İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: Faks: web: www.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www."

Transkript

1

2

3 İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: Faks: web: c.org.tr e-posta: naz ll facebook: nazt c

4 Ekonom s zayıf b r ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü b r uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve s yasal yıkımlardan kaçamaz. Ekonom k kalkınma, Türk ye n n hür, bağımsız, da ma daha kuvvetl, da ma daha refahlı Türk ye deal n n bel kemğ d r. Tam bağımsızlık ancak ekonom k bağımsızlıkla olur.

5 Değerl üyeler m z, Hep n z n b ld ğ üzere Naz ll T caret Odası bölgem z n en esk ve en güçlü meslek odasıdır yılı sonu t barı le odamızın üye sayısı 3250'n n üzer nded r. Odamızın sorumluluk sahasındak nüfus dolaylarındadır. Bu hal le odamız 39 lden daha büyük b r sorumluluk sahasına sah pt r. Bütün bunların yanında bölgem zdek ekonom k zeng nl ğ n ve tarım çeş tl - l ğ n n fazla olması üye çeş tl l ğ m z artırmakta, bu durum da b ze ayrıca güç katmaktadır. Oda yönet m olarak göreve geld ğ m z günden bu güne kadar üzer m zdek h zmet yükünün sorumluluğunu her an h ssederek hareket etmeye gayret ett k. Üyeler m zle her fırsatta b r araya gelerek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Çözüm üretemed ğ m z noktalarda da gerekl merc lere sorunun let lmes ç n çalışmalar yaptık. B r çoğundan olumlu net celer de aldık. H z- met üretme aşamasında katılımcı b r yönet m ben msemen n b ze verd ğ mutluluğu tasv r etmek mkansız. Öyle k, yen logomuzun oluşması le onayı arasında 2-3 ay g b b r süre üyeler m ze tanıtımını yaparak fik r ve görüşler n aldık. Y ne yen b namızın projes nde lk önce görseller n tanıtarak üyeler m z n beğen s ne sunduk. Gelen eleşt r ler değerlend rerek makul çerçevede el - m zdek mkanlar dah l nde projem z yen led k. İlet ş m n ve teknoloj n n çok etk n kullanıldığı günümüzde üyeler m ze ulaşab lmek adına bütün mkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Örneğ n, 2013 yılında faal yete g ren c hesabımızla üyeler m z anlık olarak faal yetler m z hakkında b lg lend r yoruz. Bültenler m ze QR kod uygulaması yaparak akıllı telefonlardan okunmasına olanak tanıdık. Düzenl ve b lg lend r c SMS ağımız le el m zden geld ğ nce bütün üyeler m ze ulaşmaya çalışıyoruz. Y ne çalışmasına devam ett ğ m z sorumluluk sahamızdak 7 lçem z n tanıtımı kapsamında hazırladığımız belgesel m z le lg l 5 adet ön tanıtım film hazırlayarak üyeler m z n beğen s ne sunduk. Tanıtım film m z üyeler m z n stek ve beklent ler doğrultusunda b t rmeye gayret edeceğ z. Her zaman gücümüzü aldığımız üyeler m z odaklayarak h zmet üretmeye gayret ed yoruz. Ürett ğ m z h zmetler le de üyeler m ze güç vermey amaçlıyoruz. El - n zdek k tapçık da bu anlamda s zlere 2013 yılı faal yetler m z anlatmak üzere hazırlanmıştır. Şeffaf ve katılımcı b r yönet m le hazırladığımız k tapçığımızın s z değerl üyeler m ze faal yetler m z hakkında b lg vermes n umut ed yorum. Y ne bundan sonrak yıllarda da faal yetler m z hakkında s zler b lg lend rmeye devam edeceğ z. Ayrıca faal yetler m z gerçekleşt r rken destekler n hep h ssett ğ m, b rl k ve beraberl k çer s nde tek yürek ve tek b lek olarak hareket ett ğ m z Yönet m Kurulu ve Mecl s Üyeler m ze de bu ves le le b r kez daha teşekkürler m sunarım. Nur ARSLAN Yönetm Kurulu Başkanı 2

6 Saygıdeğer üyeler m z, Naz ll T caret Odası mecl s ve kom teler, seç m le s zler n oylarını alarak s zler tems l etmek üzere göreve gelm şt r. Oda mecl s m z ve kom teler m z, her b r m z n faal yet gösterd ğ meslek gruplarının sorunlarının ve varsa çözüm öner ler n n bel rlenerek Yönet m Kurulu'nun b lg s ne sunulduğu yerlerd r. Bu anlamda Yönet m Kurulumuzun s zler n sorunlarından haberdar olab lmes ç n ve çözüme yönel k a d ı m l a r a t a b l m e s ç n kom teler m z n akt f olarak çalışması büyük önem taşımaktadır. Düzenl toplantılar le sektörel sorunlar ve çözüm öner ler ç n Yönet m Kurulunu b lg lend rmek, çözüm ç n lk ve en öneml adımı atmak demekt r yılında kom teler m z n gayretler le b rçok sorun tesp t ed lerek yazılı hale get r lm şt r. Bu sorunlarımız Yönet m Kurulumuz ve mecl s m z tarafından her ortamda d le get r lm şt r ve get r lmeye de devam etmekted r. İlg l bütün bakanlıklar, Naz ll ve çevres ndek sorunlardan haberdar ed lm şt r. TOBB tarafından 7.s düzenlenen T caret ve Sanay Şurasında tesp t ett ğ m z sorunlarımız çözüm öner ler le b rl kte lg l bütün bakanlıklara ve Sn. Cumhurbaşkanımıza ulaştırılmıştır. Sorunların çözümü ç n B rl ğ m z ve TOBB Başkanımız b zzat tak pç m z olmuştur. Her fırsatta gel şmelerde b zler haberdar etmekted rler. Örneğ n, yatırım yer sıkıntısı çeken bölgem zdek yatırımcımızın devamlı olarak önünde engel teşk l eden tarım araz s engel n n aşılması ç n odamız g r ş mlerde bulunmuştur. Çözümü ç n akadem syenlerden, lg l bakanlıktan ve TOBB'den b r heyet çalışmalarına devam etmekted r. En kısa sürede bölgem zdek tarıma elver şs z araz ler yatırımcılarımıza tahs s ed lerek kullanılacaktır. Y ne yatırımcıların en büyük sorunu olan bürokras engel n aşmak ç n lg l bakanlıkla yazışmalarımız sonucu Aydın Val l ğ tarafından GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)'na yetk ver lm ş ve yatırımcıların her türlü b lg loj st ğ n sağlamak, evrak yükünü hafi etmek üzere yetk l ler faal yete geçm şlerd r. Artık yatırımcımızın talep etmes durumunda yetk l ler yatırımcımızı yer nde z yaret ederek her türlü engel aşmaları ç n b re b r danışmanlık h zmet sunmaktadırlar. Bu ve daha n ce faal yetler, s z değerl üyeler m z n sorunlarının kom teler m z ve mecl s m z kanalı le Yönet m Kurulu'na let lmes yle çözüme kavuşturulmaktadır. Bu noktada s z değerl üyeler m zden beklent m z, sorunlarını kom teler vasıtası le mecl s m ze ve yönet m m ze ulaştırmalarıdır. S zlerden gelecek ufacık b r tavs ye b le büyüyerek büyük ve aşılmaz g b görünen b r sorunun çözümü hal ne geleb l r yılı faal yetler n n değerlend r ld ğ k tapçığa tavs yeler le katkı sağlayan bütün üyeler m ze, kom teler m ze ve mecl s m ze teşekkürler m sunarım. Ayrıca her fırsatta mecl s m zden gelen öner ler d kkatl ce rdeleyen, b rl k ve beraberl k çer s nde çalışmalarımızı yürüttüğümüz Yönet m Kurulu'na da bu güne kadar olduğu g b bundan sonrak çalışmalarında da başarılar d ler m. Gürdal YÜZÜGÜLER Mecls Başkanı 3

7 Naz ll T caret Odası Organları YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Nur ARSLAN Yönet m Kurulu Başkanı Recep AN Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZMEN Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Nur ELMALI Yönet m Kurulu Sayman Üyes Mehmet TÜNÇYÜREK Yönet m Kurulu Üyes N yaz ÖZDEN Yönet m Kurulu Üyes Akın DÖKEN Yönet m Kurulu Üyes Hüsnü ERTURAN Yönet m Kurulu Üyes Mustafa GÜN Yönet m Kurulu Üyes 4

8 MECLiS ÜYELERİ Gürdal Yüzügüler Mecl s Başkanı Tobb Genel Kurul Deleges Akın Döken Ayhan Yeloğlu Hasan Tell el İsak Akgün Mecl s Başkan Yardımcısı Tobb Genel Kurul Deleges Hüsnü Erturan Doğan Güneş Tobb Genel Kurul Deleges H lm Baysal Veysal Ek nc er Mecl s Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçyürek Ekrem Esk c İlhan Günana Mehmet Erd nç Haykır Mecl s Kat p Üyes Mustafa Gün Eng n Topcu Tobb Genel Kurul Deleges Mehmet Al Büyükkarıncalı Nur Arslan Tobb Genel Kurul Deleges N yaz Özden Erd nç Çel ksoy Mehmet Gümüş Mustafa Özmen Ahmet Yöre Ertuğrul O oğlu Mehmet Nac Maden Recep An Al Aydın Sem h Çakır Selman Gürkan Aş roğlu Nur Elmalı At lla İnç Hal l İrfan Kuru Mesut Algan 5

9 MESLEK KOMiTELERi 1. Meslek Grubu 2. Meslek Grubu Az z Adıgüzel 01. Meslek Grubu Kom te Başkanı Mehmet Ers n Bezen 01. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Nur Arslan 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Recep An 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Tacett n Dem rağ 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Gökhan Yıldız 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Mesut Algan 01. Meslek Grubu Kom te Üyes İsma l Hakkı Özsavran 02. Meslek Grubu Kom te Başkanı Funda Savaşlar 02. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Akın Döken 02. Meslek Grubu Kom te Üyes İsak Akgün 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Al Büyükkarıncalı 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Al Turhan 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Tayfun Gülcü 02. Meslek Grubu Kom te Üyes 3. Meslek Grubu 4. Meslek Grubu Muhs n Aslan 03. Meslek Grubu Kom te Başkanı N yaz Özden 03. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mehmet Erd nç Haykır 03. Meslek Grubu Kom te Üyes Abdullah Ağca 03. Meslek Grubu Kom te Üyes M that Özsoy 03. Meslek Grubu Kom te Üyes Serkan Çelen 04. Meslek Grubu Kom te Başkanı İsa Çel k 04. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Veysal Ek nc er 04. Meslek Grubu Kom te Üyes Doğan Güneş 04. Meslek Grubu Kom te Üyes Suat İşb len 04. Meslek Grubu Kom te Üyes 5. Meslek Grubu 6. Meslek Grubu Mehmet Al Tekeoğlu 05. Meslek Grubu Kom te Başkanı Levent P r moğlu 05. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mustafa Gün 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Tunçyürek 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Gümüş 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Abdurrahman Kent 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Nevzat Kutlu 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Hasan Hüsey n Eren 06. Meslek Grubu Kom te Başkanı Teoman Değ rmenc 06. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mustafa Özmen 06. Meslek Grubu Kom te Üyes Ayhan Yeloğlu 06. Meslek Grubu Kom te Üyes Hulus Gökter 06. Meslek Grubu Kom te Üyes 6

10 Met n Topaç 07. Meslek Grubu Kom te Başkanı Hasan Aydın 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Erd nç Çel ksoy 07. Meslek Grubu Kom te Üyes H lm Baysal 07. Meslek Grubu Kom te Üyes At lla İnç 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Muharrem Ertan 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Necdet Ceng z 07. Meslek Grubu Kom te Üyes MESLEK KOMiTELERi 7. Meslek Grubu 8. Meslek Grubu Emrah Kolcuoğlu 08. Meslek Grubu Kom te Başkanı Sem h Çakır 08. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Al Aydın 08. Meslek Grubu Kom te Üyes C han Gevrekoğlu 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Hal l İbrah m Ören 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Ahmet Yöre 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Olgun Işıktaş 08. Meslek Grubu Kom te Üyes 9. Meslek Grubu 10. Meslek Grubu Eng n Atmaca 09. Meslek Grubu Kom te Başkanı Ekrem Esk c 09. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Ertuğrul O oğlu 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Hasan Tell el 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Üm t Bakan 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Musa Muça 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Yunus Emre Görmez 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Serhat Oymak 10. Meslek Grubu Kom te Başkanı Erkan Erkoç 10. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Hüsnü Erturan 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Gürdal Yüzügüler 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Eng n Topcu 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Mesut Algan 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Volkan Beyazıt 10. Meslek Grubu Kom te Üyes 11. Meslek Grubu 12. Meslek Grubu Gürcan Ertürk 11. Meslek Grubu Kom te Başkanı Serkan Yalçınkaya 11. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Muammer Pekel 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Necdet İzgü 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Nac Maden 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Hal l İrfan Kuru 12. Meslek Grubu Kom te Başkanı Şaban Buğray Gırep 12. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Nur Elmalı 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Selman Gürkan Aş roğlu 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Özcan D lbaz 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Serhan Turan 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Hakan Şengel 12. Meslek Grubu Kom te Üyes 7

11 İLK MECLİS TOPLANTISI Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER Başkanlığında toplanan yen Mecl s toplantısına tüm üyeler şt rak ett Yılı Toplantı Sayıları 8

12 VİZYONUMUZ Esnaf statüsünde olmayan tüccar ve sanay c lerden oluşan üyeler n n ht yaç ve beklent ler n en üst düzeyde karşılama noktasında proakt f b r rol üstlenerek ş dünyasına danışmanlık yapan, üye haklarını yasanın kend s ne verd ğ yetk çerçeves nde koruyan, Dünyadak değ ş m ve gel ş m zleyerek özel sektörün küresel ölçekl üret m ve markalaşmasında çözüm ortağı olan, meslek ahlak kuralları sınırlarında her zaman gel şen, uygar ve çağdaş b r oda olarak çalışmalarını gerçekleşt rmek. MİSYONUMUZ Çalışanlarının, üyeler n n, paydaş kurum ve kuruluşlarının gel ş m ne katkıda bulunmak. Güçlü b r kurumsal yapılanma sürec n tamamlamak, yen t caret ve yatırım mkânlarının sağlanmasında lg l kurumlarla şb rl ğ yapmak. Üyeler m z n ulusal ve uluslar arası p yasada rekabet gücünü arttırmak. Naz ll ç n önder ve danışılan b r kurum olmak. 9

13 ORGANiZASYON ŞEMASI NAZiLLi TiCARET ODASI PERSONEL SAYISI ve EĞiTiM DURUMU Personel Çalışan Personel Sayısı Eğ t m Durumu ve Yüzdesel Dağılımı İlköğret m L se L sans Erkek Kadın Toplam (%100) 2 (%18) 3 (%27) 6 (%55) 10

14 PROTOKOLLER Naz ll Beled ye Başkanı Haluk Alıcık, T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Nur Arslan'ı Makamında Z yaret Ett Naz ll Beled ye Başkanı Haluk ALICIK, T caret Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN'a makamında hayırlı olsun z yaret nde bulundu. İk kurum arasında şb rl ğ ve güç b rl ğ çalışmalarının, ler ye dönük projeler n, Naz ll ve bölgedek KO B İ ' ler ç n yapılab lecekler n de görüşüldüğü z yaret; Naz ll T caret Odası Başkanı Nur ARSLAN'ın makam odasında gerçekleşt r ld. Yönet m Kurulu ve Mecl s üyeler n n de bulunduğu z yarette Nur ARSLAN, yen dönemdek hedef ve projeler n ; Oda'nın yen v zyonu; Oda üyeler n n kt sad anlamda faydalanab lecekler projeler le yen b r h zmet b nası ç n yaptıkları çalışmalar hakkında b lg ler verd. Aydın M lletvek l A. Gültek n Kılınç tan Naz ll T caret Odası na Hayırlı Olsun Z yaret Aydın M lletvek l Al Gültek n KILINÇ, Oda'mızın Yönet m Kurulu Başkanlığı'na yen seç len Nur ARSLAN'a makamında hayırlı olsun z yaret nde bulundu. 11

15 KABULLER K ş sel Gel ş m Topluluğu (K GET) Z yaret KİGET (K ş sel Gel ş m Topluluğu) üyes Öğrenc arkadaşlarla KİGET Danışman Hocası Prof. Fer ştah Sönmez Hoca'ya b rl kte yapacakları çalışmalar hakkında b lg verd ler. ZiYARETLERiMiZ Naz ll T caret Odası ndan Odalar ve Borsalar B rl ğ ne Z yaret Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, Yönet m Krl.Bşk.Yrd. R e c e p A N, Yö n e t m K u r u l Ü y e l e r M e h m e t TÜNÇYÜREK, Akın DÖKEN, Hüsnü ERTURAN, le TOBB Delegeler Eng n TOPÇU ve İsak AKGÜN le Genel Sekreter Eray Rüştü TAKA'dan oluşan T caret Odası Heyet TO B B Yönet m Kurulu Başkanı M.R fat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Bşk.Yrd. Hal m METE ve Fa k YAVUZ'un da bulunduğu toplantıda HİSARCIKLIOĞLU başta Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN olmak üzere yen seç len Oda yetk l ler n tebr k ett ve hayırlı olsun temenn s nde bulundu. Naz ll İkt sad İdar B l mler Fakültes Dekanına Z yaret Odamız yönet c ler, Naz ll İİBF Dekanı, Mal ye Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Ertuğrul ACARTÜRK'ü z yaret ett. Ün vers te - Sanay şb rl ğ ç n neler yapab leceğ n b rl kte değerlend rd. 12

16 Uluslararası İl şk ler Bölüm Başkanına Z yaret N a z l l T ca ret O d a s ı ve Ad n a n M e n d e res Ün vers tes İİBF Uluslar arası İl şk ler Bölüm Başlanlığı le NTO Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Uluslararası T caret n önündek s yas ve ekonom k r sklere l şk n ortak b r g r ş m n n olacağını duyurdu. Nur Arslan TOBB T caret Konsey Üyes Oldu Yönet m Kurulu Başkanımız Nur ARSLAN Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey As l Üyel ğ ne Seç ld. Genel Kurula Naz ll T caret Odasını tems len; Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, delegeler İsak AKGÜN, Doğan GÜNEŞ ve Eng n Topçu katıldı. Bölgem z Sıkıntılarından Oluşan Rapor TOBB ve İlg l Yerlere Sunuldu Naz ll T caret Odası olarak, üyeler m z n s o r u n l a r ı n a l ş k n tesp t l e r m z n ve çözüm öner ler m z n bulunduğu detaylı b r raporu, aralarında B l m Teknoloj ve Sanay Bakanlığı, Gıda T a r ı m v e H a y v a n c ı l ı k B a k a n l ı ğ ı, A y d ı n M lletvek ller 'n n de bulunduğu sorunlarımızın muhatabı olan k ş ve kurumlara gönder ld. Üyeler m ze yaptığımız z yaretlerden, üyeler m z n b ze yaptığı z yaretlerden, meslek kom teler nden ve mecl s üyeler m zden gelen tavs yeler doğrultusunda bölgem zdek ortak sorunlara l şk n raporlar ve çözüm öner ler hazırladık. Önce TOBB Başkanımız Sn. R fat HİSARCIKLIOĞLU'na şahsen tesl m ed len rapor, bakanlıklar ve m lletvek ller m z başta olmak üzere sorunumuza çözüm olab lecek tüm kurum ve kuruluşlara gönder ld. 13

17 GEKA Kalkınma Kurulu Toplantısı GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) 10.Kalkınma Kurulu toplantısı, Muğla'da gerçekleşt r ld. Toplantıya odamızı tems len Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN ve Halkla İl şk ler Yönet c s Lütfi ÖZKAL katıldı yılında desteklenen faal yetler n tanıtıldığı ve 2014 yılında desteklenecek faal yetler konusunda görüşler n alındı. ÖZEL GiRiŞiMCiLER facebook SAYFAMIZ NTO'nun facebook sayfası faal yete geçm şt r. LOGONUN YENiLENMESi Yen logo çalışması hem yen l kç olması hem de kullanılan renkler n anlamı açısından yen l kç kurumsal majımıza büyük katkılar sağlayacağına nanılmıştır. 14

18 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ Naz ll 'de yapılan L seler Arası İst klal Marşını E z b e re O k u m a Ya r ı ş m a s ı, O r t a o k u l l a r a ra s ı Kompoz syon ve İlkokullar arası Res m Yarışmasında dereceye g ren başarılı öğrenc ler Naz ll T caret Odası tarafından ver len çeş tl hed yeler le ödüllend r ld. Törene İlçe M ll Eğ t m Müdürü, Okul Müdürler, öğretmenler le dereceye g ren öğrenc ler katıldı. T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Tacett n PİRİNÇ tarafından kazananlara çeyrek altın ve kalem takımı hed ye ed ld. KOMiTE TOPLANTILARI ve ALINAN KARARLAR Odamız meslek kom teler her ayın kend ler ç n bel rlenm ş olan günler nde ve sten rse olağan üstü günlerde toplanarak yönet m kuruluna tavs ye n tel ğ nde kararlar alarak b ld r rler yılında da her yıl olduğu g b toplanarak odamız yönet m nde akt f görev alarak, uygulama ve faal yetler ç n alınan kararlarda mzalarını atmışlardır. Odamız meslek kom teler 2013 yılı çer s nde aşağıdak uygulamaların temel n oluşturmuşlardır. 1. Her yıl gerçekleşen faal yet raporunun hazırlanması, çer ğ n n nasıl olması gerekt ğ konusunda gerekl araştırmaların yapılması konusunda görüş b ld r lm şt r. 2. Meslek eğ t m ve uzmanlaşma amaçlı gerekl duyuru ve eğ t mler n düzenlenmes konusunda görüş b ld rm şt r. 3. Naz ll ve üyeler m z n kalkınması adına Organ ze Sanay çalışmaları konusunda gerekl a ra ş t ı r m a l a r ı n ya p ı l m a s ı ko n u s u n d a g ö r ü ş b ld rm şt r. 4. Naz ll ve üyeler m z n kalkınması adına Organ ze Sanay çalışmaları konusunda gerekl a ra ş t ı r m a l a r ı n ya p ı l m a s ı ko n u s u n d a g ö r ü ş b ld rm şt r. 5. G r ş mc l ğ n önem konusunda görüşler n yönet m kuruluna aktarmışlardır. EĞiTiM ÇALIŞMALARI IPA Türk Malı Belges Sem ner Türk Malı Belges sem ner 10 N san'da Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ 'nde düzenlend. Katılım önces Mal Yardım Aracı (IPA) Fonları kapsamında açılan halelerde kullanılmak üzere, Avrupa B rl ğ Bakanlığı'nın tal matı ve olumlu görüşler le TOBB tarafından hazırlanan Katılım önces Mal Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Tarafından Bastırılan 'Türk Malı Belges 'n n Tanz m ve Onayına İl şk n Usul ve Esaslar le Türk Malı Belges sem ner, 10 N san 2013 tar h nde Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ 'nde yapıldı. 15

19 AKREDiTASYON SÜREÇ EĞiTiMi GERÇEKLEŞTiRiLDi Akred tasyon S stem çalışmaları, 8-9 N san 2013 tar hler nde TOBB Şefik Tokat Salonunda 5. ve 7.Dönem 31 Oda/Borsanın Genel Sekreterler ve Akred tasyon Sorumluları ç n Süreç Yönet m Eğ t m düzenlend. 50 k ş n n katılım sağladığı eğ t m süres nce Akred te b r Oda/Borsanın sah p olması gereken süreçler hakkında b lg paylaşımında bulunuldu. FEIGHT TÜRKiYE UYGULAMASI Naz ll T caret Odası ve Naz ll İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte olan Avrupa B rl ğ Yen l k Transfer Projes Naz ll 'de uygulamaya başlandı. Meslek eğ t mde okulu erken dönemlerde bırakan öğrenc ler n, eğ t mler n yarıda kesmeden devam edeb lmeler ne yönel k sek z çözüm öner s n çeren FEIGHT projes, İng ltere ve Hollanda'dan Türk ye ve İtalya'ya transfer ed lmeye başlandı. 16

20 CNC TORNA OPERATÖRLÜĞÜ KURSU Naz ll 'dek şs zl k sorununun daha çok mesleks zl k sorunu olduğu, bu sorunun g der lmes ç n nsanların meslek ed nd rme kurslarına yönelmes gerekt ğ uzun zamandır b l nen b r gerçekt r. Bu konuda yoğun çalışma yapan Naz ll T caret Odası Yönet m, sanay c üyeler n n en çok ht yaç duyduğu şgücünü y ne onların görüşler n alarak bel rlem ş ve 2013 yılında çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda Naz ll sanay c s n n CNC torna operatörü bulma konusunda sıkıntılar yaşandığı tesp t nden yola çıkılarak b r meslek ed nd rme kursu açma g r ş m başlatılmıştır. İlk olarak İşkur Naz ll H zmet Merkez Müdürlüğü, Naz ll Tekn k ve Endüstr Meslek L ses, Naz ll Meslek Eğ t m Merkez yetk l ler le görüşen oda yönet m, bu kurumların da projes ne ortak olmasını sağlayarak projes n n kapsamını gen şletm şt r. sağlanması olduğunu bel rten Naz ll T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN Ülkem zdek şs zl k sorununun temel nde şgücü açığının bulunmadığını, bu sorunun en büyük sebeb n n m e s l e k s z l k o l d uğ u nu h e r s e f e r n d e d l e get r yoruz. Ülkem zde maalesef meslek eğ t m veren okullara öğrenc ler yönlend r lmemekted r. Bu sorun da sanay c n n ht yaç duyduğu kal fiye ş gücü açığının her gün daha fazla büyümes ne sebep olmaktadır. Hâlbuk b zler ülkem z n kalkınma hamles n n üret m n ar tırılarak lerleyeceğ n, üret m n artması ç n se kal fiye şgücünün ne kadar öneml olduğunu b lmektey z. B u d o ğ r u l t u d a m a l a t ç ı l a r ı m ı z ı n m e s l e k kom tes nden gelen b r taleb değerlend rerek b r meslek ed nd rme kursu açma çalışması başlattık. Kurs projem z daha ver ml hale get rmek ç n Naz ll İşkur H zmet Merkez Müdürlüğü, Naz ll Meslek Eğ t m Merkez Müdürlüğü, Naz ll Tekn k v e E n d ü s t r M e s l e k L s e s M ü d ü r l ü ğ ü v e sanay c ler m z le ortaklaşa yürütme kararı aldık. Konuyu paylaştığımız yetk l ler m z n projem ze büyük b r lg ve t t zl kle yaklaşması sonucu beklenen başarının üzer nde b r performans serg leyerek kursumuzu hayata geç rm ş olduk. Sanay c den Projeye Büyük Destek Kursu d ğerler nden ayıran en büyük özell ğ n n sanay c n n kursa hem madd destek sağlaması hem de atölyeler n n kurs yerler n kullanımına olanak 17

21 SEMiNERLERiMiZ İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu Sem ner Naz ll T caret Odası düzenled ğ İşç çalıştıran tüm şyerler n lg lend ren ve şyer n n yükümlükler n n ayrıntılı b r şek lde anlatıldığı 'İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu Sem ner nde çok öneml b lg ler ver ld. Büyük b r katılımla gerçekleşen toplantının Oda üyes şyerler başta olmak üzere Naz ll ve çevre lçeler açısından çok öneml d r. 1 Ocak 2013 tar h nde yürürlüğe g ren ş sağlığı ve güvenl ğ yasası ülkem z çalışma hayatı ç n yen uygulamalar ve s stemat k güvenl k önlemler get rmekted r. Yen Türk T caret Kanunu Sem ner Naz ll T caret Odası le NAZİLLİ İkt sad İdar B l mler Fakültes İşletme Bölümü şb rl ğ nde yapılan sem nerde Naz ll l lere T caret Kanunu le get r len yen düzenlemeler ve sorumluluklar anlatıldı Kentsel Dönüşüm Odamız ve Den zbank şb rl ğ le son günlerde gündemden h ç düşmeyen, b rçok b lg karmaşasının yaşandığı, ülkem z n gel şmes nde öneml b r role sah p olan KENT SEL DÖNÜŞÜM le lg l b r b lg lend rme sem ner düzenlend. B lg lend rme sem ner nde Den zbank adına Uzman Den z Sarı hem kentsel dönüşümün finansal boyutları hakkında, hem d e D e n z b a n k ' ı n l a v e k a t k ı l a r ı h a k k ı n d a b lg lend rmelerde bulundu 18

22 GiRiŞiMCiLiK KURSLARI G r ş mc l k Eğ t mler Tamamlandı Naz ll T caret Odası ve İşkur şb rl ğ le düzenlenen KOSGEB uygulamalı g r ş mc l k eğ t m Kasım ayı çer s nde son bulmuştur. Toplam 5 grupta 125 yen g r ş mc ye ver len eğ t mlerden sonra 117 yen g r ş mc, eğ t mler n tamamlayarak sert fika almaya hak kazanmışlardır. 117 Yen G r ş mc ye Destek İmkanı KOSGEB Uygulamalı G r ş mc l k eğ t m nden mezun olan 117 g r ş mc, Naz ll t caret Odasının düzenled ğ ve gen ş b r katılımın sağlandığı törenle sert fikalarını aldılar. Sert fika sah b g r ş mc ler, aldıkları sert fikalarla kuracakları şletmeler ç n TL h be ve TL k yıl ödemes z, 0 fa zl kred mkanından yararlanab lmekted r. Desteklerden yararlanmak steyen g r ş mc ler n, faal yete geç rmey düşündükler ş le lg l b r ş planı hazırlamak ve bunu Kosgeb bünyes nde oluşturulan d e ğ e r l e n d r m e k u r u l u n d a n o n a y l a t m a k zorundadırlar. G r ş mc ler n destek le lg l sormak sted kler tüm soruların cevabına Naz ll T caret Odası b ü n y e s n d e k u r u l u o l a n K O S G E B N a z l l tems lc l ğ m zden cevap bulab lmekted rler. 19

23 DUYURULARIMIZ L sansız Elektr k Yönetmel ğ Duyurusu Resm Gazetede yayınlandı. Yaklaşık 5 aydır beklenen l sanssız elektr k üret m yönetmel ğ tar hl Resm Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g rd. Daha önce aksaklıkların bulunduğu yen yönetmel ğ n aksayan tara arı çoğunlukla g der ld. Kred Kayıt Bürosu le Çek Yasasının Mağdur yet G der ld Kred Kayıt Bürosundak 25 m lyon yatırımcı ve tac re a t kred ve kred kartı s c l b lg ler k ş ve kurumlara da açıldı. Odamızda bu h zmetten yararlanab lmekted r. Çek Raporu Sunum S stem çek le alışver şlerde daha güvenl ortam sağladı. Satışları karşılığı çek alanlar, bu s stem sayes nde keş dec n n geçm ş çek ödeme b lg ler n kararını buna göre vereb lmeye başladı. Bağımsız Denet me Tab Olan Ş rketler Bel rlend tar hl Resm Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnames le bağımsız denet me tab olacak ş rketler 3 ayrı statüde düzenlend : H çb r Kr ter Olmadan Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; Özel Kr terler İle Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; Genel Kr terler İle Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; MERS S (Merkez S c l Kayıt S stem ) m Olan Konutlardan Bazılarının KDV Oranı Değ şt Net alanı 150 m2'n n altındak konutlardan bazılarının KDV oranını değ şt ren Bakanlar Kurulu Kararı tar h ve sayılı Resm Gazete'de yayımlandı. Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Merkez S c l Kayıt S stem 'M E R S İ S' projes Bakanlığın tar h /2162 Sayılı Yazısı le tar h le Naz ll T caret S c l Müdürlüğü'nde kullanıma açılmıştır. MERSİS' n tanımı yapılmıştır; Projen n amaçları bel rlenm şt r. 20

24 ANTLAŞMALARIMIZ MNG KARGO ND R ML KARGO ANTLAŞMASI Odamız le MNG Kargo A.Ş arasında yapılan anlaşma le Oda üyeler, kargo ve kol gönder mler nde nd r m ücret uygulanmasından yararlanacaktır. 01 Ağustos 2013 tar h nden t baren geçerl olmak üzere N a z l l T ca ret O d a s ı ü yeler M N G K a rgo l e gönderecekler veya alacakları kargo ve kol ücret n nd r ml tar fe üzer nden ödeyeb leceklerd r. SÜRAT KARGO ANTLAŞMASI Naz ll T caret Odası le Sürat kargo arasında, üyeler kapsayan nd r m anlaşması mzalandı. MNG Kargo le yapılan anlaşmadan sonra, üyeler m zden gelen taleplere değerlend r ld, h zmet sağlanan nokta sayısını ve h zmet kal tes n artırmak ç n 2.b r Kargo firması le anlaşmaya varılmıştır. 21

25 FUAR ve SERGiLER Odamız Katılımı Olan Fuarlar HANNOVER MESSE SANAY FUARI ALMANYA Dünya'nın en büyük Sanay fuarı ve bu yıl yaklaşık k ş n n z yaret ett ğ Fuar'da 62 ülkeden firma stant açtı ve son teknoloj ürünler n serg led N san 2013 tar h nde Naz ll T caret Odası'ndan şbu fuara 20 firma tems lc katıldı. Teknoloj dek son yen l kler ve ürünler yakından ncelend. Ekonom Bakanlığı'nın standını da z yaret eden Naz ll T caret Oda üyeler bakanlık yetk ler nden yurt dışı teşv kler ve hracat destekler hakkında b lg ler aldı. Bunun dışında Volkswagen Fabr kası da z yaret ed ld ve otomob l üret m n n tüm safhaları yer nde görüldü. 22

26 ANUGA FUARI ALMANYA 5-9 Ek m 2013 tar hler arasında Almanya'da gerçekleşt r len Anuga Gıda fuarına Yönet m Kurulu Başkanımız Nur ARSLAN'ın başkanlığında 18 k ş l k b r heyet katıldı. Odamızın standında ürün serg lemek steyenler n ürünler ne yer ver ld. Fuara katılan ek b m z Ç kolata Müzes n de z yaret ett. EGE LLER TANITIM FUARI ANKARA N san 2013 tar h nde Ankara Kültür Merkez nde 6. Ege İller Türk ye Tanıtım Günler ve Etk nl kler yapıldı. Odamız stand k ralayarak Üyeler m z n ve bölgem z n öne çıkan özell kler n ve ürünler n tanıtma olanağına sah p olmuştur. Ege bölges ve çalışma alanımız çer s nde olan Naz ll ve çevres n n tarım, sanay, kültürel ve coğrafi yapısı gereğ ne kadar öneml b r bölgede ve mkanlarda olduğu z yaretç ler m ze aktarıldı. NC R FEST VAL Naz ll 'de 3-4 Eylül tar hler nde, Naz ll 'n n en öneml tarımsal ürünler arasında yer alan nc r n tanıtımı ve b l n rl ğ n n artırılması ç n lk kez uluslararası düzeyde b r fest val gerçekleşt. Bu Fest val Naz ll T caret Borsası, Naz ll Z raat Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Naz ll T caret Odası şb rl ğ nde tert plenm şt r. 23

27 YAYINLAR H nd stan Ülke Raporu Ar-Ge Bölümü - Ek m 2013 ARAŞTIRMALAR Naz ll Bölge Maden Raporu Ar-Ge B r m - Ocak-2013 ÜYELERiMiZiN ve BÖLGEMiZiN GENEL DURUMU BÖLGE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Naz ll lçes n n toplam yüzölçümü hektardır. Bu alanın hektarlık (% 46) kısmının çok ver ml kültür alanları olması, tarımın Naz ll ç n değer n ortaya koyan en öneml unsurdur yılı çer s nde hektar alanda ton elde ed lm şt r. Bununla b rl kte odamıza kayıtlı üyeler tarafından gerçekleşt r len $'lık hracatın, büyük b r kısmını sanay malları oluşturmaktadır. Naz ll İ Ş K U R ver ler ne göre st hdam rakamlarına baktığımızda; bu kuruma kayıtlı 1980 şyer nde k ş n n herhang b r şyer ne bağlı olarak çalıştığını görüyoruz. Y ne Naz ll İŞKUR ver ler ne göre, Naz ll İlçes nde kayıtlı ş gücü b u l u n m a k l a b r l k t e, k ş ş s z o l a r a k bel rlenm şt r yılında; ş yerler nden gelen 2190 açık ş poz syonuna karşılık, şe yerleşt r lenler n sayısı 1314 olmuştur. İşs zl k ödeneğ ç n başvuranların sayısı 441, hak edenler n sayısı se 295 olmuştur. 24

28 2013 Faaliyet Raporu 2013 YILI ihracat RAKAMLARI Naz ll T caret Odası'na üye hracat yapan üyeler m z n, 2013 yılı ç nde gerçekleşt rd kler hracat tutarları: Yıllar t bar yle hracat Tutarları Değerlend rmes 2009 Yılı İhracatı 2010 Yılı İhracatı 2011 Yılı İhracatı 2012 Yılı İhracatı 2013 Yılı İhracatı $ $ $ $ $ Yukarıdak ver lere bakarak b r değerlend rme yaparsak; 2009 yılından, 2010 yılına hracatın 2010 yılından, 2011 yılına hracatın 2011 yılından, 2012 yılına hracatın 2012 yılından, 2013 yılına hracatın görmektey z. % 22 arttığını % 26 arttığını %0,2 azaldığını % 5 arttığını 25

29 2013 YILI ÜYE DAĞILIMLARI Meslek Gruplarına Göre Üye Sayılarımız: 1. MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU 245 Toplam Nev' ler ne Göre Üye Sayılarımız Gerçek K ş İşletmeler 1264 L m ted Ş rket 955 Kooperat f 198 Anon m Ş rket 134 Kamu Kuruluşu ve D ğer Ş rketler 33 Toplam Yılı Odamıza Kayıt ve Terk B lg ler Yen Kayıtlar Terkler Bu b lg lerle şu özet çıkarab l r z; Yen Kayıtların, 2009 yılından 2010 yılına % 23 arttığını 2010 yılından 2011 yılına % 47 arttığını 2011 yılından 2012 yılına % 32 azaldığını 2012 yılından 2013 yılına %53 arttığını görmektey z Yılı İç nde Odamızca Onaylanan İhracat Belgeler Menşe Şehadetnames : Adet A Tr : 863 Adet Eur 1 : 427 Adet Toplam Adet 2013 Yılı İç nde Odamızca Tesc llenen İş Mak nası Sayısı: 2013 Yılı İç nde Odamızca Ver len Kapas te Raporu Sayısı : 2013 Yılı İç nde Odamızca Ver len Ekspert z Raporu Sayısı : 40 Adet 21 Adet 21 Adet Kayıt Terkler n n, 2009 yılından 2010 yılına % 346 arttığını 2010 yılından 2011 yılına % 66 azaldığını 2011 yılından 2012 yılına %51 arttığını 2012 yılından 2013 yılına %10 azaldığını görmektey z. 26

30 İLÇELERE GÖRE ÜYE SAYILARIMIZ NAZ LL 1774 KARACASU 101 BOZDOĞAN 196 BUHARKENT 99 KUYUCAK 188 YEN PAZAR 69 SULTANH SAR 157 TOPLAM

31 2013 YILI NAZiLLi VERGi RAKAMLARI Naz ll Verg Da res nce, 2013 yılında ,02 TL Verg Tahakkuku olmuştur ,12 TL yapılan hracatta katma değer verg ades gerçekleşm şt r. NAZ LL VERG DA RES 2013 YILI MÜKELLEF B LG LER Gel r Verg s Mükellefi (Gerçek K ş, Bas t Usul ve Ücretl ler) Stopaj Gel r Verg s Mükellefi Katma Değer Verg s Mükellefi Kurumlar Verg s Mükellefi (Sermaye Ş rketler ve Kooperat er) Toplam Adet Adet Adet 768 Adet Adet Not: 2013 Yılında Naz ll Verg Da res nce: Yapılan Kayıt: Adet S l nen Kayıt: 887 Adet AÇTIĞIMIZ KURSLAR Bölgem zde meslek kazandırmak ve eğ t m sev yes n arttırmak amacıyla Naz ll Halk Eğ t m Merkez ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce; ve tar hler arasında açılan kurslar aşağıda ver lm şt r. Açılan Kurs sayısı 318 Kursa katılan erkek kurs yer sayısı 2557 Kursa katılan kadın kurs yer sayısı 4528 Toplam kurs yer sayısı 7085 Kursların bazıları şöyled r: A le Rehberl ğ (7-19 Yaş) B lg sayar Kullanımı (B lg sayar İşletmenl ğ Operatörlüğü) Bursluluk ve Yatılılık Sınavlarına Hazırlık İlk Yardım Model Uçak Yapımı (Gel r Verg s, Dolaylı ve Dolaysız Verg ve Harçlar, Katma Değer Verg s, Motorlu Taşıtlar Verg s, Kurumlar Verg s g b bell başlı verg kalemler...) KAYITLI Ş YER ve Ş GÜCÜ Çalışma ve İş Kurumu Naz ll H zmet Merkez Müdürlüğünden alınan b lg ler ışığında bölgem zde kayıtlı ş yer ve ş gücü g b b lg ler aşağıda ver lm şt r. 1+9 K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: TOPLAM Aralık 2013 Ayı Sonu İt bar yle Kayıtlı İş Gücü Sayısı Kayıtlı İşgücü: Özürlü Sayısı: Esk Hükümlü Sayısı: Aralık 2013 Ayı Sonu İt bar yle Kayıtlı İşs zler Kayıtlı İşs z Sayısı: Özürlü İşs z Sayısı: Esk Hükümlü İşs z Sayısı:

32 ÇEŞiTLi SOSYO EKONOMiK VERiLER: Toplam lçe yüzölçümü hektar (% 100) olup, dağılım şöyled r: Kültür Alanı Hektar (% 46) Orman Sahası Hektar (% 26) Meskun Mahal Hektar (% 20) D ğer Sahalar 30 Hektar (% 0,04) Ver ms z Araz Hektar (% 7) Çayır ve Mera Hektar (% 3) Kültür Alanı olan Hektar araz n n: Hektar (%44) => Sulanan Alan Hektar (%56) => Sulanmayan Alan ZİRAİ ÜRÜN ÜRETİM MİKTARLARI ARAZİ KULLANIMI: Meyve Ürünler Dekar Ton Tarla Ürünler Dekar Ton Sebze Ürünler Dekar Ton Toplam Dekar Ton 2013 ÖNEMLİ ÜRÜN DEĞERLENDİRMELERİ Türk ye Ür. Naz ll Ür. (Hektar) (Hektar) Mısır Yonca Zeyt n Portakal Pamuk İnc r Kestane Nar K raz Toplam YILI HAYVANCILIK YAPAN İŞLETME SAYISI İşletme Sayısı Hayvan Sayısı Süt İnekç l ğ Koyun+Keç İşl Bro ler Yet şt r c l ğ Arıcılık İşletmes TOPLAM

33 2013 YILI NAZiLLi OSB ile ilgili BiLGiLER: Naz ll Organ ze Sanay Bölges, tar h nde Hektarlık alan üzer ne kurulmuştur. 25 metre gen şl ğ nde, Naz ll Bozdoğan yolu üzer nde g r ş vardır. OSB alanının kes n sınırları, tar h nde onaylanmıştır. 44 adet sanay parsel bulunan OSB alanında, en küçük sanay parsel 5.000; en büyük sanay parsel metre kare olup; toplam sanay parsel metre kared r. OSB dört sektöre ayrılmıştır: 1. Mak ne İmalat Sektörü 26 F rma 2. Gıda Sektörü 9 F rma 3. İnşaat Sektörü 5 F rma 4. Orman Ürünler Sektörü 6 F rma 2013 yılında Organ ze Sanay Bölges nde; le tar hler arasında 6 adet firmaya ,51 m2'l k nşaat ruhsatı, 3 adet firmaya ,37m2 skan ruhsatı, 7 adet firmaya şyer açma ve çalışma (GSM) ruhsatı ve 5 adet firmaya sanay parsel tapuları ver lm şt r. Naz ll OSB'de tar h ne kadar TEİAŞ'dan 25 M lyon 523 B n 340 Kw/saat enerj alınmış ve sanay c lere ver lm şt r.1 firmaya doğalgaz abones yapılmıştır. 30

34

35

36

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Güçlü bir ekonominin temelinde güven ve istikrar kavramı vardır... M.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 2016 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ TRAKYA KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK rakya Kalkınma Ajansı ta- Trafından Küçük Ölçekl Altyapı Mal Destek Programı kapsamında ver lecek h be destekler le lg

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır.

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS SAYI 7 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 Gebze Tekn k Ün vers tes (GTÜ) IEEE

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NİSAN SAYI 6 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 İnovasyon ve Patent Klübümüz İNOPAK

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARALIK SAYI 4 KOSGEB SEMİNERİ İNOVASYON HAFTASI STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 3-4-5 ARALIK 2015 9 ARALIK 2015 KOSGEB G r ş mc l k ve FSMH Destekler Sem 01.12.2015

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı;

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı; Nisan 2016 / 44. Sayı r a h a B... r o y ı l ş a B Genel Müdürün Mesajı; Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... Başaran Çözüm Ortakları Ayın Konuğu Başaran Tasarım Atölyesi Özel Röportaj SCHÖNLİNE ARMİDA

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5. MODÜL MESLEKİ EĞİTİM KATILIMCI EL KİTABI İst hdam Ed leb l rl k Meslek Yeterl

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 2015-2016 Eğ t m Öğret m Yılı 28 Mayıs 2016 Var Mısın

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır.

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. 1 2 3 4 5 8 11 12 13 14 15 Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. Üniversitenin kurumsal bütünlüğünü korumak

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150 UMK İNŞAAT UMK İNŞAAT Umk İ, 2014 yılındaki kuruluşu i bariyle konut projeleri, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları & çevre düzenleme, sağlık projeleri ve altyapı projeleri yapmaya başlamış

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA MECLİSİ TOPLANTISI Tarih: 17.03.2009 Sayı: 09/03 ODA AİDATLARININ GECİKME ZAMLARINA AF YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK KRİZE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PAKETİ

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42 www.bekakal p.com Hakkımızda BİZ KİMİZ "S z n prest j n z, b z m ş m zd r" prens b yle s z değerl dostlarımızın, müşter ler n z nezd

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ:

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ: 31 ARALIK 2015 PERŞEMBE 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız LÜTFİ ELVAN: 2016 Reform yılı olacak MiLLi TEKNOLOJiYLE KÜRESEL YOLCULUK CEVDET YILMAZ: İFM ye katkı veren 7 bileşen

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

İTHALATIN OMURGASINI

İTHALATIN OMURGASINI Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 2 Sayı 16 Temmuz 2013 F yatı: 10 TL Türk İhracatçısı DÜNYA KRİZİNE MEYDAN OKUYOR Türkiye ORTA GELİR TUZAĞI NDAN NASIL ÇIKACAK? İTHALATIN OMURGASINI ARA MALI OLUŞTURUYOR

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

MMO Kocael Şube Yayın Kurulu: M. Özcan TARAS. Gültek n KESKİN. Basın Yayın Sorumlusu S bel KAHYA

MMO Kocael Şube Yayın Kurulu: M. Özcan TARAS. Gültek n KESKİN. Basın Yayın Sorumlusu S bel KAHYA içindekiler Yönet mden Yastayız, İsyandayız, Unutturmayacağız... VII. Bakım Teknoloj ler ve Serg s Şube Günlüğü Emek, Barış ve Demokras M t ng 12 Eylül Faş zm n Tepe Noktasıdır Sanay n n Borç Kamburu Büyüyor

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı