Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor"

Transkript

1 Dünyanın çatısını kapladı 02 Oğuzhan Adak, Avrupa ya, Ortadoğu ya ve Uzakdoğu ya 100 bin metrekare uzay sistem çelik çatı ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracatı yaptı PARK, işbirliği için firmaları bekliyor Rekabetin yolu bilişimden geçiyor Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Proje ve Araştırma Kulübü (PARK), yeni fikirleri hayata geçirmek için başvurulacak ilk adreslerden olacak. Katma değeri yüksek bilişim çözümlerinin, Türkiye nin yakın gelecekte stratejik bir ihracat kalemi olarak ulusal bir hedefi olması gerektiği belirtiliyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Kas m 2006 YIL: 51 SAYI: 2432 Baflkan Murat Yalç ntafl Bursa da konufltu: Mutlaka nükleer enerjiye geçmemiz gerekiyor stanbul Ticaret Odas (TO) stanbul tcaret odas yay n Partner ülke Türkiye nin sanayisi yeni ufuklara aç l yor Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor Baflkan Murat Yalç ntafl, 70 bin KOB nin borçlar taksitlendirilecek A dalet Bakan ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplant s nda, 70 bin civar nda KOB'nin borçlar - n n yeniden yap land r lmas n öngören ''Anadolu Yaklafl m ''n ele ald klar n bildirdi. ''Türkiye'nin mutlaka ama Bakan Çiçek, ''Afla yukar, bu KOB'lerin de mutlaka nükleer enerjiye geçmesi flart- 'Anadolu Yaklafl m ' olarak ifade edece imiz ye- t r'' dedi. niden yap land r lmas esas olacak borç miktar, Yalç ntafl, Bursa da düzenlenen bankalar aç s ndan 1.7 milyar YTL civar ndad r'' ''Global De iflimler Karfl s nda Yeni Stra- dedi. Yaklafl m çal flymas, üzerinde var lacak mu- tejiler'' konulu toplant da, ifl dünyas n n tabakat çerçevesinde TBMM'ye sevk edilecek. enerji maliyetleri ve istihdam üzerindeki Bu yaklafl m gerçekleflti i takdirde, sorunlu a r vergiler yüzünden uluslararas re- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap - kabette zorland n söyledi. land rma imkan na kavuflmufl olacak Türkiye'de al nan ve al nacak ekono- Haberi 3. sayfada mik tedbirlerin mutlaka üretim, ticaret ve istihdam kollamas gerekti ini, aksi halde hiçbir önlemin kal c olamayaca - Sanayi, ekimde yüzde 82.5 kapasite ile çal flt n ifade eden Yalç ntafl, enerji sorununun öncelikle çözüme kavuflturulmas gerekti ini vurgulad.baflkan, ayr ca, iflyerlerinin kalifiye eleman sorununun çözümü için, mesleki e itim sorunun da mutlaka çözülmesi gere ine iflaret etti. Haberi 8. sayfada TO da Umman-Türk iflbirli i günleri malat sanayiinde kapasite kullan m, bu y l n Ekim ay nda yüzde 82,5 oldu. Türkiye statistik Kurumu nun anketine ce- vap veren 2 bin 702 ifl yerinden derlenen verilerin Ekim ay geçici sonuçlar na göre, 2005 y l Ekim ay nda yüzde 82,3 olan üretim de eri a rl kl ka- stanbul Ticaret Odas d fl ticare- pasite kullan m oran, bu y l n ayn ay nda 0,2 puan tin gelifltirilmesi ve ihracat m - artarak yüzde 82,5 olarak hesapland. Söz konusu za yeni pazarlar kazand r lma- ayda imalat sanayiinde kapasite kullan m oran s na yönelik faaliyetleri aras nda Körfez devlet sektöründe yüzde 91,8, özel sektörde ise ülkelerine ayr bir önem ve öncelik vermektedir. Dünyan n en önemli, en çok kat l mc ve ziyaretçi çeken fuar olan Hannover Messe nin gelecek y lki y ld z Türkiye olacak. Bu çerçevede, özel sektörümüze ayr bir dinamizm getirece ine inand m z ve geçti imiz Ocak ay içerisinde Umman da TO nun giriflimleriyle, Türki- zatör firmas Deutsche Messe AG humma- Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslara- ye nin Partner Ülke olarak l bir çal flma sürdürüyor.. ras Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. kat laca Hannover 2007 Sa- Türkiye, sanayi sektöründe ivme göste- Hannover Messe 2007 de Uluslararas nayi Fuar ile ilgili haz rl klar ren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüy- Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m FM Ürünleri Sergisi çerçevesinde ziyarette bu- sürüyor. Fuara kat l m organize eden stan- le, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan - Facility Management Solutions özel ola- lunulan Umman Ticaret ve Sanayi Odas bul Ticaret Odas, yo un kat l m taleplerini tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de rak ele al nacak. Dünya çap nda 50 milyar Temsilcileri ile Ummanl özel sektör tem- kabule bafllad. Oda ca organize edilen Umman 1. Türk yüzde 80,7 oldu. 8. sayfada Suudi ifladamlar heyeti, firmalarla görüflecek yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas Euro luk pazar pay yla istikrarl bir büyü- silcilerinin ifltirakleri ile TO da Umman- Hannover Messe 2007 nin aç l fl n, Bafl- alanlar flunlar: Yan Sanayi/ Otomasyon/ me grafi i çizen sektörün, 2009 y l na ka- Türk flbirli i Günleri ve ikili görüflmeleri bakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum dar y lda yüzde 8 oran nda geliflmesi bek- gerçeklefltirilecek. Baflbakan Angela Merkel yapacak.dünya- teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ leniyor. Türkiye aç s ndan Hannover Organizasyon, 29 Kas m 1 Aral k n n en büyük, en görkemli ve en çok kat - Proses Otomasyonu/ Fabrika Otomasyo nin önemlerinden biri de ilk kez bu 2006 tarihleri aras nda TO 6. kat fuaye ve l mc çeken dev sanayi fuar olan Hannover nu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt y l Araflt rma- Gelifltirme bölümüne kat l- yapt Suudi Türk fl Konseyi Eflbaflkan Dr. teras salonlar nda yap lacak. Kat l m için 2007 için hem TO hem de fuar n organi- Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, mak. Haberi 3. sayfada Ghassan Ahmed Al Sulaiman ve ifl adamlar he- TO heyetinin geçti imiz mart ay nda Suudi Arabistan Cidde ye gerçeklefltirdi i inceleme gezisi çerçevesinde görüflmeler irtibat bilgileri: TO- Tel: yeti Kas m 2006 tarihleri aras nda ülkemizi Faks: cag- ziyaret edecek. Alternatif turizmde önemli potansiyel olmas na karfl l k... Bulgaristan dan ticaret heyeti geliyor ulgaristan ile ülkemiz aras nda- B ki mevcut ticari iliflkileri daha üst seviyelere ç kartmak ama- c yla Bulgaristan n fiumen Valisi taraf ndan 28 Kas m 2006 Sal günü TO 6.kat 1 no lu toplant salonunda saat da bir seminer yap lacak.söz konusu semineri müteakiben Bulgar ifladamlar ile Türkz firmalar ikili ifl görüflmeleri de düzenlenecek. lgilenenlerin TO ya baflvurmalar gerekiyor. (Tel: / mustafaer- Yamaç paraflütü turizmi, ilgi bekliyor Bu çerçevede, Türk Suudi fl Konseyi III. Ortak Toplant s n n gerçeklefltirilece i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) stanbul Plaza Konferans Salonunda Suudi ifladamlar ile Türk firmalar aras nda 21 Kas m 2006 Sal günü ikili görüflmeler dü- ürkiye, alternatif turizm zenginli- zenlenecektir. kili görüflmelere ifltirak etmek iste- i ile öne ç k yor. Fethiye Babada yen üyelerin D fl Ekonomik liflkiler Kurulu na da, eflsiz co rafi özellikleri nede- (DEK) baflvurmalar isteniyor. lgili: Ak n Diblan- niyle dünyan n giderek yükselen turizm Tel: / Faks: / de erlerinden olan yamaç paraflütünde T dünyan n bir numaras. Ancak, da a ç k fl ücretinin yüksekli i, yollar n yeterli olma- Anuga G da Fuar milli stand kat l mc lar belirleniyor Haberi 10. sayfada mas, kalk fl pistinde yeterli hizmetin olmamas nedeniyle Türkiye, her y l bu turizm dal yla kolayca 50 milyon dolar gelir elde edebilecek iken, flimdilerde 25 milyon dolar ile yetiniyor. lgililer, yüksek harcama yapan gruba giren 30 bin turist say s n n bu TO BLG HATTI sorunlar n giderilmesi halinde katlanaca görüflündeler. Haberi 12. sayfada Babada, yamaç paraflütünde dünyan n bir numaras. Ancak, sorunlar çözüm bekliyor

2 SAYFA 2 P BAfiARI HKAYES roje mühendisi iken, 1996 y l nda kendi flirketini kuran O uzhan Adak, Avrupa ya, Ortado u ya ve Uzakdo u ya 100 bin metrekare uzay sistem prefabrike çelik çat ifli ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracat yapt Adak n kurdu u, daha sonra Baba Adak n da ortak oldu u UTS, bugüne kadar, 120 uluslararas projeyi baflar ile gerçeklefltirdi. Dünya n n çat s n kaplad lar SOYHAN ALPASLAN zay Tafl y c Sistemleri U ad m ad m anadolu Harita: brahim KARAKAfi Karabük, OSB ye yat r mc bekliyor lk a r sanayi yat r m olan Demir Çelik Fab- (UTS) Mühendislik Maki- rikalar n n ve beraberinde özel giriflimcilerin de na ve Yap Sanayi Ticaret yat r mlar neticesinde sa lanan geliflmeyle 1995 Limited fiirketi, 1996 y - y l nda Karabük il oldu. l nda O uzhan Adak taraf ndan kurul- Kentte tekstil sektörü de geliflerek markal du. Firma, Uzay Sistem Prefabrike Çe- ürünlerin üretildi i pek çok fabrika kuruldu ve lik Yap elemanlar üretimi yan nda, buna paralel olarak kalifiye ifl gücü ortaya ç kt. her türlü özel tasar m yap sal çelik ima- Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Ku- latlar ve mekanik sistem parçalar ima- rulu Baflkan fiaban Akyüz, ildeki sanayinin geli- latlar yap yor. Uzay sistem, spor salon- flimine paralel olarak yedi adet küçük sanayi si- lar, uçak hangarlar gibi genifl aç kl kl tesinin ve bir adet organize sanayi bölgesinin ku- binalar n üzerini kapatmada kullan lan ruldu unu belirterek, organize sanayi bölgesinin çat sistemine verilen isim. Türkiye den ar tma tesisi ve alt yap s n n tamamland n ve yurtd fl na uzanan çat tasar m ve kap- yeni yat r mc lar bekledi ini ifade etti. lama öyküsünün bafllang c 1989 y l na Akyüz, 5084 say l Teflvik Kanunu nun Kara- uzan yor. O y l Bo aziçi Üniversitesi ni bük ün kapsam d fl kalmas n n ekonomide kaza- bitiren O uzhan Adak, çelik yap ele- n lan art lar tersine çevirdi ini söyleyerek flu manlar proje ve üretimi konusunda fa- aç klamalar yapt : liyet gösteren bir firmada proje mühen- Çünkü Karabük ili- disi olarak çal flmaya bafllad. Firman n miz çevresinde bulunan artan yurt d fl iflleri ile birlikte o s ralar illerin teflvik kapsam na çok yo un olan Suudi Arabistan proje- girmesi nedeniyle ilimiz leri için teknik koordinatör ve montaj yat r mc çekmek bir ya- süpervizörü olarak görevlendirildi. na mevcut yat r mc lar n y llar aras nda bu ülkede, UTS nin gerçeklefltirdi i ngiltere Peterbrough da Thomas Deacon Academy nin özel çelik çat tasar m büyük ilgi çekmiflti. Dammam Havaliman Terminal Bina- ifller alabildik. Ancak uluslararas kezlerinden biri olan Cuneo flehrinde lar, Riyad Belediyesi yaya üst geçitleri- pazarda yeni olmak, Avrupa da Türk 12 bin metrekarelik bir hayvanc l k 5 YILDA 3 BN TON HRACAT testleri ile birlikte detay tasar m gelifl- nin yan s ra; çeflitli spor salonlar, yüz- mühendisli i ve üretimini satmaya merkezi iflini tamamlad. UTS nin referans listesi sürekli geli- tirme ve üretim UTS taraf ndan yap - me havuzlar, al flverifl merkezleri gibi çal flmak, kabul görmek oldukça zor Yine 1998 y l nda srail mümessil- fliyordu. Firma uluslararas piyasada l p ihraç edildi. Dalgal formlu, cam pekçok projeyi tamamlad. oldu y l nda Mannesmann Ita- li i ve Rusya Projeleri ile yeni pazarla- yapt iflleri baflar yla ve k sa sürede ve metal panel kapl çelik sistem, flek- Adak, 1. Körfez Savafl ndan sonra liana Spa. firmas ile talya da baflla- say l Teflvik Yasas n n bu olumsuzluklar na ra aç lan UTS nin öyküsü O uzhan tamamlad kça müflterileri de artmaya li ve mühendisli i ile benzersizli i, Suudi Arabistan da geliflen pazar po- yan iflbirli imizin olumlu sonuçla- ra men, sanayi kenti olarak kurulan Kara- Adak n dilinden flöyle devam ediyor: bafllad y llar aras nda y ll k kalitesi yönüden büyük övgüler ald, tansiyelinin fark ndayd. Çal flt fir- r n almaya bafllad k. Ald m z ifller bük ün y llard r oluflan alt yap s dolay s yla ka- Özellikle Rusya da Özerk Cumhu- 600 ton üretim kapasine ulaflt UTS. Bu ngiltere de. madan ayr larak Uzay Tafl y c Sistem- daha difle dokunur türdendi. Firma lifiye elemana sahip, bilgi birikiminin mevcut riyet Tataristan n Baflkenti Kazan da arada 120 adet yurtd fl projeyi tamam- ABD YE HRACAT leri (UTS) Mühendislik Makina ve Yap orta m ayr lmaya karar verince ye- Musa Celil Milli Tiyatro Binas resto- lan UTS, 3 bin ton ihracat seviyesine UTS 2006 y l nda da önemli ifller Sanayi Ticaret Limited fiirketi ni kurdu. niden yap lanmam z gerekti. Ayn Öte yandan co rafi konum olarak Ankara ve rasyonunu yapt k. Behetle ve Tan- ulaflt. UTS halihaz rda, kendi konu- ald. Bir Hong Kong firmas ile iflbir- Firman n Arap orta ile Riyad Sa- y l; Türk Loyydu Genel Müdürlü- stanbul illerine yak nl ve alt yap s n ta- dem al flverifl merkezleri uzay çati sunda dünyada lider Alman ve ngiliz li i yapt lar. Hong Kong yönetimin- nayi Bölgesi nde fabrika yat r m na gi- ü nden emekli olan gemi inflaat ve mamlam fl organize sanayi bölgesiyle yat r mc - sistemleri proje ve imalatlar ve Rus- firmalar na mühendislik ve imalat hiz- den resmi ifller tedarikçi üretici ye- riflti. Riyad yak nlar nda 48 bin metre- makine yüksek mühendisi babas lar için cazip bir yer konumunda olan Karabük ya daki montajlar n yapt k metleri vermeye devam ediyor. O uz- karelik Al Kharj Askeri Üssü nün uzay Ali Osman Adak, o lunun flirketine terlilik belgesini ald firma ve ilk ih- ilinin ekonomisi demir-çelik, tekstil, a r maki y llar nda Fransa da boyahane sistem çelik çat iflini tamamlad. Bu s - ortak oldu. Üniversiteden arkadaflla- han Adak, ifl yapt uluslararas firma- racat n yapt. Hong Kong un mer- ne imalat, orman sanayi, turizm üzerine yo un- tesisleri konusunda uzman bir firma rada, skoçya da Strathclyde Üniversi- r n n da yard m yla 2 ay içinde s f r- lar n isimlerini piyasa koflullar gerek- kezinde, 200 metre yükseklikte bir laflm fl bulunuyor. tesi nde part time MBA yaparken, hali- dan yeni bir mühendislik bürosu ve ile tan flarak özellikle otomobil bo- çesiyle vermek istemedi ini belirtti. gökdelenin tepesine 15 ton a rl n- Mevcut 5084 say l Teflvik Yasas n n yeniden haz rda çal flmakta oldu u iflkolunda fabrika kurdu. Üretim kald yerden ortakl k teklifi alarak müteflebbis oldu. devam etmeye bafllam flt seneleri aras ndaki dö- UTS, o dönemde yo un olarak tal- nemde küçük ortak olarak bafllad ya da projeler gerçeklefltirdi. 2 bin met- UTS Mühendislik Firmas n, uzay sis- reekarelik Roma Fiumicino Havalima- tem prefabrike çelik yap elemanlar n ç Hatlar Terminali ilave Check-in bi- konusunda mühendislik ve uygulama nas n tamamlad. Ayr ca talya da çe- yapan, uluslararas pazarda hizmet ve- flitli spor salonlar, al flverifl merkezleri- öncü referans ifllerden biri oldu. çelik çat s n yapt UTS. Tüm mekanik kaybetmektedir. Ekonominin bu geriye gidifli ilimizi en çok göç veren iller aras na soktu. fiaban Akyüz, 5084 fiaban Akyüz oldu unu söylüyor. yahane sistemleri ile ilgili konveyor Firman n 2006 y l nda ald kalite da çelik küresel bir kabuk ve üzerine ele al narak bölgelerin üretim potansiyeline göre parçalar, konveyör sistemleri ihra- belgesi ile önü daha da aç ld. Ulusla- bir GSM anten kulesi yat lar. Ayn yani sektörel teflvik verilmesi durumunda, ilin sa- catlar gerçeklefltirdik. Fransa Peuge- raras bir sertifikasyon kuruluflundan y l ABD ye de ihracata bafllad fir- nayiye yönelik tüm art lar da göz önünde bulun- ot fabrikalar roller bed konveyörleri al nan ISO9001:2000 kalite güvence ma. ISO9001:2000 sertifikas na sahip durulacak olursa yat r mc lar için tam bir cazibe için 3 bin 500 adet çelik döküm teker- sertifikas ile birlikte daha önce 10 bin olmalar ABD li meslekdafllar n n il- merkezi olaca na dikkat çekiliyor. lek ürettik. Yine Fransa Renault San- ve 100 bin euro aras nda ifller ala UTS, gini çekince ilk siparifllerini yapt lar. Baflkan Akyüz son olarak flu mesaj veriyor: douville fabrikas için konveyor par- 300 bin ve 3 milyon euro aras nda ifl- Sipariflin ard ndan projeler geldi. Bu Kaliteli, ucuz maliyetli katma de eri yük- çalar, Ingiltere ERF kamyon fabrika- ler almaya bafllad. Bu ifllerden sonra güne kadar talya, Fransa, Almanya, sek üretilen ürünlerin ihracat ve ithal edilen s için slat (paletli) konveyor sistemi s ra Thomas Deacon Academy e yap - ngiltere, Portekiz, Rusya, Israil, Bir- ürünlerin yerli yat r mc lar taraf ndan üretilme- nin çat s n yapt. Roma ve Bologna fle- yi derecede ngilizce ve talyanca bil- hirlerinde 122 banliyö istasyonuna ihracatlar m z bu dönemde gerçek- lan çok özel çelik çat tasar m oldu. leflik Arap Emirlikleri, Umman, M - si halinde ülkemizin kalk nmas sa lanacakt r. mesi de yurt d fl yla çok kolay ba lant park sundurmalar gibi ifller yapt. Bu lefltirdik. Özellikle ngiltere ERF ngiltere, Peterbrough da (Londra n n s r, Fas, Ghana, Singapur ve Hong Mevcut sanayinin ve yeni kurulacak tesislerin kurmas n sa lad. ifl flirkete halen devam eden projelerin kamyon fabrikas için yap lan 200 Kuzeyi), projesi Mimar Sir Norman Kong a ihracat yapt UTS da üretimleri desteklenmeli, teflvik edilmelidir. MANNESMAN LE fiBRL de kap s n açt. Firma, 1997 y l nda ton a rl nda ki Slat Konveyor Sis- Foster taraf ndan yap lan, matematik üretiminin yüzde 100 ünü ihrac Ancak ülke kaynaklar n heba edecek flekil- Adak, yurtd fl na aç ld dönemi talya-fransa s n r na yak n bir bölge- temi o döneme göre oldukça özel bir ve fen bilimleri konusunda e itim ve- eden firma 2007 de Bat Avrupa ül- de yap lacak yat r mlar ülke ekonomisine bir flöyle anlatt ; Öncelikle basit sun- de, Alp da lar n n hemen alt nda, Av- iflti ve bu tip uzmanl k firmalar n n ren, Thomas Deacon Academy nin kelerinde gerçeklefltirece i oldukça fayda sa lamayacakt r. Önemli olan do ru yer- durmalar, çat sistemleri ve benzeri rupa n n büyükbafl hayvan ticaret mer- Türkiye de üretim yapt rmalar nda Concourse alan n n çok özel tasar m büyük ölçekli projere haz rlan yor. de do ru adres de yap lacak yat r mlard r. PLATFOR M ren bir firma haline getirmeye çal flt. Ya enflasyon hedefi, ya bütçe hedefleri Prof. Dr. KEREM ALKN ABD li otomotivciler s k nt da ABD'li otomotiv devleri, Asya'l rakipleri karfl s nda pazar pay kaybetmekteler. ABD'de sokaklardaki Uzakdo u yap m otomobillerin say s artarken, özellikle Toyota piyasada çok sa lam ad mlarla ilerliyor. thal otomobillerin sat fllar ndaki art fl ve düflük maliyetli Asya markalar ile bafl edebilmenin yollar n konuflmak için Baflkan Bush ile bir araya gelen üreticiler, özellikle ödedikleri sa l k sigortalar n n kendilerini zor durumda b rakt n belirtti. Sa l k için otomotivin hammaddesi çeli e ödediklerinden daha fazla bir maliyete katlanan flirketler, ayn zamanda düflük Japon Yeni'ne karfl önlem de al nmas n istedi y l nda kamu kesiminin tüketim yüzde 7 ye yükselmesi, 2007 y l nda ise ar- için yüzde 4 enflasyon hedefi varl n ko- 16,7 milyar YTL gibi bir bütçe aç ile y l harcamalar n n yüzde 10 artt ifade edil- t fl oran n yavafllamas öngörülüyor. Özel rusa da, 2007 y l için yüzde 70 bir ihtimal- tamamlaman n koflulu, 158 milyar YTL se- mekte. Bu do ru; çünkü, bütçe faiz d fl kesimin yat r m harcamalar ndaki art fl le TCMB yüzde 3 ile 6 aras bir enflasyon viyesinde bir vergi gelirine ba l. Oysa, harcamalar ndaki art fl yak ndan görülü- oran beklentisi 2007 için yüzde 5,5. Dola- oran n tahmin etmekte. Merkez Bankas 2007 de vergi gelirlerini yüzde 20 ye yak n yor. Kamu kesiminde tüketim harcamas y s ile, 2007 y l n n bir seçim y l oldu u Baflkan Y lmaz, söz konusu yüzde 4 lük artt rmak, TCMB nin enflasyon hedefle y l na göre 3 kat h zlanm fl durumda. dikkate al nd nda, özel kesimin yat r m enflasyon hedefine ulaflmak veya 2007 y l mesi ve iç talebin k s lmas ile uyuflmuyor. Bu da, enflasyonla mücadelenin neden harcamalar ndaki art fl bir miktar yavafl- sonu için öngörülmüfl olan yüzde 3 ile 6 Bu durumda, 30 milyar YTL seviyesindeki zorlaflt n gösteriyor. Özel kesim tüke- larken, kamu kesiminin yat r m harcama- aras ndaki hedefe yaklaflmak ad na, gere- tim harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 9,1 lar 2006 y l ndaki daralmadan, yüzde kirse 2007 y l nda para politikas n daha artm fl y l nda ise özel kesimin tüke- 4,9 luk art fla ulaflacak. Yani, söz konusu da s k laflt rmay, gerekirse faiz artt rmay tim harcamalar n n yüzde 7,6 artm fl ola- oran de iflikli i bir flekilde, Hükümet in öngördüklerini de belirtiyor. Ancak, Bafl- ca tahmin ediliyor y l nda ise özel seçim y l nda kamu yat r m harcamalar kan Y lmaz n bu yorumlar ndan Hükü- kesimin tüketim harcamalar ndaki art fl için kesenin a z n açaca n gösteriyor. met ve ekonomi yönetimi kanad n n vergi d fl gelirler de zora girecek. O halde, bütçe gelir hedeflerinin tutturulmas, bir ölçüde ekonominin ve iç talebin yeterince canl olmas na ba l. Bunu sa laman n yolu ise, yüzde 4 gibi hayli iddial bir y l sonu enflasyon hedefi ile uyuflmuyor. Görü- yüzde 3,3 seviyesine kadar yavafllayacak. Özüne bakt n zda, özel kesimin tü- memnun oldu unu söylemek zor.hükü- Büyümenin lokomotifi konumunda- ketim harcamalar ndaki art fl n yavaflla- met aç s ndan, bir seçim ekonomisi uygu- ki yat r m harcamalar nda ise, 2005 y l n- mas, yine ayn flekilde özel kesimin yat - lamasa da, 2007 y l nda ekonominin öngö- nuna kadar TCMB piyasadaki TL yi k sa- da yüzde 43,1 artan kamu kesimi yat r m r m harcamalar ndaki art fl n da yavaflla- rülenden fazla yavafllamas iyi bir görüntü cak. Bu nedenle, ilk 5 ay tüketimde bek- harcamalar, 2006 y l nda 3,6 daralm fl gö- mas önemli. Ancak, bu arada TCMB nin de il. Kald ki, kamuoyuna önce 178,2 lendi i kadar bir canl l k gözlenmeyecek. züküyor y l nda ise yüzde yüzde 4,9 de, her ne kadar 2007 y l sonu enflasyon milyar YTL olarak aç klan p, ard ndan Or- Ancak, yaz bafl yla birlikte iç talepte artmas öngörülüyor. Özel kesimin yat - hedefi yüzde 4 olsa da, bu orana 2008 y l ta Vadeli stikrar Program ndan 189 mil- önemli bir canlanma gözlenebilir. Reel r m harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 2,7 yaz bafl ulafl laca beklentisine iflaret etti- yar YTL, en son olarak ta 204,9 milyar sektörün bu beklentilere dikkat etmesi ya- artt ktan sonra, 2006 y l nda art fl oran n n i de unutulmamal. Yani, 2007 y l sonu YTL ye ba lanm fl olan 2007 Bütçesi nde, rarl olabilir. nen o ki, Cumhurbaflkanl seçiminin so- Petrol üretiminde yeni k s nt gündemde Ham petrol fiyatlar n n 60 dolar civar na oturmas n hedefleyen üretici ülkeler, bu konudaki çabalar n sürdürüyor. Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Baflkan Edmund Daukoru, söz konusu çabalar do rultusunda, örgütün muhtemelen Aral k ay nda yeni bir üretim k s nt s karar alaca n bildirdi. Nijerya Petrol Bakan da olan Daukoru, OPEC üyesi ülkeler aras ndaki genel e ilimin, örgütün, 14 Aral k'ta Nijerya'n n Baflkenti Abuja'da yapaca toplant da, yeni bir üretim k sma karar al nmas yönünde oldu unu belirtti. OPEC, Ekim ay nda yap lan petrol bakanlar toplant s nda, günlük 28 milyon varil olan toplam üretim miktar nda 1,2 milyon varillik bir k s nt karar alm fl, 1 Kas m'dan itibaren de karar uygulamaya koymufltu.

3 SAYFA 3 Dünya Türk ifladamlar stanbul da bulufluyor Dünya Türk fladamlar 6. Kurultay, Kas m tarihlerinde stanbul'da yap lacak. Kurultayda dünya çap nda önde gelen Türk ifladam bir araya gelecek. Kurultay öncesi yap lan de erlendirmede, dünyada, yurtd fl nda ifladam varl olan ülkelere bak ld nda, bu ifl adamlar n n o ülkelerin kalk nma motoru haline geldi i, kendi ülkelerinde 6-20 Nisan 2007 tarihlerindeki Hannover 2007 Fuar için haz rl klar sürüyor. Türkiye, TO nun giriflimleriyle fuara partner ülke olarak kat lacak. Fuarda ortalama 4 milyon ifl ba lant s yap l yor. Türkiye, Hannover 2007 de 8 bin metrekarelik bir alanda yer alacak. 1 Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor yat r m yapt nda ''partner, yabanc sermaye ve pazar'' getirdi i söylendi. Yurtd fl ndaki lobi faaliyetleri içinde Türk ifladamlar n n önemli oldu unu belirtilirken, yabanc bir ülkede ne kadar Türk nüfusu olursa olsun, o nüfus organize de ilse sonuç alamazs n z. O nüfusu organize edeceksiniz, ortak hedefler vereceksiniz, kurultay n ifllevlerinden biri de bu. Birli i, beraberli i, ortak hedefi benimsemeyi sa l yor. Ekonomik faydas oldu u kadar, sosyal ve siyasi faydalar da var deniyor. 100 MLYAR EUROLUK CRO AB ile ilgili Almanya odakl yap lan bir araflt rmada, 2010 y l nda AB'de 150 bin Türk ifladam olmas ve bu ifladamlar n n 1 milyon kiflilik istihdam yaratmalar, 100 milyar euroya yak n bir ciroya ulaflacaklar n n öngörülüyor. Bu rakam n çok ciddi bir rakam, kaynak oldu una dikkat çeken ilgililer, Türkiye'nin bu önemli kaynaktan yararlanmas gerekti ini söylüyor. KDV alacaklar elektrik ve do algaz borçlar na mahsup edilebilecek ndirimli orana tabi ifllemlerden do an katma de er vergisi (KDV) iade alacaklar, elektrik ve do al gaz borçlar na mahsup edilebilecek. Maliye Bakanl n n Resmi Gazete de yay mlanan KDV Genel Tebli i yle, indirimli orana tabi KDV iade alacaklar n n mükelleflerin kendi elektrik ve do- Buna göre, elektrik ve do al gaz yüzde 51 ve- Almanya ve Japonya gibi, askeri gücü devleti büyük yapan? Yoksa politik etkinli i ve sayg nl olan ülkelere mi büyük ülke denir, ayn sviçre ve Kanada gibi. Ya da insana verilen de er olmas n, Norveç ve sveç te oldu u gibi. Ya da Çin de ve Hindistan da hiç olmad gibi... Kar fl k bir ifl! TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Hannover 2006 sonras nda, Hindistan temsilcisinden devrald Partner ülke heykelci inin mutlulu unu, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ve Hannover Messe yetkilileri ile paylaflm flt. nayi fuar Hannover 2007 Türkiye Fuar 2007 için hem TO hem de fuar n organizatör firmas Deutsche Messe AG hummal bir çal flma sürdürüyor. Türkiye, sanayi sektöründe ivme gösteren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüyle, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas alanlar flunlar olacak: Yan Sanayi/ Otomasyon/ Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ Proses Otomasyonu/ Fabrika tiyle, fatura bedellerinini yat r laca banka hesap Otomasyonu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslararas Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. Türkiye, y llard r kat ld Hannover Fuar na bu kez araflt rma, gelifltirme ve teknoloji için ayr lm fl Research & Technology alt fuar bafll nda kat lacak. NELER YAPABLRSNZ? hracat ve ithalat için çok önemli firmalarla tan flabilirsiniz. Büyük ve hacimli iflbirlikleri ve birleflmeler sa layabilirsiniz. Sa- Kat l m flartlar Stand inflaat, temel dekorasyon malzemeleri stanbul-hannover-stanbul nakliye organizasyonu Türkiye-Almanya gümrük girifl/ç k fl ifllemleri Mallar n sigortalanmas Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma Stand büyüklü ü ile orant l olarak ücretsiz Fuar girifl kart temini Fuar süresince iletiflim araçlar ndan faydalanma imkan Teflvik ifllemlerinin takibi lerinin kamuya ait olduklar n da belirtmek sure- nayi için vazgeçilmez olan araflt rma ve gelifltirme için teknoloji transferi imkan bulabilirsiniz. Dünya ekonomisinin belli bafll endüstriyel aktörleriyle ikili iliflkiler de kurabilirsiniz. Önemli projelere imza atabilirsiniz. Hem Almanya daki hem de Avrupa daki Türk ifl dünyas yla tan flabilirsiniz. Ürünlerinizin ve teknolojilerinizin sat fl n yapabilirsiniz. Bilgi ve Baflvuru: stanbul Ticaret Odas -Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi- Tel: Web: K saca Hannover Messe Hannover Messe, de iflik endüstri kollar ndaki endüstriyel ifllemlerin, en son teknolojilerin sergilendi i dev bir pazar. Hem tedarikçiler hem de son kullan c lar için de dev bir buluflma ortam mevcut. Dünya çap nda, branfllar aras ifl ba lant lar büyük bir h zla kuruluyor. 70 ülkeden ortalama 200 bin ziyaretçiyi a rl yor. Ziyaretçilerin yüzde 96 s profesyonel. Hindistan, Çin, Hollanda, sviçre, Avusturya, Danimarka, Fransa, ABD, ngiltere ve Türkiye en büyük kat l mc ülkeleri. Makine ve tesis yap m, Elektroteknik/ Elektronik, Otomobil endüstrisi ve yedek parça,enerji, Kimya/Eczac l k/kozmetik, Kauçuk/Plastik en gözde branfllar. Araflt rma/ Gelifltirme/ Konstrüksiyon, Firma-/ flletme Yönetimi, Sat fl/ Pazarlama, Üretim/ malat, fl ön haz rl k/ Planlama da en gözde ifl alanlar numaras n gösteren yaz y mükellefe verecek. Anadolu Yaklafl m hükümetin gündemine geldi lerinin verildi i tarihten sonra muaccel hale gele- 70 bin KOB nin borcu taksitlendirilecek cek elektrik ve do al gaz borçlar ile bafllanacak. Muhasebe Kongresi 20 milyon Euro kazand racak anlafl labilecek bir aç klamas. Ama baz olaylar görünce, ah iflte diyorsunuz. Bu ancak büyük bir devletin yapabilece i bir ifltir!. Ben de bu hafta HÜRRYET gazetesinde gördü üm küçük bir haberi okuyunca ayn fleyi söyledim: flte dedim kendi kendime, büyük devlet ve büyük Türkiye budur... Olay kimilerine çok s radan gelebilir. Çünkü Hakkari nin fiemdinli ilçesi, Derecik beldesinde, ülkemizde hemen her gün onlarcas yaflanan bir çocuk oyunu kazas yaflanm fl. Befl yafl ndaki lyas Ça layan, arkadafllar ile saklambaç oynarken, ç kt a ac n alt metrelik dal ndan yere düflmüfl. lyas a r yaralanm fl. fiemdinli hastanesi ise befl saat uzakl kta. Yaral çocuk bu yolu kald ramayabilir ve yaflam n yitirebilir. Bu riski gören lyas n babas Derecik Jandarma Komutanl ndan yard m istiyor. Komutan Korgeneral Abdullah Atay konuyu ö renince alt mürettebatl bir SKORSKY helikopteri lyas hastaneye götürmekle görevlendiriyor. Haberde lyas n sa l k durumu ile ilgili bir bilgi yoktu. Sadece durumunun a r oldu u yaz l idi. Umar m küçük lmifltir. l olduklar vergi dairesine iletecek. ait olup, bu ay içinde verilecek KDV beyanname- Ne tek bir tan m var ne de üzerinde yas ben bu sat rlar kaleme al rken iyilefl- Mükellefler de, bu yaz lar bir dilekçe ekinde ba Mahsup uygulamas na, Ekim 2006 dönemine düflündü üm konulardan biridir bu. Pe- olmasa da, acaba ekonomik güç müdür mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecek. Sat c kurulufllar, yüzde 51 ve daha fazla hisse- Kendi kendime kald mda ara s ra büyük devlet tan mlamas na girer mi? Kat l m bedeline dahil olan hizmetler ka hesap numaras da talep edecek. devlet midir? ce Çin ve Rusya ya da Hindistan da bu vurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklar na mek üzere fatura bedellerinin yat r laca bir ban- Acaba ülkemiz Türkiye büyük bir Mutlaka ABD büyük devlettir de, siz- min eden iade hakk sahipleri, bu kurulufllara bafl- Bu kifliler, ba l olduklar vergi dairesine ibraz et- Büyük Devlet... Nas l büyük devlet olunur ki? Stand ile kat l m bedeli: 480 Euro / m2 Minimum stand büyüklü ü: 12 m2 Kat l m avans : 1000 Euro (baflvuru tarihinde) ya daha fazla hissesi kamuya ait kurulufllardan te- mak? T lar belirlendi. ERTU YAfiAR ki ne demektir ki büyük devlet ol- ürk sanayi, Nisan 2007 tarihlerinde yap lacak olan Hannover Messe 2007 ye TO nun giriflimleriyle partner ülke statüsüyle kat lacak. Avrupa n n en ünlü bu sanayi fuar n n aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Almanya Baflbakan Angela Merkel yapacak. Türkiye nin önümüzdeki y l Hannover in partner ülkesi olmas 20 y l aradan sonra gelen önemli bir baflar.türkiye nin partner ülke kat l m n n ayn zamanda Almanya n n AB Dönem Baflkanl ile ayn tarihte gerçekleflecek olmas da bu baflar ya katk sa layacak avantajlardan biri olarak gösteriliyor. Türkiye 2007 de Maastricht Ekonomi Kriterleri ni de gerçeklefltirmifl olacak. Tüm bunlar Türk firmalar na daha çok d fl pazara daha çok ürün satmak, daha çok yabanc ortak, daha çok rekabet imkan anlam n tafl yor. Hannover Messe 2007 nin Türk firmalar na sundu u olanaklar aras nda dünya ekonomisinin önemli sanayi firmalar yla ikili temas, ihracat ve ithalat için çok önemli yeni iliflkiler kurabilme, büyük ve hacimli iflbirlikleri, yeni birleflmeler sa lama da yer al yor. Dünyan n en büyük, en görkemli ve en çok kat l mc çeken dev sa- al gaz borçlar na mahsubuyla ilgili usul ve esas- GÜNDEM GUNDEM Ekim'de 1 milyar YTL faiz d fl fazla H Benim de lyas yafl nda bir o lum oldu u için, kaza sonras nda babas n n ac s n ve çaresizli ini rahatl kla anlayabiliyorum. O anda elinizden gelse dünyay durdurup yavrunuzu kurtarmay düflünürsünüz. azine, Ekim ay nda nakit baz- flte bu koflullar alt nda, Türk Ordu- da 1 milyar YTL faiz d fl fazla sun bir generali büyük bir sorumluluk verdi. Nakit bazda faiz d fl almaya karar vermifl. Abdullah Pafla, dalet Bakan ve dü ünü anlatan Bakan Ce- Hükümet Sözcü- mil Çiçek, flöyle konufltu: fazla, y l n 10 ay nda ise 33,8 milyar YTL as l görevi hiçbir biçimde bu ifl olmayan sü Cemil Çiçek, Afla yukar, bu KO- koca bir SKORSKY savafl helikopterini, Bakanlar Kurulu toplant - B'lerin de Anadolu Yak- s nda, 70 bin civar nda KO- lafl m olarak ifade edece- B'nin borçlar n n yeniden imiz yeniden yap land - stanbul da yap lan Dünya Muhasebe Kong- yap land r lmas n öngören r lmas esas olacak borç resi ne kat lan 7 binden fazla uzman n 20 milyon ''Anadolu Yaklafl m ''n ele miktar, bankalar aç s n- Euro turizm geliri b rakaca bildirildi Ka- ald klar n bildirdi. dan 1.7 milyar YTL civa- olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl n n aç klad ''Ekim ay Hazine nakit gerçekleflmeleri'' geçici sonuçlara göre, Ekim'de nakit bazda toplam 11,9 milyar YTL gelir elde edildi, 10,9 milyar YTL faiz d fl harcama yap ld ve 1 milyar YTL faiz d fl fazla olufltu. Toplam 2,7 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 1,7 milyar YTL aç k verdi. Öte yandan Ekim'de 1,4 milyar YTL d fl borç ödemesi ve 693 milyon YTL net iç borç kullan m gerçeklefltirildi. Ayn dönemde Hazine hesaplar nda -361 milyon YTL tutar nda kur fark olufltu. A s m tarihleri aras nda Lütfü K rdar Kongre Sara- Bakan Çiçek, ''Afla y nda gerçeklefltirilen 17. Dünya Muhasebe yukar, bu KOB'lerin de Cemil Çiçek çekleflti i takdirde, k s- Kongresi, bugüne dek tek çat alt nda gerçekleflti- 'Anadolu Yaklafl m ' ola- men sorumlu, sorunlu rilen en büyük toplant olma özelli ini tafl yor. rak ifade edece imiz yeni- dolara varan borcunun, ''stanbul Yaklafl m '' ad alt nda yeniden yap land r ld n an msatan Bakan Çiçek, ancak KOB'lerle ilgili bir çal flma yap lmad n söyledi.bu konu üzerinde hükümet olarak uzun bir süredir çal flma yap ld n, ilgili bankalar, Bankalar Birli i, TOBB ve konuya taraf olanlar bakanl k ve kurulufllar n uzun bir çal flma sürdür- Muhasebe kongresinde konuflan Devlet Baka- den yap land r lmas esas n ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, mu- olacak borç miktar, ban- hasebe mesle inin etkin, etik kurallara sahip bir kalar aç s ndan 1.7 milyar yap lanmayla sistemi kay t alt na ald ülkede, YTL civar ndad r'' dedi. kay tl ekonominin ayn zamanda sermayeyi bü y llar nda yütmeye elveriflli bir ekonomi anlam n tafl d n Türkiye'nin iki ekonomik kaydetti. fiener, Türkiye de yabanc sermayenin kriz geçirdi ini an msatan özendirilmesi, çok uluslu flirketlerin daha fazla Çiçek, birçok iflletmenin bu yat r m yapmaya bafllamas n n, düzenlenen fi- kriz nedeniyle ya faaliyetle- nansal tablolar n di er ülkelerdeki firmalar n fi- rine son verdi ini veya zor nansal tablolar yla uyumlu olmas n zorunlu hale duruma girdi ini söyledi. 318 firman n 6 milyar getirdi ini bildirdi. r ndad r. Bu yaklafl m ger- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap land rma imkan na kavuflmufl olacakt r. Özellikle Maliye ve Sosyal Si- küçük yavruyu kurtarmak için görevlendirmifl... Hiç de kolay bir karar de ildir bu... Abdullah Paflan n, görevi kötüye kullanmaktan Ordudan at lmas na kadar gidebilecek bir karard r da üstelik! Nas l olur da Orduya ait ve masraflar bizim ödedi imiz vergilerle karfl lanan bir araç, maksad n n d fl nda bir görevde kullan labilir? Paflam müsterih olsun. En do ru karar vermifltir. Bir yavrunun yaflam n kurtarmak, o SKORSKY nin o uçuflunda harcad gortalar Kurumu ile olan Bu geliflmeler sonucunda, Ekim iliflkiler aç s ndan son bir ay nda Kasa/Banka hesaplar nda net çal flma daha yap lacak ve 1,7 milyar YTL tutar nda azal fl meyda- Ben vergi veren bir TC vatandafl ola- ondan sonra da üzerinde na geldi. Y l n on ayl k döneminde ise rak, ödedi im vergimin bu türlü hay rl var lacak mutabakat çer- nakit bazda toplam 137 milyar YTL ge- bir iflte harcanmas n sonuna kadar kabul çevesinde Türkiye Büyük lir elde edildi, 103 milyar YTL faiz d fl ederim. Millet Meclisi ne sevk harcama yap ld ve 33,8 milyar YTL fa- edilecektir. iz d fl fazla olufltu ya da ne bileyim ben dolardan çok çok daha de erlidir. Çünkü BÜYÜK DEVLET demek iflte budur...

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE 11 Kas m 2006 BNA - NfiAAT Muhtelif inflaatlar yapt r lacak - Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlü- ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile aç k ve kapal spor tesisleri kapal yüzme havuzu çat inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da rektörlükte yap lacak.firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili rektörlükten sat n alabilecekler. Elektrik tesisi inflaat yapt r lacak - Aras Elektrik Da t m A.fi. Erzurum l Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile alçak, yüksek ve orta gerilim elektrik tesisi inflaat ifli ihale edilecek.hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Okul yapt r lacak - zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile zmir Gaziemir lkö retim Okulu 10 derslik inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar iflin teknik flartnamesini bedel ödeyerek ayn yerden sat n alabilecekler. Okul yapt r lacak - Çanakkale l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Yenice Pazarköy lkö retim Okulu yap m ifli ihale edilecek. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Duvar yapt r lacak - Esenyurt Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile park ve çevre duvar yap m ifli ihale edilecek. hale, 8 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili belediyeden sat n alabilecekler. Yol inflaat yapt r lacak - zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl Fen flleri Daire Baflkanl Etüd Proje ve hale flleri fiube Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile yol inflaat ifli ihale edilecek.hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak.stekliler teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden temin edebilecekler. TIBB MALZEME Sarf malzeme al nacak - stanbul l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 99 kalem muhtelif cins sarf malzeme sat n al nacak. hale, 29 Kas m 2006 tarihinde saat 11.30'da müdürlükte yap lacak. stekliler teknik flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten sat n alabilecekler. T bbi sarf malzeme al nacak - GATA Komutanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 5 kalem muhtelif cins t bbi sarf malzeme sat n al nacak. hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da GATA'da yap - lacak. Firmalar flartnameyi, ücreti karfl l GATA'dan temin edebilecekler. Muhtelif malzeme al nacak - Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 34 kalem muhtelif cins temizlik malzemesi sat n al nacak. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak. Firmalar ihalenin flartnamesini, ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. GIDA Yo urt al nacak - zmir Deniz kmal Grup Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile toplam 80 bin kilogram yo urt sat n al nacak.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da komutanl kta yap lacak.stekliler flartnameyi, bedeli mukabili komutanl ktan sat n alabilecekler. Siyah zeytin sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. ÇEfiTL Silindirik Etalon sat n al nacakt r- TCDD flletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat e kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Çanta sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl -. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. stanbul-sirkeci de Gayrimenkul sat lacakt r- Pamukbank T.A.fi. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yard m Sand Vakf. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilece i gibi Oda m z ç Ticaret fiubesinde de görülebilir. Acentelik hizmeti al nacak - Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile acentelik hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de ODTÜ'de yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi, bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar kullan c hizmeti al nacak - Samsun Do um ve Çocuk Bak mevi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bilgisayar kullan c hizmeti al nacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak.stekliler flartnameyi, ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. flçilik hizmeti al nacak - Tokat l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile iflçilik hizmeti ifli ihale edilecek.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Araç kiralanacak - Eskiflehir Odunpazar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda araçlar kiralanacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da belediyede yap lacak. stekliler flartnameyi, ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler tarihlerinde muhtelif eflyalar n sat fl yap lacakt r. T.C. Maliye Bakanl Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir tarihlerinde muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. T.C. Maliye Bakanl stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir. Turizm devriye eri için rüzgar ceketi sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda flletmesi Müdürlü ü. hale tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. Do rudan Gelir Deste i Ödemesi Yap lmas na Dair 2006/27 Say l Tebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli. (No: 2006/49) Gümrük Vergisi Ask ya Al nmas ve Avrupa Birli i Taraf ndan Tarife Kontenjan Aç lmas Planlanan Ürünlere liflkin Tebli. (thalat: 2006/26) 12 Kas m 2006 Zirai Karantina Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 14 Kas m 2006 Do al Gaz Piyasas Da t m ve Müflteri Hizmetleri Yönetmeli- inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 15 Kas m 2006 Türkiye Cumhuriyeti S n rlar çinde nifl veya Kalk fl Yapan Türk veyabanc Sivil Hava Araçlar Mali Mesuliyet Sigortas Hakk ndayönetmelik. Katma De er Vergisi Genel Tebli i. (Seri No: 101) Ham Elmas D fl Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara liflkin Tebli. (No: 2006/1) 16 Kas m 2006 hraç Mal Tafl yan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi stisnas Uygulanacak S n r Kap lar na liflkin Kararda De- ifliklik Yap lmas na Dair Karar. Baz Yerlerin Uygulama Alan Olarak Tespiti Hakk nda Karar. Gaziantep Serbest Bölgesinin S n rlar n n Yeniden Belirlenmesi Hakk nda Karar. BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Ahflap karavan ve ev Adres: Ets Michel Prat., Z.I Peyrins France Tel: (+33) (0) Faks: (+33) (0) Dos. No: TALEP: Otomobiller için radyatör Adres: ICER Industrial Colombiana Exportadora De Rad arores., Calle 55 No Barranquilla Colombia Tel: Faks: lgili: Carlos Benavides Campo TALEP: Tiflört, polo, mayo Adres: Caruso & Freeland., P.O. Box Neuhausen, - Switzerland Tel: ++41 (0) Faks: ++41 (0) E- mail. lgili: N.G. Caruso Dos. No: TALEP: Domates salças, konserve mantar, bezelye, ananas, m s r, mango Adres: Julia Ryzhenko., - Ukraine Tel: Faks: Dos. No: TALEP: A aç kesme makineleri Adres: Forester D.O.O. Sarajevo., Safeta Zajke 159, Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel/Faks: / THALATÇILARA TEKLFLER Dos. No: TALEP: Ev aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mobilya Adres: David Kiknadze., 11 Akhalsheni Str Tbilisi Georgia Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Erkek gömle i Adres: DD & GroupVirginia., 5637 Carisbrooke Lane, Portsmount, VA U.S.A. Tel: (757) Faks: (757) E- mail. lgili: Brian KennedyDos. No: TALEP: Demir çelik alan nda iflbirli i Adres: Liteyniye Zavodi Rusya, Firma ile temas kurulabilmesi için Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir. Tel: Faks: Dos. No: TALEP: M s r rafineri makineleri Adres: Krahmaloprodukti Ltd.fiti Rusya, firma ile temas kurmak istiyenlerin Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Deri çar k Adres: Naturtextilien Filz-Paradies., Haussertstr Tübingen Germany Faks: Dos. No: TALEP: El yap m ürünler, hediyelik eflyalar, yöresel süsler Adres: Giga Trade & Investment., Madrid Spain lgili: Edward BuckleyDos. No: TALEP: Cam flifle mantar Adres: Unikati Eu., Cesta 1. Maja Jesenice Slovenia Tel: +386, E- mail: Dos. No: TALEP: Bayan çantas ve deri ürünleri Adres: Timotheos Merlin., - Greece Tel: Faks: TALEP: Giyim ve aksesuar Adres: Iulia Tsonaka Greece Tel: Faks: TALEP: Elektrikli s t c lar, günefl sistemli s t c lar Adres: Minos S.A. Greece Tel: TEKLF: Rekabet ve pazar ihtiyaçlar do rultusunda dan flmanl k Adres: Politec W. L. Poley., Am Beisenbusch 37 D Dorsten Germany Tel: Faks: Website: lgili: W. Leonhard Poley Dos.No: TEKLF: Forklift, elektrikli tafl y c lar, sat lmas, malzemesi konusunda mümessillik Adres: MM Group Handling., Unit 15 Carlyon Road Industrial Estate Atherstone Warwickshire CV9 1LQ United Kingdom Tel: lgili: Richard H. Manson Dos.No: TEKLF: El aletleri Adres: Befana Polonya Website: Dos.No: TEKLF: Müteaahit firmalar ile iflbirli i. Bilgi için ran slam Cumhuriyeti Baflkonsoloslu u- stanbul - Dos.No: TEKLF: Konfeksiyon, paketleme, depolama, sigortalama, ürün sat fl, fuar hizmetleri konular nda dan flmanl k Adres:Barka GmbH Frankestrade 3, 2097 Hamburg Germany Tel: Faks: lgili: Bahad r Kalyoncu Dos.No: TEKLF: Versace-Moden/ moda markas Adres: Daniel Löffelholz D Weunheim Postfach 762 Germany Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Gemi, tafl mac l k hizmetleri Adres: Split Ship Management Ltd., Boktujin Put B.B Split H rvatska Tel: 385 (0) , Faks: 385 (0) , Dos.No: TEKLF: Mineral, maden suyu Adres: Armanin Trade Company., Keshavarzan Store No.21 Pasdaran Alley Taleghani Ave Babol Mazandaran Province Iran Faks: lgili: Armin KhavarnejadDos.No: TEKLF: Kumafl Adres: Rehan Humayun Pakistan Tel: Dos.No: TEKLF: Çay ve bitki çaylar Adres: Heritage Teas (Pvt) Ltd. Sri Lanka lgili: Stuart HatchDos.No: TEKLF: Hint f st Adres: Ababil Impex., 304, City Plaza, Kudmul Ranga Roa Road, Kodialbail, Mangalore India Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Boya hammaddesi konusunda iflbirli i Faks: TALEP: nflaat malzemeleri Adres: Tedik S.A. Greece Tel: Faks: TALEP: Ka t, karton Adres: P.K.T. Kompanakis & Siaoe Greece Tel: Faks: TALEP: A4-A3 Boyutunda lazer ka d Adres: Point Computers Greece Tel: Faks: lgili: Christos Andrianos TALEP: Silikon ve köpük Adres: Sofianos Group Greece Tel: Faks: E- mail: lgili: Sofianos Ioan.Pantelis TALEP: Kuru yemifl piflirme makinesi Adres: Georgios Sdoukas Tel: Faks: Adres: Alexander Zinchenko Empils Co. Rusya Tel: Dos.No: TEKLF: fl makineleri, elektronik ev aletleri, giyim, tak, saat, ayakkab Adres: Projects Incubation Co. W.L.L., Al- Nakqi Building Ali Al-Salem Street Al-Mubarakia P.O. Box 43 Safat Kuwait lgili: Hind Al-Mazidi Dos.No: TEKLF: Rusya da yerleflik üretici firma, ziraatta ve inflaat ta kullan lan kürek, yabalar ve demir telleri sat yor Adres: Rus firma ile ilgilenen firmalar n Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i., stiklal Cad. No.443 Beyo lu stanbul Tel/Faks: (90) E- Mail: lgili: ticaret ataflesi Viktor Ilskiy den bilgi al nabilir. - Dos.No: SOLDAN SA A: 1- Enflasyonun etkisiyle paran n de erinde meydana gelen azalma 2- Lokanta, otel gibi yerlerde hesap Usanç ve öfke anlatan bir söz 3- fianl urfa Birecik'li dört kardefle ait olan restoranlar zinciri: ( ) fiark Sofras Dünyan n önde gelen elektronik flirketlerinden biri 4- Hak ve hukuka uygunluk Eski M s r da günefl Tanr s 5- Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses flverenin iflçileri topluca iflten uzaklaflt rma veya iflten ç karma karar 6- Nazilerin polis örgütünü belirten k saltma Bir nota Eskiden, o gösterme s fat Bir çamafl r suyu markas 7- De er, fiyat, k ymet Bir ay ad 8- Kad köy de g da sektöründe faaliyet gösteren bir firma lave Bir nota 9- Ayn amac güden kimseler aras ndaki çekiflme, yar fl 10- Yeflile çalan toprak rengi fiirketi anlam ndaki k saltma 11- Bir ülke ad Bir oyuncunun herhangi bir davran fl veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlatt komedi türü Dolayl olarak anlatma 12- T rnak cilas Bankac l kta nakit para. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Mehmet Ali K l çbay n ekonomi yaz lar n içeren kitab 2- Alman spor eflya üreticisi Metro Market in g da ürünleri için kulland markas 3- ran, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Yemen de kullan lan para birimi Bankac l kta bir varl n yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi taraf ndan kullan lamamas durumu 4- Esasla ilgili Topra n kaymas n veya suyun akmas n önlemek için yap lan kal n duvar Türkiye yi ziyaret eden ilk ABD Baflkan olan Dwight Eisenhower n lakab 5- Bir seslenme sözü Bir flampuan markas 6- Bir et yeme i Uflak n bir ilçesi 7- Bir s v ya markas Ortaklafla 8- Anlam, kavram Kâ t para, kayme 9- Matem 10- TSK n n 4. Genelkurmay Baflkan olan, Salih önadl subay 1924 y l nda kurulmufl olan çikolata fabrikas 11- Emile Zola n n bir roman Bir eserin ayr ayr bas lan bölümlerinden her biri Bir nota 12- T bbi bir terim olan polimeraz zincir reaksiyonu nun ngilizce k saltmas Ülkemizde do al varl klar n ve çevre sa l n n korunmas amac yla kurulmufl sivil örgüt Kat ks z, ar. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı