KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU"

Transkript

1 İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU 2 / Ağustos 211 yılları arasında gerçekleşen, kadınlara yönelik cinayet yaralama taciz ve tecavüz olaylarını kapsamaktadır. İÇİNDEKİLER 1) ĐHD ĐSTANBUL ŞUBESĐ KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET RAPORU ) GĐRĐŞ ) SUNUM ) ĐSTATĐSTĐKSEL VERĐLER GRAFĐK 'in Đlk 8 Ayında Kadına Yönelik Şiddet Olayları....3 GRAFĐK Yılları Arasında Kadın Cinayetleri 4 GRAFĐK Yılları Arasında Kadına Yönelik Tecavüz Vakaları... GRAFĐK Yılları Arasında Kadına Yönelik Taciz Vakaları. )SONUÇ Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

2 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde, hemen her gün kadınların öldürüldüğüne, cinsel veya fiziki şiddete maruz kaldığına hep beraber tanıklık ediyoruz. 211 yılında da kadına yönelik ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında büyük bir artış olduğunu gözlemledik. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de kadına yönelik hak ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Çünkü şiddeti olağan gören, şiddeti meşrulaştırma yönünde açık mesajlar veren, toplumsal değerler ve normları besleyen bir erkek egemen kültür kendisini sürekli yeniden üretmektedir. Yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin toplumsal duyarlılığın yetersiz olması ve bu durum karşısında devletin caydırıcı önlemler almaması, istatistik verilerimizde görüleceği gibi, kadın cinayetlerinde büyük bir artışın yaşanmasında rol oynamıştır. Kadına yönelik insan hakları ihlallerinin başında; kadını sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki, cinsel, duygusal, kültürel olarak etkileyen fiziksel şiddet saldırıları gelmektedir. Birçok araştırma kadının en çok yakın sosyal çevresinden ve ailesinden şiddet gördüğünü ortaya koymaktadır. Kadının yaşam hakkına yönelik ihlallere karşı toplumda farkındalık yaratmak için, yetkili devlet kurumları ve duyarlı bütün Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) sorumlu davranması ve kadın cinayetlerine karşı etkin önlemler alınması konusunda bir tartışma platformu oluşturması gerekmektedir. Bu raporu hazırlarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ndan Türkiye de kadına yönelik hak ihlalleri ile ilgili verileri bizimle paylaşmalarını talep ettik. Fakat bakanlık yetkilileri bu talebimize Türkiye de kadına yönelik hak ihlalleri ile ilgili hiçbir verinin bulunmadığı yanıtını verdiler. Bakanlık birimine bağlı Genel Müdür Vekili Reyhan Kibar imzasıyla bize gönderilen yazı ektedir. SUNUM Türkiye'nin hemen her yerinde her yaş, meslek ve statüden erkekler hemen her yaş, meslek ve statüden kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet uygulamaktadır. Şiddetin gerekçesi bölgelere göre değişiyor gibi görünse de temelde yatan sebep, erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakküm talebidir. Kürt bölgelerinde ve Đç Anadolu da namus üzerinden temellenen söylemlerle aile meclislerinin ve aile hukukunun işletildiği görülmektedir. Ayrıca bütün bölgelerde, erkekler kadınları kendilerine ait bir mülk gibi görmekte ve onlar üzerinde aidiyet geliştirerek, şiddet yoluyla otorite kurmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, devlet yetkililerinin bu sürece olan duyarsızlığı nedeniyle, gerekli olan toplumsal koruma kurumsallaştırılamamıştır. Hukuk temelinde bazı yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın bu değişikliklerin mevcut uygulamada bir karşılığı olmadığı görülmüştür. Yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve toplumsal duyarlılığın artması birbirini tamamlayan süreçler olarak bir araya geldiğinde bu alanda yol alınabileceğine inanıyoruz. Yasal düzenlemeler, kadını aşağılayan, küçük düşüren her davranışın ve ona yönelik şiddetin bir insan hakları sorunu ve bir sosyal adaletsizlik kaynağı olduğu önkabulü temelinde gerçekleştirilmelidir. Kadının sosyal-ekonomik statüsünün yükseltilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bir sosyal politika olarak benimsenmelidir. Aksi takdirde kadının sosyal adaletten yoksun konumu onu her zaman şiddete karşı savunmasız bırakacaktır. Öteden beri otoriter devlet geleneğinin sosyal mühendislik girişimlerine maruz kalan, ataerkil, erkek egemen, cinsiyetçi bir kültürün egemen olduğu bir coğrafyada kadınları koruyan 2 Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

3 politikalar üretilmemesi doğaldır.. Yıllarca aile içi sorun diye, şiddet görmüş kadınlar karakollardan, hastanelerden kutsal aile kurumunu koruma adına şiddet gördükleri evlerine geri gönderilmiştir. Yapılması gereken devleti, kadını şiddete, cinsiyetçi tahakküme, ayrımcılığa karşı korumayı amaçlayan politikalar benimsemeye, bu politikaları uygulamayan, uygulamada isteksiz davranan devlet görevlilerine cezai müeyyideler getirmeye zorlamaktır. Öte yandan, yapılan araştırmalarda kadına yönelik şiddeti doğuran aile dinamikleri hakkında hiçbir bilgi birikiminin, kayıt ve belgeleme sistemlerinin bulunmadığı görülmüştür. Türkiye de yaşanan, kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının, en az % 64 ünde, mağdurların tehdit altında olduğu, aileleri, akrabaları, arkadaşları ve çevrelerince bilinmektedir. Tehdit altında olan kadınların birçoğunun, ailelerinden, eşlerinden, sevgililerinden, sapıklarından, ya da tehlike sezdikleri herhangi birinden, başlarına bir şeyler geleceği ve can güvenliklerinin bulunmadığı, tehdit edildikleri ya da şiddet gördükleri gibi gerekçelerle, karakollara ya da savcılığa başvurdukları tespit edilmiştir. Kadınların destek ve korunma taleplerinin yetersizliği, kadının yaşam hakkına ilişkin ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. ĐSTATĐSTĐKSEL VERĐLER Yaptığımız araştırmaya göre, 211 yılı ilk 8 ayı içerisinde, 143 kadın öldürülmüş, 76 kadın cana kasteden saldırı sırasında yaralanmış ve bunun dışında mahkemelere intikal eden 82 tecavüz vakası meydana gelmiştir. GRAFİK YILI İLK 8 AYI İÇERİSİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Öldürülen Kadın Yaralanan Kadın Tecavüz Edilen Kadın 3 Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

4 Katil zanlılarının % 2 i 18 yaşından küçük,18-3 yaşları arasındaki zanlıların oranı ise % 24 tür. Onları da % 27lik oranlarla 31-4 ve 41- yaş gruplarındaki zanlılar izlemiştir. 1-6 yaşları arasındaki zanlıların oranı % 18, 61-7 yaş grubundakilerin oranı ise % 6 dir. Yaralama olaylarının faillerinin % 3'i, mağdurların ise % 6'i 18 yaşından küçüktür. Erkek şiddeti sonucu yaralanan kadınların % 32'si yaşları arasındadır. Tecavüz failleri arasında yaşları 18'den küçük olanların oranı % iken faillerin yüzde % 68'i 19 yaş üzeridir. % 32 sinin 18 yaş altında olduğu görülmektedir. Tecavüz mağdurlarının ise, % 82'si 18 yaşından küçük, % 12 si 41- yaş arasındadır. yaş üzeri mağdurların oranı ise % 1 dur. 211 yılı ilk 8 ayı içerisinde Türkiye de yaşanan, kadına yönelik hak ihlalleri verilerine göre, her 1 kadından 16 sı cinsel şiddete uğramaktadır. Yine bu verilere göre, 1 kadından i eşi veya birlikte olduğu kişiler (sevgili veya seks işçiliğinde beraber olduğu kişi) tarafından fiziksel şiddete uğramaktadır. Ayrıca, kadınların % i duygusal şiddete, % 18 i birlikte olduğu kişi ve kişilerin ekonomik şiddetine maruz kalmaktadır. Türkiye genelinde 17 yaşından sonra yaklaşık her 1 kadından 1 i yakın ilişkide olduğu kişiler tarafından fiziksel şiddete, her 19 kadından 1 i gebelikte fiziksel şiddete maruz bırakılmıştır. 17 yaşından önce cinsel istismarın oranı ise % 6 dır. Araştırmamızın en çarpıcı sonucu ise, fiziksel ve cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 88 i ne yakın çevresine, ne sivil toplum örgütüne, ne de devlet kuruluşlarından birine başvurmuştur. Bunun temel nedeninin ise, korku, ayıplanma, olayın duyulması endişesi, namus, dedikodu vb. gerekçeler olduğu görülmektedir. GRAFİK YILLARI ARASINDA KADIN CİNAYETLERİ ve 211 yılı arasında toplam 419 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Cinayetler en çok 29 yılında meydana geldi. Verilerimize göre 27 yılında 111 ve 29 yılında 1126 kadın öldürülmüştür. 4 Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

5 GRAFİK YILLARI ARASINDA YARGIYA İNTİKAL ENDEN KADINA YÖNELİK TECAVÜZ VAKALARI ilk 8 ayı içerisinde yargıya intikal eden 374 kadın tecavüze uğramıştır. Tecavüz edenler; kamuda görevli, polis, asker, öğretmen ve sivil kişilerdir. GRAFİK YILLARI ARASINDA YARGIYA İNTİKAL EDEN KADINA YÖNELİK TACİZ VAKALARI Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

6 2-211 yılları arasında, 332 kadın tacize uğradığı gerekçesiyle yargıya başvurmuştur. Ancak genel kamuoyu araştırmasına göre, yılları arasında, 11 binin üzerinde kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı tahmin ediliyor. Fakat mağdur kadınların % 4 ının aile, akraba, sevgili ve törelerden korktukları için şikâyetçi olmadıkları öngörülüyor. SONUÇ Sonuç olarak, Kadın cinayetlerine dair 7 yıllık verileri incelediğimizde, tecavüz ve taciz gibi cinsel saldırı suçlarında % 38 lik bir artış olduğu görülmektedir. Kadın cinayetlerinin nedenleri arasında ilk sıralarda namus davası, yoksulluk, işsizlik, aldatma, evi terk etme boşanma, cinsel ilişkiye girmek istememe yer almaktadır. Bu durum karşısında uzmanların yorumları, ülkedeki siyasal, ekonomik ve toplumsal alandaki sorunların derinleşmesi, şiddetin meşrulaştırılması gibi nedenlerin cinayetlerin artmasına neden olduğu yönündedir. Kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinde egemen ataerkil yapının ve toplumun tüm kurumlarında şiddeti olağan gören cinsiyetçi kültürün yeniden üretiminin büyük rol oynadığı açıkça görülmektedir. Kendisi de ataerkil bir yapının ürünü olan devlet kadına yönelik şiddeti önleyecek politikalar üretmekte yetersiz kalmaktadır. Devlet tüm kurumları ile kadını kişiliksizleştiren, onur kırıcı, şiddet içeren saldırganlığa karşı caydırıcı yasal önlemler almalıdır. Ayrıca şiddet uygulaması muhtemel kişi ve grupları etkisizleştirici, bunlara karşı kadını koruyucu yasal ve idari mekanizmalar kurulmalıdır. Korumaya muhtaç kadınlar ve çocuklarını korumak için sözlü saldırı ve tehditlerin fiili saldırıya dönüşmesi beklenmemelidir. Bu bağlamda, temel amacı devlete karşı bireyin haklarını korumak olan sivil toplum örgütleri bu alanda daha aktif rol oynamalı, erkek egemen toplumda ikinci sınıf muamelesi gören kadınların uğradığı başta fiziksel olmak üzere cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete karşı toplumsal refleks oluşturmak için ortak hareketi hedefleyen platformlar oluşturmalıdırlar. Kadına yönelik şiddeti kamuoyunda görünür kılmak ve çözüm geliştirmek için yetkililer üzerinde baskı oluşturmalı, bu amaçla araştırmalar yapılmalı, raporlar hazırlamalı ve kamuoyunu harekete geçirerek devleti adım atmaya zorlamalıdır. Bu rapor, İHD İstanbul dokümantasyon birimi tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurluçeşme Sk. Bayman Apt.No:2/1 Beyoğlu/Đstanbul

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15 1 Kısaltmalar... 3 Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı... 4 GİRİŞ... 4 YÖNTEM:... 5 Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan Başvurular ve Alınan Yanıtlar... 6 İHLAL BİLANÇOSU... 10

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) Uygulamasına İlişkin Türkiye STK Gölge Raporu

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) Uygulamasına İlişkin Türkiye STK Gölge Raporu Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) Uygulamasına İlişkin Türkiye STK Gölge Raporu BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi

Detaylı

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Bu raporda

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nun finansal katkısı ile yürüttüğü Eviçi şiddeti önlemek

Detaylı

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı-

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı- içindekiler 1 8Mart ın 101. yılında Leman KİRAZ -KESK Kadın Dairesi 3 Merhaba Canan AŞAN ÇALAĞAN -KESK Kadın Sekreteri- 5 Artık Yeter Evrim özdemir UĞRAŞ -KESK Kadın Sekreteri- 9 Kadın İstyihdamını Arttırmanın

Detaylı

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie FLYING TEAM AGAINST VIOLENCE ŞİDDETE KARŞI UÇAN EKİP Namusa dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele Kıbrıs, Almanya, Hollanda, İsveç ve Türkiye de politika, örnek uygulamalar ve

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU ġubat 2011 ANKARA TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU 1.GĠRĠġ Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. Ocak 2011 ANKARA

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. Ocak 2011 ANKARA T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU Ocak 2011 ANKARA TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU 1.GĠRĠġ Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU 2007

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU 2007 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU 2007 Ankara, Ağustos 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları- 56 Yayına Hazırlayanlar Aytül Uçar Ümit Şahin TİHV Çalışanları

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU: POSTA GAZETESİ ÖRNEĞİ

İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU: POSTA GAZETESİ ÖRNEĞİ İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU: POSTA GAZETESİ ÖRNEĞİ Ceren YEGEN Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü c.yegen@alparslan.edu.tr ÖZET Kadın cinayetlerinin

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 3 milyondan fazla destekçisi, üyesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

Yeni Türkiye nin çocukları

Yeni Türkiye nin çocukları Sayı 10 Ekim 2014 siyasi analiz ve yorum TÜRKİYE DoSYa: Yeni Türkiye nin çocukları Demokrasi 24 Türkiye nin son on yılı: Avrupa demokrasisinden otokrasiye, Serap Yazıcı Ekoloji 36 Enerji sektöründeki özelleştirmelerin

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında

Detaylı

Bu kitap İzmir Alman Başkonsolosluğu tarafından finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği tarafından yürütülen Türkiye'deki LGBT

Bu kitap İzmir Alman Başkonsolosluğu tarafından finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği tarafından yürütülen Türkiye'deki LGBT Bu kitap İzmir Alman Başkonsolosluğu tarafından finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği tarafından yürütülen Türkiye'deki LGBT Bireyler İçin Yasal Koruma projesi kapsamında yayına

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı