ÖĞRETMEN DİLEKÇE YAZIM KILAVUZU EDEBİYAT - SOSYAL DERSLER BÖLÜMÜ EYLÜL 2013 NO: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN DİLEKÇE YAZIM KILAVUZU EDEBİYAT - SOSYAL DERSLER BÖLÜMÜ EYLÜL 2013 NO: 2"

Transkript

1 ÖĞRETMEN DİLEKÇE VE YAZIM KILAVUZU EDEBİYAT - SOSYAL DERSLER BÖLÜMÜ EYLÜL 2013 NO: 2

2 DİLEKÇE YAZIM KILAVUZU Bir istek veya şikâyeti bildirmek amacıyla resmî veya özel kurumlara verilmek üzere yazılan yazılara dilekçe denir. Kişi çevresinde gördüğü birtakım yanlışlık ve eksikliklerden rahatsız olduğunda, bu durumu çözüme kavuşturmak için resmî veya özel kurumlardan yazılı talepte bulunur. Dilekçe, kişinin yasal hakkıdır. Dilekçenin sunulduğu kurum, kişiye yasal süre içerisinde mutlaka bir cevap vermek zorundadır. Dilekçe, konusuna göre uzun veya kısa yazılabilir. Ayrıntıya inilmemeli, kısa ve özlü bir anlatım benimsenmelidir. Dilekçede resmî ve ciddî bir üslûp kullanılır. Lâubali ve yapmacık ifadeler, gereksiz süslemeler, abartılı anlatımlar dilekçenin ciddiyetini bozar. KÂĞIT Dilekçe çizgisiz, beyaz kâğıda yazılır. Teksir kâğıdı, çizgili kâğıt kullanılmaz. Dilekçe metni genellikle kısa olur. Ancak bazı özel durumlarda kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kâğıdın arka yüzüne yazılmaz ikinci bir kâğıt kullanılır. KURUM ADI Dilekçeye sorunla ilgilenecek kuruma veya makama hitapla başlanır. Hitaplar kurumun idarî yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır. Okulumuza yazacağınız dilekçelerin başlığı IŞIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE değil okulumuzun tam adı olan FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE şeklinde olmalıdır. Dilekçenin sunulacağı kurumun adı, kâğıdın üst tarafına satırı ortalayacak şekilde yazılır. Kurum adının tamamı veya adı oluşturan sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır. Kurum adının sonuna gelecek şekilde bir alt satıra kurumun bulunduğu il ve ilçe adı yazılır. Hitap, satırı ortalayacak şekilde aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Makamın bulunduğu yer adı, büyük harflerle hitabın altına, sağ tarafa yazılır. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığına ve sonuna virgül veya noktalı virgül konmadığına dikkat ediniz. FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE METNİ Dilekçeyi yazan kişi kendisini kısaca tanıtır. İstek veya şikâyetini kısa ve öz bir anlatımla dile getirir. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Nesnel olunmalıdır. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. SAYGI SÖZÜ İstek veya şikâyetin dile getirildiği paragraftan sonra satırbaşı yapılır. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa " durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim." Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa " gereğini saygılarımla arz ederim." Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " gereğini olurlarınıza saygılarımla arz ederim." gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır. Üst makama arz, ast makamdan rica edilir. Bu sebeple üst makamdan bir istekte bulunurken rica ederim denmez. TARİH Metnin sağ alt köşesine veya kâğıdın sağ üst kösesine tarih, gün/ay/yıl olarak yazılır. İMZA Dilekçeyi verenin adı soyadı metnin sağ altına yazılır ve imzalanır. İmza ismin üst kısmına atılır. Bir dilekçede sadece bir kişinin imzasının olacağı, imzasız dilekçelerin geçersiz olduğu ve imzanın okunabilecek nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır. ADRES Adres, yazının sol alt köşesine yazılır. EK Bazen dilekçeyle birlikte kimlik fotokopisi, tecil belgesi, diploma gibi başka belgeler de vermeniz gerekebilir. Dilekçeyle verilen ekler adres yazıldıktan sonra ekler başlığı altında numara verilerek sıralanır. Evrakın kaybolmaması için (varsa) ekler mutlaka belirtilmelidir. Bu durumda, sol alt köşeye EK yazarak bu belgelerin adları 1., 2., 3 diye alt alta sıralanır. SARIYER / İSTANBUL 1

3 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3071 Kabul Tarihi : 1/11/1984 Resmî Gazete : /18571 Ek ve Değişiklikler: 1)K.No: 4778/ /24990 RG Amaç: Madde 1 (Değişik: 2/1/ /23 md.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikâmet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 (Değişik: 2/1/ /24 md.) Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikâmet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar. Dilekçe hakkı: Madde 3 Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. (Ek: 2/1/ /25 md.) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. Dilekçede bulunması zorunlu şartlar: Madde 4 (Değişik: 2/1/ /26 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. Gönderilen makamda hata: Madde 5 Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. İncelenemeyecek dilekçeler: Madde 6 Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c) 4. maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler. Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi: Madde 7 (Değişik: 2/1/ /27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi: Madde 8 (Değişik: 2/1/ /28 md.) TBMM ye gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünde gösterilir. Kaldırılan hüküm: Madde 9 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yürürlük: Madde 10 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 11 Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür. 2

4 FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE SARIYER/İSTANBUL Okulunuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Yıllık plan dâhilinde Salı günü saatlerinde 9A ve 9B sınıflarının katılımıyla öğrencilerimizde kütüphane bilincini oluşturmak, onlara kütüphane kullanma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ne bir gezi yapmayı planlıyoruz. Gereğini olurlarınıza saygılarımla arz ederim. ADRES İMZA Zafer YAZ 3

5 YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI 1-Cümleler büyük harfle başlar: Biz, yazları bu gölün kenarına pikniğe geliriz. UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz: Sanatçı -annesini küçük yaşlarda kaybettiğinden olmalı- bütün şiirlerinde anne sevgisinden söz ediyor. 2-Hitaplar büyük harfle başlar: Değerli Öğrenciler, Sayın Valim, Sevgili Anneciğim 3-Özel isimler (kitap, dergi, gazete, insan, millet, dil, din, mezhep, devlet, gezegen, yıldız, şehir, sokak, cadde, ova, ırmak, kurum, kuruluş vb. adlar) büyük harfle başlar: Mehmet Âkif Ersoy, Zirve, Radikal, Sivas, Karabaş, Vatan yahut Silistre, Kanarya Mahallesi, Çınaraltı Sokağı, Sakarya Irmağı, Eğridir Gölü, Tuz Gölü, Erciyes Dağı, Bafra Ovası, Türk Dil Kurumu, Türk Dış Ticaret Vakfı, Alman,Protestanlık, Türkiye Cumhuriyeti, Türkçe, İslamiyet UYARI: Özel ada dâhil olmayan dergi, gazete gibi isimler küçük yazılır: Varlık dergisi, Sabah gazetesi UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Ankara ili, Safranbolu ilçesi, Ilıca köyü vb. Bir özel ada bağlı unvan sıfatları, saygı sözcükleri, takma adlar ve özel isimden türeyen sözcükler büyük harfle başlar: UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler başa geldiğinde lakap yerine kullanıldığı için büyük harfle başlar: Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun, Baba Gündüz 5-Dünya, güneş, ay sözcükleri coğrafi terim olduğu zaman büyük harfle başlar, diğer zamanlarda küçük harfle başlar: Bugün Güneş tutulması olacakmış. Onun odası güneş görmüyor. 6-Bir tarihe bağlı gün ve ay adları büyük harfle başlar: 29 Nisan 1972, 13 Kasım Salı, Haziran 2011 de 7-Yön isimleri başta olursa büyük, sonda olursa küçük harfle başlar: Doğu Karadeniz > Karadeniz in doğusu Kuzey Afrika > Afrika nın kuzeyi UYARI: Yön adları; belli devletleri, ulusları, kültürleri karşıladığında büyük harfle başlar: Topluma yön veren bazı düşünürler Doğu dan çıkmıştır. Bu dönemde birçok yazarımız Batı da eğitim görmüştür. 8-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Borçlar Hukuku (kanun), Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği 9-Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Tanzimat Dönemi, Yükselme Devri, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi Salih Bey, Suat Efendi, Binbaşı Yalçın, Doktor Recep, Kayserili, Türkçülük, Osmanlılar UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz: Nurdan abla, Ayşe teyze, Azime nine, Ragıp dayı UYARI: Tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: halk şiiri, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, divan şiiri, divan edebiyatı, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tekke edebiyatı 4

6 10-Yer bildiren özel isimlerde de kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman, kelime başında büyük harf Hisar ı gezerken fotoğraf çektirdik. Boğaz dan geçen gemilerin sayısı arttı. MI, Mİ NİN YAZIMI mı, mi her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ancak kendinden sonra gelen eklere bitişik yazılır. Yarın onlara uğrayacak mısın? Yeni eşyalar geldi mi evin havası değişecek. 11- Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kastedildiğinde büyük harfle başlar: Bu hafta Meclis, yeni kanunları ele alacak. Bu yıl Kurum, etimolojik sözlük hazırlama kararı aldı. Odasında güzel mi güzel bir kitaplık vardı. UYARI: mı, mi, özel isimlerden sonra gelse de kesme işaretiyle ayrılmaz: Oraya Murat mı gidecek? (yanlış) Oraya Murat mı gidecek. (doğru) Bazı üyeler Yönetmelik in 2 nci maddesine itiraz ettiler. DE, DA NIN YAZIMI ALIŞTIRMA: Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan yazım yanlışlarını gösteriniz. Annem, kardeşime, şimdi okula gitmelisin. dedi. Sayın seyirciler, birazdan programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okurlar, Mai Ve Siyah adlı romanın yeni baskısını beğenmedi. Bugün coğrafya dersinde Ağrı dağını işledik. Bizim Mahallede değil, Doğancılar Mahallesi nde oturuyormuş. Bağlaç olan de, da her zaman ayrı yazılır ve bu bağlacın te, ta şekli yoktur. Durum (hal) eki olan -de, -da ise bitişik yazılır ve -te, -ta şekli vardır. UYARI: de, da bağlacı özel isimlerden sonra gelse de kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu duyguları Faruk Nafiz de dile getirmiştir. (yanlış) Bu duyguları Faruk Nafiz de dile getirmiştir. (doğru) SAYILARIN YAZIMI Markete biraz önce Halit usta uğramıştı. 13 kasım pazartesi günü arkadaşlarla buluşacağız. Bugün ülkemizin Batı bölgeleri yağmurlu geçecek. Bizim firma da Zeytinburnu İlçesinde bir temsilcilik açacak. Bu şairimiz Tanzimat Edebiyatı döneminde eserler vermiştir. Sayılar, yazıyla yazıldığında her sözcük ayrı yazılır: on iki, yüz otuz üç, iki bin üç, iki milyon yüz yedi bin Sayılardan sonraki ekler ünsüz uyumuna uyar ve kesme işaretiyle ayrılır. 1970'den (yanlış), 1970'ten (doğru) 1960'da (yanlış), 1960'ta (doğru) 7'inci (yanlış), 7'nci (doğru) 8'te (yanlış), 8'de (doğru) 5

7 Kİ NİN YAZIMI Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Anladım ki yine beni üzeceksin Öyle bir şiir ki insanı çarpıyor adeta. İlgi adılı olan -ki ve sıfat yapan -ki bitişik yazılır. Bizim mahalle, sizinkinden daha temiz. Elindeki dergiyi bize uzattı. KISALTMALARIN YAZIMI Özel isimlerin kısaltmalarında büyük harfler kullanılır ve her kelimenin ilk harfi alınır: THY, TDK, ODTÜ, İSKİ UYARI: Kısaltmalara gelen ekler, kısaltmanın okunuşuna göre getirilir ve kesme işareti ile ayrılır: TBMM ye, ABD den, TV de, MEB i AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR 5-Pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır: mosmor, tertemiz, kıpkırmızı, masmavi güpegündüz, çepeçevre, yapayalnız karmakarışık, paramparça, darmadağınık 6-İkilemeler ayrı yazılır: yavaş yavaş, gide gele, göz göze, omuz omuza yüz yüze, bile bile, yan yana, günden güne UYARI: İkilemeler bir varlığa veya kavrama ad olduğunda bitişik yazılır: gırgır, dırdır, çıtçıt, patpat, şakşak 7-Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bitişik yazılır: Bitki: aslanağzı, keçiboynuzu, kuşburnu Hayvan: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), Yiyecek: kuşlokumu (kurabiye), bülbülyuvası (tatlı) Gök cisimleri: Arıkovanı, Büyükayı (yıldız kümesi) Renk: gülkurusu, kavuniçi, baklaçiçeği, balköpüğü 1-Ses düşmesi ya da ses türemesi gibi bir ses olayına uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır: kahvaltı, zannetmek, kaybetmek, hapsolmak 2-Kurallı birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış bazı fiiller bitişik yazılır. atıvermek, alabilmek, bakakalmak, süregelmek varsaymak, öngörmek, başvurmak, vazgeçmek 3-Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır: güneybatı, kuzeydoğu, güneydoğu 4- hane sözcüğüyle yapılan birleşik isimler bitişik yazılır: muayenehane, ameliyathane, yatakhane, yazıhane, dershane UYARI: -a sesiyle biten bazı sözcüklere gelen hane sözcüğündeki -ha hecesi düşer. hastane, eczane, pastane, postane 8-Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı; akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, gerçeküstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü 9-Dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koruduğu hâlde yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak baş, başı, ev sözcükleriyle kurulan birleşik sözcüklerbitişik yazılır: başbakan, başkahraman; aşçıbaşı, binbaşı; aşevi, basımevi, huzurevi, konukevi, yayınevi 10-Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır: Hayvan: köpek balığı, deve kuşu, hamam böceği 6

8 Bitki: eğrelti otu, yer elması, Japon gülü, Antep fıstığı Nesne: Oltu taşı, kahve değirmeni, su dolabı, duvar saati, kol saati, yemek masası, el kitabı, İngiliz anahtarı, alt geçit, tüp geçit, üst geçit, dolma kalem 11-Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler yazılır: ayrı Arnavut kaldırımı, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu 12-Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: açık oturum, açık öğretim, ana dili, çıkış yolu, dil birliği, güç birliği, iş birliği, yer çekimi 13-Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: göz yuvarı, yer yuvarı; hava küre, yarım küre 14-Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: bohça böreği, su böreği, meyve suyu, kaşar peyniri 15- Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: çağ dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı, hafta içi, yurt içi, aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra 16-Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: EK EYLEMİN YAZIMI Bitişik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Üzerindeki elbise yeniymiş. > yeni imiş Son romanının anlatımı sadeydi. > sade idi Onlar eve gelmemişse haber verelim. > gelmemiş ise SATIR SONU YAZIMI Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler tek sözcük gibi hecelenir....il- kokul (doğru)...ilk- okul (yanlış) Satır sonunda biten özel adlardan sonra kesme işareti konulduktan sonra kısa çizgi (-) konulmaz......salihli ye (doğru)......salihli - ye (yanlış) NOT: deri altı, su altı, toprak altı, yer altı (yüzey); arka üstü, baş üstü, böbrek üstü bezi, tepe üstü (trafikte) 17-Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: alt yazı, üst kat; ana bilim dalı, ön söz, ön yargı, yan cümle, karşı görüş, iç savaş, iç tüzük, dış hat, orta oyunu, büyük baba, küçük harf UYARI: Çiçek dışında anlamlar taşıyan baklaçiçeği (renk), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan ağızotu (barut), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu, sivrisinek ve karasinek gibi sözcükler bitişik yazılır. 7

9 NOKTALAMA İŞARETLERİ Cümlede özellikle belirtilmek istenen, söylenirken biraz durularak vurgulanan ögelerden sonra NOKTA (.) Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda Buraya gelirken çiçekçiden bir demet çiçek aldım. Bazı kısaltmaların sonunda Dr. (Doktor), Bşk. (Başkan), dk. (dakika) Sayılardan sonra -ncı ekinin yerine 100. yıl, 7. sınıf, 158. sayfa Rakamlar arasında çarpı işareti yerine 15.20=300 Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 5, 8 ve 11. maddeler; XIII - XVII. yüzyıllar arasında Ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 19 Mayıs 1919, 29 Ekim 1923 Tarihlerde gün, ay, yıl bildiren sayıların arasına konur: , Saat ile dakika arasına konur: Toplantı 14.00'te başladı. VİRGÜL (,) Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında Gurbette ailemi, dostlarımı çok özlemiştim. Sıralı cümleyi oluşturan cümleleri ayırmada Sabah erkenden yola çıktık, bir görevli bize rehberlik yaptı. Çocuklar, yolcu otobüsünün etrafında toplandılar. Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcük veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için Genç, doktordan yardım istedi. Ara sözlerin başında ve sonunda Adamcağız, iki gündür uyumadığından olmalı, kendisini çok yorgun hissediyordu. Tırnakla gösterilmeyen alıntı sözlerin sonunda Yolculara, bir saat içinde otobüs hareket edecek, dedi. Konuşma çizgisinden ve aktarma cümlelerden önce konabilir: Kadın pencereyi açtı. Sokakta oynayan çocuklarına, Akşam oldu, eve gelin artık, dedi. UYARILAR Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: Gerek şiirde gerek öyküde özgün bir söyleyişe ulaşmış bir sanatçıdır o. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz: Dün akşam eve gelmiş de bizi evde bulamamış. Mı / mi soru ekinden sonra virgül konmaz: Bahar geldi mi buralar rengârenk çiçeklerle donanırdı. Şart eki (-se/-sa)nden sonra virgül konmaz: Yurt dışına gidersem dil eğitimimi tamamlayacağım. Metin içinde -erek/-arak, -ıp/-ip/-up/-üp, - madan/-meden, -ken, -dıkça/-dikçe eklerinden sonra virgül konmaz: İnsanlarla olan sorunlarınızı konuşarak halletmelisiniz. 8

10 NOKTALI VİRGÜL (;) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bahçemizde vişne, kayısı, ayva ağaçları vardı; annem bunlardan reçel, marmelat, komposto yapardı. Virgülle ayrılmış bölümler arasında Bugün balkonu, koridoru, merdiven boşluğunu; yarın da mutfağı, salonu, diğer odaları boyarız. Özneyi, içinde virgüller bulunan ögeden ayırmada Kartepe; Uludağ, Erciyes, Palandöken gibi en gözde kayak merkezlerinden biridir. Adlaşmış sıfatın, sıfat gibi anlaşılmaması için virgülün yetersiz kaldığı durumlarda adlaşmış sıfattan sonra İhtiyar; hasta eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İKİ NOKTA (:) Konuşma çizgisinden önce kullanılabilir: Doktor, hastaya seslendi: Ameliyatınız çok başarılı geçti. Açıklaması yapılacak veya örnek verilecek sözün ya da cümlenin sonuna konur: Uyak: Şiirlerde dize sonlarındaki ses benzerliği. Sözcükler kök yönüyle ikiye ayrılır: Adlar ve eylemler. Yazınsal yapıtlardaki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra Koro: Ey talihsiz bir babanın evladı, Elektra! Ne bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ağlıyorsun. Elektra: Ey soylu ailelerin kızları! Acımı avutmak için buraya geldiniz. UYARI: İki noktadan sonra açıklama yapılacaksa açıklama büyük harfle, devam eden örnekler sıralanacaksa örnekler küçük harfle başlar. Sanatçının öykülerinin ilham kaynakları şunlardır: Çocukluğu ve maceralarla dolu yaşamı. Burada pek çok meyve yetişir: elma, armut, kayısı... ÜÇ NOKTA (...) Olaylar, nitelikler, adlar, örnekler sıralandıktan sonra benzerlerinin de var olduğunu belirtmek için Müzede Osmanlı sanatının en güzel örnekleri sergileniyor: hat, tezhip, ebru, seramik, minyatür... Eksiltili (bitirilmemiş) cümlelerin sonunda kullanılır. Kanlıca da pırıl pırıl bir bahar sabahı... Söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine kullanılır. İşin aslını... Bey den öğrendik. Alıntılardaki atlamaları göstermek için kullanılır. Emniyet müdürü,... Denetimler arttıkça trafik kazaları da azalıyor. dedi. ÜNLEM İŞARETİ (!) Ünlem bildiren sözcüklerin, seslenmelerin ve cümlelerin sonuna konur: Ne şirin bir bebek bu böyle! Tüh, vapuru yine kaçırdık! Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti İşe her sabah vaktinde (!) geliyormuşsun. SORU İŞARETİ (?) Soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna konur: Oraya en kısa sürede nasıl gidebiliriz? Doğum tarihiniz? 9

11 Sıralanmış sorularda bölümler virgülle ayrılır, soru işareti cümlenin sonuna konur. Yağmura mı yakalandınız, şemsiyeniz yok muydu, niçin bir yere sığınmadınız? Kanıtlanmamış bilgilerin yanında, ayraç içinde kullanılır. Karacaoğlan (? -?) halk edebiyatımızın en önemli ozanlarından biridir. UYARI: Soru eki veya soru sözcüğü bulunan ancak soru anlamı taşımayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz. Yarışmada kaç kişi finale kaldı, bilmiyorum. TIRNAK İŞARETİ ( ) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda Albert Einstein, İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. diyor. Öğretmenimiz, Kitap sizin en iyi arkadaşınızdır. demişti. Cümle içinde vurgulanmak istenen sözler, terimler tırnak içine alınır: Bugün derste üçgen konusunu işleyeceğiz. Bir yazar için ödül her şey değildir. Yapıt adları, yazı başlıkları yazı içinde tırnak arasında verilir: İlk tarihi roman Cezmi dir. Şair, Han Duvarları adlı şiiriyle dikkat çekmiştir. TEK TIRNAK İŞARETİ ( ) Bir alıntının içinde başka bir alıntıyı göstermek veya bir sözcük ya da sözü vurgulamak için kullanılır. Öğretmenimiz, Ahmet Hamdi nin Beş Şehir adlı eserini okumalısınız. dedi. KESME İŞARETİ ( ) Özel adlara eklenen çekim eklerinden önce Yalova da bu yıl yaz şenlikleri düzenlenecek. UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklerin İzmirliye Ahmet Haşimler Erdallarla UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb. Kısaltmalara getirilen eklerden önce GAP ın TRT de İTÜ ye TDK nin TCDD nin TÜBİTAK tan Sayılara getirilen eklerden önce 177 nci 1983 te te Belirtilmek istenen harf veya sözcükten sonra Türkçede, b ünsüzüyle karşılaşan n nin değişerek m ye dönüştüğü görülür. Şiirlerde ölçü gereği düşürülen seslerin yerine Karac oğlan devranım var, demim var Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır ancak cins isimler için yapılacak açıklamalarda kesme işaretine gerek yoktur: Tarık Buğra nın ( ) çok sayıda romanı vardır. Sanat yaşamı boyunca hikâyeye (öykü) önem verdi. 10

12 Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adlarına eklenen çekim eklerinden önce Dolmabahçe Sarayı nın, Çankaya Köşkü ne, Sait Halim Paşa Yalısı ndan, Ankara Kalesi nden, Horozlu Han ın, Galata Köprüsü nün, Bilge Kağan Abidesi nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı na Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti Hisar dan (Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı) Boğaz dan (İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı) Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Cemal Efendi ye, Enver Paşa ya, Nihat Bey e, Nihal Hanım dan, UYARILAR Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: Bu konuda onun düşüncelerini önemsiyorum. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığına Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisine İstanbul Şehir Tiyatrolarının Güzel Sanatlar Akademisinde Unvanlar özel adın yerini tuttuğunda unvanlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Cumhurbaşkanına Başbakana Marmara Üniversitesi Rektöründen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, sözcüğün ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan cm³e İng.yi m²ye vb.leri 6³ten (Almancadan) (santimetre küpe) (İngilizceyi) (metre kareye) (ve benzerleri) (altı üssü üçten) Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılır: Buzul Çağı ndan, Yontma Taş Devri ne, Eski Çağ ın, Yükselme Dönemi nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı na UZUN ÇİZGİ ( ) Konuşma metinlerinde cümlelerin veya sözlerin başında kullanılır. Hasta yakınları görevliye sorar: Geçmiş olsuna geldik, hastamızı görebilir miyiz? YAY AYRAÇ ( ( ) ) Açıklayıcı nitelikteki sözler ayraç içine alınır: Ben o tarihte (6 Kasım 1974) doğmuştum. Yabancı sözcüklerin okunuşu ayraç içinde gösterilir: Shakespeare (Şekspir) Tiyatro yapıtlarında ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için İhtiyar (Yavaş yavaş Kaymakama yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın. Bir sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde gösterilir: Benzetme (teşbih) edebiyatta en çok kullanılan sanattır. Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri ayraç içinde gösterilir: Namık Kemal ( ) birçok türde eser vermiştir. 11

13 KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] ) NOT: Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç Orhan Kemal [Mehmet Raşit Öğütçü ( )] edebiyatımıza toplumcu çizgide özgün yapıtlar kazandırmıştır. KISA ÇİZGİ (-) Satır sonunda sözcükler bölündüğünde kullanılır....il- kokul Ara sözlerin ya da ara cümlelerin başında ve sonunda Aklında kalsın diye -pek aklında kalmaz yahatırlatıyorum. Birbiriyle ilişkili tarih, ulus adları ve isimler arasında Türk-Yunan ilişkileri öğretim yılı Ankara-İstanbul kara yolu Yalova-Yenikapı feribotu Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması Sözcüklerin köklerini ve eklerini gösterirken gel-di-ler yaş-lı-lar-dan deniz-ci-lik-te Fiillerin sonunda mastar eki yerine gel-, gör-, bil-, bul-, sev- Matematikte çıkarma işareti olarak =100 12

14 SES BİLGİSİ BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa daha sonraki hecelerde de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) varsa daha sonraki hecelerde de ince ünlü bulunur: çiçek, balık, yürek, yuva... KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) a) Düz ünlülerden (a, e, ı, i) biriyle oluşan bir heceyi, yine düz ünlülerden (a, e, ı, i) oluşan bir hece izler. yapıt, bilmek, yeni... b) Yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) biriyle oluşan bir heceyi, ya düz-geniş (a, e) ya dar-yuvarlak (u, ü) ünlülerden oluşan bir hece izler. bulut, yüzmek, konak, yoğurt... ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ SÜREKSİZ SÜREKLİ SERT p, ç, t, k f, h, s, ş YUMUŞAK b, c, d, g ğ, j, l, m, n, r, v, y, z UYARILAR: 1-Tek heceli sözcüklerde genellikle yumuşama görülmez. ip-i, süt-ü, ot-u, çek-i, et-i, süt-ü, yük-ü 2- Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama görülür. cep-i > cebi, çok-u > çoğu, tat-ı > tadı, dip-ı > dibi 3- Yabancı kökenli sözcüklerde genellikle yumuşama görülmez. devlet-i, cennet-i, sanat-ın, millet-e, roket-i, basket-i 4- Özel isimlerde yumuşama, konuşurken olur fakat bu, yazımda gösterilmez. Karabük ün, Ayvalık a, Ahmet e, Zeynep e 5- Bazı türemiş sözcüklerde yumuşama olmaz. yakıt-ı, yapıt-ı, anıt-ı, boyut-u, konut-u, yaşıt-ın ALIŞTIRMA: Aşağıdaki cümlelerde geçen ünsüz yumuşamalarını gösteriniz. Bu iyiliğinizi unutmayacağımızdan emin olun. Bildiğiniz gibi bu onun ilk romanı değil. Zaman kaybı yaşamamak için sabah uçağıyla gideceğiz. ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ) p, ç, t, k ünsüzleriyle biten sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ya da ünlü ile başlayan bir sözcükle birleştiğinde sondaki p, ç, t, k sert ünsüzleri, yumuşayarak b, c, d, g, ğ olur. Buna ünsüz yumuşaması denir. dolap-ın > dolabın kanat-ı > kanadı ayak-a > ayağa yamaç-ı > yamacı kayıp olmak > kaybolmak ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ UYUMU - ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) Sert bir ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten sözcüklerden sonra c, d, g yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek getirilirse, bu sesler sertleşerek ç, t, k sert ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir. kitap-dan > kitaptan et-gin > etkin kayıt-cı > kayıtçı bilet-ci > biletçi ot-cul > otçul çalış-gan > çalışkan yazış-dı > yazıştı 35 den > 35 ten 13

15 ALIŞTIRMA: Aşağıdaki cümlelerde geçen ünsüz benzeşmelerini gösteriniz. Ürettiklerimizin yarıdan fazlasını ihraç ettik. Sanatçı çok sayıda şiiriyle, üretken bir şair olduğunu ispat etti. Mektubunda içten yazdığı satırlarıyla bizi ağlattı. SES TÜREMESİ a) Ünsüz Türemesi (İkizleşme): Kimi sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek ya da yardımcı eylem getirildiğinde ünsüz türemesi olur: sır - ım > sırrım, af etmek > affetmek his - i > hissi, his etmek > hissetmek af - ı > affı, ÜNLÜ DARALMASI Şimdiki zaman eki (-yor), geniş ünlülerden (a, e) sonra geldiğinde bu ünlüleri daraltarak ı, i, u, ü ye dönüştürür: kokla-yor > kokluyor ara-yor > arıyor söyle-yor > söylüyor gülme-yor > gülmüyor anla-yor > anlıyor UYARI: y kaynaştırma ünsüzü, de-, ye-, ne (yiyen, yiyecek, diye, diyecek, niye...) sözcükleri dışında daraltma yapmaz. almayacak (doğru) bekleyeceğim (doğru) zan etmek > zannetmek şık - ı > şıkkı, hal etmek > halletmek hak - ım > hakkım b) Ünlü Türemesi : Kimi sözcüklere -cık, -cik küçültme eki eklendiğinde ünlü türemesi görülür: bir - cik > biricik, az - cık > azıcık, KAYNAŞTIRMA ÜNSÜZLERİ genç - cik > gencecik dar - cık > daracık Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse araya y, ş, s, n ünsüzleri girer. Bunlara kaynaştırma ünsüzleri denir: almıyacak (yanlış) bekliyeceğim (yanlış) araba-y-a, iki-ş-er, pasta-s-ı, kuzu-n-un, rüya-n-ın, sıva-y-ı ALIŞTIRMA: Aşağıdaki cümlelerde geçen ünsüz daralmalarını gösteriniz. Saatlerdir dinliyorum ama hiçbir şey anlamadım. Onun bunları diyebileceğini sanmıyordum. Yarınki davete bütün öğrencilerin gelmesini istiyorum. Çocuklar mahalledeki parkta oynuyor. UYARI: Bazı sözcüklerde birden çok kaynaştırma ünsüzü bulunabilir. odasını > oda-s-ı (iyelik eki)-n-ı (hâl eki) ALIŞTIRMA: Aşağıdaki dizelerde geçen kaynaştırma ünsüzlerini gösteriniz. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir 14

16 SES DÜŞMESİ (SES KAYBI) a) Ünlü (Hece) Düşmesi: Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse son hecedeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. burun-um > burnum akıl-ım > aklım omuz-u > omzu resim-i > resmi alın-ı > alnı b) Ünsüz Düşmesi: k ünsüzü ile biten kimi sözcüklere bazı yapım ekleri getirildiğinde k ünsüzü düşer. küçük - cük > küçücük yüksek - l > yüksel- minik - cik > minicik küçük - l > küçül- büyük - cek > büyücek ufak - l > ufal- ALIŞTIRMA: Aşağıdaki cümlelerde bulunan ünlü ve ünsüz düşmelerini gösteriniz. Listedeki birkaç ismi telaffuz edemeyince utandı. Uçaklar iniş yapmak için iyice alçaldı. Programa çağrılmayınca ünlü sanatçı kızdı. UYARI: Ünlü düşmesi, bazı sözcükler türetilirken olabilir. sızı - la > sızla- devir - il > devril- ileri - le > ilerle- sarı- ar > sarar- oyun - a > oyna- uyu - ku > uyku yumurta - la > yumurtla- ayır - ı > ayrı UYARI: Ünlü düşmesi, birleşik sözcük oluşturulurken olabilir. kayıp olmak > kaybolmak cuma ertesi > cumartesi hapis etmek > hapsetmek ne için > niçin UYARI: İkinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüklerden ikileme oluşturulurken ses düşmesi görülmez. omuz omuza, burun buruna, şehirden şehire UYARI: İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerde ve özel adlarda ses düşmesi görülmez. kanıt - ı, bilim - e, çizim - e Gönül e hediye aldım. Ufuk u dün okulda görmedim. ULAMA Ünsüzle biten sözcüğün, ünlüyle başlayan sözcüğe bağlanarak okunmasına ulama denir. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmaya çoban çeşmesi UYARI: İki sözcük arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama olmaz. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları N - M DEĞİŞİMİ Türkçede b ünsüzü kendisinden önce gelen n ünsüzünü m ye dönüştürür. saklanbaç > saklambaç dolanbaç > dolambaç tenbel > tembel anbar > ambar UYARI: Özel adlarda ve birleşik sözcüklerde bu kural uygulanmaz. binbaşı, İstanbul, Safranbolu, sonbahar 15

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük harfler, aşağıda sıralanan yerlerde kullanılır. Burada yazılmayan yerlerde büyük harfler kullanılmaz. 1. Cümle büyük harfle başlar: Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.

Detaylı

Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir

Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir NOKTALAMA İŞARETLERİ Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir konudur. Özellikle iki noktaya ve noktalı virgüle dikkat etmek gerekir. Yanlış yapma durumu

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri noktalama işaretlerinin kullanım yerleri nin Kullanım Yerleri 2 TDK İmla Kılavuzuna göre Türkçemizde 17 tane noktalama işareti vardır. Geçen dersimizde 7 tanesini işlemiştik. Bu dersimizde de geriye kalan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ 2012 NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ 06.12.2012 KONUNUN MÜFREDATTAKİ YERİ Dersin adı Sınıf düzeyi Ünite adı Süresi Türkçe 7.sınıf Noktalama işaretleri 80 dakika ÖRNEK DERS PLANI

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (? Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10.

Detaylı

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Yazım (İmla) Kuralları

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Yazım (İmla) Kuralları SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA Yazım (İmla) Kuralları SAYILARIN YAZILIŞI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI KISALTMALARIN YAZILIŞI İKİLEMELERİN YAZILIŞI YAZIM (İMLA) KURALLARI BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki  i  sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar. Yazım (İmla) Kuralları "ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir : A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki

Detaylı

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ YAZIM KURALLARI & NOKTALAMA İŞARETLERİ AÇI DERSHANELERİ TÜRKÇE ZÜMRESİ AÇIKLAMA Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri ile ilgili Türk Dil Kurumu tarafından bazı

Detaylı

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 10 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI ÖN ADLAR (SIFATLAR ) Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere ön ad denir. Akıllı öğrenciyi her öğretmen sever. On kişi buraya doğru geliyor. Bazı olaylara hiç dayanamıyorum.

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

11. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ

11. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ 11. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ Amaçlar Bu bölüm tamamlandıktan sonra; Türkçe nin noktalama işaretleri hakkında bilgi sahibi olunması, Yazı sürecinde noktalama işaretlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER I: GENEL (ADİ) DİLEKÇELER HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 4 I. GENEL OLARAK Sözlük anlamıyla dilekçe, bir dileği bildirmek için resmî yerlere sunulan, imzalı

Detaylı

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri b. Harezm Türkçesi XII. yüzyıldan başlamak üzere XIII ve XIV. yüzyıllarda Amuderya bölgesi merkez olmak

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : Zil az önce çaldı. dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı gökyüzü. Hitaplar Canım Anneciğim, Sevgili Nesrin Sayın

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER VE ÖZELLİKLERİ Ses yolundan çıkarken bir engele takılan, bu sebeple tek başına söylenemeyen harflere (sessiz) harf denir. Ünsüz harfler birtakım özelliklerine göre gruplara ayrılmıştır:

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) TV'da güzel bir film varmış. B) Benim de İzmit de bir işim var. C) Sünbül gibi bir çiçek görmedim. D) Televizyondaki yabancı programlar

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ Yasemin ARAS 5 Mayıs 2005 YAZI, MEMURUN KALİTESİNİ; MEMUR DA KURUMUN KALİTESİNİ YANSITIR RESMİ YAZILAR Normal

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır? 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) O kadar komik değildi B) Bir daha söylemem ha C) Amcanın yaptığını duydun mu D) Ne kadar da ağlamış 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde,

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde, PERMÜTASYON ( SIRALAMA OLAYI ) Birbirinden farklı n tane nesnenin r tanesinin farklı her dizilişine (sıralanışına) n nesnenin r li permütasyonları denir ve P(n,r)= n! (r n) (n r)! biçim inde gösterilir.

Detaylı

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde,

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde, PERMÜTASYON ( SIRALAMA OLAYI ) Birbirinden farklı n tane nesnenin r tanesinin farklı her dizilişine (sıralanışına) n nesnenin r li permütasyonları denir ve P(n,r)= n! (r n) (n r)! biçim inde gösterilir.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar:

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar: SBS ye Hazýrlýk YAZIM (ÝMLA) KURALLARI Dilde meydana gelebilecek karýþýklýklarý önlemek amacýyla sözcükler, ses özelliklerine göre belli kurallarla yazýya geçirilir. 1. BÜYÜK HARFLERÝN KULLANILDIÐI YER-

Detaylı