ermesi (m. 9) 4/1-a lıların a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin

Detaylı

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELĐK SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabulü: 31.5.2006 R.G. Tarihi: 16.6.2006 R.Gazete No. 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Buna göre yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır.

Buna göre yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır. II- YURTDIŞI BORÇLANMALARI Borçlanmalar hakkında genel bilgi 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/46 İstanbul, 08 Mayıs 2008 KONU : 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 26200 Resmi Gazete No: 26200 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar için) SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

Detaylı

http://ebook/tam_metin.htm

http://ebook/tam_metin.htm Sayfa 1 / 66 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı