Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor"

Transkript

1 Dünyanın çatısını kapladı 02 Oğuzhan Adak, Avrupa ya, Ortadoğu ya ve Uzakdoğu ya 100 bin metrekare uzay sistem çelik çatı ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracatı yaptı PARK, işbirliği için firmaları bekliyor Rekabetin yolu bilişimden geçiyor Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Proje ve Araştırma Kulübü (PARK), yeni fikirleri hayata geçirmek için başvurulacak ilk adreslerden olacak. Katma değeri yüksek bilişim çözümlerinin, Türkiye nin yakın gelecekte stratejik bir ihracat kalemi olarak ulusal bir hedefi olması gerektiği belirtiliyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Kas m 2006 YIL: 51 SAYI: 2432 Baflkan Murat Yalç ntafl Bursa da konufltu: Mutlaka nükleer enerjiye geçmemiz gerekiyor stanbul Ticaret Odas (TO) stanbul tcaret odas yay n Partner ülke Türkiye nin sanayisi yeni ufuklara aç l yor Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor Baflkan Murat Yalç ntafl, 70 bin KOB nin borçlar taksitlendirilecek A dalet Bakan ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplant s nda, 70 bin civar nda KOB'nin borçlar - n n yeniden yap land r lmas n öngören ''Anadolu Yaklafl m ''n ele ald klar n bildirdi. ''Türkiye'nin mutlaka ama Bakan Çiçek, ''Afla yukar, bu KOB'lerin de mutlaka nükleer enerjiye geçmesi flart- 'Anadolu Yaklafl m ' olarak ifade edece imiz ye- t r'' dedi. niden yap land r lmas esas olacak borç miktar, Yalç ntafl, Bursa da düzenlenen bankalar aç s ndan 1.7 milyar YTL civar ndad r'' ''Global De iflimler Karfl s nda Yeni Stra- dedi. Yaklafl m çal flymas, üzerinde var lacak mu- tejiler'' konulu toplant da, ifl dünyas n n tabakat çerçevesinde TBMM'ye sevk edilecek. enerji maliyetleri ve istihdam üzerindeki Bu yaklafl m gerçekleflti i takdirde, sorunlu a r vergiler yüzünden uluslararas re- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap - kabette zorland n söyledi. land rma imkan na kavuflmufl olacak Türkiye'de al nan ve al nacak ekono- Haberi 3. sayfada mik tedbirlerin mutlaka üretim, ticaret ve istihdam kollamas gerekti ini, aksi halde hiçbir önlemin kal c olamayaca - Sanayi, ekimde yüzde 82.5 kapasite ile çal flt n ifade eden Yalç ntafl, enerji sorununun öncelikle çözüme kavuflturulmas gerekti ini vurgulad.baflkan, ayr ca, iflyerlerinin kalifiye eleman sorununun çözümü için, mesleki e itim sorunun da mutlaka çözülmesi gere ine iflaret etti. Haberi 8. sayfada TO da Umman-Türk iflbirli i günleri malat sanayiinde kapasite kullan m, bu y l n Ekim ay nda yüzde 82,5 oldu. Türkiye statistik Kurumu nun anketine ce- vap veren 2 bin 702 ifl yerinden derlenen verilerin Ekim ay geçici sonuçlar na göre, 2005 y l Ekim ay nda yüzde 82,3 olan üretim de eri a rl kl ka- stanbul Ticaret Odas d fl ticare- pasite kullan m oran, bu y l n ayn ay nda 0,2 puan tin gelifltirilmesi ve ihracat m - artarak yüzde 82,5 olarak hesapland. Söz konusu za yeni pazarlar kazand r lma- ayda imalat sanayiinde kapasite kullan m oran s na yönelik faaliyetleri aras nda Körfez devlet sektöründe yüzde 91,8, özel sektörde ise ülkelerine ayr bir önem ve öncelik vermektedir. Dünyan n en önemli, en çok kat l mc ve ziyaretçi çeken fuar olan Hannover Messe nin gelecek y lki y ld z Türkiye olacak. Bu çerçevede, özel sektörümüze ayr bir dinamizm getirece ine inand m z ve geçti imiz Ocak ay içerisinde Umman da TO nun giriflimleriyle, Türki- zatör firmas Deutsche Messe AG humma- Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslara- ye nin Partner Ülke olarak l bir çal flma sürdürüyor.. ras Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. kat laca Hannover 2007 Sa- Türkiye, sanayi sektöründe ivme göste- Hannover Messe 2007 de Uluslararas nayi Fuar ile ilgili haz rl klar ren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüy- Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m FM Ürünleri Sergisi çerçevesinde ziyarette bu- sürüyor. Fuara kat l m organize eden stan- le, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan - Facility Management Solutions özel ola- lunulan Umman Ticaret ve Sanayi Odas bul Ticaret Odas, yo un kat l m taleplerini tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de rak ele al nacak. Dünya çap nda 50 milyar Temsilcileri ile Ummanl özel sektör tem- kabule bafllad. Oda ca organize edilen Umman 1. Türk yüzde 80,7 oldu. 8. sayfada Suudi ifladamlar heyeti, firmalarla görüflecek yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas Euro luk pazar pay yla istikrarl bir büyü- silcilerinin ifltirakleri ile TO da Umman- Hannover Messe 2007 nin aç l fl n, Bafl- alanlar flunlar: Yan Sanayi/ Otomasyon/ me grafi i çizen sektörün, 2009 y l na ka- Türk flbirli i Günleri ve ikili görüflmeleri bakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum dar y lda yüzde 8 oran nda geliflmesi bek- gerçeklefltirilecek. Baflbakan Angela Merkel yapacak.dünya- teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ leniyor. Türkiye aç s ndan Hannover Organizasyon, 29 Kas m 1 Aral k n n en büyük, en görkemli ve en çok kat - Proses Otomasyonu/ Fabrika Otomasyo nin önemlerinden biri de ilk kez bu 2006 tarihleri aras nda TO 6. kat fuaye ve l mc çeken dev sanayi fuar olan Hannover nu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt y l Araflt rma- Gelifltirme bölümüne kat l- yapt Suudi Türk fl Konseyi Eflbaflkan Dr. teras salonlar nda yap lacak. Kat l m için 2007 için hem TO hem de fuar n organi- Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, mak. Haberi 3. sayfada Ghassan Ahmed Al Sulaiman ve ifl adamlar he- TO heyetinin geçti imiz mart ay nda Suudi Arabistan Cidde ye gerçeklefltirdi i inceleme gezisi çerçevesinde görüflmeler irtibat bilgileri: TO- Tel: yeti Kas m 2006 tarihleri aras nda ülkemizi Faks: cag- ziyaret edecek. Alternatif turizmde önemli potansiyel olmas na karfl l k... Bulgaristan dan ticaret heyeti geliyor ulgaristan ile ülkemiz aras nda- B ki mevcut ticari iliflkileri daha üst seviyelere ç kartmak ama- c yla Bulgaristan n fiumen Valisi taraf ndan 28 Kas m 2006 Sal günü TO 6.kat 1 no lu toplant salonunda saat da bir seminer yap lacak.söz konusu semineri müteakiben Bulgar ifladamlar ile Türkz firmalar ikili ifl görüflmeleri de düzenlenecek. lgilenenlerin TO ya baflvurmalar gerekiyor. (Tel: / mustafaer- Yamaç paraflütü turizmi, ilgi bekliyor Bu çerçevede, Türk Suudi fl Konseyi III. Ortak Toplant s n n gerçeklefltirilece i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) stanbul Plaza Konferans Salonunda Suudi ifladamlar ile Türk firmalar aras nda 21 Kas m 2006 Sal günü ikili görüflmeler dü- ürkiye, alternatif turizm zenginli- zenlenecektir. kili görüflmelere ifltirak etmek iste- i ile öne ç k yor. Fethiye Babada yen üyelerin D fl Ekonomik liflkiler Kurulu na da, eflsiz co rafi özellikleri nede- (DEK) baflvurmalar isteniyor. lgili: Ak n Diblan- niyle dünyan n giderek yükselen turizm Tel: / Faks: / de erlerinden olan yamaç paraflütünde T dünyan n bir numaras. Ancak, da a ç k fl ücretinin yüksekli i, yollar n yeterli olma- Anuga G da Fuar milli stand kat l mc lar belirleniyor Haberi 10. sayfada mas, kalk fl pistinde yeterli hizmetin olmamas nedeniyle Türkiye, her y l bu turizm dal yla kolayca 50 milyon dolar gelir elde edebilecek iken, flimdilerde 25 milyon dolar ile yetiniyor. lgililer, yüksek harcama yapan gruba giren 30 bin turist say s n n bu TO BLG HATTI sorunlar n giderilmesi halinde katlanaca görüflündeler. Haberi 12. sayfada Babada, yamaç paraflütünde dünyan n bir numaras. Ancak, sorunlar çözüm bekliyor

2 SAYFA 2 P BAfiARI HKAYES roje mühendisi iken, 1996 y l nda kendi flirketini kuran O uzhan Adak, Avrupa ya, Ortado u ya ve Uzakdo u ya 100 bin metrekare uzay sistem prefabrike çelik çat ifli ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracat yapt Adak n kurdu u, daha sonra Baba Adak n da ortak oldu u UTS, bugüne kadar, 120 uluslararas projeyi baflar ile gerçeklefltirdi. Dünya n n çat s n kaplad lar SOYHAN ALPASLAN zay Tafl y c Sistemleri U ad m ad m anadolu Harita: brahim KARAKAfi Karabük, OSB ye yat r mc bekliyor lk a r sanayi yat r m olan Demir Çelik Fab- (UTS) Mühendislik Maki- rikalar n n ve beraberinde özel giriflimcilerin de na ve Yap Sanayi Ticaret yat r mlar neticesinde sa lanan geliflmeyle 1995 Limited fiirketi, 1996 y - y l nda Karabük il oldu. l nda O uzhan Adak taraf ndan kurul- Kentte tekstil sektörü de geliflerek markal du. Firma, Uzay Sistem Prefabrike Çe- ürünlerin üretildi i pek çok fabrika kuruldu ve lik Yap elemanlar üretimi yan nda, buna paralel olarak kalifiye ifl gücü ortaya ç kt. her türlü özel tasar m yap sal çelik ima- Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Ku- latlar ve mekanik sistem parçalar ima- rulu Baflkan fiaban Akyüz, ildeki sanayinin geli- latlar yap yor. Uzay sistem, spor salon- flimine paralel olarak yedi adet küçük sanayi si- lar, uçak hangarlar gibi genifl aç kl kl tesinin ve bir adet organize sanayi bölgesinin ku- binalar n üzerini kapatmada kullan lan ruldu unu belirterek, organize sanayi bölgesinin çat sistemine verilen isim. Türkiye den ar tma tesisi ve alt yap s n n tamamland n ve yurtd fl na uzanan çat tasar m ve kap- yeni yat r mc lar bekledi ini ifade etti. lama öyküsünün bafllang c 1989 y l na Akyüz, 5084 say l Teflvik Kanunu nun Kara- uzan yor. O y l Bo aziçi Üniversitesi ni bük ün kapsam d fl kalmas n n ekonomide kaza- bitiren O uzhan Adak, çelik yap ele- n lan art lar tersine çevirdi ini söyleyerek flu manlar proje ve üretimi konusunda fa- aç klamalar yapt : liyet gösteren bir firmada proje mühen- Çünkü Karabük ili- disi olarak çal flmaya bafllad. Firman n miz çevresinde bulunan artan yurt d fl iflleri ile birlikte o s ralar illerin teflvik kapsam na çok yo un olan Suudi Arabistan proje- girmesi nedeniyle ilimiz leri için teknik koordinatör ve montaj yat r mc çekmek bir ya- süpervizörü olarak görevlendirildi. na mevcut yat r mc lar n y llar aras nda bu ülkede, UTS nin gerçeklefltirdi i ngiltere Peterbrough da Thomas Deacon Academy nin özel çelik çat tasar m büyük ilgi çekmiflti. Dammam Havaliman Terminal Bina- ifller alabildik. Ancak uluslararas kezlerinden biri olan Cuneo flehrinde lar, Riyad Belediyesi yaya üst geçitleri- pazarda yeni olmak, Avrupa da Türk 12 bin metrekarelik bir hayvanc l k 5 YILDA 3 BN TON HRACAT testleri ile birlikte detay tasar m gelifl- nin yan s ra; çeflitli spor salonlar, yüz- mühendisli i ve üretimini satmaya merkezi iflini tamamlad. UTS nin referans listesi sürekli geli- tirme ve üretim UTS taraf ndan yap - me havuzlar, al flverifl merkezleri gibi çal flmak, kabul görmek oldukça zor Yine 1998 y l nda srail mümessil- fliyordu. Firma uluslararas piyasada l p ihraç edildi. Dalgal formlu, cam pekçok projeyi tamamlad. oldu y l nda Mannesmann Ita- li i ve Rusya Projeleri ile yeni pazarla- yapt iflleri baflar yla ve k sa sürede ve metal panel kapl çelik sistem, flek- Adak, 1. Körfez Savafl ndan sonra liana Spa. firmas ile talya da baflla- say l Teflvik Yasas n n bu olumsuzluklar na ra aç lan UTS nin öyküsü O uzhan tamamlad kça müflterileri de artmaya li ve mühendisli i ile benzersizli i, Suudi Arabistan da geliflen pazar po- yan iflbirli imizin olumlu sonuçla- ra men, sanayi kenti olarak kurulan Kara- Adak n dilinden flöyle devam ediyor: bafllad y llar aras nda y ll k kalitesi yönüden büyük övgüler ald, tansiyelinin fark ndayd. Çal flt fir- r n almaya bafllad k. Ald m z ifller bük ün y llard r oluflan alt yap s dolay s yla ka- Özellikle Rusya da Özerk Cumhu- 600 ton üretim kapasine ulaflt UTS. Bu ngiltere de. madan ayr larak Uzay Tafl y c Sistem- daha difle dokunur türdendi. Firma lifiye elemana sahip, bilgi birikiminin mevcut riyet Tataristan n Baflkenti Kazan da arada 120 adet yurtd fl projeyi tamam- ABD YE HRACAT leri (UTS) Mühendislik Makina ve Yap orta m ayr lmaya karar verince ye- Musa Celil Milli Tiyatro Binas resto- lan UTS, 3 bin ton ihracat seviyesine UTS 2006 y l nda da önemli ifller Sanayi Ticaret Limited fiirketi ni kurdu. niden yap lanmam z gerekti. Ayn Öte yandan co rafi konum olarak Ankara ve rasyonunu yapt k. Behetle ve Tan- ulaflt. UTS halihaz rda, kendi konu- ald. Bir Hong Kong firmas ile iflbir- Firman n Arap orta ile Riyad Sa- y l; Türk Loyydu Genel Müdürlü- stanbul illerine yak nl ve alt yap s n ta- dem al flverifl merkezleri uzay çati sunda dünyada lider Alman ve ngiliz li i yapt lar. Hong Kong yönetimin- nayi Bölgesi nde fabrika yat r m na gi- ü nden emekli olan gemi inflaat ve mamlam fl organize sanayi bölgesiyle yat r mc - sistemleri proje ve imalatlar ve Rus- firmalar na mühendislik ve imalat hiz- den resmi ifller tedarikçi üretici ye- riflti. Riyad yak nlar nda 48 bin metre- makine yüksek mühendisi babas lar için cazip bir yer konumunda olan Karabük ya daki montajlar n yapt k metleri vermeye devam ediyor. O uz- karelik Al Kharj Askeri Üssü nün uzay Ali Osman Adak, o lunun flirketine terlilik belgesini ald firma ve ilk ih- ilinin ekonomisi demir-çelik, tekstil, a r maki y llar nda Fransa da boyahane sistem çelik çat iflini tamamlad. Bu s - ortak oldu. Üniversiteden arkadaflla- han Adak, ifl yapt uluslararas firma- racat n yapt. Hong Kong un mer- ne imalat, orman sanayi, turizm üzerine yo un- tesisleri konusunda uzman bir firma rada, skoçya da Strathclyde Üniversi- r n n da yard m yla 2 ay içinde s f r- lar n isimlerini piyasa koflullar gerek- kezinde, 200 metre yükseklikte bir laflm fl bulunuyor. tesi nde part time MBA yaparken, hali- dan yeni bir mühendislik bürosu ve ile tan flarak özellikle otomobil bo- çesiyle vermek istemedi ini belirtti. gökdelenin tepesine 15 ton a rl n- Mevcut 5084 say l Teflvik Yasas n n yeniden haz rda çal flmakta oldu u iflkolunda fabrika kurdu. Üretim kald yerden ortakl k teklifi alarak müteflebbis oldu. devam etmeye bafllam flt seneleri aras ndaki dö- UTS, o dönemde yo un olarak tal- nemde küçük ortak olarak bafllad ya da projeler gerçeklefltirdi. 2 bin met- UTS Mühendislik Firmas n, uzay sis- reekarelik Roma Fiumicino Havalima- tem prefabrike çelik yap elemanlar n ç Hatlar Terminali ilave Check-in bi- konusunda mühendislik ve uygulama nas n tamamlad. Ayr ca talya da çe- yapan, uluslararas pazarda hizmet ve- flitli spor salonlar, al flverifl merkezleri- öncü referans ifllerden biri oldu. çelik çat s n yapt UTS. Tüm mekanik kaybetmektedir. Ekonominin bu geriye gidifli ilimizi en çok göç veren iller aras na soktu. fiaban Akyüz, 5084 fiaban Akyüz oldu unu söylüyor. yahane sistemleri ile ilgili konveyor Firman n 2006 y l nda ald kalite da çelik küresel bir kabuk ve üzerine ele al narak bölgelerin üretim potansiyeline göre parçalar, konveyör sistemleri ihra- belgesi ile önü daha da aç ld. Ulusla- bir GSM anten kulesi yat lar. Ayn yani sektörel teflvik verilmesi durumunda, ilin sa- catlar gerçeklefltirdik. Fransa Peuge- raras bir sertifikasyon kuruluflundan y l ABD ye de ihracata bafllad fir- nayiye yönelik tüm art lar da göz önünde bulun- ot fabrikalar roller bed konveyörleri al nan ISO9001:2000 kalite güvence ma. ISO9001:2000 sertifikas na sahip durulacak olursa yat r mc lar için tam bir cazibe için 3 bin 500 adet çelik döküm teker- sertifikas ile birlikte daha önce 10 bin olmalar ABD li meslekdafllar n n il- merkezi olaca na dikkat çekiliyor. lek ürettik. Yine Fransa Renault San- ve 100 bin euro aras nda ifller ala UTS, gini çekince ilk siparifllerini yapt lar. Baflkan Akyüz son olarak flu mesaj veriyor: douville fabrikas için konveyor par- 300 bin ve 3 milyon euro aras nda ifl- Sipariflin ard ndan projeler geldi. Bu Kaliteli, ucuz maliyetli katma de eri yük- çalar, Ingiltere ERF kamyon fabrika- ler almaya bafllad. Bu ifllerden sonra güne kadar talya, Fransa, Almanya, sek üretilen ürünlerin ihracat ve ithal edilen s için slat (paletli) konveyor sistemi s ra Thomas Deacon Academy e yap - ngiltere, Portekiz, Rusya, Israil, Bir- ürünlerin yerli yat r mc lar taraf ndan üretilme- nin çat s n yapt. Roma ve Bologna fle- yi derecede ngilizce ve talyanca bil- hirlerinde 122 banliyö istasyonuna ihracatlar m z bu dönemde gerçek- lan çok özel çelik çat tasar m oldu. leflik Arap Emirlikleri, Umman, M - si halinde ülkemizin kalk nmas sa lanacakt r. mesi de yurt d fl yla çok kolay ba lant park sundurmalar gibi ifller yapt. Bu lefltirdik. Özellikle ngiltere ERF ngiltere, Peterbrough da (Londra n n s r, Fas, Ghana, Singapur ve Hong Mevcut sanayinin ve yeni kurulacak tesislerin kurmas n sa lad. ifl flirkete halen devam eden projelerin kamyon fabrikas için yap lan 200 Kuzeyi), projesi Mimar Sir Norman Kong a ihracat yapt UTS da üretimleri desteklenmeli, teflvik edilmelidir. MANNESMAN LE fiBRL de kap s n açt. Firma, 1997 y l nda ton a rl nda ki Slat Konveyor Sis- Foster taraf ndan yap lan, matematik üretiminin yüzde 100 ünü ihrac Ancak ülke kaynaklar n heba edecek flekil- Adak, yurtd fl na aç ld dönemi talya-fransa s n r na yak n bir bölge- temi o döneme göre oldukça özel bir ve fen bilimleri konusunda e itim ve- eden firma 2007 de Bat Avrupa ül- de yap lacak yat r mlar ülke ekonomisine bir flöyle anlatt ; Öncelikle basit sun- de, Alp da lar n n hemen alt nda, Av- iflti ve bu tip uzmanl k firmalar n n ren, Thomas Deacon Academy nin kelerinde gerçeklefltirece i oldukça fayda sa lamayacakt r. Önemli olan do ru yer- durmalar, çat sistemleri ve benzeri rupa n n büyükbafl hayvan ticaret mer- Türkiye de üretim yapt rmalar nda Concourse alan n n çok özel tasar m büyük ölçekli projere haz rlan yor. de do ru adres de yap lacak yat r mlard r. PLATFOR M ren bir firma haline getirmeye çal flt. Ya enflasyon hedefi, ya bütçe hedefleri Prof. Dr. KEREM ALKN ABD li otomotivciler s k nt da ABD'li otomotiv devleri, Asya'l rakipleri karfl s nda pazar pay kaybetmekteler. ABD'de sokaklardaki Uzakdo u yap m otomobillerin say s artarken, özellikle Toyota piyasada çok sa lam ad mlarla ilerliyor. thal otomobillerin sat fllar ndaki art fl ve düflük maliyetli Asya markalar ile bafl edebilmenin yollar n konuflmak için Baflkan Bush ile bir araya gelen üreticiler, özellikle ödedikleri sa l k sigortalar n n kendilerini zor durumda b rakt n belirtti. Sa l k için otomotivin hammaddesi çeli e ödediklerinden daha fazla bir maliyete katlanan flirketler, ayn zamanda düflük Japon Yeni'ne karfl önlem de al nmas n istedi y l nda kamu kesiminin tüketim yüzde 7 ye yükselmesi, 2007 y l nda ise ar- için yüzde 4 enflasyon hedefi varl n ko- 16,7 milyar YTL gibi bir bütçe aç ile y l harcamalar n n yüzde 10 artt ifade edil- t fl oran n yavafllamas öngörülüyor. Özel rusa da, 2007 y l için yüzde 70 bir ihtimal- tamamlaman n koflulu, 158 milyar YTL se- mekte. Bu do ru; çünkü, bütçe faiz d fl kesimin yat r m harcamalar ndaki art fl le TCMB yüzde 3 ile 6 aras bir enflasyon viyesinde bir vergi gelirine ba l. Oysa, harcamalar ndaki art fl yak ndan görülü- oran beklentisi 2007 için yüzde 5,5. Dola- oran n tahmin etmekte. Merkez Bankas 2007 de vergi gelirlerini yüzde 20 ye yak n yor. Kamu kesiminde tüketim harcamas y s ile, 2007 y l n n bir seçim y l oldu u Baflkan Y lmaz, söz konusu yüzde 4 lük artt rmak, TCMB nin enflasyon hedefle y l na göre 3 kat h zlanm fl durumda. dikkate al nd nda, özel kesimin yat r m enflasyon hedefine ulaflmak veya 2007 y l mesi ve iç talebin k s lmas ile uyuflmuyor. Bu da, enflasyonla mücadelenin neden harcamalar ndaki art fl bir miktar yavafl- sonu için öngörülmüfl olan yüzde 3 ile 6 Bu durumda, 30 milyar YTL seviyesindeki zorlaflt n gösteriyor. Özel kesim tüke- larken, kamu kesiminin yat r m harcama- aras ndaki hedefe yaklaflmak ad na, gere- tim harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 9,1 lar 2006 y l ndaki daralmadan, yüzde kirse 2007 y l nda para politikas n daha artm fl y l nda ise özel kesimin tüke- 4,9 luk art fla ulaflacak. Yani, söz konusu da s k laflt rmay, gerekirse faiz artt rmay tim harcamalar n n yüzde 7,6 artm fl ola- oran de iflikli i bir flekilde, Hükümet in öngördüklerini de belirtiyor. Ancak, Bafl- ca tahmin ediliyor y l nda ise özel seçim y l nda kamu yat r m harcamalar kan Y lmaz n bu yorumlar ndan Hükü- kesimin tüketim harcamalar ndaki art fl için kesenin a z n açaca n gösteriyor. met ve ekonomi yönetimi kanad n n vergi d fl gelirler de zora girecek. O halde, bütçe gelir hedeflerinin tutturulmas, bir ölçüde ekonominin ve iç talebin yeterince canl olmas na ba l. Bunu sa laman n yolu ise, yüzde 4 gibi hayli iddial bir y l sonu enflasyon hedefi ile uyuflmuyor. Görü- yüzde 3,3 seviyesine kadar yavafllayacak. Özüne bakt n zda, özel kesimin tü- memnun oldu unu söylemek zor.hükü- Büyümenin lokomotifi konumunda- ketim harcamalar ndaki art fl n yavaflla- met aç s ndan, bir seçim ekonomisi uygu- ki yat r m harcamalar nda ise, 2005 y l n- mas, yine ayn flekilde özel kesimin yat - lamasa da, 2007 y l nda ekonominin öngö- nuna kadar TCMB piyasadaki TL yi k sa- da yüzde 43,1 artan kamu kesimi yat r m r m harcamalar ndaki art fl n da yavaflla- rülenden fazla yavafllamas iyi bir görüntü cak. Bu nedenle, ilk 5 ay tüketimde bek- harcamalar, 2006 y l nda 3,6 daralm fl gö- mas önemli. Ancak, bu arada TCMB nin de il. Kald ki, kamuoyuna önce 178,2 lendi i kadar bir canl l k gözlenmeyecek. züküyor y l nda ise yüzde yüzde 4,9 de, her ne kadar 2007 y l sonu enflasyon milyar YTL olarak aç klan p, ard ndan Or- Ancak, yaz bafl yla birlikte iç talepte artmas öngörülüyor. Özel kesimin yat - hedefi yüzde 4 olsa da, bu orana 2008 y l ta Vadeli stikrar Program ndan 189 mil- önemli bir canlanma gözlenebilir. Reel r m harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 2,7 yaz bafl ulafl laca beklentisine iflaret etti- yar YTL, en son olarak ta 204,9 milyar sektörün bu beklentilere dikkat etmesi ya- artt ktan sonra, 2006 y l nda art fl oran n n i de unutulmamal. Yani, 2007 y l sonu YTL ye ba lanm fl olan 2007 Bütçesi nde, rarl olabilir. nen o ki, Cumhurbaflkanl seçiminin so- Petrol üretiminde yeni k s nt gündemde Ham petrol fiyatlar n n 60 dolar civar na oturmas n hedefleyen üretici ülkeler, bu konudaki çabalar n sürdürüyor. Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Baflkan Edmund Daukoru, söz konusu çabalar do rultusunda, örgütün muhtemelen Aral k ay nda yeni bir üretim k s nt s karar alaca n bildirdi. Nijerya Petrol Bakan da olan Daukoru, OPEC üyesi ülkeler aras ndaki genel e ilimin, örgütün, 14 Aral k'ta Nijerya'n n Baflkenti Abuja'da yapaca toplant da, yeni bir üretim k sma karar al nmas yönünde oldu unu belirtti. OPEC, Ekim ay nda yap lan petrol bakanlar toplant s nda, günlük 28 milyon varil olan toplam üretim miktar nda 1,2 milyon varillik bir k s nt karar alm fl, 1 Kas m'dan itibaren de karar uygulamaya koymufltu.

3 SAYFA 3 Dünya Türk ifladamlar stanbul da bulufluyor Dünya Türk fladamlar 6. Kurultay, Kas m tarihlerinde stanbul'da yap lacak. Kurultayda dünya çap nda önde gelen Türk ifladam bir araya gelecek. Kurultay öncesi yap lan de erlendirmede, dünyada, yurtd fl nda ifladam varl olan ülkelere bak ld nda, bu ifl adamlar n n o ülkelerin kalk nma motoru haline geldi i, kendi ülkelerinde 6-20 Nisan 2007 tarihlerindeki Hannover 2007 Fuar için haz rl klar sürüyor. Türkiye, TO nun giriflimleriyle fuara partner ülke olarak kat lacak. Fuarda ortalama 4 milyon ifl ba lant s yap l yor. Türkiye, Hannover 2007 de 8 bin metrekarelik bir alanda yer alacak. 1 Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor yat r m yapt nda ''partner, yabanc sermaye ve pazar'' getirdi i söylendi. Yurtd fl ndaki lobi faaliyetleri içinde Türk ifladamlar n n önemli oldu unu belirtilirken, yabanc bir ülkede ne kadar Türk nüfusu olursa olsun, o nüfus organize de ilse sonuç alamazs n z. O nüfusu organize edeceksiniz, ortak hedefler vereceksiniz, kurultay n ifllevlerinden biri de bu. Birli i, beraberli i, ortak hedefi benimsemeyi sa l yor. Ekonomik faydas oldu u kadar, sosyal ve siyasi faydalar da var deniyor. 100 MLYAR EUROLUK CRO AB ile ilgili Almanya odakl yap lan bir araflt rmada, 2010 y l nda AB'de 150 bin Türk ifladam olmas ve bu ifladamlar n n 1 milyon kiflilik istihdam yaratmalar, 100 milyar euroya yak n bir ciroya ulaflacaklar n n öngörülüyor. Bu rakam n çok ciddi bir rakam, kaynak oldu una dikkat çeken ilgililer, Türkiye'nin bu önemli kaynaktan yararlanmas gerekti ini söylüyor. KDV alacaklar elektrik ve do algaz borçlar na mahsup edilebilecek ndirimli orana tabi ifllemlerden do an katma de er vergisi (KDV) iade alacaklar, elektrik ve do al gaz borçlar na mahsup edilebilecek. Maliye Bakanl n n Resmi Gazete de yay mlanan KDV Genel Tebli i yle, indirimli orana tabi KDV iade alacaklar n n mükelleflerin kendi elektrik ve do- Buna göre, elektrik ve do al gaz yüzde 51 ve- Almanya ve Japonya gibi, askeri gücü devleti büyük yapan? Yoksa politik etkinli i ve sayg nl olan ülkelere mi büyük ülke denir, ayn sviçre ve Kanada gibi. Ya da insana verilen de er olmas n, Norveç ve sveç te oldu u gibi. Ya da Çin de ve Hindistan da hiç olmad gibi... Kar fl k bir ifl! TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Hannover 2006 sonras nda, Hindistan temsilcisinden devrald Partner ülke heykelci inin mutlulu unu, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ve Hannover Messe yetkilileri ile paylaflm flt. nayi fuar Hannover 2007 Türkiye Fuar 2007 için hem TO hem de fuar n organizatör firmas Deutsche Messe AG hummal bir çal flma sürdürüyor. Türkiye, sanayi sektöründe ivme gösteren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüyle, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas alanlar flunlar olacak: Yan Sanayi/ Otomasyon/ Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ Proses Otomasyonu/ Fabrika tiyle, fatura bedellerinini yat r laca banka hesap Otomasyonu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslararas Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. Türkiye, y llard r kat ld Hannover Fuar na bu kez araflt rma, gelifltirme ve teknoloji için ayr lm fl Research & Technology alt fuar bafll nda kat lacak. NELER YAPABLRSNZ? hracat ve ithalat için çok önemli firmalarla tan flabilirsiniz. Büyük ve hacimli iflbirlikleri ve birleflmeler sa layabilirsiniz. Sa- Kat l m flartlar Stand inflaat, temel dekorasyon malzemeleri stanbul-hannover-stanbul nakliye organizasyonu Türkiye-Almanya gümrük girifl/ç k fl ifllemleri Mallar n sigortalanmas Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma Stand büyüklü ü ile orant l olarak ücretsiz Fuar girifl kart temini Fuar süresince iletiflim araçlar ndan faydalanma imkan Teflvik ifllemlerinin takibi lerinin kamuya ait olduklar n da belirtmek sure- nayi için vazgeçilmez olan araflt rma ve gelifltirme için teknoloji transferi imkan bulabilirsiniz. Dünya ekonomisinin belli bafll endüstriyel aktörleriyle ikili iliflkiler de kurabilirsiniz. Önemli projelere imza atabilirsiniz. Hem Almanya daki hem de Avrupa daki Türk ifl dünyas yla tan flabilirsiniz. Ürünlerinizin ve teknolojilerinizin sat fl n yapabilirsiniz. Bilgi ve Baflvuru: stanbul Ticaret Odas -Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi- Tel: Web: K saca Hannover Messe Hannover Messe, de iflik endüstri kollar ndaki endüstriyel ifllemlerin, en son teknolojilerin sergilendi i dev bir pazar. Hem tedarikçiler hem de son kullan c lar için de dev bir buluflma ortam mevcut. Dünya çap nda, branfllar aras ifl ba lant lar büyük bir h zla kuruluyor. 70 ülkeden ortalama 200 bin ziyaretçiyi a rl yor. Ziyaretçilerin yüzde 96 s profesyonel. Hindistan, Çin, Hollanda, sviçre, Avusturya, Danimarka, Fransa, ABD, ngiltere ve Türkiye en büyük kat l mc ülkeleri. Makine ve tesis yap m, Elektroteknik/ Elektronik, Otomobil endüstrisi ve yedek parça,enerji, Kimya/Eczac l k/kozmetik, Kauçuk/Plastik en gözde branfllar. Araflt rma/ Gelifltirme/ Konstrüksiyon, Firma-/ flletme Yönetimi, Sat fl/ Pazarlama, Üretim/ malat, fl ön haz rl k/ Planlama da en gözde ifl alanlar numaras n gösteren yaz y mükellefe verecek. Anadolu Yaklafl m hükümetin gündemine geldi lerinin verildi i tarihten sonra muaccel hale gele- 70 bin KOB nin borcu taksitlendirilecek cek elektrik ve do al gaz borçlar ile bafllanacak. Muhasebe Kongresi 20 milyon Euro kazand racak anlafl labilecek bir aç klamas. Ama baz olaylar görünce, ah iflte diyorsunuz. Bu ancak büyük bir devletin yapabilece i bir ifltir!. Ben de bu hafta HÜRRYET gazetesinde gördü üm küçük bir haberi okuyunca ayn fleyi söyledim: flte dedim kendi kendime, büyük devlet ve büyük Türkiye budur... Olay kimilerine çok s radan gelebilir. Çünkü Hakkari nin fiemdinli ilçesi, Derecik beldesinde, ülkemizde hemen her gün onlarcas yaflanan bir çocuk oyunu kazas yaflanm fl. Befl yafl ndaki lyas Ça layan, arkadafllar ile saklambaç oynarken, ç kt a ac n alt metrelik dal ndan yere düflmüfl. lyas a r yaralanm fl. fiemdinli hastanesi ise befl saat uzakl kta. Yaral çocuk bu yolu kald ramayabilir ve yaflam n yitirebilir. Bu riski gören lyas n babas Derecik Jandarma Komutanl ndan yard m istiyor. Komutan Korgeneral Abdullah Atay konuyu ö renince alt mürettebatl bir SKORSKY helikopteri lyas hastaneye götürmekle görevlendiriyor. Haberde lyas n sa l k durumu ile ilgili bir bilgi yoktu. Sadece durumunun a r oldu u yaz l idi. Umar m küçük lmifltir. l olduklar vergi dairesine iletecek. ait olup, bu ay içinde verilecek KDV beyanname- Ne tek bir tan m var ne de üzerinde yas ben bu sat rlar kaleme al rken iyilefl- Mükellefler de, bu yaz lar bir dilekçe ekinde ba Mahsup uygulamas na, Ekim 2006 dönemine düflündü üm konulardan biridir bu. Pe- olmasa da, acaba ekonomik güç müdür mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecek. Sat c kurulufllar, yüzde 51 ve daha fazla hisse- Kendi kendime kald mda ara s ra büyük devlet tan mlamas na girer mi? Kat l m bedeline dahil olan hizmetler ka hesap numaras da talep edecek. devlet midir? ce Çin ve Rusya ya da Hindistan da bu vurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklar na mek üzere fatura bedellerinin yat r laca bir ban- Acaba ülkemiz Türkiye büyük bir Mutlaka ABD büyük devlettir de, siz- min eden iade hakk sahipleri, bu kurulufllara bafl- Bu kifliler, ba l olduklar vergi dairesine ibraz et- Büyük Devlet... Nas l büyük devlet olunur ki? Stand ile kat l m bedeli: 480 Euro / m2 Minimum stand büyüklü ü: 12 m2 Kat l m avans : 1000 Euro (baflvuru tarihinde) ya daha fazla hissesi kamuya ait kurulufllardan te- mak? T lar belirlendi. ERTU YAfiAR ki ne demektir ki büyük devlet ol- ürk sanayi, Nisan 2007 tarihlerinde yap lacak olan Hannover Messe 2007 ye TO nun giriflimleriyle partner ülke statüsüyle kat lacak. Avrupa n n en ünlü bu sanayi fuar n n aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Almanya Baflbakan Angela Merkel yapacak. Türkiye nin önümüzdeki y l Hannover in partner ülkesi olmas 20 y l aradan sonra gelen önemli bir baflar.türkiye nin partner ülke kat l m n n ayn zamanda Almanya n n AB Dönem Baflkanl ile ayn tarihte gerçekleflecek olmas da bu baflar ya katk sa layacak avantajlardan biri olarak gösteriliyor. Türkiye 2007 de Maastricht Ekonomi Kriterleri ni de gerçeklefltirmifl olacak. Tüm bunlar Türk firmalar na daha çok d fl pazara daha çok ürün satmak, daha çok yabanc ortak, daha çok rekabet imkan anlam n tafl yor. Hannover Messe 2007 nin Türk firmalar na sundu u olanaklar aras nda dünya ekonomisinin önemli sanayi firmalar yla ikili temas, ihracat ve ithalat için çok önemli yeni iliflkiler kurabilme, büyük ve hacimli iflbirlikleri, yeni birleflmeler sa lama da yer al yor. Dünyan n en büyük, en görkemli ve en çok kat l mc çeken dev sa- al gaz borçlar na mahsubuyla ilgili usul ve esas- GÜNDEM GUNDEM Ekim'de 1 milyar YTL faiz d fl fazla H Benim de lyas yafl nda bir o lum oldu u için, kaza sonras nda babas n n ac s n ve çaresizli ini rahatl kla anlayabiliyorum. O anda elinizden gelse dünyay durdurup yavrunuzu kurtarmay düflünürsünüz. azine, Ekim ay nda nakit baz- flte bu koflullar alt nda, Türk Ordu- da 1 milyar YTL faiz d fl fazla sun bir generali büyük bir sorumluluk verdi. Nakit bazda faiz d fl almaya karar vermifl. Abdullah Pafla, dalet Bakan ve dü ünü anlatan Bakan Ce- Hükümet Sözcü- mil Çiçek, flöyle konufltu: fazla, y l n 10 ay nda ise 33,8 milyar YTL as l görevi hiçbir biçimde bu ifl olmayan sü Cemil Çiçek, Afla yukar, bu KO- koca bir SKORSKY savafl helikopterini, Bakanlar Kurulu toplant - B'lerin de Anadolu Yak- s nda, 70 bin civar nda KO- lafl m olarak ifade edece- B'nin borçlar n n yeniden imiz yeniden yap land - stanbul da yap lan Dünya Muhasebe Kong- yap land r lmas n öngören r lmas esas olacak borç resi ne kat lan 7 binden fazla uzman n 20 milyon ''Anadolu Yaklafl m ''n ele miktar, bankalar aç s n- Euro turizm geliri b rakaca bildirildi Ka- ald klar n bildirdi. dan 1.7 milyar YTL civa- olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl n n aç klad ''Ekim ay Hazine nakit gerçekleflmeleri'' geçici sonuçlara göre, Ekim'de nakit bazda toplam 11,9 milyar YTL gelir elde edildi, 10,9 milyar YTL faiz d fl harcama yap ld ve 1 milyar YTL faiz d fl fazla olufltu. Toplam 2,7 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 1,7 milyar YTL aç k verdi. Öte yandan Ekim'de 1,4 milyar YTL d fl borç ödemesi ve 693 milyon YTL net iç borç kullan m gerçeklefltirildi. Ayn dönemde Hazine hesaplar nda -361 milyon YTL tutar nda kur fark olufltu. A s m tarihleri aras nda Lütfü K rdar Kongre Sara- Bakan Çiçek, ''Afla y nda gerçeklefltirilen 17. Dünya Muhasebe yukar, bu KOB'lerin de Cemil Çiçek çekleflti i takdirde, k s- Kongresi, bugüne dek tek çat alt nda gerçekleflti- 'Anadolu Yaklafl m ' ola- men sorumlu, sorunlu rilen en büyük toplant olma özelli ini tafl yor. rak ifade edece imiz yeni- dolara varan borcunun, ''stanbul Yaklafl m '' ad alt nda yeniden yap land r ld n an msatan Bakan Çiçek, ancak KOB'lerle ilgili bir çal flma yap lmad n söyledi.bu konu üzerinde hükümet olarak uzun bir süredir çal flma yap ld n, ilgili bankalar, Bankalar Birli i, TOBB ve konuya taraf olanlar bakanl k ve kurulufllar n uzun bir çal flma sürdür- Muhasebe kongresinde konuflan Devlet Baka- den yap land r lmas esas n ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, mu- olacak borç miktar, ban- hasebe mesle inin etkin, etik kurallara sahip bir kalar aç s ndan 1.7 milyar yap lanmayla sistemi kay t alt na ald ülkede, YTL civar ndad r'' dedi. kay tl ekonominin ayn zamanda sermayeyi bü y llar nda yütmeye elveriflli bir ekonomi anlam n tafl d n Türkiye'nin iki ekonomik kaydetti. fiener, Türkiye de yabanc sermayenin kriz geçirdi ini an msatan özendirilmesi, çok uluslu flirketlerin daha fazla Çiçek, birçok iflletmenin bu yat r m yapmaya bafllamas n n, düzenlenen fi- kriz nedeniyle ya faaliyetle- nansal tablolar n di er ülkelerdeki firmalar n fi- rine son verdi ini veya zor nansal tablolar yla uyumlu olmas n zorunlu hale duruma girdi ini söyledi. 318 firman n 6 milyar getirdi ini bildirdi. r ndad r. Bu yaklafl m ger- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap land rma imkan na kavuflmufl olacakt r. Özellikle Maliye ve Sosyal Si- küçük yavruyu kurtarmak için görevlendirmifl... Hiç de kolay bir karar de ildir bu... Abdullah Paflan n, görevi kötüye kullanmaktan Ordudan at lmas na kadar gidebilecek bir karard r da üstelik! Nas l olur da Orduya ait ve masraflar bizim ödedi imiz vergilerle karfl lanan bir araç, maksad n n d fl nda bir görevde kullan labilir? Paflam müsterih olsun. En do ru karar vermifltir. Bir yavrunun yaflam n kurtarmak, o SKORSKY nin o uçuflunda harcad gortalar Kurumu ile olan Bu geliflmeler sonucunda, Ekim iliflkiler aç s ndan son bir ay nda Kasa/Banka hesaplar nda net çal flma daha yap lacak ve 1,7 milyar YTL tutar nda azal fl meyda- Ben vergi veren bir TC vatandafl ola- ondan sonra da üzerinde na geldi. Y l n on ayl k döneminde ise rak, ödedi im vergimin bu türlü hay rl var lacak mutabakat çer- nakit bazda toplam 137 milyar YTL ge- bir iflte harcanmas n sonuna kadar kabul çevesinde Türkiye Büyük lir elde edildi, 103 milyar YTL faiz d fl ederim. Millet Meclisi ne sevk harcama yap ld ve 33,8 milyar YTL fa- edilecektir. iz d fl fazla olufltu ya da ne bileyim ben dolardan çok çok daha de erlidir. Çünkü BÜYÜK DEVLET demek iflte budur...

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE 11 Kas m 2006 BNA - NfiAAT Muhtelif inflaatlar yapt r lacak - Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlü- ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile aç k ve kapal spor tesisleri kapal yüzme havuzu çat inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da rektörlükte yap lacak.firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili rektörlükten sat n alabilecekler. Elektrik tesisi inflaat yapt r lacak - Aras Elektrik Da t m A.fi. Erzurum l Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile alçak, yüksek ve orta gerilim elektrik tesisi inflaat ifli ihale edilecek.hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Okul yapt r lacak - zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile zmir Gaziemir lkö retim Okulu 10 derslik inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar iflin teknik flartnamesini bedel ödeyerek ayn yerden sat n alabilecekler. Okul yapt r lacak - Çanakkale l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Yenice Pazarköy lkö retim Okulu yap m ifli ihale edilecek. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Duvar yapt r lacak - Esenyurt Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile park ve çevre duvar yap m ifli ihale edilecek. hale, 8 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili belediyeden sat n alabilecekler. Yol inflaat yapt r lacak - zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl Fen flleri Daire Baflkanl Etüd Proje ve hale flleri fiube Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile yol inflaat ifli ihale edilecek.hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak.stekliler teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden temin edebilecekler. TIBB MALZEME Sarf malzeme al nacak - stanbul l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 99 kalem muhtelif cins sarf malzeme sat n al nacak. hale, 29 Kas m 2006 tarihinde saat 11.30'da müdürlükte yap lacak. stekliler teknik flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten sat n alabilecekler. T bbi sarf malzeme al nacak - GATA Komutanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 5 kalem muhtelif cins t bbi sarf malzeme sat n al nacak. hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da GATA'da yap - lacak. Firmalar flartnameyi, ücreti karfl l GATA'dan temin edebilecekler. Muhtelif malzeme al nacak - Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 34 kalem muhtelif cins temizlik malzemesi sat n al nacak. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak. Firmalar ihalenin flartnamesini, ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. GIDA Yo urt al nacak - zmir Deniz kmal Grup Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile toplam 80 bin kilogram yo urt sat n al nacak.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da komutanl kta yap lacak.stekliler flartnameyi, bedeli mukabili komutanl ktan sat n alabilecekler. Siyah zeytin sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. ÇEfiTL Silindirik Etalon sat n al nacakt r- TCDD flletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat e kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Çanta sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl -. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. stanbul-sirkeci de Gayrimenkul sat lacakt r- Pamukbank T.A.fi. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yard m Sand Vakf. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilece i gibi Oda m z ç Ticaret fiubesinde de görülebilir. Acentelik hizmeti al nacak - Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile acentelik hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de ODTÜ'de yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi, bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar kullan c hizmeti al nacak - Samsun Do um ve Çocuk Bak mevi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bilgisayar kullan c hizmeti al nacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak.stekliler flartnameyi, ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. flçilik hizmeti al nacak - Tokat l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile iflçilik hizmeti ifli ihale edilecek.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Araç kiralanacak - Eskiflehir Odunpazar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda araçlar kiralanacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da belediyede yap lacak. stekliler flartnameyi, ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler tarihlerinde muhtelif eflyalar n sat fl yap lacakt r. T.C. Maliye Bakanl Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir tarihlerinde muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. T.C. Maliye Bakanl stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir. Turizm devriye eri için rüzgar ceketi sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda flletmesi Müdürlü ü. hale tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. Do rudan Gelir Deste i Ödemesi Yap lmas na Dair 2006/27 Say l Tebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli. (No: 2006/49) Gümrük Vergisi Ask ya Al nmas ve Avrupa Birli i Taraf ndan Tarife Kontenjan Aç lmas Planlanan Ürünlere liflkin Tebli. (thalat: 2006/26) 12 Kas m 2006 Zirai Karantina Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 14 Kas m 2006 Do al Gaz Piyasas Da t m ve Müflteri Hizmetleri Yönetmeli- inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 15 Kas m 2006 Türkiye Cumhuriyeti S n rlar çinde nifl veya Kalk fl Yapan Türk veyabanc Sivil Hava Araçlar Mali Mesuliyet Sigortas Hakk ndayönetmelik. Katma De er Vergisi Genel Tebli i. (Seri No: 101) Ham Elmas D fl Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara liflkin Tebli. (No: 2006/1) 16 Kas m 2006 hraç Mal Tafl yan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi stisnas Uygulanacak S n r Kap lar na liflkin Kararda De- ifliklik Yap lmas na Dair Karar. Baz Yerlerin Uygulama Alan Olarak Tespiti Hakk nda Karar. Gaziantep Serbest Bölgesinin S n rlar n n Yeniden Belirlenmesi Hakk nda Karar. BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Ahflap karavan ve ev Adres: Ets Michel Prat., Z.I Peyrins France Tel: (+33) (0) Faks: (+33) (0) Dos. No: TALEP: Otomobiller için radyatör Adres: ICER Industrial Colombiana Exportadora De Rad arores., Calle 55 No Barranquilla Colombia Tel: Faks: lgili: Carlos Benavides Campo TALEP: Tiflört, polo, mayo Adres: Caruso & Freeland., P.O. Box Neuhausen, - Switzerland Tel: ++41 (0) Faks: ++41 (0) E- mail. lgili: N.G. Caruso Dos. No: TALEP: Domates salças, konserve mantar, bezelye, ananas, m s r, mango Adres: Julia Ryzhenko., - Ukraine Tel: Faks: Dos. No: TALEP: A aç kesme makineleri Adres: Forester D.O.O. Sarajevo., Safeta Zajke 159, Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel/Faks: / THALATÇILARA TEKLFLER Dos. No: TALEP: Ev aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mobilya Adres: David Kiknadze., 11 Akhalsheni Str Tbilisi Georgia Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Erkek gömle i Adres: DD & GroupVirginia., 5637 Carisbrooke Lane, Portsmount, VA U.S.A. Tel: (757) Faks: (757) E- mail. lgili: Brian KennedyDos. No: TALEP: Demir çelik alan nda iflbirli i Adres: Liteyniye Zavodi Rusya, Firma ile temas kurulabilmesi için Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir. Tel: Faks: Dos. No: TALEP: M s r rafineri makineleri Adres: Krahmaloprodukti Ltd.fiti Rusya, firma ile temas kurmak istiyenlerin Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Deri çar k Adres: Naturtextilien Filz-Paradies., Haussertstr Tübingen Germany Faks: Dos. No: TALEP: El yap m ürünler, hediyelik eflyalar, yöresel süsler Adres: Giga Trade & Investment., Madrid Spain lgili: Edward BuckleyDos. No: TALEP: Cam flifle mantar Adres: Unikati Eu., Cesta 1. Maja Jesenice Slovenia Tel: +386, E- mail: Dos. No: TALEP: Bayan çantas ve deri ürünleri Adres: Timotheos Merlin., - Greece Tel: Faks: TALEP: Giyim ve aksesuar Adres: Iulia Tsonaka Greece Tel: Faks: TALEP: Elektrikli s t c lar, günefl sistemli s t c lar Adres: Minos S.A. Greece Tel: TEKLF: Rekabet ve pazar ihtiyaçlar do rultusunda dan flmanl k Adres: Politec W. L. Poley., Am Beisenbusch 37 D Dorsten Germany Tel: Faks: Website: lgili: W. Leonhard Poley Dos.No: TEKLF: Forklift, elektrikli tafl y c lar, sat lmas, malzemesi konusunda mümessillik Adres: MM Group Handling., Unit 15 Carlyon Road Industrial Estate Atherstone Warwickshire CV9 1LQ United Kingdom Tel: lgili: Richard H. Manson Dos.No: TEKLF: El aletleri Adres: Befana Polonya Website: Dos.No: TEKLF: Müteaahit firmalar ile iflbirli i. Bilgi için ran slam Cumhuriyeti Baflkonsoloslu u- stanbul - Dos.No: TEKLF: Konfeksiyon, paketleme, depolama, sigortalama, ürün sat fl, fuar hizmetleri konular nda dan flmanl k Adres:Barka GmbH Frankestrade 3, 2097 Hamburg Germany Tel: Faks: lgili: Bahad r Kalyoncu Dos.No: TEKLF: Versace-Moden/ moda markas Adres: Daniel Löffelholz D Weunheim Postfach 762 Germany Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Gemi, tafl mac l k hizmetleri Adres: Split Ship Management Ltd., Boktujin Put B.B Split H rvatska Tel: 385 (0) , Faks: 385 (0) , Dos.No: TEKLF: Mineral, maden suyu Adres: Armanin Trade Company., Keshavarzan Store No.21 Pasdaran Alley Taleghani Ave Babol Mazandaran Province Iran Faks: lgili: Armin KhavarnejadDos.No: TEKLF: Kumafl Adres: Rehan Humayun Pakistan Tel: Dos.No: TEKLF: Çay ve bitki çaylar Adres: Heritage Teas (Pvt) Ltd. Sri Lanka lgili: Stuart HatchDos.No: TEKLF: Hint f st Adres: Ababil Impex., 304, City Plaza, Kudmul Ranga Roa Road, Kodialbail, Mangalore India Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Boya hammaddesi konusunda iflbirli i Faks: TALEP: nflaat malzemeleri Adres: Tedik S.A. Greece Tel: Faks: TALEP: Ka t, karton Adres: P.K.T. Kompanakis & Siaoe Greece Tel: Faks: TALEP: A4-A3 Boyutunda lazer ka d Adres: Point Computers Greece Tel: Faks: lgili: Christos Andrianos TALEP: Silikon ve köpük Adres: Sofianos Group Greece Tel: Faks: E- mail: lgili: Sofianos Ioan.Pantelis TALEP: Kuru yemifl piflirme makinesi Adres: Georgios Sdoukas Tel: Faks: Adres: Alexander Zinchenko Empils Co. Rusya Tel: Dos.No: TEKLF: fl makineleri, elektronik ev aletleri, giyim, tak, saat, ayakkab Adres: Projects Incubation Co. W.L.L., Al- Nakqi Building Ali Al-Salem Street Al-Mubarakia P.O. Box 43 Safat Kuwait lgili: Hind Al-Mazidi Dos.No: TEKLF: Rusya da yerleflik üretici firma, ziraatta ve inflaat ta kullan lan kürek, yabalar ve demir telleri sat yor Adres: Rus firma ile ilgilenen firmalar n Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i., stiklal Cad. No.443 Beyo lu stanbul Tel/Faks: (90) E- Mail: lgili: ticaret ataflesi Viktor Ilskiy den bilgi al nabilir. - Dos.No: SOLDAN SA A: 1- Enflasyonun etkisiyle paran n de erinde meydana gelen azalma 2- Lokanta, otel gibi yerlerde hesap Usanç ve öfke anlatan bir söz 3- fianl urfa Birecik'li dört kardefle ait olan restoranlar zinciri: ( ) fiark Sofras Dünyan n önde gelen elektronik flirketlerinden biri 4- Hak ve hukuka uygunluk Eski M s r da günefl Tanr s 5- Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses flverenin iflçileri topluca iflten uzaklaflt rma veya iflten ç karma karar 6- Nazilerin polis örgütünü belirten k saltma Bir nota Eskiden, o gösterme s fat Bir çamafl r suyu markas 7- De er, fiyat, k ymet Bir ay ad 8- Kad köy de g da sektöründe faaliyet gösteren bir firma lave Bir nota 9- Ayn amac güden kimseler aras ndaki çekiflme, yar fl 10- Yeflile çalan toprak rengi fiirketi anlam ndaki k saltma 11- Bir ülke ad Bir oyuncunun herhangi bir davran fl veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlatt komedi türü Dolayl olarak anlatma 12- T rnak cilas Bankac l kta nakit para. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Mehmet Ali K l çbay n ekonomi yaz lar n içeren kitab 2- Alman spor eflya üreticisi Metro Market in g da ürünleri için kulland markas 3- ran, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Yemen de kullan lan para birimi Bankac l kta bir varl n yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi taraf ndan kullan lamamas durumu 4- Esasla ilgili Topra n kaymas n veya suyun akmas n önlemek için yap lan kal n duvar Türkiye yi ziyaret eden ilk ABD Baflkan olan Dwight Eisenhower n lakab 5- Bir seslenme sözü Bir flampuan markas 6- Bir et yeme i Uflak n bir ilçesi 7- Bir s v ya markas Ortaklafla 8- Anlam, kavram Kâ t para, kayme 9- Matem 10- TSK n n 4. Genelkurmay Baflkan olan, Salih önadl subay 1924 y l nda kurulmufl olan çikolata fabrikas 11- Emile Zola n n bir roman Bir eserin ayr ayr bas lan bölümlerinden her biri Bir nota 12- T bbi bir terim olan polimeraz zincir reaksiyonu nun ngilizce k saltmas Ülkemizde do al varl klar n ve çevre sa l n n korunmas amac yla kurulmufl sivil örgüt Kat ks z, ar. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising Ülke orijini: Çin Kurulufl y l : 2006 Faaliyet alan : Elektrikli motosiklet ve bisiklet Bafllang ç sabit yat r m tutar : Euro Sürekli franchise ödemesi: Yok Reklam katk pay : Al nm yor Bayilik flartlar : Türkiye genelinde il bayilikleri veriyor, bayilik baflvurular il merkezinde de erlendiriyor. Bayilik için ilk etapta 44 adet ürün veriyor. Ana bayileri, kendi il ve ilçelerinde tali bayilikler oluflturacak ve her ilin konumuna göre senelik kotas var, bayilik maliyeti yaklafl k $, her bayii kendi bünyesinde yedek parça sat fl ve teknik servisi yapmak zorunda. Adres: Mobis Bisiklet Motorsiklet thalat hracat San. ve Tic. Ltd. Barboros Mah. Evren Cad. No: 60, Kat:1, D:2 Yenisahra Yetkili kifli: Mehmet Karatafl Ülke orijini: Malezya Kurulufl y l : Malezya 1997, Türkiye 2005 Faaliyet alan : Bardakta tanelenmifl taze süt m s r (h zl tüketim) Bafllang ç sabit yat r m tutar : $ (franchise bedeli dahil) Sürekli franchise ödemesi: Ciro %7 Franchise girifl bedeli: $ Reklam katk pay : Yok Firman n verdi i destekler: E itim, reklam, tan t m,ürün tedariki Adres: Taze M s r (distribütör firma), Zeytino lu Caddesi, Haydar Aliyev Sokak, No:6/3 Akatlar-fiiflli. Tel: Fax Mail: Yetkili kifli: Mehmet Danifl Ülke orijini: spanya Kurulufl y l : 1992 Faaliyet alan : Oyuncak Bafllang ç sabit yat r m tutar : Sürekli franchise ödemesi: Yok Franchise girifl bedeli: Reklam katk pay : Brüt ciro üzerinden yüzde 3 Firman n verdi i destekler: PR, lojistik, nakliye, gümrük, inflaat, projet Bayilik flartlar : Imaginarium um felsefesini iyi bilmek Adres: IMG Çocuk Ürün ve Hiz. San ve Tic. A.fi, Büyükdere Cad. Çay rçimen Sok. Emlak Bloklar B2 Blok, Kat 1, Daire 8 Levent Istanbul. Yetkili kifli: Erol Dulundu (Genel Müdür) MERKEZ BANKASI Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin SERBEST PYASA Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin ALTIN FYATLARI Kapal çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet YATIRIM FONLARI NDEKS Fon Türü Bileflik Fon A Tipi B Tipi SAYFA 5 Mobilya tasar m nda üniversite-ifl dünyas iflbirli i CAZBE ULUTAfi TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü, stanbul Ticaret Odas (TO) ile mobilya tasar m konusunda iflbirli i bafllatt. flbirli i kapsam nda Güz Yar y l Bitirme ö rencileri, stanbul Ticaret Odas üyeleri olan küçük ve orta ölçekli iflletmeler (KOB) ile birlikte çal flacaklar. Projenin birinci aya - n TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü ö rencileri, ikinci aya n ise TO ve üyeleri olan KOB ler oluflturuyor. Projenin bafl nda yer alan TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Seçil fiat r, ö rencilerin hem bahar hem de güz yar y l nda diploma projeleri yapt klar n belirterek bu projeleri yaklafl k dört y ld r KOB lerle ba lant kurarak gerçeklefltirdiklerini söyledi. Bir önceki projede stanbul Ticaret Odas n n deste i ve sponsorlu uyla bir ayakkab tasar m projesi yapt klar n belirten Doç. Dr. fiat r, bu konuda flu bilgileri aktard : Bafllang çta ayakkab ile ilgili sektör denk düfltü ü için Halkal daki Ayakkab c l k E itim Enstitüsü ile birlikte ortak bir çal flma yapt k. Okulunun alt yap - s n ve salonlar n TO haz rlad ve bize sponsor oldu. Ayr ca TO nun ayakkab sektörü ile ilgili olan üyeleri de devrede idi. fiimdi ise mobilya tasar m konusunda birebir TO ile çal fl yoruz. Bundan sonra Üniversite- sanayi iflbirli i ad na baflka projelerde de birlikte çal flmay ümit ediyoruz. Doç. Dr. fiat r mobilya tasar m diploma projeleri ile ilgili flu aç klamalar yapt : Ö rencilerimizin hem güz hem de bahar yar y lda diploma projeleri yap yoruz. 4 y - la yak n bir zamanda KOB ler ile ba lant kurarak projeler yapt k. lk baflta bu sektörlerin içinde me- GRfiM TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü ile stanbul Ticaret Odas, mobilya tasar m konusunda ortak bir projeye imza att. Proje, üniversite ö rencilerinin TO üyesi KOB lerle birlikte yeni ürün tasar mlar n üretime dönüfltürmeyi hedefliyor. Mustafa Cebeci: Proje bir f rsat Proje çal flmas iki yönde faydal sonuçlar üretiyor. Üniversite ö rencileri yapt klar projeleri gerçek ifl hayat nda oluflturarak prati e daha yak n olacaklar ve bu tecrübeyi ifl hayat na at lma öncesinde erkenden edinecekler. Sektör aç s ndan faydas ise firmalar akademik perspektif katk s ile ürün tasar mlar na daha teorik bir bak fl aç s n sokma flans n elde edecek. KOB ler çin Endüstriyel Tasar m konulu projenin bizim için bir f rsat oldu unu düflünerek ve kurumsal olarak yürütmekte oldu umuz dizayn çal flmalar na katk gösterece ini umarak bu süreçteki yerimizi ald k. Bu anlamda, yeni bir ürün olarak ortaya ç kard m z, Türkiye' de ilk defa taraf m zca köpürtülmüfl PVC den üretilen yal t ml d fl cephe kaplamas Foam Panel üzerine bir proje haz rlayaca z. Di er bir proje ise PVC olarak üretti imiz profillerle laminat kaplamalar n güzelli ini buluflturan yeni bir ürün tasar m projesi oluflturuyor. stanbul Ticaret Odas nda KOB yöneticileri ile bir araya gelen TÜ ö rencileri, tasar m çal flmalar n n bu proje ile de erlendirilecek olmas ndan mutluydular. tal, alüminyum, plastik, cam, ayd nlatma, malzemeye yönelik çok de iflik sektörler vard. çlerinde 1 ile 5 kifli çal flt ran küçük atölyeler oldu u gibi yurt d fl na ihracat yapan KOB ler de yer al yordu. Seramik üzerine znik Çini ve Seramik flletmeleri ile ortak çal flarak bir proje yapt m. Sonra bak rc l k, demircilik, tak, keçecilik konusunda ustalarla birebir al n yor. Pazar pay, f rsatlar ve rekabet ortamlar temel teflkil etmekle beraber, KOB lerin ürünler üzerine ve yenilik ad na, prestij ürünü olma, ekonomik a rl kl olma, at k maddeleri de erlendirme, at l kalm fl yar mamul maddeleri de erlendirme vb. özel istekleri dikkate al nacak. Bunlar ve benzeri bilgilerle KOB lerin, gerekti inde üretim çal flt m ve hâlâ da s n rlar n zorlaya- önem veriyorum. Bu çal flmalar m ö rencilerimle de paylafl yorum rak üretebilecekleri ve sat fl bulma özellikleri yüksek yeni lk defa TO ile mobilya ürünlerin pazar tasar m konusunda iflbirli i gerçeklefltiren araflt rmas, tasarlanmas ve projelendirilmesi esas TÜ Mimarl k Fakültesi Doç. Dr. Seçil fiat r Endüstri Ürünleri Tasar - olacak. Proje tek bir m Bölümü ö rencileri güz yar y l bitirme projesinde TO üyesi küçük ve orta ölçekli iflletmelerle TO da çal flma alanlar n belirlediler. Bitirme projesinde KOB lerin pazar paylar, pazarlarda elde edebilecekleri f rsatlar ve pazar n rekabet ortamlar temel teflkil etmekle beraber, KOB lerin ürünler üzerine ve yenilik ad na, prestij ürünü olma, ekonomik a rl kl olma, at k maddeleri de erlendirme, at l kalm fl yar mamul maddeleri de erlendirme vb. özel istekleri dikkate konu üzerinde çal fl laca ve gelifltirilece i halde proje iki aflamal. PAZAR ARAfiTIRMASI Projenin ön çal flmas pazar araflt rmas ile bafllayacak. Pazar araflt rmas, birlikte çal fl lacak firmadan ba ms z olarak, konusu belirlenmifl projenin halihaz rdaki pazar n n genel olarak araflt r lmas, incelenmesi ve f rsatlar n ya da tehditlerinin neler oldu u saptanacak. Pazardaki en önemli firmalar ö renilecek ve firmalar n en son ürünlerinin hangi rekabet ortam nda olduklar üzerinde düflünceler Ali Ekber Özkan: Sektörün önü aç l r Üniversitelerle iflyerlerinin bu flekilde ortak çal flmalara yönelmeleri iki taraf için de çok yararl. Çocuklar e er alüminyum konusunda tasar m yapacaksa alüminyuma, plastik konusunda ise plasti e, hangi alanda tasar m yapacaksa mutlaka o alanda çal flmal. Aksi takdirde zorlayarak baflka alanlara kayd r lmamal. fle tasar m tasar md r gözüyle bak lmas yanl fl. Bence tasar m farkl bir olgudur ve ö renciler tasar m çal flmalar n hayallerinden, gönüllerinden geçeni dikkate almal, bir yerde çal flmalar na kendi ruhlar n yans tmal d rlar.bu proje bu bak mdan da önemsenmelidir. lk defa böyle bir çal flma bize geldi. Kendi aç mdan üniversiteler ile diyalo a geçilirse sektörümüzün önünü aç laca n görüyorum. Bu tür çal flmalar n geniflletilmesinin sektörlerin ve sanayinin geliflmesi ad na çok yararl olaca n söylemeliyim. Ücretsiz seri ilanlar gelifltirilecek. Rakip firmalar tan - m fl olmak, ileride ö rencilerin birlikte çal flacaklar firmalar n hangi pazar ortamlar nda olduklar n önceden tan y p anlamalar nda, buna göre ön fikirlerini ortaya koymalar nda yard mc olacak. 3 hafta sürecek olan bu birinci aflamada ö renciler yapt klar araflt rmay yaz l olarak rapor edecekler ve araflt rd klar pazara nas l bir yenilik getirebileceklerini eskizler ve istenilen hallerde küçük hacim modelleri ile ortaya koyacaklar. Birinci aflama ö rencilerin, firmalar n etkisi alt nda kalmadan ve herhangi bir firma beklentisi olmadan nas l düflündüklerini anlamay sa layaca için e itim aç s ndan son derece önem tafl yor. Mobilya tasar m projesinin ikinci aflamas nda ise ö renciler mobilya üst bafll alt nda ahflap, plastik ve alüminyum mobilya üretimi alanlar nda faaliyet gösteren KOB ler ile tan flacak. Mobilya tasar m ile ilgili proje kapsam nda hem ö rencilerin hem de KOB lerin yükümlülükleri bulunuyor. TO daki ilk toplant da ö rencilerin firmalara da l m yap ld, 15 Kas m Çarflamba günü de TÜ Taflk flla binas nda ö rencilerin sorumluluklar üzerinde çal fl lmas na kara verilen firmalar n tan t m yap ld. Kemal Tanr kulu: flbirli i önemli Bu çal flma, Üniversite-KOB iflbirli i ülke aç s ndan son derece yararl. Özellikle bizim sektör için de çok yararl. Avrupa Birli i ne gireceksek e er bugüne kadar yap - lan taklit ürünlerden kurtulmufl olaca z. bunun için de mutlaka tasar mc yetifltirmek zorunday z. Bence üniversiteler bugüne kadar bu konuyu KOB lere yans tmakta geç kald lar. Bilhassa bizim sektörde tasar m çok önemli. Birtak m görsel objeler var. bu görsel objeleri insanlara sunabilmek için daha de iflik çizgiler, daha de iflik stiller gerektiriyor. Bunun için de bizim sektörümüz genellikle usta ve kalfa biçiminde yetiflmifl insanlardan müteflekkil. E itimli, tasar mc kimli i olan insanlar bu konuya el atarlarsa bence çok yararl olur. Markalaflma tasar m aç s ndan bu elemanlara ihtiyaç var. dünyadaki di er rakiplerimiz do ru takip edebilmemiz için böyle bir olgu çok yararl oldu diyebilirim. Bu daha bir bafllang ç bunun devam n n olmas laz m. lan talepleriniz için: Faks: / E- Posta: veya / Telefon: / / AYAKKABI boya ve cilas için ortak üretim imkan aran yor. Tel: TALYANCA ve ngilizce dillerinde özel ders verilir, yaz l ve sözlü tercüme hizmeti yap - l r.tel: Nur Üçer OTO kiralamada, uygun fiyat, benzinli ve dizel araçlar m zla hizmetinizdeyiz. Avrasyam Turizm- Tel: KA IT, karton nakit al n r fifil, Taksim bölgelerindeki gayrimenkullerinizin kiral k, sat l k,devir ifllemlerinde arac - l k hizmeti veriliri. Tel: ÜRETC firmadan antik mobilya aksesuarlar, masa, sand k, sehpa.. Gökbel Mobilya Tel: HRACAT projesine imalatç ve finansör ortak ar yorum. Tel: MOBLYA, hal, iç çamafl r, denim kumafl ve konfeksiyon, boyal ve boyas z ham kumafl ihracat için imalatç ve toptanc ortak ar yorum. Tel: VERG REHBER Dr.VEYS SEV Emlak vergisi ikinci taksidi Emlak Vergisi Yasas n n geçici 22 nci maddesi gere i olarak 2005 y l nda yap lan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim de er tespitlerine iliflkin takdir yeniden gözden geçirilmifl, bu ba lamda düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara ba lanm flt r. Al nan yeni kararlardan kesinleflmifl olanlar 2006 y l n n emlak vergisi matrahlar n n yeniden hesaplanmas na neden olmufltur. Konuya iliflkin olarak Maliye Bakanl taraf ndan yay mlanan 49 seri numaral Emlak Vergisi Yasas Genel Tebli ile uygulamaya yönelik aç klamalar yap larak 2006 y l na iliflkin emlak vergisi de erinin hesab ve ikinci taksit ödemeleri örneklenmifl bulunmaktad r. ( gün ve say l Resmi Gazete) Buna göre Emlak Vergisi Yasas n n 29 uncu maddesinin birinci f kras n n (a) bendine göre, arsa ve arazilerin 2006 y l na ait vergi de eri, takdir komisyonlar nca yeniden takdir edilmek suretiyle kesinleflen arsa ve arazinin metrekare birim de eri ile mükellefler taraf ndan belediyelere en son verilmifl bulunan emlak vergisi beyannamesinde/bildiriminde yer alan arsa veya arazinin yüzölçümünün (hisseli ise hisseye isabet eden k sm n n) çarp lmas suretiyle tespit edilecektir. Binalar n 2006 y l na ait vergi de eri ise; takdir komisyonlar taraf nda yeniden takdir edilmek suretiyle kesinleflen arsa ve arazi metrekare birim de erleri ve 2006 y l na ait bina metrekare normal inflaat maliyet bedelleri esas al nmak suretiyle hesaplanacakt r. Bu hükümler çerçevesinde, bina vergi de erinin hesaplanmas nda afla daki yol izlenecektir. Binan n d fltan d fla yüzölçümü ile bina metrekare normal inflaat maliyet bedellerini gösteren cetvelde yer alan ortalama rakam çarp lacakt r. Bu çarp m sonucu ortaya ç kacak rakama, varsa asansör, kalorifer veya klima tesisat fark ilave edilecektir. Bu ilave söz konusu rakam n asansör için % 6 s, kalorifer veya klima için de % 8 i oran nda olacakt r. Bu suretle bulunan toplam de erden y pranma pay düflülecektir. Y pranma pay düflüldükten sonra kalan de- ere arsa veya arsa pay n n asgari ölçülere göre tespit edilen de eri ilave edilecektir. Örne in mükellef (A) ya ait mesken olarak kullan lan apartman dairesi 1990 y l nda betonarme karkas türünde lüks inflaat olarak infla edilmifltir. Apartman arsas n n alan 900 metrekare, arsa pay oran 1/25, hisseye düflen arsa ise 36 metrekaredir. Daire kaloriferli olup, yüzölçümü d fltan d fla 160 metrekaredir. (Örnek 49 seri numaral Emlak Vergisi Yasas Genel Tebli inden aynen al nm flt r.) Binan n bulundu u caddede 2006 y l için arsan n metrekare birim de eri 250.-YTL olarak takdir edilmifltir y l na ait betonarme karkas lüks s - n f inflaat n ortalama bina metrekare normal inflaat maliyet bedeli ise YTL dir. Bu bilgilere göre, binan n vergi de eri afla daki gibi hesaplanacakt r. nflaat n türü, s n f ve kullan fl flekline göre bina Metrekare normal inflaat maliyet bedeli YTL, Binan n d fltan d fla yüzölçümü 160 m2 Kalorifer fark x %8 =) YTL, Binan n kalorifer dahil inflaat maliyet bedeli ( = YTL, Afl nma Pay indirimi ( x %20 ) YTL Bina inflaat maliyet bedeli ( =) YTL, Asgari ölçülere göre bulunan arsa de eri (250 x 36 +) YTL, Binan n vergi de eri ( =) YTL, Bina vergisi, ilgili belediye taraf ndan bu suretle hesaplanan YTL vergi de eri üzerinden hesaplanacakt r y l nda yap lan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim de er takdiri sonucu belirlenen de erler esas al narak tahakkuk ettirilen, 2006 y l na ait birinci taksit tutar, yeniden hesaplanan emlak vergisi tutar ndan 2006 y l nda Kas m ay içinde ödenecek 2 nci taksit den indirilecek, ve 2006 y l Kas m ay nda ödenecek ikinci taksit miktar bu hesaplamaya göre belirlenecektir.

6 SAYFA 6 TO DAN HUKUK KÖfiES Arsa birim takdirleri SORU : Arsa birim de erlerinin takdirleriyle ilgili son geliflmeler nelerdir? Özellikle bu y lki tespitlerde asgari de erin üzerindeki ölçümlemelere karfl zarara u rayan arsa sahipleri ne gibi haklara sahiptir? CEVAP : Daha önceki bir yaz mda da belirtti im gibi; 213 say l V.U.K. nun mükerrer 49.maddesinin (b) f kras arsa birim de erlerinin tespitinde Odam z yetkili k l nm flt r. Her 5 y lda bir gelen taleplere göre ve Takdir Komisyonlar nca belediyelerden Odam za intikal eden arsa birim de erlerinin miktar üzerinden tebli tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemelerine gerekli davalar aç lmaktad r. Bu ba lamda geçti imiz y l içindeki genel tespitlerin çok yüksek görülmesi üzerine Maliye Bakanl taraf ndan verilen kanun tasar s kesinleflmifl ve 1319 say l Emlak Vergisi Kanununa geçici 22.madde eklenmifltir. An lan madde odak noktas yla: Takdir Komisyonlar nca 2005 y l nda yap lan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim de er tespitlerine iliflkin takdir kararlar an lan komisyonlarca bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren 30 gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir iflleminin yap ld tarihteki asgari ölçüde birim de erinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara ba lan r Bu konuda Odam za ilgili belediyeler taraf ndan gönderilen arsa birim de erleriyle ilgili takdirlerin düzeltilmesi amac yla davalar aç lm flt r. Ancak; tebli de de belirtildi i gibi, Takdir Komisyonlar n n kararlar n n bir ay içinde Odam za gönderilmesi gerekmektedir. Güncel olarak somut olayda; baz belediyeler taraf ndan Odam za kararlar gönderilmemifltir. Gönderdi imiz tekid yaz lar üzerine belediyeler bu kararlar gönderirlerse Yönetim Kurulu nun takdiriyle tebli den itibaren 15 gün içinde düzeltilme mahiyetinde yeni davalar aç - labilecektir say l yasa ya eklenen geçici 22.maddenin uygulan fl afla daki gibi olacakt r: Emlak Vergisi Kanunu nun 29.maddesine göre; ilgili belediyelerce 2006 y l n n Kas m ay içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 y l nda yap lan asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim de erleriyle 2006 y l na ait bina m2 normal inflaat maliyet bedelleri dikkate al narak 1.taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 y l n n Kas m ay içinde 2.taksit olarak ödenir hükmü yeralmaktad r. Ancak, bu konuda aç lan davalar bir bekletici mesele say lmal d r. Av. MÜNR GÖKER TO Hukuk Birimi stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Yönetmeni smail fien Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL TCARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINA ATTR. TO NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRTLEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILABLR. ABONE VE REKLAM TARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YTL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL TCARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYAYAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-stanbul Tel: (0212) Bo aziçi Üniversitesi ö rencilerinin kurdu u araflt rma kulübü, bir ilke imza att Sanayiciye ucuz girdi imkân S PARK, iflbirli i için firmalar bekliyor fldünyas için yeni bir kap aç - l yor. Bu, y llard r sanayi ve üniversite aras nda olmas gereken iflbirli ini sa layacak ilk ve önemli ad mlardan biri olacak. Bo aziçi Üniversitesi nden bir grup ö rencinin kurdu u Proje ve Araflt rma Kulübü (Project and Research Club) çal flmalar na bafllad bile. Kulübün k sa ad PARK. PARK, yeni fikirlerinizi hayata geçirmek, proje haz rlamak için yol haritas çizdirmek veya proje haz rlatmak, bir konuda araflt rma yapt rmak için baflvuraca n z ilk adres olacak. PARK n baflkan Bogaziçi Üniversitesi 3. s - n f ö rencisi Mehmet Fatih Kac r. PARK kurmak için faaliyete geçeli henüz bir y l n bile bitmedi ini söylüyor Kac r, Biz 8 arkadafl ç kt k yola. fiimdi üniversitemizin en kalabal k kulüplerinden birisiyiz. Bu fikri bir öneri olarak götürdü ümüzde üniversitenin rektöründen bölüm baflkanlar na, ö rencilerden akademik birimlere herkes benimsedi. Bu, eksikli i hissedilen ama, flimdiye kadar da bu eksikli i gidermek ad na ciddi bir giriflimin olmad bir aland. Gerçeklefltirmek istedi imiz en k sa ifadesiyle genç beyinlerin sahip olduklar enerjiyi proje ve araflt rmalara dönüfltürmek ve bu süreçte kaydedilen geliflmelerin somut ürünlere dönüflmesine katk da bulunmak diyor. anayiciye ucuz girdi sa lamak amac yla, Avrupa Birli i'ne paralel olarak 1 Temmuz 2007'den itibaren gümrük vergileri ask ya al nmas veya tarife kontenjan aç lmas öngörülen sanayi ürünleri, Resmi Gazete de yay mland. D fl Ticaret Müsteflarl n n (DTM) Resmi Gazete de yay mlanan tebli ine göre, gümrük vergisi ask ya al nacak veya tarife kontenjan aç lacak ürünleri üretip, söz konusu uygulama nedeniyle zarar görece ini düflünen sanayiciler, 10 gün içinde DTM'ye baflvurarak itirazlar - n bildirebilecek. Baflvurular, DTM'nin yapaca- de erlendirmeden sonra yeterli flartlara haiz oldu u belirlenenler, AB Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunlar Grubu bünyesinde müzakere edilecek. Gümrük vergisi ask ya al nmas veya tarife kontenjan aç lmas öngörülen ürünler aras nda, kimyasal maddeler, makine parçalar, LCD modellerin üretiminde kullan - lan polikarbonatlar bulunuyor. ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Önümüzdeki dönemde hangi konulara hibe verilecek? Son dönemde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ancak köflemizde yeni hibe duyurular na çok fazla yer veremiyoruz. Özellikle y lsonuna yaklafl lmas ve birçok projenin halen haz rl k safhas nda olmas bu noktada en etkili faktörler. Bu çerçevede bu hafta proje haz rlama metodolojisiyle ilgili yaz - lar m za k sa bir ara vererek önümüzdeki dönem için bilgimiz dâhilindeki hibe programlar ndan bahsetmek istedik. Önümüzdeki y l özellikle sivil toplum dialo u büyük önem tafl yor. Yani Türkiye deki sivil toplum kurulufllar - n n, AB üyesi ülkelerdeki muadili kurumlarla yapaca projeler ve deneyim paylafl m projeleri ön Mehmet Fatih Kac r PARK n kurucular yola ç kma karar ald klar nda yurt içinde ve yurt d fl nda benzer örnekleri araflt rd lar öncelikle. Dünyan n say l üniversitelerindeki sanayi - üniversite iflbirli ine yönelik ö renci çal flmalar n incelediler. Türkiye ye uyabilecek örnekler toplad lar, ifl dünyas n n taleplerini incelediler ve bir yol haritas ç kard lar. Önce Ar Kovan n oluflturdular. Ar Kovan, proje alt kurulunun ad. Yani projeler bu kurulda hayat bulacaklar. Burada üyeler ilgi alanlar na göre var olan proje ve araflt rmalara yönlendirilecekler. Kendi projelerinde çal flabilecekler. PARK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu ndan (TÜ- BTAK) ve Ulusal Ajans dan projelerde çeflitli yard mlar alacak. Yap marketlerdeki ithal ürün sorunu tart fl ld plana ç kacak. Di er yandan Do u Karadeniz Bölgesi nde Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Gümüflhane illerini kapsayan bir hibe program da 2007 y l nda aç - lacak. Bir baflka hibe program zmir, Ayd n, Mu la, Bal kesir, Çanakkale, Edirne illerini kapsayacak olan Türkiye Yunanistan s - n r ötesi iflbirli i program ve yine Edirne ve K rklareli illerini kapsayacak olan Türkiye Bulgaristan s n r ötesi iflbirli i program. Bu programlar n d fl nda e itim, sa l k baflta olmak üzere birçok alanda yeni programlar bekleniyor. Bu programlar da detaylar geldikçe sizlerle paylaflaca z. yi haftalar dilerim. PARK a giren ifl dünyas n ne bekliyor? PARK a baflvurabilmeniz için yeni bir fikir sahibi olmal s n z Mesela, teknoloji gelifltirmeye yönelik yenilikçi bir proje fikriniz var Bir projenin nas l haz rlanaca n bilmiyorsunuz. Nereden yard m isteyece inizi kestiremiyorsunuz Projenizde genç beyinlerle birlikte çal flmak istiyorsunuz...yeni fikrinizin ifldünyas na fayda sa lamas n istiyorsunuz. Bunun için baflvurman z gereken yer öncelikle PARK olacak. PARK a geldiniz. Sizi, sektörünüzle ilgili alandaki ö renci gruplar kabul edecek. Proje ekibiniz kurulacak. Ekibin bafl nda bulunacak ve dan flmanl k yapacak hoca ile tan flacaks - n z. Fikirlerinizi tart flacaks n z. Projenizle ilgili seminerler ve atölye çal flmalar yap lacak, bunlara kat labileceksiniz. Çal flmalar alanlar nda uzman kifli ve kurumlar taraf ndan yönetilecek. Çeflitli kurum ve kurulufllarda üretilmifl projeler, araflt rma-gelifltirme çal flmalar n n sorumlular PARK n ö rencileri ile biraraya gelecek. Böylece, proje ve araflt rman n yöntemleri somut örneklerle, ilgili ö rencilere aktar lacak. PARK n web adresi Ayr ca adresi yoluyla PARK ile sürekli iletiflim kurabilirsiniz. stanbul Ticaret Odas, özellikle yap marketlerde menflei belirtilmeden ve Türkçe kullanma k lavuzu bulundurulmadan sat fla sunulan ithal ürünlerle ilgili sorunlar çözmek için çal flmalar n sürdürüyor. Bu amaçla yapt çal flmalara önceki gün bir yenisini ekleyen TO, yap marketlerin temsilcileri ve yap marketlere mal tedarik eden ithalatç firmalar konuyla ilgili kamu yetkilileriyle biraraya getirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanl n temsilen Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürü Özcan Pektafl ve stanbul Gümrükler Bölge Müdürlerinden lhan Menderes in kat ld toplant ya TO Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç baflkanl k etti. Avdagiç, TO nun Türkiye deki ticaretin daha sa l kl yap lmas için çaba sarfetti ini belirterek; Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanun un Etiket ve Tarife Listeleri Yönetmeli i ile Tan tma ve Kullanma K lavuzu Yönetmeli i ile ilgili bilgi verdi. Avdagiç, TO dan mevzuat ve uygulamalar ile ilgili sürekli bilgi alabilir, sorunlar n z n çözümünde yard m isteyebilirsiniz. Sorunlar ancak birlikte çal flarak çözebiliriz dedi Toplant da; mevzuat, uygulamalar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakk nda karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Tüketicinin bilgilendirilme hakk n n kutsall - na ve evrensel bir hak oldu una de inen Pektafl, ilgili mevzuat n uygulanmas nda yaflanan sorunlar ve sorular için Bakanl k ve illerdeki Bakanl k Müdürlüklerine baflvurulabilece i bilgisini verdi. Menderes ise mevzuatla ilgili bilgileri özetleyerek ithal ürünlerde etiket, bilgi, garanti belgesi, Türkçe kullan m k lavuzu bulundurma zorunlulu unu hat rlatt. O UZ DEMR Nas l haberdar olurum? Bu hafta yeni bir mali yard m program duyurumuz bulunmuyor. Ancak düzenli ve s k bir flekilde okuyucular m z n süreci takip edebilmesi ad na nerelerden bu programlar n takip edilebilece ini k saca da olsa siz de erli okuyucular m zla paylaflmak istedik. Hibelerden Ne fiekilde Haberdar Olurum? En çok sorulan soru budur. Asl nda Benim flöyle bir projem var, bunu AB ye gönderebilir miyim? fleklinde sorulan ilk sorunun ard ndan en fazla sorulan soru. Çünkü Avrupa Birli i nin durup dururken gönderilen projeleri de erlendirmedi ini ö renenler, hemen AB nin hibeler için açt ihaleleri nereden takip edebileceklerini, nas l haberdar olabileceklerini sorarlar.. Bu konuda internet en büyük yard mc m z. AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfas olan ya da projelerin Avrupa Birli i (AB) ad na Türkiye deki sözleflme makam olan adresleri en güvenilir iki kaynak. Bu kaynaklar n d fl nda size bir baflka önerimiz de mail grubuna kay t olman z. Her hafta orada bu konuda çal flan profesyoneller taraf ndan duyurular yap l yor. Baflkordistan ile ikinci iflbirli i anlaflmas Rusya Federasyonu Baflkordistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Boris A. Bondarenko baflkanl ndaki bir heyet stanbul Ticaret Odas n (TO) ziyaret etti ten beri TO ya gelen dördüncü heyet olan Baflkordistan heyeti, TO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak ile görüfltü de TO nun Baflkordistan Sanayi ve Ticaret Odas ile imzalad iflbirli i anlaflmas n n önemine dikkat çeken Bülent Barlak, Ticari iliflkilerin art fl göstermesi bizleri memnun ediyor. Ancak bu rakamlar yeterli düzeyde de il. Yeni anlaflmalar n yeni ortakl klar n kurulmas n sa layaca na inan yorum diye konufltu. Türk ifladamlar na yat r m konusunda bütün bilgileri vermeye haz r olduklar n söyleyen Boris A. Bondarenko ise, iki ülke ifladamlar n n iflbirli i yapabilece i alanlar s ralad. Görüflmenin ard ndan iki oda aras ndaki iflbirli i anlaflmas Bülent Barlak ve Boris A. Bondarenko taraf ndan imzaland. TO da bir seminer yap ld AB deki çat örgütlerinde temsil önemli TO taraf ndan Meslek Örgütlerinin Avrupa daki flemsiye örgütlere üyeli i konulu bir seminer gerçeklefltirildi. Seminerin aç fl konuflmas n yapan TO Genel Sekreter Yard mc s Selçuk Tayfun Ok, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin AB nin olmazsa olmaz aktörleri say ld n ve bu ba lamda AB nde bu tür örgütlerin ve kurulufllar n say s n n 3 binin üzerinde oldu una de inerek konuflmas n flöyle sürdürdü. Türkiye de ise bu rakam 800 civar nda. Derneklerin say s her geçen gün art yor. Ancak, AB deki benzer çat örgütlere yeterince kat lm yoruz. Biz Avrupa daki çat örgütlerinde Türkiye nin de temsil edilmesini arzu ediyoruz. Daha sonra söz konusu seminer çerçevesinde ktisadi Kalk nma Vakf Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, ard ndan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi flverenler Grubu Baflkan Henri Malosse, Avrupa Birli i nde meslek örgütleri ve karar alma mekanizmas ndaki rolleri konusundaki kendi çal flmalar n anlatt. Türk ve dünya hukukundaki güvenceler tart fl ld Birleflmifl Milletler (BM) Uluslararas Ticaret Komisyonu nun (UNCITRAL) Türk ve dünya hukukundaki güvenceleri tart flt toplant 6 Kas m da TO da yap ld. Güvenceli fllemlere liflkin Etkin ve Verimli Bir Rejimin Oluflturulmas ; UN- CITRAL in Güvenceli Haklara liflkin Çal flmalar isimli seminere yerli ve yabanc uzmanlar kat ld. Seminere; TO Hukuk Müflaviri ve UNIDROIT Muhabir üyesi Prof. Dr. Ergun Özsunay, UNCIT- RAL Genel Sekreterli i nde k demli hukukçu Spiros V. Bazinas, Kaliforniya Barosu üyesi Prof. Harry Sigman konuflmac olarak kat ld. UNCIT- RAL VI. Çal flma Grubu nun 26 Haziran da Newyork ta gerçeklefltirdi i toplant sonuçlar n n da aç kland seminerde bu çal flmalar n Türk hukuku üzerindeki muhtemel yans malar da ele al nd.

7 SAYFA 7 KOSGEB in projesiyle KOB ler biliflimden yararlanacak Küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB) biliflim teknolojilerinden faydalanmas n hedefleyen ''KOSGEB Tek Hedef Projesi'' bafllat l yor. ''KOSGEB Tek Hedef Projesi'' olarak tan t lan proje ile KOB'lerin biliflim teknolojilerinden faydalanmalar hedefleniyor. lk olarak 57 bin KOB'yi hedef alan proje- lk 500 Biliflim fiirketi s ralamas nda ilk 12 de yer alan Meteksan Sistem Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Murat Gün, katma de eri yüksek biliflim çözümlerinin, Türkiye nin yak n gelecekte stratejik bir ihracat kalemi olarak ulusal bir hedefi olmas gerekti ini söylüyor. Rekabet avantaj n n yolu biliflimden geçiyor ye, Türk Telekom taraf ndan 1 y l süreyle ücretsiz web alan ve e-posta hizmeti deste i, ki bilgi-biliflim ata nda ön saf- Türk Telekom'un ifltiraki olan TTNet taraf ndan da 2 ayl k ücretsiz ADSL ve ücretsiz modem hizmeti verilecek. Projenin gerçeklefltirilmesinde ntel, Microsoft ve Yurtiçi Kargo bulunuyor. Casper, Arnitech, nfronic, Data Teknik de tedarikçi firma olarak projeyi destekleyecekler. Projeyle, KOB'ler, flirketlerinin kontrolünü ele alabilecek, yeni pazarlara aç labilecek, edevlet uygulamalar ndan yararlanabilecek, verimlili ini art rabilecek, rakipleriyle yar flabilecek, üretimden sat fla her aflamada bilgiyi toplay p de erlendirebilecek, KOSGEB imkanlar ndan daha h zl yararlanabilecek. 3 Türk buluflu uluslararas ödüle lay k görüldü Almanya'da 2-5 Kas m tarihleri aras nda düzenlenen ve Avrupa'n n en prestijli bulufl fuarlar ndan olan IENA 2006 Fuar nda, 3 Türk buluflu ve Türk Patent Enstitüsü nün (TPE) açt stand, ödüle lay k görüldü.bu y l 58'incisi gerçeklefltirilen IENA Fuar na, Türkiye ilk kez kat ld. Almanya'n n Nürn- m z, Türkiye nin, dünya çap nda- EMNE NCE MENDEKL ilgi bu gün ticaretin B halarda olmak amac ndad r. en önemli araçlar n- Gün, sa l k sektörü baflta ol- dan biri. Bilginin kul- mak üzere gelifltirmifl olduklar sek- lan m her alanda ol- törel yaz l m çözümlerini Avrupa du u flirketler ve dolay s yla eko- ve Asya pazar na Corttex Hollanda nomi için de hayati önem tafl yor. ve CMI ile ulaflt r yor. Yine Do u Tabii ki teknoloji ve biliflimin göz Avrupa ve Asya pazar na sistem en- ard edilmemesi gerekiyor. Bu tegrasyon ve biliflim çözümlerini, gün Türk biliflim sektörü, ölçek Meteksan Sistem Romanya SLR ve olarak 3-3,5milyar dolar büyüklü- Meteksan Rusya yurt d fl nda fa- ünde, ortalama y ll k yüzde 15 aliyet gösteren firmalar ile sa l yor. oran nda büyüme gösteren ve yaklafl k 7 bin firman n faaliyet oluflturan alanlarda sürdürülebilir gösterdi i bir sektör. Bu ba lam- rekabet avantaj göreceli olarak za- da bilginin etkin kullan m, karar- y f, katma de er oran ise lar bilgiye dayal olarak vermek, beklenenden düflük. Bu bilgiye h zl ulaflarak h zl hareket aç dan katma de eri yük- edebilmek, verimlilik sa lamak, sek biliflim çözümlerinin daha fazla katma de er üretebil- Türkiye nin yak n gelecek- mek ve karl l art rmak, bir flir- te stratejik bir ihracat kalemi keti ileriye tafl yacak ayaklar ola- olmas ulusal bir hedef rak nitelendiriliyor. olmal d r. lk 500 Biliflim fiirketi s ralama- Sistem en- s nda ilk 12 de yer alan Türk firmas tegrasyon ser- Meteksan da, biliflim sektörünün visleri, kurum- Türkiye için çok önemli bir kalk n- sal ma ve rekabet arac oldu unu düflü- Microsoft nen firmalardan bir tanesi. zümleri, iletiflim çö- ve a servisleri, fl Gelifltirme Direktörü Murat Gün dan flmanl k ser- ile sektörün geliflimini konufltuk. visleri, entegre tek- Gün, art k global rekabetin yafland - nik servis hizmetle- günümüzde biliflimin kullan lma- ri, kurumsal yöneti- metlerini tan tman n yan s ra 3 Türk buluflu- d bir sektör olmad na de iniyor nu özel gösterilerle kat l mc lar n izlenimine ve Uzakdo u'dan 13 ülkeden 700 civar nda bulufl ve yeni ürün sergilendi. memnuniyetine, yenilikçi ve giriflimci olmaya, kalite bilincine, yüksek sorumluluk ve sürekli geliflim de erlerine sahip olmal d r dedi. çözümler, Meteksan Sistem Pazarlama ve berg flehrinde yap lan fuarda, Asya, Avrupa Sundu u bilgi teknolojisi çözümleriyle müflterilerinin ifl hedeflerine ulaflmalar na katk da bulunmay hedeflediklerini ifade eden Gün, Biliflim firmalar, araflt rmaya, üretmeye, gelifltirmeye, de er katmaya, müflteri Meteksan Biliflim Grubu, yurtd fl nda ofislerinin bulundu u ülkeler d fl nda Suudi Arabistan, Sudan, Azerbaycan, K rg zistan, Arnavutluk, Irak gibi ülkelerde ald projeler ile genifl co rafyalara biliflim çözümleri sa l yor. YILDA 200 PROJE Y lda ortalama 200 orta ve büyük ölçekli proje gerçeklefltiren firma çok say da özel projeye de imza att. Bunlardan baz lar tüm vatandafllara TC Kimlik numaras veren MERNS projesi, Türkiye nin ilk ADSL altyap s, Milli E itim Bakanl Temel E itim Projesi, Emniyet Genel Müdürlü ü Parmak zi Teflhis Projesi, Maliye Bakanl Saymanl k Otomasyonu, ÖSYM Gün, yapt k- Web Tabanl Otomasyon Projesi, lar hizmetleri Universiade 2005 zmir Üniversite flim ve d fl kaynak kullan m alan- ise flöyle özetliyor. Olimpiyatlar Projesi, Türk Silahl ve ekliyor. Tüm sektörlerde bili- lar nda faaliyet gösteren Meteksan 377 milyon ABD Dolar cirosuy- Kuvvetleri Sa l k Bilgi Sistemi, sundu. Fuarda, TPE stand, Rusya E itim ve flim kullan l yor. Bu sektörlerde Sistem, stratejik sektörler olan ka- la Türkiye nin büyük yerel bili- Hacettepe Hastaneleri Sa l k Bilgi Teknoloji Bakanl taraf ndan özel ödül ve verimlilik sa layarak rekabet mu, telekom, sa l k, savunma ve flim flirketi olarak baflar lar m z Sistemi, Vak fbank iletiflim altyap - sertifikaya, H rvatistan Buluflçular Birli i tara- avantaj kazanabilmek etkin bili- güvenlik, finans, e itim, enerji, en- daha yukar lara ç karmak gayre- s ve ATM servisleri projesi, Digi- f ndan da özel ödül ve sertifikaya lay k görül- flim deste i ile mümkün.türki- düstri ve hizmet sektörlerine hiz- tindeyiz. 12 bilgi teknolojisi flir- türk Digiposta projesi, KidsPlus dü. Doktor Turhan Alçelik, ''Göz kamaflt rma ye nin mevcut ihracat hacmini met veriyor. ketinden oluflmakta olan firma- e itim yaz l mlar. TPE, Baflkan Vekili Yüksel Birinci baflkanl ndaki heyetle kat ld fuarda, enstitü hiz- etkisi yapmaks z n uzun mesafeli ayd nlatma sa layan araç far '' ile gümüfl madalya ve Makedonya S nai Mülkiyet Ofisi Özel Ödülü ve sertifikas n ald. On Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited fiirketinden Orhan Ayd n ''kalan yanma süresi- Murat Gün PERSPEKTF TEKNOLOJ Dr. CAN GÜRLESEL Konut finansman sistemi gecikmemeli Konut ve inflaat sektörü Türkiye nin öncü sektörlerinden. Ancak halen sa l kl bir konut piyasam z yok ve yüksek konut ihtiyac na ra men hane halklar n n önemli bir bölümü konut sahibi olam yor. Bunun en önemli nedeni de konut edindirmeye yönelik uygun bir finansman sisteminin olmamas. Bu çerçevede bilinen ad ile mortgage sistemi veya konut finansman sisteminin kurulmas gerekiyor. Bu konuda GYODER için haz rlad m rapor hafta içinde konut finansman konferans nda kamuoyu ile paylafl ld. Konut sektörü ve konu finansman siteminin 2015 y l na kadar olan geliflme potansiyelini ve öngörülerini ortaya koyan çal flman n temel bulgular flunlar; Türkiye de konut ihtiyac n etkileyen dört temel unsur bulunmaktad r. Bunlar; hane halk say s ndaki art fl, kentsel alanlar aras göç, yenileme ihtiyac ile kentsel dönüflüm kaynakl ihtiyaçlard r. Bu unsurlara ba l olarak y llar aras ndaki konut ihtiyac toplam 6.96 milyon olarak öngörülmektedir. Bu ihtiyac n 3.60 milyonu hane halk say s ndaki art fl, 1.05 milyonu kentler aras göç, 805 bini yenileme ve 1.5 milyonu kentsel dönüflüm kaynakl d r. Kentsel dönüflüm kaynakl ihtiyaç d fl nda toplam konut ihtiyac 5.45 milyondur.. Konut finansman sisteminin geliflme öngörüleri ise flöyledir: Ekonominin yüzde 5 büyümesi ile GSMH n n 2015 y l nda 589 milyar dolara ulaflmas, konut kredileri/gsmh oran n n 2015 y l nda yüzde 15 e ulaflmas ve konut kredilerinin 2015 y l nda 88.4 milyar dolar olmas öngörülmektedir. Bankac l k sektörü aktiflerinin ekonomiden daha h zl genifllemesi, 2015 y l nda GSMH n n yüzde 121 ne ulaflarak milyar dolara ulaflmas öngörülmektedir.yeni konut finansman sistemi ile y llar aras nda toplam 77.5 milyar dolar ipotekli konut kredisi kulland r laca öngörülmektedir. Yeni konut finansman sistemi içinde ikincil piyasalarda 2015 y l na kadar 27.5 milyar dolarl k bir finansman olana yarat lacakt r. Bunun 19 milyar dolar ipotek teminatl menkul k ymet ihrac, 4 milyar dolar kredi portföyünün fonlara sat fl ndan ve 4.5 milyar dolar da kredi portföylerinin ipotek finansman kurulufllar - ni üzerinde gösteren trafik lambas '' icad ile na sat fl d r. Bankalar n ipotek teminatl menkul bronz madalyaya ve H rvatistan Buluflçular k ymet ihraçlar n n toplam aktiflerine oran 2015 Birli i Özel Ödülü ve sertifikas na lay k bulun- y l nda yüzde 2.7 olmaktad r ki bu rakam ulafl la- du. IENA 2006 Fuar 'nda Profesör doktor Nes- bilir ve kabul edilebilir bir büyüklüktür. kincil rin Has rc ile Doç. Dr. Kezban Ulubayram'a piyasada bankalar n ihraç edecekleri öngörülen da ''medikal uygulamalarda kullan lan bir jela- 19 milyar dolarl k TMK d fl nda ipotek finansman tin sünger yap s ve bu yap n n elde edilme kurulufllar ve fonlar n ihraçlar ile de 4.25 milyar prosesi'' icatlar için Makedonya S nai Mülki- dolarl k menkul k ymet ihrac daha olaca ve yet Ofisi özel ödülü ve sertifikas verildi. böylece ikincil piyasalardaki toplam ihrac n milyar dolar olaca öngörülmektedir. Yeni konut finansman sistemi içinde y llar aras n- Windows Vista 30 Ocak ta piyasada da ihraç edilecek 23.25milyar dolar tutar ndaki menkul k ymetlere yabanc yat r mc lar 16.2 milyar dolar, yerli yat r mc lar n ise 7.05 milyar dolar kat l m sa layacakt r. Böylece 2015 y l nda kulland r lm fl olaca öngörülen toplam 88.4 milyar dolar konut kredisinin 27.5 milyar dolarl k tutar Microsoft, üç y ld r erteledi i yeni kuflak iflletim sistemini sonunda 2007 nin ilk ay na yetifltiriyor. Windows Vista n n kodlar 8 Kas m günü bilgisayar üreticilerine makinelerine entegre etmeleri için da t ld. Microsoft, Vista n n kurumsal versiyonunu 30 Kas m da New York ta yapaca bir toplant yla yay nlayacak. Windows flletim Sistemi Bölümü Baflkan Jim Allchin, Microsoft un, yeni iflletim sisteminin bireysel kullan c lar için haz rlanan versiyonunun kodlar n k sa süre önce haz r duruma getirdi ini belirterek, Tafl gibi oldu ve kullan ma haz r, bugün güzel bir gün dedi. Vista, Microsoft un son 5 y lda yapt en kapsaml iflletim sistemi güncellemesi olacak. Vista daki grafik özellikleri merak ediliyor. Vista ayr ca yeni bir dosyalama teknolojisi sunacak ve yeni internet taray c IE7 yi de içerecek. Microsoft ayr ca Vista n n önceki iflletim sistemlerine göre daha güvenli olaca n savunuyor. yani yüzde 31.1 i ikinci piyasalarda yeniden finanse edilmifl olacakt r bin YTL tutar nda kredilerin 1.10 faiz ile 240 ay, 0.80 faiz ile 180 ay ve 240 ay, 0.60 faiz ile 120, 180 ve 240 ay vadelerde kullan labilece i, 75 bin YTL tutar nda kredilerin 1.35 faiz ile 180 ve 240 ay, 1.10, 0.80 ve 0.60 faizler ile de 120, 180 ve 240 ay vadelerde kullan labilece i, 50 bin YTL tutar nda kredilerin her faiz oran nda ve her ayl k vadede kullan labilece i öngörülmektedir. Buna göre y llar aras nda 50 bin YTL tutar kredilerden 2.18 milyon adet, 75 bin YTL tutar nda kredilerden 1.45 milyon adet, 100 bin YTL tutar nda kredilerden 1.09 milyon adet ve 150 bin YTL tutar nda kredilerden 725 bin adet kulland r labilecektir. Yeni konut finansman sistemi içinde uygun koflular n oluflmas ile birlikte en çok 75 bin ve 100 bin YTL tutar ndaki kredilerin kullan laca öngörülmektedir.

8 DIfi TCARET VE GÜMRÜK MEHMET M. YILMAZER Gümrük ifllemleri h zlan r m? 9 Kas m 2006 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan Gümrük Yönetmeli indeki de ifliklikler ile gümrük ifllemlerindeki uygulamalarda önemli say lacak yeniliklere yer verilmifltir.daha ça dafl bir uygulama ile Gümrük darelerindeki ifl ve ifllemler h zland r lmak istenmifltir. Yap - lan de iflikliklerde gümrük beyannamelerinin tescili, bu beyannamelerde düzeltme, beyanlar n kontrolü, kontrol yapanlar ve bunlar n sorumluluklar gibi hususlara yeni düzenlemeler getirilmifltir.onay müessesesi yerine kabul memurlu u oluflturulmufl ve uygulamada çok büyük s k nt lara yol açan beyannamelerin tescilinden sonra düzeltilemeyece i, düzeltmenin ancak yaz l talep ve gümrük idare amirinin izni ile yap labilece i hususu uygulamadan kald r lm flt r. Beyan sahibi taraf ndan, tescilden sonra beyanname ve eklerinin kabul memuruna ibraz na kadar beyanname üzerinde yer alan eflyan n cins, nevi ve niteli iyle marka ve numaralar haricindeki bilgilerin düzeltilebilece i belirtilmifltir.böylece özellikle düzeltmelerdeki gümrük kanununun 241 maddesinin tatbikindeki kar fl kl k ortadan kald r lm fl olmaktad r. Düzeltme bir yanl fll n giderilmesi için bir hakk n kullan m olmufltur.di er yandan Gümrük Yönetmeli inin 179 maddesinin 3. f kras nda yap - lan de iflikle, Gümrük idarelerinin beyan n do rulu unu araflt rmak üzere gümrük beyannamesi ve eki belgelerin kontrolünde muayene memurlar yla birlikte kontrol görevlisi memurlara da yer verilmifltir. "Beyan n kontrolü ile görevlendirilen memurlar da Gümrük, D fl Ticaret, Türk Paras n n K ymetini Koruma Mevzuat ile di er mevzuat hükümleri bak m ndan yap lacak ifllemleri yürütmekle görevlendirilmifllerdir. Beyanlar n kontrolü, eflyalar n fiziki kontrolü, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eflyaya ait beyanname ve eklerinin do rulu unun ve birbiriyle uygunlu unun kontrolü ve eflyan n veya buna iliflkin yaz l beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edilmesiyle yap lmaktad r. Yap lan de ifliklikle belge kontrolünde, kontrol ile görevlendirilen memurlar n görüflü ve idare amirinin uygun görmesi ile eflyalar n fiziki muayenelerinin, fiziki muayene ile görevli muayene memurlar nca sonuçland r laca belirtilmifltir.bu durumda Gümrük ifllemleri s - ras nda fiziki eflya kontrolüne gerek kalmadan ifllemlerin sonuçland r ld sar ve mavi hat uygulamalar nda muayene memurlar n n d - fl ndaki di er memurlarca da ifllemler sonuçland r labilecektir. Gümrük Yönetmeli inde yap lan bu son de iflikliklerde risk kriterlerine göre bilgisayar ortam nda belirlenen belge kontrolü ile yap - lacak ifllemlerin say lar n n art r lmas önem arz etmektedir. dare oransal olarak bu say lar art rmaz ise istenilen sonuç yine al namayabilir.son de iflikliklerin ifllemleri h zland raca ve muayene memuru ile di er memurlar n etkin kullan m ile verimli i art raca, bürokratik ifllemleri azaltaca, ithalat ve ihracat ifllemlerini h zland raca söylenebilir.gümrük mevzuat ndaki de iflikliklerle hedeflenen baflar lar n uygulamac lar n tutumlar na da ba l olaca unutulmamal d r. Di er yandan D fl ticaret ifllemlerinde Ticaret politikalar n n uygulanmas ile ilgili olarak baz kurum ve kurulufllardan al nmas ve gümrük idaresine ibraz zorunlu belgelerin(,kontrol,garanti,çevre,sa l k,standart,kay t,vb.) teminindeki bürokratik ifllemler azalt lmadan, Liman hizmetlerinde ça dafl uygulamalara geçilmeden ithalat ve ihracatç lar m z n önü aç lamaz. Gümrük ve D fl Ticaretteki baflar,d fl ticaretle ilgili tüm kurum ve kurulufllar n d fl ticaret ifllemlerinin önüne kendi kurumlar n n koydu- u gerekenden fazla tarife d fl engelleri hafifleterek, ithalatç lar n - ihracatç lar n katlanabilece i seviyelere çekmesiyle sa lanabilir. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Bursa ya gerçeklefltirdi i bir ziyaret ile, Vali, Belediye Baflkan, Ticaret ve Sanayi Odas, MÜSAD ve TÜGAD Bursa fiubelerini ziyaret etti. Baflkan Yalç ntafl, Müstakil Sanayici ve ifl adamlar Derne i (MÜSAD) Bursa fiubesi'nce düzenlenen ''Global De iflimler Karfl s nda Yeni Stratejiler'' konulu toplant da da, ifl dünyas - n n enerji maliyetleri ve istihdam üzerindeki a r vergiler yüzünden uluslararas rekabette zorland n söyledi. Türkiye'de al nan ve al nacak ekonomik tedbirlerin mutlaka üretim, ticaret ve istihdam kollamas gerekti ini, aksi halde hiçbir önlemin kal c olamayaca n ifade eden Yalç ntafl, enerji sorununun öncelikle çözüme kavuflturulmas gerekti ini vurgulad. Yalç ntafl, enerji konusunda mevcut potansiyelin yeterincekullan lamad n belirterek, flunlar kaydetti: ''Hepimiz cari aç ktan flikayet ediyoruz, 2006'da Türkiye'nin cari aç k tahmini 33 milyar dolard r. 2006'da Türkiye'nin tahmini enerji maliyeti-yurt d - fl ndan ald enerjiye ödeyece i para 28 milyar dolard r. Türkiye kendi enerjisini kendisi üretebilecek kapasiteye sahiptir. Hidroelektrik santralleri olarak bizim yeterli akarsuyumuz var, ayn flekilde yenilenebilir enerji kaynaklar ndan gerek günefl, gerek rüzgar enerjisi olarak yine Türkiye'nin çok uygun yerleri var.'' Türkiye'de, nükleer enerji santrali kurulmas gerekti ini savunan Yalç ntafl, flöyle devam etti: ''Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka nükleer enerjiye geçmesi flartt r. Bugün nükleer enerji konusunda çok insan, çok fley söylüyor. 'At klar ne yap lacak' deniyor, do ru hakl lar. Ama unutmayal m ki mesela Fransa'y SAYFA 8 GÜNCEL Mutlaka nükleer enerjiye geçmemiz gerekiyor Baflkan Yalç ntafl, Global De iflimler ve Yeni Stratejiler i anlatt : alal m, bugün enerjisinin yüzde 80'inden fazlas n nükleer yolla üretiyor. ABD yüzde 60'tan fazlas n nükleer ile üretiyor. Bugün Avrupa baflta olmak üzere infla edilen bir y n nükleer enerji santrali var. Bu at klardan nas l kurtulunuyorsa, oturulup konuflulmas ve bu enerjinin de temiz bir flekilde Türkiye'ye kazand - r lmas laz m. Yoksa bu dünya yar fl nda biz geride kalmaya mahkumuz.'' Yalç ntafl, petrol fiyatlar ndaki art fl n ekonomiye yük getirirken, çeflitli avantajlar sa lad na da de inerek, ''Rusya, Ortado u ülkeleri ve Türk cumhuriyetleri gibi enerjinin üzerinde oturan ülkeler, h zla zenginlefliyor. H zla zenginleflen ülkeler de para harcayacaklar. Dolay s yla biz bu ülkeler için gerek yat r mlar alan nda gerek sataca m z mallar, gerek turizm potansiyeli anlam nda, gerekse bu ülkelerin imar faaliyetlerindeki inflaatlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Ama bunlar üzerinde çal flmam z laz m'' görüflünü kaydetti. ELEMAN SIKINTISI Baflkan, Türkiye'nin, genç nüfus aç s ndan son derece büyük potansiyele sahip olmas na ra men, e itimli, donan ml, bilgi teknolojisine ayak uydurabilen niteliklerde eleman s k nt s çekti ini de belirtti. Yalç ntafl flöyle konufltu: ''Biz ifl alemi olarak, eleman almak istedi imizde, arzu etti imiz kalibrasyonda yetiflmifl eleman bulam yoruz, ben bulam yorum flahsen. Öte yandan p r l p r l gençlik var ço u üniversite mezunu, tafl s ksa suyunu ç kart r, gözlerinden enerji ak yor. Ama e itimine bak yorsunuz, ifl alemine yarayan pek bir fley yok. Bir yanda gençlik var ifl ar yor, bir yanda ifl alemi var genç ar - yor, olacak ifl de il bu. Bunun mutlaka düzeltilmesi laz m. '' Türkiye, ithalatta en çok koruma uygulayan 3. ülke Reklamc l ktaki büyüme, yüzde 25 ürkiye'de son y llarda sürekli büyüme e iliminde olan ve geçen y l 2,2 milyar dolarl k bir hacimle kapatan T reklam sektörünün y l sonuna kadar yüzde 25 civar nda büyüyece i bildirildi. Reklamc lar Derne i Genel Koordinatörü Aygen Tezcan, yapt aç klamada, markalaflma yat r m n n en önemli unsurlar ndan birinin reklam oldu unu söyledi.sektörün son y llarda sürekli büyüme e iliminde oldu unu ve geçen y l 2,2 milyar dolarl k hacimle kapatt klar n hat rlatan Tezcan, sektörün bu y l yüzde 25 civar nda büyüyece ini tahmin ettiklerini ifade etti. Tezcan, reklam yat r mlar nda bafl çeken sektörlerin g da, kozmetik ve kiflisel bak m, içecekler, finans ve ev-temizlik ürünlerinin oldu unu belirterek, reklam yat r mlar n n da l m nda ise televizyonun toplamdaki pay n n yaklafl k yüzde 38, yaz l bas n n yüzde 30, radyolar n yüzde 2,7, sinemalar n yüzde 0,9, aç k hava reklamlar n n ise yüzde 3,7 oldu unu ifade vurgulad. Reklam yat r mlar ndaki en büyük art fl n televizyon ve yaz l bas nda oldu una dikkati çeken Tezcan, önümüzdeki dönemde televizyon ve bas n n yine ilk s ralarda yer alaca n öngördüklerini kaydetti. Tezcan, internetin de pay n n artaca na inand klar n ve bu nedenle daha verimli kullan labilmesi için gereken çal flmalar bafllatt klar n bildirdi. fl Ticaret Müsteflarl (DTM) thalat Genel Müdürü Ahmet Yak c, D Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütünün 1989 tarihli Damping ve Sübvansiyon Anlaflmas ndaki koruma önlemlerini en çok uygulayan 3'üncü ülke oldu unu, flimdiye kadar 206 damping soruflturmas aç ld n bildirdi. ''Çin ve Uzakdo u Mallar n n Neden Oldu u Haks z Rekabet, Yaflanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri'' konusunda düzenlenen panelde konuflan Yak c, sadece ithalat azaltmak amac yla önlem alman n mümkün olmad n, ancak yerli sanayi haks z rekabete karfl korumak amac yla mevzuat çerçevesinde yap labilecek her fleyin yap ld n söyledi. Türkiye'nin gümrük birli i ile sanayisini tam rekabete açt n, halen sanayi ürünlerinde ortalama yüzde 4 olan koruma oran n n, gümrük birli i d fl nda olan tar m ürünlerinde yüzde 55 düzeyinde bulundu- unu belirten thalat Genel Müdürü Yak c, tar mda koruma oranlar n n azami düzeyde tutuldu unu vurgulad. Yak c, flöyle devam etti: ''Tamamen s - n rlar kapat p ithalat önleyece iz diye bir fley yok. thalat artacak. thalat azaltaca z diye tedbir alamazs n z. Yerli üretime zarar veriyorsa onu giderecek tedbiri al rs n z. Mevzuat gere ince ne yap lmas gerekiyorsa yap yoruz. Hangi yerli üretim dal nda ithalatta haks z rekabet varsa, bize, DTM'YE baflvurun, tedbir alal m. Yerli sanayii korumak amac yla, uluslararas mevzuat çerçevesinde ithalatta haks z rekabeti önleyici önlemler al yoruz.'' Sanayi yüzde 82.5 kapasiteyle çal flt malat sanayiinde kapasite kullan m, bu y l n Ekim ay nda yüzde 82,5 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K), Ayl k malat Sanayi E ilim Anketi Ekim ay sonuçlar n aç klad. Ankete cevap veren 2 bin 702 ifl yerinden derlenen verilerin Ekim ay geçici sonuçlar na göre, 2005 y l Ekim ay nda yüzde 82,3 olan üretim de eri a rl kl kapasite kullan m oran, bu y l n ayn ay nda 0,2 puan artarak yüzde 82,5 olarak hesapland. Söz konusu ayda imalat sanayiinde kapasite kullan m oran devlet sektöründe yüzde 91,8, özel sektörde ise yüzde 80,7 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar kamuda yüzde 90,9, özel sektörde yüzde 80,1 olarak belirlenmiflti. malat sanayiinde iktisadi faaliyet kollar na göre Ekim ay nda kapasite kullan - m en yüksek sektör, yüzde 95,6 ile kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat nda oldu.kapasite kullan m oranlar, tafl t araçlar ve karoseri imalat nda yüzde 87,8, metalik olmayan di er mineral madde imalat nda yüzde 83,1, a aç ve mantar ürünleri imalat ile mobilya imalat nda yüzde 85,3'er, büro, muhasebe bilgi ifllem makinalar imalat nda yüzde 82, ana metal sanayi yüzde 84,7, ka t ve ka t ürünleri imalat nda yüzde 86,5, t bbi, optik hassas aletler imalat nda yüzde 78,4, di er ulafl m araçlar imalat nda yüzde 83,4 olarak gerçekleflti. PENCERE BRAHM YARIfi Asayifl not berkemal Emniyet Genel Müdürlü ü verilerine göre günlük ifllenen suç oranlar nda geçen y la oranla bu y l n ilk dokuz ay nda yüzde 60 l k bir art fl gözlenmifl. Bu durum gerçekten kayg verici. Geçen y l her gün ortalama 1336 suç ifllenirken bu rakam y l n ilk dokuz ay nda 2191 e yükseldi. Bu rakamlar içinde mala karfl ifllenen suçlarda ciddi bir art fl gözleniyor. Yani suç iflleyenler daha çok bir baflkas nda olup da kendinden olmayan maddî fleyleri çal yor ya da zarar veriyor. Peki ne oldu da bizim toplumumuz, yani Anadolu insan dedi imiz insanlar bu hale geldi? Eskiden h rs zl k yok muydu diyeceksiniz? Elbette vard, ancak oran olarak o kadar azd ki Münferit hadiseler diyebilece imiz seviyede idi. fiöyle bir etraf m za bakal m. Etraf m zdaki befl kifliden evi ya da otomobili soyulmayan, çantas ya da paras gasp edilmeyen kaç kifli var? Bu sorunun cevab n verdikten sonra toplum ad na iyimser olmak nas l mümkün olacak, ona bakal m. Yahu arkadafllar, biz gece yatarken evinin d fl kap s n bile kilitlemeyen bir toplum de il miydik? Ne oldu bize? Bu h rs zl k ve gasp olay n n üzerinde ciddi ciddi analizler yap lmal. Çünkü küçümseneyecek bir h rs zl k terörü var orta yerde. Ramazan bayram nda zmit, Bursa ve Ankara da üç gün içinde 7 kifliyi öldürüp daha sonra Hatay da yakalanan san klardan 29 yafl ndaki Yi it Bekçe yakaland zaman On y l sonra ç k p ayn fleyi tekrar yapar m diyebiliyorsa, bu ç k p tekrar yapma durumu üzerinde öncelikle durmak gerekiyor. Günümüz dünyas somut ve görünür olan n üzerinde yo unlaflt için her fley sonuçlar na göre de erlendiriliyor. Psikiyatr Kemal Sayar gençlerdeki çabuk yükselme ve bir fleyler elde etme tutkusunun ne kadar ciddi sonuçlar do urdu unu söylüyor. Sayar n henüz yirmi yafl ndaki bir hastas, Hayatta hiçbir fley baflaramad m diyerek kendini önemsiz ve de ersiz hissediyormufl. yi olmak, dürüst olmak, az kazansa da bir meslek sahibi olmak düflüncesi yerine, Y llar n üç kurufl için harcama, daha fazla kazan ve harca düflüncesi yeni nesillerin bilinç alt na fl r nga ediliyor. Böyle bir tablo karfl s nda birey çürümüfl ve yoz bir zihin yap s ile hayatta bocal yor. Bocalad zaman ise s rt n yaslayaca köklü bir ö reti ve anlay fl olmay nca meflru olmayan yollara daha çabuk sap yor. Mala karfl ifllenen suçlarda sorun sadece ekonomik de ildir, fakat ekonomi baflat faktördür. Katiller üzerine yap lan bir incelemede bunlar n ço unlu unun kendilerini önemsiz sayan kifliler oldu u sonucuna var lm fl. Kendini önemsiz sayan kifli, iki nedenden dolay suç iflliyordur: Birincisi, kendi yapt iflin zaten son derece önemsiz oldu unu düflündü ünden bunun sosyal bir kangren meydana getirece inin fark nda de ildir. kincisi ise öyle bir ifl yapmal y m ki bu herkesin dikkatini çekmelidir gayretidir. Neticede hangi nedenle yap l rsa yap ls n, toplum güvenli idir tehdit alt nda olan. Özel bir bankada müfettifllik yapan arkadafl m yapt klar iflin hesap denetiminden çok bankalar n doland ranlar yakalamak için dedektif gibi iz sürmek oldu unu anlatm flt. Suç oranlar aç kland zaman emniyet yetkililerinin di er ülkelerle Türkiye yi k yaslayarak Yine de halimize flükredelim fleklindeki aç klamalar çok anlams z gelir bana. Çünkü bu rakamlar okurken bizdeki art fllara göre fikir beyan etmek durumunday z. Nas l ki Türkiye nin geliflmiflli ini Uganda ve Tanzanya ya göre ölçemiyorsak, bu konuda da kendi kriterimize göre de erlendirme yapmal y z. Çünkü Türk toplumunun do as böyle bir sapmay kald racak durumda de ildir. Ancak sevindirici geliflmelerden biri de organize suçlarda düflüfl yaflanmas. Çetelerden çok çeken ülkemiz, anlafl lan o ki; bu konuda ciddi önlemler alm fl.

9 HZMET YÖNETM RAMAZAN BNGÖL Giderler kârl l a nas l dönüflür? Yiyecek içecek sektörünün önde gelen problemlerinden biridir giderler. Gider kalemlerinin artmas karl düflürmeye, iflletmenin para kazanmas n engellemeye neden olacakt r. Gideri karl l a dönüfltürmenin en önemli yolu ciroyu art rmakt r. Herkesçe bilinen bu yol, genelde olumlu sonuç verir. Fakat ciro her zaman istenildi i ölçüde artmayabilir. Bu durumda baflka yöntemlerin denenmesi zaruret halini al r. Maliyetlerin bölümlere, ürünlere ve hizmetlere da lmas pek kolay de ildir. Mesela iflletmede çal flan bir sekreter veya muhasebe müdürü maafl - n n, sataca n z kaç porsiyon ürüne tekabül edece i bilinmelidir. Gideri düflürebilmek için iflletme içindeki çeflitli kalemlerin kontrol alt na al nmas gerekir. Bunun için de yap lmas gereken ilk ifl, giderleri belli bafll klar alt nda ve ayl k bazda kay tlar n n tutulmas ile bafllan r. (Malzeme gideri, personel gideri, elektrik gideri, su gideri, telefon gideri, bak m onar m gideri, demirbafl gideri, vb.) Bu kay tlar n ayl k dökümlerinin karfl l kl kontrolü ile ciroya oranlar irdelenir. Elinizde uzun bir zaman dilimine ait oluflacak bu dökümler, iflletme için al nacak kararlarda faydal olacakt r. Bu istatistiki bilgilerle ataca n z ad mlar daha sa l kl olacakt r. Ürün Maliyetini Etkileyen Baz Unsurlar ve Bu Maliyetleri Kontrol Alt na Alma Öncelikle üretilen bütün ürünlerin çi girdi maliyeti bilinmelidir. Sonra ürünü etkileyen di er maliyetler de hesaplanmal ve tüm maliyetlerin nas l düflürülebilece i konusu ele al nmal d r li y llarda Japonya n n baz iflletmelerinde uygulanan maliyeti düflürüp, kaliteyi iyilefltirme çal flmalar önemli sonuçlar verdi. Kalitenin gelifltirilmesi, verimlili in art fl n sa lad. Bu durum, zincir reaksiyonu gibi müflteriyi do rudan etkileyecek sonuçlar do- urdu. Ürün maliyetinin düflürülmesi tamam yla sizin piyasadan uygun flartlarda mal alman za ba l d r.yine ald n z üründeki fire ile çokça al p katlanmak zorunda oldu unuz stok maliyeti de ürün ün maliyetini do rudan etkileyen unsurlard r.dolay s yla firesi az ya da hiç olmayan kaliteli ürünün ürün maliyeti daha az olacakt r.yine stoklu ya da stoksuz çal flma da ürünün maliyetini etkileyen unsurlardand r.stoklama için flu iki noktaya dikkat çekelim. Çok uygun fiyata piyasan n çok alt nda bir fiyatla ald n z ürün için stoklama giderlerini de üzerine koydu unuzda ortaya ç kan fiyat hala piyasa fiyat n n çok alt nda ise o ürünü stoklama tabii ki iflletmenin lehinedir. Stoklama; ürün için ek bir maliyet getirmiyorsa ve fire yönünden bir risk yoksa (ürünün bozulmas vs.) yap labilir. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Para erozyonu 2- Adisyon Aman 3- Ziya Samsung 4- Adalet Ra 5- Ral Lokavt 6- SS Si Ol Ace 7- Bedel Ekim 8- Belto Ek La 9- Rekabet 10- Haki fiti 11- Irak Mim ma 12- Oje Efektif. YUKARIDAN AfiA IYA: 1-Pazar Sabah 2- Adidas Aro 3- Riyal Blokaj 4- Asal Set ke 5- Ey Elidor 6- Rosto Eflme 7- Ona Kolektif 8- Meal Kaime 9- Yas 10- Omurtak Elit 11- Nana Cilt Mi 12- Ung TEMA Saf. 2. COMPOTEK Biliflim ve letiflim Tek- 2 nolojileri Fuar, biliflim dünyas n buluflturuyor. Ege Bölgesi nin en büyük biliflim ve iletiflim platformu Compotek 2006, bu y l Kas m 2006 tarihleri aras nda zmir Fuar Alan, 3 no lu salonda gerçeklefltirilecek. zmir Ticaret Odas ve KOSGEB in destekleriyle düzenlenen COM- POTEK, bu y l; g da, tekstil makine ve muhasebe sektörlerine hitap eden biliflimcileri de bir araya getirecek. Bu fuar; son tüketiciye yönelik mal ve hizmet pazarlayan kurulufllar ayn çat alt nda buluflturacak. Çal flmalar n bilimsel temellere oturtacak, kendilerine en uygun donan mlar kuracak ve kendi yaz l mlar n oluflturacak birçok ziyaretçiye fl k tutuyor. Ayn zamanda donan m ve yaz l m sektörü kat - l mc lar için de hedef kitleleri ile birebir temas kuraca önemli bir iletiflim ortam oluflturacak. Microsoft, Netsis, Vega Yaz l m, Nebim gibi firmalar nda çözümlerinin yer alaca bu organizasyonda bu firmalarla birebir kurulacak iletiflimlerle Art Forum Ankara Plastik Sanatlar Ankara Plastik Sanatlar Fuar Ankara Atatürk Kültür Merkezi Düzenleyen Firma: Forum Fuarc - l k ve Gelifltirme A.fi. Tel: Müsiad Fuar 11. Uluslar aras Müstakil Sanayici ve fladamlar Fuar stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy Düzenleyen Firma: ITF stanbul Fuarc l k A.fi. Tel: Konya Oto Show Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Fuar KTO Tüyap Konya Uluslar aras Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Tel SAYFA 9 FUAR DÜNYASI sektörlerin yaflad sorunlara sa l kl ve profesyonel çözüm önerileri sunulacak, yaz l m ve iletiflim sistemleri yat r mlar konusunda dan flmanl k yap - lacak. Xerox gibi dev markalar nda kat l m yla zenginleflecek olan fuar yo un bir sinerji ortam do uracak. Biliflim teknolojilerden, yaz l m hizmetlerine, telekomünikasyon ve mobil iletiflimden internet hizmetlerine kadar genifl bir yelpazede oluflturulacak olan Compotek 2006 platformu sayesinde biliflimin kalbi zmir de atacak. Fuarda, dan flmanl k, d fl kaynak kullan - Yadex Yap, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme Fuar Mu la Marmaris P neta Hoteli Düzenleyen Firma: Marmaris Fuarc l k Halkla liflkiler Ltd. fiti. Tel: COMPOTEK Bilgisayar, letiflim ve Dijital Ev Teknolojileri Fuar zmir Kültürpark Fuar Alan Düzenleyen Firma: Tunajans Tel: Broadcast, Cable & Statellite Eurasia 2006 Uluslararas Broadcast Cable ve Statellite, TV ve Multimedya stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy Düzenleyen Firma: Hannover Messe Int. stanbul Tel: Anti Aging Medikal FUARLAR REHBER Biliflim Teknoloji Fuar sektörü buluflturuyor DLfiAH KEFLO LU m, sözleflmeler, sistem entegrasyonu, biliflim hizmetleri de verilecek. FUARIN KAPSAMI Anabilgisayarlar / sunucular, ifl istasyonlar, el terminalleri, depolama sistemleri ve ekipmanlar, dahili ve harici depolama, manyetik disk depolama sistemleri, manyetik optik depolama sistemleri, depolama malzemeleri, depolama yönetim sistemleri, iscs sistemleri, blu ray sistemleri, sat fl noktas sistemleri, yazarkasa sistemleri, ma azac l k sistemleri, ofis otomasyonu ekipmanlar, aksesuarlar, yaz c lar, Estetik 2006 Anti Aging Medikal Estetik Fuar stanbul Lütfi K rdar- Rumeli Fuar ve Sergi Salonu Düzenleyen Firma: nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. Tel: SF 3. zmit Sanayi Fuar Her Türlü Sanayi ve Sanayi Ekipmanlar Fuar Düzenleyen Firma: Afeks Uluslararas Ticaret Fuarlar A.fi. Tel: MABEF 06 Marmara Belediyeler Marmara Belediyeler Fuar Düzenleyen Firma: Afeks Uluslar aras Ticaret Fuarlar A.fi. Tel: ATAF 06 Adana Tekstil & Konfeksiyon fotokopi makineleri, e-posta yönetimi, ka t ifllemleri ve yönetimi, dtp/ön bask, aksesuarlar, kart teknolojisi, manyetik fleritler, kart okuyucular, ak ll kartlar, kart üretim ekipmanlar, doküman yönetim çözümleri, dökümanlar n ifllenmesi, yönetimi ve arflivlenmesi için donan mlar, a lar, nternet hizmetleri, depolama alan a lar (san), a güvenli i, dan flmanl k, planlama, kesintisiz güç kayna sistemleri. Fuarda ayr ca, yaz l m hizmetleri ile telekomünikasyon / mobil iletiflim ve internet hizmetleri de yer alacak. Anti-aging Medikal Estetik Fuar stanbul da kinci stanbul Anti Aging Medikal Estetik Fuar, Anti Aging E itim ve Araflt rma Derne i, nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. ve VIP Congress iflbirli iyle Kas m 2006 tarihleri aras nda Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda düzenlenecek. Dünyada ortalama yaflam süresinin uzamas, insan ömrünün yüz yafl n geçmesi yaln z sa l k aç s ndan de il, yaflam kalitesi aç s ndan da asr m z n en önemli ve yo un ilgi duyulan konulardan biri oluyor. Önleyici hekimli in tedavide ön plana ç kt günümüzde, anti aging sa l kl ve uzun yaflaman n en önemli unsuru ve t bb n her Geçen y l büyük ilgi gören Compotek Fuar bu y l da yo un ziyaretçi bekliyor. branfl n kaps yor. Bu nedenle, disiplinleraras ortak çal flmay sa layabilme düflüncesiyle Anti Aging bu konuda çal flanlar bir çat alt nda buluflturuyor. Anti Aging gibi displinler aras bir konuyu ele al rken de iflik alanlardan uzmanlar n bir araya gelerek bilgi ve fikir al flverifli yapmas mümkün olacak. Düzenlenen Fuar ve Kongre sayesinde, günümüzde çeflitli eksik ve yanl fl yorumlarla üzerinde tart fl lan anti aging konusu, kongre süresince fuara kat lacak binlerce ziyaretçi için düzenlenecek konuflma ve panellerle güncel bilgilerin fl nda ifllenecek, oluflmufl yanl fllar n düzeltilmesi ve do rular n paylafl m sa lanacak. Anti Aging E itim ve Araflt rma Derne i, rterteks Uluslar aras Fuarc l k A.fi. ve VIP Congress iflbirli iyle düzenlenecek 2. stanbul Anti Aging Medikal Estetik Kongresi ve Fuar, Avrupa n n Bir Numaral Profesyonel Kozmetik Dergisi BEATY FO- RUM un Türkiye de destekledi i tek medikal estetik kongresi ve fuar olma özelli ini tafl yor. Fuarda, estetik ve güzellik sektöründe dünyadaki en son yeniliklerle beraber Türkiye pazar için yeni birçok ürün ve cihaz sergilenecek de 37 yerli ve yabanc kuruluflun kat l myla gerçekleflen fuarda bu y l da kat l mc lara dolu dolu bir program sunulacak. Aksesuarlar Fuar Adana Hilton Sa Düzenleyen Firma: letiflim Fuarc l k Tel: Art Forum Ankara Plastik Sanatlar Ankara Plastik Sanatlar Fuar Düzenleyen Firma: Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. Tel: Automechan ka Shangha Çin Halk Cumhuriyeti / fiangay Düzenleyen Firma: Messe Frankfurt (HK) LTD. Tel: / e-posta: messefrankfurt.com Web sayfas : EKONOM VE POLTKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN Gelir da l m nda adaletsizlik büyümeyi durdurabilir Gelir da l m adaletsizli in yaln zca toplumsal bir soruna iflaret etmedi ini, büyüme ile ilgili baz mekanik sorunlar da tafl - d n eski üstatlar s k s k vurgulam fllard. Mesela ünlü iktisatç Keynes, 1936 y l nda yay mlanan ve politika teorisinde devrim yaratan kitab n n hemen ilk sayfalar nda ilginç bir mektuptan söz eder. Bu mektup, 19.yüzy l n seçkin düflünürü Ricardo taraf ndan ünlü kötümser Malthus a gönderilmifl olup 9 Ekim 1820 tarihini tafl maktayd. Mektubun bir yerinde Ricardo, özet olarak flöyle diyor: Size göre iktisat bilimi, ulusal refah n art fl n n üretime kat lanlar arazs nda nas l paylafl ld n aç klamak olmal - d r. Gün geçtikçe ilk tan m n bofl ve aldat c oldu una, ikincinin ise bilimin gerçek amac n yans tt na daha çok inanmaktay m. Bu cümleler belli bir politik görüflü ve ideolojiyi ifade etmekten çok mekanik bir endifleyi dile getirmekteydi. Ricardo ya göre milli gelirin üretime kat lanlar aras nda da l m biçimi, eninde sonunda kaç n lmaz bir durgunlu a neden olacakt. Çünkü, o dönemin koflullar nda h zla artan nüfusu doyurma çabalar, toprak sahiplerinin adeta oturduklar yerde milli gelirden aslan pay n almalar na yol aç yor ve dolay s yla yat r mlar gerçeklefltirecek giriflimcilerin pay giderek azal yordu. Bu durum karfl s nda giriflimciler bir süre sonra yat r m yapmaktan vazgeçecek ve ekonomi sürekli bir durgunlu a girecekti. Aradan 11a5 y l geçtikten sonra 1929 dünya bunal m n n etkisinde kalan Keynes ayn sonuca baflka bir noktadan yaklafl yor ve emekçiler aleyhine bozulan gelir da l - m n n talebi daraltarak durgunlu a yol aç p genifl bir iflsizli e neden oldu unu savunuyordu. Daha sonralar ilk petrol bunal m na kadar bu görüfller iktisat politikalar n n temelini oluflturdu: Yat r mlar n, üretimin ve sonuç olarak istihdam n genifllemesi, üretilenlerin talep edilip sat lmas na ba l d r. fiu halde k t kaynaklar n izin verdi i noktaya kadar üretimi artt rabilmek için talebi canl tutacak her çareye baflvurulmal - d r. Gelir da l m n düzeltmek de bu çarelerin bafl nda gelmektedir. Ancak fakir ülkelerde gelir da l m n n düzeltilmesiyle tüketim harcamalar n n uyar laca, tasarruflar n ve dolay s yla sermaye birikiminin yavafllayaca, enflasyonun ise alabildi ine h zlanaca düflünülmüfltü. Bu nedenle de zengin ülkelere tavsiye edilen gelir da l m politikas n n fakir ülkeler için ak lc olamayaca ileri sürülmekteydi. Oysa, özellikle a1980 den bu yana geliflmekte olan ekonomileri izleyenler, as l gelir da l m bozuklu unun, tüketimi uyar p tasarruflar baltalad n ve enflasyonu körükledi ini gördüler: Ayr ca gelir da l m adaletsizli inin bu mekanik sonuçlar n n enflasyon-borç-döviz krizlerine neden olurken çok önemli siyasal ve toplumsal sorunlara da yol açt da muhakkak. Onun için bu konuyu hafife almamak laz m. Ancak gelir da l m n düzeltmek için önce adaletsizli in nereden kaynakland n ve ne ölçüde oldu unu bilmek gerekiyor. Zor bir eylem ama uzun dönemli ekonomiksiyasal-toplumsal istikrar için baflka çare yok. Zengin ülkelerin dahi bu konuda fazla baflar l olamamalar, bizim gibi ülkelerin cesaretini k rmamal.

10 SAYFA 10 GÜNCEL Anuga G da Fuar milli stand kat l mc lar belirleniyor Fuar n tarihi ve yeri : Ekim 2007 Kat l m bedeli : 500 Euro / m2 (Stand inflaat, mallar n stanbul-köln nakliyesi ve gümrük ifllemleri ve tan t m çal flmalar dahil olmak üzere paket fiyat) Minimum stand büyüklü ü: 12 metrekare Kat l m avans : 12 metrekarelik standlar için 2000 Euro 13 metrekare ve üstü standlar için 4000 Euro Kat l m avans n son ödeme tarihi: 23 Kas m 2006 Perflembe Anuga 2007 G da Fuar Türkiye milli stand nda yer alacak kesin kat l mc firmalar belirlenecektir. 1) Milli stand m za tahsis edilen alan n koordinatlar 2007 senesi bafllar nda stanbul Ticaret Odas na iletilecek olup, söz konusu alan n bilgileri Oda ya intikal etmesini takiben projelendirme çal flmalar na bafllanacakt r. Bu çal flmay takiben yerleflim plan haz rlama aflamas nda kat l m avans n yat ran firmalar n bankaya ödeme yap lan ve dekont üzerinde belirtilen tarih esas al nmak üzere öncelikli yer tahsisi yap lacakt r. Bu nedenle, avans ödeme tarihi çok büyük önem tafl maktad r. 2) Firmalar n talep edece iniz stand büyüklü ü stanbul Ticaret Odas nca inflaatç firmaya yapt r larak yerleflim plan sonucunda proje flartlar na göre gerekirse de ifliklik yap larak kesinlefltirilecek ve firmaya bildirilecektir. 3) Firmadan al nan avans toplam stand bedeline mahsup edilecektir. 4) Yo un talep olmas nedeniyle milli standda yer kalmamas durumunda aç kta kalan firmalar n ödemifl olduklar avans bedelleri ilgili firmalara iade edilecektir. 5) Bu çerçevede Anuga Fuar na stanbul Ticaret Odas organizasyonunda kat lmak istemeniz halinde, talep edilecek stand alan na uygun avans n afla da sunulan Euro hesab m za yat - r lmas gerekiyor. TO banka hesap numaras : Yap ve Kredi Bankas (Euro hesab ) Bahçekap fiubesi / Bilgi ve baflvuru: TO Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi Tel: / Yolcu beraberi cep telefonuna s n rlama Yurt d fl ndan geliflte yolcu beraberi ''hediyelik'' cep telefonu getirme hakk yeniden s n rland r l yor. Bu y l Eylül ay na kadar her yurda giriflte bir adet ''hediyelik'' cep telefonu getirme hakk bulunurken, Eylül'de yap lan düzenlemeyle, bu ''her defas nda bir tane olmak üzere y lda 4 cep telefonu'' ile s n rland r lm flt. fiimdi ise Yolcu beraberi cep telefonu getirmenin yurt içindeki sat - c lar aç s ndan haks z rekabete neden olmas, ayr ca gümrüklerdeki ifl yükünü art rmas nedeniyle, y lbafl ndan geçerli olmak üzere, yolcu beraberi getirilebilecek cep telefonu say s, ''y lda bir adete'' düflürülecek. Cep telefonu, ''hediyelik'' kapsam ndan ç kacak. Telekomünikasyon Kurumu ve Gümrük Müsteflarl aras nda bu konuda anlaflma sa lan rken, uygulamaya iliflkin yaz, yak nda gümrüklere bildirilecek. Rodos ile iflbirli i imkan 9-11 Aral k 2006 tarihleri aras nda Rodos ta gerçeklefltirilecek Türk hraç Ürünleri Fuar n n paralelinde ticari iliflkilerin art r lmas için 8-10 Aral k tarihleri aras nda adaya Devlet Bakan Kürflad Tüzmen baflkanl nda bir gezi düzenlenecek. fladamlar n n kat laca gezide Pazar potansiyelinin yerinde incelenerek resmi kurum ve kurulufllarla görüflmelerin yap laca belirtiliyor. Organizasyona kat lmak isteyen ifladamlar için Tel: (0232) web: egebirlik.org.tr Türkiye nin CE düzenlemesi tamam stanbul Ticaret Odas n n (TO) katk - lar yla sat n al nan K r kkale fiehit Aileleri Derne i nin yeni binas n n aç l - fl yap ld. K r kkale Zafer Caddesi'ndeki binan n aç l fl törenine Vali Mustafa Bahrettin Demirer, Belediye Baflkan Veli Korkmaz, TO Baflkan Murat Yalç ntafl, K r kkale fiehit Aileleri Derne i Baflkan Mehmet Gençer, flehit aileleri ve yak nlar ile vatandafllar kat ld. K r kkale fiehit Aileleri Derne i Baflkan Mehmet Gençer, törende yapt konuflmada, binan n sat n al nmas nda katk lar bulunan TO Baflkan Murat Yalç ntafl'a teflekkür etti. Derne in daha önce küçük bürolarda faaliyet gösterdi ini ifade eden Gençer, ''Bizim gibi bir derne in küçük yerlerde faaliyet sürdürmesi hem bizim hem de bu vatan için flehit olan yavrular m z için iyi bir örnek de ildi. Bir yer amu hale Kurumu na tak lan enerji, ulaflt rma ihaleleri ayr bir yasa alt nda düzenlenerek, kamunun yat r mlar n n yeniden h zlanmas amaçlan yor. Bu de ifliklikte KOB lerin alt yüklenici olarak ihalelere kat lmas na yönelik düzenlemeler de yap lacak. Bu çerçevede kamunun enerji, ulafl m, fabrika ve benzeri tesislerin yap m na iliflkin ihaleleri Kamu hale Yasas kapsam ndan ç - kar l yor. Köprü, tünel, otoyol, baraj sulama fabrika ve benzeri tesislerin ihalesi Baz Yat r m ve Üç Türk kurumu CE iflareti verecek anayi ve Ticaret S Bakanl n n yapt haz rl k çerçevesinde, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren art k üç Türk kurumu CE iflareti verebilecek. Edinilen bilgiye göre, ''bir mal n serbest dolafl m ''n sa layan ve Avrupa Birli i'ne (AB) uyum sürecinde 2003 y - l ndan itibaren kademeli olarak mecbur hale getirilen CE belgesi verilmesine iliflkin haz rl klar, Türkiye aç s ndan tamamland.türk Standardlar Enstitüsü (TSE), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i ve Türk Lyod'un, CE iflareti vermesi kararlaflt r l rken, bu kurumlar n AB'nin istedi i gerekli prosedürü yerine getirdikleri ve bu konudaki altyap çal flmalar n bitirdikleri belirtildi. CE belgesi verme yetkisi verilen bu kurulufllar n, özellikle son bir y l içinde AB'nin yay mlad yönetmelikleri inceleyip, kendilerini birlik içinde ayn ifllevi gören kurumlarla efllefltirdikleri kaydedildi. Sanayi ve Ticaret Bakanl yetkilileri ise 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, Türkiye'nin art k CE belgesi verece ini ve K r kkale fiehit Aileleri Derne i nin yeni binas aç ld K buna göre haz rl k yapt klar - n ifade ettiler. Asl nda bu yetkinin daha önce mümkün olmas gerekti ini, ancak gecikmenin AB'den kaynakland - n bildirdiler. Türkiye'de üç kurumun CE belgesi verebilmesini öngören iznin AB'nin Resmi Gazetesi'nde henüz yay mlanmad n da belirten yetkililer, Aral k ay itibariyle yay m n gerçekleflmesini beklediklerini söylediler. Öte yandan, Kas m ay içinde AB'nin yetkili organlar yla D fl Ticaret Müsteflarl - n n bir araya gelerek durum de erlendirmesi yapacaklar, Türkiye taraf ndan haz rlanan CE iflareti; Frans zca AB Ürün Mevzuat na uygunluk anlam na gelen Conformité Européene cümleci inin ilk harfleri. AB Mevzuat na göre üretime yönelik tüm AB resmi dokümanlar CE iflaretini tafl mak zorunda. Bir üründe CE iflaretinin bulunmas, bu ürünü imal edenin AB Ürün Mevzuat nda yer alan tüm temel sa l k, güvenlik ve çevre koruma gereklerini yerine getirerek üretti ini beyan etmifl oldu unu ifade eder. Ürün kararnameleri, ürün için gerekli temel sa l k ve güvenlik koflullar n, baz durumlarda beklenen performans seviyelerini ve uyulmas gerekli harmonize standartlar tan mlar. Bu standartlar, temel sa l k ve güvenlik gereklerinin yerine getirilmesinde rehber olarak kullan lan teknik spesifikasyonlar olup birer AB Standard veya harmonize edilmifl teknik dokümantasyondur. CE markas, bir ürünün toplam 28 ülkeden ibaret almak için say n Murat Yalç ntafl beye talepte bulunduk ve say n Yalç ntafl da talebimizi geri çevirmedi'' dedi. Gençer, K r kkale'de 134 flehit bulundu unu ifade ederek, flehitlerin ailelerinin ço unlu unun fakir oldu unu ve bir tak m s k nt lar n n bulundu unu bildirdi. BAfiKAN YALÇINTAfi'IN KONUfiMASI TO Baflkan Murat Yalç ntafl da törende yapt konuflmada, insan n yaflam boyunca kazand makam ve s fatlar n tümünün geçici oldu unu, ancak flehitlik makam n n ve s fat - n n hiçbir zaman kaybolmad n vurgulad. ''fiehit annesi, flehit babas, flehit efli, flehit çocu u'' olman n bir insan di er insanlardan üstün k lan unsur oldu unu vurgulayan Yalç ntafl, flunlar kaydetti: ''Bu dünyada kazan - lan bütün s fatlar, bütün makamlar kaybedilebilir. Ama bir s fat var ki o s fat, o makam Hizmetlerin Gerçeklefltirilmesine liflkin Yasa Tasar s Tasla na göre yap lmas hedefleniyor. Taslak ile enerji, su, ve ulaflt rma alanlar nda faaliyet gösteren flirketlerin kamunun açt yap m ve hizmet al m ihalelerin de önü aç lacak. Ayr ca taslak ile ihalelere yönelik yap lan flikayetler de s n rland r l yor. Yasa tasar s tasla ile ihale usulüne iliflkin rekabetçi müzakere ad alt nda yeni bir aç l m getiriliyor. Böylece ihalenin ekonomik aç dan en avantajl teklif esas na göre yap lmas kayd yla CE iflaretinin anlam nedir? al m konusu ihtiyac n hukuki veya mali özelliklerin belirlenmesi veya teknik flartnamenin gerekli olan do ruluk ve hassasiyette tespit edilmemesi hallerinde ihale rekabetçi müzakere yolu ile yap - lacak. Bu arada taslak ihale türünü ilgili kurumlar n belirlemesine olanak tan yor. Daha önce Kamu hale Kurumu, yasa tasla n haz rlamak için ilgili kurum ve kurulufllarla ortak toplant lar gerçeklefltirdi. Ancak, kurumlar aras uzlaflmazl k olmas nedeni ile Kamu hale Kurumu yasa tasla n yönetmeliklerin son kez rötufllanaca ve ortak bir deklarasyon imzalanaca belirtildi. Bu arada, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n 2003 y l ndan bu yana Türkiye'de CE belgesi veren yabanc firmalara ve ödenen maliyete iliflkin bir çal flma bafllatt ö renildi. CE Kalite içinde demektir CE, kalite içinde anlam n tafl yor. Conformité Européenne kelimelerinin bafl harflerinden oluflan bir birlik iflareti. CE iflareti, tüketicilerin topluluk taraf ndan emniyetli olarak s n fland r lan ürünleri tespit etmesini kolaylaflt r yor ve bu iflareti tafl yan ürünlerin; ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunlu unu gösteriyor. Ürün kullan m nda oluflabilecek bir kaza durumunda, AB ülkelerinden biri taraf ndan ürünün gereklerine uymad belirtilirse, üreticinin CE iflaretini kullanabilmek için gereken tedbirleri ald n ve nedenin yanl fl kullan m oldu unu ispatlamas gerekir. Bu nedenle üretici, ürün sorumlulu unun kendisinde bulundu unu unutmamal ve ürünle ilgili tüm bilgilerin bulundu u teknik dosyay eksiksiz ve hatas z haz rlamal ve üretildi i tarihten itibaren on y l süreyle saklamal d r. AB Pazar na yasal olarak sürüldü ünü de ifade etmekte. CE iflaretinin yasal uzant s dikkate al narak bu iflarete AB Pasaportu ad da verilmektedir. CE iflaretini tafl yan ürünlerin, AB Ürün Mevzuat na uygunsuzluk durumunun belirlenmesi halinde gümrük yetkililerine ve pazar gözetim otoritelerine ürünü pazardan çekme yetkisi verir.bu durumda imalatç n n uygunluk beyan, yetkilileri yan ltan bir dokümana dönüflmekte ve yasal soruflturma sürecini bafllatmaktad r. Avrupa Birli i (AB) Ürün Mevzuat na uygun olmayan ürünün uygundur beyannamesi ile bu pazara sürülmesi suçtur. Bu husus, CE sürecinin ne kadar önemli oldu unu ifade etmektedir. Hal böyle iken imalatç lar n rahatl kla uygunluk beyannamelerini imzalamalar veya büyük bir sorumlulu u gözard etmeleri düflünülemez. Yalç ntafl: fiehit ailesi olmak insan üstün k lar kazan l nca bir daha kaybedilmez. Bu da flehitlik s fat ve makam d r. Y llarca biz onu bir onur rozeti olarak, gö sümüzde tafl r z. Bu vatan, bu Anadolu topraklar, sizler, birçok insan gördünüz. Kimi bu vatan için nutuk att, kimi bir kuru söz söyleyip kay plara kar flt. Ama kimimiz de bu vatan için ölmeyi göze ald, flehit oldu. Emin olun ki bu vatan hala bizim vatan m zsa, hala bin bir sald r ya ra men üzerinde flanl bayra m z dalgalan yorsa, bunu, bir an bile tereddüt etmeden vatan u runa flehit olan sizin evlatlar n z gibi yi itlerimize borçluyuz.'' TO Baflkan Murat Yalç ntafl'a konuflmas n n ard ndan K r kkale fiehit Aileleri Derne i taraf ndan plaket hediye edildi. Törendeki konuflmalar n ard ndan Vali Demirer, Baflkan Yalç ntafl'la birlikte derne in yeni binas n n aç l fl n yapt. Kamu yat r mlar h zland r lacak kendisi haz rlamaya karar verdi. Söz konusu yasa tasar s tasla - n n önümüzdeki günlerde kamu kurum ve kurulufllar n görüflüne aç lmas bekleniyor. AB ye uyum kapsam nda oluflturulan Baz Yap m flleri ve Hizmetlerin Yap lmas /Görülmesine liflkin Yasa Tasar s Tasla ile kamunun hantal yat - r mlar n n h zland r lmas amaçlan yor. Taslak ile ihale sürecinin uzamas na neden oldu u ileri sürülen flikayet aflamas nda inceleme flikayete konu olan k - s mla daralt l yor. TO DAN MUSTAFA fiahn TO MECLS ÜYES Eczaneler ve ilaç sanayii Mensubu bulundu um stanbul Ticaret Odas 56. meslek grubu, Eczaneler, Ecza Depolar, T bbi Müstahzarlar malatç lar, thalatç lar temsil eder. Son y llarda sektörümüzde çok büyük de ifliklikler olmaktad r. Sosyal Sigortalar Kurumu Ba - Kur, Emekli Sand gibi sosyal güvenlik kurumlar, bilindi i gibi ç kart lan yeni bir yasayla bir tek çat alt nda toplanm flt r. Yasayla oluflturulan yeni Sosyal Güvenlik Kurumu tüm sa l k hizmetlerini tek bir elden vermektedir. Böylece grubumuzu teflkil eden Eczane, Ecza Deposu, laç Fabrikalar ve thalatç lar bu de ifliklikler yak ndan ilgilendirmektedir. lac n al c s yüzde 90 devlet olmufltur. Bütçe uygulama talimat ile ödenecek ilaçlar listesi yap lmaktad r. Bu listede, piyasa bulunan en ucuz eflde er ilac n yüzde 22 ye kadar pahal olan ödenmektedir. Yüzde 22 inin üstündeki fiyat hasta taraf ndan ödenmekte veya eczac n n verdi i eflde er ilac kabul etmektedir. thalatta son y llarda büyük art fl gözlemekte olup bu oran yüzde 50 in üzerine ç km fl bulunmaktad r. Ülkemizde bulunan 23 bin eczanenin en büyük müflterisi devlet olmas ve ödemelerin gecikmesi eczaneleri zor durumda b rakmaktad r. Bu nedenle devletin ilaç ödemelerini zaman nda yapamamas sektörün tümünü ilgilendirmektedir. Ecza depolar nda 2 grup yüzde 75 ine hizmet vermektedir. Türkiye sath nda tüm eczanelere günde 1-2 sefer yaparak eczanelerin stok tutmas na meydan vermeden hizmet vermektedir. Dünyada ilaç sektörü globalleflmekte büyük firmalar kendi aralar nda birleflerek Ar-Ge maliyetlerini afla ya çekmeye çal flmaktad rlar. Ülkemizde geliflmifl bir ilaç sanayi bulunmaktad r. Dünyada ilaç üretimi yapan 36 ülkeden biridir. Özellikle ülkemizin etraf ndaki komflu ülkelerle mukayese edildi inde bu durum daha net görülmektedir. Nüfusumuzun her y l %1,5 gibi yüksek oranda artmas, nüfusun genç olmas, ülkemizin orta Asya ya aç labilme potansiyeli, geliflmifl ilaç sanayini olmas, yetiflmifl eleman bulunmas art k kendi ülkelerinde büyüyemeyen yabanc firmalar için ülkemiz çok cazip gelmektedir. Dünyadaki bu küreselleflme politikas ülkemiz de de kendini göstermektedir. Bu nedenle Türkiye de ulusal ilaç firmalar ve Ecza Depolar yabanc flirketler taraf ndan sat n al nmakta veya ortak olunmaktad r. Ulusal firmalar n, gelen bu yabanc sermayeyle rekabet edemeyerek önümüzdeki y llarda el de ifltirece i tahmin edilmektedir.

11 SAYFA 11 Der giler Plastik&Ambalaj Teknolojisi (Ya mur Yay nc l k Tel: fi TE BRKM Kitap 002 y l nda yay n hayat na bafllayan Sanayi Dergisi, ürün, hizmet, sektör ve reklam sayfalar nda; sektör temsilcilerinin, firmalar n ve ürünlerin tan t lmas na öncülük ediyor. Dergi ticaret ve sanayi hayat n n geliflmesine de katk da bulunuyor. Kitap Ad : Düflünmeyi Ö renmek Ö renmeyi Düflünmek Yazar: lhan Ürkmez Yay nevi: Hayat Yay nlar lik.com) Beynimiz hakk nda ne kadar Plastik Fiyatlar Nereye Gidiyor? Türkiye de Ambalaj Sanayi ve Pazar 2005 Hassas Ürünlerin Ambalajlanmas ve Tafl nmas Plastik, Magnezyum Yerini Al yor Endüksiyon Is tma Tekni i le Plastik-Metal Birlefltirme Uygulamalar kitelli de sanayinin kalbinde: Sanayi Dergisi bunun böyle olmas daha güzel. Herkese ye- DLEK ÜLKER tecek kadar ifl oldu una inan yor ve hakk Türk Enjeksiyon Makine Piyasas nda Bü- anayi Dergisi Sahibi ve Genel olan n kazanaca n düflünüyorum. Tak m yük Baflar n n 10.Y l Hikayesi Koordinatörü sci; ruhu ile toplam kalite felsefelerini çal flanlar Do ruya, gerçe e taraf objek- üzerinde bir yaflam biçimi haline getirmeye tif ve ilkeli bir yay n politikas çal fl yoruz. Polimer Araflt rmas : Meyveden Yap lan Plastik S Aynur Tabandan Tavana Plasti in Kullan m Her izliyoruz. Ayn zamanda bölgemizin bir stanbul Ticaret: Ayn zamanda internet Geçen Gün Art yor pazar olabilmesi, tan t lmas ve geliflmesi- arac l yla da çok kifliye ulafl yorsunuz ne katk sa lamay da hedefliyoruz diye de il mi? Aynur flci: Sanayi Dergisi; sektörlere konufluyor. 3e Electrotech göre indekslenmifl 4 bin 755 üyesiyle firma stanbul Ticaret: Sanayi Dergisi yay n (Bileflim Yay nc l k ve Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Tel: hayat na ne zaman bafllad? Derginin he- Sanayi Dergisi Sahibi ve Genel bilgisine sahip bir ifl rehberi. Sitemiz sürekli defleri hakk nda bilgi verir misiniz? Koordinatörü Aynur sci yeni firma bilgileri ile güncelleniyor. Sitemiz bilgiye sahibiz? Beynimizi daha etkin çal flt rman n yöntemleri var m d r? Ö renme, düflünme, hat rlama ve unutma nas l olmaktad r? Ö renilen bir bilgi, beyinde nas l bir de iflikli e u rayarak kaydedilmektedir? Daha h zl ve etkin bir flekilde ö renmek mümkün mü? Kendimizle ve baflkalar yla nas l daha iyi ve sa l kl iletiflim kurabiliriz? Haf zay kuvvetlendirmek mümkün mü? Daha iyi ve sa l kl kararlar nas l verebiliriz? Hedeflerimizi daha h zl ve emin bir flekilde nas l gerçeklefltirebiliriz? Bütün bu ve benzeri sorular n cevab n bulaca n z bu kitapta, beynin o çok yabanc s oldu umuz çal flma düzeni içinde ö renme ve düflünme iflini nas l gerçeklefltirdi ini keflfedeceksiniz. Te l e ek onomi Web: Aynur flci: 28 A ustos 1995 te Ay-Dem melerin bilgilerini bulabilirsiniz, ayn za- yurtiçi ve yurtd fl ndaki firmalar n size ulafl- Reklam Ajans olarak manda bunlar malar nda internet arac l yla en k sa ve Elektrik Proje Ta- lam.com Gazete lan Bürosu olarak faaliye- si.com adresinde de yay nl yoruz. ekonomik yol oluyor. Sanayi Dergisi gibi yo- sar m ve Durum De- te bafllad k y llar aras nda Sabah erlendirmesi Gazetesi nde sayfa sekreteri olarak görev Endüstri Tesisle- yapt ktan sonra kendi ofisimi kurdum Aynur flci: Sektörde rakibimiz çok faz- Link yani reklam band yay nlanmas da bü- rinde Gerilim Dalga- y l ndan itibaren biz olduk. Tüm ekonomik la. Müflteriye o zaman düflük fiyatlarla rek- yük avantaj sa l yor. lanmalar zorluklar aflarak 14 y l geride b rakt m ve lam teklifi sunabiliyorlar. Fakat bizim ama- si.com.tr ve dan Ayd nlatma Kont y l nda ise Sanayi Dergisi ni ç karmaya c m z müflteriye, kaliteyi ve kazanc sun- Ay-dem Reklam Ajans olarak seri ve ticari Geri Say m: Hafta içi her gün: rol Sistemleri bafllad m. Sanayi Dergisi, kitelli Organize mak. Bu sayede; reklamlar m z çok artt r- ilanlar on-line al yoruz. nternet, düflük ma- PCB Çizimi El Kitapç Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Bölgesi nde her bölgeye hizmet ediyor. Böl- d k, bunu söyleyebiliyorum. Bafllad m z liyet, etkili tan t m ve yeniliklere aç k olma Thyristör Uygulamalar na Bir Bak fl Finans Cafe: Hafta içi her gün: gede bulunan kooperatiflerin tümünün ve noktadan hareketle flu ana kadar Ankara- nedenleriyle tercih ediliyor. Yeni ekonomi Türk Otomotiv Sektöründe Lapp Kab- Son Bask : Hafta içi her gün: esnaf m z n dergimize üye olmas en samimi Bursa-Hollanda olmak üzere küresellefliyo- müflterilerinin büyük ço unlu u internet lo nun Yeri dile imiz. Do ruya, gerçe e taraf objektif ve ruz. Daha fazla kitleye ulaflmay amaçl yo- kullan c lar ndan olufluyor. Bu flekilde s n r- Trafo Dosyas ilkeli bir yay n politi- lar n z n ötesine tafla- Geleneksel Veri Merkezi So utma Sistemi Parametre: Hafta içi her gün: kas izleyecek olan rak dünyan n dört bir Finans Bülteni: Hafta içi her gün: Demode mi Oluyor? Sanayi Dergisi; ayn yan ndan fark edilir Befl Kuvvetler Modeli fl Yeme i: Hafta içi her gün: zamanda bölgemizin oluyorsunuz ve global Elektrik Enerjisi Sistemlerinde Yük Ak fl Paran n zi: Hafta içi her gün: bir pazar olabilmesi, olarak hedef kitlenize ve Sistem Durumunun Belirlenmesi Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, tan t lmas ve gelifl- ulaflabiliyorsunuz. Sa- Perflembe: mesine katk sa la- nayi Dergisi, her bir Otomasyon stanbul Ticaret: Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz neler? TELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI un ziyaret alan, ticaret dünyas na mensup kiflilerin ziyaret etti i ifl rehberinde Banner fl Dünyas : 26 Kas m may da hedefliyor. müflteriyle olan iliflki- (Bileflim Yay nc l k ve Fuarc l k ve Tan t m stanbul Ticaret: niz için keflfedilmemifl Duayen: 22 Kas m Çarflamba: Hizmetleri A.fi. Tel: Web: Konular n z nas l f rsatlarla dolu. Müfl- Stratejik Finans: 23 Kas m Perflembe: seçiyorsunuz ve ha- terileriniz ve potansi- 25 Kas m Cumartesi Ün: berlerinizi hangi yel müflterileriniz size Schneider-Emsan fl- kriterlere göre ha- fark etti iniz yada fark birli inden Müflteri- z rl yorsunuz? Mustafa edemedi iniz pek çok Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: Aynur flci: Hiç- sat fl f rsat n bu flekil- Yolsuzluk ve Yoksulluk: ABB Elektrik bir zaman, kendi ön de sunabiliyor. Bu f r- Moeller 27 Kas m Pazartesi: yarg lar m z habere satlar n belirlenip de- Bas nç tafl m yoruz. Haber- erlendirilmesi için ABB Enstrüman- de objektiflik olmal. müflteri ve potansiyel tasyon G da Sektörü Haber sayfalar nda; bölgemizin ticari yafla- ruz. Haks z rekabete u rasak ta biz; bize müflterilerle sürekli bir iletiflim içerisinde Çözümleri-1 m ndaki firmalar n haberlerine yer veriyo- inananlarla emin ad mlar m zla devam edi- kalmak ve müflterilerle daha yak nlaflmak PLC ler Üzerine Güncel Konular ruz. Ürün hizmet, sektör ve reklam sayfala- yoruz. gerekir. kiflisel- brahim Bostanc : Tüm Su Analizleri çin r nda; sektör temsilcilerinin, firmalar n ve Rakiplerimizin sundu u fiyatlar biz su- lefltirilmifl bire bir pazarlama yöntemleri ve Çözümlerimiz Mevcut ürünlerin tan t lmas ndaki faaliyet ve etkin- namad k. Onun da nedeni biz hiç bir yerden kendine özgü e-formlar arac l ile do abi- Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri likler yer buluyor. Söylefli sayfalar nda; yerel destek ya da yard m alm yoruz. Kendi ya - lecek f rsatlar an nda yakalaman za ve sat - Yüksek Vibrasyon Alt nda Çal flabilen 26 yöneticiler ve gündemdeki isimlerle sohbet- m zda kavruluyoruz, çok fazla aya m z fla çevirmenize yard mc oluyor. Bit Ç k fll Mutlak Enkoderler ler, köfle yaz lar nda; yöneticiler ve esnaf n yorgan m za göre uzatmak zorunda kald - Ay-Dem Reklam Ajans ve Sanayi Dergi- Paketlemeniz Markan zd r görüfl ve düflünceleri okuyuculara aktar l - m z bir dönem yaflad k. Ama bunlar n hepsi si-aynur flci- Tel: ABB Analiz Cihazlar yor. Rehber Sayfalar nda; gerekli telefonlar önümüzdeki dönemde afl lacak. Müflteri de Fax: Toplam Verimli Bak m ve kooperatiflerde faaliyette bulunan ifllet- tüketicide gerçekten daha bilinçli bana göre si.com.tr ler Kazan yor Yaflayan Ekonomi: 25 Kas m Cumartesi, flte Hayat: 26 Kas m Pazar: Ekonomi Kufla : Hafta içi hergün: 09.10, 13.30, Eko Diyalog: 28 Kas m Sal : Barkot: 25 Kas m Cumartesi lkin Gündefl le Ekonomi: NOSTALJ Hafta içi her gün: y l önce 100 y l önce Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 25 Kas m Cumartesi: Paran n Yönü: 26 Kas m Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 22 Kas m Çarflamba: AHMET ALMAZ 17 Kas m 1959 Der Saadet Ticaret Odas Gazetesi 4 Teflrinisani 1322 (Rumi) 17 Kas m 1906 tüccar flafl rtacak surette kah tedni (düflmek- Atatürk Milletçe Bir Kez Daha An ld Dünya Turizm Teflekkülleri Baflkan fiehrimizde Memalik-i fiahanede Pamuk Ziraat Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük ATA- fiehrimize gelmifl olan Birleflmifl Milletler Memalik-i flahanede iklim ve arazinin TÜRK, bundan tam yirmi bir y l önce ebediyete Turizm Müflaviri ve ayn zamanda Dünya Tu- müsait ve muvaf k (uygun) olmas pamuk zi- intikal etmiflti. 10/Kas m/1959 Sal gününe te- rizm Teflekkülleri Baflkan Paulbercher, turizm raat n n pek ziyade fevaid (yararlar) temin sadüf eden bu ac y ldönümü, bu y lda, her za- mevzuunda stanbul a her türlü yard m yap- edece inden defaetle bahs olunmufltur. Pa- man oldu u gibi bütün yurtta hazin törenlerin maya haz r oldu unu ifade etmifltir. mu un ilm-i sanayide(sanayi ifllerinde) sarfi- tertibine ve bütün milletin bir kere daha, Atas na yat günden güne tezyit (artmakta) etti in- karfl olan derin sevgi ve ba l l n göstermesi- K br s a fiehrimizden Ekonomi Heyeti ne vesile teflkil etmifltir. Milletimize askeri, siya- K br s n ekonomik durumu ve memleketi- lemektedir. El-yevm (bugün) pamuk fiyat Maden Piyasas ktisatç : 24 Kas m Cuma: si, ve kültürel alanlarda oldu u kadar iktisadi ve mizle olan ticaretini gelifltirme imkanlar üzerin- fevkalade dolguncad r. Pamuk fiyat iki üç Demir-Londra da fiyat dolguncad r. EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, mali alanlarda da istiklal ve istikbal kazand ran de tetkiklerde bulunmak üzere ticaret ve sanayi aydan beri beher elli kiloluk balyada Çelik-Sat flta önemli bir durum haiz 12.15, 14.15, 15.15, büyük ATATÜRK ü her zaman sevgi ile anacak odalar temsilcilerinden müteflekkil bir heyet 5 frank kadar f rlam flt r. Fakat baz hileler neti- de ildir. Bak r-muamele ehemmiyetli olmufl- Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: ve her zaman minnet ile hat rlayaca z. Kas m 1959 günü K br s a hareket etmifltir. cesi olarak pamu un fiyat sabit kalmay p tur. fl Günü: 27 Kas m, 29 Kas m Çarflamba den bunun ziraat gayet karl bir ifl teflkil ey- te) kah terakki ( yükselmekte) etmektedir. EkoStar : Her Cumartesi Avrupa da Petrol Tröstü Daily Mayl gazetesinin iflar na (iflaret etmek) göre Avrupa n n üç büyük flirketi ki Paris te Roçild Biraderler ve Berlin de Deuce fl Dünyam z: 21 Kas m Sal : bank ve Sen Petersburg da Nobel Biraderler- Ekonomi Kulisi: 22 Kas m Çarflamba: Rocffellerin idaresinde bulunan bilumum Çerçeveden Yans malar: 24 Kas m Cuma: petrol piyasalar n bu inhisardan kurtarmak için bir flirket teflkil (oluflturmak)etmifllerdir.

12 stanbul, ''2010 Avrupa Kültür Baflkenti'' oldu GÜNDEM abada, eflsiz co rafi özellikleri nedeniyle yamaç paraflütünde dünyan n bir numaras. Ancak, ç k fl ücretinin yüksekli i ve altyap eksikli i nedeniyle Türkiye, bu alternatif turizmden 50 milyon dolar gelir elde edebilecek iken, 25 milyon dolar ile yetiniyor. B Yamaç paraflütünde 50 milyon dolar f rsat TCAR ET VE HAYAT SAYFA 12 MÜRSEL SÖNMEZ nsan kayb nsanl k kan kaybediyor. Bizim toplu- CAZBE ULUTAfi Avrupa Birli i Konseyi, stanbul'un ''2010 Avrupa Kültür Baflkenti'' olmas n onaylad. Kültür ve Turizm Bakan Atilla Koç, AB Konseyi'nin, stanbul'un ''2010 Avrupa Kültür T mumuz da öyle. Amerikanvari seri cina- ürkiye, alternatif yetlerin vuku bulmas, iflin nerelere vard - turizm zenginli i n n aç k kan t. Tümüyle hiç u runa iflle- ile öne ç k yor. Fet- nen seri cinayetler tan k olmad m z bir hiye Babada da, Baflkenti'' olmas n onaylamas dolay s yla, olgu. Saçma sapan da olsa, eften püften de eflsiz co rafi özellikleri nede- Beyo lu'ndaki tarihi Atlas Sinemas n n salo- olsa bir gerekçeye dayand r lan geçmiflteki niyle dünyan n giderek yükse- nunda düzenlenen bas n toplant s nda, bu len turizm de erlerinden olan konudaki görüflünü 1 y l önce att imzayla yamaç paraflütünde dünyan n belirtti ini söyledi. Elde edilen baflar da en çok, mahalli ve merkezi yönetim ile sivil inisiyatifin birlikte sonuç almas na sevindi ini belirten Koç, ''Bugün bahtiyar m, mutluyum, iftihar ediyorum hepinizle, özellikle stanbullular'la'' diye konufltu. Bakan Koç, son 20 ayda afla yukar bin 300 antik eserin onar m n n yap ld n dile getirerek, bunun, Bakanl n n büyük bir rekoru oldu unu söyledi. Bu rekorda en büyük pay n stanbul'a ait oldu unu kaydeden Koç, geçen y l Kültür ve Turizm Bakanl, Büyükflehir Belediyesi, ilçe belediyeleri stanbul l Özel daresi, TBMM Milli Saraylar Dairesi Baflkanl olarak stanbul'a yaklafl k 250 trilyon liral k yat r m yapt klar n anlatt.bakan Koç, ''Eskiyi yepyeni yapmak, eskinin de erlerini günümüze aktarmak için yat r m yapt k. En büyük pay da Topkap Saray ald. Yeniliyoruz, yaflanabilir bir memlekette, yaflanabilir bir eski dünyay eskilenmeden, eskitmeden ve eskiyi tüketmeden yenilemenin çaresini ar yoruz'' diye konufltu. stanbul'dan çok umutlu oldu unu ve bu baflar n n sonucunda daha fazla kültür merkezi, tiyatro, konser salonlar ve müzelerin aç laca n dile geti- suç tipi de ifliyor. Toplumun yaflad insanl k kayb n n nerelere vard n bu uç durumdan da görmek olas. Ve gazeteler- bir numaras. Ancak, da a ç k fl de yay mlanan suç istatistikleri Yüzde ücretinin yüksekli i, yollar n yeterli olmamas, kalk fl pistin- altm fl oran nda bir art fltan söz ediliyor. de yeterli hizmetin olmamas Üstelik bu suç çeflitleri spekülatif suçlar nedeniyle Türkiye, her y l bu de il, tüm kültür ve hukuk düzenlerinin turizm dal yla kolayca 50 mil- suç sayd suçlar. Susturulan, sindirilen yon dolar gelir elde edebilecek ruh ve erdemlerinin yerinde, azd r lan ih- iken, flimdilerde 25 milyon do- tiraslar n ve flehvetlerin kirli ve kanl gös- lar ile yetiniyor. terisi sergileniyor. Dünyada yamaç paraflütü, ktisadi iyileflmenin toplumsal yap y bin metreden daha alçak yerlerde düzgün bir ak fla sahip k laca tezi do ru yap l yor ve ücretsiz. Babada de il, yaflan lanlar bunu gösteriyor çünkü. gibi bin 900 metreden uçulabilen bir baflka yer yok. Ne yaz k ki se- htiyaçlar n önü al nmad, al namad zon bafl nda 35 YTL olan da a ç - sürece onlara ulaflma kofluflturmas da bit- k fl ücreti festival esnas nda 25 meyecek ve bu ulaflma çabas esnas nda yi- YTL ye düflürülmesi de gelen ne insan ve insana özgü de erler y prana- sporcular n say s n n giderek Bulgaristan, Makedonya, Ro- tü sporu y l n on iki ay nda da rus Kulübü nün kurucular ndan azalmas na neden oldu. Dünya- manya gibi Avrupa ülkeleri da- yap labiliyor ve rüzgar her za- pilot Ali Es, Babada daki uy- n n hiçbir yerinde uçmak isteyen hil Lübnan, Japonya, Avustralya man uçmaya müsait. gun özellikleri tafl mamas na paraflütçüler uçufl yapaca zir- gibi dünyan n birçok ülkesin- FESTVAL ra men her y l 80 bin kiflinin ka- veye ç karken para ödemiyor. Bu den gelen paraflütçüler Baba- FUARLAfiACAK t ld Fransa daki hava oyunla- maktad r. Ruhun s n rs z yap s istekleri, yaln z Türkiye ye özel bir fley. da a hayran olmakla birlikte Bu y l Ekim 2006 tari- r festivalinin benzerinin Ölüde- arzular da s n rs z boyuta ulaflt rmaktad r. giderek baflka yörelere yönel- hinde 7 ncisi yap lan Ölüdeniz niz de yap lmas için flimdiden Akla gelmeyeni getirmek, gerçekte ihtiyaç meye bafllad. Hava Oyunlar Festivali ne haz rl klara bafllayacaklar n n olmayan ihtiyaçm fl gibi göstererek bunlar müjdesini verdiler.. karfl lamak amac ndaki modern ticari man- Babada daki girifl ücreti uygulamas ne yaz k ki zaman cakt r. Ortadaki vahim tablo salt yokluk ve yoksulluktan kaynaklanmamaktad r.daha do rusu, bir iç yoksullu undan kaynaklan- ren Koç, stanbul'da art k 15 senedir kapal içerisinde turizmin önünü kese- BABADA NEDEN dünyan n dört taraf ndan 300 e müzelerin kalamayaca n vurgulad.bakan cek geliflimi bafllatm fl oldu. Bu- DÜNYANIN GÖZBEBE yak n sporcu kat ld. Festivalin Türkiye de Türk Hava Ku- talite dayatt de erlerle doyumsuzlu u Koç, ''stanbul'un 2010 Avrupa Kültür Bafl- na ra men, eflsiz co rafi özelli i Babada a neden dünyan n aç l fl n yapan Ölüdeniz Beledi- rumu d fl nda özel uçufl e itimi daha da artt rmaktad r. Boflalan ruh kova- kenti olmas hepimize daha fazla güç vere- nedeniyle, her yaz ortalama 20 gözbebe i diyoruz. Çünkü ku- ye Baflkan Keramettin Y lmaz veren tek klüp karus ve yö- cek. Bu gücün sahibi stanbul halk d r. Biz bin turist, çift kiflilik ve 10 bin zeye, güneye, do uya ve bat ya ile Fethiye Kaymakam Hasan neticisi Ali Es, kendisinin de bu gücü harekete geçirmek üzere çal flmakta- turist ise tek bafl na Babada da olmak üzere dört bir yana uçu- Karakafl gelecek y l bu festivalin üyesi oldu u Ölüdeniz Yamaç y z. Herkese ve herkese, ama en çok stan- uçufl yap yor. labiliyor ve rüzgar da her za- tam bir fuar havas nda yap laca- Paraflütçüleri Derne i nin yap- Ölüdeniz Yamaç Paraflütçü- man müsait oluyor. Dünyada n söylediler. Oldukça kalaba- t bir araflt rmaya göre Türki- Günübirlik turistlerle birlikte 16 mil- leri Derne i ne göre bölgeye s rf öyle pistler var ki, rüzgar n mü- l k yabanc gazete ve televizyon ye nin yaln z yamaç paraflütün- yon turist alan Prag kentinin karfl s nda s- uçmak için gelen amatör spor- sait oldu u bir zamanda uçmak ekipleri sayesinde Ölüdeniz den 25 milyon dolar döviz kay- san, insan olma asgari çizgilerinin bile d fl - tanbul'un 5 milyonu yeni aflmas n içine cular, genellikle yüksek gelir için insanlar saatlerce bekleyebi- dünyaya tan t ld. b oldu unu bir kez daha hat r- na ç kmaktad r. sindiremedi ine de iflaret eden Bakan grubundan, yüksek harcama ya- liyor. Sporcunun, o gün uçma- Organizatör Kadri Tu lu, latarak, güzel bir organizas- Hayatta olan biteni basit indirgemelerle Koç, stanbul'un kazand bu baflar n n pan turist grubu. dan afla indi i de oluyor. Oysa Ölüdeniz Belediye Baflkan Ke- yonla befl y l içinde bu rakama izah etme el çabuklu una kap lmamak ge- ramettin Y lmaz, Fethiye Kay- ulafl labilece inin bir kere daha rekir. Hiçbir fley (olay, olgu, durum) basitli- makam Hasan Karakafl ile Ika- alt n çizdi. e s maz. Bireysel durumumuzun daralt- bul'a teflekkür ediyorum'' dedi. ayr ca turizmde de yepyeni çal flmalar kapsayaca n kaydetti. Baflta Almanya ve Hollanda olmak üzere spanya, Portekiz, Babada öyle de il. Ölüdeniz de yamaç paraflü- n n n ise madde ile dolmas ve dinginli e ulaflmas na imkan yoktur. Bu durum, kendi gerçekli i ile istek ve beklentileri aras nda çarm ha gerilen insan, do as n n d fl nda fleyler yapmaya zorlamakta ve sonuçta in- t bak fl aç lar m z n sa l kl görmemizi TO, Asya n n en büyük Otomasyon Fuar ndayd engelleyebilece i de ortada olan bir gerçekliktir. Rahat m z n yerinde olmas bozulmayaca anlam na gelmez. Baflka dünyalar n feryatlar n duymamak, tehlikelerin ayak seslerini iflitmemek bizi emin k l- stanbul Ticaret Odas (TO), otomasyon teknolojisi örnekleri ve Çin in Shanghai eyaletinde bilgisayar kumandal üretim yöntem- 1-5 Kas m 2006 tarihleri leri sergilendi. 16 ülkeden toplam 250 aras nda bu y l dördüncüsü düzenle- firman n kat ld Factory Automati- nen Factory Automation Asia Fu- on Asia Fuar n toplam 52 bin kifli zi- ar na bir enformasyon stand ile ka- yaret etti. Çin, Almanya, Japonya, mak zorunday z. Yaflan lan ve muhtemel t ld. Asya n n en büyük otomasyon talya, ABD, Fransa, Danimarka ve s- olan n ürkünçlü ü baflka refleksleri de il, fuar olan Factory Automation Asia, viçre gibi ülkelerden fuara kat lan fir- yaln z ve yaln z insan reflekslerimizi hare- fabrika otomasyonu yani üretimde malar yeni ifl ba lant lar na imza att. kete geçirmelidir. Ve buradan, insan n vic- robot kullan m konusunu içeriyor. TO nun fuardaki info stand da bü- dan ndan yola ç k lmal d r. Ayr ca, ölçme ve kontrol mühendisli- yük ilgi gördü. Info-stand kat l mla- nsan n, insan m z n ve insanl m z n i ve ileri teknoloji kullan m dallar n r nda sergilenen firma katologlar da gittikçe erimesi belki bizi yaflad m z ça da yak ndan ilgilendiriyor. Fuarda kat l mc lar n büyük be enisini top- de iflik alanlarda kullan lan robotlar, lad. mayacak, güvende tutmayacakt r. O zaman vahameti gittikçe artan toplumsal çözülmenin nedenlerini ve bu daral p daraltan kuyudan ç kman n yollar n aray p bul- ve onun de erlerini de sorgulamaya götürecektir, götürsün. nsan için olan yaflama flans ve insan için düzenlenmifl GAP Platformu kuruldu aflbakan Recep Tayyip Erdo an n ifladamlar na yat r m ça r s yapt Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) için 9 ilin ifladamlar taraf ndan platform kuruldu. Platform, bölgeye yerli ve ybanc yat r mc y çekmeyi hedefliyor. 15 kiflilik yürütme kurulundan oluflan B platform, bölgeye yat r mc lar çekerek, projenin tamamlanmas n hedefliyor. Platformun her y l ayr bir ilde toplanarak, GAP projesi hakk nda yeni yat r m kararlar na imza ataca belirtildi. GAP Platformu oluflturmak için 9 ilden gelen 90 ifladam, stanbul Valisi Muammer Güler in de kat l m yla stanbul da bulufltu. olan dünya yaflan l rl n korusun yeter ki. nsan n benli inde var olan kötü yan n iyi yan na galip hale gelmesi, kendi kendini yok etmeyi sonuç verecektir. Gündelik iri laflar n ve pozlar n ortas nda yaflarken, bir de ülkemiz ve tüm yeryüzünde yaflan lan, insan n kendi özüne yabanc laflmas vahametini düflünmeli de il miyiz? nsan olma onurunu kaybedersek, kazanaca m z ne vard r ki bu kayb telefi edecek?

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AB ve Uluslararas birli i ubesi

AB ve Uluslararas birli i ubesi STANBUL T CARET ODASI AB ve Uluslararas birli i ubesi ND STAN ÜLKE ETÜDÜ Mart- A.K. 1 I- ÜLKEN N KÜNYES Resmi Ad : Hindistan Cumhuriyeti Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat da Pakistan,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

AB ve Uluslararas birli i ubesi

AB ve Uluslararas birli i ubesi STANBUL T CARET ODASI AB ve Uluslararas birli i ubesi ND STAN ÜLKE ETÜDÜ Kas m 2012- A.K. 1 I- ÜLKEN N KÜNYES Resmi Ad : Hindistan Cumhuriyeti Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı