ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 12 SAYI: 138 ARALIK 2007 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi 2007 y l Ocak ay nda ilan edilen ve y l içerisinde gerçeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam z, y l sonu itibar ile belirlenen hedeflere ulaflman n mutlulu unu, üyelerimiz ve halk m zla paylafl yor... ETSO Baflkan Suat Öztürk, 2007 y l nda Odam z taraf ndan gerçeklefltirilece i aç klanan hedeflerin y l sonunda tutturulmufl olmas n n, ilimiz ad na önemli kazan mlar sa lad n belirtti. Ocak 2007 ay içerisinde ETSO taraf ndan ilan edilen ve 2007 y l hedefleri olarak kamuoyu ile paylafl lan, OSB 3. k s m n geniflletilmesi, TEKMER in kurulmas, MPM e itimlerinin verilmesi, AB Projelerinin uygulanmas, Oda bünyesinde sürekli e itim merkezi ve bilgisayar laboratuar kurulmas, figem çal flmalar na destek sa lanmas, Bulufluyor çal flmalar nda yer al nmas gibi bir çok hedef y l sonu itibar ile gerçeklefltirilmifltir. Haberi Sayfa 5 te Baflar l bir hizmet dönemini yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz Suat ÖZTÜRK ETSO Yön.Kur.Baflkan 2007 y l n bitirip yeni bir y la bafllaman n umut ve heyecan n toplum olarak yaflamaktay z y l ülkemizde genel seçimler ve Cumhurbaflkanl seçimleri nedeniyle, ekonomiye tam olarak odaklanman n olmad bir y l olarak geride kalm flt r. Yaz s Sayfa 5 te 3. OSB altyap ihalesi yap l yor 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyap ihalesinin Ocak 2008 ay nda yap lmas için çal flma bafllat ld. OSB Mütevelli Heyeti Baflkan Yard mc s ve ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi`nin yollar n n yap m için çal flmalar n devam etti ini ve yat r ma haz r hale getirilmesi için çal flmalar n tamamlanmak üzere oldu unu söyledi. Devam Sayfa 3 te ÜYELER M ZE ÖNEML DUYURU 5174 say l Kanunun 10.maddesi; içinde bulunulan y ldan önceki iki y ldan itibaren, adresleri ve durumlar tespit edilemeyenler ile bu süre zarf nda aidatlar n ödememifl olanlar n 2008 y l Ocak ay içerisinde Oda kay tlar n n resen silinmesi amir hükmündedir. Yasa gere i ve Bakanl k talimatlar do rultusunda resen kay t silme ifllemi 2008 Ocak ay içerisinde yap lmak zorundad r. Üyelerimiz ad na daha sonra istenmeyen olumsuzluklar ve hukuki durumlar n yaflanmamas için, aidatlar n y l sonuna kadar yat rarak üyeliklerini kaybetmemeleri önemle duyurulur. Odam zda Bayramlaflma Kurban Bayram n n ikinci günü, ETSO Meclis Salonunda bir araya gelen Odam z Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri ile Odam z Personeli bayramlaflma törenine kat ld. Baflkan Suat Öztürk ün üyelerimize yönelik bayram mesaj, Sayfa 3 te Ba c l k; için büyük önem tafl yor... uzman Efrah Ceyhan, 01 ABAral k 2007 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odas `nda yap lan toplant da, TRB1 illerini oluflturan Malatya, Bingöl, ve Tunceli illerinde seçilen 26 üründe pazarlama araflt rmalar n n yürütüldü ünü söyledi. Ceyhan, için Ba c l k sektörünün büyük önem tafl d n belirterek yap lan çal flma hakk nda kat l mc lara bilgi verdi. Haberi Sayfa 6 da Ba c l k Sektörü SWOT Analizi Yap ld... Sayfa 6 da Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi nde "Tekmer" anlat ld Odam z KOSGEB Sinerji Oda n n organizasyonunda, Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi taraf ndan sanayiciler ve ö retim üyelerine yönelik Teknoloji Gelifltirme Merkezleriyle ilgili bilgilendirme toplant s 12 Aral k 2007 tarihinde yap ld. Üniversite-Sanayi flbirli i Merkezi nde yap lan toplant ya, Üniversite Sanayi flbirli- i Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erhan Ak n, Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk Erifl, KOSGEB Sinerji Oda Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Orhan, fakülte dekanlar, ö retim üyeleri, sanayiciler ve sivil örgütü temsilcileri kat ld. Devam Sayfa 3 te 2008 y l n n bütün halk m za ve üyelerimize hay rlar getirmesini temenni eder; Yeni y lda; sa l k, mutluluk ve esenlikler dileriz... Ticaret ve Sanayi Odas Avrupa l lar Derne inden Odam za ziyaret... Sayfa 3 te

2 Aral k 2007 Sayfa 2 ''Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay '' Yap ld Sivil toplum örgütlerinden oluflan Anayasa Platformu Giriflimi taraf ndan düzenlenen ''Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay '' 8-9 Aral k 2007 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçeklefltirildi. Çal fltaya, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, eski Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan fiemsi Bayraktar, T SK Baflkan Tu rul Kudatgobilik, TESK Baflkan Bendevi Palandöken, HAK- fi Baflkan Salim Uslu, KAMU-SEN Baflkan Bircan Aky ld z, AS- KON Genel Baflkan Mustafa Koca, Memur- Sen Genel Baflkan Dr. Ahmet Aksu, TÜG K Baflkan Hazim Sesli, TÜG AD Baflkan Murat Sarayl, TUSKON Baflkan R zanur Meral, TBB Baflkan Av. Özdemir Özok, Televizyon Yay nc lar Derne i Baflkan Nuri Çolako lu ile TOBB, Hak- fl, Memur-Sen, Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i, Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i, KADER, MÜS AD, Türk- fl, Türkiye Ziraat Odalar Birli i, Türkiye Kamu- Sen, TESK, T SK, TÜS AD, TÜG K, Türkiye Barolar Birli i, Türkiye Genç fladamlar Derne i, TUSKON, Televizyon Yay nc lar Derne- i ve TÜRKONFED'ten temsilciler kat ld. BAfiSA LI I y llar aras nda 29 y l süreyle Odam z n Genel Sekreterli ini yapm fl ve bu süre içerisinde önemli hizmetler vermifl olan, Say n Osman DEM RTAfi Vefat etmifltir. Camia olarak, merhuma Yüce Allah (c.c.) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n Süleyman GÜL ün annesi, Odam z Baflkanl k Dan flman Say n Selahattin ÖZ ün anneannesi, Say n Cevriye GÜL Vefat etmifltir. Merhumeye Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, yapt aç klamada, anayasa çal flmalar na sivil toplum ve meslek örgütleri olarak katk da bulunmak istediklerini söyledi. Hisarc kl o lu, sürecin desteklendi ini ortaya koyman n ve katk sa laman n önem tafl d n belirtti. Hisarc kl o lu, ''TÜS AD' n bir öneri paketi vard. Her grup, sivil toplum örgütü böyle bir öneri paketi mi belirleyecek?'' fleklindeki soruya ''Her düflünen insan n ayr fikri var. Her grubun ayr bir düflüncesi var. Bu çerçevede herkes görüfllerini söyleyecek'' dedi. Anayasa Platformu Giriflimini oluflturan kurumlar: TOBB, ASKON, HAK- fi, KA-DER, KA- G DER, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, MÜS - AD, TESK, T SK, TUSKON, TÜG AD, TÜ- G K, TÜRK- fi, TÜRKONFED, TÜS AD, TVYD VE TZOB dan olufluyor. Çal fltay n amac : Arama Konferans yöntemiyle Türkiye nin gelecek tasavvurlar n ve bunun anayasal yans - malar n tart flaca Anayasa Platformu Ulusal Çal fltay nda, anayasan n dinamiklerini oluflturacak temel ilkelerin belirlenmesi hedefleniyor. Hisarc kl o lu: Yüzde 7.5 in alt baflar s zl k Baflkan Rifat Hisarc k- yüzde 7.5 un al- TOBBl o lu, t ndaki büyümenin ekonomide baflar - s zl k olaca n söyledi. Hisarc kl o lu, son 6 y lda yüzde 49 luk müthifl bir büyüme yafland - n, bu büyümenin yüzde 39.5 inin Türk özel sektörü sayesinde oldu unu belirtti. Türkiye nin dünyan n en büyük 17. ekonomisi haline geldi ini belirten Hisarc kl o lu, bundan sonra yüzde 7,5 alt ndaki büyümenin baflar s zl k olaca n bildirdi. BAfiSA LI I Odam z Personeli Say n Ahmet ALTUNGÖK ün babas, Say n Kamber ALTUNGÖK Vefat etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI YEN ÜYELER M Z fiafak Bilgi Tek. Pazarlama ve Servis Ltd.fiti. Yeni Mah. Gazi Cad. No:38/2 Özercan Sa l k Hizmetleri E itim nfl. G da Telek. San. Tic.Ltd.fiti. cadiye Mah. Balakgazi Cad. Sabuncu Ap.No:16/3 S.S. Bay r Oba Konut Yap Koop. Cumhuriyet Mah. Gazi Osman Pafla Sk. Oba Konut fiantiyesi Kemal ÇAPAR Gazi Cad. Yüce Psj. No:2/208 Berna NC RC Detay Mimarl k Bürosu Nailbey Mah. Yeflildere Sk. Saraçlar flmerkezi No:2/4 ZEO Müh. nfl.g da Mad. Turz. San. Ve Tic.Ltd.fiti. Çarfl Mah. Kutlu Sok. No:28/A zzet Ersin KILIÇ R zaiye Mah. nönü Cad. No:60/D Engin KILIÇ Çarfl Mah. Nalbant Sok. No:10 H d r YILMAZBAfi R zaiye Mah. fi.bnb.sabri Sok. No:5/D Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. stasyon fiubesi Bosna Hersek Bulvar stasyon Cad. No:78/E Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Harput fiubesi Yaflar Do u Cad. No:63 Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Hazar fiubesi zzetpafla Mah.fi. lhanlar Cd. No:23/A Aras Kargo Yurtiçi Yurtd fl Tafl mac l k A.fi. Çaydaç ra fiubesi Üniversite Mah. N.Çiftçi Cd. Kapaspo lu AP. Alt No:148 Bulutlar Endüstriyel nfl. Tem.G da Tar m Hayv. Paz.San.Tic.Ltd.fiti. Malatya Yolu 8. Km. figem Merkezi Nihat Canpolat Nak.Turz. Tem. ml. th. hr. Paz.San.ve Tic.Ltd.fiti. zzetpafla Mah. Büyük Çarfl Kat:2/241 Borsakent nternet ve Biliflim Hiz. Tah. nfl. Pet.Ürn.San.Tic.Ltd.fiti. cadiye Mah. Yakup fievki Cd. M.Arslan flhan N:5/A Aymes Mekanik Tesisat Havand rma Endst. Mak. nfl. ve Mlz. Tafl.G da.paz. t. h.san.tic.ltd.fiti. zzetpafla Mah. fi. lhanlar Cad. Göktayo lu flhan Kat:2/211 Ermercan nfl. Nak. Besicilik Tem. Ve Pet. San.Tic.Ltd.fiti. Çarfl Mah. Ali Kent flmerkezi Kat:2/209 Da dö en G da nfl. Ve Tah. Nak. San.ve Tic.Ltd.fiti. M.Pafla Mah. F.Memiflo lu Cad. No:46/B Halil KAYA F rat Eczanesi R zaiye Mah.Yunus Emre Bulv. No:128/A Tuba Kaya KARATAfi Tuba Eczanesi R zaiye Mah. nönü Cad. No:65/A

3 Aral k 2007 Sayfa 3 3. OSB altyap ihalesi yap l yor Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyap ihalesi Ocak 2008 ay içerisinde yap l yor. OSB Mütevelli Heyeti Baflkan Yard mc s ve ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi`nin yollar n n yap m için çal flmalar n devam etti ini ve yat - r ma haz r hale getirilmesi için yürütülen haz rl klar n da tamamlanmak üzere oldu unu söyledi. fieker Fabrikas `ndan al nan arazi üzerinde yap lacak altyap çal flmalar için Ocak ay nda gerçeklefltirilecek ihalenin ard ndan ihaleyi kazanacak firman n çal flmalar n 2009 y l nda tamamlamas n planlad klar n belirten Öztürk, "Buradaki çal flmalar n tamamlanmas n n ard ndan yat r m için gerekli çal flmalar bafllayacak. Bu bölgede yap lacak yat r mlarla ilimiz sanayi alan nda daha da büyüyecek ve özellikle istihdam konusunda yaflanan s k nt n n afl lmas nda büyük bir rahatlama yaflanacakt r" dedi. Baflkan Öztürk, 1. ve 2. organize sanayi bölgelerinde yat r mlar n devam etti ini belirterek flunlar söyledi: "2. OSB`de son olarak iki arsay daha yat - r m talebinde bulunan firmalara tahsis ettik. Yap - lan yat r mlar ilimizin sanayide büyümesine ve etkin bir hale gelmesine katk sa lamaktad r. 3. OSB`nin de devreye girmesiyle birlikte gerçekten büyük ve önemli yat r mlar n ilimize gelmesini bekliyoruz. Çünkü ilimiz gerek havaalan pistinin büyütülmesi, gerek do al gaz kullan m na kavuflmas nedeniyle yat r mc lar n ilgisini çekmeye bafllad. Biz de bu ilgiyi en iyi flekilde de erlendirmek ve kullanmak istiyoruz. Büyük firmalar n yetkilileri ile sürekli olarak temas halindeyiz. Amac m z onlar n ilimize yat r m yapmalar n sa lamak" dedi. Avrupa l lar Derne i nden Odam za ziyaret Avrupa l lar Derne i, Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. Mehmet Y ld r m 26 Aral k 2007 tarihinde Odam z ziyaret etti. Odam z Baflkan Vekilleri Selahattin Pamukçu ve Yaflar Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi M.Mahir Cihangiro lu taraf ndan kabul edilen, Dernek Baflkan Yard mc s Y l rd m a da yat r m imkanlar ve sa lanan avantajlar konusunda Odam z taraf ndan haz rlanan bir dosya verildi. Almanya`n n Köln flehrinde kurulan Avrupa l lar Derne i nin Kas m 2007 ay içersinde kuruldu unu belirten Dernek Baflkan Yard mc s Mehmet Y ld r m, Avrupa n n çeflitli ülkelerinde yaklafl k olarak elli bin l vatandafl m z n yaflad n belirterek, derne in kurulufl amac n n, yüzy llard r Anadolu`da yaflanan Harput ve kültürünün Avrupa`da da yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas konusunda çal flmalar yapmak, ve Avrupa n n çeflitli ülkelerinde yaflayan l ifladamlar n bir araya getirerek özellikle a yat r m çekmek oldu unu söyledi. ETSO Baflkan Vekili Selahattin Pamukçu da Oda taraf ndan haz rlanan dasyada, da yat - r m yap labilecek öncü sektörler ve ilin avantajlar ile ilgili detayl bilgilerin yer ald n bu bilgilerin Avrupa daki l larla paylafl lmas nda Avrupa l lar Derne i nin önemli bir köprü görevini üslenebilece ini ifade etti. Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi nde "Tekmer" anlat ld Üniversite Sanayi flbirli i Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erhan Ak n, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada, teknoloji gelifltirme merkezlerini ifl adamlar na ve ö retim üyelerine tan tmak üzere bir toplant düzenlediklerini, bu tür toplant lar ile özellikle sanayicilerin KOSGEB projelerinden daha etkin bir flekilde yararlanmas n amaçlad klar n söyledi. Toplant ya konuflmac olarak kat lan Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk Erifl, amaçlar n n Bilim ve teknolojiye dayal yenilikçi sanayi iflletmelerinin kurulmas n teflvik etmek ve onlar n araflt rma-gelifltirme projelerini desteklemek oldu unu belirterek;"bizler burada hem Gaziantep Tekmer in tan - t m n yapacak hem de KOB lere yönelik olarak gerçeklefltirdi imiz destekler hakk nda özellikle sanayicilerimize bilgi verece iz. Günümüzde, sermaye veya emek yo un teknolojiler kullan - larak imalat kapasitelerinin art - r lmas, geliflme için yeterli görülmemekte. Küresel rekabet ortam nda, imalat süreçlerinin araflt rma gelifltirme faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürekli yenilikçi ürünlerin üretilerek piyasaya sürülmesi gerekmekte. Müdürlü ümüz; Güneydo u ve Do u Anadolu Bölgelerimizde bulunan KOB lerimizin rekabetçilik ve yenilik konular nda bilinç düzeyinin yükseltilmesi, AB kaynaklar na ulaflabilmeleri gibi konularda, AB Komisyonuna proje teklifleri sunmaktad r" dedi. Odam zda Bayramlaflma Kurban Bayram n n ikinci günü ETSO Meclis Salonunda bir araya gelen Odam z Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri ve Oda Personelimiz bayramlaflma törenine kat ld. Törende bir de erlendirme yapan Baflkan Suat Öztürk, "Bayramlar insanlar birbirine yaklaflt ran, ayn düflünce ve duygularda buluflturan, günlük kayg ve s k nt lardan uzaklaflt ran topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirli i sa layan özel günlerdir. flte bu duygularla bir Kurban Bayram n daha milletçe idrak etmenin mutlulu unu yaflamaktay z. Bu vesileyle; Darg nl klar ve k rg nl klar unutturan, dayan flmay, yard mlaflmay art ran, hoflgörü, kardefllik duygular n güçlendiren Kurban Bayram n n hay rlar getirmesini Yüce Allah tan niyaz eder; bütün üyelerimizin ve halk m z n Bayram n en içten dileklerimizle kutlar, sa l k ve esenlikler dilerim."dedi. da bütçe aç milyon YTL llerin bütçeye sa lad gelirlerle, bütçeden ald harcamalar karfl laflt r ld nda 81 ilden 15`inin fazla, 66`sinin ise aç k verdi i belirlendi. Bütçesinde aç k veren ller aras nda da bulunuyor Y l n ilk on bir ay nda 15 il bütçeden yap - lan harcaman n çok üzerinde gelir aktararak net bazda milyar YTL`lik "fazla" yarat rken, sa lad gelir bütçeden kendine yap - lan harcamay bile karfl lamayan 66 il 17.2 milyar YTL bütçe aç üretti. 81 ilden 66`s ndan toplanan gelirlerin ise bütçeden bu illere yap lan harcamay karfl lamaya yetmedi i belirlendi. Verdi inden çok alarak bütçe aç yaratan 15 ilin sa lad toplam gelir on bir ayda 17 milyar milyon, bu illere yap lan toplam harcama ise 34 milyar milyon YTL düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu 66 il bütçe gelirlerinin yüzde 10.1`ini yarat rken, bütçe harcamalar ndan yüzde 18.9 pay ald. Bu illere on bir ayda bütçeden 17 milyar milyon YTL tutar nda net aktarma yap ld. Bütçeye verdi inden daha fazlas n alarak net anlamda bütçe aç na yol açan iller s ralamas nda, milyonla, Diyarbak r ve Erzurum un ard ndan üçüncü s rada yer al yor.

4 Aral k 2007 Sayfa 4 Vali Muflmal ve ETSO Baflkan Öztürk; Karadiniz Birlik Ya Fabrikaz n ziyaret ettiler Baflkan Suat Öztürk le, bir- Karadeniz Birlik Ya ETSOlikte Fabrikas n ziyaret eden Valisi Muammer Muflmal, tesisin kapanmamas için gayret göstereceklerini söyledi. Valisi Muammer Muflmal ve ETSO Baflkan Suat Öztürk, 17 Aral k 2007 tarihinde Karedeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret ederek, Fabrika Genel Müdürlü ü nce 10 Ocak 2008 de al nan ve kamuoyuna duyurulan fabrikan n kapanma karar ile ilgili yetkililerden bilgi ald lar. Fabrika Müdürü Sedat Yüceulu iflletme hakk nda verdi i bilgide, y ll k 33 bin ton ayçiçek iflleme kapasitesi olan fabrikada, hammadde s k nt - s nedeniyle geçen y l 20 bin ton, bu y l ise ancak 6 bin ton dolay nda bir üretim yapt klar n söyledi. Bunun; birliklerin s k nt s, tar msal politikalar, küresel s nma, kurakl k gibi birçok sebeplerinin bulundu unu ifade eden Yüceulu, ``Ben burada gelen ayçiçe inin imalat n yapmakla sorumluyum. Bunun d fl ndaki ifller beni aflan konular. Ancak ciddi bir hammadde s k nt m z var`` dedi. Vali Muammer Muflmal yapt konuflmada, fabrikan n kapanmamas için gayret göstereceklerini belirterek, "55 iflçinin çal flt, yaklafl k 30 y ld r burada faaliyet gösteren bir fabrikan n kapanmas, hem buradaki çal flan iflçiler ad na, hem de tüm l lar ad na üzücü bir durum. Konu hakk nda bilgi sahip olmak ve yapabilece imiz bir fley varsa yapmak istiyoruz, bu nedenle fabrikam z ziyarete geldik. Do u Anadolu Bölgesi nde bulunan ilimize çok üst seviyede yat r mlar gelmiyor. Buraya yat - r m için gelen ifladamlar n n önünün aç lmas için gayret gösteriyoruz. Yeni iflyerleri aç lmas, yeni fabrikalar kurulmas için kendilerini teflvik için her konuda yard mc oluyoruz. 30 y ld r faaliyet gösteren fabrikam z n, kapasitesinin yükseltilmesi, daha fazla insan istihdam edilmesi gerekirken, kapanmayla karfl karfl ya kalmas na biz de çok üzüldük. Elbirli iyle ne yap lmas gerekiyorsa fabrikam z n kapanmamas için gayret gösterece iz. Ülkemizde birçok fabrikada s k nt lar mevcut olabilir. Fabrikalar n kapat lmas yla bu s k nt lar gideremeyiz. Önemli olan çözümsüzlü e çare bulmak ve fabrikay çal fl r hale getirmek ve devam ettirmektir." dedi. ETSO Baflkan Suat Öztürk te yapt de erlendirmede fabrikadaki geliflmeleri takip etti ini belirterek, "Biz Oda olarak, Say n Valimiz, Belediyemiz ve di er bütün sivil toplum kurulufllar ile birlikte ilimize bir çivi çak lmas, yeni bir yat r m kazand r lmas için yo un bir gayret gösteriyoruz. limizde uzun y llardan beri hizmet veren bir tesisin kapanma karar bizi üzmüfltür. Bu tür geliflmeler toplumun tüm kesimlerinin moralini bozmakta ve flehir üzerinde olumsuz hava oluflturmaktad r. Bu nedenle Say n Valimizin de iflaret etti i gibi elbirli i ile bu tesisin faaliyetlerini devam ettirmesi hususunda gerekli bütün çal flmalar yapaca z."dedi. Odam z 14. Meslek Grubu geniflletilmifl toplant s yap ld 04 Aral k 2007 tarihinde sabah ve ö leden sonra olmak üzere iki ayr oturum halinde yap lan Odam z n 14. Meslek Komitesi geniflletilmifl toplant lar yap ld. 14 Meslek Komitesi Sektör temsilcileri taraf nda dile getirilen sorunlar ise flöyle özetlendi: E itim Sektörü: Sektörün ciddi anlamda potansiyel olarak iflletme sorunu yaflad, e itim kurumlar olarak gerekli altyap ya sahip olmalar na ra men, iflletme sermayesinin iyi hesap edilememesi nedeniyle sektörde s k nt lar yafland, e itim kurumlar n n çok s k el de ifltirdi i ve bu durumun sektörü olumsuz etkiledi i gözlemlenmifltir. Sigortac l k Sektörü: Sektörün en önemli sorunu, e itim yetersizli i olarak dikkat çekmektedir. ETSO nun sektör temsilcilerine yönelik, gerek mevzuatlar gerekse yeni uygulamalar konusunda e itim deste i vermesi yararl olacakt r. Temizlik Sektörü: Sektörün önündeki en önemli sorun il d fl ndan gelerek da ihale alan firmalard r. Buna ra men l firmalar il d fl nda çok fazla ihale alamamakta ve bu nedenle s k nt lar yaflanmaktad r. Bu konuda sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmeleri önem tafl - makta olup, gereksiz rekabeti önüne geçilmesi gekekti i ifade edilmifltir. Güvenlik Sektörü: Sektörün en önemli sorunu, Güvenlik ihalesi al nan bir kuruluflun bu hizmeti verecek olan Güvenlik flirketi personelinin Valilik ve Emniyet sorgulama sürelerinin uzun olmas d r. Bu nedenle ço u kez güvenlik ihalesine ç kan firma ile ifli alan flirket aras nda sorunlar yaflanmakta, dolay s ile bu sürenin k salt lmas gerekmektedir. SEKTÖREL ANAL Z M. Mahir C HANG RO LU ETSO Yön.Kur.Üyesi 2007 sektörümüz aç s ndan bir hayli dalgal ve risk süregenli inin de iflmedi i bir y l olma özelli i tafl m flt r. Bu pencereden bakt m z zaman sektör içindeki olumsuzluklarda kayda de er bir de iflim yaflanmad. Yine her zamanki birinci sorun olan tahsilat problemi yerini korumufltur. Bununla beraber sektör içinde hareket eden firmalar bekleyen üç ana büyük de ifliklik 2008 y - l bafl nda devreye girecektir. Bunlar kalem kalem ele al rsak; 1. Çerçeve Sözleflme Anlaflmas : Çerçeve Sözleflme Anlaflmas hususunda, firmalar m z n bu konuda çok ciddi alarak bilgilenmeleri gerekmektedir. Ancak, mali yönden düzeltilmesi gereken ana problem damga vergisinin iki kez al nmas d r. Bu konuda baflta TOBB olmak üzere dernekler ve sivil toplum örgütleri gerekli giriflimlerde bulunmufllard r. Umuyoruz ki, bu giriflimler neticesinde Maliye Bakanl bu haks zl - giderecek bir çal flma yapacakt r. 2. Hizmet al mlar : Hizmet al mlar konusu da bir hayli ses getirecek bir düzenleme olarak görülmektedir. Bu al mlar n merkezi olarak yap lmas durumunda (ki merkezi idareni de istedi i budur) firmalar m z n iflbitirmelerinin yetmemesi çok ciddi bir sorun gibi görünmektedir. Lokal firmalar bekleyen en büyük tehlike yeterli ifl bitirme sorunu olarak görülmektedir. 3. e- hale: e- hale dedi imiz, al mlar n elektronik ortamda yap lmas hadisesidir. Bu de ifliklik sektöre hem pozitif hem de negatif etkileri olacakt r. Bu nedenle firmalar m z taraf ndan bu konunun çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bak ld nda, sa l k sektörünü çok ciddi bir de iflim periyodu beklemektedir. Buna haz rl kl olan firmalar m z kesinlikle büyüyecek iken, bu de ifleme ayak uyduramayanlar ise sektör içerisinde hareket kabiliyetlerini kaybedecekleri bir gerçektir y l nda sektörümüzün büyümedi i aksine ciddi bir flekilde küçüldü ü görülmektedir y l problemleri daha geniflleyerek 2007 y l nda kendini daha a r bir flekilde hissettirmifltir. Pazar daralmalar, yat r mlar n düflük tutulmas, ayr ca son dört y ld r IMF destekli sa l a ayr lan pay n sürekli olarak afla ya çekilmesi de etkin bir rol oynam flt r penceresinden 2008 y l na bakt - m zda ise problemlerin yine devam edece i görüntüleri al nmaktad r. Bu olumsuz tabloya ra men gelecekten umutlu bekleyiflimizi sürdürmekte ve zor flartlarda dahi olsa ilimize hizmet verme azmi içerisindeyiz. Bu düflüncelerle, bütün sektör temsilcilerimize ve Oda üyelerimize bol kazançl, risksiz ve büyümeli bir 2008 temennisi ile, Sayg lar sunar m

5 Aral k 2007 Sayfa 5 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi Ocak 2007 ay içerisinde ETSO taraf ndan ilan edilen ve 2007 y l hedefleri olarak kamuoyu ile paylafl larak y l içerisinde gerçeklefltirilen baz hedefler: 1- ETSO üyelerine yönelik "Biliflim" ve "Pazarlama" kurslar baflar ile sonuçland r ld. 2- Odam za 2005 y l nda verilen Eurochaber Akredite Belgesini 2006 y l nda hizmet kalitesini art rarak korudu u için TOBB taraf ndan plaketle ödüllendirilen Odam z, hizmette kalitesini yükseltti y l nda uygulanan AB Hibe fonlar 7. çerçeve Program ndan KOB leri, Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel yönetimlerin en üst düzeyde istifade etmeleri için Oda olarak etkin çal flmalar ortaya konuldu. 4- ETSO bünyesinde iki ayr sürekli e itim merkezi oluflturuldu 5- ETSO bünyesinde 20 bilgisayardan oluflan e itim amaçl Bilgisayar laboratuar kuruldu y l nda baflvurusu yap larak olumlu netice al nan ve Ocak 2007 içerisinde MPM ile protokolü imzalanan "Verimlilik Çal flmalar " baflar ile sonuçland r larak, KOB lere ve bütün kurumlara yararl e itimler verildi. 7- Müteflebbislere Organize Sanayi Bölgesinde yat r m yapmalar na imkan sa lamak, ilimizde yeni yat r mlar özendirmek için 3. K s m Organize Sanayi Bölgesi nin geniflletilme çal flmalar sonuçland r ld y l Ocak ay nda altyap ihalesinin yap lacak olmas sa land. y l Ocak ay nda ilan edi- ve y l içerisinde ger- 2007len çeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam z, 2007 y l içerisinde baflar l bir hizmet dönemini tamamlayarak ad na önemli bir baflar elde etti. ETSO Baflkan Suat Öztürk, 2007 y l nda Odam z taraf ndan gerçeklefltirilece i aç klanan hedeflerin y l sonunda tutturulmufl olmas n n, ilimiz ad na önemli kazan mlar sa lad n belirtti. 8- Üniversite-Sanayi flbirli i Merkezinin yeni hizmet binas ile birlikte aktif hale getirilmesi çal flmas yap ld 9- TEKNOKENT in limizde kurulmas için Odam z ile birlikte Valili i, F rat Üniversitesi ve Ticaret Borsas taraf ndan yap lan yo un çal flmadan olumlu netice al narak 20 May s 2007 tarihli Resmi Gazete de merkezin kurulufl karar n n yay nlanmas neticesinde flirket kurulufl çal flflmalar h zla devam etmektedir. 10- limizde, Ülkemizin 7. fi- GEM inin kurulmas hususunda Odam - z n da yo un katk lar ile merkezin kuruluflu gerçeklefltirilerek 15 iflletmenin faaliyete geçmesi yönünde maddi ve manevi destekler verildi. 11- limiz için büyük önem tafl yan "2007 Buluflyor" çal flmalar na Odam z tam destek vererek, sektörler itibar ile gelece e haz rlan lmas hususunda önemli raporlar n ortaya ç kar lma çal flmas h zla devam ediyor. LS sistemi pist bitince devreye girecek Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü, devam eden yat r mlarla `aletli inifl sistemi` (ILS) bulunan hava meydan say s n n 22`ye, toplam ILS say s n n ise 34`e ç kaca n aç klad. DHM Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, halihaz rda toplam 20 hava alan nda 32 adet ILS bulundu u, bu yat r mlarla ILS bulunan hava meydan say s n n 22`ye, toplam ILS say s n n ise 34`e ç kaca kaydedildi. Aç klamada, teknik etütlerde daki mevcut piste ILS kurulamayaca n n tespit edildi i belirtildi. Yetkililerden edinilen bilgide mevcut havaalan na teknik olarak ILS sistemi kurulamayaca n n tespit edildi i, öte yandan, geçen Nisan ay nda uzmanlar n a gelerek, yeni pistle ilgili inceleme yapt ve yeni piste ILS kurulaca belirtildi.edinilen bilgide yeni pistin tüm teknik donan mlar n kurulmas na müsait oldu u, pistin tamamlanmas yla havaalan na ILS sisteminin kurulaca vurguland DHM Genel Müdürlü ü`nün aç klamas nda ILS hakk nda da flu bilgilere yer verildi: "ILS aletli inifl sitemidir (Instrument Landing System). Bulut tavan n n düflük, görüfl ve di er meteorolojik faktörlerinin kötü oldu u durumlarda uça n piste elektronik cihazlarla emniyetli olarak inifl yapmas n sa layan bir sistemdir. Olumsuz meteorolojik koflullar n hüküm sürdü ü zamanlarda emniyetli yaklaflma ve inifl için de tercih edilen temel yaklaflma biçimidir. ILS`nin ana fonksiyonu, kötü görüfl flartlar nda uça yere nazaran emniyetli bir flekilde daha fazla alçaltarak, pilotun pisti görmesini sa lamakt r. ILS yard m yla di er sistemlere (VOR/NDB) k yasla yere daha fazla yaklaflarak pisti gören pilot, uçakta bulunan di er elektronik sistemler ve pistte bulunan görsel yard mc lar vas tas yla piste inifli gerçeklefltirir." Baflar l bir hizmet dönemini yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz y l n bitirip yeni bir y la bafllaman n umut ve heyecan n toplum olarak yaflamaktay z y l genel seçimler ve Cumhurbaflkanl nedeniyle ekonomiye tam olarak odaklanman n olmad bir y l olarak geride kalm fl ve Suat ÖZTÜRK neticede son alt y lda yüzde ETSO Yönetim Kurulu 49 luk bir büyümenin yafland ülkemizde 2007 y l Baflkan sonu itibar ile yüzde 5 in alt nda bir büyüme beklenmektedir. Bu gösterge ülke genelinde ifldünyas n n beklenti ve taleplerinin karfl lanamad ve hükümetimizin ekonomiye odaklanamad n göstermektedir. Oysa 2007 Ocak ay nda yapm fl oldu umuz y l sonu de erlendirmemizde 2007 y - l nda yap lacak olan seçimlerin ekonomiye olumsuz yönde etkilememesi ve Ülkemizin büyüme h z n n yavafllat lmamas uyar s nda bulunmufltuk. Bugün maalesef bu endiflelerimizde hakl ç kt m z aç klanan rakamlarla ortaya konulmufltur. Türkiye nin büyüme sürecinin devam ettirilerek, ifl dünyas n n büyük fedakârl klarla tafl d yükler 2008 y l nda azalt lmal d r. Çünkü, geçmifl 6 y lda Ülkemiz büyümesinin temelini teflkil eden özel sektörümüzün 2008 y l nda beklentileri karfl lanmal d r. Baflta istihdam ve enerji üzerindeki a r yükler kald r lmal ve üreten kesim her anlamda desteklenmelidir y l ülkemizin büyümesi anlam nda olumsuz bir y l olmas na karfl n ilimiz ad na olumlu bir y l olarak geride kalm flt r. Odam z n ve ilimizdeki bütün sivil toplum örgütleri ile birlikte kurum ve kurulufllar m z n y llardan beri üzerinde durduklar kronikleflmifl baz sorunlar m z n çözüldü ü yada çözülmesi için çal flma bafllat ld 2007 y l n gelece e daha umutla bakt bir y l olmufltur. Bu anlamda, Havaalan yeni pistinin yap m n n devam etmesi, do algaz ile ilgili sa lanan geliflmeler ve 2008 y - l nda OSB ye do algaz verilecek olmas, Organize Sanayi Bölgesinin 3. k sm n n geniflletilmesi ve altyap ihalesinin yap lacak olmas, TEKNOKENT in kurulufl karar n n Resmi Gazete de yay nlanmas, figem in kurulmas, OSB 3. k s mda 39 yeni müteflebbise arsa tahsisi yap lmas, 2007 y l nda ilimiz ad na önemli kazan mlar n elde edilmifl oldu- unu göstermektedir. Milli Prodüktivite Merkezi ile Odam z n müflterek yürüttü ü "Verimlilik Art rma Projesi" kapsam nda gerçeklefltirilen e itimler ve saha araflt rma çal flmalar da yine ilimiz ad na tarihi bir çal flma niteli i tafl maktad r y l nda uygulanan AB projeleri ile ilimize sa lanan katk da yine önemli bir faaliyet olmufltur. limiz ad na yap lan bu çal flmalar n birço unun Ticaret ve Sanayi Odas uygulay c s olmufl di erlerinde de ise aktif rol alm flt r. Ticaret ve Sanayi Odas olarak ilimizin gelece e güvenle bakmas na vesile olacak önemli çal flmalar yapmaktay z. Valili imiz, Belediyemiz, Üniversitemiz ve ilimizdeki bütün meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar ile birlikte müflterek çal flmalar neticesinde 2008 y l nda da bu çal flmalar m z devam edecektir. Bu vesile ile; 2008 y l n n ilimize ve ülkemize hay rlar getirmesini temenni eder, bütün halk m za ve üyelerimize yeni y lda sa l k, mutluluk ve baflar lar dilerim. Sayg lar mla

6 Aral k 2007 Sayfa 6 Ba c l k; için büyük önem tafl yor... BA CILIK SWOT ANAL Z Düzey- 2 Bölgeleri Kalk nma Program pazarlama araflt rmalar kapsam nda 26 ürün için yap lan çal flma sonucunda, için ba c l k ve ba l ürünler ön plana ç kt. AB uzman Efrah Ceyhan, 1 Aral k 2007 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odas `nda yap lan toplant da, TRB1 illerini oluflturan Malatya, Bingöl, ve Tunceli illerinde seçilen 26 üründe pazarlama araflt rmalar n n yürütüldü ünü söyledi. Tar m l Müdürlü ü, Z raat Odas, tar msal kooperatifler ve çok say da çiftçinin kat ld toplant da ba c l k ile ilgili de- erlendirmeler ve yap lan çal flmalar ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, TRB1 bölgesinde yer alan Tunceli`de su ve su ürünleri, et ve et ürünleri, Malatya`da kay s, Bingöl`de ceviz, bal, et ve et ürünleri, `da ise ba c l k ve ba l ürünlerin tespit edildi ini belirterek, dünyada yaklafl k 7,5 milyon hektar alanda yafl üzüm üretildi ini, Türkiye`de ise yaklafl k 525 bin hektar ba alan nda y lda 3,5 milyon ton civar nda üzüm üretimi yap ld n kaydetti. Bu üzümlerin yüzde 30`unun sofral k, 37`sinin kurutmal k, 30`unun pekmez, pestil, sucuk ve fl ra olarak de erlendirildi ini ifade eden Ceyhan, yüzde 3`ünün ise flarapl k olarak kullan ld n belirtti. Ceyhan, flöyle dedi: ```da ba c l k çok eskiye dayanmas na ra men mevcut ba lar n önemli k sm nda geleneksel yetifltiricilik figem de 15 firma üretime geçti... Valili i, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odas, ELS AD ve ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin deste i ile kuruluflu gerçeklefltirilen ve Ülkemizdeki 7. merkez olarak kurulan figem de faaliyete geçen firma say s 15 oldu. figem yönetimi taraf ndan yap lan aç klamada, Kuzey rlanda`n n kalk nma modelini oluflturan bu merkezlerin, küçük giriflimcilerin ifl kurmas n ve gelifltirmesini destekleyen, kolaylaflt - ran, iflletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklar n art rd belirtilerek, merkezin, Türkiye için yeni say labilecek bir istihdam yaratma ve ifl kurma modeli oldu u vurguland. Yap lan aç klamada, merkezin kurulmas nda, Valilik, Belediye, ETSO ve sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok destek al nd ifade edirek, burada 70 dönüm alan içerisinde iflletmelere, mekan, yönetim-dan flmanl k, makina al mlar nda uygun kredi, e itim, ofis hizmetleri, pazarlama ve d fl ticaret, AB projeleri haz rlama, tan t m, muhasebe ve sekreterya desteklerinin verildi i ifade edildi. Aç klamada ```daki giriflimcilerimiz merkeze yo un ilgi gösterdiler. Yaklafl k 300`e yak n baflvuru ald k. Bunlar de erlendirdi imizde mevcut yerlerimiz 28`le s n rl kald ndan, talebi karfl lamad ndan bu say y 32`ye ç kard k. Ayr ca mekanlar m z biraz daha büyüterek giriflimcilerimize desteklerimiz oldu. 32 iflletmenin 15`i üretime bafllad. Geri kalanlar n da flirket kurulumlar ve makina al mlar devam ediyor. figem çat s alt nda her iflletmemizde flu anda 10 istihdam olmak üzere ortalama 150 istihdam görülmektedir.`` dendi. uygulanmaktad r. Bu da ba c l ktaki yeni teknik ve teknolojik geliflmelerle bunlar n kullan - m nda yetersiz kal nd n göstermektedir. Bu durum, mevcut ba alanlar nda verim düflüklü- üne neden olmaktad r. `da üzüm ve üzümsü meyveler, toplam meyve üretiminin yaklafl k yüzde 59`luk k sm n oluflturmaktad r. fiarapl k üretimde, Malatya`dan önde, Malatya ise sofral k üzüm üretiminde - ` n önünde yer almaktad r.`` `da Bo azkere ve Öküzgözü üzümlerinin üretiminin çiftçi aileler taraf ndan ba larda gerçeklefltirildi ini ifade eden Ceyhan, bu tarz üretim yap s n n dünyada üretim yap lan baflka yörelerde de mevcut oldu unu söyledi. ABD`nin Kaliforniya eyaletindeki aile ba c l k iflletmelerinin yap s n n bu aç dan örnek al nabilecek nitelikte oldu unu kaydeden Ceyhan, flöyle konufltu: ``Eyalet 12 ayr flarapl k üzüm üreten bölgeye ayr lm fl. Bu 12 ayr bölgedeki küçük aile iflletmeleri yaklafl k 45 grup alt nda örgütlenerek, bir flarapç l k federasyonu oluflturmufllar. Bunlar kendi markalar n oluflturarak flu anda yaklafl k 70 ülkeye ihracat yapmaktad rlar. `daki üzüm üreticilerinden farkl olarak buradaki iflletmeler kendi markalar ad alt nda flarap ürütmektedirler.`` Kriz sonras en düflük büyüme Türkiye y l n üçüncü çeyre inde yüzde 2 ile beklentilerin oldukça alt nda büyüdü. Bu rakam 2002 y l 1. çeyre inden bu yana en düflük büyüme oran n ifade ediyor. Türkiye ekonomisinde yavafllama y l n üçüncü çeyre inde de sürdü. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, üçüncü çeyrekte Gayri Safi Milli Has la (GSMH) yüzde 2, Gayri Safi Yurtiçi Has - la (GSYH) yüzde 1.5 art fl gösterdi. 9 Ayl k Büyüme Hedefin Alt nda Y l n dokuz ayl k döneminde büyüme yüzde 5 lik hedefin alt nda kald. Bu dönemde GSMH art fl yüzde 4, GSMH art fl da yüzde 3.8 olarak gerçekleflti. KOB ler için "Çevre Mevzuat Veri Taban " Web üzerinden eriflime aç ld K OSGEB, Hacettepe Üniversitesi, OS- T M ve Ekodenge fiti iflbirli inde gerçeklefltirilen "Türk KOB leri çin AB Çevre Müktesebat na Uyum le lgili Bilgi Sisteminin Kurulmas Projesi" tamamlanm fl ve KOB lerin çevre konusunda Ulusal program n önceliklerine göre almas gereken kurumsal ve idari önlemler hakk nda rehberlik etmek üzere "Türkiye için Çevre Mevzuat Veri Taban " oluflturulmufltur. Sözkonusu veri taban çevreye iliflkin AB ve Türk mevzuatlar n ve ilgili klavuzlar içermekte olup, web adresi üzerinden eriflime aç lm flt r. Güçlü Yanlar Ülkemizde ve Tüm Dünya da sevilerek tüketilen bir meyve olmas Sofral k Üzüm Üretimi Özellikle a n beyaz adl üzümün oldukça geççi bir çeflit olmas, raf ömrü ve raf görselli inin yüksek olmas ayr ca stoklamaya uygun bir çeflit olmas Siyah bir çeflit olan Öküzgözü üzüm çeflidinin otoriteler taraf ndan ülkemizin en iyi flarapl k çeflidi olarak gösterilmesinin yan s ra çok iyi bir tad ve aromas n n yan s - ra ince kabu u ile de aranan bir sofral k çeflit olmas fiarapl k üzüm üretimi Ülkemizin en iyi flarapl k çeflitleri olarak bilinen Öküzgözü ve Bo azkere üzüm çeflitlerinin bu bölge haricindeki di er bölgelerde ayn kalitede ürün vermemesi ve tamamen bölge ekolojisine adapte olmufl olmalar Üzüm Suyu Üretimi lde üretilen üzümleri al p iflleyen Dimes ve Kavakl - dere üzüm sular iflleme tesisleri bulunmaktad r. Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) Bu yönde kurulacak sanayi için üzüm hammaddesinin yeterli olmas Zay f Yanlar Ba c l k Üzümün de erlendirme alanlar n n/sanayi sektörünün gelifltirilmemifl olmas Sofral k Üzüm Üretimi Hasat sonu dönemlerde fiyatlarda düflüfl yaflanmaktad r fiarapl k üzüm üretimi Dinsel sebeplerden dolay yetifltiricilerin ürünlerini flarap fabrikalar na vermemeleri Üzüm Suyu Üretimi fiu andaki fiyatlar n üzüm suyu için oldukça yüksek olmas Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) ilde bu yönde standartlar ölçüsünde faaliyet gösteren firmalar azd r. Küçük aile iflletmelerinde üretilen her ürünün de iflik kalite ve standartta olmas F rsatlar Ba c l k Uluslar aras geçerlilikteki uygun üretim teknik ve standartlar ile çok büyük de erler yarat labilir Sofral k Üzüm Üretimi Sa l kl yaflam e ilimlerinin üzüm tüketimini teflvik etmesi fiarapl k üzüm üretimi Serbest piyasa ekonomisi sayesinde daha fazla say da flarap üreticisinin sektöre girmesi ile flarapl k üzüm tüketiminde beklenen art fl. Üzüm Suyu Üretimi Özellikle siyah üzüm ve suyunun antioksidan madde içermeleri nedeniyle tüm Dünya daki tüketimleri yükselen bir trend izlemektedir. Bu nedenle her geçen gün talepleri artmaktad r. Üzüm hammaddesine dayal di er g da sektörleri (pekmez, pestil, orcik..vb) Baflta orcik (sucuklu ceviz) olmak üzere pekmez, pestil, kesme gibi ürünlerin sevilerek tüketilmesi, özellikle büyük flehirlerde aranan çerezlik ürünlerden olmas. Tehditler Ba c l k klim de iflikli i ve kurakl k üretim miktar n n önümüzdeki y llarda düflmesine neden olabilir. Sofral k Üzüm Üretimi Üzüm üretiminde çiftçiye ba l azalma fiarapl k üzüm üretimi fiarap fabrikalar n n ödedi i ÖTV fiarap üreticilerin aralar nda anlaflarak üzüm fiyat n afla ya çekmeleri Üzüm Suyu Üretimi klim de iflikli i ve kurakl k üretim miktar n n önümüzdeki y llarda düflmesine neden olabilir.

7 Aral k 2007 Sayfa 7 FUARLAR FUARLAR TAKV M Yurtiçi Fuarlar Takvimi Fuar Organizatör Tarih Yer 7.Gourmexistanbul'08 Grupmedya Fuarc l k Ocak 2008 stanbul 3.Wineistanbul'08 Grupmedya Fuarc l k Ocak 2008 stanbul Gapshoes Akort Tan t m Ocak 2008 Gaziantep 23. zmir Ayakkab, Çanta zfafl fuarc l k Ocak 2008 zmir SUGA 2008 stanbul G da Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul stanbul G da-tek 2008 Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul Özel Markal Ürünler Tüyap Tüm Fuar Ocak 2008 stanbul EduTurk Yurtd fl E itim Adres Fuarc l k Ocak 2008 Ankara Anfafl Hotel Equipment Anfafl Antalya Fuar Ocak 2008 Antalya 7. Ekoloji Organik Ürünleri Asdf Reklamc l k Ocak 2008 stanbul Optik 2008 E Uluslararas Fuar Ocak 2008 stanbul Aysaf ' 2008 Rdf Fuarc l k Ocak 2008 stanbul Çukurova Kitap Fuar Tüyap Ocak 2008 stanbul Çukurova E itim Fuar Tüyap Ocak 2008 stanbul V lla Decor Fuar Demos Fuarc l k Ocak 2008 Ankara Yurtd fl Mümessillik Fuarlar Takvimi Fuar Organizatör Tarih Yer Zow Çin Survey Fuarc l k Eylül 2008 Çin ISPO - Winter Real Fuarc l k Ocak 2008 Almanya Ispov s on Real Fuarc l k Ocak 2008 Almanya Beautyworld Frankfurt Messe Frankfurt Ista Ocak 2008 Almanya Planete Meuble Promosalons Fuarc l k Ocak 2008 Fransa Nortec Hamburg Messe Turk y Ocak 2008 Almanya Christmasworld Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Paperworld Frankfurt Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Texworld USA Autumn Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Partner Pferd Feustel Fairs & Trav Ocak 2008 stanbul Intersec Middle East Messe Frankfurt Ocak 2008 stanbul Domotex Hannover Hannover Messe Inter Ocak 2008 Almanya Zak Garmentech Expert International Ocak 2008 Bangladefl MEMEX Machine 2007 Expert International Ocak 2008 Bangladefl Heimtextil Frankfurt Messe Frankfurt Ocak 2008 Almanya Ambiente Russia Messe Frankfurt Ocak 2008 Rusya ZOW Çin Survey Fuarc l k Eylül 2008 Çin Yurtd fl Organizasyon Fuarlar Fuar Organizatör Tarih Yer WWD Mag c & Spow ITKIB fiubat 2008 ABD Preta A Porter Paris ITKIB fiubat 2008 Fransa PURE LONDON ITKIB fiubat 2008 ngiltere ISM 2008 Istanbul hratç lar B Ocak 2008 Almanya JEANSHOW Türkel Fuarc l k Ocak 2008 Rusya MOSSSHOES Ezgi Ajans Fuarc l k Ocak 2008 Rusya V cenzoro W nter Rotaforte A.fi Ocak 2008 talya Contractworld Hannover Messe Ocak 2008 Almanya 6. Mach tech Fuar Expotim Uluslararas F Ocak 2008 Suriye Genifl bilgi: / ULUSLARARASI MEYVE,SEBZE T CARET FUARI 7-9 fiubat 2008, BERL N / ALMANYA 7-9 fiubat 2008 tarihleri aras nda Almanya'n n Berlin flehrinde FRUIT LOGISTICA - Uluslaraaras Meyve, Sebze Ticaret Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu 2008 y l nda 5.kez Akdeniz hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Fuar ile ilgilenen firmalar n do rudan Akdeniz hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i ile en geç 17 Ekim 2007 tarihine kadar temasa geçmeleri gerekmektedir. ESE 2008 AVRUPA SU ÜRÜNLER FUARI N SAN 2008, BRÜKSEL/BELÇ KA Brüksel / Belçika'da Nisan 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan ESE 2008 Avrupa Su Ürünleri Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. AGRITECHNICA - TARIM MAK NALARI KASIM 2008, HANOVER/ALMANYA Dünyan n en büyük tar m makinalar fuar AGRITECHNICA Kas m 2007 tarihleri aras nda Almanya'n n Hanover flehrinde düzenlenecektir. Daha fazla bilgi için Odam za baflvurabilirsiniz. INTERPACK 2008 FUARI, N SAN 2008 DÜSELDORF/ALMANYA Düseldorf / Almanya'da Nisan 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan INTERPACK 2008 Fuar 'n n Türkiye milli kat l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. SIAL CHINA 2008, MAYIS 2008 fihangay-ç N HALK CUMHUR YET fihangay/çin Halk Cumhuriyeti'nde May s 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan SIAL CHINA 2008 Fuar 'n n Türkiye Milli kat - l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Odam za baflvurunuz. "ÜRET MDE YEN L KÇ TEKNOLOJ LER FUARI" 7-8 fiubat 2008, Mumbai / Hindistan Hindistan Büyükelçili i taraf ndan al nan yaz da, 7-8 fiubat 2008 tarihlerinde Hindistan' n Mumbai flehrinde "Üretimde Yenilikçi Teknolojiler Fuar "n n düzenlenece i bildirilmifltir. An lan fuara iliflkin detayl bilgi web adresinde yer almaktad r. Üyelerimize duyurulur. PETERSBURG K TAP FUARI Rusya n n St. Petersburg flehrinde bir kitap fuar düzenlenecek Nisan 2008 tarihlerinde Lenexpo Kompleksi nde gerçeklefltirilecek St. Petersburg International Book Salon fuar, Russian Book Union taraf ndan organize ediliyor. Ayr nt l bilgi için e-posta: Web: "Karachi International Trade Show" 3-6 May s 2008, Karaçi, Pakistan 3-6 May s 2008 tarihinde Pakistan n Karaçi flehrinde "Karachi International Trade Show"n n düzenlenece i bildirilmektedir. Fuar için detayl bilgiye adresinden ulafl labilir. Tel: Faks : "Pune Expo 2008 Fuar " 28 fiubat-3 Mart 2008 tarihlerinde Hindistan n Pune flehrinde, otomobil, otomobil parçalar, mühendislik, otomasyon, bilgi ve iletiflim teknolojileri, altyap, e itim konular n içeren "Pune Expo 2008 Fuar "n n düzenlenece i bildirilmektedir. Fuara kat lmak isteyen firmalar sitesinden detayl bilgi alabilirler. Tel: NÜRÜNBERG OYUNCAK FUARI Almanya n n Nürnberg kentinde oyuncak fuar düzenlenecek fiubat tarihleri aras nda yap lacak olan International Toy Fair Nürnberg Fuar nda 60 ülkeden 2 bin 50 kat l mc marka en yeni ürünlerini sergileyecek. Oynayarak Ö renme temal fuara kat lmak isteyen firmalar adresinden detayl bilgiyi edinebilirler. Fuar girifl biletleri ise Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odas Fuar Bölümü nden temin edilebiliyor.

8 Y l:12 Say : 138 ARALIK 2007 Teflviklerin Bölgemizde 15 y l süre ile uygulanmas için çal flma bafllat ld... Aralar nda Ticaret ve Sanayi Odas n n da bulundu u Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi`ndeki 24 oda ve borsa baflkanlar yeni teflvik yasas için hükümete sunmak amac yla ortak rapor haz rlad. Raporda, 21 il için teflvik yasas n n 15 y l süreyle uygulanmas n isteniyor. Raporda, Türkiye ekonomisinin bugün en önemli gündem maddelerinden birinin Do u ve Güneydo u Bölgelerinin ekonomik anlamda istenilen noktada bulunmad ifade edilerek, bölgede yaflanan bir çok sosyal sorunun kökeninde bu noktan n önem arz etti i inanc nda olduklar kaydedildi. Raporda, mevcut 5084 say l teflvik kanunun yaln z Do u ve Güneydo u`daki illerde 15 y l süre ile uygulanmas, teflvik yasas n n, yasadan önce yap m tamamlanm fl ve üretime geçmifl tüm iflletmeleri kapsamas gerekti i belirtildi. Raporda, bölgede üretilen ürünlerin pazara ve limana ulaflmas nda nakliye deste i verilmesi, bu deste in akaryak ttan ÖTV`nin al nmamas fleklinde olabilece i önerisinde bulunuldu. Sektörel ve bölgesel bir uygulaman n talap edildi i ve böylelikle bölge illerinin yat r mlar aç s ndan daha cazip olaca belirtilen raporun, 2008 y l n ilk aylar nda gündeme al nmas bekleniyor. Sadece 21 ilde tekrar devam etmesi ve devam edecek sürenin de yaklafl k 15 y lla belirlenmesinin istendi i rapor, öncelikle TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu`na sunulacak. Ard ndan Ekonomik Sorunlar De erlendirme Kurulunda gündeme al nmas amac yla Baflbakan Yard mc s Prof. Dr Naz m Ekren`e arz edilecek. Hisarc kl o lu, Balkan Odalar Birli i Baflkanl n devrald Balkan Odalar Birli i Genel Kurul Toplant s 29 Kas m 2007 tarihinde Bükrefl te yap ld. Genel kurulda, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu 2008 y l dönem baflkanl n Romanya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Dragos Seuleanu dan devrald. Hisarc kl o lu, genel kurulda yapt konuflmada, "Halihaz rda yaklafl k 15 bin Türk firmas ve 20 bin ifl adam m z, balkanlarda faaliyet göstermektedir. Tarihi ba lar ve ortak kültürü ile, Türkiye, bölge ülkesi olarak, gerek bölgesel iflbirli inin tesisine, gerek Balkan ülkeleri ile ikili iliflkilerine özel önem vermektedir. Bu anlay flla, Balkan Odalar Birli inin dönem baflkanl n ikinci kez devralmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. Odam z 14. Meslek Grubu geniflletilmifl toplant s yap ld 04 Aral k 2007 tarihinde sabah ve ö leden sonra olmak üzere iki ayr oturum halinde yap lan Odam z n 14. Meslek Komitesi geniflletilmifl toplant lar yap ld. Sabah gerçeklefltirilen oturuma Temizlik ve Güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz, ö lenden sonraki oturuma ise Sigorta, E itim, Pastane sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz kat ld lar. 14. Meslek Komitesini Oda Meclisimizde temsile eden Zülküf Alt ndafl, Ünal Bingöl ve Burhan Baflbu sektörün sorun ve beklentilerinin tespit edilmesi amac ile toplant ya kat lan sektör temsilcilerine Anket uygulamas yaparak, anket sonuçlar na göre öne ç kan sorunlar özetleyip, beklentiler do rultusunda çal flma yapacaklar n ifade ettiler. Devam Sayfa 4 te ETSO Baflkan Suat Öztürk, spor Baflkanl na seçildi Aral k Cumartesi günü Ö retmenevi Toplant Salonu nda yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda Kayyum Heyeti nde de görev yapan ETSO Baflkan Suat ÖZ- TÜRK, spor Kulübü Baflkanl na seçildi 26 Ekim de yarg taraf ndan atanan 16 kiflilik Kayyum Heyeti nden 14 ismin yerald Suat Öztürk Baflkanl ndaki yeni yönetime 6 yeni isim ilâve edilirken, 20 Üye den oluflan spor Yönetim Kurulunda Odam z Yönetim Kurulu Üyesi M.Mahir Cihangiro lu da Genel Sekreter olarak görev ald. spor Kulübü Derne i nin Ola anüstü Genel Kurul Toplant s genifl bir kat l mla15 Aral k tarihinde Ö retmenevi Toplant Salonu nda gerçeklefltirildi. Kayyum Heyeti, ETSO Baflkan Suat Öztürk ün Kulüp Baflkanl gibi zor bir görevi kabul etmesinden dolay teflekkür ettiler. Salona "Ben yok, bizler var z" diye seslenen ETSO Baflkan Suat Öztürk, n tamam n n, taraftar ve bas nla birlikte tüm katmanlar n deste- iyle baflar l olunaca n söyledi. spor Kulübünün 15 Aral k 2007 tarihinde ki, genel kurul öncesi ETSO da bir araya gelen Kayyum heyeti, kulübe tüm l lar n sahip ç kmas yönünde bir bas n toplant s yaparak, kulüp yönetimnde bulunmak isteyen her kesime ça r yapt lar. Vali Muflmal ve ETSO Baflkan Öztürk Karadiniz Birlik Ya Fabrikaz n ziyaret ettiler ETSO Baflkan Suat Öztürk le, birlikte Karadeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret eden Valisi Muammer Muflmal, tesisin kapanmamas için gayret göstereceklerini söyledi. Valisi Muammer Muflmal ve ETSO Baflkan Suat Öztürk, 17 Aral k 2007 tarihinde Karedeniz Birlik Ya Fabrikas n ziyaret ederek, Fabrika Genel Müdürlü ü nce 10 Ocak 2008 de al nan ve kamuoyuna duyurulan fabrikan n kapanma karar ile ilgili yetkililerden bilgi ald lar. Devam Sayfa 4 te

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı