YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

2 TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU 2012 Yayın No: 2013/1 HAZIRLAYANLAR Grafik ve Düzenleme : Serkan Gürkan Kurgu : Merve Oral Yayına Hazırlama: Ercan Izgi

3 İnsanlık tarihinin en eski mesleği olan tarım, sağlıklı beslenen bir toplum ve sürdürülebilir bir sanayi üretimine uygun kalitede hammaddeyi sürekli olarak sağlayabilme performansı ile kaynaklık etmektedir. İlimizin coğrafi konumu, sahip olduğu iklim ve ekolojisi, yakalamış olduğu tarımsal mekanizasyon düzeyi, lojistik üstünlüklerinin yanında büyük pazarlara olan yakınlığı, tarımsal üretim düzeyi ve ürün çeşitliliği, işlenen yaklaşık hektar verimli tarım arazisi 29 binden fazla üretin yapan tarımsal işletmeyi barındırması, alt yapısı gelişmiş gerek iç pazar gerekse de ihracata yönelik üretim yapan tarıma dayalı sanayi işletmeleri ile imalat sanayisinden sonra ilimiz istihdamına yaptığı %22,1 lik pay ile ilimiz ekonomisi açısından önemli katkılar sağlayan vazgeçilmez öneme sahip bir sektördür. Tekirdağ da bulunan sanayi tesisine rağmen yukarıda sayılan nedenlerle İlimiz ülkemiz açısından bir tarımsal üretim üssüdür.. Sosyal, ekonomik ve yapısal olarak ele alındığında bu gerçeği çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Fiziksel ve coğrafi koşullar toplumsal yapı gibi birçok unsur bu önermeyi destekler durumdadır. Tekirdağ tek başına Türkiye nin tarımsal üretiminin Buğday da %6 sını, Yağlık Ayçiçeği üretiminde %35 ini, Kanola üretiminde %55 ini, Karpuz üretiminde %5 ini, Kavun üretiminde %2,5 ini, Kuru Soğan üretiminde %3 ünü, Şaraplık Üzüm üretiminin %10 unu, Sofralık Üzüm üretiminin %2 sini, toplam Süt üretiminin %2,7 sini tek başına karşılamaktadır. Bunun yanı sıra yağlık ve sofralık Zeytin, Kiraz, Elma ve Ceviz üretimi son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte hızlı bir gelişme göstermektedir. İlimizdeki tarımsal faaliyetlerden birim alandan elde edilen ürün miktarı ülkemiz ortalamalarının oldukça üzerinde, Buğday, Yağlık Ayçiçek, Kanola gibi ürünlerde AB ortalama verim düzeylerini yakalamış durumdadır. Trakya bölgesinden bulunan sanayi kuruluşlarının %82 sinin yoğunlaştığı Tekirdağ Liman, kara, demirytolu ve hava ikmal ağlarından oluşan bir lojistik merkez olma yolunda ilerlemektedir. İlimiz tarım sektörünün var olan üretim potansiyelinin sürdürülmesinin ileriki zaman dilimlerinde ülkemiz açısından ne kadar önemli bir konu olduğu şimdiden gözler önüne serilmektedir. Bugün bölgemizde yaklaşık 900 tesis OSB ler dışında faaliyet göstermektedir. Bunun dışında bu sanayi tesislerine ilave olarak İstanbul da faaliyet gösteren binlerce sanayi tesisi üretimlerini bölgemizde yapmak üzere yer arayışlarını sürdürmekte buna ilişkin çalışmalar yapmaktadırlar. Tekirdağ da düzensiz ve plansız sanayi yapılaşmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. İlimiz büyük pazarlara olan yakınlığı, tarımsal üretim açışından ihtiyacından oldukça fazlasını üretmesi diğer etkenlerle birlikte lojistik bölge olma özelliğini ön plana çıkarmıştır. Tarımsal üretimde dönemsel olarak ortaya çıkan arz fazlası, tarım ürünlerinin uygun depolama koşullarının bölgede yeterli düzeyde bulunmayışı nedeniyle hasat edilen ürünün fabrikada işlenmeye tabi tutuluncaya kadar olan zincirde kalite ve miktar açısından kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. İlimizde bu eksikliği giderebilmek açısından Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Sistemini hayata geçirecek yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede hem üreticilerimiz açısından önemli katkılar sağlayacak hem de tarıma dayalı sanayi işletmeleri açısından üretimlerinde ihtiyaç duydukları hammaddeyi uygun zaman ve kalitede temin etme şansına sahip olacaklardır. Osman SARI Yönetim Kurulu Başkanı

4 BORSAMIZ MECLİS KURULU BORSAMIZ YÖNETİM KURULU 6 7

5 İÇİNDEKİLER >TİCARET BORSASININ TANIMI - 9 >BORSASININ TARİHÇESİ - 11 >BORSAMIZ VİZYON, MİSYON KALİTE, MALİ VE İLETİŞİM POLİTİKALARI - 12 >ORGANİZASYON ŞEMASI - 14 >BORSAMIZ 2012 YILI ETKİNLİK VE FAALİYETLERİ - 15 >2012 YILI PERSONEL VE ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİMLER - 25 >İYİ TARIM UYGULAMALAR TRANSFERİ PROJESİ - 27 >BORSAMIZ İFTAR YEMEĞİ VE ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ - 28 >tescil ve muamelat servisi- 30 >toprak/yaprak analiz lab.- 36 >ürün tahlil ve analiz lab.- 38 >basında çıkan haberler - 40 TİCARET BORSASININ TANIMI Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomilerinde düzenleyici işlevleri olan kurumlardır. Çünkü Ticaret Borsaları tarım ürünlerinde serbest rekabetin, diğer bir deyişle, arz ve talep kanunun işlerlik kazanması için gerekli olan tüm koşulların bir bütün halinde toplanmasını sağlamaktır. Borsayı teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de; daha açık olarak özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar şeklinde tarif etmek mümkündür. Borsalarda muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. Bu kurallar, kanun tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret borsaları serbest rekabetin, diğer deyişle, arz ve talep kanunun işlerlik kazanması için gerekli olan tüm koşulların bir bütün halinde toplanmasını sağlamaktadır. Ticaret borsalarında oluşan fiyatlar sadece yöresel değil aynı zamanda bölgesel ve ülkesel piyasaların şartlarını da yansıtmaktadır. Bu nedenle, borsalar ülke ekonomisinin dışa açılmasını, ekonominin diğer ekonomilerle bütünleşmesini, üretim ve pazarlamanın çok uluslu hale getirilmesini sağlayan kurumlar özelliğindedir. Ticaret Borsalarının Hukuki Yapısı: Ticaret Borsalarının tanımı 5174 Sayılı Kanunun 34. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre Ticaret Borsaları; Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumu niteliğindeki bu meslek kuruluşlarının ortak nitelikleri şunlardır: a) Bu kuruluşlar kişi topluluklarıdır. b) Belli bir meslek grubunu içine alırlar. c) Yönetim organları kendi üyeleri arasında seçilir. d) Mali ve idari özerkliğe sahiptirler. e) Denetimler yasal çerçeve içerisinde olup, hiyerarşik bir nitelik taşımaz. f ) Yasaların verdiği görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için kamu hukukundan bazı hak ve yetkilere sahiptirler. g) Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilirler. Borsanın Görevleri: Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet kazanması, gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kalitesi, teslim tesellüm şartları, mal bedelinin ödenmesi gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet veren borsaların görevleri şunlardır: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f ) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. 8 9

6 h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Yönetim ve Organizasyon: Ticaret Borsaları demokratik esasları yerinden yönetilen kuruluşlardır. Borsaların organları şunlardır. a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu. Borsalar Kotasyonuna Dahil Ürünler: Ticaret borsalarında, sadece belirli özellikleri taşıyan mallar alınıp satılır. Herhangi bir maddenin borsaya dahil edilebilmesi için öncelikle tiplerinin tespit edilmiş olması, yani standardizasyonunun yapılmış olması, yapılmamış ise tiplere ayrılması, numuneyle temsili mümkün mallarda olması gerekir. Her tarımsal ürün, her ticaret borsasına dahil edilmiş değildir. Çünkü, bir tarımsal ürünün herhangi bir ticaret borsasına dahil edilebilmesi için borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda üretilmesi veya tüketilmesi, ya da ihraç veya ithal edilmesi gerekir. Bir maddenin borsaya dahil edilebilmesi için ayrıca, stoklamaya elverişli olup çabuk bozulan mallardan olmaması, toptancı hal mevzuatına giren yaş sebze ve meyvelerden olmaması, arz ve talebin değişken olması ve rekabet konusu bulunması gereklidir. Bu şartlara uyan tarımsal ürünler ve bazı sınai mamuller borsalarda alınıp satılabilir. Ticaret Borsaları toplan sayılacak miktarlarda alım satım yapılan pazarlardır. Borsalarda alım satımlar açık artırma veya karşılıklı anlaşma suretiyle yapılmaktadır. Borsa işlemleri, yapılış şekilleri olarak 4 grupta toplanabilir. a) Numunenin teşhiri suretiyle yapılan işlemler, b) Tip tayini suretiyle yapılan işlemler, c) Kalite tayini suretiyle yapılan işlemler, d) Tamamının teşhiri suretiyle yapılan işlemler. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASININ TAHRİÇESİ Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir. Borsamız 9 Ağustos 1926 da Ticaret ve Zahire Borsası unvanı ile kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. Tekirdağ Ticaret Borsası, ülke genelinde kurulan borsa sıralamasında 12.nci borsadır. Borsamız İlimiz tarımının diğer aktörlerle birlikte, bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyabilmenin çabası içerisinde yer almaktadır. Borsamız üyesi un fabrikaları ülkemiz toplam un ihracatının yaklaşık %30 luk kısmını gerçekleştirmektedir. Borsamız adına, Yeni Borsa Hizmet Binası yapımı amacıyla şehir dışında Zahireciler Sitesi yanında bulunan m² lik alana sahip gayrimenkul 2000 yılı Kasım ayında borsamız adına satın alınmış, Yeni Hizmet Binasının mimari proje çalışmalarına 2001 yılının Ağustos ayında başlanılmış, mühendislik projelerinin tamamlanarak gerekli onaylarının alınması, arsamız üzerindeki imar durumunun çıkartılması ile birlikte projemize tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Toplam m² yapı inşaat alanına sahip projemiz içerisinde 550 m² lik alana sahip satış salonu ve içerisinde, borsa idari işlerinin yürütüleceği alanlar ile Vadeli İşlemler Salonu, Toplantı Salonları, Ürün Tahlil Laboratuvarı, Toprak Tahlil Laboratuvarı, Üretici Kafeteryası ve bekleme salonu olarak kullanılacak olan sosyal yaşam alanları yer almaktadır. Borsamız 1 Temmuz 2005 tarihinde Yeni Hizmet Binasına taşınmış ve faaliyetini burada devam ettirmektedir. Borsamız bünyesinde merkez binada 17, saray irtibat bürosunda 1 kişi olmak üzere, toplamda 18 personel çalışmaktadır. Borsamızda bir yıl içerisinde gerçekleşen işlemler rakamsal olarak aşağıda verilmişti. Borsamız bölgemizde faaliyet gösteren Ticaret Borsaları içinde en fazla işlem hacmine sahip borsa konumundadır. Borsalardaki alım satımlar, malın teslimi ve bedelin ödenmesi şartları bakımından 5 çeşittir. Bunlar; a) Hazır işlemler, b) Vadeli işlemler, c) Avanslı işlemler, d) Kredili işlemler, e) Özel şartlı işlemlerdir 10 11

7 BORSAMIZ: VİZYONU-MİSYONU, KALİTE, MALİ ve İLETİŞİM POLİKALARI VİZYONUMUZ: Yöneticilerimiz, Üyelerimizin ve Personelimiz birlikte hareket etme kültürü ile Kurumumuzda; > Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bölgemiz tarım sektöründe ticaret hayatına yön veren, > Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan, > Ürün borsacılığında sunduğu hizmet çeşitliliğini sürekli geliştirebilen, > Faaliyetleri ile örnek ola bilen referans borsa olmaktır. MİSYONUMUZ: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun verdiği görev, sorumluluk ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; > Borsamızın tüm faaliyetlerinde üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, > Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması, > Toplam Kalite Yönetimi ile ulusal ve uluslararası piyasalara ilişkin bilgilerin sağlanması ve bu bilgilerin ilgili taraflara sunulması, > Ürün senedine bağlı ticaretin yapılacağı ürün ihtisas borsası kurulması, > Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunan bir kurum olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. VİZYON-MİSYON, KALİTE, MALİ ve İLETİŞİM POLİKALARI >>KALİTE POLİTİKASI Çağdaş Borsacılık Anlayışı İçinde, Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek, Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir. >>MALİ POLİTİKA Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte ve üyelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi dürüstlük güven disiplin çatısı altında hizmet vermektedir. > Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun bütçe ve muhasebe yönetmeliği kapsamında meclisin onayladığı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içindeki faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütmektedir. >Tekirdağ Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunda uygulanan mevzuat ile üyelerin yıllık aidat,tescil ücretleri,yapılan hizmetleri karşılığı alınan ücretler,bağış yardım gelirleri,iştirak gelirleri ve sair gelirlerden oluşan gelir kaynakları ile kuruluş amacını ve mali politikasını gerçekleştirir. > Tekirdağ Ticaret Borsası mevcut menkul değerlerini mevduatlarını aktif olarak yönetir. > Tekirdağ Ticaret Borsası üyelerine ve bulunduğu coğrafi bölgeye daha faydalı olabilmek için Dünya ve Türkiye gündemini takip etmekte ve yeni fikirleri hayata geçirmektedir. >>İLETİŞİM POLİTİKASI Tekirdağ Ticaret Borsası olarak bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimize ve üreticilerimize, hızlı, etkin bilgiyi sunmak, haberdar etmek ve bu çerçevede; > Borsamızca hazırlanan bültenler, duyurular ve hizmetlerin yanı sıra dışarıdan edinilen bilgilerin faks, sms, ve internet üzerinden sunulabilir hale getirebilmek, > Borsamızda oluşan iç pazar ve Türkiye hububat piyasası hakkında sanayicilerimizi medyayı ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmek, 12 13

8 BORSAMIZ 2012 YILI ETKiNLiK VE FAALiYETLERi BORSAMIZ ORGANİZASYON ŞEMASI KATILIMI SAĞLANAN TOPLANTI VE etkinlikler B orsamızın kurucu ortakları arasında yer aldığı Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (ABİGEM) Genel Kurul Toplantılarına katılım sağlandı. 10 Nisan 2012 > Türk Polis Teşkilatı nın 167. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı 9 Nisan 2012 > Balkan Savaşlarının 100. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri 10 Nisan 2012 > Türk Polis Teşkilatı nın 167. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu 12 Nisan 2012 > ÖÇP nin 25. Kuruluş Yılı Sebebiyle Düzenlenen Türk Tarımında Önder Çiftçi Modeli, Dünya ve Ülkemizdeki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sisteminin Geleceği Konulu Panel 13 Nisan 2012 > ÖÇP nin 25. Kuruluş Yılı Sebebiyle Düzenlenen Kutlama Yemeği 19 Nisan 2012 > Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku Temalı Kutlu Doğum Programı 20 Nisan 2012 > Tekirdağ Topraklarının Sorunları, Toprak Analizleri ve Değerlendirilmesi konulu bir günlük eğitim toplantısı 25 Nisan 2012 > İş Sağlığı ve Güvenliği ile SGK Çalışmalarının tanıtımı hakkında toplantı ve etkinliklere katılım sağlandı

9 TOPLANTI VE ETKiNLiKLER İİlimiz Emniyet Müdürü Sn. Ali Yılmaz Borsamızda ağırladık. Tekirdağ Belediyesi Kurumlar arası halı saha futbol turnuvasına Tekirdağ Ticaret Borsası olarak katılım sağlandı. 2 Mayıs 2012 > Anayasa Çalışmaları Konferansı 4 Mayıs 2012 > Mera Açılış Töreni 7 Mayıs 2012 > Karayolu Trafik Güvenliği Haftası 8 Mayıs 2012 > NKÜ Ziraat Fakültesi 30. Kuruluş Yılı Çalıştayı 9 Mayıs 2012 > Türkiye İçin Deniz Ticaretinin Önemi ve Tekirdağ ın Deniz Ticaretindeki Yeri Konulu Konferans 15 Mayıs 2012 > UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18 Mayıs 2012 > Gümrük ve Turizm İşletmeleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Mayıs 2012 > 67. TOBB Genel Kurulu 29 Mayıs 2012 > Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılmasıv-Farkındalık Etkinliği Konulu Konferans 29 Mayıs 2012 > Patent ve Coğrafi İşaretleme Konulu Konferans CHP İL BAŞKANLIĞI CHP Tekirdağ İl Başkanlığını Borsamızda Ağırladık 02 İlimiz Valisi Sayın Ali YERLİKAYA Borsamızı ziyaret etti. Ziyaretinde Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Osman SARI, Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR ve Meclis Kurulu Üyelerimizin hazır bulunduğu tanışma toplantısında Borsamız çalışmaları hakkında bilgiler ve yürütülmekte olan projelerimiz hakkında bilgiler aktarıldı

10 KATILIMI SAĞLANAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER Süne ile mücadele! İLİmİz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen Süne Mücadelesİ konulu toplantı borsamız konferans salonunda yapıldı. Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USIAD) İş Güvenliği Toplantısı Borsamızda yapıldı Haziran 2012 Dünya Çevre Haftası Etkinlikleri 06 Haziran 2012/ > Bölgesel Halk Eğitimi Etkinlikleri 10 Haziran 2012 > AK Parti Türkiye de Anayasalar ve Siyaset Konulu Konferans Haziran 2012 > Endonezya/Jakarta Sektörel Ticaret Heyeti Ziyareti Haziran 2012 > 48. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali Açılış Resepsiyonu 14 Haziran 2012 > Jandarma Teşkilatının 173 üncü Kuruluş Yıldönümü Kokteyli Daveti 18 Haziran 2012 > NKÜ Mezuniyet Töreni 18 Haziran 2012 > NKÜ Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Töreni 28 Haziran 2012 > İstanbul Ticaret Borsası Başkanlığına Ziyaret Haziran 1 Temmuz 2012 > Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 9. Geleneksel Yayla Şenlikleri Söz konusu toplantıya İl Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Ahmet ARSLAN, Borsamız Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat ÖZMÜŞ, Meclis Üyesi Cumhur TEREK, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeli, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ilgili personeli, Ziraat Mühendisleri, Zirai ilaç bayileri yetkilileri ile sektör tarafından yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplantıda süne mücadelesinin yapılmasının gerekçeleri ile bölgemizde bu konuda yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacaklar hakkında yetkililer tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı. Toplatı ve etkinlik listesi 13 AĞustos 2012 > Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı 16 Ağustos 2012 > Vali Zübeyir KEMELEK için düzenlenen İftar-Veda yemeği 19 Ağustos 2012 > Resmi bayramlaşma programı 28 Ağustos 2012 > Ürün ihtisas Borsası Projesi kapsamındaki gelişmelerin değerlendirilmesi toplantısı 30 Ağustos 2012 > Tekirdağ Belediyesi Bilgi Evi Açılışı 6 Eylül 2012 > Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı 8 Eylül 2012 > Çorlu Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binası Açılışı (M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU katılımı ile) 8 Eylül 2012 > Vergi-İhracat ve Tescil Ödül Töreni (M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU) katılımıyla Eylül 2012 > TOBB Uluslararası İş Forumu Eylül 2012 > 1. Uluslararası İş Etiği Kongresi 26 Eylül 2012 > Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Birinci Kalkınma Kurulu Toplantısı 1 Ekim2012 > 29 Ekim Olağanüstü Toplantısı 6 Ekim 2012 > Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanının Belediye ziyareti Ekim 2012 > 14. MÜSİAD Uluslararası Fuarı 16. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi (Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın teşrifiyle 22 Kasım 2012 > Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 23 Kasım 2012 > Ekonomik İstişare Değerlendirme Toplantısı, Ekonomi Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in katılımıyla 24 Kasım 2012 > Öğretmenler Günü 32. Yıl Kutlaması 18 19

11 tüccar bürosu 14 ADET EK BÜRO YAPILDI. Borsamız hizmet binası kompleksinde yer alan tüccar bürolarına ilave olarak 14 Adet daha büronun yapımı tamamlanmıştır

12 Endonezya da faaliyet gösteren Un İthalatçıları ve Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların katılımı ile toplantılar ve firmalar arası ikili görüşmeler yapılmıştır. Sektörel Ticaret Heyeti Programına Borsamız üyesi 21 firma katılmıştır. ENDONEZYA- JAKARTA T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Borsamız organizasyonunda 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği hakkında Tebliği ve 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge de sağlanan destekler kapsamında geride bıraktığımız Haziran ayı içerisinde Irak tan sonra en büyük Un İhracat Pazarımız konumunda bulunan Endonezya ya Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Tayfun KILIÇ, İhracat Geliştirme Uzmanı Kahyaoğlu AYTAÇ ve Un İhracatı gerçekleştiren borsamız üyelerinin katılımı ile, Ülkemizden ilk kez bir borsa olarak Tekirdağ Ticaret Borsası Un Sanayicileri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi. Söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti Programı ile; Un İhracatı gerçekleştirilen üyemiz un sanayicilerinin potansiyel müşteriye ulaşması ve sipariş alınması, yeni acente, temsilciler ve dağıtıcı bulunması, üretim ve pazarlama için iş birliği ve ortak yatırım olanaklarının araştırılması, sektörel bazda bilgi edinilmesi ve araştıvrma yapılması, gidilen ülkenin Pazar potansiyeli ve iş kültürünün tanıtılması v.b. amaçları gerçekleştirmek istenmektedir. Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Zekeriya AKÇAM ile Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müşaviri Okan ÖZTÜRK ziyaret edilmiş ve ülke hakkında bilgiler sağlanmıştır. Endonezya Endüstri Bakanlığı Gıda Standardizasyonu Daire Başkanlığı ile toplantı yapılmıştır. Endonezya Sanayi ve Ticaret Odası ziyaret edilmiş ve Odanın organizasyonunda toplantı yapılmıştır. Endonezya da faaliyet gösteren Un İthalatçıları ve Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların katılımı ile toplantılar ve firmalar arası ikili görüşmeler yapılmıştır. Sektörel Ticaret Heyeti Programına Borsamız üyesi 21 firma katılmıştır

13 ticaret ersonel bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET 2012 eğitim EĞİTİMLER personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012 bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ2012 AALİYET eğitim personelborsa ersonelticaret2012bilgilendirme eğitim yeler personeltekirdağ eğitim personel AALİYET BORSA PERSONEL İÇİN EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ TOBB Oda/Borsa Akredİtasyon süreci kapsamında yürütülen stratejik plan çalışmalarında danışmanımız Yüksel VARDAR İç paydaş olan borsa personeline bilgi aktardı ve görüş alış-verişinde bulundu. Personelİmİze yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında, Yordam Yönetİm Danışmanlığı organizasyonunda Eğİtmen Hakan TURGUT tarafından, 15 Eylül 2012 ve 22 Eylül 2012 tarihlerinde Etkİlİ İletİşİm Becerİlerİ Eğİtİmİ verilmiştir Mayıs 2012 tarihlerinde borsamız personeline, TSE Eğİtmenİ K.Yaşar EFENDİOĞLU tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetİm Sİstemİ kapsamında; Temel Eğİtİm, DÖkümantasyon Eğİtİmİ ve İç Tetkİkçİ Eğİtİmİ verilmiştir. 25

14 ÜYELERİMİZ İÇİN EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ OBB Oda/Borsa Akredİtasyon süreci kapsamında yürütülen stratejik T plan çalışmalarında danışmanımız Yüksel VARDAR dış paydaşlarımıza ve üyelerimize bilgi aktardı ve görüş alış-verişinde bulundu. SİVİL TOPLUM DİYALOĞU AB-TÜRKİYE ODALAR FORUMU-II : AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI CIVIL SOCIETY DIALOGUE EU-TURKISH CHAMBERS FORUM-II : EU-TURKISH CHAMBERS PARTNERSHIP GRANT SCHEME İyİ Tarım Uygulamaları Transferİ TransfEr of Good Agricultural Practices borsamız tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında, Konferans Salonumuzda 18 Eylül 2012 Salı günü ISO 22000:2005 Gıda GüvenlİĞİ Yönetİm Sİstemlerİ Temel Eğİtİm programı düzenlenmiştir. Borsamız tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimine, Sivil Toplum Diyaloğu - AB-Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı kapsamında Euro hibe yolu ile AB tarafından finanse edilerek İyi Tarım Uygulamaları Transferi adlı projemiz yazılmıştır. Projemiz AB tarafından kabul edilmiş olup, 4 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya geçmiştir. 12 ay sürecek olan bu projenin ortakları arasında, Yunanistan-Grevena ile Romanya-Arad yer almaktadır

15 Borsamız Tarafından Düzenlenen İftar Yemeğİ ve Tescİl Plaket Törenİ Borsamız Satış Salonunda Gerçekleştİrİldİ. B ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ orsamız tarafından düzenlenen İftar Yemeği ve Tescil Plaket Töreni Borsa Salonunda gerçekleştirildi. Valimiz Zübeyir KEMELEK, Belediye Başkanı Adem DALGIÇ, Rektör Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK, Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi BÜYÜKTÜMTÜRK, Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI, İl Genel Sekreteri Mustafa YEL, İl Jandarma Komutanı Kazım Rıfkı AYAN, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman SARI, Meclis Başkanı Bahattin ATICILAR, ve çok sayıda değerli üyemiz, basın mensubu ve davetlinin katıldığı yemekte en yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen firmalara teşekkür plaketi verildi

16 >>Borsamıza üyelik için başvuru dosyalarının kontrolü ve kabulünü sağlamak, uygun olması durumunda Genel Sekreterliğe Tespit Raporu yla birlikte sunmak, Üyelik Kabulünün ardından Üye Kaydının yapılmasını sağlamak, >>Üye Dosyalarının usulüne uygun tutulması ve arşivlenmesini sağlamak, >>Borsamız kotasyonuna dahil maddelerin alım satımlarına ait tescillerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, >>Yapılan tescil sayısı, iptal sayısı, yıllık tescil verilerinin tutulmasını sağlamak, >>Tescil Kayıt Defteri nin Yönetmeliğe uygun olarak tutulması ve arşivlenmesini sağlamak, >>Günlük ürün fiyatlarının tespit edilmesi ve ilanını sağlamak, >>Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bülten verilerinin alınması, kontrolü, arşivlenmesi ve ilanını sağlamak, >>Borsamıza yapılan Kamu Kurumları ve Harici bilgi taleplerini usulüne uygun olarak yanıtlamak, >>İstatistik çizelgeleri ve raporları hazırlamak, bilgi taleplerini, bu raporlardan yararlanarak göndermek. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI TESCİL VE MUAMELAT SERVİSİ 2012 yılında 40 Gerçek, 94 Tüzel Kİşİlİk ve Harİcİ Tescİl Talebİ İle toplam adet tescil başvurusu onaylanmış olup, üyelerin başvurusu İle 44 adet tescil İşlemİ Yönetİm Kurulu na sunularak İptal edilmiştir YILI ÜYE SAYIMIZ BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN GİDEN - GELEN EVRAK İŞLEMLERİ 2011 yılında İşlem hacmimiz ,62 tl. İken 2012 yılında ,19 TL. olarak gerçekleşmiş olup %30,97 lik artış göstermiştir. KURULUŞ TİPİNE GÖRE ÜYE SAYIMIZ YILLARI ARASI YENİ KAYIT ÜYE KAYIT SAYIMIZ

17 TESCİL VE MUAMELAT SERVİSİ 2012 YILI ÜYE İŞLEMLERİMİZ EN FAZLA TOPLAM TUTARA SAHiP ilk 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI İŞLEM HACMİ (TL) GENEL TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI % ,38 32,23 % ,35 16,36 % ,80 15,86 % ,99 6,22 % ,02 3,18 % TOPLAM: , ,19 26,15 % 100,00 % *Diğerleri: Hububat ve Mamulleri, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru ve Yaş Sebze ve Meyveler, Küspeler, Süt, Çeşitli Gıda Maddeleri, Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Gıdalar, Orman Ürünleri. 32

18 BORSADA TESCİL OLAN ÜRÜNLER >>EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYA T ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,2530 0,6350 0, KG ,76 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 >>EN FAZLA TOPLAM MİKTARA SAHİP İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYAT ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 BUĞDAY (İTHAL) 0,4453 0,7328 0, KG ,49 >>EN FAZLA TOPLAM TUTARA SAHİP İLK 5 ÜRÜN ÜRÜN ADI ALT FİYAT ÜST FİYAT ORT.FİYAT MİKTAR BİRİM İŞL.ADEDİ ÜRÜN TUTARI BUĞDAY 0,4464 0,8500 0, KG ,38 YERLİ YAĞLIK AYÇİÇEK 0,9100 1,8249 1, KG ,35 UN 0,3356 1,9939 0, KG ,49 HAM AYÇİÇEK YAĞI 2,5100 3,3000 2, KG ,99 BUĞDAY KEPEĞİ 0,1791 0,7500 0, KG ,02 İşlem Adedi : Adet Borsa Genel Yekünü : ,19 TL Buğday Müstahsil Alışı : Kg Ayçiçek Müstahsil Alışı : Kg Kanola Müstahsil Alışı : Kg MİKTAR İŞLEM ADEDİ TUTAR Buğday (Kg) ,96 TL Ayçiçek (Kg) ,03 TL Arpa (Kg) ,39 TL Kanola (Kg) ,42 TL Zeytin (Kg) ,65 TL Mısır (Kg) ,24 TL Yaş Üzüm (Kg) ,81 TL İnek Sütü (Lt ) ,01 TL Un (Kg) ,04 TL Ham Ayçiçeği Yağı (Kg) ,66 TL Ham Kanola Yağı (Kg) ,02 TL Rafine Ayçiçeği Yağı (Kg) ,52 TL Rafine Kanola Yağı (Kg) ,63 TL CANLI HAYVANLAR Dana (Baş) ,05 TL İnek (Baş) ,05 TL Kuzu (Baş) ,33 TL Düve 300 (Baş) ,92 TL Buzağı (Baş) ,88 TL Sığır 78 (Baş) ,44 TL Koyun 431 (Baş) ,27 TL Keçi 60 (Baş) ,04 TL DİĞER ÜRÜNLER ,83 TL 34 35

19 TOPRAK/YAPRAK ANALiZ LABORATUVAR VERiLERi 2012 YILINDA TOPRAK/YAPRAK ANALİZ İÇİN GELEN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve NUMUNE MİKTARLAR Borsamız bünyesinde kurulan ve faaliyete geçen Toprak Tahlil Laboratuvarımızda yapılan, toprak analizlerinde kullanılan metotlar uluslararası düzeyde kabul görmüş metotlar olup, özellikle toprak analiz metotlarının ülkemiz topraklarına uygunluğu, değişik üniversite ve araştırma kurumları tarafından kanıtlanmış bulunmaktadır. To p r a k a n a l i z l e r i,t a r ı mt o p r a k l a r ı n ı n verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır

20 Borsamız Ürün Tahlil Laboratuvarında hububat ürünlerinde; Fiziksel Analiz Olarak: Hektolitre Ağırlığı, Yabancı Madde, Yabancı Hububat, Haşere Tahribatına Uğramış Tane, Rutubet, Kırık Cılız Tane, v.b. analizleri yapılmakta. Kimyasal Analiz Olarak; Protein Tayini, Gluten - Index, Sedimantasyon analizleri yapılmaktadır. Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarımızın TS En ISO standardı kapsamında TSE tarafından onaylanması kapsamındaki çalışmalarının başlatılmış olup, laboratu-varımızdaki yapılmakta olan ürünlerin TÜRKAK tarafından akredite edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI ÜRÜN TAHLİL VE ANALİZ LABORATUVARI 2012 YILINDA ÜRÜN ANALİZ İÇİN GELEN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve NUMUNE MİKTARLAR Hububat ticaretinde ürünün kalite değerlerinin en kısa sürede ve olağan bir biçimde belirlenmesi gerek üreticiler, gerekse tüccar ve tarıma dayalı sanayi kollarında üretim yapan sanayiciler açısından hayati derecede önemlidir. Borsamız bünyesinde faaliyet gösteren Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarı içerisinde; Hububat Analiz Laboratuvarı ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Borsamız Ürün Tahlil ve Analiz Laboratuvarı üyelerimize alanlarında en iyi vemoderncihazlarla oluşturulmuş Laboratuvarımız aracılığıyla ürün analiz ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmaktadır. YAĞLI TOHUMLAR: Laboratuvarımızda analiz amaçlı getirilen ürünlerde; Empürite yada Yağ Oranı Tayini, Rutubet ve Hektolitre belirleme analizleri yapılmaktadır. MQ 7.5, NMR Analyzer sistemi ile yağlı tohumlarda (Ayçiçeği, Kanola, Soya Fasulyesi, Mısır vb..) 1 dk. içerisinde yüksek hassasiyetle yağ oranı ölçümü yapmak için kullanılmaktadır

21 TEKİRDAĞ ŞAFAK 10/ / YILINDA HAKKIMIZDA ÇIKAN HABERİN LİSTESİ Trakya Demokrat 10/2012 AVRUPA GAZETESİ 09/2012 SAĞDUYU GAZETESİ 10/2012 TRAKYA DEMOKRAT 08/2012 E.T.A.Ş. HABER 08/ YILI BASIN HABERLERİ Trakya GAZETESİ 40 09/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 09/2012 PUSULA GAZETESİ 08/2012 AVRUPA GAZETESİ 10/

22 09/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK TRAKYA GÖZLEM AVRUPA GAZETESİ 42 09/ / TEKİRDAĞ GAZETESİ TEKİRDAĞ ŞAFAK 08/2012 TRAKYA GAZETESİ 08/2012 YENİ İNAN GAZETESİ 06/ / /2012 POSTA GAZETESİ TRAKYA 0282 TEKİRDAĞ GAZETESİ SAĞDUYU GAZETESİ 08/ / /2012 TRAKYA DEMOKRAT 08/2012 OLAY AKTİF GAZETESİ TRAKYA GAZETESİ 08/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 05/

23 AVRUPA GAZETESİ 05/ / YILI BASIN HABERLERİ TRAKYA DEMOKRAT 06/2012 TEKİRDAĞ ŞAFAK 05/2012 AVRUPA GAZETESİ 01/ /2012 TRAKYA DEMOKRAT 05/2012 TRAKYA DEMOKRAT 44

24 İLETİŞİM TEKİRDAĞ MERKEZ TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI Zafer Mahallesi, Ekrem Peker Sok. Çevreyolu Üzeri No:9 PK TEKİRDAĞ Tel: Faks: Website: SARAY ŞUBE Kemalpaşa Mah. Vize Caddesi PK Saray / Tekirdağ Tel: Faks: Website:

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2015 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

HEDEF. Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek

HEDEF. Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek HEDEF Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek SUNUŞ 06 Rekabet koşullarının arttığı günümüzde küreselleşmeye paralel olarak bölgesel kalkınma

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 N İ Z İ P T İ C A R E T B O R S A S I - 2 0 1 4 İçindekiler 1.BAŞKAN DAN... 4 2.KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 3.MİSYONUMUZ... 5 5.VİZYONUMUZ... 5 6.ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 7.MECLİSİMİZ... 7 7.1.MECLİSİN

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0. T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 S a y f a

Detaylı

Borsa Meclisimize ve İdari Personele bu çalışmaların başarıya ulaşması için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Borsa Meclisimize ve İdari Personele bu çalışmaların başarıya ulaşması için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 2008 yılı Faaliyet Raporu, Borsamızda 1 yıl içinde yapılanlar ile nerede olduğumuzu ve nereye ulaşmak istediğimizi, ayrıca artılarımız ve eksilerimizin neler olduğunu gösteren bir çalışmadır. Kurumumuzun

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ Çağlar Tuğrul ÜNVER ve Uğur GÖRECEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU AYDIN

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN - 1 SUNUŞ Her geçen gün ekonomik ve ticari hayat gelişmekte, ülke içinde ve ülkeler arasında global düzeyde bir seyir izlemektedir. Değişen ve ilerleyen dünyada

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKANDAN Elazığ Ticaret Borsası olarak, TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) nezdinde belirlenmiş ilke hedef ve düsturlar doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

BİGA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016

BİGA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 BİGA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI - BİGA- - 2 - SUNUŞ Değişen ve gelişen dünyanın rekabetçi ortamında, ayakta kalabilmek, bunu devam ettirebilmek ve nihayetinde farklılık yaratabilmek, kaynakların düzgün

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1 BAŞKANDAN 1957 yılından beri gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin büyümesine hizmet eden Borsamız, siz değerli üyelerimizin verdikleri destekler ile güçlenerek, başarısını arttırmaktadır. Yaptığımız faaliyetler

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Aydın hakkında... 6 2.3. Aydın Ticaret

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı