Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n n S A Y I : 6 5

2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 65 MAYIS 2007 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürcan Ozan Haber Merkezi Seval K l ç Ayflen Konuray nci Simer Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macun Mah. 3. Cadde 2/6 Yenimahalle Ankara Tel: Bas m Tarihi :.../05/2007 Yönetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Ankara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R n4 n5 n6 n7 n8 n10 n n10 n11 n12 18 n12 19 n13 n14 n14 n15 n16 n17 n18 7. ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR...

4 7. ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program (ÇP) Türkiye Forumu-3: 7.ÇP de Baflar ya Giden Yol Konferans TÜB TAK ve TURBO-ppp iflbirli iyle, Nisan 2007 tarihlerinde stanbul da düzenlendi. Aç l fl konuflmas n TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in yapt konferansa, Portland Üniversitesi nden Prof. Dr. Frederick BETZ ve Berlin Teknik Üniversitesi nden 20 projede imzas bulunan Prof. Dr. fiahin ALBAYRAK da konuflmac olarak kat ld. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi konuflmas nda; bilim, teknoloji ve yenili e yap lan yat r m n, yeni neslin gelece i için yap lan yat r m oldu unu hat rlatarak, Katma de erli ürün ihraç etmek isteyen, Avrupa yla yeni ba lant lar kurmak isteyen, AB nin Ar- Ge kulübüne girmek isteyen flirketler, KOB ler bu programda mutlaka yer almal d r dedi. 7. ÇP gibi uluslararas araflt rma programlar n, ulusal fonlar n bir tamamlay c s olarak gördü ünü belirten Prof. Dr. YE- T fi, sa lam bir ulusal Ar-Ge alt yap s n n uluslararas boyutla da desteklenmesiyle, Türk kurulufllar n n Avrupal meslektafllar yla beraber dünya çap nda araflt rmalara imza atmas n n zor olmayaca n kaydetti. Toplant da söz alan AB 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Okan KARA da, ÇP lerde baflar l olmak için en önemli unsurlardan birinin efllefltirme faaliyetleri oldu unu belirtti. Projelerde en az üç ülkeden üç farkl kurulufl yer almak zorunda. Konsorsiyumlar n oluflmas ortak arama duyurular na gelen yan tlardan ziyade, mevcut kurumsal iflbirlikleri ve kurumsal bilinirlilik ile gerçeklefliyor. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak Avrupa da ÇP lere kat lan di er ülkelerde 250 nin üzerinde kurulufl ile projeler arac l ile ortakl klar m z bulunuyor. Bu güçlü iflbirli i a sonucu oluflan erken uyar sistemi ile, konsorsiyumlara 4

5 Türk ortaklar n kat labilmesi için efllefltirme faaliyetleri yap - yoruz dedi. AB 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Hüseyin GÜLER ise, 7.ÇP için çizdi imiz yol haritas 6.ÇP den farkl l klar göstermekte ÇP de oldu u gibi herkese ayn hizmetleri sunarak istedi imiz baflar y elde edemeyece imizi düflünüyoruz. Dolay s yla; bilgilendirme faaliyetleri için stratejimiz hedef kitleye uygun e itim programlar gelifltirmekti. Ocak ay ndan Mart ay sonuna kadar 70'in üzerinde e itim toplant s düzenledik ve bu toplant lara 10 bine yak n araflt rmac kat ld. Türkiye, Türk flirketleri, Türk araflt rmac lar, üniversiteler 7. ÇP ye, 6. ÇP ye göre daha bilinçli ve haz r bir flekilde giriyorlar dedi. ki gün süren konferansta etkileflimli poster sunumlar arac l - yla kat l mc larla 6. ÇP deki baflar öyküleri, paralel oturumlarla 7. ÇP de baflar l olman n yollar, 7. ÇP ile teknoloji transferi, KOB ler için f rsat ve zorluklar, 7. ÇP de aç k olan ça r lar ve yeni aç lacak ça r - lara iliflkin bilgi ve tecrübeler paylafl ld. Tüm sektörlerden yüksek bir kat l m n gerçekleflti i konferansta, KOB ler ve Ar-Ge uzmanlar için Ulusal rtibat Noktalar yla etkileflimli özel görüflmeler gerçeklefltirildi ve ayn zamanda ortak arama etkinlikleriyle proje fikri gelifltiren araflt rmac lar bir araya gelme f rsat buldu n Toplant da yap lan sunumlar ve ayr nt l bilgi için: NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT 2003 y l ndan beri NATO da Public Diplomacy (Kamu Diplomasisi) nde Genel Sekreter Yard mc s olarak görev yapan Jean FOURNET, 26 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), 27 Nisan 2007 tarihinde de NATO Kamu Diplomasisi Bölümü Bar fl ve Güvenlik çin Bilim Program Direktörü Dr. Deniz BETEN ile TÜB TAK ziyaret etti. TÜB TAK MAM ziyareti kapsam nda, TÜB TAK MAM Baflkan Vekili Önder YET fi in aç - l fl konuflmas n n ard ndan Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL TÜB TAK MAM ve TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ndeki di er enstitülere iliflkin bilgi verdi. Jean FOURNET de, TÜB TAK MAM n geldi i nokta ve geliflmelerden etkilendi ini ifade ederek, NATO SPS (Science for Peace and Security- Bar fl ve Güvenlik çin Bilim) Program ile ilgili çeflitli bilgiler aktard. Terörizme Karfl Savunma, Di er Güvenlik Tehditlerine Karfl Koymak çin Bilimsel flbirli i ve Ortak Ülke Öncelikleri ana bafll klar nda üç önceli i bulunan NATO SPS Program n n amac n n; NATO üyesi ülkelerle, ortak ülkeler (Azerbeycan, Bosna-Hersek, Finlandiya, Moldovya, rlanda, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna vb.) ve Akdeniz ülkeleri (Cezayir, M s r, srail, Ürdün, Moritanya, Fas, Tunus) aras ndaki bilimsel iliflkilerin art r lmas oldu unu vurgulayan Jean FOURNET ayr ca, bu program kapsam nda düzenlenen çeflitli yaz okullar /çal fltaylar n, ülkeler aras uzman de ifliminin ve program önceliklerine uygun projelerin NATO taraf ndan desteklendi ini belirtti. 27 Nisan 2007 tarihindeki TÜB TAK ziyareti kapsam nda gerçeklefltirilen toplant da ise, Prof. Dr. Nüket YET fi in aç l fl konuflmas n n ard ndan, TÜB - TAK n ve NATO Bar fl ve Güvenlik çin Bilim Komitesinin faaliyetleri tan t ld ve gelecekteki iflbirli i olanaklar de- erlendirildi n 5

6 TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND TÜB TAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), NATO deste i ile Science For Peace and Security Program alt nda yürütülmekte olan "The Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment" isimli proje dahilinde Nisan 2007 tarihleri aras nda stanbul da proje ile ayn ismi tafl yan bir ileri düzey araflt rma çal fltay düzenledi. Çal fltay ile. çevre ve insan sa l üzerine son derece zararl etkileri olan kal c organik kirleticiler hakk nda araflt rma yapan bilim insanlar n bir araya getirerek entegrasyonu sa lamak ve söz konusu alanlarda yap - lan en son geliflmeleri ortak bir platformda paylaflmak amaçland. NATO SPS (Science for Peace & Security) Çevre Güvenli i Program Direktörü Dr. Deniz BETEN in aç l fl konuflmas ile bafllayan çal fltay Direktor Yard mc s Dr. Ebru MEHMETL nin konuflmas ile devam etti. Çal fltay kapsam nda ayr ca, n Düzenleyici Unsurlar n Görüntüleme Aktiviteleri ve Güncel Durum n Kaynaklar, Sal n m Yollar, Ak bet ve Tafl n m n yilefltirme Yöntemleri n Sa l k Etkileri n Ölçüm Yöntemlerindeki Yenilikler bilimsel konular üzerinde sunumlar yap ld ve kat l mc lar n sorular cevapland r ld. Kal c Organik Kirleticiler Kal c Organik Kirleticiler çevresel koflullara dayan kl l klar, hava ak mlar yoluyla uzun mesafeler katederek yay labilmeleri ve besin zincirine aktar lmas yla insan, hayvan ve bitki dokular nda biyolojik birikime u ramalar ndan dolay küresel boyutta insan ve çevre sa l üzerinde zararl etkilere yol açan kimyasal bilefliklerdir. Bu nedenle bu maddelerle mücadele günümüzün en önemli problemi haline gelmifltir n 6

7 TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT TÜB TAK n koordinasyonunda TÜB TAK yetkilileri ile beraber Ortado u Teknik Üniver- sitesi, NORTEL-NETAfi (YASED), Türkiye Biliflim Derne i (Sun Microsystems), stanbul Ticaret Odas, Çankaya Üniversitesi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl -TAGEM, Bo aziçi Üni- versitesi ve Koç Holding den üst düzey yöneticilerden oluflan 15 kiflilik bir heyet, Mart 2007 tarihleri aras nda spanya-sevilla da bulunan JRC-IPTS (Institute for Pros- pective Technological Studies) Enstitüsü nü ziyaret etti. JOINT RESEARCH CENTRE (Ortak Araflt rma Merkezi): AB'nin Ortak Araflt rma Merkezi (JRC) Direktörlü ü, AB politikalar Ekim 2005 tarihlerinde TÜB TAK Baflkanl nda ve Marmara Araflt rma Merkezi nde gerçeklefltirilen JRC Bilgi Günleri s ras nda Türkiye'nin JRC Ensititülerini ziyaret talebi sonras nda, Eylül 2006 tarihlerinde talya da bulunan JRC ISPRA Site ve 7-8 fiubat 2007 tarihlerinde Belçika Geel de bulunan JRC IRMM Enstitüsü ne ziyaretler gerçeklefltirildi. Bu ziyaretler s ras nda, Türk araflt rma kurumlar ve JRC Enstitüleri aras nda önemli ve olumlu iflbirliklerine arac l k yap ld. JRC-IPTS Enstitüsü ne yap lan ziyaret kapsam nda da, Türk heyet yetkilileri ve JRC yetkilileri aras nda yuvarlak masa toplant s, karfl l kl tan t m sunumlar ve birebir görüflmeler gerçeklefltirildi; iflbirli i alanlar hakk nda karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Ziyaretler kapsam nda önümüzdeki aylarda JRC nin Almanya Karlsruhe de bulunan ITU (Institute for Transuranium Elements) (http://itu.jrc.cec.eu.int/) ve Hollanda Petten de bulunan IE (Institute for Energy) Ensitütülerine de (http://ie.jrc.cec.eu.int/) üst düzey Türk heyet ziyaretlerinin gerçeklefltirilmesine karar verildi n n n oluflmas na ve geliflmesine bilimsel araflt rmalar arac l yla özel ve ulusal ç karlardan ba ms z olarak AB'nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Avrupa'dan gelen çeflitli araflt rmac - lar n çal flt talya, spanya, Belçika, Hollanda ve Almanya'da bulunan 7 araflt rma merkezinden (enstitüsünden) oluflmaktad r. Web: 7

8 TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... Ankara Kitap Günleri Fuar... Ankara Kitap Günleri Fuar 24 Mart -1 Nisan 2007 tarihleri aras nda AKM de gerçeklefltirildi. Ankaral lar n yo un ilgi gösterdi i TÜB TAK stand nda toplam 9382 kitap sat ld Hayvan Bulun, lk Okuma - Denizin Alt nda ve lk Okuma - Vücudunuz kitaplar en çok satanlar aras ndayd. TÜB TAK Yay n Komisyonu üyesi Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR n fuarda üniversite ö rencileriyle girdi i iflbirli iyle bir yenili e daha imza at ld. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Ö retmenli i Lisans Program ö rencileri Popüler Bilim Kitaplar n önceden incelediler ve her gün 3-4 ö renci fuar stand nda bulunarak çocuklara ve velilerine yay nlar n bilimselli ini ve MEB müfredat na uygunlu unu anlatarak kitap sat fl na katk da bulundu. Bu baflar l uygulama zmir de de Ege Üniversitesi nin E itim Bilimleri Fakültesi ö rencileriyle devam ettirildi.

9 Bursa Kitap Fuar... TÜYAP n düzenledi i 5. Bursa Kitap Fuar 3-11 Mart 2007 tarihleri aras nda TÜYAP Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Geçti- imiz y l Bursa Kitap Fuar na 6795 kitapla kat lan TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar Müdürlü ü 2007 y l nda kitab okuyucuyla buluflturdu. Gerçeklefltirildi i ilk y ldan itibaren Bursa Kitap Fuar na her y l kat lan TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar na Bursal lar yo un ilgi gösterdi. Zekâ Oyunlar 1, Zekâ Oyunlar 2, Tüfek, Mikrop ve Çelik ve Erken Çocukluk Kitapl n n yeni yay mlanan lk Okuma Serisi nden Vücudunuz kitaplar en çok satanlar aras ndayd. zmir Kitap Fuar... TÜYAP n düzenledi i 12. zmir Kitap Fuar Nisan 2007 tarihleri aras nda zmir Fuar Alan nda gerçeklefltirildi. Fuar boyunca, kitap sat ld. zmirlilerin yo un ilgi gösterdi i TÜB TAK stand nda, Zekâ Oyunlar 2, Tüfek, Mikrop ve Çelik ve Yunan ve Roma Mitolojisi kitaplar en çok satanlar aras ndayd. 9

10 PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET Pakistan Federal Bakan ve Yüksekö retim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Atta-Ur-RAHMAN, TÜB TAK ve Pakistan Yüksekö retim Kurulu aras nda bilim ve teknoloji alan nda gerçeklefltirilebilecek iflbirli i faaliyetleri hakk nda görüflmelerde bulunmak amac yla, TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi'i 9 Nisan 2007 tarihinde ziyaret etti. Prof. Dr. Atta-Ur-RAH- MAN toplant da, Pakistan n e itim, bilim ve teknoloji alan ndaki mevcut durumu ve geliflme stratejileri hakk nda bilgi verdi. Prof. Dr. Nüket YET fi in de Türkiye nin bilim ve teknoloji alan ndaki mevcut durumunu ve TÜB TAK n faaliyetlerini aktard toplant da, TÜB TAK ile Pakistan Yüksekö retim Kurulu aras nda öncelikli iflbirli i alanlar üzerinde duruldu. TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 19 Nisan 2007 tarihinde Macar Bilimsel Araflt rma Vakf (Hungarian Scientific Research Fund - OTKA) taraf ndan düzenlenen Role of National Funding Agencies in Shaping European Science bafll kl panele, Nisan 2007 tarihlerinde Avrupa Bilim Vakf 'n n (European Science Foundation ESF) Yönetim Konseyi (Governing Council) ve 21 Nisan 2007 tarihinde de Avrupa Araflt rma Kurumlar Baflkanlar 'n n (European Heads Of Research Councils Euro- HORCs) Genel Kurul (General Assembly) Toplant lar na kat ld n 10

11 TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK ile Macaristan Ulusal Araflt rma ve Teknoloji Ofisi (National Office for Research and Technology NKTH) aras nda 12 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da imzalanm fl olan Bilim ve Teknolojide flbirli i Protokolü çerçevesinde, y llar nda desteklenecek ortak projelerin görüflüldü ü TÜB TAK-NKTH Ortak Komite Toplant s 12 Nisan 2007 tari- TÜB TAK Heyetinin Baflkanl n TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA- AN, Macaristan-NKTH Heyetinin Baflkanl - n da NKTH Uluslararas liflkiler Daire Baflkan Ildikó KOVACS n yapt toplant da, gündem maddeleri çerçevesinde, karfl l kl olarak Türkiye ve Macaristan daki bilimsel ve teknolojik geliflmelerden söz edildi, TÜB - TAK ve NKTH nin bilim, teknoloji ve yenilik konular nda yapt faaliyetler tan t ld. Toplant da ayr ca, taraflarca 8 ortak projenin desteklenmesine karar verildi n hinde TÜB TAK'ta yap ld. 11

12 OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl (B DEB) taraf ndan düzenlenen 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar ve 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat n n s navlar, Nisan 2007 tarihlerinde 28 ilde ve Lefkofla da yap ld. 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar, ortaö retim kurumlar na ve ilkö retim kurumlar n n 8. s n flar na devam etmekte olan ö rencileri temel bilimlerde çal flmalar yapmaya özendirmek, çal flmalar n yönlendirmek ve bu alanlarda özel e itim olanaklar sa lamak yolu ile geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenleniyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallar nda yap lan Ulusal Bilim Olimpiyatlar s navlar na bu y l 7632 ö renci kat ld. Bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride de erlendirilecek olan s nav sonunda baflar l olan ö renciler, A ustos-eylül aylar nda yap lacak olan Yaz Haz rl k Okuluna davet edilecekler ve Aral k ay nda Ankara da yap lacak olan ikinci aflama s nav na girmeye hak kazanacaklar. Bu s navda da baflar gösteren ö renciler uluslararas bilim olimpiyatlar k fl haz rl k okuluna davet edilecekler. kinci Aflama S navlar sonucunda dereceye giren ö rencilere para ödülü ve madalya verilecek. TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI Türk-Alman fl Konseyi (TA K) bünyesinde oluflturulan Bilim, Araflt rma ve Teknoloji Çal flma Grubu nun 2. Toplant s, 16 Nisan 2007 tarihinde Hannover de yap ld. Efl baflkanl n Türk taraf ad na TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN n, Alman taraf ad na ise BMBF'den MinDirig Klaus LUTHER in yapt toplant da, üniversiteleraras iflbirli i, KOB ler aras iflbirli i ve ortak sanayi Ar-Ge projeleri destekleme mekanizmalar tart fl ld n Ayr ca Türkiye genelinde dereceye giren ö renciler, kat ld klar ilk Üniversite Girifl S nav nda bir kereye özgü olmak üzere, ald klar derece oran nda ek katsay uygulamas ndan yararlanabilecekler. Bu ö renciler ilgili alanlar nda üniversiteye kay t yapt rd klar takdirde TÜB TAK n üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanacaklar. 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat lkö retim okullar n n üst s n flar na devam etmekte olan ö rencileri, matematik alan nda çal flmalar yapmak üzere yönlendirmek, bu ö rencilere ilgi ve yetenekleri do rultusunda erken yafllardan itibaren özel e itim olanaklar sa layarak geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat s nav na bu y l 3582 ö renci kat ld. Tek aflamal olan s navda dereceye giren ö rencilere madalyalar n yan s ra özel e itim kurslar ve baflar belgeleri verilecek n 12

13 TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM), Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE) ve Savunma Sanayi Araflt rma ve Gelifltirme Enstitüsü (SAGE) Nisan 2007 tarihleri aras nda Almanya da düzenlenen, bu sene Türkiye nin partner ülke oldu u Hannover Messe 2007 fuar na kat ld. TÜB TAK stand, TOBB Baflkan Rifat H SARCIKLIO - LU ve TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat YALÇINTAfi n yan s ra yerli ve yabanc birçok kifli taraf ndan ziyaret edildi ifl ba lant s, 70 e yak n ülkeden den fazla kat l mc, m 2 lik sergileme alan ve ziyaretçi potansiyeli bulunan bu dev organizasyona, TÜB TAK MAM 3 enstitüsü ile kat ld. TÜB TAK MAM G da Enstitüsü fuarda rasyon ve acil rasyon paketleri, f nd k, biyobozunur malzemeler, kefir ürünlerini; Kimya ve Çevre Enstitüsü sodyum borhidrür, plastik polimerik kaplama malzemesi ürünlerini ve Enerji Enstitüsü de hidrojen üretim sistemi, hidrojen saflaflt rma ünitesi, yak t pili bileflenleri, yak t pili prototip ürünlerini sergiledi. Fuarda ayr ca, 16 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK enstitüleri ve MAM n çal flma konular na iliflkin bir sunum da yap ld n 13

14 DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT Donanma Komutan Oramiral Metin ATAÇ, Donanma Komutanl Amiralleri ile birlikte, 20 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ni ziyaret etti. Ziyaret kapsam nda, TÜB TAK MAM Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ve faaliyetleri hakk nda bir sunum yapt. Sunumun ard ndan Biliflim Teknolojileri, Enerji, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüleri ile Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü, Deniz Kuvvetleri Komutanl ile ilgili çal flmalar hakk nda sunum yapt ve ilgili enstitüler heyet taraf ndan ziyaret edildi n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT Ziyaret kapsam nda, TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) projeleri hakk nda bir sunum yap ld. Daha sonra Marmara Araflt rma Merkezi ne geçen DPT heyetine MAM Baflkan Vekili Önder YET fi TÜB - TAK MAM tan t m sunumu yapt. Ayr ca, Biliflim Teknolojileri, Enerji, Kimya ve Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar Ahmet TIKTIK ve Müsteflar Yard mc - s Halil brahim AKÇA 25 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Gebze Yerleflkesini ziyaret etti. Çevre, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri, G da ve Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Enstitüleri kendi enstitülerinin DPT projeleri hakk nda k sa bilgi verdiler. n 14

15 TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND TÜB TAK MAM (Marmara Araflt rma Merkezi) fl Gelifltirme Birimi taraf ndan 25 Nisan 2007 tarihinde, sanayicilerin yararlanabilece i Ar-Ge için verilebilecek mali destek programlar n tan tmak ve bunlardan nas l yararlan labilece i, bu Etkinlikte TÜB TAK MAM Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL ve fl Gelifltirme Birimi Yöneticisi Dr. Sibel S. ÖZDE- M R taraf ndan TÜB TAK MAM tan t m ve Ar-Ge destekleri konulu sunufl yap ld n imkanlar sanayicilerin nas l f rsata dönüfltürebilecekleri gibi konular irdelemek üzere Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) iflbirli i ile Sanayi Ar-Ge Teflvikleri: Olanaklar ve F rsatlar konulu bir bilgi günü düzenlendi. 15

16 ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED TÜB TAK ULAKB M, ULAKNET üzerinden verilen servislere yönelik ULAK- NET E itim ve Çal fltay n 4-6 Nisan 2007 tarihleri aras nda Mu la Gökova da düzenledi. Çal fltayla, ULAKNET uçlar aras nda bilgisayar güvenlik sorunlar n n sa lanmas, üniversitelerin a ve güvenlik konular ndan sorumlu çal flanlar n n biliflim suçlar konusunda bilgilenmeleri ve ULAKNET altyap s n n önümüzdeki dönemde yenilenmesine yönelik projelerin ve buna ba l politikalar n belirlenmesi amaçland. Çal fltay n ilk günü gerçeklefltirilen politika toplant s nda, Dünya da ve Türkiye de internet, yeni internet teknolojileri ve ULAKNET üzerinde uygulanabilirlikleri, araflt rma a altyap lar ve ULAKNET-2 planlar ile ULAKNET te güvenlik ve politika konular tart fl ld. lk gün ayr ca, TÜB TAK-ULAKB M in de üyesi bulundu u TERENA n n (Trans-European Research and Education Networking Association) temsilcileri Rok PAPEZ (ARNES) ve Paul DEKKERS (SURFnet) taraf ndan üniversiteleraras dolafl m konusunda yar m günlük bir e itim verildi. Çal fltay n ikinci ve üçüncü günlerinde, ULAKB M ve çeflitli üniversitelerden a ve güvenlik konular ndan sorumlu kifliler taraf ndan oluflturulan çal flma gruplar n n (Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Çal flma Grubu, Ulak-CSIRT Web Güvenli i ve Zay fl k Tarama Sistemleri Çal flma Grubu, ULAKNET-IPv6 Görev Gücü Oluflumu, Ulak-CSIRT A Eriflim Kontrolü Çal flma Grubu, Ulak-CSIRT Bal Küpü Tuza Çal flma Grubu) toplant lar gerçeklefltirildi. TÜB TAK Baflkanl k ile enstitülerinden ve ULAKNET kullan c s olan 50 üniversiteden toplam 140 kiflinin kat ld çal fltaya, Hollanda SURFnet ve Slovenya ARNES ten 2 kifli kat ld n 16

17 ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK taraf ndan verilen veya koordine edilen akademik Ar-Ge desteklerinin tan t ld Ulusal ve Uluslararas Akademik Ar-Ge Destekleri toplant s 3 fiubat 2007 tarihinde TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salonu nda 250 ye yak n araflt rmac n n kat l m yla düzenlendi. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinatörü Okan KARA yapt aç l fl konuflmas nda, bilim ve teknoloji alan nda ülkemizin son y llarda bafllatt - ilerleme hamlesinin güçlenerek devam etti ini, bunun sonuçlar n n da gerek ulusal gerekse uluslararas programlara baflvuran ve bu programlardan destek alan proje say lar ndaki yüksek art fl oranlar yla görüldü ünü belirtti. Avrupa Komisyonu nun bilim ve araflt rmadan sorumlu birimlerinin yay nlad raporlar n, Türkiye nin, özellikle son birkaç y l içerisinde bir at l m içerisinde oldu unu bildirdi ini ifade eden KARA, bu alandaki geliflmelerin son derece umut verici oldu unu söyledi. Ulusal Akademik Ar-Ge Desteklerini tan tmak üzere söz alan TÜB TAK Araflt rma Destek Programlar Baflkan Dr. Necdet GÜNER de, Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Projelerini Destekleme Program, Kariyer Program, Kamu Kurumlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Program ve H zl Destek Program gibi mevcut programlar n ve bu programlardaki son düzenlemelerin yan s ra yürürlü e yeni girmifl olan Bilimsel ve Teknolojik flbirli i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimi Projeleri ( fibap) Destekleme Program ve Evrensel Araflt rmac Program (EVRENA) hakk nda da bilgi verdi. kili ve Çoklu liflkiler Müdürü Esin ALTEN de Türkiye deki araflt rmac lar n, karfl l kl iflbirli i protokolü imzalanm fl olan ülkelerin bilim insanlar ile birlikte sunacaklar ve birlikte yürütecekleri araflt rma projelerine fon sa layan kili ve Çoklu flbirli i Programlar kapsam ndaki TÜB TAK desteklerini tan tt. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Fikirler Özel Program Ulusal rtibat Noktas Hakan KARATAfi da, AB 7.ÇP hakk nda genel bilgi verdikten sonra, araflt rmac lara çok özel f rsatlar sunan ve yeni bir giriflim olan Fikirler Özel Program n tan tt n 17

18 TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR... Uluslararas Ku- ramsal ve Uygula- mal Kimya Birli i (IUPAC-Internatio- nal Union of Pure and Applied Che- mistry) taraf ndan ve TÜB TAK Anka- ra Test ve Analiz Laboratuvar n n (ATAL) ev sahipli- inde, May s 2007 tarihleri ara- s nda stanbul As- keri Müze Kültür Sitesi nde, miko- toksin ve fikotok- sinler üzerine 12. Uluslararas IUPAC Sempozyumu dü- zenlenecek. Sempozyumda, konular nda dünyaca tan nm fl 27 davetli uzman n kat ld ana oturumlar, sempozyum bilimsel komitesi taraf ndan seçilmifl 105 bildiri ve 297 poster sunumlar, flirket tan t mlar ve cihaz üreticisi, g da flirketleri ile laboratuvar malzemesi firmalar n n 18

19 60 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 14. TOPLANTISI YAPILDI n AVRUPA KOM SYONU NUN B L M VE ARAfiTIRMADAN SORUMLU ÜYES POTOCNIK TÜB TAK IN KONU U OLARAK TÜRK YE Y Z YARET ETT n TÜB TAK VE TOBB fib RL LE AVRUPA TEKNOLOJ PLATFORMLARI KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK VE TÜS AD fib RL LE AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA B L M VE ARAfiTIRMA KONFERANSI DÜZENLEND n TPE LE PATENT TEfiV K fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK 26 EYLÜL 2006 TAR H T BAR YLE PATENT TEfiV K BAfiVURULARINI KABUL ETMEYE BAfiLADI n SSM VE TÜB TAK ARASINDA 7 PROJEN N SÖZLEfiMELER MZALANDI n ULUSAL MARKER ( fiaretley C ) PROJES KAMUOYUNA TANITILDI n ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI YAZ OKULU DÜZENLEND n TÜB TAK TAN ÜN VERS TE Ö RENC LER NE BURS n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARI Ç N B L M KAMPI DÜZENLED n TÜB TAK AFR KA ÜLKELER NE GIDALARIN NASIL KURUTULACA INI Ö RET YOR n I. ULUSAL SOSYAL B L MLERDE SÜREL YAYINCILIK KURULTAYI 2-3 KASIM 2006 TAR HLER NDE YAPILACAK n SA LIK B L MLER NDE SÜREL YAYINCILIK 4. ULUSAL SEMPOZYUMU YAPILACAK n TÜB TAK BAfiKAN VEK L Prof. Dr. NÜKET YET fi M MARLAR VE MÜHEND SLER GRUBU NUN KAHVALTILI TOPLANTISINA KATILDI n Prof. Dr. NÜKET YET fi SLOVENYA DA GÜNEY DO U AVRUPA DA NEDEN B L ME YATIRIM YAPILMALI? KONULU KONFERANSA KATILDI n Prof. Dr. NÜKET YET fi GAZ ÜN VERS TES NDE TEMEL B L MLER ALANINDAK GEL fimelerde TÜRK YE N N YER KONULU PANELE KATILDI n 9. ULUSAL GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl YAPILDI n KAZDA I M LL PARKI NDA EKOLOJ TEMELL DO A E T M n POPÜLER B L M K TAPLI I NA YEN KATILANLAR ULUSLARARASI B L M VE ARAfiTIRMA GÜNÜ DÜZENLEND n TÜB TAK ÖDÜL S STEM YEN DEN DÜZENLEND n AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER PROJELER HAZIRLAMA SEM NER DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI GIDA, TARIM VE B YOTEKNOLOJ ALANI TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA PROJE TEKL F SUNMA VE DE ERLEND RME E T M DÜZENLEND n AVRUPA GIDA TEKNOLOJ PLATFORMU DANIfiMA TOPLANTISI YAPILDI n ULAfiTIRMA VE ÇEVRE ALANINDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI PROJE ÖN TEKL FLER ÇA RISI AÇILDI n AB 6.ÇP (SPICOSA) PROJES n AVRUPA B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ GEL fit RME KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLENECEK n TÜB TAK YAYINLARIYLA 25. TÜYAP K TAP FUARI NA KATILDI n TÜB TAK SOBAG YÜRÜTME KOM TES SEKRETER Prof. Dr. YUSUF Z YA ÖZCAN NATO DA BEfiER VE TOPLUMSAL D NAM KLER PANEL BAfiKANI SEÇ LD n ULAKB M SA LIK B L MLER NDE SÜREL YAYINCILIK SEMPOZYUMU DÜZENLEND n PAK STAN HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK LE MO OL STAN B L MLER AKADEM S (MAS) ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n B YOBANKALAR: UYGULAMA ÖRNEKLER, ET K VE HUKUKSAL BOYUTLAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK IN B L M NSANLARIYLA fib RL SÜRÜYOR n TÜB TAK-BUTAL DA II. ULUSAL JEOK MYA SEMPOZYUMU DÜZENLEND n ULUSAL AKADEM K L SANS TOPLANTILARI DÜZENLEND n POPÜLER B L M K TAPLI I NA YEN KATILANLAR... n ürünlerini sergiledikleri bir fuar alan yer alacak. Ayr ca çal fltaylar, uydu toplant lar ve bir dizi uluslarara- 61 s ve Avrupa l kurumun parallel DUYURULAR... n ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI BAfiVURULARI BAfiLADI toplant lar ayn kampüste düzenlenecek YILI TÜB TAK B L M, H ZMET VE TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD n TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K VE AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI n TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... n TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI n MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU n TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED n AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT n ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT n UZAY DA fib RL... n OCAK 2007 TAR H T BAR YLE YÜRÜRLÜ E G REN PROJELER EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI n ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI n TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD n TÜB TAK - BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED IUPAC, mikotoksin ve fikotoksinler konusunda bafllatm fl oldu u ulus- 62 lararas sempozyumun ilkini 1972 y l nda sveç te düzenledi. Bugüne kadar Polonya, Fransa, sviçre, Avusturya, Güney Afrika, Japonya, Meksika, talya, Brezilya ve ABD de 11 sempozyum gerçeklefltirildi. Bu 63 TÜB TAK AK S DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA TANITILDI n TÜB TAK ÖNCÜLÜ ÜNDE, TEKNOLOJ PLATFORMLARI KURULDU n TÜRK YE - B RLEfi K KRALLIK UZAY B L MLER VE TEKNOLOJ LER fib RL ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK - ALMAN B L M, TEKNOLOJ VE ARAfiTIRMA n STRATEJ ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n ULUSLARARASI B L M, TEKNOLOJ VE YEN L K STRATEJ S ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK HEYET N N JAPONYA Z YARET n TÜB TAK HEYET N N ABD Z YARET n Ç N HALK CUMHUR YET MOST HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK HEYET TAYVAN I Z YARET ETT n TÜB TAK 20 LDE KOB LERLE BULUfiUYOR... n KOB F FUARLARI BAfiLADI... n TÜB TAK YURT Ç ÜN VERS TE BURS PPOGRAMI BURS M KTARI ARTIRILDI n 15. ULUSAL B L M OL MP YATLARI VE 12. ULUSAL LKÖ RET M MATEMAT K OL MP YATLARI NA BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI I NA YEN LER EKLEND sempozyumlar, mikotoksinler ve fikotoksinler üzerine yap lan analitik kimya, risk de erlendirme, insan sa l na etkileri, kontrol ve iyilefltirici araflt rma-gelifltirme faaliyetlerinin tart fl l p de erlendirildi i disiplinler aras bir toplant haline geldi n 64 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 15. TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK WEB S TES YEN LEND... n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL AÇILIfi KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK TEYDEB DEN K YEN DESTEK! n TÜB TAK B L M VE TOPLUM PROJE DESTEKLER PROGRAMI BAfiLADI... n AB ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIMI ARTIRMAYA YÖNEL K TÜB TAK DESTEKLER DEVAM ED YOR... n TÜB TAK UEKAE, BT GÜVENL KONUSUNDAK B LG B R K M N ÖZEL SEKTÖRLE PAYLAfiTI n TÜRK YE, 29 ÜLKEDEN 430 ARAfiTIRMACI VE 200 DEN FAZLA B L fi M KOB S NE EV SAH PL YAPTI n TÜB TAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORD NASYON OF S ARACILI I LE B L fi M F RMALARI ALMANYA DA! n ADIM ADIM 7. ÇERÇEVE PROGRAMI E T M KKTC DE DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NDA SOSYO-EKONOM K VE BEfiER B L MLER (SSH) TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULAfiTIRMA ALANI KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI SA LIK ALANI TEMAT K KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLEND n AB 7. ÇP NanoMatPro TEMAT K KONFERANSLARI YAPILDI n TÜB TAK ULAKB M VE TELEKOM N KASYON KURUMU ARASINDA AR-GE AMAÇLI fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ VE BOSNA HERSEK METROLOJ ENST TÜSÜ ARASINDA fib RL MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n TÜB TAK LE ARNAVUTLUK CUMHUR YET E T M VE B L M BAKANLI I ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n TÜB TAK LE ROMANYA B L MSEL ARAfiTIRMA OTOR TES ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL UYGULAMA PROGRAMI MZALANDI n MALEZYA HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜRK HEYET JRC Y Z YARET ETT n ALMANYA HELMHOLTZ ULUSAL ARAfiTIRMA MERKEZLER B RL BAfiKANI TÜB TAK'I Z YARET ETT n TÜB TAK B DEB ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI KIfi HAZIRLIK OKULU YAPILDI n TÜB TAK KOB LERE YÖNEL K B LG LEND RME FAAL YETLER NE DEVAM ED YOR n TÜRK AMER KAN B L M NSANLARI VE AKADEM SYENLER DERNE (TASSA) 3. YILLIK KONFERANSINI YALE ÜN VERS TES NDE DÜZENLED n COST GIDA VE TARIM ALAN KOM TES 3. TOPLANTISI YAPILDI n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI F NANSAL KONULAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KOB YARARINA ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n 2. ULUSAL GRID ÇALIfiTAYI YAPILDI n TÜB TAK BUTAL DA ULUSLARARASI ÇALIfiTAY DÜZENLEND n BRÜKSEL DE TARAL B LG LEND RME TOPLANTISI YAPILDI n STANBUL B L M VE TEKNOLOJ TAR H MÜZES TOPLANTISI YAPILDI n B L M YÖNET M (SCIENCE ADMINISTRATION) SEM NER n 7. TEKNOLOJ ÖDÜLLER Ç N BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI INA YEN LER EKLEND Detayl Bilgi çin: ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND n NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT n TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... n PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET n TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI n TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI n OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI n TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI n DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED n ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR...

20 TÜB TAK/Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas /2002 Ölçüm ve Günlük Hayat m z Cihangir Bayburto lu

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 0 7 S A Y I : 6 2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN N SAN 2005 44 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 44 N SAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN 2 0 0 5 46

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN 2 0 0 5 46 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN HAZ RAN 2005 46 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 46 HAZ RAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K 2 0 0 5 52

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K 2 0 0 5 52 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK 2005 52 Biz ygarl ktan, ilimden ve fenden kvvet al yor ve ona göre yürüyorz. Mstafa Kemal Atatürk 52 ARALIK 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S 2 0 0 6 S A Y I : 5 9 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1.

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009

S.T. Robotik-Mekatronik fiubat 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Boyama uygulamalar nda dikkat edilmesi gereken faktörler 38 Pazarlama Pazarlamada baflar l olman n yolu tek bir cesur hamleden geçer Reklam ndeksi 2A OTOMASYON...25 3T3...3 AKIfiKAN

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular BETON SEM NER 14 Ocak 2010 fiubemiz ve AKÇANSA iflbirli i ile yap lan seminer 14 Ocak 2010 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Aç l fl konuflmalar

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da Bursa 30 Mart 2007 AB Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp in yaz s Sayfa 2'de Bursa n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri Kitab Sayfa 7'de Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi Sayfa 9 da

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı