senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun. (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8/111/ Sayı ; 316)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "298 1341 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun. (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8/111/1926 - Sayı ; 316)"

Transkript

1 98 4 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8//96 - Sayı ; 6) No. 757 BÎRÎNCl MDDE 4 senesi muvazenei umumiye kanununun ahkâmı meriyesi mayıs 96 gayesine kadar temdit edilmiştir. ÎKİNCl MDDE (4-95) senei maliyesi muvazenei umumiyesiııe dahil devairin 96 senesi martından mayıs gayesine kadar mümted üç aylık masarifine mukabil (4) bütçelerinin merbut [] numaralı cetvelde muharrer muhtelif fasıl ve maddelerine ceman ( ) lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. ÜÇÜNCÜ MDDE (4-95) senei maliyesi muvazenei umumiyesine dahil bazı devairin senei mezkûre bütçelerinin merbut [] numaralı cetvelde gösterildiği veçhile yeniden kuşat edilecek muhtelif fasıl ve maddelerine ceman ( ) lira tahsisatı fevkalâde vaz ve ita kılınmıştır. DÖRDÜNCÜ MDDE 96 senesi martından mayıs gayesine kadar tahakkuk edecek maaşatta devairin 4 bütçelerine merbut kadrolar esastır. ncak Müdafaai Milliye ve Bahriye vekâletleri 4 bütçelerine ait kadrolarda icra kılınan tadilât ile Hariciye, Maliye, Maarif ve Nafia vekâletleri ile rüsumat müdüriyeti umumiyesinin mart 96 iptidasından itibaren merbut [] numaralı cetvelde muharrer kadrolar dairesinde yapacakları yeni teşkilât muteberdir. BEŞİNCİ MDDE hkâmı mevzuaları mucibince tahakkuku vukuuna tâbi olan veya aylık olmak üzere tahakkuk ettirilen envai varidatın (4) senei maliyesine mahsuben mart, nisan ve mayıs 96 aylarında tahsiline devam olunacağı gibi senelik hesabile tahakkuk ettirilen envai varidatın miktarı senevilerinin rubu dahi mezkûr üç aya ait ve (4) senei maliyesine raci olmak üzere ayrıca tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur. Müsakkafat, arazi ve temettü vergilerinin asıl addedilecek senelik miktarları mart 96 iptidasından itibaren tatbik ettirilmek üzere tahakkuk ettirilen miktarlardır. LTINCI MDDE Emvali milliye ve metruke satışlarile bunların icar bedellerinden ve fuzulî işgale ait olup idare heyetlerince takdir olunacak ecri misillerinden mütevellit Hazine matlubatı tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. YEDlNCl MDDE 4 senesinde memurin ve müstahdemine elbise ve şapka için verilmiş olan avanslar mart 96 dan bilitibar maaşı aslilerinin yüzde beşinin tevkifi suretile maaşlarından istirdat ve işbu avanslardan dolayı mevkuf tutulan tahsisat istimal olunur. SEKİZİNCİ MDDE Rüsumat bütçesindeki muhbirlere ikramiye tertibi ledelicap tahsisatı mesture misillû Başvekil ile Maliye vekili tarafından mumza kararnameye müsteniden sarfolunabilir. DOKUZUNCU MDDE Bir senei maliye içinde alman tahsisatı munzam-

2 No III -96 madan ayni fasıl dahilinde olsa bile münakale icra edilemez. Yalnız Nafia vekâleti bütçesinin demiryolları inşaat ve işletmesine ait olan faslı müstesnadır. ONUNCU MDDE işbu kanun lmart 96 tarihinden muteberdir. Maliye vekili me ON BİRİNCİ MDDE İşbu kanunun ahkâmını icraya murdur. 7 şubat 96 [] NUMRLI CETVEL F. M. Nevi muhassasat Lira BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ Büyük Millet Meclisi muhassasatı Riyaset tahsisatı za tahsisatı Harcırah İstiklâl mahkemeleri masrafı Reis, müddeiumumi ve aza müteferrikası ısı Harcırah Ketebe mâaşatı 4 İcar 5 Kırtasiye 6 Hademe ücuratı 7 Masarifi müteferrika ve tesisiye 8 Tahsisatı fevkalâde 9 Telgraf ücuratı 0 Otomobil mubayaa ve masarifi Memurin maaşat ve ücuratı Memurin maaşatı Müstahdemin ücreti maktuası Mazulin maasatı Masarifi müteferrika 4 75

3 Ne. 757 F. M. 00 Nevi muhassa&at 8 - III -96 Lira 6 S TC Masarifi mütenevvia Meremet Tenvir ve teshin ve elektrik mabarifı Mefruşat ve ücreti nakiiyesi Otomobil masarifi Kırtasiye Icarat Kütüphane masrafı Eşyayi milliyeden alman mefruşat bedeli Matbaa maaşat, ücurat ve masarifi Maaşat Ücurat Matbaa müstahdemininın fazlai mesai ücreti Masarifi daime inzibat memurları maaşatı Tahsisatı fevkalâdei şehriye Memurini daime tahsisatı fevkalâdesi» mazule»»» inzibatiye»» 4 Matbaa memurini»» ıno cıo Meclis binası inşaatı Telgraf ücuratı Sigorta ücreti YEKÛNU UMUMİ RtYSETİCÜMHUR Riyaseti Cumhur muhassasatı Tahsisatı asliye» fevkalâde Fasıl Yekûnu 6 000

4 No. 757 r _ III -96 F. M. Nevi ruuhassasat Lira Maaşat ve ücurat Memurin maaşatı Müstahdemin üeuratı Müteferrika ve otomobil masrafı Masarifi mütenevvia Kırtasiye Tenvir ve teshin 60 5 "~ Masarifi gayrimelhuza T * Tahsisatı fevkalâdei şehriye Telgraf üeuratı *-& YEKÛNU UMUMİ T DİVNI MUHSEBT Reisi evvel Reisi sani Müddeiumumi ve muavinleri 4 za ^^ 5 Heyeti hesabiye ve tahririye 6 Müstahdemini müteferrika Masarifi müteferrika Müteferrika Masarifi mütenevvia Kırtasiye ve evrakı matbua, kütüp ve resail Mefruşat ve nakliyesi Tenvir ve teshin 5 îcar

5 No III -96 F. M. Nevi muhassasat Lira 0 Harcırah Memurin harcırah ve yevmiyesi Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücuratı BŞVEKLET YEKÛNU UMUMİ Maaşat Başvekil 900 Memurin ve müstahdemin maaş ve ücuratı 090 Hazinei evrak memurini Masarifat Kırtasiye ve evrakı matbua 865 Tenvir ve teshin Harcırah 50 5 Bedeli icar Masarifi müteferrika Tahsisatı fevkalâde 7 0 Memurini mazule Memurini mazule maaşatı *» tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücuratı 000 O 0 Ecnebi mütehassıslar ücuratile harcırah ve masarifi sairesi 000 YEKÛNU UMUMÎ 9 59

6 No III -96 V M Nevi muhassasat Lira MLİYE VEKÂLETİ Vekil ve müsteşar 900 Devair müdür ve aklâmı maaşı 9.8 Müessesatı maliye komiserleri Müstahdemini müteferrika Devair muhasebe müdürleri ve aklâmı maaşı Devairi mülkiye ve adliye muhasebe kalemleri 6 5 Posta ve telgraf muhasebe kalemi 45 Müdafaai milliye»» 48 4 skerî muhasibi mesul ve maiyetleri Bahriye muhasebe heyeti 58 6 Müessesat Heyeti teftişiye Müfettiş ve muavinleri 7 45 Ketebe Levazım Darüşşafakaya mevkuf dükkânlar bedeli icar ve dari mezkûre muavenet 000 Mefruşat Kırtasiye ' 00 6 îcare îdarei merkeziye müteferrikası 5 Heyeti sıhhiye hakkı huzuru 6 îdarei vilâyat Defterdar ve vilâyet muhasebe müdürleri Mal müdürleri Vilâyat ve kaza muhasebe kalemlerile sandık eminleri 4 Vilâyat ve kaza varidat kalemleri ' 6 Emlâki milliye memurları 8 Müstahtemini müteferrika

7 No lit -9$ P. M. Nevi muhassasat Lira 9 Muhakemat memurları Ta ra levazımı îcare Mefru,şat Tenvir ve teshin 4 Kırtasiye Taşra müteferrikası Masarifi mütenevvia Masarifi muhakeme 4 Rüsumu istihlâkiye bandrollan 5 Memurin harcırahı 6 Maliye müfettişleri harcırahı 6 vrupaya gönderilecek müfettiş ve muavinleri harcırah ve masarifi 7 Tahriri emlâk ve tadili kıyem masrafı razi tahrir masrafı Emlaki milliye masarifi Harcırah ve yevmiye 000 Masarifi mütenevvia Cibayet memurini muvakkate ücuratı 87 5 Varidat alman emlaki milliye inşaat ve tamirat masarifi Masarifi tahsüiye Tahsil komisyonları azayi gayri muvazzafa afa yevmiyesi 4 Tahsil memurları yevmiyesi 5 Nakliyat vergisi masarifi tahsiliye ve ikramiyesi 6 Kıymetli evrak aidatı tahsiliyesi 7 Kâtibiadillere ita olunacak aidat 8 Temyiz komisyonları masrafı

8 No. 757 P. M. 05 Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira 9 Temettü komisyonları masrafı Muamelâtı naktiye Faiz ve aeiyo 4 kçe nakliye ve bendiyesi 5 Reddiyat ===== Darphane 4 Maaşat Masarifi idare işletme masarifi mele ve memurin ve müfettiş yevmiyesi >si Eşya ve levazım pahasile ifraz ve saire e Madalya Ebniyei milliye Millî saraylar tamiratı Millî saraylar muhafaza masrafı * Maliye tatbikat mektebi Memurin ve muallimin ve müstahdemin a ücuratı Taşradan gelecek talebe muhassasatı 4 Üeurat ve müteferrika -t Masarifi daime Masarifi gayrimelhuza Tahsisatı mesture Müdafaai Milliye tahsisatı mesturesi Dahiliye tahsisatı mesturesi Hariciye tahsisatı mesturesi

9 F. M. 06 Nevi muhassasat 8 - Ulu 96T Lira 5 Hükümet konakları tamirat, tevsiat ve inşaatı " Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi Memurini mazule Memurini mazule maaşatr Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi t 54 Ecnebi mütehassısları ftksüz yurtlarına yardım 000 D 56 v 58 Telgraf ücuratı Tetkiki hesabat heyetleri masarifi saireleri ücnrat ve harcırahlarile' s* Darülfünuna maktuan verilecek olan 75 OOû P. M. 67 numaralı kanun mucibince açılan MVHSSSTI YEKÛNU UMUMÎ ZTİYE 57 Mâaşat Hidematı vataniye maaşatı 5 00 Teşkilâtı Devlette mukabili bulunmayan mülga devair memurini mazule maaşatı 5 50 Mütekait eytam ve eramili mülkiye maaşatı Mütekait eytam ve eramili ilmiye maaşatı Mütekait eytam ve eramili askeriye maaşatı Fasü yekûnu Tahsisatı fevkalâde 9 40 YEKUNU UMÛMÎ'

10 $VJ i ' m - s - ÎIÎ ıim ı F. M. Nevi muhassasat Lira DÜYUNU UMUMİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ İdarei merkeziye maaşat ve üeuratı Müdürü umumî»» muavini Müfettişi umumî Müfettiş ve muavinleri Tuz fen memurları Umuru hesabiye ve tahririye ve memurin ve müşavirliği ve levayım lıeyeti Müstahdemini müteferrika Harir fen memuru Pul müdekkikı Memurini muvakkate üeuratı hukuk Easü yekûnu İdarei merkeziye levazım ve masarifi Demirbaş eşya mubayaat, tamirat ve tathiratı ^85 Tenvir ve teshin r Kırtasiye Defatir ve evrakı matbua ücreti tabiyesi ve -kâğıt esmanı Müteferrika Vilâyat maaşat ve üeuratı Memurini daime» muvakkate maaş ve üeuratı Fasü yekûnu Vilâyat levazım ve masarifi îcaret Demirbaş eşya mubayaat ve tamirat ve tathiratı Tenvir ve teshin 4 Kırtasiye 5 Defatir ve evrakı matbua ücreti tabiyesi ve;kâğıt 'Û00 esmanı 7 500

11 No. 757 Ö& 8 - ÎIÎ - ldâö F. M. Nevi muhassasat Lira 6 Müteferrika ve matbaa masrafı ve kâğıt esmanı 5 8 Pul tabiyesi Tuz ihraciye ve nakliyesi Tuz ihraciyesi Tuz nakliye ve tahniyesi, Masarifi tahsüiye Masarifi muhakeme ve dava vekâleti ücuratı Pul ücreti beiyesi Rüsumu saydiye emanet cibayeti masrafı Harir öşrü cıbayet ve darüttalim masrafı ve mubayaa edilecek koza ve dut tohum ve fidan bedeli idat memurları istihkakı 75 7 ihracat müskirat resmi reddiyesi i Masarifi umumiye Eşya nakliyesi ve bendiyesi 000 Harcırah Memalıh ve ebniye inşaat ve tamirat ve tathiratı kça nakliyesi Tahsisatı fevkalâde Telgraf ücuratı Memurini mazule Mazul memurin maaşı -' 000»» tahsisatı fevkalâdesi îstikrazat masarifi Komisyon 800

12 NO. w _8Ö - 8-m-idâe P. M. Nevi muhassasat Lira 0 Düyunu umumiye meclis ve memurini YEKÛNU UMÛMÎ 74 8 RÜSUMT MÜDÜRİYETİ ÜMUMİTESİ 0 îdarei merkeziye maaşatı Müdürü umumî ve muavini 55 Memurini idare 9 50 Müfettişler Rüsumat tatbikat mektebi müstahdemini ile odacı ve müstahdemini saire ücuratı maktuası Levazım Meremet Tenvir ve teshin Kırtasiye 4 Evrakı matbua ve kıymetli evrak 5 Revolver bedeli Masarifi müteferrika Vilâyat maaşatı Başmüdür, müdür ve muavinleri 7 80 Başkâtip «muhasibi mesul» ve ketebe 9 Memurini muhtelife Müstahdemini müteferrika Odacı ve müstahdemini saire ücuratı maktuası Levazım îcare 6 65 Meremet " 75 Tenvir ve teshin 7 5

13 No.?57 Ö 8 îîm&âg F M. Nevi muhassasat Lira 4 Kırtasiye Masarifi mütenevvia Harcırah Mefruşat 75 4 Tarife ve tetkik komisyonu ücreti 7 5 Masarifi muhakeme 56 6 kçe nakliye ve bendiyesi 8 7 lât ve edevat 5 8 Matbaa, tanzifat, kalorifer müstahdemini tücuratile matbaanın masarifi tevsiiye ve daimesi 75 9 Terkos suyu 950 Evrak ve defatiri nakliye ve hendiyesi 87 Sevk memurlaıı \e dava vekili masrafı 7 Merkezde nümunehane tesisi masrafiie mubayaa olunacak numune bedeli 7 4 Kimyahanelerin ikmali nevakısı masrafı 75 5 Eczayi tahliliye esmanı 75 6 Kaçak eşya muhbir ve musadirlerine verilecek hakkı ihbariyeye mahsuben bidayeten ve tavizen verilecek ikramiye Snvari muhafaza memurlarının hayvan yem bedeli 75 8 Muhbirlere ikramiye Müteferrika 09 Reddiyat 0 Tazminat fiil Merakibi muhafazai bahriye ve vesaiti takibiyei berriye ile tamirhane masrafı Tamir ve devri çarh masrafı ile tamirhane masarifi Mürettebat ve kayıkçılar ücuratı ile taamiye bedeli 8 75 Merakibi muhafazai bahriye ile kayık ve vesaiti takibiyei berriyenin mubayaa bedeli Tahsisatı fevkalâde 65 68

14 " No; 75? ÜL 8 IH J9 p. M. Nevi inuhassasat Lira Tahsisatı maktua Bilûmum gümrük idareleri muayene memurları Gümrük yolcu salonlarile şimendifer gümrük idareleri memurlarının mesaii leyliyesi G 9 09 Memurini mazule maaş ve tahsisatı fevkalâdesi Maaş Tahsisatı fevkalâde Telgraf ücreti B Rüsumat tatbikat mektebi Mualliminin ücuratı maktuası Taşra idarelerinden gelecek talebenin harcırah ve yevmiyeleri YEKÛNU UMUMÎ TPU MÜDÜRİYETİ UMÜMİYESİ 4 Idarei merkeziye maaşatı Müdürü umumî ve muavin Memurini idare Heyeti teftişiye 4 Müstahdemini müteferrika îdarei merkeziye levazımı Mefruşat Kırtasiye tenvir ve teshin 5 Terkos suyu 6 Elektrik masarifi 7 lât ve edevatı hendesiye

15 No. 757 V. M. Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira 8 îcare tdarei merkeziye müteferrikası Vilâyat maaşatı Müdürler Ketebe Müstahdemini müteferrika Vilâyat masarifi îcare Mefruşat Kırtasiye 4 Tenvir ve teshin B 4 Masarifi müştereke Senedat, defatir ve evrak masarifi tabiye ve teclidiye ve bendiye ve nakliyesi Zayi ve muhterik olan kuyudun istinsah ücreti Masarifi muhakeme Memurin harcırahı Müfettiş» Mülhakat müteferrikası Konya tahdit ve tahrir heyeti maaşatı Tahrir heyetleri masarifi Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücreti Tapu ve messah mektebi Heyeti idare ve tedrisiye ücuratı Taşradan gelecek talebe muhassasatı»»» harcırahı 4 Müstahdemini müteferrika

16 Ho. rim 8 - nx->i9a6 r F. M. Nevi muhassasat Lira 5 Müteferrika 4 6 Kırtasiye 50 7 îcare Tenvir ve teshin F. M. Kadastro teşkilâtı için 658 numaralı kanun mucibince açılan 5 0Q0 YEKÛNU UMUMÎ DHİLİYE VEKÂLETİ ' ~ 5 Idareı merkeziye maaşatı Vekil ve müsteşar 900 Memurini vekâlet 5 07 Müstahdemim müteferrika 'Mülkiye müfettişleri Idareı merkeziye levazımı Meremet Mefruşat ve nakliyesi Tenvir ve teshin 4 Kırtasiye ve evrakı matbua _ Vılâyat maaşatı Vılâyat memurini Kaza memurini Nevahı memurini Î8 Müstahdemini müteferrika Vılâyat müvezzı, şoför ve odacıları Kaza ve nevahi odacıları

17 4 Nevi muhassasat Vilâyat levazımı îcarat Mefruşat ve nakliyesi Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua Otomobil bedeli ile masrafı 8 - III -96 Lira Masarifi mütenevvia Memurin harcırahı Müfettişler» Devir» Nevahi müdürleri hayvanat yem bedı eli * ' Masarifi müteferrika 4 5 Mufus idareleri masarifi Nüfus kuyudunun ıslahı Nüfus evrakı tabiyesi Tahriri nüfus masrafı lelûmum hapisaneler maaşatı 8 68 Hapishaneler levazimi îcarat Tayinat Müteferrika Mualeeat Otomobil bedeli ile masrafı Hapishaneler inşaatı Mücrimin, mahkûmin, mevkufm mat sarifi sevkiyesi Tahsisatı fevkalâdei şehriye 75 0

18 No. m F. M. - $ 5 - Nevi muhassasat Lira 9 Mazulin maaşı Mazulin tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücuratı YEKÛNU UMUMÎ POST VE TELGRF VE TELEFON MÜDÜRİYETİ ÜMUMİYESİ İdarei merkeziye maaşatı Müdürü umumî Memurini merkeziye- Müstahdemini müteferrika 4 Muamelât müfettişleri 5 Fen müfettişleri 6 Posta, telgraf mektebi müdüriyeti ve muallimini 7 Ecnebi mütehassısları ve berayi ihtisas avrupaya izam kılınacak memurin Levazım Meremet Mefruşat ve nakliyesi Kırtasiye ve evrakı matbua 4 Tenvir ve teshin Vilâyat maaşatı Başmüdüriyet ve heyeti kalemiyesi Posta, telgraf ve telefon müdür ve memurları nurları Hat başmemuru, hat memuru, ser müvezzi, müvezzi, hademe Levazım îcarat Ş Mefruşat ve kaşa

19 Ete W f P. M. - m Nevi mtthassasat 8-mr-iöffî: Lira 4 Tenvir ve teshin 5 Kırtasiye Masarifi mütenevvia Harcırah; Melbusat Müteferrika ve bendiye 4 Fabrika amele ücreti 5 Yevmiye ve ücreti şehriyes 6 Ham eşya 7 Makine ve tezgâh 8 Pul beyiyesi 9 Sai ücreti 0 İkramiye Yem bedeli " Posta işletme masarifi Pul tabiyesi Hurç, ve çanta Menzilhane ve sürücülük Posta nakliyesi Posta tazminatı Fssü yekûnu Telgraf ve telefon işletme masarifi Hututu mevcude ve cedide tamirat ve inşaatı Eşyayı fenniye pahası Telgraf ve telefon nakliyesi Fasd, yekûnu Reddiyat ladei ücurat JJattala kalan pul esmanı 700 m

20 Kfe,?i m, p M. 4 -,7- Nevi muhassasat Memaliki ecnebiye posta idareleri hesabatı Memaliki ecnebiye telgraf idareleri hesabatı Tahsisatı fevkalâde Telsiz telgraf istasyonları tesisi masrafı* 8-nı*ıaafr Lira" , Memurini mazule maaşatı Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücuratı YEKÛNU UMUMÎ. 7 4 EMNİYETİ UMUMİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 5 îdarei merkeziye maaşatı Emniyeti umumiye müdür ve memurin maaşatı ' 40 Müstahdemini müteferrika Masarifat Tenvir ve teshin * 06 Kırtasiye ve evrakı matbua 7 Polis mecmuası tabiye ve masarifi müteferrikası < Vilâyat maaşatı Polis müdür ve merkez memurlarile heyeti kalemiye ve hesabiye Pasaport memurları i Polis komiser ve muavinleri 4 Polis memurları 6 Müstahdemini müteferrika,. <

21 Nö. 757 F. M. -,8 - Nevi muhassasat j 8-in-iöâö Lira Masarifat Icarat Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua Mefruşat Sandal, motor ve otomobil Motörler mubayaası Masarifi umumiye Melbusat Esliha ve cephane Yem bedeli ve hayvanat tazminatı Edviye Telefon Nakliye ve bendiye Masarifi mütenevvia Sevk ve iaşe 75 Harcırah Mükâfatı nıaktiye İstihbarat masrafı Masarifi müteferrika Polis mektepleri maaşatı Masarifat ' Polis mektepleri masarifi Polis mektepleri tedris ücreti *\ X6 Tahsisatı fevkalâde 57

22 No, IIJ -96 F. M Nevi muhassasat Lira 6 Mazulin maaşı 5 Mazulin tahsisatı fevkalâdesi Telgraf üeuratı 750 YEKÛNU UMUMÎ UMUM JNDRM KUMNDNLIĞI 6 îdarei merkeziye maaşatı Umum jandarma kumandanı maaşı Ümera ve zabitan maaşı Emirber, müstahdemini müteferrika ] 64 Masarif at Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua 65 Kıtaat maaşatı ümera ve zabitan maaşı Efrat maaşı ve iaşe bedeli hademe maaşı - 8D Mıntaka müfettişleri maaşı Müessesat maaşatı imalâthane ve matbaa ile debboylar maaşı 046 Jandarma zabit mektebi maaşı ve iaşe bedeli 877 Efradı cedide mektebi maaşı ile iaşe bedeli Mektebi harbiye talebesi maaşı Kıtaat masarifi tcarat - g 9g Tenvir ve teshin 9 Kırtasiye ve evrakı matbua 697 ' 4 Mefruşat ve nakliyesi 99

23 &Q.TO* sâo 8 - in h$to P. M. Nevi nmhassasat Lira 5 Tabip ücreti, mualecat ve hastagân iaşesi Harcırah (Merkez, mülhakat) Masarifi nakliye ve efrat masarifi sevkiyesi (Merkez, mülhakat) 7 ~S Mükâfatı naktiye (Merkez, mülhakat) Hayvan bedeli tazminatı Binek ve mekkârî hayvanatının yem bedeli Mubayaa olunacak hayvan bedeli Teçhizat ve levazımat Efradın ve Mektebi harbiye talebesinin teçhizat ve edevat ve endaht levazımı Otomobil mubayaa esmanile masarifi dahnesi ' 06 Pası! yekûnu Merkez ve taşra masarifi müteferrikası 7 Tahsisatı fevkalâdei şehriye Efrat melbusatı (efradın ve Mektebi harbiye talebesinin) 74 Süvari hayvanatının nal ve mıh esmanı 76 Telefon tesisatı ve masarifi daimesi l 76 'Telefon ücuratı YEKÛNU UMUMÎ 'JPÂRtGt E<YE>KlmTİ ' 77 îdarei merkeziye maaşat -veıificnratı Vekil Müsteşar maaşı 00 ^ VekMet meraarin maaşatı Müstahdemini müteferrika ücuratı 80 fasıl yekûnu 6 0 ÎH8 îdarei merkeziye masarifi îcar ' 450

24 No III -96 P. M. Nevi muhassasat Lira Mefruşat ve nakliyesi 50 4 Tenvir ve teshin Kırtasiye, tabiye ve abonman bedeli * îdarei merkeziye müteferrikası Misafirini ecnebiye masarifi Elçilik ve şehbenderlikler maaşat ve üeurat Elçiler maaşı Elçilik memurini maaşı Şehbenderler ve kançılarlar maaşı 4 Elçilik ve şehbenderlikler maiyet ı ıurini ücuratı 5 Müstahdemini müteferrika ücuratı Elçilik ve şehbenderlikler temsil tahsisatı Elçiler temsil tahsisatı Elçilik memurin temsil tahsisatı Şehbenderler ve kançılarlar temsil tahsisatı 8 50 Fasıl yekûnu Elçilik ve şehbenderlikler masarifi Icarat Mefruşat Meremet ve tamirat Tenvir ve teshin Kırtasiye ve tabiye Kavas ve hademe melbusatı Merasim ve ziyafetler masarifi Fasıl yekûnu Elçilik ve şehbenderlikler müteferrikası Masarifi mütenevvia Harcırah Muhabere Mecmuai şehbenderî ve kütüphane 50 4 îane ve iade 75 5 Mubayaa olunacak otomobiller bedeli 6 500

25 No HI -96 P. M. Nevi muhassasat Lira 6 Otomobil tamiratı ve lâstik bedelâtı Beynelmilel müessesat masarifi ve hissei iştiraki Lâhey Mahkemei sulhiyesi Boğazlar komisyonu 87 Beynelmilel müessesat ve kongrelere iştirak edecek murahhas ve memurin ücurat ve masarifi Tahsisatı fevkalâde Müsteşar ve memurin vekâlet tahsisatı 9 97 Elçilik ve şehbenderlikler hayat pahalılığı ve akçe farkı Memurini mazule Mazulin maaşı Tahsisatı fevkalâdesi YEKÛNU UMUMÎ MTBUT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 89 4 Maaşat ve ücurat Müdürü umumî maaşatı Memurin maaşatı Müstahdemini müteferrika üeuratı Mütercim üeuratı Masarifi idare Icarat Kırtasiye Tenvir ve teshin Neşriyat ve telifat Müteferrika

26 No. 757 F. M. Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira 7 Ücuratı müteferrika 8 Harcırah 9 Telgraf ücuratı jans tahsisatı» telgraf ücreti Tahsisatı fevkalâde 87 YEKÛNU UMUMÎ 54 7 SIHHÎYE VE MUVENETİ İÇTİMİYE VEKÂLETİ 9 4 îdarei merkeziye nıaaşatı Vekil ve müsteşar Memurini vekâlet Teftiş heyeti Müstahdemini müteferrika Masarifat îcar Mefruşat ve demirbaş eşya ve nakliyesi Kırtasiye ve evrakı matbua Kitap ve risale bedeli Neşriyat Tenvir ve teshin Mahkeme masrafı Vilâyetler maaşatı Müdür ve tabipler Küçük Sıhhiye memurları Memurlar ve kâtipler ve müstahdemini müteferrika Masarifat Kırtasiye ve evrakı matbua Tenvir ve teshin

27 No III -96 P. M. Nevi muha^oa^at Lira 96 Mefruşat ve demirbaş eşya ve nakliyesi 4 icar Hıfzıssıhhaı umumiye müesseseleri maaşatı Baktriyolojihaneler Telkıhane Kimyahaneler Sıhhî müze Daülkelp tedavihaneleri Emrazı istilâiye hastaneleri Küçük sıhhiye memur mektepleri Masarifat Baktriyolojihaneler Telkıhane Kimyahaneler Sıhhî müze Daülkelp tedavihaneleri Emrazı istilâiye hastahaneleri Küçük sıhhiye memur mektepleri Muaveneti içtimaiye müesseseleri maaşatı İstanbul etfal hastanesi nadolu numune hastaneleri Zonguldak hastahanesi Emrazı asabiye ve akliye hastanesi Verem sanatoryomu Dispanserler (Muayene ve tedavi evleri) Dilsiz ve körler mektebi Leylî tıp talebesi yurdu Masarifat istanbul etfal hastanesi nadolu numune hastaneleri Zonguldak hastanesi Emrazı asabiye ve akliye hastaneleri Verem sanatoryomu Dispanserler (Muayene ve tedavi evleri) Dilsiz ve körler mektebi

28 No. 757 P. M. 5 Nevi muhassasat 8 - III Lira Leylî tıp talebesi yurdu Miskinhane Doğum ve çocuk bakımı evleri Masarifi umumiye Emrazı sariye ve istilâiye masrafı Trahom mücadelesi Firengi mücadelesi Müfettişler yevmiye ve harcırahı Memurin harcırahı Nakliye ve bendiye İkramiye Tesisatı fenniye masrafı G Taşra sıhhiye dairelerinin alât ve levazımı tıbbiye bedeli Kütüp ve resail beyiye ve sevkiyesi Masarifi müteferrika Masarifi muhtelife Ücreti huzur Hükümet kinini Ebe yetiştirme masrafı 4 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 5 Mecburî hizmet kanununun ncü maddesi mucibince vaki olacak zamaim karşjlığı 6 Hayvan yem bedeli 7 vrupaya gönderilecek mütehassıs etibba harcırahı ve muhassasatı 8 Ecnebi mütehassıslar harcırah ve muhassasatı Muavenet Taşra müessesatı sıhhiyesine ve belediye eczanelerinin tesisine muavenet 6 50 Muaveneti içtimaiyeye ait hususî müessese ve cemiyetlere muavenet

29 No III-96 P. M. Nevi muhassasat Lira 04 Tahsisatı fevkalâde Memurini mazule Memurini mazule maaşı 56»» tahsisatı fevkalâdesi Telgraf ücuratı B 05 Stajıyer talebe Stajiyer talebe maaşı Tahsisatı fevkalâdesi P.M. Sıtma mücadelesi masarifi umtımiyesi P M. Muhacirin umuru sıhhiyesi masarifi umumiyesi YEKÜNÛ UMUMÎ DİYNET İŞLERİ REİSLİĞİ 06 4 Idarei merkeziye maaşatı Keis Heyeti müşavere Memurini merkeziye Müstahdemim muhtelife * i 4 6 Idarei merkeziye levazımı Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua îcare Idarei merkeziye masarifi müteferrikası Reis otomobilinin masrafı Vilâyat memurini ilmiye maaşatı Müftü ve müftü müsevvidleri 8 0

30 M. 4 _ 7 Nevi nrahassasat Müstahakkini ricali ilmiye ve vaizler maaşatı Müftülükler müstahdemini Dersiam maaşatı 8 - III -96 Lira , Masarifi umumiyei mütenevvia Harcırah Ramazanı şerif vaizleri Hayratı şerife müteferrikası»» mefruşatı Muayyenat Mülhakat fetvahaneler masarifi müteferrikası»» bedeli icarı Tahsisatı fevkalâde 4 Mazulin maaşı Tahsisatı fevkalâdesi Kuranı kerim ve ahadisi şerife türkçe tercüme ve tefsir heyeti muhassas ücret ve masrafı Umuru hayriye maaş ve muhassasatı İstanbul müftülüğü vazife kalemi ve vilâyat müftü kâtipleri Kürsi şeyhleri maaşatı Cuma vaizleri 4 Hayratı şerife hademe vezaiii 6 Hayratı müdevvere cevami hademesi, Hıffaz muallimleri ücuratı 00 5 Telgraf ücuratı 75 YEKÛN UMUMÎ 54 00

31 No III -96 P. M. Nevi muhassasat Lira DLIYE VEKLETI 7 Idarei merkeziye Vekil ve müsteşar 900 Memurini vekâlet 6 6 Heyeti teftişiye ' Tıbbı adlî müessesesi 0 5 Müstahdemini müteferrika 95 Fasıl yekûnu îdarei merkeziye masarifi Mefruşat ve nakliyesi Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua 4 Telif ve tercüme ve cemi ve tabı kavanin masrafı irafı 6 îcarat Fasıl yekûnu Masarifi müteferrika 00 0 Vilâyat Hükkâm Ketebe ve memurini icraiye Müstahdemini müteferrika Fasıl yekûnu Vilâyat levazımı îcarat Mefruşat ve nakliyesi Tenvir ve teshin 4 Kırtasiye ve evrakı matbua Fasıl yekûnu Masarifi umumiye Memaliki ecnebiyeye izam edilecek talebe masrafı 5 70 dliye meslek tektebi 7 65 Ceridei adliye ve mukarreratı temyiziye 50 4 Memurini adliye harcırah ve yevmiyesi Ceraim masarifi umumiyesi Kavanin ihzarı için mütehassıslara verilecek Ücuratı maktua 5 950

32 No. 757 V. M. 9 Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira 7 nkarada açılacak leylî hukuk mektebi memurin ve müstahdemin maasat ve ücurat ve masarifi Tıbbı adlî masarifi 4 Taşra masarifi müteferrikası 6 Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 6 Hudut vilâyetleri memurlarına tazminat 7 Memurini mazule maaşatı Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi Telgraf üeuratı YEKÛNU UMUMÎ MRİF VEKÂLETİ 8 Idarei merkeziye memurin ve müstahdemin maaşatı Vekil ve müsteşar maaşı Memurin vekâlet maaşı 4 Müstahdemini müteferrika maaşı Idarei merkeziye masarifi Mefruşat ve tesisat ve nakliyesi Mahrukat ve tenvirat 4 Kırtasiye ve evrakı matbua 6 sarı ecnebiye iştira, tercüme ve tabiyesile asarı nafia telif ve tabiyesi ve heyeti ilmiyenin hakkı huzur ücreti Masarifi müteferrika 00

33 No P. M. Nevi muhassasat Maarif idareleri maaşı Maarif ve müze müdür ve memurları maaşatı Müstahdemini müteferrika maasatı 8-m Lira Maarif idareleri masarifi Kırtasiye ve evrakı matbua Bedeli icar 65 5 Müteferrika 7 88 Yüksek ve orta mektepler maaşatı İstanbul Yüksek muallim mektebi maaşatı 60 Mektebi mülkiye heyeti talimiye ve idaresi maaşatı 74 Liseler, orta mektepler, imam ve hatip ve orta meslek mektepleri maaşatı Liselere ve muallim mekteplerine getirilecek ecnebi muallimler ücurat ve harcırahı Kız ve erkek muallim mektepleri maaşatı Leylî musiki mektebi maaş ve ücuratı Yüksek ve orta mektepler masarifi istanbul Yüksek muallim mektebi masarifi ve konferans ücreti 7 65 Mektebi mülkiye idare ve mekulât ve melbusat masarifi T 500 Liseler, orta mektepler imam ve hatip ve orta meslek mektepleri masarifi Kız ve erkek muallim mektepleri masarifi 89 5 Leylî musiki mektebi masarifi Masarifi müteferrika Bedeli icar 7 50 Memurin harcırahı Memaliki ecnebiyedeki Türk talebelerinin tahsil masarifi Müfettişler harcırahı

34 NO. nm -ssi- 8-m-i96 P. M. Nevi muhassasat Lira 6 Mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi ve alât ve edevatı dersiye masarifi Mülhak idareler maaşatı Tarih encümeni kütüphanesi maaşatı 50 Kütüphaneler ve hafızı kütüpler maaşatı Vesaiki tarihiye tasnif encümeni ücuratı 06 4 Rasathane 56 5 İstanbul asarı atika müzeleri maaşatı Topkapı müzesi maaşatı Sanayii nefise mektebi heyeti talimiye ve idaresi Medresetülhattatin muallim ve müstahdemin ücuratı 85 8 Mülhak idareler masarifi Kütüphaneler masarifi 000 Türk harsı masarifi 000 Rasathane masarifi İstanbul müzeleri masarifi Sanayii nefise mektebi masarif ve müsabaka mükâfatlan Tarih encümeni kütüphanesi masarifi ve azasma hakkı huzur Vesaiki tarihiye encümeni masarifi 0 9 Topkapı müzesi Matbaai âmire ve şuabatı maaşatı 40 Matbaai âmire ve şuabatı masarifi 4 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 4 Telgraf ücreti 4 Mazulin maaşatı Tahsisatı fevkalâdesi Leylî ibtidailer maaş ve masarifi

35 No. 75T 8 - Iîî -96- F. M. Nevi muhassasat Lira 46 Spor teşkilâtına muavenet ve beynelmilel müsabakalara iştirak 500 B 46 Ecnebi mütehassıs ücret \e harcırahı 500 C 46 ilmî tetkik seyahatleri masrafı 000 Hususî mektep \e halk dershanelerine yardım masrafı 500 irşat ve beynelmilel kongre ve sergilere iştirak masrafı 000 Taşıl yekûnu YEKÛNU UMUMÎ NFÎ VEKÂLETİ 47 Idarei merkeziye maaşatı Vekil ve müsteşar 900 Memurini vekâlet 00 Demiryollar müdüriyeti umumiyesi Turuk ve muabir müdüriyeti umumiyesi Nafia müdüriyeti umumiyesi Müstahtemini müteferrika 75 7 ihtisas ücreti maktuası Heyeti teftişiye Levazım Levazımı hendesiye ve kırtasiye Tenvir ve teshin Masarifi mütenevvia Harclralı [Merkez ve mülhakat memurin harcırahı] Müfettişlik ve komiserlik harcırahı Masarifi tabiye ve matbuatı fenniye ile bendiye ve nakliyesi Telefon masrafı 50 6 Ktübü fenniye ve matbuatı fenniye esmanı ve mükâfatı 500

36 No. m. S 8-IIİ-lâââ P. M. Nevi muhassasat Lira 7 vrupaya gönderilen talebe masrafı Müteferrika 5 Devlet yolları memurin ve müstahdemin maaşatı Masarifi mütenevvia îcarat,, 750 Mefruşat Kırtasiye Tenvir ve teshin Müteferrika Mühendis mektebi memurin,' idare, muallimin ve müstahdemin maaşatı 55 Mühendis mektebi masrafı Mühendis mektebi inşaatı ve tamirat masrafı 56 İstanbul ve Elâziz kondoktor mektepleri memurin idare, muallimin ve müstahdemin maaşatı İstanbul ve Elâziz kondoktor mektepleri masrafı İstanbul ve Elâziz kondoktor mektepleri inşaat ve tamiratı Demiryollar Istikşafat ve inşaat Cemiyeti kvam komiserinin maaş ve masrafı ' Demiryollar inşaat ve işletme maaş ve tahsisat ve.. masarifatı Samsun - Sivas ve nkara - Kayseri - Sivas ve temdidi rada - Diyarbekir - Ergani dar hattı Kütahya - Tavşanlı ve temdidi

37 »o. m -m- zm-ım P. M. Nevi muhassasat Lira 5 Ereğli - nkara hattı Havalii şarkiye demiryollarının inşaat ve tamirat ve işletmesine muavenet Devlet yolları ve büyük köprüler Istikşafat 500 Tamiratı mütemadiye inşaat ve müstacel tamirat ve büyük köprüler Fasü yekunu Su işleri Sulama, kurutma ve suların haşaratının menine müteallik ameliyat ve keşfiyat ile rasadat ve limanların keşfiyat ve tamirat ve inşaiyesi Konya ovası sulama idaresi memurin ve müstahdemin maaşatı 44 Konya ovası sulama idaresi ameliyatı ve idare masrafı Van gölündeki vapur ve saire tedariki ve işletme maaş ve masarifat ve tamiratı = = 6 Mersin limanının keşfiyat ve inşaat maaş ve masarifi B 6 Bursa, Kirmastı, Karacabey ve manyas ovalarının sulanması ve suların meni hasarına ait keşfiyat ve ameliyat maaş ve masarifi C 6 masra limanının'ikmali inşaat maaş ve masrafı Müessesat ve umuru miyahiye memurin maaşatı Tahsisatı fevkalâdei şehriye Memaliki şarkiyeye izam kılınacak memurin fenniyeye almakta oldukları tahsisatı fevkalâdelerine zamimeten verilecek tahsisat YEKÛNU UMUMÎ

38 r P. M. 5 Nevi muhassasat ~ B-m-96 Lira TİCRET VEKÂLETİ 67 4 îdarei merkeziye maaşatı Vekil ve müsteşar Memurini merkeziye Ticaret ve sanayi mümessilleri Odacılar ve müstahdemini müteferrika Levazım Tenvir ve teshin Kırtasiye îcarat Fasıl yekunu Merkez masarifi müteferrikası Vilâyet maaşatı Maadin memurları Ticaret memurları Mesai ve sanayi memurları İktisat memurları Şirketler nezdinde daimî komiserler muhassasatı 665 ' Fasıl yekunu Maadin şirketleri komiserleri muhassasatı Levazım îcarat Kırtasiye Masarifi muhtelife Harcırah ve devir masrafı Masarifi muhakeme 00 vrupadaki memurini fenniye ile memalim ecnebiye ve Türkiyedeki talebe muhassasatı ve masarifi Tabiye, teclidiye, ilânat, aboneman, hakkı telif, tercüme, neşriyat ve halı modeli tabiyesi Nakliye ücreti 00

39 No III -96 V. M. Nevi muhassasat Lira 7 Kütüphane masrafı ve kitap bedeli 00 8 Ticaret mecmuası masrafı Tahlilhane masrafı 600 i 7 Taşra masarifi müteferrikası 74 Ticaret ve sanayi müzesi maaşı 75 Ticaret ve sanayi müzesi masrafı 76 Ticaret mektepleri maaşı Ticaret mektepleri tamirat, alât ve edevat esmanı ve kitap ve kırtasiye ve saire masrafları 78 Ereğli madeni maaşatı Masarif Maadin idaresi tarafından emaneten işletilmesi zarurî olan maadinin maaş ve masrafı 80 Ereğli havzai fahmiyesi inşaat ve tamirat ve idare ve işletme masrafı 500 Ereğli havzai fahmiyesi harita ahzi Maden mektebi masarifi Emaneten idare olunan maden düyunu 8 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 8 Telgraf ücreti P. M. Teşvikatı sınaiye ve tesisiye masrafı Mütehassıslar tahsisat ve ücuratı Faslı mahsus yekûnu Muavenet Ticaret sergi meşher ve müzelerine, tütün ve sanayii tezyiniye şirketlerine muavenet ve seyyar sergi masrafı Ticaret odalarına muavenet 500

40 Ne s 8 - III -90 F- M. Nevi muhassasat Lira 5 istihbaratı ticariye masrafı B j 84 Kongre ve sergiler Memaliki cnebiyede inikat edecek iktisadî kongrelere izam olunacak murahhaslar masrafı Sanayi sergilerine iştirak masrafı Maadin idaresi için resimhane ve laboratuar inşası masrafı 87 Maadin idaresi için alât ve edevatı hendesiye ve laboratuarlar alâtı Ticareti bahrive ve limanlar maaşatı Zabitan, gedikli ve memurin maaşı Müstahdemini müteferrika Fasıl yekûna B Müteferrika Tenvir ve teshin Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası iştira edilecek filikalar bedelâtı ve devri ç^rk masrafı Kırtasiye ve evrakı matbua Harcırah Limanlar icaratı c 87 Tahsisatı fevkalâdei şehriye YEKÛNU UMUMÎ

41 No III -96 V. M. Nevi muhassasat Lira MÜDFl MİLLÎYE VEKÂLETİ 9 Maaşatı umumiye Vekil tahsisatı Maaşatı umumiye Mütehassisini ecnebiye ücurat ve masarifi taşemiliterler ve refakat zabitam temsil tahsisatı Muayyenat Tayinat Ot, saman, yem Mahrukat ve tenvirat * Ecza ve edevat ve malzemei sıhhiye masarifi ile vrupaya gönderilecek talebe ve malûlin masarifi Ecza ve malzemei tıbbiye ve edevatı sıhhiye Ecza ve levazım ve edevatı baytariye Tecrübe hayvanatı esmanı 70 4 vrupaya gidecek talebe ve malûlin Melbusat, teçhizat, muytabiye Teçhizat ve levazımı harbiye, otomobil ile dekovil ' malzemesi ve araba tamirhanesi masarifi ve hayvan ve araba esmanı ve araba tamiriyesi Tamirat ve inşaat Şehbenderlikler masarifi Nakliyat

42 N6. I&l 9- ' P. M. Nevi muhassasat Lira 0 Harcırah Müteferrika Masarifi mütenevvia Kırtasiye Mefruşat îcarat 4 Masarifi tesisiye 5 Diploma ve tevzii mükâfat masarifi ile mükâfatı naktiye 6 Masarifi muhakeme Neşriyat ve mekâtibi askeriye alât ve edevatı talımiye ve tedrisiye masarifi Kütüp, resail ve cerait, evrak ve defatiri matbua masarifi Mekâtibi askeriye alât ve edevatı hikemiyesi, kütüphane, müze, idman, jimnastik tesisatı ile harita alât ve edevatı ve talebei askeriyeye verilecek kitap masarifi , Usta ve amele yevmiyesi ve tecrübe ve muayene masarifi Kıtaat ve müessesatta müstahdem usta ve amele yevmiyesi Tecrübe ve muayene masrafı Tahsisatı fevkalâdei şehriye Stajiyer baytar, eczacı ve diş tabipleri muhassasatı Maaş Tahsisatı fevkalâde Faslı mahsus

43 4Û p. M. Nevi muhassasat Lira 07 B Telgraf ücuratı Beynelmilel mezarlık komisyonu masarifi umumiyesi Tahdidi hudut masarifi F.M. Harita müdiriyeti umumiyesi teşkilât ve için açılan masarifi YEKÛNU UMUMÎ BHRİYE VEKÂLETİ 08 Maaşat Vekil tahsisatı 600 Zabitan, gedikli efrat ve memurini askeriye maaşatı Mensubini bahriyei askeriye maaşatı Memuriyetle veya tahsil için harice gönderilecek zabitan ve ataşenaval tahsisatı Müstahdemini müteferrika Mütehassisini ecnebiye ücurat ve masarifatı Muayyenat Tayinat Taamiye ve ziyafet Melbusat ve teçhizat '-' Müteferrika Tenvir ve teshin Masarifi daime Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası Sefain ve esliha ve teferruatı ve fabrikalar alât ve edevatı masarif ve levazımı tamiriye ve imaliyesi Levazım ve mevaki ambarları amele ücuratı 65Q

44 .m - -Mi- 8-îîf.ıââe F. M. Nevi muhassâsat Lira 4 Ebniye tamiratı Eczayi tıbbiye ve alâtı cerrahiye Devri çarh $4 Nakliyat (Tahmıliye ve ücurat) îcarat Masarifi mütenevvia Top alât ve edevatı Harp cephanesile nişancı yetiştirmeğe mahsus cephane Kütüp ve resail ve harita ve edevatı fenniye ve neşriyat ikramiyesi Kırtasiye Harcırah ' İmalât ve mubayaat ve inşaatı cedide Torpito alât ve edevatı Telsiz telgraf ve telefon teçhizat ve tamiratı Ebniye inşaatı, Tesisat ve tahkimat ve istimlâk masrafı 0 Tahsisatı fevkalâdei şehriye Telgraf ücuratı YEKÛNU UMÜJÖ 6 09 ÎSKÂJf MÜDÜRİYETİ UMUMİYESÎ Idarei merkeziye maaşatı Müdürü umumî ve muavin 55 Memurini merkeziye 5 760

45 . 757 p. 4 M. Nevi muhassasat 8 - m,-96 Lira Müteferrik müstahdemin 75 Fasü (yekûnu Masarifat Kırtasiye ve evrakı matbua (Merkez. Mefruşat Tenvir ve teshin 5 Masarifi müteferrika 6 Harcırah (Merkez ve taşra) 7 Icare Mülhakat maaşatı Memurin Müteferrik müstahdemin Masarifat Meîrzzşat Tenvir ve teshin Masarifi müteferrika ve taşra) Fasü yekûnu Masarifatı umumiye Sevkiyat ve nakliyat masrafı taşe Mahrukat 4 İktisadî haneler 5 Tamiratı cüziye 6 razi ve emlâk tevzii 7 Memurini muvakkate ücuratı 8 Teçhiz ve tekfin 9 Tohumluk 0 Erbabı sanayia muavenet Çift hayvanatı J5 lât ve edevatı ziraiye ve nakliyesi Muhtelit mübadele komisyonu masrafı Pasü yekûnu 9 49

46 No *4 8 - III -96!* M. Nevi muhassasat Lira 6 Tahsisatı fevkalâde Telgraf ücuratı 6 50 B 6 Memurini mazule Maaş 50 Tahsisatı fevkalâde YEKÛNU UMUMÎ ZİRT VEKÂLETİ 8 îdarei merkeziye Vekil ve müsteşar maaşı 900 Memurini merkeziye maaşı 470 Müfettişler maaşı Müstahdemini müteferrika ücuratı Masarif Mefruşat demirbaş eşya ve nakliyesi Tenvir ve teshin 5 Kırtasiye 6 îcarat Merkez masarifi müteferrikası 55 Müşavirler ve mütehassıslar ve tercümanlar muhassasat ve masarifi Memaliki ecnebiyede inikad edecek kongrelere izam edilecek murahhaslar ve memurin muhassasatı ~ Roma Beynelmilel ziraat müessesesi delege ücreti maktuası ve iştirak düyunu müterakimesi ve 4 senesi iştirak tahsisatı 50 5 Dahili memlekette seyahat edecek talebe ve muallimin masrafı. 50 Fasıl yekunu 505

47 No F. M. Nevi muhassasat 8-III Lira 96 Vilâyat Orman memurları maaşı Ziraat memurları maaşı Baytar memurları maaşı 4" Vilâyatr baideye gönderilecek fen memurlarına verilecek farkı maaş 5 İstihdam edilecek mütekait askerî baytarlarına verilecek ücreti maktua Masarif Meremet ' 75 îcarat Mefruşat ve demirbaş eşya Tenvir ve teshin 75 5 Kırtasiye Masarifi umumiyei muhtelife Memurin harcırahı Masarifi muhakeme Memaliki ecnebiyedeki talebe ve memurini fenniye muhassasatı lât ve edevatı fenniye, mühür ve yağlı boya Tabiye, teclidiye, ilânat, abonman, hakkı' telif, neşriyat, tercüme İhbariye <, 90 7 Nakliye ücuratı 5 8 rteziyen takımları Orman amenajman teşcir masrafı ve havaî vesait ile harita ahzi ve orman fidanlıkları tesis masrafı Ziraat mecmuası masrafı- 80 Vekâlet kütüphanesi masrafı ve kitap bedeli 5 Müfettişler harcırahı Orman kanunile kavanini sairenin tatbiki ve emraz ve haşaratı müstevliyei hayvaniye ve nebatiyenin takibinden mütevellit harcırah Taşra masarifi müteferrikası 70

48 No ;. " 8 -III -96 F. M. Nevi mulıassasat Lira 5 Teşvik ve tedavi masrafı Emrazı müstevliyei hayvaniye, tazminat, tahaffuzhaneler, daimî ve muvakkat gardiyanlar ücuratı Orman hariklerine sevkolunacak amele masrafı 5 Eşçar ve nebatatı müfide tohum ve fide esmanı ve masarifi lâtı ziraiye, fenniye ve yedekleri mubayaa, nakliye, işletme ve tamir bedeli Ziraat ve ziraî teşvik ve gümrük resmi Sanayii ziraiye tesis ve teşvik masrafı Mekâtip ve müessesat Orman mektebi âlisi maaşı 40 Vilâyet orman mektepleri maaşı Ziraat mektebi âlisi masrafı, masarifi tesisiye ve tamiriyesi ve vesaiti nakliye masrafı 500 Vilâyet orman mektepleri masrafı Mekâtip ve müessesatı ziraiye Ziraat mektebi âlisi maaşı 088 Vilâyet ziraat mektepleri maaşı Vilâyet numune tarlaları ve çiftlik mektepleri maaşı 5 4 merikan asma fidanlıkları maaşı 40 5 Ziraat müzesi maaşı 78 6 Harir darülistihzarı maaşı Orman mektebi âlisi masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiriyesi, vesaiti nakliye masrafı 500 Vilâyat ziraat mektepleri masrafı yilâyat numune tarlaları ve çiftlik mektepleri masrafı merikan asma fidanlıkları Merkez laburatuarları bina inşaatı ve masarifi Ziraat müzesi masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiriye ve nakliyesi 500

49 No III -96 'J. M. Nevi muhaasasat Lira 7 Harir darülistihzarları masrafı ve masarifi tesisiye, tamiriye ve nakliyesi Mekâtip ve müessesatı baytariye Baytar mektebi âlisi maaşı 870 Baktriyolojihanei baytarî maaşı 6 Serom darülistihzarları maaşı Çifteler çiftliği ve Sivas, Uzunyayla aygır depoları maaşı 47 5 Karacabey harası maaşı Baytar mektebi âlisi masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiriyesi ve vesaiti nakliye masrafı Baktriyolojihanei baytarî masrafı Serom darülistihzarları masrafı Çifteler çiftliği ve Sivas, Uzunyayla aygır depoları masrafı Karacabey harası masrafı, masarifi tesisiye ve tamiriye masrafı İnşaat ve tamirat, arazi ve mebani bedeli Orman idareleri inşaatı 7 Ziraat»» 7 Baytar >» Emrazı nebatiye tedavisi ve bilûmum hayvanat ve haşeratı muzırra itlafı masrafı, levazımı itlâfiye mubayaa bedeli ve nakliyesi ve mücadele memurları ücuratı Tahsisatı fevkalâde Memurini mazule Memurini mazule maaşı Memurin tahsisatı fevkalâdesi

50 No. 757 F. M. 55 Reddiyat 48 Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira Muayyenat, melbusat ve teçhizat Muayyenat Yem» Melbusat ve teçhizat Harcırah 58 îcarat 6 Talim ve tedris masarifi vrupadaki talebe tahsil masrafı Sanayi mektebi masrafı Çırak mektebi masarifi Telgraf ücuratı 80Q YEKÛNU UMUMÎ

51 No. 757 P. M. 47 Nevi muhassasat 8 - III -96 Lira 46 Telgraf ücuratı 500 F. M. Orman işletme ve ıslahat masacifûe tevsii ziraat için zürraı takviye masrafı YEKÛNU UMUKtî 0 0 İMLÂTI HRBİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYBsl 47 İdarei merkeziye ve fabrikalar maaşatı evkalâdesi Ücuratı maktua ve yevmiye Ücuratı maktua Yevmiye Fabrikalar masarifi umumiyesi Mevat ve malzemei iptidaiye bedeli Tecdit edilecek alât bedeli Nakliyat ve sevkiyat İnşaat ve tamirat ve tesisat İnşaat ve tamirat Tesisatı cedide ve tevsiat Fasıl yekûtru Müteferrika Masarifi mütenevviai muhtelife Mefruşat Tenvir ve teshin Kırtasiye 4 Evrakı matbua 5 Kütüp ve resail 6 Eezayi tıbbiye

52 No [] NUMRLI CETVEL 8 - III -96 P. M. Nevi muhassasat Lira BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ Divanı riyaset tazminatı 4 0u MLİYE VEKÂLETİ 45 Darphane işletme masarifi Meskukâtı madeniye 4 Mükâfatı nakdiye Yekûn DÜYUNU UMUMÎYE MÜDİBÎYETÎ UMUMİYESİ Ikramiyeli donanma piyangosu 96 senesi mart: mayıs mürettebatı % 5 faizli istikrazı dahilî Mayıs 96 taksiti mürettebatı 7 senesi altı aylık mürettebatı Yekûn MÜDF! MÎLLÎYE VEKÂLET! D 07 skerî liseler Maaşat Masarif Tahsisatı fevkalâde Yekûn YEKÛNU UMUMÎ

53 No III -96 f* [] NUVL.RLI CETVEL Unvam memuriyet ded ylık maaş HRİCÎYE VEKÂLETİ Teşrifat şubesi Teşrifat müdürü umumisi»» muavini»» kâtibi >»» Müdür Başkâtip Kâtip Kalemi mahsus müdiriyeti Müdür Başkâtip Şifre kâtibi Evrak memuru Şifre müdüriyeti 4 Yekûn MLİYE VEKÂLETİ Varidat müdüriyeti umumiyesi Müdürü umumî» muavini Şube müdürü Mümeyyizi evvel Mümeyyizi sani Birinci sınıf hesap memuru İkinci»»» Masa kâtibi Merkez kadrosu Yekûn 89

54 No Unvanı memuriyet ded ylık maaş 8 - III -96 Varidat müdürü»» mümeyyizi Vilâyet varidat kâtibi»»»»»»» tahsil memuru»»» Kaza varidat kâtibi» tahsil memuru»»» Süvari tahsildarları Piyade» Mahsulâtı arziye memuru»»» > >»»» kâtibi Tahakkuk şube müdürü»»»»» memuru»»» muavini»»»»» kâtibi» Tebliğ memuru Tahsil şube memuru» muavini»»»" kâtibi Tahsil şube memuru veznedarı»»»»»» tebliğ memuru Seyyar tahakkuk memuru» tahsil»» tebliğ» Taşra kadrosv *

55 Ne Unvanı memuriyet Teftiş memuru Kazanç yoklama memuru icra memuru İstihlâk memuru»» Nahiye vergi kâtibi Emlâk ve arazi yoklama memuru Dosya memuru Evrak» ded Yekûn 8 i ir ylık maaş , MRÎF VEKÂLETİ Vekil Müsteşar 00 Maktu 00 Kalemi mahsus Müdür Şifre memuru Katip Evrak dairesi Mümeyyiz Evrak memura Dosya» Mukayyid Yüksek Tedrisat dairesi Müdür Mümeyyiz Kâtip Evrak ve dosya memuru Orta tedrisat daireıi Müdür Şube müdürü Mümeyyiz» Kâtip Evrak ve dosya memuru

56 No > 5 Unvanı memuriyet ded 8 - III -96 ylık maaş Müdür Şube müdürü Mümeyyiz,» Kâtip Evrak ve dosya memuru tik tedrisat dairesi Hars dairesi !5 0 '- Müdür - ' Şube müdürü Eessam., Mümeyyiz» Kâtip Dosya memuru Müdür Mümeyyiz Harita memuru Tetkik» Dosya» Kâtip îhsaiyat dairesi Müdür Muamelât şubesi mümeyyizleri Sicil mümeyyizi Kâtip Müdürler encümeni başkâtibi Evrak ve sicil dosya memurları Sicil ve memurin dairesi Heyeti tefti iye Birinci sınıf müfettiş ikinci» > Üçüncü»» Mümeyyiz Dosya memuru Kâtip Millî talim ve terbiye heyeti Reis 500 Maktu

57 No Unvanı memuriyet ded ylık maaş za Mütercim Mümeyyiz Kâtip Evrak ve dosya memuru [*] Maktu Mektep hıfztssıhha dairesi Müdür (Doktor) Doktor (Hıfzıssıhha mütehassısı) Mümeyyiz Kâtip » İnşaat dairesi Müdür (Mimar) Mimar Kâtip Maktu» Levazım ve alâtı dersiye müzesi Müdür Tasnif memuru 50 0 Daire ve levazım memurluğu Daire ve levazım memuru Mubayaa memuru Kâtip Müstahdemini müteferrika Müvezzi Santral memuru Odacı başı Odacı Kapucu »»» Yekûn 78 NFİ VEKÂLETİ Usulü keşif ve malzemei inşaiye ders muallimi melî elektrik ve buhar makineleri ders muallimi 6 4 [*] İcabında ücreti maktua yerine yüz lira maaş verilecektir.

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun 4 34 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun No. 696 (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/XII/34 - Sayı

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Sıra N» 5 934 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Tahlisiye umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesi hakkında /877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü - İT/

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : 24..944 - Sayı : 56) Ma, Kabul tarihi 4 9..944 BİRİNCİ MADDE 943 malî yılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720)

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720) Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı Bütçe u (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm :. V. - Sayı : 70) No. Kabul tarihi 70. V. BlRÎNCÎ MADDE Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 )

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) - 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) No. Kabul tarihi 2031 26 - VI -1932 BİRİNCİ. MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir.,

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir., Sıra Numarası : 37 ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI İŞLETME MÜDİRİYETİ VE HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM İDARESİNİN 98 SENESİ BEŞ AYUK BÜTÇESİ HAKKINDA /6 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI Türkiye

Detaylı

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 T.C Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 93 PAZAR SAYI: 04 KANUNLAR R 46 nnnıaralı Vilâyet İdaresi Kanunun 4

Detaylı

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun -825-1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VI/1933 - Sayı

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410)

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410) - - Psta, telgraf ve telefn idaresi teşkilâtı hakkında kanun (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/:î:> - Sayı : 0) ST. Kahu ] laıılıi 0 - V - BİRİNCİ MADDE Psta, telgraf ve telefn idaresi hükmî şahsiyeti

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU 281 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 22/4/1925 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı : 99 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 6 Sayfa : 278 * * * Bu

Detaylı

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255)

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255) 97 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : /V/99 - Sayı : ) No. Kabul tarihi 7 7 - VII -99 BİRİNCİ MADDE Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti arasında haziran 99 tarihinde

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLERİ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 İhsan PIRNAR 28.07.1936 17.09.1938 17.09.1938 18.01.1939 (Vekil) 2 Hasan Şevket ADALAN 18.01.1939 02.08.1939 3 Mehmet Fuat ERCİYES

Detaylı

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN 01.08.1936 08.04.1937 2 Mehmet Esat TEKELİ 23.09.1938 22.01.1942 3 İsmail Hakkı ÜLKÜMEN 22.01.1942 02.02.1942

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Raşit ERER 03.09.1919 22.04.1920 2 Hüseyin KAZIM 01.05.1920 29.11.1920 3 Ali Şefik BAŞMAN 10.09.1921 19.08.1923 4

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528)

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528) 8 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V/9 - Sayı : 8) No. Kabul tarihi 8 -VI-9 "BÎRÎN'eî MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün

Detaylı

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNO 8 933 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ \ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 933 senesi bütçesi hakkında /53 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet

Detaylı

- 617 - Evkaf umum müdürlüğü 1933 malı senesi bütçe kanunu

- 617 - Evkaf umum müdürlüğü 1933 malı senesi bütçe kanunu - 67 - Evkaf umum müdürlüğü 33 malı senesi bütçe kanunu -^ (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : l/vi/33 - Sayı : 46) No. Kabul tarihi 4 - V -33 BİRİNCİ MADDE Evkaf umum müdürlüğü 33 m a lî senesi masarifi

Detaylı

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29/V/1934 - Sayı : 2713)

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29/V/1934 - Sayı : 2713) Evkaf umum müdürlüğü malî senesi bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/ - Sayı : 7) No. Kabul tarihi 7-V- BlRİNCÎ MADDE Evkaf umum müdürlüğü malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf 6 9 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve üânı :. VI. 9H J Say/ : f UW) No. Kabul tarihi 7. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 9 malî yılı masrafları için bağlı

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

Resmî Gazete KANUN SALI. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun

Resmî Gazete KANUN SALI. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun Resmî Gazete Tesis tarihi: Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat lüğüne müracaat olunur. HAZİRAN SALI SAYI: KANUN Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/XJ/1935 - Sayı : 3163) No. Kabul tarihi 2847 15-XI-1935 BÎRÎNCİ

Detaylı

Birinci kısım - Umumî idare

Birinci kısım - Umumî idare - 578 - Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu M 1639 ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 27/V/1930 - Sayı : 1504) BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve Limanları umumî

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun / Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9//937 Sayı : 38) No. Kabul tarihi 37, 0 - II -937 BİRİNCİ MADDE Türkiyenin

Detaylı

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 75 94 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 94 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (/34) T. C. ' T * ' T Başvekâlet _ - 8

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

MALİYE MÜSTEŞARLARI. Haşim Zekai CANKARDEŞ 01.12.1920-06.07.1923

MALİYE MÜSTEŞARLARI. Haşim Zekai CANKARDEŞ 01.12.1920-06.07.1923 MALİYE MÜSTEŞARLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Haşim Zekai CANKARDEŞ 01.12.1920 06.07.1920 2 Mehmet Seyfettin ORAN 07.07.1923 01.06.1926 3 Salih Vahit EROĞLU 03.09.1926 31.10.1927

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

- 2 - Müdür. Müdür Mümeyyiz Tahsisat mukayyidi Kâtip» Evrak memuru

- 2 - Müdür. Müdür Mümeyyiz Tahsisat mukayyidi Kâtip» Evrak memuru Sıra Ns 6 Evkaf U. müdürlüyü memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındal/79, Ankara şehri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında /9, Konya ovası sulama idaresi memurları

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN 30.04.1930 06.11.1933 2 Ahmet Rüştü KORAY 11.01.1933 11.10.1934 3 Kenan YILMAZ 28.09.1935 27.07.1936 4 İsmail

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336

,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 T.C.,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 336 İdare ve yazı isleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 0 NÎSAN 936 PAZARTESİ SAYI : 384 KANUNLAR Askerî ve Mülki Tekaüd Kanununa

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı