İMPORTANCE AFFECTİVE DOMAİN İN REALİZATİON OF EFFECTİVE EDUCATİON LOVE BASED TRAİNİNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMPORTANCE AFFECTİVE DOMAİN İN REALİZATİON OF EFFECTİVE EDUCATİON LOVE BASED TRAİNİNG"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa: , ELAZIĞ-1999 ETKİLİ EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE DUYUŞSAL ALANIN ÖNEMİ -SEVGİ EĞİTİMİ- ÖZET Yrd.Doç,Dr. Fatma Özmen Sevgiyi temel alarak gerçekleştirilen eğitim, zevkli, yaratıcı, güven veren, ilgi uyandıran ortamların oluşturulmasına; yararlı, kalıcı ve yaratıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine zemin hazırlar. Ülkemizde etkili eğitimin gerçekleşebilmesi için, eğitimimizde genellikle göz ardı edilen sevgi boyutunun işe koşulması ve genç nesillerimizin layık oldukları sevgi ortamı içinde özgüvenli, sorumluluk bilinci gelişmiş seven ve sevgi üreten kişiler olarak yetiştirilmeleri gerekir. Bunu sağlayabilmek için de başta öğretmenler olmak üzere toplumda herkese görev düşmektedir. İMPORTANCE AFFECTİVE DOMAİN İN REALİZATİON OF EFFECTİVE EDUCATİON LOVE BASED TRAİNİNG ABSTRACT The education which is realized on the basis of love, creates enthusiastic, trustworthy and creative atmosphere that in turn gives impetus to functional and fruitfull learnings. In order to accomplish the effective education in our country, love which is generally ignored in educational practices, must be put to work to have successful, self-confident, responsible and sensitive generations. To accomplish this mission everybody should be responsible besides teachers. Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2 F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (1) GİRİŞ Çağımızdaki teknolojik gelişmeler, kişilerin artık kolaylıkla bilgiye ulaşmasını ve kullanmasını mümkün hale getirmiştir. "Bilgisayar Destekli Eğitim", "Bilgisayar Destekli Etkileşimli Video Programı", "Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme", "Uzaktan Eğitim" gibi çeşitli adlar altında bilgisayar, video, internet aracılığıyla bilgiye ulaşma ve kullanma çok kolaylaşmıştır. Bu durum eğitimin çehresini değiştirmeğe başlamış, eskiden yegâne bilgi kaynağı olan öğretmenlerin yerinin ve statüsünün tartışılmasına ve öğretmenin, eğitimdeki yerinin önemini giderek kaybedeceği şeklinde birtakım görüşlerin dile getirilmesine yol açmıştır. Bununla beraber, genellikle, bilgiye nasıl ulaşacağını, nasıl yararlanacağını ve nasıl öğreneceğini bilen kişilikli, sorumluluk sahibi, yaratıcı, kendine, çevreye ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek şeklinde özetlenebilen 21. Yüzyıl eğitiminden beklenilenler karşısında ağırlıklı görüş, öğretmenin öneminin daha da artacağı şeklindedir. Diğer bir deyişle, etkili bir eğitim için, bilişsel ve devinsel alandaki yeterlikler yanında duyuşsal alandaki yeterliklerin öne çıktığı görülmektedir. Yukarıda sözü edilen beklentileri karşılayabilmek için, üstlendiği rolün önemi daha da artan öğretmenlerin, eğitim sistemimizdeki yeterlikleri göz önüne alındığı zaman, genellikle alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisine sahip olması bunun yanında, her zaman dile getirilmese bile, iyi kişilik özellikleri sergilemesi istenir. Bunlar mutlaka olması gereken özelliklerdir, ancak, öğrencide amaçlanan duyuşsal alandaki davranış değişikliklerinin sağlanabilmesi için, öğretmenlerin de duyuşsal alan boyutunun güçlü olması gerekir. Eğitim sistemimizde ise amaçlarda mevcut olmasına karşılık, gerçek yaşamda duyuşsal alan yeterliklerinin kazandırılması için yeterli uğraş verilmediği görülmektedir. Özellikle her türlü gelişim ve ilerlemeye zemin hazırlayıcı önemli bir duyuşsal alan boyutu olan "sevgi"ye eğitimimizde pek yer verdiğimiz söylenemez. Öğretmenlik, insan yetiştirme gibi değer ağırlığı olan çok önemli bir görevi gerçekleştirmektir. İnsan olmanın temel özelliği olan sevgi unsuru, yarattığı sihirli güç ile, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Yaşamımızda Sevginin Yeri Sevgi nedir? Sevgi, sosyal bir varlık olarak, insan olmanın gerektirdiği doğal bir ihtiyaçtır. Moslow'un sıraladığı heyerarşik insan gereksinimleri üçgeninde sevgi, temel olarak belirlenen fizyolijik ve güven gereksiniminden sonra gelmektedir. Bununla beraber, sevginin, temel gereksinimlerin de önüne geçerek ilk sırada yer alacak kadar güçlü bir gereksinim olduğunu gösterir sayısız örnek vardır. Gelişmiş toplumlarda fizyolojik gereksinimleri karşılanan ancak yeteri derecede sevgi ve ilgi gösterilmeyen bireylerin, kendilerini gerçekleştirmekte zorluk çektiklerine; insanlardan, dünyadan ve hatta 194

3 ÖZMEN F.. Etkili Eğitimin Gerçekleştirilmesinde... kendilerinden nefret ederek, hayatlarına son verdiklerine; uyuşturucu, alkol, gibi kötü alışkanlıklara veya topluma zarar verici eylemlere yöneldiklerine şahit olunmaktadır. Benzer durumu hayvanlar da bile izlemek mümkündür. Bulunduğu yerden, veya grubundan ayrılan hayvanların günlerce bir şey yiyip içmedikleri ve bu yüzden öldükleri zaman zaman duyulan haberlerdendir. Sevgi yaşamı renklendirmekte, değerli ve yaşanır kılmaktadır. Sevgi ilgi demektir, hoş görü demektir. Sevgi karşının hakkına saygı göstermek ve korumak demektir. Sevgi tahammmül göstermek demektir. Sevgi, kişinin kendisini aşması, doğaya, çevreye, tüm canlılara karşı duyarlı ve sorumlu olması demektir. Sevgi onarır, korur, geliştirir, sevgisizlik ise yıpratır, yok eder. Sevgiyi insanlarda bulunması gereken olumlu bir güç, öğrenilmesi ve uygulanması gereken bir sanat olarak ele alan Fromm (1994, ss.14, 31), gerçek sevginin ilgi, sorumluluk, saygı ve bilmek ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulamakta ve sevgiyi, "Kendini tanımış, olumlu kişilik yapıları geliştiren, bilgi, yaratıcılık, üretkenlik, açılarından belli bir olgunluğa erişmiş kimseler tarafından kendi bütünlüğünü ve bireyselliğini koruyarak gerçekleştirilen bir birliktir" şeklinde tanımlamaktadır. Benzer şekilde, sevme becerisinin kişinin olgunluğuna bağlı olduğunu vurgulayan Sönmez (1937, s. 38), insan olmanın ve insanca yaşamanın yolunu bulma ve uygulama olarak tanımladığı sevgiyi, geniş bir hoşgörü ile, tutarlı ve bilinçli bir düşüncenin üstüne kurulmuş yoğun bir özveri olarak nitelemektedir. İnsan yaşamında hayati önem taşıyan sevginin, insan yetiştirme amacı olan eğitimde de egemen kılınmasından neden kaçınılır? Sevginin bulunmadığı eğitim ortamlarında, korku, endişe, sıkıntı gibi psikolojik septomlara eşlik eden neşesiz, sevimsiz, verimsiz bir eğitimden söz edilebilir. Sevginin egemen olduğu ortamlarda ise, neşeli, esprili, canlı, güven veren; daha kolay, daha etkili öğrenmeleri mümkün kılan öğrenmeler gerçekleşebilir. Öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, öğrenciyi yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda yönlendirme, öğrencideki gelişimi izleme, öğrencinin yaratıcılığını teşvik edecek çeşitli öğrenme ortamları oluşturma, öğrencide güven duygusunu geliştirecek demokratik ve rahat bir ortam yaratma gibi etkili öğretimi gerçekleştirmeğe yönelik tüm etkinlikler, tutum ve davranışlar ancak öğrencilerini ve mesleğini seven bir öğretmenin gerçekleştirebileceği durumlardır. Sınıf içinde sevgi ortamı yaratılarak verilen eğitimde sevgiyi kelimelerle anlatmak güçtür. Sevgi hissedilir. Kullanılan sözcüklerde, yapılan davranışlarda, hitap şekillerinde, konuşmalarda, bakışlarda, dinlemelerde, gülümseyişlerde, 195

4 F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (1) üzülmelerde, kısacası her türlü etkileşimde ilgi, canlılık, heyecan ve mutluluk getirici bir güç olarak, sevgi gizlidir. Etkili bir ders veremediği düşüncesine kapıldığı bir günün gecesinde, gözüne uyku girmeyen öğretmenin endişesinde sevgi vardır. Öğrencisini yırtık papuçla gördüğü için göz yaşlarını tutamayan öğretmenin gözyaşında yine sevgi vardır. Demokrasi, insana saygı, doğa ve çevre bilinci, ulusal ve evrensel değerleri benimseme gibi birçok haslet sevginin egemen kılındığı ortamlarda gelişebilir. Sevgi Eğitimi Konunun başında da değinildiği gibi, insan olarak hepimizin gereksinim duyduğu sevginin yeterince yaşama geçirilebilmesi, dinamik, özgüvenli, duyarlı, sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için, sevgi eğitiminin işe koşulması gerekir. Sevgi eğitimi nasıl verilmelidir? Sevginin etkili gücünden eğitimde ve toplumda nasıl yararlanılabilir? Bunun kişiden kişiye, ortamdan ortama değişin pek çok yolu bulunabilecektir. Her şeyden evvel, sadece eğitimde değil toplumsal her ortamda, sevginin bir zayıflık değil, insan olmanın getirdiği bir güç olduğu kavratılmalı ve önemi vurgulanmalıdır. Öğretmenlerin yetiştirilmelerine yönelik eğitim programlarında, sağlam bir alan bilgisi ve genel kültür yanında duyuşsal alan boyutuyla ilgili olarak, iyi kişilik özellikleri kazandırma ve sevgi eğitimine yönelik dersler de konulmalı, bilimsel araştırmalara daha çok yer verilmelidir. Okullar birbirine karşı ilgisiz insanların oluşturduğu, birtakım disiplin ve kuralların uygulandığı soğuk ve ruhsuz yerler olmaktan çıkarılarak, öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler ve diğer çalışanlar olarak ilgili, duyarlı, açık fikirli, sorumluluk düzeyi yüksek kişilerin oluşturduğu büyük bir aile ortamı gibi algılanabilecek örgüt iklimlerine kavuşturulmalıdır. Okulda ve sınıf ortamında, öğretmen, yönetici ve diğer ilgililer önderliğindeki uygulamalar, tutum ve davranışlar sevgi eğitimi için örnek teşkil etmelidir. Bunun için: 1. Herhangi bir önyargıda bulunmaksızın, öğrencilerin tümüne değer verildiği, fikir ve düşüncelerine saygı gösterildiği her fırsatta hissettirilmelidir. 2. Öğrenciye karşı ilgili olmak, mutluluk ve üzüntülerini paylaşmak yapılabilecek basit fakat insan ilişkileri bakımından etkili bir yöntemdir. Öğrencilerle konuşmak, yaşayışları ve sorunları hakkında bilgi edinmek; sorunlarını çözmelerinde gerektiği durumlarda yardımcı olmak; yaş günü, mezuniyet günü gibi özel günlerinde ders aralarında dahi olsa küçük bir 196

5 ÖZMEN F.. Etkili Eğitimin Gerçekleştirilmesinde... kutlama yapmak; hasta olduğu halde devamsız durumda kalmamak için, güçlükle derste kalmaya çalışan öğrenciyi o gün izinli saymak; belirli aralarda öğrencileri gruplar halinde örneğin bir çaya davet etmek; bunlara benzer daha birçok insani yaklaşım öğrencinin hayatı boyunca unutamayacağı anılar oluşturacak, sınıfına, okuluna ve öğretmenlerine güçlü hislerle bağlanmasını sağlayacak, benzer durumlarda kendisinin de benzer davranışlarda bulunmasına zemin hazırlayarak, sevginin eğitim ortamındaki uygulanışını yaşayarak öğrenmesine olanak verecektir. 3. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere mümkün olduğunca çok yer verilmesi öğrencilerin hem okul yönetimi ve öğretmenlerle, hem de birbirleriyle kaynaşmalarını temin edici, kendilerini önemsemelerini ve güven duymalarını sağlayıcı araçlardır. 4. Öğrenme ortamının araç-gereç, ve donanım bakımından olanaklar elverdiğince zenginleştirilmesi, zevkli, etkili ve kolay öğrenmeleri sağlaması bakımından önemlidir. Ders çıkışlarında öğrencilerin bir araya gelerek rahatça oturmalarını, sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayacak, kantin, kafeterya gibi yerlerin bulunması öğrencilere verilen değerin bir göstergesi olarak, özgüven ve sevgi duygusunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. 5. Özellikle üniversite veya yüksekokul gibi eğitim kurumlarında bir mezunlar ofisinin oluşturulması, okuldan mezun olan öğrencilerin bilgisayarlara adreslerinin kaydedilmesi ve zaman zaman bu kişilerle iletişim kurulması hem okul hem mezun olan açısından olumlu getiriler sağlayacaktır. Örneğin, belirli zamanlarda mezunlar günü düzenleyerek bu kişilerin okullara davet edilmesi, özel etkinliklere çağrılmaları, okulla ilgili çeşitli gelişim ve etkinliklerden haberdar edilmeleri, hem mezun öğrencilerin ne yaptıkları şeklinde eğitimin değerlendirilmesi bakımından sağlam bir dönüt oluşturacak, hem de bu öğrencilerin mezun olduktan sonra bile okullarıyla ilişkilerini sürdürmelerine, okullarını maddi, manevi bakımdan desteklemelerine olanak hazırlayarak, sevgi bağlarını güçlendirecektir. 6. Batıllı ülkelerde, program geliştirme uygulamalarında etkili eğitimi gerçekleştirebilmek için gizli eğitim programı "hidden curriculum" denilen ve öğrenci, öğretmen, veli, diğer çalışanlar ve çevreyi oluşturan kişilerin tutum, davranış ve etkileşimlerinin eğitimi dolaylı olarak etkileme özelliklerinin bir inceleme alanı oluşturduğu, insan ilişkilerini geliştirici, sevgi ve ait olma hissi duyulmasını sağlayıcı hususlara önem verildiği görülür (McCutcheon, G. 1982, s. 19; Orlosky ve diğ.1984, ss ). Bizim eğitim sistemimizde de okul çevre ilişkileri, öğrenciler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler, öğrenci öğretmen etkileşimleri gibi duyuşsal alanda davranış ve tutum geliştirici 197

6 F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (1) etkenlerin sevgi ortamı yaratmaya elverişli hale getirilmesine yönelik olarak, sürekli izlenmesi, incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bizim kültür yapımız, insan ilişkilerinde ilgi ve duyarlılık gerektiren sevgi boyutunun geliştirilmesine çok daha uygundur. Önemli olan, kişileri önemsemek ve sevgimizi eksik etmememizdir. Sevgi, sevgi üretir. Aile yaşamında, okulunda, çevresinde sevgi gören bireyler sosyal yaşamlarında da sevgiye önem vererek, sevgi ortamları yaratmaya çalışacaklardır. Ancak bu yolla kişiler neme lazımcılıktan kurtulur, sorumluluk bilincini geliştirir, sorunlara çözüm aramaya başlar. Bu yolla kişiler paylaşmanın tadına varır, birbirine tahammül etmeği öğrenir, en ufak şeyde birbirlerini gırtlaklarına sarılmazlar. Belki o zaman bu kadar trafik kazaları olmaz, masum insanlar canice öldürülmez, yakılmazlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişen ve sonraki yıllarda öğretmenlik yapan kişilerle yapılan söyleşiler dinlendiği zaman, hemen hemen tümünün, varlıklıyoksul, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden memleketin en ücra yerlerine kadar büyük bir şevkle giderek çalıştıkları anlaşılır. Konuşmalarında, çoktan emekli olmuş bu kişilerin, öğretmenlik şevk ve heyecanını, öğretme sevgisini hala taşıdıklarına şahit olunur. Türk Ulusuna yakışır bir çağdaşlık ve gelişmişlik seviyesine ulaşabilmek için, toplumumuzun, öğrencilerini seven, öğretmenlik şevk ve heyecanını taşıyan öğretmenlere, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardaki kadar ihtiyacı vardır. İnsan yetiştirmek, diğer bir deyişle öğretmen olmak, layıkıyla yapılırsa çok yönlü, çok zor, fakat bir o kadar da zevkli, bir gönül işidir. Dinamik, yaratıcı, sorgulayan, araştıran, düşünen, seven ve sevgi üreten nesiller yetiştirmek için, başta öğretmenler olmak üzere, toplumda herkese çok iş düşmektedir. KAYNAKLAR Fromm, E. (1994). Sevme Sanatı. Ankara: Akış Yayınları. McCutcheon, G. (1982). What in The World Is Curriculum Theory? Theory into Practice, 21 (1): Orlosky ve diğ. (1984). Educational Administration Today. London: Bell and Howell Company. Sönmez, V. (1997). Sevgi Eğitimi. Ankara: Ertem BasımYayım Dağıtım Ltd. Şti. Öztürk, A.O. ve Onur, N. (1997). Sevgi ve Hoşgörü Üstüne. Ankara: Cantekin Matbaacılık. 198

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

GÜNÜMÜZ MÜZİK EĞİTİMCİSİ NASIL OLMALIDIR?

GÜNÜMÜZ MÜZİK EĞİTİMCİSİ NASIL OLMALIDIR? GÜNÜMÜZ MÜZİK EĞİTİMCİSİ NASIL OLMALIDIR? ÖZET Yard. Doç. Dr. Efe AKBULUT Günümüzde bilim ve teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler diğer sistemlerde olduğu gibi eğitim sisteminde de birçok gelişime ve

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ , 287-310 İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Macid YILMAZ Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI 1978 SONRASI OKUL YÖNETİCİSİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİKLERİNİN

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI DEVLET KİTAPLARI Devlet Kitapları Müdürlüğü Ankara -

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI ÖĞRENCİLERİN DERSHANEYE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ YÜKSEK

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

MÜZE EĞİTİMİ VE YARATICI DRAMA

MÜZE EĞİTİMİ VE YARATICI DRAMA MÜZE EĞİTİMİ VE YARATICI DRAMA Arş. Gör. Sıddıka Oruç Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı soruc@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati Altın Niğde Üniversitesi

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Eğitim Sen Yayınları Mart 2015 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1153 Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNAN UĞRAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN EV EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ -EĞİTİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA-

Detaylı

Temmuz-Ağustos-Eylül 1998 Sayı : 28 3

Temmuz-Ağustos-Eylül 1998 Sayı : 28 3 ÇEVRE EĞİTİMİ VE KATILIMIN SAĞLANMASI Doç. Dr. Recep tlert Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampusu, ADAPAZARI ÖZET Bir problemin çözümü, herşeyden önce

Detaylı