Hukuk, Sivil Toplum ve Demokrasi: İnsan Onuru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk, Sivil Toplum ve Demokrasi: İnsan Onuru"

Transkript

1 Hukuk, Sivil Toplum ve Demokrasi: İnsan Onuru Muhammed Fatih Kafadar Özet Sivil toplum bireylerin karşılıklı ilişkileri çerçevesinde, ihtiyaçların tatmininin, herkesin geçimi, refahı ve mevcudiyetinin gerçekleştirilebildiği bir alandır. Sivil toplumda, artık yurttaş olan bireyler, bütünün bir parçası oldukları ölçüde ihtiyaç ve iradelerini gerçekleştirebilirler. Yani sivil toplum aynı zamanda, bireylerin bencil amaçlarının gerçekleştirilmesi sırasında, Hegel in deyimiyle, karşılıklı bir bağımlılık sistemi nin kurulduğu alandır. Sivil toplumda gerçekleşen karşılıklı bağımlılık sistemi, aynı zamanda hukuka mevcudiyetini veren şeydir. Hak olmadan haksızlık olmaz; haksızlık olmadan da hukuk doğmaz. Hak ve özgürlükler de bireylerin kendilerini gerçekleştirebildikleri ortamlarda gerçek hüviyetine bürünür. İnsan, insan onuru ve insan hakları kavramlarının sözlük anlamı, gerçek demokrasilerde yer alır. İnsanın günden güne değer kazandığı, insan hakları söylemlerinin dillere pelesenk olduğu günümüzde demokrasi mefhumunun önemi yadsınamaz bir biçimde artmıştır. Abraham Lincoln ün tabiri ile halkın, halk için, halk tarafından yönetimi olan demokrasi, özellikle I. Dünya Savaşı sonrası dünya genelinde cumhuriyet rejimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkelerin gündemini işgal eden en önemli değer olmuştur. Evrensel bir değer olan demokrasi, toplum merkezli bir yönetim şeklini öngördüğü için sivil toplum kavramıyla iç içedir. Yurttaşlar toplumu olarak sivil toplum, demokratikleşmenin ana unsurudur. Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları eliyle devlet üzerinde etkili olmaktadır. Zira demokrasi liderler eliyle değil, yetkin ve sorumlu yurttaşlar tarafından güvence altına alınabilir. Anahtar Kelimeler: İnsan, hukuk, sivil toplum, demokrasi, insan hakları, insan onuru Fatih Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1

2 Giriş İnsan denen meçhul ü anlama ve kavrama çabası, tarihin her devrinde kayda değer çalışmalara kaynaklık etmiştir. Her dönem, insanı kendi pratikleriyle kavramaya gayret etmiş ve bu neticede insan hakları kavramının da anlam ve değeri çağdan çağa farklılık göstermiştir. Hemen her toplumda, insan hakları nın gerekliliği dillendirilmiş ve bu haklar vazgeçilemez, devredilemez olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle insan hakları, hukuki bir şemsiye altında muhafaza edilmeye çalışılmış ve hukuki şemada yer alan bildiri ve sözleşmelere dâhil edilmiştir. Lakin bu bildiri ve sözleşmelere rağmen, pratik yaşamda insan hakları ihlalleri söz konusu olagelmektedir. Burada dikkatleri çekmesi gereken husus, insan haklarının hukuk ile başlayıp hukuk ile bittiği görüşünün gerçeği yansıtmadığıdır. Hukuk, insan haklarının muhafaza ve meşruiyetini sağlayacak yegâne mekanizma değildir. İnsan hakları hukuk ile meşruiyet kazanmaz, hukuk insan hakları ile meşruiyet kazanmaktadır. Bu noktadan olarak insan hakları, insanın yalnızca insan olmasından kaynaklanan haklardır ve meşruiyetini insanın özündeki onur dan alır. İnsan onuru, kısaca insanı insan yapan ve onu diğer canlılardan ayıran bir öz değerdir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nde de belirtildiği gibi de tüm insanlar bu hususta eşittir. Uluslararası bir bildiride insan onuru kavramının yer alması, insan haklarının korunmasına yönelik bir adımı ifade etmektedir. Zira insan haklarının bireylere tevdi edilmesi tarihte olduğu gibi günümüzde de devletlerin garantisi ile mümkün olabilmektedir. Devlet denilen metafizik olgunun ana nedeni insanların güvence gereksinimi ve insan haklarının korunmasıdır. Bir toplumda devlet, insan haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Aksi takdirde devlet denen olgu gereksiz bir yapıdan ibaret kalır. Devletin insan haklarını güvence altına alan bir konumda tutulmasını sağlamak da ancak hukuk ve demokrasi ile mümkündür. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gibi ilkeler hayata geçirilemedikçe insan hakları her zaman için ezilebilir bir konumda olacaktır. Dolayısıyla devletin varlığının yanı sıra ciddi bir hukuk düzeni de insan haklarının varlığı için zorunlu bir ögedir. İnsan hakları bakımından önemli bir yere sahip olan devlet, ancak demokratik bir sivil toplum eliyle hukuk devleti kapsamına dâhil edilecek ve insan böyle bir devlette onurlu yaşayabilecektir. 2

3 İnsan haklarının temeli: İnsan Onuru İnsan onuru kavramı sözlüklerde, izzetinefis, şeref, haysiyet, özsaygı, saygınlık gibi manaları karşılar. Kişinin kendisine saygı duyması ve başkalarını kendisine saygılı kılmasını ifade eden insan onurunu İ.Kuçuradi "İnsanın değeri derken bundan insanın diğer canlılar arasındaki özel yerini anlıyorum. İnsana bu özel yeri sağlayan, onun özelliklerinin bütünüdür, onu diğer canlılardan ayıran olanaklarıdır. Bu olanaklar, insana özgü etkinlikler ve ürünler olarak görünür. Bu özellikler ise, insanın diğer canlılarla ortaklaşa taşıdığı özelliklere ek özelliklerdir. İşte bu özellikler ya da olanaklar "insanın değerini" ya da "onurunu" oluşturur." (Kuçuradi, 1982:49). Şeklinde açıklayarak insan onuru ile insanın değerini eş anlamlı olarak kullanmıştır. İnsan onuru veya insanın değeri, insanın yalnızca insan olmasından kaynaklanan ve tüm insanlarda eşit olarak bulunan insani özü ifade eder. Eşitlik olgusu, temelde işte bu insani özden kaynaklanır. Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi şöyle başlar : All human beings are born free and equal in dignity and rights. Yani bütün insanlar hür; haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Burada tüm insanların eşit olduğundan bahsedilmekte ve bu eşitliğin temel taşının da insan hak ve onuru olduğu deklare edilmektedir. İnsan kişisinin özündeki onurdan kaynaklanan insan hakları kavramının anlaşılabilmesi için evvela hak kavramına açıklık getirilmesi gerekir. Hak kelimesi ahlaki anlamda doğruluğu, siyasi anlamda ise yetki yi ifade etmektedir. Ahlaki anlamda bir şeyin haklılığından bahsetmek, onun doğruluğundan bahsetmektir. İkinci anlamda, yani siyasi anlamda haktan bahsetmek ise, bir kimsenin bir hakka sahip olduğundan, hakkın konusuna yetkili olduğundan bahsetmektir (Donnelly, 1995:19). Demek ki bir şeyin hak olduğunun iddia edilmesi, o şey hakkında hak sahibinin yetkisinin tartışılmaz olduğunun, dolayısıyla bu hakkın herkese karşı talep edilebileceğinin ve yine herkesin bu hakka saygı göstermesi gerektiğinin kesin bir şekilde beyan edilmesi demektir. Buradan insan hakları kavramına geçiş yapılacak olursa, bütün insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin, yalnızca insan olmaları nedeniyle, insan onurunun gereği olarak sahip oldukları haklar insan 3

4 hakları olarak nitelendirilir (Kalabalık, 2004:1). Bu nitelemeden çıkacak en temel sonuç, insan haklarına sahip olmak için yalnızca insan olmak yeterli ve hiçbir ayrıma tabi tutulmadan tüm insanların bu haklara sahip olma konusunda eşit olduklarıdır. İnsan hakları, bahsi geçtiği üzere, kaynağını insan kişisinin özündeki onur dan almaktadır ve insan doğasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Buradaki ihtiyaç kavramı, her zaman fiziki bir ihtiyacı ifade etmez. İnsan doğasının fiziksel yönü olduğu gibi ahlaki (metafizik) boyutu da mevcuttur ve bahsi geçen ihtiyaç daha çok fizik ötesi bir ihtiyacı betimler. Nitekim J.Donnelly e göre de insan haklarının kaynağı insanın ahlaki doğasıdır. Bu anlamda insanın ahlaki doğasının insan ihtiyaçlarına dayanan ve bilimsel olarak araştırılan insanın doğası ile ilişkisi vardır, fakat çok zayıftır. İnsan haklarına sadece yaşamak için değil, insanın onurlu yaşamı için ihtiyaç duyulur(donnelly, 1995:28). İnsan doğasının en önemli ögeleri olarak akıl ve vicdanın sayılması ve bu evrensel özellikler nedeniyle insanın saygın ve onurlu bir yere sahip olması, söz konusu özelliğin nasıl korunacağını düşündürmektedir. İnsan haklarının karşısındaki en büyük tehdit, antidemokratik devlet olagelmiştir. Thomas Hobbes un tabiriyle bir Leviathan (canavar) olarak teşekkül eden devlet ile bireyler arasında adeta bir fil-karınca ilişkisi mevcut olmuştur. Fil hareket ederken karıncaları ezmesini önleyecek, devleti bunu yapmaktan alıkoyacak bir araç gereklidir.(uygun, 2011:69) İşte tam da bu noktada, hak ve özgürlükleri güvence altına alan yazılı metinler hak bildirgeleri ve anayasalar formunda ortaya çıkmıştır. Kökeninde belirli bir ırkın (beyazların), belirli bir sınıfın (burjuva) ve belirli bir cinsin (erkeklerin) talepleri olarak ortaya çıksa da, zamanla söz konusu talepler evrensel bir formülasyona kavuşmuş, insan hakları olarak kabul görmüştür. Devletler tarafından kabul gören bu talepler, uluslararası belgeler ve bildiriler ile koruma altına alınmıştır. Hukuk, insan onurunu korumada ve insan haklarını güvence altına almada garantör sıfatı ile işbaşına geçmiştir. Lakin ulusal üstü olan bu bildiri ve belgelere tüm devletlerin taraf olmayacağı olası bir durumdur ve öyle de olmuştur. İnsan haklarının korunmasına dair bildiri ve sözleşmelere taraf 4

5 olmayan devletler mevcut olagelmiştir. Bununla beraber taraf devletlerin de insan hakları ihlalleri yaptıkları vakidir. İhlal sorununun temel çıkış noktası, ulusal üstü metinlerin bağlayıcılığının yeterli ve gerekli düzeyde olmaması olarak gösterilebilir. Antlaşmaya taraf olan bir devlet, antlaşmayı ihlal ettiğinde çoğu zaman kınama dışında herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamaktadır. Hukuk, her ne kadar hak kelimesinden türese de, hukukun ibresi her zaman haklıdan yana dönmemektedir. Bildirilerde geçen normlar, çoğu zaman sadece bir norm olarak kâğıtları doldurmanın ötesine geçememektedir. Yurttaşların devlete karşı talep ettikleri ve dolayısıyla devletin yurttaşlarına karşı ödevlerinin ifadesi olan evrensel insan hakları, her ne kadar hukuk şemsiyesi altına alınmaya çalışılsa da devletlerin tek tek bireylerden üstün nitelikte olması hasebiyle yeterince güvence altına alınamamıştır. Devleti vatandaşlarına karşı sınırlayan hukuk, ancak gerçek demokrasilerde mümkün olabilmiştir. Demokrasilerin öngördüğü toplum merkezli yönetim, devletin karşısına devletten bağımsız bir yurttaşlar toplumu olan sivil toplum kavramının çıkmasıyla asıl hüviyetine kavuşmuştur. Demokrasi ve sivil toplumun birlikteliği, insan onurunun korunması ve insan haklarının ihlallerinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında İnsan Onuru Sivil toplum kavramı en basit şekliyle devletin doğrudan müdahale etmediği alanlar ve durumlarda, yurttaşların işlerini kendi aralarındaki ilişkilerle yürüttükleri bir toplumsal alan olarak tanımlanabilir. Farklı alternatif görüşler göz önünde bulundurulursa; Diamond, sivil toplumdan gönüllü, kendi kendini yaratan, (büyük ölçüde) kendi ayakları üzerinde duran, devletten özerk örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak söz eder. Taylor, sivil toplumun minimal anlamda devletin vesayeti altında olmayan, özgür birlikler in bulunduğu yerde, güçlü anlamda ise sadece bir bütün olarak toplumun, devlet vesayetinde olmayan bu tür birliklerle kendisini yapılandırabildiği ve eylemlerini koordine edebildiği yerde var olduğunu ileri sürer (Beckman, 1999: 5-6). Sivil toplum kavramı açıklanırken dikkat edilirse devlet olgusu, çalışmaların merkezini teşkil etmektedir. On 5

6 yedinci yüzyılın sonlarında, devlet eksenli ve birey eksenli olmak üzere iki farklı düşünce akımı zuhur etmiş ve sivil toplum da bir bakıma bu düşünceler etrafında şekillenmiştir. Bir tarafta transandantal geleneğinde olan (Machiavelli, Bodin, Hobbes, Rousseau, Hegel) düşünürler; diğer tarafta instrumental devlet geleneğinde yer alan (Locke, Montesquieu, Hayek) düşünürler bulunmaktadır. İlk olarak devleti transandantal bir boyuta çıkaranlar ele alınırsa, bu düşünürler sivil toplumu, metafiziksel, soyut ve kuşatıcı bir devlete taşıyıcı bir mekanizma olarak formüle etmişlerdir(abay, 2004:274). İnsanüstü bu devlet anlayışı sınırlanamaz, kimseye hesap vermez, kimsenin etkisinde kalmaz, her tür yanlıştan masum, evrensel, rasyonel ilkelere göre işleyen ve yalnızca Tanrısal buyruklara hesap verebilecek bir anlayışa dayanmaktadır. Bu açıdan sivil toplum, devletin kendini gerçekleştirilmesi için bir araç olarak algılanmıştır (Çaha, 1997:31). İnstrumental çerçevede devlete yaklaşan geleneğin ise çeşitlilik ve pluralizme daha çok vurgu yaptıkları görülmektedir. Beklentiler, arzular, tercihler bir farklılığa yol açacaktır. Bireyin bu çeşitlilik içerisinde kendini gerçekleştireceğini ve en iyi düzenin bu olduğu görüşünde olan bu liberal gelenek, sivil topluma geniş bir zemin tesis etmiştir. Devlet alanını sınırlı tutmayı amaçlayan sivil toplum, gerçek hüviyetine liberal gelenekte kavuşmuştur. Transandantal gelenekte sivil toplum kuşatıcı devlet amacına ulaştıran bir ara format olarak ele alınmışken instrumental gelenek devleti anayasalar, bireyin önceliği ve insan hakları ile sınırlı tutarak sivil toplumu asıl aktör devleti ise hakların koruyucusu ve gözeticisi olarak açıklamıştır. İnsan onurunu koruma noktasında günümüz anlayışıyla bağdaşan instrumental gelenek, Hayek in kendiliğinden düzen anlayışı etrafında şekillenen çeşitliliğin devlet karşısında örgütlü bir toplum oluşturacağını ve böylelikle devleti insan onuru nu tehdit değil tesis eden bir konuma geleceğini öngörmüşlerdir. Hegel in farklılıkların ve çeşitliliğin başıboşluk yarattığı şeklindeki düşüncesi ve Hobbes un ve Rousseau nun sivil toplumu örgütlenmemiş politik alan olarak nitelemesi doğrultusunda sivil toplumu geçici bir aşama olarak gören transandantal gelenek, devleti insan üzerinde tek söz sahibi olarak ifade etmiştir. Ancak bu noktada transandantal geleneğin aksine devletin sınırlanması ve sivil toplumun ön plana çıkması gerektiği görüşü bireyi merkezine alan liberal geleneğin bir yansıması olmuştur. 6

7 Sivil toplum olgusunun layıkıyla anlaşılabilmesi için demokrasi ile olan ilgisinin ortaya konulması gerekmektedir. Abraham Lincoln ün tabiri ile halkın, halk için, halk tarafından yönetimi olan demokrasi, kökeni Antik Yunan a dayandırılsa da esas itibariyle insanlığın gündemini on yedinci yüzyıldan sonra daha çok meşgul etmeye başlamıştır. Bu bağlamda demokrasi perspektifinden sivil topluma bakılacak olursa, on yedinci yüzyıldan itibaren batı toplumlarındaki değişmeler devlet-sivil toplum ayrımında sivil toplum lehine olmuş ve devletlerin sözleşme ve mülkiyet kavramı etrafında cereyan eden temel haklar çerçevesinde anayasa ile sınırlandırılmasına neden olmuştur. Halktan gelen bu istekler çerçevesinde devlet yapılanmalarında değişmeler olmuş ve Daha çok toplum daha az devlet cümlesi sloganlaşmıştır (Abay, 2004: 275). Burada şunun da vurgulanması gerekir: Sivil toplum unsurları demokrasilerde çoğunluğun diktatoryası nın önünde yegâne engeldir. Klasik ifadesi ile demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir, ancak asla lütuf şeklinde verilen bir yönetim biçimi değildir. Aksine siyasi bir çaba sonucunda alınan bir yönetim biçimi olduğunu düşündüğümüzde sivil toplum unsurlarının demokratik hakları elde etme konusunda ne kadar gerekli olduğu da anlaşılır. Bilindiği gibi demokratik toplumlarda rızaya dayalı bir hukuk sistemi esastır. Anayasal veya hukuksal devlet bu bakımdan demokratik toplumun temel şartıdır. Hukuk sistemi de iktidarın bahşettiği bir lütuf değildir, bilakis bir haktır. Devlet hukukun belirleyicisi değildir; devlet hukuk ile sınırlanmıştır; yani demokrasilerde hukuk, birey ile devlet arasındaki sözleşmeyi sağlayan temel araçtır. Demokratik toplumlarda her türlü farklı unsur kendisini siyasi arenada bir örgütlenmeye rahatlıkla dönüştürebilir. Zaten demokrasinin asıl itici gücü farklılıkların iktidar için yarışmasına dayanır. Bu bağlamda demokratik yönetimler ile sivil toplum beklentileri ve hedefleri arasında paralellik vardır (Çaha, 1997: 31). Demokrasi sadece halkın kendi yöneticilerini seçmek için sandıklara gitmesi ve bu seçim sonuçlarını saygıyla karşılamasını ifade etmemektedir. Demokrasi kavramı, aynı zamanda hak ve özgürlüklerin korunmasını, serbest tartışma hakkının garanti altına alınmasını ve neticede insanın onurlu bir yaşam süreceği bir toplumu karşılamaktadır. Sivil toplum ve demokrasi, hakların devletten talep edilmesi konusunda büyük önem teşkil etmektedir. Sivil toplumun demokratik 7

8 örgütlenmeler eliyle devlet ile birey arasındaki aracılık rolü sayesinde, haklar, devletin arzı şeklinden çıkıp bireylerin talepleri doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. Bu sayede devlet üreten, yapan ve yönlendiren olmaktan çok, işbirliği yapan bir üst kimlik kisvesine bürünmüş ve icraatlarında sivil toplumun onayını sağlayarak demokratik meşruluğa gereksinim duyan bir kurum konumuna gelmiştir. (Tosun, 2001:229) Demokratik meşruiyetin sağlanması devletin, halkının nazarında makbul bir yere sahip olmasını ifade ettiğinden, insanın saygın konumunu ifade eden insan onuru işte bu demokratik düzlemde sözlükteki manasına kavuşmuş olacaktır. Sonuç Akıl ve vicdan sahibi olmasından dolayı canlılar arasında müstesna bir konuma sahip bulunan insan, bu özel statüsünden dolayı çeşitli haklara sahiptir. İnsan hakları olarak nitelendirilen bu haklar, kaynağını insanın ahlaki doğasından alır. İnsan haklarına hayat için değil fakat onurlu bir hayat için ihtiyaç duyulur. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri nde belirtildiği gibi insan hakları, insan kişisinin özündeki onur dan kaynaklanır. İnsan hakları öğretileri insan haklarına sahip olmakla insan olmayı eşit tutarlar. Kişi bu hakları kaybettiği zaman bir insan gibi yaşayamaz. Bu nedenle insan hakları ihlalleri bir kimsenin insanlığının inkârı ile eş anlamlıdır. İnsan için son derece önemli olan bu hakların korunması sorunu hep var olagelmiştir. Devletin bireyler karşısında dev bir güç olarak yükselmesi, insan haklarının korunmasında hukukun rolünü belirgin hale getirmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra uluslararası metinlere konu olan insan hakları, devletleri bağlayıcı emredici hukuk normları ile koruma altına alınmıştır. Ancak gerek yaptırımların işlevsiz olması gerekse de uluslararası bildirilere tüm devletlerin taraf olmaması, insan haklarına getirilen bu korumayı sadece retorikten ibaret kılmıştır. Devlet olgusu, hakların halka devşirilmesindeki temel aktörken devletten bağımsız örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak tanımlanan sivil toplum faktörünün etkisiyle insan hakları yeni bir boyut kazanmıştır. Demokrasinin öngördüğü kendiliğinden düzen anlayışı çerçevesinde şekillenen sivil toplum, insan hakları hususunda devlet ve birey arasında bir köprü konumuna gelmiştir. Böylelikle haklar ve özellikle insan hakları, devletlerin arzı olmaktan çıkıp örgütlü toplum fertlerinin talepleri doğrultusunda elde edilmeye başlanmıştır. 8

9 KAYNAKÇA ABAY, A.R. (2001). Sivil Toplum Ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma Ve Sivil Toplum Örgütleri, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Eskişehir. BECKMAN, B. (1999). Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası. İçinde: E. Özdalga&S. Perrson (Ed.), Demokratikleşmeyi Açıklamak: Sivil Toplum Kavramı Üzerine Notlar. İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ÇAHA, Ö. (1997) Sonrası Türkiye de Sivil toplum Arayışları. Yeni Türkiye Dergisi. Sivil Toplum Özel Sayısı.18. ÇEÇEN, A. (1989). Devlet ve İnsan Hakları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 6. DOĞAN, İ.(1997).Sivil Toplum:Ondan Bizde De Var.İlim ve Sanat Dergisi DONNELLY, J. (1995). Teoride ve Uygulamada İnsan Hakları. Çev.: Mustafa Erdoğan, Levent Korkut. Ankara:Yetkin Yayınları EL-FARABİ, E. (1980). Es-Siyaset ul Medeniyye veya Mebadi ul-mevcudat. Çev.: M.Aydın, A.Şener, M.R. Ayas. İstanbul:Kültür Bakanlığı Yayınları. KABASAKAL, M. (2008). Sivil Toplum ve Demokrasi. Denetçi Yeterlilik Tezi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Ankara. KALABALIK, H. (2004). İnsan Hakları Hukuku. İstanbul:Değişim Yayınları. KUÇURADI, I. (1982). İnsan Haklarının Felsefi Temelleri. Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu Yayını. ONBAŞI, F. (2005). Sivil Toplum. İstanbul: L&M Yayınları. TOSUN, G. (2001). Türkiye de Devlet-Sivil Toplum İlişkisi Bağlamında Demokrasinin Pekişmesinin Önündeki Engellere İlişkin Kuramsal ve Pratik Bir Yaklaşım. Ege Akademik Bakış.1. UYGUN, O. (2011). Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar. İçinde: İoanna Kuçuradi (Yay. Haz.), Çağımızın İnsan Onuruna Yönelttiği Tehditler Karşısında İnsan Haklarının Önemi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları.43. 9

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ PERSPEKTİFİNDEN İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI TARTIŞMASI

EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ PERSPEKTİFİNDEN İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI TARTIŞMASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 67 EGEMENLİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ PERSPEKTİFİNDEN İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI TARTIŞMASI Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim AYDINLI Cumhuriyet Üniveğrsitesi

Detaylı

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ Modülün Hedef Kitlesi : Öğretmenler Modülün Süresi : 45 dk. Gerekli Malzemeler : Powerpoint sunusu, Yansıtıcı. Modülün Hedefleri : 1- Demokrasi

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar GĐRĐŞ lkemizde sivil toplum kuruluşları 17 Ü Ağustos 1999 depreminden sonra etkinlik kazanan ve asıl işlevine dönen bir evrim geçirmektedir. Bu kavram aslında dünyada

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMININ UYGULANIŞINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMININ UYGULANIŞINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ i İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMININ UYGULANIŞINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Hazırlayan: Tonguç Başaran Danışman: Yard. Doç. Dr. Ethem Nazif

Detaylı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı POLİTİKANOTU Mayıs2011 N201140 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Levent GÖNENÇ TEPAV Hukuk Çalışmaları Enstitüsü SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Basında

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Aydın ĐPEK

Detaylı

ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler. Ahmet UZAK. Mehmet ALTUNTAŞ. Aralık 2007 Ankara. Başbakanlık Yayını

ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler. Ahmet UZAK. Mehmet ALTUNTAŞ. Aralık 2007 Ankara. Başbakanlık Yayını ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAŞ Aralık 2007 Ankara Başbakanlık Yayını 0 ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? İçindekiler Đçindekiler... 1 Önsöz... 2 Sunuş... 4 I. BÖLÜM: ĐNSAN HAKLARI KAVRAMI...

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

DEVLET VE YURTTAŞLIĞIN FONKSİYONEL DEĞİŞİMİ

DEVLET VE YURTTAŞLIĞIN FONKSİYONEL DEĞİŞİMİ DEVLET VE YURTTAŞLIĞIN FONKSİYONEL DEĞİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Numan Durak AKSOY Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ ÖZ: Tarihsel süreç göz önüne alındığı zaman devlet kurgusunun genel anlamda kabul gören haliyle üç

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

DEMOKRASİ TÜRLERİ VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAVRAMI

DEMOKRASİ TÜRLERİ VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAVRAMI DEMOKRASİ TÜRLERİ VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAVRAMI Prof. Dr. Hasan TUNÇ * ÖZET Tarihsel sürece bakıldığında halkın halk tarafından yönetimini esas alan demokrasi kavramına, toplumların gelişme düzeylerine

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 51-77. Year 7, Issue XVIII, pp. 51-77. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh500 KÜRESELLEŞME

Detaylı

Hürriyet Üstüne. On Liberty. Çeviren: M. Osman Dostel Sadeleştiren: Ömer Çaha

Hürriyet Üstüne. On Liberty. Çeviren: M. Osman Dostel Sadeleştiren: Ömer Çaha Hürriyet Üstüne On Liberty Çeviren: M. Osman Dostel Sadeleştiren: Ömer Çaha İçindekiler Önsöz / Ömer Çaha... 9 John Stuart Mill Üzerine Bir Değerlendirme / Ömer Çaha... 11 Çevirenin Notu / M. Osman Dostel...

Detaylı

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ 219 LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ Cumhuriyet Üniversitesi.İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Özet Bu çalışma liberalizmin felsefi kökenleri ve temel ilkelerini incelemektedir. Çalışma doğal olarak liberalizme bir ahlak,

Detaylı

Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması

Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması Prof. Dr. Enver BOZKURT * GİRİŞ İlkçağlardan bu yana insanlar arasında çekişmelerin devam ettiği görülmektedir. Siyasi birimlerden en önemlisi

Detaylı

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin)

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin) Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri) Kadın ve Kadın STK larının Güçlendirilmesi

Detaylı

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin)

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin) Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin) Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri) Kadın ve

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yayını No : 65 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yayını No : 45 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

BİR İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ

BİR İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI BİR İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

ANALİZ ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİ VE DÜNYA ANAYASALARINDA RESMÎ DİL VE EĞİTİM DİLİ. Kürşat Türker ERCAN

ANALİZ ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİ VE DÜNYA ANAYASALARINDA RESMÎ DİL VE EĞİTİM DİLİ. Kürşat Türker ERCAN ANALİZ Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİ VE DÜNYA ANAYASALARINDA RESMÎ DİL VE EĞİTİM DİLİ Kürşat Türker

Detaylı

Hukuk Devletinde Bireyin Özgürlüğü ve Devletin Güvenliği Çatışması

Hukuk Devletinde Bireyin Özgürlüğü ve Devletin Güvenliği Çatışması Hukuk Devletinde Bireyin Özgürlüğü ve Devletin Güvenliği Çatışması GİRİŞ Modern devletlerde ortaya çıkan çatışmalar arasında en başat olanlarından biri de bireyin özgürlüğü ile devlet güvenliğinin çatışmasıdır.

Detaylı