Haziran Say 2. ENDOÜROLOJ DERNE ADINA SAH B Prof. Dr. Bülent Oktay. GENEL YAYIN YÖNETMEN Prof. Dr. Tibet Erdo ru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haziran 2008. Say 2. ENDOÜROLOJ DERNE ADINA SAH B Prof. Dr. Bülent Oktay. GENEL YAYIN YÖNETMEN Prof. Dr. Tibet Erdo ru"

Transkript

1 ISSN: Haziran 2008 Say 2 ENDOÜROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Endoüroloji Derne i Prof. Dr. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/2 fiiflli stanbul Tel: (212) Faks: (212) Web: ENDOÜROLOJ DERNE ADINA SAH B Prof. Dr. Bülent Oktay GENEL YAYIN YÖNETMEN Prof. Dr. Tibet Erdo ru GENEL YAYIN YÖNET M YARDIMCILARI Doç. Dr. Lütfi Tunç Doç. Dr. Ahmet Tefekli REDAKS YON Op. Dr. Öner fianl Op. Dr. Volkan Tu cu YÖNET M KURULU Prof. Dr. Bülent Oktay (Baflkan) Prof. Dr. Yaflar Özgök ( kinci Baflkan) Prof. Dr. Tibet Erdo ru (Genel Sekreter) Prof. Dr. Veli Yalç n (Sayman) Doç. Dr. Turan Çaflkurlu (Üye) Yay n Türü: Yerel Süreli 3 Ayda Bir Yay nlan r

2 B L MSEL KURUL ÜROONKOLOJ K LAPAROSKOP Prostat Kanseri Prof. Dr. Bülent Oktay Prof. Dr. Tibet Erdo ru Doç. Dr. Ahmet Tefekli Böbrek Kanseri Prof. Dr. Mehmet Baykara Prof. Dr. Erdal Apayd n Doç. Dr. Cenk Bilen Mesane Kanseri Doç. Dr. Fatih Atu Op. Dr. Do u Teber Testis Kanseri Prof. Dr. Yaflar Özgök Doç. Dr. Y ld r m Bayaz t Adrenal Tümörler Prof. Dr. Veli Yalç n Doç. Dr. Mete Kilciler Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Antalya S.B. Haseki E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, stanbul Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Antalya Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, zmir Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Ankara Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Diyarbak r Heidelberg Üniversitesi, SLK Heilbronn Üroloji Klini i, Almanya Gülhane Askeri T p Akademisi Üroloji Klini i, Ankara Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Adana Gülhane Askeri T p Akademisi Üroloji Klini, Ankara REKONSTRÜKT F LAPAROSKOP Üst üriner sistem Prof. Dr. Ali R za Kural Doç. Dr. Sedat Soyupek Op. Dr. Volkan Tu cu Alt üriner sistem Prof. Dr. Oktay Demirkesen Doç. Dr. Hakan Vuruflkan Yrd. Doç. Murat Savafl Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Isparta S.B. Bak rköy E. ve A. Hastanesi, Üroloji Klini i, stanbul Harran Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Urfa PED ATR K ENDOÜROLOJ Pediatrik Endoskopik Üroloji Doç. Dr. Cankon Germiyano lu Op. Dr. Bülent Önal Pediatrik Laparoskopik Üroloji Doç. Dr. Selçuk Yücel Op. Dr. Serkan Do an S.B. Ankara E. ve A. Hastanesi II. Üroloji Klini i, Ankara Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Antalya

3 ÜR NER S STEM TAfi HASTALI I Ekstrakorporeal fiok Dalgal Litotripsi Prof. Dr. Oktay Nazl Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, zmir Doç. Dr. Selahattin Bedir Gülhane Askeri T p Akademisi Üroloji Klini i, Ankara Yrd. Doç. Dr. Özcan K l ç Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Üroloji AD, Konya Yrd. Doç. Dr. Ersin Çimentepe Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Ankara Perkütan Nefrolitotripsi Prof. Dr. Ahmet fiahin Prof. Dr. Sinan Zeren Doç. Dr. Lütfi Tahmaz Yrd. Doç. Dr. Murat Yahya U rafl Op. Dr. Orhan Tanr verdi Ac badem Sa l k Grubu, stanbul stanbul Cerrahi Hastanesi Üroloji Departman, stanbul Gülhane Askeri T p Akademisi Üroloji Klini i, Ankara nönü Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Malatya fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.Üroloji Klini i, stanbul Üreteroskopi ve Retrograd ntrarenal Endoskopik Cerrahi Prof. Dr. Yalç n lker Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, stanbul Doç. Dr. Turan Çaflkurlu S.B. Göztepe E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, stanbul Doç. Dr. A. Yaser Müslümano lu S.B. Haseki E. ve A. Hastanesi, Üroloji Klini i, stanbul Doç. Dr. Ça atay Gö üfl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Ankara Op. Dr. Adem Fazl o lu S.B. Taksim lk Yard m E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, stanbul BEN GN PROSTAT H PERPLAZ S Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay Prof. Dr. Selami Albayrak Prof. Dr. Ali hsan Taflç Prof. Dr. Ali Erol Doç. Dr. Hamit Ersoy Doç. Dr. Atilla Ar do an Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Denizli S.B. Lütfi K rdar E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, stanbul S.B. Bak rköy E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, stanbul Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Düzce S.B. D flkap Y ld r m Bayaz t E. ve A. Hastanesi Üroloji Klini i, Ankara Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Adana ÜRO-TEKNOLOJ Prof. Dr. O uz Acar Doç. Dr. Hakan K l çaslan Op. Dr. Burak Turna Op. Dr. Öner fianl Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Kocaeli Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, zmir stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Üroloji AD, stanbul E T M Laparoskopik Üroloji E itimi Doç. Dr. Lütfi Tunç Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar Gözen Endoskopik Üroloji E itimi Prof. Dr. Bora Küpeli Doç. Dr. Ali Ulvi Önder Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Ankara Heidelberg Üniversitesi SLK Heilbronn Üroloji Klini i, Almanya Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, Ankara stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji AD, stanbul Yay nc Yerküre Tan t m ve Yay nc l k Hizmetleri A.fi. S racevizler Cad. 43/3 fiiflli stanbul Tel. : (0212) Faks : (0212) Bask Y ltem Reklam ve Bas m Hiz. Ltd. fiti. Mahmutbey Mh. Deve Kaldırım Cd. Gelincik Sk., Güven fl Merkezi No:6/2 Ba cılar - stanbul Tel : (0212) pbx Faks : (0212) Bu yay nda ISO 9706: 1994 (Requirements for Permanence) uluslararas standartlar na uygun olarak asitsiz kâ t kullan lm flt r. This publication is printed on acid-free paper that meets the international standart ISO 9706: 1994 (Requirements for Permanence).

4 YAZIM B LG S 1. Endoüroloji Bülteni, Endoüroloji Derne i'nin resmi yay n organ olup, üç ayda bir yay nlan r. 2. Bültenin amac, ürolojideki endoskopik ve laparoskopik cerrahi tedavilerinin detayl analizi yan nda teknolojik geliflimler hakk nda sürekli bilgi ak fl n sa lamakt r. Endoüroloji Bülteni mizde kongre ve konferans bildiri özetleri, çeflitli indekslerde yay nlanm fl bilimsel çal flmalar n özetleri ve derlemeler yay nlan r. Derlemeler 5 sayfay, literatür özetleri 2 sayfay aflmayacak flekilde haz rlanmal d r. 3. Yay nlanmas için orijinal çal flma özeti ya da yay n n tümünün gönderildi i yazarlar, yaz lar n çeviri içeri inden sorumludurlar. 4. Bültene gönderilen yaz lar, anlam ve yaz m kurallar yönünden incelenecektir. Yay n kurulu yaz larda düzenlemeler yapabilme hakk na sahiptir. 5. Bültene gönderilecek güncel makale özetlerinin ak c bir çeviri ile Türk Dil Kurumu Türkçe sözlü ü ve yaz m kurallar na uygun olarak yaz lmas önerilmektedir. Yaz larda bilimsel içeri i bozmayacak flekilde k saltmalar ve düzeltmeler yapma hakk yay n kuruluna aittir. 6. Yaz da kullan lan tablolar yaz içindeki s ras na göre numaraland r lmal, bafll k içermeli, tablo alt nda gerekli aç klama yap lmal ve yaz içindeki yerleri belirtilmelidir. 7. Sadece standart k saltmalar kullan lmal d r. Bafll kta k saltma kullan lmamal d r. K saltma standart bir ölçüm birimine ait de ilse, metinde ilk kullan ld yerin önünde k saltman n ait oldu u tam terim bulunmal d r. 8. Derlemelerde kaynaklar, metinde geçifl s ras na göre numaraland r lmal d r ve NLM nin Index Medicus ta kulland format esas al narak haz rlanm fl afla daki örnek stiller kullan lmal d r. i. Dergiler: 1) Yazarlar n soyad ve isim bafl harfi; 2) Yaz n n bafll (ilk harf d fl nda tamamen küçük harfle); 3) Derginin Index Medicus'a göre k salt lm fl flekli; 4) Cilt numaras (iki nokta üst üste ve boflluk); lk sayfa (tire) son sayfa (virgül); Yay nland y l (nokta) Örnek: Burgess NA, Koo BC, Calvert RC, Hindmarsh A, Donaldson PJ, Rhodes M. Randomized trial of laparoscopic v open nephrectomy. J Endourol 21: , ii. Kitaplar: 1) Yazarlar n soyad ve isim bafl harfi (nokta); 2) Kitap bölümünün bafll (ilk harf d fl nda tamamen küçük harfle); 3) Kitab n ad (virgül); 4)(Varsa) kaç nc bask oldu u (virgül); 5) Kitap editörlerinin soyad ve isim bafl harfi (nokta); 6) Yay nland flehir (Birkaç taneyse yaln zca ilki) (virgül); 6) Yay nevi (virgül); 7) Yay nland y l (noktal virgül ve boflluk); 8) lk sayfa (tire) son sayfa (nokta). Örnek: Touijer KA, Savage SJ. Laparoscopic radical cystectomy: technique. Textbook of Laparoscopic Urology, 1st Edition. Editör: Gill I. New York, Informa Health Inc., 2006; Güncel makale özetlerinde makale bafll n n alt na orijinal literatürün yazar, yay nland dergi y l ve dergideki sayfa numaras ; makale sonuna ise özetleyenin ad - soyad, çal flt kurum belirtilmelidir. Orjinal literatürün kaynak format, Medline ile bire bir olmal d r. 10. Editöre mektuplar, kaynaklarla birlikte bir sayfay aflmayacak flekilde yaz lmal d r. 11. Yaz lar 12 punto Times New Roman karakterinde, çift boflluklu flekilde ve Word for Windows format nda, olarak adresine gönderilmelidir.

5 BAfiKANDAN MESAJ De erli Meslekdafllar m, Endoüroloji Derne i e itimi içersinde planlanm fl olan Laparoskopik K sa Fellowship Program na ilgi yo un oldu. Alt meslekdafl m z üç merkezde e itime bafllad. lk bafllayan meslekdafl m z e itimini tamamlay p kendi merkezine döndü. Eylül ay ndan itibaren üreteroskopi e itim program n da devreye alaca z. Endoüroloji Kongre si 4-7 Kas m 2009 gerçekleflecek. Kongrenin ilk günü ESUT (European Society of Urological Technology) toplant s olacak sonra ulusal kongre devam edecek. Bununla ilgili yaz flmalar ve program tamamland. 5. Perkütan Renal Cerrahi Kursu, 2-3 Haziran 2008 tarihlerinde, Cerrahpafla T p Fakültesi nde baflar ile gerçeklefltirildi. Eme i geçen herkese teflekkür ederim. Bu say m z BPH a rl kl gerçeklefltirildi. Beraberinde yine operasyon videolar içeren DVD vard r. Bu say n n da bilgi güncellenmesine yararl olmas n dilerim, Sa l cakla kal n, Prof. Dr. Bülent Oktay ED TÖRÜN MESAJI Sayg de er Meslektafllar m, Endoüroloji Bülteni mizin bu say s nda literatürlerimizi a rl kl olan benign prostat hiperplazisi nde uygulanan minimal invaziv yöntemler olarak derlemeye çal flt k. Benzer flekilde Görsel E itim Serisi ni de bu yöntemleri ülkemizde uygulayan meslektafllar m z n tecrübelerini içeren videolardan oluflturduk. Bu say da benign prostat hiperplazisinde oldu u gibi, özellikle belirli konularda ön plana ç kacak bültenimizin güncel de erlendirmeleri özet ve bir bütün halinde meslektafllar m z n bilgisine sunma yönünde daha verimli olaca n düflünmekteyiz. Sizler taraf ndan çok be enildi i geri bildirimleri ald m ilk say m z, bu bülteni hayata geçiren kurulumuz üyelerini daha da heyecanland rd. Ancak çok özen göstermemize ve elden imza karfl l, üyelik bilgilerinizdeki, adreslerinize teslim edilmesine ra men maalesef baz meslektafllar m zdan bültenin ilk say s n n ellerine geçmedi i geri bildirimini almak bizi oldukça üzdü. Bu nedenle bütün üyelerimize güncel ve sa l kl iletiflim adreslerini yenilemeleri için elektronik posta gönderildi. Bunun yan nda, baz meslektafllar m z n geri bildirimleri ile yay n kuruluflumuzun çal flt kargo verilerini yeniden kontrol etti imizde, bültenimizin elden ve imza karfl l teslim edildi i ancak teslim alanlar ile üyelerimiz aras nda dergini ulaflt r lmas nda sorun yafland n gördük. Bu nedenle iletimizi kay tl adresinizde elden teslim alan kiflilerin bilgilendirilmesinin bültenimizin daha sa l kl flekilde elinize ulaflmas nda yararl olaca n düflünmekteyiz. Endoüroloji Bülteni mizin ikinci say s n n sizler taraf ndan be enilece ini ümit ederek, Rekonstrüktif Endoüroloji ana temas n n oluflturaca üçüncü say m zda buluflmak dile iyle sa l kl ve güzel bir yaz mevsimi dilerim. Sayg lar mla Prof. Dr. Tibet Erdo ru

6 Ç NDEK LER BEN GN PROSTAT H PERPLAZ S Derleme Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Dr. Faruk Küçükdurmaz, Dr. Zarifcan Muradov, Dr. Atefl Kad o lu...1 Benign prostat hiperplazisi gelifliminde prostatit ile aras ndaki do rudan iliflki Çeviri: Dr. O. Levent Tuncay...7 Benign prostat hiperplazi tedavisi için prostat n holmium laser enükleasyonu ile plazmakinetik enükleasyonunun karfl laflt r ld randomize bir çal flma Çeviri: Dr. Hamit Ersoy nm Diode Lazer: Prostat vaporizasyonu için yeni bir lazer teknolojisi Çeviri: Dr. Ali Erol...11 Diod Lazer: yeni yandan atefllemeli insan prostat nda lazer vaporizasyon - erken etkinlik ve 1 y ll k takip sonuçlar Çeviri: Dr. Ali Erol...14 Holmium lazer enükleasyona karfl transuretral prostat rezeksiyonu 3 y ll k randomize klinik çal flma Çeviri: Dr. Hamit Ersoy...17 Yetmifl gram n üzerindeki prostatlarda fotoselektif KTP lazer vaporizasyon ile transuretral prostat rezeksiyonun karfl laflt r lmas : k sa dönem prospektif randomize sonuçlar Çeviri: Dr. Ali hsan Taflç...20 Prostat n vaporezeksiyonu için kullan ma yeni giren 2-mikron devaml dalga thulium lazerin sistematik de erlendirilmesi Çeviri: Dr. Murat Savafl...23 CoreTherm ile birlikte yüksek enerjili transuretral termoterapik yaklafl mla transuretral prostat rezeksiyonu sonuçlar n n etkinli i: bir meta-analiz Çeviri: Dr. Murat Savafl...25 Prostat n bipolar transuretral rezeksiyonu: klinik ve ürodinamik de erlendirme Çeviri: Dr. Cüneyt Özden...27 Prostat n plazmakinetik rezeksiyon, transuretral vaporizasyon rezeksiyon ve klasik transuretral rezeksiyonunun hemostatik özelliklerini karfl laflt rmak için yeni ex-vivo model kullan m Çeviri: Dr. Cüneyt Özden...29 Obstrükte eden benign prostat hiperplazi tedavisinde ekstraperitoneal laparoskopik prostatektomi (adenomektomi): transvezikal ve transkapsüler (Millin) teknikler Çeviri: Dr. Bülent Oktay...31

7 ÜR NER S STEM TAfi HASTALI I Derleme Perkütan nefrolitotomi sonras drenaj stratejisi Dr. Burak Turna, Dr. Rashad Mammadov, Dr. Oktay Nazl...33 Böbrek tafllar n n lokalizasyonunun endoskopik litotripsi baflar s üzerine etkisi Çeviri: Dr. Yalç n lker...38 Kaliks divertikülü tafllar n n ESWL ve PNL ile tedavisi sonras uzun dönem sonuçlar Çeviri: Dr. Oktay Nazl, Dr. Fuat K z lay...39 Perkütan nefrolitotomi sonras süperselektif renal anjiografik embolizasyonun fonksiyonel ve morfolojik etkileri Çeviri: Dr. Sinan Zeren...41 Hasta ve tafl n kompüterize tomografi karakterlerinin temelinde böbrek tafllar n n tedavisindeki flok dalgal litotripsi baflar s Çeviri: Dr. Ersin Çimentepe...43 Benign üreteral darl klar n tedavisinde Holmium lazer endoüreterotominin uzun dönem etkileri Çeviri: Dr. Lütfi Tunç...45 REKONSTRÜKT F LAPAROSKOP Retroperitoneal fibrozisite minimal invaziv cerrahi Çeviri: Dr. Volkan Tu cu, Dr. Erkan Sönmezay...47 E T M Perkütan nefrolitotomi e itiminde ö renme e risi Çeviri: Dr. Hakan Vuruflkan...49

HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK 2011 - SAYI: 14 ISSN 1308-3287

HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK 2011 - SAYI: 14 ISSN 1308-3287 HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK 2011 - SAYI: 14 ISSN 1308-3287 ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Endoüroloji Derneği Prof. Dr. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/2 Şişli 34382 İstanbul Tel: (212) 232 4689

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi

Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi ISSN 1302-0498 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi YO UN BAKIM HEMfi RELER DERNE YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Index Copernicus da indekslenmektedir

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 2008 YILI ÇER S NDE DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZI KUTLUYORUZ. tebrikler DOÇ. DR. BÜLENT GÜNLÜSOY Dr. Bülent Günlüsoy 05.07.1963 tarihinde zmir'de do du. lk ve orta ö

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER

ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER BÖLGELERDEN HABERLER ö haberler OP. DR. SAD TURKAN ÜROLOJ UZMANI UZ. DR. ÖNDER CANGÜVEN ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 KASTAMONU DA ÜROLOJ ULUSAL BiLiNÇLE GÜNCEL ÜROLOJi TOPLANTISI / AYDIN Kastamonu Bat Karadeniz'de

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1.

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU 25. yılımızda önceki başkanlar TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU Türk Nöroflirürji Derne

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Ethem Beflkonakl 2. Baflkan Dr. Murad Bavbek Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. Mehmet Yaflar Kaynar Veznedar Dr. Süleyman

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Cilt Say Y l 10 1 2010 Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1302-1710 Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 4 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı