İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: Faks: web: www.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www."

Transkript

1

2

3 İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: Faks: web: c.org.tr e-posta: naz ll facebook: nazt c

4 Ekonom s zayıf b r ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü b r uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve s yasal yıkımlardan kaçamaz. Ekonom k kalkınma, Türk ye n n hür, bağımsız, da ma daha kuvvetl, da ma daha refahlı Türk ye deal n n bel kemğ d r. Tam bağımsızlık ancak ekonom k bağımsızlıkla olur.

5 Değerl üyeler m z, Hep n z n b ld ğ üzere Naz ll T caret Odası bölgem z n en esk ve en güçlü meslek odasıdır yılı sonu t barı le odamızın üye sayısı 3250'n n üzer nded r. Odamızın sorumluluk sahasındak nüfus dolaylarındadır. Bu hal le odamız 39 lden daha büyük b r sorumluluk sahasına sah pt r. Bütün bunların yanında bölgem zdek ekonom k zeng nl ğ n ve tarım çeş tl - l ğ n n fazla olması üye çeş tl l ğ m z artırmakta, bu durum da b ze ayrıca güç katmaktadır. Oda yönet m olarak göreve geld ğ m z günden bu güne kadar üzer m zdek h zmet yükünün sorumluluğunu her an h ssederek hareket etmeye gayret ett k. Üyeler m zle her fırsatta b r araya gelerek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Çözüm üretemed ğ m z noktalarda da gerekl merc lere sorunun let lmes ç n çalışmalar yaptık. B r çoğundan olumlu net celer de aldık. H z- met üretme aşamasında katılımcı b r yönet m ben msemen n b ze verd ğ mutluluğu tasv r etmek mkansız. Öyle k, yen logomuzun oluşması le onayı arasında 2-3 ay g b b r süre üyeler m ze tanıtımını yaparak fik r ve görüşler n aldık. Y ne yen b namızın projes nde lk önce görseller n tanıtarak üyeler m z n beğen s ne sunduk. Gelen eleşt r ler değerlend rerek makul çerçevede el - m zdek mkanlar dah l nde projem z yen led k. İlet ş m n ve teknoloj n n çok etk n kullanıldığı günümüzde üyeler m ze ulaşab lmek adına bütün mkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Örneğ n, 2013 yılında faal yete g ren c hesabımızla üyeler m z anlık olarak faal yetler m z hakkında b lg lend r yoruz. Bültenler m ze QR kod uygulaması yaparak akıllı telefonlardan okunmasına olanak tanıdık. Düzenl ve b lg lend r c SMS ağımız le el m zden geld ğ nce bütün üyeler m ze ulaşmaya çalışıyoruz. Y ne çalışmasına devam ett ğ m z sorumluluk sahamızdak 7 lçem z n tanıtımı kapsamında hazırladığımız belgesel m z le lg l 5 adet ön tanıtım film hazırlayarak üyeler m z n beğen s ne sunduk. Tanıtım film m z üyeler m z n stek ve beklent ler doğrultusunda b t rmeye gayret edeceğ z. Her zaman gücümüzü aldığımız üyeler m z odaklayarak h zmet üretmeye gayret ed yoruz. Ürett ğ m z h zmetler le de üyeler m ze güç vermey amaçlıyoruz. El - n zdek k tapçık da bu anlamda s zlere 2013 yılı faal yetler m z anlatmak üzere hazırlanmıştır. Şeffaf ve katılımcı b r yönet m le hazırladığımız k tapçığımızın s z değerl üyeler m ze faal yetler m z hakkında b lg vermes n umut ed yorum. Y ne bundan sonrak yıllarda da faal yetler m z hakkında s zler b lg lend rmeye devam edeceğ z. Ayrıca faal yetler m z gerçekleşt r rken destekler n hep h ssett ğ m, b rl k ve beraberl k çer s nde tek yürek ve tek b lek olarak hareket ett ğ m z Yönet m Kurulu ve Mecl s Üyeler m ze de bu ves le le b r kez daha teşekkürler m sunarım. Nur ARSLAN Yönetm Kurulu Başkanı 2

6 Saygıdeğer üyeler m z, Naz ll T caret Odası mecl s ve kom teler, seç m le s zler n oylarını alarak s zler tems l etmek üzere göreve gelm şt r. Oda mecl s m z ve kom teler m z, her b r m z n faal yet gösterd ğ meslek gruplarının sorunlarının ve varsa çözüm öner ler n n bel rlenerek Yönet m Kurulu'nun b lg s ne sunulduğu yerlerd r. Bu anlamda Yönet m Kurulumuzun s zler n sorunlarından haberdar olab lmes ç n ve çözüme yönel k a d ı m l a r a t a b l m e s ç n kom teler m z n akt f olarak çalışması büyük önem taşımaktadır. Düzenl toplantılar le sektörel sorunlar ve çözüm öner ler ç n Yönet m Kurulunu b lg lend rmek, çözüm ç n lk ve en öneml adımı atmak demekt r yılında kom teler m z n gayretler le b rçok sorun tesp t ed lerek yazılı hale get r lm şt r. Bu sorunlarımız Yönet m Kurulumuz ve mecl s m z tarafından her ortamda d le get r lm şt r ve get r lmeye de devam etmekted r. İlg l bütün bakanlıklar, Naz ll ve çevres ndek sorunlardan haberdar ed lm şt r. TOBB tarafından 7.s düzenlenen T caret ve Sanay Şurasında tesp t ett ğ m z sorunlarımız çözüm öner ler le b rl kte lg l bütün bakanlıklara ve Sn. Cumhurbaşkanımıza ulaştırılmıştır. Sorunların çözümü ç n B rl ğ m z ve TOBB Başkanımız b zzat tak pç m z olmuştur. Her fırsatta gel şmelerde b zler haberdar etmekted rler. Örneğ n, yatırım yer sıkıntısı çeken bölgem zdek yatırımcımızın devamlı olarak önünde engel teşk l eden tarım araz s engel n n aşılması ç n odamız g r ş mlerde bulunmuştur. Çözümü ç n akadem syenlerden, lg l bakanlıktan ve TOBB'den b r heyet çalışmalarına devam etmekted r. En kısa sürede bölgem zdek tarıma elver şs z araz ler yatırımcılarımıza tahs s ed lerek kullanılacaktır. Y ne yatırımcıların en büyük sorunu olan bürokras engel n aşmak ç n lg l bakanlıkla yazışmalarımız sonucu Aydın Val l ğ tarafından GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)'na yetk ver lm ş ve yatırımcıların her türlü b lg loj st ğ n sağlamak, evrak yükünü hafi etmek üzere yetk l ler faal yete geçm şlerd r. Artık yatırımcımızın talep etmes durumunda yetk l ler yatırımcımızı yer nde z yaret ederek her türlü engel aşmaları ç n b re b r danışmanlık h zmet sunmaktadırlar. Bu ve daha n ce faal yetler, s z değerl üyeler m z n sorunlarının kom teler m z ve mecl s m z kanalı le Yönet m Kurulu'na let lmes yle çözüme kavuşturulmaktadır. Bu noktada s z değerl üyeler m zden beklent m z, sorunlarını kom teler vasıtası le mecl s m ze ve yönet m m ze ulaştırmalarıdır. S zlerden gelecek ufacık b r tavs ye b le büyüyerek büyük ve aşılmaz g b görünen b r sorunun çözümü hal ne geleb l r yılı faal yetler n n değerlend r ld ğ k tapçığa tavs yeler le katkı sağlayan bütün üyeler m ze, kom teler m ze ve mecl s m ze teşekkürler m sunarım. Ayrıca her fırsatta mecl s m zden gelen öner ler d kkatl ce rdeleyen, b rl k ve beraberl k çer s nde çalışmalarımızı yürüttüğümüz Yönet m Kurulu'na da bu güne kadar olduğu g b bundan sonrak çalışmalarında da başarılar d ler m. Gürdal YÜZÜGÜLER Mecls Başkanı 3

7 Naz ll T caret Odası Organları YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Nur ARSLAN Yönet m Kurulu Başkanı Recep AN Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZMEN Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Nur ELMALI Yönet m Kurulu Sayman Üyes Mehmet TÜNÇYÜREK Yönet m Kurulu Üyes N yaz ÖZDEN Yönet m Kurulu Üyes Akın DÖKEN Yönet m Kurulu Üyes Hüsnü ERTURAN Yönet m Kurulu Üyes Mustafa GÜN Yönet m Kurulu Üyes 4

8 MECLiS ÜYELERİ Gürdal Yüzügüler Mecl s Başkanı Tobb Genel Kurul Deleges Akın Döken Ayhan Yeloğlu Hasan Tell el İsak Akgün Mecl s Başkan Yardımcısı Tobb Genel Kurul Deleges Hüsnü Erturan Doğan Güneş Tobb Genel Kurul Deleges H lm Baysal Veysal Ek nc er Mecl s Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçyürek Ekrem Esk c İlhan Günana Mehmet Erd nç Haykır Mecl s Kat p Üyes Mustafa Gün Eng n Topcu Tobb Genel Kurul Deleges Mehmet Al Büyükkarıncalı Nur Arslan Tobb Genel Kurul Deleges N yaz Özden Erd nç Çel ksoy Mehmet Gümüş Mustafa Özmen Ahmet Yöre Ertuğrul O oğlu Mehmet Nac Maden Recep An Al Aydın Sem h Çakır Selman Gürkan Aş roğlu Nur Elmalı At lla İnç Hal l İrfan Kuru Mesut Algan 5

9 MESLEK KOMiTELERi 1. Meslek Grubu 2. Meslek Grubu Az z Adıgüzel 01. Meslek Grubu Kom te Başkanı Mehmet Ers n Bezen 01. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Nur Arslan 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Recep An 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Tacett n Dem rağ 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Gökhan Yıldız 01. Meslek Grubu Kom te Üyes Mesut Algan 01. Meslek Grubu Kom te Üyes İsma l Hakkı Özsavran 02. Meslek Grubu Kom te Başkanı Funda Savaşlar 02. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Akın Döken 02. Meslek Grubu Kom te Üyes İsak Akgün 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Al Büyükkarıncalı 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Al Turhan 02. Meslek Grubu Kom te Üyes Tayfun Gülcü 02. Meslek Grubu Kom te Üyes 3. Meslek Grubu 4. Meslek Grubu Muhs n Aslan 03. Meslek Grubu Kom te Başkanı N yaz Özden 03. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mehmet Erd nç Haykır 03. Meslek Grubu Kom te Üyes Abdullah Ağca 03. Meslek Grubu Kom te Üyes M that Özsoy 03. Meslek Grubu Kom te Üyes Serkan Çelen 04. Meslek Grubu Kom te Başkanı İsa Çel k 04. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Veysal Ek nc er 04. Meslek Grubu Kom te Üyes Doğan Güneş 04. Meslek Grubu Kom te Üyes Suat İşb len 04. Meslek Grubu Kom te Üyes 5. Meslek Grubu 6. Meslek Grubu Mehmet Al Tekeoğlu 05. Meslek Grubu Kom te Başkanı Levent P r moğlu 05. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mustafa Gün 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Tunçyürek 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Gümüş 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Abdurrahman Kent 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Nevzat Kutlu 05. Meslek Grubu Kom te Üyes Hasan Hüsey n Eren 06. Meslek Grubu Kom te Başkanı Teoman Değ rmenc 06. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Mustafa Özmen 06. Meslek Grubu Kom te Üyes Ayhan Yeloğlu 06. Meslek Grubu Kom te Üyes Hulus Gökter 06. Meslek Grubu Kom te Üyes 6

10 Met n Topaç 07. Meslek Grubu Kom te Başkanı Hasan Aydın 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Erd nç Çel ksoy 07. Meslek Grubu Kom te Üyes H lm Baysal 07. Meslek Grubu Kom te Üyes At lla İnç 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Muharrem Ertan 07. Meslek Grubu Kom te Üyes Necdet Ceng z 07. Meslek Grubu Kom te Üyes MESLEK KOMiTELERi 7. Meslek Grubu 8. Meslek Grubu Emrah Kolcuoğlu 08. Meslek Grubu Kom te Başkanı Sem h Çakır 08. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Al Aydın 08. Meslek Grubu Kom te Üyes C han Gevrekoğlu 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Hal l İbrah m Ören 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Ahmet Yöre 08. Meslek Grubu Kom te Üyes Olgun Işıktaş 08. Meslek Grubu Kom te Üyes 9. Meslek Grubu 10. Meslek Grubu Eng n Atmaca 09. Meslek Grubu Kom te Başkanı Ekrem Esk c 09. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Ertuğrul O oğlu 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Hasan Tell el 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Üm t Bakan 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Musa Muça 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Yunus Emre Görmez 09. Meslek Grubu Kom te Üyes Serhat Oymak 10. Meslek Grubu Kom te Başkanı Erkan Erkoç 10. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Hüsnü Erturan 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Gürdal Yüzügüler 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Eng n Topcu 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Mesut Algan 10. Meslek Grubu Kom te Üyes Volkan Beyazıt 10. Meslek Grubu Kom te Üyes 11. Meslek Grubu 12. Meslek Grubu Gürcan Ertürk 11. Meslek Grubu Kom te Başkanı Serkan Yalçınkaya 11. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Muammer Pekel 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Necdet İzgü 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Mehmet Nac Maden 11. Meslek Grubu Kom te Üyes Hal l İrfan Kuru 12. Meslek Grubu Kom te Başkanı Şaban Buğray Gırep 12. Meslek Grubu Kom te Başkan Yardımcısı Nur Elmalı 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Selman Gürkan Aş roğlu 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Özcan D lbaz 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Serhan Turan 12. Meslek Grubu Kom te Üyes Hakan Şengel 12. Meslek Grubu Kom te Üyes 7

11 İLK MECLİS TOPLANTISI Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER Başkanlığında toplanan yen Mecl s toplantısına tüm üyeler şt rak ett Yılı Toplantı Sayıları 8

12 VİZYONUMUZ Esnaf statüsünde olmayan tüccar ve sanay c lerden oluşan üyeler n n ht yaç ve beklent ler n en üst düzeyde karşılama noktasında proakt f b r rol üstlenerek ş dünyasına danışmanlık yapan, üye haklarını yasanın kend s ne verd ğ yetk çerçeves nde koruyan, Dünyadak değ ş m ve gel ş m zleyerek özel sektörün küresel ölçekl üret m ve markalaşmasında çözüm ortağı olan, meslek ahlak kuralları sınırlarında her zaman gel şen, uygar ve çağdaş b r oda olarak çalışmalarını gerçekleşt rmek. MİSYONUMUZ Çalışanlarının, üyeler n n, paydaş kurum ve kuruluşlarının gel ş m ne katkıda bulunmak. Güçlü b r kurumsal yapılanma sürec n tamamlamak, yen t caret ve yatırım mkânlarının sağlanmasında lg l kurumlarla şb rl ğ yapmak. Üyeler m z n ulusal ve uluslar arası p yasada rekabet gücünü arttırmak. Naz ll ç n önder ve danışılan b r kurum olmak. 9

13 ORGANiZASYON ŞEMASI NAZiLLi TiCARET ODASI PERSONEL SAYISI ve EĞiTiM DURUMU Personel Çalışan Personel Sayısı Eğ t m Durumu ve Yüzdesel Dağılımı İlköğret m L se L sans Erkek Kadın Toplam (%100) 2 (%18) 3 (%27) 6 (%55) 10

14 PROTOKOLLER Naz ll Beled ye Başkanı Haluk Alıcık, T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Nur Arslan'ı Makamında Z yaret Ett Naz ll Beled ye Başkanı Haluk ALICIK, T caret Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN'a makamında hayırlı olsun z yaret nde bulundu. İk kurum arasında şb rl ğ ve güç b rl ğ çalışmalarının, ler ye dönük projeler n, Naz ll ve bölgedek KO B İ ' ler ç n yapılab lecekler n de görüşüldüğü z yaret; Naz ll T caret Odası Başkanı Nur ARSLAN'ın makam odasında gerçekleşt r ld. Yönet m Kurulu ve Mecl s üyeler n n de bulunduğu z yarette Nur ARSLAN, yen dönemdek hedef ve projeler n ; Oda'nın yen v zyonu; Oda üyeler n n kt sad anlamda faydalanab lecekler projeler le yen b r h zmet b nası ç n yaptıkları çalışmalar hakkında b lg ler verd. Aydın M lletvek l A. Gültek n Kılınç tan Naz ll T caret Odası na Hayırlı Olsun Z yaret Aydın M lletvek l Al Gültek n KILINÇ, Oda'mızın Yönet m Kurulu Başkanlığı'na yen seç len Nur ARSLAN'a makamında hayırlı olsun z yaret nde bulundu. 11

15 KABULLER K ş sel Gel ş m Topluluğu (K GET) Z yaret KİGET (K ş sel Gel ş m Topluluğu) üyes Öğrenc arkadaşlarla KİGET Danışman Hocası Prof. Fer ştah Sönmez Hoca'ya b rl kte yapacakları çalışmalar hakkında b lg verd ler. ZiYARETLERiMiZ Naz ll T caret Odası ndan Odalar ve Borsalar B rl ğ ne Z yaret Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, Yönet m Krl.Bşk.Yrd. R e c e p A N, Yö n e t m K u r u l Ü y e l e r M e h m e t TÜNÇYÜREK, Akın DÖKEN, Hüsnü ERTURAN, le TOBB Delegeler Eng n TOPÇU ve İsak AKGÜN le Genel Sekreter Eray Rüştü TAKA'dan oluşan T caret Odası Heyet TO B B Yönet m Kurulu Başkanı M.R fat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Bşk.Yrd. Hal m METE ve Fa k YAVUZ'un da bulunduğu toplantıda HİSARCIKLIOĞLU başta Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN olmak üzere yen seç len Oda yetk l ler n tebr k ett ve hayırlı olsun temenn s nde bulundu. Naz ll İkt sad İdar B l mler Fakültes Dekanına Z yaret Odamız yönet c ler, Naz ll İİBF Dekanı, Mal ye Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Ertuğrul ACARTÜRK'ü z yaret ett. Ün vers te - Sanay şb rl ğ ç n neler yapab leceğ n b rl kte değerlend rd. 12

16 Uluslararası İl şk ler Bölüm Başkanına Z yaret N a z l l T ca ret O d a s ı ve Ad n a n M e n d e res Ün vers tes İİBF Uluslar arası İl şk ler Bölüm Başlanlığı le NTO Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Uluslararası T caret n önündek s yas ve ekonom k r sklere l şk n ortak b r g r ş m n n olacağını duyurdu. Nur Arslan TOBB T caret Konsey Üyes Oldu Yönet m Kurulu Başkanımız Nur ARSLAN Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey As l Üyel ğ ne Seç ld. Genel Kurula Naz ll T caret Odasını tems len; Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN, Mecl s Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, delegeler İsak AKGÜN, Doğan GÜNEŞ ve Eng n Topçu katıldı. Bölgem z Sıkıntılarından Oluşan Rapor TOBB ve İlg l Yerlere Sunuldu Naz ll T caret Odası olarak, üyeler m z n s o r u n l a r ı n a l ş k n tesp t l e r m z n ve çözüm öner ler m z n bulunduğu detaylı b r raporu, aralarında B l m Teknoloj ve Sanay Bakanlığı, Gıda T a r ı m v e H a y v a n c ı l ı k B a k a n l ı ğ ı, A y d ı n M lletvek ller 'n n de bulunduğu sorunlarımızın muhatabı olan k ş ve kurumlara gönder ld. Üyeler m ze yaptığımız z yaretlerden, üyeler m z n b ze yaptığı z yaretlerden, meslek kom teler nden ve mecl s üyeler m zden gelen tavs yeler doğrultusunda bölgem zdek ortak sorunlara l şk n raporlar ve çözüm öner ler hazırladık. Önce TOBB Başkanımız Sn. R fat HİSARCIKLIOĞLU'na şahsen tesl m ed len rapor, bakanlıklar ve m lletvek ller m z başta olmak üzere sorunumuza çözüm olab lecek tüm kurum ve kuruluşlara gönder ld. 13

17 GEKA Kalkınma Kurulu Toplantısı GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) 10.Kalkınma Kurulu toplantısı, Muğla'da gerçekleşt r ld. Toplantıya odamızı tems len Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN ve Halkla İl şk ler Yönet c s Lütfi ÖZKAL katıldı yılında desteklenen faal yetler n tanıtıldığı ve 2014 yılında desteklenecek faal yetler konusunda görüşler n alındı. ÖZEL GiRiŞiMCiLER facebook SAYFAMIZ NTO'nun facebook sayfası faal yete geçm şt r. LOGONUN YENiLENMESi Yen logo çalışması hem yen l kç olması hem de kullanılan renkler n anlamı açısından yen l kç kurumsal majımıza büyük katkılar sağlayacağına nanılmıştır. 14

18 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ Naz ll 'de yapılan L seler Arası İst klal Marşını E z b e re O k u m a Ya r ı ş m a s ı, O r t a o k u l l a r a ra s ı Kompoz syon ve İlkokullar arası Res m Yarışmasında dereceye g ren başarılı öğrenc ler Naz ll T caret Odası tarafından ver len çeş tl hed yeler le ödüllend r ld. Törene İlçe M ll Eğ t m Müdürü, Okul Müdürler, öğretmenler le dereceye g ren öğrenc ler katıldı. T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Tacett n PİRİNÇ tarafından kazananlara çeyrek altın ve kalem takımı hed ye ed ld. KOMiTE TOPLANTILARI ve ALINAN KARARLAR Odamız meslek kom teler her ayın kend ler ç n bel rlenm ş olan günler nde ve sten rse olağan üstü günlerde toplanarak yönet m kuruluna tavs ye n tel ğ nde kararlar alarak b ld r rler yılında da her yıl olduğu g b toplanarak odamız yönet m nde akt f görev alarak, uygulama ve faal yetler ç n alınan kararlarda mzalarını atmışlardır. Odamız meslek kom teler 2013 yılı çer s nde aşağıdak uygulamaların temel n oluşturmuşlardır. 1. Her yıl gerçekleşen faal yet raporunun hazırlanması, çer ğ n n nasıl olması gerekt ğ konusunda gerekl araştırmaların yapılması konusunda görüş b ld r lm şt r. 2. Meslek eğ t m ve uzmanlaşma amaçlı gerekl duyuru ve eğ t mler n düzenlenmes konusunda görüş b ld rm şt r. 3. Naz ll ve üyeler m z n kalkınması adına Organ ze Sanay çalışmaları konusunda gerekl a ra ş t ı r m a l a r ı n ya p ı l m a s ı ko n u s u n d a g ö r ü ş b ld rm şt r. 4. Naz ll ve üyeler m z n kalkınması adına Organ ze Sanay çalışmaları konusunda gerekl a ra ş t ı r m a l a r ı n ya p ı l m a s ı ko n u s u n d a g ö r ü ş b ld rm şt r. 5. G r ş mc l ğ n önem konusunda görüşler n yönet m kuruluna aktarmışlardır. EĞiTiM ÇALIŞMALARI IPA Türk Malı Belges Sem ner Türk Malı Belges sem ner 10 N san'da Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ 'nde düzenlend. Katılım önces Mal Yardım Aracı (IPA) Fonları kapsamında açılan halelerde kullanılmak üzere, Avrupa B rl ğ Bakanlığı'nın tal matı ve olumlu görüşler le TOBB tarafından hazırlanan Katılım önces Mal Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Tarafından Bastırılan 'Türk Malı Belges 'n n Tanz m ve Onayına İl şk n Usul ve Esaslar le Türk Malı Belges sem ner, 10 N san 2013 tar h nde Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ 'nde yapıldı. 15

19 AKREDiTASYON SÜREÇ EĞiTiMi GERÇEKLEŞTiRiLDi Akred tasyon S stem çalışmaları, 8-9 N san 2013 tar hler nde TOBB Şefik Tokat Salonunda 5. ve 7.Dönem 31 Oda/Borsanın Genel Sekreterler ve Akred tasyon Sorumluları ç n Süreç Yönet m Eğ t m düzenlend. 50 k ş n n katılım sağladığı eğ t m süres nce Akred te b r Oda/Borsanın sah p olması gereken süreçler hakkında b lg paylaşımında bulunuldu. FEIGHT TÜRKiYE UYGULAMASI Naz ll T caret Odası ve Naz ll İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte olan Avrupa B rl ğ Yen l k Transfer Projes Naz ll 'de uygulamaya başlandı. Meslek eğ t mde okulu erken dönemlerde bırakan öğrenc ler n, eğ t mler n yarıda kesmeden devam edeb lmeler ne yönel k sek z çözüm öner s n çeren FEIGHT projes, İng ltere ve Hollanda'dan Türk ye ve İtalya'ya transfer ed lmeye başlandı. 16

20 CNC TORNA OPERATÖRLÜĞÜ KURSU Naz ll 'dek şs zl k sorununun daha çok mesleks zl k sorunu olduğu, bu sorunun g der lmes ç n nsanların meslek ed nd rme kurslarına yönelmes gerekt ğ uzun zamandır b l nen b r gerçekt r. Bu konuda yoğun çalışma yapan Naz ll T caret Odası Yönet m, sanay c üyeler n n en çok ht yaç duyduğu şgücünü y ne onların görüşler n alarak bel rlem ş ve 2013 yılında çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda Naz ll sanay c s n n CNC torna operatörü bulma konusunda sıkıntılar yaşandığı tesp t nden yola çıkılarak b r meslek ed nd rme kursu açma g r ş m başlatılmıştır. İlk olarak İşkur Naz ll H zmet Merkez Müdürlüğü, Naz ll Tekn k ve Endüstr Meslek L ses, Naz ll Meslek Eğ t m Merkez yetk l ler le görüşen oda yönet m, bu kurumların da projes ne ortak olmasını sağlayarak projes n n kapsamını gen şletm şt r. sağlanması olduğunu bel rten Naz ll T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Nur ARSLAN Ülkem zdek şs zl k sorununun temel nde şgücü açığının bulunmadığını, bu sorunun en büyük sebeb n n m e s l e k s z l k o l d uğ u nu h e r s e f e r n d e d l e get r yoruz. Ülkem zde maalesef meslek eğ t m veren okullara öğrenc ler yönlend r lmemekted r. Bu sorun da sanay c n n ht yaç duyduğu kal fiye ş gücü açığının her gün daha fazla büyümes ne sebep olmaktadır. Hâlbuk b zler ülkem z n kalkınma hamles n n üret m n ar tırılarak lerleyeceğ n, üret m n artması ç n se kal fiye şgücünün ne kadar öneml olduğunu b lmektey z. B u d o ğ r u l t u d a m a l a t ç ı l a r ı m ı z ı n m e s l e k kom tes nden gelen b r taleb değerlend rerek b r meslek ed nd rme kursu açma çalışması başlattık. Kurs projem z daha ver ml hale get rmek ç n Naz ll İşkur H zmet Merkez Müdürlüğü, Naz ll Meslek Eğ t m Merkez Müdürlüğü, Naz ll Tekn k v e E n d ü s t r M e s l e k L s e s M ü d ü r l ü ğ ü v e sanay c ler m z le ortaklaşa yürütme kararı aldık. Konuyu paylaştığımız yetk l ler m z n projem ze büyük b r lg ve t t zl kle yaklaşması sonucu beklenen başarının üzer nde b r performans serg leyerek kursumuzu hayata geç rm ş olduk. Sanay c den Projeye Büyük Destek Kursu d ğerler nden ayıran en büyük özell ğ n n sanay c n n kursa hem madd destek sağlaması hem de atölyeler n n kurs yerler n kullanımına olanak 17

21 SEMiNERLERiMiZ İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu Sem ner Naz ll T caret Odası düzenled ğ İşç çalıştıran tüm şyerler n lg lend ren ve şyer n n yükümlükler n n ayrıntılı b r şek lde anlatıldığı 'İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu Sem ner nde çok öneml b lg ler ver ld. Büyük b r katılımla gerçekleşen toplantının Oda üyes şyerler başta olmak üzere Naz ll ve çevre lçeler açısından çok öneml d r. 1 Ocak 2013 tar h nde yürürlüğe g ren ş sağlığı ve güvenl ğ yasası ülkem z çalışma hayatı ç n yen uygulamalar ve s stemat k güvenl k önlemler get rmekted r. Yen Türk T caret Kanunu Sem ner Naz ll T caret Odası le NAZİLLİ İkt sad İdar B l mler Fakültes İşletme Bölümü şb rl ğ nde yapılan sem nerde Naz ll l lere T caret Kanunu le get r len yen düzenlemeler ve sorumluluklar anlatıldı Kentsel Dönüşüm Odamız ve Den zbank şb rl ğ le son günlerde gündemden h ç düşmeyen, b rçok b lg karmaşasının yaşandığı, ülkem z n gel şmes nde öneml b r role sah p olan KENT SEL DÖNÜŞÜM le lg l b r b lg lend rme sem ner düzenlend. B lg lend rme sem ner nde Den zbank adına Uzman Den z Sarı hem kentsel dönüşümün finansal boyutları hakkında, hem d e D e n z b a n k ' ı n l a v e k a t k ı l a r ı h a k k ı n d a b lg lend rmelerde bulundu 18

22 GiRiŞiMCiLiK KURSLARI G r ş mc l k Eğ t mler Tamamlandı Naz ll T caret Odası ve İşkur şb rl ğ le düzenlenen KOSGEB uygulamalı g r ş mc l k eğ t m Kasım ayı çer s nde son bulmuştur. Toplam 5 grupta 125 yen g r ş mc ye ver len eğ t mlerden sonra 117 yen g r ş mc, eğ t mler n tamamlayarak sert fika almaya hak kazanmışlardır. 117 Yen G r ş mc ye Destek İmkanı KOSGEB Uygulamalı G r ş mc l k eğ t m nden mezun olan 117 g r ş mc, Naz ll t caret Odasının düzenled ğ ve gen ş b r katılımın sağlandığı törenle sert fikalarını aldılar. Sert fika sah b g r ş mc ler, aldıkları sert fikalarla kuracakları şletmeler ç n TL h be ve TL k yıl ödemes z, 0 fa zl kred mkanından yararlanab lmekted r. Desteklerden yararlanmak steyen g r ş mc ler n, faal yete geç rmey düşündükler ş le lg l b r ş planı hazırlamak ve bunu Kosgeb bünyes nde oluşturulan d e ğ e r l e n d r m e k u r u l u n d a n o n a y l a t m a k zorundadırlar. G r ş mc ler n destek le lg l sormak sted kler tüm soruların cevabına Naz ll T caret Odası b ü n y e s n d e k u r u l u o l a n K O S G E B N a z l l tems lc l ğ m zden cevap bulab lmekted rler. 19

23 DUYURULARIMIZ L sansız Elektr k Yönetmel ğ Duyurusu Resm Gazetede yayınlandı. Yaklaşık 5 aydır beklenen l sanssız elektr k üret m yönetmel ğ tar hl Resm Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g rd. Daha önce aksaklıkların bulunduğu yen yönetmel ğ n aksayan tara arı çoğunlukla g der ld. Kred Kayıt Bürosu le Çek Yasasının Mağdur yet G der ld Kred Kayıt Bürosundak 25 m lyon yatırımcı ve tac re a t kred ve kred kartı s c l b lg ler k ş ve kurumlara da açıldı. Odamızda bu h zmetten yararlanab lmekted r. Çek Raporu Sunum S stem çek le alışver şlerde daha güvenl ortam sağladı. Satışları karşılığı çek alanlar, bu s stem sayes nde keş dec n n geçm ş çek ödeme b lg ler n kararını buna göre vereb lmeye başladı. Bağımsız Denet me Tab Olan Ş rketler Bel rlend tar hl Resm Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnames le bağımsız denet me tab olacak ş rketler 3 ayrı statüde düzenlend : H çb r Kr ter Olmadan Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; Özel Kr terler İle Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; Genel Kr terler İle Bağımsız Denet me Tab Olacak Ş rketler; MERS S (Merkez S c l Kayıt S stem ) m Olan Konutlardan Bazılarının KDV Oranı Değ şt Net alanı 150 m2'n n altındak konutlardan bazılarının KDV oranını değ şt ren Bakanlar Kurulu Kararı tar h ve sayılı Resm Gazete'de yayımlandı. Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Merkez S c l Kayıt S stem 'M E R S İ S' projes Bakanlığın tar h /2162 Sayılı Yazısı le tar h le Naz ll T caret S c l Müdürlüğü'nde kullanıma açılmıştır. MERSİS' n tanımı yapılmıştır; Projen n amaçları bel rlenm şt r. 20

24 ANTLAŞMALARIMIZ MNG KARGO ND R ML KARGO ANTLAŞMASI Odamız le MNG Kargo A.Ş arasında yapılan anlaşma le Oda üyeler, kargo ve kol gönder mler nde nd r m ücret uygulanmasından yararlanacaktır. 01 Ağustos 2013 tar h nden t baren geçerl olmak üzere N a z l l T ca ret O d a s ı ü yeler M N G K a rgo l e gönderecekler veya alacakları kargo ve kol ücret n nd r ml tar fe üzer nden ödeyeb leceklerd r. SÜRAT KARGO ANTLAŞMASI Naz ll T caret Odası le Sürat kargo arasında, üyeler kapsayan nd r m anlaşması mzalandı. MNG Kargo le yapılan anlaşmadan sonra, üyeler m zden gelen taleplere değerlend r ld, h zmet sağlanan nokta sayısını ve h zmet kal tes n artırmak ç n 2.b r Kargo firması le anlaşmaya varılmıştır. 21

25 FUAR ve SERGiLER Odamız Katılımı Olan Fuarlar HANNOVER MESSE SANAY FUARI ALMANYA Dünya'nın en büyük Sanay fuarı ve bu yıl yaklaşık k ş n n z yaret ett ğ Fuar'da 62 ülkeden firma stant açtı ve son teknoloj ürünler n serg led N san 2013 tar h nde Naz ll T caret Odası'ndan şbu fuara 20 firma tems lc katıldı. Teknoloj dek son yen l kler ve ürünler yakından ncelend. Ekonom Bakanlığı'nın standını da z yaret eden Naz ll T caret Oda üyeler bakanlık yetk ler nden yurt dışı teşv kler ve hracat destekler hakkında b lg ler aldı. Bunun dışında Volkswagen Fabr kası da z yaret ed ld ve otomob l üret m n n tüm safhaları yer nde görüldü. 22

26 ANUGA FUARI ALMANYA 5-9 Ek m 2013 tar hler arasında Almanya'da gerçekleşt r len Anuga Gıda fuarına Yönet m Kurulu Başkanımız Nur ARSLAN'ın başkanlığında 18 k ş l k b r heyet katıldı. Odamızın standında ürün serg lemek steyenler n ürünler ne yer ver ld. Fuara katılan ek b m z Ç kolata Müzes n de z yaret ett. EGE LLER TANITIM FUARI ANKARA N san 2013 tar h nde Ankara Kültür Merkez nde 6. Ege İller Türk ye Tanıtım Günler ve Etk nl kler yapıldı. Odamız stand k ralayarak Üyeler m z n ve bölgem z n öne çıkan özell kler n ve ürünler n tanıtma olanağına sah p olmuştur. Ege bölges ve çalışma alanımız çer s nde olan Naz ll ve çevres n n tarım, sanay, kültürel ve coğrafi yapısı gereğ ne kadar öneml b r bölgede ve mkanlarda olduğu z yaretç ler m ze aktarıldı. NC R FEST VAL Naz ll 'de 3-4 Eylül tar hler nde, Naz ll 'n n en öneml tarımsal ürünler arasında yer alan nc r n tanıtımı ve b l n rl ğ n n artırılması ç n lk kez uluslararası düzeyde b r fest val gerçekleşt. Bu Fest val Naz ll T caret Borsası, Naz ll Z raat Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Naz ll T caret Odası şb rl ğ nde tert plenm şt r. 23

27 YAYINLAR H nd stan Ülke Raporu Ar-Ge Bölümü - Ek m 2013 ARAŞTIRMALAR Naz ll Bölge Maden Raporu Ar-Ge B r m - Ocak-2013 ÜYELERiMiZiN ve BÖLGEMiZiN GENEL DURUMU BÖLGE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Naz ll lçes n n toplam yüzölçümü hektardır. Bu alanın hektarlık (% 46) kısmının çok ver ml kültür alanları olması, tarımın Naz ll ç n değer n ortaya koyan en öneml unsurdur yılı çer s nde hektar alanda ton elde ed lm şt r. Bununla b rl kte odamıza kayıtlı üyeler tarafından gerçekleşt r len $'lık hracatın, büyük b r kısmını sanay malları oluşturmaktadır. Naz ll İ Ş K U R ver ler ne göre st hdam rakamlarına baktığımızda; bu kuruma kayıtlı 1980 şyer nde k ş n n herhang b r şyer ne bağlı olarak çalıştığını görüyoruz. Y ne Naz ll İŞKUR ver ler ne göre, Naz ll İlçes nde kayıtlı ş gücü b u l u n m a k l a b r l k t e, k ş ş s z o l a r a k bel rlenm şt r yılında; ş yerler nden gelen 2190 açık ş poz syonuna karşılık, şe yerleşt r lenler n sayısı 1314 olmuştur. İşs zl k ödeneğ ç n başvuranların sayısı 441, hak edenler n sayısı se 295 olmuştur. 24

28 2013 Faaliyet Raporu 2013 YILI ihracat RAKAMLARI Naz ll T caret Odası'na üye hracat yapan üyeler m z n, 2013 yılı ç nde gerçekleşt rd kler hracat tutarları: Yıllar t bar yle hracat Tutarları Değerlend rmes 2009 Yılı İhracatı 2010 Yılı İhracatı 2011 Yılı İhracatı 2012 Yılı İhracatı 2013 Yılı İhracatı $ $ $ $ $ Yukarıdak ver lere bakarak b r değerlend rme yaparsak; 2009 yılından, 2010 yılına hracatın 2010 yılından, 2011 yılına hracatın 2011 yılından, 2012 yılına hracatın 2012 yılından, 2013 yılına hracatın görmektey z. % 22 arttığını % 26 arttığını %0,2 azaldığını % 5 arttığını 25

29 2013 YILI ÜYE DAĞILIMLARI Meslek Gruplarına Göre Üye Sayılarımız: 1. MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU 245 Toplam Nev' ler ne Göre Üye Sayılarımız Gerçek K ş İşletmeler 1264 L m ted Ş rket 955 Kooperat f 198 Anon m Ş rket 134 Kamu Kuruluşu ve D ğer Ş rketler 33 Toplam Yılı Odamıza Kayıt ve Terk B lg ler Yen Kayıtlar Terkler Bu b lg lerle şu özet çıkarab l r z; Yen Kayıtların, 2009 yılından 2010 yılına % 23 arttığını 2010 yılından 2011 yılına % 47 arttığını 2011 yılından 2012 yılına % 32 azaldığını 2012 yılından 2013 yılına %53 arttığını görmektey z Yılı İç nde Odamızca Onaylanan İhracat Belgeler Menşe Şehadetnames : Adet A Tr : 863 Adet Eur 1 : 427 Adet Toplam Adet 2013 Yılı İç nde Odamızca Tesc llenen İş Mak nası Sayısı: 2013 Yılı İç nde Odamızca Ver len Kapas te Raporu Sayısı : 2013 Yılı İç nde Odamızca Ver len Ekspert z Raporu Sayısı : 40 Adet 21 Adet 21 Adet Kayıt Terkler n n, 2009 yılından 2010 yılına % 346 arttığını 2010 yılından 2011 yılına % 66 azaldığını 2011 yılından 2012 yılına %51 arttığını 2012 yılından 2013 yılına %10 azaldığını görmektey z. 26

30 İLÇELERE GÖRE ÜYE SAYILARIMIZ NAZ LL 1774 KARACASU 101 BOZDOĞAN 196 BUHARKENT 99 KUYUCAK 188 YEN PAZAR 69 SULTANH SAR 157 TOPLAM

31 2013 YILI NAZiLLi VERGi RAKAMLARI Naz ll Verg Da res nce, 2013 yılında ,02 TL Verg Tahakkuku olmuştur ,12 TL yapılan hracatta katma değer verg ades gerçekleşm şt r. NAZ LL VERG DA RES 2013 YILI MÜKELLEF B LG LER Gel r Verg s Mükellefi (Gerçek K ş, Bas t Usul ve Ücretl ler) Stopaj Gel r Verg s Mükellefi Katma Değer Verg s Mükellefi Kurumlar Verg s Mükellefi (Sermaye Ş rketler ve Kooperat er) Toplam Adet Adet Adet 768 Adet Adet Not: 2013 Yılında Naz ll Verg Da res nce: Yapılan Kayıt: Adet S l nen Kayıt: 887 Adet AÇTIĞIMIZ KURSLAR Bölgem zde meslek kazandırmak ve eğ t m sev yes n arttırmak amacıyla Naz ll Halk Eğ t m Merkez ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce; ve tar hler arasında açılan kurslar aşağıda ver lm şt r. Açılan Kurs sayısı 318 Kursa katılan erkek kurs yer sayısı 2557 Kursa katılan kadın kurs yer sayısı 4528 Toplam kurs yer sayısı 7085 Kursların bazıları şöyled r: A le Rehberl ğ (7-19 Yaş) B lg sayar Kullanımı (B lg sayar İşletmenl ğ Operatörlüğü) Bursluluk ve Yatılılık Sınavlarına Hazırlık İlk Yardım Model Uçak Yapımı (Gel r Verg s, Dolaylı ve Dolaysız Verg ve Harçlar, Katma Değer Verg s, Motorlu Taşıtlar Verg s, Kurumlar Verg s g b bell başlı verg kalemler...) KAYITLI Ş YER ve Ş GÜCÜ Çalışma ve İş Kurumu Naz ll H zmet Merkez Müdürlüğünden alınan b lg ler ışığında bölgem zde kayıtlı ş yer ve ş gücü g b b lg ler aşağıda ver lm şt r. 1+9 K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: K ş Çalıştıran İşyer Sayısı: TOPLAM Aralık 2013 Ayı Sonu İt bar yle Kayıtlı İş Gücü Sayısı Kayıtlı İşgücü: Özürlü Sayısı: Esk Hükümlü Sayısı: Aralık 2013 Ayı Sonu İt bar yle Kayıtlı İşs zler Kayıtlı İşs z Sayısı: Özürlü İşs z Sayısı: Esk Hükümlü İşs z Sayısı:

32 ÇEŞiTLi SOSYO EKONOMiK VERiLER: Toplam lçe yüzölçümü hektar (% 100) olup, dağılım şöyled r: Kültür Alanı Hektar (% 46) Orman Sahası Hektar (% 26) Meskun Mahal Hektar (% 20) D ğer Sahalar 30 Hektar (% 0,04) Ver ms z Araz Hektar (% 7) Çayır ve Mera Hektar (% 3) Kültür Alanı olan Hektar araz n n: Hektar (%44) => Sulanan Alan Hektar (%56) => Sulanmayan Alan ZİRAİ ÜRÜN ÜRETİM MİKTARLARI ARAZİ KULLANIMI: Meyve Ürünler Dekar Ton Tarla Ürünler Dekar Ton Sebze Ürünler Dekar Ton Toplam Dekar Ton 2013 ÖNEMLİ ÜRÜN DEĞERLENDİRMELERİ Türk ye Ür. Naz ll Ür. (Hektar) (Hektar) Mısır Yonca Zeyt n Portakal Pamuk İnc r Kestane Nar K raz Toplam YILI HAYVANCILIK YAPAN İŞLETME SAYISI İşletme Sayısı Hayvan Sayısı Süt İnekç l ğ Koyun+Keç İşl Bro ler Yet şt r c l ğ Arıcılık İşletmes TOPLAM

33 2013 YILI NAZiLLi OSB ile ilgili BiLGiLER: Naz ll Organ ze Sanay Bölges, tar h nde Hektarlık alan üzer ne kurulmuştur. 25 metre gen şl ğ nde, Naz ll Bozdoğan yolu üzer nde g r ş vardır. OSB alanının kes n sınırları, tar h nde onaylanmıştır. 44 adet sanay parsel bulunan OSB alanında, en küçük sanay parsel 5.000; en büyük sanay parsel metre kare olup; toplam sanay parsel metre kared r. OSB dört sektöre ayrılmıştır: 1. Mak ne İmalat Sektörü 26 F rma 2. Gıda Sektörü 9 F rma 3. İnşaat Sektörü 5 F rma 4. Orman Ürünler Sektörü 6 F rma 2013 yılında Organ ze Sanay Bölges nde; le tar hler arasında 6 adet firmaya ,51 m2'l k nşaat ruhsatı, 3 adet firmaya ,37m2 skan ruhsatı, 7 adet firmaya şyer açma ve çalışma (GSM) ruhsatı ve 5 adet firmaya sanay parsel tapuları ver lm şt r. Naz ll OSB'de tar h ne kadar TEİAŞ'dan 25 M lyon 523 B n 340 Kw/saat enerj alınmış ve sanay c lere ver lm şt r.1 firmaya doğalgaz abones yapılmıştır. 30

34

35

36

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır.

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Detaylı

Nazilli Ticaret Odası FAALİYET RAPORU

Nazilli Ticaret Odası FAALİYET RAPORU NTO Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor. Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013

İÇİNDEKİLER. Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor. Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013 Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013 SAHİBİ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin ERKOÇ YAYIN KURULU Sami PAYZA Mustafa ÇEKİRDEK Fatih ILICAK Hüseyin ÇINAR Halil İbrahim ŞİRECİ

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI 2011 FAALİYET RAPORU

NAZİLLİ TİCARET ODASI 2011 FAALİYET RAPORU NAZİLLİ TİCARET ODASI 2011 FAALİYET RAPORU NAZİLLİ SİNERJİ ODAĞI HİZMET NOKTASI NAZİLLİ TEMSİLCİLİĞİ Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve

Detaylı

YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI

YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI YAYIN NO : 09.0200.0000.000/BY.013.081.521 ISBN : 978-605-85416 1.BASKI SEKRETERYA Süreyya KIRVAR KAPAK TASARIM Mel s VAROL GRAFİK TASARIM ve DÜZENLEME Gürem

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU HAKİKAT ADALET HAFIZA MERKEZİ Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi 12 Tophane 34425 İstanbul/Türkiye +90 212 243 32 27 info@hakikatadalethafiza.org www.hakikatadalethafiza.org

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı!

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Hissedar 2012/1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ L fik LER DERNEĞİ NİN DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org 2012/2 -- SAYI 10 9 BÜYÜME BEKLENTİLERİ Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Yatırımcılar için temettü analizi

Detaylı

Göreve geldiği ilk günden

Göreve geldiği ilk günden MAYIS 2013 MERHABA Denizli Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer Genel Yayın Yönetmeni Yazı İşleri Müdürü Ali Rıza Tekin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çağrı Sebzeci Yayın Kurulu Hikmet

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Açılım Dergisi olarak yeni sayımızla, yeni konularla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz Bu sayımızda da ilginizi çekecek konularla bir kez daha sizlere ulaşırken, Samsun ve Odamız

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı