T.C. BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS /DOKTORA TEZĠ VE SEMĠNER BASIM YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS /DOKTORA TEZĠ VE SEMĠNER BASIM YÖNERGESĠ"

Transkript

1 GĠRĠġ T.C. BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS /DOKTORA TEZĠ VE SEMĠNER BASIM YÖNERGESĠ Madde 1. Bu kılavuz, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezi ve seminerlerinin yazımında standardizasyonu sağlamak için zorunlu olarak uyulacak kuralların tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır. GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Madde 2. Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29.5 cm boyutlarında) ve en az 80 gram en çok 100 gram birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Yazı Özelliği Madde 3. (1) Tez, bilgisayar ortamında gelişmiş bir kelime-işlem programıyla (Winword 6.0 veya yeni sürümleri, AmiPro, Latex 2e, Emtex 2e, Tex, AMS Tex vb.) yazılmalıdır. (2) Yazı tipi TIMES NEW ROMAN karakteriyle, yazı büyüklüğü 11 punto olarak seçilmelidir. Ancak çizelge ve formüllerin yazımında, en az 8 punto olacak şekilde daha küçük punto kullanılabilir. (3) Tezler, kâğıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra BİR KARAKTER boşluk bırakılmalıdır. Virgül ve noktadan önce ara verilmemelidir. Kenar BoĢlukları ve Sayfa Düzeni Madde 4. Yazımda her sayfanın sol kenarlarında 3 (üç) cm, üst, sağ ve alt kenarlarda ise 2,5 (iki buçuk ) cm boşluk bırakılmalıdır. Yazım Planı Madde 5. Tezlerin yazım planı, Tez İçeriğinin Düzenlenmesi bölümünde verilen genel biçime uygun olmalıdır. Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar iki yana dayalı olarak aynı hizada yazılmalıdır. Anlatım Madde 6. (1) Tez kolay anlaşılır bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. (2) Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. 1

2 (3) ĠNTĠHALDEN kaçınılmalı ve bunun bilimsel etik suçu olduğu bilinmelidir. Alıntıların tümü için kaynak gösterilmelidir. Satır Aralıkları Madde 7. (1) Bütün metin 1,5 (bir buçuk) satır aralıkla yazılmalıdır. Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar, ekler, özgeçmiş, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotların yazımında 1 (bir) satır aralığı kullanılmalıdır. İki kaynak arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. (2) Paragraf başları sayfanın soluna dayalı olmalı ve metin içerisinde yer alan paragraflar arasında bir aralık bırakılmalıdır. Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Sayfaların Numaralanması Madde 8. (1) Sayfa numaraları sayfa altında orta kısma yazılmalı (Şekil 1); iç kapak ve onay sayfası dışında tüm sayfalar numaralanmalıdır. (2) Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekiler ve varsa Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları I, II, III, IV, V, VI... şeklinde büyük Romen rakamları ile numaralanmalıdır. (3) Giriş bölümü ile başlayan tez metni ise 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralanmalıdır. (4) Sayfa numaralarının yanına parantez veya çizgi gibi işaretler konulmamalıdır. (5) EKLER kısmında yer alan sayfalar ise EK-1, EK-2, EK-3,... şeklinde her biri ayrı sayfadan başlayacak şekilde sunulmalı ve sayfa numaraları Kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Bölüm ve Alt Bölümler Madde 9. (1) Tezin, bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde, gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerinin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Bölümler ele alınan konuyu anlatma bütünlüğüne sahip olmalıdır. (2) Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF, ikinci derece bölüm başlıklarında kelimelerin ilk harfi büyük, üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm başlıklarında ise ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. (3) Tüm bölüm başlıkları KOYU (bold) olarak yazılmalıdır. (4) Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır. Kaynak Gösterme Madde 10. Tez içinde kaynakların gösteriminde tercihe bağlı olarak Rakam veya Soyadı ve Tarih sistemi olmak üzere iki farklı yöntemden biri uygulanacaktır. Bütünlük açısından tez içerisinde danışmanının da onayı ile bütün tez boyunca sadece seçilen yöntem kullanılmalıdır. Tez içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. 2

3 (1) Rakam Sistemi; Metin içerisinde atıf yapılan kaynaklara, ilk verilenden başlayarak birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Kaynak numaraları metin içinde atıf yapılan yerde köşeli parantez içine alınarak [1], [2], [3], [1, 5, 7] şeklinde gösterilmelidir. Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa, birincisi ve sonuncusunun numaraları aralarına çizgi [-] konularak yazılmalıdır. Örneğin; 3'den 8'e kadar olan kaynaklar birbirinin devamı ve ayrıca 13. kaynaktan alıntı yapılmış ise bu durum metin içinde aşağıdaki gibi gösterilmelidir. [1] 1 nolu kaynak, [1-3] 1 ve 3 arası (1, 2 ve 3 nolu ) kaynaklar, [1,3] 1 ve 3 nolu kaynaklar, [1,5,7] 1, 5 ve 7 nolu kaynaklar, [3-8,13] 3 ve 8 arası ( 3,4,5,6,7 ve 8) kaynaklar ile 13 nolu kaynak Örnekler : 1) Bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır 1. 2) Chaudhari 1 bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır. 3) Chaudhari 'e 1 göre, bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır. (2) Soyadı ve Tarih Sistemi; a) Bu sistemde metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar "Yazar (lar) ın Soyad (lar)ı ve Yıl " sistemine göre yapılmalıdır. Kaynaklar sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama yapılır. b) Kaynak eserin yazarının soyadı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak) ve eserin yayın tarihi yazılmalı. Yazar soyadından sonra virgül konulmalıdır. Aynı satırda birkaç yazar adı yer alacaksa tarihlerden sonra noktalı virgül konulmalıdır. c) Üçüncü tür değinme biçiminde, a' ve e' takıları, yayın tarihine göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir. Örnekler: 1) Bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır (Chaudhari, 1990). 2) Chaudhari (1990), bu farkı tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlamaktadır. 3) Kazein çok farklı moleküler ve fiziko-kimyasal özelliklere sahiptir (Fox, 1982; Uraz ve Yıldırım, 1988; Walstra et al., 1999; Fox and McSweeney, 2004). 3

4 4) Türkiye de elma üretimi 1995 yılında tona ulaşmış bulunmaktadır (Anonim, 1995). 5) FAO kaynaklarına göre Türkiye elma üretimi açısından dünyada beşinci sıradadır (Anonymous, 1991). 6) Çakar vd. (1997), makalelerinde L nin rezolvant kernelinin bazı kutuplarının operatörün öz değerleri olmadığını göstermiş ve bu kutupların sürekli spektrumda olduğunu da belirtmiştir. Örnek: Artuner (1987)'ye göre değil; Artuner (1987)'e göre biçiminde olmalıdır. ç) Kaynak, bir başka yayın içinde değinme şeklinde bulunuyorsa; önce ilk yayına değinme yapılır; sonra, parantez içinde bu değinmeyi yapan yazar belirtilir. Örnek:... Giglio (1958) sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu göstermiştir (Kaptanoğlu, 1987). d) Eğer ilk yayının tarihi (örneğin Giglio 1958) bilinmiyorsa, değinme bir sonraki yayından aşağıdaki örneğe uygun biçimde yapılmalıdır: Örnek:... Giglio'nun sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu gösterdiği bilinmektedir (Kaptanoğlu, 1987). e) Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı anda kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru aralarına ; konarak ayrılmalıdır. Örnek: (Günay, 1985; 1990) f) Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları kaynak gösteriliyorsa yayın yılından sonra a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır. Örnek: (Günay, 1985a, b) 4

5 g) Bir başka yayından aynen alınan bir şekil ve çizelgeye yapılacak değinme ise; şekil veya çizelge açıklamasından sonra, parantez içerisinde değinilen yayının yazarının soyadı yazılıp den' ya da dan' takılarından yazar soyadına uyumlu olanı yazılmalı, sonra yayın tarihi yazılmalıdır. Örnek: Şekil 4.4. QFL ve QmFLt diyagramları (Çoruh'dan, 1990) Şekil /Çizelgelerle ilgili kaynak göstermeler Şekiller, Çizelgeler ve Denklemler bölümünde anlatılmıştır. Metin Sonunda Kaynak Gösterme Madde 11. (1)Yazar Soyad- Ad Sistemine Göre a) KAYNAKLAR başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Tez içeriğinde kullanılan kaynaklar, YAZAR SOYADINA GÖRE DĠZĠNĠ hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. b) Soyadı dizinine göre: aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa, önce yaptığı yayından başlanarak sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapmış olduğu yayınlar metin içerisindeki değinmeye uygun olarak yılın yanında harfle alfabetik sıralama yapılmalıdır. c) Kaynaklar kısmında verilen her kaynak, metin içerisinde mutlaka yer almalıdır. ç) Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin orijinal isimleri yazılmalıdır. d) Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır asılı paragraf şekliyle verilmeli, 2. ve 3. v.s. satırların sol girintisi 1,25 cm olmalıdır. e) Metin içerisinde vd. ya da et al. ile kısaltılan yazar adları da kaynak listesinde tam olarak verilmelidir. f) Metin sonu kaynak gösterimi EK-12`ye uygun olarak hazırlanmalıdır. Kaynakların tanımlanmasında aşağıdaki genel kalıba uyulmalıdır: Makale: Yazar soyadı- İlk ad(lar)ının baş harfi- nokta ve virgül- (Yayın yılı)- nokta- Makalenin başlığı- virgül- Yayınlandığı derginin tam ismi- virgül- cilt ve sayısı- virgülmakalenin başlangıç ve bitiş sayfaları- nokta- Kitap: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı- İlk ad(lar)ının baş harfi- nokta ve virgül- (Yayın yılı)- nokta- Kitap ismi- virgül- yayınevi- virgül- yayın no- virgül- yayın yeri- nokta- Tez: Yazar soyadı- İlk ad(lar)ının baş harfi- nokta ve virgül- (Yayın tarihi)- nokta- Tezin başlığı- virgül- tezin yayınlandığı yer- virgül- Yüksek Lisans veya doktora tezi olduğu- virgül- tezin kaç sayfa olduğu- virgül- yayın yeri- nokta- 5

6 Ġnternet Kaynakları: Yazar soyadı- İlk ad(lar)ının baş harfi- nokta ve virgül- (Yayın tarihi)- nokta- Makalenin başlığı- virgül- Yayınlandığı internet adresi- nokta- Erişim Tarihi- iki nokta üst üste- gün- nokta- ay- nokta- yıl- nokta- Kurum/şirket adı- Yayın tarihi- virgül- İnternet adresi- virgül- Erişim Tarihi- iki nokta üst üste- gün- nokta- ay- nokta- yıl- nokta- (2) Numaralandırma Sistemine Göre Metin içerisinde verilen sıraya bağlı olarak numaralandırma yapılmalıdır. Alıntılar Madde 12. Tez içinde, bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm, aynen aktarılmak isteniyorsa; bu tür bir alıntı, ana metnin son satırından itibaren iki aralık boşluk bırakıldıktan sonra, satır başından başlayarak, ayrı bir paragraf olarak, ayıraç (... ) içinde ve kullanılan aralığın yarısı kullanılarak yazılmalıdır. Alıntıdan sonra, tekrar ana metne geçerken, yine iki aralık boşluk bırakılmalıdır. Örnek: Wallast (1990) bu durumu şu şekilde açıklamıştır: CaCO 3 'ın iki polimorfundan aragonitin çözünme hızının kalsitinkinden biraz daha yüksek olması, kristal sisteminin bağ enerjileri arasında küçük bir fark olduğunu ortaya koymaktadır (Wallast, 1990). Dip Notlar Madde 13. (1) Tezin herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satırı geçmemek koşulu ile-aynı sayfanın altına DİP NOT olarak verilebilir. (2) Dip notlar, sayfa içindeki ana metinden, 2 tam aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 2,5 cm'lik boşluğa kesinlikle taşmamalıdır. (3) Dip not çizgisi ile dip not numarası arasında 1 tam aralık boşluk bırakılmalıdır. (4) Dipnot numarası simge olarak seçilmelidir. Dip notun yazımında 1 tam satır aralığı kullanılmalı ve dip not normal yazı büyüklüğünden daha küçük punto ile yazılmalıdır. İki dip not, birbirinden yarım aralık ile ayrılmalıdır. (5) Dipnotlar, aynı sayfada birden fazla ise, sayfa içindeki belirtme sırasına göre 1 den başlayarak numaralanmalı ve açıklaması mutlaka değinildiği sayfada bulunmalıdır. Örnek:... metal katyonu yüksek bir değerlikte bulunabiliyorsa tepkimenin başında meydana getirilen radikallerle 1 indirgenme - yükseltgenme... (metnin devamı) 6

7 1 Çözelti ortamında radikal meydana getirmek... Simgeler ve Kısaltmalar Madde 14. (1) Tezde, standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerekli durumlarda gidilmelidir. Çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma veya kullanılan simge, ilk geçtiği yerde parantez içerisinde, yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Kısaltma ve simgelerde TSE'ce belirlenenler temel alınmalıdır. Örnek:... O.A.S.İ.A. (Orta Anadolu Sismoloji İstasyonları Ağı)... (2) Bu tür kısaltmalar ve kullanılan simgeler (Örn., a, b, t,?, c.b.) Simgeler ve Kısaltmalar Dizini' alt başlığı altında Ek 11'deki örneğe uygun biçimde, alfabetik sırayla sunulmalıdır. (3) Standart kısaltmaların (cm, m, km, 1/s, vb.) sonuna nokta konulmamalıdır. (4) Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda (örn., K.A.F., A.G.İ. gibi) her sözcüğün baş harfinden sonra nokta konulmalıdır. Ancak, NATO, USA, UNESCO, AET, ODTÜ, TÜBİTAK vb. yerleşmiş standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. (5) Coğrafi yönlerin kısaltmaları için yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (K, G, D, B, KD gibi). ġekġller, ÇĠZELGELER VE DENKLEMLER Madde 15. Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler konmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı, daktilo ya da rapido kullanılarak yapılmalı; bunların okunacak kadar büyük olmasına dikkat edilmelidir. Çizelge ve şekillerin numaraları ile birlikte bold olarak yazılmalıdır (Ör: ġekil 1, Çizelge 1) (1) Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi a) Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Şekiller, çizelgeler ve bunların açıklamaları sayfanın ortasında yer almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar küçültülmeli veya Ek olarak sunulmalıdır. b) Katlanmış şekil veya çizelgeler ekte verilmeli ve cilde girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenebilir. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. c) Eğer çizelge bir sayfaya sığmıyorsa, devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) ile verilmelidir. Örnek: Çizelge DSA'da göz çalışmasında deterministik etkiler için eşik değerini geçen skopi ve DSA sınırları 7

8 Çizelge (devam) (2) Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. Örnek: 1) Şekil 1.1., Şekil 1.2., Şekil 1.3.,..., Şekil 2.1., Şekil 2.2., Şekil 2.3.,..., 2) Çizelge 1.1., Çizelge 1.2., Çizelge 1.3.,..., Çizelge 2.1., Çizelge 2.2., Çizelge 2.3.,..., (3) Şekil ve Çizelge Açıklamaları a) Şekil açıklamaları, şeklin altında bir satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Şekil açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralık kadar (1) boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. b) Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne yazılmalı; çizelge açıklaması son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında kullanılan aralık (1) kadar boşluk bırakılmalıdır. c) Çizelge ve şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Örnekler: 1) ġekil 8.1. Radon gazı istasyonlarının Sivrice Fay Zonu üzerindeki konumları [31] 8

9 2) Çizelge 8.5: Çevresel gama ölçümü yapılan noktaların konumu Enlem (kuzey) Boylam (doğu) I II III IV V VI VII VIII IX X (4) Şekil ve Çizelgelerde Yapılacak Değinmeler a) Şekillerde yapılacak değinmelerde, eğer değinilen şekil, değinilen sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer alıyorsa değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. Örnekler: 1) Çalışma alanı Bursa H29c1 paftası içinde, Bursa'nın 30 km GD'sunda yer almaktadır (Şekil 1.1.). 2) Polar optik fotonlar için m 'nün T'ye göre davranışı Şekil 2.2.'de gösterilmektedir. 3) Fıskiyelerin pek çok çeşitleri ve her çeşidinde değişik türleri olmakla birlikte (Şekil 3.5. a, b) genel tasarım dört tipe ayrılır. 4) Şekil 2.7'deki EPR spektrumlarına göre... 5) Yapılan analizler sonucunda, örneklerdeki bulanıklık kaybının aylara göre değiştiği saptanmıştır (Çizelge 4.3.). 6) Bu kategorideki meyve sularına ait Japon Gıda Standartları Çizelge 2.1.' de verilmiştir. b) Bir başka yayından aynen alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklama yazısında soyadı, yıl' sistemine göre değinme yapılmalıdır. Örnekler: 1) Şekil 2.2. Evrim yolları ve UX Ari'nin KO IV bileşiminin olası evrimsel konumu (Mener, 1988) 2) Şekil 2.8. Kentlerin ekolojik karakteri (Sukopp and Johnson, 1990) 3) Şekil 3.4. Fermantasyon süresinin çay deminin özellikleri üzerine etkisi (Hainsworth, 1969'dan değiştirilerek alınmıştır) Denklemler Madde 16. (1) Denklemler sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. 9

10 (2) Denklemlere ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar (1.1), (2.1), (2.2) olarak satırın en sağ kenarına yazılır. Örnek: (3.1) TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR DıĢ Kapak Madde 17. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden sağlanacak tez kapakları ile ciltlenmelidir. Tezlerin ciltlenme işlemleri, Enstitü tarafından biçimsel inceleme yapıldıktan ve jüriler olumlu rapor verdikten sonra yapılmalıdır. Dış kapakta danışmanın ad-soyadı olmamalıdır. Kapak Sayfası Madde 18. İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni EK-1 (Yüksek Lisans ve Doktora Tezi için) veya EK-2 (İki Danışmanlı Yüksek Lisans/Doktora Tezi için) 'deki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır (Örneğe uygun formatlı hali Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında verilmiştir). Onay Sayfası Madde 19. (1) Tez jürisi imzalarının bulunduğu onay sayfası EK-3 veya EK-4 'deki gibi düzenlenmelidir. (2) Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylar, boş bırakılan yerlere danışman ile jüri üyelerinin unvan, isim ve kurumlarını (kısaltma yapmadan) yazmalı ve bu sayfadan çoğaltarak jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmalıdır. (3) Doktora ve iki danışmanlı Yüksek Lisans Tezlerinde; onay sayfasında, beş jüri üyesi için imza açılmalıdır (EK-4). Ġçindekiler Dizini Madde 20. (1) İçindekiler dizini, EK-5 'daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. (2) Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) İçindekiler dizininde uygun sayfa numaraları da belirtilerek verilmelidir. Özet ve Abstract Madde 21. (1) ÖZET örnekleri EK-6, ABSTRACT örnekleri ise EK-7'deki gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve İçindekiler sayfasından hemen sonra arka arkaya yer almalıdır. (2) Özet/Abstract'ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. (3) Özet ve Abstract bölümlerinin yazımlarında bir satır aralığı kullanılmalıdır. Özet/Abstract içeriği 250 kelimeyi aşmamalıdır. Gerektiği durumlarda Özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. 10

11 (4) Özet/Abstract`ın ardından Anahtar Kelimeler /Keywords yazıldıktan sonra yıl ve tez sayfa sayısı belirtilmelidir. Anahtar kelimelerin sayısı 10'u geçmemelidir. (5) Öğretim üyelerinin ünvanlarının yazımında aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır: Prof.Dr....Prof.Dr. Doç.Dr.... Assoc.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr.... Asst.Prof.Dr. Önsöz (ve/veya TeĢekkür) Madde 22. (1) Bu bölümde; tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgilerden, çalışmayı kısıtlayıcı ve / veya olumlu etkenlerden söz edilir. Bu bölüm 1 sayfayı geçmemelidir. (2) Gerekiyorsa bu bölümün son bölümün son kısmında; tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teģekkür edilmelidir(ek- 8). (3) Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili kuruluşun (BEÜ-BAP, TÜBĠTAK vb.) adı da bu bölümde muhakkak belirtilmelidir. DĠZĠNLER ġekiller Dizini Madde 23. (1) İlgili sayfada ġekġller DĠZĠNĠ başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. (2) Şekiller dizini EK-9'daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. (3) Örnekteki yazım kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. (4) Şekiller Dizininde tek satıra sığmayan metnin 2. satırı (varsa devamındaki satırlar) sol kenardan 1.25cm içeride yazılmalıdır. Çizelgeler Dizini Madde 24. (1) Çizelgeler dizini EK-10 'deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. (2) Örnekteki sayfa düzeni, yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. (3) Çizelgeler dizininde tek satıra sığmayan metnin 2. satırı (varsa devamındaki satırlar) sol kenardan 1.25cm içeride yazılmalıdır. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Madde 25. Metin içinde kullanılan simgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür (EK-11). Simgeler dizini içerisinde önce simge daha sonra anlamı verilmelidir. Kısaltmalarda TSE vb. standart kısaltma kurallarına uyulmalıdır. 11

12 TEZ ĠÇERĠĞĠNĠN DÜZENLENMESĠ Madde 26. Tez; GiriĢ, Kaynak Özetleri, Materyal ve Yöntem, AraĢtırma Bulguları, TartıĢma ve Sonuç ve Kaynaklar olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır. Ekler de ayrı bir bölüm olarak verilebilmektedir. Tezin en sonuna adayın ÖzgeçmiĢi eklenmelidir. GiriĢ Madde 27. (1) Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü GĠRĠġ başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. (2) Ayrıca, eğer tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar da GĠRĠġ bölümü içinde verilebilir. (3) Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma; sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine GĠRĠġ bölümünde verilmelidir. Kaynak Özetleri Madde 28. Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde sunulduğu bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmelidir. Materyal ve Yöntem Madde 29. (1) Materyal, üzerinde çalışılan ya da çalışmada kullanılan objedir. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır. (2) Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. (3) Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ayrıntılı olarak verilmelidir. AraĢtırma Bulguları Madde 30. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz fakat açık bir şekilde yazılmalıdır. TartıĢma ve Sonuç Madde 31. Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Tez araştırmasından elde edilen sonuçlar da yine bu bölümde özlü fakat açık bir biçimde yazılır. Kaynaklar Madde 32. EK-12 'de sunulduğu gibi hazırlamalıdır. EKLER-LEVHA VE/VEYA HARĠTA Madde 33. Boyutları, tez metninin boyutlarını aşan, A4 boyutlarına küçülmesinde sakınca görülen ya da küçülmesi mümkün olmayan levha, harita veya geniş kapsamlı çizelge gibi resimlemeleri, katlanarak, tez metni içinde yer almaları halinde; hem açılıp kapanırken yıpranacakları, hem tez metnini deforme edecekleri, hem de tezi okumada ve incelemede güçlükler oluşturacakları gerekçesiyle; bu tür resimlemeler tez metninden ayrı olarak EKLER başlığı altında ve ayrı bir kapak içinde verilmelidir. 12

13 ÖZGEÇMĠġ Madde 34. Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi kısa özgeçmişini EK-13 'da verilen örneğe uygun olarak hazırlamalıdır. Özgeçmişe EK-13`de gösterildiği şekilde taranmış fotoğraf eklenmeli ve bu sayfa tezin en son sayfası olmalıdır. TEZLERĠN ÇOĞALTILMASI VE TESLĠMĠ Madde 35. Yazımını tamamlanmış tezin yüksek lisansta 5, doktorada 6 kopyası, ciltlenmemiş olarak ama dosyalanmış biçimde, juri sınav tarihi ve jüri üyeleri önerisini içeren Anabilim dalı üst yazısı ile birlikte, önerilen tarihten en az 21 gün öncesinde Enstitü Müdürlüğü ne teslim edilir. Şekil açısından incelendikten sonra onaylanması durumunda, tez, jüri üyelerine teslim tutanağı imzalatılarak teslim edilir. TEZLERĠN KABULÜ VE DĠĞER KONULAR Madde 36. (1) Düzeltme olmaksızın ya da küçük düzelmeler ile jüri tarafından kabul edilmesi durumunda, tezi, jüri sınav tarihinden en fazla 30 gün içerisinde ve belirtilen kurallara uygun şekilde, ciltlenmiş olarak Enstitü Müdürlüğü ne teslim edilir. Önemli düzeltme alarak 3 aya kadar ek süre tanınması durumunda tez, tekrar tesliminde ve kabulünde aynı ilkelere tabidir. (2) Bu Yönergede belirtilmeyen konularda Enstitü Yönetim Kurulu nun kararına uyulur. Ekler bu yönergenin ayrılmaz parçalarıdır. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Madde 37. (1) Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten başlayarak yürürlüğe girer. (2) Bu yönerge Enstitü Müdürü tarafından yürütülür. EKLER EK1. İç Kapak EK2. İki Danışmanlı Tezin İç Kapağı EK3. Yüksek Lisans Tezi Onay Sayfası EK4. Doktora Tezi Onay Sayfası EK5. İçindekiler Sayfası EK6. Özet Sayfası EK7. Abstract Sayfası EK8. Önsöz Sayfası EK9. Şekiller Dizini Sayfası EK10. Çizelgeler Dizini Sayfası 13

14 EK11. Simgeler Dizini Sayfası EK12. Kaynaklar Sayfası EK13. Özgeçmiş Sayfası 14

15 EKLER 15

16 EK-1 3 cm T.C. BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 14 punto 6 cm TEZ BAġLIĞI 14 punto 4 cm Hazırlayanın Adı SOYADI 2 cm DanıĢman:. 4 cm 12 punto YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. ANABĠLĠM DALI BĠTLĠS cm 16

17 EK-2 3 cm T.C. BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 14 punto 6 cm TEZ BAġLIĞI 14 punto 4 cm Hazırlayanın Adı SOYADI 2 cm DanıĢman:. 1 cm II. DanıĢman:. 4 cm 12 punto YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. ANABĠLĠM DALI BĠTLĠS cm 17

18 EK-3 TEZ ONAYI..tarafından hazırlanan... adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Bitlis Eren Üniversitesi...Anabilim Dalı nda YÜKSEK LĠSANS TEZĠ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri: (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. 18

19 EK-4 TEZ ONAYI..tarafından hazırlanan... adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Bitlis Eren Üniversitesi...Anabilim Dalı nda DOKTORA TEZĠ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri: (Ünvanı, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvanı, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) (Ünvan, Adı ve Soyadı) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) (İmza) Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. 19

20 EK-5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER... I ÖNSÖZ... IV ġekġller DĠZĠNĠ... V ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... VI SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ... VII ÖZET... VIII ABSTRACT... IX 1. GĠRĠġ KAYNAK ÖZETLERĠ Genel Bilgiler Dikkuyruk Ördek ile İlgili Yapılan Çalışmalar Araştırma Alanlarının Coğrafik Özellikleri ve Konumu Burdur Gölü Van Gölü Havzası Erçek Gölü Sodalı (Arin) Göl MATERYAL VE YÖNTEM Gözlem İstasyonlarının Belirlenmesi Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi Kuluçka Biyolojisi

21 EK-5 (Devam) 3.4. Sayısal Verilerin Alınması Davranış Biyolojisi BULGULAR VE TARTIġMA Dikkuyruk Ördeğin Sultan Sazlığı ndaki Dağılımı ve Populasyon Büyüklüğü Dikkuyruk Ördeğin Van Gölü Havzası ndaki Dağılımı ve Populasyon Büyüklüğü Norşin Gölü Sodalı (Arin) Gölü Kuluçka Biyolojisi SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMĠġ

22 EK-6 ÖZET Doktora Tezi TEZĠN BAġLIĞI Ad SOYAD Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.. Anabilim Dalı 2010, 130 sayfa Anahtar Kelimeler: 22

23 EK-7 ABSTRACT Ph.D. Thesis THESIS TITLE Name SURNAME Bitlis Eren University Graduate School of Applied and Natural Sciences Department of , 130 pages Keywords: 23

24 EK-8 ÖNSÖZ Tezi hazırlayan öğrencinin; tezi ile ilgili olarak her türlü yardımını aldığı kişiler ve kurumlara teşekkür ettiği kısımdır. Ad SOYAD Bitlis

25 EK-9 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 2.1. Dikkuyruğun dünya üzerindeki yaşam alanları... 7 ġekil 2.2. Dikkuyruğun Türkiye deki yaşam alanları... 8 ġekil 2.3. Erkek birey... 9 ġekil 2.4. Dişi birey... 9 ġekil 2.5. Genç birey... 9 ġekil 3.1. Burdur Gölü nde belirlenen gözlem istasyonları ġekil 3.2. Sultan Sazlığı nda belirlenen gözlem istasyonları ġekil 3.3. Van Gölü Havzası ġekil 3.4. Erçek Gölü nde belirlenen gözlem istasyonları ġekil 3.5. Sodalı (Arin) Gölü nde belirlenen gözlem istasyonları ġekil 3.6. Norşin Gölü nde belirlenen gözlem istasyonları ġekil 3.7. Yumurta ölçümleri ġekil 4.1. Şeker Plajı ndaki gözlem alanları ġekil 4.2. Burdur Gölü 2007 yılı aylara göre populasyon büyüklüğü ġekil 4.3. Burdur Gölü 2008 yılı aylara göre populasyon büyüklüğü ġekil 4.4. Burdur Gölü 2009 yılı aylara göre populasyon büyüklüğü ġekil 4.5. Sultan Sazlığı nın uydu görüntüsü ġekil 4.6. Temmuz ayında Sarp Gölü ve Tuzla mevkii ġekil 4.7. Yay Gölü nün güneydoğusundaki su bitkileri

26 EK-10 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 3.1. Arazi çalışma takvimi Çizelge 4.1. Dikkuyruk ördeğin bazı günlük aktivitelerinin gözlenme yüzdeleri Çizelge 4.2. Dikkuyruk ördeğin bazı günlük aktivitelerinin istatistiksel dağılımı.. 61 Çizelge 4.3. Dikkuyruk ördeğin bazı günlük aktivitelerinin cinsiyetler arası dağılımı Çizelge 4.4. Erkek, dişi ve yavruların gözlenen dalış süresi ortalamaları Çizelge 4.5. Dikkuyruk ördeğin erkek, dişi ve yavrularının üreme alanlarında kaydedilen dalış süresi ortalamaları Çizelge 4.6. Dikkuyruk ördeğin 2008 yılı üreme verileri Çizelge 4.7. Dikkuyruk ördeğin 2009 yılı üreme verileri Çizelge 4.8. Dikkuyruk ördeğin Van Gölü Havzası na göç tarihleri Çizelge 4.9. Dikkuyruk ördeğin yuva yeri ile ilgili ölçüm değerleri Çizelge Dikkuyruk ördeğin yuva yeri tercihi ile ilgili oranlar Çizelge Dikkuyruk ördeğin üreme alanlarına göre yuva yeri ile ilgili bazı ölçüm değerleri Çizelge Dikkuyruk ördeğe ait yuva ölçüm değerleri Çizelge Dikkuyruk ördeğin üreme alanlarına göre yumurta bırakma zamanları

27 EK-11 SĠMGELER DĠZĠNĠ υ K φ Kinematik viskozite Kapilar faktörü Akışkanlık Viskozite sabiti Yoğunluk d Kızak ağırlık merkezinin dönme eksenine düşey uzaklığı, piston çapı, pim çapı, mil çapı, hidrolik hortum çapı, kuvvet çifti momenti kolu uzunluğu. 27

28 EK-12 KAYNAKLAR ( Yazar Soyad- Ad Sistemine Göre) Adızel Ö., (1998). Van Gölü Havzası Ornitofaunası Üzerine Araştırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 243s, Van. Albayrak T., Erdoğan A., (2002). Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve Burdur Gölü. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül, İnönü Üniversitesi, Özet Kitabı, 122s. Malatya. Anonim, 1990, Sulak Alanların Korunması, Doğal Hayatı Koruma Derneği, 93s., İstanbul. Anonim, 2000a, Türkiye Kuş Konferansı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, 48s., İstanbul. Baytop, T., 1994, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 508s. Ankara. Biodiversityhotspots, 2009, İnternet Sitesi. Erişim tarihi: Cedgm, 2007, İnternet Sitesi. Erişim tarihi: ( Numaralandırma Sistemine Göre) 1. Baytop T., 1994, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 508s. Ankara. 2. Anonim, 1990, Sulak Alanların Korunması, Doğal Hayatı Koruma Derneği, 93s., İstanbul. 3. Cedgm, 2007, İnternet Sitesi. Erişim tarihi:

29 EK-13 ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Doğum Yeri ve Yılı: Yabancı Dili: Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lisans : Yüksek Lisans : Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: Yayınları

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KLAVUZU*

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KLAVUZU* T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KLAVUZU* 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinde hazırlanan bitirme ödevlerinin yazımında standardizasyonu

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU 1- TANIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümlerinde lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ Burada sunulan bitirme tezi yazım ilkeleri, Mühendislik fakültesi bölümlerinde son sınıf öğrencilerince hazırlanan bitirme

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU 1- GİRİŞ Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde hazırlanan bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

Çizelge Kodu: KMUPF Yürürlük Tarihi: Kasım 2015 Güncelleme Sayısı: 1 Sayfa: 1/34

Çizelge Kodu: KMUPF Yürürlük Tarihi: Kasım 2015 Güncelleme Sayısı: 1 Sayfa: 1/34 Çizelge Kodu: KMUPF Yürürlük Tarihi: Kasım 2015 Güncelleme Sayısı: 1 Sayfa: 1/34 HAZIRLIK ÇALIŞMASI A- Kimya Mühendisliği Uygulama Projesi Konusunun Belirlenmesi Kimya Mühendisliği Uygulama Projesi konusu,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

1 TEZ YAZIM KILAVUZU. 1. GĠRĠġ

1 TEZ YAZIM KILAVUZU. 1. GĠRĠġ 1 TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĠRĠġ Tuzla Anadolu Teknik Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 12. sınıfta hazırlanacak olan çalıģmalarda yazılacak tezler aģağıda belirtilen kurallar çerçevesinde olacaktır.

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ TEZİN ADI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğü Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır.

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. III. YAZ STAJ RAPOR FORMATI Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. İç Kapak Sayfası Teşekkür İçindekiler Şekiller Listesi Çizelgeler Listesi GİRİŞ KURULUŞ HAKKINDA

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU BĐLECĐK 2012 T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 1 GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında lisansüstü tezlerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA 2014 1 Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun 31.12.2013 tarih ve 2013-35 sayılı toplantısında

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Şekli Çalışma A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (70-100 g/m 2 ) kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzüne

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ VE SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 KONYA 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 5 2.1. Yazım Dili... 5 2.2. Kullanılacak

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU TRABZON - 2013 1 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 1. TEZ, PROJE VE SEMİNERİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2007 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 3 1. BĠÇĠM, GÖRÜNÜġ VE YAZIM PLANI... 4 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği... 4 1.2. Kullanılacak Yazı Karakterinin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA - 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 1 2.1. Kağıt Özelliği...1 2.2.

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

TEZ YAZIM KURALLARI. küçük yazı boyutu kullanılabilir).

TEZ YAZIM KURALLARI. küçük yazı boyutu kullanılabilir). TEZ YAZM KURALLAR Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Uzmanlık öğrencileri için uzmanlık tezleri yazılırken, belirli bir standart oluşturulabilmesi amacı ile Tez Yazım Kuralları oluşturulmuştur.

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ŞANLIURFA 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ........ 1 Madde1.Kağıt Özelliği... 2 Madde 2. Yazı Özelliği... 2 Madde 3. Düzeni... 2 Madde 4.

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ Bu Yönerge, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI TEZĠ OLUġTURAN BÖLÜMLER ve ĠÇERĠKLERĠ Tezi oluşturan bölümler ve içerikleri, tezin teorik veya uygulamalı oluşuna

Detaylı