Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n n S A Y I : 6 5

2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 65 MAYIS 2007 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürcan Ozan Haber Merkezi Seval K l ç Ayflen Konuray nci Simer Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macun Mah. 3. Cadde 2/6 Yenimahalle Ankara Tel: Bas m Tarihi :.../05/2007 Yönetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Ankara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R n4 n5 n6 n7 n8 n10 n n10 n11 n12 18 n12 19 n13 n14 n14 n15 n16 n17 n18 7. ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR...

4 7. ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program (ÇP) Türkiye Forumu-3: 7.ÇP de Baflar ya Giden Yol Konferans TÜB TAK ve TURBO-ppp iflbirli iyle, Nisan 2007 tarihlerinde stanbul da düzenlendi. Aç l fl konuflmas n TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in yapt konferansa, Portland Üniversitesi nden Prof. Dr. Frederick BETZ ve Berlin Teknik Üniversitesi nden 20 projede imzas bulunan Prof. Dr. fiahin ALBAYRAK da konuflmac olarak kat ld. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi konuflmas nda; bilim, teknoloji ve yenili e yap lan yat r m n, yeni neslin gelece i için yap lan yat r m oldu unu hat rlatarak, Katma de erli ürün ihraç etmek isteyen, Avrupa yla yeni ba lant lar kurmak isteyen, AB nin Ar- Ge kulübüne girmek isteyen flirketler, KOB ler bu programda mutlaka yer almal d r dedi. 7. ÇP gibi uluslararas araflt rma programlar n, ulusal fonlar n bir tamamlay c s olarak gördü ünü belirten Prof. Dr. YE- T fi, sa lam bir ulusal Ar-Ge alt yap s n n uluslararas boyutla da desteklenmesiyle, Türk kurulufllar n n Avrupal meslektafllar yla beraber dünya çap nda araflt rmalara imza atmas n n zor olmayaca n kaydetti. Toplant da söz alan AB 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Okan KARA da, ÇP lerde baflar l olmak için en önemli unsurlardan birinin efllefltirme faaliyetleri oldu unu belirtti. Projelerde en az üç ülkeden üç farkl kurulufl yer almak zorunda. Konsorsiyumlar n oluflmas ortak arama duyurular na gelen yan tlardan ziyade, mevcut kurumsal iflbirlikleri ve kurumsal bilinirlilik ile gerçeklefliyor. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak Avrupa da ÇP lere kat lan di er ülkelerde 250 nin üzerinde kurulufl ile projeler arac l ile ortakl klar m z bulunuyor. Bu güçlü iflbirli i a sonucu oluflan erken uyar sistemi ile, konsorsiyumlara 4

5 Türk ortaklar n kat labilmesi için efllefltirme faaliyetleri yap - yoruz dedi. AB 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Hüseyin GÜLER ise, 7.ÇP için çizdi imiz yol haritas 6.ÇP den farkl l klar göstermekte ÇP de oldu u gibi herkese ayn hizmetleri sunarak istedi imiz baflar y elde edemeyece imizi düflünüyoruz. Dolay s yla; bilgilendirme faaliyetleri için stratejimiz hedef kitleye uygun e itim programlar gelifltirmekti. Ocak ay ndan Mart ay sonuna kadar 70'in üzerinde e itim toplant s düzenledik ve bu toplant lara 10 bine yak n araflt rmac kat ld. Türkiye, Türk flirketleri, Türk araflt rmac lar, üniversiteler 7. ÇP ye, 6. ÇP ye göre daha bilinçli ve haz r bir flekilde giriyorlar dedi. ki gün süren konferansta etkileflimli poster sunumlar arac l - yla kat l mc larla 6. ÇP deki baflar öyküleri, paralel oturumlarla 7. ÇP de baflar l olman n yollar, 7. ÇP ile teknoloji transferi, KOB ler için f rsat ve zorluklar, 7. ÇP de aç k olan ça r lar ve yeni aç lacak ça r - lara iliflkin bilgi ve tecrübeler paylafl ld. Tüm sektörlerden yüksek bir kat l m n gerçekleflti i konferansta, KOB ler ve Ar-Ge uzmanlar için Ulusal rtibat Noktalar yla etkileflimli özel görüflmeler gerçeklefltirildi ve ayn zamanda ortak arama etkinlikleriyle proje fikri gelifltiren araflt rmac lar bir araya gelme f rsat buldu n Toplant da yap lan sunumlar ve ayr nt l bilgi için: NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT 2003 y l ndan beri NATO da Public Diplomacy (Kamu Diplomasisi) nde Genel Sekreter Yard mc s olarak görev yapan Jean FOURNET, 26 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), 27 Nisan 2007 tarihinde de NATO Kamu Diplomasisi Bölümü Bar fl ve Güvenlik çin Bilim Program Direktörü Dr. Deniz BETEN ile TÜB TAK ziyaret etti. TÜB TAK MAM ziyareti kapsam nda, TÜB TAK MAM Baflkan Vekili Önder YET fi in aç - l fl konuflmas n n ard ndan Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL TÜB TAK MAM ve TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ndeki di er enstitülere iliflkin bilgi verdi. Jean FOURNET de, TÜB TAK MAM n geldi i nokta ve geliflmelerden etkilendi ini ifade ederek, NATO SPS (Science for Peace and Security- Bar fl ve Güvenlik çin Bilim) Program ile ilgili çeflitli bilgiler aktard. Terörizme Karfl Savunma, Di er Güvenlik Tehditlerine Karfl Koymak çin Bilimsel flbirli i ve Ortak Ülke Öncelikleri ana bafll klar nda üç önceli i bulunan NATO SPS Program n n amac n n; NATO üyesi ülkelerle, ortak ülkeler (Azerbeycan, Bosna-Hersek, Finlandiya, Moldovya, rlanda, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna vb.) ve Akdeniz ülkeleri (Cezayir, M s r, srail, Ürdün, Moritanya, Fas, Tunus) aras ndaki bilimsel iliflkilerin art r lmas oldu unu vurgulayan Jean FOURNET ayr ca, bu program kapsam nda düzenlenen çeflitli yaz okullar /çal fltaylar n, ülkeler aras uzman de ifliminin ve program önceliklerine uygun projelerin NATO taraf ndan desteklendi ini belirtti. 27 Nisan 2007 tarihindeki TÜB TAK ziyareti kapsam nda gerçeklefltirilen toplant da ise, Prof. Dr. Nüket YET fi in aç l fl konuflmas n n ard ndan, TÜB - TAK n ve NATO Bar fl ve Güvenlik çin Bilim Komitesinin faaliyetleri tan t ld ve gelecekteki iflbirli i olanaklar de- erlendirildi n 5

6 TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND TÜB TAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), NATO deste i ile Science For Peace and Security Program alt nda yürütülmekte olan "The Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment" isimli proje dahilinde Nisan 2007 tarihleri aras nda stanbul da proje ile ayn ismi tafl yan bir ileri düzey araflt rma çal fltay düzenledi. Çal fltay ile. çevre ve insan sa l üzerine son derece zararl etkileri olan kal c organik kirleticiler hakk nda araflt rma yapan bilim insanlar n bir araya getirerek entegrasyonu sa lamak ve söz konusu alanlarda yap - lan en son geliflmeleri ortak bir platformda paylaflmak amaçland. NATO SPS (Science for Peace & Security) Çevre Güvenli i Program Direktörü Dr. Deniz BETEN in aç l fl konuflmas ile bafllayan çal fltay Direktor Yard mc s Dr. Ebru MEHMETL nin konuflmas ile devam etti. Çal fltay kapsam nda ayr ca, n Düzenleyici Unsurlar n Görüntüleme Aktiviteleri ve Güncel Durum n Kaynaklar, Sal n m Yollar, Ak bet ve Tafl n m n yilefltirme Yöntemleri n Sa l k Etkileri n Ölçüm Yöntemlerindeki Yenilikler bilimsel konular üzerinde sunumlar yap ld ve kat l mc lar n sorular cevapland r ld. Kal c Organik Kirleticiler Kal c Organik Kirleticiler çevresel koflullara dayan kl l klar, hava ak mlar yoluyla uzun mesafeler katederek yay labilmeleri ve besin zincirine aktar lmas yla insan, hayvan ve bitki dokular nda biyolojik birikime u ramalar ndan dolay küresel boyutta insan ve çevre sa l üzerinde zararl etkilere yol açan kimyasal bilefliklerdir. Bu nedenle bu maddelerle mücadele günümüzün en önemli problemi haline gelmifltir n 6

7 TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT TÜB TAK n koordinasyonunda TÜB TAK yetkilileri ile beraber Ortado u Teknik Üniver- sitesi, NORTEL-NETAfi (YASED), Türkiye Biliflim Derne i (Sun Microsystems), stanbul Ticaret Odas, Çankaya Üniversitesi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl -TAGEM, Bo aziçi Üni- versitesi ve Koç Holding den üst düzey yöneticilerden oluflan 15 kiflilik bir heyet, Mart 2007 tarihleri aras nda spanya-sevilla da bulunan JRC-IPTS (Institute for Pros- pective Technological Studies) Enstitüsü nü ziyaret etti. JOINT RESEARCH CENTRE (Ortak Araflt rma Merkezi): AB'nin Ortak Araflt rma Merkezi (JRC) Direktörlü ü, AB politikalar Ekim 2005 tarihlerinde TÜB TAK Baflkanl nda ve Marmara Araflt rma Merkezi nde gerçeklefltirilen JRC Bilgi Günleri s ras nda Türkiye'nin JRC Ensititülerini ziyaret talebi sonras nda, Eylül 2006 tarihlerinde talya da bulunan JRC ISPRA Site ve 7-8 fiubat 2007 tarihlerinde Belçika Geel de bulunan JRC IRMM Enstitüsü ne ziyaretler gerçeklefltirildi. Bu ziyaretler s ras nda, Türk araflt rma kurumlar ve JRC Enstitüleri aras nda önemli ve olumlu iflbirliklerine arac l k yap ld. JRC-IPTS Enstitüsü ne yap lan ziyaret kapsam nda da, Türk heyet yetkilileri ve JRC yetkilileri aras nda yuvarlak masa toplant s, karfl l kl tan t m sunumlar ve birebir görüflmeler gerçeklefltirildi; iflbirli i alanlar hakk nda karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Ziyaretler kapsam nda önümüzdeki aylarda JRC nin Almanya Karlsruhe de bulunan ITU (Institute for Transuranium Elements) (http://itu.jrc.cec.eu.int/) ve Hollanda Petten de bulunan IE (Institute for Energy) Ensitütülerine de (http://ie.jrc.cec.eu.int/) üst düzey Türk heyet ziyaretlerinin gerçeklefltirilmesine karar verildi n n n oluflmas na ve geliflmesine bilimsel araflt rmalar arac l yla özel ve ulusal ç karlardan ba ms z olarak AB'nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Avrupa'dan gelen çeflitli araflt rmac - lar n çal flt talya, spanya, Belçika, Hollanda ve Almanya'da bulunan 7 araflt rma merkezinden (enstitüsünden) oluflmaktad r. Web: 7

8 TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... Ankara Kitap Günleri Fuar... Ankara Kitap Günleri Fuar 24 Mart -1 Nisan 2007 tarihleri aras nda AKM de gerçeklefltirildi. Ankaral lar n yo un ilgi gösterdi i TÜB TAK stand nda toplam 9382 kitap sat ld Hayvan Bulun, lk Okuma - Denizin Alt nda ve lk Okuma - Vücudunuz kitaplar en çok satanlar aras ndayd. TÜB TAK Yay n Komisyonu üyesi Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR n fuarda üniversite ö rencileriyle girdi i iflbirli iyle bir yenili e daha imza at ld. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Ö retmenli i Lisans Program ö rencileri Popüler Bilim Kitaplar n önceden incelediler ve her gün 3-4 ö renci fuar stand nda bulunarak çocuklara ve velilerine yay nlar n bilimselli ini ve MEB müfredat na uygunlu unu anlatarak kitap sat fl na katk da bulundu. Bu baflar l uygulama zmir de de Ege Üniversitesi nin E itim Bilimleri Fakültesi ö rencileriyle devam ettirildi.

9 Bursa Kitap Fuar... TÜYAP n düzenledi i 5. Bursa Kitap Fuar 3-11 Mart 2007 tarihleri aras nda TÜYAP Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Geçti- imiz y l Bursa Kitap Fuar na 6795 kitapla kat lan TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar Müdürlü ü 2007 y l nda kitab okuyucuyla buluflturdu. Gerçeklefltirildi i ilk y ldan itibaren Bursa Kitap Fuar na her y l kat lan TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar na Bursal lar yo un ilgi gösterdi. Zekâ Oyunlar 1, Zekâ Oyunlar 2, Tüfek, Mikrop ve Çelik ve Erken Çocukluk Kitapl n n yeni yay mlanan lk Okuma Serisi nden Vücudunuz kitaplar en çok satanlar aras ndayd. zmir Kitap Fuar... TÜYAP n düzenledi i 12. zmir Kitap Fuar Nisan 2007 tarihleri aras nda zmir Fuar Alan nda gerçeklefltirildi. Fuar boyunca, kitap sat ld. zmirlilerin yo un ilgi gösterdi i TÜB TAK stand nda, Zekâ Oyunlar 2, Tüfek, Mikrop ve Çelik ve Yunan ve Roma Mitolojisi kitaplar en çok satanlar aras ndayd. 9

10 PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET Pakistan Federal Bakan ve Yüksekö retim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Atta-Ur-RAHMAN, TÜB TAK ve Pakistan Yüksekö retim Kurulu aras nda bilim ve teknoloji alan nda gerçeklefltirilebilecek iflbirli i faaliyetleri hakk nda görüflmelerde bulunmak amac yla, TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi'i 9 Nisan 2007 tarihinde ziyaret etti. Prof. Dr. Atta-Ur-RAH- MAN toplant da, Pakistan n e itim, bilim ve teknoloji alan ndaki mevcut durumu ve geliflme stratejileri hakk nda bilgi verdi. Prof. Dr. Nüket YET fi in de Türkiye nin bilim ve teknoloji alan ndaki mevcut durumunu ve TÜB TAK n faaliyetlerini aktard toplant da, TÜB TAK ile Pakistan Yüksekö retim Kurulu aras nda öncelikli iflbirli i alanlar üzerinde duruldu. TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 19 Nisan 2007 tarihinde Macar Bilimsel Araflt rma Vakf (Hungarian Scientific Research Fund - OTKA) taraf ndan düzenlenen Role of National Funding Agencies in Shaping European Science bafll kl panele, Nisan 2007 tarihlerinde Avrupa Bilim Vakf 'n n (European Science Foundation ESF) Yönetim Konseyi (Governing Council) ve 21 Nisan 2007 tarihinde de Avrupa Araflt rma Kurumlar Baflkanlar 'n n (European Heads Of Research Councils Euro- HORCs) Genel Kurul (General Assembly) Toplant lar na kat ld n 10

11 TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK ile Macaristan Ulusal Araflt rma ve Teknoloji Ofisi (National Office for Research and Technology NKTH) aras nda 12 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da imzalanm fl olan Bilim ve Teknolojide flbirli i Protokolü çerçevesinde, y llar nda desteklenecek ortak projelerin görüflüldü ü TÜB TAK-NKTH Ortak Komite Toplant s 12 Nisan 2007 tari- TÜB TAK Heyetinin Baflkanl n TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA- AN, Macaristan-NKTH Heyetinin Baflkanl - n da NKTH Uluslararas liflkiler Daire Baflkan Ildikó KOVACS n yapt toplant da, gündem maddeleri çerçevesinde, karfl l kl olarak Türkiye ve Macaristan daki bilimsel ve teknolojik geliflmelerden söz edildi, TÜB - TAK ve NKTH nin bilim, teknoloji ve yenilik konular nda yapt faaliyetler tan t ld. Toplant da ayr ca, taraflarca 8 ortak projenin desteklenmesine karar verildi n hinde TÜB TAK'ta yap ld. 11

12 OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl (B DEB) taraf ndan düzenlenen 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar ve 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat n n s navlar, Nisan 2007 tarihlerinde 28 ilde ve Lefkofla da yap ld. 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar 15. Ulusal Bilim Olimpiyatlar, ortaö retim kurumlar na ve ilkö retim kurumlar n n 8. s n flar na devam etmekte olan ö rencileri temel bilimlerde çal flmalar yapmaya özendirmek, çal flmalar n yönlendirmek ve bu alanlarda özel e itim olanaklar sa lamak yolu ile geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenleniyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallar nda yap lan Ulusal Bilim Olimpiyatlar s navlar na bu y l 7632 ö renci kat ld. Bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride de erlendirilecek olan s nav sonunda baflar l olan ö renciler, A ustos-eylül aylar nda yap lacak olan Yaz Haz rl k Okuluna davet edilecekler ve Aral k ay nda Ankara da yap lacak olan ikinci aflama s nav na girmeye hak kazanacaklar. Bu s navda da baflar gösteren ö renciler uluslararas bilim olimpiyatlar k fl haz rl k okuluna davet edilecekler. kinci Aflama S navlar sonucunda dereceye giren ö rencilere para ödülü ve madalya verilecek. TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI Türk-Alman fl Konseyi (TA K) bünyesinde oluflturulan Bilim, Araflt rma ve Teknoloji Çal flma Grubu nun 2. Toplant s, 16 Nisan 2007 tarihinde Hannover de yap ld. Efl baflkanl n Türk taraf ad na TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN n, Alman taraf ad na ise BMBF'den MinDirig Klaus LUTHER in yapt toplant da, üniversiteleraras iflbirli i, KOB ler aras iflbirli i ve ortak sanayi Ar-Ge projeleri destekleme mekanizmalar tart fl ld n Ayr ca Türkiye genelinde dereceye giren ö renciler, kat ld klar ilk Üniversite Girifl S nav nda bir kereye özgü olmak üzere, ald klar derece oran nda ek katsay uygulamas ndan yararlanabilecekler. Bu ö renciler ilgili alanlar nda üniversiteye kay t yapt rd klar takdirde TÜB TAK n üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanacaklar. 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat lkö retim okullar n n üst s n flar na devam etmekte olan ö rencileri, matematik alan nda çal flmalar yapmak üzere yönlendirmek, bu ö rencilere ilgi ve yetenekleri do rultusunda erken yafllardan itibaren özel e itim olanaklar sa layarak geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen 12. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat s nav na bu y l 3582 ö renci kat ld. Tek aflamal olan s navda dereceye giren ö rencilere madalyalar n yan s ra özel e itim kurslar ve baflar belgeleri verilecek n 12

13 TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM), Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE) ve Savunma Sanayi Araflt rma ve Gelifltirme Enstitüsü (SAGE) Nisan 2007 tarihleri aras nda Almanya da düzenlenen, bu sene Türkiye nin partner ülke oldu u Hannover Messe 2007 fuar na kat ld. TÜB TAK stand, TOBB Baflkan Rifat H SARCIKLIO - LU ve TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat YALÇINTAfi n yan s ra yerli ve yabanc birçok kifli taraf ndan ziyaret edildi ifl ba lant s, 70 e yak n ülkeden den fazla kat l mc, m 2 lik sergileme alan ve ziyaretçi potansiyeli bulunan bu dev organizasyona, TÜB TAK MAM 3 enstitüsü ile kat ld. TÜB TAK MAM G da Enstitüsü fuarda rasyon ve acil rasyon paketleri, f nd k, biyobozunur malzemeler, kefir ürünlerini; Kimya ve Çevre Enstitüsü sodyum borhidrür, plastik polimerik kaplama malzemesi ürünlerini ve Enerji Enstitüsü de hidrojen üretim sistemi, hidrojen saflaflt rma ünitesi, yak t pili bileflenleri, yak t pili prototip ürünlerini sergiledi. Fuarda ayr ca, 16 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK enstitüleri ve MAM n çal flma konular na iliflkin bir sunum da yap ld n 13

14 DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT Donanma Komutan Oramiral Metin ATAÇ, Donanma Komutanl Amiralleri ile birlikte, 20 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ni ziyaret etti. Ziyaret kapsam nda, TÜB TAK MAM Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL TÜB TAK Gebze Yerleflkesi ve faaliyetleri hakk nda bir sunum yapt. Sunumun ard ndan Biliflim Teknolojileri, Enerji, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüleri ile Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü, Deniz Kuvvetleri Komutanl ile ilgili çal flmalar hakk nda sunum yapt ve ilgili enstitüler heyet taraf ndan ziyaret edildi n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT Ziyaret kapsam nda, TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) projeleri hakk nda bir sunum yap ld. Daha sonra Marmara Araflt rma Merkezi ne geçen DPT heyetine MAM Baflkan Vekili Önder YET fi TÜB - TAK MAM tan t m sunumu yapt. Ayr ca, Biliflim Teknolojileri, Enerji, Kimya ve Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar Ahmet TIKTIK ve Müsteflar Yard mc - s Halil brahim AKÇA 25 Nisan 2007 tarihinde TÜB TAK Gebze Yerleflkesini ziyaret etti. Çevre, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri, G da ve Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Enstitüleri kendi enstitülerinin DPT projeleri hakk nda k sa bilgi verdiler. n 14

15 TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND TÜB TAK MAM (Marmara Araflt rma Merkezi) fl Gelifltirme Birimi taraf ndan 25 Nisan 2007 tarihinde, sanayicilerin yararlanabilece i Ar-Ge için verilebilecek mali destek programlar n tan tmak ve bunlardan nas l yararlan labilece i, bu Etkinlikte TÜB TAK MAM Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL ve fl Gelifltirme Birimi Yöneticisi Dr. Sibel S. ÖZDE- M R taraf ndan TÜB TAK MAM tan t m ve Ar-Ge destekleri konulu sunufl yap ld n imkanlar sanayicilerin nas l f rsata dönüfltürebilecekleri gibi konular irdelemek üzere Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) iflbirli i ile Sanayi Ar-Ge Teflvikleri: Olanaklar ve F rsatlar konulu bir bilgi günü düzenlendi. 15

16 ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED TÜB TAK ULAKB M, ULAKNET üzerinden verilen servislere yönelik ULAK- NET E itim ve Çal fltay n 4-6 Nisan 2007 tarihleri aras nda Mu la Gökova da düzenledi. Çal fltayla, ULAKNET uçlar aras nda bilgisayar güvenlik sorunlar n n sa lanmas, üniversitelerin a ve güvenlik konular ndan sorumlu çal flanlar n n biliflim suçlar konusunda bilgilenmeleri ve ULAKNET altyap s n n önümüzdeki dönemde yenilenmesine yönelik projelerin ve buna ba l politikalar n belirlenmesi amaçland. Çal fltay n ilk günü gerçeklefltirilen politika toplant s nda, Dünya da ve Türkiye de internet, yeni internet teknolojileri ve ULAKNET üzerinde uygulanabilirlikleri, araflt rma a altyap lar ve ULAKNET-2 planlar ile ULAKNET te güvenlik ve politika konular tart fl ld. lk gün ayr ca, TÜB TAK-ULAKB M in de üyesi bulundu u TERENA n n (Trans-European Research and Education Networking Association) temsilcileri Rok PAPEZ (ARNES) ve Paul DEKKERS (SURFnet) taraf ndan üniversiteleraras dolafl m konusunda yar m günlük bir e itim verildi. Çal fltay n ikinci ve üçüncü günlerinde, ULAKB M ve çeflitli üniversitelerden a ve güvenlik konular ndan sorumlu kifliler taraf ndan oluflturulan çal flma gruplar n n (Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Çal flma Grubu, Ulak-CSIRT Web Güvenli i ve Zay fl k Tarama Sistemleri Çal flma Grubu, ULAKNET-IPv6 Görev Gücü Oluflumu, Ulak-CSIRT A Eriflim Kontrolü Çal flma Grubu, Ulak-CSIRT Bal Küpü Tuza Çal flma Grubu) toplant lar gerçeklefltirildi. TÜB TAK Baflkanl k ile enstitülerinden ve ULAKNET kullan c s olan 50 üniversiteden toplam 140 kiflinin kat ld çal fltaya, Hollanda SURFnet ve Slovenya ARNES ten 2 kifli kat ld n 16

17 ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK taraf ndan verilen veya koordine edilen akademik Ar-Ge desteklerinin tan t ld Ulusal ve Uluslararas Akademik Ar-Ge Destekleri toplant s 3 fiubat 2007 tarihinde TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salonu nda 250 ye yak n araflt rmac n n kat l m yla düzenlendi. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinatörü Okan KARA yapt aç l fl konuflmas nda, bilim ve teknoloji alan nda ülkemizin son y llarda bafllatt - ilerleme hamlesinin güçlenerek devam etti ini, bunun sonuçlar n n da gerek ulusal gerekse uluslararas programlara baflvuran ve bu programlardan destek alan proje say lar ndaki yüksek art fl oranlar yla görüldü ünü belirtti. Avrupa Komisyonu nun bilim ve araflt rmadan sorumlu birimlerinin yay nlad raporlar n, Türkiye nin, özellikle son birkaç y l içerisinde bir at l m içerisinde oldu unu bildirdi ini ifade eden KARA, bu alandaki geliflmelerin son derece umut verici oldu unu söyledi. Ulusal Akademik Ar-Ge Desteklerini tan tmak üzere söz alan TÜB TAK Araflt rma Destek Programlar Baflkan Dr. Necdet GÜNER de, Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Projelerini Destekleme Program, Kariyer Program, Kamu Kurumlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Program ve H zl Destek Program gibi mevcut programlar n ve bu programlardaki son düzenlemelerin yan s ra yürürlü e yeni girmifl olan Bilimsel ve Teknolojik flbirli i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimi Projeleri ( fibap) Destekleme Program ve Evrensel Araflt rmac Program (EVRENA) hakk nda da bilgi verdi. kili ve Çoklu liflkiler Müdürü Esin ALTEN de Türkiye deki araflt rmac lar n, karfl l kl iflbirli i protokolü imzalanm fl olan ülkelerin bilim insanlar ile birlikte sunacaklar ve birlikte yürütecekleri araflt rma projelerine fon sa layan kili ve Çoklu flbirli i Programlar kapsam ndaki TÜB TAK desteklerini tan tt. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Fikirler Özel Program Ulusal rtibat Noktas Hakan KARATAfi da, AB 7.ÇP hakk nda genel bilgi verdikten sonra, araflt rmac lara çok özel f rsatlar sunan ve yeni bir giriflim olan Fikirler Özel Program n tan tt n 17

18 TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR... Uluslararas Ku- ramsal ve Uygula- mal Kimya Birli i (IUPAC-Internatio- nal Union of Pure and Applied Che- mistry) taraf ndan ve TÜB TAK Anka- ra Test ve Analiz Laboratuvar n n (ATAL) ev sahipli- inde, May s 2007 tarihleri ara- s nda stanbul As- keri Müze Kültür Sitesi nde, miko- toksin ve fikotok- sinler üzerine 12. Uluslararas IUPAC Sempozyumu dü- zenlenecek. Sempozyumda, konular nda dünyaca tan nm fl 27 davetli uzman n kat ld ana oturumlar, sempozyum bilimsel komitesi taraf ndan seçilmifl 105 bildiri ve 297 poster sunumlar, flirket tan t mlar ve cihaz üreticisi, g da flirketleri ile laboratuvar malzemesi firmalar n n 18

19 60 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 14. TOPLANTISI YAPILDI n AVRUPA KOM SYONU NUN B L M VE ARAfiTIRMADAN SORUMLU ÜYES POTOCNIK TÜB TAK IN KONU U OLARAK TÜRK YE Y Z YARET ETT n TÜB TAK VE TOBB fib RL LE AVRUPA TEKNOLOJ PLATFORMLARI KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK VE TÜS AD fib RL LE AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA B L M VE ARAfiTIRMA KONFERANSI DÜZENLEND n TPE LE PATENT TEfiV K fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK 26 EYLÜL 2006 TAR H T BAR YLE PATENT TEfiV K BAfiVURULARINI KABUL ETMEYE BAfiLADI n SSM VE TÜB TAK ARASINDA 7 PROJEN N SÖZLEfiMELER MZALANDI n ULUSAL MARKER ( fiaretley C ) PROJES KAMUOYUNA TANITILDI n ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI YAZ OKULU DÜZENLEND n TÜB TAK TAN ÜN VERS TE Ö RENC LER NE BURS n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARI Ç N B L M KAMPI DÜZENLED n TÜB TAK AFR KA ÜLKELER NE GIDALARIN NASIL KURUTULACA INI Ö RET YOR n I. ULUSAL SOSYAL B L MLERDE SÜREL YAYINCILIK KURULTAYI 2-3 KASIM 2006 TAR HLER NDE YAPILACAK n SA LIK B L MLER NDE SÜREL YAYINCILIK 4. ULUSAL SEMPOZYUMU YAPILACAK n TÜB TAK BAfiKAN VEK L Prof. Dr. NÜKET YET fi M MARLAR VE MÜHEND SLER GRUBU NUN KAHVALTILI TOPLANTISINA KATILDI n Prof. Dr. NÜKET YET fi SLOVENYA DA GÜNEY DO U AVRUPA DA NEDEN B L ME YATIRIM YAPILMALI? KONULU KONFERANSA KATILDI n Prof. Dr. NÜKET YET fi GAZ ÜN VERS TES NDE TEMEL B L MLER ALANINDAK GEL fimelerde TÜRK YE N N YER KONULU PANELE KATILDI n 9. ULUSAL GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl YAPILDI n KAZDA I M LL PARKI NDA EKOLOJ TEMELL DO A E T M n POPÜLER B L M K TAPLI I NA YEN KATILANLAR ULUSLARARASI B L M VE ARAfiTIRMA GÜNÜ DÜZENLEND n TÜB TAK ÖDÜL S STEM YEN DEN DÜZENLEND n AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER PROJELER HAZIRLAMA SEM NER DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI GIDA, TARIM VE B YOTEKNOLOJ ALANI TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA PROJE TEKL F SUNMA VE DE ERLEND RME E T M DÜZENLEND n AVRUPA GIDA TEKNOLOJ PLATFORMU DANIfiMA TOPLANTISI YAPILDI n ULAfiTIRMA VE ÇEVRE ALANINDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI PROJE ÖN TEKL FLER ÇA RISI AÇILDI n AB 6.ÇP (SPICOSA) PROJES n AVRUPA B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ GEL fit RME KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLENECEK n TÜB TAK YAYINLARIYLA 25. TÜYAP K TAP FUARI NA KATILDI n TÜB TAK SOBAG YÜRÜTME KOM TES SEKRETER Prof. Dr. YUSUF Z YA ÖZCAN NATO DA BEfiER VE TOPLUMSAL D NAM KLER PANEL BAfiKANI SEÇ LD n ULAKB M SA LIK B L MLER NDE SÜREL YAYINCILIK SEMPOZYUMU DÜZENLEND n PAK STAN HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK LE MO OL STAN B L MLER AKADEM S (MAS) ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n B YOBANKALAR: UYGULAMA ÖRNEKLER, ET K VE HUKUKSAL BOYUTLAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK IN B L M NSANLARIYLA fib RL SÜRÜYOR n TÜB TAK-BUTAL DA II. ULUSAL JEOK MYA SEMPOZYUMU DÜZENLEND n ULUSAL AKADEM K L SANS TOPLANTILARI DÜZENLEND n POPÜLER B L M K TAPLI I NA YEN KATILANLAR... n ürünlerini sergiledikleri bir fuar alan yer alacak. Ayr ca çal fltaylar, uydu toplant lar ve bir dizi uluslarara- 61 s ve Avrupa l kurumun parallel DUYURULAR... n ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI BAfiVURULARI BAfiLADI toplant lar ayn kampüste düzenlenecek YILI TÜB TAK B L M, H ZMET VE TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD n TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K VE AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI n TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... n TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI n MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU n TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED n AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT n ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT n UZAY DA fib RL... n OCAK 2007 TAR H T BAR YLE YÜRÜRLÜ E G REN PROJELER EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI n ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI n TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD n TÜB TAK - BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED IUPAC, mikotoksin ve fikotoksinler konusunda bafllatm fl oldu u ulus- 62 lararas sempozyumun ilkini 1972 y l nda sveç te düzenledi. Bugüne kadar Polonya, Fransa, sviçre, Avusturya, Güney Afrika, Japonya, Meksika, talya, Brezilya ve ABD de 11 sempozyum gerçeklefltirildi. Bu 63 TÜB TAK AK S DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA TANITILDI n TÜB TAK ÖNCÜLÜ ÜNDE, TEKNOLOJ PLATFORMLARI KURULDU n TÜRK YE - B RLEfi K KRALLIK UZAY B L MLER VE TEKNOLOJ LER fib RL ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK - ALMAN B L M, TEKNOLOJ VE ARAfiTIRMA n STRATEJ ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n ULUSLARARASI B L M, TEKNOLOJ VE YEN L K STRATEJ S ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK HEYET N N JAPONYA Z YARET n TÜB TAK HEYET N N ABD Z YARET n Ç N HALK CUMHUR YET MOST HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK HEYET TAYVAN I Z YARET ETT n TÜB TAK 20 LDE KOB LERLE BULUfiUYOR... n KOB F FUARLARI BAfiLADI... n TÜB TAK YURT Ç ÜN VERS TE BURS PPOGRAMI BURS M KTARI ARTIRILDI n 15. ULUSAL B L M OL MP YATLARI VE 12. ULUSAL LKÖ RET M MATEMAT K OL MP YATLARI NA BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI I NA YEN LER EKLEND sempozyumlar, mikotoksinler ve fikotoksinler üzerine yap lan analitik kimya, risk de erlendirme, insan sa l na etkileri, kontrol ve iyilefltirici araflt rma-gelifltirme faaliyetlerinin tart fl l p de erlendirildi i disiplinler aras bir toplant haline geldi n 64 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 15. TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK WEB S TES YEN LEND... n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL AÇILIfi KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK TEYDEB DEN K YEN DESTEK! n TÜB TAK B L M VE TOPLUM PROJE DESTEKLER PROGRAMI BAfiLADI... n AB ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIMI ARTIRMAYA YÖNEL K TÜB TAK DESTEKLER DEVAM ED YOR... n TÜB TAK UEKAE, BT GÜVENL KONUSUNDAK B LG B R K M N ÖZEL SEKTÖRLE PAYLAfiTI n TÜRK YE, 29 ÜLKEDEN 430 ARAfiTIRMACI VE 200 DEN FAZLA B L fi M KOB S NE EV SAH PL YAPTI n TÜB TAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORD NASYON OF S ARACILI I LE B L fi M F RMALARI ALMANYA DA! n ADIM ADIM 7. ÇERÇEVE PROGRAMI E T M KKTC DE DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NDA SOSYO-EKONOM K VE BEfiER B L MLER (SSH) TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULAfiTIRMA ALANI KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI SA LIK ALANI TEMAT K KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLEND n AB 7. ÇP NanoMatPro TEMAT K KONFERANSLARI YAPILDI n TÜB TAK ULAKB M VE TELEKOM N KASYON KURUMU ARASINDA AR-GE AMAÇLI fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ VE BOSNA HERSEK METROLOJ ENST TÜSÜ ARASINDA fib RL MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n TÜB TAK LE ARNAVUTLUK CUMHUR YET E T M VE B L M BAKANLI I ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n TÜB TAK LE ROMANYA B L MSEL ARAfiTIRMA OTOR TES ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL UYGULAMA PROGRAMI MZALANDI n MALEZYA HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜRK HEYET JRC Y Z YARET ETT n ALMANYA HELMHOLTZ ULUSAL ARAfiTIRMA MERKEZLER B RL BAfiKANI TÜB TAK'I Z YARET ETT n TÜB TAK B DEB ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI KIfi HAZIRLIK OKULU YAPILDI n TÜB TAK KOB LERE YÖNEL K B LG LEND RME FAAL YETLER NE DEVAM ED YOR n TÜRK AMER KAN B L M NSANLARI VE AKADEM SYENLER DERNE (TASSA) 3. YILLIK KONFERANSINI YALE ÜN VERS TES NDE DÜZENLED n COST GIDA VE TARIM ALAN KOM TES 3. TOPLANTISI YAPILDI n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI F NANSAL KONULAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KOB YARARINA ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n 2. ULUSAL GRID ÇALIfiTAYI YAPILDI n TÜB TAK BUTAL DA ULUSLARARASI ÇALIfiTAY DÜZENLEND n BRÜKSEL DE TARAL B LG LEND RME TOPLANTISI YAPILDI n STANBUL B L M VE TEKNOLOJ TAR H MÜZES TOPLANTISI YAPILDI n B L M YÖNET M (SCIENCE ADMINISTRATION) SEM NER n 7. TEKNOLOJ ÖDÜLLER Ç N BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI INA YEN LER EKLEND Detayl Bilgi çin: ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND n NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT n TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... n PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET n TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI n TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI n OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI n TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI n DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED n ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR...

20 TÜB TAK/Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas /2002 Ölçüm ve Günlük Hayat m z Cihangir Bayburto lu

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N E Y L Ü L n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 9 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 7 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N fi U B A T n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 4 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N N S A N n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak!

AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak! AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak! 20.04.2007 Üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına AB 7. Çerçeve Programı nda başarılı olmanın yolları anlatılıyor. TÜBİTAK,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. agustos 11/1/07 11:03 AM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 8 agustos 11/1/07 11:03 AM Page 2 Biz uygarl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN?

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? MED POL ÜN VERS TES Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? lk ad mlar n 2011-2012 e itim döneminde atan Medipol Üniversitesi Ö renci Bilim fienli i nin 2 ncisi bafll yor.

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

06.05.2008. Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var.

06.05.2008. Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var. 06.05.2008 Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var. 1 TÇMB 2008 / MAYIS AYI EĞĐTĐM TAKVĐMĐ 12 Mayıs 2008 ISO

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye nin ilk kampüs üniversitesi 23.000 i aşkın öğrenci 16.500 lisans, 4.100 master ve 2.400 doktora 68 farklı ülkeden 1.400 ü aşkın uluslararası öğrenci 2.500 akademik

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı