TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI"

Transkript

1 TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Murat KIYILAR IÜ Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal Dr. Ergün EROGLU IÜ Isletme Fakültes Saysal Yöntemler Anablm Dal ÖZET Bu makalede, tek endeks modelnn tantlmas ve modeln Istanbul Menkul Kymetler Borsasnda uygulanmas amaçlanmaktadr. Çalsmada Ocak 004 tarhnde IMKB Ulusal 30 Endeks kapsamnda bulunan hsse senetlernn Ocak Aralk 003 dönemndek (br yl) düzeltlms getrler kullanlarak tek endeks model le br portföye olusturulmus, portföyün getrs ve rsk hesaplanmstr. Daha sonra sübektf krterlerle optmum portföyde bulunan hsse senetlernden 4 farkl portföy olusturulmus, olusturulan bu portföylern rskler ve getrler hesaplanms, rsk-getr dyagram çzlms ve tek endeks model kullanlarak elde edlms olan optmum portföyle karslastrlmstr. Sonuçlar, tek endeks model le seçlen portföyün, sübektf krterlere göre olusturulan portföylere göre daha etkn oldugunu göstermstr. ANAHTAR KELIMELER: Tek Endeks Model, Portföy Seçm, Optmum Portföy, Portföy Performans Endeks SINGLE INDEX MODEL AND APPLICATION OF THE MODEL AT ISTANBUL STOCK EXCHANGE ABSTRACT In ths paper, ntroducng sngle ndex model and makng a practce on Istanbul Stock Exchange are amed. In the study, a portfolo was chosen by usng the adusted returns over the perod of January 003 and December 003 (one year) of the companes at ISE 30 Index on January nd 004, and the rsk and the return of the portfolo were calculated. Then, 4 dfferent Electronc copy avalable at:

2 portfolos were formed by usng subectve crtera, the rsks and the returns of the portfolo were calculated, the rsk-return dagram was drawn and compared wth the portfolo determned by sngle ndex model. The results show that the portfolo obtaned by sngle ndex model s more effcent than the other portfolos. KEYWORDS: Sngle Index Model, Portfolo Choce, Optmum Portfolo, Portfolo Performance Index GIRIS Modern portföy kuramnn amac, yatrmcya çok saydak yatrm alternatfler arasndan kend optmum portföyünü olusturablmesn saglayacak yollar göstermektr. Bunlardan brs de, bell br ver rsk sevyesnde maksmum getry (ya da bell br ver getr sevyesnde mnmum rsk) elde etmenn yolunu gösteren Markowtz n portföy modeldr (Konuralp, 001, s:4). Optmum portföyü olusturablmek çn, baz blglere gereksnm vardr. Bu blgler asagdak gb fade edleblr (Ceylan ve Korkmaz, 1993, s:19): 1. Portföye alnacak her br menkul kymetn beklenen getrsnn hesaplanmas,. Portföye alnacak her br menkul kymetn varyans veya standart sapmasnn hesaplanmas, 3. Portföye greblecek bütün menkul kymetler kser kser ele alndgnda kovaryanslar veya aralarndak korelasyon katsaylarnn hesaplanmas gerekmektedr. Modern Portföy Teorsnn temeln olusturan ortalama-varyans analzne göre etkn snr üzernden seçlecek portföyler bell rsk düzeylernde en fazla beklenen getrye sahp olacaklardr (Özçam, 1987, s:38). Bu model çerçevesnde karar vereblmek çn yatrmc, tek tek bütün hsse senetlernn beklenen getrlern, standart sapmalarn ve en önemls söz konusu hsse senetler arasndak kovaryanslar hesaplamak durumundadr (Konuralp, 001, s:4). Örnegn, yatrmcnn IMKB 30 Endeksne dahl hsse senetler üzernde analz yaptgn düsünelm. Yatrmcnn yapmas gereken ver tahmn says n=30 adet beklenen getr, n=30 adet standart sapma, ve n(n-1)/ = 435 adet kovaryans tahmn, olmak üzere, toplam 495 adettr. IMKB 100 Endeksne dahl hsse senetler üzernde analz yapldgn düsünürsek; yatrmcnn yapmas gereken ver tahmn says n=100 adet beklenen getr, n=100 adet standart sapma, ve n(n-1)/ = adet kovaryans tahmn, olmak üzere, toplam 5150 adet Electronc copy avalable at:

3 bulacaktr. Yne yatrmcnn analz yaptg hsse sened saysnn IMKB de slem gören hsse sened says kadar oldugunu (yaklask 300 adet) kabul edersek, n=300 adet beklenen getr, n=300 adet standart sapma, ve n(n-1)/ = adet kovaryans tahmn, olmak üzere, toplam adet ver tahmn yapmak zorunda kalacagn söyleyeblrz. Hele k, NYSE de slem gören hsse sened says adet cvarnda oldugu göz önüne alnrsa, tahmn yapmak durumundayz (Bode ve dg., 1996, s:67). Görüldügü gb hsse sened says arttkça hesaplanmas gereken ver aded üstel olarak artmaktadr. Bu durumda mantkl olarak söyle br soru sorulablr. Iy br portföy olusturma mkann koruyarak, daha az blg gerektren br model kurulablr m? Bu konuda çok çalsma yaplms ve çestl varsaymlar altnda modeller gelstrlmstr (Ertuna, 1991, s: ). Bahsedlen bu zorluklarn haffletlmes amacyla k uygulamaya gdlmektedr. Bunlar endeks modeller ve ortalama teknklerdr. Endeks modellernde hsse senetler getrler arasndak korelasyonlar yerne her br hsse sened getrsnn pyasa ortalama getrs (pyasa rsk) le olan beta katsays (tek endeks model) veya buna ek olarak sektörel ve dger unsurlarla olan beta katsaylar (çoklu endeks modeller) kullanlmaktadr. Ortalama teknklernde se geçmste gerçeklesen ortalama korelasyon katsaylarnn gelecekte de geçerl olacag veya sektörler arasnda hesaplanan ortalama korelasyon katsaylarnn bu sektörlere at her çft hsse sened getrler çn de geçerl olacag gb varsaymlara dayanlmaktadr (Özçam, 1987, s:38). 1. TEK ENDEKS MODELI 1.1. Tek Endeks Model Tanm, Varsaymlar ve Degskenler Ilk defa Sharpe tarafndan ortaya atlan tek endeks model yatrmcnn kend optmum portföyünü olusturmas çn farkl br yol önermektedr. Sharpe, (Markowtz modelnde oldugu gb) tek tek hsse senetlernn rsklern ölçmek yerne, pazarn toplam rskn ölçmey önermstr. Pazarn rsk, portföy çndek hsse sened saysndan bagmsz oldugu çn, daha az sayda ver tahmn le optmum portföye ulasmak mümkün olmaktadr (Konuralp, 001, s:4). Sharpe, bütün menkul kymetlerle pyasa arasnda dogrusal br lsk oldugunu ve bu lsknn bast dogrusal regresyon modelyle fade edleblecegn öne sürmüstür (Prasad and Tsa, 001, p:81-831). Modelde, br tek menkul kymetn getrs le br endeks arasndak dogrusal lsk, pyasa portföyü le herhang br menkul kymetn getrs arasndak lskdr (Uzuner, 00, s:11). 3

4 Tek endeks modelnde br hsse senednn getrs le pyasa endeks arasnda dogrusal lsknn varlg ler sürülmektedr (Çtak, 1999, s:4). Bu lsk matematksel olarak asagdak gb fade edleblr (Elton ve Gruber, 1987, s:98): R = α + β R + e ( 1 ) M R : hsse senednn gerçeklesen getrs R M : Pyasa endeksnn getrs β : hsse senednn pyasa getrs le olan lsksn gösteren katsay e : Hata term Bu modelde hsse sened getrlernn beklenen degerlern, varyanslarn ve kovaryanslarn veren formüller (Elton ve Gruber, 1987, s:100); E R ) = α + β E( R ) ( ) ( M = β + ( 3 ) M M e = β β ( 4 ) seklndedr. Varyans estlgnden görüldügü gb hsse senetlernn rsk pyasayla lgl (sstematk) rsk fade eden β termnden ve hsse senetlernn M kendlerne has (sstematk olmayan) rskn fade eden e termlernden olusmaktadr. Böylece n hsse senednden olusan br portföyün beklenen getr ve rskn hesaplayablmek çn α, β, e ve E ( R M ) lerden olusan 3n+ parametreye htyaç duyulmaktadr (Özçam, 1987, s:39). 150 ve 50 hsse sened çn bu say 45 ve 75 dr. Tek endeks model le yaplan bastlestrmeden önce ayn sayda hsse senednden olusan br portföyün getr ve rsknn (dolaysyla da etkn snrn) hesaplanmasnda gerekl olan parametre saysnn toplamda ve oldugu dkkate alnrsa, model sayesnde öneml sayda slem yükünün azaldg anlaslablr (Elton ve Gruber, 1987, s:103). Tek endeks model kullanldgnda önce her menkul deger çn beta degernn hesap edlmes gerekr. Regresyon yöntemnn formüllernden 4

5 yararlanarak β menkul kymetn getrsyle pyasa getrs arasndak kovaryans, pyasa getrsnn varyansna bölünerek bulunur. T [( Rt Rt) ( Rmt Rmt)] Covm t= 1 β = = ( 5 ) T m ( R R ) t= 1 mt 1.. Tek Endeks Modelne Göre Optmum Portföyün Olusturulma Yöntem Elton ve Gruber (1987, baknz s: ) optmum portföylern olusturulmasnda tek endeks modelne dayanan br teknk önermektedr. Optmum portföy kurulma sürec, portföye alnacak hsse senetlerne lskn tek br karar krter getrldgnde oldukça kolaylasacaktr. Optmum portföyün kurulmasnda tek endeks model kullanldgnda böyle br krtern gelstrlmes çn gerekl olan verler modelden saglanablecektr. Önerlen yaklasmda portföye dahl edlecek hsse senetlernn belrlenmesnde temel krter olarak, her br hsse senednn rsksz faz orannn üzerndek getrsnn endeks modelndek beta katsaysna oran kullanlmaktadr. Fazla getr, hsse senednn beklenen getrs le rsksz faz oran (örnegn hazne bonosu faz) arasndak farka esttr. Fazla Getr/ β Katsays na oran, sstematk rskn her brm çn hsse senednn ek getrsn ölçmektedr (Uzuner, 00, s:149). Oran matematksel olarak asagdak gb fade edlr (Elton ve Gruber, 1987, s:149) (Özdemr ve Gresunlu, 1995, s:61-67): mt S R R F = ( 6 ) β R : hsse senednn beklenen getrs R F : Rsksz faz oran β : Sstematk rsk katsays (hsse sened getrsnn pyasa getrsndek yüzde degsme göre gösterdg degsm) Böylece tek endeks model çerçevesnde herhang br hsse senednn portföye alnablrlg bu katsaynn büyüklügüne bagl olacaktr (Özçam, Mustafa, s.40). Hsse senetler bu orana dayanlarak portföye alnmak çn sralanacaklardr. Bu oran çn belrl br esk deger tespt edldgnde, bu 5

6 degern üzerndek oran degerler bulunan hsse senetler portföye dahl edlecektr (Hasb Uzuner s.3). Katsaynn degerlendrlmes se tek br snr oranna, C, (cut-off-rate) göre yaplacak ve S > C sartn saglayan bütün hsse senetler portföye dahl edlecek, dger hsse senetler se dahl edlmeyecektr (veya açga sats mkan varsa açga satlacaktr) (Özçam, 1987, s:40). Buraya kadar anlatlan optmum portföy olusturma kurallar k temel baslk altnda özetleneblr. 1. Hsse senetlernn S oranna göre sralanmas,. S oran, kestrm oranndan ( C ) büyük hsse senetlernn portföye dahl edlmes. Kestrm oran C, portföye alnacak hsse senetler çn br referans noktas teskl edecektr. Eger hsse senednn S oran C dan büyük se hsse sened portföye dahl edlecek, aks durumda se portföy blesmnden çkarlacaktr (Uzuner, 00, s:3). C n belrlenmesnde se öncelkle en yüksek S ye sahp hsse senetlernden en küçük S ye sahp hsse senetlerne dogru brer brer hsse senetler portföye dahl edlerek her asamada asagdak formüle dayanlarak hesaplanan degerlere göre br endeks olusturulacaktr (Özçam, 1987, s.40). C = n m = 1 1+ ( R R ) n m = 1 F e β e β ( 7 ) m : Pyasa endeksnn varyans e : hsse senednn sstematk olmayan rsk, pyasa endeksnden bagmsz olarak gösterdg hareketn varyans (Bu deger tek endeks modelndek hata termlernn (e) kareler toplamnn örnek saysna bölünmes le hesaplanmaktadr.) C deger optmum portföyde yer alan menkul kymetlere at verlerden yararlanarak hesaplanablr. Ancak optmum portföyün olusturulablmes çn, gerekl olan C degern temsl eden br C degernn hesaplanmas 6

7 C degernn hesaplanmasnda hsse senednn optmum portföye gerekr. dahl br hsse sened oldugu varsaym yaplacaktr. Portföye yen hsse sened dahl edlerek hesaplanan C degernde düsme oldugu asamada C deger bulunmus olacak ve optmum portföy bu düsme oluncaya kadar portföye dahl edlen hsse senetlernden olusacaktr. Her br hsse senednn optmum portföydek oran (agrlg) se, X Z = p Z = 1 Z β R R = F C e β ( 8 ) ( 9 ) X : Optmum portföye dahl edlen her br hsse senednn portföydek oran (agrlg) = 1,,. p formüller araclgyla bulunacaktr (Öncelkle Z degerler hesaplanacak daha sonra bunlar X denklemnde kullanlacaktr) (Özçam, 1987, s:40-41). Tek endeks modelne dayanlarak yaplan optmum portföy seçm dogrudan FVDM nn denklem alnarak yaplan seçmle benzer esaslara dayanmaktadr. Ik yaklasm da beklenen (veya ortalama) getrlern β katsays le lsksn dkkate almakta, ancak tek endeks modelnde hesaplanan β katsays dogrudan R le lskl ken FVDM nn standart formunda M R RF le lskl olmaktadr (Ates, Ç. 001, s:60).. ARASTIRMA: TEK ENDEKS MODELININ IMKB 30 ENDEKSI ÜZERINDE UYGULANMASI.1. Arastrmann Amac, Hpotez Arastrmann amac Sharpe n tek endeks model kullanlarak IMKB Ulusal-30 Endeks kapsamndak hsse senetlernden rsk ve getr açsndan etkn br portföy olusturmak, portföye gren hsse senetler çn agrlklar hesaplamak, yüksek getrye, düsük rske sahp veya degskenlkler düsük olan hsse senetlernden farkl agrlklar verlerek olusturulan çok saydak 7

8 dger portföylerle tek endeks model le seçlen portföyü kyaslamaktr. Arastrmann hpotez, tek endeks model le belrlenen portföy, rsk ve getr açsndan sübektf krterlerle olusturulan portföylere göre daha etkndr... Arastrma Model, Kst ve Varsaymlar Arastrma model çn Sharpe n Tek Endeks Model kullanlmaktadr. Arastrmann amac gereg, IMKB Ulusal-30 Endeks çersnden seçlecek optmum portföyün belrlenmes çn gerekl olan verler, 0/01/004 tarh tbaryla IMKB Ulusal-30 Endeksn olusturan frmalar ve bu frmalarn 0/01/003-31/1/003 tarhler arasndak günlük düzeltlms kapans fyatlardr. Pazar endeks olarak, pazar temsl gücü en yüksek olan IMKB- Ulusal 100 Endeks seçlmstr. Pyasa rsksz faz oran olarak 0/01/003 günü olusan bono faz alnmstr..3. Tek Endeks Model le Portföye Grecek Hsselern Seçm Tek Endeks Model le optmum portföye grecek hsse senetlernn seçm çn asagdak slem sras uygulanr (Tablo 1): 1. IMKB Ulusal-30 Endeksn olusturan frmalarn 0/01/003-31/1/003 tarhler arasndak günlük düzeltlms fyat kapanslar kullanlarak, her br hsse sened çn ortalama getrler ve standard sapmalarn bulunmas,. Rsksz faz orannn seçlmes, (0/01/004 günü rsksz faz oran; R F = 0,59 ) 3. Her br hsse senednn günlük getrler le IMKB Ulusal-100 Endeks günlük getrler arasnda regresyon analz yaplarak alfa (α ), beta (β ) ve e = Var e degerlernn hesap edlmes, 4. (6) estlg kullanlarak S degerlernn hesaplanmas, 5. (7) estlg kullanlarak C krtk degerlernn hesap edlmes, 6. S ve C degerler büyüklük açsndan kyaslanarak, optmum portföye grecek hsse senetlernn seçlme karar,.4. Optmum Portföyün Getrs ve Rsk Optmum portföyü olusturmak çn tek endeks model slem sras asagdak gbdr (Tablo ): 1. Tablo 1 sonuçlarna göre portföye gren hsse senetlernn getrlerne göre sraya sokulmas, 8

9 Tablo 1 : Tek Endeks Model le Portföye Grecek Hsselern Seçm HISSE R SENEDI R α β R f e C Karar β R AKBNK 0,0033 0,03 9,7 0, ,09 0,0006 0,0047 0,00186 Grer AKENR 0,0007 0,050 36,7-0, ,83 0, , ,00116 Grmez AKSA 0,0011 0,048 3, -0, ,81 0, , ,00100 Grmez AKGRT 0,0040 0,0314 7,8 0, ,97 0, , ,00140 Grer ALARK 0,003 0,088 8,9 0, ,93 0,0006 0,0078 0,00164 Grer ARCLK 0,007 0,0335 1,6-0,0006 1,11 0, , ,00167 Grer BEKO 0,001 0, ,9-0, ,07 0,0003 0, ,0016 Grmez DOHOL 0,0038 0,039 10,3 0,0001 1,39 0,0007 0,007 0,00175 Grer DYHOL 0,0050 0,0391 7,8 0, ,1 0, , ,00187 Grer ENKAI 0,007 0,055 9,3 0, ,6 0, , ,00191 Grer EREGL 0,0041 0,0311 7,5 0, ,05 0,0005 0, ,0005 Grer FINBN 0,0041 0,0354 8,7 0,0010 1,16 0, ,0097 0,001 Grer FROTO 0,0044 0,09 6,7 0,0005 0,89 0, ,0043 0,00 Grer GARAN 0,0034 0, ,5 0, ,5 0,0004 0,0019 0,00 Grmez HURGZ 0,003 0, ,6 0, ,07 0, ,0036 0,003 Grer IHLAS 0,0019 0,0399 1,5 0, ,93 0, ,0013 0,001 Grmez ISCTR 0,0040 0,0365 9,1 0, ,31 0,0001 0,0056 0,006 Grer KCHOL 0,005 0,0303 1, -0, ,07 0, , ,001 Grmez MIGRS 0,0016 0,049 15,5-0, ,75 0,0005 0, ,0018 Grmez NETAS 0,006 0,091 11,3-0,0000 0,98 0,000 0, ,0017 Grmez PTOFS 0,000 0, ,4-0,0004 0,85 0, , ,0015 Grmez SAHOL 0,0031 0,0309 9,9 0,0008 1,08 0, ,0030 0,0016 Grer SISE 0,007 0,090 10,7 0, ,98 0,000 0,001 0,0016 Grmez TNSAS 0,006 0,035 1,5 0, ,97 0, ,0003 0,0016 Grmez TOASO 0,0040 0,0314 7,8 0, ,04 0,0009 0,0038 0,000 Grer TRKCM 0,003 0,061 11, 0, ,8 0,0005 0,0008 0,000 Grmez TCELL 0,0018 0,098 16,7-0, ,9 0, ,0016 0,0017 Grmez TUPRS 0,003 0, , -0,0007 0,97 0,0009 0, ,0016 Grmez VESTL 0,009 0,08 9,7 0, ,97 0, ,0034 0,0017 Grer YKBNK 0,0033 0, ,4 0,0001 1, 0, ,001 0,0017 Grer C = 0,006 9

10 . (9) estlg kullanlarak Z degerlernn hesap edlmes ve bu degerlern toplamnn ( p Z = 1 ) bulunmas, 3. (8) estlg kullanlarak optmum portföye gren hsse senetlernn agrlklarnn bulunmas ( X degerlernn hesap edlmes), 4. Portföye gren hsselern getrler le agrlklarnn çarpmlar alnarak portföy getrsnn hesab, 5. Optmum portföy varyansnn ve standard sapmasnn (portföy rsknn) hesab. Tablo : Tek Endeks Model le Olusturulan Portföye Gren Hsselern Agrlklarnn Bulunmas, Optmum Portföyün Getr ve Rsknn Hesab HISSE β R Z X SENEDI + X P R R P e m DYHOL 0,0050 7,85 4,60 0,059 0,0009 0, ,0034 0, FROTO 0,0044 6,65 7,46 0,095 0, , ,0090 0, EREGL 0,0041 7,53 8,14 0,104 0, , ,0108 0, FINBN 0,0041 8,70 4,84 0,06 0,0005 0,0015 0,0038 0, AKGRT 0,0040 7,78 5,53 0,070 0,0008 0, ,0050 0, TOASO 0,0040 7,80 6,83 0,087 0, , ,0076 0, ISCTR 0,0040 9,15 7,1 0,09 0, , ,0085 0, DOHOL 0, ,35 4,51 0,058 0,000 0, ,0033 0, AKBNK 0, ,37,16 0,07 0, , ,0008 0, ALARK 0,0033 9,67 4,55 0,058 0, , ,0034 0, HURGZ 0,003 8,9 5,00 0,064 0,0001 0, ,0041 0, SAHOL 0,003 10,59,80 0,036 0, ,0011 0,0013 0, VESTL 0,0031 9,87 5,4 0,067 0,0001 0, ,0045 0, ENKAI 0,009 9,75 4,9 0,063 0, , ,0039 0, SISE 0,007 9,34 3,10 0,039 0, , ,0016 0, ARCLK 0,007 1,57 1,54 0,00 0, ,0011 0,0004 0, TOPLAM 78,4 1,00 0,00376 P p = 1 Z p Z = 1 p R P = 1 0,677 0,00867 P 10

11 Tablo 1 ve Tablo de yaplms olan hesaplar sonucunda, tek endeks model le belrlenen portföyün getrs R P = 0,00376, rsk se P = 0,00867 olarak bulunmustur..5. Sübektf Olarak Olusturulan Portföyler Burada tek endeks modelyle olusturulan portföyün etknlgnn karslastrlablmes çn; çestl yatrmclarn sübektf krterlerne (rsk ve getr terchler) göre rasgele portföyler olusturulmakta ve bu olusturulan portföylern getr ve rskler hesaplanmaktadr. Portföy performansnn degerlendrlmes ve brbrleryle karslastrlablmes çn, Wllam F. Sharpe (Sharpe, 1967, p:76-84) ve Jack Treynor (Treynor, 1965, p:63-75) kend endekslern, S T P P = Rsk Prm Toplam Rsk RP R = Rsk Prm RP R = = Sstematk Rsk β P F P F formüller le belrlemslerdr. Herhang br portföyün olusturulmas srasnda hang hsse senednden ne oranlarda alnmas gerektg sorusu, bu portföyler olustururken sorun teskl eder. Gerçekç br yatrmc portföyünü belrlerken gels güzel olarak seçmemel, kend yatrm stratelerne ve terchlerne göre belrl sübektf krterler altnda bu oranlar belrlemeldr. Dogaldr k her yatrmcnn rsk ve getr terch farkl olacaktr. Sübektf Olarak Olusturulan Portföyler: 1. Getrs en yüksek k hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. Olusturulan portföyde hsse senetlernn yenden agrlklandrlmas slem: Hsse Sened Optmum Portföydek Agrlk Yen Agrlk DYHOL X 1 = 0,059 X 1 / ΣX = 0,383 FROTO X = 0,095 X 1 / ΣX = 0,617 TOPLAM ΣX = 0,154 ΣX = 1,00 11

12 . Getrs en yüksek üç hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 3. Getrs en yüksek dört hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 4. Getrs en yüksek sekz hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 5. Getrs en yüksek k hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 6. Getrs en yüksek üç hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 7. Getrs en yüksek dört hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 8. Getrs en yüksek sekz hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 9. Rsk en düsük k hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 10. Rsk en düsük üç hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 11. Rsk en düsük dört hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 1. Rsk en düsük sekz hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 13. Rsk en düsük k hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 14. Rsk en düsük üç hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 15. Rsk en düsük dört hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 16. Rsk en düsük sekz hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 1

13 17. Degskenlk katsays en küçük k hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 18. Degskenlk katsays en küçük üç hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 19. Degskenlk katsays en küçük dört hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 0. Degskenlk katsays en küçük sekz hsse senednn optmum portföydek agrlklarnn toplam br (veya %100) olacak seklde, yenden agrlklandrlmas le olusturulan portföy. 1. Degskenlk katsays en küçük olan k hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur.. Degskenlk katsays en küçük olan üç hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 3. Degskenlk katsays en küçük olan dört hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. 4. Degskenlk katsays en küçük olan 8 hsse senednden est agrlklarda portföy olusturulmustur. Yukarda belrtlen sübektf krterlere benzer seklde yatrmclar tarafndan snrsz sayda portföy olusturulablr. Burada olusturulan portföylerde degskenlk katsays önem arz etmektedr. Degskenlk katsays, br brm getrye kars katlanlan rsk fade etmektedr..6. Tek Endeks Model le Olusturulan Portföyün, Sübektf Krterlerle Olusturulan Portföylerle Karslastrlmas Çok sayda hsse sened çeren br pyasada, hsse senetlerne degsk agrlklar verlmesyle, snrsz sayda portföy olusturulablr. Tek endeks model le olusturulmus portföyle, sübektf krterlere göre olusturulmus dger portföylern getr ve rskler Tablo 3 te verlms ve Sekl 1 de rskgetr daglma dyagramlar çzlmstr. Tablo 3 dek son k sütun ncelendgnde, tek endeks model le olusturulan portföye lskn Sharpe ve Treynor endeks degerlernn, sübektf krterlere göre seçlms dger portföylere at degerlere göre daha büyük oldugu, degskenlk katsaysnn se daha küçük oldugu görülmektedr. 13

14 Tablo 3 : Sübektf Krterlerle Belrlenen Portföylern Getr ve Rskler PORTFÖYLER P R SHARPE TREYNOR P P P ENDEKSI ENDEKSI PORTFÖY E 0, ,00376,30 0,3615 0,009 PORTFÖY 1 0,0344 0,0046 5,08 0,1701 0,0043 PORTFÖY 0, ,0044 4,5 0,017 0,005 PORTFÖY 3 0, , ,8 0,38 0,0057 PORTFÖY 4 0,0104 0,00417,89 0,935 0,0075 PORTFÖY 5 0,0441 0, ,1 0,166 0,004 PORTFÖY 6 0, , ,9 0,006 0,0051 PORTFÖY 7 0, , ,86 0,18 0,0057 PORTFÖY 8 0,0115 0,00418,91 0,919 0,0075 PORTFÖY 9 0, ,0083 7,04 0,1104 0,008 PORTFÖY 10 0,0165 0,0098 5,54 0,144 0,0036 PORTFÖY 11 0, , ,8 0,1917 0,0049 PORTFÖY 1 0, ,00371,98 0,789 0,0071 PORTFÖY 13 0, ,0081 6,76 0,1147 0,009 PORTFÖY 14 0, ,0095 5,39 0,1459 0,0037 PORTFÖY 15 0, , , 0,1917 0,0049 PORTFÖY 16 0, ,00357,93 0,806 0,007 PORTFÖY 17 0,0143 0,0046 5,03 0,169 0,0043 PORTFÖY 18 0, ,0040 4,5 0,001 0,0051 PORTFÖY 19 0, , ,73 0,74 0,0058 PORTFÖY 0 0, ,00411,86 0,959 0,0076 PORTFÖY 1 0,0135 0,0046 5,01 0,1701 0,0043 PORTFÖY 0, , , 0,01 0,0051 PORTFÖY 3 0, , ,71 0,83 0,0058 PORTFÖY 4 0, ,00411,84 0,975 0,0076 Sekl 1 dek daglma dyagramndan da görüldügü gb portföylern bazlarnn rskler düsük, bazlarnn se yüksektr. Getrler ncelendgnde yne benzer durum söz konusudur. Rsk-getr dyagramnda en üstte bulunan noktalar, etkn portföylere lskn noktalardr. Bu noktalarn br egr le brlestrlmes sonucu etkn snr ortaya çkar. Markowtz e göre portföy yönetcsnn amac etkn snr üzerndek noktalar belrlemektr (Ledot ve Wolf, 003, s:603-61). 14

15 Sekl 1: Portföy Getrler ve Rsklerne Ilskn Daglma Dyagram Tek endeks model le olusturulan portföyün ekn snr egrs üzernde bulundugu görülmektedr. Etkn snr üzerndek noktalar portföylerden olusmakla brlkte, etkn snrn uç noktalar buna stsnadr. Pyasada en düsük rske sahp olan fnansal varlkla en yüksek getrye sahp olan fnansal varlk etkn snrn uç noktalarn olusturur. Sekl 1 de görüldügü üzere, etkn snr beklenen getr eksenne dsbükeydr. Standart sapma arttkça, etkn snrn egm azalmaktadr. Dger br fadeyle, daha fazla rsk aldkça beklenen getrdek marnal arts azalmaktadr. Br yatrmcnn fayda egrler, ya da farkszlk egrler, o yatrmcnn beklenen getr ve rsk terchlern gösterr. Br fayda egrs üzerndek farkl noktalar (rsk ve getr düzeyler) çn, yatrmcnn fayda fonksyonu ayn deger verr. Fayda egrs, etkn snrla brlkte, etkn snr üzerndek portföylerden hangsnn yatrmcya en uygun portföy oldugunu belrler. Ik yatrmcnn etkn snr üzernde ayn portföyü seçmes, ancak ayn fayda fonksyonuna sahp olmalaryla mümkündür. Br yatrmc çn optmum portföy, etkn snr üzernde o yatrmc çn en yüksek fayday saglayan etkn portföydür. SONUÇ VE ÖNERILER Rsk altnda yatrmcnn karar vermes oldukça güçtür. Hsse sened pyasasnda her yatrmcnn amac düsük rskle yüksek getr elde etmektr. Yatrmc, kend portföyünü olustururken çestl sübektf krterler ortaya koyar. Yatrm yapmadan önce hsse sened pyasasn br seklde 15

16 degerlendrr. Bu degerlendrme br gözlem olablr, br arastrma olablr veya br analz olablr. Hsse sened pyasasnda gelecek çn en uygun (etkn) portföyün belrlenmesnn olaslg blnemez. Özellkle gelsmekte olan ülkelern hsse sened pyasalarnda çestl hesaplar ve analzlerle seçlen portföyler her zaman mükemmel getrler saglamayablr. Esneklg yüksek olan pyasalarda dalgalanmalar da yüksek olablr. Genellkle ülke ekonoms ve syasetnn poztf yönde eglm göstermes hsse sened pyasalarna da poztf olarak yansmaktadr. Ayn seklde ülke ekonomsnn negatf yöne dogru gds, hsse sened pyasasnda negatf olarak alglanr. 003 ylnda IMKB Endeks, özellkle son üç aylk dönemde poztf yönde kuvvetl br eglm göstermstr. Bu çalsma; gelecekte rsk düsük, getrs yüksek portföyü olusturma çabasna grlmeden; arastrma hpoteznn test edlmesn, yan tek endeks model le olusturulan portföyün, sübektf krterlere göre olusturulan portföylerle kyaslanmasn çermektedr. 003 verler kullanlarak, IMKB 30 endeks kapsamndak hsse senetlernden, tek endeks model le olusturulan portföy, sübektf krterlerle olusturulan dger portföylere göre getr (kazanç) ve rsk açsndan daha etkn portföy olmaktadr. Yukarda yaplan açklama ve hesaplamalar dogrultusunda, çalsmann hpotez dogrulanmaktadr. Tek endeks modelnn alt yaps ortalama ve varyansa (standart sapmaya) (mean-varance) dayal oldugundan, optmum portföyün degskenlk katsays standart sapma/ortalama, dger portföylern degskenlk katsaylarna göre küçük olmaktadr. Hemen hemen her yatrm modelnde oldugu gb, tek endeks modelnde de geçms verler kullanldgndan, o dönemdek optmum portföy hesap edlr. Hsse sened pyasasnda benzer gdsn devam etmes durumunda, tek endeks metodu le seçlecek br portföyün, gelecekte de etkn br portföy olmas mümkündür. 16

17 KAYNAKÇA Ates, Ç., Menkul Kymet Portföylernn Yönetm ve Tek Endeks Model Ile Portföy Olusturmann Istanbul Menkul Kymetler Borsas nda Uygulamasna Yönelk Br Arastrma, Istanbul Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü (Yaynlanmams) Yüksek Lsans Tez, Istanbul 001. Bode, Z. ve dg., Investments, Thrd Edton, Irvn Inc., USA, Ceylan, A. ve Turhan, K., Sermaye Pyasas ve Menkul Deger Analz, Ekn Ktabev Yaynlar, Bursa, 000. Ceylan, A. ve Korkmaz T., Uygulamal Portföy Yönetm, Ekn Ktabev Yaynlar, Bursa, Çtak, S., Geleneksel Rsk Yönetmnden Programlanms Menkul Kymet Islemlerne, Globus Dünya Basmev, Istanbul, Ekm Elton, E. J. and Gruber, M. J., Modern Portfolo Theory and Investment Analyss, John Wley & Sons Inc., Thrd edton, Ertuna, I. Ö., Yatrm ve Portföy Analz (Blgsayar uygulama Örnekleryle), Bogazç Ünverstes Yaynlar, Yayn No: 485, Istanbul, Harrngton, D. R., Modern Portfolo Theory, The Captal Asset Prcng Model, and Arbtrage Prcng Theory, Prentce-Hall Inc., New Jersey, Kane, A. ve dg., Investments, Thrd Edton, Irvn Inc., USA, Karan, M. B., Yatrm Analz ve Portföy Yönetm, Gaz Ktabev, Ankara, 001. Karasn, A. G., Sermaye Pyasas Analzler, SPK Yaynlar Yayn No:4, Iknc Bask, Ankara,

18 Konuralp, G., Sermaye Pyasalar, Analzler, Kuramlar ve Portföy Yönetm, Alfa Basm Yaym, Istanbul, 001. Ledot, O. and Wolf, M., Improved estmaton of the covarance matrx of stock returns wth an applcaton to portfolo selecton, Journal of Emprcal Fnance, 003, 10, Özçam, M., Varlk Fyatlama Modeller araclgyla Dnamk Portföy Yönetm, SPK Yaynlar Yayn No:104, Ankara, Ekm Özdemr, E. ve Gresunlu, I.M., 1995, Sharpe Tek Endeks Model le Portföy Seçm, Yönetm, IÜ Isletme Iktsad Ensttüsü, Yl:6, Say:1, s: Prasad, A.N. and Tsa, C.L., 001, Sngle Index Model Selectons, Bometrka, Vol:88, Issue:3, p: Sharpe, W.F., 1967, Portfolo Analyss, Journal of Fnancal and Quanttatve Analyss, Vol:, Issue: (June), p: Treynor, J.L., 1965, How To Rate Management of Investment Funds, Harvard Busness Revew, Vol:43, Issue:1 (January-February), p: Uzuner, H., Tek Endeks Model ve Yllarnda IMKB Üzerne Br Uygulama, Istanbul Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü (Yaynlanmams) Yüksek Lsans Tez, Istanbul, 00. (Çevrmç): (Çevrmç): (Çevrmç): 18

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ÖZET Sbel ATAN * Snan METE ** ġenol ALTAN *** Murat ATAN **** Menkul kıymetlern dğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getrler sağlaması bunlar

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Yönetm, Yıl: 18, Sayı: 56, Şubat 2007 PORTFÖY SEÇİMİDE MARKOWITZ MODELİ İÇİ YEİ BİR GEETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Arş. Grv. Tmur KESKİTÜRK İstanbul Ünverstes - İşletme Fakültes Sayısal Yöntemler Anablm Dalı

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

MADEN DEĞERLENDİRME. Ders Notları

MADEN DEĞERLENDİRME. Ders Notları MADEN DEĞERLENDİRME Ders Notları Doç.Dr. Kaan ERARSLAN 008 ĐÇĐNDEKĐLER. GĐRĐŞ... 3. REZERV SINIFLARI VE HESAPLAMALARI... 4. Görünür rezervler...4.. Muhtemel Rezervler...6.3 Mümkün Rezervler...7.4 Belrl

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü 1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendslg Bölümü Kocael BüyOksehr Beledyes!mar Dare B8Skanl Zemn ve Deprem Inceleme Müdürlügü BeJsa Pla.a, Kat: S I1mtIKOCAELt 1 ocak 2007 Fax: 0262.

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ Yüksek Lsans Tez GÖZDE CANDEMĠR DanıĢman:

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı