BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK. Ali Osman. Gazetecilik tarihimizde kara leke!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK. Ali Osman. Gazetecilik tarihimizde kara leke!"

Transkript

1 Belge sahte olabilir, ama içinde yazýlanlar gerçek... Bunlar gerçek olduktan sonra, imzanýn sahte olup olmamasýnýn ne önemi var? Üzümü ye, baðýný sorma sen de! Yiyebilirsen tabii... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3931 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÖREYÝM SENÝ HA BAÞARAN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Patron nerde, patron? Erdoðan Baybars AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? Kokuþma, tefessüh, corrupt HAY AKLINIZA PIRASA SUYU! Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Gazetecilik tarihimizde kara leke! Gazetemize karþý 2000 yýlýnda düzenlenen casusluk komplosunu hatýrlatan yeni senaryolar... 'Sahte belge' olayýný ortaya çýkaran 'Afrika' bu komploya dahil edilmek için hedef yapýlýyor... Afrika'nýn sayesinde... Kamu Hizmeti Komisyonu'nun içyüzü de ortaya çýktý n Ýrsen Küçük, "Atama ve terfiler þaibe altýnda kaldý" dedi... l 6. sayfada Havadis-MÝT Bir komplo daha n MÝT görevlisi Ender Önkol ile iliþkilerini deþifre ettiðimiz 'Havadis' gazetesi dün yaptýðý yayýnla 2000 yýlýnda gazetemize karþý giriþilen derin devlet komplosunu hatýrlattý... 'Sahte belge' olayýný aydýnlatan biz olduðumuz halde, bizi bu olayla baðlantýlý göstermeye kalktý. Derin devlet yine, iki kere bombalanan ve iki kere kurþunlanan 'Afrika'nýn peþinde... n AKP hükümeti Türkiye'de Ahmet Þýk, Nedim Þener, Soner Yalçýn ve Mustafa Balbay gibi aydýnlara yaptýðýný burada uygulamaya hazýrlanýyor... n "Eroðlu ve Þener Levent arasýndaki derin baðlantý su yüzüne çýktý" diyen 'Havadis' gazetesi ile yöneticilerini ilk kez bu mahkemelerde dava açarak yargýya havale ediyoruz... l 2. sayfada 'AÇI' sütununda Ercan gitti Özgür Plaka'nýn intiharý isyan ettirdi... Ýrsen Küçük: Ucu nereye dayanýrsa dayansýn n Küçük, "Ucu nereye dayanýrsa dayansýn araþtýrýlacak" diye konuþtu... n Yapýlan öðretmen sýnavlarýnýn iptali gündemde... Kamu Hizmeti Komisyonu'ndaki yetki Eroðlu'ndan alýnýyor... Yeni yasa yolda sayfada Ahmet Kaþif: Ýlgim yok n 3. sayfada Bu kez analar hesap sordu n Kaþif, "Hiç kimse suçlu olduðu kanýtlanmadýkça suçlu gibi gösterilemez" dedi sayfada Ýhale Taþyapý ve Terminal Þirketi'ne kaldý... n 8. sayfada

2 DÝKMEN'DE SENTETÝK UYUÞTURUCU Dikmen köyünde önceki gün M.O.(E-30) 'un ev ve arabasýnda yapýlan aramada, 5 gram civarýnda "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu olduðu inanýlan madde bulundu. Polisten verilen bilgiye göre aramada içerisinde sentetik cannabinoid olduðu inanýlan elle sarýlmýþ iki sigara da ele geçirildi. M.O. tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Havalimaný'ndan ülkeye giriþ yapmak üzere olan bir kiþiye narkotik detektör polis köpeðinin tepki vermesi üzerine yapýlan aramada, 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile iki adet uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan hap bulundu. Polisten verilen bilgiye göre isminin ilk harfleri Þ.K. (E-27) olan kiþi tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. KUMAR Lefkoþa'daki "Merit Casino"da önceki gece yapýlan denetlemede, kumarhanede bulunmasý yasak 11 kiþi tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. MAÐUSA'DA OTO TEYP ÇALINDI Gazimaðusa'da Eylül tarihleri arasýnda Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir araçtan oto teyp çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre, JM 201 plakalý araç "Prestige Car Parts Ltd." isimli iþ yerinin avlusu içerisinde park halinde idi. Soruþturma devam ediyor. BOÐAZKÖY- PINARBAÞI YOLUNDA KAZA: 2 YARALI Boðazköy-Pýnarbaþý yolunda önceki gün öðle saatlerinde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý Polisten verilen bilgiye göre, kaza, Pýnarbaþý istikametine doðru seyreden Mert Alageyik (E- 19) yönetimindeki DU 544 plakalý salon aracýn, dikkatsizlik sonucu yolun saðýna geçmesiyle karþý istikametten gelmekte olan Mürsel Yalýnkaya (E- 38) yönetimindeki CM 178 plakalý jeep araçla çarpýþmasý sonucu oldu. Kaza sonucu her iki aracýn sürücüsü de yaralandý. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan Mürsel Yalýnkaya taburcu olurken, Mert Alageyik Yoðun Bakým servisinde müþahede altýna alýndý. 5 KÖYDE 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýrýkkale, Yiðitler, Erdemli, Dilekkaya ve Kýrklar köyünün bir bölümünde bugün saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amiri Yücem Özgener'in açýklamasýna göre, Kýrýkkale orta gerilim þebekesindeki çalýþmalar nedeniyle 5 köye, 5 saat boyunca elektrik verilemeyecek. Asil Nadir: Beþ parasýzým! Bir aydýr hapiste olan Asil Nadir'in bitkin olduðu ve zayýfladýðý görüldü. Duruþma salonundaki camekanlý sanýk bölümüne ellerindeki kelepçeler çýkarýldýktan sonra getirilen Asil Nadir'in, 28 yaþýndaki eþi Nur Nadir'in ise mahkemeye gelmemesi dikkati çekti... Hürriyet - Ýngiltere'de, zimmetine 29 milyon sterlin geçirmekten geçen ay suçlu bulunan ve mahkum edilen Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir'in, hiçbir mal varlýðýnýn bulunmadýðý, "beþ parasýz" olduðu iddia edildi. Nadir, 1980'li yýllarda 500 milyon sterlini aþan özel servetiyle, dünyanýn en zenginleri arasýnda en ön sýralara gelmiþti. Sahibi olduðu Polly Peck þirketinin hissedarlarýný maðdur etmekten suçlu bulunan Nadir'in, hissedarlara tazminat ödemesiyle ilgili duruþma dün görüldü. Londra'daki Old Bailey Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, Nadir'in avukatlarý müvekkillerinin tazminat ödeyemeyeceðini çünkü bunun için yeterli mal varlýðýnýn olmadýðýný savundu. Aðýr Dolandýrýcýlýk Ofisi'nin (SFO) avukatlarý ise, Nadir'in 1992 yýlýndaki istifasýndan günümüze kadar ailesinin maddi desteði ile yaþadýðý iddiasýnýn "düzmece" olduðunu söyledi. SFO'yu savunan avukat Philip Shears, "Nadir, mali kaynaklarýný açýkça ortaya koymamýþtýr" dedi. Duruþmadan önce mal varlýðýný ve gelirlerini açýklamasý istenen Nadir'in, bunu yapmadýðý kaydedildi. Davaya bakan yargýç Holyrode'un, Polly Peck þirketinin hissedarlarýna ödenmek üzere Nadir'in yeterli mal varlýðýna sahip olup olmadýðýna karar vermesi bekleniyor. Nadir'den ayrýca, Aðýr Dolandýrýcýlýk Dairesi'nin mahkeme masraflarýný karþýlamasý da isteniyor. Bu arada, Onur Air'in sahibi Hamit Cankut Baðana'nýn ismi de bugünkü duruþmada geçti. Baðana'nýn, Nadir'in Ýngiltere'ye dönüþü sýrasýndaki masraflarýný ve Londra'da aylýk 23 bin sterlinlik evinin kirasýný karþýladýðý iddia Þadan Otel'de havaya 2 el ateþ açan polis memuru Ýsmail Çarýk dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Havaya ateþ açan polise 3 ay hapis Gamze BAYKUR - Maðusa'da faaliyet gösteren Þadan Otel'de, Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan zimmetine verilen tabanca ile havaya 2 el ateþ açan polis memuru sanýk Ýsmail Çarýk, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Zimmetindeki tabancayý kanunsuz olarak kullanma", "Kanunsuz patlayýcý maddeyi izinsiz olarak tasarruf etme ve taþýma" ve "Meskul mahalde ateþ etme" suçlarýndan yargýlanan ve suçlu bulunan sanýk Çarýk 3 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Arkadaþlýk teklifi reddedilince Sanýk Ýsmail Çarýk, 18 Temmuz 2011 tarihinde eniþtesi olan ve Þadan Otel'de kalan Fikret Yazýcý'nýn yanýna gitmiþ ve eniþtesi ile birlikte bira içmiþti. Daha sonra sanýk Çarýk, arkadaþlýk teklifi ettiði Suna Berk'i arayarak buluþup konuþmak istemiþ ancak edildi. Duruþma sýrasýnda Baðana'yý savunan bir avukat da, Nadir'in iþadamýna olan borcunu ödemesini talep etti. Ancak yargýç Holyrode, hissedarlarla ilgili mevcut tazminat süreci sonuçlanmadan bu konunun görüþülemeyeceðine hükmetti. MAHKEMEDEN NOTLAR Bir aydýr hapiste olan Asil Nadir'in bitkin olduðu ve zayýfladýðý görüldü. Duruþma salonundaki camekanlý sanýk bölümüne ellerindeki kelepçeler çýkarýldýktan sonra getirilen Asil Nadir'in, 28 yaþýndaki eþi Nur Nadir'in ise mahkemeye gelmemesi dikkati çekti. Ýngiltere'de devam eden yasal süreçte eþini yalnýz býrakmayan Nur Nadir'in KKTC'ye döndüðü tahmin ediliyor. 71 yaþýndaki Nadir, geçen ay Polly Peck þirketinden zimmetine 29 milyon sterlin geçirmekten suçlu bulunmuþ ve 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Asil Nadir, baþkentin güney doðusundaki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor. Berk kabul etmeyerek telefonu kapatmýþtý. Sanýk Çarýk ise Berk'i sürekli aramaya baþlamýþ ve Berk'in telefona cevap vermemesi üzerine sinirlenmiþti. Sanýk eþine "Hakkýný helal et" diye mesaj attýktan sonra bulunduðu otel odasýnýn balkonundan havaya 2 el ateþ etmiþti. Hapis cezasý aldý Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Ýsmail Çarýk'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Sanýðýn mahkum olduðu davalarýn aðýr ve vahim suçlar olduðunu belirten Güran, sanýðýn konu suçlarý iþlemesinde etken bir husus olmadýðýný ve mahkemenin ise hoþgörüyle bakamayacaðýnýn altýný çizdi. Güran, sanýk Çarýk'a hapis cezasý dýþýnda bir ceza verilemeyeceðini belirterek sanýðý 3 ay hapis cezasýna mahkum etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÖREYÝM SENÝ HA BAÞARAN Bir komplo ile karþý karþýyayýz yine... Kalleþlik... Alçaklýk... Ve pislik kokusu var havada... 'Havadis' gazetesinin baþ sayfasýnda içiçe yerleþtirilmiþ fotoðraflar... Zanlýlar... Ben... Ve bir de Derviþ Bey... Çaðrý var polise adeta: -Git Þener Levent'i de tutukla! Bir de not: "Eroðlu ile Þener Levent arasýndaki derin baðlantý gün yüzüne çýktý"... Vay be! Þu Derviþ Bey'le aþkýmýz amma da derinmiþ de, farkýna bile varamamýþým bunca zaman... Belki bir arsacýk... Bir kredicik... Avanta bir gezmecik de ben isterdim ondan... Beni bu kadar sevdiðine göre, bu küçücük iyilikleri benden de esirgemezdi herhalde... Ne yani... Herkes altýna gýcýr gýcýr arabacýklarýný çekmiþ, havuzlu villacýklarýný yapmýþ, Venedik, Paris, Singapur demeden diyar diyar gezip tozuyor. Ben haçanabir bu masanýn baþýnda oturayým... Haçanabir Ali Osman'ýn minisi ile yola çýkayým... Onbeþ yýldýr bir gün bile tatil yapmadým. Þanlý politikacýlarýn ve saygýdeðer iþadamlarýnýn kokteyllerine, yemeklerine gitmedim bir kere bile... E, yetti be... Biraz da ben nefes alayým... Derin baðlantýlarýmýzý ben de deðerlendireyim artýk... Deðil mi be baþaramayan Baþaran? Bak... Bu kadar dert yetmezmiþ gibi, bunca geri zekalýlýðý çekmek de bana nasip! Bu da iþin cabasý! Allah'ýn cezasý! Haçanabir be bu kadar yalan dolan... Haçanabir... Sizi bu çirkef deryasýnda yýkanmaktan kurtarmak da benim görevim iþte... Boynumun borcu... Esiri olduðunuz bu yalan dünyasýnda bir gün boðulup gideceksiniz diye ödüm kopuyor. Bu da baþýma kalacak... Benden bilecekler bunu da... Benim baþýmda patlayacak yine kabak... Hakkýný yememek lazým yine de... Bu meslekte çok baþarýsýz olsan bile, küçük bir baþarýn var... Nostalji yaþattýn bana... Bundan dolayý bir teþekkür borçluyum sana ve iþte onu da ödüyorum... Yýllar öncesine götürdün beni... Ta iki bin yýlýna... Ýkibin yýlýnýn Temmuz'una... Sen o zaman muhterem MÝT'çi ile kaldýrým kenarýnda mangal yakmamýþtýn henüz daha... Gençtin toydun... Derin baðlantýlarýn deðerini nerden bilecektin ki... Sonra düþtü senin jeton... Geç olsun da güç olmasýn kardeþ... Bak þimdi nasýl bir tosuncuk oldun... Nostalji dediysem sana Allah'ýna kadar... Polisler kapýya dayandýlar... Sivil Ýþler... Anlarsýn ya... Apar topar tutup götürdüler beni... Ýçeri týktýlar... Çýk çýkabilirsen dýþarý... Düþün be Baþaran... Derviþ Bey koskoca baþbakan... Da aðzýný açýp bir þey söyleyemedi kurtarmak için beni... Aþkýmýza ihanet etti... Ve bu da beni kahretti... Benden sonra gidip bir de onu bombaladýlar... Oh olsun! Niyazi gibi bok yoluna gitseydi, bizim aþkýmýzýn kahrýný çekmekten belki sen de kurtulurdun þimdi... Dünkü gazetene bakýnca bunlarý hatýrladým iþte... Nostalji ruhun gýdasý... Ayný filmi takmýþsýn yine... "Rüzgar Gibi Geçti"... Bayýlýrým 'Rüzgar Gibi Geçti'ye... Söyle be Baþaran... Düzgün düzgün söyle o polise: -Git tutukla Þener Levent'i... Kaldýrým kenarýnda mangal yaktýðýn MÝT'çinin hatýrý kalmasýn sende... Acýrým acýrým da o Derviþ Bey'e acýrým... Þu zavallý KKTC'yi sonsuza dek yaþatmak için King Kong'un diyarýnda aslanlar gibi cenk ederken, burada neler geldi baþýna neler... Döner dönmez tutuklansýn... Yapýþ yakasýna... Gün yüzü görmesin bir daha... Mahpuslarda çürüsün... Aþkýmýza ihanet etmek neymiþ görsün... Hade Baþaran... Kimse baþaramaz sen baþaramazsan...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... KAYBEDENDE DEÐÝL, KAZANANDA ARAYIN SUÇU "Bir suçtan sonuçta kim yarar saðlýyorsa faili de odur"... Almanya'daki Nazi iktidarýnda hükümet binasý yakýldý. Komünistler tutuklandý... "Sizin iþiniz" denildi. Hepsi de kurþuna dizildi. Hitler'in iktidarý çelikleþti. Kazanan Hitler oldu. Binayý yaktýran oydu... Sovyetler'deki Stalin döneminde pek çok siyasi cinayet iþlendi. Bunlardan biri de Leningrad bölge baþkaný Kirov'un bir suikast sonucu öldürülmesiydi. Kirov halkýn sevgilisi olan devrim liderlerindendi. Katledilmesi büyük öfke yarattý... Stalin bunu halk ve devrim düþmanlarýnýn yaptýðýný söyledi. Bu cinayetten sonra ne kadar Stalin muhalifi aydýn varsa, hepsi de teker teker temizlendi. Kirov'un öldürülmesinden en kazançlý çýkan Stalin oldu. Öldürülmesi için emir veren oydu... Bilirsiniz... Bir aile içinde bir cinayet iþlendiði zaman, önce aile içini soruþturur polis... Maktülün yakýnlarýný... Eþini, çocuklarýný, kardeþlerini... Ve özellikle, varsa mirasçýlarýný... En derin þüphe, bu cinayetten en çok kazançlý çýkan kimse, onun üstünde toplanýr. Eþi zehirlenen bir kadýn büyük bir servete mi kavuþtu? Bir anda bankadaki tüm paranýn tek sahibi mi oldu? Polis hiç býrakmaz peþini... Hele sevgilisi varsa bir de yýlýnda Kýbrýs'ta Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan ayný gece vurularak öldürüldü... O güne kadar her ikisi de topluma 'vatan haini', 'Rumcu' vesaire olarak kabul ettirilmeye çalýþýlýyordu... Ancak bu kara propagandaya inanan pek yoktu. Oysa cinayetten sonra durum deðiþti... Zamanýn Ýçiþleri Bakaný Polikarpos Yorgacis, cinayeti soruþturmak için oluþturulan tahkikat komisyonunun önüne bir teyp getirip koydu. Teypte Hikmet'le Gürkan'ýn kendisiyle yüzyüze yaptýklarý konuþmalar vardý. Yorgacis, cinayetten güya Denktaþ'ý sorumlu tutmaya çalýþýrken, bu teyp sayesinde onu akladý. Ýki gazeteci ve avukatýn Yorgacis'le yaptýklarý görüþmeler, gerçekten 'vatan haini' olduklarýna dair bir kanýt sayýldý. Topluma bu afyon pompalandý. Bu cinayetten en çok kim kazançlý çýktý? Onlara 'vatan haini' diyenler... Cinayeti iþleyen de onlardý... Amerika'nýn kara Eylül'ünde ikiz kuleleri New York'ta havaya uçuranlarýn kim olduklarýný çok mu merak ediyorsunuz? Gerçek faili bulmak isterseniz, o halde bu sonuçtan en çok kimlerin kazançlý çýktýðýna bakacaksýnýz... Bir tahlil yapýn ve bakýn... Bakalým bu kulelerin yerle bir olmasýndan sonra kim kazandý? Kimlerin kasasý dolup taþtý... Her kim ise, bunu yapan da onlar oldu... Limasol'daki Mari deniz üssünde meydana gelen patlamadan sonra kim kazandý, kim kaybetti? Onlarý saptamadan önce, çözemezsiniz bu patlamanýn sýrrýný... Suriye'de sivillerin toplu katliamýndan yarar saðlayan kim? Esad mý, muhalifleri mi? Söyledim yazýmýn baþýnda size, bir daha söyleyim... Bir suçtan sonuçta kim yarar saðlarsa faili de odur... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Özgür Plaka'nýn yakýnlarý meclise yürüdü Bu kez analar isyan etti (Mustafa ERKAN)- Aslen Göçmenköylü olan ancak evlendikten sonra Ýskele'ye yerleþen ve kasap dükkaný iþleten Özgür Plaka'nýn son bir yýldýr iþlerinin kötü gittiðini kayýnbiraderi Mustafa Tosunoðlu basaýn mensuplarýna açýkladý. Borçlarý nedeniyle evini ipotek göstererek kredi aldýðý bankaya son iki taksitini ödeyemediðini söyleyen kayýnbiraderi "Banka arayýp da, 'borcunu ödemezsen evini alýrýz' deyince Özgür, canýna kýymayý aklýna koydu" diye konuþtu. Düþtüðü ekonomik sýkýntý nedeniyle borçlarýný ödeyemediðinden bunalýma girerek 22 Eylül Cumartesi günü canýna kýyan Ýskele'nin sevilen kasabý Özgür Plaka için, dün annesi, eþi ve diðer yakýnlarýnýn feryatlarý meclis önünde yankýlandý. Pankartlarla gelen sevenleri "Evini alacaðýz" þeklinde telefon eden bankalarýn fahiþ uygulamalarýný protesto etti. Gözyaþlarý ile "Ben senin adýný Özgür koydum, özgür olasýn diye", "74 özgürlüðünün, Özgür'leri böyle mi? " þeklinde haykýrdý "Analar aðlamasýn", "Bankalarýn zulmüne son", "Baþka Özgürler ölmesin" gibi pankartlar taþýdýlar. Kayýnbiraderi Tosunoðlu, meclis önünde basýn mensuplarýna hitaben yaptýðý açýklamada, Özgür Plaka'nýn, "Çeklerim geri dönerse yaþayamam" dediðini ve çek yasaðýna girmekten çok korktuðunu da belirtti.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Dersimiz KKTC, haydi çocuklar çadýra 63'de biz de okuduk bu çadýrlarda Elli yýl sonra nasýl düþtük bu durumlara Kurtulduk derken hâlâ yaþýyoruz mandralarda Kalay "HAVADÝS"ÝN DÜZGÜN'Ü ÝLE EKMEKÇÝ'SÝ "Afrika"da yayýmladýðýmýz "talimat" belgesinden sonra ortalýðý bok götürüyor. Bir yanda "Afrika-Eroðlu" iliþkisi diye tutturan ve çocuklarýný da bu gülünesi fikir üzerinden dolduruþa getiren CTP'nin aklýevvel büyükleri, diðer yanda Havadis'in gaza gelen "gaztecileri" Komplo kokularý yayýlýyor ortalýða. Bu sefer 2000 yýlýndaki "casusluk komplosu"nda "delilleri gördüm" diyen ama gördüðü delilleri gösteremeyen Rauf Denktaþ öteki dünyada olduðundan, Allah'ýn izni Peygamber'in kavliyle "Havadis"in "Düzgün"ü ile "Ekmekçi"si bakýyor onun yerine. Duyurulur Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent HAY AKLINIZA PIRASA SUYU! BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? Dün gazeteye girdiðimde Mehmet Levent önüme gazeteleri uzattý En üstte Havadis Ve diðerleri Manþet mühim Afrika ve "derin devlet" iliþkilerini keþfetmiþler Bu aslýnda yapýlan ve bu ülkede yapýlmasý düþünülen operasyonlarýn baþlangýcý olabilir MÝT'in iþi de olabilir mesela Zor deðildir iki elemanýný veya iki kiþiyi harcamak Havadis'çiler kin ve garez içinde saldýrýyorlar Yenidüzen'dekiler de Kýsacasý CTP tayfasý MÝT Baþkaný ile yaptýklarý yemekli toplantýlarýný açýða çýkardýk ya Vay anam anam Mida'yý yakalayan Ýngiliz çavuþu gibi, bu olayda da bir derin devlet iliþkisi buldular Onlarý konuþturan olsa olsa MÝT Baþkaný olabilir Bu operasyonun kimin iþine yaradýðý ortada Araþtýrýlacak bir þeyler varsa oradan baþlamalý iþe MÝT'le iliþkisi olan da biz deðiliz Film ve fotoðraflarla her þey ortadadýr zaten Bu konuya Harun Denizkan köþesinde deðindi yýlýnda yaþadýðýmýz casusluk komplosu benzeri bir olay O zaman da yazýlanlar neydi? "Casusluk þebekesi elebaþýsý ile kýskývrak yakalanmýþ" Aklanmadýk mý? Aklandýk Ondan sonra ne yazýldý hakkýmýzda? "Denktaþ ve generalle birlikte hareket ettiler ve tirajlarýný yükselttiler" dendi Eskiden "Kýbrýslý" ve "Volkan" yazardý böyle yazýlarý AKP rejiminin KKTC'deki yeni yüzü "Havadis" Buradaki düzen ortada Kimler var, kimlere çalýþýyor ve de bunun kontrolü kimlerde? Türkiye'den gelen iþadamlarý, otelciler, kumarhaneciler ve de MÝT'çilerle haþýr neþir olanlar kimlerdir? Derin devlet dedikleri bir þey bu olmalý herhalde deðil mi? Adamýn birisi bir mektup getiriyor, arkadaþlarýmýz alýyor, bana veriyor ve ilerleyen saatlerde de bu mektubu bizzat ben Þener'e veriyorum Polis soruþturmasýnda da her þey ortaya çýkýyor zaten Havadis ve Yenidüzen'de yazý yazanlar üç gün bu konuda yapýlan yayýnlarý ya takip etmediler, ya da yalan haberlerle bilinçli bir þekilde kamuoyunu yanýltmayý görev bildiler. Dünkü yayýnlarý gördükten sonra kafama baþka þeyler takýldý 2000 yýlýnda tutuklandýðýmýzda da sorgucu sorgu odasýnda Eroðlu'na küfredip durdu Bunlarý defalarca yazdýk da Dünkü manþetlere baktýðýmda yeni bir komplo ile karþý karþýya olduðumuzu düþündüm Aslýnda kuþkum da kalmadý. Bu iþin içinde MÝT de var bit de! Casusluk komplosunda Salih Uyguroðlu, mahkemeye çýkýp aleyhimize yalan ifade vermediði için kurtulduk Burada da kameralar sayesinde... Havadis ve Yenidüzen gazetelerini okuduðumda aklýma bunlar geldi Küçük Mustafa cinayeti... Katil Baba: Suçlamalarý kabul etmiyorum, kaza ile öldü (Evrim Kamalý) - Dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi, Baþkan Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan oluþan mahkeme heyeti huzurunda çocuk cinayetinin ilk duruþmasýný gerçekleþtirdi. Duruþmada iddia makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Aliye Özçýnar ve sanýk Erol Diker þahsen hazýr bulundu. Aðýr Ceza Heyet Baþkaný Bahar Saner sanýk Erol Diker'e, aleyhine getirilen davalarý kabul edip etmediðini sormasý üzerine Erol Diker suçlamalarý kabul etmediðini belirtti ve "Suçlarý polis baskýsý altýnda kabul etmiþtim" dedi. Sanýðýn beyaný üzerine Baþkan Saner, aleyhine getirilen suçlarý sanýða okudu ve hangilerini kabul etmediðini sordu. Sanýk Diker aleyhine getirilen "Taammüden adam öldürmek, adam öldürmek, doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunmak, ciddi darp" gibi suçlar da dahil olmak üzere hiçbir suçlamayý kabul etmedi. Baþkan Bahar Saner Aðýr Ceza Mahkemesi'nin gündeminin yoðun olduðunu, bu doðrultuda duruþmanýn itham tarihi olmak üzere 1 Kasým 2012 tarihine ertelenmesine emir verdi. Babasýnýn adýna kayýtlý av tüfeði ile 10 adet canlý av tüfeði fiþeðini tasarrufunda bulunduran ve taþýyan sanýk Hasan Yeþilbaþ, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Para cezasýyla kurtuldu Gamze BAYKUR - Babasýnýn adýna kayýtlý av tüfeði ile 10 adet canlý av tüfeði fiþeðini kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduran ve taþýyan sanýk Hasan Yeþilbaþ, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz ateþli silah taþýma ve tasarruf etme" ile "Kanunsuz patlayýcý madde taþýma ve tasarruf etme" suçlarýndan yargýlanan sanýk Yeþilbaþ, toplam Bin 6 TL para cezasýna mahkum edildi. Sirkat suçundan tutuklanmýþtý Sanýk Hasan Yeþilbaþ, 29 Ekim 2011 tarihinde Çayönü-Köprülü köyü arasýnda meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanmýþ ve arabasýnda yapýlan aramada babasý Mehmet Yeþilbaþ'ýn adýna kayýtlý olan ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taþýdýðý av tüfeði ile 10 adet canlý av tüfeði fiþeði bulunmuþtu. Sabýkalarý var Sanýk Hasan Yeþilbaþ'ýn adam öldürme ve 2 ayrý kanunsuz ateþli silah ile patlayýcý madde tasarrufu sabýkalarý var. Sanýk Yeþilbaþ, 2002 yýlýnda kuzu hýrsýzlýðý yapmak amacýyla gittiði bir mandýrada, çoban olan Mustafa Sporcuoðlu'nu tasarrufundaki av tüfeði ile vurarak öldürmüþ ve 12 yýl hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Ancak sanýk Yeþilbaþoðlu, 2010 yýlýnda þartlý tahliyeden yararlanarak serbest býrakýlmýþtý. Sanýk Yeþilbaþ yine, 2 ayrý kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu suçlarýndan dolayý 100 TL para ve 1 yýl hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Suçlu bulundu Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu,sanýk Hasan Yeþilbaþ'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. sanýðýn mahkum olduðu suçlarýn çok ciddi ve vahim suçlar olduðunun altýný çizen Toroslu, av tüfeðinin amacýnýn dýþýnda kullanýlmasý toplumun düzenini ve huzurunu bozduðuna iþaret etti. Bu suçlarýn yaygýnlaþan suç tipleri içinde yer aldýðýný üzülerek gözlemlediklerini belirten Toroslu, sanýða ilk ve son kez bir fýrsat vererek para cezasý ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduklarýný açýkladý. Sanýk Yeþilbaþ, toplam Bin 6 TL para cezasýna mahkum edildi. Ýkisi de "Afrika"nýn kadim düþmanlarý... Biri CTP'nin yayýn organý "Yenidüzen"... Diðeri ise þaþmaz destekçisi "Havadis". "Volkan"ý saymýyorum. Onu "Afrika"nýn doðal düþmaný sayabilirsiniz. Yenidüzen'le Havadis, Afrika'nýn ayaðýný kaydýrmak için pusudan hiç çýkmýyorlar. Bir ellerinde dürbün, bir ellerinde pertavsýz, Afrika cephesini izliyorlar sürekli! Bu düþmanlýk nerden gelir derseniz... Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi, Afrika'nýn, hiç reklâm geliri olmadan, sadece satýþ geliriyle ayakta durma baþarýsýný gösteren tek gazete olmasý... Ýkincisi ise, Kýbrýslýtürk toplumunun varoluþ mücadelesinde, doðru adres olan Ankara'yý iþaret edip, gerçek kurtuluþ için mücadelenin çýtasýný, kendilerinin ulaþmaya cesaret edemeyeceði çizgiye yükseltmesi. Bu nedenle Afrika'nýn hiçbir baþarýsýný çekemiyorlar. Afrika tarafýndan gündeme getirilen "sahte" belge olayýnda da öyle oldu. Hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan karalama ve iftiralarla bu gazetecilik baþarýsýný kötülemek, Afrika'yý ve Þener Levent'i derin odaklara hedef göstermek gayretkeþliðine düþtüler. Ve yayýnlarýyla, belgenin sahte olduðunun ortaya çýkmasýna çok önemli katkýlarda bulunan, hatta katký deðil, bunun ortaya çýkmasýný tek baþýna saðlayan Afrika'ya ve Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent'e karþý akýl almaz bir saldýrýya giriþtiler! Büyük taarruz dün baþladý! Kim hangi taþý Afrika'nýn neresine fýrlatacak, baþýný gözünü kim daha fazla yaracak, bir daha ayaða kalkamayacak þekilde öldürücü darbeyi kim daha önce vuracak diye adeta yarýþa girdiler! Demek Þener Levent derin devletin adamý ha?!. Demek Eroðlu ile iþbirliði içinde ha?! Vay yezit vay!.. Vay hain vay!.. Öyleyse vursunlar kelleni de gör bakalým... "Yenidüzen"lenmiþ "düzgün" bir giyotin var karþýnda iþte!.. Adý Sami Özuslu... CTP'nin baþ kalemþörlerinden. Tanýmayan yok... Bakýn neler yazmýþ dünkü köþesinde... "Afrika gazetesi bu olayda 'baþrol' oynadýðý için þimdi zor durumdadýr. Gazete bu belgenin 'gerçek' olduðu konusunda neden bu kadar ýsrarcý olduðunu izah etmek ya da kamuoyundan özür dilemek zorundadýr." (!!!) A be Sami'ciðim, ikigözüm!.. Bu belgenin gerçek olduðu konusunda Afrika'nýn sayfalarý ve sütunlarý arasýnda tek bir kelime ya da belgenin gerçek olduðu üzerinde ýsrarla duran tek bir cümle gösterebilirsen ben namerdim. Nerden çýkardýn bu 'baþrol' ve 'belgenin' gerçekliðinde ýsrarcýlýk garagözlüðünü anlamak zor! Ne diyeyim bilmem ki... Allah akýl izan versin desem... Yukardakiyle aram hiç iyi deðil! Kaale bile almaz bu dileðimi... Bu nedenle üzgünüm, þansýnýz yok! Demek Þener Levent Eroðlu'nun adamý ha... Hay aklýnýza pýrasa suyu! Eroðlu'nun sarayda mafya ile yanyana çekilmiþ resimlerini dedeniz mi yayýnladý Afrika'nýn manþetinde?!

5 5 28 Eylül 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ben en çok "Veremeyeceðim hesabým yoktur" diyenlere inanmam. Çünkü gizli gizli yediklerinden önlerine doðru fatura koyma imkaný yoktur... Patron nerde, patron? MÝÞ-MIÞLAR * "Denktaþ'a Mektup" yarýþmasý düzenleniyormuþ. - Adres yine "Mersin 10-Turkey" mi olacak efendim! * Hastanelerde ilaç yokmuþ, tahlil de yapýlamýyormuþ. - Durun yahu bakalým... Hasipoðlu daha koltuðu bile ýsýtmadý. Haçan da berbat etti Kaþif'in düzelttiklerini! * UBP, bir þirkete reklam parasý olarak milyonlarca lira daðýtmýþ. - Bravo Madem kazandýlar, iþi bilene verdiler demektir. Hem size ne UBP'nin parasýndan Ýster davulcuya verir ister zurnacýya. * DAÜ'de deprem olmuþ. - Çok þükür ölü, yaralý veya hasar masar yok. Ses bombasý gibi geldi geçti. * UBP Genel Baþkan adayý Kaþif, "Yolumuz doðruluk, dürüstlük ve saygý yoludur" demiþ. - Allah yardýmcýsý olsun Olur da kazanýrsa iþi çok zor. Yollarýmýza çok hafriyat yapmasý gerekecek. *Muhalefet, Baþbakan Küçük'ün tek derdinin kurultay olduðunu söylüyormuþ. - Kendileri de ayný mevki için adamýn boðazýna sarýlmýyor mu Onlar da ayný yolun yolcusu deðil mi? * Apostolos Andreas Manastýrý'nýn tamiratý için geri sayým baþlamýþ. - Hade inþallah bir saat önce yapar bitirirler de bir utançtan kurtulmuþ oluruz. * Eroðlu Ýslam ülkelerinden destek istemiþ. * Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! Bir daha söylüyorum... Belgenin sahte olup olmadýðý hiç önemli deðildir... Önemli olan orada yazanlarýn yýllardýr yaþanýyor ve biliniyor olduðudur. Haklý ve makul þüpheler var Ýddialar var... Sýnav sorularý birilerine verildi mi dersiniz? Hayýr, bizim görevliler öyle kanunsuzluk yapmaz diyor musunuz? Ben diyemem. Dersem aðzýma biber sürerler. Yapýyorlar Hem öyle bir yapýyorlar ki, tereyaðýndan kýl çeker gibi. Kalaný geçmiþ, geçeni baþarýsýz gösterdikleri çok olmuþtur. Ýþin üzücü ve mide bulandýrýcý ve dahasý öfkelendirici yaný nedir biliyor musunuz Bu zavallýlar, bu sahtekarlýklarý para karþýlýðý yapmýyorlar!.. Sýnav sorularýný, bilmedikleri, tanýmadýklarý insanlara 3-5 bin liraya satsalar, sonra da gidip paralarý barlarda, kumarhanelerde yeseler, "sihtir et, bunlar da yolunu böyle bulmuþ" derim. Baðýþlarým Affederim. Ama hayýr. Durum hiç böyle deðil. Ne karý kýz ile yemek için... Ne hasta yakýnlarýný tedavi için yapýyorlar bu domuzluðu. Durum hiç böyle deðil. Beter Beþ beter bir durum söz konusu olan. Amiri istiyor Müdürü istiyor Bakaný istiyor Baþbakaný istiyor Ve evet evet Cumhurbaþkaný istiyor, onlar da yerine getiriyor. Bir iþaret tamam. Baþ aþaðý inmiþse, iþlem tamam Baþ yukarý kalkmýþsa o aday aðzý ile kuþ tutsa nafile. Ýþi olmaz. Bazý adamlar tutuklanmýþ. Ee n'olmuþ Ya da ne olmasýný bekliyorsunuz? Soruþturmada gerçekler meydana çýkacak elbet! Ama BÖYLE BÝR ANDI Ortaya ne çýkarsa çýksýn, bu tutuklama nereye benziyor biliyor musunuz Söyleyim. Hani bazý turistler havaalanýndan girerken, köpek tarafýndan koklanýr da, cebinde 1-2 gram esrar bulunanlar tutuklanýr ya, bu olay da aynen öyle Patron nerde, patron? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Ülkemizin esas gündemi olmasý gereken, Kýbrýslý Türkler in Geleceði üzerinde yaþanmakta olan geliþmeler, hükümet ve belli gazete köþe yazarlarý ile televizyon program yapýmcýlarý iþbirliði içerisinde, halkýn gözünden o kadar güzel saklanýyor ki, insan þaþýp kalýyor Dikkat ediyor musun? Günlerdir, UBP de kongre ve kurultay yarýþý, iki taraf arasýndaki kavgalar, suçlamalar yanýnda ülkedeki hýrsýzlýklar, intiharlar, cinayetler, insan kaçakçýlýklarý, zimmete para geçirmeler, çek sahtelemeler vb. haberler gazetelerde ilk sayfalardan baþlayarak 7-8 sayfa, televizyonlarda ise saatlerce bunlara yer veriliyor Türkiyeli yetkililer, Kýbrýslý Türklerin karakter yapýsýný Toplum Bilimci lerine mutlaka inceletmiþ olmalýlar. Ýnceletmiþ olmalýlar ki Büyük bölümü dedikoduya meraklý ahaliyi bu tür haberlerle meþgul ederek, Türkiye ve KKTC hükümetleri iþbirliði içerisinde, hedefe giden yol larýnda rahatlýkla devam ediyorlar. Nasýl olmasa Kýbrýslý larýn büyük bölümü, Papaz Naomi nin, Hitler emrindeki Nazilerin Avrupa yý iþgal ettikleri döneminde yaþadýklarýný anlattýðý hikayesini ya okumamýþlar, ya da okuyup da hiç ders almamýþlar. Ne diyordu Papaz Naomi; Önce komünistleri götürdüler, ses çýkarmadým, çünkü ben komünist deðildim. Sendikacýlarý götürdüklerinde, yine ses çýkarmadým, çünkü sendikacý deðildim. Sýrayla, ülkenin bütün önde gelen kiþileri götürdüler, yine ses çýkarmadým. Beni götürmeye geldiklerinde, benim için ses çýkaracak kimse kalmamýþtý Anlayacaðýnýz AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK Yaratýlan sun i gündemle oyalatýlan dedikoduya meraklý bu toplumun hali, aslýnda beni sokmayan yýlan, bin yaþasýn halinin ta kendisidir, bana necilik tir, gizli gizli çýkarcýlýk týr Oysa Uygulanmakta olan Ekonomik Program adý verilen operasyonla, Kýbrýslý Türklerin vatanlarý ve gelecekleri ellerinden alýnmaktadýr da ya henüz farkýna varabilmiþ deðiller, ya da kendi çýkarlarýna henüz ellenmemiþtir O nedenle Hala Bir yanda, UBP nin düzenlediði kongre ve etkinliklere akýn akýn koþarken Diðer yanda, muhalefet partileri, kendileri o koltuklara gelme hesaplarý içinde, Türkiyeli yöneticileri incitmeme gayretinde, sadece UBP ye yüzeysel eleþtiriler yapmaktadýrlar. O kadar ki Ercan uçak alanýnýn özelleþtirilmesi meselesinde, ülkenin çok yüksek kar getiren bir tesisi, özelleþtirme adý altýnda yabancýlara verilirken dahi, ülke varlýklarýnýn bu yolla peþkeþ çekiþilmesini deðil, þartnameye göre zararýna özelleþtiriliyormuþ diyerek UBP yi eleþtiriyorlar. Bu cesareti nereden buluyorlar bilir misiniz? Baktýlar gördüler Ne yapsalar, birkaç sendika ve örgüt dýþýnda, bu halk, kendi çýkarýna dokunulmadýðý sürece hiç sesini çýkarmýyor. Daha da önemlisi Baþýna gelecekleri göremiyor; Kendi çýkarýna dokunulmayacaðý sözü de verildiðinden, halinden de memnundur Baksanýza Yaratýlan düzen, öyle bir düzen ki Halkýn büyük bir bölümü, maaþ, emeklilik, teþvik, destek, yardým vb. isimler altýnda ödeme aldýðýndan; Eski ev arkadaþlarýnýn evine girerek hýrsýzlýk yapan zanlý Veysel Yavuz dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Cezaevinde bekleyecek Gamze BAYKUR - Eski ev arkadaþlarýnýn evine girerek 2 adet laptop, 260 TL para ve 6 paket sigara çalan ve KKTC'de turist olarak bulunan zanlý Veysel Yavuz, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Yavuz, hükümsüz tutuklu olarak yargýlanmak üzere 1 ayý geçmemek þartýyla merkezi cezaevine gönderildi. Çaldýklarýnýn toplam deðeri 1050 TL Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Osum, zanlý Veysel Yavuz'un 24 Eylül tarihinde Lemar Leventler sitesinde kalan eski ev arkadaþlarýnýn evine daha önceden tasarrufunda bulundurduðu anahtarla girerek evden Ýbrahim Mercan ile Ahmet Çaðlar'a ait toplam deðerleri 1050 TL olan 2 adet laptop, 260 TL nakit para ve 6 paket sigara sirkat ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Osum, zanlýnýn 3 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlý: "Vicdaným el vermedi " Mahkemede söz alan zanlý Veysel Yavuz, kendisini savundu. Zanlý Yavuz "Ben hýrsýz deðilim. Hasta çocuðum var. Tedavi için paraya ihtiyacým vardý. Vicdaným el vermedi. Eðer vicdaným el verseydi çaldýklarýmý satardým. Ama ben ayni gün bilgisayarlarýn sahiplerini arayýp bilgisayarýnýz bende gelip alýn dedim" dedi. Cezaevine gönderildi Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Veysel Yavuz'un 1 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ve Birçoðu da, aldýðý miktarý hak etmeden aldýðýndan, esas hakký olaný istemeye dahi kalkýþmýyor. Çünkü, kendileri de biliyor üretmeden ve hak etmeden aldýklarýný Öyle olmasaydý Haklarýný mutlaka ararlardý Etrafýnýza bakýnýz Yukarýda sözünü ettiðim ödemelerden nemalanan vatandaþlarýn büyük bölümü, Anayasa dan kaynaklanan haklarýný dahi aramýyorlar. Eðitim, saðlýk, güvenli yaþam, sosyal adalet, refah saðlama, istihdam vb. hizmetler, hükümetlerin vatandaþýna sunmasý gereken Anayasal haklardýr. Ancak Devlet, eðitim hizmetini tamam veremiyor, eðitim hakkýný talep edeceklerine, çocuklarýný özel okula gönderiyorlar; Devlet, saðlýk hizmetini tamam veremiyor, saðlýk hakkýný talep edeceklerine, özel klinik ve hastanelere gidiyorlar; Devlet, güvenlik hizmetlerini tamam veremiyor, güvenlik talep edeceklerine, özel güvenlik þirketlerine gidiliyor, evlere, iþ yerlerine alarm takýlýyor; Devlet, haberleþme hizmetlerini veremiyor, hizmet talep edeceklerine, özel posta daðýtým þirketlerine, özel telefon þirketlerine gidiliyor; Devlet, kesintisini yaptýðý Sosyal Sigorta emeklilik maaþýný yeterli veremiyor, talep edeceklerine, özel Emeklilik Sigortasý yaptýrýyorlar; Çünkü Devlet, ister çalýþaný olsun, ister özel iþ yapan olsun, bilinçli olarak saðladýðý olanaklarla, devletten deðil de özelden bu hizmetleri almalarýna imkan yaratýyor Neden? Ýþin esasý burada saklýdýr Biliyor ki Ödeyebildiði sürece, Anayasal hakkýný aramayacak ve ihtiyacý olan hizmeti özelden saðlayacak Bunu saðladýðý sürece de, ses çýkarmayacak týr Ses çýkarmadýðý bir yana Ülkesinin altýndan kaydýðýný; Geleceðinin ortadan kalkmakta olduðunu; Ve Yok olma sürecine girdiðini; Daha fark edememiþtir. Sahiller gitmiþtir, sahillerle birlikte turizm de elimizden gitmiþtir. KTHY batýrýlmýþtýr, batýrýlmayla birlikte hava taþýmacýlýðý da elimizden uçmuþtur. Elektrik enerjisi %70 oranýnda yabancý þirket tarafýndan üretilip Kýb-Tek e satýlmaktadýr. Petrol ithali ve istasyon daðýtým aðý yarý yarýyadýr. Bankacýlýk hýzla yabancý bankalarýn eline geçmektedir. Lokanta, bar, kafe ve eðlence sektörü hemen hemen yabancýlarýn kontrolundadýr. Ýnþaat sektöründe, büyük ihalelerin tamama yakýný yabancý þirketlere verilmektedir. Yerli esnaf, neredeyse kalmamýþtýr. Yabancý bankalarda, hava yollarýnda, elektrik üretim tesisinde, otellerde, casinolarda, lokanta, kafe ve barlarda, ihale alýp ülkeye gelen inþaat þirketlerde kaç kiþi Kýbrýslý çalýþtýrýlmaktadýr? Ve Bu þirketler devlete yýlda ne kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi ödemektedirler? Bu ülke ekonomisine katkýlarý nedir? Aldýklarý teþvikler de cabasý Bu ülkede yaratýlan düzenin akvaryumda tatlý su balýklarý ndan farký ne? Akvaryumda, su tamam, oksijen tamam, yem tamam oldukça hayat güzel de Ya, fiþ çekilince GÜNLÜK ANKETLERÝN KIYMETÝ HARBÝYESÝ YOK MU? Tayyip Erdoðan "Ülke TV" ve "Kanal 7"nin ortak yayýnýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Programa katýlan Fehmi Koru, Erdoðan'a Taraf'ýn sürmanþetinden yayýmlanan, Metropoll Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar tarafýndan yapýlan "Eylül-2012 Türkiye Siyasal Durum Araþtýrmasý" anketini sordu. Haberde ankete katýlan AKP tabanýnýn yüzde 51'inin Gül'ü yüzde 23'ünün de Erdoðan'ý desteklediði belirtiliyordu. Erdoðan elbette ankete tepki gösterdi. "Bazýlarý Abdullah Bey'le aramýzda parazit oluþturmaya çalýþýyor" diyen Erdoðan þöyle devam etti: "Ama bu tür baþlýklarý atanlar bu iþin farkýnda deðiller. Boðaz'dan keyif çatarak söz söylüyorlar. Sayýn Fehmi Bey. Bu anketlerin kýymeti harbiyesi yok. Bu anketler aramýza nifak tohumlarý ekmek için yapýlmýþtýr." Oysa anketi "Okyanus ötesinden sinyal geldi" þeklinde yorumlayanlar da vardý muhalif medyada. Hiç de haksýz deðillerdi bu yorumda. "Birgün" yazarý Nazým Alpman "Bu bir kamuoyu yoklamasý. Ama, bu tür araþtýrmalar vaktinden çok önce yapýldýðýnda olmasý istenen sonuçlara ulaþýr. Eski bir baþbakan açýklamýþtý, Kýbrýs konusunda devlet adýna kamuoyu araþtýrmasý yapacak olan ünlü bir firmanýn yönetim kurulu baþkaný kendisine þöyle sormuþ: Araþtýrma sonuçlarý nasýl çýksýn?" SAHTE VE GERÇEK Belge sahte olabilir, ama içinde yazýlanlar gerçek... Bunlar gerçek olduktan sonra, imzanýn sahte olup olmamasýnýn ne önemi var? Üzümü ye, baðýný sorma sen de! Yiyebilirsen tabii... GÜNAYDIN ÝRSEN BEY... Kamu Hizmeti Komisyonu'nda yapýlan atama ve terfilerin þaibeli olduðu ortaya çýkmýþ. Kim söyledi? Ýrsen Küçük! Görürseniz günaydýn demeyi unutmayýn ona! BAÞARAN'A VE HÜSEYÝN'E SORSAYDI... BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, "Bu olayýn arkasýnda kimler var?" diye soruyor. Baþaran ve Hüseyin'e sorsaydý keþke... Ona söylemezler miydi? YARGISIZ ÝNFAZ "Unutulmamalý ki, hiçbir insan suçlu olduðu kanýtlanmadýkça suçlu gibi gösterilemez" diyor Ahmet Kaþif... Demek yargýsýz infaz sistemine geçtiðimizin farkýnda deðil hala... HAMAM Serdar Denktaþ hamama çaðýrýyor herkesi... Yýkanýp temizlenmek yetmezmiþ... Ama galiba hamam da paklamaz artýk kimseyi... Týrnak... "Bu arada dün yaþananlar Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent de CTP'li kalemþörler tarafýndan Eroðlu ile iliþkilendirildi. Þener Levent'i tanýmasak onu bir numaralý Eroðlucu sanacaðýz. Yok öyle birþey... CTP'yi en çok eleþtiren ve eleþtirdiði zaman da haklý olduðu için CTP'nin zarar görmesine tahammül edemeyen bu kalemþörler iþin kolayýna gidiyorlar." Harun DENÝZKAN (Haberdar) "Can derdindeki, geçim gailesindeki vatandaþ bir sonraki güne kuþku içinde bakarken, ekonomik olumsuzluklardan borç bataðýna, çaresizlikten kendi canýna kýyan vatandaþlarýmýzýn sayýsýnda her geçen gün artýþlar gözlemlenirken, 'koyun can derdinde, kasap yað derdinde' sözünü anýmsatan davranýþ þekillerinden örneklerle karþýlaþýyoruz." Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Þayet Rumlarýn 'Türk yerleþikler' olarak niteledikleri, hatta küçüklük ifade eden bu tanýmlarý bir yana, Rumlar þunu da bilmelidirler ki, terkettikleri evlerine, bað bahçelerine baktýlar ve onlarý týmar ettiler. Tabii ki o mallar artýk KKTC devletine aittir. Olaya o açýdan baktýðýmýzda, Rumlarýn daha da tazminat ödemeleri gerekir kuzeyden gelen göçmenlerimize hizmetleri ve mallara bakýmý için." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný ANALAR Analar isyan etti bu kez... Bankalara, faizlere, hükümete... Herþeye... Her türlü rezilliðe... Ve de tüm bunlar yüzünden yaþanan intiharlara... Bankanýn, "Borcunu ödemezsen evini alýrýz" diye tehdit sallamasýndan sonra canýna kýyan Özgür Plaka'nýn sevgili annesi pankartlarla meclisin ve elçiliðin önüne taþýdý acýsýný... Meclisten çýkan milletvekillerinin yakasýna yapýþtý, hesap sordu... Özgür'ün katilinin banka olduðuna þüphe yok... Yalnýz o deðil ancak... Gelmiþ geçmiþ tüm hükümetler vatandaþýn soyulmasýna çanak tuttu. Adý Özgür'dü... Özgür bir hayatý olsun diye kondu... Ama bu memlekette hiçbir zaman özgür yaþayamadý...

7 28 Eylül 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YE ÝÇ YAT (Ýstanbul)- Eylem var dediler, meclis önünde Koþalým, dedim Ne gerek var, dediler. Neden, diye sorduðumda da -Olaðan þeyler bunlar, bizde her gün olur O kadar olaðan ki hatta bazen eylemciler haklarýný ararlarken niye cama çýkmýyorsunuz diye kýzarak camlara yumurta attýklarýnda baþkanlar yumurtalara bakarak akýllarýna yemek gelir ve hiçbir þey yokmuþ gibi oturup yemek yiyorlar. -Takmýyorlar yani dýþarýda sýkýntý çekenleri. -Takmýyorlar. -Peki, ne zaman baþladý bu vurdumduymazlýk? -Hep vardý ama son dönemlerde daha da arttý. Çünkü -? -Çünkü ne mecliste oturan yetkililerin ellerinden birþey gelir ne de sokakta hak arayanlarýn -Allah Allah Bu konuþma son günlerde muhtemelen çok olmaktadýr. Memleketin çivisi çýktý Veremeyince mabut, neylesin sultan Mahmut! Bu sözün yazýmýzla bir alakasý yok O bakýmdan hikâyesine girmeye de gerek yok Lafýn geliþi yazdým zaten. "Baþkan bizi kabul edecek" dedi bir tanýdýk Hangi baþkan, diye sordum Durdu -E baþkandan çok ne var ki ülkede, dedim -Haklýsýn, dedi Ýþte o baþkanlardan bir tanesi dün konuþtu. En tepelerde oturuyor. Bugünlerde biraz sýkýntýlý gibi duruyor. Koltuðu tehlikede. Giderse ne yapacak? O koltuða oturduðu günleri þöyle düþündüm de Ondan önce kimse sormazdý hatýrýný Þimdi hep ekranlarda boy gösteriyor. Ahkâm kesiyor. Hep o koltuk yapar ne yaparsa. Ve koltuk giderse yine silik hayatýna devam edecek. Ya torunu sorarsa, dedeciðim neden kameralar gelmiyor artýk diye. Ne cevap verecek? Mahcup olacak toruna karþý. Mahcupluðu býraktýk adam her gün gittiði evinin yolunu karýþtýracak. Araba kullanmýyor artýk yollarý unuttu. Gel oðlum diyor, þoför koþuyor. Çek, diyor çekiyor. Bir eli yaðda bir eli balda baþkanýmýzýn. Ve o baþkan dün konuþtu. "Biz yaptýk", dedi Göðsü kabarýyordu o anda. Durdu sonra Bekledi soru sorsunlar, kimse sormadý Biraz daha bekledi yine týk yok Devam etti Yeni ekonomik programýný KKTC görevlileri hazýrlýyor Yani bu yeni programý biz hazýrladýk biz Baktý, alkýþtan vazgeçti koca salonda ses yok Bu sefer kendisi sordu, "Niye coþmadýnýz? Efendim, dedi birisi, sonunu merak ediyoruz Hani ekonomide piyasada dolaþacak para nerede? Hýk mýk -Ha anladým, siz kaynaðý merak ediyorsunuz. Tabii caným programý biz yapýyoruz ama son kararý Türkiye verecek. Biliyorsunuz hazine orasý -Dýþarýda eylem var galiba koþ bakalým -Dur be kardeþim nereye gidiyorsun? -Eylem -Eylem varsa bize ne. Nasýlsa bizim ne yetkimiz var ne de yaptýrým gücümüz Yürüyün yemeðe Zaten burasý da KKTC deðil mi? Ye iç yat cumhuriyeti Sahte belge olayý... Kamu Hizmeti Komisyonu üyeleri tasfiye ediliyor Küçük: KHK'da yapýlan atama ve terfi iþlemlerinin þaibe altýnda olduðu gerçeði ortaya çýkmýþtýr Baþbakan Ýrsen Küçük, Kamu Hizmeti Komisyonu üst düzey yöneticilerinin sahte evrak düzenleme suçundan tutuklanmasýnýn, Kurumda yapýlan atama ve terfilere iliþkin iþlemlerin þaibe altýnda olduðu gerçeðini ortaya çýkardýðýný belirtti. Baþbakan Ýrsen Küçük, tutuklamalarla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, UBP Hükümetinin ve Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun derhal istifa etmesi gerektiðini savunarak, "Halkýn oylarýyla bu çarpýk düzeni deðiþtirecek yepyeni bir yönetim oluþturulmalýdýr" dedi. Özyiðit, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kýbrýs'ýn Kuzeyinin insan kaçakçýlýðý, kadýn ticareti, uyuþturucu kaçakçýlýðý ve kumar cehennemine döndüðünü" iddia ederek, halkýn çok büyük bölümünün karþý çýkmasýna raðmen ýsrarla yapýlmasýna çalýþýlan petrol dolum tesisleri ile ülkenin petrol kaçakçýlýðýnýn da merkezi haline geleceðini ileri sürdü. Özyiðit açýklamasýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi: "Bu sahtelemeyi yapan kiþilerden birinin, Sn. Cumhurbaþkaný'nýn uzun yýllardan beri çalýþma arkadaþlarýndan olmasý, Bileþik Kýbrýs Partisi (BKP), yaþanan "Sahte Belge" olayýnýn "Ulusal Birlik Partisi'nin gözü dönmüþ çýkar odaklarýna dayanan bir parti olduðunun ve Kýbrýs'ýn kuzeyindeki çarpýk yapýnýn çöktüðünün kanýtý" olduðunu savundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yaptýðý yazýlý açýklamada, sahte belge olayýnýn UBP kurultayýna dönük çýkar odaklarýnýn hesaplaþmasý olduðunu ileri sürerek, "Daha öncede isimleri bir takým yolsuzluklara karýþan Mustafa Tanju Tokay ve Emir Hüseyin Emirkaný, en aðýr bir þekilde cezalandýrýlmalý ve arkalarýnda kimlerin olduðu ortaya çýkartýlmalýdýr" dedi. Halkýn büyük bir kesiminin açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþam mücadelesi Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu'nda ortaya çýkarýlan sahtekarlýðýn rejimin gerçek yüzünü gösterdiðini ileri sürerek, sendikanýn dün evrak sahtelemekle suçlanan Emir Emirkaný'nýn atanmasýyla ilgili olarak 15 Ocak 2011 tarihinde düzenlediði basýn toplantýsýnda okunan metni bir kez daha kamuoyu ile paylaþtý. KTÖS Genel Sekreteri Þener imzasýyla yapýlan daðýtýmda "Haklý olmamayý isterdik" denildi. Sendika'nýn 15 Ocak 2011 tarihinde düzenlediði basýn "Bir gazetemizde yayýnlanan sahte belgeyle ilgili araþtýrma ve soruþturma sonrasýnda gerçekleþen tutuklamalarda Kamu Hizmeti Komisyonu üst düzey görevlilerinin varlýðý, kamuoyu gündeminde bu Kurumda yapýlan atama ve terfilere iliþkin iþlemlerin þaibe altýnda olduðu gerçeðini ortaya çýkarmýþtýr. Baþbakan olarak, kamu vicdanýnýn rahatlatýlmasýna yönelik iþlemlerin baþlamasý için gerekli talimatlarý Baþsavcýlýðýmýza vermiþ bulunuyorum. Þeffaf icraat anlayýþýmýzdan ödün vermeyeceðimizi, bu konuda gereken her türlü tedbirin alýnacaðýný saygýyla kamuoyuna duyururum." Özyiðit: Eroðlu ve hükümet istifa etmeli diðerinin ise "baðýmsýz ve tarafsýz" olmasý gereken Kamu Hizmeti Komisyonu'nda "sýnav müdürü" olmasý çok büyük önem arzetmektedir. Üstelik bu sahte imza skandalýnýn UBP Kurultayý ile direkt olarak iliþkili olmasý da ayrýca manidardýr. Ayrýca Ercan Havaalaný ihalesinin de tüm karþý çýkýþlara raðmen adým adým ilerletilmesi ve AKP destekli yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Bu ihaleyi alacak olanlar þunu iyice bilmelidir. TDP'nin hükümete gelmesiyle birlikte; özelleþtirme yasasý ve bu yasaya dayandýrýlarak yapýlan ve yapýlacak olan tüm özelleþtirmeler iptal edilecek ve peþkeþ çekilen kamu mallarý geri alýnacaktýr. Dolayýsýyla bu ihaleleri alanlar ve alacak olanlar adýmlarýný ona göre atmalýdýr." BKP: Arkasýnda kimler var? verdiðini, son aylarda ekonomik sorunlar nedeniyle 14 kiþinin intihar ettiðini savunan Ýzcan, UBP'nin ve bünyesindeki çýkar odaklarýnýn ise halkýn parasýný hortumladýðýný iddia etti. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, Lefkoþa Ýlçe Kongresi'nde Kýbrýs Türk toplumunun varlýklarýndan asalak bir þekilde beslenen bir takým reklam ajanslarýndan bahsettiðini kaydeden Ýzcan, "Bu açýk bir suç duyurusudur. Baþsavcýlýk bir an önce soruþturma baþlatmalý, UBP hesaplarýný ve hükümeti dönemince yapýlan harcamalarý denetlemelidir. Sn Küçük, halkýn varlýklarýndan beslenen reklam ajansý sahiplerinin kimler olduðunu bir an önce açýklamalýdýr. Bu reklam ajanslarýna yapýlan ödemelerin Sn Küçük imzasý ile yapýldýðý doðrumu?" dedi. KTÖS: Kamu Hizmeti Komisyonu'nun gerçek yüzü ortaya çýktý toplantýsýnda okunan basýn açýklamasýnda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti "Yýllarca ganimet, makam, mevki, geriye dönüþü olmayan kredi ve vatandaþlýk daðýtarak hükümetçilik oyunu oynayarak Çýkara dayalý saadet zincirini devam ettirmeye çalýþmakla" suçlanmýþtý. 15 Ocak 2011 tarihli KTÖS basýn açýklamasýnda, Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Müdürlüðü'ne atanan Emir Emirkaný'nýn derhal görevden alýnmasý istenmiþti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SÝGORTA ÞÝRKETÝ HALKI KANDIRARAK MI BÜYÜR? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve isminin yazýlmasýný istemeyen Dikmen'li bir vatandaþýmýzýn þikayeti de sigorta þirketinden. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Efendim ben Dikmen eski adý ile Dikomo köyünde ikamet eden birisiyim. Adýmý yazmýyorum çünkü bu memlekette demokrasi ve insan hakký diye birþey olmadýðýný biliyorum. Ben de bir kamu görevlisi olduðum için ismimi açýklamýyorum, baþýma bir kaza gelmesin diye. Ben uzun yýllardýr Koop Bank'ýn müþterisiyim, benim, eþimin ve ailemde birçok kiþinin de Koop Bank'ýn müþterisi olduðunu söyleyebilirim. Þeker sigorta da bu bankamýzýn yan kuruluþudur. Þekere sigortanýn elemanlarý tarafýndan defalarca arandýk, cep telefonumuza mesajlar yollanarak evimizin sigortasýný onlarda yaptýrmamýz için defalarca aradýlar. Avantajlarýný ortaya koydular ve bizleri sonunda ikna ettiler. Dikmen eski adý ile Dikomo köyünde kendi alýn terim ile yaptýðým evin ne olur ne olmaz, bir kaza, bir felaket olur bari kayýplarýmýzýn bir kýsmý sigorta tarafýndan karþýlanýr diyerek evimizi Þeker Sigorta'ya sigortalattýk. Allah felaket vermesin dedik ama bir gece çýkan çok þiddetli bir fýrtýna sonucunda evimizin mutfak kýsmýnýn hemen bitiþiðinde bulunan evimizle birleþik olan balkonun kiremit çatýsý fýrtýna nedeniyle yýkýlarak yerle bir oldu ve bize büyük hasar verdi. Ertesi gün Þeker Sigorta'yý arayarak durumu bildirdik, ilgili uzmanlarý evimize gelerek resim çektiler bizden bilgi alarak bir dosya hazýrladýlar ve müdürlüðe ilettiler. Evimize gelerek hasar tespiti yapan uzman kiþiler bize hasarýn giderileceðini ve maðdur olmayacaðýmýzý söylemesine raðmen bizimle temasa geçen bir yetkili olmayýnca ben ve eþim Þeker Sigorta'yý defalarca aradýk, günlerce... Bizi kandýrdýlar. Sonunda bir gün bize hasarýn ödenmeyeceðini çünkü yýkýlan balkonu sigortanýn kapsamadýðýný bildirdiler. Þimdi halkýn malý olduðunu iddia ettikleri Koop Bank ve onun yan kuruluþu olan Þeker Sigorta yöneticilerine soruyorum evimin bir parçasý olan balkon sigorta kapsamý dahilinde deðilse acaba kapsama dahilinde olan neresidir? Halkýmýzý kandýrarak çýkar saðlayarak büyüyen bir banka ve yan kuruluþu olan Þeker Sigorta bizim gibi insanlarý kandýrarak sigorta primlerini toplayarak ve hiç bir hasarý karþýlamadan mý büyüyor? Eðer böye ise bize ne bu banka, ne de sigorta þirketi lazým deðil. BÝZÝM DUVAR Gerekmez çünkü ben evimin fýrtýnadan yýkýlan balkonunu kendi imkanlarýmla yaptým. Bana verecekleri biraz para katkýsýný vermeyerek varsýn onlar daha da büyüsünler." BOKLA KURULAN KOMPLO OSURUKLA YIKILIR Bizim Mandra KTÖS'ün okullarda "çadýr sýnýf" eylemi baþlatma kararý mandrada büyük yanký yaratýr. Vatandaþlar, "1963'te çadýrlardaydýk. 2012'de çocuklarýmýz hâlâ çadýrlarda okuyacaksa ve bunun adýna da kurtuluþ deniyorsa, eksik olsun böyle kurtuluþ" diye yakýnýrken, sokaktaki adam "Bu nüfus artýk okul sýnýflarýna bile sýðmýyor... Bunun adý kurtuluþsa hassiktir çekmek az bile" diye kendi kendine söylenir.

8 8 28 Eylül 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kokuþma, tefessüh, corrupt KKTC denen bu kurumsal yapýdaki bugünkü durumu en iyi özetleyebilecek kelimeleri bugünkü türkçeden, eski türkçeden ve ingilizceden seçerek yazýmýn baþlýðý yaptým. Gerçekten bu kurumsal yapý kokuþmuþ, çürümüþ ve daðýlmýþtýr. Bu yapýnýn kokuþma ve çürümesine yol açan iki siyasal parti UBP ile CTP Kuzey Kýbrýs siyaset sahnesinden silinip yok olmadýkça kokuþup çürümeye devam edeceðiz yýlýndan beri tutanýn elinde kaldýðý ve hesap sorulmadýðý bir düzen yaratýldý. Ganimet Rum mallarý bittikten sonra kamuda yaratýlan rüþvet, ihale yolsuzluðu, zimmete para geçirme, fazla mesai yoluyla yapýlan hýrsýzlýklar aldý baþýný gitti. Bizi yönetme iddiasýnda olanlar da bu yolsuzluklarýn içinde olduðu için kimseye hesap sorulmadý. Yolsuzluklarýn önünü alacak önlemler alýnmadý. Becer de bal yala misali halký çalanlar semirdikçe semirdi ve toplum içerisinde muteber sýnýfýna terfi ettiler. Sadece ortaya çýkarýlanlar veya halkýn bilgisine getirilen yolsuzluklardan haberdar olduk. Son bir yýl içerisinde önce Güzelyurt Mahkemesi Mukayyitliðinde yolsuzluk olduðu duyuldu. Sonra belki de Rumun milyon euro vereceði tapu kayýtlarýnýn tutulduðu defter Maðusa Tapu Dairesinden kayboldu(!). Lefke Sosyal Sigortalar Dairesindeki yolsuzluk ortaya çýktý. Lefkoþa Belediyesindeki yolsuzluklar Sayýþtay raporu ile belgelendi. Ardýndan Girne Vergi Dairesindeki yolsuzluk derken, Girne Trafik tahsilât bölümünde de yolsuzluklar ortaya döküldü. Daha bunlarý hazmetmeye fýrsat bulamadan, iki üst düzey bürokratýn sahte belge düzenlemesi ile þaþýrýp kaldýk. Þimdi eðer bu yolsuzluklar sadece zimmetine para geçirdiði görülenlerin baþýna yýkýlýp geniþ çaplý bir hesap sorma olmayacaksa býrakýn çalanlarýn da çaldýklarý yanlarýna kâr kalsýn. Benden yana da çaldýklarý helalý hoþ olsun. Veznedar olamayacak durumda olan bir geçiciyi kim veznedar yaptý? Topladýðý paralarýn Daire adýna bankaya yatýrýlýp yatýrýlmadýðýný kim kontrol ediyordu? Amiri ne yapýyordu? Dairenin müdürü hangi cehennemde idi? Darphane gibi para basan Tapu, Gümrük, Vergi, Araç Kayýt, Elektrik Kurumu, Sosyal Sigortalar vezneleri hangi müfettiþler tarafýndan ve yýlda kaç kez denetleniyordu? Bunlarýn kendi içlerinde iç murakabeleri yok muydu? Polis veznelerini ise Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý baþkanlýðýnda kurulan Denetleme Kurulu denetler. Girne'deki hýrsýzlýk ne zamandan beri devam etmekteydi? Denetleme Kurulu ne yapýyordu? Eðer yolsuzluk ve kamudaki hýrsýzlýklarýn önü alýnacaksa, mutlaka hýrsýzlýðýn yapýldýðý yerde sorumlu olan herkesten hesap sorulsun. Bir de para dönen tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar örneðin Tapu, Vergi ve Gümrük Dairesi, Araç Kayýt, çalýþanlarý her yýl servet beyanýnda bulunsunlar. Ayrýca uygar ülkelerde olduðu gibi veznedarlýk karagözlüðüne son verilerek, kamuya ödenecek tüm paralar kamunun göstereceði bankalara yapýlsýn. "Sahte belge" olayý... Küçük: Ucu nereye dayanýrsa dayansýn araþtýrýlacak Baþbakan Ýrsen Küçük, bir ülkenin Baþbakaný'nýn imzasýnýn taklit edilmesinin "yapýlacak en büyük suçlardan biri" olduðuna dikkat çekerek, "Bunun ucu nereye dayanýrsa dayansýn araþtýrýlacaktýr" dedi. Küçük, "Yargýmýza ve polisimize güveniyoruz. Ülkenin Baþbakanýna yapýlan bu haksýz saldýrýlar muhakkak yargýnýn önüne götürülecek ve en erken zamanda yargýmýz da gereðini yerine getirecektir" diye konuþtu. Baþbakan Küçük, Amme Hizmetleri Yasasý'nýn çok eskiye dayandýðýna ve artýk 'antidemokratik' bir görünüm arz ettiðine de iþaret ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu'nda Cumhurbaþkanlýðý, Meclis ve hükümetin söz sahibi olmasý için çalýþtýklarýný, ayrýca Yüksek Mahkeme'nin de temsil edileceði bir oluþum düþündüklerini ifade etti. Küçük, amacýn; halka ve çalýþanlara güven verecek demokratik bir yapýnýn oluþturulmasý olduðunu vurguladý. Baþbakan Ýrsen Küçük, bir kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Küçük, sahte imzasýyla yayýnlanan sahte belgenin Afrika gazetesinde çýktýðýný ifade ederek, bu þekilde bir talimat yazmanýn "kendi yöntemi veya stili olmadýðýný" söyledi. "Benden böyle bir talimat sayýn bakanlara gitmemiþtir" diyen Küçük, bu tip yazýlý çalýþmalara gerek duymadýðýný söyledi. Bu konuyu Savcýlýða aktardýðýný, polisin de çok etkili ve süratli bir çalýþma ile büyük bir sorumluluk içerisinde görevini yaptýðýný ifade eden Küçük, þöyle devam etti: "YAPILACAK EN BÜYÜK SUÇ" "Büyük bir iddiaydý bu... Bir ülkenin Baþbakaný'ný suçlama ve imzasýný taklit etmeydi. Bu yapýlacak en büyük suçlardan biridir. Bunun ucu nereye dayanýrsa dayansýn araþtýrýlacaktýr, zaten soruþturma devam ediyor. Ýki zanlý tutuklandý. Mahkeme uygun gördü. Yargý ve polisimize güveniyoruz. Bu haksýz saldýrýlarý bir ülkenin Baþbakanýna yapýlan bu saldýrýlarý muhakkak yargýnýn önüne götürecek çalýþmalarýný sürdüreceklerdir ve en erken zamanda yargýmýzýn gereðini yerine getireceði inancý içerisindeyim." Yaþanan süreçte Kamu Hizmeti Komisyonu'nun öðretmen sýnavlarýný yaptýðýný da anýmsatan Küçük, bu olayý da incelediðini, sýnavý yapan müdürün sahte imza olayýna karýþtýðýný ve tutuklu olduðunu ifade ederek þöyle devam etti: ÖÐRETMEN SINAVLARINDA ÞAÝBE... "Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý temsilen Kamu Hizmeti Komisyonu'nda görev yapan eski Ahmet Kaþif, "son iki gündür basýna yansýyan Kamu Hizmeti Komisyonu'ndaki olaylarla ne þahsýnýn ne de arkadaþlarýnýn en küçük bir ilgisinin olmadýðýný" vurguladý. Kaþif " Baþbakan Küçük'ün parti seçimleri ile ilgili kampanyasýný baský, tehdit, þantaj, devlet olanaklarý ile vaat üzerine kurduðunu hiçbir olayýn bu gerçeði deðiþtirmeyeceðini" vurguladý. UBP Genel Baþkan adayý Ahmet Kaþif açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Bizim UBP ve ülke yönetimine aday olmamýzýn baþlýca nedeni partinin ve ülkenin doðru yönetilmesini saðlamaktýr.ülke ve partimiz sevgsizlikten, saygýsýzlýktan, kötü yönetim anlayýþýndan kurtulmalýdýr. Dolayýsý ile kurultay sürecinde bizim kampanyamýzýn yanlýþa düþmesi söz konusu olamaz. Üzülerek görüyoruz ki son günlerde ortaya çýkan ve henüz ne olduðu tam olarak anlaþýlamayan yargý sürecindeki bazý olaylar dolaylý da olsa bize karþý kullanýlmaya çalýþýlýyor. Kamu Hizmeti Komisyonu'nda yaþanan olaylarla ne þahsýmý ne de bana destek veren arkadaþlarýmýn en küçük bir ilgisi yoktur. Bu olayýn aydýnlatýlmasýný ve gerçeklerin tüm boyutlarý ile ortaya çýkarýlarak, adaletin tecellisini istiyoruz. Müsteþarýnýn tutuklanmasý tabii ki komisyonun yaptýðý sýnavlara da þaibe düþürmüþtür. Bugün sabah Baþsavcýlýk ile görüþtüm ve suç duyurusu yaptým. Bu konuda da polis araþtýrmasý talebinde bulundum ve atamalarýn da bekletilmesini talep ettim, dolayýsýyla burada vatandaþýmýzýn ve halkýn haklarýnýn yenmemesi, gasp edilmemesi, bir usulsüzlük ve bir þaibe varsa ve bunlar da tespit edilirse bunlarla ilgili tedbir ve yasal iþlemlerin yapýlmasý konusundaki talebimi ilettim. Baþsavcýlýk da harekete geçerek, gereðini yapmaya baþladý." YENÝ YASA Baþbakan Ýrsen Küçük, Kamu Hizmeti Komisyonu Yasasý üzerinde de uzun süredir çalýþtýklarýný, mevcut yasaya bakýldýðýnda sadece Cumhurbaþkanýna yetki veren bir yasa olduðunun ve demokratik bir yasa olmadýðýnýn görüldüðünü ifade ederek, bu konuda süratli bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Küçük, bu konuda yasa taslaklarýnýn hazýrlandýðýný, önümüzdeki hafta Çarþamba günü yapýlacak olan Bakanlar Kurulu toplantýsýna yeni Kamu Hizmeti Komisyonu Yasa Tasarýsý'nýn getirileceðini ifade ederek, þunlarý söyledi: "Bu yasa hükümet tarafýndan uygun görülür yada düzeltmeler yapýlarak onaylanýrsa Meclis'e ve Meclis'teki grubumuza sunacaðýz. Mevcut yasa çok eskiye dayanan bir yasa. Geliþen ülkemiz ve demokrasimizde 'antidemokratik' bir görünüm arz etmektedir. Dolayýsýyla daha geniþ makamlarýn söz sahibi olabileceði bir yasa istiyoruz." Yeni yasa tasarýsýnda, komisyonda, Cumhurbaþkanlýðý, Meclis ve hükümetin söz sahibi olmasý için çalýþtýklarýný, ayrýca Yüksek Mahkeme'nin de temsil edileceði bir oluþum düþündüklerini ifade eden Küçük, amacýn halka ve çalýþanlara güven verecek demokratik bir yapýnýn oluþturulmasý olduðunu vurguladý. Küçük, tasarýnýn son aþamaya geldiðini ve büyük ihtimalle Çarþamba günü Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanarak Meclis'e sevk edileceðini kaydetti. Ahmet Kaþif: Ýlgim yok Unutulmamalýdýr ki hiçbir insan suçlu olduðu kanýtlanmadýkça suçlu gibi gösterilmemelidir. Ama unutulmalaýdýr ki hiç bir insan suçlu olduðu kanýtlanmadýkça suçlu gibi gösterilmemelidir. Baþbakan Küçük, adil, demokratik yolardan sapmýþtýr. Parti içi bir seçimi aþýrý hýrsý ile bir iç savaþa dönüþtüren kendisidir. Biz bunun tam tersini yapmaya, sevgi dostluk, kardeþlik için çaba göstermeye çalýþtýkça parti içi baskýlarýn dozu artýrýlmakta delegelerimiz daha fazla baský altýna alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Tüm hükümet olanaklarý parti içi bir yarýþ için seferber edilmekte, demokrasi, dostluk, kardeþlik tamamen göz ardý edilmektedir. Ama bizler, herþeye karþýn cesur, partisini seven delegelerin saðduyusu ile 21 Ekim'de kurultaydan baþarý ile çýkýp UBP'de yepyeni, aydýnlýk bir dönem baþlatacaðýmýza yürekten inanýyor, delegenin istencinin bizim kazanmamýz yönünde olduðunu iyi biliyoruz. Doðru yolda olan, güzeli, iyi savunan bizleriz. Küçük düþünen ve olmamasý gereken bir seçim baþarýsý için partiyi darmadaðýn etmeyi, partinin deðerlerini yýkmayý tercih eden ise Sayýn Küçük'tür. Biz KÜÇÜK deðil, BÜYÜK düþünüyoruz." Ercan ihalesi Taþyapý-Terminal'in Yüzde 47.80'lik ciro paylaþým oraný teklif eden Taþyapý ve Terminal Þirketi, ihale sözleþmesine göre 350 milyon Euroluk yatýrým yapacaðý Ercan'ýn iþletmesini 25 yýllýðýna üstlenecek KKTC tarihinin en büyük ve önemli ihalesi olarak nitelenen Ercan Havalimaný'nýn 25 yýlýðýna iþletme hakkýnýn devredilmesi için açýlan ihaleyi, yüzde ciro paylaþým oraný teklifi sunan "Taþyapý Ýnþaat Taahüd Sanayi ve Ticaret A.Þ. Terminal Yapý ve Tic. Ltd. Þti" kazandý. Merkezi Ýhale Komisyonu'nun sabah saat 10.00'daki toplantýsýnda sunulan 4 teklifin Teknik Alt Komite tarafýndan þartnameye uygunluk deðerlendirmesi saat 20.30'da tamamlandý. Deðerlendirmenin daha erken biteceði ve komisyonun saat 18.00'de toplanacaðý bilgisi alan firma yetkilileri ile basýn mensuplarý, uzun süre bekledi. Ýhale KKTC'de yayýn yapan birçok televizyon kanalýnda canlý yayýmlandý. Saat 20.35'te Selim Gökbörü baþkanlýðýnda toplanan Merkezi Ýhale Komisyonu teknik deðerlendirme raporlarýný inceleyerek 4 firmanýn da ihaleye devam edeceðini açýkladý. Daha sonra tekliflerin üçe düþürülmesi için kapalý zarf usulüyle 5 dakikalýk süre içinde yeni teklifler kabul edildi. Buna göre ilk teklifi yüzde olan "Taþyapý Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ. Terminal Yapý ve Tic. Ltd. Þti." teklifini yüzde 47.80'e; ilk teklifi olan "Doðusan Demir Sanayi Ýnþaat ve Ticaret Þirketi ile Metað Ýnþ. Tic. Þti. Ortaklýðý yüzde 37.70'e; ilk teklifi yüzde 26 olan Elron Ýnþaat Taahhüt Ticaret Ltd. Þtd. ile Elit Pro. Müþavirlik Taahhüt Tic. Ltd. Þti. ortak giriþimi" yüzde 36'ya ve ilk teklifi yüzde 10 olan "Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Þ. ile Zonguldak Özel Sivil Havacýlýk San. ve Tic. A.Þ." de yüzde 38.5'e çýkardý. ELRON-ELÝT AÇIK ARTIRMA DIÞINDA KALDI Böylece Elron-Elit açýk artýrma dýþýnda kaldý ve diðer 3 firmadan üç tur yeni teklif alýndý. Son turda Doðusan-Metað yüzde 38.90; Kaya-Zonguldak yüzde 39; Taþyapý-Terminal ise yüzde ciro paylaþým oraný teklif edince ihale Taþyapý-Terminal'e kaldý. REKABET KURULU VE BAKANLAR KURULU'NDA ONAYLANACAK Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Selim Gökbörü, komisyonun kararýnýn önce Rekabet Kurulu'na, ardýndan Bakanlar Kurulu'na gideceðini ve onaylanarak yürürlüðe gireceðini söyledi. TATAR VE SANER DE GELDÝ Merkezi Ýhale Komisyonu'nun ihaleyi sonuçlandýrmasýnýn ardýndan Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner toplantý salonuna gelerek sonucun hayýrlý olmasýný diledi. Tatar, Merkezi Ýhale Komisyonu'na ve katýlýmcýlara teþekkür ederek, çok baþarýlý bir gün geçirildiðini kaydetti. Kazanan firmayý ve tüm katýlýmcýlarý tebrik eden Maliye Bakaný Tatar, tümünün KKTC'nin geliþme sürecine katkýda bulunduðunu söyledi. Ersan Saner ise ihaleyi hazýrlayan bakanlýk personeline, Merkezi Ýhale Komisyonu'na ve katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Umuyorum bu sonuç KKTC için hayýrlý olacaktýr ve en büyük ihale olan Ercan Havalimaný ihalesi tarihteki ve KKTC'deki yerini alacaktýr" dedi. Saner, katýlýmcýlara iþ hayatlarýnda kazançlý ve mutlu günler diledi. Kazanan firmanýn ciro katký payýnýn yüksekliðiyle ilgili soruya karþýlýk Ersan Saner, önce "Ben yüzde 99 bekliyordum" diye espri yaptý; sonra da "Gerçekten güzel bir rakam çýktý, çok teþekkür ediyorum" dedi. Maliye Bakaný Tatar ise, oranýn yüksekliðinin KKTC'ye duyulan güveni gösterdiðini ifade ederek, "Zaten yaptýðýmýz çalýþmalarla, ortaya konulan bu güzelliklerle, bu ciddi hazýrlýklarla bu bekleniyordu ama doðrusunu söylemek gerekirse verilen oran benim de beklentimin üzerinde. O yüzden ilgili þirkete bir kez daha teþekkür etmek istiyorum" diye konuþtu. Tatar, bir ay içinde sözleþme sürecinin baþlayacaðýný, isteklerinin sözleþme gereklerinin zamanýnda yerine getirilerek iþin bir an önce baþlamasý olduðunu söyledi. Tatar, "Çünkü KKTC'nin bu ciddiyete, bu yatýrýma ihtiyacý vardýr" dedi. Toplantýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan ihaleyi kazanan "Taþyapý Ýnþaat Taahüd Sanayi ve Ticaret A.Þ. Terminal Yapý ve Tic. Ltd. Þti." Direktörü Alp Delimollaoðlu ve öteki yetkililer, bakanlar ve diðer firmalarýn temsilcilerince tebrik edildi.

9 9 28 Eylül 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV NEÞET BABA'NIN GÜLDEN GÜZEL GÜLÜÞÜ Neþet Baba'nýn atalarý, çekildikleri vadilerden, çocuklarýna sözü ve sazý miras býrakýp gittiler. Her biri kendisini Allah'ýn yeryüzündeki gölgesi sayan kibirli egemenlerin sofrasýna bir gün olsun tenezzül etmeden göçüp gitti. Bu topraklarda söz ve zorun kavgasý sürüp gidiyor. Bu kavganýn naif bir yansýmasý Baþbakan'la Neþet Baba arasýnda bir televizyon programýnda 'sigara yasaðý' üzerine yapýlan bir sohbette saklýdýr. Baþbakan sigara yasaðýný izah ederken bir 'zor mühendisliðini' temellendiriyordu. Neþet Baba karþý çýkarken 'insan hakký'ndan bahsediyordu. Takatsiz kalmýþ topraklarýmýza yeni bir söz söylemek isteyenler o 'gara sýfatlý'nýn geride býraktýðý binlerce sözden herhangi birine bakmalýlar. Yetmiþ iki milletten geçtim, iki millete bir nazardan bakmayý becerebilirsek, o gara sýfatlý belki de 'gülden güzel gülüþü'yle üzerimizdeki tarihi hakkýný helal edecektir. Sýrrý Süreyya ÖNDER (Radikal) TARÝH 26 AÐUSTOS 2011 Talat yapýlan nüfus sayýmýnýn, iktidarýn nüfus akýþýný kamufle etmeye yönelik bir göz boyama giriþimi olduðunu söyledi. Talat'a göre sayým 2006'da yapýldý ve bugünkü nüfus ancak muhaceretle ortaya çýkarýlabilir... Gözden kaçmayanlar... "AFRÝKA"YI BOÐMAYA ÇALIÞANLARIN "DERÝN"LÝÐÝ Belgenin içeriðinde yer alan talimatlarý madde madde yayýnladýk ve sorduk: "Kimdir bunlarý yazan?" "Týk" çýkmadý. "Küçük mü?" diye sorduk. Gene çýkmadý. Ýmzalý yayýmlayýnca bu sefer bomba gibi patladý. Ýlk gün belgenin içeriðinde yazýlanlardan yola çýkarak "bu yazýlanlar zaten þu anda yapýlanlardýr" mealinde açýklama yapanlar da çarketti. Neden? Çünkü bu vahim durumu kullanarak bir taþla birkaç kuþ vurmaya hevesleniyorlar. Dikkat edin da, "Afrika"yý boðmaya çalýþýrken kendi þaibeli derinliðinizde boðulmayasýnýz DÝPNOT Eðitim Emekçileri Sendikasý'nýn tüzüðündeki "anadilde eðitim hakký" ifadesi nedeniyle sendikaya kapatma davasý açýlmasý Türkiye'yi AÝHM'de mahkum etti. Türkiye, sendikaya 7 bin 500 Euro manevi tazminat ödeyecek. "Neþet Ertaþ'ýn cenaze töreninde 'Baþbakan Barikatý' vardý" Büyük usta Neþet Ertaþ, cenazesinde de Türkiye'nin birçok farklý rengini bir araya getirdi. Kýrþehir halký oradaydý, çevre illerden gelenler oradaydý. Binlerce insan "Neþet Baba" için Kýrþehir'e akmýþtý. "Devlet sanatçýlýðý"ný reddeden Neþet Ertaþ'a devlet töreni yapýlmasýna karar verilmiþti. Cemevi'ne bile götürülmeyen cenaze sanki apar topar camiye getirilmiþti. Ancak cenaze alanýnda ilk dikkat çeken þey, demir korkuluklarla ayrýlmýþ halkýn uzaðýna konulan tabuttu. Neþet Ertaþ'ýn cenazesi, "Kýrþehir Belediyesi" yazýlý bir tabut içinde binlerce insanýn önünde, yazýsýyla, örtüsüyle, tabutun biçimiyle, üzerindeki reklamýyla "kimsesiz" kalmýþ gibiydi. Baþbakan da törene katýldýðý için, her yer polis kaynýyordu. Polis barikatlarýndan dolayý sokaklarý dolduran binlerce insan alana giremedi. Önlem o kadar sýkýydý ki, polis bir ara pet su þiþelerini bile alana sokmadý. Bu sýký önlemlere ve yüzlerce siyah takým elbiseli koruma tarafýndan korunan Baþbakan'a tepki gecikmedi. "Etten duvarýn" hemen arkasýnda bir kadýn "madem bu kadar korkuyorsun, niye buralara geliyorsun" diye baðýrýyordu. Cenaze töreninde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý adýna KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs Türklerinin geleceðinde en küçük belirsizlik, bezginlik ve ümitsizlik söz konusu deðildir." Beþir ATALAY (TC Kýbrýs Ýþlerinden De Sorumlu Devlet Bakaný) VÝRGÜL... SAHTE OLAN NE, GERÇEK NEREDE? "Meclis'in gündemine, tutuklanan iki üst düzey kamu görevlisinin baþbakanýn imzasýyla belge hazýrlamasý oturdu" deniyor haberlerde. Bu belgenin kimler tarafýndan yazýldýðý kanýtlandý mý? Hayýr. Ýmzanýn gerçek olup olmadýðý? Hayýr. Peki Meclisin gündemine oturan ne? Hiç. Belgenin içeriðini unuttular, anladýk. Belge sahte, imza sahte, bunu da anladýk. Peki, Kýbrýs'ta ilk defa üst düzey iki yetkilinin sabaha doðru gözaltýna alýnmasý da mý sahte? Hangi makamda oturursanýz oturun bir gece ansýzýn gelebilirler, sizi de alýp götürebilirler Bir de böyle bakýn meseleye "NACÝ GEZMÝÞ"ÝN KULAKLARI ÇINLASIN "Zamanýnda Naci Talat aðzýyla bayrak yýrttý diye resim yayýnlayýp kamuoyunu yanýltanlar þimdi de ayný oyunu UBP için yapýyorlar. Bu derin devletin kanýtýdýr." Ferdi Sabit SOYER (CTP Maðusa milletvekili) yapýlan konuþma Alevi Bektaþi geleneðinin en önemli isimlerinden olan Neþet Ertaþ'ýn kemiklerini sýzlatacak cinstendi. Abdallýk ve Alevilik vurgusu yapýlmadan hayatý anlatýlan Neþet Ertaþ'ýn "cenaze namazý" öncesi, cenaze namazýnýn nasýl kýlýnacaðý uzun uzun tarif edildi, arkasýndan da topluluða Neþet Ertaþ'ýn Müslümanlýðý dikte ettirildi. Hem de öyle böyle deðil. Ýmam cemaate, "onun dine, diyanete baðlýlýðýna hepinizin ittifakla þahit olduðunuzu biliyoruz, deðil mi" dediðinde alandan bindirilmiþ küçük bir iki kýta dýþýndan ses bile çýkmadý! Ancak Neþet Ertaþ için "hellalik" istendiðinde bütün alaný kaplayan "helal olsun" sesleri imama bir cevap gibiydi. Ýmamdan sonra Baþbakan'ýn konuþmasý anlamsýz ve zorlamaydý. Dirisine sahip çýkmadýðý bir inancýn mensubunun ölüsüne sahip çýkarak sanki "biz her þeye muktediriz" mesajý veriyordu. Ancak, bu mesaj, cýlýz bir alkýþ dýþýnda karþýlýk bulmadýðý gibi, Baþbakan konuþmaya baþladýðýnda abartýsýz yüzlerce insan alaný terk etti. Alaný terk edenler, deyim yerindeyse Kýrþehir'in bütün Abdallarý ve solcularý ise mezarlýkta son görevleri için Neþet Baba'nýn baþýnda oldular. AKP, CHP kalabalýk heyetlerle cenazeye katýlýrken, MHP ve DSP de cenaze töreninde yerini almýþtý. AKP'den Tayyip Erdoðan, Ertuðrul Günay, Salih Kapusuz, Melih Gökçek, CHP'den Kemal Kýlýçdaroðlu, Gürsel Tekin, Muharrem Ýnce, Ýhsan Özkes, Sabahat Akkiraz, MHP'den Oktay Vural ve Mehmet Þandýr, DSP'den Masum Türker oradaydý. Sanatçýlardan, Arif Sað, Suavi, Kubat, Edip Akbayram, Bedia Akartürk, Sümer Ezgü, Orhan Gencebay da oradaydý. Dersim Spor'dan Erciyes Üniversitesi'ne, Kýrþehir Adliyesi'nden Vodafon'a kadar çok fazla sayýda çelenk vardý. (Bu yazý NECDET SARAÇ'ýn "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Cenaze töreninde 'Baþbakan Barikatý' vardý" baþlýklý yazýsýndan kýsatýlmýþtýr)

10 10 28 Eylül 2012 Cuma Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YAZIK BU ÝNSANLARA! Artýk analar aðlamasýn Bankalarýn zülmüne son Banka deðil düþman MECLÝS UYUMA BANKALARA DUR DE Baþka özgürler ölmesin Bu pankartlar açýldý dün meclis önünde... Ýntihar sonucu hayatýný kaybeden Özgür Plaka kardeþimizin ailesi eylem yaptý, banka faizlerine isyan etti, kaybettikleri oðullarýna aðýt yaktý. Ananýn çýðlýðý oðlum diye yeri göðü inletti. Býraksýnlar artýk bu kurultay iþlerini, bize baksýnlar diye haykýrdýlar. Gerçek acýyý yaþadýlar, hem de halk için seçildiklerini iddia eden vekillerin gerekli yasayý yapmamamlarý yüzünden bankalarýn pençesine düþtükleri için. Sözün bittiði andý annenin torununu tutarak bu çocuk mu ödeyecek bu borcu demesi... Halký yaktýlar kavýrdýlar diye baðýrýrken anne, ölen babasýnýn acýsý ile bakan çocuðun þimdiden o meclise, bu ülkeye ve hayata hayal kýrýklýðýnýn hesabýný kim verecek. Küçücük yüreðinde yeþeren acýyý kim dindirecek... Yapabildiði tek þey vardý, babam ölmedi diyerek aðladý. Aile fertleri acý içinde baðýrýrken seslerini kim duydu! CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu çýktý meclisten dýþarý bir ara acýlý aileyi dinlemek için. Vay da çýkmaz olaydý. Acýlý eþ her gün evinizi alacayýk deyenlerin peþine gidin, gelsinler da alsýnlar hade diyerek Yorgancýoðlu nun göðsünü yumrukladý... O yumruklarý haketmeyen bir düzen getirin artýk... Bu millet gerçekten patladýðý gün kaçacak delik da bulamayacaksýnýz. Siz hiç bir þehre veya ülkeye uzaktan baktýnýz mý? Yok yok öyle deðil! Yani uçaktan veya uzaktan bakmak deðil. Yaþadýðýnýz kent veya köye sanki yabancý gibisiniz... Ne demek istediðimi daha da açayým eminim bir çoðunuz evet o diyeceksiniz... Gözleriniz kýsýlarak bakmaya baþladýðýnýz an hüzünle kurgularsýnýz... Bir þehre uzaktan bakarak, çok yakýnýmýza, belki de içimize bakarýz. Büyüklerimizin yaþadýðý ve bizim geleceðimizi þekillendirdiði bu þehirler þimdi onlara ne kadar yabancý. Rum kadýn 1974 öncesi gittiði Londra dan duygularýný dile getirir ve þöyle der: Ükemin bir yarýsý bana Çin kadar uzak... Bu yazýyý okuduðumda kapýlar henüz açýlmamýþtý... Aslýnda güneyden kuzeye gelen bir Kýbrýslý Türkün de ondan farký yok... Ama ben göçmen olmadýðým için bunu anlayamaz mýyým? Elbette anlarým, hem de çok iyi... Özellikle yýllar sonra doðup büyüdüðü yerlere giden insanlarýn duygularý, anýlarý, o heyecanla anlattýklarý hep etkiler beni... Nasýl bir baðlýlýk, nasýl bir özlem ve nasýl bir kendi özüne hasret... Bunu sadece Baflý olup da Omorfo da yaþayan mý, yoksa Limasollu olup da Girne de yaþayan mý, ya da Yerollakkolu olup da Lefkoþa da yaþayan mý hisseder? Hiç ayrýlmadýðýnýz kente hasret olmak deðilmidir en acýsý? Arabahmet, Yenicami, Çaðlayan, Sarayönü, Girne Kapýsý ve daha nice sokaklara, meydanlara iç çekerek bakar büyüklerimiz, sanki gurbetten gelmiþçesine... Deðiþen aslýnda þehrin kendisimi yoksa biz miyiz? Nedir bizi bu kadar üzen ve nankörlük etmiþçesine içimizi acýtan... Yoksa terkettiðimiz bu yerler mi bize ne kaybettiðimizi hatýrlatan... Yasemin, ful ve feslikan kokularý derken, þeftalinin yerini alan Adana dürüm mü yoksa suçlu olan! Ganimet düzeninde zengin olduk diye sevinirken hiç hak etmeden, meðer neler kaybetmiþiz bilmeden! Sahte belge meclise damgasýný vurdu... Adem: Eroðlu hakkýnda gerekli iþlemler baþlatýlmalý Meclis'in dünkü genel kurulunda gündem dýþý konuþmalar yapýldý. Meclis'in gündemine, tutuklanan iki üst düzey kamu görevlisinin baþbakanýn imzasýyla belge hazýrlamasý oturdu. Toplumda þok etkisi yaratan skandalla ilgili konuþan CTP Milletvekili Sonay Adem, Meclis'in Cumhurbaþkaný hakkýnda gerekli iþlemleri baþlatmasý gerektiðini söyledi. Adem, UBP'nin belirli bir süredir kurultay süreci yaþamakta olduðunu ve bu sürecin kendilerini ilgilendirmediðini belirtti. Hiçbir siyasi partinin buna karýþma hakký olmadýðýný da ifade eden Adem, "Bölünsünler de bundan çýkar saðlayalým görüþünü de doðru bulmuyorum. Üzerinde durmak istediðim konu bütün toplumu ilgilendiriyor. Bu mesele Cumhurbaþkanlýðýna çýkan kiþinin göstermiþ olduðu tavýrdýr ve büyük bir skandaldýr" dedi. CUMHURBAÞKANI MÝLÝTAN GÝBÝ Hangi siyasi partiden seçilirse seçilsin tarafsýz olmak zorunda olan cumhurbaþkanýnýn, tüm siyasi güçlere eþit mesafede durmak zorunda olduðunu hatýrlatan Sonay Adem, Eroðlu'nun ateþli bir militan gibi UBP'nin içine daldýðýný söyledi. Cumhurbaþkanlýðýnýn tüm olanaklarýnýn da bu amaçla kullanýldýðýný savunan milletvekili þöyle konuþtu: "En son yaþanan sahte belge iþinde suçlanan Eroðlu'nun cumhurbaþkanlýðý ve baþbakanlýðý eski müsteþarý olan kamu hizmeti üyesi ve yine bu komisyonda sýnav müdürü olarak görev yapan kiþinin Eroðlu ile baðý herkes tarafýndan bilinen tartýþmasýz bir gerçektir. Halkýmýz þimdi arkasýna yaslanýp düþünmeli, kendi içlerinde bu þekilde davranan ve birbirlerine her türlü kötülüðü yapmaktan çekinmeyenleri doðru deðerlendirmeli ve yýllardýr sol düþünceye yapýlanlarý görmeli " ÖÐRETMEN SINAVLARINI BU EKÝP YAPTI! Öðretmen sýnavlarýnla ortaya çýkan þaibeye de deðinen Sonay Adem, tutuklanan bu iki ismin sýnavlarý yapan ekip olduðunu hatýrlattý. Adem, "Sorularýn bu müdürün elinde olduðu biliniyor. Sýnava katýlýp puan alan kiþilerin bir anda 900 puan alýp öðretmen olarak atanmasý kuþkularý artýrmýþtýr. Daha önce yapýlan sýnavlarda da Eroðlu'na yakýn kiþilerin çocuklarý yerleþtirilmiþti" dedi. Adem, Maðusa'da yarýþýlan ara seçimlerde yüksek seçim kurulu baþkanýna açýklama yaptýrarak kýzýnýn kazanmasýnýn da oldubittiye getirilmesini oyunun parçasý olarak gördüðünü söyledi. Adem, "Bu mesele ciddi bir soruþturmaya tabi tutulmalýdýr" dedi. CUMHURBAÞKANI HAKKINDA MECLÝS ÝÞLEM BAÞLATMALI Soruþturmada gösterdiði baþarýsýndan dolayý Polis Genel Müdürlüðü'ne yeni atanan Ahmet Zaim'e de teþekkür eden Sonay Adem, bu soruþturmanýn daha da derinleþtirerek devam etmesi gerektiðini vurguladý. Adem, "Çünkü on iki saat içinde alýndýðý görevden baþka bir göreve atanan kiþinin de bu iþin içinde olduðuna inanýyorum. Partinin kurultayýna gözü dönmüþ bir þekilde saldýrmasý nedeniyle Meclis'in, Eroðlu hakkýnda gerekli iþlemleri baþlatmasý gerekir" dedi. Sahte pasaport zanlýsý Umut Tiril 45 gün cezaevine gönderildi (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz Pazartesi günü Türkiye'den gelerek TC pasaportu ile Ercan'dan giriþ yapan Umut Tiril daha sonra Ledra Palace kapýsýndan güneye geçmek istedi. Ancak ibraz ettiði sahte Bulgar pasaportunun kapýda görevli memur tarafýndan sahte olduðu farkedilince tutuklandý ve 3 gün poliste tutukluluktan sonra dün teminata baðlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý. Ýddia makamý adýna savcý Damla Güçlü'nün de hazýr bulunduðu duruþmada Lefkoþa Adli Þube'de görevli polis memuru Caner Atamert olayla ilgili bulgularý aktardý. Atamert, zanlýnýn tarihinde Ercan'dan ülkemize giriþ yaptýktan sonra saat 8.30'da Ledra Palace kapýsýndan güneye geçmek isterken ibraz ettiði pasaportun sahte olduðunun anlaþýlmasý üzerine tutuklandýðýný söyledi. Zanlý Umut Tiril'in "Baþkasýnýn kimliðine bürünme, sahte evraðý tedavüle sürme ve sahtekârlýkla kayýt temini" suçlarýndan methaldar olduðunu belirten Atamert, baþlatýlan tahkikatýn tamamlandýðýný ve zanlýnýn, mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit zanlýnýn davalarý görüþülünceye dek her halûkarda 45 günü aþmayacak bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. ECZANELERDE KIÞ DÖNEMÝ 1 EKÝM'DE BAÞLIYOR Eczanelerin kýþ dönemi çalýþma saatleri ve nöbetçi eczane çizelgeleri dün,166 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði'nden verilen bilgiye göre, eczanelerin kýþ dönemi 1 Ekim Pazartesi baþlayýp, 26 Mayýs Pazar günü sona erecek. Kýþ döneminde eczanelerin öðle arasýnýn kalkacaðý ve saatleri arasýnda açýk olacaklarý belirtilirken, eczaneler cumartesi günleri ise saatlerinde, nöbetçi eczaneler ise gece 23.00'e kadar açýk olacak. YKP NÜFUS SAYIMI ÝSTÝYOR Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) geçen yýl yapýlan nüfus sayýmýnýn ciddiyetsiz ve þeffaf olmayan þekilde, alelacele gerçekleþtirildiðini vurguladý ve nüfus sayýmýný doðru kabul etmenin, ciddiye alýp üzerinden konuþmalar yapmanýn mümkün olmadýðýný savundu. YKP, bir kez daha uluslararasý gözlemciler nezdinde, tüm taraflarýn katýlýmcý olacaðý, þeffaf bir nüfus sayýmý için çaðrýda bulundu. Nüfus sayýmýnýn kesin sonuçlarýnýn hala açýklanmadýðýna belirten YKP, Güney Kýbrýs'taki sayýmýn sonuçlarýnýn geçen gün detaylarý ile birlikte açýklandýðý ifade etti. YKP tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Kuzeydeki sonuçlarýn Kýbrýslý Rumlarýn resmi rakamý açýklamasý beklendi ki gerekli oranlar üzerinden Kýbrýs'ýn kuzeyindeki 'kesin' rakamlar da açýklansýn!" denildi. KKTC'deki bir çok belediyenin açýklanmayan kesin sonuçlardan dolayý þikayetçi olduðu ifade edilen açýklamada, belediyelerin tümünün de dýþtan göç aldýklarýný bu nedenle nüfusa dayalý belirlenen kendilerine verilen mali katkýnýn artmasý gerektiðini düþündüðü de kaydedildi. Öðretmen sendikalarýnýn da okullardaki öðrenci sayýsýnýn arttýðýndan bahsettiði belirtilen açýklamada, "Ýlginçtir, bugünlerde çeþitli mekanizmalarla nüfusun azaldýðý haberleri de yaygýnlaþtýrýlmakta. Kimin neye inanacaðý belli deðil" denildi. ERCAN ÝÇÝN ANAYASA MAHKEMESÝ'NÝN KARARI BEKLENÝYOR Türk- Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Türk-Sen ve üye sendikalarýn "Özelleþtirme Yasasý" konusunda Anayasa Mahkemesi'ne açtýklarý davanýn kararýnýn bu günlerde açýklanmasýnýn beklendiðini, bu þartlarda Ercan'ýn özelleþtirilmek istenmesinin kabul edilemez olduðunu vurguladý. Yazýlý açýklamasýnda, halkýn bu noktadan itibaren kendi öz malý olan kurum ve kuruluþlara sahip çýkarak satýlmalarýný engellemek için yasal mücadele haklarýný kullanmasý gerektiðini vurgulayan Býçaklý, bu gibi kurum ve kuruluþlarýn önce bilerek ve isteyerek hiçbir yatýrým yapýlmayarak ekonomik sýkýntýya sokulduðunu, sonra da topluma kötü gösterilerek satýldýðýný savundu. KTHY, Saray Otel, DAÜ okullarý ve Kýbrýs Türk Petrolleri'nin ardýndan ülkenin tek havaalaný olan Ercan'ýn satýlmak istendiðini belirten Býçaklý, bu konuda gerçek mal sahibi olan halka soran veya yetki alan olmadýðýný ifade etti. DAÜ-SEN: KÖLE MAAÞI TOPLU SÖZLEÞMEYE AYKIRI Devlet kuruluþlarýnda yýlýn baþýnda uygulamaya giren yeni maaþ sisteminin Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'de de uygulanmaya baþladýðý, ayrýca izinlerin de 22 güne düþürüldüðü bildirildi. DAÜ-SEN tarafýndan yapýlan açýklamada, DAÜ Senatosu'nda kabul edilen Akademik Personel Kadro ve Çalýþma Tüzüðü uyarýnca devletteki yeni maaþ sisteminin üniversitede de uygulamaya konmasý, "köle maaþý" olarak nitelendi ve toplu sözleþmeye aykýrý olduðu belirtildi. Açýklamada, Rektör Prof. Dr. Abdullah Öztoprak'ýn önerisiyle Senato'nun çalýþanlarýn izinlerini de 22 güne indirdiði belirtildi. Daü-Sen, bu ve benzer icraatlarýndan dolayý hükümeti eleþtirerek, iþ bilmezlikle suçladý ve hükümetin artýk gitme zamanýnýn geldiðini ekledi.

11 28 Eylül 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ABD: El Kaide ile Assange ayný statüde ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn gizli belgelerini Wikileaks üzerinden yayýnlayan Julian Assange, düþman sýnýflandýrmasýnda El Kaide ve Taliban üyeleriyle ayný seviyeye konuldu. ABD Hava Kuvvetleri tarafýndan gizli koduyla hazýrlanan belgede, WikiLeaks ve WikiLeaks destekçileriyle baðlantýya geçen ABD ordusu mensuplarýnýn "düþmanla iletiþime geçmek" suçlamasýyla karþý karþýya kalabilecekleri, suçlamalarýn derecesine göre idamla dahi yargýlanabilecekleri belirtildi. DESTEKÇÝLER DE DEVLET DÜÞMANIYMIÞ Bu arada WikiLeaks'e desteðini açýklayan ve baðýþta bulunanlar da Washington tarafýndan "104-D" protokolü kapsamýnda ABD düþmaný ilan ediliyor. Protokol, düþmanla iletiþim kurmanýn suç sayýlmasý üzerinden bütün WikiLeaks destekçilerini ABD yasalarýna göre düþman ilan ediyor. WÝKÝLEAKS ABD'NÝN KÝRLÝ OYUNLARINI DEÞÝFRE ETTÝ ABD'nin kirli oyunlarýnýn deþifre edilmesinde önemli bir rol oynayan Wikileaks'in ve Assange'in ABD tarafýndan devlet düþmanlarý listesinde en üst sýralara yerleþtirilmiþ olmasý, Assange'ýn iade kaygýsýnýn haklýlýðý gösterirken, dünya çapýnda basýn özgürlüðü aktivistleri Ýngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýktan baþkanlýk koltuðuna geçme planlarýnýn partisi içindeki çatlak sesler nedeniyle sorunlarla karþýlaþýyor olabileceðini kaydetti. "Türkiye'de siyasi risk bir iki çentik daha mý arttý? Yoksa ülke nüfusu istikrara duyduðu derin isteði mi sergiliyor?" sorularýný soran gazete, yeni bir kamuoyu yoklamasý ve ekonomik politika konusunda hükümet içindeki görüþ ayrýlýklarýndan bu yönde bir mesaj çýktýðýný belirtti. "Türk hükümeti bakanlarý sýk sýk son on yýldaki siyasi istikrar ve ekonomik büyümemin birbirlerini pekiþtirdiðini belirtiyorlar" ifadesini kullanan gazete, "Ancak Erdoðan'ýn baþbakan olarak bir dönem daha görev yapmayacaðý yolunda verdiði söz ve ekonominin artýk daha yavaþ büyüyor olmasý belki de bu iliþkinin bir sýnavdan geçeceði anlamýna geliyor olabilir" diye Assange'a sahip çýkmaya devam ediyor. Ýngiliz güvenlik güçleri ise, Assange'ýn kaçarak ülkeyi terk etmesini önlemek için elçilik önünde 24 saat kuþ uçurtmuyor. OBAMA ARAP BAHARI'NI KULLANIYOR Julian Assange, Londra'da sýðýndýðý Ekvador Büyükelçiliði'nden video baðlantýsýyla Birleþmiþ Milletler 67. Genel Kurulu çerçevesinde yapýlan bir toplantýda konuþtu. Assange, kendisi ile Arap Baharý'ný baþlatanlar arasýnda paralellik kurdu ve "Obama, hepimizi yüzüstü býraktý" dedi. ABD yönetiminin Wikileaks'e dava açtýðýný ve Wikileaks çalýþanlarýný rahatsýz ettiðini söyleyen Assange, Obama'yý Arap Baharý reformlarýný seçim kampanyasýnda kendi siyasi çýkarlarý için kullanmaya çalýþmakla suçladý. 2011'de Tunus'ta Muhammed Buazizi adlý bir seyyar satýcýnýn kendini ateþe vererek Devlet Baþkaný Ben Ali iktidarýnýn devrilmesine yol açan olaylarý baþlattýðýný anýmsatan Assange, "Muhammed, kendisini Obama yeniden seçilebilsin diye yakmadý" dedi. Assange, Ýngiltere ve Ýsveç'i de ABD ile yakýn askeri ve istihbarat baðlantýlarýný korumak adýna kendisine ABD'ye iade edilmeyeceðine dair garanti vermemekle suçladý. (EmekDünyasý.Net/T24) Financial Times: Erdoðan baþkanlýk yarýþýnda kasise çarptý! yazdý. Gazete MetroPoll tarafýndan yayýmlanan kamuoyu yoklamasý sonuçlarýný "Erdoðan'ýn planlarý için sorun yaratabilecek bir geliþme" olarak niteledi ve Gül'ün Erdoðan'dan neredeyse 30 puan daha önde olduðuna dikkat çekti. Þu anda durumun Erdoðan açýsýndan iyi görünmediðini kaydeden gazete, "Ayný kamuoyu yoklamasý yüzde 56'nýn hükümetin Suriye politikasýný beðenmediðini gösteriyor; yasadýþý PKK son on yýlýn en kanlý saldýrýlarýný düzenliyor ve ekonomi son iki yýlda kaydedilen yüzde 8'lik büyümelere kýyasla yüzde 3'lerde oyalanýyor" diye yazdý. Hükümet içindeki gerginliklerin cephesinin ekonomik politika olduðunu belirten gazete, aslýnda bu gerginliðin "sert Erdoðan" ile "yumuþak Gül"ün dünya görüþleri arasýndaki farktan kaynaklanýyor olmasýnýn akla yatkýn olduðunu kaydetti. (T24) 300 milyon Euro'luk yatýrým Akaryakýt depolama terminali inþaasý sürüyor Güney Kýbtýs'a ekonomik açýdan pek çok kazanç saðlayacak VTT Vasiliko akaryakýt depolama terminalinin inþasýnýn devam ettiði bildirildi. Haravgi gazetesi, "VTTV Terminali Ete Kemiðe Bürünüyor 'te Tamamlanmasý Beklenen Ýnþa Çalýþmalarý Devam Ediyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, VTTV Müdürü Yorgos Papanastasiu'nun Vasiliko bölgesinde terminalin inþa edildiði alanda basýn toplantýsý düzenlediðini yazdý. Habere göre, akaryakýt depolama terminalinin 2014 yýlýnda faaliyete geçmesinin beklendiðini ifade eden Papanastasiu, ayrýntý vererek, terminalin birinci ve ikinci aþamasýnýn 2014 yýlýnýn ilk üç ayý, üçüncü aþamanýn da 2014 yýlý sonunda tamamlanmasýný planladýklarýný belirtti. VITOL ve MISC þirketlerinin yüzde yüz özel sermayesiyle 300 milyon Euro'luk bir yatýrýmýn söz konusu olduðuna iþaret eden Papanastasiu, bu iki þirketin 645 bin metreküp akaryakýt depolama kapasitesine sahip olacak terminali inþa edecek ve yönetecek "VTT Vasilikos" konsorsiyumunu kurduklarýný anlattý. Papanastasiu, inþa çalýþmalarý için 500 kadroya ihtiyaç olduðunu, terminalin tamamlanmasýyla 40 tam gün kadronun açýlacaðýný, buna ek kadrolarýn da olacaðýný belirtti. Terminalin faaliyetlerinden Liman Müdürlüðünün liman ithalat ihracat vergisinden yýlda yaklaþýk 18 milyon Euro gelir elde edeceðini, devletinse gümrük vergisi ve terminal içerisinden ürünlerinin ticaretini yapacak þirketlerin vergilendirilmesinden ek gelir elde edeceðini ifade eden Papanastasiu, yakýt fiyatlarýnýn düþmesiyle Güney Kýbrýs halkýnýn da kazanç elde edeceðine dikkat çekti yýlýnýn ilk üç ayýnda tamamlanmasý beklenen terminalin birinci aþamasýnýn 357 bin metreküp yakýt (benzin, dizel, uçak yakýtý, mazot) depolama kapasitesine sahip olacaðý yönünde bilgi veren Papanastasiu, 2014 yýlýnýn ilk üç ayý içerisinde ikinci aþamanýn tamamlanmasýyla doluluk oranýnýn 643 bin metreküp'e yükseleceðini belirtti. Papanastasiu, terminalin gelecekte 900 bin metreküpe kadar yükseltilmesi olanaðýnýn bulunduðunu da söyledi. Papanastasiu'ya göre çalýþmaya, dört baðlantý noktasýyla tanker rýhtýmýnýn yapýlmasý da dahildir. Rýhtým ise açýk denize 1200 metre uzatýlacak. Papanastasiu ayrýca yýlda 550 gemiye hizmet verebileceklerini vurguladý. Rum polisi iki Türkü hýrsýzlýktan tutukladý Türkiye uyruklu 2 kiþinin Güney Kýbrýs'ta hýrsýzlýk zanlýsý olarak tutuklandýðý ileri sürüldü. Ýsim vermeden 22 ve 17 yaþýndaki 2 kiþinin "yeþil hattaki zayýf noktalardan yararlanarak adým adým Rum tarafýný dolaþtýklarýný" iddia eden Simerini, KKTC kimliðine sahip kiþilerin daimi olarak Lefkoþa'nýn Kuzey kesiminde ikamet ettiklerini söylediklerini kaydetti. Rum polisinin, geçtiðimiz salý günü bir büfenin soyulduðu ihbarý almasýnýn akabinde olay yerine gittiðini ve kaçmaya çalýþan iki kiþinin peþine düþtüðünü yazan gazete, zanlýlardan birinin kaçmayý baþardýðýný belirtti. Ayný gün Ledra Palace barikatýna giden polislerin, bir kiþinin dikenli tellerin arasýndan Rum tarafýndan KKTC'ye geçmeyi çabaladýðýný tespit ettiklerini ifade eden gazete, polis tarafýndan yakalanan bu kiþinin büfe soygunundan kaçmayý baþaran zanlý olduðunun anlaþýldýðýný kaydetti. Ýki zanlýnýn sorgulamalarýnda 18 hýrsýzlýk ve soygun olayýný kabul ettiklerini kaydeden gazete, dün mahkemeye sevk edilen zanlýlar aleyhinde 8 gün tutukluluk emri alýndýðýný ekledi. Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuru yapanlara yardýmcý olan "emlakçý-aracýlar"... "Bu iþi yapan 500 kiþiyiz" Simerini gazetesinde dün yer alan bir haberde, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuruda bulunmak isteyen Rumlara, baþvurularýnda yardýmcý olan bir kiþinin gazeteye anlattýklarýna yer verildi. Emlakçýlýk mesleðiyle uðraþtýðýný belirttiði bu kiþinin, Vokolida (Bafra) göçmeni bir Rum olduðunu ve daimi olarak Ýngiltere'de ikamet etmekte olduðunu yazan gazete, bu iþ için sürekli Güney Kýbrýs'a gelip gitmekte olduðunu anlatan bahse konu kiþinin, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun kurulmasýndan bu yana arabuluculuk iþi yaptýðýný ifade etti. Ýsminin bilinmemesini isteyen bahse konu kiþinin, Kýbrýs Türk veya Rum topraðý satýn almak isteyenlere yardýmcý olmakta olduðunu anlatan gazete, bahse konu kiþinin, baþvuru sahipleri adýna Komisyon'a baþvurmakta olduðunu anlattýðýný belirtti. Gazeteye açýklamasýnda, tüm iþi kendisinin yaptýðýný, baþvuru sahiplerinin de sadece baþvurunun sonucunu beklemekte olduðunu kaydeden bu þahýs, sýk sýk KKTC'ye gelip gittiðini ve sürekli yeni baþvurular yaptýðýný ekledi. Bu iþi yapan 500 kiþi olduklarýný dile getiren arabulucu, bu iþi bedava yapmadýðýný belirtti. Gazetenin "emlakçý mýsýnýz" sorusuna, hayýr deðilim yanýtýný veren bahse konu kiþi, sadece formlarý doldurduðunu ve baþvurularý yaptýðýný yineledi. Haber adý belirtilmeyen þahýs, Kýbrýs Türk topraðý satýþýna ilgi olup olmadýðýnýn kendisine sorulmasý üzerine ise, bunlarý satmaya hakký olanlar tarafýndan ortada bir ilgi bulunduðunu, ancak alýcý bulunmadýðýný sözlerine ekledi. Haberde, gazetenin bir okuyucusunun, emlakçýlýk yapan bu kiþinin kartvizitini gazeteye faksla ilettiði belirtildi. Derviþ Eroðlu'nun Reuters'e yaptýðý açýklama Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a Kýbrýs'ýn etrafýnda doðal gaz aramalarý ile ilgili yeni bir plan sunacaðý þeklindeki açýklamasýna Rum basýný da yer verdi. Politis gazetesi "Genel Sekreter'e Yeni Kýbrýs Türk Önerisi-5 Ay Ýçinde Denizde Sondaj Yapacaklar" baþlýklý haberinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Reuters haber ajansýna verdiði özel mülakat çerçevesinde yaptýðý açýklamalarý aktardý. Habere göre, "diplomatik kaynaklar" ise, gazeteye yaptýðý açýklamada, "Kýbrýs Türk tarafýnýn, uzun zamandýr, doðalgaz konusunu, Kýbrýs sorunu ile iliþkilendirmeye çabaladýðýný" ifade ettiler. Diplomatik kaynaklar ayrýca Eroðlu'nun yeni önerisinin, Türkiye'nin olumlu katkýsýný müdahil ederek, Maraþ ile ilgili olmasýný da ihtimal dýþý býrakmýyor. Ayný kaynaklar, TC Dýþiþleri Bankalýðý heyetinin kýsa bir süre önceki ziyaretinin de bu öneriyle ilgisiz olmadýðý yorumunda da bulundular. Simerini gazetesi ise Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun açýklamalarýný "Eroðlu, Bizim Doðalgazýmýz Ýle Ýlgili Planlarý Ban'a Sunacak" baþlýðýyla aktardý. EROÐLU'YA YANIT Bu arada, Simerini gazetesine göre Rum Hükümet Sözcü Vekili Hristos Hristofidis, Rum tarafýnýn, doðalgaz konusundaki tutumunun sabit olduðunu söyledi. Hristofidis, katýldýðý bir TV programýnda yaptýðý açýklamada, doðalgaz konusunun, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik diyalog çerçevesinde tartýþma konusunu teþkil etmesinin mümkün olmadýðýný ifade etti.

12 12 Günün Manisi Ýrafda kehat mýsýn Garþýmda sahat mýsýn Ben bunda ölüyorum Sen onda rahat mýsýn KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Oxford Cinayetleri Guillermo Matinez BÝLEÞÝM YAYINLARIKELEPÝR 28 Eylül 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Politikacýlarýn düsturudur: Kirliler leþleri sevmez" Mark Twain ALTIN DÝÞLÝM Gel benim canýmýn içi, gel yanýma Ýpek çoraplar alayým sana Taksilere bindireyim Çalgýlara götüreyim seni Gel, Gel benim altýn diþlim Sürmelim, ondüle saçlým, yosmam Mantar topuklum, bopstilim, gel Orhan V. Kanýk Belediye Tiyatrosu tarihi Bulutoðlularý'na sunuldu n Bulutoðlularý: "Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ülkede çok önemli bir kültür sanat hizmeti veriyor.tiyatromuz toplumumuzun yüz akýdýr" Tiyatro sanatçýsý Yaþar Ersoy "Sevdasý ve Kavgasýyla Bir Ülkenin Yaþamýnda Rol Almak" adlý kitabýný Lefkoþa Türk Belediye (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na sundu. Ersoy sunuþ konuþmasýnda Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun kuruluþundan bugüne kadar olan sanatsal savaþýmýnda ortaya koyduðu eserler ile yarattýðý kültürel deðerleri, kaleme aldýðýný ve bu anlamda Kýbrýs Türk toplumuna, tarihi ve kültürel bir miras býrakmayý amaçladýðýný belirtti.kitabý ülkemizde önemli bir kaynak eser olarak deðerlendirilen Ersoy'un ansiklopedik boyuttaki 694 sayfalýk "Sevdasý ve Kavgasýyla Bir Ülkenin Yaþamýnda Rol Almak" adlý eseri Khora Kitap Cafe tarafýndan yayýnlandý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun yurtiçinde ve yurtdýþýnda bir çok baþarýya ve ilke imza attýðýnýda vurgulayan Ersoy bu konuda tiyatroya destek olan belediye baþkanýna da teþekkür etti. LTB Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise yaptýðý konuþmada, böyle büyük bir eseri topluma kazandýrdýðý ve Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun tüm çalýþmalarýný belgelerle böylesi bir kitabta topladýðý için Yaþar Ersoy'ya teþekkür etti. Bulutoðlularý, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun ülkede çok önemli bir kültür sanat hizmeti verdiðini, bu konuda ise öncü ve toplumun yüzaký olduðunu belirtti. Bulutoðlularý konuþmasýnda Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun yurtiçinde ve yurtdýþýnda Kýbrýs Türk toplumunun kültürünü ve sanatýný en iyi þekilde temsil ettiðini belirterek, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun önemli bir hizmeti yerine getirdiðini de vurguladý. Bulutoðlularý: "Festivale gösterdikleriilgi için halkýmýza çok teþekkür ederim" Belediye'nin yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren Bulutoðlularý buna raðmen Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun sanatsal üretimini ve çalýþmalarýný devam ettirmesini saðlamak ve baþkent Lefkoþa'ya bu hizmeti vermek LTB'nin görevidir dedi. Bulutoðlularý ayrýca Belediye Tiyatrosu'nun kendi oyunlarýyla ve düzenlediði Tiyatro Festivali ile üstüne düþen görevi en iyi þekilde yaptýðýný kaydetti. Bulutoðlularý konuþmasýnýn sonunda Tiyatro festivaline yoðun ilgi gösterererek sanata ve sanatçýya destek veren halka da teþekkür etti. ABD'LÝ ÞARKICI ANDY WÝLLÝAMS HAYATINI KAYBETTÝ Branson, ABD'li þarkýcý Andy Williams 84 yaþýnda hayatýný kaybetti. Williams'ýn menajeri Paul Shefrin, bir yýldýr mesane kanseriyle mücadele eden þarkýcýnýn ABD'deki evinde dün gece hayatýný kaybettiðini bildirdi. Geçen yýl kasým ayýnda kanser olduðunu açýklayan Williams þarký söylemeye devam edeceðini söylemiþti. Andy Williams, küçük yaþta kardeþleriyle þarký söyleyerek baþladýðý kariyerinde, yumuþak sesiyle dikkatini çektiði ABD eski Baþkaný Ronald Reagen tarafýndan "milli hazine" olarak adlandýrýlmýþtý. "Moon River" þarkýsýyla dünya çapýnda üne kavuþan Williams'ýn tanýnmýþ þarkýlarý arasýnda "Butterfly", "Can't Get Used to Losing You" ve "Can't Take My Eyes off You" bulunuyor. 'Çýplak Deniz Çýplak Ada' raflarda UKÜ'de "Hoþgeldin Sergisi" Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yeni gelen öðrencileri için bir sergi düzenledi. "Hoþgeldin Sergisi" adý altýnda düzenlenen etkinlikte Güzel Sanatlar Fakültesi öðrencilerinin geçen yýl yaptýðý çalýþmalar sergilendi. Fakülteye gelen yeni öðrenciler de hocalarýný tanýma ve eski öðrencilerle kaynaþma fýrsatý buldu. Güzel Sanatlar Fakültesi binasýnda gerçekleþtirilen sergiye Fakülte Dekaný Prof. Dr. Atilla Yücel, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte bir konuþma yapan Prof. Dr. Yücel, öðrencilere ve akademisyenlere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Yeni bir eðitim - öðretim yýlýna baþladýklarý için heyecanlý olduklarýný ve öðrencilerde de bu heyecaný hissettiklerini ifade eden Prof. Dr. Yücel öðrencilerinden bu yýl tüm derslere ve özellikle stüdyo derslerine eksiksiz katýlmalarýný istedi. Fakültede bu yýl birçok yeniliðin göze çarptýðýný da belirten Yücel "Fakülte olarak bu yýl çok daha iyi bir donanýma sahibiz, kýsacasý bu yýl çok daha iyi ve baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum." diye konuþtu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Atilla Yücel son olarak gerek öðrencilerin, gerekse de akademisyenlerin bu yýl daha çok sorumluluk almalarý gerektiðini ifade ederek öðrencilerin derslere katýlmasýný ve disiplin içerisinde çalýþmalarýný beklediðini kaydetti. Prof. Dr. Atilla Yücel'in konuþmasýnýn ardýndan açýlýþý gerçekleþtirilen "Hoþgeldin Sergisi"nde sergilenen ve Mimarlýk, Ýç Mimarlýk ile Grafik Tasarým Bölümlerinde öðrenim gören öðrencilerin Akademik Yýlý içerisinde hazýrladýklarý çalýþmalar büyük beðeni topladý. Usta yazar Yaþar Kemal, 'Bir Ada Hikayesi' dörtlemesini tamamladý. Serinin son kitabý 'Çýplak Deniz Çýplak Ada' okurla buluþtu. Yaþar Kemal'in ''Fýrat Suyu Kan Akýyor Baksana'' romaný ile baþlayan, ''Karýncanýn Su Ýçtiði'' ve ''Tanyeri Horozlarý'' kitaplarýyla devam eden ''Bir Ada Hikayesi'' dörtlemesi, son kitabý ''Çýplak Deniz Çýplak Ada'' ile tamamlandý. ''Bir Ada Hikayesi'' dörtlüsü, savaþlardan, kýrýmlardan, sürgünlerden arta kalan insanlarýn, Yunanistan'a gönderilen Rumlarýn boþalttýðý bir adada yeni bir yaþam kurma çabalarýný konu alýyor. Bir Yaþar Kemal klasiði olan ve ''tarihle destanlarýn kaynaþmasý'' olarak nitelendirilen dörtleme, diliyle, yarattýðý kiþiler ve doðayla Yaþar Kemal'in romancýlýðýnda önemli bir yeniliði iþaret ediyor. ''(...) Peri elini sudan çekti, doðruldu. Kerim de doðruldu, eliyle alnýndaki terleri sildi ya her yanýndan ter fýþkýrýyordu, döndü küreklere baktý, düþüncelere daldý, bu beladan nasýl kurtulacaklardý. Peri de geldi onun yanýna oturdu. Uzun bir süre konuþmadýlar. Gözlerini denizin üstünde yüzen küreklerden alamýyorlardý. Kerim birden canlandý, sol eliyle küpeþteye yapýþtý, sað elini de denize daldýrdý, kayýðý yakýndaki küreðe çekmeye çalýþtý. Tek elle çalýþtýðý için kayýk çok yavaþ gidiyordu. Kürek de gittikçe, belli belirsiz de olsa, onlardan uzaklaþýyordu. Gün geldi tepeye oturdu. Kerim tepeden týrnaða tere, suya batmýþ, küreðe hiç olmazsa biraz yaklaþmak için umutsuzca uðraþýyor, terden gözleri yanýyordu. Gözlerini de bir türlü silmek aklýna gelmiyordu. Neredeyse hiçbir yeri göremeyecekti. Peri gözlerini küreklerden aldý ötelere baktý, ölüyoruz, diye düþündü. Keþke seni buralara getirmeseydim, ölüyoruz iþte... (Kitaptan)

13 28 Eylül 2012 Cuma MARJÝN Celal Özkýzan Baraka Aktivisti "Çaresiz kaldýðým zamanlarda gider, bir taþ ustasý bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taþa; ama deðil kýrmak, küçücük bir çatlak bile oluþturamaz onda. Sonra birden, yüz birinci vuruþta taþ ikiye ayrýlýverir. Ýþte o zaman anlarým ki taþý ikiye bölen o son vuruþ deðil, ondan öncekilerdir " Jacob Riis Yukarýdaki alýntý, bu yazýnýn hikayesi aslýnda. ''Devrim'' kavramý, pek çok insanýn zihninde ayný anda hem olumlu hem de küçümseyici çaðrýþýmlar uyandýrýr. ''Olumlu bulmak'' ve ''küçümsemek'' gibi birbirini dýþlayan, birbirine zýt iki fikrin/hissin, insanlar tarafýndan ayný kavram içinde algýlanmasý ilgi çekici bir durumdur. ''Devrim'' kelimesinin pek çok insanýn algýsýnda olumlu bir anlam barýndýrmasýnýn nedeni, insanlarýn deðiþime, dönüþüme, farklý ve daha güzel bir dünyaya duyduklarý özlem ve isteðin sönmemiþ olmasýdýr (ki insanlarý daha olumsuz koþullarda yaþamaya zorlayan durum ''doðal'' deðil - yani deðiþmesi imkânsýz deðil- belli bir zamanýn ve mekânýn ürünü olduðundan, bu özlem ve isteðin nesnel temelleri de var demektir). ''Devrim'' kelimesinin insanlarýn pek çoðu tarafýndan küçümsenmesi, alaya alýnmasý, ya da en iyi ihtimal ile ''bilgeççe bir gülümseme ile bir kenara itilmesi''nin sebebi ise, Devrim'in ulaþýlmasý imkânsýz, gerçekleþmesi mümkün olmayan bir hayâl, bir ''ütopya'' olduðu düþüncesidir. ''Temiz kalan tek yerdir devrim bütün bir yýl kirlenen duvarda ama görebilmek için asýldýðý çividen indirilmelidir yapraklarý biten takvim'' Devrimcileri var eden þey, kendileri DEVRÝM MÜMKÜN MÜ? dýþýndaki insanlarýn Devrim'e dair fikirlerinin halâ olumlu olmasý, devrimin hala ''temiz kalan tek yer'' olarak algýlanmasýdýr. Devrimcilerin varlýðýna anlam katan þey ise, bu temiz yerin gerçekten de ulaþýlabilir olduðunu anlatmak sorumluluðudur (ki bu anlatma edimi, ne ilahi bir buyruk misali tepeden bir biçimde, ne de kitleleri dönüþtürmek deðil manipüle etmek amaçlý popülist bir biçimde olmalýdýr. Bu anlatma edimi, insanlar için, insanlara dair, insanlar ile birlikte ve pratik faaliyetler içinde olmalýdýr; yani Marx'ýn da söylediði gibi, insanlar, anlatýlanýn kendi hikayeleri olduðunu bilmelidirler.) ''Zorbalara direnmektir devrim bir çocuðun annesinin çantasýndan aldýðý paralarý altýna gizlediðini söylememiþtir dövülen hiçbir halý'' Peki ne yapmalýdýr devrimciler, olumluyu gerçekleþebilir kýlmak için zihinlerde? Yani insanlar Devrim'in ''bir gün mutlaka'', bizde ve dünyada gerçekleþeceðine nasýl yürekten inanabilirler, bunu nasýl yürekten bilebilirler? Her þeyden önce, yazýnýn baþýndaki alýntý, hepimizin zihnine kazýnmalýdýr Devrim'i düþünürken/düþlerken. Devrim bir an deðil bir süreçtir. Yani Devrim, ortada koþullara dair ve insanýn bilinçli iradesine dair hiçbir birikim yokken, gökten bir anda düþecek bir olgu deðildir; yani bir sabah kalktýðýnýzda aniden Devrim'i olmuþ halde bulmayacaksýnýzdýr; çünkü Devrim yapmak eðer bir taþý kýrmak ise, taþa yüz kere vurmadan, yüz birinci vuruþu, yani taþý kýrmayý baþaramayacaksýnýz. Taþý kýran yüz birinci vuruþtur belki, ama yüz birinci vuruþa taþý kýrma imkânýný veren þey de, ondan önceki yüz vuruþtur. Devrim'in ''gerçekleþmesi imkânsýz'' olduðunun düþünülmesi, iþte tam da bundan dolayý, yani bunun bir süreç deðil ''görkemli bir kýrýlma aný'' olduðunun düþünülmesindendir. Peki devrimciler, bu ''süreç bilincini'' nasýl kazanabilirler ve insanlar ile birlikte mücadele eder iken bunu nasýl gösterebilirler? ''Ýçinde yaþamaktýr devrim dikiþ kutusunun ve topluiðneler gibi bir arada olmayý gerektirir karþý koyabilmek için zulmüne makas denilen patronun'' Bunu göstermenin yolu, ''dikiþ kutusunun içinde yaþamak''týr her þeyden önce. Bunun iki anlamý vardýr : Birincisi, gerçekten de dikiþ kutusunun içinde, yani halkýn arasýnda var olmaktýr. Parti binalarýna kapanýp siyasi bildiriler yazmak, insanlara ancak gazetelerden veya televizyon kanallarýndan hitap etmek; yani insanlara hep insanlarýn dýþýndan seslenmek deðildir dikiþ kutusunun içinde yaþamak. Ýkincisi ise, insanlarýn gündelik hayatýn içindeki tutum ve davranýþlarýna eðilmek, hayatýn ''sýradan akýþýna'' ve gerçekten insanlara temas eden yanlarýna müdahale etmektir. ''Dikiþ kutusu'', gündelik hayatýn ''sýradan'' bir parçasý olduðundan, bu durumu gayet güzel sembolize etmektedir. Ýnsanlara doðrudan temas eden meselelere dair siyaset yapmamak ve sadece ''yüksek siyaset'' ile uðraþmak (yani sýradan insanlarýn hayatlarýndan çok takým elbiseli zevatýn hayatlarýna kafa yormak) bir sonuç getirmez. Devrim mümkün müdür? Bir yoldaþýn söylediði gibi, ''yarýn Devrim olacak kadar heycanlýyým, yüz yýl sonra olacak kadar da sabýrlýyým'' ''Kaðýt bir gemidir devrim bütün gemiler hurdaya çýksa da sonunda taþýdýðý özgürlük þiiriyle batmadan yüzer nicedir dünya sularýnda'' "Sahte belge" olayý Denktaþ: Doðrudan hamama Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "sahte belge" olayýyla yaþanan geliþmeler ve tutuklamalara dikkat çekerek, "Ülkenin artýk yýkanýp temizlenmesi deðil, direk hamama gitmesi gerekir" ifadelerini kullandý. Beraberindeki heyetle birlikte KTAMS'a iade-i ziyarette bulunan Denktaþ, son dönemde ülke gündeminin çok ilginç bir hal aldýðýný, KTHY personelinin yaralarý sarýlamadan Ercan Havaalaný, Telekomünikasyon, elektrik kurumu gibi öz varlýklarýn elden çýkarýlmasýnýn gündemde olduðunu ifade eden Denktaþ, ülkede yüzlere yeni iþsiz olacaðýný kaydetti. Denktaþ, geçmiþte KTHY için ara emri almak amacýyla mahkemeye baþvurduklarýný ancak taraf olmadýklarý gerekçesiyle baþvurularýnýn deðerlendirilmediðini, o nedenle þimdi Ercan ihalesinde onu da yapamadýklarýný anlattý. Denktaþ, en iyi þartlarda 16 ayý kalmýþ UBP hükümetinin, kar eden kurumlarý özelleþtirerek petrol dolum tesisi açarak ülkeye geri dönüþü olmayan zararlar vereceðini ve gelecekte "ne yapalým oldu bir kez, bilemedik" diyerek kendilerini temize çýkaracaklarýný belirtti. Dün ortaya atýlan belge sahteleme iddialarýnýn ülke siyasetinin ne kadar kirlendiðinin kanýtý olduðunu da dile getiren KAMU-SEN: BU KADARI DA OLMAZ Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ yaptýðý açýklamada, UBP Kurultayý ile ilgili sürecin artýk ahlaki ve etik kurallarýn dýþýna taþtýðýný savunarak, Baþbakanýn imzasý taklit edilerek basýna da verilen on maddelik talimat yazýsýnýn "Yok artýk bu kadarý da olmaz!" dedirtecek bir olay olduðunu ifade etti. Yaþanan bu olayýn ülkenin nasýl yönetildiðinin ve o koltuðun nelere kadir olduðunun açýk bir göstergesi olduðunu savunan Özkardaþ, "Ercan Havaalaný'nda yapýlacak ihale de þaibelerle dolu deðil midir? Bile bile devlet milyonlarca, belki de uzun süreçte milyar dolarlýk zarara uðratýlacaktýr " dedi. Özkardaþ, halkýn geçmiþte ve þuanda þaibelerle dolu olan ihalelere, istihdamlara, terfi ve tayinlere, seçimlere, þirketlerle yapýlan sözlemlere, imar izinlerine, tutarsýzlýklarla dolu ÇED raporlarýna, vekil seçimlerine, kýsacasý yönetenlere ve kurumlara inanma konusunda yaþadýðý çeliþkilerin normal olduðunu belirtti. Denkteþ, "Ülkenin artýk yýkanýp temizlenmesi deðil, direk hamama gitmesi gerek" dedi. PAZARTESÝ EYLEM, ARDINDAN MAHKEME KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan da, kurumlarý beceriksizlikleri nedeniyle idare edemeyen hükümetin ver-kurtul mantýðýna girdiðini ve ülkeye padiþah veya þahýs malýymýþ gibi davrandýðýný söyledi. UBP'nin seçim bildirgesinin halen herkesin elinde olduðunu ve buna raðmen ayný yanlýþlarýn sürekli tekrarlandýðýný söyleyen Kaptan, "KTHY'den ve Ercan'dan sorumlu bakan çýkýp karayollarý ve kendisine baðlý daireleri de özelleþtirsin, kendisi de ofisine gidip çizimlerine devam etsin. Böylece devlete de büyük tasarruf olur" ifadelerini kullandý. Sayým görevlilerinin 10 aydýr hala ödenmediðini söyleyen Kaptan, Maliye Bakanlýðý ve DPÖ'nin "en geç cuma" demelerine karþýn hala ödeme olmadýðýný anlattý. "Bu paralar ödenmezse pazartesi Baþbakanlýk önünde eylem yapacaðýz, mahkemeye de baþvuracaðýz" diyen kaptan, ülkenin önünü açmanýn tek yolunun erken seçim olduðunu yineledi. Ýlgili bakanýn Ercan Havaalaný'ndan 2011'de 11,5 milyon TL kar elde ettiklerini açýkladýðýný ve buna raðmen bu kurumu ülkenin insaný olmayan birilerine verme konusunda direndiklerini de belirten Kaptan, yerli veya yabancý sermaye ile özelleþtirmeye karþý olduklarýný yineledi. 13 Düdüklü Tencere Bülent Aykut HALKIN SANATÇISI Halk müziðinin efsane ismi Neþet Ertaþ'ý kaybettik... Neþet Ertaþ Türkiye'den ülkemize gelip, adayý sallayan þarkýcýlardan deðildi! Halkýn sanatçýsýydý... Devlet sanatçýlýðý ünvaný almak ve bazý maddi, manevi avantajlarýndan faydalanmak için çoðu kiþi türlü oyunlar peþindeyken Neþet Ertaþ; Süleyman Demirel'in cumhurbaþkanlýðý sýrasýnda kendisine verilen devlet sanatçýlýðýný ünvanýný "devletin sanatçýsý olmaz ben halkýn sanatçýyým" diyerek kabul etmemiþti. Yýllardýr ikamet ettiði Almanya'dan 2004 yýlýnda kesin dönüþ yapýp Ýzmir'e yerleþmiþti. Ýzmir'de mütevazi bir mahalledeki mütevazi müstakil evinde yaþardý Ertaþ... Ünlü halk ozaný Kýrþehirli Muharrem Ertaþ'ýn oðluydu Neþet Ertaþ... Kýymeti bilinmeyen gerçek bir sanatçýydý... UNESCO tarafýndan yaþayan insan hazinesi seçilen Ertaþ; geçinebilmek için 1970'li yýllarda Almanya'ya iþçi olarak gitmiþti. Neþet Ertaþ'ýn bestelerini söyleyen onlarca þarkýcý o devirde milyonlar kazanýrken bu deðerli halk sanatçýsý Almanya'da düðün salonlarýnda þarký söylüyordu. Almanya'da uzun süre kalan Ertaþ; kendini fazlasý ile içkiye verip bir dönem alkol tedavisi görmüþtü... Kýrgýndý Ertaþ... Þarkýlarýný söyleyip telif hakkýný vermemelerinden çok adýný anmamalarýna kýrgýndý... Þarkýlarýný okuyup plaklarýnda eser sahibi olarak adýný bile yazmamalarýna kýrgýndý... Deðerinin bilinmemesine kýrgýndý... Özellikle medya ve devlet yetkilileri son üç-beþ yýlda farketti Ertaþ'ý... Neþet Ertaþ adeta yeni keþfedilmiþ gibiydi! Oysa hep halkýn içindeydi... Halk onu sevmiþ baðrýna basmýþtý... Neþet Ertaþ doðduðu Kýrþehir'de topraða verilecekmiþ. Ardýndan çok parlak sözler söyleneceðinden eminim... Umarým bu deðerli sanatçýmýz da; Sivas'ta yakýlarak hunharca öldürülen Nesimi ve Muhlis Akarsu gibi unutulup gitmez... Geçtiðimiz yýllarda kaybettiðimiz, Mahsuni, Ali Ekber Çiçek belki gönüllerde yaþýyor ama; bu sanatçýlarýn doðduðu evler müze oldu mu? Heykelleri dikildi mi? Sokaklara isimleri verildi mi? Ya da, ölüm günlerinde anýlýyorlar mý?.. Darbecilerin isimlerini sokaklara, caddelere, okullara koyanlar, bu deðerli sanatçýlarýn adlarýný neden unuttururlar? Geçmiþ zamanýn diðer ünlü halk müziði yorumcularýný hatýrlayanlar var mýdýr? Halen hayatta olan; türkülerin ünlü yorumcusu, yaþayan büyük bir ses olan Muzaffer Akgün'ün kapýsýný çalan var mý acaba? Çok büyük ses sanatçýsý olduðunu öldükten sonra mý anlayacaklar ve anlatacaklar? Türkülerin efendileri olan Muzaffer Sarýsözen ve Nida Tüfekçi'nin eski eþi, Neriman Altýndað gibi bir ses nasýl unutulur? Ya, Ermeni asýllý türkücümüz ve elinden düþürmediði mendili ile "Türkü Ana" lakaplý Zehra Bilir... Halen hayatta diye bildiðim Hacer Buluþ ve Karadeniz türkülerinin ünlü sesi, Cemile Cevher, Ýzmir'de yaþayan Fatma Türkan... Bunlar için de unutulmaz sesler deniyordu ama yaþarken unutuldular ne yazýk ki!.. Ayrýca; Nezahat Bayram ve "Limon Ektim Taþa" ve "Þoför Nebahat" türküleri ile gönüllerde taht kuran Ahmet Üstün ve diðer ünlü bir ses Nurten Ýnnap... Bunlarý hatýrlayan bilen var mý genç nesilden? Plaklarý milyonlarca satan Ahmet Sezgin nasýl unutuldu? Bir baþka güzel ses; Saniye Can... Geçtiðimiz yýl öldüðünde bile haber olmayan Muazzez Turüng... Yakýn zamanda kaybettiðimiz Ýzmir-Sýðacýk'ta yýllarca bir teknede yaþayan; yalnýzca darbelerde hatýrlanan Hasan Mutlucan'ýn sadece darbe þarkýcýsý olmayýp, Muhsin Ertuðrul ile onlarca tiyatro oyununda oynadýðýný, operet olduðunu, sinema filmleri çevirdiðini neden halka anlatmazlar? Plak satma þampiyonu olan; filmleri kapalý giþe oynayan yakýþýklý türkücü Yýldýray Çýnar'ýn unutulacaðý kimin aklýna gelirdi? Kýrþehirli Þemsi Yastýman, davudi sesi ve boynundan çýkarmadýðý madalyonu ile ünlü Nurettin Çamlýdað, Ege türkülerinin büyük sesi Özay Gönlüm'de unutulmadý mý? Benim de yazarken hatýrlayamadýðým onlarca Türk halk müziði sanatçýsý vardýr mutlaka? Dün kaybettðimiz Neþet Ertaþ ve ismini hatýrladýðým ve hatýrlayamadýðým deðerli Halk Müziði sanatçýlarýmýzýn her zaman anýlmasý ve hatýrlanmasý temennisiyle Neþet Ertaþ'a Allahtan rahmet diliyorum...

14 15 28 Eylül 2012 Cuma Tabipler Birliði çevre konulu atölye çalýþmasý yaptý... Prof Güler: Devlet laboratuvarlarýna güvenilemez Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), bazý çevre örgütleri ve gazetecilerin katýlýmýyla dün Mirage Restoran'da atölye çalýþmasý yaptý. Katýlýmcýlarýn çevre, zehirler, çalýþma yaþamýyla ilgili görüþlerini aktardýðý atölye çalýþmasýna Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Çaðatay Güler de katýldý. Prof. Dr. Çaðatay Güler toplantýda yaptýðý konuþmada, çevre ve halk saðlýðý konusunda çevre mühendisleriyle biyologlarýn özel öneme sahil olduðuna iþaret ederek, bu iki meslek grubunun çevre çalýþmalarý için önemli olduðunu söyledi. Güler, bu iki meslek grubunun birlikte çalýþmasý gerektiðini, buna bir üçüncü meslek grubu olarak medya çalýþanlarýnýn da eklenmesi gerekliliði üzerinde durarak, çevre konusunda kýsýlmak istenen seslerin ancak medya aracýlýðýyla halka ulaþtýrýlabileceðini kaydetti. Güler, kimyasallarýn kullanýmýna özel önem verilmesi gerekliði üzerinde durarak, Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'deki bir yasaya göre ülke içinde kullanýmý yasak bazý kimyasallarýn üretilerek yurtdýþýna satýþýnýn yapýlabildiðini söyledi. Prof. Güler, Türkiye'de yapýlan pek çok araþtýrmada ülkeyi giriþi 20 yýldýr yasak olan kimyasallarýn kalýntýlarýnýn tespit edildiðini, bunun çevre ve insan saðlýðý konusundaki tehlikeyi ortayý koymasý açýsýndan önemli olduðunu anlatarak, kimyasallarýn insan saðlýðýný zararlarý konusuna titizlikle bakýlmasý gerektiðini anlattý. Siyanür kullanýlan bir alanda insanlarýn kanýnda siyanür aramanýn bir anlam ifade etmediðine iþaret eden Güler, yapýlmasý gerekenin bu insanlarýn tiroidine bakmak olduðunu söyledi. Güler, yýllar önce Bangladeþ'te yapýlan kuyu suyu ile su ihtiyacýnýn karþýlanmasý çalýþmasýnda dünyaca ünlü bir uluslar arasý þirketin o dönemde rutin deðil diye arsenik taramasý yaptýrmadan suya kullanýlýr raporu verdiðini anlatarak, bugün yapýlmayan bu tahliller nedeniyle binlerce Bangladeþlinin vücutlarýnda lezyonlarla yaþadýðýný ve bunlarýn büyük bir bölümünün kanser olacaðýný bildiðini belirtti. Güler, yýllar içinde edindiði düþüncenin "devlet laboratuarlarýna" güvenmemek olduðunu, çünkü yýllarca birçok kez aldatýldýklarýnýn ortaya çýktýðýný ifade ederek, bugün özellikle bu konuda "hakem laboratuarlarýn" belirlenmesini talep etmek gerekliliðine dikkat çekti. Konuþmasýnda çevre mühendisleri ve biyologlar için sürekli övgüler düzen Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Çaðatay Güler, özellikle biyologlarýn doða konusunda "aþýrý" olmasý gerektiðini söyledi. Güler, bir hekim olarak bir çocuðun yaþamasý için gerekirse binlerce dönüm ormaný yakabileceðini anlatarak, iþte biyologlarýn öneminin burada ortaya çýktýðýný böyle bir durumda biyologun tampon olmasý gerektiðini belirtti. "Ýyi bir biyolog insan düþmaný olmalýdýr" diyen Güler, insan düþmaný olunmamasý halinde bunun sonuçlarýnýn doða ve çevre üzerinde yýkýcý olabileceðini söyledi. Çaðatay Güler, biyologlarýn bu baðlamda aþýr olmasýnýn önemine iþaret ederek, yýllar önce sýtma ile mücadele eden Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde herkesin "bataklýklarý kurutalým" konuþmasý yaparken bir biyolog milletvekilinin çýkýp, "Durun þu Ýtalyan'lar bataklýk kurutmaktan çekiniyor bir nedenini öðrenelim" demesinin önemli olduðunu belirtti. Güler, bu gibi kavramalarýn tek tek ele alýnarak atölye çalýþmalarýnda tartýþýlmasýnýn önemli olduðunu ifade ederek, diðer türlü her konunun tartýþýlmasýnýn kavram kargaþasýna neden olabileceðini söyledi. Konuþmasýnda ýsrarla çevre mühendisliðinin önemine iþaret eden Güler, dünyada bir çevre mühendisinin ortalama maaþýnýn 6 bin dolarken, Türkiye'de iþ bulayan, bu nedenle taksi þoförlüðü yapan çevrem mühendisleri bildiðini anlattý. Çaðatay Güler, geçmiþte bir yabancý firmanýn Türkiye'ye 12 ton zehir (kimyasal ilaç) sattýðýný, ayný firmanýn satýþ gerçekleþtikten sadece 20 gün sonra da bu ilacýn dünya genelinde kullanýmýný yasakladýðýný anlatarak, geri kalmýþ, geliþmekte olan ülkelerde bu tür satýþlar hatta deneysel ilaçlarýn bile kullanýldýðýný söyledi. Geliþmiþ ülkelerde herhangi bir alanýn ilaçlanmasýndan sonra ilaçlanan alana ne zaman girilebileceðinin belirlenerek alana giriþlerin bu süre içinde yasaklandýðýný (sürenin minimum 48 saat) vurgulayan Güler, "Bizde ise böyle bir denetleme yok. Bizde ilaçla ve git anlayýþý var. Bu ilaçlama yapýlýr ilaçlayanlar çeker gider biz de çoluk çocuk ilaçlanan yerlere gideriz uygulamasý var" diye konuþtu. HÜDAOÐLU Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) Baþkaný Suphi Hüdaoðlu ise konuþmasýnda çevre konulu atölye çalýþmasýna katýlanlara teþekkür etti. Hüdaoðlu, toplantýya katýlanlarýn konuþmadan önce kendilerini tanýtmasý ve konuyla ilgili görüþlerini aktarmasýný isteyerek, KTTB'nin bilimsel verilerle hareket ettiðini ve etmeye devam edeceðini ifade etti. Toplantýda "Böceklere Karþý Kullanýlan zehirler", "Gýdalarda Kullanýlan Zehirler" ile "Mevsimlik Ýþçi" konulu üç de kýsa metrajlý film gösterimi yapýldý. LTB VEZNELERÝ, EMLAK VERGÝSÝ ÝÇÝN CUMARTESÝ DE AÇIK OLACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Emlak Vergisi son ödeme tarihinin 1 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatýldýðýný ve veznelerinin cumartesi günü de açýk olacaðýný duyurdu. LTB'den yapýlan açýklamada, Emlak Vergisi ödeme süresinin yarýn dolacaðý ancak son ödeme tarihinin 1 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatýldýðý bildirildi. Lefkoþalýlarýn emlak vergilerini ödeyebilmeleri için LTB veznelerinin 29 Eylül Cumartesi günü arasýnda açýk olacaðý kaydedilen açýklamada, 1 Ekim'den sonraki ödemelerde gecikme faizi uygulanacaðý hatýrlatýldý. 100 ÇOCUÐA KÝTAP KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY), SOS Çocuk Köyü ve Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoðan Þubesi'nin talepleri doðrultusunda100'e yakýn çocuk için ilk ve orta dereceli okullarda okutulan muhtelif kitaplarý tedarik etti. SODAY Baþkaný Ahmet Yöntem, tedarik edilen kitaplarý SOS Çocuk Köyü ve Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoðan Þubesi'ne teslim etti. Yazýlý açýklamaya göre Yöntem, birçok insanýn yiyecek ekmeði bile zor bulduðu zamanlardan geçerken, kitaplara yüksek rakamlar verilmesinin güç olduðunun bilincinde olduklarýný söyledi. GÝRNE ZEYTÝN FESTÝVALÝ 2-7 EKÝM'DE Girne Belediyesi'nin bu yýl 11'sini düzenleyeceði Uluslararasý Girne Zeytin Festivali, 2-7 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Zeytin ve yan ürünleriyle Girne'nin turistik tanýtýmýnýn gerçekleþtirileceði festivalde bir çok kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Girne Belediyesi festivalle ilgili bugün saat 11.30'da Zeytinlik köyü muhtarlýk binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile bazý belediye meclisi ve festival komitesi üyeleri katýldý.

15 28 Eylül 2012 Cuma KÝRALIK BAHÇELÝ EV 3+1, Gelibolu bölgesi 5. Sok. No:1 * KÝRALIK APARTMAN DAÝRESÝ 240 metrekare, süper, 4 odalý, klimalý, eþyasýz * KÝRALIK DÜKKANLAR 150 metrekare, Gelibolu bölgesi, 3. Sok. No:5 (Doktor bitiþiði) MÜNHAL GÖKÇE MEDÝKAL Girne veya Lefkoþa þubelerimizde görevlendirmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip Personel istihdam edilecektir. Girne veya Lefkoþa civarý ikamet eden, ulaþým problemi olmayan. Üniversite veya dengi okul mezunu olmalýdýr. K.K.T.C. vatandaþý olmalý. Erkek adaylarýn askerlik görevini yapmýþ olmasý. Sürüþ ehliyetine sahip. 30 yaþ üzeri olmayan Kendine güvenen, sorumluluk alabilecek, Satýþ ve pazarlama kabiliyeti olup kalýcý iþ isteyen. ÞAHSEN 29 Eylül -01 Ekim 2012 tarihlerinde bir adet vesikalýk resim,diploma ve kimlik fotokopisi ile baþvuru kabul edilecektir. Gökçe Medikal Ltd. Girne Þubesi Tel : ve ORTAKÖY Þubesi Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg SATILIK ARAÇ 1971 model 1300 volkswagen marka araç satýlýktýr. Tel: KALKINMA BANKASI SERMAYESÝ 95 MÝLYON TL'YE ÇIKARILDI Kalkýnma Bankasý ve 2011 Yýllarý Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Toplantýda, bankanýn bu yýllar arasýndaki bilanço ve kar hesaplarý ve denetçiler raporlarý okunup tezekkür edilirken, bankanýn sermayesi 65 milyon TL'den 95 milyon TL'ye çýkarýldý. Kalkýnma Bankasý Konferans Salonu'nda yer alan toplantý, þehitler için yapýlan 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan divan baþkanlýðýnýn oluþturulmasýyla baþladý. Divan Baþkanlýðýna Kalkýnma Bankasý Yönetim Kurulu Asbaþkaný Aziz Kalçay getirilirken, katipliklerini, Kalkýnma Bankasý Genel Müdürü Ercan Ýbrahimoðlu ile genel müdür yardýmcýsý Fatma Kýnýþ yaptý. Genel kurul toplantýsýna Para Kambiyo Dairesi Müdürü Þifa Karahasanoðlu, denetçiler ve hukukçular da katýldý. YÖNETÝM KURULU RAPORLARI Kalkýnma Bankasý Genel Kurul Toplantýsýnda, 2009, 2010 ve 2011 Yönetim Kurulu Raporlarý da okundu. Divan Baþkaný Aziz Kalçay'ýn okuduðu faaliyet raporlarýna göre, 2009 yýlýnda turizm sektöründe 4 milyon 180 bin dolar yatýrým yapýlýrken, bu rakam 2010'da 3 milyon 352 bin dolara geriledi, 2011 yýlýnda 7 milyon 46 bin dolara çýktý. 3 yýlý kapsayan raporlarda, sanayi yatýrýmlarýnýn 2009'da 3 milyon 858 bin dolarken, 2010'da 2 milyon 565 bin dolara gerilediði, 2011'de ise 5 milyon 263 bin dolara çýktýðý belirtildi. Eðitime 2009'da 1 milyon 386 bin dolar, Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), talebinin Siyasi Partiler Yasasý'nýn deðiþmesi deðil, kaldýrýlmasý olduðunu açýkladý. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, Parti Meclisi Üyesi Alpay Durduran ile Yürütme Kurulu Üyesi Murat Kanatlý, Siyasi Partiler Yasasý ile Seçim ve Halkoylamasý Yasasý deðiþikliklerini hazýrlamak ve görüþmek için oluþturulan Meclis komitesinin dünkü toplantýsýna katýlarak YKP'nin bu iki yasayla ilgili görüþlerini iletti. Komite toplantýsýnda konuþan Durduran, çaðdaþ ülkelerde siyasi partiler yasasýnýn bulunmadýðýný, bu nedenle birinci taleplerinin mevcut yasanýn deðiþtirilmesi deðil, kaldýrýlmasý 2010'da 742 bin dolar, saðlýk sektörüne 2009'da 487 bin dolar, 2010'da 1 milyon 76 bin dolar yatýrým yapýlýrken, diðer sektörlere ise 2009'da 502 bin dolar, 2010'da 1 milyon 645 bin dolar, 2011'de de 1 milyon 731 bin dolar yatýrým yapýldý. Rapora göre, eðitim ile saðlýk sektöründe 2011 yýlýnda yatýrým yapýlmadý. Raporlarda, dünyada yaþanan küresel ekonomik krizin etkilerinin ülke ekonomisini de etkilediðine ve tüm sektörlerde genel bir daralma süreci yaþandýðýna dikkat çekilerek, bu dönemlerde bankanýn çeþitli sektörlere yönelik yatýrým ve iþletme kredileri ile finansman sunma hizmetlerine devam ettiði belirtildi. Turizm, Sanayi ve Saðlýk sektörlerinde Teþvik Belgeli yatýrýmlarýn kredilendirme faaliyetlerinin yaný sýra Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelere de (KOBÝ) finansman saðlandýðý belirtilen raporda, turizm, eko turizm, eðitim, KOBÝ, toplu taþýmacýlýk, Deniz Suyu Arýtma, Giriþimcilik ve Restorancýlýk yatýrýmlarý için kredi limitleri onaylanmasýna devam edildiðini kaydedildi. Bu baðlamda 2009 yýlýnda 120, 2010'da 80, 2011'de ise 63 proje onaylanýrken, kredilerin toplamý 54 milyon 97 bin 946 dolar oldu. Raporda, Kalkýnma Bankasý'nýn ülkedeki Turizm, Sanayi, Eðitim, Saðlýk ve diðer sektörlere yönelik hizmetlerini sürdürdüðü ve projelerin kredilendirilerek hayata geçmesine aracýlýk etmeye devam edeceði vurgulandý. Raporda, Kalkýnma Bankasý'na her türlü desteði saðlayan TC ve KKTC hükümetlerine de teþekkür edildi. YKP: TALEBÝMÝZ SÝYASÝ PARTÝLER YASASI'NIN DEÐÝÞMESÝ DEÐÝL KALDIRILMASI olduðunu söyledi. Var olan yasanýn ciddi kýsýtlamalar getirdiðini, eðer yasa kalacaksa bu kýsýtlamalarýn deðiþtirilmesi gerektiðini ifade ederek, siyasi partilerdeki demokrasinin güçlendirilmesi için önlemler alýnmasýný istedi. Durduran bu çerçevede geri çaðýrma gibi mekanizmalarla seçilenin kýsýtlama olmaksýzýn uzun süre koltukta kalmasýnýn önlenebileceðini kaydederek, üyenin siyasal yaþamýný her alanýndan anýnda müdahale edebilecek bir duruma getirilmesi gerektiðini de sözlerine ekledi. YKP açýklamasýnda, partinin Meclis komitesine sunduðu 10 maddelik görüþlerine de yer verildi. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þiltesiyle birlikte, mikrodalga fýrýn, 3 gözlü derin dondurucu, halý. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K.Kaymaklý'da 3+1 full yeni eþyalý daire 350 Stg. Yenikent'te kat yeni eþyalý daire. Yeniþehir'de 2+1 yeni eþyalý daire. Kermiya'da 3+1 eþyalý eþyasýz daireler. Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire. K.Kaymaklý'da bahçeli garajlý full extralý villa. Yenikent'te 2 evlek 200 ayakkare Türk malý arsa. Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

16 Naklen yayýn protokolü imzalanýyor Futbolda sezonu Telsim Süper Lig naklen yayýn protokolü imza töreni bugün saat 10.00'da BRT Kurumu tesislerinde gerçekleþecek. KTFF Eðitim-Üst Kurulu Baþkaný Mustafa Borataþ'a baðlý olarak çalýþacak olan bölge alt-yapý antrenörlerin imza töreni ise, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantý Salonu'nda saat 11.00'da gerçekleþecek. Gece maçý ile baþlýyoruz n Süper Ligin açýlýþ maçý Çetinkaya-Lapta arasýnda oynanacak. Atatürk Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak olan karþýlaþmayý Osman Özpaþa yönetecek HAFANIN MAÇLARI VE HAKEMLER: Telsim Süper Lig Bugün Saat Çetinkaya-Lapta: Osman Özpaþa Telsim Birinci Lig 29 Eylül Cumartesi Doðan Türk Birliði-Cihangir: Serkan Þimþek Yenicami-.Kaymaklý: Fehim Dayý Göçmenköy-Bostancý Baðcýl: Gökhan Koþer 30 Eylul Pazar HamitköySerdarlý: Kerem Eran Maðusa T.G.-Türk Ocaðý: Mehmet Sezener Gençlik Gücü-Lefke: Serdar Bilgimer Bugün Saat 20:00 Orduspor-Galatasaray 29 Eylül Cumartesi Saat 17:00 Bursaspor-Gaziantepspor Saat 19:00 Kasýmpaþa-Fenerbahçe Saat 19:00 Akhisar Bld.-KDÇ Karabükspor 30 Eylül Pazar Saat 16:00 Eskiþehirspor-Ýstanbul Bld. Saat 19:00 Trabzonspor-Mersin Ýdman Y. Saat 19:00 Antalya- Elazýðspor Saat 20:00 Gençlerbirliði-Kayserispor 1 Ekim Pazartesi Saat 20:00 Beþiktaþ-Sivasspor ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Necati ÖZSOY Memleketimde futbol baþlarken... Telsim Süper Ligi'nde sezonu start alýyor. Uzun bir aradan sonra ülkemizde futbol heyecaný yeniden baþlayacak. Süper Lig'de açýlýþ karþýlaþmasý Atatürk Stadý'nda gece maçý olacak. Geçen yýlýn þampiyonu Çetinkaya ile Lapta takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Saat 19.00'da baþlayacak olan bu karþýlaþamayý Osman Özpaþa yönetecek. Geçtiðimiz hafta Cihangir Sahasýnda Oynanan Süper Kupa finalinde Doðan Türk Birliðini farklý maðlup ederek þampiyon olan Çetinkaya büyük bir moral bulmuþtu. Lige iyi hazýrlanan Lapta takýmý da Hüseyin Cantürk yönetiminde ilk maçýnda baþkentten puan almak istiyor. Spor Toto Süper Ligi Gün Iþýðýnda 29 Eylül Cumartesi Yalova-Ozanköy: Serkan Durmaz Mormenekþe-Yeni Boðaziçi: Savaþ Tilki Tatlýsu-Türkmenköy: Olkan Özyanýk 30 Eylül Pazar Gönyeli-Görneç: Alkýn Gedikoðlu Düzkaya-Dumlupýnar: Irmak Emin Binatlý-Vadili: Hakan Muhtaroðlu Gençler Birliði-Esentepe: Ecvet Kanatlý Göçer yuvaya döndü n Geçtiðimiz sezon attýðý gollerle Hamitköy'ün Telsim Süper Lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ýbrahim Göçer yeniden eski takýmýnýn antrenmanlarýna çýkmaya baþladý... Telsim Süper Lig ekibi Hamitköy, geçen sezon kadrosunda bulunan eski golcüsü Ýbrahim Göçer ile yeniden anlaþmaya vardý. Geçtiðimiz sezon attýðý gollerle Hamitköy'ün Süper Lige çýkmasýnda pay sahibi olan Göçer sezonun bitiminden sonra uzun bir süre Türkiye'ye gitmiþ ve ülkeye dönüþünde de çeþitli kulüplerle transferi için görüþmüþtü. Ýbrahim Göçer yaptýðý transfer görüþmelerinden istediði sonucu alamayýnca yeniden eski takýmý Hamitköy ile anlaþarak bu sezon da Hamitköy formasý giyecek. Bu arada Hamitköy'ün bu hafta sonu yapacaðý Serdarlý karþýlaþmasýndan önce forvet oyuncularý Cemre ve Metin'in cezalý, Kenneth'in ise sakat olmasý nedeniyle Ýbrahim Göçer'in 18 kiþilik kadroda yer alacaðý öðrenildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Futbola o kadar sevdalý ve baðlý bir toplumuk ki kendi ülkemizde baþlayacak olan futbol için tüyü kýbýldayan tek bir kiþi bile yok. Ama Türkiye, Avrupa, hatta Güney Kýbrýs liglerini büyük bir heyecan ile takip edip futbolu oralarda tartýþabiliyoruz. Sosyal medyada bile Türkiye takýmlarý ile daha 5 haftalýk sürede inanýlmaz tartýþmalar ve futbol heyecaný yaþadýk. Ülkemizde futbol sezonu bu akþam Çetinkaya-Lapta karþýlaþmasý ile Atatürk Stadý'nda gece maçý olarak baþlayacak. Yine futbolu takip etmeye baþlayacaðýz. Futbolcular yakýnlarý, yöneticiler, zorunlu görevli olan polis ve basýn mensuplarý ve çok az sayýda kalan eski futbolcularýmýzdan bir kaçý. Yine hafta sonlarý futbol maçlarýmýzý izleyeceðiz. Boþ tribünlerde yine sýkýntýlý haftalara adým atacaðýz. Spor Dairesi'nin iþine bakýn? Yarýn ve Pazar günü maçlarýn baþlamasý ile sahalarda neler eksik, tribünlerde, soyunma odalarýnda, hakem odalarýnda herþey dört dörtlük mü göreceðiz. Çim ve sentetik zeminler ne alemde ilk düþen yaðmurlardan sonra ne kadar bakým altýnda olduklarýný göreceðiz. Bir çok sahanýn zeminin erken zamanda fire vereceðinden eminim. Çünkü gerekli bakýmlarýn tam olarak yapýlmadýðýný biliyorum. Spor Dairesi bu konuda zaman ayýracak fýrsat pek bulamadý. O kadar yoðun bir tempoda ülke sporu ile uðraþýyorlar ki herþeyi hallettiler Atatürk Stadý'ndaki Spor Yazarlarý Derneði binasýnýn sahaya olan basýn giriþini bile kapatmak için bir hafta uðraþtýlar. Ýhalesiz ahbap çavuþ iþi tribün altlarýna kantin verip, yýllardýr hizmet veren kapýlarý kapatmayý bile görev edindiler. Dedik ya o kadar yoðun bir tempoda uðraþýyorlar ki ülke sporu için bir bu iþi de halletmeyi görev edindiler. Hedefsiz nereye kadar? Neyse konumuz futbol. Süper Lig'de takýmlar için deðiþik bir þey yok. Ligde herhangibir büyük hedef olmadýðýndan futbolcular kulüplerinden maaþlarýný aldýðý sürece sahalara çýkýp maçlarýný oynayacaklar. Belli ki kadrosunu zenginleþtiren 4 takým yine zirveye oynayacak. Çetinkaya, Kaymaklý, Yenicami, Bostancý Baðcýl þampiyonluðu zorlayacaklar. Lefke, Cihangir ve Doðan Türk Birliði'nin de üst sýralarý zorlayacaðýný düþünüyorum. Bu yýl zirve kadar kümede kalma için de büyük bir yarýþ olacak. Çünkü lige geç hazýrlanan, kadrosunu güçlendiremeyen takým çok. Göçmenköy, Maðusa Türk Gücü, Hamitköy ve Türk Ocaðý'nýn iþi zor. Lapta, Gençlik Gücü ve Serdarlý daha iyi bir kadroya sahip olduklarýndan daha iyi görünüyorlar. Bu takýmlar içinde lige motive olabilen, sorun yaþamayan takýmlar ligde kalmayý baþarabilecekler. Tüm takýmlarýmýza baþarýlar diliyorum.. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ Bodrum daki turizmciler booking.com un durdurulması karşısında isyan etti. Toplantı yapan turizmciler Tursab ın turizme ihanet ettiğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tokay ile Emirkaný hapiste, ancak "asýl suçlular dýþarýda" diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hala hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı