GELECE N SEKTÖRÜ GELECE N MESLE LOJ ST K!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECE N SEKTÖRÜ GELECE N MESLE LOJ ST K!"

Transkript

1

2 GELECE N SEKTÖRÜ GELECE N MESLE LOJ ST K!

3 Ö RENC N N STUDENT S ADI SOYADI /... Name Surname BÖLÜMÜ /... Department PROGRAMI /... Program SINIFI /... Class NUMARASI /... Number STAJ BAfiLANGIÇ TAR H /... Start Date of The Internship STAJ B T fi TAR H /... End Date of The Internship STAJ SÜRES Duration of The Internship /... fi GÜNÜ WORK DAY

4 STAJ BAfiLANGIÇ TAR H /... START OF THE INTERNSHIP STAJ B T fi TAR H /... END OF THE INTERNSHIP STAJ SÜRES /... fi GÜNÜ / WORK DAYS DURATION OF THE INTERNSHIP Ö RENC N N / STUDENT S ADI SOYADI /... NAME SURNAME BÖLÜMÜ /... PROGRAMI /... PROGRAM SINIFI /... CLASS NUMARASI /... NUMBER fiyer N N ADI VE ADRES /... FIRM S NAME AND ADDRESS E T C PERSONEL N / TRAINING PERSONNEL S ADI SOYADI /... NAME SURNAME ÜNVANI /... TITLE MZASI /... fiyer KAfiES COMMON SEAL SIGNATURE... Aflağ daki bölüm staj bittikten sonra dosya teslim edilirken doldurulacakt r The following part will be filled at the end of the internship before the submission of this file BEYKOZ LOJ ST K MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM STAJ KURULU BAfiKANININ CHAIRMAN OF THE INTERNSHIP COMMITTEE OF BEYKOZ VOCATIONAL SCHOOL OF LOGISTICS ADI SOYADI /... NAME SURNAME MZASI /... SIGNATURE UYGUNDUR / / APPROVED

5 BU FORM STAJ VEREN İŞYERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR THIS FORM WILL BE FILLED BY THE FIRM WHICH PROVIDES THE INTERNSHIP. ÖGRENC N N / STUDENT S ADI SOYADI /... SURNAME STAJ DALI /... OF THE INTERNSHIP STAJ SÜRES /... DURATION OF THE INTERNSHIP STAJ BAfiLAMA-B T fi /... TAR HLER START and END S OF THE INTERNSHIP PERSONNEL fiyer N N / FIRM S ADI /... SURNAME ADRES /... ADDRESS E-POSTA /... E-MAİL FAKS /... FAX E T C /... PERSONEL TRAINING PERSONNEL ADI SOYADI /... SURNAME Sayın flyeri Yetkilisi, flyerinizde staj ve endüstriye dayalı öğretim programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve iliflkileri ile davranıfllarının niteliklerini belirleyebilmek için aflağıdaki tabloyu doldurunuz Dear Sir / Madam, Please fill in the following chart in order to clarify the student s knowledge, ability, relations with the colleagues, quailities of his / her behaviours who has just completed the internship and industry- based education program in your company. DE ERLEND RME TABLOSU EVALUATION CHART fle ilgi / Job Interest ÖZELL KLER QUALITIES ÇOK Y Excellent Unacceptable (100-85) DE ERLEND RME / EVALUTION Y Good (84-65) ORTA Fair (64-40) GEÇER Poor (39-30) OLUMSUZ Fail (29-0) flin Tan mlamas / Job Description Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği / Ability to Use Tools Alg lama Gücü / Learning and Practical Capabilities Sorumluluk Duygusu / Responsibility Çalıflma Hızı / Working Speed Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi / Ability to Use Adequate and Appropriate Material Zamanı / Verimli Kullanma / Using Time Efficiently Problem Çözebilme Yeteneği / Ability to Solve Problems letiflim Kurma / Ability to Communicate Kurallara Uyma / Obeying the Rules Grup Çalıflmasına Yatkınlığı / Ability to Work in a Team Kendisini Gelifltirme steği / Self-improvement Request Genel Değerlendirme / Total Evaluation * Genel Değerlendirme Kısmını; Çok iyi (A), yi (B), Orta (C), Zayıf (D), Olumsuz (E) fleklinde kodlayınız. *In Total Evaluation part put (A) for Excellent, (B) for Good, (C) for Fair, (D) for Poor, (E) for Unacceptable *Bu formu kargo ile Yüksekokul Müdürlüğüne gönderiniz veya kapal zarf içerisinde gizlidir ibaresiyle öğrenciye elden teslim ediniz. *Please send this form to the Beykoz Vocational School of Logistics directorate via cargo or hand it to the student in a sealed envelope. ADI SOYADI /... NAME SURNAME İMZA /... SIGNATURE 1

6 BU FORM DENETÇİ ÖĞRETİM ELEMANI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. THIS FORM WILL BE FILLED BY THE INSTRUCTOR. DENETÇ Ö RET M ELEMANI DE ERLEND RME FORMU INSTRUCTOR EVALUATION CHART FORMU DOLDURAN Ö RETİM ELEMANI ADI SOYADI /... INSTRUCTOR'S NAME SURNAME Ö RENC N N ADI SOYADI /... STUDENT'S NAME SURNAME fiyer N N ADI /... COMPANY'S NAME STAJ AM R N N ADI SOYADI /... INTERNSHIP CHIEF'S NAME SURNAME Ö RENC N N /... NAME OF THE WORK DONE BY THE STUDENT Ö RENC N N YAPTI I fi /... JOB NAME DONE BY THE STUDENT ÇALIfiMA fiekl (FERD - GRUP) /... TRAINING TYPE( INDIVIDUAL - GROUP) ADI SOYADI DE ERLEND RME TAR H MZA NAME SURNAME EVALUATION SIGNATURE DE ERLEND RME TABLOSU EVALUATION CHART fle ilgi / Job Interest ÖZELL KLER QUALITIES ÇOK Y Excellent Unacceptable (100-85) DE ERLEND RME / EVALUTION Y Good (84-65) ORTA Fair (64-40) GEÇER Poor (39-30) OLUMSUZ Fail (29-0) flin Tan mlamas / Job Description Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği / Ability to Use Tools Alg lama Gücü / Learning and Practical Capabilities Sorumluluk Duygusu / Responsibility Çalıflma Hızı / Working Speed Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi / Ability to Use Adequate and Appropriate Material Zamanı / Verimli Kullanma / Using Time Efficiently Problem Çözebilme Yeteneği / Ability to Solve Problems letiflim Kurma / Ability to Communicate Kurallara Uyma / Obeying the Rules Grup Çalıflmasına Yatkınlığı / Ability to Work in a Team Kendisini Gelifltirme steği / Self-improvement Request Genel Değerlendirme / Total Evaluation * Genel Değerlendirme Kısmını; Çok iyi (A), yi (B), Orta (C), Zayıf (D), Olumsuz (E) fleklinde kodlayınız. * In Total Evaluation part put (A) for Excellent, (B) for Good, (C) for Fair, (D) for Poor, (E) for Unacceptable. 2

7 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Madde 1 / Amaç: Bu yönergenin amac, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin, eðitim ve öðretimleri süresince kazand klar teorik bilgi ve deneyimlerini pekiþirmek; laboratuar, atölye uygulamalar nda edindikleri becerileri geliþtirmek, görev yapacaklar iþyerindeki kiþisel sorumluluklar n, iþ iliþkilerini, iþ yerindeki üretim sürecini ve yeni teknolojileri tan malar n saðlamakt r. Madde 2 / Kapsam: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin yurtiçi ve yurtd þýndaki iþ yerlerinde yapacaklar eðitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslar kapsar. Bu yönergede yer almayan konularda, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eðitim / Öðretim ve S nav Yönetmeliði hükümleri ile 2547 Say l Yükseköðretim Kanunu ilgili hükümlerine göre iþlem yap l r. Madde 3 / Dayanak: Bu Yönerge, 22 May s 2002 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinin;iþ yerlerindeki Eðitim, Uygulama ve Stajlar na iliþkin Esas ve Usuller Hakk ndaki Yönetmelik gereðince haz rlanm þt r. Madde 4 / Tan mlar: Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürünün görevlendirdiði bir Müdür Yard mc s (Yüksekokul - Sanayi Koordinatörü) baþkanl ð nda, bölüm ba kanlar ile program baþkanlar ndan oluþturulan kurulu, Program Staj Kurulu: Program baþkan ve ayn program veya yak n programdan iki öðretim eleman n n kat l m ile oluþan staj ve yerinde uygulama iþlemlerini program düzeyinde yürütmekle görevli kurulu, Staj Defteri: Üzerinde Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu yaz s ve logosu bulunan, standart formda haz rlanm þ, staj uygulama esaslar n detayl ve örnekli bilgileri içeren ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Öðrenci Ýþleri Birim Müdürlüðü nden temin edilen defteri ifade eder. Staj Kurullar n n Görev ve Sorumluluklar Madde 5 / Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu nun Görevleri a. Staj, eðitim ve uygulama çal þmalar n n yürütülmesi ve deðerlendirilmesine iliþkin genel esaslar düzenlemek, b. Öðrencilerin stajlar n uygun tesislerde yapabilmesine imkan saðlayacak þekilde yurtiçi ve yurtd þ nda kontenjan temini için staj alanlar belirlemek, ilgili birimlerle yaz þmalarda bulunmak, bu amaçla program staj kurulundan gelen staj yeri önerilerini deðerlendirmek, c. Staj, eðitim ve uygulama çal þmalar yapacak öðrenci say s n, dengeli bir þekilde dað tmak, d. Staj yapacak öðrencilerin denetimleri için öðretim elemanlar n n görevlendirilmesini Yüksekokul Müdürlüðünden talep etmek. Bu amaçla Program Staj Kurulu ile iþbirliði içinde olmak, e. Öðretim eleman gönderilemeyen yerlerdeki öðrencilerin denetimi için öðrencilerin staj yapt ð illerdeki Meslek Yüksekokulu veya diðer kamu kurum ve kuruluþlar yla Müdürlük arac l ð ile yaz þmalar yapmak. Denetim Staj Kurulu na teslim etmesini saðlamak, f. Yüksekokul öðrencilerinin staj ve eðitim uygulamalar n bölüm baþkanlar ve program baþkanlar ile koordineli þekilde planlamak ve uygulanmas n saðlamak, g. þyerleri ile Program Staj Kurullar aras nda koordinasyon ve iþbirliðini saðlamak, h. Staj yapacak öðrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu na baðl yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.. Stajda kullan lacak bas l evrak n zaman nda düzenlenip, bas l p haz r hale gelmesini organize etmek, Madde 6 / Program Staj Kurulu nun Görevleri Program Staj Kurulu Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu kararlar doðrultusunda aþað daki görevleri yerine getirir: a. Program öðrencilerinin bu yönetmelik hükümleri doðrultusunda stajlar n yapmalar n saðlamak amac yla gerekli ön bilgileri almalar n saðlamak üzere toplant lar düzenlemek, b. Öðrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle iþbirliði yapmak, c. Staj çal þmalar n denetlemek, d. Staj çal þmalar n n deðerlendirmesini yapmak, e. Gerekli gördüðü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek, 3

8 Madde 7 / Denetçi Öğretim Elemanlar n n Görevleri a. Denetim ziyaretleri esnas nda staj yapan öðrencilerin yönerge uyar nca denetimlerini yapmak. b. Ýþyerleri ile Yüksekokul iliþkilerini geliþtirmek üzere gözlem ve inceleme yapmak, iþyeri temsilcileri ile görüþmelerde bulunmak. c. Staj s ras nda tespit edilen Meslek Yüksekokulu öðrencileri ve iþyerleri aras ndaki sorunlar n çözümüne katk da bulunmak veya konuyu Yüksekokul Müdürlüðüne bildirmek. d. Denetimler sonucunda endüstri ve hizmet sektörlerindeki geliþmeleri yak ndan izlemek ve eðitim programlar n n endüstrinin ihtiyaçlar doðrultusunda geliþtirilmesi hususunda program baþkanl ð na teklif sunmak. e. Denetim sonunda kendi görüþlerini de katarak, denetçi öðretim eleman formunu doldurup program baþkanl ð na sunmak. Madde 8 / Staj çin Yap lacak Haz rl k a. Staj yapacak öðrenciler, hangi kurum ve kuruluþlarda staj yapacaklar n Öðrenci Ýþleri Birim Müdürlüðü alacaklar bir form dilekçe ile süresi içinde Öðrenci Ýþleri Birim Müdürlüðü ne bildirmek zorundad rlar. Bu dilekçe üzerine öðrencinin ad na düzenlenecek Staj Bildirim Belgesi eklenecektir. b. Stajda Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunca haz rlanmýþ staj defteri kullan lacakt r. Özel olarak haz rlanmýþ bu defter dýþýnda baþka defter kullanýlmaz. c. Öðrenciler staj yapacaklar yeri deðiþtirmek istedikleri takdirde, baþka bir kuruma staj baþvurusunda bulunabilmek için Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunun olurunu almak zorundad rlar. d. Staj yapacak öðrenciler, staj yerine gitmeden önce onayl Staj Defteri ile staj sonunda ilgili kuruluþ taraf ndan doldu rulup onaylanmas gereken Staj Onay Belgesini almak zorundad rlar. e. Staj yapacak öðrenciler, Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu ndan ald klar resmi yaz ile beraber iki adet fotoðraf sta- yapacaklar iþyerlerine verirler. f. Yüksekokul öðrencilerinin staj ve eðitim uygulamalar n bölüm baþkanlar ve program baþkanlar ile koordineli þekilde planlamak ve uygulanmas n saðlamak, Madde 9 / Yurtd ş nda Staj Meslek yüksekokulu öðrencileri, yapmak zorunda olduklar stajlar n normal öðretim program n aksatmayacak þekilde yurtdýþ nda da yapabilirler. Öðrenci yurtdýþ kabul belgesini Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu na verir. Bu talepler ilgili Kurulca deðerlendirilir ve yurtdýþ nda staj yap l p yap lmamas na karar verilir. Yurtdýþ nda staj n tamamlayan öðrenciler staj ile ilgili belgeleri Meslek Yüksekokulunun Staj Kurulu na verirler, uygun görülenler kurul taraf ndan onaylan r. Madde 10 / Staj Zaman ve Süresi Öðrenimleri devam eden öðrencilerin stajlar n s nav ve derslerin olmad ð dönemlerde yaz tatiline rastlayan aylarda yapmas esast r. Özel durumlar için Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun olumlu karar gerekir. Öðrenci bütün derslerini vermiþ ancak, staj n henüz tamamlayamamýþ ise staj na herhangi bir ayda baþlayabilir. Staj süresi 30 iþgünüdür. Öðrenim süresi içinde yap lan mesleki uygulama yukar da belirtilen 30 iþgünü staj süresinin dýþ nda deðerlendirilir. Madde 11 / Staj Temel lke ve Kurallar a. Stajlar, gerek yurt içinde gerek yurt dýþ nda kamuya veya özel sektöre ait kurum ve kuruluþlarda yap l r. Yurt dýþ nda yap lacak stajlar ve diðer özel durumlar için Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunun izni gerekir. b. Baþar s zl k nedeniyle tekrar edilen stajlar, ayn iþletmede yap lmaz. Özel durumlar Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu nun karar na baðl d r. c. Stajlar n baþar yla tamamlayan ve Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunun olurunu alan öðrenciler, Önlisans Eðitim- Öðretim Yönetmeliklerindeki hükümler doðrultusunda mezuniyete hak kazanmýþ say l rlar. d. Staj defteri Türkçe, yurtdýþ nda yap lacak stajlar ise Türkçe- ngilizce olarak yaz m kurallar na uygun þekilde mürek kepli kalemle doldurulur. e. Staj defterindeki bütün bölümler eksiz bir þekilde doldurulur ve çalýþma süresince ve sonunda gerekli yerleri imzala- tarak kurum yetkililerine onaylat l r. f. Staj sonunda istenilen belgeler, staj izleyen yar y l n baþlamas ndan en geç iki hafta içinde ilgili Program Staj Kuru- luna bir dilekçe ekinde teslim edilir. Bu süreden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez. g. Staj sonuçlar, Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunca yap lan deðerlendirme sonunda ilan edilir. Bu deðerlendirme 4

9 sonucu kabul edilmeyen stajlar n yeniden yap lmas zorunludur. h. Öðrencinin, staj deðerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde, bu itiraz BLMYO Yönetim Kurulunca baþvuru tarihinden itibaren iki hafta içinde incelenerek karara baðlan r. Madde 12 / Stajda Başar Meslek yüksekokulu öðrencilerinin yapt ð staj n uygunluðu ve baþar s Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu taraf ndan deðerlendirilir. Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu, mevcut staj defteri ve dosyas n, iþverenden gelen iþveren raporunu, ziyaretçi öðretim eleman ndan gelen raporu dikkate alarak bir deðerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yapt rabilir. Dosyay þekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öðrencinin staj n kabul edebileceði gibi gerekli görürse ilgili öðrenciye bir mülakat veya uygulama yapt rabilir. Staj süresi sonunda baþar s z olan veya staj na ara veren veya vermek zorunda olan öðrencilere, yasal öðrenimi süresi içinde bir hak daha verilir. Madde 13 / Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri Stajyer öðrenciler, staj yapt klar kurum ve kuruluþlar n çalýþma, iþ koþullar ile disiplin ve iþ emniyetine iliþkin kural ve talimatlar ile ve Yükseköðretim Kurumlar Öðrenci Disiplin Yönetmeliði Hükümlerine uymak zorundad rlar. Bu kurallar ihlal edenler stajlar n tamamlamýþ say lmazlar ve haklar nda disiplin iþlemi baþlat l r. zinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10 u oran nda devams zl k yapan stajyerin staj na son verilerek, durum Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu na bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakk doðmaz. Stajyerler kusurlar nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o iþyeri elemanlar n n sorumluluklar na tabidir. Madde 14 / Staj S ras nda Hastal k ve Kaza Durumu Staj s ras nda hastalanan veya hastal ð sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uðrayan stajyerin staj kesilerek, durum Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu na bildirilir. Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür. Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yar s n geçemez. Madde 15 / Staj Sonu Değerlendirme Raporu Ýþyerleri, baðl olduklar odalar ya da kurumlar arac l ð yla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri formlar doldurarak staj takip eden hafta içinde deðerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu na teslim ederler. Madde 16 / Yürürlük Bu yönerge Yüksekokul Kurulunda kabul edildiði tarihte yürürlüðe girer. Madde 17 / Yürütme Bu yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür. 5

10 BEYKOZ VOCATIONAL SCHOOL OF LOGISTICS INTERNSHIP GUIDELINE Aim, Enclosure, Basis and Definitions Article 1 / Aim: This guideline s aim is to reinforce the theoretical knowledge and the experiences through out the Beykoz Logistics Vocational School students education. To improve the skills which they have obtained in laboratory and workshop practices. To provide personal responsibility, develop business relations, acknowledge the production process and the new technology in the workplace. Article 2 / Enclosure: The training Beykoz Logistics Vocational School students will obtain in workplaces home and abroad will cover the activity and rules in relation to application and internship. The issues not included in this guideline will be processed according to Beykoz Logistics Vocational School Associate degree education and Exam Regulation terms with the Higher Education Council s the law no Article 3 / Basis: This guideline is prepared pursuant to as published in May,22, 2002 date, no Official Newspaper Vocational School students within a vocational and technical training area, training application and regarding their internships basis and procedures regulations. Article 4 / Definitions: Vocational School Internship Board consists of heads of departments and heads of programmes under the chairmanship of an assistant principal (Vocational School - Industry Coordinator) who is appointed by the Principal of Beykoz Vocational School. Programme Internship board consists of the participation of Head of programme and two instructors from the same or close programme and functions as conducting the internship and implementation processes in the place on the programme level. Internship Book is prepared in standard form and provided by the Student affairs Office and has got the logo of the Beykoz Logistic Vocational School and contains detailed internship codes of practice and information with samples. Article 5 / Duty of Vocational School Internship Board a. Arrange the general codes about conducting and assessing the internship, education and practices. b. Determine fields of internship to provide quota home and abroad in such a way to enable students to do their internship in appropriate institutions, with this aim, keep correspondence with related departments and evaluate the internship workplace recommendations coming from the internship board. c. Distribute the number of students evenly for internship, education and practices. d. Request appointment of instructors from the Beykoz Logistics Vocational School for supervising the internship students. For this reason, to be in cooperation with the Programme Internship board. e. With the purpose of providing supervision to the students who are on work placements in the cities where it is not possible to send lecturers to, exchanging correspondence with the Directors of the Vocational Schools or other public institutions in those cities, f. Planning and applying the work placement and training processes of the vocational school students in coordination with department and programme heads, g. Providing coordination and cooperation between companies and Programme Training Boards, h.to take necessary precautions for the students to reside in halls of residence which are affiliated to Credit and Dormitories Institution, ı. To print and prepare in advance the documents which will be used during the training period. Article 6 / The Tasks of the Programme Training Board Programme Training Board fulfills the following tasks in line with the decisions taken by the Vocational School Training Board. a. To organize meetings for the programme students to get the preliminary information in line with the provisions.of this particular regulations. b. Cooperating with the related bodies with respect to the arrangement of work places for the students, c. To monitor the training processes, d. To evaluate the training processes, e. Organizing interviews and applications with regard to the training if appropriate, 6

11 Article 7 / Responsibilities of the Supervising Instructor a. Audit the interns during auditing visits in line with the directives. b. Keep in touch with the workplace representatives, make observations and examinations in order to strengthen the relations between the workplaces and the vocational school. c. Contribute to the solution of problems that may ocur between the interns and the workplaces and report these problems to the Vocational School Directorate. d. Monitor the developments in the industry and service sector closely during auditings and advise the programme heads on the improvement of the curriculum in line with the needs of the industry. e. Adding his/her views, submit the supervising instructor form to the programme directorate. Article 8 / Preparations for Internship a. Prospective interns are obliged to inform the Student Affairs Department on the corporation/company they will complete their internship by filling in the form they will get from the Student Affairs Office and enclosing it in a petition. After this petition is received, an Internship Notification Document prepared in the name of the student will be attached to the petition. b. Stajda Beykoz b. The internship book prepared by Beykoz Vocational School of Logistics shall be used by the interns. No other books are allowed. c. Should the interns request to change their workplace of internship, they are obliged to obtain the approval of the Vocational School Internship Council. d. Prospective interns are obliged to take the approved Internship Book to the workplace with them and receive the Internship Approval Document, which has been filled in and signed by the workplace, at the end of their internship. e. Prospective interns submit the official document they are given by the Vocational School Internship Council to the workplace, along with their two portrait photographs. f. Students who cannot find their own places of business internship can benefit from the opportunities that Vocational School Internship Board and Program Internship Committee are to offer them. Article 9 / Internship Abroad Without interfering their education schedule, Vocational School students can also complete their internship abroad. Students who receive an acceptance certificate must pass it onto the Vocational School Internship Board. The committee will then decide whether the student can or can t enroll. Students who have completed their internships abroad provide the Vocational School with a document and the ones considered appropriate are approved by the committee. Article 10 / Internship Time and Period (Change- 4/12/ ) It is essential that students who continue their education do their internships during their summer vacation when they do not have classes or exams. Internship can be done daily provided that it is suitable to their weekly schedules or during semester holiday. In special cases, Beykoz Logistics Vocational School Board of Management is to make a positive decision. A student who has completed all of the classes, but has not managed to complete the internship will be allowed to complete it within any month. Internship period is 30 working days. The 30-day duration of the internship doesn t include professional practice during the education period. a. Internships must be held at private or public institutions in Turkey or abroad. In order to complete internship abroad, and in other special cases, it must be approved by Vocational School Internship Committee. b. Students who are required to re-do their internship due to failure are not allowed to do it in the same institution. Special cases will be evaluated by the Beykoz Logistics Vocational School Internship Board. c. Students who complete their internship successfully and whose internships are approved by the Beykoz Logistics Vocational School Internship Board have are eligible to graduate in accordance with the two-year degree regulations. d.the internship book is completed in Turkish. The book for the internship abroad is completed in Turkish-English in appropriate rules of writing with a pen. e. All parts in the internship book must be filled out accurately, signed and approved by the institution officials during and at the end of the internship. f. Documents required in completion of the internship must be submitted to the Program Internship Committee with a letter of application no later than the second week of the semester following the internship. Internship documents which are handed in later will not be accepted. g. Internship results will be announced after they are evaluated by the Vocational School Internship Board. The internships that are not accepted must be completed again. h. When a student challenges their internship results, Beykoz Logistics Vocational School Board of Management reevaluates the results and a decision is made within two weeks. 7

12 Article 11 / Internship guideline and Rules a. Internships must be held at private or public institutions in Turkey or abroad. In order to complete internship abroad, and in other special cases, it must be approved by Vocational School Internship Committee. b. Students who are required to re-do their internship due to failure are not allowed to do it in the same institution. Special cases will be evaluated by the Beykoz Vocational School of Logistics Internship Board. c. Students who complete their internship successfully and whose internships are approved by the Beykoz Vocational School of Logistics Internship Board are eligible to graduate in accordance with the two-year degree regulations. d. The internship book is completed in Turkish. The book for the internship abroad is completed in Turkish-English in appropriate rules of writing with a pen. e. All parts in the internship book must be filled out accurately, signed and approved by the institution officials during and at the end of the internship. f. Documents required in completion of the internship must be submitted to the Program Internship Committee with a letter of application no later than the second week of the semester following the internship. Internship documents which are handed in later will not be accepted. g. Internship results will be announced after they are evaluated by the Vocational School Internship Board. The internships that are not accepted must be completed again. Article 12 / Internship Success Vocational School Internship Board decides whether the internships completed by Vocational School students are successful. The Vocational School Internship Board makes an evaluation considering present internship book and Article 13 / Discipline Apprentice students have to obey the rules of institution where they work, rules related to working conditions and ruling of Higher Education Discipline Regulations. Person who does not obey the rules cannot complete their apprenticeship and the discipline procedures start for that person. If the person is absent for %10 of the total time of apprenticeship or absent for 3 days without permission and excuses, the apprenticeship is finalized and the school council is informed about that situation. On that condition, the apprentice student cannot claim any legal right. The company has the responsibility of apprentice faults and any harms of them. Article 14 / In Case of an ıllness or an accident during the ınternship The internship of the trainee who get sick or who cannot continue his/her internship more than 3 days due to an illness or those who have an accident will be cancelled and this will be reported to the Vocational School Internship Committee. The Vocational School Internship Committee is responsible to inform his/her family. The number of the absent days is added to the duration of the internship, but this number cannot be more than the half of the total duration. Article 15 / End of Internship Evaluation Report The companies fill in the forms they are supposed to prepare and submit them to the Vocational School Internship Committee for them to be evaluated in the week following the internship through the chambers or the institutions of which they are members. Article 16 / Enforcement This directive comes into effect when it is approved by the Vocational School Council. Article 17 / Implementation The rules of this directive are implemented by the director of the Vocational School. 8

13 STAJ fi TAK P Ç ZELGES INTERNSHIP FOLLOW-UP CHART Ö RENC N N ADI SOYADI/... STUDENT S NAME SURNAME NO 1 YAPILAN İŞİN ADI TARİH SÜRE NAME OF THE WORK DURATION fiyer STAJ SORUMLUSU /... COMPANY INTERNSHIP AUTHORITY İMZA /... SIGNATURE 9

14 STAJ fi TAK P Ç ZELGES INTERNSHIP FOLLOW-UP CHART Ö RENC N N ADI SOYADI/... STUDENT S NAME SURNAME NO 21 YAPILAN İŞİN ADI TARİH SÜRE NAME OF THE WORK DURATION fiyer STAJ SORUMLUSU /... COMPANY INTERNSHIP AUTHORITY İMZA /... SIGNATURE 10

15 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 11

16 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 12

17 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 13

18 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 14

19 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 15

20 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 16

21 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 17

22 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 18

23 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 19

24 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 20

25 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 21

26 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 22

27 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 23

28 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 24

29 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 25

30 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 26

31 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 27

32 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 28

33 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 29

34 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 30

35 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 31

36 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 32

37 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 33

38 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 34

39 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 35

40 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 36

41 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 37

42 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 38

43 AUTHORITY SIGNATURE AND SEAL 39

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye Makina Mühendisliği Staj Başvuru Formu (ME 200/ME 300) Firmanın Adı Fırmanın Adresi Öğrencinin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını

Detaylı

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE Staj, öğrencilerimizin derslerde uygulamalarını göremediği konuların şantiye ve ofis ortamında görmelerini ve deneyim kazanmalarını hedeflemektedir. Şantiye ve ofis ortamı, ayrıca disiplinler arası çalışmaları

Detaylı

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI FACULTY OF ENGINEERING KARAOĞLANOĞLU TRNC MERSİN 10 TURKEY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARAOĞLANOĞLU - GİRNE KKTC Tel: (90) 392-650-20-00 Fax: (90) 392 650-20-62 www.gau.edu.tr SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ

Detaylı

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI FACULTY OF ENGINEERING KARAOĞLANOĞLU TRNC MERSİN 10 TURKEY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARAOĞLANOĞLU - GİRNE KKTC Tel: (90) 392-650-20-00 Fax: (90) 392 650-20-62 www.gau.edu.tr SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BALA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BALA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, Bala Meslek Yüksekokulu nda yer alan tüm programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Registration Guide Kayıt Kılavuzu. For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016

Registration Guide Kayıt Kılavuzu. For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016 Registration Guide Kayıt Kılavuzu For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016 Index Welcome from the President Registration Access to Campus Registration Procedure English Language

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM. For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013

BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM. For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013 BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013 FORMS 52 1. Pre-Nomination Survey/Confirmation of Participation

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI

ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI 20... 20... ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠNĠN... BÖLÜMÜ PROGRAMI : YÖNETİM ve ORGANİZASYON : Kooperatifçilik SINIFI :... NUMARASI :... STAJ BAġLAMA BĠTĠġ TARĠHLERĠ :... /... Sayfa: 1 / 43 ÖĞRENCĠ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı