. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ"

Transkript

1 . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek büyük bir ba!arya da imza att. Ardndan, bu Bildirgede ilân olunan insan haklarnn etkin bir!ekilde korunmas, geli!tirilmesi ve ihlâllerinin önlenmesi amacyla yo(un çal!malara giri!ildi. Bu alanda çal!an gerek uluslararas, gerek bölgesel, gerekse de ulusal nitelikli pek çok kurulu! kuruldu; genel ve özel nitelikli pek çok yeni belge hazrland ve onayland. Bir devletin uygar olup olmad( insan haklarna verdi(i önemle ölçülmeye ba!land. Ancak bütün bu çabalara kar!n, insan haklar ihlâlleri dünya kamuoyunun gündeminin hâlâ ilk sralarnda yer almaktadr. Gerek Evrensel Bildirge yi gerekse di(er sözle!meleri onaylayan ülkeler de dahil olmak üzere, dünyann pek çok yerinde yo(un insan haklar ihlâlleri bugün de ya!anmaktadr. Acaba bunca çabaya kar!n insan haklarnn ulusal ve uluslararas düzeyde etkin bir biçimde korunmas neden gerçekle!tirilemiyor? Pek çok neden sralanabilir. Ancak insan haklarna ili!kin tart!malara bakld(nda, bu nedenlerden en önemlilerinden birinin, baz çevrelerin insan haklarnn Bat kültürüne ait baz de(erler oldu(unu, bunun kendi toplumlarnn kurumlarna ve de(erlerine uygun olmad(n ileri sürerek, insan haklarnn evrenselli(ini ve dolaysyla gerektirdiklerini yerine getirmeyi reddetmeleri 1 oldu(u görülür. Ayrca insan haklarnn korunmas ve ihlâllerinin önlenmesi amacyla olu!turulmu! olan baz belgelerdeki kimi sorunlar da bu türden iddialara kapy açk tutabilmektedir. Gerek insan haklarnn Bat kültürüne ait de(erler oldu(u yollu iddiann yantlanmas, gerekse insan haklar belgelerinin yol açt( sorunlarn tespit edilip giderilebilmesi, bir di(er deyi!le, insan haklarnn etkin bir!ekilde korunmas ve ihlallerinin önlenebilmesi her!eyden önce bilgisel olarak içeriklendirilmi! açk bir insan haklar kavramna sahip olmay gerektirir. Çünkü insan haklar kavram bir yandan hangi tek tek haklarn insan haklar olduklarnn belirlenmesi için ölçüt olu!turuyor, di(er yandan ise bu haklarn neden herkes için her yerde ve her zaman korunmas gerekti(ini temellendiriyor. Bu yazda insan haklarnn evrensel ilkeler olarak görülmesini sa(layabilecek bir insan haklar görü!ü, oanna Kuçuradi nin insan haklar görü!ü aktarlacaktr. Kuçuradi nin insan haklar görü!ü aktarlrken, ilkin insan haklarn nasl kavramla!trd( ve temellendirdi(ine yer verilecek; daha sonra H.Ü. Felsefe Bölümü nsan Haklar ve Felsefesi Uygulama ve Ara!trma Merkezi. 1 nsan haklarnn Batya özgü de(erler oldu(u iddiasyla kabul edilmemesinde ve gereklerinin yerine getirilmesinin reddedilmesinde Batnn özellikle de Amerika nn uygulad( politikalarn pay gözden kaçrlmamaldr. 1

2 bu kavramla!trmadan hareketle insan haklarna ili!kin temel belgelerde yer alan haklara bakarak olu!turdu(u hak snflamas anlatlacak; son olarak da özgürlük görü!ü özetlenecektir. nsan Haklarnn Kavramlatrlmas Kuçuradi insan haklarn temellendirirken, yani insanlarn neden baz haklara sahip olduklar sorusunu yantlamaya çal!rken, insan bir özelli(ine indirgeyen <insann de(erini tek özelli(inde gören< bir görü!ten hareket etmez. Onun görü!ünün temelinde insan bir bütün olarak ele alan ontolojik temellere dayanan felsefî antropoloji bulunur (Kuçuradi 1998a: 21-22). Felsefî antropoloji insan di(er varlklardan ayran özelliklerini ortaya koyarken <yani insann de(erine ili!kin bilgi ortaya koyarken< bir teoriden yola çkmaz, temelini insann bio-psi!ik varl(nda bulan insan fenomenlerinden ve ba!arlarndan hareket eder (Mengü!o(lu 1997: 4). nsan haklarnn temelinde insann de(eri bulunur. nsan de(erli bir varlk olmas nedeniyle bir takm haklara sahiptir. nsann neden de(erli bir varlk oldu(unu görebilmek için ilkin de(er nedir? sorusunun yantlanmas gerekir. Çünkü genellikle de(er in subjektif oldu(u ileri sürülmekte ve buna dayanlarak da de(erlendirilmesi yaplan!eyin de(erinin, dolaysyla insann de(erinin göreli oldu(u, de(erlendirene göre de(i!ti(i iddia edilmektedir (Kuçuradi 1998a: 11). De(er gerçekten de göreli midir? Bu sorunun yantlanmas, temelini insann de(erinde bulan insan haklar için büyük önem ta!maktadr. E(er öne sürüldü(ü gibi de(er gerçekten de göreliyse, o zaman evrensel oldu(u iddia edilen insan haklarndan söz etmek de mümkün olamayacaktr. Kuçuradi ye göre de(erin subjektif görülmesinin temelinde iki neden bulunmaktadr. Bu nedenlerden biri insann en temel özelliklerinden biri olan de(erlendirme etkinli(inin farkl ki!ilerce farkl tarzlarda gerçekle!tirilmesi, di(eri de de(er ile de(erler arasnda bir ayrm yaplmamasdr. Ayn!ey bir ki!i, bir olay, bir durum, bir sanat eseri vb.< farkl ki!ilerce, farkl toplumlarca ve farkl dönemlerde farkl de(erlendirilmekte; bazen ayn!ey kimilerince de(erli, kimilerince de(ersiz diye nitelendirilmektedir. Kuçuradi ayn!eyin kimilerince de(erli, kimilerince de(ersiz nitelendirilmesinin temelinde üç farkl de(erlendirme tarznn bulundu(unu söyleyerek bunlar de(er atfetme, de(er biçme ve do(ru de(erlendirme olarak adlandrr. De(er atfetme de kendisine de(er atfedilen!ey, de(er atfedenle olan özel ilgisi nedeniyle de(erli görülmektedir... de(eri söz konusu edilen!ey, kendi d!nda olan bir nedenden dolay de(erli ya da de(ersiz görülmektedir (Kuçuradi 1998a: 30). De(er atfetmede, bir!eyin de(erli olmasyla önemli olmas birbirine kar!trlmakta; de(er atfetme durumunda söz konusu olan de(er, atfedilen!eyin de(erli ya da de(ersiz olmas de(il, o!eyin birileri için önemli ya da önemsiz olmasdr (Kuçuradi 1998a: 26). 2

3 De(er biçme de söz konusu olan de(erlendirilmesi yaplan!eyin de(erini göstermek de(il, o!eyi geçerli ilkeler, kurallar, normlar, standartlar, modalar, ölçüler bakmndan bunlara göre nitelendirmek tir (Kuçuradi 1998a: 28). Geçerlikte olan ilkeler, normlar, kurallar, standartlar, modalar hem ça(dan ça(a hem de toplumdan topluma de(i!ti(inden, belli bir zamanda belli bir toplumda geçerli olan de(er yarglar gerek bir ba!ka toplumda gerekse ayn toplumda bir ba!ka ça(da farkl olaca(ndan, ayn!eye biçilen de(er de farkl olacaktr. De(erlendirme yapt(n sanan pek çok ki!i de(erlendirilmesi söz konusu olan!eye geçerlikte olan ve yüklemleri iyi-kötü, güzel-çirkin, faydal-zararl, do(ru-yanl!, sevap-günah vb. sfatlar olan de(er yarglarna göre de(er biçmektedir veya herkesten bunlara göre de(er biçmesi beklenmektedir (Kuçuradi 1998a: 29). Do(ru de(erlendirme de(erlendirilmesi yaplan!eyin yap özelli(i olan de(erini görmek, yani onu anlamak ve kendi alanndaki yerini bulmaktr (Kuçuradi 1998a: 30). Bir olayn, bir insann, bir eserin do(ru de(erlendirilebilmesi, onun bir bütün olarak ve olanakl oldu(u ölçüde çok yanyla, bir bütün olarak özelli(inin kavranmasna ba(ldr. Ne de(er atfetmenin ne de de(er biçmenin bizi de(erlendirilmesi yaplan!eyin de(erinin bilgisine götürmesi söz konusu de(ildir. Çünkü de(erlendirilen!eyin kendisi hesaba katlmamakta, de(erlendirme ezbere yaplmaktadr. Ancak do(ru de(erlendirmeyle bir!eyin de(erinin bilgisi ortaya konabilir; böyle bir de(erlendirme etkinli(inin sonunda de(erlendirilmesi yaplan!eyin de(erli ya da de(ersiz oldu(u görülebilir. Do(ru de(erlendirmede artk söz konusu olan bilgidir. De(erlendirme bu tarzda yaplarak de(erlendirilen!eyin de(erinin bilgisi ortaya konmu!sa orada de(er in subjektif oldu(undan söz edemeyiz. De(erin subjektif görülmesinin temelinde bulunan nedenlerden bir di(erinin ise de(er ile de(erler arasnda genellikle bir ayrm yaplmamas, onlara ayn!eylermi! gibi baklmas oldu(unu söylemi!tik. De(er bir!eyin de(eridir; bir!eyin bir çe!it özelli(idir. De(erler se var olan!eylerdir, var olan imkânlardr (Kuçuradi 1998a: 40). Kuçuradi (1998a: 42) de(erin srf insanla, insan ba!arlaryla ilgili oldu(unu söyler. Bir nesnenin de(erle ilgili olmas için o nesnenin bir eser olmas, ki!i yaratmas bir ürün olmas gerekir. Ki!i yaratmas olmayan bir nesnenin de(erli görülmesi, onu de(erli sayan ki!iyle özel ili!kisi nedeniyledir ve rastlantsaldr. Bir eser insana bir!eyler kazandryorsa, insann ya!ant olanaklarna bir!eyler katyorsa, o ayn zamanda de(erli bir eserdir. Buradan insan neden de(erlidir? sorusuna geçebiliriz. nsann neden de(erli oldu(u, insann varlktaki özel yerini göstermekle mümkündür. Bu durumda sorumuz insann varlktaki özel yeri nedir? sorusuna dönü!ür. nsan di(er varlklardan ayran, onu de(erli klan!eylerin ba!nda onun de(erlemede bulunan 3

4 ve de(erler ortaya koyan varlk olmas gelir. Fiilen yapp etti(imiz ve ortaya koydu(umuz her!ey bir de(erlemedir. Ortaya konan her bilgi, yalnz bir tespit etme de(ilse, bir açklama ya da yorumdur ve!u ya da bu etkisi olur. Ortaya konan her eserle ise realite sürekli de(erlenir, realiteye de(er katlr. Bütün bunlar realitenin de(er boyutunu ve tarihsel varl( insan realitesini, insanlarn dünyasn meydana getirir (Kuçuradi 1998a: 32). Ki!ilerin eylemleri, ortaya koyduklar bilgiler, eserler de belirli bir zamanda ve mekandadrlar ve ba!kalar tarafndan de(erlendirilir. Bu bakmdan de(erleme, de(erlerin gerçekle!mesi, yani bir eylem veya bir eserdir. De(erlendirme ise insann ve insanla ilgili var olan her!eyin de(erinin gösterilmesi oluyor. nsann de(eri ba!ka insann de(erleri ba!kadr; ki!inin de(eri ba!ka ki!inin de(erleri ba!kadr; bir ki!inin de(eri ba!ka bir ki!inin de(erleri ba!kadr. Sanatn de(eri ba!ka sanatn de(erleri ba!ka, bir sanat eserinin de(eri ise ba!kadr (Kuçuradi 1998a: 40). Buna göre insann de(eri, insann tür olarak insann, di(er varlklarla ilgisi bakmndan özel durumu ve bu özel durumundan dolay ki!ilerin insanlararas ili!kilerde sahip oldu(u baz haklar, ba!ka bir deyi!le insann varlktaki özel yeri oluyor. nsann de(erleri ise tür olarak insann bütün ba!arlardr: bilgi, bilimler, sanatlar, felsefe, teknik, moraller, kültürlerdir. Bunlar insann varlk olanaklarnn gerçekle!mesidir; varlk!artlarnn ürünü olan fenomenler (Kuçuradi 1998a: 40) oluyor. Ki!inin de(eri, ki!inin toplumla ilgisi bakmndan özel durumudur. nsan haklar bakmndan di(er ki!ilerle e!itli(i, hiçbir!ekilde araç olarak kullanlmamas gereklili(i ki!inin de(erinin ifadesidir (Kuçuradi 1998a: 40-41). Ki!i de(erleri ise ki!ileraras ili!kilerde aç(a çkan sevgi, dürüst olma, ba(llk, sayg, adil olma gibi ve açk dü!ünebilme, do(ru ba(lantlar kurabilme gibi ki!i olanaklardr (Kuçuradi 1998a: 41). Bir ki!inin de(eri ise di(er ki!ilere göre onun o tek olan yap bütünlü(üne sahip olmas, onun o ki!i olma özelli(i ve bütünlü(ünün bu özelli(inden dolay di(er ki!ilerden farkl olanaklar, farkl ya!antlar, farkl gerçekle!tirmeleridir (Kuçuradi 1998a: 41). Bir ki!iyi özgür, dürüst, seven vb. diye niteledi(imizde o ki!inin de(erini dile getirmi! oluyoruz. Bir ki!inin ya!amnda ön plâna koydu(u de(erler; yaptklarnda, ya!amnda a(r basan ki!i de(erleri ve di(er de(erleri de o ki!inin de(erleri dir (Kuçuradi 1998a: 41). Özetle söyleyecek olursak, tür olarak insan de(erlemede bulunan bir varlk oldu(undan, de(erler yaratt(ndan de(erli bir varlktr. Bu de(erinden dolaydr ki insan haklar olarak adlandrlan baz haklara sahiptir. nsann de(eri insann tür olarak sahip oldu(u, onu di(er varlklardan ayran özellikleri ve olanaklar oldu(una göre insan haklar tür olarak insann özelliklerini ve olanaklarn gerçekle!tirmek ve geli!tirmek için gerekli ko!ullar dile getiren istemlerdir. Ki!ilerin 4

5 di(er ki!ilerden nasl muamele görmeleri gerekti(ine ili!kin istemler ve böyle muamele görmelerini olanakl klacak toplumsal düzenlemeleri belirlemesi beklenen ilkelerdir. Bize tek tek hangi haklarn temel insan haklar oldu(u konusunda bir ölçüt sa(layan insan haklar kavramnn bu!ekilde içeriklendirilmesinin ardndan haklarn snflandrlmasna geçebiliriz. Haklarn Snflandrlmas Kuçuradi nin hak kavramnn temelinde Platon un adalet kavram bulunmaktadr. Platon adalet i her birine gerekeni, borçlu olunan vermek!eklinde tanmlamaktadr. Bu durumda hak birine borçlu olunan!ey oluyor. O zaman insan haklar da tek tek bütün insanlarn di(er bütün insanlara borçlu olduklar!eylerdir (Kuçuradi 1994: 28). Bu hak tanmndan hareketle Kuçuradi (1998b: 14), haklar ta!yclarna göre ki!i haklar ve grup haklar olarak iki gruba; ki!i haklarn da niteliklerine göre iki gruba ayrr. Ki!i haklarnn birinci grubunu temel ki!i haklar ve ki!i dokunulmazlklar, ikinci grubunu ise yurtta!lk haklar olu!turur. nsann srf insan olmas nedeniyle sahip oldu(u haklar, ki!inin temel haklar ve özgürlükleridir. Yurtta!lk haklar ise ki!inin bir devletin yurtta! olmas nedeniyle sahip oldu(u haklardr. Bu haklar belirli bir devlet tarafndan ki!iye tannan ekonomik, sosyal ve siyasal haklardr. Kuçuradi temel haklar da korunma yollarna göre iki kategoriye ayrr. Birinci kategorideki haklar, ki!inin insan olarak olanaklarn gerçekle!tirmesiyle do(rudan ilgili olan haklardr. Bunlar ki!ilerin, srf insana özgü baz etkinlikleri gerçekle!tirirken, engellenmemelerini dile getiren taleplerdir. Yani herhangi bir!eyi yaparken de(il, tür olarak insana özgü bir etkinli(i gerçekle!tirirken (örne(in bir sanat eseri yaratrken, bilgi ortaya koyarken vb.) engellenmemelerini dile getiren taleplerdir. Ki!ilerin insansal olanaklarn gerçekle!tirebilmeleri için görmeleri gereken muameleye ili!kin taleplerdir. Bu haklar ki!ileraras ili!kilerde, ki!ilerde sayg görmeleri ya da çi(nenmeleri söz konusu olan haklardr. Bu haklarn genel olarak korunmas, onlarn yasal güvence altna alnmalaryla, yani yasal geçerlili(i olan belgelere konulmasyla mümkündür. Bu haklarn tek durumda korunmasysa, o hak ihlâl edildi(inde ilgili yasal organn araya girmesi, müdahale etmesiyle, yani hakk ihlâl eden ki!iyi cezalandrmasyla mümkündür (Kuçuradi 1998b: 14). Özgürlük ile do(rudan korunan haklar kategorisinde yer alan bir hak kavramsal olarak ayn!eydir. Aralarndaki fark, böyle bir istem hak olarak dile getirildi(inde, o hak güvence altna alnmam! olsa bile ki!inin görmesi gereken bir muameleyi ifade ediyor. Ancak böyle bir istem özgürlük olarak dile getirildi(inde ise ki!inin görmesi gereken muamelenin ayn zamanda yasal güvence altna alnm! oldu(unu dile getirir. Bu haklarn yasal güvence altna alnm! olmas, birisi ba!ka birinin hakkna sayg göstermedi(inde, onu çi(nedi(inde ceza görece(i demek oluyor. Dolaysyla, özgürlükler, yasal istemlere dönü!türülmü! etik istemlerdir (Kuçuradi 1998b: 14-15). Temel ki!i haklarnn ikinci grubunu olu!turan haklar da ki!inin sadece insan olmas nedeniyle 5

6 sahip oldu(u haklardr. Ancak bu haklar ki!ilerin insan olarak olanaklarn geli!tirebilmelerinin önko!ullaryla ilgili istemlerdir: sa(lk hakk, e(itim hakk, çal!ma hakk vb. Bu haklarn korunabilmesi onlarn, ilk kategorideki haklar gibi, sadece yasal güvence altna alnmalaryla mümkün de(ildir. Bu haklarn korunabilmesi için devletin baz görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu haklar bir ülkede ki!ilere devletçe tannan sosyal, ekonomik, siyasal haklar 2, yani yurtta!lk haklar aracl(yla ve çe!itli kamu kurum ve kurulu!lar aracl(yla korunabilen haklardr (Kuçuradi 1998b: 16). Sosyal, siyasal ve ekonomik haklar, ki!ilerin sadece insan olmalar nedeniyle sahip olduklar haklar de(il, bir ülkenin yurtta! olmalar nedeniyle onlara yurtta! olduklar, devlet tarafndan tannan haklardr. Bu haklar, her ülkede devlet tarafndan ki!ilere kendi yurtta!larna çizilen snrlardr. O ülkede yurtta!larn içinde serbestçe hareket edebilecekleri baz alanlarn snrlarn çizerler ve ilgili yurtta!lardan bu snrlarn d!na çkmamalar isteminde bulunurlar. Dolaysyla bu haklarn snrlar ülkeden ülkeye, o ülkenin içinde bulundu(u ko!ullara göre farkl çizilebilir. Örne(in asgâri ücret, emeklilik ya! bu türden tannan haklardr ve ülkeden ülkeye farkllk gösterirler. Bu haklar insan olan herkesin e!it oldu(u haklar de(il, bir ülkedeki bütün yurtta!larn e!it oldu(u haklardr (Kuçuradi 1998b: 16). Temel ki!i haklarnn ikinci kategorisinde yer alan haklarn korunma dereceleri, bir ülkede ki!ilere devlet tarafndan tannan haklarn snrlarnn nasl çizildi(iyle yakndan ilgilidir. Bu haklarn korunabilmesi için, söz konusu snrlarn yurtta!lk haklarnn hem e!it derecede hem de insan onuruna yak!r bir derecede korunmalarn sa(layabilecek!ekilde çizilmesi gerekir. Nasl ki do(rudan korunan temel ki!i haklar yasal güvence altna alnarak özgürlükler oluyorsa, dolayl korunan temel ki!i haklar da belirli bir ülkedeki ilgili yurtta!larn haklarnn e!it ve insan onuruna yak!r bir derecede korunmasyla özgürlükler olurlar (Kuçuradi 1998b: 17). Ki!ilerin dolayl olarak korunan temel haklarn koruma amacyla kurulan kurum ve kurulu!lar, bu kurulu!larn bu amaçlara uygun i!leyi!i, toplumsal özgürlü(ün olu!turucularndandr. Kamu özgürlükleri, bir ülkede yurtta!larn temel haklarnn fiilen korunabilmesi için devletin yaratt( olanaklardr, bu olanaklar sayesinde de yurtta!lar, insan olarak olanaklarn geli!tirme imkânna kavu!urlar, dolaysyla onurlu bir ya!am sürme imkânna sahip olurlar (Kuçuradi 1998b: 18). Burada insan haklarnn neden ki!i haklar oldu(u sorusu sorulabilir. Bu soru Kuçuradi nin yukarda aktard(mz de(er görü!ünden hareketle yantlanabilir. Kuçuradi ye göre, tür olarak insann de(erini olu!turan!ey, tarihte tek tek ki!ilerin yapp ettikleri, ortaya koyduklar de(erli!eylerdir. De(erlemede bulunmak, de(erler ortaya koymak, de(erli eylemde bulunmak tür olarak insann bir olana(dr, ancak bu olana( gerçekle!tiren tek tek ki!ilerdir. Bir di(er deyi!le bir bilgi ortaya koyan, bir bulu! yapan, bir sanat eseri meydana getiren, bir hastal(a 2 Buradan Kuçuradi nin, belgelerde sosyal ve ekonomik haklar olarak kar!mza çkan e(itim, çal!ma, sa(lk ve beslenme haklarn temel haklar olarak görmedi(i anla!lmamaldr. Kuçuradi bu haklara dolayl korunan temel ki!i haklar arasnda yer verir. 6

7 çare bulan hep ki!idir. Tür olarak insana özgü olanaklarn bilgisini de tarihte tek tek ki!ilerin yapp ettiklerine bakarak edinebiliyoruz. nsan haklarnn ki!i haklarnn bir bölümünü olu!turmalarnn nedeni, yani ki!i haklar olmalarnn nedeni de budur. Ki!ilerin insan haklar korunmal ki, onlar tür olarak insana ait olan bu olana( gerçekle!tirip geli!tirebilsinler, de(erli eylemlerde bulunabilsinler, de(erler ortaya koyabilsinler. Ancak tarihte insann yapp ettiklerine, ortaya koyduklarna bakt(mzda bunlarn hepsinin de(erli!eyler olmadklarn da görüyoruz. nsan ortaya koydu(u de(erli!eyler yannda de(ersiz!eyler de vardr. nsan kölele!tiren, sava! icat eden, di(er insanlara i!kence yapan da insandr. Ksaca söyleyecek olursak insann de(erini olu!turan insanlarn yapp ettiklerinin, ortaya koyduklarnn tamam de(il bazlardr.!te insann de(erini olu!turan bu baz!eylerin neler oldu(unun ortaya konmas da insann ortaya koydu(u de(erlerin sürekli yeniden de(erlendirilmesini <bu de(erler in insan ya!am için de(er inin ortaya konmasn< gerektirir. Özgürlük Özgürlükler Kuçuradi (1998b: 1) özgürlü(ün ta!yclarna, yani kimin özgürlü(ünden, neyin özgürlü(ünden söz edildi(ine bakarak üç tür özgürlükten sözedebilece(imizi dile getir: a) tür olarak insann özgürlü(ü < antropolojik özgürlük, b) ki!ilerin özgürlü(ü ya da etik özgürlük ve c) toplumsal özgürlük. nsann <tür olarak insann< bir olana( oldu(unu söyledi(i antropolojik özgürlü(ü Kuçuradi!öyle dile getirir: nsana özgü olan bu olanak, çe!itli etkinliklerinde, özellikle de insanlararas ili!kilerde eylemde ki!iler için beliren bir olanaktr. Bu, insann, di(er canllar belirleyen bio-psi!ik olu!lara ek olarak, kendi türünün baz ürünleri tarafndan belirlenebilmesi, ayrca de(er bilgisi tarafndan ve de(er korumaya yönelik ilkeler tarafndan belirlenebilmesidir. Ya!amda baz ki!ilerin gerçekle!tirdi(i bu olanak, insann onu di(er varlklardan (di(er canllardan) ayran ana özelliklerinden birini olu!turur (Kuçuradi 1998b: 6). Ksaca söylenecek olursa antropolojik özgürlük insann bir de(eri, yani di(er eylem olanaklar arasnda de(erli eylemde bulunma olana(dr. Ta!ycs ki!i olan etik özgürlük ise bir ki!i özelli(idir. Olanak olarak özgürlük bütün ki!ilerde bulunmasna kar!n etik özgürlük, kendisinde bulunan özgür eylemde bulunabilme olana(n gerçekle!tiren ki!inin özelli(idir. De(er bilgisine sahip olan ve eylemde bulunurken bu bilgiyi hesaba katan ki!inin özelli(idir. Ya!arken (olaylar, ili!kide oldu(u insanlarn eylemlerini, durumlar vb.) do(ru de(erlendirebilen ve yapt( böyle de(erlendirmelere dayanarak, içinde bulundu(u somut bir defalk ko!ullarda gerekeni yapan (:eylemleriyle, o belirli somut ko!ullarda de(er koruyan, ya da en az de(er harcanmasn sa(layan) ki!inin özelli(idir, etik özgürlük (Kuçuradi 1998b: 6). 7

8 Toplumsal özgürlük ise bir idedir. Toplumsal ili!kilerin, ki!ilerde insann de(erini koruyacak!ekilde düzenlenmesi gerekti(i dü!üncesidir (Kuçuradi 1998b: 12). Kuçuradi toplumsal özgürlü(ün kavramsal içeri(ini, çe!itli özgürlüklerin olu!turdu(unu ifade eder ve toplumsal özgürlü(ü moral (ahlâksal) özgürlük ve hukuksal özgürlükler olarak ikiye ayrr. Moral özgürlük : bir ki!inin, mensup oldu(u grubun de(er yarglarna aykr bir!ekilde davrand(, tavr taknd(, de(erlendirdi(i zaman, ya!amn etkileyecek derecede tepki görmemesi anlamna gelir (Kuçuradi 1998b: 13). Kuçuradi hukuksal özgürlü(ü de temel ve kamusal özgürlükler olarak ikiye ayrr. Hak snflamasnda temel ki!i haklarnn birinci bölümünü olu!turan do(rudan korunan haklarn kar!l(dr temel özgürlükler. Do(rudan korunan temel haklarn ki!ilerin, srf insana özgü baz etkinlikleri gerçekle!tirirken (yaratrken, bilgi ortaya koyarken vb.) engellenmemeleri isteminde bulunan haklar, yani bir ki!iye, insann bir olana(n gerçekle!tirirken, hiç kimse tarafndan dokunulmamas isteminde bulunan haklar oldu(unu görmü!tük. Temel özgürlükler de bu haklarn hukuksal geçerli(i olan bir belgeye konulmas yasa haline getirilmi! olmasdr. Yani bu haklar yasal güvence altna alnd(nda temel özgürlüklere dönü!ür ve böylece herkesten bunlara sayg göstermesinin talep edilmesini sa(lar. Ki!iler ya!arken, toplumsal rollerini görevlerini yerine getirirken, ili!kide olduklar ki!ilere bu istemlerin dile getirdi(i!ekilde muamele ettikleri yerde o ülkede bu özgürlükler vardr demektir (Kuçuradi 1998b: 15) Bu nedenle bu özgürlüklerin ta!ycs ki!iler de(il ülkelerdir. Kamusal özgürlükler ise temel ki!i haklarnn ikinci bölümünü olu!turan dolayl korunan haklarn, yani tannan haklarla Kuçuradi nin yurtta!lk haklar dedi(i sosyal, ekonomik ve siyasal haklarla ve ilgili kurum ve kurulu!lar aracl(yla korunabilen haklarn, bir ülkede bütün ilgili yurtta!lar için e!it ve belirli bir derecede korunuyor olmasdr. Bir ülkede çkarlan yasalar, kurulan kurumlar ve kamu kurulu!lar, o ülkenin ko!ullarnda bütün yurtta!larn temel haklarnn e!it ve onurlu bir!ekilde koruma olana(n sa(lamakta ise sürekli olarak sa(lamakta ise, orada toplumsal özgürlük vardr demektir (Kuçuradi 1998b: 15). Kuçuradi toplumsal özgürlük sorununa devleti merkeze alarak bakt(mzda toplumsal özgürlü(ün kar!mza bir devlette yaplan düzenlemelerle yurtta!lara sa(lanan olanaklar bütünü olarak, yani kamu özgürlükleri olarak çkt(n ifade eder. Ki!ilerin dolayl olarak korunan temel haklarn koruma amacyla kurulan kurum ve kurulu!lar ve bu kurulu!larn bu amaçlara uygun i!leyi!i, toplumsal özgürlü(ün olu!turucularndandr. Kamu özgürlükleri, bir ülkede yurtta!larn temel haklarnn fiilen korunabilmesi için devletin yaratt( olanaklardr, bu olanaklar sayesinde de yurtta!lar, insan olarak olanaklarn geli!tirme imkânna kavu!urlar, dolaysyla onurlu bir ya!am sürme imkânna sahip olurlar...!te kamu özgürlükleri, bir ülkede, belirli tarihsel ko!ullarda, yurtta!larn dolayl korunan temel haklarn korumann çe!itli yollardr... Bu kurum ve kurulu!larn varlk nedeni ki!ilerin bir ülkenin yurtta!larnn bir temel hakknn ya da haklar demetinin korunmasdr (Kuçuradi 1998: 18). 8

9 Sonuç olarak özgürlük üç ayr kavram olarak kar!mza çkyor. Bir olanak olarak, insann yapsal bir olana( olarak, gerçeklik olarak: ki!inin belli bir özelli(i olarak ve toplumsal ili!kilerin düzenlenmesine ili!kin bir ide olarak. Ancak her üç durumda da hep bir de(er olarak görünmektedir: tür olarak insann bir de(eri, bir ki!i de(eri ve toplumsal bir de(er (Kuçuradi 1998b: 18). Görüldü(ü gibi bu üç özgürlük arasnda sk bir ili!ki vardr. Tür olarak insann sahip oldu(u bir olanak olan özgürlü(ün ki!ide gerçekle!mesi etik özgürlük oluyor. Ancak bu olana(n bilgisini, bu olana( gerçekle!tirmi! olan özgür ki!ilere, onlarn yapp ettiklerine bakarak ediniyoruz. Toplumsal özgürlük de ki!ilerin özgür ki!iler olarak kalmalarn sa(lyor. nsann de(erli bir varlk olmasnn nedeni de(erler ortaya koymas oldu(una ve bu de(erleri do(ru de(erlendirmeler yaparak ve ba(msz de(erlemelerde bulunarak özgür ki!iler üretebildi(ine göre, ki!ilere insana özgü baz olanaklarn gerçekle!tirirken dokunulmamas gerekti(i açktr. Ayrca ki!ilere dokunulmamasnn yeterli olmad(, toplumsal ili!kilerin onlarn özgür ki!iler olarak yeti!melerini ve özgür ki!iler olmay sürdürebilmelerini sa(layabilecek!ekilde düzenlenmesi gerekti(i de açktr. Kuçuradi insann de(erinin bilgisini insan bir özelli(ine indirgemeyip, onu bir bütün olarak ele alan ontolojik temellere dayanan felsefi antropolojiden hareketle ortaya koyarak ve insan haklarn bu bilgiden türeterek evrensel insan haklarnn olanakll(n ortaya koyar. Yani insann de(erinin bilgisini ortaya koyarak ve insann de(erine ili!kin bu bilginin insan haklar ilkelerinin bilgisel temeli oldu(unu göstererek. Bu de(er belirli bir kültüre ait olmayp insan türüne aittir. Dolaysyla tür olarak insann de(erini tek tek ki!ilerde koruma istemleri olan insan haklar ilkeleri baz ki!iler için de(il, rk, dil, din, cinsiyet vb. ayrm gözetmeksizin tek tek bütün ki!iler için talepler getirdiklerinden evrenseldirler. nsan haklarna ili!kin bu bilgisel temeller bize bir yandan insan haklarnn Bat kültürüne ait de(erler oldu(u yollu iddiann yantlanmas mümkün klyor, di(er yandan da insan haklar belgelerinde yer alan haklarn de(erlendirilebilmesi için sa(lam bir hareket noktas sunuyor. KAYNAKÇA KUÇURAD, oanna (1994). Adalet Kavram, A. GÜRZ (Ed), Adalet Kavram, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, KUÇURAD, oanna (1998a). nsan ve Deerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. KUÇURAD, oanna (1998b). Uluda Konumalar, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. MENGÜQORLU, Takiyettin (1997). Ontolojik Esaslara Dayanan Felsefî Antropoloji Hakknda Dü!ünceler,. KUÇURAD (Ed.), Yüzylmzda nsan Felsefesi-Takiyettin Mengüolu nun Ansna, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu,

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz Felsefe tarihi içerisinde birçok filozof, kendi felsefesini kurarken, kendinden önce yaam kimi filozoflarn en temel düüncelerini

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi 1 NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi Yüzylmzn * belki de en önemli baars, insan haklar d ü ü n c e s i n i önplâna getirmesi olacak. Ve belki de Yirminci Yüzyl insanl$nn

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE Doç. Dr. Serik KANAYEV Siyasi amaç edinme ve siyasi amaçlara ulamann yollar meselesi, hiç üphesiz, siyasi realite faktörlerinden

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Önsözden Sermayeyi ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11

Detaylı

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA TÜRKYE NN YED BÖLGESNDEN TÜM DÜNYAYA BASIN BLDRS 11 Mart 2017 Avrupa nn demokrasi ve insan haklar konusunda bir kez daha dibe vurduunun tescillendii tarihtir. 8 Mart Dünya Kadnlar Günü nün hemen akabinde

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL .1 URA VE SLAM HUKUKUNDA NSAN HAKLARI DEMO EMOK- RASNN BELRGNL ELRGNL TC ' 1@ *(+B1" ((( Kâmil Muhammed el-gindi / trc. Ahmet A KILINÇ *** Giri8 3ura (stiare) slam da ve slam hukukunda (4eriat) devlet

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Mustafa Cemilolu Uluda Üniversitesi Eitim

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN VE İNSAN HAKLARI Mehmet Ali UZUN Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, Aralık 2011 GİRİŞ

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER

GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER TÜRKYE HABER SENDKASI GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER HAZIRLAYAN: PROF.DR. FEVZ DEMR Dokuz Eylül Üniversitesi ZMR - 2003 2 ÇNDEKLER ÖNSÖZ...3 I- GÜVENCES HÜKÜMLER...4 A- HBAR (BLDRM)

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eitim, Öretim ve Snav Yönetmeliinin Çalma Ekonomisi ve

Detaylı

TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU *

TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU * TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU * Michael Zimmerman, TULANE ÜNVERSTES Yllardr çeitli filozoflar felsefenin sonunu ilan etmekteler. Bu, tarihsel bilincin gelimesinin bitiinin Hegel in sistemi oldu-unu

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 s by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 En büyük mucize mucizelerin olmay???d?r. Henry Poincare Ak?am vakti uzun bisiklet turumu yap?p du?umu alm??

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı