Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 69-76, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi Mehmet BAHADIR 1 Hidayet OĞUZ 1 ÖZET: Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak için staj yaptırılmaktadır. Ancak bu süreç her zaman sağlıklı bir şekilde işlememektedir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ndan staj süreleri sonunda rastgele seçilen 229 adet öğrenci üzerinde 30 soruluk bir anket yapılmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak staj yapılması hakkında öğrencilerin eğilimleri ortaya konulmuş ve stajın daha etkin yapılabilmesi için öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, staj The Determination of Selçuk University Higher School of Vocational and Technical Sciences Students Make Training Trends Cilt: 2, Sayı: 2, Ek:A Sayfa:6 9-76, 2012 Volume: 2, Issue:2,Sp:A, pp: 69-76, 2012 ABSTRACT: Students studying in Higher School of Vocational and Technical Sciences, in the study period to consolidate the theoretical knowledge and experiences, develop skills and experiences gained from laboratory and workshop applications, will work in the workplaces of the responsibilities, relationships, organization and training are done to ensure that the production process and get to know new technologies. However, this process is always a healthy way is inoperative. In this study, Selçuk University Higher School of Vocational and Technical Sciences at the end of internship period students randomly selected 229 persons made and evaluated in a survey on the 30 questions. As a result, the established trends of students on performing an internship and internship recommendations were to be made more effective. Keywords: Higher school of vocational and technical sciences, training 1 Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye Sorumlu yazar/corresponding Author: Mehmet BAHADIR, Geliş tarihi / Received: Kabul tarihi / Accepted:

2 Mehmet BAHADIR ve Hidayet OĞUZ GİRİŞ Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin odak noktasını toplumun en önemli unsuru olan insan oluşturur. Bu sebeple her ülke ekonomik ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek amacıyla kendi insan gücüne uygun bir eğitim politikası tespit etmiş ve buna göre bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Endüstrileşme sürecini oluşturan en önemli unsur ise yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüdür. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde, yetişmiş ve eğitilmiş insan gücünün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar günden güne artmakta ve teknolojiye göre uygulama tekniği de farklılık göstermektedir. Özellikle mesleki eğitimde genel kanı, okullarla-işletmelerin işbirliği yaparak, mesleki eğitim alan öğrencilerin sınıfta öğrendiği kavramları iş yaşamında kullanabilmesine yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar staj veya EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim) olarak isimlendirilmektedir. Üniversitemiz meslek yüksekokullarında staj uygulamaları, yaz döneminde 6 Haftalık Endüstriye Dayalı Öğretim uygulaması şeklinde hayata geçmektedir. Yapılan bu çalışma Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin çeşitli işletmelerde Endüstriye Dayalı Öğretim esnasında karşılaştıkları sorunlarla, staj yapma eğilimleri 30 soruluk bir anket çalışması ile belirlenerek değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler sonucunda çözüm yolları ortaya konulmuştur. Çizelge 1. Likert Ölçeğine Göre Değerlendirme Aralığı (Nuhoğlu ve Yalçın, 2004) Derecelendirme Değeri Anlam Aralık 5 Çok İyi İyi Yeterli Az Çok Az MATERYAL VE YÖNTEM Araştırmayı Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılı 1. ve 2. Sınıf öğrencileri arasından basit tesadüfü örnekleme tekniği ile 229 tanesi seçilerek gerçekleştirildi. Anket çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde stajın önemi ve işleyişi ile ilgili Likert tipi ölçek hazırlanmış (5-Çok İyi, 1-Çok Az) olup sorular öğrenciler tarafından cevaplandırıldıktan sonra, her bir bölümde yer alan soruların önem derecelerine göre işaretlemeleri istenmiştir. İkinci bölümde ise staj yeri ile ilgili lineer sorular hazırlanarak evet hayır şeklinde sorulara cevap verilmesi istenmiştir. Araştırmanın Amacı, Sınırlılıkları ve Yöntemi Çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO daki öğrenim gören öğrencilerin yapmış Çizelge 2. 4, 5 ve 7. sorularına verilen cevapların analizi Stajınız Size Mesleki Bilgileri Kullanma Becerisi Kazandırmıştır. Stajınız Size Eğitim Gördüğünüz Mesleki Alanda, Analiz Edip Yorumlama Becerisi Kazandırmıştır. Stajınız Size Mesleki Problemleri Görme, İfade Etme ve Çözme Becerisi Kazandırmıştır. 4. Soru % soru % soru % P< Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

3 Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi Şekil 1. 4, 5 ve 7. soruların değerlendirme sonuç grafiği. oldukları endüstri stajlarından aldıkları memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmamız MYO da bulunan 10 programda yapılmıştır. Anket soruları endüstri stajını yapmış olan birinci ve ikinci öğretimde öğrenim gören tüm öğrencilere uygulanmıştır. Değerlendirmeye değer bulunan anketlerin sayısı 229 dur. Elde edilen veriler Microsoft Excel programında analiz edilmiştir. Araştırmadan Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Sorularının hazırlanması sürecinde, her soru grubu stajını yapan okulumuz 1.Sınıf öğrencilerden seçilen örnekleme grubuna uygulanarak anlaşılabilirlik ve anlamlılık nitelikleri yönünden test edilmiştir. Bu pilot çalışmanın sonuçlarına göre anket formu tekrar düzenlenerek anketimiz bütün bölüm öğrencilerine uygulanmıştır. Dikkate alınan anket sonuçlarına göre 175 öğrencimiz stajlarını özel sektörde, 54 öğrencimiz ise stajlarını resmi kurumlarda yapmışlardır. Ankete katılan ve staj yerine sürekli giden öğrenci oranı ise % 93 olarak tespit edilmiştir. Şekil ve 18. soruların değerlendirme sonuç grafiği. Anket sonuçları benzer özellik gösteren sorular gruplanarak değerlendirilmiştir. Anketimize katılan öğrencilerimizin stajı yapıp yapmadığı gibi temel sorulara verdikleri cevaplardan sonra staj yapan öğrencilerin diğer sorulara verdikleri cevapların değerlendirilmesi Çizelge 2 den Çizelge 11 e kadar verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise Şekil 1 den Şekil 10 a kadar grafiksel olarak gösterilmiştir. Bu verilere göre % 90 oranında öğrenci, stajda mesleki becerilerini kullanma imkânı bulduklarını ve analiz ederek problemleri çözme imkânı bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerimizin, 6. ve 18. sorulara verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 3 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu veriler ışığında öğrenciler % 91 oranında mesleki alanda takım çalışmasına katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 8. ve 17. sorulara verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 4 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise Şekil 3 de grafiksel olarak gösterilmiştir Çizelge ve 18. sorulara verilen cevapların analizi Çok Az Az Yeterli İyi Çok İyi X SS Stajınız Size Takım Çalışması Yürütme Becerisi Kazandırmıştır. Stajınız Hiyerarşik (ast-üst) Bir Çalışma Ortamında Deneyim Kazanmanızı Sağlamıştır. P< soru % soru % Cilt / Volume: 2, Sayı / Issue: 2, Ek: A

4 Mehmet BAHADIR ve Hidayet OĞUZ Çizelge ve 17. sorulara verilen cevapların analizi Stajınız Size Mesleki ve Etik (Ahlaki) Sorumlulukları Anlama ve Uygulama Bilinci Vermiştir. Stajınız Size Görev ve Sorumluluk Almanızda Katkı Sağlamıştır. P< soru % soru % Çizelge 5. 9., 10. ve 11. sorulara verilen cevapların analizi Stajınız Sizin Yazılı ve Sözlü İletişim Becerinizi Geliştirmiştir 9. soru % Stajınız Size Mesleki Anlamda Güncel Bilgiler Kazandırmıştır Stajınız Size Eğitimini Aldığınız Mesleki Branşınız İçin Gerekli Alet, Makine ve Ölçüm Araçlarını Kullanma Becerisi Kazandırmıştır. P< soru % soru % Çizelge soruya verilen cevapların analizi Stajınız Size Mesleki Anlamda Hedeflerinizi Belirleme Konusunda Yardımcı Olmuştur 12. soru % Şekil ve 17. soruların değerlendirme sonuç grafiği. Şekil 4. 9., 10. ve 17. soruların değerlendirme sonuç grafiği. 72 Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

5 Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Bu verilere göre öğrenciler % 91 oranında sorumluluk alarak, sorumluluk bilincini kazandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 9., 10. ve 11. Sorulara verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 5 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 4 de gösterilmiştir. Bu veriler ışığında öğrenciler % 91 oranında iletişim becerilerinin staj sayesinde geliştiğini belirtmişlerdir. Bir diğer anket sorusu olan 10. sorunun değerlendirmesi ise % 89 oranında stajın güncel bilgilerin öğrenilmesine etkili olduğu tespitidir. 11. soruda ise öğrencilerimizin % 89 u meslek branşlarında kullandıkları alet ve ölçüm cihazlarının kullanımı konusunda beceri imkânı bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 12. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 6 da verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 5 de gösterilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi öğrenciler % 87 oranında hedeflerinin belirlenmesinde, stajlarının onlara yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 13. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 7 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 6 da gösterilmiştir. Bu veriler ışığında % 90 oranında öğrencimiz eksiklerini staj ortamında tamamlama imkânı bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 14. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 8 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 7 de gösterilmiştir. Bu verilere bakarak öğrenciler % 88 oranında okulda öğrendikleri bilgilerin stajda pratiğe aktardıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 15. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 9 da verilmiş olup yüzde- Çizelge soruya verilen cevapların analizi Stajınız Size Zayıf Olduğunuz Alanları Görme ve Bu Konudaki Eksikliklerinizi Tamamlama İmkânı Sağlamıştır 13. soru % Çizelge soruya verilen cevapların analizi Stajınız Derslerde Öğrendiğiniz Teorik Bilgilerin Pratiğe Aktarılmasını Sağlamıştır 14. soru % Cilt / Volume: 2, Sayı / Issue: 2, Ek: A

6 Mehmet BAHADIR ve Hidayet OĞUZ Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Şekil sorunun değerlendirme sonuç grafiği. Çizelge soruya verilen cevapların analizi Stajınız Zamanınızı Verimli Bir Şekilde Planlama ve Kullanma Becerisi Kazandırmıştır 15. soru % Çizelge soruya verilen cevapların analizi Stajınız Süresince Bulunduğunuz İşyerinde Yeterli İlgi Gösterilmiştir 16. soru % Çizelge soruya verilen cevapların analizi Çok Az Az Yeterli İyi Çok İyi X SS Stajınız Size İş Bulmanızda Yardımcı Olmuştur 19. soru % Çizelge 12. Güvenilirlilik analizi Faktörler Cronbach Alpha Stajda Mesleki Becerilerini Kullanma İmkânı ve Problemleri Çözme Becerileri 0.84 Stajda Takım Çalışmasına Olan Yatkınlık 0.82 Sorumluluk Bilinci 0.78 Stajda İletişim Becerileri Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

7 Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi Çizelge sorudan 30. soruya kadar olan anket sorularına verilen cevapların analizi Staj Yaptığınız İşyerini Kendi İmkânlarınızla mı Buldunuz? İşyerindeki Mühendis veya Yetkili Bir Kişi Size Sürekli Yardımcı Oldu mu? Staj Yaptığınız İşletme Tarafından Size Herhangi Bir Ücret Ödendi mi? Staj Yaptığınız İşletme Size Yemek ve Ulaşım Olanağı Sağladı mı? Aynı İşyerinde Bölümünüz Öğrencilerine Staj Yapmalarını Tavsiye Eder misiniz? Aynı İşyerinde Tekrar Staj Yapmak İster Misiniz? Staj Süresince Staj Yaptığınız, İşletmede Karşılaştığınız Önemli Bir Sorun Oldu mu? Staj Yaptığınız İşyerinde, Bölümünüz Öğrencilerine Staj Olanağı Sağlayacak İlişkileriniz Oldu mu? Staj yaptığınız İşletme Staj Konusunda Beklentilerinizi Karşılayabildi mi? Staj Yaptığınız İşyerine Bölüm Hocalarınızdan Gelen Oldu Mu? Staj Başlangıcında Üniversiteniz Tarafından Sigortalandığınızı Biliyor Musunuz? Evet Hayır 20. soru % soru % soru % soru % soru % soru % soru % soru % soru % soru % soru % lik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 8 de gösterilmiştir. Bu veriler değerlendirildiğinde % 94 oranında öğrencimiz zamanlarını planlı kullanmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 16. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 10 da verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 9 da gösterilmiştir. Bu verilere bakarak öğrencilerin % 90 ı staj yerlerinde onlarla yeteri kadar ilgilenildiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 19. soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 11 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 10 da gösterilmiştir. Bu veriler doğrultusunda öğrencilerin % 81 i stajlarının onlara iş bulmaları konusunda yardımcı olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin anketin ilk bölümünde verdikleri cevapların güvenilirlilik analizi ise Çizelge 12 de belirtilmiştir. Elde edilen veriler ışığında tüm faktörlerin güvenilirlilik katsayısı 0.7 nin üstünde bir değer aldığı görülmüştür. Bu da ölçeğin güvenilir olabileceğinin bir teyiti olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin, anketimizin geriye kalan diğer sorularına verdikleri cevapların değerlendirilmesi ise Çizelge 12 de verilmiş olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak Şekil 11 de gösterilmiştir. Şekil 11. Staj yeri ile ilgili lineer soruların sonuç grafiği. Cilt / Volume: 2, Sayı / Issue: 2, Ek: A

8 Mehmet BAHADIR ve Hidayet OĞUZ SONUÇLAR ve TARTIŞMA Mesleki eğitim süreci teorik ve pratik bilgilerin uygulanmasının toplamından oluşmaktadır. Pratik bilgilerin uygulama kısmı ise endüstri stajları yoluyla yapılmaktadır. Endüstriye dayalı stajlar öğrencilerin piyasa koşullarına adapte olmalarını sağlamaktadır. MYO öğrencilerinden endüstri stajını tamamlayanlar arasında yapılan araştırma sonuçları aşağıda verilmiştir. Staj süresinin yeterli olduğu ve okuldaki teorik bilgilerin pratik bilgilerle paralellik seyrettiği, Öğrencilerin takım çalışmasına uygun hareket etme becerisi kazandığı, Stajın sözlü iletişim becerisini geliştirdiği, Güncel konular hakkında bilgi sağladığı, Stajın mesleki ve etik sorumlulukları kazandırdığı, Öğrencilerin gelecekte iş yaşamlarına yön verme konusunda fikir verdiği, Öğrencilerin eksik oldukları alanları görme fırsatı sağladığı, Görevli öğretim elemanlarının staj yerlerine yeteri kadar ziyarette bulunmadığı, Öğrencilere stajları süresince ücret ödenmesinin öğrencilerin verimlerini artıracağı, Staj yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun stajdan olumlu sonuçlar aldığı görülmüştür. Semiz ve Okay (2009) yaptıkları çalışmada Öğrencilerin önemli bir oranda (%36) staj yaptıkları yerlerden iş teklifi aldıkları sonucunu bulmalarına rağmen yaptığımız çalışmada ise öğrencilerin % 81 nin staj yaptıkları kurumda tekrar staj yapmak istemeleri veya mezun olduktan sonra çalışmak istemeleri görülmektedir. Bu sonuç Ovalı (2009) nın yaptığı çalışma ve sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir, Staj yerleri kontrollerinin daha sık yapılması sağlanabilir, Stajın etkin bir şekilde gerçekleşmesi ve öğrencilerin staja olan bakış açılarının değiştirilmesinde staj yerinin ve staj danışmanın davranışlarının önemli bir etki sağladığı görülmüştür. Staj sonunda öğrencilere hazırlatılan staj raporlarının öğrencilere belirli alışkanlıkları ve sorumlulukları kazandırdığı belirlenmiştir. KAYNAKLAR Kabukçu M. A., Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Konya, Kara M., Uyaner M., Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı Öğrencilerinin Endüstriye Dayalı Öğretim Hakkındaki Görüşleri ve Beklentiler, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, ISBN Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Karabulut, A.,Taktak, F Meslek Yüksekokullarındaki Teknik Eğitimde Kalite ve Sanayinin Taleplerini Karşılama, I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ekim 2001, Marmara Üniv. Teknik Bilimler MYO, İstanbul. Kaya, F Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik Yapısı ve Meslek Yüksekokullarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 168, Nuhoğlu, H., Yalçın, N Fizik Laboratuarına Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Fizik laboratuarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5 (2), Ovalı İ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Endüstri Staj Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, ISBN Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Semiz S, Okay Ş Meslek Yüksek Okulları Teknik Programlar Bölümü Öğrencilerinin Endüstri Stajları İle İlgili Bir Alan Araştırması, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, ISBN Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Uzal G. Erdem A. Babacan A Makine Programı Öğrencilerinin İşletmede Yapmış Oldukları Uygulamalı Eğitim Hakkındaki Görüşleri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, ISBN Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

Metin ATMACA. Sorumlu Yazar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, matmaca20@gmail.

Metin ATMACA. Sorumlu Yazar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, matmaca20@gmail. Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.167-184 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.167-184 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları *

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * DOI: 10.5961/jhes.2013.061 Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ Şenol OKAY Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Denizli ÖZET

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Levent Eşel Gazi Üniversitesi leventesel@gazi.edu.tr Gökçen Kaya Gazi Üniversitesi kaya.gokcen@gazi.edu.tr

Detaylı

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi 1095 Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi * 1 Ahmet Öztemür ve 1 M.Faruk Yaren 1 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ*

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ* MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ* Aytaç YILDIZ 1, Tuğba Caner SÖNMEZ 2, Melike CİLOŞOĞLU 3 Özet Meslek yüksekokulları (MYO) bir ülkenin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE STAJIN ÖĞRENCİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ; DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE STAJIN ÖĞRENCİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ; DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE STAJIN ÖĞRENCİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ; DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Osman UZUN, Pınar KÖYLÜ, Zeki DEMİR, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Aybike Ayfer

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği

Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 153-169, 2005, Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2005) Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine

Detaylı

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15)

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

AN APPLICATION ON POINT OF VIEW AND AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOLS STUDENTS ON ACCOUNTING-FINANCE EDUCATION

AN APPLICATION ON POINT OF VIEW AND AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOLS STUDENTS ON ACCOUNTING-FINANCE EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.209-228. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE-FİNANS EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ UHBAB www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I ID:62 K:129 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) Öğr. Gör. Yasemin YAVUZER Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ Öğr. Gör. Mustafa

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oruç Ali UĞUR Fatih YENEL ** Özet: Bu araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan

Detaylı

ANADOLU TEKNİK VE TEKNİK LİSELERDEKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI İŞYERLERİNDE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ

ANADOLU TEKNİK VE TEKNİK LİSELERDEKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI İŞYERLERİNDE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ ANADOLU TEKNİK VE TEKNİK LİSELERDEKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI İŞYERLERİNDE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ Melih ENGİN Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Bursa

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 44 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Sacit Köse 1,4, Ayşe Savran Gencer 2, Kutret

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları (Çukurova ve Adıyaman Üniversiteleri Örneği)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları (Çukurova ve Adıyaman Üniversiteleri Örneği) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin University Journal of the Faculty of Education Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları (Çukurova ve Adıyaman Üniversiteleri

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti: Tekirdağ Örneği

Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti: Tekirdağ Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 1, (2008),(45-57) 45 Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi inin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti:

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal Volume 2, Issue 2, 2014 2014.02.02.STAT.03 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSİNDEKİ BAŞARISINA

Detaylı