Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor"

Transkript

1 Dünyanın çatısını kapladı 02 Oğuzhan Adak, Avrupa ya, Ortadoğu ya ve Uzakdoğu ya 100 bin metrekare uzay sistem çelik çatı ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracatı yaptı PARK, işbirliği için firmaları bekliyor Rekabetin yolu bilişimden geçiyor Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Proje ve Araştırma Kulübü (PARK), yeni fikirleri hayata geçirmek için başvurulacak ilk adreslerden olacak. Katma değeri yüksek bilişim çözümlerinin, Türkiye nin yakın gelecekte stratejik bir ihracat kalemi olarak ulusal bir hedefi olması gerektiği belirtiliyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Kas m 2006 YIL: 51 SAYI: 2432 Baflkan Murat Yalç ntafl Bursa da konufltu: Mutlaka nükleer enerjiye geçmemiz gerekiyor stanbul Ticaret Odas (TO) stanbul tcaret odas yay n Partner ülke Türkiye nin sanayisi yeni ufuklara aç l yor Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor Baflkan Murat Yalç ntafl, 70 bin KOB nin borçlar taksitlendirilecek A dalet Bakan ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplant s nda, 70 bin civar nda KOB'nin borçlar - n n yeniden yap land r lmas n öngören ''Anadolu Yaklafl m ''n ele ald klar n bildirdi. ''Türkiye'nin mutlaka ama Bakan Çiçek, ''Afla yukar, bu KOB'lerin de mutlaka nükleer enerjiye geçmesi flart- 'Anadolu Yaklafl m ' olarak ifade edece imiz ye- t r'' dedi. niden yap land r lmas esas olacak borç miktar, Yalç ntafl, Bursa da düzenlenen bankalar aç s ndan 1.7 milyar YTL civar ndad r'' ''Global De iflimler Karfl s nda Yeni Stra- dedi. Yaklafl m çal flymas, üzerinde var lacak mu- tejiler'' konulu toplant da, ifl dünyas n n tabakat çerçevesinde TBMM'ye sevk edilecek. enerji maliyetleri ve istihdam üzerindeki Bu yaklafl m gerçekleflti i takdirde, sorunlu a r vergiler yüzünden uluslararas re- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap - kabette zorland n söyledi. land rma imkan na kavuflmufl olacak Türkiye'de al nan ve al nacak ekono- Haberi 3. sayfada mik tedbirlerin mutlaka üretim, ticaret ve istihdam kollamas gerekti ini, aksi halde hiçbir önlemin kal c olamayaca - Sanayi, ekimde yüzde 82.5 kapasite ile çal flt n ifade eden Yalç ntafl, enerji sorununun öncelikle çözüme kavuflturulmas gerekti ini vurgulad.baflkan, ayr ca, iflyerlerinin kalifiye eleman sorununun çözümü için, mesleki e itim sorunun da mutlaka çözülmesi gere ine iflaret etti. Haberi 8. sayfada TO da Umman-Türk iflbirli i günleri malat sanayiinde kapasite kullan m, bu y l n Ekim ay nda yüzde 82,5 oldu. Türkiye statistik Kurumu nun anketine ce- vap veren 2 bin 702 ifl yerinden derlenen verilerin Ekim ay geçici sonuçlar na göre, 2005 y l Ekim ay nda yüzde 82,3 olan üretim de eri a rl kl ka- stanbul Ticaret Odas d fl ticare- pasite kullan m oran, bu y l n ayn ay nda 0,2 puan tin gelifltirilmesi ve ihracat m - artarak yüzde 82,5 olarak hesapland. Söz konusu za yeni pazarlar kazand r lma- ayda imalat sanayiinde kapasite kullan m oran s na yönelik faaliyetleri aras nda Körfez devlet sektöründe yüzde 91,8, özel sektörde ise ülkelerine ayr bir önem ve öncelik vermektedir. Dünyan n en önemli, en çok kat l mc ve ziyaretçi çeken fuar olan Hannover Messe nin gelecek y lki y ld z Türkiye olacak. Bu çerçevede, özel sektörümüze ayr bir dinamizm getirece ine inand m z ve geçti imiz Ocak ay içerisinde Umman da TO nun giriflimleriyle, Türki- zatör firmas Deutsche Messe AG humma- Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslara- ye nin Partner Ülke olarak l bir çal flma sürdürüyor.. ras Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. kat laca Hannover 2007 Sa- Türkiye, sanayi sektöründe ivme göste- Hannover Messe 2007 de Uluslararas nayi Fuar ile ilgili haz rl klar ren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüy- Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m FM Ürünleri Sergisi çerçevesinde ziyarette bu- sürüyor. Fuara kat l m organize eden stan- le, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan - Facility Management Solutions özel ola- lunulan Umman Ticaret ve Sanayi Odas bul Ticaret Odas, yo un kat l m taleplerini tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de rak ele al nacak. Dünya çap nda 50 milyar Temsilcileri ile Ummanl özel sektör tem- kabule bafllad. Oda ca organize edilen Umman 1. Türk yüzde 80,7 oldu. 8. sayfada Suudi ifladamlar heyeti, firmalarla görüflecek yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas Euro luk pazar pay yla istikrarl bir büyü- silcilerinin ifltirakleri ile TO da Umman- Hannover Messe 2007 nin aç l fl n, Bafl- alanlar flunlar: Yan Sanayi/ Otomasyon/ me grafi i çizen sektörün, 2009 y l na ka- Türk flbirli i Günleri ve ikili görüflmeleri bakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum dar y lda yüzde 8 oran nda geliflmesi bek- gerçeklefltirilecek. Baflbakan Angela Merkel yapacak.dünya- teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ leniyor. Türkiye aç s ndan Hannover Organizasyon, 29 Kas m 1 Aral k n n en büyük, en görkemli ve en çok kat - Proses Otomasyonu/ Fabrika Otomasyo nin önemlerinden biri de ilk kez bu 2006 tarihleri aras nda TO 6. kat fuaye ve l mc çeken dev sanayi fuar olan Hannover nu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt y l Araflt rma- Gelifltirme bölümüne kat l- yapt Suudi Türk fl Konseyi Eflbaflkan Dr. teras salonlar nda yap lacak. Kat l m için 2007 için hem TO hem de fuar n organi- Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, mak. Haberi 3. sayfada Ghassan Ahmed Al Sulaiman ve ifl adamlar he- TO heyetinin geçti imiz mart ay nda Suudi Arabistan Cidde ye gerçeklefltirdi i inceleme gezisi çerçevesinde görüflmeler irtibat bilgileri: TO- Tel: yeti Kas m 2006 tarihleri aras nda ülkemizi Faks: cag- ziyaret edecek. Alternatif turizmde önemli potansiyel olmas na karfl l k... Bulgaristan dan ticaret heyeti geliyor ulgaristan ile ülkemiz aras nda- B ki mevcut ticari iliflkileri daha üst seviyelere ç kartmak ama- c yla Bulgaristan n fiumen Valisi taraf ndan 28 Kas m 2006 Sal günü TO 6.kat 1 no lu toplant salonunda saat da bir seminer yap lacak.söz konusu semineri müteakiben Bulgar ifladamlar ile Türkz firmalar ikili ifl görüflmeleri de düzenlenecek. lgilenenlerin TO ya baflvurmalar gerekiyor. (Tel: / mustafaer- Yamaç paraflütü turizmi, ilgi bekliyor Bu çerçevede, Türk Suudi fl Konseyi III. Ortak Toplant s n n gerçeklefltirilece i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) stanbul Plaza Konferans Salonunda Suudi ifladamlar ile Türk firmalar aras nda 21 Kas m 2006 Sal günü ikili görüflmeler dü- ürkiye, alternatif turizm zenginli- zenlenecektir. kili görüflmelere ifltirak etmek iste- i ile öne ç k yor. Fethiye Babada yen üyelerin D fl Ekonomik liflkiler Kurulu na da, eflsiz co rafi özellikleri nede- (DEK) baflvurmalar isteniyor. lgili: Ak n Diblan- niyle dünyan n giderek yükselen turizm Tel: / Faks: / de erlerinden olan yamaç paraflütünde T dünyan n bir numaras. Ancak, da a ç k fl ücretinin yüksekli i, yollar n yeterli olma- Anuga G da Fuar milli stand kat l mc lar belirleniyor Haberi 10. sayfada mas, kalk fl pistinde yeterli hizmetin olmamas nedeniyle Türkiye, her y l bu turizm dal yla kolayca 50 milyon dolar gelir elde edebilecek iken, flimdilerde 25 milyon dolar ile yetiniyor. lgililer, yüksek harcama yapan gruba giren 30 bin turist say s n n bu TO BLG HATTI sorunlar n giderilmesi halinde katlanaca görüflündeler. Haberi 12. sayfada Babada, yamaç paraflütünde dünyan n bir numaras. Ancak, sorunlar çözüm bekliyor

2 SAYFA 2 P BAfiARI HKAYES roje mühendisi iken, 1996 y l nda kendi flirketini kuran O uzhan Adak, Avrupa ya, Ortado u ya ve Uzakdo u ya 100 bin metrekare uzay sistem prefabrike çelik çat ifli ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracat yapt Adak n kurdu u, daha sonra Baba Adak n da ortak oldu u UTS, bugüne kadar, 120 uluslararas projeyi baflar ile gerçeklefltirdi. Dünya n n çat s n kaplad lar SOYHAN ALPASLAN zay Tafl y c Sistemleri U ad m ad m anadolu Harita: brahim KARAKAfi Karabük, OSB ye yat r mc bekliyor lk a r sanayi yat r m olan Demir Çelik Fab- (UTS) Mühendislik Maki- rikalar n n ve beraberinde özel giriflimcilerin de na ve Yap Sanayi Ticaret yat r mlar neticesinde sa lanan geliflmeyle 1995 Limited fiirketi, 1996 y - y l nda Karabük il oldu. l nda O uzhan Adak taraf ndan kurul- Kentte tekstil sektörü de geliflerek markal du. Firma, Uzay Sistem Prefabrike Çe- ürünlerin üretildi i pek çok fabrika kuruldu ve lik Yap elemanlar üretimi yan nda, buna paralel olarak kalifiye ifl gücü ortaya ç kt. her türlü özel tasar m yap sal çelik ima- Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Ku- latlar ve mekanik sistem parçalar ima- rulu Baflkan fiaban Akyüz, ildeki sanayinin geli- latlar yap yor. Uzay sistem, spor salon- flimine paralel olarak yedi adet küçük sanayi si- lar, uçak hangarlar gibi genifl aç kl kl tesinin ve bir adet organize sanayi bölgesinin ku- binalar n üzerini kapatmada kullan lan ruldu unu belirterek, organize sanayi bölgesinin çat sistemine verilen isim. Türkiye den ar tma tesisi ve alt yap s n n tamamland n ve yurtd fl na uzanan çat tasar m ve kap- yeni yat r mc lar bekledi ini ifade etti. lama öyküsünün bafllang c 1989 y l na Akyüz, 5084 say l Teflvik Kanunu nun Kara- uzan yor. O y l Bo aziçi Üniversitesi ni bük ün kapsam d fl kalmas n n ekonomide kaza- bitiren O uzhan Adak, çelik yap ele- n lan art lar tersine çevirdi ini söyleyerek flu manlar proje ve üretimi konusunda fa- aç klamalar yapt : liyet gösteren bir firmada proje mühen- Çünkü Karabük ili- disi olarak çal flmaya bafllad. Firman n miz çevresinde bulunan artan yurt d fl iflleri ile birlikte o s ralar illerin teflvik kapsam na çok yo un olan Suudi Arabistan proje- girmesi nedeniyle ilimiz leri için teknik koordinatör ve montaj yat r mc çekmek bir ya- süpervizörü olarak görevlendirildi. na mevcut yat r mc lar n y llar aras nda bu ülkede, UTS nin gerçeklefltirdi i ngiltere Peterbrough da Thomas Deacon Academy nin özel çelik çat tasar m büyük ilgi çekmiflti. Dammam Havaliman Terminal Bina- ifller alabildik. Ancak uluslararas kezlerinden biri olan Cuneo flehrinde lar, Riyad Belediyesi yaya üst geçitleri- pazarda yeni olmak, Avrupa da Türk 12 bin metrekarelik bir hayvanc l k 5 YILDA 3 BN TON HRACAT testleri ile birlikte detay tasar m gelifl- nin yan s ra; çeflitli spor salonlar, yüz- mühendisli i ve üretimini satmaya merkezi iflini tamamlad. UTS nin referans listesi sürekli geli- tirme ve üretim UTS taraf ndan yap - me havuzlar, al flverifl merkezleri gibi çal flmak, kabul görmek oldukça zor Yine 1998 y l nda srail mümessil- fliyordu. Firma uluslararas piyasada l p ihraç edildi. Dalgal formlu, cam pekçok projeyi tamamlad. oldu y l nda Mannesmann Ita- li i ve Rusya Projeleri ile yeni pazarla- yapt iflleri baflar yla ve k sa sürede ve metal panel kapl çelik sistem, flek- Adak, 1. Körfez Savafl ndan sonra liana Spa. firmas ile talya da baflla- say l Teflvik Yasas n n bu olumsuzluklar na ra aç lan UTS nin öyküsü O uzhan tamamlad kça müflterileri de artmaya li ve mühendisli i ile benzersizli i, Suudi Arabistan da geliflen pazar po- yan iflbirli imizin olumlu sonuçla- ra men, sanayi kenti olarak kurulan Kara- Adak n dilinden flöyle devam ediyor: bafllad y llar aras nda y ll k kalitesi yönüden büyük övgüler ald, tansiyelinin fark ndayd. Çal flt fir- r n almaya bafllad k. Ald m z ifller bük ün y llard r oluflan alt yap s dolay s yla ka- Özellikle Rusya da Özerk Cumhu- 600 ton üretim kapasine ulaflt UTS. Bu ngiltere de. madan ayr larak Uzay Tafl y c Sistem- daha difle dokunur türdendi. Firma lifiye elemana sahip, bilgi birikiminin mevcut riyet Tataristan n Baflkenti Kazan da arada 120 adet yurtd fl projeyi tamam- ABD YE HRACAT leri (UTS) Mühendislik Makina ve Yap orta m ayr lmaya karar verince ye- Musa Celil Milli Tiyatro Binas resto- lan UTS, 3 bin ton ihracat seviyesine UTS 2006 y l nda da önemli ifller Sanayi Ticaret Limited fiirketi ni kurdu. niden yap lanmam z gerekti. Ayn Öte yandan co rafi konum olarak Ankara ve rasyonunu yapt k. Behetle ve Tan- ulaflt. UTS halihaz rda, kendi konu- ald. Bir Hong Kong firmas ile iflbir- Firman n Arap orta ile Riyad Sa- y l; Türk Loyydu Genel Müdürlü- stanbul illerine yak nl ve alt yap s n ta- dem al flverifl merkezleri uzay çati sunda dünyada lider Alman ve ngiliz li i yapt lar. Hong Kong yönetimin- nayi Bölgesi nde fabrika yat r m na gi- ü nden emekli olan gemi inflaat ve mamlam fl organize sanayi bölgesiyle yat r mc - sistemleri proje ve imalatlar ve Rus- firmalar na mühendislik ve imalat hiz- den resmi ifller tedarikçi üretici ye- riflti. Riyad yak nlar nda 48 bin metre- makine yüksek mühendisi babas lar için cazip bir yer konumunda olan Karabük ya daki montajlar n yapt k metleri vermeye devam ediyor. O uz- karelik Al Kharj Askeri Üssü nün uzay Ali Osman Adak, o lunun flirketine terlilik belgesini ald firma ve ilk ih- ilinin ekonomisi demir-çelik, tekstil, a r maki y llar nda Fransa da boyahane sistem çelik çat iflini tamamlad. Bu s - ortak oldu. Üniversiteden arkadaflla- han Adak, ifl yapt uluslararas firma- racat n yapt. Hong Kong un mer- ne imalat, orman sanayi, turizm üzerine yo un- tesisleri konusunda uzman bir firma rada, skoçya da Strathclyde Üniversi- r n n da yard m yla 2 ay içinde s f r- lar n isimlerini piyasa koflullar gerek- kezinde, 200 metre yükseklikte bir laflm fl bulunuyor. tesi nde part time MBA yaparken, hali- dan yeni bir mühendislik bürosu ve ile tan flarak özellikle otomobil bo- çesiyle vermek istemedi ini belirtti. gökdelenin tepesine 15 ton a rl n- Mevcut 5084 say l Teflvik Yasas n n yeniden haz rda çal flmakta oldu u iflkolunda fabrika kurdu. Üretim kald yerden ortakl k teklifi alarak müteflebbis oldu. devam etmeye bafllam flt seneleri aras ndaki dö- UTS, o dönemde yo un olarak tal- nemde küçük ortak olarak bafllad ya da projeler gerçeklefltirdi. 2 bin met- UTS Mühendislik Firmas n, uzay sis- reekarelik Roma Fiumicino Havalima- tem prefabrike çelik yap elemanlar n ç Hatlar Terminali ilave Check-in bi- konusunda mühendislik ve uygulama nas n tamamlad. Ayr ca talya da çe- yapan, uluslararas pazarda hizmet ve- flitli spor salonlar, al flverifl merkezleri- öncü referans ifllerden biri oldu. çelik çat s n yapt UTS. Tüm mekanik kaybetmektedir. Ekonominin bu geriye gidifli ilimizi en çok göç veren iller aras na soktu. fiaban Akyüz, 5084 fiaban Akyüz oldu unu söylüyor. yahane sistemleri ile ilgili konveyor Firman n 2006 y l nda ald kalite da çelik küresel bir kabuk ve üzerine ele al narak bölgelerin üretim potansiyeline göre parçalar, konveyör sistemleri ihra- belgesi ile önü daha da aç ld. Ulusla- bir GSM anten kulesi yat lar. Ayn yani sektörel teflvik verilmesi durumunda, ilin sa- catlar gerçeklefltirdik. Fransa Peuge- raras bir sertifikasyon kuruluflundan y l ABD ye de ihracata bafllad fir- nayiye yönelik tüm art lar da göz önünde bulun- ot fabrikalar roller bed konveyörleri al nan ISO9001:2000 kalite güvence ma. ISO9001:2000 sertifikas na sahip durulacak olursa yat r mc lar için tam bir cazibe için 3 bin 500 adet çelik döküm teker- sertifikas ile birlikte daha önce 10 bin olmalar ABD li meslekdafllar n n il- merkezi olaca na dikkat çekiliyor. lek ürettik. Yine Fransa Renault San- ve 100 bin euro aras nda ifller ala UTS, gini çekince ilk siparifllerini yapt lar. Baflkan Akyüz son olarak flu mesaj veriyor: douville fabrikas için konveyor par- 300 bin ve 3 milyon euro aras nda ifl- Sipariflin ard ndan projeler geldi. Bu Kaliteli, ucuz maliyetli katma de eri yük- çalar, Ingiltere ERF kamyon fabrika- ler almaya bafllad. Bu ifllerden sonra güne kadar talya, Fransa, Almanya, sek üretilen ürünlerin ihracat ve ithal edilen s için slat (paletli) konveyor sistemi s ra Thomas Deacon Academy e yap - ngiltere, Portekiz, Rusya, Israil, Bir- ürünlerin yerli yat r mc lar taraf ndan üretilme- nin çat s n yapt. Roma ve Bologna fle- yi derecede ngilizce ve talyanca bil- hirlerinde 122 banliyö istasyonuna ihracatlar m z bu dönemde gerçek- lan çok özel çelik çat tasar m oldu. leflik Arap Emirlikleri, Umman, M - si halinde ülkemizin kalk nmas sa lanacakt r. mesi de yurt d fl yla çok kolay ba lant park sundurmalar gibi ifller yapt. Bu lefltirdik. Özellikle ngiltere ERF ngiltere, Peterbrough da (Londra n n s r, Fas, Ghana, Singapur ve Hong Mevcut sanayinin ve yeni kurulacak tesislerin kurmas n sa lad. ifl flirkete halen devam eden projelerin kamyon fabrikas için yap lan 200 Kuzeyi), projesi Mimar Sir Norman Kong a ihracat yapt UTS da üretimleri desteklenmeli, teflvik edilmelidir. MANNESMAN LE fiBRL de kap s n açt. Firma, 1997 y l nda ton a rl nda ki Slat Konveyor Sis- Foster taraf ndan yap lan, matematik üretiminin yüzde 100 ünü ihrac Ancak ülke kaynaklar n heba edecek flekil- Adak, yurtd fl na aç ld dönemi talya-fransa s n r na yak n bir bölge- temi o döneme göre oldukça özel bir ve fen bilimleri konusunda e itim ve- eden firma 2007 de Bat Avrupa ül- de yap lacak yat r mlar ülke ekonomisine bir flöyle anlatt ; Öncelikle basit sun- de, Alp da lar n n hemen alt nda, Av- iflti ve bu tip uzmanl k firmalar n n ren, Thomas Deacon Academy nin kelerinde gerçeklefltirece i oldukça fayda sa lamayacakt r. Önemli olan do ru yer- durmalar, çat sistemleri ve benzeri rupa n n büyükbafl hayvan ticaret mer- Türkiye de üretim yapt rmalar nda Concourse alan n n çok özel tasar m büyük ölçekli projere haz rlan yor. de do ru adres de yap lacak yat r mlard r. PLATFOR M ren bir firma haline getirmeye çal flt. Ya enflasyon hedefi, ya bütçe hedefleri Prof. Dr. KEREM ALKN ABD li otomotivciler s k nt da ABD'li otomotiv devleri, Asya'l rakipleri karfl s nda pazar pay kaybetmekteler. ABD'de sokaklardaki Uzakdo u yap m otomobillerin say s artarken, özellikle Toyota piyasada çok sa lam ad mlarla ilerliyor. thal otomobillerin sat fllar ndaki art fl ve düflük maliyetli Asya markalar ile bafl edebilmenin yollar n konuflmak için Baflkan Bush ile bir araya gelen üreticiler, özellikle ödedikleri sa l k sigortalar n n kendilerini zor durumda b rakt n belirtti. Sa l k için otomotivin hammaddesi çeli e ödediklerinden daha fazla bir maliyete katlanan flirketler, ayn zamanda düflük Japon Yeni'ne karfl önlem de al nmas n istedi y l nda kamu kesiminin tüketim yüzde 7 ye yükselmesi, 2007 y l nda ise ar- için yüzde 4 enflasyon hedefi varl n ko- 16,7 milyar YTL gibi bir bütçe aç ile y l harcamalar n n yüzde 10 artt ifade edil- t fl oran n yavafllamas öngörülüyor. Özel rusa da, 2007 y l için yüzde 70 bir ihtimal- tamamlaman n koflulu, 158 milyar YTL se- mekte. Bu do ru; çünkü, bütçe faiz d fl kesimin yat r m harcamalar ndaki art fl le TCMB yüzde 3 ile 6 aras bir enflasyon viyesinde bir vergi gelirine ba l. Oysa, harcamalar ndaki art fl yak ndan görülü- oran beklentisi 2007 için yüzde 5,5. Dola- oran n tahmin etmekte. Merkez Bankas 2007 de vergi gelirlerini yüzde 20 ye yak n yor. Kamu kesiminde tüketim harcamas y s ile, 2007 y l n n bir seçim y l oldu u Baflkan Y lmaz, söz konusu yüzde 4 lük artt rmak, TCMB nin enflasyon hedefle y l na göre 3 kat h zlanm fl durumda. dikkate al nd nda, özel kesimin yat r m enflasyon hedefine ulaflmak veya 2007 y l mesi ve iç talebin k s lmas ile uyuflmuyor. Bu da, enflasyonla mücadelenin neden harcamalar ndaki art fl bir miktar yavafl- sonu için öngörülmüfl olan yüzde 3 ile 6 Bu durumda, 30 milyar YTL seviyesindeki zorlaflt n gösteriyor. Özel kesim tüke- larken, kamu kesiminin yat r m harcama- aras ndaki hedefe yaklaflmak ad na, gere- tim harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 9,1 lar 2006 y l ndaki daralmadan, yüzde kirse 2007 y l nda para politikas n daha artm fl y l nda ise özel kesimin tüke- 4,9 luk art fla ulaflacak. Yani, söz konusu da s k laflt rmay, gerekirse faiz artt rmay tim harcamalar n n yüzde 7,6 artm fl ola- oran de iflikli i bir flekilde, Hükümet in öngördüklerini de belirtiyor. Ancak, Bafl- ca tahmin ediliyor y l nda ise özel seçim y l nda kamu yat r m harcamalar kan Y lmaz n bu yorumlar ndan Hükü- kesimin tüketim harcamalar ndaki art fl için kesenin a z n açaca n gösteriyor. met ve ekonomi yönetimi kanad n n vergi d fl gelirler de zora girecek. O halde, bütçe gelir hedeflerinin tutturulmas, bir ölçüde ekonominin ve iç talebin yeterince canl olmas na ba l. Bunu sa laman n yolu ise, yüzde 4 gibi hayli iddial bir y l sonu enflasyon hedefi ile uyuflmuyor. Görü- yüzde 3,3 seviyesine kadar yavafllayacak. Özüne bakt n zda, özel kesimin tü- memnun oldu unu söylemek zor.hükü- Büyümenin lokomotifi konumunda- ketim harcamalar ndaki art fl n yavaflla- met aç s ndan, bir seçim ekonomisi uygu- ki yat r m harcamalar nda ise, 2005 y l n- mas, yine ayn flekilde özel kesimin yat - lamasa da, 2007 y l nda ekonominin öngö- nuna kadar TCMB piyasadaki TL yi k sa- da yüzde 43,1 artan kamu kesimi yat r m r m harcamalar ndaki art fl n da yavaflla- rülenden fazla yavafllamas iyi bir görüntü cak. Bu nedenle, ilk 5 ay tüketimde bek- harcamalar, 2006 y l nda 3,6 daralm fl gö- mas önemli. Ancak, bu arada TCMB nin de il. Kald ki, kamuoyuna önce 178,2 lendi i kadar bir canl l k gözlenmeyecek. züküyor y l nda ise yüzde yüzde 4,9 de, her ne kadar 2007 y l sonu enflasyon milyar YTL olarak aç klan p, ard ndan Or- Ancak, yaz bafl yla birlikte iç talepte artmas öngörülüyor. Özel kesimin yat - hedefi yüzde 4 olsa da, bu orana 2008 y l ta Vadeli stikrar Program ndan 189 mil- önemli bir canlanma gözlenebilir. Reel r m harcamalar ise 2005 y l nda yüzde 2,7 yaz bafl ulafl laca beklentisine iflaret etti- yar YTL, en son olarak ta 204,9 milyar sektörün bu beklentilere dikkat etmesi ya- artt ktan sonra, 2006 y l nda art fl oran n n i de unutulmamal. Yani, 2007 y l sonu YTL ye ba lanm fl olan 2007 Bütçesi nde, rarl olabilir. nen o ki, Cumhurbaflkanl seçiminin so- Petrol üretiminde yeni k s nt gündemde Ham petrol fiyatlar n n 60 dolar civar na oturmas n hedefleyen üretici ülkeler, bu konudaki çabalar n sürdürüyor. Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Baflkan Edmund Daukoru, söz konusu çabalar do rultusunda, örgütün muhtemelen Aral k ay nda yeni bir üretim k s nt s karar alaca n bildirdi. Nijerya Petrol Bakan da olan Daukoru, OPEC üyesi ülkeler aras ndaki genel e ilimin, örgütün, 14 Aral k'ta Nijerya'n n Baflkenti Abuja'da yapaca toplant da, yeni bir üretim k sma karar al nmas yönünde oldu unu belirtti. OPEC, Ekim ay nda yap lan petrol bakanlar toplant s nda, günlük 28 milyon varil olan toplam üretim miktar nda 1,2 milyon varillik bir k s nt karar alm fl, 1 Kas m'dan itibaren de karar uygulamaya koymufltu.

3 SAYFA 3 Dünya Türk ifladamlar stanbul da bulufluyor Dünya Türk fladamlar 6. Kurultay, Kas m tarihlerinde stanbul'da yap lacak. Kurultayda dünya çap nda önde gelen Türk ifladam bir araya gelecek. Kurultay öncesi yap lan de erlendirmede, dünyada, yurtd fl nda ifladam varl olan ülkelere bak ld nda, bu ifl adamlar n n o ülkelerin kalk nma motoru haline geldi i, kendi ülkelerinde 6-20 Nisan 2007 tarihlerindeki Hannover 2007 Fuar için haz rl klar sürüyor. Türkiye, TO nun giriflimleriyle fuara partner ülke olarak kat lacak. Fuarda ortalama 4 milyon ifl ba lant s yap l yor. Türkiye, Hannover 2007 de 8 bin metrekarelik bir alanda yer alacak. 1 Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor yat r m yapt nda ''partner, yabanc sermaye ve pazar'' getirdi i söylendi. Yurtd fl ndaki lobi faaliyetleri içinde Türk ifladamlar n n önemli oldu unu belirtilirken, yabanc bir ülkede ne kadar Türk nüfusu olursa olsun, o nüfus organize de ilse sonuç alamazs n z. O nüfusu organize edeceksiniz, ortak hedefler vereceksiniz, kurultay n ifllevlerinden biri de bu. Birli i, beraberli i, ortak hedefi benimsemeyi sa l yor. Ekonomik faydas oldu u kadar, sosyal ve siyasi faydalar da var deniyor. 100 MLYAR EUROLUK CRO AB ile ilgili Almanya odakl yap lan bir araflt rmada, 2010 y l nda AB'de 150 bin Türk ifladam olmas ve bu ifladamlar n n 1 milyon kiflilik istihdam yaratmalar, 100 milyar euroya yak n bir ciroya ulaflacaklar n n öngörülüyor. Bu rakam n çok ciddi bir rakam, kaynak oldu una dikkat çeken ilgililer, Türkiye'nin bu önemli kaynaktan yararlanmas gerekti ini söylüyor. KDV alacaklar elektrik ve do algaz borçlar na mahsup edilebilecek ndirimli orana tabi ifllemlerden do an katma de er vergisi (KDV) iade alacaklar, elektrik ve do al gaz borçlar na mahsup edilebilecek. Maliye Bakanl n n Resmi Gazete de yay mlanan KDV Genel Tebli i yle, indirimli orana tabi KDV iade alacaklar n n mükelleflerin kendi elektrik ve do- Buna göre, elektrik ve do al gaz yüzde 51 ve- Almanya ve Japonya gibi, askeri gücü devleti büyük yapan? Yoksa politik etkinli i ve sayg nl olan ülkelere mi büyük ülke denir, ayn sviçre ve Kanada gibi. Ya da insana verilen de er olmas n, Norveç ve sveç te oldu u gibi. Ya da Çin de ve Hindistan da hiç olmad gibi... Kar fl k bir ifl! TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Hannover 2006 sonras nda, Hindistan temsilcisinden devrald Partner ülke heykelci inin mutlulu unu, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ve Hannover Messe yetkilileri ile paylaflm flt. nayi fuar Hannover 2007 Türkiye Fuar 2007 için hem TO hem de fuar n organizatör firmas Deutsche Messe AG hummal bir çal flma sürdürüyor. Türkiye, sanayi sektöründe ivme gösteren geliflmeleriyle, teknolojisiyle, kültürüyle, gelene iyle ve yerelden küresele uzanan tüm de erleriyle Hannover Messe 2007 de yerini alacak. Türkiye nin fuardaki ihtisas alanlar flunlar olacak: Yan Sanayi/ Otomasyon/ Mikroteknoloji/ Bas nçl Hava ve Vakum teknolojileri/ Yüzey flleme Teknolojisi/ Proses Otomasyonu/ Fabrika tiyle, fatura bedellerinini yat r laca banka hesap Otomasyonu/ Bina Otomasyonu/ Enerji/ Boru Hatt Teknolojileri ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hidrolik ve Pnomotik Otomasyon, Uluslararas Endüstriyel Hizmetler ve Tesis Bak m. Türkiye, y llard r kat ld Hannover Fuar na bu kez araflt rma, gelifltirme ve teknoloji için ayr lm fl Research & Technology alt fuar bafll nda kat lacak. NELER YAPABLRSNZ? hracat ve ithalat için çok önemli firmalarla tan flabilirsiniz. Büyük ve hacimli iflbirlikleri ve birleflmeler sa layabilirsiniz. Sa- Kat l m flartlar Stand inflaat, temel dekorasyon malzemeleri stanbul-hannover-stanbul nakliye organizasyonu Türkiye-Almanya gümrük girifl/ç k fl ifllemleri Mallar n sigortalanmas Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma Stand büyüklü ü ile orant l olarak ücretsiz Fuar girifl kart temini Fuar süresince iletiflim araçlar ndan faydalanma imkan Teflvik ifllemlerinin takibi lerinin kamuya ait olduklar n da belirtmek sure- nayi için vazgeçilmez olan araflt rma ve gelifltirme için teknoloji transferi imkan bulabilirsiniz. Dünya ekonomisinin belli bafll endüstriyel aktörleriyle ikili iliflkiler de kurabilirsiniz. Önemli projelere imza atabilirsiniz. Hem Almanya daki hem de Avrupa daki Türk ifl dünyas yla tan flabilirsiniz. Ürünlerinizin ve teknolojilerinizin sat fl n yapabilirsiniz. Bilgi ve Baflvuru: stanbul Ticaret Odas -Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi- Tel: Web: K saca Hannover Messe Hannover Messe, de iflik endüstri kollar ndaki endüstriyel ifllemlerin, en son teknolojilerin sergilendi i dev bir pazar. Hem tedarikçiler hem de son kullan c lar için de dev bir buluflma ortam mevcut. Dünya çap nda, branfllar aras ifl ba lant lar büyük bir h zla kuruluyor. 70 ülkeden ortalama 200 bin ziyaretçiyi a rl yor. Ziyaretçilerin yüzde 96 s profesyonel. Hindistan, Çin, Hollanda, sviçre, Avusturya, Danimarka, Fransa, ABD, ngiltere ve Türkiye en büyük kat l mc ülkeleri. Makine ve tesis yap m, Elektroteknik/ Elektronik, Otomobil endüstrisi ve yedek parça,enerji, Kimya/Eczac l k/kozmetik, Kauçuk/Plastik en gözde branfllar. Araflt rma/ Gelifltirme/ Konstrüksiyon, Firma-/ flletme Yönetimi, Sat fl/ Pazarlama, Üretim/ malat, fl ön haz rl k/ Planlama da en gözde ifl alanlar numaras n gösteren yaz y mükellefe verecek. Anadolu Yaklafl m hükümetin gündemine geldi lerinin verildi i tarihten sonra muaccel hale gele- 70 bin KOB nin borcu taksitlendirilecek cek elektrik ve do al gaz borçlar ile bafllanacak. Muhasebe Kongresi 20 milyon Euro kazand racak anlafl labilecek bir aç klamas. Ama baz olaylar görünce, ah iflte diyorsunuz. Bu ancak büyük bir devletin yapabilece i bir ifltir!. Ben de bu hafta HÜRRYET gazetesinde gördü üm küçük bir haberi okuyunca ayn fleyi söyledim: flte dedim kendi kendime, büyük devlet ve büyük Türkiye budur... Olay kimilerine çok s radan gelebilir. Çünkü Hakkari nin fiemdinli ilçesi, Derecik beldesinde, ülkemizde hemen her gün onlarcas yaflanan bir çocuk oyunu kazas yaflanm fl. Befl yafl ndaki lyas Ça layan, arkadafllar ile saklambaç oynarken, ç kt a ac n alt metrelik dal ndan yere düflmüfl. lyas a r yaralanm fl. fiemdinli hastanesi ise befl saat uzakl kta. Yaral çocuk bu yolu kald ramayabilir ve yaflam n yitirebilir. Bu riski gören lyas n babas Derecik Jandarma Komutanl ndan yard m istiyor. Komutan Korgeneral Abdullah Atay konuyu ö renince alt mürettebatl bir SKORSKY helikopteri lyas hastaneye götürmekle görevlendiriyor. Haberde lyas n sa l k durumu ile ilgili bir bilgi yoktu. Sadece durumunun a r oldu u yaz l idi. Umar m küçük lmifltir. l olduklar vergi dairesine iletecek. ait olup, bu ay içinde verilecek KDV beyanname- Ne tek bir tan m var ne de üzerinde yas ben bu sat rlar kaleme al rken iyilefl- Mükellefler de, bu yaz lar bir dilekçe ekinde ba Mahsup uygulamas na, Ekim 2006 dönemine düflündü üm konulardan biridir bu. Pe- olmasa da, acaba ekonomik güç müdür mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecek. Sat c kurulufllar, yüzde 51 ve daha fazla hisse- Kendi kendime kald mda ara s ra büyük devlet tan mlamas na girer mi? Kat l m bedeline dahil olan hizmetler ka hesap numaras da talep edecek. devlet midir? ce Çin ve Rusya ya da Hindistan da bu vurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklar na mek üzere fatura bedellerinin yat r laca bir ban- Acaba ülkemiz Türkiye büyük bir Mutlaka ABD büyük devlettir de, siz- min eden iade hakk sahipleri, bu kurulufllara bafl- Bu kifliler, ba l olduklar vergi dairesine ibraz et- Büyük Devlet... Nas l büyük devlet olunur ki? Stand ile kat l m bedeli: 480 Euro / m2 Minimum stand büyüklü ü: 12 m2 Kat l m avans : 1000 Euro (baflvuru tarihinde) ya daha fazla hissesi kamuya ait kurulufllardan te- mak? T lar belirlendi. ERTU YAfiAR ki ne demektir ki büyük devlet ol- ürk sanayi, Nisan 2007 tarihlerinde yap lacak olan Hannover Messe 2007 ye TO nun giriflimleriyle partner ülke statüsüyle kat lacak. Avrupa n n en ünlü bu sanayi fuar n n aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Almanya Baflbakan Angela Merkel yapacak. Türkiye nin önümüzdeki y l Hannover in partner ülkesi olmas 20 y l aradan sonra gelen önemli bir baflar.türkiye nin partner ülke kat l m n n ayn zamanda Almanya n n AB Dönem Baflkanl ile ayn tarihte gerçekleflecek olmas da bu baflar ya katk sa layacak avantajlardan biri olarak gösteriliyor. Türkiye 2007 de Maastricht Ekonomi Kriterleri ni de gerçeklefltirmifl olacak. Tüm bunlar Türk firmalar na daha çok d fl pazara daha çok ürün satmak, daha çok yabanc ortak, daha çok rekabet imkan anlam n tafl yor. Hannover Messe 2007 nin Türk firmalar na sundu u olanaklar aras nda dünya ekonomisinin önemli sanayi firmalar yla ikili temas, ihracat ve ithalat için çok önemli yeni iliflkiler kurabilme, büyük ve hacimli iflbirlikleri, yeni birleflmeler sa lama da yer al yor. Dünyan n en büyük, en görkemli ve en çok kat l mc çeken dev sa- al gaz borçlar na mahsubuyla ilgili usul ve esas- GÜNDEM GUNDEM Ekim'de 1 milyar YTL faiz d fl fazla H Benim de lyas yafl nda bir o lum oldu u için, kaza sonras nda babas n n ac s n ve çaresizli ini rahatl kla anlayabiliyorum. O anda elinizden gelse dünyay durdurup yavrunuzu kurtarmay düflünürsünüz. azine, Ekim ay nda nakit baz- flte bu koflullar alt nda, Türk Ordu- da 1 milyar YTL faiz d fl fazla sun bir generali büyük bir sorumluluk verdi. Nakit bazda faiz d fl almaya karar vermifl. Abdullah Pafla, dalet Bakan ve dü ünü anlatan Bakan Ce- Hükümet Sözcü- mil Çiçek, flöyle konufltu: fazla, y l n 10 ay nda ise 33,8 milyar YTL as l görevi hiçbir biçimde bu ifl olmayan sü Cemil Çiçek, Afla yukar, bu KO- koca bir SKORSKY savafl helikopterini, Bakanlar Kurulu toplant - B'lerin de Anadolu Yak- s nda, 70 bin civar nda KO- lafl m olarak ifade edece- B'nin borçlar n n yeniden imiz yeniden yap land - stanbul da yap lan Dünya Muhasebe Kong- yap land r lmas n öngören r lmas esas olacak borç resi ne kat lan 7 binden fazla uzman n 20 milyon ''Anadolu Yaklafl m ''n ele miktar, bankalar aç s n- Euro turizm geliri b rakaca bildirildi Ka- ald klar n bildirdi. dan 1.7 milyar YTL civa- olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl n n aç klad ''Ekim ay Hazine nakit gerçekleflmeleri'' geçici sonuçlara göre, Ekim'de nakit bazda toplam 11,9 milyar YTL gelir elde edildi, 10,9 milyar YTL faiz d fl harcama yap ld ve 1 milyar YTL faiz d fl fazla olufltu. Toplam 2,7 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 1,7 milyar YTL aç k verdi. Öte yandan Ekim'de 1,4 milyar YTL d fl borç ödemesi ve 693 milyon YTL net iç borç kullan m gerçeklefltirildi. Ayn dönemde Hazine hesaplar nda -361 milyon YTL tutar nda kur fark olufltu. A s m tarihleri aras nda Lütfü K rdar Kongre Sara- Bakan Çiçek, ''Afla y nda gerçeklefltirilen 17. Dünya Muhasebe yukar, bu KOB'lerin de Cemil Çiçek çekleflti i takdirde, k s- Kongresi, bugüne dek tek çat alt nda gerçekleflti- 'Anadolu Yaklafl m ' ola- men sorumlu, sorunlu rilen en büyük toplant olma özelli ini tafl yor. rak ifade edece imiz yeni- dolara varan borcunun, ''stanbul Yaklafl m '' ad alt nda yeniden yap land r ld n an msatan Bakan Çiçek, ancak KOB'lerle ilgili bir çal flma yap lmad n söyledi.bu konu üzerinde hükümet olarak uzun bir süredir çal flma yap ld n, ilgili bankalar, Bankalar Birli i, TOBB ve konuya taraf olanlar bakanl k ve kurulufllar n uzun bir çal flma sürdür- Muhasebe kongresinde konuflan Devlet Baka- den yap land r lmas esas n ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, mu- olacak borç miktar, ban- hasebe mesle inin etkin, etik kurallara sahip bir kalar aç s ndan 1.7 milyar yap lanmayla sistemi kay t alt na ald ülkede, YTL civar ndad r'' dedi. kay tl ekonominin ayn zamanda sermayeyi bü y llar nda yütmeye elveriflli bir ekonomi anlam n tafl d n Türkiye'nin iki ekonomik kaydetti. fiener, Türkiye de yabanc sermayenin kriz geçirdi ini an msatan özendirilmesi, çok uluslu flirketlerin daha fazla Çiçek, birçok iflletmenin bu yat r m yapmaya bafllamas n n, düzenlenen fi- kriz nedeniyle ya faaliyetle- nansal tablolar n di er ülkelerdeki firmalar n fi- rine son verdi ini veya zor nansal tablolar yla uyumlu olmas n zorunlu hale duruma girdi ini söyledi. 318 firman n 6 milyar getirdi ini bildirdi. r ndad r. Bu yaklafl m ger- olan 70 bine yak n firma borçlar n yeniden yap land rma imkan na kavuflmufl olacakt r. Özellikle Maliye ve Sosyal Si- küçük yavruyu kurtarmak için görevlendirmifl... Hiç de kolay bir karar de ildir bu... Abdullah Paflan n, görevi kötüye kullanmaktan Ordudan at lmas na kadar gidebilecek bir karard r da üstelik! Nas l olur da Orduya ait ve masraflar bizim ödedi imiz vergilerle karfl lanan bir araç, maksad n n d fl nda bir görevde kullan labilir? Paflam müsterih olsun. En do ru karar vermifltir. Bir yavrunun yaflam n kurtarmak, o SKORSKY nin o uçuflunda harcad gortalar Kurumu ile olan Bu geliflmeler sonucunda, Ekim iliflkiler aç s ndan son bir ay nda Kasa/Banka hesaplar nda net çal flma daha yap lacak ve 1,7 milyar YTL tutar nda azal fl meyda- Ben vergi veren bir TC vatandafl ola- ondan sonra da üzerinde na geldi. Y l n on ayl k döneminde ise rak, ödedi im vergimin bu türlü hay rl var lacak mutabakat çer- nakit bazda toplam 137 milyar YTL ge- bir iflte harcanmas n sonuna kadar kabul çevesinde Türkiye Büyük lir elde edildi, 103 milyar YTL faiz d fl ederim. Millet Meclisi ne sevk harcama yap ld ve 33,8 milyar YTL fa- edilecektir. iz d fl fazla olufltu ya da ne bileyim ben dolardan çok çok daha de erlidir. Çünkü BÜYÜK DEVLET demek iflte budur...

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE 11 Kas m 2006 BNA - NfiAAT Muhtelif inflaatlar yapt r lacak - Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlü- ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile aç k ve kapal spor tesisleri kapal yüzme havuzu çat inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da rektörlükte yap lacak.firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili rektörlükten sat n alabilecekler. Elektrik tesisi inflaat yapt r lacak - Aras Elektrik Da t m A.fi. Erzurum l Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile alçak, yüksek ve orta gerilim elektrik tesisi inflaat ifli ihale edilecek.hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Okul yapt r lacak - zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile zmir Gaziemir lkö retim Okulu 10 derslik inflaat ifli ihale edilecek.hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar iflin teknik flartnamesini bedel ödeyerek ayn yerden sat n alabilecekler. Okul yapt r lacak - Çanakkale l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Yenice Pazarköy lkö retim Okulu yap m ifli ihale edilecek. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.stekliler flartnameyi ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. Duvar yapt r lacak - Esenyurt Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile park ve çevre duvar yap m ifli ihale edilecek. hale, 8 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili belediyeden sat n alabilecekler. Yol inflaat yapt r lacak - zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl Fen flleri Daire Baflkanl Etüd Proje ve hale flleri fiube Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile yol inflaat ifli ihale edilecek.hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak.stekliler teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden temin edebilecekler. TIBB MALZEME Sarf malzeme al nacak - stanbul l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 99 kalem muhtelif cins sarf malzeme sat n al nacak. hale, 29 Kas m 2006 tarihinde saat 11.30'da müdürlükte yap lacak. stekliler teknik flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten sat n alabilecekler. T bbi sarf malzeme al nacak - GATA Komutanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 5 kalem muhtelif cins t bbi sarf malzeme sat n al nacak. hale, 4 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da GATA'da yap - lacak. Firmalar flartnameyi, ücreti karfl l GATA'dan temin edebilecekler. Muhtelif malzeme al nacak - Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 34 kalem muhtelif cins temizlik malzemesi sat n al nacak. hale, 27 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak. Firmalar ihalenin flartnamesini, ücreti karfl l müdürlükten temin edebilecekler. GIDA Yo urt al nacak - zmir Deniz kmal Grup Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile toplam 80 bin kilogram yo urt sat n al nacak.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da komutanl kta yap lacak.stekliler flartnameyi, bedeli mukabili komutanl ktan sat n alabilecekler. Siyah zeytin sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. ÇEfiTL Silindirik Etalon sat n al nacakt r- TCDD flletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat e kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Çanta sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl -. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. stanbul-sirkeci de Gayrimenkul sat lacakt r- Pamukbank T.A.fi. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yard m Sand Vakf. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilece i gibi Oda m z ç Ticaret fiubesinde de görülebilir. Acentelik hizmeti al nacak - Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile acentelik hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'de ODTÜ'de yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi, bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar kullan c hizmeti al nacak - Samsun Do um ve Çocuk Bak mevi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bilgisayar kullan c hizmeti al nacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak.stekliler flartnameyi, ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. flçilik hizmeti al nacak - Tokat l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile iflçilik hizmeti ifli ihale edilecek.hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak.firmalar flartnameyi, bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Araç kiralanacak - Eskiflehir Odunpazar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda araçlar kiralanacak. hale, 5 Aral k 2006 tarihinde saat 9.30'da belediyede yap lacak. stekliler flartnameyi, ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler tarihlerinde muhtelif eflyalar n sat fl yap lacakt r. T.C. Maliye Bakanl Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir tarihlerinde muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. T.C. Maliye Bakanl stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale ile ilgili dosya an lan yerden temin edilebilir. Turizm devriye eri için rüzgar ceketi sat n al nacakt r. stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. Muhtelif araçlar sat fla ç kar lm flt r. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda flletmesi Müdürlü ü. hale tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. Do rudan Gelir Deste i Ödemesi Yap lmas na Dair 2006/27 Say l Tebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli. (No: 2006/49) Gümrük Vergisi Ask ya Al nmas ve Avrupa Birli i Taraf ndan Tarife Kontenjan Aç lmas Planlanan Ürünlere liflkin Tebli. (thalat: 2006/26) 12 Kas m 2006 Zirai Karantina Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 14 Kas m 2006 Do al Gaz Piyasas Da t m ve Müflteri Hizmetleri Yönetmeli- inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 15 Kas m 2006 Türkiye Cumhuriyeti S n rlar çinde nifl veya Kalk fl Yapan Türk veyabanc Sivil Hava Araçlar Mali Mesuliyet Sigortas Hakk ndayönetmelik. Katma De er Vergisi Genel Tebli i. (Seri No: 101) Ham Elmas D fl Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara liflkin Tebli. (No: 2006/1) 16 Kas m 2006 hraç Mal Tafl yan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi stisnas Uygulanacak S n r Kap lar na liflkin Kararda De- ifliklik Yap lmas na Dair Karar. Baz Yerlerin Uygulama Alan Olarak Tespiti Hakk nda Karar. Gaziantep Serbest Bölgesinin S n rlar n n Yeniden Belirlenmesi Hakk nda Karar. BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Ahflap karavan ve ev Adres: Ets Michel Prat., Z.I Peyrins France Tel: (+33) (0) Faks: (+33) (0) Dos. No: TALEP: Otomobiller için radyatör Adres: ICER Industrial Colombiana Exportadora De Rad arores., Calle 55 No Barranquilla Colombia Tel: Faks: lgili: Carlos Benavides Campo TALEP: Tiflört, polo, mayo Adres: Caruso & Freeland., P.O. Box Neuhausen, - Switzerland Tel: ++41 (0) Faks: ++41 (0) E- mail. lgili: N.G. Caruso Dos. No: TALEP: Domates salças, konserve mantar, bezelye, ananas, m s r, mango Adres: Julia Ryzhenko., - Ukraine Tel: Faks: Dos. No: TALEP: A aç kesme makineleri Adres: Forester D.O.O. Sarajevo., Safeta Zajke 159, Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel/Faks: / THALATÇILARA TEKLFLER Dos. No: TALEP: Ev aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mobilya Adres: David Kiknadze., 11 Akhalsheni Str Tbilisi Georgia Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Erkek gömle i Adres: DD & GroupVirginia., 5637 Carisbrooke Lane, Portsmount, VA U.S.A. Tel: (757) Faks: (757) E- mail. lgili: Brian KennedyDos. No: TALEP: Demir çelik alan nda iflbirli i Adres: Liteyniye Zavodi Rusya, Firma ile temas kurulabilmesi için Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir. Tel: Faks: Dos. No: TALEP: M s r rafineri makineleri Adres: Krahmaloprodukti Ltd.fiti Rusya, firma ile temas kurmak istiyenlerin Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i stanbul fiubesi nden bilgi al nabilir Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Deri çar k Adres: Naturtextilien Filz-Paradies., Haussertstr Tübingen Germany Faks: Dos. No: TALEP: El yap m ürünler, hediyelik eflyalar, yöresel süsler Adres: Giga Trade & Investment., Madrid Spain lgili: Edward BuckleyDos. No: TALEP: Cam flifle mantar Adres: Unikati Eu., Cesta 1. Maja Jesenice Slovenia Tel: +386, E- mail: Dos. No: TALEP: Bayan çantas ve deri ürünleri Adres: Timotheos Merlin., - Greece Tel: Faks: TALEP: Giyim ve aksesuar Adres: Iulia Tsonaka Greece Tel: Faks: TALEP: Elektrikli s t c lar, günefl sistemli s t c lar Adres: Minos S.A. Greece Tel: TEKLF: Rekabet ve pazar ihtiyaçlar do rultusunda dan flmanl k Adres: Politec W. L. Poley., Am Beisenbusch 37 D Dorsten Germany Tel: Faks: Website: lgili: W. Leonhard Poley Dos.No: TEKLF: Forklift, elektrikli tafl y c lar, sat lmas, malzemesi konusunda mümessillik Adres: MM Group Handling., Unit 15 Carlyon Road Industrial Estate Atherstone Warwickshire CV9 1LQ United Kingdom Tel: lgili: Richard H. Manson Dos.No: TEKLF: El aletleri Adres: Befana Polonya Website: Dos.No: TEKLF: Müteaahit firmalar ile iflbirli i. Bilgi için ran slam Cumhuriyeti Baflkonsoloslu u- stanbul - Dos.No: TEKLF: Konfeksiyon, paketleme, depolama, sigortalama, ürün sat fl, fuar hizmetleri konular nda dan flmanl k Adres:Barka GmbH Frankestrade 3, 2097 Hamburg Germany Tel: Faks: lgili: Bahad r Kalyoncu Dos.No: TEKLF: Versace-Moden/ moda markas Adres: Daniel Löffelholz D Weunheim Postfach 762 Germany Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Gemi, tafl mac l k hizmetleri Adres: Split Ship Management Ltd., Boktujin Put B.B Split H rvatska Tel: 385 (0) , Faks: 385 (0) , Dos.No: TEKLF: Mineral, maden suyu Adres: Armanin Trade Company., Keshavarzan Store No.21 Pasdaran Alley Taleghani Ave Babol Mazandaran Province Iran Faks: lgili: Armin KhavarnejadDos.No: TEKLF: Kumafl Adres: Rehan Humayun Pakistan Tel: Dos.No: TEKLF: Çay ve bitki çaylar Adres: Heritage Teas (Pvt) Ltd. Sri Lanka lgili: Stuart HatchDos.No: TEKLF: Hint f st Adres: Ababil Impex., 304, City Plaza, Kudmul Ranga Roa Road, Kodialbail, Mangalore India Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Boya hammaddesi konusunda iflbirli i Faks: TALEP: nflaat malzemeleri Adres: Tedik S.A. Greece Tel: Faks: TALEP: Ka t, karton Adres: P.K.T. Kompanakis & Siaoe Greece Tel: Faks: TALEP: A4-A3 Boyutunda lazer ka d Adres: Point Computers Greece Tel: Faks: lgili: Christos Andrianos TALEP: Silikon ve köpük Adres: Sofianos Group Greece Tel: Faks: E- mail: lgili: Sofianos Ioan.Pantelis TALEP: Kuru yemifl piflirme makinesi Adres: Georgios Sdoukas Tel: Faks: Adres: Alexander Zinchenko Empils Co. Rusya Tel: Dos.No: TEKLF: fl makineleri, elektronik ev aletleri, giyim, tak, saat, ayakkab Adres: Projects Incubation Co. W.L.L., Al- Nakqi Building Ali Al-Salem Street Al-Mubarakia P.O. Box 43 Safat Kuwait lgili: Hind Al-Mazidi Dos.No: TEKLF: Rusya da yerleflik üretici firma, ziraatta ve inflaat ta kullan lan kürek, yabalar ve demir telleri sat yor Adres: Rus firma ile ilgilenen firmalar n Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilli i., stiklal Cad. No.443 Beyo lu stanbul Tel/Faks: (90) E- Mail: lgili: ticaret ataflesi Viktor Ilskiy den bilgi al nabilir. - Dos.No: SOLDAN SA A: 1- Enflasyonun etkisiyle paran n de erinde meydana gelen azalma 2- Lokanta, otel gibi yerlerde hesap Usanç ve öfke anlatan bir söz 3- fianl urfa Birecik'li dört kardefle ait olan restoranlar zinciri: ( ) fiark Sofras Dünyan n önde gelen elektronik flirketlerinden biri 4- Hak ve hukuka uygunluk Eski M s r da günefl Tanr s 5- Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses flverenin iflçileri topluca iflten uzaklaflt rma veya iflten ç karma karar 6- Nazilerin polis örgütünü belirten k saltma Bir nota Eskiden, o gösterme s fat Bir çamafl r suyu markas 7- De er, fiyat, k ymet Bir ay ad 8- Kad köy de g da sektöründe faaliyet gösteren bir firma lave Bir nota 9- Ayn amac güden kimseler aras ndaki çekiflme, yar fl 10- Yeflile çalan toprak rengi fiirketi anlam ndaki k saltma 11- Bir ülke ad Bir oyuncunun herhangi bir davran fl veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlatt komedi türü Dolayl olarak anlatma 12- T rnak cilas Bankac l kta nakit para. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Mehmet Ali K l çbay n ekonomi yaz lar n içeren kitab 2- Alman spor eflya üreticisi Metro Market in g da ürünleri için kulland markas 3- ran, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Yemen de kullan lan para birimi Bankac l kta bir varl n yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi taraf ndan kullan lamamas durumu 4- Esasla ilgili Topra n kaymas n veya suyun akmas n önlemek için yap lan kal n duvar Türkiye yi ziyaret eden ilk ABD Baflkan olan Dwight Eisenhower n lakab 5- Bir seslenme sözü Bir flampuan markas 6- Bir et yeme i Uflak n bir ilçesi 7- Bir s v ya markas Ortaklafla 8- Anlam, kavram Kâ t para, kayme 9- Matem 10- TSK n n 4. Genelkurmay Baflkan olan, Salih önadl subay 1924 y l nda kurulmufl olan çikolata fabrikas 11- Emile Zola n n bir roman Bir eserin ayr ayr bas lan bölümlerinden her biri Bir nota 12- T bbi bir terim olan polimeraz zincir reaksiyonu nun ngilizce k saltmas Ülkemizde do al varl klar n ve çevre sa l n n korunmas amac yla kurulmufl sivil örgüt Kat ks z, ar. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor

Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor Anadolu da santral yatırımı hamlesi 02 ''5 Atatürk Barajı büyüklüğündeki'' irili ufaklı 808 hidroelektrik santralın (HES) özel sektör tarafından yapılmasını öngören, yaklaşık 12 milyar dolarlık ihalelere

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7 2007 say 7 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R Sunufl fiirketler de insanlar gibi belli kurallara,

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı