2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1

2 Değerli meclis üyeleri, ve çalıģma arkadaģlarım; Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana beldemizde önemli bir değiģim yaģanıyor. ÇalıĢma arkadaģlarımızın, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluģlarımızın, okullarımızın ve en önemlisi TepebaĢı yaģayanlarının katkısıyla, beldemiz, stratejik yatırımları çeken bir ilgi odağı haline geldi. Büyük bir Ģantiyeyi andıran TepebaĢı algısı, modern ve teknolojik donanımlara sahip bir kent olmuģtur. Temel hizmetlerimizin yanı sıra, sürdürülebilir çevre politikalarımız, sağlıklı nesiller için yürüttüğümüz çalıģmalar, eğitim ve bilgilendirme çalıģmalarımız her geçen gün daha çok yurttaģa ulaģıyor ve her geçen gün uluslararası arena da dahi kendinden söz ettiriyor. Özellikle Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ile içinde Alzheimer hastalarına yönelik bir bakım evi bulunan YaĢam Köyü projelerimiz geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz en önemli projeler arasında yer aldı. Elbette bu yükseliģte mali kaynakların doğru ve etkili kullanılarak, güçlü bir yapıya kavuģmamızın büyük önemi var. Gelecek nesillere yaģam kalitesi yüksek bir TepebaĢı bırakmayı amaçladığımız bu yolda, 2013 yılında hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın daha da hız kazanacağını belirtmek isterim. TepebaĢı Beldesi nin içinden geçtiği bu önemli süreçte bize destek veren hemģerilerimize teģekkürlerimi sunarak 2012 yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunarım. Dt. Ahmet ATAÇ Tepebaşı Belediye Başkanı 2

3 MECLĠS BAġKANI VE MECLĠS ÜYELERĠ MECLĠS BAġKANI Dt. AHMET ATAÇ (CHP) MECLĠS ÜYELERĠ 3

4 4

5 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No I.GENEL BĠLGĠLER 9 A-MĠSYON VE VĠZYON 9 B.YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 9 C.ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠZĠKĠ YAPI ÖRGÜT YAPISI BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠL KAYNAKLAR ĠNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HĠZMETLER Özel Kalem Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 39 6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 5.16 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 46 II. AMAÇ VE HEDEFLER 47 A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 47 B. TEMEL DEĞERLER VE KTRĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ 47 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 48 A. MALĠ BĠLGĠLER 48 1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Emlak istimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü

8 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1.8 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPATĠSENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü yönler Zayıf yanlar Fırsatlar Tehditler YÖNETĠCĠ BEYANI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 187 8

9 I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon TepebaĢı Belediyesi Yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan vizyon ve misyonumuz: VĠZYON Bireye saygılı, yaģam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleģim olmaktır. MĠSYON TepebaĢı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karģılayarak; hizmetlerini dürüstlük, Ģeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle gerçekleģtirmeyi görev edinmiģtir. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi sınırları dahilinde hizmet veren TepebaĢı Belediyesi, 9 Eylül 1993 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı Yedi Ġlde BüyükĢehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuģtur Tarih ve 5747 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği Ġlçe Belediyesi statüsüne dönüģmüģ ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyelerinin tüzel kiģilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıģtır. TepebaĢı Belediyesi; EskiĢehir i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı nın kuzeyinde yer almaktadır. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları( 5393 Sayılı Belediye Kanunun Maddesi) MADDE 14.- Belediye, mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; 9

10 kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. (...) (*) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (*) Madde 14 ün 1. fıkrasının (b) bendinin Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;... bölümü, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiģtir. (...)(*) (*) Madde 14 ün Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahalli müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. biçimindeki 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiģtir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: / m.29/a) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi) MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 10

11 a)belde sakinlerinin mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b)kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c)gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e)müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f)toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g)katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h)mahalli müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i)borç almak, bağıģ kabul etmek. j)toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k)vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l)gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m)beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n)reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 11

12 o)gayrisıhhi iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p)kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 12

13 BüyükĢehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (5216 BüyükĢehir Belediye Kanunun Madde 7) Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a)kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b)büyükģehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c)sıhhi iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d)birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; (Ek ibare: / m.85/(d)) 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e)defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 13

14 C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Belediye Sınırları 14

15 FĠZĠKĠ YAPI 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 TepebaĢı Belediyesine bağlı 51 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler; 2012 YILI FAALİYET RAPORU TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI MAHALLELER NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI 1 AġAĞI SÖĞÜTÖNÜ 27 ĠHSANĠYE 2 ALINCA 28 KAVACIK 3 BAHÇELĠEVLER 29 KESKĠN 4 BATIKENT 30 KOYUNLAR 5 BOYACIOĞLU 31 KOZKAYI 6 CUMHURĠYE 32 KUMLUBEL 7 ÇAMLICA 33 MAMURE 8 ÇUKURHĠSAR YENĠ 34 MUSTAFA KEMAL PAġA 9 EĞRĠÖZ 35 ORTA 10 EMĠRCEOĞLU 36 ÖMERAĞA 11 EMĠRLER 37 SAKĠNTEPE 12 ERTUĞRULGAZĠ 38 SATILMIġOĞLU 13 ESENTEPE 39 SAZOVA 14 ESKĠBAĞLAR 40 SÜTLÜCE 15 FATĠH 41 ġarhöyük 16 FEVZĠÇAKMAK 42 ġeker 17 GAZĠPAġA 43 ġġrġntepe 18 GÖKDERE 44 TUNALI 19 GÜLLÜK 45 ULUÖNDER 20 HACIALĠBEY 46 YENĠ 21 HACISEYĠT 47 YENĠ BAĞLAR 22 HASANBEY 48 YEġĠLTEPE 23 HAYRĠYE 49 YUKARI SÖĞÜTÖNÜ 24 HĠSAR 50 ZAFER 25 HOġNUDĠYE 51 ZĠNCĠRLĠKUYU 26 IġIKLAR 22

23 TepebaĢı Belediyesine bağlı, 30 adet orman köyü, 10 adet ise belediye sınırı dıģı, ilçe sınırı içi köy bulunmaktadır. Köyler; TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ORMAN KÖYLERĠ NO ORMAN KÖYLERĠ NO ORMAN KÖYLERĠ 1 AHİLER 16 KIZILİNLER 2 AŞAĞIKARTAL 17 MOLLAOĞLU 3 ATALANTEKKE 18 MUSAÖZÜ 4 AVLAMIŞ 19 SULUKARAAĞAÇ 5 BEKTAŞPINARI 20 TAKMAK 6 BOZDAĞ 21 TANDIR 7 BULDUKPINARI 22 TEKECİLER 8 CUMHURİYET 23 TURGUTLAR 9 DANİŞMENT 24 ULUDERE 10 GÖKÇEKISIK 25 YARIMCA 11 HEKİMDAĞ 26 YENİAKÇAYIR 12 KARAÇOBANPINARI 27 YENİİNCESU 13 KARADERE 28 YÖRÜKAKÇAYIR 14 KARAGÖZLER 29 YUKARIKARTAL 15 KIZILCAÖREN 30 YUSUFLAR TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ĠLÇE KÖYLERĠ NO ĠLÇE KÖYLERĠ NO ĠLÇE KÖYLERĠ 1 ATALAN 6 KARAHÖYÜK 2 BEHÇETİYE 7 KOZLUBEL 3 BEYAZALTIN 8 NEMLİ 4 ÇALKARA 9 TAYCILAR 5 ÇANAKKIRAN 10 YAKAKAYI 23

24 TepebaĢı Belediyesinin taģıt parkında bulunan araçları; 2012 YILI FAALİYET RAPORU TÜRÜ BELEDĠYEYE AĠT KĠRALIK TOPLAM Binek Oto Minibüs/Midibüs Kamyonet Sağlık Tarama Aracı Cenaze Aracı Otobüs Traktör Cenaze Yıkama Aracı Vidanjör Su Tankı Asfalt Yama Aracı Asfalt Kazıma Makinası Çöp Kamyonu Kamyon Grayder Dozer Beko Loder Mini Loder Silindir Mini Silindir Forklift Süpürge Aracı Lastik Yükleyici Paletli Yükleyici Ekskavatör Motorsiklet Yarı Römork TOPLAM

25 2. Örgüt Yapısı TepebaĢı Belediyesinin örgüt yapısını gösteren organizasyon Ģeması: 25

26 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KAYNAKLAR 2012 MEVCUDU PC 428 THĠN CLĠENT 47 ERĠġĠM CĠHAZI ( N-COMPUTĠNG ) 50 NOTEBOOK 21 NETBOOK 2 SERVER 13 YAZICI 184 PROJEKSĠYON 14 SCANNER 16 KAMERALAR 133 PARMAK ĠZĠ CĠHAZI 3 GÜÇ KAYNAĞI 3 ĠNTERNET BAĞLANTISI 28 4-Ġnsan Kaynakları 2012 yılı sonu itibariyle TepebaĢı Belediyesi nde 189 memur, 135 daimi iģçi, 4 geçici iģçi, 94 sözleģmeli personel olmak üzere toplam 422 personel görev yapmaktadır. Personele ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaģ dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir. PERSONEL MEVCUDU MEMUR 189 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 94 DAĠMĠ ĠġÇĠ 135 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 4 TOPLAM

27 ÖĞRENİM DURUMU İLKÖĞRETİM 89 LİSE VE DENGİ 129 YÜKSEKOKUL 61 FAKÜLTE 130 YÜKSEKLİSANS 13 TOPLAM 422 CİNSİYET DURUMU DAĞILIMI KİŞİ KADIN 106 ERKEK 316 TOPLAM

28 YAŞ DURUMU DAĞILIMI TOPLAM 422 YAŞ ORTALAMASI 38 Personelin yaģ ortalaması 38 dir. 28

29 5.Sunulan Hizmetler TepebaĢı Belediyesi nde hizmet veren 23 Müdürlüğe ait yönetmeliklerde yer alan görev, yetki ve sorumluluklar aģağıda belirtilmiģtir. 5.1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ a) Harcama yetkilisi eliyle, Belediye BaĢkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi ni kullanmak, b) Belediye BaĢkanı nın resmi, özel ve gizlilik taģıyan yazıģmalarını yürütmek c) Belediye BaĢkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriģ, çıkıģ, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arģivlenmesini; Belediye BaĢkanı nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. d) Belediye BaĢkanı nın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, uğurlama, açılıģ, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluģ günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye BaĢkanı na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye BaĢkanı nın iģtirak etmesini temin etmek, Belediye BaĢkanı nın iģtirak edemediği program, tören v.b yerlerde baģkan adına protokol gereklerini yerine getirmek. e) Belediye BaĢkanı nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdıģı konukların en iyi Ģekilde karģılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. f) BaĢkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye BaĢkanı nın görüģme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek. g) Belediye BaĢkanı nın diğer kuruluģlarla ve vatandaģlarla iliģkilerini koordine etmek, vatandaģlar, kurum ve kuruluģlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini temin etmek. h) BaĢkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, i) Belediye BaĢkanı nın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaģtırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. j) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle BaĢkanlık Makamı arasındaki iģbirliği ve koordinasyonu temin etmek. k) ÇağdaĢ belediyecilik anlayıģı içinde vatandaģlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaģlar, kurum ve kuruluģlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile BaĢkanlık 29

30 Makamına intikal ettirilen talep ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek. l) Belediye BaĢkanı nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek. m) Belediye BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek 5.2-TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Belediye BaĢkanının emri ve onayı üzerine, a) Kamu hizmetlerinin geliģtirilip etkinleģtirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalıģmasını sağlamak amacıyla araģtırmalar yaparak gerekli görüģ ve öneriler hazırlayıp Belediye BaĢkanına sunmak, b) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluģumuna katılmak, c) Ġnceleme ve TeftiĢin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalıģmalarını teģvik edici teftiģ sistemini geliģtirmek, d) Belediye BaĢkanı, diğer seçilmiģ kiģi ve organlar ile Encümen BaĢkanı ve üyelerinin Encümen çalıģmalarından doğan karar ve iģlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iģ ve iģlemleriyle ilgili olarak teftiģ, inceleme ve soruģturma iģlemlerini yürütmek, e) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye BaĢkanınca verilen teftiģ hizmetlerini ifa etmek, f) Belediye BaĢkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettiģlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek 5.3-YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, konu hakkında BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarına bilgi vermek. b) Belediye dıģına gönderilecek evrakların yazıģma kurallarını belirleyen esaslara uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek, c) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 Sayılı Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek, d) Meclis Kararlarını ilgili Müdürlüğe sevk etmek, e) Encümen toplantılarında sekretarya görevini yapmak, f) Encümen kararlarının Kanunlara uygun olarak yazılmasını sağlamak, 30

31 g) Kararları ilgili Müdürlüklere göndermek, 2012 YILI FAALİYET RAPORU h) Meclis iģlerinde görevli elemanların çalıģmalarını organize etmek, yardımcı olmak, i) Belediye Meclisi nin toplanması ile ilgili 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde belirtilen aylık toplantıların yapılması konusunda gereken tüm iģlevleri yerine getirmek, 5.4-MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ a) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. b) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. g) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. i) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. j) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 5.5-FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Yeni yol açılması ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak. b) Yolların ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak c) Hizmet binalarının ve sosyal tesislerin bakım ve onarımını yapmak. d) Belediyede kullanılan her türlü araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımını yapmak e) Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek f) Yeni açılan yollarda ve daha önceden yapılmasına rağmen kullanım ömrünü tamamlamıģ sokaklarda asfaltlama ve kaldırım çalıģmaları yapmak g) Bina ve tesis inģa etmek veya ettirmek 31

32 h) Gereken çalıģmalarda projeler yapmak i) KeĢif çıkarmak, hakkediģ yapmak ve iģ kabullerini gerçekleģtirmek. j) Kesin hesap çıkarmak. k) Teknik kontrolörlük yapmak. 5.6-ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ a) Yeni yerleģim alanları planlamak b) Doğal ve SĠT alanlarını korumak c) Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak d) 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek e) Parselasyon planlarını kontrol etmek f) Ġmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazıģmalarını yapmak g) Ġmar plan değiģikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek h) Ġmar planı ihale dosyalarını hazırlamak i) Meclis tarafından kabul edilen plan değiģikliklerini ilan etmek paftalarını iģlemek j) KamulaĢtırma evraklarını hazırlamak ve takibini yapmak k) Arsa bağıģ, yol fazlası satıģ, takas iģlemlerini yapmak l) Belediye mal varlığının tespiti, iģlenmesi ve satıģ iģlemlerini yapmak m) Yeni yapı ve yapı tadilatı izin belgeleri vermek n) Mimari, statik ve tesisat projelerini izlemek o) Yapı ruhsatı verilen yapıları imar planını iģlemek p) Yapı kullanım izin belgesi vermek q) Biten inģaatların onaylı projelerinin uygunluğunu incelemek r) Ġmar ve gece kondu mevzuatlarına aykırı yapılara, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi vermek s) 2981 sayılı yasa hükümlerinden yararlanabilecek yapılara ruhsat ve kullanma izni belgesi düzenlemek t) Tapu tahsisi belgesi alanların satıģ iģlemlerini yapmak u) Ruhsatlı inģaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek v) Ruhsatsız yapıları takip, tespit ve yasal iģlemlerini yapmak w) Dosyaları arģivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek x) Kentsel veri toplamak 32

33 y) Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karģılamak 5.7-PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU a) Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak b) Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak c) Yeni yapılacak park alanlarının yapım iģlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak d) Mevcut park alanlarının bakım iģlerini yapmak ve yaptırmak e) Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak f) Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek v.b bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeģitliliği arttıracak üretim programları oluģturmak ve üretimi yapmak g) Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak h) Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak i) Ġmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak j) Belediye fidanlığının kontrolünü, iģletimini ve çalıģmasını yürütmek k) TepebaĢı Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, büro malzemeleri v.b her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi iģlerini yapmak 5.8-TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Genel cadde ve sokakların temizliğini yapmak ve yaptırmak b) Katı atıkların toplanmasını yapmak/yaptırmak c) Katı atıkların depolanma yerine kadar taģınmasını yapmak veya yaptırmak d) Kapalı ve açık alanların haģere ve zararlılara karģı ilaçlanmasını sağlamak e) Geri DönüĢüm faaliyetleri ile ilgili eğitim ve çalıģmalar yapmak f) Çevrenin korunması ile ilgili eğitim ve proje faaliyetlerinde bulunmak 5.9-HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları, BaĢkanlık Makamı ve müdürlükler tarafından görüģ istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında hukuki mütalaa vermek. b) Belediye leh ve aleyhinde Adli ve Ġdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra iģlerini takip etmek ve sonuçlandırmak; BaĢkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekâletnamelerdeki yetkileri BaĢkanlık adına kullanmak. 33

34 c) BaĢkanlık emirleri ile kovuģturulması istenen veya Belediye aleyhine giriģilen vergi, rüsum ve harçlara müteallik iģleri yetkili makam ve merciiler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak. d) Dava ve icra iģlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli iģleyiģini sağlamak. e) a bendine göre Hukuki mütalaa verilmesinde aģağıda belirtilen esaslara uyulur.müdürlükler tarafından istenilen mütalaalar BaĢkanlık Makamınca havale edilmedikçe Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü tarafından incelenemez. Mütalaa verecek avukat veya avukatlar, Müdür tarafından havale edilen evrakı mevzuat hükümleri çerçevesinde inceler ve görüģlerini Müdüre bildirirler. Mütalaa beyanının ön hazırlık safhasında gerekli evrakın temini, iģlem belgelerinin eksik olanlarının araģtırılması ve tamamlanması ile ilk tetkiki müģavir avukat ya da avukatın havalesi üzerine ilgili müdürlükçe tekemmül ettirilir ve esas tetkike hazır Ģekle en kısa sürede getirilir. Görevli müģavir avukat ya da avukat tarafından verilen mütalaa Müdür tarafından uygun bulunursa aynen, uygun bulunmadığı takdirde değiģiklik yapılarak imzalanır. Bu Ģekilde tekemmül eden mütalaa yazısı BaĢkanlık Makamının Olurları suretiyle ilgili müdürlüğe iletilir. Hukuk ĠĢleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir. Mütalaalar istiģari mahiyete olup, ilgili müdürlük, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün mütalaası ile bağlı değildir. ĠĢ sahipleri tarafından elden evrak takibi suretiyle mütalaa istenmeyeceği gibi yazılan mütalaalarda hiçbir suretle iģ sahibinin eline verilmez. f) Ġmar ve Zabıta uygulamalarından kaynaklanan suç duyuruları ile Encümenden havale edilen konular dıģında kalan ve TepebaĢı Belediyesi Tüzel kiģiliğini ilgilendiren hukuki ihtilaflarda dava açılması veya suç duyurusunda bulunulması BaĢkanlık makamının konu hakkında yazılı onay vermesine bağlıdır ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de, mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer kuruluģlarını ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta KuruluĢunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle diğer Belediye kuruluģları ile iģbirliği halinde yürütülmesi yetkili Belediye organlarınca Belediye Zabıtası ndan istenen hizmetleri ifa etmek. 34

35 d) Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde Zabıtaya iliģkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek. e) Belediye karar organları tarafından alınmıģ ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek. f) Belediye BaĢkanın hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. g) Belediye suçlarının iģlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak. h) Belediye suçunun iģlenmiģ olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re sen bunun dıģında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak. i) Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. j) Sıhhi, 2.3. Sınıf GSM ve Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence ĠĢyerlerini yasanın ve yönetmeliklerin öngördüğü yöntem ve sürelerde ruhsatlandırmak. k) 2972 Sayılı Çevre Kanununa ve kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre gürültü ile ilgili ölçümler yapmak, kanuni değerleri ihlal edenlere yasal iģlem yapmak. l) 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre iģlemler yapmak SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediyeye ait görevli personelin sağlık hizmetlerini noksansız görmek, b) Belediyeye ait sağlık teģkilat ve müesseselerinin denetim ve teftiģini yapmak, c) Belediyede çalıģan memur, eģ ve çocuklarının, iģçilerin muayenesini yapmak, gerekli durumlarda hastaneye sevkini yapmak, d) Belde sınırları içindeki esnafın yılda 1 kere akciğer filmi ve portör muayeneleri ile 3 aylık vize iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, e) Kanun, nizamname, talimatname ve emirlere göre halkın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak, f) Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünce tanzim edilen gıda ve ilaç maddelerinin kontrolünü yapmak, g) HaĢaratlar ve özellikle karasinek ve sivrisineklerle mücadele iģini düzenlemek, bunların üreme yerlerinde yayılmayı önleyici tedbirler alınmasını temin etmek, evler ve diğer bölgelerde kemiricilerle mücadele etmek, h) Belde sınırları içindeki köpek barınak evlerinin kontrolünü yapmak, i) Belde sınırları içindeki et ve et ürünleri satıģı yapılan iģyerlerini periyodik olarak denetlemek ve kontrolünü yapmak, 35

36 j) Yeni açılan iģyerlerinin sağlık açısından kontrolünü yapmak, k) Çöplerin toplama, nakil ve yok edilmesi konusunda Umumi Hıfzısıhha Kanunun bu iģe ait hükümleri ıģığında tespit ettiği aksaklıkları gidermesi için ilgili birimlerle çalıģmak, l) Belde sınırları içinde vuku bulan ölümlerde defin ruhsatı vermek. Ancak ölüm sebebi kesin saptanamayan ve kimliği kesin saptanamayan ve kimliği bilinmeyen ölüleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, cenazelerin ölümün vuku bulduğu yerde muayene edilmesi lazım geldiği durumlarda bu yerlerde doktorun gidebilmesi için gerekli araçları sağlamak, m) Hastaneler ve buna benzer yerlerde ölenlere, bu yerlerin ilgililerince düzenlenen ilmühaber üzerine ve bu belgelerin mevzuata uygun olması durumunda defin ruhsatı vermek,(bu durumda muayene gerekmez.) n) BaĢka yerlerden ve dıģ memleketlerden usulüne göre getirilmiģ cenazelere, bu husustaki talimatname hükümlerine uygun evrakları bulunduğu takdirde muayenesiz defin ruhsatını vermek.(evraklara dip koçanı eklenir.) o) Ölüme neden olan hastalık esnasında tedavi eden doktorun verdiği ve resmi doktorlarca tasdikli rapor üzerine muayenesiz defin ruhsatı vermek, p) Muhafaza edilecek ya da uzaklara nakledilecek ölülerin naklini sağlamak ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediyemizde çalıģan tüm memur ve iģçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük iģlerini takip etmek. b) Belediyede çalıģan tüm memur ve iģçi kadro ihdas ve iptal iģlemlerini düzenlemek c) Geçici iģçi vize iģlemlerini sağlamak. d) Belediyede çalıģan tüm personelin maaģ bordrolarının düzenlenerek, ödenmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak e) Belediyede çalıģan tüm personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek f) Memur ve iģçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek g) Memur gizli sicil raporlarını ve mal beyannamelerini kanun yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza etmek. h) Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin kanun ve yönetmeliklere uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak i) Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek 36

37 5.13-DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Diğer müdürlükler tarafından ihaleye çıkılacak iģler ile ilgili hale dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak. b) Satın almalar ile ilgili olarak tahmini (yaklaģık maliyet) bedel tespitine dayanak olmak üzere piyasadan teklif almak, piyasa araģtırmaları yapmak. c) Ġhale Onayı alınan dosyaların ihale ilanlarını hazırlamak gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak. d) Ġhale komisyonlarının sekreterya hizmetlerini yürütmek. e) Ġhale onayının alınmasını müteakip ihalenin ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte ihale ilgili olarak idare adına gerekli yazıģmaları yapmak. f) Belediyenin taģınmazlarının kiralamaları ile ilgili talepleri takip etmek, g) Her türlü yapım iģleri, mal ve hizmet alımları ihaleleri için gerekli idari ve teknik Ģartnameleri ilgili birimlere hazırlatmak. h) Belediye Merkez bina ve Ģantiye binası ile diğer hizmet binalarının güvenliğini ve temizliğini sağlamak. i) Belediyeye bağlı hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, birimlere tahsisini yapmak ve her an çalıģır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak. j) Belediyeye bağlı birimlerin genel haberleģme ve santral hizmetlerini sağlamak k) Nikah memurluğu aracıyla evlenmek üzere müracaatta bulunan vatandaģların, evlenme iģlemlerini tamamlamak ve nikah akitlerini gerçekleģtirmek. l) Belediye tarafından ihale edilecek tüm iģlerin, ihale talebinde bulunan Müdürlük tarafından hazırlanmıģ ihale keģif(maliyet), dosya, sözleģme ve eklerine göre ihale iģlemlerinin gerçekleģmesine yardımcı olmak. m) Belediye hizmet binalarının bakım, onarım iģleri ile, ısınma, ısıtma, aydınlatma ve benzeri ünitelerinin çalıģmasını sevk ve idare etmek. n) Belediye hizmet araçlarının sigorta iģlemlerini yaptırmak ve takip ettirmek BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ a) Kitle iletiģim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak. Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen Ģikâyet ve görüģlerin tespit, takip ve değerlendirme çalıģmalarını yapmak. b) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin küpür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arģivlemek. 37

38 c) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arģivlemek. d) BaĢkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak. e) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek. f) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değiģiklikleri takip etmek. g) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son geliģmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek. ı) Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak. i) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kiģi ve kuruluģların belediyemizle iliģkilerinin geliģtirilmesine ve korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak, karģılıklı ziyaret ve görüģmelerde bulunmak j) Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve Ģikâyetlerini yerinde tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaģtırmak k)vatandaģların basın organlarında yer alan Ģikâyet, görüģ ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek l)belediyemiz çalıģmalarıyla ilgili olarak BaĢkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kiģi ve kuruluģlarla iyi iliģkiler kurulması ve geliģtirilmesi amacıyla gerekli çalıģmaları yapmak m)birimde çalıģan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalıģmalarını sağlamak. n)belediye sınırları içinde yaģayanlara dönük çeģitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karģılamak. o)belde sakinlerinin faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak. ö)çeģitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenleri tertiplemek. p)çeģitli gün ve haftalarda Ģenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak. r)törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez döviz yaptırmak, afiģ yaptırmak, broģür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak. 38

39 5.15-BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU a) Belediyemiz kamu tüzel kiģiliğinin yasalarla belirlenmiģ yetkilerini kullanarak bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve geliģen bilgisayar teknolojisini takip etmek. b) Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalıģmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir Ģekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ıģığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalıģmalar yapmak. c) Belediyemiz otomasyon sistemine bağlı bilgi iģlem cihazlarının bakım ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalıģmasını sağlamak. d) Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak sistem çözümleme, tasarım, programlama ve iģletim konusunda standartlaģmayı sağlamak e) Zamanla değiģen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre programlarla ilgili gerekli düzenlemeleri takip ederek teknik destek ve eğitimini vermek. f) Belediyemiz birimlerindeki bilgisayar ve bilgi iģlem cihaz ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu konuda gerekli araģtırmaları yaparak bilgisayar otomasyon sistemine uygun olanları gerekli satın alma iģlemlerinde karar alınmak üzere ilgili birimin bilgisine sunmak. g) Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi, sistem programları ve diğer paket programların kullanılması için her türlü eğitim imkânlarını araģtırmak, biliģim teknolojilerini takip ederek bilgisayar otomasyon sistemine uygulanabilirliğini araģtırmak, yetkililere ve birim personellerine gerekli eğitimler verilmesini sağlayarak yetiģmiģ eleman sayısını artırmak. h) Belediyede kullanılan bilgisayar programlarından kaynaklanan sorunlarla ilgili Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında toplantı ve görüģmeler gerçekleģtirmek i) Belediye BaĢkanlığını biliģim ile ilgili gerek bilimsel gerek diğer toplantılarda temsil etmek KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ a) Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, TepebaĢı Belediyesi bünyesinde kurulmuģ olup, TepebaĢı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dıģ turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuģtur. b) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak, c) Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaģlara gıda, yakacak, eģya vb. yardımlarda bulunmak. 39

40 d) Bölgedeki vatandaģlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor branģlarında kurslar düzenlemek. e) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalıģmalarında katkıda bulunmak. f) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve Ģenlikler yapmak, bu festival ve Ģenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak. g) Eğitim kurumları ile iģbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek. h) Gençlik Merkezi ile gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak. i) Beldede kurulmuģ vakıf ve derneklerle müģterek çalıģmalar yapmak, j) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanıģma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarıģmalar ve turnuvalar düzenlemek, turnuvalara katılmak. düzenlenen yarıģma ve k) Milletimize mal olmuģ milli ve edebi Ģahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek l) Kadın Sığınma Evi ile kadınların ihtiyaçlarını karģılamak ve konaklamaları amacıyla hizmet sağlamak. m) Çocuklar için eğitim ve eğlence amaçlı merkez açmak ve burada çocuklar ve ebeveynler için eğitici seminer, toplantı, çocuklar için eğitim faaliyetleri yapmak. n) Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak. o) Bölge halkının öncelikle anne ve çocukların sağlıklı geliģimi için proje geliģtirmek ve uygulamak YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ a) Ġlgili mevzuat doğrultusunda yapılan yapıların, sonraki kontrolünü sağlamak b) Mimari, statik ve tesisat projelerini izlemek c) Yapı ruhsatı verilen yapıları imar planına iģlemek d) Dosyaları arģivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek e) Kentsel veri toplamak 40

41 5.18-DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediye nin ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluģlarla mevcut iliģkileri geliģtirmek ve yeni iliģkiler kurmak b) Belediyemize gelen çeģitli dillerdeki yazı, belge ve dökümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaģtırılmasını sağlamak c) Yurt içindeki ve yurtdıģındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve iģbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek. d) KardeĢ ġehir uygulamaları ve farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeģlik duygusunu geliģtirerek etkinlikler düzenlemek. e) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların EskiĢehir e kazandırılması için giriģimlerde bulunmak. f) Ulusal ve uluslar arası açık oturum bilgi Ģöleni, tören ve festivallere katılmak, tertip etmek STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. b) Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araģtırmalar ve anketler yapmak/ yaptırmak. e) Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ a) VatandaĢların ve çeģitli kuruluģların çevreye iliģkin dilek ve Ģikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek b) Çevre konusunda görev verilmiģ kamu kurum ve kuruluģları, sivil toplum örgütleri ile iģbirliği ve koordinasyon sağlamak 41

42 c) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ģartlara en uygun geliģtirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek d) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek, desteklemek, yönlendirmek, proje aģamasında veya uygulanan yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araģtırmaları yapmak toplantılar düzenlemek e) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek ilgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında hava, su toprak ve gürültü kirliliğine iliģkin Ģikayetleri değerlen dirmek, bu kirliliklerin önlenmesine yönelik teknik çalıģmaları yapmak f) ÇalıĢma konularına iliģkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleģtirmek, iģ ve iģlemleri yürütmek g) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle iģbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiģ, broģür hazırlamak h) Yasal mevzuat çerçevesinde oluģturulan komisyonlarda görev alarak iģ ve iģlemleri yürütmek i) ÇalıĢma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)belediyeyi temsil etmek j) Toplumda çevre bilincinin geliģmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak 5.21-EMLAK ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ a) 2942/4650 sayılı kamulaģtırma kanununa göre, KamulaĢtırma yapmak, kamulaģtıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taģınmazlar üzerine ilgili tapu dairesinde kamulaģtırma Ģerhi koymak, kamulaģtırması yapılan taģınmazların kamulaģtırma bedelinin ödenmesine iliģkin iģlemleri yürütmek. b) Devlet Ġhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taģınmaz mallarının satıģına yönelik idari iģlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek, Kıymet takdir komisyonu ve uzlaģma komisyonları kurulması çalıģmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat vb.) gibi konularda gereken iģlemleri yürütmek, 42

43 c) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Ģartlı ve Ģartsız bağıģlanan taģınmazların kabulleri ile ilgili iģlemleri yürütmek, d) Belediye mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiģ hisseli ve müstakil taģınmazların Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, ilgili kanun hükümlerine göre Devir, SatıĢ ve Trampa iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. e) Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taģınmazların imar planındaki amacına uygun olarak belediye adına tahsis iģlemlerinin ve taģınmazlar üzerinde Sınırlı Ayni Hak tesis iģlemlerinin yapılması için tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek. f) Ġmar affı yasası kapsamında 10/c uygulaması yapılan yerlere ait tapu senetlerinin hak sahiplerine dağıtılması ve Tapu Tahsis belgesi bulunan hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin yapılmasını sağlamak, g) Ġmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taģınmazlara iliģkin tapu tescil iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, h) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taģınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, Mal Yönetim Dönemine iliģkin icmal cetvellerini hazırlamak VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ a) Belediye sınırları içinde yaģayan tüm sahipli, sahipsiz, baģıboģ hayvanların ve vatandaģların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. b) Belediyemiz sınırları içinde yaģayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir. (Mikroçip, küpe, karne, v.b. yöntemlerle) c) Sahipli hayvanların muayene, tedavi ve ameliyatlarını ücret karģılığı yapar ve her türlü yatılı iģlemlerini gerçekleģtirir. Sahipsiz hayvanların tedavi aģı ve ameliyatlarını ücretsiz yapar. d) Acil durumlarda, sahipli hayvanlara ücret karģılığı, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunur. e) Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda 10 gün süreyle müģahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuar yazıģmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder. 43

44 f) Güçten düģmüģ, sakat, yaralanmıģ ve sokakta yaģamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilmesi iģini gerçekleģtirir. g) Müdürlüğe ulaģan hayvanla ilgili Ģikâyetleri değerlendirir, Ģikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır. h) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder uygular. Bölgede baģıboģ ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalıģır No lu Hayvan Haklarını Koruma Yasası doğrultusunda KısırlaĢtırılan ve aģılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır. ı) Hayvan satıģ yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koģullarda iģletilmesini sağlar. i) Hayvan hareketlerini zabıta marifetiyle izler, usulüne uygun menģei belgesi düzenler, uygunsuzlukları ilgili mercilere ihbar eder. j) Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar; ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetler; gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalıģma sonucunda madde göstererek ihtar eder, yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlar. k) Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır. l) Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapar. Kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit, pire, güve, tahtakurusu gibi zararlılara karģı ilaçlar; açık alanlarda larva mücadelesi, çöp konteynerlerinin ilaçlanması, sel ve salgın hastalık durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu, fare mücadelesi, yaz sezonunda tüm mahallelerin uçkun, sivrisinek ve karasinek zararlılarına karģı ilaçlanması faaliyetlerini yürütür. m) Belediyemiz sınırları içinde hayvan ölülerinin gömülmesi için bir hayvan mezarlığı oluģturur ve iģletilmesini sağlar. n) Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluģturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır o) Hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, v.b. hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim verir, seminer, doküman, broģür ve kitapçık hazırlar. p) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Hayvanları Koruma Kurulu, Çevre Orman Ġl Müdürlüğü v.b. kurumlarla ortak projeler yürütür. r) Çöp ev vasfında olan yerler ile BaĢkanlık-BaĢkan Yardımcılığı Makamından havale edilen yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek 44

45 5.23-RUHSAT DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik gereğince iģyerlerini ruhsatlandırmak, b) Ġlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren iģletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımlar uygulamak, c) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre ĠĢyerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlemek. d) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını düzenlemek, f) ĠĢyeri ruhsatlandırma aģamasında Ġmar, Fen ĠĢleri, Ġtfaiye, Sağlık ve AsayiĢ yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıģmak. g) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, h) Müdürlük arģivlemesini yapmak, i) Müdürlük ile ilgili her türlü Ģikâyeti tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluģlara yönlendirmek, j) Ruhsatsız Umuma Açık iģyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluģlarından gelen yazılar ile vatandaģlardan gelen Ģikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari iģlemi yapmak a k) Kamu kurum ve kuruluģlar aracılığıyla vatandaģların Ģikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalıģmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaģı ve ilgili kurumu bilgilendirmek. l) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı iptali için baģvuruda bulunan iģletmecilerin gerekli denetimleri ve iģlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve iģletmeciyi bilgilendirmek. m) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak, n) ArĢivlemenin bilgisayar ortamında oluģturulmasını sağlamak, o) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı için baģvuruda bulunan iģletmecilerin iģyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek, p) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 45

46 6-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ: TepebaĢı Belediyesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla iç kontrol sisteminin uygulanmasına önem vermektedir. Bu kapsamda tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği kurumumuza ait Kamu Ġç Standartları Eylem Planı hazırlanmıģtır. Eylem planıyla birlikte yıl içinde çıktılar alınarak; plan dahilinde belirlenen kriterlere uygunluk denetlenmekte ve süreçler takip altına alınmaktadır. Tüm birimlerden toplanan aylık faaliyet raporları, iç kontrolün önemli bir parçasıdır. Faaliyet raporlarından elde edilen bilgiler ile gerekli istatistiki analizler yapılarak mevcut durum değerlendirilmektedir. Düzenli olarak gerçekleģtirilen vatandaģ memnuniyet anketleri ile verilen hizmetlerin sonuçlarının ölçümlenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak vatandaģlardan Mavi Masaya gelen istek ve Ģikayetler en geç iki gün içinde değerlendirilerek durum hakkında bilgi verilmektedir Belediyemize gelen vatandaģların almak istediği hizmete daha kolay ulaģabilmesi için resepsiyon servisi kurulmuģtur. Belediyenin giriģinde yer alan bu servis, ön büro iģlemleri ve danıģmanlık yaparak vatandaģların belediye içerisinde zaman kaybetmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda her yıl SayıĢtay BaĢkanlığı mali konuda, ĠçiĢleri Kontrolörleri iģyeliģ yönünden denetim yapmaktadır. Meclis tarafından Meclis Denetim Komisyonu aracılığıyla gelirler ve harcamalar ile ilgili denetimler yapılmaktadır. 46

47 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri: 06 / 07 / 2011 Tarih ve 202 Sayılı Meclis Kararı ile revize edilen Stratejik Planlama ile 2012 Yılı Stratejik Planlamada Amaç1 in altında 22, Stratejik Amaç 2 nin altında 8, Stratejik Amaç 3 ün altında 9 adet hedef yer almaktadır. Sözü edilen hedeflere TepebaĢı Belediyesinin Yılları Stratejik Planından ulaģılabilir. Bu hedeflere ulaģabilmek için yapılması gereken faaliyet bilgilerine ise performans programından ulaģılabilir. B-Temel Değerler ve Kritik BaĢarı Faktörleri 1-TEMEL DEĞERLER HĠZMET VATANDAġ VE KALĠTE ODAKLI OLMA YENĠLĠKÇĠ/ÇAĞDAġ OLMA SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA GÜÇLÜ ĠLETĠġĠM VE Ġġ BĠRLĠĞĠ ÇEVREYE DUYARLILIK ġeffaflik GÜVENĠRLĠK 2-KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ VatandaĢ Memnuniyeti ÇalıĢanların Tatmini Hizmet Kalitesi Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni Kaynak Yaratılması Personel Eğitim Düzeyi Güçlü, Doğru ĠletiĢim 47

48 III.FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER / 1.MALĠ BĠLGĠLER EK-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HES. KODU EKO.KOD 830 O1 830 O2 BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI HES. KODU EKO.KOD BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI , , , O1 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , , , , O3 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , , , O , , , O4 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , , , O4 FAĠZ GĠDERLERĠ , , , O5 DĠĞER GELĠRLER , , , O5 CARĠ SERMAYE , , , O6 TRANSFERLER GELĠRLERĠ , , , O6 SERMAYE GĠDERLERĠ , , ,22 HES. KODU EKO.KOD BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADE TÜRÜ 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 810 O1 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , O3 810 O4 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 4.651, , ,43 0,00 0,00 0, O5 DĠĞER GELĠRLER 9.032, , , O6 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 0,00 0,00 BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A) , , ,76 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI: (B) , , ,54 BÜTÇE GELĠR.RED ve ĠADE TOP: (C) , , ,18 BÜTÇE GELĠR-GĠDER FARKI: (A-D) , , ,40 NET BÜTÇE GELĠRĠ: (D=B-C) , , ,36 48

49 EK-2 NAKĠT AKIM TABLOSU (TL) NAKĠT ALIMLARI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI A - FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NAKĠT GĠRĠġLERĠ BANKA HESABI , , ,18 B - FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT ÇIKIġLARI VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ Hesabı(-) C -FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKĠT GĠRĠġĠ(A-B) 0,00 0,00 0, , , ,18 D - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKĠT AKIMLARI BANKA KREDİLERİ HESABI , , ,77 E - MALĠ OLMAYAN DURAN VARLIK SATIġLARI ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI F - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NET NAKĠT ÇIKIġI(E-D) , , , , , ,67 G - NAKĠT AÇIK FAZLASI(C+F) , , ,49 FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NAKĠT AKIMLARI H - NAKĠT DIġINDA NET VARLIK EDĠNĠMLERĠ EMANETLER HESABI , , ,08 I - NET YABANCI KAYNAK ARTIġLARI GELİRLER HESABI , , ,44 K - FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NET NAKĠT GĠRĠġLERĠ(I-H) L - NAKĠT STOKUNDAKĠ NET DEĞĠġĠM(G+K) , , , , , ,87 49

50 EK YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (TL) ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜD , , ,36 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,40 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,72 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,45 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,75 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,15 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,95 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,84 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , , ,85 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ , , ,00 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,39 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,60 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ , , ,14 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,90 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,02 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,91 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,41 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,56 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,16 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , ,11 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,60 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,88 TOPLAM : , , ,76 50

51 EK-4 TEPEBAŞI BELEDİYESİ YILI BİLANÇOSU AKTİF I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,44 10 HAZIR DEĞERLER , , , KASA HESABI 4.100, ,00 0, BANKA HESABI , , , VERĠLEN ÇEKLER VE GÖN.EM.HS 0,00 0,00 0, DÖVĠZ HESABI 8,74 4,67 0, BANKA KREDĠ KART. ALACAK HS ,30 0, ,83 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 12 FAALİYET ALACAKLARI , , , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0, , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAK. HS , , , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR , , ,93 13 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 14 DİĞER ALACAKLAR 7.766, , , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 7.766, , ,60 15 STOKLAR , , , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI , , ,22 16 ÖN ÖDEMELER , , , Ġġ AVANS VE KREDĠLER HESABI 0,00 0,00 0,00 161PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0, BÜT.DIġI AVANS VE KRED HESABI , , ,02 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KDV HESABI , , , ĠNDĠRĠLECEK KDV HESABI 0,00 0,00 0,00 II- DURAN VARLIKLAR , , ,39 22 FAALİYET ALACAKLARI 0, ,00 0, GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0, ,00 0,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , , , YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ H , , , BĠNALAR HESABI , , , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HS , , , TAġITLAR HESABI , , , DEMĠRBAġLAR HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN. HESABI (-) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 0, , ,41 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 0,00 0, HAKLAR HESABI , , , ÖZEL MALĠYETLER HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN.HESABI (-) , , ,45 AKTİF TOPLAMI , , ,83 IX NAZIM HESAPLAR , , ,06 90 ÖDENEK HESAPLARI , , , GÖNDERĠLECEK BÜT.ÖD.HS ,62 0, , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , , ,76 91 NAKİT DIŞI TEM. VE KİŞ.AİT MEN.KIY , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HS , , ,90 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , , ,40 GENEL TOPLAM: , , ,06 51

52 EK-4 TEPEBAŞI BELEDİYESİ YILI BİLANÇOSU III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,61 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , ,07 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 32 FAALİYET BORÇLARI , , , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , , ,18 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , ,18 330ALINAN DEPOZĠTO VE EMANET. HESABI , , , EMANETLER HESABI , , ,08 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖD.VERGĠ VE FONLAR HS , , , ÖD SOS GÜV. KES. HS , , , ÖD SOS GÜV. KES. HS , , , KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HS , , , VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ VEYA TAK. 0,00 0,00 0,00 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0, , HESAPLANAN KATDEĞER VERGĠSĠ HS. 0,00 0,00 0, SAYIM FAZLASI HESABI 0,00 0, ,40 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,97 40 UZUNVADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , ,97 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 43 DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 0,00 V- ÖZ KAYNAKLAR , , ,25 50 NET DEĞER , , , NET DEĞER HESABI , , ,41 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00 0,00 0,00 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , , , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SON.HESABI , , ,33 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAAL.SONUÇLARI 0,00 0,00 0,00 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , ,51 PASİF TOPLAMI , , ,83 IX NAZIM HESAPLAR , , ,06 90 ÖDENEK HESAPLARI , , ,76 901Bütçe Ödenekleri Hesabı , , ,76 91 NAK.DIġI TEM. VE KĠġ.AĠT MEN.KIY , , , TEMİNAT MEK.EMANET HS , , ,90 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , GİDER TAAH. KARŞILIĞI HESABI , , ,40 GENEL TOPLAM: , , ,06 52

53 EK-5) 01/01/ /12/2012 TARĠHLERĠ ARASI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU (TL) HESAP KODU Yardımcı Hesap GĠDERĠN TÜRÜ 2010 CARĠ YIL 2011 CARĠ YIL 2012 CARĠ YIL HESAP KODU Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ 2010 CARĠ YIL 2011 CARĠ YIL 2012 CARĠ YIL 630 GĠDERLER HESABI , , , GELĠRLER HESABI , , , O1 PERSONEL GĠDERLERĠ , , , O1 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , O2 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , O3 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GEL , , , O3 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , O4 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , , , O4 FAĠZ GĠDERLERĠ , , , O5 DĠĞER GELĠRLER , , , O5 CARĠ TRANSFERLER , , , O6 SERMAYE GELĠRLERĠ ,60 0, O6 SERMAYE GĠDERLERĠ , , , AMORTĠSMAN GĠD , , ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD , , ,73 SERMAYE GELĠRLERĠNDEN ALACAKLAR DEĞER VE MĠKTAR DEĞĠġĠMLERĠ GELĠRLERĠ , ,84 0, , DĠĞER GĠDERLER 0 0, ,62 GĠDER TOPLAMI: , , ,93 GELĠRLER TOPLAMI: , , ,44 FAALĠYET SONUCU(+/-) Olumlu Faaliyet Dönemi: , , ,51 53

54 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 1 Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi , , , Çevre Temizlik Vergisi , , , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Ozel Tüketim Vergisi , , , Haberlesme Vergisi , , , Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi , , , Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri , , , Eglence Vergisi , , , Yangin Sigortasi Vergisi 1.269, , , Ilan ve Reklam Vergisi , , , Harclar , , , Diger Harclar , , , Bina Insaat Harci , , , Isgal Harci , , , Isyeri Acma Izni Harci , , , Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci 0,00 321,00 0, Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci , , , Diger Harclar , , ,07 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , , , Mal Satis Gelirleri , , , Sartname Basili Evrak Form Satis Gelirleri , , , Hizmet Gelirleri , , , Teftis ve denetleme ücret ve paylari 1.200,87 0,00 0, Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri ,45 0, ,89 54

55 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , Sosyal Hizmetlere Iliskin Gelirler 1.075,00 8,00 0, Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , Tarimsal Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , Diger hizmet gelirleri , , , KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 8,74 0,00 0, Hazine Portfoyü ve ĠĢtirak Gelirleri 8,74 0,00 0, Yeniden Değerlendirme Farkları 8,74 0,00 0, Kira Gelirleri , , , Tasinmaz Kiralari , , , Ecrimisil Gelirleri , , , Diger Tasinmaz Kira Gelirleri , , ,56 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , , , Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar , , , Cari , , , Kisilerden alinan Bagis ve Yadımlar , , , Sermaye , , , Kurumlardan alinan Bagis ve Yardımlar , , , Proje Yardımları 0,00 0, , Cari 0,00 0, , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0, ,79 5 Diger Gelirler , , , Faiz Gelirleri 758, , , Diger Faizler 758, , , Kisilerden Alacaklar Faizleri 413,79 0, , Mevduat Faizleri 344,14 873,31 0,00 55

56 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI KODU Diger Faizler 0, ,18 0, Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar , , , Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar , , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar , , , Muayene Katılım Payı(ĠKĠNCĠ BASAMAK) 1.634,00 0,00 0, Tıbbi Malz,DiĢGözlükCamÇerçeve 22,8 0,00 0, Yonetim Giderlerine Katilma Paylari 0,00 0, , Digerlerinden Alinan Yonetim Giderlerine Katilma Paylari 0 0, , Kamu Harcamalarina Katilma Paylari , , , Yol Harcamalarina Katilma Payi , , , Diger Harcamalara Katilma Paylari , , , Mahalli Idarelere Ait Paylar 8701, , , Maden Isletmelerinden Alinan Paylar 8.248, , , Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar , , Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar 453,06 0,00 0, Diger Paylar , , , Diger Paylar , , , Para Cezalari , , , Idari Para Cezalari , , , Diger Idari Para Cezalari , , , Vergi Cezalari , , , Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari , , , Vergi BarıĢı TEFE Tutarı 0, , , Diger Vergi Cezalari , , , Diger Çesitli Gelirler , , , Diger Çesitli Gelirler , , , Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , , , Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 3.465,00 0, , Kisilerden Alacaklar , , ,76 56

57 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GELĠRĠN GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI KODU Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler , , ,51 6 Sermaye Gelirleri , , , Tasinmaz Satis Gelirleri , , , Arsa Satisi , , , Arsa Satisi , , ,84 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A): , , ,54 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER (-) GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 1 Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , , , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi 0,00 223,56 589, Çevre Temizlik Vergisi , , , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 1.388,24 147,50 0, Ozel Tüketim Vergisi 128,24 0,00 0, Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi 128,24 0,00 0, Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri 1.260,00 147,50 0, Ilan ve Reklam Vergisi 1.260,00 147,50 0, Harclar 1.827,32 0,00 0, Diger Harclar 1.827,32 0,00 0, Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci 520,00 0,00 0, Diger Harclar 1.307,32 0,00 0,00 57

58 EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER (-) GELĠRĠN KODU GELĠR AÇIKLAMASI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.651, , , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 4.651, , , Hizmet Gelirleri 4.651, , , Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler 650, , , Tarımsal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler 0,00 0,00 212, Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 33,50 0,00 0, Diger hizmet gelirleri 3.967, , ,63 5 Diger Gelirler 9.032, , , Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 4.714, ,41 262, Kamu Harcamalarina Katilma Paylari 4.714, ,41 262, Yol Harcamalarina Katilma Payi 0, ,41 262, Diger Harcamalara Katilma Paylari 4.714,33 0,00 0, Para Cezalari 4.318, ,40 949, Idari Para Cezalari 1.219, ,31 685, Diger Idari Para Cezalari 1.219, ,31 685, Vergi Cezalari 3.098, ,09 263, Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari 3.098, ,09 263,88 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI ( B ) , , ,18 NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A-B ) , , ,36 58

59 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 2012 Yılı Gider Bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiģtir Yılından ,00 TL.ödenek devretmiģ ayrıca 2012 yılında ,00TL. ek bütçe yapılmıģ toplam ödenek ,00 TL. olmuģtur yılı içerisinde bu ödeneğin ,76 TL lik kısmı harcanmıģtır yılı Mali yılı içerisinde kullanılmayan ,24 TL lik ödenek iptal edilmiģtir ,00 TL lik miktar projeye dayalı olduğundan, 2013 yılına devretmiģtir. Buna göre 2012 yılı gider bütçemizin % 99,61 i harcanmıģ ve %0,39 luk kısmı iptal edilmiģtir. YILLARA GÖRE GĠDER BÜTÇESĠ BÜTÇE YILI TAHMĠNĠ BÜTÇE EK BÜTÇE HARCAMA ĠPTAL DEVREDEN ÖDENEK HARCAMA ORANI ĠPTAL ORANI ,00 0, , ,62 0,00 74,06% 25,94% ,00 0, , , ,00 83,82% 11,63% , , , , ,00 99,61% 0,39% Yıllara göre ekonomik sınıflandırma harcamaları tabloda gösterilmiģtir. BÜTÇE KODU BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , ,82 02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ , , ,93 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , ,01 04 FAĠZ GĠDERLERĠ , , ,88 05 CARĠ TRANSFERLER , , ,90 06 SERMAYE GĠDERLERĠ , , ,22 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , ,76 Yukarıdaki tabloya bakıldığında 2010 yılı Personel giderleri takip eden 2011 yılında %14,95, 2012 yılında, 2010 a göre %36,61, 2011 e göre %25,47 arttığı görülmüģtür Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi giderleri takip eden 2011 yılında %12,01, 2012 yılında, 2010 a göre %24,59, 2011 e göre %14,29 arttığı görülmüģtür. 59

60 2010 Yılı Mal ve Hizmet Alım giderleri takip eden 2011 yıllında %27,55, 2012 yılında 2010 a göre %51,64, 2011 e göre %33,26 arttığı görülmüģtür Yılı Faiz giderleri takip eden 2011 yıllında %10,48, 2012 yılında 2010 a göre %25,32 azaldığı, 2011 e göre %12,18 azaldığı görülmüģtür Yılı Cari Transferler takip eden 2011 yıllında %26,38 azaldığı 2012 yılında da 2010 a göre %61,99, 2011 e göre %19,25 azaldığı görülmüģtür Yılı Sermaye giderleri takip eden 2011 yıllında %15,96 arttığı, 2012 yılında 2010 a göre %36,38, 2011 e göre %24,30 artığı görülmüģtür. BÜTÇE KODU GERÇEKLEġEN HARCAMAYA GÖRE ( HARCAMA KALEMĠ / TOPLAM HARCAMA ) BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ 2010 YILI BÜTÇE PAYI 2011 YILI BÜTÇE PAYI 2012 YILI BÜTÇE PAYI 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 17,24% 16,31% 15,76% 02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ 3,30% 3,02% 2,54% 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 46,66% 51,85% 55,93% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 1,79% 1,29% 0,83% 05 CARĠ TRANSFERLER 5,98% 3,54% 2,14% 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 25,03% 23,98% 22,80% 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00% 0,00% 0,00% Yıllara göre gerçekleģen harcamaların, Toplam harcama içerisindeki paylarına iliģkin pay oranlarını gösteren zaman serisi analizi Grafik de gösterilmiģtir. 60

61 Yıllara göre Gelir Bütçesi; YILLARA GÖRE GELĠR BÜTÇESĠ BÜTÇE YILI TAHMĠNĠ BÜTÇE TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSĠLAT TAHAKKU/ TAHĠMĠNĠ BÜTÇE NET TAHSĠLAT / TOPLAM TAHAKKUK , , ,57 %96,67 %86, , , ,12 %109,09 %85, , , ,36 %110,43 %85,40 YILLARA GÖRE TAHMĠNĠ GELĠR BÜTÇESĠ TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSĠLAT , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSİLAT TAHMĠNĠ BÜTÇE VE NET TAHSĠLATA GÖRE ORANLARI GÖSTERĠR GRAFĠK 61

62 GELĠR BÜTÇESĠ ( TOPLAM TAHAKKUK / NET TAHSĠLAT ) GELĠR KODU AÇIKLAMA TOPLAM TAHAKKUK 2010 YILI NET TAHSĠLAT 2010 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2011 YILI NET TAHSĠLAT 2011 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2012 YILI NET TAHSĠLAT 2012 YILI 01 VERGĠ GELĠRLERĠ , , , , , ,06 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , , , , , ,83 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , , , , , ,74 05 DĠĞER GELĠRLER , , , , , ,89 06 SERMAYE GELĠRLERĠ , , , , , ,84 TOPLAM , , , , , ,36 Gelir Bütçesi 2010 yılını takip eden 2011 yılında tahakkuka göre %17,57, tahsilata göre %16,76, 2012 yılında 2010 a göre tahakkuk da %27,53, tahsilata göre %26,43 artıģ olduğu, 2011 yılına göre, tahakkuk da %12,10, tahsilata göre de %11,61 oranında artıģ olduğu görülmektedir. RED VE ĠADELER TABLOSU GELĠR KODU AÇIKLAMA 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 01 VERGĠ GELĠRLERĠ , , ,16 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 4.651, , ,43 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 05 DĠĞER GELĠRLER 0, , ,59 06 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , ,18 62

63 GELĠRĠN GĠDERĠ KARġILAMA TABLOSU 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI TOPLAM GĠDER , , ,76 TOPLAM GELĠR , , ,36 GĠDER - GELĠR , , , Yılında gelirimizle giderlerimizin % 110,42 ni karģılarken, 2011yılında %106,80 ni karģıladığı görülmüģtür yılında %86,98 ini karģıladığı görülmüģtür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI TAHMİN EDİLEN BORÇLANMA GERÇEKLEŞEN BORÇLANMA , , , , , ,68 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2010 ve 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da bütçe denkliği borçlanma yolu ile sağlanmıģ ve gerçekleģmesi de 2010 yılında TL. tahmin edilmiģ, ,13- TL. iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı % 226,06 olarak gerçekleģmiģtir, 2011 yılında TL. tahmin edilmiģ, ,23- TL iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı %127,88 olarak gerçekleģmiģtir yılında ,00- TL. tahmin edilmiģ, ,68- TL iç borçlanma yapılmıģ gerçekleģme oranı %126,45 olarak gerçekleģmiģtir. FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI FAALĠYET GĠDERĠ , , ,93 FAALĠYET GELĠRĠ , , ,44 FAALĠYET SONUCU (+/-)Olumlu Faaliyet Dönemi , , ,51 63

64 Faaliyet sonuçları tablosundaki verilere göre, olumlu faaliyet dönemi oranları, yıllara göre Grafik de gösterilmiģtir. Olumlu faaliyet dönemi üç yılın toplamı içerisinde oranlandığın da 2010 yılı %38,98, 2011 yılı % 37,97, 2012 yılı %23,04 olarak görülmektedir. 3-Mali Denetim Sonuçları Meclisçe seçilen Denetim komisyonu 16/01/ /03/2012 tarihleri arası Meclis denetim komisyonu tarafından harcama evrakları ve gelir belgeleri incelenmiģtir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Kontrolörlüğü BaĢkontrolü M.Arif YORDAM ve Stajer Kontrolü Murat Hamurcu tarafından 10/10/ /08/2012 tarihleri arası iģ ve iģlemler yönünden 109/48-121/35 Sayılı denetim raporu hazırlanmıģtır. Yine tarih ve 93 sayılı yazı ile SayıĢtay 2012 Mali yılını inceleme altına almıģtır. 64

65 B.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiģim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması. P.H F.1 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaģlara duyurulması: 2012 yılı içerisinde Mayıs ayında olmak üzere bir kez Deprem Öncesi, Deprem Sırası ve Sonrası Hareket Tarzları ve Yangın konusunda yapılan eğitim ile haber çıkarılmıģtır. P.H2.7.1 Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. P.H F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artıracak etkinlikler düzenlemek: Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artırmak amacıyla 2012 yılı içerisinde ulusal ve yerel katılımcılar eģliğinde 40 farklı panel ve söyleģi düzenlenmiģ olup bölgemizin kültürel geliģimine katkıda sağlamak için 1 kez 6.Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kitabı, mayıs ayında ise 2.Uluslararası EskiĢehir ġiir Festivali kitabı basılmıģtır. Yapılan tüm etkinlikler ile ilgili duyuru ve bilgilendirici metinler yayınlanarak halkın katılımı sağlanmıģtır. P.H Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüģ alınması, materyalin hedef kitleye ulaģtırılması için en uygun yolun belirlenmesi, Ġlgili sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğinin sağlanması. P.H F.1 Bölgemizin kültürünü tanıtacak materyallerin hazırlanması ve halkın kullanımına sunulması: Bölgemizi ve kentimizi tanıtma amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Sukurusu Uygulama Merkezi, Altın Ayaklar projesi, Beldeevlerimiz, Doğal YaĢam Merkezi, Kartikatürlü Ev, Ulusal Sanat ÇalıĢtayı, Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu, Uluslar arası EskiĢehir ġiir Festivali, Roman Müzik Grubu, Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi tanıtım CD leri hazırlanmıģtır. Ayrıca Ģehrimizin simgelerinden Yunus Emre nin kullanıldığı ve ilimizin ulusal ve uluslararası Ģairlere tanıtıldığı 2.Uluslararası ġiir BuluĢması nı anlatan adet kitap müdürlüğümüz tarafından basılmıģtır. Bunun yanı sıra basımı yapılmıģ olan Frigya (Phrygia) Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi (2010) adlı kitabının ve 6. Uluslar arası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kitabının dağıtımına devam edilmiģtir. 65

66 ġehrimizle özdeģleģen 6.Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyum CD si ulusal basına gönderilmiģ olup, Avrupa Birliğine adaptasyon süreci içerisinde hazırlanması tasarlanan EskiĢehir tanıtım CD leri için EskiĢehir TepebaĢı bölgesindeki tarihi ve turistik yerler belirlenmiģ, alt yapı hazırlıkları tamamlanmıģtır. Bunun yanında EskiĢehir in hoģgörü simgesi olan Yunus Emre ye de atıfta bulunmak amacıyla düzenlenen 2.Uluslararası ġiir BuluĢması nda ilimize gelen birçok ulusal ve uluslararası Ģaire Ģehrimiz tanıtılmıģ ve bu geniģ kapsamlı Ģiir buluģmasında, müdürlüğümüzce hazırlanıp basılan ve içerisinde etkinliğe katılan Ģairlerin özgeçmiģlerinin ve Ģiirlerinin bulunduğu 2.Uluslararası ġiir BuluĢması kitabı ulusal basına dağıtılmıģtır. P.H Bilgi ve birikimlerin paylaģımı için ortam hazırlama, çalıģanların kurum vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans ölçme ile ilgili araģtırmalar yapmak, Ekip çalıģmasının kurumda yaygınlaģtırılması, Kurum içi iletiģimin güçlendirilmesi, Ġç Kontrol eylem planının hazırlanması. P.H F.1 Kurum içi iletiģimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak: Kurum içi iletiģimi güçlendirmek için 2012 yılı içerisinde 4 kez personelle bir araya gelinmiģ olunup, nisan ve aralık ayında olmak üzere 2 kez kurum içi bülten çıkarılmıģtır. P.H Basın duyuruları ve halka iliģkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı tüm iletiģim kanallarının etkin bir Ģekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluģturmak. P.H F.1 Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalıģmalar yapmak: Etkili ve verimli belediye tanıtımı için 2012 yılı içerisinde 33 konser, 13 sergi, 40 söyleģi, ziyaretler, sinema ve okuma günleri gibi çeģitli etkinlikler yapılarak görsel ve iģitsel kanallarla halka duyurulmuģtur. 2-Faaliyetler ETKİNLİKLER 2012 KONSERLER ETKİNLİK TARİH YER SAAT 1 İNCİ ÇAYIRLI TSM KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ İNCİ ÇAYIRLI TSM KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ İNCİ ÇAYIRLI TSM KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ PİYANO KONSERİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ İNCİ ÇAYIRLI TSM KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ AYTAÇ KARAUSTA KONSERİ ÇAMLICA MAHALLESİ AYTAÇ KARAUSTA KONSERİ ÇAMLICA MAHALLESİ SAİM GÜNAL KONSERİ BATIKENT MAHALLESİ MESUT GİRGİN KONSERİ SAKİNTEPE MAHALLESİ SALİM ÖZKARA KONSERİ YENİ MAHALLESİ SAİM GÜNAL KONSERİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ HİRA KONSERİ ÇUKURHİSAR MAHALLESİ SALİM ÖZKARA KONSERİ BATIKENT MAHALLESİ VAHİD ÖZDAL TASAVVUF KONSERİ AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ TOKİ KONUTLARI MESUT GİRGİN KONSERİ 16 MEHMET ÖZEL KONSERİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SÜTLÜCE MAHALLESİ HİRA KONSERİ ESENTEPE MAHALLESİ AYTAÇ KARAUSTA KONSERİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ SALİM ÖZKARA KONSERİ ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ SALİM ÖZKARA KONSERİ ŞEKER MAHALLESİ

67 21 MİNE SAĞLAM KONSERİ MUTTALIP MAHALLESİ MESUT GİRGİN KONSERİ YENİBAĞLAR MAHALLESİ MEHMET ÖZEL KONSERİ ŞARHÖYÜK MAHALLESİ SALİM ÖZKARA KONSERİ TUNALI MAHALLESİ MİNE SAĞLAM- MESUT GİRGİN KONSERİ ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ İNCİ ÇAYIRLI ESKİ KURT KİREMİT FABRİKASI TSM KONSERİ (SEMPOZYUMALANI ) ALPAY KONSERİ ESKİ KURT KİREMİT FABRİKASI (SEMPOZYUMALANI ) ESKİ KURT KİREMİT FABRİKASI ÇİN AKROBASİ GRUBU ve CAKA GRUBU (SEMPOZYUMALANI ) VOLKAN KONAK KONSERİ ESPARK YANI TAYLAN ERLER KONSERİ TEPEBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TÜRKÜDER KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ İNCİ ÇAYIRLI TSM KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ TSM ÇOCUK KONSERİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ SERGİLER 34 ÇANAKKALE FOTOĞRAFLARI SERGİSİ ESPARK AVM YANI İNÖNÜ VE METRİS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ ESPARK AVM YANI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR SERGİSİ KANATLI AVM ATATÜRK SERGİSİ ESPAK AVM ATİLLA ÖZER ANISINA SERGİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ELYAZISI ŞİİR SERGİSİ GÖKKUŞAĞI KAFE BELDEEVLERİ SERGİ BELEDİYE HİZMET BİNASI KOCATEPE SERAMİK SERGİSİ SEMPOZYUM ALANI MUAMMER ÇAKI SERAMİK SERGİSİ SEMPOZYUM ALANI İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF SERGİSİ SEMPOZYUM ALANI HURDADAN HEYKELE SERGİSİ SEMPOZYUM ALANI GÖZ-EL SERGİSİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ RIFAT ILGAZ SERGİSİ BELEDİYE HİZMET BİNASI SÖYLEŞİ-KONFERANS-PANEL 47 EROL BÜYÜKMERİÇ SÖYLEŞİSİ- KİTAP KURTLARI PROJESİ SATILMIŞOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU ŞAFAK PAVEY SÖYLEŞİSİ GÖKKUŞAĞI KAFE SİNAN YAĞMUR SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ DEVRİM YASALARI PANALİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ GÜLSÜM CENGİZ SÖYLEŞİSİ-KİTAP KURTLARI PROJESİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ TÜP BEBEK KONFERANSI ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ Lİ YILLARDA TÜRKİYE DE KADIN KONFERANSI ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ AYDIN BOYSAN SÖYLEŞİSİ GÖKKUŞAĞI KAFE OKTAY EKİNCİ-ÖZGEN ACARTÜRK SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ MAVİSEL YANER SÖYLEŞİSİ-KİTAP 23 NİSAN ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR KURTLARI PROJESİ MERKEZİ AYTÜL AKAL SÖYLEŞİSİ-KİTAP KURTLARI 23 NİSAN ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR PROJESİ MERKEZİ MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ OKTAY EKİNCİ KAMİL MASARACI SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU

68 60 ENİS BATUR SÖYLEŞİSİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ 61 YUNUS EMRE ÜZERİNE PANEL ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ ŞİİRİMİZDE GENÇ SOLUKLAR ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ ENİS BATUR ŞİİRİ SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ 64 ŞİİR VE HAYAT SÖYLEŞİSİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ ŞİİR VE HAYAT SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ ŞİİRLERİ KALDIR SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ OKTAY EKİNCİ-ATAOL BEHRAMOĞLU SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ BEBELAC KONFERANSI ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ BİLİMSEL OTURUMLAR 1. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 2. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 3. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 4. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 5. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 6. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI BİLİMSEL OTURUMLAR 7. OTURUM /SEMPOZYUM SEMPOZYUM ALANI KENT KÜLTÜR SÖYLEŞİSİLERİ-NEJAT YAVAŞOĞLU ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ RIFAT ILGAZ SÖYLEŞİSİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ ALTIN AYAKLAR PROJESİ SÖYLEŞİSİ ESPARK AVM KENT KÜLTÜR SÖYLEŞİSİLERİ- PROF.DR.FAHRİ IŞIK ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ SOSYAL YAŞAM OKULU-ÇOCUK HAKLARI SÖYLEŞİSİ YIL ORTAOKULU SOSYAL YAŞAM OKULU-ERGENLİK SORUNLARI SÖYLEŞİSİ ÇUKURHİSAR ORTAOKULU GDO PANELİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ SYO-ÇOCUKLARDA BAŞARIYI YAKALAMANIN YOLLARI SÖYLEŞİSİ SİNAN ALAĞAÇ ORTAOKULU SOSYAL YAŞAM OKULU-RUHSAL SORUNLAR SÖYLEŞİSİ MİTHAT PAŞA İLKOKULU SYO-ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI SÖYLEŞİSİ SİNAN ALAĞAÇ ORTAOKULU SYO-UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI SÖYLEŞİSİ ŞEHİT MURAT TEK.END. VE MES.LİSESİ DİĞER ETKİNLİKLER 86 ÇALIŞAN GAZETECİLER YEMEĞİ TRAKYA RESTAURANT GENCO ERKAL TİYATROSU ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ATATÜRK RÖLYEF AÇILIŞI BELEDİYE HİZMET BİNASI BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ PERSONEL SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİ KURA ÇEKİLİŞİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ÇOCUK GAZETESİ İLE İLGİLİ BAŞKANLA RÖPORTAJ BAŞKANLIK MAKAMI BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ

69 95 BASIN TOPLANTISI ENCÜMEN SALONU KADINLAR GÜNÜ EĞLENCESİ TWENTY-SİX RESTAURANT NEVRUZ KUTLAMASI ÇAMLICA BELDEEVİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ENGELLİLER AKÜLÜ ARAÇ DAĞITIMI BELEDİYE HİZMET BİNASI BASIN TOPLANTISI GÖKKUŞAĞI KAFE BAŞKANIN BEBEK VE HASTANE ZİYARETİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ KÖY ENSTİTÜLERİ YEMEĞİ TWENTY-SİX RESTAURANT OKULLARA KİTAP DAĞITIMI OKULLAR KİTAP ŞENLİĞİ KORGENERAL LÜTFÜ İÖO KİTAP ŞENLİĞİ NAMIK KEMAL İÖO KİTAP ŞENLİĞİ YIL İÖO KİTAP ŞENLİĞİ MUTTALIP ATATÜRK İÖO MAYIS YEMEĞİ TWENTY-SİX RESTAURANT SANAT ÇALIŞTAYI AÇILIŞI ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ ŞİRİNTEPE BELDEEVİ AÇILIŞI ŞİRİNTEPE MAHALLESİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ BASIN TOPLANTISI MECLİS SALONU BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ SÜTLÜCE BELDEEVİ AÇILIŞI SÜTLÜCE MAHALLESİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ AÇILIŞ TÖRENİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR FESTİVALİ YAZILIKAYA GEZİSİ YAZILIKAYA BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ PERSONEL ÇANAKKALE AKÇAY GEZİSİ ÇANAKKALE AKÇAY TÜM GÜN 120 BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ ESPARK AVM FATİH PORTAKAL İMZA GÜNÜ ESPARK AVM BEBEK ZİYARETLERİ ACIBADEM-ÜMİT HASTANESİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ PLAJ FUTBOLU BASIN TOPLANTISI ENCÜMEN SALONU PLAJ FUTBOLU AÇILIŞ TÖRENİ BELEDİYE FUTBOL SAHASI PLAJ FUTBOLU KAPANIŞ TÖRENİ BELEDİYE FUTBOL SAHASI BASINA İFTAR ÇAMLICA TEPESİ RESTAURANT YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ MUHTARLAR İFTAR YEMEĞİ ÇAMLICA TEPESİ RESTAURANT PERSONEL İFTAR YEMEĞİ TWENTY-SİX RESTAURANT GAMZE BULUT ÖDÜL TÖRENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU BASIN TOPLANTISI TRAKYA RESTAURANT ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU AÇILIŞ TÖRENİ SEMPOZYUM ALANI ZABITA HAFTASI YEMEĞİ GÖKKUŞAĞI KAFE NECMİ SELAMETİ ANMA GÜNÜ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİ BELEDİYE MECLİS SALONU BAŞKANIN İLKOKULUNU ZİYARET- İLKÖĞRETİM HAFTASI YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ MALZEME DAĞITIM TÖRENİ BEHİÇ ERKİN SPOR TESİSLERİ KANAL 3 ZİYARET KANAL BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ESNAF ZİYARETLERİ HOŞNUDİYE MAHALLESİ KONYA KÜLTÜR GEZİSİ KONYA ESNAF ZİYARETLERİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

70 149 ESNAF ZİYARETLERİ ŞARHÖYÜK MAHALLESİ ESNAF ZİYARETLERİ SAZOVA MAHALLESİ ESNAF ZİYARETLERİ ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ ALTIN AYAKLAR PROJESİ BASIN TOPLANTISI TRAKYA RESTAURANT ESNAF ZİYARETLERİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ ALTIN AYAKLAR PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ ESPARK AVM PERSONEL BAYRAMLAŞMA BELEDİYE HİZMET BİNASI ESNAF ZİYARETLERİ BEŞEVLER MAHALLESİ EKİM KUTLAMASI NİSAN ÇSM ESNAF ZİYARETLERİ BURSA CADDESİ ANKARA KÜLTÜR GEZİSİ ANKARA SOSYAL YAŞAM OKULU-BESLENME YAVUZ SELİM İLKOKULU BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ANNELER HALK OYUNLARI GRUBU- KORKMA ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ HUZUREVİ ZİYARETİ SAFİYE GÖNÜL BAYAR HUZUREVİ SOSYAL YAŞAM OKULU-ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN KAZANDIRMA NAMIK KEMAL ORTAOKULU PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUM KOKTEYLİ TRAKYA RESTAURANT ESNAF ZİYARETLERİ YENİBAĞLAR MAHALLESİ KİTAP OKUMA GÜNLERİ SEKİÖREN-GÖKDERE YILDIRIM ÇİFTLİĞİ İLKOKULU SİNEMA GÜNLERİ-ISSIZ ADAM ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ ESNAF ZİYARETLERİ TOMBAKZADE CD BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ SOSYAL YAŞAM OKULU-AİLE İÇİ ŞİDDET YIL ORTAOKULU ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ TEPEBAŞI BÖLGESİ TWENTY SİX RESTAURANT ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ ODUNPAZARI BÖLGESİ TWENTY SİX RESTAURANT SİNEMA GÜNLERİ-PRENSESİN UYKUSU ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ SOSYAL YAŞAM OKULU PROJESİ- ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEKA GELİŞİMİ MUTTALIP ATATÜRK ORTAOKULU ESNAF ZİYARETLERİ ULUÖNDER MH SİNEMA GÜNLERİ-KARAKOLDA AYNA VAR ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ ENGELLİLER GÜNÜ EĞLENCESİ NİSAN ÇSM ESNAF ZİYARETLERİ BATIKENT SOSYAL YAŞAM OKULU PROJESİ-MEDENİ KANUNDA HAKLARIMIZ, KADIN HAKLARI MUALLA ZEYREK ERTUĞTULGAZİ BELDEEVİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MUALLA ZEYREK ORTAOKULU SİNEMA GÜNLERİ-DEDEMİN İNSANLARI ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ AŞURE GÜNÜ YEMEĞİ MAVİ ADA RESTAURANT ESNAF ZİYARETLERİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ ÇSM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MAYIS ÇSM KİTAP GÜNLERİ ERTUĞRULGAZİ İLKOKULU SİNEMA GÜNLERİ-KURTULUŞ SON DURAK ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ ZİNCİRLİKUYU BELDEEVİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ZİNCİRLİKUYU BELDEEVİ TUNALI BELDEEVİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNALI BELDEEVİ ÇAMLICA BELDEEVİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÇAMLICA BELDEEVİ ANNELER HALK OYUNLARI KORKMA Nisan ÇSM ŞİİR VE RESİM ATÖLYESİ ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU

71 196 BEBEK ZİYARETLERİ YENİ DOĞAN BEBEK EVLERİ BEBKA KOKTEYLİ HİZMET BİNASI MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MUSTAFA KEMAL PAŞA BELDEEVİ SİNEMA GÜNLERİ-BABAM VE OĞLUM ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ KUAFÖRLERE HİJYEN EĞİTİMİ MECLİS SALONU ESNAF ZİYARETLERİ ULUDERE KÖYÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması. P.H F.1 Güncel GĠS teknolojisinin Belediyede kullanılması için tüm AKOS parametrelerinin doldurulması ve aktivasyonunun sağlanması: Ġlgili birim personeline yıl içerisinde 2 adet eğitim verildi. Veri tabanı güncellemesi yapıldı, server yenilendi, AKOS lisansları ile ilgili olarak aylık geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir. Server yenilenmesi sonucunda verimliliğe göre lisans arttırımı değerlendirelecektir. P.H Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak, olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması, birimler arasındaki bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaģın belediyeye gelmeden hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak. P.H F.1 Belediye içerisinde yürütülen çalıģmaların elektronik ortamda yürütülmesi için gereken ortamın oluģturulması, bu ortamın teknolojinin geliģimini takip ederek güncel kalması ve elektronik ortamda tutulan verilerin oluģabilecek felaket anlarında güvenliğini sağlamak: 2012 yılı içerisinde satın alınan bilgisayar donanım malzemeleri yeni iģe alınan personel ihtiyacı olarak kullanılan ürünlerdir. Satın alınan toplam 114 bilgisayarın % 15 i günümüz teknolojisine uygun donanım sağlamak amacındadır. Server yenilemesiyle birlikte sistemin tamamının günlük yedeklendiği bir adet store devreye alınarak donanım güncellemesi yapılmıģtır. Elektronik imzaya, önceki iģlem basamakları ( standart dosya planı, Elektronik Evrak Takibi, Döküman ArĢiv Yönetim Sistemi ) gerçekleģtirilemediğinden geçilememiģtir. e- belediye kullanımı amaçlı olarak vatandaģın belediyeye gelmeden iģlemlerini yapabileceği, el terminali ile yerinde tahsilat, internet ortamından güvenli ödeme, akıllı cep telefonları ile her türlü bilgiye ulaģma, belediyemiz sınırları içerisinde vatandaģın yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlara konulan kiosklar aracılığıyla mobil hizmetlerden yaģama geçirilmiģtir. 2-Faaliyetler Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Donanımları: Belediyemize 2012 yılı içerisinde 114 adet masaüstü bilgisayar,10 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 58 adet güvenlik kamerası alınmıģtır. Belediyemiz birimlerinde toplam 418 adet masaüstü bilgisayar, 50 adet eriģim cihazı, 12 adet sunucu, 19 dizüstü bilgisayar, 183 adet yazıcı, 133 adet aktif kamera ve ayrıca belde evlerindeki kurslarda 63 adet istemci bulunmaktadır. 71

72 Bilgisayar ve yan ürünlerinin demirbaģ kayıtları ile kullanılan sarf malzemelerin takibi yapılmaktadır. 92 adet yazıcı kartuģ ve Ģeridi, 268 adet toner, ihtiyacı olan Müdürlüklere verilmiģtir. Sanal Sunucularımız: Mevcut sanal sunuculara ilave olarak TepebaĢı Belediyesi hizmet alanı içerisinde kapalı alanlara konulan kiosklar için bir adet sanal sunucu kurulmuģtur yılı içerisinde bir adet sunucu satın alınarak terminal sunucu olarak E - Posta Hesabımız: Belediyemiz personellerinin bağlı oldukları Müdürlerinin talebi ile e- posta hesabı verilmektedir. Müdürlerimizin e-posta hesabı talebi yaptıkları personellerin e-posta hesabı açılmıģtır yılı sonunda verilen e-posta adres sayısı 575 ulaģmıģtır. Personel GiriĢ-ÇıkıĢ Raporlaması: Günlük giriģ ve çıkıģ saatleri otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. ĠĢe devam durumları Personel Devam Takip Programından her müdürlük kendi biriminin raporlarını alabilir durumda kullanılmaktadır yılında Program Müdürlüklerin istekleri yönünde güncellenmiģtir. Aboneliklerimizde Güncellemeler: 2012 yılı içerisinde ġantiye ADSL bağlantısı Gsdhsl e çevrilmiģti yılı içerisinde bağlantı noktadan noktaya dönüģtürülerek, ġantiyede mevcut bilgisayarların tamamı Merkez Binamızda mevcut sunucular üzerinden iģlem görür duruma getirilmiģtir. ġantiyede mevcut bilgisayarların internet çıkıģları kontrol altına alınarak tüm loglar takip edilmeye baģlanmıģtır yılı içerisinde 10 adet yeni internet bağlantısı yapılmıģtır. Aboneliklerimizde Güncellemeler: Aylık BiliĢim Dergilerinden bir adedine abone olundu yılında Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü olarak kendimizi yenileme de dergiden yararlanılmıģtır. Güvenlik Kamera Sistemimize Eklenenler: 2012 yılı içerisinde Belediyemiz dıģ birimlerinin tamamında güvenlik kamerası kurulmuģ olup, mevcutlar günümüz teknolojisine uygun sistemlerle yenilenmiģtir. Aktif kamera sayısı 75 ten 133 e çıkarılmıģtır. Tüm birimler Merkez Binamızda güvenlik biriminde uzaktan takip edilebilir duruma getirilmiģtir. Arıza/Bakım ve Onarım: TepebaĢı Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü belediye tarafından verilen tüm hizmetlerin etkinliğini büyük ölçüde etkileyen biliģim sistemlerinin arıza/bakım ve onarımını düzenli olarak gerçekleģtirerek sistemin düzgün çalıģmasını temin etmektedir. Arıza Kayıt Programı ile Müdürlüğümüze bildirilen Belediye içindeki tüm birimlerden gelen 2105 arıza giderilmiģtir yılında günde ortalama 12 arıza/bakım ve onarım gerçekleģtirerek Belediyemizin kesintisiz bir Ģekilde çalıģmasını sağlamıģtır. Müdürlüğümüze gelen arızaların garanti kapsamı dıģında olan tüm arızalar Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından çözülmüģtür. Belediyemiz Etkinliklerine Destek: Belediyemiz etkinlerine (Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün eğitim ve diğer etkinlikleri, PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu, Kadın Hakları 72

73 Konferansı, Sağlıklı ġehirler Konferansı, Eko okullar, Evde Bakım Hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü eğitimleri) destek verilmeye devam edildi. YBS ve AKOS Lisansları: Daha önceki yıllarda kullanılan ve bakım anlaģması yapılan YBS programları için SAMPAġ ile bir yıllık bakım anlaģması tekrar yapıldı. Haziran 2012 tarihinden itibaren AKOS birimi kurularak, tüm grafiksel dataların güncellenmesi ve sisteme atılmasına baģlanmıģtır. Firma ile yapılan sözleģme gereği bir adet proje yöneticisi belediyemizde çalıģmaktadır. Vezneler VatandaĢa Gidiyor: Vezneler vatandaģa gidiyor projesi kapsamında sunucu ve güvenlik duvarı üzerinde gereken güncelleģtirmeler yapılmıģ ve el terminallerinin merkez binada bulunan veri tabanına güvenli bir Ģekilde eriģerek bilgileri çekebilmektedir. VatandaĢın hizmetine sunulmuģtur. Mobil Belediyecilik: 2012 yılı içerisinde akıllı cep telefonu, Ipad vb. mobil cihazlar üstünde çalıģan Akos BaĢkan ile E-VatandaĢ uygulamaları gerekli kullanılmaya baģlanmıģtır. E- VatandaĢ uygulaması ile Belediyemize ait haberler, etkinlikler, güncel olarak takip edilebilmekte ve istek Ģikayet baģvurusu yapılmaktadır. Her türlü borç bilgisi ile e-imar ve kent bilgisinin görülebildiği uygulama vatandaģlar tarafından kullanılmaktadır. 73

74 2012 YILI CRM KULLANIMI SampaĢ MIS, AKOS programları ve e-belediye ile ilgili gelen günlük sorun ve istekleri iletmek üzere SampaĢ A.ġ. tarafından kurulan CRM sistemine girilmiģtir yılı içerisinde birimlerden gelen toplam CRM sayısı aģağıdaki tablo da belirtilmiģtir. Toplam Girilen Sonuçlanan Ġptal Edilen Diğer Yıla Aktarılan SampaĢ firmasına iletilen CRM lere gelen cevaplar doğrultusunda sorunla karģılaģan veya istekte bulunan kullanıcı veya müdürlüklere bilgi verilmiģtir. Hazırlık ÇalıĢmaları: ĠĢyeri açma Ruhsat, Evlendirme, Satın alma, Ölüm mernis, Yeni evrak takip, Genel tahakkuk tahsilat, Ġmar ruhsat, Pazar yerleri, Ġlan reklam gibi modüllerin 2012 yılı hazırlık çalıģmaları yapıldı. Sabitler menüsünde ayarlamalar yapıldı ve otomatik numaraları sıfırlandı yılına geçiģ için tüm birimlerin YBS program ayarları yapıldı. E-belediye Uygulamasının Kullanılması: VatandaĢlar e-belediye üzerinden borç bilgilerini öğrenip ödemelerini internet üzerinden yapabilmektedir. Ġnternet üzerinden belediye hizmetlerini sunduğumuz e-belediye sayfasına giriģ için gerekli Ģifre baģvurusu yapan kiģilerin baģvuruları incelenerek 1134 kiģinin baģvurusu onaylandı. e-belediye üzerinden ödeme yapan vatandaģ sayısı 4526 ve verilen makbuz sayısı 6932 dir. Tahsilat yapılan miktar 1,727, TL dir. Toplam tahsilatın %5 i E belediye tahsilatıdır. YBS GÜNCELLEMELERĠ Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak vatandaģa daha iyi hizmet verebilmek ve çalıģma hızını ve verimliliğini arttırmak üzere tapu kayıtlarına daha doğru eriģim sağlandı. Personel MaaĢ Bodroları e-posta yoluyla gönderilmeye baģlanılmıģtır. YBS programının Makine Ġkmal Modülü güncellenerek kullanıma geçirildi. Fen ĠĢleri Müdürlüğü ne modülün kullanımı hakkında eğitim verildi. YBS programının Portör Modülü kullanılabilir hale getirildi. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ne modülün kullanımı hakkında eğitim verildi. Teknolojik Yeniliklerin Takip Edilmesi Ġçin Eğitim Seminerlerine Katılım: Ankara Yenimahalle Belediyesine Mart ayı içerisinde Ġmar Müdürlüğü ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 5 kiģi bilgi alıģ veriģ ziyaretinde bulunulmak üzere gidilmiģtir. 74

75 Haziran 2012 de Çevre Ve ġehircilik Bakanlığınca düzenlenen INSPIRE kongresine 4 kiģi ile katılındı. Kent Bilgi Sistemleri ÇalıĢtayına 1 adet personel ile katılım sağlandı. Cebit 2012 Fuarına 3 personel ile katılım sağlandı. Antivirüs Güncellemesi: Mevcutta kullanılan antivirüs yazılımın lisans süresi dolduğundan yeni ihale yapıldı. Ġhaleye teklif verilen 3 firma arasında teknik Ģartnameye uygun, iki firma değerlendirmeye alınarak en ekonomik olan firma ile sözleģme yapıldı. Meclis Salonu Bakımı: Ana binada bulunan Meclis salonu içerisindeki mikrofonlar kontrol edildi. Kullanılmakta olan ses kayıt programı yenilendi. Genel bakımı yapıldı. Yazılım Projelerimiz Hazırlanan Yazılımlar: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü bünyesindeki TEBEV ( Evde Bakım Hizmetleri) tarafından talep edilen programın yazılımı tamamlanarak ilgili birime teslim edilmiģ ve eğitimleri verilmiģtir. PROJELER WEB Sayfası: TepebaĢı Belediyesi web sayfası 2012 Nisan ayında yenilenerek, daha kolay ulaģılabilir hale getirilmiģtir. 6. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumuna Web Sayfası: 6. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu için yeni bir web sayfası oluģturuldu. PiĢmiĢ toprak Sempozyumunun web sayfası için yeni bir alan adı alındı ve bu web sayfası bu alan adı üzerinden internete açılmıģtır. 75

76 3. Ulusal Sanat ÇalıĢtayı Web Sayfası: Ulusal Sanat ÇalıĢtayı için web sayfası hazırlandı. ÇalıĢtay a eserleri bu web sayfasında sergilenmektedir. Uluslararası ġiir BuluĢması: Uluslar arası ġiir BuluĢması etkinliği ile ilgili olarak hazırlanan web sayfası yapıldı. Etkinlik ile ilgili tüm program ve ürünlerin görülebildiği sayfa yoğun ilgi görmektedir. 76

77 Birimler web sayfaları: Veteriner ĠĢleri, Sağlık ĠĢleri, Park Bahçeler Müdürlüklerinin Web sayfaları güncellenerek yayınlanmaya baģlamıģtır. Beldeevleri, 19 Mayıs Gençlik Merkezinin web sayfaları güncellenmiģtir. WEB Altın Ayaklar; Karikatürlü ev önündeki yaya yolu üzerine yapılan Türkiye ve EskiĢehir sporuna emek vermiģ kiģilerin el ve ayak izlerinin detaylandırıldığı web sayfası hazırlanarak yayınlanmaya baģlanmıģtır. Belediyemiz tarafından inģaatı tamamlanarak hizmete açılan Efsane Halı Saha ile ilgili web sayfası hazırlanarak yayınlanmaya baģlanmıģtır. TepebaĢı TV çalıģmalarına baģlanılmıģtır yılında yayına geçirilmesi planlanmaktadır. Birimimizce Verilen Eğitimler Doğal YaĢam Merkezi Web sayfasının yönetim paneli kullanıcı eğitimi verildi. El Terminali kullanımı ile ilgili olarak tahsildarlara eğitim verildi. Vezneler VatandaĢa Gidiyor projesi ile ilgili eğitim verildi. Teknik büro için yapılan yazılımın eğitimi verildi. YBS güncelleģtirilmesi ile ilgili SampaĢ firmasından gelen iki personel Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ne eğitim verdi. SampaĢ Firması elemanlarınca GIS eğitimi yıl içerisinde 2 kez verildi. 77

78 1.3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için etkili çalıģmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili sivil toplum kuruluģları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluģlarla koordineli çalıģmak. P.H F.1 Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak ve bu uygulamaları destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak Etkin Atık Yönetimi Uygulamaları yapıldı ve toplumsal farkındalık yaratıldı. 51 mahallede Ambalaj Atıkları Toplama çalıģmaları düzenli bir Ģekilde devam etmektedir. Ögrencilere farkındalık yaratmak amaçlı EĢyalar ve Ambalaj Atıkları çöp olmasın yarıģması düzenlendi. Mahalle bazında Bitkisel Atık Yağ Bilgilendirme çalıģmaları devam etmektedir. Muhtarlar,kurum-kurulĢlar beldeevlerinde bitkisel atık yağ toplama merkezleri oluģturuldu. Talep dorultusunda Atık Pil Toplama noktaları oluģturuldu.tap iģbirliğiyle Ögrencilere Atık Pil Konusunda farkındalık yaratmakla ilgili kampanya düzenledi. P.H Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında iģletmelere eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek. P.H F.1 Amatör tarım uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaģların ekolojik ürünlere ulaģımının kolaylaģtırılması Gıda Güveliği derneği iģbirliği ile Ġlkokul ögrencilerine eğitim verildi. Kantin, pazaryeri, marketler eğitim alan öğrenciler tarafından denetlendi.eğitim alan ögrencilere Gıda Dedektifi Sertifikası verildi. Gıda ve Yemlerde Genetiği değiģtirlmiģ Organizmalar hakkında toplumda farkındalık yaratılması açısından panel ve çalıģtay düzenlendi. Denetim kriterlerini sağlayan,tepebaģı Bölgesinde yer alan Kuoför,Berber,Cafe,Restorant ve AVM 'lere Mavi Bayrak verildi. Mavi Bayraklı iģletmelerin denetimleri gerçekleģtiridi. Bu kapsamdaki iģletmeler bilgilendirildi. Uygulama kapsamında Mavi Bayraklı Cafe ve Restorantlara Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi verildi.eskiģehirde bulunan Kuoför,Berber ve Güzellik Salonlarına Hijyen Eğitimi verildi. 2-Faaliyetler ġikayetve Taleplerin Değerlendirilmesi: Mavi Masa aracılığıyla Müdürlüğümüze gelen Ģikayet ve talepler türlerine göre Çevre Denetim Ekibimizce değerlendirilerek hizmet standartları süresince sonuçlandırılmaktadır. 78

79 KONU ĠSTEK-ġĠKAYET SAYISI Ambalaj Atıkları Kumbara Talebi 2334 Ambalaj Atıklarının Alımı Talebi 3397 Atık Pil Alımı Talebi 6 Atık Pil Kutusu Talebi 22 Bitkisel Atık Yağların Alımı Talebi 165 Bitkisel Atık Yağlar Bidon Talebi 28 Gürültü ġikayeti 47 Çevre Kirliliği ġikayeti 78 Hafriyat Atıkları ġikayeti - TOPLAM 5977 Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı Uygulaması: Müdürlüğümüz bünyesinde atıkların azaltılması amacıyla bilinçli tüketim alıģkanlıkları kazandırmaya yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Ambalaj atıkları (plastik, cam, kağıt, karton, metal, kompozit), evsel atıklardan (yiyecek atıkları, kumaģ vb.) ayrı toplanması çalıģmaları Belediyemiz bünyesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması çalıģmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 2009 yılında 1, 2010 yılında 28, 2011 yılında 22 mahalleyi bilgilendirerek toplamda 51 mahalleye, konuta ulaģmıģtır.hedef %100 baģarıya ulaģmıģtır yılında da ambalaj atıkları toplama uygulaması aynı baģarı ile devam etmektedir yılında çeģitli bölgelere 1241 adet kutu, 70 adet kumbara,27 adet kafes, 58 adet sepet yerleģtirilmiģtir. Yapılan çalıģmalar sonucu 2012 yılında yürütülen geri kazanım çalıģmalarıyla 6 bin tonun üzerinde ambalaj atığı toplanması sağlanmıģtır Yılı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı AYLAR AK GERĠ DÖNÜġÜM (kg) OCAK ġubat MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM

80 Geri kazanım bilincinin çocuklara kazandırılması ve geleceğin duyarlı bireylerinin oluģturulması amacıyla Müdürlüğümüz tarafından okullara yönelik yarıģmalar da düzenlenmektedir Ocak-Mart aylarında ilki gerçekleģtirilen EĢyalar ve Ambalaj Atıkları Çöp Olmasın yarıģmasıyla TepebaĢı ilçe sınırları içerisinde bulunan Ġlköğretim okullarında öğrencilerin geri dönüģüm konusunda bilinçlenmesi, değerlendirmeyi (yeniden kullanımı) öğrenmesi ve yaratıcılıklarının artırılması hedeflenmiģtir. YarıĢmaya TepebaĢı ilçesine bağlı 31 okul ve 200 den fazla ürün katılımı sağlanmıģtır. Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması: Belediyemiz öncülüğünde baģlatılan Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması çerçevesinde TepebaĢı Ġlçesindeki lokantalar, oteller, yemekhaneler, eğlence yerleri, sanayi mutfakları, hazır yemek üretimi yapan firmalar ve diğer bitkisel atık yağ üreten iģletmelerde gerekli denetimler yapılarak, bu konuda iģletmeler bilgilendirilmektedir. TepebaĢı Belediye si Bitkisel atık yağların geri kazanımı kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı ndan Lisanslı Ezici Yağ Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.ġ. ile sözleģme imzalanmıģ ve çalıģmalar bu firma ile yürütülmektedir. Konutlardan bitkisel atık yağların toplanması çalıģmaları 2010 yılı Haziran ayında baģlamıģtır. NO MAHALLE ADI KONUT SAYISI NÜFUSU YÖNETĠM PLANI 1 KUMLUBEL ġarhöyük ZAFER FEVZĠ ÇAKMAK AġAGISÖĞÜTÖNÜ ÇAMLICA SAZOVA ERTUĞRULGAZĠ ġġrġntepe YEġĠLTEPE ZĠNCĠRLĠKUYU SÜTLÜCE ESENTEPE TOPLAM yılı Bitkisel atık yağların geri kazanım uygulamalarında 13 mahalle bilgilendirmesi tamamlanmıģ olup; konut, nüfus konuyla ilgili bilgilendirilmiģtir yılından bu yana da toplamda 32 mahalle bilgilendirilmiģtir. Bilgilendirme çalıģması tamamlanan mahalleler de 123 ayrı yerde toplama noktaları (muhtarlıklar, belde evleri, okullar, camiler, vb ) oluģturulmuģtur. Bu sayede evlerinde bitkisel atık yağlarını biriktiren vatandaģlar, muhtarlıklarda, belde evlerinde vb. yerlerde oluģturulan toplama noktalarına bitkisel atık yağlarını teslim edebileceklerdir. 80

81 2012 yılında belediyemiz sınırları dahilindeki168 iģletme bitkisel atık yağlarını ayrı toplanması için sisteme dahil edilmiģ olup; sözleģme süresi dolmak üzere olan iģletmelerin takibi yapılmıģtır. ĠĢletmelere ve toplama noktalarına 291 adet bitkisel atık yağ bidonu dağıtılarak, yapılan çalıģmalar sonucu ltbitkisel atık yağ toplanması sağlanmıģtır Yılı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı AYLAR TEPEBAġI TOPLAM (KG) OCAK 4480 ġubat 2644 MART 6641 NISAN 7670 MAYIS 2640 HAZIRAN 3900 TEMMUZ 3134 AĞUSTOS 3362 EYLÜL 5769 EKIM 5816 KASIM 4585 ARALIK 6230 TOPLAM lt Atık Pillerin Geri Kazanım Uygulaması: Okullar, eczaneler, siteler ve çeģitli kamu kurum kuruluģlarında atık pil toplama noktaları oluģturulmakta ve atık pillerin almı talepleri doğrultusunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü elemanları belirtilen adresteki pilleri tartarak almaktadır. Alınan piller Seyitgazi yolunda bulunan katı atık depolama alanına götürülerek, atık pil bölümüne teslim edilmektedir. Burada toplanan atık piller ise TAP derneğine sevkedilerek, gerekli ayrıģtırma ve bertaraf iģlemleri TAP Derneği tarafından yürütülmektedir yılında 2058,6 kg atık pil toplanarak BüyükĢehir Belediyesine teslim edilmiģtir yılında 41 toplama noktası oluģturulmuģtur. TepebaĢı Bölgesinde toplamda 115 atık pil toplama noktası mevcuttur. Ġmzalanan protokol dahilinde yılı Eğitim döneminde ilk ve ortaöğretim okulları arasında ödüllü atık pil toplama kampanyası baģlatılmıģ, konuyla ilgili TepebaĢı ilçesine bağlı ilk ve ortaöğretim okulları (89 okul) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edilerek, yarıģmayla ilgili bilgilendirme yapılmıģ ve afiģler dağıtılmıģtır. Nisan 2012 kampanya bitimi sonrasında okullardan kg atık pil toplanmıģ ve ödül töreni ile en çok pil toplayan ilk üç okula ödülleri verilmiģtir. Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalıĢmaları:Eğitimlerde çevresel problemler, ambalaj atıkları, evsel tehlikeli atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüģümü, enerji verimliliği ve küresel iklim değiģikliği konularıyla ilgili bilgilendirme çalıģmaları yürütülmektedir. SukurusuKağıt Atölyesi Eğitimleri: 32 okuldan 619 öğrenciye kağıt hamurundan el yapımı kağıt üretimiyle geri dönüģüm eğitimi verilmiģtir. Ayrıca Kadın Kooperatifi çalıģmaları kapsamında 7500 adet Belediye BaĢkanlığı YılbaĢı Tebrik Kartları hazırlanmıģtır. 81

82 Ġlköğretim Çevre ve Atık Yönetimi / Küresel Ġklim DeğiĢikliği Eğitimleri: 17 Okulda 1327 öğrenciye ve 120 veliye eğitim verilmiģtir. Dünya Saati Etkinlikleri: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen, Küresel iklim değiģikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, Dünya Saati Earth Hour etkinliği tüm dünyada her yıl Mart ayının son Cumartesi günü gerçekleģtirilen bir etkinliktir. Etkinlikte saatleri arasında bir saat süresince elektrik kullanımının en aza indirgenmesi hedeflenmiģtir yılında TepebaĢı Belediyesi 1 saatliğine ıģıklarını söndürerek etkinliğe destek veren kurumlar arasında yer almıģtır. Ayrıca etkinlik çerçevesinde, Kanatlı AlıĢveriĢ Merkezi nde vatandaģlarımızın katılımlarıyla sokak etkinliği gerçekleģtirilmiģtir. Ekolojik Pazar: VatandaĢlarımızın doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, doğal yöntemlerle yetiģtirilen, sertifikalı, taze organik ürünleri ulaģabilecekleri Ekolojik Pazar her Pazar günü hizmet vermektedir. Ekolojik Pazarımızda 9 iģletmeye ait 55 adet tezgâh, Narçiçeği kadın kooperatifi adına faaliyet gösteren kadınlarımızın el emeği hamur iģi ürünlerinin satıldığı 2 stand mevcuttur yılında küçük ve büyük boy olmak üzere iki boy 1000 kg kağıt poģet dağıtımı ve 800 adet bez torba dağıtımı sağlanmıģtır. Pazara katılan satıcılara tezgah, tezgah örtüsü, elektrik ve su, hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir Ekolojik pazar müģterilerimizin gönül rahatlığı içerisinde alıģ-veriģ yapabilmesine olanak sağlamak için fiyat aralıkları semt pazarları ve sebze - meyve hali fiyatları ile diğer ekolojik pazar fiyatları dikkate alınarak alt ve üst fiyat aralıkları belirlenmektedir. Ürün bazında müdürlüğümüzce alt ve üst sınır olarak belirlenen fiyat aralıkları her hafta cuma günleri adresindeki "ekolojik pazar" sayfasından ilan edilmektedir. Ekolojik pazarımızda satılan sebze ve meyve miktarları haftalık olarak takip edilmekte ve gün içerisinde satılan ürün miktarları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu satıģlar yönetmelik gereği sertifikasyon kuruluģuna da bildirilmekte ve kuruluģların stok takibi yapması sağlanmaktadır. Bu kayıtların değerlendirilmesi sonucunda Ekolojik Pazarımızda satıģ rakamları haftada ortalama olarak kg arasında sebze-meyve ve demetyeģillik arasında değiģim göstermiģtir. Tarım Destek Uygulamaları:Tarım Destek Uygulamaları üretimden tüketime amatör çiftçilere teknik destek sağlanması amacıyla planlanmıģtır. Uygulama kapsamında Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ġl Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü olmak üzere 4 tarımsal kuruluģ ve Ziraat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġube BaĢkanlığı ve TÜKODER EskiĢehir ġube Temsilciliği olmak üzere de 2 sivil toplum örgütü ile iģbirliği yapılmaktadır. Ayrıca konularında uzman olan 5 gönüllüden de destek alınmaktadır yılında konuyla ilgilenen personelimizin rahatsızlanıp,uzun bir tedavi sürücü geçirmesi ve vefatından dolayı Tarım Destek Uygulamalarına ara verilmiģtir.ayrıca AraĢtırma Enstitüsünden temin edilen 90 yıllık domates tohumlarından, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce seralarda üretilen domates fideleri 44 adet çiftçiye 50 Ģer adet fideyi kapsayan viyoller halinde dağıtılarak yerli çeģitlerin özendirilmesi sağlanmıģtır. Antika Ürün Pazarı:Antika pazarımız Ekolojik Pazar çadırında her ayın üçüncü pazarı faaliyet göstermektedir. Antika Ürün Pazarında 12 adet antikacıya yer verilmiģ ve bu kiģilerin sattıkları ürünlerin denetimi de konusunda uzman olan üç kiģilik bir komisyon tarafından belirlenmiģtir. 82

83 Pazara katılan satıcılara tezgah, tezgah örtüsü, elektrik ve su, hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Gıda Dedektifleri Programı: Gıda Dedektifleri Uygulaması çocukların küçük yaģlarda temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiģtirilmesini hedeflemektedir. Çocuklara restoran, market, pazar yeri, kantin gibi yerleri denetleyebilecekleri kriterleri uygulamalı olarak öğretmek amacını taģımaktadır. Gıda Dedektifleri Programı Kapsamında 2012 yılında 5 okuldan 50 öğrenci Gıda Dedektifi olarak, 5 öğretmen de rehber öğretmen olarak eğitim almıģ olup; öğrenciler 748 iģletme (restoran, market, pazar yeri, kantin) denetimi gerçekleģtirmiģtir yılında Gıda Dedektifi olan 52 öğrenci ise yine 2012 yılında da dedektif olarak görevlerini yerine getirmiģ ve 589 denetim gerçekleģtirmiģtir. Eski ve yeni gıda dedektiflerinin denetimiyle 2012 yılında toplamda 1337 iģletme denetlenmiģ ve bu denetimlerin Gıda Tarın ve Hayvancılık Bakanlığı nın Alo Gıda 174 talep-ģikayet hattından bildirilerek değerlendirilmesi sağlanmıģtır. Gıda ve Yemlerde Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar (GDO): GDO hakkında farkındalık yaratmak amacı ile seksenden fazla kurumsal üyesi olan çevre, ekoloji, biyoçeģitlilik, insan ve hayvan sağlığını koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıģmalarını sürdürengdo'ya Hayır Platformu ve EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi iģ birliği ile panel/çalıģtay düzenlendi. TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulaması: Mavi Bayraklı ĠĢletmeler:Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulaması iģletmelerin hijyen kriterlerinin öne çıktığı, tüketici haklarına saygılı, müģteri odaklı olarak çalıģmasının amaçlandığı bir uygulamadır. TepebaĢı Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulamasında iģletmelerle ilgili çevresel kriterlerhazırlanarak iģletmelerin küresel iklim değiģikliğine sebep olan su kullanımı, enerji sarfiyatı, atık yönetimi gibi çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çalıģmalara ağırlık verilmektedir yılında 125 iģletmeye (restaurant, cafe, kuaför-berber) Mavi Bayrak bilgilendirmesi yapılmıģtır. 9 iģletme Mavi Bayrak baģvurusunda bulunmuģ, 8 iģletme TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulamasına dahil edilmiģtir. ĠĢletmelere TepebaĢı Mavi Bayrak Sertifikalarının yanı sıra TepebaĢı Mavi Bayrak Flamaları verilmiģtir yılından bu zamana kadar TepebaĢı Mavi Bayraklı 14 iģletme 2012 yılında da 8 iģletmenin katılmasıyla birlikte toplamda 22 iģletme TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulamasında yer almaktadır. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat-Denetim Müdürlüğü ile Ticaret Odası, Lokantacılar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası görevlilerinden oluģan denetim ekibi ile 2012 yılında Mavi Bayraklı iģletmeler ve yeni baģvuruda bulunan iģletmelerin kontrolü gerçekleģtirmiģtir. Her iģletme için denetleme formu doldurularak, tespit edilen eksiklikler ve tavsiyeler iģletmelere yazılı olarak bildirilmiģtir. Mavi Bayraklı iģletmeler düzenli olarak denetlenmektedir yılında 38 adet denetim gerçekleģtirilmiģtir. Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2012 yılında verilen eğitimler; Gıda Güvenliği ve Hijyen: (Kafe/Restoran) Sardunya Gıda Mutfak ĠĢletmeleri Tic. A.ġ. iģbirliği ile düzenlenmiģtir. 83

84 Kuaför ve berberlerde Hijyen: (kuaför/berber/güzellik salonları) EskiĢehir Kuaför ve Berberler Odası iģbirliği ile Eti gıda iģletmeleri iģ yeri hekimi tarafından verilmiģtir Yılında TepebaĢı Mavi Bayraklı olan ĠĢletmeler NO ĠġLETMENĠN ADI 1 PARK KUMPĠR 2 PĠNO GIDA 3 HD DÖNER 4 PĠDEM RESTORAN 5 GÖKKUġAĞI CAFE 6 KUAFÖR HÜSEYĠN 7 CRE KUAFÖR 8 POLEN TANTUNĠ Belediyemiz Birimlerinin Çevre Kanunu Gereğince geçekleģtirilmesi gereken yükümlülükleri ile ilgili koordinasyon: Bukapsamda çeģitli atık türleri ile ilgili Müdürlüklere bilgi verilmesi; atık yönetiminin yasalar çerçevesinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan lisans almıģ firmalar ile bertarafının gerçekleģtirilebilmesi için araģtırmaların yapılması ile Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile gerekli yazıģmaların yapılması sağlanmıģtır. 1.4 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiģim araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin personele aktarılması. P.H F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri yapabilecek bilgiyi kazandırmak: tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiģtir tarihinde ġantiyede görevli personele yangın konusunda nazari eğitim verilerek tatbikat yapılmıģtır. P.H F.2 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaģlara duyurulması: Akutla korodineli olarak Belediyemiz Meclis Salonu'nda Ġlköğretim düzeyindeki öğrencilere afetlerle ilgili eğitim verilerek bilgilendirme amaçlı broģürler dağıtılmıģtır. P.H Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması. 84

85 P.H F.1 Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları, çoğunlukla talepleri biraraya getirilerek ihale yoluyla karģılanmıģtır. Ġhaleler Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemiz hizmet binaları ve teçhizatlarının güvenliği güvenlik hizmeti satın alınması yoluyla sağlanmaktadır. BEBKA'dan alınan mali destekle 2012 yılında "güneģ enerjisini elektrik enerjisine dönüģtürecek fotovoltaik güneģ panelleri ile binamızın aydınlatma ve enerji ihtiyaçlarının karģılanması iģi" ihalesi yapılarak elektrik enerjisi üretim sistemi kurulmuģtur. 2-Faaliyetler 1.1- ĠHALE VE SATINALMA BĠRĠMĠ 1. Ġhale Düzenlenmesi: Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce 4734 sayılı kanun kapsamında alımı gerçekleģtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iģlerine ait ihalelerinin, Kamu Ġhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilanlarının yayımlanması, ihale dokümanlarının isteklilerce görülmesi-satın alınması ve ihalelerinin gerçekleģtirilmesi ile sözleģmenin imzalanmasına kadar yapılacak iģlerin ve sekretaryasının yapılması S.K Göre Yapılan Ġhaleler 2012 Sayısı/Bedeli Mal Ġhalesi Sayısı 15 Tutarı ,76 TL Hizmet Ġhalesi Sayısı 19 Tutarı ,11 TL Yapım Ġhalesi Sayısı 10 Tutarı ,87 TL Toplam Ġhale Sayısı 44 Toplam Ġhale Maliyeti ,74 TL 2. Doğrudan Temin Usulü Mal ve Hizmet Alımları: Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce alımı gerçekleģtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iģlerine ait alımların 4734 sayılı kanunun 22/a-bc-d-e maddelerine göre Doğrudan Temin ve istisnalar baģlıklı 3. maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa araģtırılmasının yapılması. 85

86 Doğrudan Temine Göre Yapılan Mal ve Hizmet Alımları 2012 Mal Alımı Tutarı (TL) Hizmet Alımı Tutarı (TL) Toplam Tutar Bedeli ,00-TL ,23-TL ,23-TL 3. Gayrimenkullerin Kiralanması: Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı kanun kapsamında Belediyemiz Encümenince yapılan ihalelerin, ilanlarının yayımlanması, ihale dokümanlarının isteklilerce görülmesi-satın alınması ve ihalelerinin gerçekleģtirilmesi ile sözleģmenin imzalanmasına kadar yapılacak iģlerin ve sekretaryasının yapılması S.K. Göre Kiralanan Gayrimenkuller 2012 Sayısı Kiraya Verilen Gayrimenkul Sayısı 104 Kiralıklardan Elde Edilen Aylık Gelirler Toplamı ,00-TL 1.2- ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ 1- Belediyemize ait Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetinin Sağlanması : Hizmet alımı suretiyle sağlanan güvenlik hizmetleri bünyesinde; Güvenlik hizmeti verilen birimlere göre; 80 Silahlı 97 Silahsız olmak üzere Toplam 177 Özel Güvenlik Görevlisi kadrosuna karģılık; 87 Silahlı, 3 silahsız olmak üzere Toplam 90 Özel Güvenlik Görevlisi ile hizmet verilmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Personelin Meslek içi eğitimi çerçevesinde çeģitli tarihlerde Güvenlik Müdürü tarafından Yeni Hizmet Binası Meclis salonunda Eğitim Semineri faaliyetleri gerçekleģtirilmiģtir. Yeni Hizmet Binamız dahil toplam 14 (ondört) birimde 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti verilmekte iken dönem içerisinde hizmete sunulan 7 (yedi) birim ile birlikte toplam 21 (yirmi bir) birimde 24 saat esasına göre koruma ve güvenlik hizmeti verilmektedir. Güvenlik hizmeti verilen birimlerimiz aģağıda gösterilmiģtir. 1.Yeni Hizmet Binası 86

87 2.Kimsesiz Çocuk ve Kadınların Rehabilitasyon Merkezi (Umut Evi) 3.Zincirlikuyu ġantiyesi 4.Doğal YaĢam Merkezi 5.Kültür Merkezi (Sazova) 6.Behiç Erkin Spor Kompleksi 7.Toprakdede Hayrettin Karaca Parkı 8.Çamlıca Belde Evi 9.Mustafa Kemal PaĢa Belde Evi 10.Tunalı Belde Evi Nisan Kültür ve Çocuk Sanat Merkezi 12.Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 13.Özdilek Sanat Merkezi 14.Efsane EskiĢehirspor 1965 Futbol Halı Saha Tesisleri 15.Engelliler Gündüz Bakım Evi 16.DiĢ Sağlığı Merkezi 17.Sağlıklı ve Alzehimerlı YaĢlılar Ġçin YaĢam Köyü 18.Film Çekim Alanı 19.Sanat Evi ve Altın Ayaklar Projesi 20.Çocuk Merkezi 2012 YILI FAALİYET RAPORU 21.Pilot Ahmet Fehmi Parkı (Nöbet Kulübesinin inģasına müteakip personel verilecektir) Güvenlik hizmeti verilen birimlerimizin stratejik konumları göz önüne alınarak, Yeni Hizmet Binası, Zincirlikuyu ġantiyesi, Doğal YaĢam Merkezi, Sağlıklı ve Alzheimerli YaĢlılar Ġçin YaĢam Köyü ve Toprakdede Hayrettin Karaca Parkında bekçi tur kalemi uygulamasına geçilmiģtir. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleģtirilen Sempozyum, panel, konser vb. etkinliklerde ilave personel görevlendirmesi yapılarak herhangi bir üzücü olayın meydana gelmemesi için azami, gayret gösterilmektedir. Takip, kontrol ve alınan etkin tedbirler sonucu son iki yıl içerisinde birimlerimizde herhangi bir müessif olay meydana gelmemiģtir. 2- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması: Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen temizlik ve kat 87

88 hizmetleri iģlerinde (10) Bayan (12) Erkek olmak üzere toplam (22) personel ile hizmet verilmektedir. Temizlik görevlisi personele meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında 13 Haziran 2012 tarihinde temizlik ve hijyen konularını içeren eğitimler Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemize bağlı tüm birimlerin (25 farklı birimin) temizlik malzemeleri ihtiyacı da Müdürlüğümüzce gerçekleģtirilmektedir. Hangi birime, ne kadar malzeme verildiği, malzemeleri kimin teslim aldığı gibi bilgiler kayıt altına alınarak oluģturmuģ olduğumuz malzeme istek formları vasıtasıyla bu malzemelerin tüketimlerinin de denetlenmeleri sağlanmıģtır. Bina içerisinde temizlik ve kat hizmetleri personeli için sorumluluk alanları ayrı ayrı planlanmıģ ve günlük kontrol formları tanzim edilerek bu personelin sorumlu oldukları alanlar kontrol altına alınmıģtır. Belediyemize gelen tüm hemģerilerimize özellikle vergi dönemlerinde olmak üzere meģrubat ve çay ikramları yapılarak memnuniyetleri sağlanmıģtır. Temizlik ve kat hizmetlerinde çalıģan personel için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği periyodik olarak Portör Muayeneleri yaptırılarak gerekli tedbirler alınmaya çalıģılmıģtır. Mescit e abdest alma yeri yapılmıģ ve tabanına halı döģenerek hizmete sunulmuģtur. Tuvalet tezgahları ve Nikah salonu halıları değiģtirilmiģtir. Merkez Hizmet Binası ana giriģ sistemi değiģtirilmiģ hem personelin ve vatandaģın daha rahat bir Ģekilde giriģ-çıkıģı hem de ısı tasarrufu sağlanmıģtır. Periyodik olarak binanın cam temizliği yapılmıģtır. 3- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Isıtma-Soğutma-Aydınlatma ve Genel HaberleĢme Hizmetlerinin Sağlanması: Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen bakım ve onarım iģlerinde teknik servis olarak 2 Sıhhi tesisat teknisyeni, 2 Elektrik teknisyeni, 2 santral operatörü olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır. Bu personel Merkez Hizmet Binasının yanı sıra beldeevleri ve kültür merkezleri dahil olmak üzere toplam 25 birim binasında oluģan elektrik ve tesisat arızalarının onarımını da yapmaktadırlar. Merkez Hizmet Binası çatısına döģenen güneģ panelleri vasıtasıyla kendi elektriğimizin %20 sini üretebileceğimiz sistem kurulmuģ, kabulünün yapılmasıyla birlikte fiili olarak üretime baģlanacaktır. Merkez Hizmet Binası çatısı, garaj ve arģiv üstünde çeģitli yerlerden su yalıtımının yetersizliğinden dolayı var olan sızıntılar, Diletasyonların su yalıtımlarının yapılmasıyla birlikte büyük oranda giderilmiģtir, çalıģmalar devam etmektedir. Cami aydınlatması 2012 yılında da devam etmiģtir. ġu ana kadar dıģ aydınlatması yapılan cami sayımız 55 e ulaģmıģtır. 88

89 Gerek ilgili kanun ve yönetmelikler gerekse hizmetin devamlılığı için hizmet alımı yoluyla yapılan iģler ise aģağıda gösterilmiģtir. 1- Elektrik Jeneratörlerinin bakımı. 2- Asansörlerin bakımı. 3- Telefon santrallerinin bakımı. 4- Yangın erken uyarı ve ikaz sistemlerinin bakımı. 5- Su arıtma ve yumuģatma sisteminin bakımı. 6- Merkez Hizmet Binası terasının su yalıtımının yapılması. 4- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan birimlerin UlaĢtırma Hizmetlerinin Sağlanması: Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen UlaĢtırma Hizmetlerinde 25 personel ile hizmet yapılmaktadır. Belediyemiz Merkez Hizmet binasında bulunan muhtelif birimlere ait araçların tek elden sevk ve idaresinin yapılması, her an çalıģır vaziyette ve hizmete hazır durumda bulundurulması sağlanarak ihtiyaçları gereği talep eden müdürlüklere araç ve Ģoför tahsis edilmiģtir. Ayrıca; araçlara haftalık bakım formları oluģturarak bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılması ve daha verimli kullanımları sağlanmıģtır. Bölgemizdeki Okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımını kolaylaģtırmak, amatör spor kulüplerimizin müsabakalar ile antrenmanlara katılımlarını sağlamak ve cenaze yakınlarının mezarlığa götürülüp getirilmesi gibi hizmetler birimimizce verilmiģ ve verilmektedir. 5- Evlendirme Memurluğumuz ile Nikah Hizmetlerinin Sağlanması: Müdürlüğümüze bağlı 1 adet Evlendirme Memuru ve Muhtelif birimlerde personel çalıģtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilen ihale ile de 2 adet büro personeli olmak üzere toplam 3 personel ile hizmet yapılmaktadır yılında 1672 adet evlendirme iģlemi yapılmıģ, bu iģlemlerin 126 adedi belediyemize ait nikah salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Diğer Nikahlar ise, Nikah Memurluğumuz bünyesinde bulunan Nikah odasında ve nikah memurunun müsait olduğu günlerde düğünlerin yapıldığı bölgemizdeki düğün salonlarında akdedilmiģtir. Ayrıca, evlenen her çifte Birlikte YaĢam kitapçığı hediye edilmiģtir. 6- Sivil Savunma Hizmetlerinin Sağlanması: Yangın algılama ve ikaz sistemimize bağlı, binamızın çeģitli yerlerinde bulunan 352 adet yangın algılama detektörünün bakım ve temizliği yaptırılmıģtır tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiģtir tarihinde ġantiyede görevli personele yangın konusunda nazari eğitim verilerek tatbikat yapılmıģtır. 89

90 1.5 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetiģmelerine destek vermek. P.H F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaģ geliģimlerini desteklemek için ortam hazırlamak: ODTÜ, Bilim ġenliği kapsamında bölgedeki çocuklara fizik ve kimya konusunda atölye çalıģmaları yapılmıģtır. Almanya daki kardeģ Ģehrimiz Berlin-Köpenick te her yıl düzenlenen gençlik festivaline 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi nde kurslara katılan, sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli ve baģarılı çocukların katılması sağlanmıģtır. AB Projesi olan Eylem 2 (Action2), Avrupa Gönüllülük Sistemi Çerçevesinde 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ve Özdilek Sanat Merkezi için Avrupa dan gelen gönüllüler çocuklara Ġngilizce dersi vermiģtir. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ve Özdilek Sanat Merkezi nde Eğitmenler in verdiği kurslar ile aerobik, piyano ve gitar dersleri, tiyatro ve drama dersleri, cam,seramik, resim, baskı-resim,lületaģı,ģan-solfej,sbs hazırlık ve etüt dersleri, jimnastik, modern dans, halk oyunları çalıģmaları, tekvando kursu ve kukla atölyelerinin yanı sıra baba destek programı, Ġngilizce, almanca, Rusça, Ġspanyolca, Fransızca ve psikolojik danıģmanlık ve rehberlik konularında eğitim verilerek destek verilmiģtir. 19 Mayıs Gençlik Merkezi ise EskiĢehir Gençlik DanıĢma ve Sağlık Hizmetleri Merkezi'nden gelen uzmanların sunumu ile gerçekleģen "Gençler Ġçin Sağlık Bilgilendirme Toplantıları"na EskiĢehir Mehmetçik Anadolu Lisesinden 9. ve 10. sınıf öğrencileri katılmasıyla "Ergenlik Dönemi GeliĢimi" ve "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı YaĢam" konularında bilgilendirmeler yapıldı. A.B. Gençlik Programlarının sağladığı yurt dıģına çıkma fırsatlarıyla ilgili bilgilendirme çalıģmalarıyla birlikte genç bireylerin özgüveninin artması amaçlanmıģ bu doğrultuda 750 gence ulaģılmıģtır. P.H Yeni mezunların, iģsiz gençlerin iģ hayatından örnek kiģiler ile buluģturulması, Ģehre ilk gelen üniversite gençliğine Ģehir ile ilgili danıģmanlık vermek, gençlerin Ģehir ile iliģkilerini güçlendirmek P.H F.1Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce geliģtirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak: Gençlik Merkezi nin ĠġKUR ile ortaklaģa gerçekleģtirdiği ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı günlerinde; ĠġKUR DanıĢmanları, gençlere iģ ararken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, gençlerin Ģimdiden kendilerine gelecek hedefi belirlemelerinin önemini, düzgün bir CV ye sahip olmaları ve bunu nasıl yapabileceklerinin yöntemlerini, iģ görüģmesinde neler yapılacağını bilmeleri gerektiğini anlatılmıģtır. 14 Kasım 2012 tarihinden itibaren her ayın ikinci ve dördüncü ÇarĢamba sı gerçekleģen etkinlikten bugüne kadar toplamda 50 kiģi faydalanmıģtır. 90

91 19 Mayıs Gençlik Merkezi Merkezinin önüne kurduğu destek ve bilgilendirme standı ile kayıt için gelen gençlere ve ailelerine gereken desteği vermiģtir. Üniversiteli gönüllü gençlerin desteği ile gençlere ve ailelerine EskiĢehir'le ilgili kalacak yer, yeme, içme ve ulaģım konularında danıģmanlık hizmeti sağlanmıģtır. P.H Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin kapasitesinin arttırılması. P.H F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek: Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından TepebaĢı ilçe profili hazırlanıp sağlık geliģim planı çalıģmaları yürütülmektedir. Kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yapılarak il ve ilçeye dair veriler toplanmıģ ve değerlendirilmiģtir. Bu değerlendirmeler sonrasında bir eylem planı hazırlama süreci baģlamıģtır. Ġhtiyaç sahibi olan kiģilerin tespit edilip, Kültür Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ile ortak çalıģma yürütülmüģtür. P.H Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliģtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak. P.H F.1Engelli vatandaģların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam hazırlamak: Tek Engelimiz Önyargımız GökkuĢağı Cafe baģlıklı sunum örnek proje olarak DSÖ Rusya toplantısında sunulmuģtur. 19 Mayıs gençlik merkezi çalıģanları ile Engelliler koordinasyon merkezine gidilerek Gençlik merkezinde engelli vatandaģlarımız için bilgi verilip bilgisayar iģletmenliği eğitimi, fotoğrafçılık, grafik-tasarım, Üniversiteye hazırlık eğitimi verildi. 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde Sabancı Vakfı, Kadın DayanıĢma Vakfı ve Engelli Derneği tarafından düzenlenen Kadın örgütlerinin engelli kadınlarla ilgili farkındalıklarının arttırılması projesi yapılmıģ olup, bu konu kapsamında ulusal medyada yer almıģtır. P.H Ġhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaģlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalıģmalar yapılması. P.H F.1 YaĢlı vatandaģların sosyal hayata katılımlarını kolaylaģtıracak ortamlar hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde evde bakım hizmeti birimi için yapılan çalıģmalarda destek sağlanmıģtır. Gelen talepleri toplayıp Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler müdürlüğü ile ortak çalıģmalar yürütülmesi sağlanmıģtır. 2-Faaliyetler 2012 Yılı faaliyetlerimizi Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan çalıģmalarımızın tamamını 7 Merkezimizde yaptık. Bunlar sırasıyla; 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi Özdilek Sanat Merkezi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 91

92 19 Mayıs Gençlik Merkezi Atila Özer Karikatürlü Ev (Sanat evi) Kadın Sığınma Evi Esentepe Çocuk Merkezi Ayrıca Merkezde Proje Ofisi çalıģmaları ve Sağlıklı Ģehirler koordinatörlüğü ile yurt içi ve yurt dıģı bağlantılarımızı sağlamaktayız. 23 NĠSAN ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR MERKEZĠ 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde çevre mahallerden gelen öğrenci ve kursiyerlere aerobik, piyano ve gitar dersleri, tiyatro ve drama dersleri, 3 5 yaģ oyun grubu, sbs hazırlık ve etüt dersleri, jimnastik, modern dans, halk oyunları çalıģmaları, tekvando kursu ve kukla atölyelerinin yanı sıra baba destek programı, Ġngilizce, Almanca, Rusça, Ġspanyolca, Fransızca gibi eğitimler de vermektedir. Merkezden halen 3-17 yaģ arası 4250 öğrenci ve aerobik dersi, aile eğitim semineri vb. etkinliklere katılan 226 bayan, 39 erkek kursiyer faydalanmaktadır. Aylık Merkezimize veli ve öğrenci kiģi giriģ çıkıģ yapmaktadır. Merkezimizde etkinliklere devam eden öğrenci ve kursiyerlerin yıl ortalaması ay bazında aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. 92

93 DERSĠN ADI KATILIMCI SAYISI Kukla Atölyesi 45 Eğitsel Oyunlar (etkinlik sınıfları 3-4 yaģ) 205 Drama 165 Etüt 1112 Sbs Hazırlık 52 Modern Dans 603 Halk Oyunları 52 Tekvando 432 Aerobik 181 Oyun Grubu (3,5-6 yaģ) 120 Drama 133 Tiyatro 48 Piyano Dersi 30 Gitar Dersi 147 Baba Destek Programı 39 Anne Destek Programı 44 Devam eden Katılımcı Toplamı 3408 Toplam kayıtlı katılımcı 4250 Potansiyelin karģılanma oranı 75,48% Binada halen aerobik, tekvando, modern dans vb. derslerin verildiği bir spor salonu, 3-5 yaģ oyun grubunun yer aldığı tam kat okul öncesi bölümü, bölge okullarda okuyan öğrencilerin kullanımına açık olan bir kütüphane, çeģitli branģlarda eğitim vermekte olan müzik dersliği, sbs hazırlık kursları, etüt çalıģmaları vb. çalıģmalarda kullanılmakta olan üç etüt salonu ile tiyatro ve drama derslerinin verildiği aynı zamanda tiyatro ve koro gösterimlerinin sergilendiği, ses, sahne ve ıģık sistemleri mevcut çok amaçlı tiyatro salonu bulunmaktadır. 93

94 ÖZDĠLEK SANAT MERKEZĠ Atölye Programları bahar, yaz, güz dönemleri olmak üzere üç periyotta verilmektedir. Hafta içi ilköğretim okulları serbest etkinlik saatlerinde gelmekte, hafta sonları ise bireysel gelen öğrencilerden oluģturulmuģ sınıflarla eğitime devam etmektedir. Bunun dıģında Çocuk Esirgeme Kurumu, okulların özel sınıfları, Lösev, Tegv, GökkuĢağı gibi özel çocuklar sınıflarımız da mevcuttur. ÖZDĠLEK SANAT MERKEZĠ KAYIT VE KATILIMCI SAYILARI MERKEZĠMĠZDEKĠ DERSLER ALINAN KAYIT SAYISI KATILIMCI SAYISI SERAMĠK RESĠM CAM B.RESĠM LÜLETAġI Y.DRAMA PĠYANO ġan RKM UÇAK K.OYUNCAK YAPIMI KEMAN EDEBĠYAT GĠTAR HEYKEL 5 5 ĠNGĠLĠZCE GENEL TOPLAM Çok Amaçlı Salon Etkinliklerimiz Salonumuz haftalık yaratıcı drama dersleri dıģında, her hafta tiyatro ve sinema gösterimi için kullanıldığı gibi, çeģitli gruplar rutin haftalık çalıģmalar da yapmaktadırlar yılında salondan faydalanan gruplar, Es Es Bando, MeĢk Derneği, Küba Dostluk Derneği, Feyza-Koray Arjantin Tango grubu, Emo Tango grupları, YaĢayan Tiyatro, Frigya Ritm 94

95 Grubu, THM Korosu vb. dir. Çok amaçlı salonda yürütülen faaliyetlerle merkezimize bir sene içinde kiģi giriģ yapmıģtır. Bahçe Etkinliklerimiz Yaz aylarında bahçemizde düzenli olarak yazlık, sinema, canlı müzik ve muhtelif konser etkinliklerimiz olması yanında sergiler, toplu yemekler ve panayırlar da düzenlenmiģtir. Sanat ÇalıĢtayı nda da bahçemiz kullanılmıģtır. Ayrıca mahalle kadınlarımız bahçemizde topluca aerobik yapmaktadırlar. Bu etkinliklerin tümünden merkeze gelen kiģi sayısı 8000 i bulmuģtur. GökkuĢağı Cafe 2012 Nisan ayında açılan GökkuĢağı Cafe de kiģisel sergiler, gün toplantıları, dinletiler, toplu yemekler, kokteyller, rutin birim toplantıları, doğum günleri, niģan vb. etkinlikler olmaktadır. Cafe nin Merkezimize gelen sayısına katkısı 3000 kiģiyi bulmuģtur. Tasarım Grubu Merkezimizde belediye için hediyelik ürünler tasarlayıp üretmektedirler YILI ETKĠNLĠKLERĠ 3. Ulusal Sanat ÇalıĢtayı : Merkezimizde 29 ünlü Ressamın katılımıyla gerçekleģen Sanat ÇalıĢtayı yaklaģık bir hafta sürmüģtür. Yapılan eserler Belediye Hizmet Binasında sergilenmiģtir. ÇalıĢtay esnasında merkezimizi yaklaģık 2000 kiģi ziyaret etmiģtir. 23 Nisan Kutlamaları : Kanatlı AlıĢveriĢ Merkezinde düzenlenen 23 Nisan etkinliğin de, çocuklarımızın merkezimizde yaptığı el iģleri sergilenmiģtir. Çocukların dileklerini asmaları için dilek ağaçları hazırlanmıģ, dilek balonları havaya bırakılmıģtır. TiĢörtlerin üzerine baskı ve resimler yapılarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanmıģtır. Etkinliğe yaklaģık 1000 kiģi katılmıģtır. Sing in on the train :Avrupa nın farklı ülkelerinden oluģan müzik gurubu Türkiye yi trenle gezip her Ģehir de bir gün program yapan uluslar arası gençlik etkinliğine merkezimizde toplam 200 kiģi katılmıģtır. Yazlık Sinema : AçılıĢ programına usta oyuncu Engin ÇAĞLAR ın konuk olduğu yazlık sinema etkinliklerimiz, Haziran ayında baģlamıģ ve yaz boyunca devam etmiģtir. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte Eski Türk Filmleri gösterilmiģtir. Katılımın 4000 i bulduğu etkinliğimiz halk tarafından büyük ilgi görmüģtür. Canlı Müzik : Haziran - Temmuz - Ağustos ayları boyunca her hafta PerĢembe günleri saksafonla yapılan jaz müzik etkinliği halka açık ve ücretsiz olarak yapılmıģtır. Etkinliğimiz yaz boyunca devam etmiģtir. Etkinliğe yaklaģık 1000 kiģi katılmıģtır. Hurdadan Heykele ÇalıĢtayı : Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen çalıģtayda, hurda metallerden heykeller yapılmıģtır. ÇalıĢtayı yaklaģık 200 kiģi ziyaret etmiģtir. 95

96 Bahar Konseri : Bahar Konseri ġan öğrencileri tarafından Klasik Batı Müziğinden Aryantikler ve 70 lere iz bırakan Klasik Pop Batı Müzikleri seslendirilmiģtir. Misafirlerin keyifle dinlediği konserde yaklaģık 100 katılımcı vardı. Tiyatro Gösteri Programı : Üniversiteli gençlerden oluģan doğaçlama tiyatro gurubu Ekim ayından itibaren her Cumartesi merkezimiz de ücretsiz olarak sahne almaya baģlamıģlardır. Ġlginin oldukça yoğun olduğu gösteriye yaklaģık 4000 kiģi katılmıģtır. Cuma Sinemaları : Kasım ve Aralık aylarında yapılan Cuma Sinemasın da Yeni Türk Filmleri ücretsiz olarak gösterilmiģtir. Gösterimlere yaklaģık 200 kiģi katılmıģtır. MERKEZĠMĠZDE AÇILAN SERGĠLER KiĢisel Baskı Resim Sergisi Katılımcı Sayısı : 250 Amatör Fotoğraf Sergisi Katılımcı Sayısı : 100 Karma Resim Sergisi Katılımcı Sayısı : 300 Karma Fotoğraf Sergisi Katılımcı Sayısı : 500 Merkezimize 2012 yılı içinde toplam kiģi giriģ yapmıģtır. ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ EskiĢehir kültür ve sanat hayatına derin bir soluk getiren kültür merkezi, tiyatro ustalarını ağırlayarak seyirciye perdelerini açmıģtır Dünya sinemalarının unutulmaz filmleri 8500 izleyiciyle buluģmuģtur. Her Pazar çocuklarımız, aileleriyle birlikte çeģitli çizgi filmlerini izleme keyfini yaģamıģlardır. ġef Ġnci Çayırlı yönetimindeki Türk sanat müziği konserleri ve diğer konserler büyük ilgiyle karģılanmıģtır. Bu konserlere 4000 izleyici katılmıģtır. 96

97 Her ay yapılan kent & kültür söyleģileri 8000 kiģinin katılımıyla karikatüristler, bilim adamları, milletvekilleri, yazarlar, Ģairler, sanatçı ve sanatsever buluģmaları gerçekleģmiģtir. Kent sanatçısını tanıyor programlarıyla EskiĢehirliler sanatçılarını yakından tanıma olanağı bulmuģlardır. Zübeyde Hanım kültür merkezi bu yıl da okulların yıl sonu etkinliklerine kapı açmıģ ve düzenlenen diğer etkinliklerle kiģiyi ağırlamıģtır sezonunda Merkezimiz kiģiyi kültür, sanat ve bilimle buluģturmuģtur. 19 MAYIS GENÇLĠK MERKEZĠ SERTĠFĠKALI KURSLAR: 19 Mayıs Gençlik Merkezi, TepebaĢı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halkeğitim Merkezi nin desteği ile açılan sertifikalı kurslar ile EskiĢehir deki gençlerin kiģisel geliģimlerine destek olmayı ve iģ bulma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır yılının Ocak-Aralık ayları içerisinde yaklaģık 300 genç bu kurslardan faydalanmıģtır. Fotoğrafçılık Kursu: Gençlik Merkezi nin sertifikalı kurslarından biri olan Fotoğrafçılık Kursu 2012 yılının Mart ayında baģlamıģ ve 20 öğrenci devam etmiģtir. Ekim-Aralık döneminde de 30 kiģi katılmıģtır. Toplamda 50 kiģi bu yıl içerisinde bu kurstan faydalanmıģtır. Grafik Tasarım Kursu: Gençlik Merkezi nin sertifikalı kurslarından biri olan Grafik-Tasarım Kursu 2012 yılının Mart ayında baģlamıģtır. Derslere Mart-Haziran 2012 döneminde 20 öğrenci devam etmiģtir. Ekim-Aralık döneminde de 20 kiģi katılmıģtır. Toplamda 40 öğrenci yıl içerisinde bu kurstan faydalanmıģtır. 97

98 Fransızca Kursu: Fransızca Kursu 2012 yılının Ekim ayında baģlamıģtır. Derslere 2012 yılının Ekim-Aralık döneminde de 20 kiģi katılmıģtır. Ġngilizce Kursu: Ġngilizce Kursu 2012 yılının Ocak Haziran aylarında gönüllü eğitmenlerle gerçekleģmiģtir ve bu dönemde dersler 4 (dört) grup halinde yapılmıģ; toplamda 100 öğrenci faydalanmıģtır. Ekim-Aralık döneminde ise TepebaĢı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halkeğitim Merkezi nin desteği ile tek grup Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Toplamda 20 kiģi derslere katılmıģtır. Bu kurstan toplamda 120 kiģi faydalanmıģtır. Diksiyon Kursu: Diksiyon Kursu 2012 yılının Mart ayında baģlamıģ ve Mart Haziran aylarında 2 (iki) grup halinde yapılmıģ; 60 öğrenci faydalanmıģtır. Ekim-Aralık döneminde ise tek grup Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Bu dönem içerisinde 50 kiģi derslere katılmıģtır yılı içerisinde 110 kiģi Diksiyon Kursuna katılmıģtır. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu: Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu 2012 yılının Ekim-Kasım aylarında yapılmıģ ve bir grubun dersi toplamda bir ay sürmüģtür. Ġlk grup 20 kiģilik eğitimle tamamlanmıģtır. Aralık döneminde ise ikinci grubun dersleri baģlamıģtır; bu gruptan da 25 kiģi derslere katılmıģtır. Eğitimden toplamda 55 kiģi faydalanmıģtır. GÖNÜLLERLE YÜRÜTÜLEN KURSLARIMIZ HAKKINDA: 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından açılan ve üniversite öğrencisi gençlerin desteği devam eden kiģisel geliģim kursları eğitim veren ve eğitim alan gençlere karģılıklı fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Ocak-Aralık ayları içerisinde yaklaģık 500 genç bu kurslardan faydalanmıģtır. Yaratıcı Drama Kursu: Yaratıcı Drama Kursu 2012 yılının Mart ayında baģlamıģ ve ilk iki grup Mart-Haziran aylarında Gençlik Merkezi nde devam etmiģtir. Bu dönemdeki Yaratıcı Drama derslerinden toplamda 40 öğrenci faydalanmıģtır. Yaz döneminde ise, Temmuz-Eylül ayları arasında dersler devam etmiģ ve bu gruptan da 20 kiģi faydalanmıģtır. Ekim-Aralık döneminde ise kıģ dönemi kursu devam etmiģtir. Bu gruptan da 20 kiģi derslere katılmıģtır. Eğitimden toplamda 80 kiģi faydalanmıģtır. Keman Kursu: Keman Kursları 2012 yılının Nisan ayında baģlamıģ ve ilk iki grup Nisan-Haziran aylarında Gençlik Merkezi nde devam etmiģtir. Bu dönemdeki Keman Dersleri 5 er kiģilik iki grup halinde yapılmıģtır. Ekim-Aralık döneminde ise bir baģlangıç, bir ileri seviye olmak üzere yine iki grup halinde dersler devam etmektedir. Bu gruplardan da 5 er kiģi derslere katılmıģtır. Eğitimden toplamda 20 kiģi faydalanmıģtır. Bağlama Kursu: Bağlama Kursları 2012 yılının Kasım ayında baģlamıģtır ve 15 kiģilik bir grupla devam etmektedir. Rusça Kursu: Rusça Kursu 2012 yılının Haziran ayında baģlamıģ Aralık ayında son bulmuģtur ve toplamda 20 kiģi bu kurstan faydalanmıģtır. Ġngilizce KonuĢma ( Speaking) Kursu: Speaking Kursu 2012 yılının Mart Haziran ayında Anadolu Üniversitesi nde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini alan öğrenciler tarafından verilmiģtir. Bu gruptan 15 kiģi faydalanmıģtır. Ekim ayında baģlayan ve hala devam eden Speaking 98

99 Kursunu ise Amerikalı bir gönüllü eğitmen vermektedir. Bu dersten de 15 kiģi faydalanmaktadır. Toplamda 30 kiģi bu derslere katılmıģtır. Latin Dansları Kursu: Latin Dansları Kursu 2012 yılının Temmuz-Ağustos aylarında baģlamıģtır. Bu gruptan 20 kiģi faydalanmıģtır. Kasım ayında baģlayan ve hala devam eden ikinci gruptan ise 20 kiģi faydalanmaktadır. Toplamda 40 kiģi bu derslere katılmıģtır. Dart Atölyeleri: Dart Atölyesi 2012 yılının Eylül ayında baģlamıģtır ve Aralık ayına kadar her hafta ÇarĢamba günü devam etmiģtir. Her atölyeye farklı kiģiler katılma fırsatı bulmuģtur, toplamda 30 kiģi bu etkinlikten faydalanmıģtır. Ney, Gitar, Ġktisat, Genel Muhasebe, Bilgisayar, Satranç Kursları: Bu beģ kurs 2012 yılının Ocak Haziran ayları arasında devam etmiģtir. Bu kursların her birine 20 öğrenci katılmıģ ve kurslar Haziran ayında son bulmuģtur. Bu kurslara toplamda 100 öğrenci katılmıģtır. Üniversiteye Hazırlık Kursu: Üniversiteye Hazırlık Kursu, Eğitim-Sen EskiĢehir ġubesi ne bağlı gönüllü öğretmenler tarafından verilmektedir. Kurslar 2012 yılının Eylül ayında baģlamıģ ve hala devam etmektedir. Bu kurstan toplamda 50 kiģi faydalanmaktadır. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Etütleri: Gönüllü üniversite öğrencilerinin eğitmenliğinde yürütülen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Türkçe, Ġngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi alanlarında etütler 2012 yılının ġubat Aralık ayları içerisinde Bahar, Yaz, Güz olmak üzere üç dönemde devam etmiģtir. Toplamda 30 gönüllü ile 50 ilk ve ortaöğretim öğrencisine hizmet sunulmuģtur. YARIġMALAR I. Bilim ve Teknoloji Günleri: Anadolu Üniversitesi IEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü ve TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nin iģbirliği ile gerçekleģen I. Bilim ve Teknoloji Günleri: Enstrüman Yapma YarıĢması Nisan 2012 tarihlerinde yapılmıģtır. Etkinlikte üniversite ve lise öğrencisi gençler buluģturularak eğlenceli vakit geçirmeleri ve birbirleriyle etkileģime geçmeleri sağlanmıģ; yarıģma sonucunda da birinci gelen lise öğrencilerine küçük ödüller verilmiģtir. I.PES 2013 (Playstation) Turnuvası: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve Ekim 2012 tarihlerinde yapılan I.Pes 2013 Turnuvası na toplamda 222 kiģi katılmıģtır. Elemeler sonucu birinci, ikinci ve üçüncü belirlenmiģ ve ödülleri verilmiģtir. EĞLENCE 19 Mayıs Kokteyli: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi olarak 19 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen 19 Mayıs Kokteyli 50 kiģinin katılımıyla gerçekleģmiģtir. Etkinlikte Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması yapılmıģ ve ayrıca Gençlik Merkezi nde gönüllü olarak görev yapan eğitmenler de TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından TeĢekkür Belgeleri verilmiģtir. HoĢ geldin -Karaoke Partisi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi; 29 Eylül Cumartesi günü gerçekleģtirdiği açılıģ partisi ile Eğitim - Öğretim yılına merhaba dedi. Partide EskiĢehir'in sevilen gruplarından 'Soup Opera' sergiledikleri canlı performans ile gençleri 99

100 eğlendirdi ve gençler 'Soup Opera'nın canlı müziği eģliğinde karaoke yaptı. Karaoke Partisinde TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç, gençlerle sohbet etti. Etkinliğe toplamda 150 kiģi katıldı. II. Geleneksel Kahvaltı BuluĢması: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 17 Kasım Cumartesi günü gerçekleģtirilen II. Geleneksel Kahvaltı BuluĢmaları ile çeģitli gençlik grupları ve Gençlik Merkezi gönüllüleri TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya geldi. Etkinliğe toplamda 250 kiģi katıldı. Mızıka BuluĢmaları: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Mızıkadam Müzik Grubu nun ortaklığı ile düzenlenen Mızıka BuluĢmaları 2012 yılının Ocak, Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleģmiģtir. Etkinliklerde yaklaģık 30 kiģi katılımcı ve dinleyici olarak bulunmuģ, beģ etkinliğe toplamda 150 kiģi katılmıģtır. GEZĠ Trekking (Doğa YürüyüĢü): TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Trekking (doğa yürüyüģü) günleri 06 Ekim 2012 Cumartesi gününden beri her hafta Cumartesi günü Profesyonel Dağcı Hüseyin Dönmezoğlu eģliğinde gerçekleģmektedir. YürüyüĢ, EskiĢehir'e 35 km uzaklıkta olan Sarıcakaya ilçesine Avlakkaya Parkurunda yapılıyor. Ekim-Aralık ayları dâhilinde etkinliğe toplamda 330 kiģi katılmıģtır. Anıtkabir Gezisi: Atatürk ün ölümünün 74. yılı olan 10 Kasım 2012 Cumartesi günü, TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri Anıtkabir i ziyaret etti. Toplamda 18 kiģi bu geziye katıldı. SERGĠ I.Grup Fotoğrafçılık Kursu Öğrencileri Sergisi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 2012 yılının Mart-Haziran ayları arasında düzenlenen Fotoğrafçılık Kursu sonunda kurs öğrencileri bir fotoğraf sergisi düzenlemiģtir. Toplamda 50 fotoğraf Gençlik Merkezi nde sergilenmektedir. BĠLGĠLENDĠRME Sağlık Bilgilendirmeleri: EskiĢehir Gençlik DanıĢma ve Sağlık Hizmetleri Merkezi ve TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nin iģbirliği ile gerçekleģen "Gençler Ġçin Sağlık Bilgilendirme Toplantıları"na 110 kiģi katılmıģtır. Etkinlik 25 Eylül ve 26 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleģmiģtir. A.B. Gençlik Programları Bilgilendirmeleri: Ġlk olarak 2012 yılının ġubat ayında Deneyimsel Eğitim Merkezi nin desteği ile gerçekleģen Avrupa Birliği Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları na 100 kiģi katılmıģtır. Ekim ayında Eurodesk Yerel Temas Noktası olan TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ise Kasım-Aralık aylarında toplamda 100 kiģiye A.B. Gençlik Programları ve Fırsatları hakkında bilgi vermiģtir. Toplamda 200 kiģi yıl içerisinde bu bilgilendirme hizmetinden faydalanmıģtır. 100

101 EskiĢehir Hakkında Bilgilendirme ve Destek Standı: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi olarak Eylül 2012 tarihleri arasında, üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere ve ailelerine yönelik Gençlik Merkezi önünde Bilgilendirme ve Destek Standı kurulmuģtur. Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri olarak bu etkinlik dâhilinde toplamda 600 kiģiye hizmet verilmiģtir. Stantlarda Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hazırlanan EskiĢehir i Kullanma Kılavuzu ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi Tanıtım BroĢürü dağıtılmıģtır. ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Günleri: Gençlik Merkezi nin ĠġKUR ile ortaklaģa gerçekleģtirdiği ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı günlerinde; ĠġKUR DanıĢmanları, gençlere iģ ararken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, gençlerin Ģimdiden kendilerine gelecek hedefi belirlemelerinin önemini, düzgün bir CV ye sahip olmaları ve bunu nasıl yapabileceklerinin yöntemlerini, iģ görüģmesinde neler yapılacağını bilmeleri gerektiğini anlatmaktadır. 14 Kasım 2012 tarihinden itibaren her ayın ikinci ve dördüncü ÇarĢamba sı gerçekleģen etkinlikten bugüne kadar toplamda 50 kiģi faydalanmıģtır. Psikoloji Günleri: 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Kendini Tanımaya Ne Dersin? baģlığı altında Psikoloji Günleri 22 Kasım 2012 PerĢembe gününden itibaren her iki haftada bir devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümünde Doktora Öğrencisi olan Hasan Ayvalı tarafından verilen ve Kasım-Aralık aylarında devam eden seminerlerde Duygusal Zeka, Mutluluk, Kendi Hayatınızın Lideri Olun ve Psikolojik Zaman Yönetimi konuları iģlenmiģtir. GENÇLĠK MERKEZĠ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL PROJELER GENÇLERLE YAġLILAR HEP BĠRLĠKTE HUZUREVĠ PROJESĠ: Huzurevi ziyaretleri: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından 2012 yılının Mart ayında baģlatılan Huzurevi ziyaretleri dahilinde Safiye-Gönül Bayar Huzurevi ndeki yaģlılar ile Gençlik Merkezi ndeki gençler buluģturulmaktadır. Her ay yapılan ziyaretlerde Gençlik Merkezi personeli ve gönüllüleri olarak toplam 15 kiģi katılmaktadır. Mart Aralık ayları arasında etkinliğe toplamda 50 gönüllü katılmıģtır. Gençlik Merkezi nde MeĢk Derneği & ÖzdüĢüm Oyuncu Atölyesi & Huzurevi BuluĢması: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi, EskiĢehir Türk Sanat Musikisi MeĢk Derneği ve ÖzdüĢüm Oyuncu Atölyesi iģbirliği ile düzenlenen Huzurevi BuluĢması ile Safiye-Gönül Bayar Huzurevi ndeki yaģlılar Gençlik Merkezi nde misafir edilmiģtir. 1 Nisan 2012 günü gerçekleģen etkinlikte ÖzdüĢüm Oyuncu Atölyesi bir orta oyun sahnelemiģ, ardından MeĢk Derneği Türk Sanat Müziği Konseri vermiģtir. Etkinlikte huzurevinden 20 kiģi, MeĢk Derneği nden 30 kiģi, ÖzdüĢüm den 20 kiģi, Gençlik Merkezi Gönüllüleri nden 30 kiģi katılmıģtır. Toplamda 100 kiģi bu etkinlikte yer almıģtır. Huzurevi Sakinleri ile Tiyatro Ġzleme Keyfi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Tiyatro Poetika iģbirliği ile düzenlenen Huzurevi Sakinleri ile Tiyatro Ġzleme Keyfi, 03 Haziran 2012 tarihinde gerçekleģmiģtir. Safiye-Gönül Bayar Huzurevi Sakinleri, Anadolu Üniversitesi içinde yer alan Sinema Anadolu da Tiyatro Poetika nın tiyatro oyununu izlemiģtir. Etkinlikte huzurevinden 20, Gençlik Merkezi gönüllülerinden 10, Tiyatro Poetika dan 30 kiģi olmak üzere toplamda 60 kiģi yer almıģtır. 101

102 GENÇLER LÖSEV Ġ YALNIZ BIRAKMIYOR: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi 9 Mayıs 2012 ÇarĢamba günü LÖSEV tarafından düzenlenen LÖSEV Tırı EskiĢehir de etkinliğine 15 kiģilik gönüllü grubu ile katılmıģtır. Ayrıca 30 Mayıs - 5 Haziran Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası olması nedeniyle, LÖSEV EskiĢehir ġubesi tarafından düzenlenen yürüyüģte 19 Mayıs Gençlik Merkezi de yer almıģtır. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN KĠTAP TOPLAMA KAMPANYASI: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Ġlköğretim Öğrencileri Ġçin Kitap Toplama Kampanyası 2012 yılının Kasım ayında baģlamıģtır. Öncelikle EskiĢehir in çevre ilçe ve köylerine yapılacak kitap yardımında Türk ve Dünya Klasikleri ve test kitapları toplanmaktadır. GENÇLĠK MERKEZĠ NDE DĠĞER GRUPLAR SERGĠLER Aktif Felsefe Derneği Filozoflar Geçidi, Çikolata, Enerji Konulu Karikatür, Kayıp Uygarlıklar, GeçmiĢten Günümüze Maya Dünyası, AhĢap Oyuncaklar, Cam Sergisi EskiĢehir Deneyimsel Eğitim Merkezi Focus On (Öğrenci DeğiĢim Projesi Fotoğraf Sergisi) EskiĢehir Eğitimciler Derneği Çanakkale Zaferi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Karma Sergi lerini 2012 yılının Ocak-Aralık ayları arasında TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. TĠYATRO ÇALIġMALARI Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübüne bağlı olarak çalıģma yapan ÖzdüĢüm Oyuncu Atölyesi,YaĢayan Tiyatro Grubu ve Tiyatro Poetika, EskiĢehir Sanatçılar Derneği, EskiĢehir Genç Oyuncular Tiyatro Grubu, Nabium Tiyatro Grubu, Destek Tiyatro Grubu tiyatro oyunu için çalıģmalarını 2012 yılının Ocak-Aralık ayları arasında TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. TOPLANTILAR ve EĞĠTĠMLER Toplum Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve IEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, Robot Kulübü, Anadolu Üniversitesi Atatürkçü DüĢünce Kulübü, Kalite Kulübü, Psikolojik Testler Grubu, Kariyer Kulübü, DüĢünce ve Hukuk Kulübü, Ġstatistik Kulübü, GüneĢ Arabası Grubu, DĠSK, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı EskiĢehir ġubesi, TepebaĢı Belediyesi Sağlıklı ġehir Hareketleri Grubu, Temel Sinema Eğitimleri, Anneler Halk Oyunları Topluluğu, Tango Grubu toplantı ve eğitimlerini 2012 yılının Ocak-Aralık ayları arasında TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde yapmıģtır. 102

103 AY KATILIMCI SAYISI ETKĠNLĠK SAYISI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM ATĠLA ÖZER KARĠKATÜRLÜ EV(SANAT EVĠ) Ziyaretçi sayıları 16 Mart 2011 tarihinden itibaren tutulmaya baģlanmıģtır. Ziyaretçi sayısı etkinlik ve serginin açılıģ günü tutulmamaktadır. Ziyaretçi sayısı hava durumuna göre değiģim göstermektedir. Bu metinde 2012 yılı içerisinde ev sahipliği yapılan etkinliklerin bilgilerine ulaģılacaktır. Ocak 2012 ayında herhangi bir baģvurunun olmaması sebebiyle etkinlik yapılmamıģtır. ġubat ayında 211, Mart ayında 1460, Nisan ayında 1858, Mayıs ayında 2931, Haziran ayında 928, Temmuz ayında 249 kiģi yapılan etkinlik ve sergileri ziyaret etmiģtir. Ekim ayında ise Altın Ayaklar Projesi ve Atila ÖZER Karikatürlü Ev hazırlıklar yapılmıģtır. projesi için Belediyemizin gözde sanat merkezlerinden biri olan Sanat Evi, 03 Kasım 2012 tarihinde geçen yıl geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan EskiĢehir in önde gelen karikatüristlerinden Prof. Atila Özer in anısına Karikatürlü Ev e dönüģtürülmüģtür. 103

104 TepebaĢı Belediyesi Sanat Evi nin adı ve iģleyiģi değiģmiģ, TepebaĢı Belediyesi Atila ÖZER Karikatürlü Ev olarak çok sayıda davetlinin katılımıyla açılıģı gerçekleģtirilmiģtir. Bölgemizdeki okullardan temin edilecek olan on yaģ ve üzeri yaģ grubu çocuklara hafta sonları onar kiģilik gruplar halinde karikatüristler tarafından karikatür eğitimi verilecektir. Kasım ayında 1820, Aralık ayında 2354 kiģi yapılan etkinlik ve sergileri ziyaret etmiģtir. TepebaĢı Belediyesi Sanat Evi toplamda (8) sekiz ay içerisinde (25) yirmi beģ etkinliğe ev sahipliği yapmıģ, bu etkinlikler süresince (11811) on bir bin sekiz yüz on bir kiģi Sanat Evimizi ziyaret etmiģtir. Yapılan alan sıralamasına göre; seramik alanında1, resim alanında10, fotoğraf alanında 1, el emeği alanında3, yılsonu alanında,3, çikolata alanında 4 ve diğer alanda 3 olmak üzere toplam 25 etkinlik yapılmıģtır yılında 8 ayda 25 etkinliğe ev sahipliği yapmıģ ziyaretçimize ulaģılmıģtır. Faal olma durumumuzda 1 ay ve 8 etkinlik azalma olsa dahi ziyaretçi sayımız 177 kiģi olarak artıģ göstermiģtir. KADIN SIĞINMA EVĠ Kadın Sığınma Evin de tarihinden tarihine kadar 35 kadın ve 35 çocuk kalmıģtır. KADIN SIĞINMA EVĠ NDE VERĠLEN HĠZMETLER Psiko-sosyal destek,hukuksal destek, Ġstihdam desteği, Ekonomik destek, Eğitim desteği, Sağlık desteği, EĢya ve kıyafet desteği, Sosyal Aktivite, Grup ÇalıĢmaları, Refakat, Nakil desteği, KiĢisel Ġhtiyaçlar. KADIN SIĞINMA EVĠNDE KALAN KADIN VE ÇOCUKLARIN KATILDIKLARIN ETKĠNLĠKLER KADIN Belediye nin düzenlemiģ olduğu Ģehir içi ve Ģehir dıģı gezi ve piknikler, Anadolu Üniversitesi Tiyatro ve Sinema Festivalleri, ġehir içinde düzenlenen farklı toplantı, panel, kadınlar günü, anneler günü vb etkinliklere, BüyükĢehir Belediyesi Tiyatro Festivali, Espark Cinebonus Sinemalarındaki film gösterimleri. ÇOCUK Kurum içinde düzenlenen animasyon &çizgi film gösterimine, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi nde düzenlenen yaz kurslarına, Kurum içinde çocuklarla resim yapma, kitap okuma vb. faaliyetlere, BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatroları na, Anadolu Üniversitesi Tiyatro ve 104

105 Sinema Festivalleri, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı gezisine, Özdilek Sanat Merkezi nin açılıģ etkinliklerine, yaz kurslarına (resim, baskı, seramik vb) YILI KADIN SIĞINMA EVĠ ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ Aylık Kadın Çocuk Sayısı AY KADIN ÇOCUK OCAK 9 11 ġubat 8 5 MART 1 0 NISAN 1 1 MAYIS 4 7 HAZIRAN 5 8 TEMMUZ 7 3 AĞUSTOS 0 0 EYLÜL 0 0 EKIM 0 0 KASIM 0 0 ARALIK 0 0 YAġ GRUPLARINA GÖRE KADIN SAYISI KADIN KADINLARIN GELDĠKLERĠ YER KADIN ġehġr ĠÇĠ ġehġr DIġI TOPLAM KADINLARIN KALIġ SÜRELERĠ KADIN 1-15 GÜN GÜN 1-3 AY 3-6 AY 6-9 AY 9-12 AY KSE SONRASI YAġAM KADIN KOCASINA GERĠ DÖNDÜ AĠLESĠNE GERĠ DÖNDÜ EV KĠRALADI BAġKA KSE'YE NAKĠL DĠĞER

106 PERSONELĠN KATILDIĞI FAALĠYETLER Toplantılar: KSE ve KDM ile ilgili araģtırma, geliģtirme toplantıları, EskiĢehir Sağlıklı Kent Hareketi (ESKH)nin Eğitim Seti Kadın Alt Grubu toplantıları, KSE de kalan ya da Ģehir genelinde Ģiddet mağduru kadınların istihdamına yönelik proje için toplantılar, TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu tarafından Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Ortak Programı çerçevesinde Bursa Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Bursa, EskiĢehir, Bilecik bölgesi Bilgi ve Deneyim PaylaĢım Platformu Toplantısı, EskiĢehir Valiliği nde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun Uygulanması ve Kadınlara ve Çocuklara Yönelik ġiddet Hareketleri ile Ġlgili Koordinasyon Toplantısı, AsayiĢ ġube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Sığınma Evleri nin Güvenliği temalı toplantıları yapılmıģtır. Osmangazi Üniversitesi Kadın AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi(ESKAM) tarafından düzenlenen 1. Kadın AraĢtırmaları Sempozyumu nda Kadın Sığınma Evi nde kalan Kadın ve Çocuklara Yönelik ÇalıĢmalar: TepebaĢı Belediyesi Örneği baģlıklı sunum gerçekleģtirilmiģtir. Engelli Kadınlara Yönelik Farkındalık Projesi ne katılım sağlanmıģtır. Kadın DanıĢma Merkezi'nde gerçekleģtirilen 'Çocuk Hakları' isimli eğitim çalıģmasına katılım sağlanmıģtır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslar arası Sosyal Adalet ve Ev Ġçi ġiddet Konferansına katılım sağlanmıģtır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü öğrencileriyle ġiddet ve Kadın Sığınma Evi konulu söyleģi gerçekleģtirilmiģtir. KAMER in EskiĢehir genelinde yerel ağ oluģturma amacıyla gerçekleģtirmiģ olduğu eğitim çalıģmalarına katılım sağlanmıģtır. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik ġiddet konulu sunumlar yapılmıģtır. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle Kadına Yönelik ġiddet ve TepebaĢı Belediyesi Kadın Sığınma Evi Örneği konulu söyleģi gerçekleģtirilmiģtir. BüyükĢehir Belediyesi Kadın DanıĢma Merkezi nde gerçekleģtirilen Kadın DanıĢma Merkezlerinde ÇalıĢanlara Yönelik Cinsel ġiddet Farkındalık Atölyesi ne katılım sağlanmıģtır. Kamer in gerçekleģtirmiģ olduğu Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Atölyesi ne katılım sağlanmıģtır. Beldeevlerinde Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu atölyeler gerçekleģtirilmiģtir. 106

107 Kamer Vakfı nın Diyarbakır da gerçekleģtirdiği Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Atölyesi Eğitici Eğitimi ne katılım sağlanmıģtır. ESENTEPE ÇOCUK MERKEZĠ Ġlk etkinliklerimize 13 Kasım 2012 de baģladık. Merkezin fiziki koģulları dikkate alınarak oluģturulan programlar, planlanan yaz etkinlikleriyle zenginleģecektir. Merkezimizde, öncelik çocuk etkinliklerine verilmiģ olsada annelere ve babalara yönelik programlarda planlanmaktadır. Eğitmen kadromuz, alanlarında uzman eğitimcilerden oluģmaktadır. Üç oda bulunan merkezde tüm odalar çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. Etkinliklerimiz neler? Oyun Sınıfları, Drama, Annelere yönelik el iģi atölyesi, Kayıtlı öğrenci sayısı 182 halen devam eden 133 öğrencidir. Oyun sınıflarına devam eden öğrenci sayısı: 83 (7 grup var), 2007 ve 2008 doğumlu öğrencilerimiz (3 grup) Haftada dört saat etkinliklere katılıyor, 2010 doğumlu öğrencilerimiz (1 grup) Haftada bir gün 1,5 saat, 2009 doğumlu öğrencilerimiz (3 grup) Haftada bir gün 1,5 saat Oyun sınıfı etkinliklerimiz öğrencilerin kaba ve ince motor geliģimini dikkate alarak düzenleniyor. Drama dersine kayıtlı öğrenci sayısı: 10 Kukla Atölyesine devam eden öğrenci sayısı: 14 Eli iģi atölyelerine katılan kadınlar:

108 PĠġMĠġ TOPRAK SEMPOZYUMU PiĢmiĢ toprak genellikle kayaların dıģ etkiler altında parçalanması ile oluģan kilin elde iģlenerek piģirilmesi esasına dayanan ve MÖ 6000 yıllarına dayanan köklü bir geçmiģi olan malzemeye verilen addır. PiĢmiĢ toprak, uzun ömürlülük, su ve ateģe dayanıklılık, renk çeģitliliği, ve estetik görünüm özellikleri ile bir çok farklı alanda kullanılabilmektedir. Medeniyetlerin binlerce yıldır, sosyal ve kültürel geliģimine katkıda bulunan, en eski seramik buluntularının karģılaģıldığı Anadolu topraklarında, Selçuklular dan Osmanlılar a devredilen, EskiĢehir ve çevresinin de önemli bir kültürel mirası olan, piģmiģ toprak geleneği, bugün Türk Seramik Sanatı ve Osmanlı mirası eserler ile yaģatılmaktadır. Ortaya çıkıģından bugüne temel ihtiyaçların karģılanmasında kullanılabilirliği ile tarihimizde önemli bir geçim kaynağı oluģturmuģ piģmiģ toprak üretimi, babadan oğula geçen ancak bugün endüstriyel üretimin etkileri ile kuģaklar arası aktarımı giderek azalmakta olan bir zanaattır. EskiĢehir ve çevresinde binlerce yıldır yapılan üretimi geleneksel olarak devam ettiren çömlekçilik sanatı ve TepebaĢı Bölgesi nde Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan tuğla kiremit fabrikaları, piģmiģ toprağın EskiĢehir in kent kimliğinin bir parçası olduğunun somut göstergeleridir. EskiĢehir in bu yönünün tanıtılmasını, kentin geçmiģinin ve kültürel bir mirasının unutulmamasını sağlamak amacı ile; bu üretim alanının temel alt yapısını geliģtirmek ve sanayisinin geliģimine katkı sağlamak, EskiĢehir i gerek ülkemiz gerek dünya kamuoyunda bir kültür ve sanat organizasyonu içerisinde sunarak yerel turizmi uluslararası boyuta taģımak amacıyla 2001 yılında ilki düzenlenen EskiĢehir Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu nun altıncısı, Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenmiģtir. EskiĢehir halkının olduğu kadar, yerli ve yabancı turistin de ilgisini çeken Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumları boyunca düzenlenen etkinlikler; Sanatçı, usta ve zanaatkarların üniversite öğrencileri ve diğer ziyaretçilerle birlikte çalıģtığı uygulamalı etkinlikler PiĢmiĢ toprağın, mühendislik, arkeoloji ve sanat alanlarında tartıģıldığı tarihsel ve güncel birikimlerin paylaģıldığı bilimsel etkinlikler Sempozyum alanı ve çevresinde düzenlenen, katılımcıların piģmiģ toprak kültürünü tanımasını sağlayan sosyal etkinlikler olmak üzere 3 alanda gruplandırılabilir. Sanatsal ve akademik etkinlikler dıģında kalan sosyal etkinlikler, her kesime hitap edebilecek ve ücretsiz katılımlı olarak düzenlenen konser, söyleģi, sergi, gösteri gibi etkinliklerdir. 108

109 2012 yılında Eylül tarihleri arasında gerçekleģtirilen 6. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu. yurt dıģından 6 ( Hindistan, Ġngiltere, Ġsveç, Macaristan, Sırbistan, Yunanistan)yurt içinden 5 sanatçı ve toplam 65 stajyer ve gönüllü öğrenci, Avrupa nın 10 ülkesinden (Avusturya, Ġspanya, Romanya, Ġngiltere, Portekiz, Macaristan, Ġtalya, Slovakya, Portekiz, Endonezya) 10 gönüllü günlük fanzinler hazırlamak suretiyle sempozyumu haberleģtirip medyada yaygınlaģmasını sağlamak üzere çalıģmalar yürüttüler. Tamamlanan sempozyum sonucunda ortaya çıkan 11 eser TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası ve Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı na yerleģtirildi. TepebaĢı Belediyesi nin bu yıl 6.sını düzenlediği Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu geleneksel Hünerli Eller PiĢmiĢ Toprak Kapta Yemek YarıĢması ġef Rüzgar Sünbül ün sunumuyla gerçekleģtirildi,amatör ve profosyonel dallarda yarıģma düzenlendi.türk Çin Ġpek Yolu Ekonomik ve Kültürel ĠĢbirliği Derneği nin katkılarıyla düzenlenen Çin WuĢi Sanat Topluluğu Gösterisi ve EskiĢehir in önemli müzik guruplarından Caka Konseri unutulmaz sempozyum akģamlarından birini daha yaģattı. Çin WuĢi Sanat Topluluğu dans ve geleneksel müzik örnekleri ile izleyenlere Uzakdoğu nun mistik ve büyüleyici havasını yaģatırken geceye katılan vatandaģların büyük ilgisiyle karģılaģtı. Düzenlenen birbirinden önemli etkinlikler, sergiler ve atölye çalıģmaları geleneksel bir üretim biçimi olan piģmiģ toprağın kent kültürünün bir parçası olarak yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrenim elemeanları sergisi, Muammer ÇAKI Seramik yarıģması koleksiyonu sergisi, Ġbrahim DEMĠREL piģmiģ toprak sempozyumları sergileri yapılmıģtır. Düzenlenen etkinlikler arasından amatör ve profesyonel kategorilerde düzenlenen Torna YarıĢması ise yine büyük ilgi gördü. Okullardan gelen çocuklar Sempozyum alanına kurulan gelecek nesil çamur atölyesinde yaptıkları oyuncak ve heykellerle alana renk kattılar. Sempozyumda ayrıca sanat dünyasının önemli isimleri Alpay ve Volkan KONAK Konserleri yapılmıģtır. ULUSAL SANAT ÇALIġTAYI EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi olarak, tüm hizmet süremizde düzenlediğimiz etkinlikler için sarf ettiğimiz enerji ve hissettiğimiz heyecanın önemli bir sebebi de, kültürel, 109

110 sanatsal ve tarihsel değerlere gösterdiğimiz özendir. Yapılan çalıģmaları, EskiĢehir i örnek gösterilen çağdaģ bir kent haline gelmesi sürecinde harcanan emek olarak yorumluyoruz. Düzenlenen sanat çalıģtayları da bize kent halkını ağırlamanın yanı sıra kente sanatsal bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaģatıyor. Sanatın sağlayacağı bireysel ve toplumsal getirileri göz önüne alarak programladığımız çalıģtaylar boyunca, liselerden öğrencilerin ve Ģehrimizdeki amatör sanatçıların çalıģma alanını ziyaret etmeleri ve sanatçılarla birebir iletiģim kurabilmelerinin, fikir paylaģımında bulunabilmelerinin, EskiĢehir için ileriye dönük kültürel ve sanatsal bir yatırım niteliği taģıyacağı kanaatindeyiz. EskiĢehir TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı, tüm bu amaçları doğrultusunda düzenlediği etkinliklere bir yenisini 2010 yılının Nisan ayında eklemiģtir. 31 Sanatçının katılımıyla gerçekleģtirilen 1.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 60 kadar eser, 2011 yılında yapılan 2.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 34 eser ve 2012 yılında yapılan bir hafta süren 3.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 48 eser, sanatçılar tarafından TepebaĢı Belediyesi'ne bağıģlanmıģ ve hizmet binamızda her gün yüzlerce vatandaģla buluģmaktadır.. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ KOROSU TepebaĢı Belediyesi tarafından oluģturulan koronun sanat yönetmeni ve koro Ģefi Devlet Sanatçısı Ġnci Çayırlı dır Yılında 17 erkek 20 kadınla çalıģmalarına devam eden koro, Ģu ana kadar 5 tane konser gerçekleģtirmiģtir. ANNELER HALK OYUNLARI TOPLULUĞU Ev hanımı, emekli, çalıģan; farklı mesleklere sahip kadınların oluģturduğu; kadının sabrının, kararlılığının, üretkenliğinin, özverisinin ve iradesinin sonucu ANNELERDEN oluģan bir topluluktur. Kadınların değiģen sosyal ilgi alanlarına cevap veren Topluluğumuz Türkiye'de bir ilk olmayı baģarmıģtır. Topluluk üyelerimiz Gösterilerde giydikleri kostümleri sahnede kullanılan dekorları kendileri hazırlamaktadır. Kursiyer sayımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Ortalama 60 kiģilik kursiyerlerimizle haftanın üç günü Pazartesi ÇarĢamba Cuma çalıģmalarımız yapılmaktadır. Yeni gruba katılan 20 kiģilik kursiyerlerimiz için haftanın 2 günü Salı ve PerĢembe eğitimlerimizi yapmaktayız. KARANLIKLARIN ĠNADINA ( Dans Tiyatrosu Müzikli oyun) Oyun hazırlık süreci 2 yıldır. 14 kez sahnelenmiģtir. YaklaĢık seyirciye ulaģmıģtır. 110

111 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 2012 YILI FAALİYET RAPORU FESTĠVALLERE KATILIM Balıkesir Dursunbey Ġlçesi Geleneksel Yayla ġenlikleri, EskiĢehir Mihalıçcık Kiraz Festivali, EskiĢehir Yenikent festivali, eskiģehir büyükdere festivali YaklaĢık 5000 seyirci izlemiģtir. KORKMA Müzikli Oyun YaklaĢık 6 ay oyunun hazırlık aģaması sürmüģtür ilk gösterim 10 Kasım 2012 yapılmıģtır. Kısa sürede 3 kez sahnelenen oyun yaklaģık 1000 kiģiye ulaģmıģtır. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ANNELER HALKOYUNLAR TOPLULUĞU 2012 FAALĠYETLERĠ FAALĠYET ADET EĞĠTĠM KATILIM SÜRE GÖSTERĠ ADET SEYĠRCĠ KATILIM ADET KATILIM UNITED NATION GAMES FESTIVAL Almanya nın Berlin Ģehrinde Gençlik Festivali ne (United Games of Nations) katılmak üzere TepebaĢı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu grubundan beģ öğrenci ve bir eğitmenin(selçuk Tuzcuoğlu) katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. YurtdıĢı görevi tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Avrupa dan 15 ülkenin katıldığı festivalde grubumuz Göç ve Entegrasyon - Avrupa Tarihi Avrupa da YaĢam konulu workshoplara katılmıģ, bu çalıģmalar sonunda final performansı adı verilen gösteride kısa bir tiyatro oyunu ve Treptow lu engelli çocuklarla çalıģarak ortak bir ritim gösterisi yapmıģlardır. Gösteri Treptow halkına sunulmuģ ve büyük beğeni toplamıģtır. 111

112 EYLEM 2 (EVS) 2012 YILI FAALİYET RAPORU Avrupa Gençlik çalıģmaları kapsamında Ulusal Ajansla yapılan sözleģme ile akredite kuruluģ olmuģ ve 6. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu için Avrupa nın farklı bölgelerinden 10 Genç Gönüllü ile çalıģılmıģtır. KADIN TĠYATRO TOPLULUĞU TepebaĢı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğu, Mart 2011 tarihinden bu yana haftada 2 günden toplamda 6 saat bir araya gelerek temel oyunculuk, yaratıcı drama ve metin okuma alanlarında çalıģmalarını sürdürüyorlar. Ocak 2012 de Güngör DĠLMEN in Anadoludan Kadınlar oyunu ile ilk kez sahne aldılar. Oyun, 20 0cak 2012 de 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde, 19 Ģubat 2012 de Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde, 7 Mart 2012 de Osmangazi Üniversitesi ESKAM Kadın AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kapsamında düzenlenen Kadın AraĢtırmaları Sempozyumunda (sempozyum katılımcısı olarak oyun sahne almıģtır) ve son olarak 14 mart 2012 de yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne almıģtır. Ġlk oyunun sahne sürecinin ardından kısa bir süre sonra Haziran 2012 tarihinde yeni oyunun çalıģmalarına baģlanmıģ ve halen devam etmektedir. Tiyatro topluluğu üyesi 12 kadın olmakla birlikte oyuna ve kadınların tiyatroyla bağlarını güçlendirmek adına ek atölye çalıģmaları ile desteklenmektedir. Tüm çalıģmalarımız kadın dayanıģması esası üzerinden yürümektedir. Ġlk oyunumuz her sahne alıģında sahneyi doldurmuģ her seferinde en az 400 seyirciye ulaģarak toplamda 2000 seyirci ile buluģmuģtur. PROJE OFĠSĠ VE SAĞLIKLI ġehġrler KOORDĠNATÖRLÜĞÜ Proje Ofisi: 1- Geleceğin Hava TaĢımacılığı Tasarım YarıĢması 2012 Temmuz ayında Özdilek Sanat Merkezi nde gerçekleģecek olan geleceğin hava taģımacılığı tasarım yarıģması ön çalıģmalarına baģlanmıģtır. Proje kapsamında ziyaret edilip proje iliģkisi kurulan kuruluģlar; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, TusaĢ Motor Sanayii, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, TETÖP (Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrenci Platformu), EFSAD (EskiĢehir Fotoğraf Sanatı Derneği) Bahsi geçen kuruluģlar ile yaklaģık her ay mini toplantılar yapılıp kurumlar ziyaret edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da proje resmi olarak 30 Ekim 2012 tarihinde yapılan proje tanıtım toplantısı ile baģladı. Projeye TepebaĢı bölgesi ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri dahil edildi ve toplam 16 bölge okulu (yaklaģık 96 yarıģmacı) yarıģmaya baģvurdu. Üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluģları da öğrenci takımlarına destek vererek projeye dâhil olmuģtur. 2- Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Teknoloji Alt Yapı Yapılandırması BEBKA Projesi 112

113 EskiĢehir Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan teknopark üyesi HĠSBĠM Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri A.ġ. ile ortak alınarak TepebaĢı Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri birimi için teknoloji alt yapı yapılandırması projesi yazıldı. Proje BEBKA nın 2012 Doğrudan Faaliyet Destek programı için yazıldı, fakat projeye iģtirakçi olarak gösterilmesi gereken HĠSBĠM, proje ortağı olarak gösterildiği için değerlendirilemedi yılı Doğrudan Faaliyet Destek programı çağrı baģlıkları açıklanır açıklanmaz proje revize edilerek baģvuru yapılacaktır. 3- PiĢmiĢ Toprak Hibe BaĢvurusu Avrupa Kültür festivalleri desteğinin amacı Avrupa boyutu taģıyan ve Program ın genel hedeflerine katkı sağlayan festivalleri desteklemektir. Kültür alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kuruluģlar operasyonel faaliyetleri için bu hibeden faydalanabilir. TepebaĢı Belediyesi bu hibe kapsamında 9-22 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7.Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu için destek baģvurusu yapılmıģtır. 4- Gençlik Merkezi Projeleri Sağlık Bilgilendirmeleri, EURODESK Temas Noktası, ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Günleri, Kitap Toplama Kampanyası, Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursu. Sağlıklı ġehir Hareketi ÇalıĢmaları: Sağlıklı ġehir Profili ve Sağlık GeliĢim Planı hazırlanması için yeni bir yapılanmaya gidilmiģ ve genel kurul için hazırlıklar yapılmıģtır. Bu amaçla: KESK, DĠSK, Türk-ĠĢ Bölge Temsilciliği, Türkiye Muhtarlar Derneği, EskiĢehir Köy ve Mahalle Muhtarlar Birliği Derneği, Anadolu Üniversitesi nde Sağlıklı ġehir tanıtım toplantıları yapılmıģtır: Aynı süreçte, tarihinde yapılacak olan genel kurul için hazırlık çalıģmaları yapılmıģtır: Sağlıklı ġehir ÇalıĢma Yönergesi ve Sağlıklı ġehir Organizasyon Ģemasını yenilemiģtir Genel Kurul Özdilek Sanat Merkezi nde gerçekleģmiģtir, Genel Kurula, çalıģma yönergesinde belirttiği üzere Kaymakamlığa bağlı 11 Müdürlük ve Gündüzler Belediyesi; 10 Meslek Odası; 5 Sendika; 25 Dernek; 7 Vakıf; 2 Üniversite; Kent Konseyi ve 4 Mahalle Meclisi; 2 Ġlçe Parti temsilcileri katılmıģtır. Genel kurulda seçilen 11 Asil üye ve 9 yedek üye ile birlikte toplam 27 toplantı yapılmıģtır. Bu toplantılarda Ģehrin eğitim, çevre, sağlık ve sosyo-ekonomisi hakkında veriler toplanmıģ, değerlendirilmiģ ve eylem planı hazırlanmıģtır. Dünya Sağlık Örgütü nün her yıl üye belediyelerden istediği 2011 yılı çalıģma programı hazırlanmıģ ve DSÖ ye gönderilmiģtir. Yurtiçinde (2) ve yurtdıģında(1) toplam 3 toplantıya katılınmıģ: belediyenin projelerini anlatan 2 sunum yapılmıģ ve stand açılmıģtır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2012 en iyi proje yarıģmasına katılınmıģtır. 113

114 Sağlıklı ġehir Hareketi Ofisi Diğer ÇalıĢmaları 2012 YILI FAALİYET RAPORU 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde oluģturdukları tiyatro atölyesinde drama ve diksiyon dersleri alan kadın tiyatrocular, 9 ay boyunca yürütülen eğitim çalıģmaları sonucunda TepebaĢı Belediyesi Kadın Tiyatro topluluğu olarak Anadolu dan Kadınlar adlı oyunu ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi nde ilk gösterisini yapmıģtır. Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul toplantısına TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılınmıģtır. ENoLL YaĢayan Laboratuarının TepebaĢı Belediyesi nde kurulması için toplantılar yapılmıģtır. 19 Mayıs Gençlik Merkezi nde Sabancı Vakfı, Kadın DayanıĢma Vakfı ve Engelli Derneği tarafından düzenlenen Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla ilgili farkındalıklarının arttırılması Projesi katılım sertifikası alınmıģtır. ODTÜ ile birlikte öğrenciler için düzenlenen Bilim ġenliği etkinliğine katılındı. Kanal 26 ya TepebaĢı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğunu tanıtmak amacıyla TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılındı. Valilikte Çocuk Koruma Kanunu Ġl Koordinasyon toplantısına TepebaĢı Belediyesi ni temsilen katılındı. SARAR ve ETĠ fabrikalarında çalıģan kadınlar için, Belediye doktorları ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Sağlığı konusunda panel yapıldı. Osmangazi Üniversitesi 1. Kadın AraĢtırmaları Sempozyumu nda Kadın ve Tiyatro: TepebaĢı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğu konulu sunum yapılmıģ ve Anadolu dan Kadınlar isimli oyun gösterilmiģtir li Yıllarda Kadın Olmak isimli panel düzenlenmiģtir. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ne Türkiye Ulusal Ajans Akreditasyonu ile European Voluntary System Action 2 projesi kapsamında Avrupa nın farklı ülkelerinden gelen gönüllülerle toplantı yapılmıģtır. Toplantıda gönüllülerin nasıl çalıģacakları planlanmıģtır. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ne 6 ay için gönüllü olarak çalıģmaya gelen Avrupalı Gönüllülere TepebaĢı Belediyesi Merkez Binası ve hizmet binaları gezdirilmiģtir. Zincirli Kuyu ve Çamlıca Mahallerinde, Evde Bakım ve Sağlık çalıģmaları için yapılan anket çalıģmalarına katılınmıģtır. Evde bakım birim hizmeti saha çalıģmaları ve anket çalıģmaları için yapılan toplantıya katılınmıģtır. KAMER den gelen temsilci, Anadolu Üniversitesi temsilcisi ve BüyükĢehir Belediyesi Kadın DanıĢma Merkezi temsilcisiyle EskiĢehir de Kadınlar için yapılacak farkındalık çalıģması yapıldı ve ilgili birimlere aktarılmıģtır. 114

115 DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğüne bağlı merkezler için çalıģma memnuniyet anketi ve programlara/eğitimlere/atölye çalıģmalarına katılan çocuklar için memnuniyet anketi hazırlanmıģ ve merkezlere dağıtılmıģtır. Bu anketle birlikte ölçümler halen yapılmaktadır. 19 Mayıs Gençlik Merkezi çalıģanları ile Gençlik ve ĠĢsizlik üzerine toplantı yapılmıģ ve gerçekleģtirilebilecek projeler, eğitimler planlanmıģtır. TepebaĢı Belediyesi ve Osmangazi Üniversitesi ile ortak yürütülen okullardaki sağlık taramaları anketleri için görüģülmüģ anketlerin veri giriģi yapılması için teslim alınmıģtır. Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağ toplantısı için 25 üye kuruluģun ve Step 5 Ortak Eylem Toplantısı için 13 üye kuruluģun katılımıyla Özdilek Sanat Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. Bu toplantıda Anna Lindh Vakfı üyeleri kurum ve kuruluģlarını tanıtmıģ ve Common Action projesi 27 Nisan-04 Mayıs 2013 tarihleri arasında Gençlerle BuluĢma kapsamında EskiĢehir de gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir. Avrupa Vakfı temsilcisi ve Anna Lindh Vakfı Anadolu Üniversitesi Koordinatörü ile birlikte gençlerle yapılacak proje için toplantı yapılmıģtır. EVS Eylem 2 projesi kapsamında 2. Altı aylık dönem için gelen gönüllülerle uyum toplantısı yapılmıģtır yılı Ocak ayında DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü ne bağlı merkezlerde hizmet içi eğitim olarak gerçekleģecek Çocuk Ġstismarı/Ġhlali ve Kanunlar adlı program için PDR uzmanı ve avukat ile görüģülmüģtür. Türkiye genelinde yapılan UMEM Projesi (UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri) için toplantı yapılmıģtır. Projeye katılmak isteyenler için rehberlik ve danıģmanlık hizmeti oluģturulmuģtur. Bu süreç Sanayi Odası ile birlikte devam etmektedir. 27 Nisan-04 Mayıs 2013 te Türkiye nin farklı yerlerinden ve Avrupa dan gelen geçlerle Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk konulu, Anna Lindh Vakfı ile ortak yapılacak çalıģmalar için Ġnönü Planör Eğitim Merkezi ve EskiĢehir Türk Hava Kurumu ile görüģülmüģtür. 1.6 EMLAK ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Mahalle bazında yeģil alanların belirlenmesi, yeģil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması. P.H F.1 Bölgemize yeģil alanlar ve bölge halkının spor yapabileceği alanlar kazandırmak: 9.697,63 m2 YeĢil Alan KamulaĢtırması yapılmıģtır. P.H Bölgemizde imar planına dayalı yeni taģıt yolların açılması ve var olan taģıt yollarının iyileģtirilmesi. 115

116 P.H F.1 Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanması:13.670,14 m2 Yol KamulaĢtırması yapılmıģtır. P.H Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüģülmesi, yıllık iģ planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaģtırılması, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması. P.H F.1 Muhtelif mahallelerimizin yaya yolu imalatlarının tamamlanması: 187,22 m2 Yol KamulaĢtırması yapılmıģtır. Faaliyetler Müdürlüğümüz Emlak servisince; 2011 yılında baģladığımız Belediyemize ait tapuda kayıtlı olan ile tapuda kaydı olmayan taģınmazların kayıt ve kontrol altına alınması iģlemlerine 2012 yılında da devam edilmiģtir. TepebaĢı Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan takyidatlı tapu kayıtları ile kayıtlarımız güncellenmiģ, güncel duruma getirilip excel formatında takibi yapılan tüm taģınmaz kayıtlarının Belediyemiz SampaĢ programında da 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereği çıkarılan Kamu Ġdarelerine ait TaĢınmazların Kaydına iliģkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taģınmaz kod numarası verilerek; sistemin takip edilmesi sağlanmıģtır. Tapuda Kayıtlı tüm taģınmazların; yine yönetmelik hükümleri gereği, tapu senedi, takyidatlı tapu kaydı, imar durumu çıktısı, uydu fotoğraflarının da yer aldığı ve taģınmaz kod numarasının yazılı olduğu alfabetik sıra ile dosyalama iģlemleri yapılmıģtır. KamulaĢtırma, satın alma, Ģartlı veya Ģartsız bağıģ yolu ile edinilen taģınmazların ilgili edinme evrakları ile üzerinde bina bulunan belediye hizmet alanlarına ait kabul tutanaklarının örnekleri ile kiraya verilen taģınmazlarla ilgili sözleģme, encümen kararı vb. evrakları ilgili müdürlüklerinden talep edilerek, dosyalama iģlemleri yapılmıģtır yılı içinde Belediyemize ait taģınmazların üzerinde fuzuli iģgallerin olup olmadığının tespiti yönünde de çalıģmalarımız olmuģtur. Özellikle üzerinde bina bulunan taģınmazlardan baģlattığımız çalıģmalar 2013 de de devam etmektedir. Tüm taģınmazlarımızın yerinde tespiti, fotoğraflama, fuzuli iģgallerin varsa ecrimisil tarhiyatlarının yapılması ve tahsilatlarının takip edilmesi iģlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı içinde, 28 iģlem dosyasında fuzuli iģgal edilen ,29 m2 lik alanla ilgili yapılan tespit sonucu ,00-TL ecrimisil tarhiyatı yapılmıģ, tarhiyat, tebligat iģlemleri tamamlanan 17 iģlem dosyasında ise ecrimisil bedeli tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itirazsız ve peģin ödemeleri sağlanarak ,80-TL gelir elde edilmiģ, vade tarihi dolmamıģ dosyalarla ilgili iģlemler devam etmektedir Sayılı Kanunun 15/h 75/c maddelerinde belirtildiği üzere; belediyemiz mülkiyetindeki taģınmazların, kurumların talebi doğrultusunda spor kompleksi, havacılık müze yeri, cami alanı, müftülük binası, trafo alanı ve selektör binası olarak kullanılmak üzere; Ġl Özel Ġdaresi, Anadolu Üniversitesi, Ġlçe Müftülüğü, Alınca Köyü Muhtarlığı ve TedaĢ Genel Müdürlüğüne tahsisleri yapılmıģtır. 116

117 Mülkiyeti Hazineye ait Yukarısöğütönü Mahallesi 4186 parseldeki ,00m2 lik Doğal YaĢam Merkezi olarak kullanılan taģınmazın kesin tahsisinin yapılması konusunda gerekli yazıģmalar yapılmıģ, tarihinde ve 2551 sayılı yazı ile kesin tahsisin yapıldığı bildirilmiģtir. Sazova Mahallesi 3 parselde bulunan ve yine mülkiyeti hazineye ait ,55m2 lik taģınmazın Kültür Merkezi alanı olarak da tarihinde 2 yıllık ön tahsisi yapılmıģtır. Ertuğrulgazi Mahallesi parsellerde kayıtlı Behiç bey Spor Kompleksinin bulunduğu taģınmazın da kesin tahsisinin yapılması ile Musaözü Köyünde bulunan ,78m2 lik piknik alanının belediyemize tahsisinin yapılması Ġl Milli Emlak Müdürlüğünden talep edilmiģtir yılı içinde; TepebaĢı Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüģmeler sonucu; bilgisayar ortamında tapu kayıtlarına ulaģma konusunda protokol yapılarak, karģılıklı imza altına alınmıģtır. Emlak servisi olarak 2013 yılında da arazi tespitleri baģta olmak üzere Belediyemiz taģınmazlarının etkin kullanımı için gerekli çalıģmalar süratli bir Ģekilde devam etmektedir YILINDA; 11 işlem dosyasında toplam 8.221,29 m2 lik fuzuli işgal sonucunda, ,37 TL lik tarhiyat gerçekleştirilmiş olup, ,58 TL lik peşin ve itirazsız ödeme indiriminden(yasa gereği) sonra, ,98 TL ECRİMİSİL bedeli tahsil edilmiştir. 17 Fuzuli işgal dosyasının işlemleri devam etmektedir. MAHALLESĠ ĠġLEM DOSYASI (ADET) 2012 YILI ECRĠMĠSĠL ĠġLEM DOSYALARI TESPĠT EDĠLEN FUZULĠ ĠġGAL ALANI (M2) ECRĠMĠSĠL TARHĠYAT BEDELĠ (TL) PEġĠN ÖDEME ĠNDĠRĠMĠ (TL) TAHSĠL EDĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ (TL) ESENTEPE 1 60, ,70 952, ,46 HOġNUDĠYE , , , ,09 KOZKAYI 1 791, , , ,05 SÜTLÜCE 1 620, , , ,36 ġeker , , , ,30 ġġrġntepe 1 434, , , ,85 TEPEBAġI , , , ,18 ULUÖNDER 2 789, , , ,69 TOPLAM , , , ,98 117

118 SATIġ VE KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ 2012 YILI FAALĠYETLERĠ Hisse- Parsel SatıĢ, Devir, Kat KarĢılığı ĠnĢaat SözleĢmesi ve Takas ĠĢlemleri; ĠġLEM DOSYA (ADET) ĠġLEM ALANI (M2) ELDE EDĠLEN GELĠR (TL) SATIġ ĠġLEMLERĠ , ,00 DEVĠR ĠġLEMLERĠ , ,95 KAT KARġILIĞI ĠNġAAT SÖZLEġMESĠ 2 303,28 TAKAS ĠġLEMLERĠ ,45 TOPLAM , ,95 HĠSSE-PARSEL SATIġ ĠġLEMLERĠ; Müdürlüğümüz satıģ servisinde, toplam 19 mahallede, 107 satıģ iģlem dosyasında, 7.271,56 m2 lik Hisse Parsel satıģ iģlemleri sonucunda ,00-TL gelir elde edilmiģtir. MAHALLESĠ TARĠHLERĠ ARASINDA HĠSSE - PARSEL SATIġ ĠġLEMLERĠ DAĞILIM TABLOSU 2012 ĠġLEM DOSYASI (ADET) 2012 ĠġLEM ALANI (M2) 2012 ĠġLEM GELĠRĠ (TL) AġAĞISÖĞÜTÖNÜ MAHALLESĠ 1 5, ,00 ESENTEPE MAHALLESĠ 5 106, ,00 ESKĠBAĞLAR MAHALLESĠ 9 531, ,60 GÜLLÜK MAHALLESĠ , ,00 HACIALĠBEY MAHALLESĠ 1 4, ,00 HACISEYĠT MAHALLESĠ 1 6, ,00 HAYRĠYE MAHALLESĠ 1 51, ,00 HOġNUDĠYE MAHALLESĠ 1 31, ,00 IġIKLAR MAHALLESĠ 1 4, ,00 MAMURE MAHALLESĠ 1 2, ,00 MUTTALIP MAHALLESĠ , ,00 ÖMERAĞA MAHALLESĠ , ,00 SÜTLÜCE MAHALLESĠ 1 1,75 850,00 ġarhöyük MAHALLESĠ 1 24, ,00 ġġrġntepe MAHALLESĠ 4 17, ,00 TEPEBAġI MAHALLESĠ 1 5, ,00 TUNALI MAHALLESĠ , ,40 YENĠ MAHALLE 2 28, ,00 ZĠNCĠRLĠKUYU MAHALLESĠ , ,00 TOPLAM , ,00 118

119 YILLARI GERÇEKLEġTĠRĠLEN SATIġ ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU 2010 YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM DOSYA ADEDĠ YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM DOSYA ADEDĠ YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM DOSYA ADEDĠ YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM ALAN (M2) 1.567, YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM ALAN (M2) 2.189, YILI SATIġ ĠġLEMĠ GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLAM ALAN (M2) 7.271, YILI SATIġ ĠġLEMLERĠ SONUCU ELDE EDĠLEN GELĠR (TL) , YILI SATIġ ĠġLEMLERĠ SONUCU ELDE EDĠLEN GELĠR (TL) , YILI SATIġ ĠġLEMLERĠ SONUCU ELDE EDĠLEN GELĠR (TL) ,00 DEVĠR ĠġLEMLER; 2012 yılında SatıĢ ve KamulaĢtırma servisinde toplam 14 devir iģlem dosyasında 2.291,34 m2 lik hisse parsel devir iģlemi sonucunda ,95 TL gelir elde edilmiģtir TARİHLERİ ARASINDA HİSSE - PARSEL DEVİR İŞLEMLERİ DAĞILIM TABLOSU NO MAHALLESİ 2012 İŞLEM 2012 İŞLEM 2012 İŞLEM DOSYASI (ADET) ALANI (M2) GELİRİ (TL) 1 ESENTEPE MAHALLESİ , ESKİBAĞLAR MAHALLESİ , IŞIKLAR MAHALLESİ , TUNALI MAHALLESİ , TOPLAM 14 2, , YILLARI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU 2010 YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ ** 2012 YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM ALANI (M2) 1.168, YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM ALANI (M2) ** 2012 YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM ALANI (M2) 2.291, YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM GELĠR (TL) , YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM GELĠR (TL) ** 2012 YILI GERÇEKLEġEN DEVĠR ĠġLEMĠ TOPLAM GELĠR (TL) ,95 119

120 KAT KARġILIĞI ĠNġAAT SÖZLEġMESĠ ĠġLEMLER; 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 yılında SatıĢ ve KamulaĢtırma Servisinde toplam 2 adet Kat KarĢılığı ĠnĢaat SözleĢmesi iģlem dosyasında, 303,28 m2 lik hisse kat karģılığı olarak verilmiģtir TARİHLERİ ARASINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ DAĞILIM TABLOSU MAHALLESİ 2012 İŞLEM 2012 İŞLEM DOSYASI (ADET) ALANI (M2) GÜLLÜK MAHALLESİ HACISEYİT MAHALLESİ TOPLAM YILLARI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU 2010 YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEM DOSYA ADEDĠ ** 2011 YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEM DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEM DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2) ** 2011 YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2) 909, YILI GERÇEKLEġEN KAT KARġILIĞI ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2) 303,28 TAKAS TRAMPA ĠġLEMLERi; 2012 yılı içerisinde AĢağısöğütönü Mahallesinde bir adet iģlem dosyasında 5.663,45 m2 lik alanın takas iģlemi gerçekleģtirilmiģ olup, iģlem tescil aģamasındadır. 120

121 121

122 KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ 2012 YILI FAALĠYETLERĠ 2012 yılında SatıĢ KamulaĢtırma servisinde toplam 77 iģlem dosyasında ,84 m2 lik Hisse-Parsel-Enkaz, Takas, ġartsız BağıĢ ve KamulaĢtırma iģlemleri ,69-TL bütçe ile gerçekleģtirilmiģtir. ĠġLEM DOSYA (ADET) ĠġLEM ALANI (M2) ĠġLEM BEDELĠ (TL) KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ , ,69 TAKAS ĠġLEMLERĠ , ,07 ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ 8 758,13 TOPLAM , ,76 HĠSSE PARSEL KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ; TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLAM YAPILAN KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠNĠN DAĞILIM TABLOSU KAMULAġTIRMA ĠġĠ DOSYA ALAN BEDEL (ADET) (M2) (TL) YEġĠL ALAN KAMULAġTIRMA ĠġĠ , ,56 YOL KAMULAġTIRMA ĠġĠ , ,13 TOPLAM , , TARĠHLERĠ ARASINDA YEġĠL ALAN KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ DAĞILIM TABLOSU (ADET) MAHALLE DOSYA ALAN BEDEL (ADEDĠ) (M2) (TL) AġAĞISÖĞÜTÖNÜ 1 ENKAZ ,56 ÇAMLICA , ,00 ESENTEPE , ,00 GÜLLÜK , ,00 HĠSAR , ,00 ġarhöyük 2 14,39 2,00 TEPEBAġI , ,00 YEġĠLTEPE 1 2,31 165,00 TOPLAM , ,56 122

123 TARĠHLERĠ ARASINDA YOL KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ DAĞILIM TABLOSU MAHALLE DOSYA ALAN BEDEL (ADET) (M2) (TL) BATIKENT 3 187, ,00 ÇAMLICA , ,55 ESENTEPE , ,58 FEVZĠÇAKMAK 3 ENKAZ ,00 GÜLLÜK 2 380, ,00 MUTTALIP 1 97, ,00 SAZOVA 1 ENKAZ ,00 ġġrġntepe 1 97, ,00 TEPEBAġI 5 462, ,00 TUNALI , ,00 TOPLAM , ,13 ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ; 2012 yılında SatıĢ KamulaĢtırma servisinde toplam 8 adet ġartsız BağıĢ iģlem dosyasında toplam 758,13 m2 lik Hisse, ġartsız BağıĢ olarak kabul edilmiģtir TARĠHLERĠ ARASINDA ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ DAĞILIM TABLOSU MAHALLESĠ 2012 ĠġLEM DOSYASI (ADET) 2012 ĠġLEM ALANI (M2) ÇAMLICA MAHALLESĠ FEVZĠÇAKMAK MAHALLESĠ MUTTALIP MAHALLESĠ ġarhöyük MAHALLESĠ ZĠNCĠRLĠKUYU MAHALLESĠ TOPLAM YILLARI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU 2010 YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ DOSYA ADEDĠ YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2) YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2) YILI GERÇEKLEġEN ġartsiz BAĞIġ ĠġLEMLERĠ TOPLAM ALAN (M2)

124 ĠMAR AFFI SERVĠSĠ 2012 YILI FAALĠYETLERĠ Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan 2981/3290 sayılı yasa ile değiģik Ġmar Affı Yasasının 10/c maddesi uygulaması neticesinde elimizde dağıtımı yapılan tapuların sahiplerine teslimi aģamasında borcu olan 10 mahallede 37 mükellefin borç güncellemesi iģlemleri yapılarak gerekli tahsilat iģlemlerinin yapılması sağlanmıģtır. Belediyemizden alacaklı olan parsel sahiplerinden 8 mahallede 35 mükellefe ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gerekli yazıları yazılmıģtır. Ayrıca 13 mahalle 158 adet tapusunu alan ve borcunu ödeyen mükellefin tapusunda bulunan borç ipoteğinin kaldırılması iģlemleri için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü ne yazıģmaları yapılmıģtır yılında çıkan 2805 ve 2981 sayılı Ġmar Affı Yasasına istinaden bölgemizde adet bina için Ġmar Affı müracaatı yapılmıģ olup, bu güne kadar bir çok dosyanın iģlemi tamamlanmıģtır yılında dijital arģiv sistemi için tüm dosyalar irdelenerek dosya içindeki adet belge ve projenin fotoğrafları çekilerek dijital ortamda kayıt altına alınması iģlemi 2012 yılında tamamlanmıģtır. 2981/3290 sayılı yasa ile değiģik Ġmar Affı Yasasının 10/c maddesi uygulaması neticesinde elimizde dağıtımı yapılan ancak borcu ödenmeyen taģınmazlarla ilgili kiģi kimlik bilgileri ve adreslerine ulaģılabilen toplam 10 Mahallede 232 kiģiye görüģmeye çağrı mektubu gönderilmiģ olup, çalıģma sonucunda 64 mükellefin ,00 TL lik borçları yeniden yapılandırılmıģtır yılı içinde 80 mükellefe 2981/3290 sayılı yasasının 10/c uygulamasından dolayı çıkan müstakil tapuları teslim edilmiģtir yılı içinde 634 sayılı kat mülkiyeti yasasında yapılan değiģiklik nedeniyle ruhsatlı binaların kat mülkiyetine geçiģ yapması mecburiyetinden dolayı Ġmar Affından ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan 24 adet mükellefin talepleri neticesinde belge suretleri onaylanarak verilmiģtir. Servisimiz iģlemlerinin daha etkin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için çalıģmalarımız devam etmektedir. ĠMAR AFFI FON HESABI (TL) 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI FON HESABINA YATIRILAN , , ,76 FON HESABINDAN ÖDENEN , , ,61 ÖDENEN TAPU MASRAFI , , ,53 124

125 MAHALLELER BORÇ MĠKTARI GÜNCELLEME BORÇ MĠKTARI GÜNCELLEME 2010 BORÇ MĠKTARI GÜNCELLEME 2011 BORÇ MĠKTARI GÜNCELLEME 2012 BATIKENT ** ** 4 ÇAMLICA ** 2 1 ESENTEPE FEVZĠÇAKMAK ** 2 4 ÖMERAĞA ** 3 ** SAZOVA ** ** 1 ġarhüyük ** ** 1 ġġrġntepe ** 1 6 TUNALI ** 4 3 YEġĠLTEPE ** 1 3 ZĠNCĠRLĠKUYU TOPLAM DAĞITILAN TAPU SAYISI DAĞITILAN TAPU OCAK ġubat 15 6 ** MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM EVRAK KAYIT VE ARġĠV SERVĠSĠ 2012 YILI ĠġLEMLERĠ Belediye Meclisimizin 05.Ocak.2012 tarih ve 12 sayılı kararında; 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 17. Maddesine istinaden; 2012 yılı içerisinde satıģı yapılacak olan Ticaret taramalı yapı adalarında 25,00m2 ve 25,00m2 altı, Konut alanlarında 50,00m2 ve 50,00m2 altındaki Belediyemiz adına kayıtlı Ģüyulu parseller ile müstakil inģaat yapmaya müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin, parselin diğer hissedarlarına 2942/4650 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun hükümlerine göre bedel takdiri suretiyle Belediye Encümeni kararıyla satılabilmesi konusunda; BaĢkanlığa yetki verilmiģ olup, bu çerçevede Hisse Parsel satıģ iģlemlerinde artıģ olmasına rağmen Meclis satıģ dosyaları ve hazırlanan Ġmar Komisyon raporları sayılarında düģüģ olmuģtur. 125

126 EVRAK KAYIT VE ARġĠV SERVĠSĠ ALINAN KARARLAR, YAZIġMALAR VE HAZIRLANAN RAPORLAR 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI ALINAN MECLĠS KARARI HAZIRLANAN ĠMAR KOMĠSYON RAPORU ALINAN ENCÜMEN KARARI DÜZENLENEN KIYMET TAKDĠR RAPORU DÜZENLENEN SATIN ALMA TUTANAĞI GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK TOPLAM FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Mahalle bazında yeģil alanların belirlenmesi, yeģil alana ihtiyacı olan alanların yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması. F Adet spor kompleksi yapılması: Ertuğrulgazi Spor Kompleksi Açık/Kapalı Yüzme Havuzu Yapım iģinin proje ihalesi yapılarak projelendirme kısmı tamamlanmıģtır. P.H Bölgemizde imar planına dayalı yeni taģıt yolların açılması ve var olan taģıt yollarının iyileģtirilmesi. F ton Yama Asfaltı ile mevcut asfalt yolların m² kilit taģ ile taģ yolların onarılması: ,33 ton yama asfalt ile asfalt kaplı yollarda onarım, ,00 m² kilit taģ ile kilit taģ kaplı yollarda onarım yapılmıģtır. F m² asfalt veya taģ ile muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanması: ,39 m² kilit taģ ile yol yapımı, ,87 m² asfalt yol kaplaması olmak üzere toplam ,26 m² yol kaplaması yapılmıģtır. P.H Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ile görüģülmesi, yıllık iģ planlarının yapılması, engelli bireylerin yaya yolları kullanımını kolaylaģtırılması, gerekli alanlarda kamulaģtırma yapılması. F m² parke taģ ile tretuvar onarımı ve mt bordür onarımı yapılması: ,00 m² parke taģ ile tretuvar onarımı, ,00 mt bordür onarımı yapılmıģtır. F mt bordür döģenerek muhtelif mahallelerimizin yaya yolu imalatlarının tamamlanması: ,68 m² desenli asfalt ile tretuvar yapımı, ,74 m² altıgen parke taģ ile tretuvar yapımı, ,67 mt bordür imalatı yapılmıģtır. 126

127 P.H ĠĢ yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm Ģikayet ve isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi, Esnaf - Zabıta iliģkisinin olumlu yönde geliģtirilmesi. F Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için ortam hazırlamak amacıyla açık ve kapalı pazaryerleri yapılması: Yıllara sari olarak ihale edilen Çamlıca Prefabrik Kapalı Pazaryeri ĠnĢaatının yaklaģık olarak %40'ı tamamlanmıģtır. P.H Yapılan çalıģmaların yaygınlaģtırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaģmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi. F Kadınların eğitim, kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlamak amacıyla Belde evi yapılması: Mevcut belde evlerinden; YeĢiltepe Belde Evi döģeme kaplaması yapımı, ġirintepe Belde Evi mutfak tezgahı yapımı, Sütlüce Belde Evi mutfak tezgahı yapımı gerçekleģtirilmiģtir. P.H Ġhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaģlıların faydalanmaları sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalıģmalar yapılması. F YaĢlı vatandaģların sosyal hayata katılımlarını kolaylaģtıracak ortamlar hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Rehabilitasyon Merkezi yapılması: Alzheimer Hastaları Bakım Merkezi ve Çocuk Ağız ve diģ Sağlık Merkezi Yapımı TamamlanmıĢtır. P.H Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması. F Mevcut binaların bakımının yapılması: Çamlıca AĢevi, Gençlik Merkezi, Çukurhisar Hizmet Binası, ġantiye ve Belediye Hizmet Binası Bakım ve Onarımları YapılmıĢtır. Faaliyetler Yol Ekipleri ÇalıĢmaları: Yol ekipleri tarafından 2012 yılında TepebaĢı Bölgesi nde yer alan mahallelerde toplam ,00 ton stabilize, mekanik, toprak, dolgu malzemesi sermiģ; ,00 ton hafriyat, çöp ve çamur, kaldırmıģtır. Izgara Ekipleri: Izgara ekipleri, mahallelerde ızgara tamiratı, yapımı ve ızgaraların temizlenmesi çalıģmalarını gerçekleģtirmektedir yılında toplam 109 adet ızgara imal edilmiģ, 148 ızgaranın temizliği yapılmıģtır. Yıkım ÇalıĢmaları: TepebaĢı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü nce 2012 yılında 35 adedi harabe bina, 6 adedi kamulaģtırma ve 2 adet kaçak bina olmak üzere toplam 43 adet yıkım iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Böylelikle geçmiģ yıllarda olduğu gibi belediye can güvenliğine, vatandaģ memnuniyetine ve kentsel görünüme verdiği önemi göstermiģtir. Karla Mücadele ÇalıĢmaları: KıĢ aylarında TepebaĢı Belediyesi ekipleri tarafından toplam ton toz ile tuz birlikte kullanılarak, 2 adet tuz serpme makinesi ile etkin Ģekilde karla mücadele çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. 127

128 Okul ve Camilerdeki Ġmalatlar: Belediyemiz sınırları içindeki okullardan; Çukurhisar Ġlköğretim Okulu, Cahit Kural Ġlköğretim Okulu, Namık Kemal Ġlköğretim Okulu, Ticaret Odası Ġlköğretim Okulu, Pilot BinbaĢı Ali Tekin Ġlköğretim Okulu, Ahmet Olcay Ġlköğretim Okulu, Ticaret Borsası Ġlköğretim Okulu, ġehit Teğmen Subutay Alkan Ġlköğretim Okulu, Cemal Mümtaz A. Ö. Lisesi, Korgeneral Lütfi Akdemir Ġlköğretim Okulu, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi, Sinan Alağaç Ġlköğretim Okulu, Orhan Oğuz Lisesi, 100. Yıl Ġlköğretim Okulu, Ali Güven Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi, Fahri Günay Ġlköğretim Okulu, Emine Cahide Karaali Ġlköğretim Okulu, Belediyemiz sınırları içindeki camilerden; SatılmıĢoğlı Camii, Hacı Yunus Camii, Mustafa Kemal PaĢa Camii, ÇarĢı Camii, Ömerağa Camii, YeĢil Camii, Ali ÇavuĢ Camii, ġeker Camii, Medine Camii, Seyrantepe Camii, Beyazıt Camii, Hisar Camii, Yusufiye Camii, Sazova Camii, Yunus Emre Camii, Behçetiye Camii, Veli Bey Camii, Eğriöz Camii, Hacı CoĢkun Camii, Seylap Camii, Yeni Camii, Eyüp Sultan Camii, Olmak üzere toplam 17 okul ve 22 camide bordür, parke taģ döģenmesi, ızgara iģleri, asfalt yama, cephe yalıtımı, çevre çiti, boya imalatları, mekanik malzeme serilmesi, tamirat iģleri yapılmıģ ve çeģitli inģaat malzemesi yardımı yapılmıģtır. Belediyemiz Sınırları Ġçinde Yapılan Diğer Ġmalatlar Bina Yapım ve Tadilatları KardeĢler Parkı Ġstinat Duvarı Yapımı, SGK TepebaĢı Bölge Müdürlüğü Duvar Yapımı, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak Çevre Düzenlemesi, Uluönder Mahallesi Bahçe Duvarı Tadilatları, Zincirlikuyu Mahallesi Sulama Kanalı Üzeri Menfez Yapımı, Batıkent Gönülü Bahçeleri Ġstinat Duvarı, Ġhsaniye Mahallesi Güler Sokak'ta Yanan Ev Tadilatı, Yukarısöğütönü Mahallesi Sulama Kanalı Menfez Yapımı, Tunalı Muhtarlığı, Bahçelievler Muhtarlığı, Hayrettin Karaca Parkı Beton Perde Duvar Yapımı. 3. Araç Tamir/Bakım Faaliyetleri 4-ĠĢbirliği Faaliyetleri Belediyemiz araçlarının yıl içinde her türlü bakımları yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Müdürlüğü çalıģmaları ortak bir zeminde paylaģmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla her ay AYKOME toplantılarına katılmıģtır. 1.8 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Adli Yargıda Görülen davalar; KamulaĢtırma bedelinin tescil ve tespiti, KamulaĢtırmasız el atma nedeniyle tazminat, ĠĢ Hukukundan doğan davalar, Müdahalenin Meni, Ecrimisil, Kira bedelinin tespiti, Ödeme Emrinin 128

129 iptali, Tahliye, Alacak, Değer kaybının tahsili, Rücu-en alacak Türk Ceza Kanunundan doğan davalar, Ġcra ve iflas Kanunundan doğan davalar, Maddi ve manevi Tazminat, Delil Tespiti, Ortaklığın giderilmesi davaları, Tapuda isim tashih-i ve 1608 sayılı Belediye Cezalarından doğan davalardır. Ġdari Yargıda Görülen Davalar; Ġmar Uygulamasından doğan davalar, Maddi ve Manevi Tazminat, Personel ĠĢlemlerinden kaynaklanan davalar, 5216 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan davalar, Hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarıdır yılı içerisinde, EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde; Hukuki süreç içerinde, Belediyenin hak ve menfaatlerini temin, Müdafaa ve muhafazası için gerekli olan ve uygun görülen iģlemler, yasal süreleri içinde yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, davaların takibi ve yasal savunmalarının yapılmasına yönelik olarak Belediye aleyhine açılan davalara cevap dilekçeleri verilmesi, savunmaya esas teģkil edecek bilgi ve belgelerin ilgili dairelerden istenmesi, aleyhe unsurlar taģıyan BilirkiĢi Raporlarına ve diğer ara kararlara karģı, yasal süresi içinde itirazların bildirilmesi, gerekli konularda Ġhtarname çekilmesi, Ġhtarnameye cevap verilmesi, Hasar tespiti yaptırılması, yeni dava açılması, yetkili Makam ve Merciiler nezdinde iģlemlerin takip edilmesi, Har., tebligat v.s. gibi masraf ve giderlerin yatırılması, DuruĢma, KeĢif ve Tespitlerde hazır bulunulması, Adli ve Ġdari Mahkemelerden verilen kararlar aleyhine Temyiz veya Tashih-i Karar yoluna gidilmesi, ödemelerle ilgili Ġbranameler hazırlanması iģlemleri yapılmıģtır yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nce gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin ayrıntılı bilgiye aģağıda yer alan tablodan ulaģılabilir. ĠDARĠ DAVALAR 2012 de Belediyeye karģı açılan idari davalar de Belediyenin açtığı idari davalar 6 Toplam idari dava sayısı 244 Dava Konuları ĠPTAL HUKUK DAVALARI 2012 de Belediyenin açtığı davalar de Belediyeye karģı açılan hukuk davaları 46 Toplam Hukuk davaları sayısı 314 Dava Konuları 10/C, Bedel artırımı, ĠĢe Ġade, Alacak SUÇ DUYURUSU 2012 de Belediyenin Yaptığı/Katıldığı Suç duyuruları 38 Toplam ceza davaları 80 Suç Konuları Mühür Bozma, Kaçak ĠnĢaat ĠCRA TAKĠBĠ SAYISI 31 HUKUKĠ GÖRÜġ BĠLDĠRĠM SAYISI 3 DURUġMALARA KATILIM SAYISI 598 GERÇEKLEġTĠRĠLEN KEġĠF SAYISI

130 1.9 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H /1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalıģmalarının yapılması. P.H F.1 Planlama alanı ile ilgili analiz, etüdü ve kurum görüģlerinin tamamlanması sonrasında gerekli planlama çalıģmalarının yapılması: Çukurhisar ve Muttalip bölgelerinde analiz ve inceleme iģlemleri yapılmıģ ve raporlanmıģtır. Sakintepe ve GazipaĢa mevkiilerinde ilgili kurum görüģleri alınmıģ ve arazi incelemeleri yapılmıģtır. TepebaĢı Bölgesinde 43,77 ha lık alanda arazi çalıģması yapılmıģ ve 24,60 ha lık alanda plan değiģikliği yapılmıģtır. P.H Ġlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalıģmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalıģmalarının ve nihai tasarımların yapılması. P.H F.1 EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ile koordinasyon doğrultusunda belirlenen güzergâhın hayata geçirilmesi için çalıģmalar yürütülmesi: İlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalıģmalar yapılmıģ, bu doğrultuda Bisiklet Yolu güzergahı belirlenmiģtir. Güzergah etaplara bölünmüģ, 1. Etapta arazi verileri alınmıģtır. Güzergaha iliģkin UKOME kararı alınmıģ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 81 ilde 81 Çevre projesi kapsamında baģvurulmuģtur. P.H ĠnĢaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inģaatların yapımı aģamasında Ģehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaģmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inģaat ruhsatı öncesi hafriyat ruhsatı alınmasını sağlamak, Ġzinsiz araçların hafriyat taģımasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluģturulması, moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının engellenmesi. P.H F.1 ĠnĢaat yapım aģamasında estetik olmayan ve plansız yapılaģmayı önleyici uygulamalarda bulunmak: ĠnĢaatların yapım aģamasında taģıt ve yaya trafiğini engellememek ve Ģehircilik estetiğinin sağlanması için inģaatların önüne fazla iģgaliye bulundurulmaması sağlandı. ĠnĢaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımı için gerekli tespitler yapılarak ilgili kiģilere bilgi verilerek kontrolleri yapıldı. Kaçak yapılaģmanın engellenmesi için Ģikâyet odaklı denetimler ile birlikte düzenli denetimler yapılarak kaçak yapılarak zabıtlanarak çalıģmalar durduruldu. Çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti tespit tutanakları tutuldu, imar paftasına iģlenerek gerekli iģlemlerin yapılması için Fen ĠĢleri Müdürlüğü ne bildirildi. ĠnĢaat ruhsatı öncesi hafriyat ruhsatı alınmasını sağlandı ve izinsiz araçların hafriyat taģımasının önüne geçilmesinde moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının engellenmesi gerekli çalıģmalar yapıldı. 130

131 P.H madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalıģmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluģ kararı doğrultusunda iģlemlerin yapılması. P.H F.1 Düzenli Ġmar parselleri oluģturmak: 100 ha'lık alanda 18. madde uygulaması yapılmıģtır. P.H BüyükĢehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalıģmaların baģlaması, analiz çalıģmalarının yapılması, Kentsel DönüĢüm Modelinin belirlenmesi, paydaģlarla toplantılar düzenlenmesi. P.H F.1 Kentsel dönüģüm projelerinin hazırlanması: Analiz çalıģması yapılmıģtır. Kentsel DönüĢüm modeli çalıģmalarına baģlanmıģtır. BüyükĢehir Belediyesi tarafından yetki devri olmadığından paydaģ toplantıları düzenlenememiģtir P.H Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalıģmaları yapılması, toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum KuruluĢları eģzamanlı çalıģmalar yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi. P.H F.1 Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak: Kayıt altında olmayan asansörlü binaların tespiti yapıldı. Kayıt altına alınmıģ bina oranı 2012 yılı içerisinde %50 oranında yapılarak 2012 yılı için belirlenen performans göstergesi gerçekleģtirildi. P.H Kent Bilgi Sisteminin kurulması, muhtarları bilgilendirme çalıģmalarının yürütülmesi, Ġmar Bilgi Formlarının web üzerinden yayınlanması, 3 aylık periyotlarla verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, yapılan iģlerin broģürlerinin hazırlanması. P.H F.1 Verilen Bilgi Formu, ÇAP ve Ruhsat sayıları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek: Verilen Bilgi Formu, Çap ve Ruhsat sayıları hakkında bilgiler verildi ve her ay itibariyle Ruhsat ve Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri bilgileri ilgili odalara gönderildi. 1/1000 Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklikleri hakkında web sitesinde bilgilendirmeler yapıldı tarihinde TepebaĢı Bölgesi Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir toplantı ile gerçekleģtirildi. Harita Çap Uygulamaları, Ruhsat ve Ġskan alabilmek için yapılması gerekenler ve kaçak yapılaģmanın önüne geçilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı ve tarihlerinde olmak üzere 2 adet Yapı Denetim Firmaları, Mimarlar ve birim çalıģanlarımız ile birlikte toplantı gerçekleģtirildi. TepebaĢı Belediyesi olarak Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ġmar bilgi formlarının web üzerinden yayınlanması ve sorgulanması için ilgili firma ile yeniden sözleģme yapıldığından alt yapı çalıģmaları devam etmektedir. P.H Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaģtırılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, binalarda ısı yalıtım konusunda danıģmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar üretmek. P.H F.1 Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluģturulması: Farkındalık yaratacak tanıtım faaliyeti olarak Belediye personeline Karbon ayak izi Eğitimi verildi. BEBKA projesi ile ilgili billboard ve snp lere afiģler asıldı. 131

132 Binalarda ısı yalıtım konusunda 22 Ekim 2012 tarihinde Makine Mühendisleri Odası iģbirliği ile halka açık Kent Konseyi toplantısı yapıldı tarihinde EskiĢehir Valiliği Ġl Genel Meclisinde Enerji Verimliliği hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaģtırılması yönetmeliğin duyurulması ve uygulanması hakkında, Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin PaylaĢtırılmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin Görev Yetki ve Sorumluluklar BaĢlıklı 4.Maddesinin 3.Fıkrası gereğince Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının denetler. Bu hükme göre mevcut binalarda yapılacak ısı gider paylaģımı uygulamalarının denetimi ve kayıt altına alınması ile ilgili olarak idaremize yetki verilmemiģ olduğundan ilgili performans gerçekleģtirilememiģtir. P.H Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması. P.H F.1 Hizmet binasında enerji tüketimin azaltılması: Hizmet binasında enerji tüketiminin azaltılması için bu kapsamda binamızın teras çatılarına kurulan fotovoltaik güneģ panelleri ile binanın elektrik ihtiyacının % 20 sinin güneģ enerjisinden sağlanması ve aynı teraslardan toplanacak yağmur sularının araç yıkama ünitesine yönlendirilerek binada tüketilen sudan %5 tasarruf sağlanması hedeflenmiģ ve hedef gerçekleģtirilmiģtir. P.H Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması. P.H F.1 Veri tabanının güncellenmesi: 2012 yılı içerisinde personele AKOS eğitimleri verildi. Veri tabanı güncellemesi yapıldı. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından AKOS lisansları ile ilgili olarak aylık geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir. Server yenilenmesi sonucunda verimliliğe göre lisans artırımı değerlendirilecektir. 2-Faaliyetler ĠMAR ÇAPI SERVĠSĠ Verilen bilgi formu sayısı 1243 Verilen çap sayısı 1430 Verilen kısıtlık belgesi sayısı

133 RUHSAT - ĠSKAN SERVĠSĠ Verilen ruhsat belgesi sayısı 1778 Ruhsat verilen mesken sayısı Ruhsat süre uzatımı sayısı 73 Yıkım izni verilen bina sayısı 1413 Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı 1079 Yapı kullanma izin belgesi verilen mesken sayısı 8459 Verilen ısı yalıtım vizesi sayısı 997 Verilen kat mülkiyeti/ kat irtifakı sayısı 1040 Verilen asansör iģletme ruhsatı sayısı 252 HARĠTA SERVĠSĠ Tevhit* iģlemi yapılan parsel sayısı 504 Ġfraz** iģlemi yapılan parsel sayısı 131 Yola terk iģlemi yapılan parsel sayısı 332 Yol fazlası iģlemi sayısı 90 * Parsellerin BirleĢtirilmesi ** Parsellerin Bölünmesi PLANLAMA SERVĠSĠ ÇeĢitli kurumlardan gelen yazı sayısı 543 VatandaĢlardan gelen dilekçe sayısı 83 Diğer kurumlara gönderilen yazı adedi 302 Bilgi verilen imar planı değiģikliği adedi 61 Meclise sevk edilen imar planı değiģikliği sayısı

134 HAK EDĠġ SERVĠSĠ Yapılan hak ediģ kontrol sayısı 4258 ARġĠV SERVĠSĠ ArĢivlenen dosya sayısı 4461 Değerlendirilen arģiv talebi sayısı 4294 ArĢiv Belgelerinden suret verilen vatandaģ sayısı 4294 Kurum içi arģiv belgelerinden verilen suret sayısı 3957 DANIġMA SERVĠSĠ GiriĢi yapılan evrak sayısı ÇıkıĢı yapılan evrak sayısı Resmi kurumlarla yapılan yazıģma sayısı ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Yerel hizmetler konusunda çalıģmalar yapan kuruluģların takip edilmesi, eģdeğer belediyeler ile görüģmeler yapmak, Mevzuat değiģikliklerini güncel olarak takip etmek, iģyeri idari kurullarını aktif hale getirmek P.H F.1. ÇalıĢanların kiģisel mesleki becerilerini arttırararak, belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir Ģekilde verilmesini sağlayarak, kurumsal kapasiteyi arttırmak: 2012 yılında Belediyemiz personelinden, 66 personele 803 saat hizmetiçi eğitim verilmiģtir. P.H F.2. Bilgi ve görgülerini arttırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar, sempozyum vb. faaliyetlere katılımlarının sağlanması: 2012 yılında Belediye personelinden 25 kiģinin seminer, fuar ve kongreye katılımı sağlanmıģtır. 134

135 P.H F.3. ĠĢçi ve memur sendikaları ile müģterek ihtiyaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması: ĠĢçi ve Memur Sendikalarının temsilcileri ile personelin müģterek ihtiyacına yönelik eğitim programı hazırlanmıģ ve 2 eğitim verilmiģtir. P.H F.4. ĠĢe Yeni baģlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi ve kurum oryantasyonu yapılması: 2012 yılında yeni iģe baģlayanlara gerekli bilgiler verilmiģtir. 2-Faaliyetler 1. ĠĢe BaĢlama-ĠĢten Ayrılma-Emeklilik ĠĢlemleri: ĠġE BAġLAMA ĠġTEN AYRILMA EMEKLĠLĠK Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Emeklilik, nakil, iģe baģlama ve iģten ayrılma iģlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiģtir. 2. Diğer Faaliyetler: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nde ayrıca,. MaaĢ Bordroları aylık olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmiģtir.. Memurların terfi (220) iģlemleri yapılmıģtır.. Memurların açıktan atama (21) nakil geliģ (3), nakil gidiģ (1), Ölüm (1), Ġstifa (1), Göreve Son verme (1) ve Emeklilik (3) iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir.. Memur, SözleĢmeli Personel ve ĠĢçi özlük dosyaları düzenlenmiģ ve yenilenmiģtir.. Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığının yıl içerisinde uygulamaya baģlattığı Hizmet Takip Programı ile kurumda halen çalıģan ve daha önceden istifa ya da emekli olarak ayrılan memur personellerin özlük dosyaları sisteme internet üzerinden online olarak girilmiģtir sayılı yasa kapsamında 17 adet Meslek Lisesi öğrencilerine staj yaptırılmıģ olup ayrıca yaz dönemi içinde 5 Meslek Lisesi ve 38 üniversite öğrencisine de staj yaptırılmıģtır. 135

136 1.11 KÜLTÜR SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Yapılan çalıģmaların yaygınlaģtırılması için ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaģmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi. P.H F.1 Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması: tarihinde ġirintepe Belde evi ve tarihinde Sütlüce Belde evi hizmete geçmiģtir. P.H F.2 Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak: Meslek edindirme, eğitim öğretim, hobi ve spor olmak üzere 4 ana dalda toplamda 33 branģda kurs açılmıģtır. 1 Ev MefruĢatı 18 Minyatür Kilim Dokuma 2 Giyim 19 Ġngilizce 3 Saç Bakımı ve Yapımı 20 Bilgisayar 4 AĢçılık 21 Bilgisayarlı Muhasebe 5 Dekoratif Ev Aksesuarları 22 Web Tasarımı 6 Hediyelik EĢya Yapımı 23 Almanca 7 Kitre Bebek Yapımı 24 Osmanlıca 8 Okuma Yazma 25 KiĢisel GeliĢim 9 Cilt Bakımı 26 Aerobik 10 Örgü 27 Halk Oyunları 11 Takı Tasarımı 28 Bağlama 12 Kırk Yama 29 Gitar 13 Ebru 30 Türk Halk Müziği 14 Kurdele NakıĢı 31 Seramik Tasarım 15 Ġğne Oyası 32 Çini Boyama 16 El NakıĢları 33 Yağlı Boya Resim 17 Kasnakta Boncuk Yapımı

137 P.H Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen bireyler olarak yetiģmelerine destek vermek. P.H F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaģ geliģimlerini desteklemek için ortam hazırlamak: Bölgemizdeki çocuklarımıza yönelik diģ sağlığı merkezi hizmete açıldı. Yaz kursları kapsamında spor, kültür ve sanatsal alanda kurslar gerçekleģtirildi. P.H Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin kapasitesinin arttırılması. P.H F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek: Belde evlerimizde eğitim gören kursiyerlerimiz için, Aile Ġçi ĠletiĢim, Ergen Psikolojisi, Aile Ġçi ġiddet, Kadın Sağlığında Bilmemiz Gerekenler gibi konularda seminerler düzenlenerek vatandaģlarımıza bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken konularda eğitimler verildi. Seminerlerimizin Alt BaĢlıkları 2. Faaliyetler baģlığı altında daha detaylı anlatılmıģtır. P.H F.2 Ġhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak: Ġmece merkezinin kapasitesi iki kat arttırıldı. P.H Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin becerileri geliģtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak. P.H F.1 Engelli vatandaģların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam hazırlamak: Zihinsel engelleri nedeniyle hayatın birçok alanında zorluklarla karģılaģan ve genellikle evlerinden çıkamayan vatandaģlarımıza, Engelliler Sosyal YaĢam Merkezi ile hayata yeni bir bakıģ açısı kazanmalarına yardım oluyoruz. Düzenlenen etkinlikler, açılan sergiler ve yeteneklerini artırmaya yönelik çalıģmalarımızla hayatın içinde yer almalarını sağlıyoruz. KiĢisel Bakımlarını kendileri yapmaları adına kurumumuzdaki eğitmenlerimizle birlikte eğitimler veriliyor. P.H F.2 Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluģturmak: Becerilerini geliģtirmek için seramik, resim, halkoyunları ve spor dallarında eğitimler verildi. Yapılan çalıģmalar sergilenerek halkla olan diyaloglar geliģtirildi. P.H Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak, halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek. P.H F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliģimini artıracak etkinlikler düzenlemek: Halkımızla kültür gezileri kapsamında bölgemizin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilerek tanıtıldı. Uluslararası toprak sempozyumu düzenlendi, uluslararası sanatçıların katıldığı sempozyumda, halkımızın da büyük oranda katılımları gerçekleģti. Sempozyum her yıl düzenlenmesi ön görülerek sürekli hale getirildi. 2-Faaliyetler ÇeĢitli mahallelerde yer alan beldeevlerimizde kursiyerlerimize ve vatandaģlarımıza yönelik eğitim seminerleri gerçekleģtirilmektedir. Eğitim seminerlerimiz; Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, EskiĢehir Ġl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ġube, Osmangazi Üniversitesi ile iģbirliği içerisinde 137

138 gerçekleģtirilmektedir yılında toplamda 72 eğitim semineri düzenlenmiģtir tarihinde Sağlık Beslenme Meme Kanseri Rahim Kanseri konulu seminer Avlulu ÇarĢı Beldeevinde 45 kiģinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde 10 kiģinin katılımı ile Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AvluluçarĢı Beldeevinde 55 kiģinin katılımı ile Toplum Destekli Polis in bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde 36 vatandaģımızın katılımı ile Toplum Destekli Polis bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde Çocukların BaĢarısı, Aile ve Eğitim konulu seminer 40 kiģinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Meme Kanseri konulu seminer 34 vatandaģımızın katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Meme Kanseri konulu seminer 52 vatandaģımızın katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde Ekonomi Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu seminer 21 kiģinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde Zorunlu Sağlık Sigortası konulu seminer 50 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde Meme Kanseri konulu seminer 30 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde 250 öğrencinin katılımı ile Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma konulu seminer saat da gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde 200 öğrencinin katılımı ile Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma konulu seminer saat de gerçekleģtirildi tarihinde Çukurhisar Beldeevinde 30 kursiyerin katılımıyla Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Kanserden Korunma yolları konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde 40 kursiyerin katılımı ile Algoloji hakkında seminer verilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde Cumhuriyet Kadınları Derneğinin düzenlemiģ olduğu öykü yarıģması 35 kiģinin katılımı ile saat de gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ġslamda Kadın konulu konferans saat:11.00 de 90 kiģinin katılımıyla Çamlıca Beldeevinde gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde saatleri arasında 350 öğrencinin katılımı ile Dünya Kadınlar Günü konulu seminer düzenlendi tarihinde saat:14.00 de Sağlık Beslenme ve Obezite konulu seminer 35 kiģinin katılımıyla Çamlıca Beldeevinde gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde 32 kursiyerimizin katılımıyla Kadın Hakları Hakkında Kanuni Bilgilendirme konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saat: da 40 kursiyerimizin katılımıyla Yangın ve Deprem konulu seminer düzenlendi. 138

139 tarihinde Ailede Eğitim ve Çocuklarda BaĢarı konulu seminer 30 vatandaģımızın katılımıyla Batıkent Beldeevinde gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde Obezite ve Kanser konulu seminer 43 kiģinin katılımıyla saat:13.00 de gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde 70 doktorun katılımıyla Tabipler Odasının Ġlaç Semineri gerçekleģtirildi tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde 40 kursiyerimizin katılımıyla saat:12.00 de Toplum Destekli Polis Huzur toplantısı gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Emniyet Bilgilendirme toplantısı 60 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde 30 kiģinin katılımıyla Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Obezite konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde 35 kursiyerin katılımıyla ġirintepe Beldeevinde Toplum Destekli Polis Huzur toplantısı gerçekleģtirilmiģtir tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saat:10.00 da Toplum Destekli Polis Bilgilendirme Toplantısı 41 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Tunalı Beldeevinde Emniyet Huzur Toplantısı 50 kiģinin katılımıyla saatleri arası gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde 25 kiģinin katılımıyla saat:10.30 da Toplum ve Sağlık konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde Ekonomi konulu seminer saat:14.00 de 20 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde 30 vatandaģımızın katılımıyla Çocukların BaĢarısı, Aile ve Eğitim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde 20 kursiyerin katılımıyla Avlulu ÇarĢı Beldeevinde saatleri arası Ekonomi Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu seminer verildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu seminer saatleri arasında 25 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde Ekonomi Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu seminer 21 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde 15 kiģinin katılımıyla saatleri arası Kadın Hakları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde 8 kiģinin katılımıyla Fevzi Çakmak Beldeevinde Kadın Hakları ve Sağlık konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çukurhisar Beldeevinde Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu seminer 6 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu seminer Ertuğrulgazi Beldeevinde 10 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu seminer Zincirlikuyu Beldeevinde 12 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde ġirintepe Beldeevinde 15 vatandaģımızın katılımıyla Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir. 139

140 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 5 kiģinin katılımıyla Kadın Hakları Konulu seminer gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Çukurhisar Beldeevinde Tarım Ġl Müdürlüğü tarafından Süt Sağımı ve Hijyeni, Kene Mücadelesi ve Süt Destekleri konulu seminer 30 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde Sağlık Müdürlüğünden gelen eğitmenler tarafından Hijyen Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler konulu eğitim 42 vatandaģımızın gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde Sağlık Müdürlüğünden gelen eğitmenler tarafından Hijyen Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler konulu eğitim 14 kiģinin katılımıyla saat da gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Beldeevinde 85 kiģinin katılımıyla Depresyon ve stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Batıkent Beldeevinde Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer 27 kursiyer katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Behiç Erkin Spor kompleksinde 30 vatandaģımızın katılımıyla Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatleri arası 45 kiģinin katılımıyla Depresyon, Anksiyete ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saatleri arası 30 kiģinin katılımıyla Kadınlarda Kanser Taraması konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çukurhisar Beldeevinde saatleri arası Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer 22 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saatleri arası 25 kiģinin katılımıyla Stres ve Stresle BaĢedebilme konulu sunum gerçekleģtirildi tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Çocuk Ruh Sağlığı ve GeliĢim Problemleri ile BaĢa Çıkma Yolları konulu semineri 15 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde saatleri arası 25 kiģinin katılımıyla Depresyon, Anksiyete ve Stresle BaĢa Çokma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde 17 kiģinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saatleri arası 20 kiģinin katılımıyla 0 6 ay Arası Bebeklerin GeliĢimi ve Bakımı konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saat da Stres ve stresle BaĢedebilme konulu sunum 29 kursiyerimizin katılıyla gerçekleģtirildi tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde 21 kursiyerimizin katılımıyla saatleri arası Ergenlik Sorunları konulu seminer verildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saat da Kadınlarda Sık Görülen ġikayetler konulu seminer 36 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde 26 kursiyerimizle birlikte Aile Ġçi ĠletiĢim konulu eğitim verildi. 140

141 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 49 vatandaģımızın katılımıyla, saatleri arası Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları Konulu eğitim verildi tarihinde Tunalı Beldeevinde Stres Yönetimi ve Kontrolü konulu seminer 14 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Batıkent Beldeevinde 26 vatandaģımızın katılımıyla Depresyon ve BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleģtirildi tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde Kadınlarda Kanser Taraması konulu eğitim 12 vatandaģımıza verildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde Anne Çocuk iliģkisi konulu seminer 37 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde Kadında Kanser Tanısı ve Tedavisi konulu eğitim 19 kursiyer katılımıyla gerçekleģtirildi tarihine AĢağı Söğütönü Beldeevinde saatlari arası Osmangazi Üniversitesi hemģirelik bölümü öğrencileri tarafından Ġleri YaĢ Kadın Hastalıklar konulu seminer 35 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saat da Ġleri YaĢ Kadın Hastalıkları konulu seminer 22 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Beldeevinde Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer 21 vatandaģımızın katılıyla gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Beldeevinde saat de Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları Konulu seminer 17 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Beldeevinde Stres ve Öfke konulu seminer 13 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi Tarihinde Batıkent Beldeevinde Ev Kazaları ve Ġlk Yardım konulu seminer 22 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirildi yılında düzenlenen halk konserleri; tarihinde 2100 vatandaģımızın katılımı ile kadınlar günü için eğlence düzenlendi. Düzenlenen eğlencede Hira ve Mesut Girgin sahne almıģtır tarihinde ise 8000 üzerinde çocuğumuzun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleģtirilmiģtir. GerçekleĢtirilen etkinlikte Salim Özkara sahne almıģtır tarihinde 1500 vatandaģımızın katılımıyla Anneler Günü eğlencesi düzenlenmiģtir. Düzenlenen eğlencede Saim Günal sahne almıģtır tarihinde saatleri arası 1200 kiģinin katılımıyla KıĢ Kursları açılıģ eğlencesi gerçekleģtirildi. Eğlencede Hira ve Mesut Girgin sahne aldı tarihinde saat da TepebaĢı Bölgesinde bulunan okullardaki 1000 öğretmenin katılımıyla Öğretmenler Günü eğlencesi gerçekleģtirildi. Eğlencede Saim Günal ve Hira sahne aldı tarihinde saat da Odunpazarı Bölgesinde bulunan okullardaki 800 öğretmenin katılımıyla Öğretmenler Günü eğlencesi gerçekleģtirildi. Eğlencede Mesut Girgin ve Hira sahne aldı. 141

142 2012 yılında düzenlenen halk konserlerin birçoğu ramazan etkinlikleri mahalle iftarlarından sonra gerçekleģtirilmiģtir yılında düzenlenen iftarlarda toplamda vatandaģımıza hizmet verilmiģ en kapsamlı iftar yemeğimiz NEO A.V.M açık otopark alanında 8000 vatandaģımızın katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. GerçekleĢtirilen Ramazan Etkinlikleri ve konserler aģağıda belirtilmiģtir tarihinde Keskin Mahallesinde mahalle iftarı gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesinde mahalle iftarı ve Aytaç Karausta konseri gerçekleģtirildi tarihinde Batıkent Mahallesinde mahalle iftarı ve Saim Günal konseri gerçekleģtirildi tarihinde Sakintepe Mahallesinde mahalle iftarı ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirildi tarihinde YeĢiltepe Mahallesinde mahalle iftarı ve Ali Rıza Saltık konseri gerçekleģtirildi tarihinde SatılmıĢoğlu Mahallesinde mahalle iftarı gerçekleģtirildi tarihinde Uludere Köyünde mahalle iftarı gerçekleģtirildi tarihinde Uluönder Mahallesinde mahalle iftarı ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Mahallesinde mahalle iftarı ve Saim Günal konseri gerçekleģtirildi tarihinde Çukurhisar Mahallesinde mahalle iftarı ve Hira konseri gerçekleģtirildi tarihinde Çamlıca Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi tarihinde Mahalle Muhtarlarına ve Meclis üyelerine iftar verildi tarihinde Batıkent Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi tarihinde AĢağı Söğütönü Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi tarihinde Bahçelievler Mahallesinde mahalle iftarı ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirildi tarihinde Sütlüce Mahallesinde mahalle iftarı ve Mehmet Özel konseri gerçekleģtirildi tarihinde Esentepe Mahallesinde mahalle iftarı ve Hira konseri gerçekleģtirildi tarihinde ġirintepe Mahallesinde mahalle iftarı ve Aytaç Karausta konseri gerçekleģtirildi tarihinde ġeker Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi tarihinde Zincirlikuyu Mahallesinde mahalle iftarı ve Saim Günal konseri gerçekleģtirildi tarihinde ġeker Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi. 142

143 tarihinde Sazova Mahallesinde mahalle iftarı ve Aytaç Karausta konseri gerçekleģtirildi tarihinde Zafer Mahallesinde mahalle iftarı ve Saim Günal konseri gerçekleģtirildi tarihinde Muttalip Mahallesinde mahalle iftarı gerçekleģtirildi tarihinde Yeni Bağlar Mahallesinde mahalle iftarı ve Mesut Girgin konseri gerçekleģtirildi tarihinde ġarhöyük Mahallesinde mahalle iftarı ve Mehmet Özel konseri gerçekleģtirildi tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesinde mahalle iftarı gerçekleģtirildi tarihinde Tunalı Mahallesinde mahalle iftarı ve Salim Özkara konseri gerçekleģtirildi tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesinde mahalle iftarı ve Mine Sağlam konseri gerçekleģtirildi tarihinde Porsuk Kenarında mahalle iftarı gerçekleģtirildi. ASKER AĠLELERĠNE YARDIM: 2012 Yılında Belediyemize Asker ailesi yardımı için 71 baģvuru yapılmıģ bunlardan 40 tanesi kabul edilmiģ ve maaģ bağlanmıģtır. 31 ailenin baģvurusu ise gerekli Ģartları sağlayamadıklarından belediyemiz Encümen kararı ile reddedilmiģtir. SÜT YARDIMI: 2012 Yılında 1839 Anne ve Bebeğe toplam lt süt yardımı yapılmıģtır. CAMĠ TEMĠZLĠĞĠ : 2 Ekip ve 8 kiģiden oluģan belediye personelimizle 337 cami iç temizliği yapılmıģtır MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Performans Faaliyetler P.H Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak, belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi. P.H F.1 Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleģme oranlarının istenen seviyeye getirilmesi: 2012 yılı Gider bütçesi ,00 TL, ek bütçe ,00 ve 2011 yılından devreden ,00 TL. ile toplam bütçemiz ,00 TL. harcama ,76 TL olarak gerçekleģmiģ oran % 97,38 olmuģtur. 143

144 2012 yılı Gelir bütçesi ,00 TL, ,00 TL.ek bütçe ile toplam ,00 TL. tahmin edilmiģtir ,36 TL net tahsil edilmiģtir. Oran %94,31 olmuģtur. P.H Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleģtirme oranlarının, performans gerçekleģme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin yapılması. P.H F.1 Faaliyet Raporunun hazırlanması: 5018 sayılı Kanunun gerektirdiği Ģekilde saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayarak, yönetmeliğe uygun hazırlanmıģtır. P.H Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi gerçekleģmeyen amme alacakları için icra takibin baģlatılması. P.H F.1Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin oluģturulması: Vadesinde borcunu ödemeyen mükelleflere çekilen ödeme emri belgelerinin (posta, memur ile ve ilanen) tebliğ iģlemleri yapılmıģ olup icra takibine baģlatılmıģ, tahsilatların bir kısmı gerçekleģmiģtir. 2-Faaliyetler MUHASEBE SERVĠSĠ 2013 Yılına ait Analitik esaslı Gelir Gider Bütçesi hazırlanmıģtır. Bütçe kayıtları tutulmuģ bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin veriler hazırlanmıģtır Yılı içerisinde giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililerine verilmesi iģlemlerinin yürütülmesi ve Belediye personelinin maaģ, ikramiye, sosyal haklarına iliģkin hazırlanan bordroların tahakkukları ile ödemelerinin zamanında yapılması için adet Ödeme Belgesi, adet Muhasebe ĠĢlem FiĢi düzenlenmiģtir Yılı içerisinde Vergi yükümlülüğümüz olan beyannameler aylık düzenli olarak bağlı olduğumuz vergi dairesine bildirilmiģtir Yılı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından açılan Kamu Bilgi Sistemleri Programına istenen veriler düzenli olarak girilmiģtir Yılı Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanarak SayıĢtay BaĢkanlığına yollanmıģtır Yılı Faaliyet Raporu birimimizin sekretaryalığında hazırlanarak Meclise sunulmuģtur Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Encümen ve Meclis tarafından onaylandıktan sonra SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. TUĠK den 3 er aylık dönemleri içeren Cari ve Sermaye Harcamaları Anketi formları doldurularak yollanmıģtır. TAġINIR SERVĠSĠ 2012 yılı sonunda TaĢınır Yönetim Hesabı, TaĢınır Kesin Hesabının düzenlenerek muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıģtır Yılı TaĢınır Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanarak SayıĢtay BaĢkanlığına yollanmıģtır. 144

145 2011 Yılı TaĢınır Kesin hesabı hazırlanarak Encümen ve Meclis tarafından onaylandıktan sonra SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir Yılı içerisinde birimlerde sayım komisyonu tarafından sayımlar yapılmıģtır. TAHAKKUK SERVĠSĠ Alınan bina beyan sayısı : Alınan arsa beyan sayısı : Alınan arazi beyan sayısı : Alınan ÇTV beyanı sayısı : Mükellefe gönderilen görüģmeye çağrı sayısı : 75 Ġdarece tarh yapılan beyan sayısı : 75 Ġdarece tarh sonucu tahakkuk : ,03TL. Mükerrer ÇTV.beyan kontrolleri : Emekli Vergi Ġndiriminden faydalananların incelenmesi : Emekli Vergi Ġndirimi incelemesi sonucu tahakkuk : ,40TL. Yapı kullanma izin belgesi incelenmesi : Tevhid,Ġfraz,Çap,Yıkım,Ruhsat,B.Formu,Yol iģlemleri incelemesi : ĠĢyeri açma ve tatil günleri ruhsat incelemesi : Emlak Ġstimlak Md.yapılan kamulaģtırmaların incelenmesi : 50 Emlak Ġstimlak Md.yapılan kamulaģtırma incelemesi sonucu thkk : TL. 145

146 İMAKBUZ SAYISI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GENEL TAHAKKUK Ġlan Reklam beyan sayısı : Eğlence vergisine tabii iģyeri sayısı : 74 Eğlence denetimi yapılan iģyeri sayısı : 74 Hobi bahçesi tahakkuk sayısı : 121 Ġmar 10c taksitlendirme sayısı : 24 TAHSĠLAT SERVĠSĠ TAHSĠLAT ġeklġ 2011 YILI ĠġLEM SAYISI 2012 YILI ĠġLEM SAYISI NAKĠT KREDĠ KARTI POSTA ÇEKĠ ĠNTERNET BANKA HAVALESĠ TOPLAM YILLARI TAHSİLATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NAKİT K.KARTI P.ÇEKİ WEB BANKA Tahsilat servisince 2012 yılında belediyemiz vezneleri, Posta çeki, internet veznesi, mobil vezne ve banklar aracılığı ile toplanan vergiler için iģlem yapılmıģtır. 146

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 2012 Performans Programı 2011 E S K İ Ş E H İ R Belediyenin Adı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kuruluş Yılı 1993 Nüfusu (2010) 277.757 Telefon No (222) 211 40 00 Fax No (222)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Kendiniz için değil,bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil,bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil,bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2009 yılında göreve baģladıktan bu yana bireye saygılı, yaģam kalitesi yüksek;

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü

T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü T.C. FATSA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği [1] T.C. FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU 2

İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU 2 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU 2 1-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-6 B-Teşkilat Yapısı 7 C-Fiziksel Kaynaklar 8-16 D- İnsan Kaynakları 17-18 E-Diğer Hususlar 18 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A-

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı