T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- Bu iç hizmet yönergesi amacı Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği alt hizmet birimlerinin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2- Bu düzenleme Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği alt hizmet birimlerini kapsar. DAYANAK MADDE 3- Bu Çalışma Usul ve Esasları; tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ye dayanılarak hazırlanmıştır /12/2012 tarih ve 1395 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı yazısı gereği VERİMLİLİK BİRİMİ kurulmuştur /09 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genelgesi gereği STOK YÖNETİM BİRİMİ kurulmuştur tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge nin 9..,10..,13 ve 14 maddelerinde tanımlanan görev ve sorumluluklara esasen Kamu Hastaneler Birliği Mali Hizmetler Başkanlığı alt hizmet birimi olarak Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminin Kurulması Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından yayımlanan tarih ve sayılı yazısı gereği kurulmuştur tarih ve 2759 sayılı TKHK Kurum Başkanlığı yazısı (Kaynak Geliştirme daire Başkanlığı) gereği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı alt hizmet birimi olarak Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi Kurulmuştur. 6. Sivil Savunma Kanunu gereği İdari Hizmet Başkanlığı alt hizmet birimi olarak Sivil Savunma Hizmet Birimi kurulmuştur. Sayfa 1 / 23

2 TANIMLAR MADDE 4- Bu Çalışma Usul ve Esaslarında adı geçen; a) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, b) Birlik: Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliğini, c) Genel Sekreterlik: Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliğinin karar ve yürütme organını, d) Genel Sekreter: Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliğinin en üst yöneticisini, e) Başkanlıklar: Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tıbbi Hizmeteler, Mali Hizmetler ve İdari Hizmetler Başkanlığını, f) Başkanlar: Tıbbi Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı ve İdari Hizmetler Başkanlığını g) Sağlık Tesisi: Birliğe bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerini, h) Uzman: Kurumca belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisas gerektiren hizmetlerde istihdam edilen sözleşmeli personeli, i) Birim: Isparta Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı iç hizmet birimlerini, j) Büro Görevlisi: Genel Sekreterliğin Büro hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen veya geçici görevle çalıştırılan tüm personeli, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yapısı ve Görevleri KURULUŞ YAPISI MADDE ISPARTA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ; Genel Sekreter, bağlı iç hizmet başkanlıkları ve birimlerinden oluşur. Organizasyon şeması EK- 1 de sunulmuştur Genel Sekreter 1. Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 2. Mali Hizmetler Başkanlığı 3. İdari Hizmetler Başkanlığı 4. Verimlilik Birimi 5. Hukuk Birimi 6. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 7. Disiplin Birimi 8. Kurum Karar Destek, İstatistik ve Bilgi Sistemleri Birimi MADDE ISPARTA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ; Genel sekreterlik ile Bağlı sağlık Tesislerinden oluşur. Organizasyon şeması EK-2 de sunulmuştur. Sayfa 2 / 23

3 ISPARTA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ; 1. Isparta İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 2. Isparta Devlet Hastanesi 3. Isparta Kadın Çocuk ve Doğum Hastalıkları Hastanesi 4. Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 5. Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi 6. Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi 7. Isparta Dr. Sadık Yağcı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi MADDE Genel Sekreter ve kendisine doğrudan bağlı iç hizmet birimleri görev, yetki ve sorumlulukları; GENEL SEKRETER 1. Birliği, belirlenen hedef, politika, strateji ve ilgili düzenlemelere göre yönetmek. 2. Kurum tarafından belirlenen sağlık hizmet bölgeleri planlaması ve hedeflerine uygun sağlık hizmetini sunmak. 3. Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözetmek, finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak. 4. Birlik bünyesindeki sağlık tesislerinde etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek. 5. Sağlık tesisleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, hizmet sunumu için gerektiğinde kamu veya özel kurum kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak. 6. Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak. 7. Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, bu bilgileri eksiksiz ve zamanında Kuruma bildirmek, birliğin malî tablolarını birleştirmek ve alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak. 8. Hasta ve çalışan hakları, güvenliği ve memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak. 9. ı) Birlik bünyesinde çalışana şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, uygulamaya konulan beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, bu konuda tüm çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak. 10. İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 11. Birlik genelinde hukuk ve muhakemat hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri Kurum Hukuk Müşavirliğinin denetim ve gözetiminde yürütmek. 12. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım, bilimsel organizasyonların düzenlenmesi, bilimsel yayın yapılması, yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayınların takibi için gerekli koordinasyonu sağlamak. 13. Birlik dâhilinde verilen hizmetlerin, klinik kalite ve hizmet kalite standartlarına uygun şekilde verilmesi, mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. 14. Alt birimlerde hizmetin işleyişi ile ilgili olarak kurulan kurul ve komisyonlara gerektiğinde Başkanlık yapmak. 15. Sağlık hizmet sunumunda, ildeki tüm kurum ve kuruluşlar ile gerekli hallerde koordinasyon içinde çalışmak. 16. Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda verimlilik değerlendirmesine esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Kuruma iletilmesini sağlamak. 17. Birlikle ilgili olarak Kurum Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. Sayfa 3 / 23

4 MADDE GENEL SEKRETERE DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER 1. Hukuk Birimi 2. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 3. Disiplin Birimi 4. Verimlilik Birimi 5. Kurum Karar Destek, İstatistik ve Bilgi Sistemleri Birimi BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. HUKUK BİRİMİ Hukuk Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Birlik hizmetleriyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, hizmet birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme taslaklarını hazırlamak, 2. Birlik ile üçüncü şahıslar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 3. Birliğin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, 4. Birlik aleyhine açılan idari ve adli davalarda Birliğin temsilini gerçekleştirmek, 5. Kurum Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak, 6. Hukuki konularda görüş bildirmek, 7. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında Genel Sekreterliğimize ve bağlı sağlık tesislerimize yardımcı olmak, 8. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, 9. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak, 10. Hukuk işlemleri ile ilgili Kurumla yazışmalarda bulunmak, 11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 12. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 13. Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kadrolu veya geçici görevli avukat bulunmaması durumunda avukatlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile yürütülür. 2. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Birliğin tüm paydaşları (valilik, belediye, üniversite, diğer kamu kuruluşları) ile olan iletişimi düzenlemek, iş ve işlemleri yapmak 2. Yerel ve ulusal basın kanalları ile iletişim halinde bulunmak 3. Birliğe gelen her türlü istek, öneri, şikâyet dilekçelerini değerlendirmek, konusuna göre ilgili başkanlığa iletmek, Sayfa 4 / 23

5 3. DİSİPLİN VE DENETİM BİRİMİ Disiplin ve Denetim Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Birliğin tüm birimlerine ilişkin denetim teknikleri geliştirmek ve uygulamak, 2. Denetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, denetim etkinliği ile ilgili genel sekretere raporlama yapmak, 3. Genel Sekreterlik birimleri ile birliğe bağlı sağlık birimleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri yapmak. 4. VERİMLİLİK BİRİMİ Verimlilik Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek izlemek ve performanslarını ölçmekle görevlendirilmiştir. 2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde bulunan Verimlilik Dairesi tarafından yayımlanan uygulamaların aksatılmadan yerine getirilmesi, 3. Verimlilik Değerlendirmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi, 4. Göstergeler için gerekli veri elemanlarını TSİM, TDMS, MKYS, ÇKYS, İKYS, MHRS, UHESA ve Bakanlık birimlerinin kullanmış oldukları bilgi sistemleri aracılığı ile temin edilmektedir. Karneye esas teşkil eden bu modüllere göstergelerin hesaplanmasında kullanılan verilerin zamanında ve doğru şekilde girilmesi veya gerekli veri tabanlarına gönderilmesini sağlamak. 5. Verimlilik değerlendirmesi ile ilgili tüm işlemleri; 05/10/2012 tarihli ve 847 sayılı Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge ye uyarak yürütmek ve takip etmek 6. Birliğe bağlı Sağlık Tesislerin Tıbbi, İdari, Mali, Eğitim, Kalite ve Hasta-Çalışan güvenliği alanlarındaki gösterge kartlarına göre mevcut durumu analiz etmek, düzeltici çalışmalar yürütmek, Sağlık tesislerinin bu alanlarla ilgili çalışmalarını takip etmek. 7. Genel Sekretere doğrudan bağlı olarak çalışır ve Genel Sekreter tarafın verilecek diğer görevleri yerine getirir. 5. KURUM KARAR DESTEK, İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ Birimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 1. Otomasyon Hizmetleri 2. Kurum İstatistik Hizmetleri 3. Karar Destek ve Faaliyet Analiz Hizmetleri 4. Bilişim Teknik Destek Hizmetleri 5. Web&Grafik Hizmetleri 6. Teknik Alt Yapı ve Donanım Hizmetleri 7. Network ve Ağ Yönetimi Hizmetleri Sayfa 5 / 23

6 5.1.2.TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI 1. Tıbbi hizmetlerin etkin ve verimli sunumu için gerekli olan kaynakların zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yapmak ve temini için, Genel Sekreter koordinatörlüğünde, Mali Hizmetler ve İdari Hizmetler Başkalıkları ile gerekli dayanışmayı sağlamak. 2. Tıbbi hizmetlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlayarak Özellikli Sağlık Hizmetleri, Yoğun Bakımlar, Acil Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Yataklı Servisler, Sterilizasyon, Diyaliz Hizmetleri, Organ Nakli, Kan ve Kan ürünleri gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 3. Genel yazışmalar, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yazışmalar konusunda koordinasyonu sağlamak, Hastane açılış ve kapanış iş ve işlemleri, Yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimleri ile hastane yatakları tescil işlemleri, Acil Servis seviyelendirmek, Kan ve Kan ürünü ruhsatlandırmak, Diyaliz planlama ve yatak artırım işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak, 4. Fizik Tedavi, Evde Bakım, Palyatif Bakım, Anne Otelli, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumu için gerekli çalışmaları yapmak. 5. Acil sağlık hizmetlerinde birliğe bağlı sağlık tesislerimizde hasta sevk hareketlerini kontrol etmek ve kayıt altında tutarak buna göre planlamalar yapmak, 6. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmet kalitesinin yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılması, merkezin tıbbi hizmetler ile sağlık bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 7. Yeni yatırım, ek sağlık tesisi ve yeni kurulacak tıbbi hizmetler birimlerinin ihtiyaç tespitinin yapılması, tıbbi hizmetler birimlerinin birlikler için belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurulmasına, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik tedbirleri almak, 8. Bimer, Sabim, İnsan Hakları kutularından çıkan şikâyetleri değerlendirip ihlal söz konusuyla ilgili yasal işlemleri başlatmak ve teşekkürleri değerlendirip ilgili personeli onure etmek, 9. Verimlilik, Kalite, Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Hizmetleri, Performans gibi konularda Bakanlığımızla sağlık tesislerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak hizmetin klinik kalite standartlarına uygun şekilde verilmesi için çalışmalar yapmak, 10. Hasta Hakları, Tedavi Talepleri, Sağlık Turizmi, Çalışan Hakları ve Güvenliği, Beyaz Kod, KETEM, Tıbbi İstatistik, Sağlık Kurulu Raporları konularında istatistiki bilgiler toplanarak çalışmalar yürütmek, 11. Yoğun Bakım Hemşireliği, Acil Bakım Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Enfeksiyon Hemşireliği, Hemodiyaliz Sertifikası gibi eğitim programına personellerin katılımını sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, 12. Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetlerinin sunumunda teknolojik gelişmeler takip edilerek planlama yapmak, hizmet sunum noktasında iş ve işlemlerini yürütmek, 13. Genel Sekreterin verdiği diğer iş ve işlemleri yürüterek sonuçlandırmak TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞINA BAĞLI HİZMET BİRİMLERİ 1. Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi 2. Hastane Hizmetleri Birimi 3. Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi 4. Ağız ve diş Sağlığı Hizmetleri Birimi 5. Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri Birimi 6. Sağlık Yönetimi ve Tıbbi Verimlilik Hizmetleri 7. Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi Sayfa 6 / 23

7 8. Performans ve Kalite Birimi 9. Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Olmak üzere 9 (dokuz) ana birimden teşekkül eder. 1. TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ 1. Evde Sağlık Hizmetleri, 2. KETEM/Kanser Kayıt, 3. Obezite-Diyabet-Metabolik Hastalıklar, 4. Bağışıklama Hizmetleri, 5. Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri (ROP,GKD,NRP,Anne ve Bebek ölüm izlemi vb.) 6. Palyatif Bakım Merkezleri, 7. Adölesan Gebelikler/Primer Sezaryen Takip, 8. Bulaşıcı Hastalıklar/Bildirimi Zorunlu Hastalıklar, 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 2. HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ 1.Ameliyathane Hizmetleri, 2.Poliklinik Hizmetleri, 3.Yataklı Servis Hizmetleri, 4.Görüntüleme Hizmetleri, 5.Ruhsatlandırma, 6.Tutuklu ve Yükümlü İşlemleri, 7.Yatak ve Yoğun Bakım Tescil İşlemleri, 8.Tedavi Hizmetleri, 9.Sağlık turizmi hizmetleri, 10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3. ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 1.Yoğun Bakım Hizmetleri, 2.Acil Servis, 3.Perinatal Merkez, 4.Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, 5.Kan ve Terapötik Aferez Hizmetleri, 6.Travma Merkezleri, 7.ASKOM, 8.Acil Durum KRİZ Merkezi 9.Onkoloji ve Nükleer Tıp Hizmetleri, 10.Kardiyovasküler Cerrahi Hizmetleri, 11.Diyaliz Hizmetleri, Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 7 / 23

8 4. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ 1.Dental ekipman ve malzeme taleplerin planlanması, 2.Yeni ağız ve diş sağlığı bölümlerinin açılması, 3.Açılmasına karar verilen yeni tesislerin çalışmalarının (Tıbbi, İdari ve Mali Hizmetlerle) koordinasyonunu sağlanması, 4.Genel anestezi altında diş tedavi hizmetlerinin koordine edilmesi, 5.Ceza İnfaz kurumlarındaki diş bölümü planlamaları, 6.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri alanında Evde Sağlık Bakım Hizmetleri ile koordineli çalışmak, 7.Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 5. PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ 1.Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Hizmetleri, 2.TRSM Hizmetleri, 3.Denetimde Serbestlik Uygulamalarının takibi ve yazışmalarının yapılması, 4.Tütün ve Bağımlılık yapıcı Maddelerle Mücadele eğitimlerinin planlanması, izlem ve yazışmaların yapılması, 5.Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinde İntihar Girişimleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini izlemek, Acil Servis İntihar Girişimleri Kayıt formlarını aylık düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüğüne sunmak, 6.Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 6. SAĞLIK YÖNETİMİ VE TIBBİ VERİMLİLİK HİZMETLERİ 1. Tıbbi Verimlilik, Klinik Kalite ve Karar Destek Hizmetleri, 2. Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Hizmetleri, 3. Tıbbi Hizmetler İş Yükü ve Süreç Analizi, 4. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri, 5. Eğitim İhtiyaç Planlama, 6. Tıbbi Hizmetler İstatistik ve Analiz işlemleri, 7. TSİM ve Sağlık Net 2 onay ve takip işlemleri, 8. Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ilişkiler, 9. TİG 10. Tıbbi Sağlık Bakım Hizmetleri Sunum Rehberi iş ve işlemleri, 11. Tıbbi Cihaz ve Hizmet Planlama, 12. Laboratuvar Hizmetleri Verimlilik Değerlendirme, 13. Doktor, Yardımcı Sağlık Personeli ve diğer personel planlama, 14. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 8 / 23

9 7. ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ BİRİMİ Çevre Yönetim Hizmetleri Biriminin Görevleri 1. Çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek, 2. Çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek ve koordine etmek, 3. İlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az olmamak üzere kendi iç tetkikini gerçekleştirmek, endüstriyel atık planı yapmak ve rapor hazırlamak, 4. Çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, 5. İlgili makamlarca istenilecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular hakkında görüşme veya yazışmaları yapmak, 6. Çevre Yönetim Birimine ulaştırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını raporlamak, 7. Sağlık tesisi tüm çalışanlara çevresel konularda eğitim vermek ve özendirici faaliyetlerde bulunmak, 8. Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim çalışmaları yapmak, 9. Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında Çevre Yönetim Kirimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapmak, buna ilişkin olarak satın alımı esnasında (mal ve hizmet) teknik şartname hazırlama sürecinde yer almak. 10. Hizmet alımı yolu ile tedarik edilen temizlik ve yemekhane hizmetlerinin muayene kabul ve kontrol aşamalarında görev almak, 11. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili acil eylem hazırlamak, 12. Sağlık tesislerinde çevre yönetimi ile ilgili her türlü koordinasyon, rehberlik, takip, kontrol ve eğitim işlerini yürütmek, 13. Yönetmelikte belirlenen çevre danışmanlık hizmetleri sunmak, 14. Çevre yönetimi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak. 15. Danışma Kurulu organizasyonu ve sekretaryasını yürütmek, 16. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 8. PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ 1.Performans yönetimi ve kalite geliştirme Uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek 2.HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 3.Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon, hedef ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planları hazırlar. 4.Kalite tetkikleri ile kalite yönetimi faaliyetlerini izler ve Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda üst yönetime bilgi verir. 5.Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Sayfa 9 / 23

10 9. HASTA, ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1. Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinde Tıbbi Sosyal Hizmet, Hasta Hakları, Çalışan hakları ve Güvenliği uygulamalarının takibini sağlama, Sağlık tesislerinde var olan ve yeni kurulacak Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri, Hasta Hakları Birimleri ve Çalışan Hakları ve Güvenliği birimlerinin faaliyetlerini izleme, 2. Bu birimleri ihtiyaçları doğrultusunda gerekli personelin istihdamını sağlamak üzere Kamu hastaneleri birliklerince planlama yapma, personel ihtiyacının giderilememesi durumunda Genel Sekreterlikçe personel alım politikaları doğrultusunda talepte bulunarak ihtiyacın giderilmesini sağlamak, 3. Öncelik sırasına göre A ve B grubu hastanelerde ilgili Birimlerin kurulmasını sağlamak. 4. Birimlerin uygulama alanlarına ilişkin sorunların çözümü ve birimlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla planlamalar yapmak. 5. İlgili Birimlerin eğitim faaliyetlerini yürütmek. 6. Birimlerin hizmetlerine ilişkin çalışanların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak. 7. Birimlerin kayıt ve istatistiklerini kontrol etmek. 8. Birimlerin faaliyetlerine ilişkin denetimleri yapmak 9. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyon çalışmalarına aracı olmak. 10. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nce (SABİM) Sekreterliğimize yönlendirilen istek şikâyet ve teşekkürlerin takibini yapmak ve ilgili sisteme geri bildirimde bulunmak. 11. Başbakanlık İletişim Merkezi'nce (BİMER) Sekreterliğimize yönlendirilen istek şikâyet ve teşekkürlerin takibini yapmak ve ilgili sisteme geri bildirimde bulunmak tarih ve 3077 sayılı Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulama Yönergesi hükümleri doğrultusunda Sekreterliğe bağlı sağlık kuruluşlarında Hasta Hakları Kurulu ve Hasta Hakları Birimlerinin kurulmasını sağlar. 13. Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde faaliyet gösteren Hasta Hakları Birim sorumlularıyla, hasta hakları uygulamalarını değerlendirmek ve yaşanan aksaklıkları gidermek, hasta hakları uygulamalarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla her yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının son haftasında rutin toplantılar düzenler. 14. Hasta Hakları Kurullarının oluşturulması aşamasını takip eder gerekli durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine eder. 15. Hasta hakları kurul üyeleri, hasta hakları birim çalışanları, hasta, hasta yakınları ve diğer kurum kuruluşları önerileri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini organize eder. 16. Eğitim programlarına katılacak eğitimciler ile iletişimi sağlar. 17. Hasta Hakları uygulamaları hakkında çalışanların hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi çalışmalarını koordine eder. 18. Her yıl mart, Haziran, Eylül ve Aralık Aylarında Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde faaliyet gösteren hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurullarının işleyişini, uygulamalarını, eğitim faaliyetlerini, kurul tarafından alınan önerilerinin sonucunda yapılan çalışmaları, yerinde denetler. Sonuçları Genel Sekreterliğe rapor eder. 19. Sağlık Bakanlığı'nın 14/05/2012 tarihli ve 6665 sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde Çalışan Güvenliği Komitesinin ve Çalışan hakları ve güvenliği Birimlerinin kurulmasını sağlar. 20. Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatı takip eder ve birim çalışanlarını bu konuda bilgilendir. Gerekli görülen durumlarda ve konularda birim çalışanlarının eğitim faaliyetlerini organize eder. 21. Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren sağlık tesislerinde görev yapan çalışanların çalışan hakları ve güvenliği konularında bilgilendirilmesi faaliyetlerini organize ve takip eder. Sayfa 10 / 23

11 22. Birimler arası eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması amacıyla her yıl Mart, Temmuz ve Aralık aylarında toplantılar düzenler. 23. Sağlık tesislerinde meydana gelen çalışanlara yönelik şiddet olaylarında; birim sorumlusunun 113 beyaz koda bildirim yapmasında sonra ivedilikle olayın geçtiği merkezin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. 24. Yaşanan şiddet olayı ile ilgili geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgeleri, olayın yaşandığı sağlık tesisinde faaliyet gösteren Çalışan Hakları ve birim sorumlusundan en kısa sürede temin ederek, İl Sağlık müdürlüğü hukuk İşlerine birimine resmi yazı ile bildirir. 25. Yaşanan şiddet olayı sonucunda çalışanın ve/veya yakınları için tehlike devam ediyorsa adli mercilerden çalışan için koruma talep eder. 26. Her Yıl Mayıs ve Kasım aylarının son haftasında Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde faaliyet gösteren çalışan Hakları birimlerinin çalışmalarını yerinde gözden geçirir ve sonuçları rapor halinde Sekreterliğe iletir. 27. Hasta Hakları, 28. Çalışan Hakları ve Çalışan Güvenliği hizmetleri (BEYAZ Kod ) 29. SABİM/BİMER/SBN/ Diğer Şikâyet Başvuruları, 30. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge nin 7.maddesi gereği kurulmuştur. Görevleri: 1. Hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale ve ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeleri düzenleyerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek. 2. Birlik genelinde tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimini yürütmek. Stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak. 3. Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 4. Sağlık hizmetlerine ilişkin satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaları yapmak. Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve işletme giderleri ile ilgili çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin zamanında bildirilmesini sağlamak. 5. İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini ve Genel Sekreterce kabul edilen bütçeleri konsolide etmek ve gerçekleşmelerini takip etmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak 6. Ek kaynak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Birliğin malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak. 7. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 8.İlgili mevzuatı çerçevesinde Birliğin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Sayfa 11 / 23

12 9.Birlik yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 10.Birliğin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 11.Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 12.Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 13.Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmektir MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞINA BAĞLI HİZMET BİRİMLERİ 1. Merkezi Satın alma Birimi 2. Muhasebe, Bütçe ve Finans Hizmetleri Birimi 3. Stok Yönetimi Birimi 4. Ek Ödeme ve Maaş Mutemetliği Birimi: 5. Finansal Analiz, Kaynak Geliştirme ve Karar Destek Birimi 6. Teknik Hizmetler Birimi 1. Klinik Mühendislik Birimi 2. Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Birimi 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi 7. Mali Hizmetler Başkanlığı Genel İdari Hizmetler Birimi Olmak üzere 7 (yedi) ana birimden teşekkül eder. BAĞLI HİZMET BİRİMLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI; 1.MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ 1. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale süreçlerini yürütmek, 2. İlgili ihale işlemlerini, 4734 sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak hazırlanmış ikincil mevzuat çerçevesinde yürütmek, 3. Birliğin ve sağlık birimlerinin talep ettiği her türlü tıbbi, tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını stok yönetim birimi ile ortaklaşa tespit etmek 4. Birliğin acil ihtiyaçlarını, acil alım ya da doğrudan temin yöntemleri ile satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, 5. Alımı yapılacak mal ve hizmetler için yaklaşık maliyet analizleri yapmak, 6. Yapılacak olan ihaleler için teknik şartnameler hazırlamak ve değerlendirme komisyonları kurmak, 7. Alımı gerçekleşen mal ve hizmetler için muayene komisyonları oluşturmak, 8. Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemeleri takip etmek ve değerlendirmek, 9. Mali Hizmetler Başkanına her ayın ilk haftası bir önceki ay yapılan faaliyetlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak, 10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 12 / 23

13 2.MUHASEBE, BÜTÇE VE FİNANS HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ 1. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin muhasebe, gelir ve gider tahakkuk işlemlerinin mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak, ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 2. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin muhasebe açılış ve kapanış işlemlerini yaptırmak, takip etmek, 3. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin muhasebe kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek, 4. Muhasebe dönemine ilişkin birliğin kesin hesap cetvellerini hazırlamak, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı na sunmak. 5. Bakanlık tarafından gönderilen Global bütçe ödeneğinin Birliğe bağlı Sağlık Tesislerine dağılımını planlamak ve yapmak. 6. Genel Bütçe ve İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, kullanımını sağlamak, istatistikî veri hazırlamak, 7. Genel Sekreterlik ve birliğe bağlı sağlık tesislerinin birbirleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek, 8. Mali mevzuat alanında araştırma ve inceleme yapmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların birlik genelinde yaygınlaşmasını sağlamak, Malî mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, rehberlik ve danışmanlık yapmak, 9. Ek kaynak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Birliğin malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak. 10. Ticari alanların tahsilat ve muhasebeleştirme hizmetlerini yürütmek, 11. Birliğe bağlı sağlık tesislerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek, 12. Mali eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, 13. Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak, 14. Döner sermaye mevzuatının Başkanlığımız görev alanına giren kısmı ile ilgili olarak görüş sormak, görüş oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 15. Genel Sekreterlikçe Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden alımı yapılan malzemelerin ödemelerinin yapılmasını sağlamak, 16. Genel Sekreterliğin Beyanname (KDV Tevkifatı, Damga Vergisi, Gelir Vergisi) düzenlemek, 17. Genel Sekreterliğin gelir ve gider tahakkuk işlemlerini yürütmek, 18. Genel Sekreterlik personelinin Döner Sermaye ödeme tahakkuk evraklarını hazırlamak, 19. Genel Sekreterliğe ait sabit ve diğer giderlere aiti muhasebeleştirme kayıtları yapıldı. 20. Birliğimize bağlı merkezi satın almada yapılan ihalelerin mali üyeliğini yürütmek. 21. Birliğimize bağlı merkezi satın almanın yapmış olduğu hizmet ihalelerinin, teknik şartnamelerinin mali konuları ile ilgili görev yapmak. Sayfa 13 / 23

14 22. Genel sekreterlik ve sağlık tesislerinin ödemeleri ile ilgili Banka-Saymanlık ve Sağlık tesisi arası koordinasyonu sağlamak. 23. Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerinin Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap Cetvellerini kontrol etmek. 24. Saymanlık Bildirimlerinin koordinasyonu ve uygulanmasını takip etmek. 25. Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinin Veznelerini en az 15 günde bir incelemek. 26. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren birlik bütçesini hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve değerlendirmek, 27. İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini ve Genel Sekreterce kabul edilen bütçeleri konsolide etmek ve gerçekleşmelerini takip etmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödenek planlamaları yapmak, 28. Birliğin döner sermaye ve genel bütçe konsolidasyonunu sağlamak, 29. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 30. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili birimlere ödenek gönderilmesini sağlamak, 31. Birliğin diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 32. Bütçe ile ilgili istatistikleri hazırlamak, Birlik bütçe kesin hesabını hazırlamak, 33. Birlik bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu raporlamak, 34. Mali Hizmetler Başkanına her ayın ilk haftası bir önceki ay yapılan faaliyetlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak, 35. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3.STOK YÖNETİMİ BİRİMİ 1. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Birliğe bağlı sağlık tesislerinin yıllık taşınır yönetim dönemi hesabının kesin hesap cetvellerinin hazırlanması, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı na sunulmak üzere kuruma gönderilmesi. 2. Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi nin (MKYS) sağlık tesislerince etkin kullanılması için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine her türlü destek ve eğitim verilmesi. 3. Sağlık tesislerinin ihtiyaç ve stok fazlası malzemelerle ilgili olarak kullandığı Stok Koordinasyon Programı nın faal olarak kullanımının sağlanması 4. Stok Yönetimi ile ilgili olarak Bakanlığımızın genelgelerle belirlediği azami stok miktarı ve diğer uygulamalarının işletilmesini sağlamak. 5. Kurum tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; birliğe bağlı tüm harcama birimlerinin Mal Yönetimi iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek, Sayfa 14 / 23

15 6. Sağlık Tesislerimizdeki ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemelerine ait satın alma maliyetlerinin incelenmesi, 7. Tesisler düzeyinde özellikle malzeme kaynaklı olanlar başta olmak üzere hasta başı, yatak başı vb. maliyetleri izlemek ve değerlendirmek, 8. Finansal sürdürülebilirliği sağlamak noktasında öncelikle mali durumu kötü olan sağlık tesisleri başta olmak üzere sağlık tesislerine ilişkin analiz çalışmaları yapmak, 9. Hastanelerde kullanılan her türlü dayanıklı taşınırın (demirbaş ve cihazların) kayıt altına alınarak etkin ve verimli kullanılmasına yönelik takibat ve analizleri yapmak, 10. Dayanıklı taşınırların Amortisman işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi, 11. Birim faaliyet alanına giren konularla ilgili yazışmaları ve sağlık tesislerine gerekli duyuruları yapmak, 12. Sağlık Tesislerimizdeki ilaç, tıbbi malzeme ve diğer taşınırlara ilişkin tüketim verilerini takip etmek, yorumlamak ve gerekli önlem ve düzenlemeleri yapmak, 13. Mali Hizmetler Başkanına her ayın ilk haftası bir önceki ay yapılan faaliyetlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak. 14. Birlik genelinde tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimini yürütmek, 15. Birliğe ait taşınır ve taşınmazların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları hazırlayarak üst yöneticiye sunmak, 16. Birliğin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 17. Hurdaya ayırma, kullanılamaz hale gelme ve yok olmaya ilişkin kayıttan düşme taleplerinin değerlendirilmesi ve talebin gerçekleştirilmesi işlemini koordine etmek, 18. Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve birliğin stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak, 19. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 4.EK ÖDEME VE MAAŞ MUTEMETLİĞİ BİRİMİ: 1. Genel Sekreterlik personellerinin maaş bordrolarının zamanında düzenli bir şekilde yapılarak ilgili Saymanlık Müdürlüğü kanalı ile ödenmesinin sağlanması ve personelin bilgilendirilmesi. 2. Genel Sekreterlik bünyesine atanan, Naklen tayin, Emekli olan ve geçici görevle görevlendirilen personellerin Harcırah Kanununa uygun olarak Harcırahlarının yapılması ve ödeneklerinin istenerek ödenmesinin sağlanması. 3. Genel Sekreterlik personellerinin Doğum ve ölüm Yardımı Dilekçeleri alınarak gerekli olan evraklar tanzim edilerek ilgili Saymanlık kanalıyla ödenmesinin sağlanması /11/2012 tarihli ve1156 makam onayı ile 20Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu Hastane Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair yönerge kapsamında Bordrolarının yapılarak ilgili saymanlık tarafından ödenmesinin sağlanması. 5. Genel Sekreterlik personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Kesintisi yapılan Tutarların Bildirgelerinin zamanında ve usulüne uygun olarak bildirilmesinin sağlanması. 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 15 / 23

16 7. FİNANSAL ANALİZ, KAYNAK GELİŞTİRME VE KARAR DESTEK BİRİMİ 1. Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunumu için gelir artırıcı, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması için gider azaltıcı projeler geliştirmek, 2. Yakıt türlerinin verimlisi ile dönüşümü (katı-sıvı yakıtlı kazanların doğalgaza dönüşümü, LNG kullanımı vb.)gibi çalışmaları fizibilite ederek yürütmek, 3. Mevcut ticari alanların gelirlerinin takibi ve yeni ticari alanlar oluşturulması, 4. Tıbbi atık maliyetlerinin azaltılması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, 5. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığının uygulamalarını birliğe bağlı sağlık tesislerinde gerçekleştirmek, 6. Enerji Tüketim Takip Modülüne veri girişinin birliğe bağlı tüm sağlık tesislerince yapılmasını sağlamak, 7. Enerji tüketimleri hakkında analizler hazırlamak ve enerjinin daha verimli tüketilmesi için her türlü önlemi almak, 8. Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin mali durumlarını incelemek, analiz etmek, 9. Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin finansal risklerini belirlemek ve raporlamak, 10. Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin mali durumlarına ilişkin risk alanlarını iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunmak, 11. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını sağlamak noktasında farkındalık oluşturmak, 12. Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunumunda gelir-gider dengesini sağlamak, 13. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 8. TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ 1- Mimarlık Mühendislik Hizmetleri 1.İnşaat onarım, tadilat, tamirat hizmetleri 2.Makine, tesisat tadilat, tamirat, onarım hizmetleri 3.Elektrik, kompanizasyon, trafo, jeneratör bakım-onarım işleri 4.İnşaat işleri yaklaşık maliyet, purşantaj, mahal listesi, aşırı düşük, ihale ataşmanı hazırlamak 5.İhale sonucu iş alan yüklenici firma kontrollüğünü yapmak 6.Teknik Yazı ve Rapor 7.İç ve dış kurumlarla olan teknik yazıları yazma 8.İç ve dış kurumlarla yapılan yazışmaların takibini yapmak 9.Genel Sekreterliğimizin ihtiyacı olan konularda teknik rapor hazırlamak 2-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1. Hizmet alamı ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliği şartnamesi oluşturmak 2. Genel Sekreterliğimize bağlı tesislerin risk analizini takip etmek 3. Genel Sekreterliğimize bağlı tesislerin iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirmek ve uyarmak 3-Klinik Mühendisliği 1. Birim faaliyetlerini kontrol ve işlevini sağlamak 2. Klinik mühendisliğinin inşaat kısmın da bulunan verimlilik, mekân ve maliyet açısından incelemek 3. Sağlık tesislerimizde çalışan teknik elemanları organize etmek 4. Sağlık tesislerimizin enerji harcamaları ve fatura takibi, 5. Genel Sekreterlik tarafınca yapılan teknik hizmet alımı ihalelerinin kontrollüğü 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 16 / 23

17 9. MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI GENEL İDARİ HİZMETLER BİRİMİ 1. Mali Hizmetler Başkanlığı ve iç hizmet birimlerine ait yazışmaları hazırlamak, 2. Mali Hizmetler Evrak kayıt ve takip işlemlerini yürütmek, 3. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7.maddesi gereği kurulmuştur. İdari Hizmetler Başkanlığının Görevleri 1. Kurumca belirlenen yetki çerçevesinde Birlik ve Genel Sekreterlik insan gücünün her türlü özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek. 2. Etkin ve verimli insan gücü planlanması, sağlık tesislerinin insan kaynakları ihtiyaç taleplerinin ve iş analizlerinin toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek. 3. Sağlık tesislerinin tıbbi hizmetler dışındaki destek hizmetleri ile tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme dışındaki demirbaş ve sarf malzemesi ve gerektiğinde Genel Sekreterlik bünyesinde merkezi olarak ihtiyaçları planlamak. 4. Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan halkla ilişkiler, yangın-doğal afet planı, ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak ve ihtiyaç belirlemeye yönelik gerekli çalışmaları yürütmek. 5. Olağanüstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının birlik ve sağlık tesisi düzeyinde organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 6. Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerini yürütmek. Hastane otelcilik hizmetleri teminine ve ihtiyaç tespitine ilişkin hazırlıkları yürütmek. 7. Birlik dâhilinde verilen hizmetlerin hizmet kalite standartlarına uygun şekilde verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, uygulanmasını sağlamak. 8. Sağlık bilgi sistemlerinin işlemlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ile iletişim, tanıtım faaliyetlerini yürütmek. 9. İlgili birimlerden Genel Sekreterliğe gelen eğitim isteklerini ve Kurum Başkanlığından gelen eğitim programlarını planlamak, uygulanmasının koordinasyonu ve takibi ile ilgili işlemleri yürütmek. 10. Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmek İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞINA BAĞLI HİZMET BİRİMLERİ 1. İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Birimi a) Atama İşlemleri Birimi b) Sicil Kadro Terfi ve Ödüllendirme İşlemleri Birimi c) Disiplin İşlemleri Birimi d) Geçici görevlendirme işlemleri birimi e) Arşivleme Hizmetleri Birimi 2. Kalite Geliştirme, Gözlem ve Eğitim Hizmetleri Birimi 3. İdari İstatistik Birimi 4. Kurum Evrak ve Yazı İşleri Birimi 5. Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği 6. Bilgi İşlem Hizmetleri Birimi 7. Sivil Savunma Hizmet Birimi Olmak üzere 7 (yedi) ana birimden teşekkül eder. Sayfa 17 / 23

18 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM HİZMETLERİ BİRİMİ a) Atama İşlemleri Birimi; 1. Doktor Atama İşlemlerini yürütmek, 2. Yardımcı Sağlık Personeli Atama İşlemlerini, 3. Sözleşmeli Personel Atama İşlemlerini yürütmek, 4. Diğer Personel Atama İşlemlerini yürütmek, 5. Görevlerinden istifa etmeleri durumunda gerekli istifa işlemlerini yapmak, 6. Müstafi işlemlerini yürütmek, 7. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. b) Sicil Kadro Terfi ve Ödüllendirme İşlemleri Birimi 1. Pasaport işlemlerini yürütmek, 2. Sendika işlemlerini yürütmek, 3. Emeklilik Hizmetleri İşlemlerini, 4. Fiili Hizmet Zammı İşlemlerini yürütmek, 5. Sigortalı Hizmet Birleştirme İşlemlerini yürütmek, 6. Sicil kayıtlarını tutmak, 7. İzin işlemlerini yürütmek, 8. HİTAP İşlemlerini yürütmek, 9. Aylıksız izin işlemlerini yürütmek, 10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. c) Disiplin İşlemleri Birimi 1. Disiplin ceza bilgileri işlemlerini yürütmek, 2. Disiplin rapor bilgileri işlemlerini yürütmek, 3. Disiplin ödül bilgileri işlemlerini yürütmek, 4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. d) Geçici görevlendirme işlemleri birimi 1. Kurum içi geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek, 2. Kurum dışı geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek, 3. Aktif Tablo İşlemlerini yürütmek, 4. Her türlü personel ve araç görevlendirme işlemlerini yürütmek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. e) Arşivleme Hizmetleri Birimi 1. Birim Hizmetlerine ait arşivleme iş ve işlemlerini yürütmek 2. KALİTE GELİŞTİRME, GÖZLEM VE EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ 1. Sağlık hizmetleri dışında çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 2. Personelin hizmet içi eğitimlerini belirleyerek, eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve onayı müteakip bu programların uygulanmasını sağlamak, 3. Performans yönetimi ve kalite geliştirme Uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek 4. HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 5. Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon, hedef ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planları hazırlar. Sayfa 18 / 23

19 6. Kalite tetkikleri ile kalite yönetimi faaliyetlerini izler ve Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda üst yönetime bilgi verir. 7. Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliğinde staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 8. Eğitim programları düzenleyerek bu konuda tüm yönetim kademelerine yardımcı olmak 9. Tüm eğitim çalışmalarını ve sonuçlarını kapsayan çalışma raporunun ilk altı ay ve ikinci altı şeklinde hazırlayarak üst yönetime sunmak. 10. MHRS, Obezite ve engelli bireylerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3. VERİ İSTATİSTİK VE İDARİ HİZMETLER BİRİMİ 1. İdari Verimlilik Karnelerinin Hazırlanması, 2. Sağlık Tesislerinde İzlem ve Gözlem Çalışmalarının Yapılması, 3. MHRS takip ve istatistik hizmetlerini yapmak, 4. Hasta karşılama ve yönlendirme hizmetlerini yapmak, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 4. KURUM EVRAK VE YAZI İŞLERİ BİRİMİ 1. Resmi Kurumlar başta olmak üzere şahıs ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak. 2. Kaydı yapılan evrakları kontrol ve denetim için İdari Hizmetler Başkanına sunmak ve incelenen evrakları konusuna göre ilgili başkanlıklara sunmak. 3. İlgili başkanlıkların alt birimlerine havale ettikleri evrakları iç zimmet defterine kaydedip ilgili kişi ve birimlere dağıtımını yapmak, 4. Kuruma gelen postaları zimmet karşılığı teslim alıp gizli olmayanları açıp kaydetmek, gizli olanları Genel Sekreter ve/veya ilgisine göre Başkanlara teslim etmek, 5. Kuruma gelen faksları takip edip yazdırmak, ilgili birimlere dağıtmak, 6. Kurumca hazırlanan, dış kurum ve kuruluşlara yazılan evrakları giden evrak defterine kaydedip tarih ve sayısı verilerek dağıtıma hazır hale getirilmek 7. Dağıtıma hazır evraklar ilgisine göre tasnif edilerek zimmet defteri yoluyla veya posta ile kurum ve kişilere gönderilir. 8. Kuruma ait iç veya dış yazışmaları hazırlamak. 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 5. HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ 10. Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı(temizlik, yemek, kantin, karşılama, vale, güvenlik vb. hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin izlenmesi, 11. Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak, 12. Sağlık tesisinin tüm iç ve dış mekânla ilgili (Otopark. Meydan, Park, Bahçe vb.) düzenlemelerin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi için bağlı sağlık tesisleri ile koordineli çalışmalar yürütmek. 13. Çamaşırhane hizmetleri, Yemek hizmetleri ve bunlarla ilgili diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi. 14. Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgi araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 15. Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik otelcilik hizmetleri müdürü ile koordineli çalışmalar yürütmek. 16. Genel Sekreterliğe bağlı Sağlık Tesislerinde Otelcilik Hizmetlerinin sunum kalitesinin artırılması kapsamında; Otelcilik Müdürü veya sorumlusu ile işbirliği halinde, yapılan çalışmaları koordine etmek, Sayfa 19 / 23

20 17. Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinde Otelcilik Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaları ve sonuçlarını kapsayan çalışma raporunu her ayın sonunda düzenlemek. 18. Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerinde Çalışan Hakları Ve Güvenliği uygulamalarını koordine etmek, izlemek değerlendirmek ve aylık raporları İl Sağlık Müdürlüğüne iletmek. 19. Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Ve Güvenliği uygulamalarını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve yapılan tüm çalışmaları toplayarak 6 aylık Raporları oluşturmak İl Sağlık Müdürlüğüne iletmek 20. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 6. BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ BİRİMİ 1. Kurumun resmi internet sayfasını düzenlemek ve yönetmek, kurumun bilgisayar programı yazılımı, destek ve geliştirme işlemleri ile 2. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan sistemlerin donanım, lisans yedek parça, bakım onarım ve diğer teknik destek tedarik süreçlerini yönetmek, 3. Kurum Bilgi Sistemlerinin teknik destek, bakım, onarım, iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4. Kurum içi bilgi güvenliği politikalarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 7. SİVİL SAVUNMA HİZMET BİRİMİ 1. Sivil savunma planlarını hazırlamak, sivil savunma servislerine görevlendirilen personeli güncel tutmak ve yıllık eğitimlerini yaptırmak, 2. Kurum ve kuruluşun tahliyeye ilişkin planlamasını yapmak ve tahliye sırasında koordine etmek, 3. Sivil Savunma Planın yanında, Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, 24 Saat Çalışma Planı, Yatak Tahsis Planı ve Kurumca yapılması gereken diğer detay planları hazırlamak ve güncel tutmak, 4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan personel, araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ile mevcutların bakım ve korunmalarını sağlamak, 5. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek, 6. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve emirleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek, 7. Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 8. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer(kbrn) savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek, 10. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesine ilişkin düzenlemeyi yapmak, 11. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12. Afet, sivil savunma, acil durum, KBRN, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi diğer alt kuruluş personeline eğitim vermek, 13. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve icrasını sağlamak, 14. Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek, 15. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, 16. Kurum adına, afet ve acil durum yönetimi merkezleri ile koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 17. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kurum ve kuruluşun en üst amiri adına hizmetin takibi ve denetimini yapmak, 18. Özel Güvenlik Biriminin oluşturulması için yeterli alt yapı ve teknik şartnameyi hazırlamak, oluşturulan güvenlik personelinin çalışma usul ve esasları ile her türlü iş ve işlemlerinin takibini yapmak, Sayfa 20 / 23

21 19. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 20. Sivil Savunma Uzmanları, yukarda belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumlu olup, bu görevlerin yerine getirilmesinden bağlı olduğu daire başkanı ve üst amirlerine karşı sorumludur. MADDE 6- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Hizmet Birimlerinin Sorumlularını, bu çalışma usul ve esaslarında belirlenmiş görevlerini değiştirmeye, Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter yetkilidir. Birimlerde çalışan personelin yerlerini değiştirmeye ise ilgili Uzmanın teklifi üzerine Başkan yetkilidir. MADDE 7- a) Bu iç hizmet yönergesinde; tadat, tasnif, tarif edilemeyen hususlarda ve tereddüt edilen hallerde Genel Sekreter in emrine göre hareket edilir. b) Bu çalışma usul ve esasları yenisi düzenleninceye kadar geçerlidir. YÜRÜRLÜK MADDE 8-Bu Çalışma Usul ve Esasları Genel Sekreter Onayı ile yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 9- a) Bu iç hizmet yönergesi 9 (dokuz) Ana maddeden oluşur. b) Bu Çalışma Usul ve Esasları hükümlerini Genel Sekreter yürütür. EKLER EK-1: ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI EK-2: ISPARTA İLİ KAMU HASTANAELERİ BİRLİĞİ ORGANİZASYON YAPISI Uzm.Dr.Osman AYDIN. Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri / /2013 Sayfa 21 / 23

22 EK-1: ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI Verimlilik Birimi GENEL SEKRETER Kurum Karar Destek, İstatistik ve Bilgi Sistemleri Birimi Disiplin ve Denetim Birimi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI İDARİ HİZMETLER BAŞKANI MALİ HİZMETLER BAŞKANI Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Hastane Hizmetleri Birimi Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi Ağız ve diş Sağlığı Hizmetleri Birimi Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Sağlık Yönetimi ve Tıbbi Verimlilik Hizmetleri Birimi Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi Performans ve Kalite Birimi Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Birimi Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi Kalite Geliştirme, Gözlem ve Eğitim Hizmetleri Birimi Kurum Evrak ve Yazı İşleri Birimi İdari İstatistik Birimi Bilgi İşlem Birimi Sivil Savunma Hizmet Birimi Merkezi Satın alma Birimi Muhasebe, Bütçe ve Finans Hizmetleri Birimi Stok Yönetimi Birimi Ek Ödeme ve Maaş Mutemetliği Birimi Teknik Hizmetler Birimi Mali Hizmetler Başkanlığı Genel İdari Hizmetler Birimi Finansal Analiz, Kaynak Geliştirme ve Karar Destek Birimi Sayfa 22 / 23

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Başkanlıkları Rehberi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Başkanlıkları Rehberi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Başkanlıkları Rehberi Aralık 2014 İçindekiler Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Organizasyon Şeması....

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı