YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

2 TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU 2012 Yayın No: 2013/1 HAZIRLAYANLAR Grafik ve Düzenleme : Serkan Gürkan Kurgu : Merve Oral Yayına Hazırlama: Ercan Izgi

3 İnsanlık tarihinin en eski mesleği olan tarım, sağlıklı beslenen bir toplum ve sürdürülebilir bir sanayi üretimine uygun kalitede hammaddeyi sürekli olarak sağlayabilme performansı ile kaynaklık etmektedir. İlimizin coğrafi konumu, sahip olduğu iklim ve ekolojisi, yakalamış olduğu tarımsal mekanizasyon düzeyi, lojistik üstünlüklerinin yanında büyük pazarlara olan yakınlığı, tarımsal üretim düzeyi ve ürün çeşitliliği, işlenen yaklaşık hektar verimli tarım arazisi 29 binden fazla üretin yapan tarımsal işletmeyi barındırması, alt yapısı gelişmiş gerek iç pazar gerekse de ihracata yönelik üretim yapan tarıma dayalı sanayi işletmeleri ile imalat sanayisinden sonra ilimiz istihdamına yaptığı %22,1 lik pay ile ilimiz ekonomisi açısından önemli katkılar sağlayan vazgeçilmez öneme sahip bir sektördür. Tekirdağ da bulunan sanayi tesisine rağmen yukarıda sayılan nedenlerle İlimiz ülkemiz açısından bir tarımsal üretim üssüdür.. Sosyal, ekonomik ve yapısal olarak ele alındığında bu gerçeği çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Fiziksel ve coğrafi koşullar toplumsal yapı gibi birçok unsur bu önermeyi destekler durumdadır. Tekirdağ tek başına Türkiye nin tarımsal üretiminin Buğday da %6 sını, Yağlık Ayçiçeği üretiminde %35 ini, Kanola üretiminde %55 ini, Karpuz üretiminde %5 ini, Kavun üretiminde %2,5 ini, Kuru Soğan üretiminde %3 ünü, Şaraplık Üzüm üretiminin %10 unu, Sofralık Üzüm üretiminin %2 sini, toplam Süt üretiminin %2,7 sini tek başına karşılamaktadır. Bunun yanı sıra yağlık ve sofralık Zeytin, Kiraz, Elma ve Ceviz üretimi son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte hızlı bir gelişme göstermektedir. İlimizdeki tarımsal faaliyetlerden birim alandan elde edilen ürün miktarı ülkemiz ortalamalarının oldukça üzerinde, Buğday, Yağlık Ayçiçek, Kanola gibi ürünlerde AB ortalama verim düzeylerini yakalamış durumdadır. Trakya bölgesinden bulunan sanayi kuruluşlarının %82 sinin yoğunlaştığı Tekirdağ Liman, kara, demirytolu ve hava ikmal ağlarından oluşan bir lojistik merkez olma yolunda ilerlemektedir. İlimiz tarım sektörünün var olan üretim potansiyelinin sürdürülmesinin ileriki zaman dilimlerinde ülkemiz açısından ne kadar önemli bir konu olduğu şimdiden gözler önüne serilmektedir. Bugün bölgemizde yaklaşık 900 tesis OSB ler dışında faaliyet göstermektedir. Bunun dışında bu sanayi tesislerine ilave olarak İstanbul da faaliyet gösteren binlerce sanayi tesisi üretimlerini bölgemizde yapmak üzere yer arayışlarını sürdürmekte buna ilişkin çalışmalar yapmaktadırlar. Tekirdağ da düzensiz ve plansız sanayi yapılaşmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. İlimiz büyük pazarlara olan yakınlığı, tarımsal üretim açışından ihtiyacından oldukça fazlasını üretmesi diğer etkenlerle birlikte lojistik bölge olma özelliğini ön plana çıkarmıştır. Tarımsal üretimde dönemsel olarak ortaya çıkan arz fazlası, tarım ürünlerinin uygun depolama koşullarının bölgede yeterli düzeyde bulunmayışı nedeniyle hasat edilen ürünün fabrikada işlenmeye tabi tutuluncaya kadar olan zincirde kalite ve miktar açısından kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. İlimizde bu eksikliği giderebilmek açısından Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Sistemini hayata geçirecek yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede hem üreticilerimiz açısından önemli katkılar sağlayacak hem de tarıma dayalı sanayi işletmeleri açısından üretimlerinde ihtiyaç duydukları hammaddeyi uygun zaman ve kalitede temin etme şansına sahip olacaklardır. Osman SARI Yönetim Kurulu Başkanı

4 BORSAMIZ MECLİS KURULU BORSAMIZ YÖNETİM KURULU 6 7

5 İÇİNDEKİLER >TİCARET BORSASININ TANIMI - 9 >BORSASININ TARİHÇESİ - 11 >BORSAMIZ VİZYON, MİSYON KALİTE, MALİ VE İLETİŞİM POLİTİKALARI - 12 >ORGANİZASYON ŞEMASI - 14 >BORSAMIZ 2012 YILI ETKİNLİK VE FAALİYETLERİ - 15 >2012 YILI PERSONEL VE ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLER - 25 >İYİ TARIM UYGULAMALAR TRANSFERİ PROJESİ - 27 >BORSAMIZ İFTAR YEMEĞİ VE ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ - 28 >tescil ve muamelat servisi- 30 >toprak/yaprak analiz lab.- 36 >ürün tahlil ve analiz lab.- 38 >basında çıkan haberler - 40 TİCARET BORSASININ TANIMI Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomilerinde düzenleyici işlevleri olan kurumlardır. Çünkü Ticaret Borsaları tarım ürünlerinde serbest rekabetin, diğer bir deyişle, arz ve talep kanunun işlerlik kazanması için gerekli olan tüm koşulların bir bütün halinde toplanmasını sağlamaktır. Borsayı teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de; daha açık olarak özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar şeklinde tarif etmek mümkündür. Borsalarda muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. Bu kurallar, kanun tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret borsaları serbest rekabetin, diğer deyişle, arz ve talep kanunun işlerlik kazanması için gerekli olan tüm koşulların bir bütün halinde toplanmasını sağlamaktadır. Ticaret borsalarında oluşan fiyatlar sadece yöresel değil aynı zamanda bölgesel ve ülkesel piyasaların şartlarını da yansıtmaktadır. Bu nedenle, borsalar ülke ekonomisinin dışa açılmasını, ekonominin diğer ekonomilerle bütünleşmesini, üretim ve pazarlamanın çok uluslu hale getirilmesini sağlayan kurumlar özelliğindedir. Ticaret Borsalarının Hukuki Yapısı: Ticaret Borsalarının tanımı 5174 Sayılı Kanunun 34. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre Ticaret Borsaları; Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumu niteliğindeki bu meslek kuruluşlarının ortak nitelikleri şunlardır: a) Bu kuruluşlar kişi topluluklarıdır. b) Belli bir meslek grubunu içine alırlar. c) Yönetim organları kendi üyeleri arasında seçilir. d) Mali ve idari özerkliğe sahiptirler. e) Denetimler yasal çerçeve içerisinde olup, hiyerarşik bir nitelik taşımaz. f ) Yasaların verdiği görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için kamu hukukundan bazı hak ve yetkilere sahiptirler. g) Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilirler. Borsanın Görevleri: Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet kazanması, gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kalitesi, teslim tesellüm şartları, mal bedelinin ödenmesi gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet veren borsaların görevleri şunlardır: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f ) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. 8 9

6 h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Yönetim ve Organizasyon: Ticaret Borsaları demokratik esasları yerinden yönetilen kuruluşlardır. Borsaların organları şunlardır. a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu. Borsalar Kotasyonuna Dahil Ürünler: Ticaret borsalarında, sadece belirli özellikleri taşıyan mallar alınıp satılır. Herhangi bir maddenin borsaya dahil edilebilmesi için öncelikle tiplerinin tespit edilmiş olması, yani standardizasyonunun yapılmış olması, yapılmamış ise tiplere ayrılması, numuneyle temsili mümkün mallarda olması gerekir. Her tarımsal ürün, her ticaret borsasına dahil edilmiş değildir. Çünkü, bir tarımsal ürünün herhangi bir ticaret borsasına dahil edilebilmesi için borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda üretilmesi veya tüketilmesi, ya da ihraç veya ithal edilmesi gerekir. Bir maddenin borsaya dahil edilebilmesi için ayrıca, stoklamaya elverişli olup çabuk bozulan mallardan olmaması, toptancı hal mevzuatına giren yaş sebze ve meyvelerden olmaması, arz ve talebin değişken olması ve rekabet konusu bulunması gereklidir. Bu şartlara uyan tarımsal ürünler ve bazı sınai mamuller borsalarda alınıp satılabilir. Ticaret Borsaları toplan sayılacak miktarlarda alım satım yapılan pazarlardır. Borsalarda alım satımlar açık artırma veya karşılıklı anlaşma suretiyle yapılmaktadır. Borsa işlemleri, yapılış şekilleri olarak 4 grupta toplanabilir. a) Numunenin teşhiri suretiyle yapılan işlemler, b) Tip tayini suretiyle yapılan işlemler, c) Kalite tayini suretiyle yapılan işlemler, d) Tamamının teşhiri suretiyle yapılan işlemler. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASININ TAHRİÇESİ Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir. Borsamız 9 Ağustos 1926 da Ticaret ve Zahire Borsası unvanı ile kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. Tekirdağ Ticaret Borsası, ülke genelinde kurulan borsa sıralamasında 12.nci borsadır. Borsamız İlimiz tarımının diğer aktörlerle birlikte, bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyabilmenin çabası içerisinde yer almaktadır. Borsamız üyesi un fabrikaları ülkemiz toplam un ihracatının yaklaşık %30 luk kısmını gerçekleştirmektedir. Borsamız adına, Yeni Borsa Hizmet Binası yapımı amacıyla şehir dışında Zahireciler Sitesi yanında bulunan m² lik alana sahip gayrimenkul 2000 yılı Kasım ayında borsamız adına satın alınmış, Yeni Hizmet Binasının mimari proje çalışmalarına 2001 yılının Ağustos ayında başlanılmış, mühendislik projelerinin tamamlanarak gerekli onaylarının alınması, arsamız üzerindeki imar durumunun çıkartılması ile birlikte projemize tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Toplam m² yapı inşaat alanına sahip projemiz içerisinde 550 m² lik alana sahip satış salonu ve içerisinde, borsa idari işlerinin yürütüleceği alanlar ile Vadeli İşlemler Salonu, Toplantı Salonları, Ürün Tahlil Laboratuvarı, Toprak Tahlil Laboratuvarı, Üretici Kafeteryası ve bekleme salonu olarak kullanılacak olan sosyal yaşam alanları yer almaktadır. Borsamız 1 Temmuz 2005 tarihinde Yeni Hizmet Binasına taşınmış ve faaliyetini burada devam ettirmektedir. Borsamız bünyesinde merkez binada 17, saray irtibat bürosunda 1 kişi olmak üzere, toplamda 18 personel çalışmaktadır. Borsamızda bir yıl içerisinde gerçekleşen işlemler rakamsal olarak aşağıda verilmişti. Borsamız bölgemizde faaliyet gösteren Ticaret Borsaları içinde en fazla işlem hacmine sahip borsa konumundadır. Borsalardaki alım satımlar, malın teslimi ve bedelin ödenmesi şartları bakımından 5 çeşittir. Bunlar; a) Hazır işlemler, b) Vadeli işlemler, c) Avanslı işlemler, d) Kredili işlemler, e) Özel şartlı işlemlerdir 10 11

7 BORSAMIZ: VİZYONU-MİSYONU, KALİTE, MALİ ve İLETİŞİM POLİKALARI VİZYONUMUZ: Yöneticilerimiz, Üyelerimizin ve Personelimiz birlikte hareket etme kültürü ile Kurumumuzda; > Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bölgemiz tarım sektöründe ticaret hayatına yön veren, > Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan, > Ürün borsacılığında sunduğu hizmet çeşitliliğini sürekli geliştirebilen, > Faaliyetleri ile örnek ola bilen referans borsa olmaktır. MİSYONUMUZ: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun verdiği görev, sorumluluk ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; > Borsamızın tüm faaliyetlerinde üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, > Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması, > Toplam Kalite Yönetimi ile ulusal ve uluslararası piyasalara ilişkin bilgilerin sağlanması ve bu bilgilerin ilgili taraflara sunulması, > Ürün senedine bağlı ticaretin yapılacağı ürün ihtisas borsası kurulması, > Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunan bir kurum olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. VİZYON-MİSYON, KALİTE, MALİ ve İLETİŞİM POLİKALARI >>KALİTE POLİTİKASI Çağdaş Borsacılık Anlayışı İçinde, Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek, Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir. >>MALİ POLİTİKA Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte ve üyelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi dürüstlük güven disiplin çatısı altında hizmet vermektedir. > Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun bütçe ve muhasebe yönetmeliği kapsamında meclisin onayladığı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içindeki faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütmektedir. >Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunda uygulanan mevzuat ile üyelerin yıllık aidat,tescil ücretleri,yapılan hizmetleri karşılığı alınan ücretler,bağış yardım gelirleri,iştirak gelirleri ve sair gelirlerden oluşan gelir kaynakları ile kuruluş amacını ve mali politikasını gerçekleştirir. > Tekirdağ Ticaret Borsası mevcut menkul değerlerini mevduatlarını aktif olarak yönetir. > Tekirdağ Ticaret Borsası üyelerine ve bulunduğu coğrafi bölgeye daha faydalı olabilmek için Dünya ve Türkiye gündemini takip etmekte ve yeni fikirleri hayata geçirmektedir. >>İLETİŞİM POLİTİKASI Tekirdağ Ticaret Borsası olarak bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimize ve üreticilerimize, hızlı, etkin bilgiyi sunmak, haberdar etmek ve bu çerçevede; > Borsamızca hazırlanan bültenler, duyurular ve hizmetlerin yanı sıra dışarıdan edinilen bilgilerin faks, sms, ve internet üzerinden sunulabilir hale getirebilmek, > Borsamızda oluşan iç pazar ve Türkiye hububat piyasası hakkında sanayicilerimizi medyayı ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmek, 12 13

8 BORSAMIZ 2012 YILI ETKiNLiK VE FAALiYETLERi BORSAMIZ ORGANİZASYON ŞEMASI KATILIMI SAĞLANAN TOPLANTI VE etkinlikler B orsamızın kurucu ortakları arasında yer aldığı Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (ABİGEM) Genel Kurul Toplantılarına katılım sağlandı. 10 Nisan 2012 > Türk Polis Teşkilatı nın 167. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı 9 Nisan 2012 > Balkan Savaşlarının 100. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri 10 Nisan 2012 > Türk Polis Teşkilatı nın 167. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu 12 Nisan 2012 > ÖÇP nin 25. Kuruluş Yılı Sebebiyle Düzenlenen Türk Tarımında Önder Çiftçi Modeli, Dünya ve Ülkemizdeki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sisteminin Geleceği Konulu Panel 13 Nisan 2012 > ÖÇP nin 25. Kuruluş Yılı Sebebiyle Düzenlenen Kutlama Yemeği 19 Nisan 2012 > Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku Temalı Kutlu Doğum Programı 20 Nisan 2012 > Tekirdağ Topraklarının Sorunları, Toprak Analizleri ve Değerlendirilmesi konulu bir günlük eğitim toplantısı 25 Nisan 2012 > İş Sağlığı ve Güvenliği ile SGK Çalışmalarının tanıtımı hakkında toplantı ve etkinliklere katılım sağlandı

9 TOPLANTI VE ETKiNLiKLER İİlimiz Emniyet Müdürü Sn. Ali Yılmaz Borsamızda ağırladık. Tekirdağ Belediyesi Kurumlar arası halı saha futbol turnuvasına Tekirdağ Ticaret Borsası olarak katılım sağlandı. 2 Mayıs 2012 > Anayasa Çalışmaları Konferansı 4 Mayıs 2012 > Mera Açılış Töreni 7 Mayıs 2012 > Karayolu Trafik Güvenliği Haftası 8 Mayıs 2012 > NKÜ Ziraat Fakültesi 30. Kuruluş Yılı Çalıştayı 9 Mayıs 2012 > Türkiye İçin Deniz Ticaretinin Önemi ve Tekirdağ ın Deniz Ticaretindeki Yeri Konulu Konferans 15 Mayıs 2012 > UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18 Mayıs 2012 > Gümrük ve Turizm İşletmeleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Mayıs 2012 > 67. TOBB Genel Kurulu 29 Mayıs 2012 > Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılmasıv-Farkındalık Etkinliği Konulu Konferans 29 Mayıs 2012 > Patent ve Coğrafi İşaretleme Konulu Konferans CHP İL BAŞKANLIĞI CHP Tekirdağ İl Başkanlığını Borsamızda Ağırladık 02 İlimiz Valisi Sayın Ali YERLİKAYA Borsamızı ziyaret etti. Ziyaretinde Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Osman SARI, Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR ve Meclis Kurulu Üyelerimizin hazır bulunduğu tanışma toplantısında Borsamız çalışmaları hakkında bilgiler ve yürütülmekte olan projelerimiz hakkında bilgiler aktarıldı

10 KATILIMI SAĞLANAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER Süne ile mücadele! İLİmİz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen Süne Mücadelesİ konulu toplantı borsamız konferans salonunda yapıldı. Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USIAD) İş Güvenliği Toplantısı Borsamızda yapıldı Haziran 2012 Dünya Çevre Haftası Etkinlikleri 06 Haziran 2012/ > Bölgesel Halk Eğitimi Etkinlikleri 10 Haziran 2012 > AK Parti Türkiye de Anayasalar ve Siyaset Konulu Konferans Haziran 2012 > Endonezya/Jakarta Sektörel Ticaret Heyeti Ziyareti Haziran 2012 > 48. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali Açılış Resepsiyonu 14 Haziran 2012 > Jandarma Teşkilatının 173 üncü Kuruluş Yıldönümü Kokteyli Daveti 18 Haziran 2012 > NKÜ Mezuniyet Töreni 18 Haziran 2012 > NKÜ Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Töreni 28 Haziran 2012 > İstanbul Ticaret Borsası Başkanlığına Ziyaret Haziran 1 Temmuz 2012 > Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 9. Geleneksel Yayla Şenlikleri Söz konusu toplantıya İl Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Ahmet ARSLAN, Borsamız Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat ÖZMÜŞ, Meclis Üyesi Cumhur TEREK, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeli, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ilgili personeli, Ziraat Mühendisleri, Zirai ilaç bayileri yetkilileri ile sektör tarafından yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplantıda süne mücadelesinin yapılmasının gerekçeleri ile bölgemizde bu konuda yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacaklar hakkında yetkililer tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı. Toplatı ve etkinlik listesi 13 AĞustos 2012 > Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı 16 Ağustos 2012 > Vali Zübeyir KEMELEK için düzenlenen İftar-Veda yemeği 19 Ağustos 2012 > Resmi bayramlaşma programı 28 Ağustos 2012 > Ürün ihtisas Borsası Projesi kapsamındaki gelişmelerin değerlendirilmesi toplantısı 30 Ağustos 2012 > Tekirdağ Belediyesi Bilgi Evi Açılışı 6 Eylül 2012 > Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı 8 Eylül 2012 > Çorlu Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binası Açılışı (M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU katılımı ile) 8 Eylül 2012 > Vergi-İhracat ve Tescil Ödül Töreni (M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU) katılımıyla Eylül 2012 > TOBB Uluslararası İş Forumu Eylül 2012 > 1. Uluslararası İş Etiği Kongresi 26 Eylül 2012 > Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Birinci Kalkınma Kurulu Toplantısı 1 Ekim2012 > 29 Ekim Olağanüstü Toplantısı 6 Ekim 2012 > Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanının Belediye ziyareti Ekim 2012 > 14. MÜSİAD Uluslararası Fuarı 16. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi (Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın teşrifiyle 22 Kasım 2012 > Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 23 Kasım 2012 > Ekonomik İstişare Değerlendirme Toplantısı, Ekonomi Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in katılımıyla 24 Kasım 2012 > Öğretmenler Günü 32. Yıl Kutlaması 18 19

11 tüccar bürosu 14 ADET EK BÜRO YAPILDI. Borsamız hizmet binası kompleksinde yer alan tüccar bürolarına ilave olarak 14 Adet daha büronun yapımı tamamlanmıştır

12 Endonezya da faaliyet gösteren Un İthalatçıları ve Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların katılımı ile toplantılar ve firmalar arası ikili görüşmeler yapılmıştır. Sektörel Ticaret Heyeti Programına Borsamız üyesi 21 firma katılmıştır. ENDONEZYA- JAKARTA T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Borsamız organizasyonunda 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği hakkında Tebliği ve 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge de sağlanan destekler kapsamında geride bıraktığımız Haziran ayı içerisinde Irak tan sonra en büyük Un İhracat Pazarımız konumunda bulunan Endonezya ya Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Tayfun KILIÇ, İhracat Geliştirme Uzmanı Kahyaoğlu AYTAÇ ve Un İhracatı gerçekleştiren borsamız üyelerinin katılımı ile, Ülkemizden ilk kez bir borsa olarak Tekirdağ Ticaret Borsası Un Sanayicileri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi. Söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti Programı ile; Un İhracatı gerçekleştirilen üyemiz un sanayicilerinin potansiyel müşteriye ulaşması ve sipariş alınması, yeni acente, temsilciler ve dağıtıcı bulunması, üretim ve pazarlama için iş birliği ve ortak yatırım olanaklarının araştırılması, sektörel bazda bilgi edinilmesi ve araştıvrma yapılması, gidilen ülkenin Pazar potansiyeli ve iş kültürünün tanıtılması v.b. amaçları gerçekleştirmek istenmektedir. Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Zekeriya AKÇAM ile Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müşaviri Okan ÖZTÜRK ziyaret edilmiş ve ülke hakkında bilgiler sağlanmıştır. Endonezya Endüstri Bakanlığı Gıda Standardizasyonu Daire Başkanlığı ile toplantı yapılmıştır. Endonezya Sanayi ve Ticaret Odası ziyaret edilmiş ve Odanın organizasyonunda toplantı yapılmıştır. Endonezya da faaliyet gösteren Un İthalatçıları ve Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların katılımı ile toplantılar ve firmalar arası ikili görüşmeler yapılmıştır. Sektörel Ticaret Heyeti Programına Borsamız üyesi 21 firma katılmıştır

13 ticaret ersonel bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET 2012 eğitim EĞİTİMLER personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012 bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ eğitim personel AALİYET BORSA PERSONEL İÇİN EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ TOBB Oda/Borsa Akredİtasyon süreci kapsamında yürütülen stratejik plan çalışmalarında danışmanımız Yüksel VARDAR İç paydaş olan borsa personeline bilgi aktardı ve görüş alış-verişinde bulundu. Personelİmİze yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında, Yordam Yönetİm Danışmanlığı organizasyonunda Eğİtmen Hakan TURGUT tarafından, 15 Eylül 2012 ve 22 Eylül 2012 tarihlerinde Etkİlİ İletİşİm Becerİlerİ Eğİtİmİ verilmiştir Mayıs 2012 tarihlerinde borsamız personeline, TSE Eğİtmenİ K.Yaşar EFENDİOĞLU tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetİm Sİstemİ kapsamında; Temel Eğİtİm, DÖkümantasyon Eğİtİmİ ve İç Tetkİkçİ Eğİtİmİ verilmiştir. 25

14 ÜYELERİMİZ İÇİN EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ OBB Oda/Borsa Akredİtasyon süreci kapsamında yürütülen stratejik T plan çalışmalarında danışmanımız Yüksel VARDAR dış paydaşlarımıza ve üyelerimize bilgi aktardı ve görüş alış-verişinde bulundu. SİVİL TOPLUM DİYALOĞU AB-TÜRKİYE ODALAR FORUMU-II : AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI CIVIL SOCIETY DIALOGUE EU-TURKISH CHAMBERS FORUM-II : EU-TURKISH CHAMBERS PARTNERSHIP GRANT SCHEME İyİ Tarım Uygulamaları Transferİ TransfEr of Good Agricultural Practices borsamız tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında, Konferans Salonumuzda 18 Eylül 2012 Salı günü ISO 22000:2005 Gıda GüvenlİĞİ Yönetİm Sİstemlerİ Temel Eğİtİm programı düzenlenmiştir. Borsamız tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimine, Sivil Toplum Diyaloğu - AB-Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı kapsamında Euro hibe yolu ile AB tarafından finanse edilerek İyi Tarım Uygulamaları Transferi adlı projemiz yazılmıştır. Projemiz AB tarafından kabul edilmiş olup, 4 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya geçmiştir. 12 ay sürecek olan bu projenin ortakları arasında, Yunanistan-Grevena ile Romanya-Arad yer almaktadır

15 Borsamız Tarafından Düzenlenen İftar Yemeğİ ve Tescİl Plaket Törenİ Borsamız Satış Salonunda Gerçekleştİrİldİ. B ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ orsamız tarafından düzenlenen İftar Yemeği ve Tescil Plaket Töreni Borsa Salonunda gerçekleştirildi. Valimiz Zübeyir KEMELEK, Belediye Başkanı Adem DALGIÇ, Rektör Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK, Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi BÜYÜKTÜMTÜRK, Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI, İl Genel Sekreteri Mustafa YEL, İl Jandarma Komutanı Kazım Rıfkı AYAN, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman SARI, Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR, ve çok sayıda değerli üyemiz, basın mensubu ve davetlinin katıldığı yemekte en yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen firmalara teşekkür plaketi verildi

16 >>Borsamıza üyelik için başvuru dosyalarının kontrolü ve kabulünü sağlamak, uygun olması durumunda Genel Sekreterliğe Tespit Raporu yla birlikte sunmak, Üyelik Kabulünün ardından Üye Kaydının yapılmasını sağlamak, >>Üye Dosyalarının usulüne uygun tutulması ve arşivlenmesini sağlamak, >>Borsamız kotasyonuna dahil maddelerin alım satımlarına ait tescillerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, >>Yapılan tescil sayısı, iptal sayısı, yıllık tescil verilerinin tutulmasını sağlamak, >>Tescil Kayıt Defteri nin Yönetmeliğe uygun olarak tutulması ve arşivlenmesini sağlamak, >>Günlük ürün fiyatlarının tespit edilmesi ve ilanını sağlamak, >>Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bülten verilerinin alınması, kontrolü, arşivlenmesi ve ilanını sağlamak, >>Borsamıza yapılan Kamu Kurumları ve Harici bilgi taleplerini usulüne uygun olarak yanıtlamak, >>İstatistik çizelgeleri ve raporları hazırlamak, bilgi taleplerini, bu raporlardan yararlanarak göndermek. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI TESCİL VE MUAMELAT SERVİSİ 2012 yılında 40 Gerçek, 94 Tüzel Kİşİlİk ve Harİcİ Tescİl Talebİ İle toplam adet tescil başvurusu onaylanmış olup, üyelerin başvurusu İle 44 adet tescil İşlemİ Yönetİm Kurulu na sunularak İptal edilmiştir YILI ÜYE SAYIMIZ BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN GİDEN - GELEN EVRAK İŞLEMLERİ 2011 yılında İşlem hacmimiz ,62 tl. İken 2012 yılında ,19 TL. olarak gerçekleşmiş olup %30,97 lik artış göstermiştir. KURULUŞ TİPİNE GÖRE ÜYE SAYIMIZ YILLARI ARASI YENİ KAYIT ÜYE KAYIT SAYIMIZ

17 TESCİL VE MUAMELAT SERVİSİ 2012 YILI ÜYE İŞLEMLERİMİZ EN FAZLA TOPLAM TUTARA SAHiP ilk 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI İŞLEM HACMİ (TL) GENEL TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI % ,38 32,23 % ,35 16,36 % ,80 15,86 % ,99 6,22 % ,02 3,18 % TOPLAM: , ,19 26,15 % 100,00 % *Diğerleri: Hububat ve Mamulleri, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru ve Yaş Sebze ve Meyveler, Küspeler, Süt, Çeşitli Gıda Maddeleri, Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Gıdalar, Orman Ürünleri. 32

18 BORSADA TESCİL OLAN ÜRÜNLER >>EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYA T ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,2530 0,6350 0, KG ,76 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 >>EN FAZLA TOPLAM MİKTARA SAHİP İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYAT ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 BUĞDAY (İTHAL) 0,4453 0,7328 0, KG ,49 >>EN FAZLA TOPLAM TUTARA SAHİP İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYAT ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 HAM AYÇİÇEK YAĞI 2,5100 3,3000 2, KG ,99 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 İşlem Adedi : Adet Borsa Genel Yekünü : ,19 TL Buğday Müstahsil Alışı : Kg Ayçiçek Müstahsil Alışı : Kg Kanola Müstahsil Alışı : Kg MİKTAR İŞLEM ADEDİ TUTAR Buğday (Kg) ,96 TL Ayçiçek (Kg) ,03 TL Arpa (Kg) ,39 TL Kanola (Kg) ,42 TL Zeytin (Kg) ,65 TL Mısır (Kg) ,24 TL Yaş Üzüm (Kg) ,81 TL İnek Sütü (Lt ) ,01 TL Un (Kg) ,04 TL Ham Ayçiçeği Yağı (Kg) ,66 TL Ham Kanola Yağı (Kg) ,02 TL Rafine Ayçiçeği Yağı (Kg) ,52 TL Rafine Kanola Yağı (Kg) ,63 TL CANLI HAYVANLAR Dana (Baş) ,05 TL İnek (Baş) ,05 TL Kuzu (Baş) ,33 TL Düve 300 (Baş) ,92 TL Buzağı (Baş) ,88 TL Sığır 78 (Baş) ,44 TL Koyun 431 (Baş) ,27 TL Keçi 60 (Baş) ,04 TL DİĞER ÜRÜNLER ,83 TL 34 35

19 TOPRAK/YAPRAK ANALiZ LABORATUVAR VERiLERi 2012 YILINDA TOPRAK/YAPRAK ANALİZ İÇİN GELEN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve NUMUNE MİKTARLAR Borsamız bünyesinde kurulan ve faaliyete geçen Toprak Tahlil Laboratuvarımızda yapılan, toprak analizlerinde kullanılan metotlar uluslararası düzeyde kabul görmüş metotlar olup, özellikle toprak analiz metotlarının ülkemiz topraklarına uygunluğu, değişik üniversite ve araştırma kurumları tarafından kanıtlanmış bulunmaktadır. To p r a k a n a l i z l e r i,t a r ı mt o p r a k l a r ı n ı n verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır

20 Borsamız Ürün Tahlil Laboratuvarında hububat ürünlerinde; Fiziksel Analiz Olarak: Hektolitre Ağırlığı, Yabancı Madde, Yabancı Hububat, Haşere Tahribatına Uğramış Tane, Rutubet, Kırık Cılız Tane, v.b. analizleri yapılmakta. Kimyasal Analiz Olarak; Protein Tayini, Gluten - Index, Sedimantasyon analizleri yapılmaktadır. Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarımızın TS En ISO standardı kapsamında TSE tarafından onaylanması kapsamındaki çalışmalarının başlatılmış olup, laboratu-varımızdaki yapılmakta olan ürünlerin TÜRKAK tarafından akredite edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI ÜRÜN TAHLİL VE ANALİZ LABORATUVARI 2012 YILINDA ÜRÜN ANALİZ İÇİN GELEN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve NUMUNE MİKTARLAR Hububat ticaretinde ürünün kalite değerlerinin en kısa sürede ve olağan bir biçimde belirlenmesi gerek üreticiler, gerekse tüccar ve tarıma dayalı sanayi kollarında üretim yapan sanayiciler açısından hayati derecede önemlidir. Borsamız bünyesinde faaliyet gösteren Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarı içerisinde; Hububat Analiz Laboratuvarı ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Borsamız Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarı üyelerimize alanlarında en iyi vemoderncihazlarla oluşturulmuş Laboratuvarımız aracılığıyla ürün analiz ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmaktadır. YAĞLI TOHUMLAR: Laboratuvarımızda analiz amaçlı getirilen ürünlerde; Empürite yada Yağ Oranı Tayini, Rutubet ve Hektolitre belirleme analizleri yapılmaktadır. MQ 7.5, NMR Analyzer sistemi ile yağlı tohumlarda (Ayçiçeği, Kanola, Soya Fasulyesi, Mısır vb..) 1 dk. içerisinde yüksek hassasiyetle yağ oranı ölçümü yapmak için kullanılmaktadır

21 TEKİRDAĞ ŞAFAK 10/ / YILINDA HAKKIMIZDA ÇIKAN HABERİN LİSTESİ Trakya Demokrat 10/2012 AVRUPA GAZETESİ 09/2012 SAĞDUYU GAZETESİ 10/2012 TRAKYA DEMOKRAT 08/2012 E.T.A.Ş. HABER 08/ YILI BASIN HABERLERİ Trakya GAZETESİ 40 09/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 09/2012 PUSULA GAZETESİ 08/2012 AVRUPA GAZETESİ 10/

22 09/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK TRAKYA GÖZLEM AVRUPA GAZETESİ 42 09/ / TEKİRDAĞ GAZETESİ TEKİRDAĞ ŞAFAK 08/2012 TRAKYA GAZETESİ 08/2012 YENİ İNAN GAZETESİ 06/ / /2012 POSTA GAZETESİ TRAKYA 0282 TEKİRDAĞ GAZETESİ SAĞDUYU GAZETESİ 08/ / /2012 TRAKYA DEMOKRAT 08/2012 OLAY AKTİF GAZETESİ TRAKYA GAZETESİ 08/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 05/

23 AVRUPA GAZETESİ 05/ / YILI BASIN HABERLERİ TRAKYA DEMOKRAT 06/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 05/2012 AVRUPA GAZETESİ 01/ /2012 TRAKYA DEMOKRAT 05/2012 TRAKYA DEMOKRAT 44

24 İLETİŞİM TEKİRDAĞ MERKEZ TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI Zafer Mahallesi, Ekrem Peker Sok. Çevreyolu Üzeri No:9 PK TEKİRDAĞ Tel: Faks: Website: SARAY ŞUBE Kemalpaşa Mah. Vize Caddesi PK Saray / Tekirdağ Tel: Faks: Website:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/8 01 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ, İLK ÜRÜN AYÇİÇEĞİ SATIŞ SEANSI GERÇEKLEŞTİ. DOLUKÖY MAHALLEMİZDEN MEHMET KOŞAR IN GETİRDİĞİ AYÇİÇEĞİ BEŞERLER TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HÜSEYİN BEŞER TARAFINDAN

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 06.02.2017 TARİHİNDE ANKARA DA DÜZENLENEN "AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIM EĞİTİMİ" NE BORSAMIZ AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ OLARAK KATILIM SAĞLADIK. 7 Şubat 2017 Salı günü TOBB konferans

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/8 10 MART 2017 TARİHİNDE, CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ FAİK ÖZTRAK VE BELEDİYE BAŞKANI ULAŞ YURDAKUL İLE CHP MALKARA İLÇE YÖNETİCİLERİ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ. Sayfa 2/8 11 MART 2017 TARİHİNDE TEKİRDAĞ

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/10 06 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILAN TOBB ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIM EĞİTİMİ NE KATILDIK. 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILAN TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI NA MECLİS BAŞKANIMIZ

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. TARSUS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/07/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. TARSUS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/07/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS-V 0.59 0.60 0.592 8,900.00 KG 52,493.60 25 ARPA YEMLİK TTS-V 0.1 0.1 0.129 22,000.00 KG 15,683.44 2 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Bülteni

2015 Temmuz Ayı Bülteni 2015 Temmuz Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 08.07.2015 tarihinde AFSİAD ın düzenlediği iftar yemeğine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MÜHSÜRLER katılım

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

2017 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2017 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ YILIN İLK ÜRÜNÜ OLAN ARPA BORSAMIZDA SATILDI TOBB 13.Dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Borsamıza 06.06.2017 tarihinde Geliştirme Ziyareti düzenlenmiştir.

Detaylı

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 Ekonomik Rapor 1 İÇİNDEKİLER Tescil Raporu.2 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı)... 2 2015 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.05.2015 tarihinde düzenlenen TOBB 71. Genel Kuruluna Meclis Başkanımız Fahrettin ZOBALI, Yönetim Kurulu Başkanımız

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2013 YILI DÖNEM RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ/GENEL SEKRETER FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2013 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI

NİĞDE TİCARET BORSASI NİĞDE TİCARET BORSASI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 1 AYDIN TİCARET BORSASI Tablo 1 2

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/8 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ÜYELERİMİZDEN, TEKİRDAĞ BİRLİK YEM SAN. VE TİC. A.Ş. Yİ ZİYARETİMİZDE FABRİKA MÜDÜRÜ SOLMAZ DOĞAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BİRLİKTE. 19 OCAK 2017 TARİHİNDE, SAĞLAMTAŞ

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

HUBUBAT T.C. TARSUS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/09/2014. Tarih: Sayı: 9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. TARSUS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/09/2014. Tarih: Sayı: 9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK TTS-V 0.65 0.74 0.6717 187,60.00 KG 126,250.60 2 ARPA YEMLİK ı: 126,250.60 2 ARPA ı 126,250.60 2 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK MTS 0.80 0.80 0.8000

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,552.

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,552. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.64 1.25 0.6580 22,117.00 KG 14,552.29 3 ARPA YEMLİK ı: 14,552.29 3 ARPA ı 14,552.29 3 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR UNU TTS 30.25 30.86 30.6269 117.00 AD 3,583.35

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ. Genel Sekreter Vehbi AKBULUT

Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ. Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Hilal Mahallesi Nergiz Cadddesi No:151 BATMAN Tel: 04882153792 Fax:04882146492 Web:

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

2010 YILI BORSA BÜLTENİ

2010 YILI BORSA BÜLTENİ 2010 YILI BORSA BÜLTENİ Tarih: 01.01.2010-31.12.2010 İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL. TL. ŞEKLİ HUBUBAT GURUBU Buğday 3 0,3207

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/04/2012. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/04/2012. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/04/202-30/04/202 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 92,560.00 KG 50,908.00 8 ARPA YEMLİK 0.44 0.44 0.4354 8,480.00 KG 3,692.00 4 ARPA YEMLİK ı: 54,600.00 22 ARPA

Detaylı

BORSA GÜNDEM DENİZLİ TİCARET BORSASI

BORSA GÜNDEM DENİZLİ TİCARET BORSASI BORSA GÜNDEM DENİZLİ TİCARET BORSASI A Y L I K H A B E R D E R G İ S İ Y I L - 1 S A Y I - 3 ( M A Y I S 2 0 1 6 ) Topraklık Mah. Kayalık Cad. Uluçarşı İş Merkezi No: 3 Kat: 5 20150 Pamukkale /DENİZLİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) Sayın Meclis Üyeleri, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.07.2017-24.08.2017) Oda Meclisimizin 24 Ağustos 2017 tarih ve 54 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 28.07.2017-24.08.2017

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Mısır Yemlik İthal Mısır Yemlik İthal Mısır Yemlik İthal 60 Gun 60,00 Mısır Yemlik İthal 90 Gun 90,00 5 0,45 0,45 0,45 6.537.271,50Kg 2.959.883,68 HŞ 5 0,45 0,50 0,46 9.158.320,00Kg 4.210.869,78

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 04.05.2016 tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısına Genel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Yumuşak Buğday Yumuşak Buğday Yemlik 1 0,87 0,87 0,87 13.400,00Kg 11.658,00 HŞ 2 0,80 0,85 0,82 238.400,00Kg 195.739,50 MS 1 0,82 0,82 0,82 62.410,00Kg 51.291,50 MS BUĞDAY 314.210,00

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ / GENEL SEKRETER ÜYELİK FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2014 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende

Detaylı

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 7,680.

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 7,680. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2015 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 12,800.00 KG 7,680.00 1 ARPA YEMLİK ı: 7,680.00 1 ARPA ı 7,680.00 1 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK MTS 1.30 1.89 1.6096 25,986,491.00

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ Sayfa: 1-10 BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ FASÜLYE KURU FASÜLYE K.FASULYE BATTAL KG 6,340.00 25,956.00 51.91 K.FASULYE BATTAL Toplamı: 6,340.00 25,956.00 51.91 KURU FASÜLYE Toplamı: 6,340.00 25,956.00 51.91 FASÜLYE

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 18,193.

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 18,193. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/02/202-29/02/202 T.C. Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK 0.69 0.69 0.6852 26,550.00 KG 8,93.00 85 ARPA YEMLİK ı: 8,93.00 85 ARPA ı 8,93.00 85 MTS 0.66.05 0.9044 4,036,034.55 KG 3,650,259.60

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry HAZİRAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MAYIS / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDA ÇELTİK SATIŞLARI DEVAM EDİYOR. 013 Mayıs ayında yapılan seçimler öncesi he- 2deflerimiz arasında yer alan çeltik ürününün borsamız satış salonunda

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2011 BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM HUBUBATLAR BUĞDAYLAR TOHUMLUK BUĞDAY 0.65 0.91 0.74

Detaylı