ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 12 SAYI: 138 ARALIK 2007 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi 2007 y l Ocak ay nda ilan edilen ve y l içerisinde gerçeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam z, y l sonu itibar ile belirlenen hedeflere ulaflman n mutlulu unu, üyelerimiz ve halk m zla paylafl yor... ETSO Baflkan Suat Öztürk, 2007 y l nda Odam z taraf ndan gerçeklefltirilece i aç klanan hedeflerin y l sonunda tutturulmufl olmas n n, ilimiz ad na önemli kazan mlar sa lad n belirtti. Ocak 2007 ay içerisinde ETSO taraf ndan ilan edilen ve 2007 y l hedefleri olarak kamuoyu ile paylafl lan, OSB 3. k s m n geniflletilmesi, TEKMER in kurulmas, MPM e itimlerinin verilmesi, AB Projelerinin uygulanmas, Oda bünyesinde sürekli e itim merkezi ve bilgisayar laboratuar kurulmas, figem çal flmalar na destek sa lanmas, Bulufluyor çal flmalar nda yer al nmas gibi bir çok hedef y l sonu itibar ile gerçeklefltirilmifltir. Haberi Sayfa 5 te Baflar l bir hizmet dönemini yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz Suat ÖZTÜRK ETSO Yön.Kur.Baflkan 2007 y l n bitirip yeni bir y la bafllaman n umut ve heyecan n toplum olarak yaflamaktay z y l ülkemizde genel seçimler ve Cumhurbaflkanl seçimleri nedeniyle, ekonomiye tam olarak odaklanman n olmad bir y l olarak geride kalm flt r. Yaz s Sayfa 5 te 3. OSB altyap ihalesi yap l yor 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyap ihalesinin Ocak 2008 ay nda yap lmas için çal flma bafllat ld. OSB Mütevelli Heyeti Baflkan Yard mc s ve ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi`nin yollar n n yap m için çal flmalar n devam etti ini ve yat r ma haz r hale getirilmesi için çal flmalar n tamamlanmak üzere oldu unu söyledi. Devam Sayfa 3 te ÜYELER M ZE ÖNEML DUYURU 5174 say l Kanunun 10.maddesi; içinde bulunulan y ldan önceki iki y ldan itibaren, adresleri ve durumlar tespit edilemeyenler ile bu süre zarf nda aidatlar n ödememifl olanlar n 2008 y l Ocak ay içerisinde Oda kay tlar n n resen silinmesi amir hükmündedir. Yasa gere i ve Bakanl k talimatlar do rultusunda resen kay t silme ifllemi 2008 Ocak ay içerisinde yap lmak zorundad r. Üyelerimiz ad na daha sonra istenmeyen olumsuzluklar ve hukuki durumlar n yaflanmamas için, aidatlar n y l sonuna kadar yat rarak üyeliklerini kaybetmemeleri önemle duyurulur. Odam zda Bayramlaflma Kurban Bayram n n ikinci günü, ETSO Meclis Salonunda bir araya gelen Odam z Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri ile Odam z Personeli bayramlaflma törenine kat ld. Baflkan Suat Öztürk ün üyelerimize yönelik bayram mesaj, Sayfa 3 te Ba c l k; için büyük önem tafl yor... uzman Efrah Ceyhan, 01 ABAral k 2007 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odas `nda yap lan toplant da, TRB1 illerini oluflturan Malatya, Bingöl, ve Tunceli illerinde seçilen 26 üründe pazarlama araflt rmalar n n yürütüldü ünü söyledi. Ceyhan, için Ba c l k sektörünün büyük önem tafl d n belirterek yap lan çal flma hakk nda kat l mc lara bilgi verdi. Haberi Sayfa 6 da Ba c l k Sektörü SWOT Analizi Yap ld... Sayfa 6 da Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi nde "Tekmer" anlat ld Odam z KOSGEB Sinerji Oda n n organizasyonunda, Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi taraf ndan sanayiciler ve ö retim üyelerine yönelik Teknoloji Gelifltirme Merkezleriyle ilgili bilgilendirme toplant s 12 Aral k 2007 tarihinde yap ld. Üniversite-Sanayi flbirli i Merkezi nde yap lan toplant ya, Üniversite Sanayi flbirli- i Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erhan Ak n, Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk Erifl, KOSGEB Sinerji Oda Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Orhan, fakülte dekanlar, ö retim üyeleri, sanayiciler ve sivil örgütü temsilcileri kat ld. Devam Sayfa 3 te 2008 y l n n bütün halk m za ve üyelerimize hay rlar getirmesini temenni eder; Yeni y lda; sa l k, mutluluk ve esenlikler dileriz... Ticaret ve Sanayi Odas Avrupa l lar Derne inden Odam za ziyaret... Sayfa 3 te

2 Aral k 2007 Sayfa 2 ''Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay '' Yap ld Sivil toplum örgütlerinden oluflan Anayasa Platformu Giriflimi taraf ndan düzenlenen ''Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay '' 8-9 Aral k 2007 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçeklefltirildi. Çal fltaya, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, eski Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan fiemsi Bayraktar, T SK Baflkan Tu rul Kudatgobilik, TESK Baflkan Bendevi Palandöken, HAK- fi Baflkan Salim Uslu, KAMU-SEN Baflkan Bircan Aky ld z, AS- KON Genel Baflkan Mustafa Koca, Memur- Sen Genel Baflkan Dr. Ahmet Aksu, TÜG K Baflkan Hazim Sesli, TÜG AD Baflkan Murat Sarayl, TUSKON Baflkan R zanur Meral, TBB Baflkan Av. Özdemir Özok, Televizyon Yay nc lar Derne i Baflkan Nuri Çolako lu ile TOBB, Hak- fl, Memur-Sen, Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i, Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i, KADER, MÜS AD, Türk- fl, Türkiye Ziraat Odalar Birli i, Türkiye Kamu- Sen, TESK, T SK, TÜS AD, TÜG K, Türkiye Barolar Birli i, Türkiye Genç fladamlar Derne i, TUSKON, Televizyon Yay nc lar Derne- i ve TÜRKONFED'ten temsilciler kat ld. BAfiSA LI I y llar aras nda 29 y l süreyle Odam z n Genel Sekreterli ini yapm fl ve bu süre içerisinde önemli hizmetler vermifl olan, Say n Osman DEM RTAfi Vefat etmifltir. Camia olarak, merhuma Yüce Allah (c.c.) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n Süleyman GÜL ün annesi, Odam z Baflkanl k Dan flman Say n Selahattin ÖZ ün anneannesi, Say n Cevriye GÜL Vefat etmifltir. Merhumeye Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, yapt aç klamada, anayasa çal flmalar na sivil toplum ve meslek örgütleri olarak katk da bulunmak istediklerini söyledi. Hisarc kl o lu, sürecin desteklendi ini ortaya koyman n ve katk sa laman n önem tafl d n belirtti. Hisarc kl o lu, ''TÜS AD' n bir öneri paketi vard. Her grup, sivil toplum örgütü böyle bir öneri paketi mi belirleyecek?'' fleklindeki soruya ''Her düflünen insan n ayr fikri var. Her grubun ayr bir düflüncesi var. Bu çerçevede herkes görüfllerini söyleyecek'' dedi. Anayasa Platformu Giriflimini oluflturan kurumlar: TOBB, ASKON, HAK- fi, KA-DER, KA- G DER, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, MÜS - AD, TESK, T SK, TUSKON, TÜG AD, TÜ- G K, TÜRK- fi, TÜRKONFED, TÜS AD, TVYD VE TZOB dan olufluyor. Çal fltay n amac : Arama Konferans yöntemiyle Türkiye nin gelecek tasavvurlar n ve bunun anayasal yans - malar n tart flaca Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay nda, anayasan n dinamiklerini oluflturacak temel ilkelerin belirlenmesi hedefleniyor. Hisarc kl o lu: Yüzde 7.5 in alt baflar s zl k Baflkan Rifat Hisarc k- yüzde 7.5 un al- TOBBl o lu, t ndaki büyümenin ekonomide baflar - s zl k olaca n söyledi. Hisarc kl o lu, son 6 y lda yüzde 49 luk müthifl bir büyüme yafland - n, bu büyümenin yüzde 39.5 inin Türk özel sektörü sayesinde oldu unu belirtti. Türkiye nin dünyan n en büyük 17. ekonomisi haline geldi ini belirten Hisarc kl o lu, bundan sonra yüzde 7,5 alt ndaki büyümenin baflar s zl k olaca n bildirdi. BAfiSA LI I Odam z Personeli Say n Ahmet ALTUNGÖK ün babas, Say n Kamber ALTUNGÖK Vefat etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI YEN ÜYELER M Z fiafak Bilgi Tek. Pazarlama ve Servis Ltd.fiti. Yeni Mah. Gazi Cad. No:38/2 Özercan Sa l k Hizmetleri E itim nfl. G da Telek. San. Tic.Ltd.fiti. cadiye Mah. Balakgazi Cad. Sabuncu Ap.No:16/3 S.S. Bay r Oba Konut Yap Koop. Cumhuriyet Mah. Gazi Osman Pafla Sk. Oba Konut fiantiyesi Kemal ÇAPAR Gazi Cad. Yüce Psj. No:2/208 Berna NC RC Detay Mimarl k Bürosu Nailbey Mah. Yeflildere Sk. Saraçlar flmerkezi No:2/4 ZEO Müh. nfl.g da Mad. Turz. San. Ve Tic.Ltd.fiti. Çarfl Mah. Kutlu Sok. No:28/A zzet Ersin KILIÇ R zaiye Mah. nönü Cad. No:60/D Engin KILIÇ Çarfl Mah. Nalbant Sok. No:10 H d r YILMAZBAfi R zaiye Mah. fi.bnb.sabri Sok. No:5/D Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. stasyon fiubesi Bosna Hersek Bulvar stasyon Cad. No:78/E Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Harput fiubesi Yaflar Do u Cad. No:63 Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Hazar fiubesi zzetpafla Mah.fi. lhanlar Cd. No:23/A Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Çaydaç ra fiubesi Üniversite Mah. N.Çiftçi Cd. Kapaspo lu AP. Alt No:148 Bulutlar Endüstriyel nfl. Tem.G da Tar m Hayv. Paz.San.Tic.Ltd.fiti. Malatya Yolu 8. Km. figem Merkezi Nihat Canpolat Nak.Turz. Tem. ml. th. hr. Paz.San.ve Tic.Ltd.fiti. zzetpafla Mah. Büyük Çarfl Kat:2/241 Borsakent nternet ve Biliflim Hiz. Tah. nfl. Pet.Ürn.San.Tic.Ltd.fiti. cadiye Mah. Yakup fievki Cd. M.Arslan flhan N:5/A Aymes Mekanik Tesisat Havand rma Endst. Mak. nfl. ve Mlz. Tafl.G da.paz. t. h.san.tic.ltd.fiti. zzetpafla Mah. fi. lhanlar Cad. Göktayo lu flhan Kat:2/211 Ermercan nfl. Nak. Besicilik Tem. Ve Pet. San.Tic.Ltd.fiti. Çarfl Mah. Ali Kent flmerkezi Kat:2/209 Da dö en G da nfl. Ve Tah. Nak. San.ve Tic.Ltd.fiti. M.Pafla Mah. F.Memiflo lu Cad. No:46/B Halil KAYA F rat Eczanesi R zaiye Mah.Yunus Emre Bulv. No:128/A Tuba Kaya KARATAfi Tuba Eczanesi R zaiye Mah. nönü Cad. No:65/A

3 Aral k 2007 Sayfa 3 3. OSB altyap ihalesi yap l yor Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyap ihalesi Ocak 2008 ay içerisinde yap l yor. OSB Mütevelli Heyeti Baflkan Yard mc s ve ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi`nin yollar n n yap m için çal flmalar n devam etti ini ve yat - r ma haz r hale getirilmesi için yürütülen haz rl klar n da tamamlanmak üzere oldu unu söyledi. fieker Fabrikas `ndan al nan arazi üzerinde yap lacak altyap çal flmalar için Ocak ay nda gerçeklefltirilecek ihalenin ard ndan ihaleyi kazanacak firman n çal flmalar n 2009 y l nda tamamlamas n planlad klar n belirten Öztürk, "Buradaki çal flmalar n tamamlanmas n n ard ndan yat r m için gerekli çal flmalar bafllayacak. Bu bölgede yap lacak yat r mlarla ilimiz sanayi alan nda daha da büyüyecek ve özellikle istihdam konusunda yaflanan s k nt n n afl lmas nda büyük bir rahatlama yaflanacakt r" dedi. Baflkan Öztürk, 1. ve 2. organize sanayi bölgelerinde yat r mlar n devam etti ini belirterek flunlar söyledi: "2. OSB`de son olarak iki arsay daha yat - r m talebinde bulunan firmalara tahsis ettik. Yap - lan yat r mlar ilimizin sanayide büyümesine ve etkin bir hale gelmesine katk sa lamaktad r. 3. OSB`nin de devreye girmesiyle birlikte gerçekten büyük ve önemli yat r mlar n ilimize gelmesini bekliyoruz. Çünkü ilimiz gerek havaalan pistinin büyütülmesi, gerek do al gaz kullan m na kavuflmas nedeniyle yat r mc lar n ilgisini çekmeye bafllad. Biz de bu ilgiyi en iyi flekilde de erlendirmek ve kullanmak istiyoruz. Büyük firmalar n yetkilileri ile sürekli olarak temas halindeyiz. Amac m z onlar n ilimize yat r m yapmalar n sa lamak" dedi. Avrupa l lar Derne i nden Odam za ziyaret Avrupa l lar Derne i, Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. Mehmet Y ld r m 26 Aral k 2007 tarihinde Odam z ziyaret etti. Odam z Baflkan Vekilleri Selahattin Pamukçu ve Yaflar Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi M.Mahir Cihangiro lu taraf ndan kabul edilen, Dernek Baflkan Yard mc s Y l rd m a da yat r m imkanlar ve sa lanan avantajlar konusunda Odam z taraf ndan haz rlanan bir dosya verildi. Almanya`n n Köln flehrinde kurulan Avrupa l lar Derne i nin Kas m 2007 ay içersinde kuruldu unu belirten Dernek Baflkan Yard mc s Mehmet Y ld r m, Avrupa n n çeflitli ülkelerinde yaklafl k olarak elli bin l vatandafl m z n yaflad n belirterek, derne in kurulufl amac n n, yüzy llard r Anadolu`da yaflanan Harput ve kültürünün Avrupa`da da yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas konusunda çal flmalar yapmak, ve Avrupa n n çeflitli ülkelerinde yaflayan l ifladamlar n bir araya getirerek özellikle a yat r m çekmek oldu unu söyledi. ETSO Baflkan Vekili Selahattin Pamukçu da Oda taraf ndan haz rlanan dasyada, da yat - r m yap labilecek öncü sektörler ve ilin avantajlar ile ilgili detayl bilgilerin yer ald n bu bilgilerin Avrupa daki l larla paylafl lmas nda Avrupa l lar Derne i nin önemli bir köprü görevini üslenebilece ini ifade etti. Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi nde "Tekmer" anlat ld Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erhan Ak n, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada, teknoloji gelifltirme merkezlerini ifl adamlar na ve ö retim üyelerine tan tmak üzere bir toplant düzenlediklerini, bu tür toplant lar ile özellikle sanayicilerin KOSGEB projelerinden daha etkin bir flekilde yararlanmas n amaçlad klar n söyledi. Toplant ya konuflmac olarak kat lan Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk Erifl, amaçlar n n Bilim ve teknolojiye dayal yenilikçi sanayi iflletmelerinin kurulmas n teflvik etmek ve onlar n araflt rma-gelifltirme projelerini desteklemek oldu unu belirterek;"bizler burada hem Gaziantep Tekmer in tan - t m n yapacak hem de KOB lere yönelik olarak gerçeklefltirdi imiz destekler hakk nda özellikle sanayicilerimize bilgi verece iz. Günümüzde, sermaye veya emek yo un teknolojiler kullan - larak imalat kapasitelerinin art - r lmas, geliflme için yeterli görülmemekte. Küresel rekabet ortam nda, imalat süreçlerinin araflt rma gelifltirme faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürekli yenilikçi ürünlerin üretilerek piyasaya sürülmesi gerekmekte. Müdürlü ümüz; Güneydo u ve Do u Anadolu Bölgelerimizde bulunan KOB lerimizin rekabetçilik ve yenilik konular nda bilinç düzeyinin yükseltilmesi, AB kaynaklar na ulaflabilmeleri gibi konularda, AB Komisyonuna proje teklifleri sunmaktad r" dedi. Odam zda Bayramlaflma Kurban Bayram n n ikinci günü ETSO Meclis Salonunda bir araya gelen Odam z Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri ve Oda Personelimiz bayramlaflma törenine kat ld. Törende bir de erlendirme yapan Baflkan Suat Öztürk, "Bayramlar insanlar birbirine yaklaflt ran, ayn düflünce ve duygularda buluflturan, günlük kayg ve s k nt lardan uzaklaflt ran topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirli i sa layan özel günlerdir. flte bu duygularla bir Kurban Bayram n daha milletçe idrak etmenin mutlulu unu yaflamaktay z. Bu vesileyle; Darg nl klar ve k rg nl klar unutturan, dayan flmay, yard mlaflmay art ran, hoflgörü, kardefllik duygular n güçlendiren Kurban Bayram n n hay rlar getirmesini Yüce Allah tan niyaz eder; bütün üyelerimizin ve halk m z n Bayram n en içten dileklerimizle kutlar, sa l k ve esenlikler dilerim."dedi. da bütçe aç milyon YTL llerin bütçeye sa lad gelirlerle, bütçeden ald harcamalar karfl laflt r ld nda 81 ilden 15`inin fazla, 66`sinin ise aç k verdi i belirlendi. Bütçesinde aç k veren ller aras nda da bulunuyor Y l n ilk on bir ay nda 15 il bütçeden yap - lan harcaman n çok üzerinde gelir aktararak net bazda milyar YTL`lik "fazla" yarat rken, sa lad gelir bütçeden kendine yap - lan harcamay bile karfl lamayan 66 il 17.2 milyar YTL bütçe aç üretti. 81 ilden 66`s ndan toplanan gelirlerin ise bütçeden bu illere yap lan harcamay karfl lamaya yetmedi i belirlendi. Verdi inden çok alarak bütçe aç yaratan 15 ilin sa lad toplam gelir on bir ayda 17 milyar milyon, bu illere yap lan toplam harcama ise 34 milyar milyon YTL düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu 66 il bütçe gelirlerinin yüzde 10.1`ini yarat rken, bütçe harcamalar ndan yüzde 18.9 pay ald. Bu illere on bir ayda bütçeden 17 milyar milyon YTL tutar nda net aktarma yap ld. Bütçeye verdi inden daha fazlas n alarak net anlamda bütçe aç na yol açan iller s ralamas nda, milyonla, Diyarbak r ve Erzurum un ard ndan üçüncü s rada yer al yor.

4 Aral k 2007 Sayfa 4 Vali Muflmal ve ETSO Baflkan Öztürk; Karadiniz Birlik Ya Fabrikaz n ziyaret ettiler Baflkan Suat Öztürk le, bir- Karadeniz Birlik Ya ETSOlikte Fabrikas n ziyaret eden Valisi Muammer Muflmal, tesisin kapanmamas için gayret göstereceklerini söyledi. Valisi Muammer Muflmal ve ETSO Baflkan Suat Öztürk, 17 Aral k 2007 tarihinde Karedeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret ederek, Fabrika Genel Müdürlü ü nce 10 Ocak 2008 de al nan ve kamuoyuna duyurulan fabrikan n kapanma karar ile ilgili yetkililerden bilgi ald lar. Fabrika Müdürü Sedat Yüceulu iflletme hakk nda verdi i bilgide, y ll k 33 bin ton ayçiçek iflleme kapasitesi olan fabrikada, hammadde s k nt - s nedeniyle geçen y l 20 bin ton, bu y l ise ancak 6 bin ton dolay nda bir üretim yapt klar n söyledi. Bunun; birliklerin s k nt s, tar msal politikalar, küresel s nma, kurakl k gibi birçok sebeplerinin bulundu unu ifade eden Yüceulu, ``Ben burada gelen ayçiçe inin imalat n yapmakla sorumluyum. Bunun d fl ndaki ifller beni aflan konular. Ancak ciddi bir hammadde s k nt m z var`` dedi. Vali Muammer Muflmal yapt konuflmada, fabrikan n kapanmamas için gayret göstereceklerini belirterek, "55 iflçinin çal flt, yaklafl k 30 y ld r burada faaliyet gösteren bir fabrikan n kapanmas, hem buradaki çal flan iflçiler ad na, hem de tüm l lar ad na üzücü bir durum. Konu hakk nda bilgi sahip olmak ve yapabilece imiz bir fley varsa yapmak istiyoruz, bu nedenle fabrikam z ziyarete geldik. Do u Anadolu Bölgesi nde bulunan ilimize çok üst seviyede yat r mlar gelmiyor. Buraya yat - r m için gelen ifladamlar n n önünün aç lmas için gayret gösteriyoruz. Yeni iflyerleri aç lmas, yeni fabrikalar kurulmas için kendilerini teflvik için her konuda yard mc oluyoruz. 30 y ld r faaliyet gösteren fabrikam z n, kapasitesinin yükseltilmesi, daha fazla insan istihdam edilmesi gerekirken, kapanmayla karfl karfl ya kalmas na biz de çok üzüldük. Elbirli iyle ne yap lmas gerekiyorsa fabrikam z n kapanmamas için gayret gösterece iz. Ülkemizde birçok fabrikada s k nt lar mevcut olabilir. Fabrikalar n kapat lmas yla bu s k nt lar gideremeyiz. Önemli olan çözümsüzlü e çare bulmak ve fabrikay çal fl r hale getirmek ve devam ettirmektir." dedi. ETSO Baflkan Suat Öztürk te yapt de erlendirmede fabrikadaki geliflmeleri takip etti ini belirterek, "Biz Oda olarak, Say n Valimiz, Belediyemiz ve di er bütün sivil toplum kurulufllar ile birlikte ilimize bir çivi çak lmas, yeni bir yat r m kazand r lmas için yo un bir gayret gösteriyoruz. limizde uzun y llardan beri hizmet veren bir tesisin kapanma karar bizi üzmüfltür. Bu tür geliflmeler toplumun tüm kesimlerinin moralini bozmakta ve flehir üzerinde olumsuz hava oluflturmaktad r. Bu nedenle Say n Valimizin de iflaret etti i gibi elbirli i ile bu tesisin faaliyetlerini devam ettirmesi hususunda gerekli bütün çal flmalar yapaca z."dedi. Odam z 14. Meslek Grubu geniflletilmifl toplant s yap ld 04 Aral k 2007 tarihinde sabah ve ö leden sonra olmak üzere iki ayr oturum halinde yap lan Odam z n 14. Meslek Komitesi geniflletilmifl toplant lar yap ld. 14 Meslek Komitesi Sektör temsilcileri taraf nda dile getirilen sorunlar ise flöyle özetlendi: E itim Sektörü: Sektörün ciddi anlamda potansiyel olarak iflletme sorunu yaflad, e itim kurumlar olarak gerekli altyap ya sahip olmalar na ra men, iflletme sermayesinin iyi hesap edilememesi nedeniyle sektörde s k nt lar yafland, e itim kurumlar n n çok s k el de ifltirdi i ve bu durumun sektörü olumsuz etkiledi i gözlemlenmifltir. Sigortac l k Sektörü: Sektörün en önemli sorunu, e itim yetersizli i olarak dikkat çekmektedir. ETSO nun sektör temsilcilerine yönelik, gerek mevzuatlar gerekse yeni uygulamalar konusunda e itim deste i vermesi yararl olacakt r. Temizlik Sektörü: Sektörün önündeki en önemli sorun il d fl ndan gelerek da ihale alan firmalard r. Buna ra men l firmalar il d fl nda çok fazla ihale alamamakta ve bu nedenle s k nt lar yaflanmaktad r. Bu konuda sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmeleri önem tafl - makta olup, gereksiz rekabeti önüne geçilmesi gekekti i ifade edilmifltir. Güvenlik Sektörü: Sektörün en önemli sorunu, Güvenlik ihalesi al nan bir kuruluflun bu hizmeti verecek olan Güvenlik flirketi personelinin Valilik ve Emniyet sorgulama sürelerinin uzun olmas d r. Bu nedenle ço u kez güvenlik ihalesine ç kan firma ile ifli alan flirket aras nda sorunlar yaflanmakta, dolay s ile bu sürenin k salt lmas gerekmektedir. SEKTÖREL ANAL Z M. Mahir C HANG RO LU ETSO Yön.Kur.Üyesi 2007 sektörümüz aç s ndan bir hayli dalgal ve risk süregenli inin de iflmedi i bir y l olma özelli i tafl m flt r. Bu pencereden bakt m z zaman sektör içindeki olumsuzluklarda kayda de er bir de iflim yaflanmad. Yine her zamanki birinci sorun olan tahsilat problemi yerini korumufltur. Bununla beraber sektör içinde hareket eden firmalar bekleyen üç ana büyük de ifliklik 2008 y - l bafl nda devreye girecektir. Bunlar kalem kalem ele al rsak; 1. Çerçeve Sözleflme Anlaflmas : Çerçeve Sözleflme Anlaflmas hususunda, firmalar m z n bu konuda çok ciddi alarak bilgilenmeleri gerekmektedir. Ancak, mali yönden düzeltilmesi gereken ana problem damga vergisinin iki kez al nmas d r. Bu konuda baflta TOBB olmak üzere dernekler ve sivil toplum örgütleri gerekli giriflimlerde bulunmufllard r. Umuyoruz ki, bu giriflimler neticesinde Maliye Bakanl bu haks zl - giderecek bir çal flma yapacakt r. 2. Hizmet al mlar : Hizmet al mlar konusu da bir hayli ses getirecek bir düzenleme olarak görülmektedir. Bu al mlar n merkezi olarak yap lmas durumunda (ki merkezi idareni de istedi i budur) firmalar m z n iflbitirmelerinin yetmemesi çok ciddi bir sorun gibi görünmektedir. Lokal firmalar bekleyen en büyük tehlike yeterli ifl bitirme sorunu olarak görülmektedir. 3. e- hale: e- hale dedi imiz, al mlar n elektronik ortamda yap lmas hadisesidir. Bu de ifliklik sektöre hem pozitif hem de negatif etkileri olacakt r. Bu nedenle firmalar m z taraf ndan bu konunun çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bak ld nda, sa l k sektörünü çok ciddi bir de iflim periyodu beklemektedir. Buna haz rl kl olan firmalar m z kesinlikle büyüyecek iken, bu de ifleme ayak uyduramayanlar ise sektör içerisinde hareket kabiliyetlerini kaybedecekleri bir gerçektir y l nda sektörümüzün büyümedi i aksine ciddi bir flekilde küçüldü ü görülmektedir y l problemleri daha geniflleyerek 2007 y l nda kendini daha a r bir flekilde hissettirmifltir. Pazar daralmalar, yat r mlar n düflük tutulmas, ayr ca son dört y ld r IMF destekli sa l a ayr lan pay n sürekli olarak afla ya çekilmesi de etkin bir rol oynam flt r penceresinden 2008 y l na bakt - m zda ise problemlerin yine devam edece i görüntüleri al nmaktad r. Bu olumsuz tabloya ra men gelecekten umutlu bekleyiflimizi sürdürmekte ve zor flartlarda dahi olsa ilimize hizmet verme azmi içerisindeyiz. Bu düflüncelerle, bütün sektör temsilcilerimize ve Oda üyelerimize bol kazançl, risksiz ve büyümeli bir 2008 temennisi ile, Sayg lar sunar m

5 Aral k 2007 Sayfa 5 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi Ocak 2007 ay içerisinde ETSO taraf ndan ilan edilen ve 2007 y l hedefleri olarak kamuoyu ile paylafl larak y l içerisinde gerçeklefltirilen baz hedefler: 1- ETSO üyelerine yönelik "Biliflim" ve "Pazarlama" kurslar baflar ile sonuçland r ld. 2- Odam za 2005 y l nda verilen Eurochaber Akredite Belgesini 2006 y l nda hizmet kalitesini art rarak korudu u için TOBB taraf ndan plaketle ödüllendirilen Odam z, hizmette kalitesini yükseltti y l nda uygulanan AB Hibe fonlar 7. çerçeve Program ndan KOB leri, Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel yönetimlerin en üst düzeyde istifade etmeleri için Oda olarak etkin çal flmalar ortaya konuldu. 4- ETSO bünyesinde iki ayr sürekli e itim merkezi oluflturuldu 5- ETSO bünyesinde 20 bilgisayardan oluflan e itim amaçl Bilgisayar laboratuar kuruldu y l nda baflvurusu yap larak olumlu netice al nan ve Ocak 2007 içerisinde MPM ile protokolü imzalanan "Verimlilik Çal flmalar " baflar ile sonuçland r larak, KOB lere ve bütün kurumlara yararl e itimler verildi. 7- Müteflebbislere Organize Sanayi Bölgesinde yat r m yapmalar na imkan sa lamak, ilimizde yeni yat r mlar özendirmek için 3. K s m Organize Sanayi Bölgesi nin geniflletilme çal flmalar sonuçland r ld y l Ocak ay nda altyap ihalesinin yap lacak olmas sa land. y l Ocak ay nda ilan edi- ve y l içerisinde ger- 2007len çeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam z, 2007 y l içerisinde baflar l bir hizmet dönemini tamamlayarak ad na önemli bir baflar elde etti. ETSO Baflkan Suat Öztürk, 2007 y l nda Odam z taraf ndan gerçeklefltirilece i aç klanan hedeflerin y l sonunda tutturulmufl olmas n n, ilimiz ad na önemli kazan mlar sa lad n belirtti. 8- Üniversite-Sanayi flbirli i Merkezinin yeni hizmet binas ile birlikte aktif hale getirilmesi çal flmas yap ld 9- TEKNOKENT in limizde kurulmas için Odam z ile birlikte Valili i, F rat Üniversitesi ve Ticaret Borsas taraf ndan yap lan yo un çal flmadan olumlu netice al narak 20 May s 2007 tarihli Resmi Gazete de merkezin kurulufl karar n n yay nlanmas neticesinde flirket kurulufl çal flflmalar h zla devam etmektedir. 10- limizde, Ülkemizin 7. fi- GEM inin kurulmas hususunda Odam - z n da yo un katk lar ile merkezin kuruluflu gerçeklefltirilerek 15 iflletmenin faaliyete geçmesi yönünde maddi ve manevi destekler verildi. 11- limiz için büyük önem tafl yan "2007 Buluflyor" çal flmalar na Odam z tam destek vererek, sektörler itibar ile gelece e haz rlan lmas hususunda önemli raporlar n ortaya ç kar lma çal flmas h zla devam ediyor. LS sistemi pist bitince devreye girecek Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü, devam eden yat r mlarla `aletli inifl sistemi` (ILS) bulunan hava meydan say s n n 22`ye, toplam ILS say s n n ise 34`e ç kaca n aç klad. DHM Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, halihaz rda toplam 20 hava alan nda 32 adet ILS bulundu u, bu yat r mlarla ILS bulunan hava meydan say s n n 22`ye, toplam ILS say s n n ise 34`e ç kaca kaydedildi. Aç klamada, teknik etütlerde daki mevcut piste ILS kurulamayaca n n tespit edildi i belirtildi. Yetkililerden edinilen bilgide mevcut havaalan na teknik olarak ILS sistemi kurulamayaca n n tespit edildi i, öte yandan, geçen Nisan ay nda uzmanlar n a gelerek, yeni pistle ilgili inceleme yapt ve yeni piste ILS kurulaca belirtildi.edinilen bilgide yeni pistin tüm teknik donan mlar n kurulmas na müsait oldu u, pistin tamamlanmas yla havaalan na ILS sisteminin kurulaca vurguland DHM Genel Müdürlü ü`nün aç klamas nda ILS hakk nda da flu bilgilere yer verildi: "ILS aletli inifl sitemidir (Instrument Landing System). Bulut tavan n n düflük, görüfl ve di er meteorolojik faktörlerinin kötü oldu u durumlarda uça n piste elektronik cihazlarla emniyetli olarak inifl yapmas n sa layan bir sistemdir. Olumsuz meteorolojik koflullar n hüküm sürdü ü zamanlarda emniyetli yaklaflma ve inifl için de tercih edilen temel yaklaflma biçimidir. ILS`nin ana fonksiyonu, kötü görüfl flartlar nda uça yere nazaran emniyetli bir flekilde daha fazla alçaltarak, pilotun pisti görmesini sa lamakt r. ILS yard m yla di er sistemlere (VOR/NDB) k yasla yere daha fazla yaklaflarak pisti gören pilot, uçakta bulunan di er elektronik sistemler ve pistte bulunan görsel yard mc lar vas tas yla piste inifli gerçeklefltirir." Baflar l bir hizmet dönemini yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz y l n bitirip yeni bir y la bafllaman n umut ve heyecan n toplum olarak yaflamaktay z y l genel seçimler ve Cumhurbaflkanl nedeniyle ekonomiye tam olarak odaklanman n olmad bir y l olarak geride kalm fl ve Suat ÖZTÜRK neticede son alt y lda yüzde ETSO Yönetim Kurulu 49 luk bir büyümenin yafland ülkemizde 2007 y l Baflkan sonu itibar ile yüzde 5 in alt nda bir büyüme beklenmektedir. Bu gösterge ülke genelinde ifldünyas n n beklenti ve taleplerinin karfl lanamad ve hükümetimizin ekonomiye odaklanamad n göstermektedir. Oysa 2007 Ocak ay nda yapm fl oldu umuz y l sonu de erlendirmemizde 2007 y - l nda yap lacak olan seçimlerin ekonomiye olumsuz yönde etkilememesi ve Ülkemizin büyüme h z n n yavafllat lmamas uyar s nda bulunmufltuk. Bugün maalesef bu endiflelerimizde hakl ç kt m z aç klanan rakamlarla ortaya konulmufltur. Türkiye nin büyüme sürecinin devam ettirilerek, ifl dünyas n n büyük fedakârl klarla tafl d yükler 2008 y l nda azalt lmal d r. Çünkü, geçmifl 6 y lda Ülkemiz büyümesinin temelini teflkil eden özel sektörümüzün 2008 y l nda beklentileri karfl lanmal d r. Baflta istihdam ve enerji üzerindeki a r yükler kald r lmal ve üreten kesim her anlamda desteklenmelidir y l ülkemizin büyümesi anlam nda olumsuz bir y l olmas na karfl n ilimiz ad na olumlu bir y l olarak geride kalm flt r. Odam z n ve ilimizdeki bütün sivil toplum örgütleri ile birlikte kurum ve kurulufllar m z n y llardan beri üzerinde durduklar kronikleflmifl baz sorunlar m z n çözüldü ü yada çözülmesi için çal flma bafllat ld 2007 y l n gelece e daha umutla bakt bir y l olmufltur. Bu anlamda, Havaalan yeni pistinin yap m n n devam etmesi, do algaz ile ilgili sa lanan geliflmeler ve 2008 y - l nda OSB ye do algaz verilecek olmas, Organize Sanayi Bölgesinin 3. k sm n n geniflletilmesi ve altyap ihalesinin yap lacak olmas, TEKNOKENT in kurulufl karar n n Resmi Gazete de yay nlanmas, figem in kurulmas, OSB 3. k s mda 39 yeni müteflebbise arsa tahsisi yap lmas, 2007 y l nda ilimiz ad na önemli kazan mlar n elde edilmifl oldu- unu göstermektedir. Milli Prodüktivite Merkezi ile Odam z n müflterek yürüttü ü "Verimlilik Art rma Projesi" kapsam nda gerçeklefltirilen e itimler ve saha araflt rma çal flmalar da yine ilimiz ad na tarihi bir çal flma niteli i tafl maktad r y l nda uygulanan AB projeleri ile ilimize sa lanan katk da yine önemli bir faaliyet olmufltur. limiz ad na yap lan bu çal flmalar n birço unun Ticaret ve Sanayi Odas uygulay c s olmufl di erlerinde de ise aktif rol alm flt r. Ticaret ve Sanayi Odas olarak ilimizin gelece e güvenle bakmas na vesile olacak önemli çal flmalar yapmaktay z. Valili imiz, Belediyemiz, Üniversitemiz ve ilimizdeki bütün meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar ile birlikte müflterek çal flmalar neticesinde 2008 y l nda da bu çal flmalar m z devam edecektir. Bu vesile ile; 2008 y l n n ilimize ve ülkemize hay rlar getirmesini temenni eder, bütün halk m za ve üyelerimize yeni y lda sa l k, mutluluk ve baflar lar dilerim. Sayg lar mla

6 Aral k 2007 Sayfa 6 Ba c l k; için büyük önem tafl yor... BA CILIK SWOT ANAL Z Düzey- 2 Bölgeleri Kalk nma Program pazarlama araflt rmalar kapsam nda 26 ürün için yap lan çal flma sonucunda, için ba c l k ve ba l ürünler ön plana ç kt. AB uzman Efrah Ceyhan, 1 Aral k 2007 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odas `nda yap lan toplant da, TRB1 illerini oluflturan Malatya, Bingöl, ve Tunceli illerinde seçilen 26 üründe pazarlama araflt rmalar n n yürütüldü ünü söyledi. Tar m l Müdürlü ü, Z raat Odas, tar msal kooperatifler ve çok say da çiftçinin kat ld toplant da ba c l k ile ilgili de- erlendirmeler ve yap lan çal flmalar ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, TRB1 bölgesinde yer alan Tunceli`de su ve su ürünleri, et ve et ürünleri, Malatya`da kay s, Bingöl`de ceviz, bal, et ve et ürünleri, `da ise ba c l k ve ba l ürünlerin tespit edildi ini belirterek, dünyada yaklafl k 7,5 milyon hektar alanda yafl üzüm üretildi ini, Türkiye`de ise yaklafl k 525 bin hektar ba alan nda y lda 3,5 milyon ton civar nda üzüm üretimi yap ld n kaydetti. Bu üzümlerin yüzde 30`unun sofral k, 37`sinin kurutmal k, 30`unun pekmez, pestil, sucuk ve fl ra olarak de erlendirildi ini ifade eden Ceyhan, yüzde 3`ünün ise flarapl k olarak kullan ld n belirtti. Ceyhan, flöyle dedi: ```da ba c l k çok eskiye dayanmas na ra men mevcut ba lar n önemli k sm nda geleneksel yetifltiricilik figem de 15 firma üretime geçti... Valili i, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odas, ELS AD ve ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin deste i ile kuruluflu gerçeklefltirilen ve Ülkemizdeki 7. merkez olarak kurulan figem de faaliyete geçen firma say s 15 oldu. figem yönetimi taraf ndan yap lan aç klamada, Kuzey rlanda`n n kalk nma modelini oluflturan bu merkezlerin, küçük giriflimcilerin ifl kurmas n ve gelifltirmesini destekleyen, kolaylaflt - ran, iflletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklar n art rd belirtilerek, merkezin, Türkiye için yeni say labilecek bir istihdam yaratma ve ifl kurma modeli oldu u vurguland. Yap lan aç klamada, merkezin kurulmas nda, Valilik, Belediye, ETSO ve sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok destek al nd ifade edirek, burada 70 dönüm alan içerisinde iflletmelere, mekan, yönetim-dan flmanl k, makina al mlar nda uygun kredi, e itim, ofis hizmetleri, pazarlama ve d fl ticaret, AB projeleri haz rlama, tan t m, muhasebe ve sekreterya desteklerinin verildi i ifade edildi. Aç klamada ```daki giriflimcilerimiz merkeze yo un ilgi gösterdiler. Yaklafl k 300`e yak n baflvuru ald k. Bunlar de erlendirdi imizde mevcut yerlerimiz 28`le s n rl kald ndan, talebi karfl lamad ndan bu say y 32`ye ç kard k. Ayr ca mekanlar m z biraz daha büyüterek giriflimcilerimize desteklerimiz oldu. 32 iflletmenin 15`i üretime bafllad. Geri kalanlar n da flirket kurulumlar ve makina al mlar devam ediyor. figem çat s alt nda her iflletmemizde flu anda 10 istihdam olmak üzere ortalama 150 istihdam görülmektedir.`` dendi. uygulanmaktad r. Bu da ba c l ktaki yeni teknik ve teknolojik geliflmelerle bunlar n kullan - m nda yetersiz kal nd n göstermektedir. Bu durum, mevcut ba alanlar nda verim düflüklü- üne neden olmaktad r. `da üzüm ve üzümsü meyveler, toplam meyve üretiminin yaklafl k yüzde 59`luk k sm n oluflturmaktad r. fiarapl k üretimde, Malatya`dan önde, Malatya ise sofral k üzüm üretiminde - ` n önünde yer almaktad r.`` `da Bo azkere ve Öküzgözü üzümlerinin üretiminin çiftçi aileler taraf ndan ba larda gerçeklefltirildi ini ifade eden Ceyhan, bu tarz üretim yap s n n dünyada üretim yap lan baflka yörelerde de mevcut oldu unu söyledi. ABD`nin Kaliforniya eyaletindeki aile ba c l k iflletmelerinin yap s n n bu aç dan örnek al nabilecek nitelikte oldu unu kaydeden Ceyhan, flöyle konufltu: ``Eyalet 12 ayr flarapl k üzüm üreten bölgeye ayr lm fl. Bu 12 ayr bölgedeki küçük aile iflletmeleri yaklafl k 45 grup alt nda örgütlenerek, bir flarapç l k federasyonu oluflturmufllar. Bunlar kendi markalar n oluflturarak flu anda yaklafl k 70 ülkeye ihracat yapmaktad rlar. `daki üzüm üreticilerinden farkl olarak buradaki iflletmeler kendi markalar ad alt nda flarap ürütmektedirler.`` Kriz sonras en düflük büyüme Türkiye y l n üçüncü çeyre inde yüzde 2 ile beklentilerin oldukça alt nda büyüdü. Bu rakam 2002 y l 1. çeyre inden bu yana en düflük büyüme oran n ifade ediyor. Türkiye ekonomisinde yavafllama y l n üçüncü çeyre inde de sürdü. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, üçüncü çeyrekte Gayri Safi Milli Has la (GSMH) yüzde 2, Gayri Safi Yurtiçi Has - la (GSYH) yüzde 1.5 art fl gösterdi. 9 Ayl k Büyüme Hedefin Alt nda Y l n dokuz ayl k döneminde büyüme yüzde 5 lik hedefin alt nda kald. Bu dönemde GSMH art fl yüzde 4, GSMH art fl da yüzde 3.8 olarak gerçekleflti. KOB ler için "Çevre Mevzuat Veri Taban " Web üzerinden eriflime aç ld K OSGEB, Hacettepe Üniversitesi, OS- T M ve Ekodenge fiti iflbirli inde gerçeklefltirilen "Türk KOB leri çin AB Çevre Müktesebat na Uyum le lgili Bilgi Sisteminin Kurulmas Projesi" tamamlanm fl ve KOB lerin çevre konusunda Ulusal program n önceliklerine göre almas gereken kurumsal ve idari önlemler hakk nda rehberlik etmek üzere "Türkiye için Çevre Mevzuat Veri Taban " oluflturulmufltur. Sözkonusu veri taban çevreye iliflkin AB ve Türk mevzuatlar n ve ilgili klavuzlar içermekte olup, web adresi üzerinden eriflime aç lm flt r. Güçlü Yanlar Ülkemizde ve Tüm Dünya da sevilerek tüketilen bir meyve olmas Sofral k Üzüm Üretimi Özellikle a n beyaz adl üzümün oldukça geççi bir çeflit olmas, raf ömrü ve raf görselli inin yüksek olmas ayr ca stoklamaya uygun bir çeflit olmas Siyah bir çeflit olan Öküzgözü üzüm çeflidinin otoriteler taraf ndan ülkemizin en iyi flarapl k çeflidi olarak gösterilmesinin yan s ra çok iyi bir tad ve aromas n n yan s - ra ince kabu u ile de aranan bir sofral k çeflit olmas fiarapl k üzüm üretimi Ülkemizin en iyi flarapl k çeflitleri olarak bilinen Öküzgözü ve Bo azkere üzüm çeflitlerinin bu bölge haricindeki di er bölgelerde ayn kalitede ürün vermemesi ve tamamen bölge ekolojisine adapte olmufl olmalar Üzüm Suyu Üretimi lde üretilen üzümleri al p iflleyen Dimes ve Kavakl - dere üzüm sular iflleme tesisleri bulunmaktad r. Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) Bu yönde kurulacak sanayi için üzüm hammaddesinin yeterli olmas Zay f Yanlar Ba c l k Üzümün de erlendirme alanlar n n/sanayi sektörünün gelifltirilmemifl olmas Sofral k Üzüm Üretimi Hasat sonu dönemlerde fiyatlarda düflüfl yaflanmaktad r fiarapl k üzüm üretimi Dinsel sebeplerden dolay yetifltiricilerin ürünlerini flarap fabrikalar na vermemeleri Üzüm Suyu Üretimi fiu andaki fiyatlar n üzüm suyu için oldukça yüksek olmas Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) ilde bu yönde standartlar ölçüsünde faaliyet gösteren firmalar azd r. Küçük aile iflletmelerinde üretilen her ürünün de iflik kalite ve standartta olmas F rsatlar Ba c l k Uluslar aras geçerlilikteki uygun üretim teknik ve standartlar ile çok büyük de erler yarat labilir Sofral k Üzüm Üretimi Sa l kl yaflam e ilimlerinin üzüm tüketimini teflvik etmesi fiarapl k üzüm üretimi Serbest piyasa ekonomisi sayesinde daha fazla say da flarap üreticisinin sektöre girmesi ile flarapl k üzüm tüketiminde beklenen art fl. Üzüm Suyu Üretimi Özellikle siyah üzüm ve suyunun antioksidan madde içermeleri nedeniyle tüm Dünya daki tüketimleri yükselen bir trend izlemektedir. Bu nedenle her geçen gün talepleri artmaktad r. Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) Baflta orcik (sucuklu ceviz) olmak üzere pekmez, pestil, kesme gibi ürünlerin sevilerek tüketilmesi, özellikle büyük flehirlerde aranan çerezlik ürünlerden olmas. Tehditler Ba c l k klim de iflikli i ve kurakl k üretim miktar n n önümüzdeki y llarda düflmesine neden olabilir. Sofral k Üzüm Üretimi Üzüm üretiminde çiftçiye ba l azalma fiarapl k üzüm üretimi fiarap fabrikalar n n ödedi i ÖTV fiarap üreticilerin aralar nda anlaflarak üzüm fiyat n afla ya çekmeleri Üzüm Suyu Üretimi klim de iflikli i ve kurakl k üretim miktar n n önümüzdeki y llarda düflmesine neden olabilir.

7 Aral k 2007 Sayfa 7 FUARLAR FUARLAR TAKV M Yurtiçi Fuarlar Takvimi Fuar Organizatör Tarih Yer 7.Gourmexistanbul'08 Grupmedya Fuarc l k Ocak 2008 stanbul 3.Wineistanbul'08 Grupmedya Fuarc l k Ocak 2008 stanbul Gapshoes Akort Tan t m Ocak 2008 Gaziantep 23. zmir Ayakkab, Çanta zfafl fuarc l k Ocak 2008 zmir SUGA 2008 stanbul G da Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul stanbul G da-tek 2008 Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul Özel Markal Ürünler Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul EduTurk Yurtd fl E itim Adres Fuarc l k Ocak 2008 Ankara Anfafl Hotel Equipment Anfafl Antalya Fuar Ocak 2008 Antalya 7. Ekoloji Organik Ürünleri Asdf Reklamc l k Ocak 2008 stanbul Optik 2008 E Uluslararas Fuar Ocak 2008 stanbul Aysaf ' 2008 Rdf Fuarc l k Ocak 2008 stanbul Çukurova Kitap Fuar Tüyap Ocak 2008 stanbul Çukurova E itim Fuar Tüyap Ocak 2008 stanbul V lla Decor Fuar Demos Fuarc l k Ocak 2008 Ankara Yurtd fl Mümessillik Fuarlar Takvimi Fuar Organizatör Tarih Yer Zow Çin Survey Fuarc l k Eylül 2008 Çin ISPO - Winter Real Fuarc l k Ocak 2008 Almanya Ispov s on Real Fuarc l k Ocak 2008 Almanya Beautyworld Frankfurt Messe Frankfurt Ista Ocak 2008 Almanya Planete Meuble Promosalons Fuarc l k Ocak 2008 Fransa Nortec Hamburg Messe Turk y Ocak 2008 Almanya Christmasworld Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Paperworld Frankfurt Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Texworld USA Autumn Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Partner Pferd Feustel Fairs & Trav Ocak 2008 stanbul Intersec Middle East Messe Frankfurt Ocak 2008 stanbul Domotex Hannover Hannover Messe Inter Ocak 2008 Almanya Zak Garmentech Expert International Ocak 2008 Bangladefl MEMEX Machine 2007 Expert International Ocak 2008 Bangladefl Heimtextil Frankfurt Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Ambiente Russia Messe Frankfurt Ocak 2008 Rusya ZOW Çin Survey Fuarc l k Eylül 2008 Çin Yurtd fl Organizasyon Fuarlar Fuar Organizatör Tarih Yer WWD Mag c & Spow ITKIB fiubat 2008 ABD Preta A Porter Paris ITKIB fiubat 2008 Fransa PURE LONDON ITKIB fiubat 2008 ngiltere ISM 2008 Istanbul hratç lar B Ocak 2008 Almanya JEANSHOW Türkel Fuarc l k Ocak 2008 Rusya MOSSSHOES Ezgi Ajans Fuarc l k Ocak 2008 Rusya V cenzoro W nter Rotaforte A.fi Ocak 2008 talya Contractworld Hannover Messe Ocak 2008 Almanya 6. Mach tech Fuar Expotim Uluslararas F Ocak 2008 Suriye Genifl bilgi: / ULUSLARARASI MEYVE,SEBZE T CARET FUARI 7-9 fiubat 2008, BERL N / ALMANYA 7-9 fiubat 2008 tarihleri aras nda Almanya'n n Berlin flehrinde FRUIT LOGISTICA - Uluslaraaras Meyve, Sebze Ticaret Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu 2008 y l nda 5.kez Akdeniz hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Fuar ile ilgilenen firmalar n do rudan Akdeniz hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i ile en geç 17 Ekim 2007 tarihine kadar temasa geçmeleri gerekmektedir. ESE 2008 AVRUPA SU ÜRÜNLER FUARI N SAN 2008, BRÜKSEL/BELÇ KA Brüksel / Belçika'da Nisan 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan ESE 2008 Avrupa Su Ürünleri Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. AGRITECHNICA - TARIM MAK NALARI KASIM 2008, HANOVER/ALMANYA Dünyan n en büyük tar m makinalar fuar AGRITECHNICA Kas m 2007 tarihleri aras nda Almanya'n n Hanover flehrinde düzenlenecektir. Daha fazla bilgi için Odam za baflvurabilirsiniz. INTERPACK 2008 FUARI, N SAN 2008 DÜSELDORF/ALMANYA Düseldorf / Almanya'da Nisan 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan INTERPACK 2008 Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. SIAL CHINA 2008, MAYIS 2008 fihangay-ç N HALK CUMHUR YET fihangay/çin Halk Cumhuriyeti'nde May s 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan SIAL CHINA 2008 Fuar 'n n Türkiye Milli kat - l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. "ÜRET MDE YEN L KÇ TEKNOLOJ LER FUARI" 7-8 fiubat 2008, Mumbai / Hindistan Hindistan Büyükelçili i taraf ndan al nan yaz da, 7-8 fiubat 2008 tarihlerinde Hindistan' n Mumbai flehrinde "Üretimde Yenilikçi Teknolojiler Fuar "n n düzenlenece i bildirilmifltir. An lan fuara iliflkin detayl bilgi web adresinde yer almaktad r. Üyelerimize duyurulur. PETERSBURG K TAP FUARI Rusya n n St. Petersburg flehrinde bir kitap fuar düzenlenecek Nisan 2008 tarihlerinde Lenexpo Kompleksi nde gerçeklefltirilecek St. Petersburg International Book Salon fuar, Russian Book Union taraf ndan organize ediliyor. Ayr nt l bilgi için e-posta: Web: "Karachi International Trade Show" 3-6 May s 2008, Karaçi, Pakistan 3-6 May s 2008 tarihinde Pakistan n Karaçi flehrinde "Karachi International Trade Show"n n düzenlenece i bildirilmektedir. Fuar için detayl bilgiye adresinden ulafl labilir. Tel: Faks : "Pune Expo 2008 Fuar " 28 fiubat-3 Mart 2008 tarihlerinde Hindistan n Pune flehrinde, otomobil, otomobil parçalar, mühendislik, otomasyon, bilgi ve iletiflim teknolojileri, altyap, e itim konular n içeren "Pune Expo 2008 Fuar "n n düzenlenece i bildirilmektedir. Fuara kat lmak isteyen firmalar sitesinden detayl bilgi alabilirler. Tel: NÜRÜNBERG OYUNCAK FUARI Almanya n n Nürnberg kentinde oyuncak fuar düzenlenecek fiubat tarihleri aras nda yap lacak olan International Toy Fair Nürnberg Fuar nda 60 ülkeden 2 bin 50 kat l mc marka en yeni ürünlerini sergileyecek. Oynayarak Ö renme temal fuara kat lmak isteyen firmalar adresinden detayl bilgiyi edinebilirler. Fuar girifl biletleri ise Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odas Fuar Bölümü nden temin edilebiliyor.

8 Y l:12 Say : 138 ARALIK 2007 Teflviklerin Bölgemizde 15 y l süre ile uygulanmas için çal flma bafllat ld... Aralar nda Ticaret ve Sanayi Odas n n da bulundu u Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi`ndeki 24 oda ve borsa baflkanlar yeni teflvik yasas için hükümete sunmak amac yla ortak rapor haz rlad. Raporda, 21 il için teflvik yasas n n 15 y l süreyle uygulanmas n isteniyor. Raporda, Türkiye ekonomisinin bugün en önemli gündem maddelerinden birinin Do u ve Güneydo u Bölgelerinin ekonomik anlamda istenilen noktada bulunmad ifade edilerek, bölgede yaflanan bir çok sosyal sorunun kökeninde bu noktan n önem arz etti i inanc nda olduklar kaydedildi. Raporda, mevcut 5084 say l teflvik kanunun yaln z Do u ve Güneydo u`daki illerde 15 y l süre ile uygulanmas, teflvik yasas n n, yasadan önce yap m tamamlanm fl ve üretime geçmifl tüm iflletmeleri kapsamas gerekti i belirtildi. Raporda, bölgede üretilen ürünlerin pazara ve limana ulaflmas nda nakliye deste i verilmesi, bu deste in akaryak ttan ÖTV`nin al nmamas fleklinde olabilece i önerisinde bulunuldu. Sektörel ve bölgesel bir uygulaman n talap edildi i ve böylelikle bölge illerinin yat r mlar aç s ndan daha cazip olaca belirtilen raporun, 2008 y l n ilk aylar nda gündeme al nmas bekleniyor. Sadece 21 ilde tekrar devam etmesi ve devam edecek sürenin de yaklafl k 15 y lla belirlenmesinin istendi i rapor, öncelikle TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu`na sunulacak. Ard ndan Ekonomik Sorunlar De erlendirme Kurulunda gündeme al nmas amac yla Baflbakan Yard mc s Prof. Dr Naz m Ekren`e arz edilecek. Hisarc kl o lu, Balkan Odalar Birli i Baflkanl n devrald Balkan Odalar Birli i Genel Kurul Toplant s 29 Kas m 2007 tarihinde Bükrefl te yap ld. Genel kurulda, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu 2008 y l dönem baflkanl n Romanya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Dragos Seuleanu dan devrald. Hisarc kl o lu, genel kurulda yapt konuflmada, "Halihaz rda yaklafl k 15 bin Türk firmas ve 20 bin ifl adam m z, balkanlarda faaliyet göstermektedir. Tarihi ba lar ve ortak kültürü ile, Türkiye, bölge ülkesi olarak, gerek bölgesel iflbirli inin tesisine, gerek Balkan ülkeleri ile ikili iliflkilerine özel önem vermektedir. Bu anlay flla, Balkan Odalar Birli inin dönem baflkanl n ikinci kez devralmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. Odam z 14. Meslek Grubu geniflletilmifl toplant s yap ld 04 Aral k 2007 tarihinde sabah ve ö leden sonra olmak üzere iki ayr oturum halinde yap lan Odam z n 14. Meslek Komitesi geniflletilmifl toplant lar yap ld. Sabah gerçeklefltirilen oturuma Temizlik ve Güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz, ö lenden sonraki oturuma ise Sigorta, E itim, Pastane sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz kat ld lar. 14. Meslek Komitesini Oda Meclisimizde temsile eden Zülküf Alt ndafl, Ünal Bingöl ve Burhan Baflbu sektörün sorun ve beklentilerinin tespit edilmesi amac ile toplant ya kat lan sektör temsilcilerine Anket uygulamas yaparak, anket sonuçlar na göre öne ç kan sorunlar özetleyip, beklentiler do rultusunda çal flma yapacaklar n ifade ettiler. Devam Sayfa 4 te ETSO Baflkan Suat Öztürk, spor Baflkanl na seçildi Aral k Cumartesi günü Ö retmenevi Toplant Salonu nda yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda Kayyum Heyeti nde de görev yapan ETSO Baflkan Suat ÖZ- TÜRK, spor Kulübü Baflkanl na seçildi 26 Ekim de yarg taraf ndan atanan 16 kiflilik Kayyum Heyeti nden 14 ismin yerald Suat Öztürk Baflkanl ndaki yeni yönetime 6 yeni isim ilâve edilirken, 20 Üye den oluflan spor Yönetim Kurulunda Odam z Yönetim Kurulu Üyesi M.Mahir Cihangiro lu da Genel Sekreter olarak görev ald. spor Kulübü Derne i nin Ola anüstü Genel Kurul Toplant s genifl bir kat l mla15 Aral k tarihinde Ö retmenevi Toplant Salonu nda gerçeklefltirildi. Kayyum Heyeti, ETSO Baflkan Suat Öztürk ün Kulüp Baflkanl gibi zor bir görevi kabul etmesinden dolay teflekkür ettiler. Salona "Ben yok, bizler var z" diye seslenen ETSO Baflkan Suat Öztürk, n tamam n n, taraftar ve bas nla birlikte tüm katmanlar n deste- iyle baflar l olunaca n söyledi. spor Kulübünün 15 Aral k 2007 tarihinde ki, genel kurul öncesi ETSO da bir araya gelen Kayyum heyeti, kulübe tüm l lar n sahip ç kmas yönünde bir bas n toplant s yaparak, kulüp yönetimnde bulunmak isteyen her kesime ça r yapt lar. Vali Muflmal ve ETSO Baflkan Öztürk Karadiniz Birlik Ya Fabrikaz n ziyaret ettiler ETSO Baflkan Suat Öztürk le, birlikte Karadeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret eden Valisi Muammer Muflmal, tesisin kapanmamas için gayret göstereceklerini söyledi. Valisi Muammer Muflmal ve ETSO Baflkan Suat Öztürk, 17 Aral k 2007 tarihinde Karedeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret ederek, Fabrika Genel Müdürlü ü nce 10 Ocak 2008 de al nan ve kamuoyuna duyurulan fabrikan n kapanma karar ile ilgili yetkililerden bilgi ald lar. Devam Sayfa 4 te

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da Giresun 22 A ustos 2008 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Sayfa 3 te Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da Küçük flletmeler için Yeni Kredi Program Sayfa 21 de Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te Arz Fazlas

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı