Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok"

Transkript

1 DİVÂNİ YAZİ DrJVli AICTAN Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok geniş bir sahaya yayılmasıyla birlikte, kısa zamanda doğuda Pasifik Okyanusundan bauda Atlas Okyanusuna kadar geniş bir alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun tabîi bir neticesi olarak henüz gelişme safhasında olan Arap yazısı birbirinden uzak bölgelerde, mesela Bağdat ve Endülüs'te farklı gelişmeler göstermiştir. Ancak bu farklılıklar hiç bir zaman yeni bir yazı meydana getirecek derecede olmamıştır. Bununla birlikte denilebilir ki; doğuda kullanılan yazı ile Kuzey Batı Afrika'da kullanılan yazı arasında alfabenin dışında, harflerin yapılan bakımından fazla bir benzerlik kalmamıştır. Türklere gelince: Tarih boyunca çeşitli p/ılar kullanmışlardır. Bunlann en önemli ve yaygın olanları sırasıyta Orhun, Uygur, Arap ve Latin harfli yazılardır. Bunlardan başka daha dar bölgelerde ve kısa müddetler içerisinde Sogd, Mani, Süryâni, Grek ve Slav harflerinin de kullanıldığı bilinmektedir. Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra yeni dinlerinin tesiriyle, İslâm yaz'j;ı haline gelmiş durumda bulduklan Arap yazısını öğrenmek ve kullanmak gereğini duymuşlardır. Türklerin benimsedikleri bu yazı şüphesiz ki, bulundukları coğrafi bölge itibariyle Arap yazısının doğuda kullanılan şekli olmuştur. Türkler bu yazıyı önceleri Araplar gibi yazdıkları halde, zamanla millî zevk ve ihtiyaçlarına göre daha başka yazı çeşitleri ortaya çıkarmışlardır. Mesela dîvânî ve rik'a yazılan bu şekilde ortaya çıkmıştır. Siyâkat yazısı da Osmanlılara Selçuklulardan değişik şekliyle intikal etmiştir. Ayrıca sülü.s, nesih ve ta'lik yazılarında da kc^ndilerine has yazı ekollerini tesis etmişlerdir". Biz burada bu yazı çeşitlerinden. Osmanlı paleografyasmda seçkin bir yeri olan dîvânî yazı üzerinde duracağı/. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruldular ve mühimme defterlerinde bu yazı 1 F.Kadri Tımurtaş. "Osmanlı Türkçesi Grameri". Ill.haskı. İÜEF yayım. İslanbul. loso. s.2. 2 Muallim M. Cevdet. "SiyiHcal Yazısı ve Rakamtan". (Derieyen: Osman Ergin, "Muallim M.Cevdel in flayalı. F,<«rieri ve Kûlüphanesi". İslanbul. 1937). s/.94: İ.II.ıkkı tjzunçar^ılı. "Osmanlı Dcvkıinın Merkez vc flahnyc TcşkilStı". TTK vavmı. /Vnkara s.365. Aynnlılı bilgi lqn hak: Ali Alparrilan. "Ecoles Calligraphiqucs Turqucs". ITF.D. lui-f yny.nı. İslanbul. Vm. i Savı 1-4. s

2 362 Dr. Ali AKTAN kullanılmıştır. Aynı işler için Araplar tevkî', İranlılar ise ta'iik yazısmt kullanıyorlardı. Dîvânî yazının sadece resmî işlerde kullanılması bu yazıyı devlete has imtiyazlı bir yazı cinsi haline getirmiştir. Dolayısıyla kitap, kıta ve levha gibi sanat eserlerinde hiç kullanılmamıştır. 20. yüzyılda celî dîvânî ile yazılmış bazı levhalar bulunmakta ise de bunlann üslûbu pîvân-ı Hümâyun Kaleminde kuuanılan celî dîvânflerden farklıda*. Tine 19. yüzyılda basılmış bazı münşeât ve hutût-ı mtttenevvia mecmualanndaki yazı örnekleri arasında dîvânî yazıya da yer verildiğini görmekteyiz. 20. asrın ilk çeyreğinde, harf inkılâbına kadar şehâdetnâme, şoför ehliyeti, banka bonolan ve benzeri evrak üzerinde kullanılan dîvânî yazı, Arap yazısının tüm çeşitleriyle birlikte resmen Tûrkiyemizde kullanılmaz olmuştur. Dîvânî yazının moctdi ve teşekkül tarihi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Hat ve hattatlarla ilgili eserlerde ise dîvânî yazı ile ilgili çok az bilgi verilmiştir. Bu bakımdan dîvânî yazımn doğuşu ve gelişmesi hakkında bir fikir yürütebilmek için, ilk ibtidaî örneklerinin görüldüğü İS. yüzyıl vesikalarından başlayarak en güzel örneklerinin verildiği I9.yüzyıla kadar çeşitli vesikalardaki yazıları karşılaştırmak lazımdır. a) Dîvânî Yazmm Doğuşu ve Gelişmesi Osmanlı devletinden önce öîv&aî yazının adı eski kitaplarda vc tezkirelerde hiç geçmemekledir^' Mcmlû klular hakkında lafeilalh bilgi veren Kalkaşandî 'mtt"sııbhu'l-a'şâ"sınds, kitâbet dairelerinde kullanıldığı söylenen yazı çeşitleri arasında da dîvânî yazıdan bahsedilmiyor.^ Dîvânî nin İran'da hiç kullanılmaması, bazı Arap ülkelerinde ise ancak son devirlerde görühnesi bu yazımn öz Türk yazısı olduğunu ortaya koymaktadır. İstanbul'un fethinden sonra, dîvânî yazıyı ilk defa İbrahim Münif isimli birinin yazdığı söylentisi vardır. Fakat hayat hikâyesini Oğrenemediğimiz ve climi/xle yazısından örnek bulunmayan İbrahim MüniFin, dîvânî yazmm icadında rolü olmuşsa bile bunun ne ölçüde olduğunu bilemiyoruz. Mustafa Âlî İran'da, daha önceden dîvânîye benzer bir yazının bulunduğunu ve bu yazı ile meşhur olan Acem hattatlarının isimlerini zikretlikien sonra: "... Idkin Vtlâyet-i Rûm'daki kalem-i tuvânî hattatları üslûb-i Acemi tağyir eylemişlerdir. Ammâ okunması âsân resm ve hey'etle dilpezîr tylemi^lerdir" demektedir. Bu cümleden olmak üzere, 16.yûzyılda yaşamış olan Matrak^ Nasuh, TSc Beğ (TSceddin) ve oğullan Tâc-zâde Mehmed Çelebi ile İsmail Çelcbi'nin isimlerini vermektedir. Yine Mehmed Çelebi'nin yetiştirdiği Sâf Muslî Çelebi, Ayn Ali Çelebi, Hüdhüd Ali Çelebi ve Tâc Beğzâde Cafer Çelebi de dîvânîyi güzel yazanlardandı^. Bunlara Nişancı Ahmed Feridun (Ö.1583) ile^ Tâc Beğzâde Mehmed'in yetiştirdiği Demircikulu Yusuf u da (Ö.1609) ilave etmek lazımdır Uğur Derman, 'Türk Hat Sanatmm Şâheserteri", Kültür Bakanlığı Y^m, İstanbul, 1982, Levha 4rin açıklaması. Habnwilah Feziilt, "Atlas-ı Hat", Isfahan, 1391, s.420. el-kalkayındî (Bbul-Abbas Ahmed bmî), "Subhul-A'şâ R Sınâ-atil-İnça", Kahire, tarihsiz, c.lll, s.47; B.Moritz, "Arabistan (Yazı)". İA, d, s.505. Nâd Zeynûddin, "Musawer<i'I-HaMi*l-Arabr,H.baskı, Bqfrut, 1974, $380; Hahfhullah FczSilt, a.g.e., s.+21. Mustafa Âlî, "Menâkıb-i HOnetverân", Yayına hazırlayan: İbnOlemin Mahmud Kemal, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1926, s İran'da 16.yfl^la kadar, bakomdariann ve kadılann divanlarında (a'likin kullanıldığı bilinmekledir. Dolayısıyla Mustafa AlTnin Osmanhlardan önce, İran'da variiğından söz ettiği dtvant yazı İran ta'liki olmalıdır. MOstakimzAde Sfll^man Sâdeddin, "TVıhfe-i Hattâttn", Yayına hazıriayan: İbnaicmin Mahmud Kemal, TTB yayını, İstanbul, 1928, s Nefeszâde İbrahim, "Gölzâr-ı Sevâb", Yayına hazıriayan: Kilisli Muallim Rifal. GSA yayını, İstanbul, 1938,

3 DİVÂNI YAZI 363 Hattatlar yazılarının altına, imza yerine geçmek üzere keıebelerini^^ koyduktan halde, çok defa resmî evrakla imza atılmak mûtad olmadığından, bu vesikalar üzerindeki yazıların kimlere ait olduğu bilinemez. Ancak son yüzyıllarda kağıdın arkasında, yazanların ve mukabele edenlerin imzalan bulunmaktadır^^. Dolayısıyla dîvânî yazının ilk devirlerine ait imzalı örnekler pek azdır. Bu imzalı yazılardan biri de Tâceddin'e aittir. Mustafa Âlî'nin ifadelerine göre, divâni yazıya teşekkülü sırasında, îran ta'likinin örnek tutulduğu kesin gibi görünüyor. Dîvânîyi ıslah edenlerden TâccddinMn Buhara'dan gelmiş bulunması ve örneğini verdiğimiz dîvânî yazısına^'* ta'lik unsurlarının karıştırılmış olması da bunu leyid etmektedir. Şehzade AhmedMn M.1S12 tarihli fermanının yazısı ise şikeste ta'like ^k benziyor. Hattâ Kanunî devri fcrmanlannda bik: ta'likin izlerini görmek mümkündür. Diğer taraftan dîvânînin teşekkülünde Osmanlılara yabancı olmayan tcvkf ya/jsmın da örnek alınmış olması ihtimal dahilindedir. Çünkü tcvkî* yazısı Arapların resmi yazısı olduğu gibi zaman zaman Osmanlılar tarafından da kullanılıyordu. Ta'lik veya tevki' yazının örnek alınıp alınmaması bir yana dîvânî yazı 15 ve 16. yüzyıllarda kendini bulma çabası içindedir. Bu dcvirtere ait dîvânîter müstakil bir yazı çeşidi olarak kabul edilebilirler. Fakat dîvâninin klasik çağı diyebileceğimiz 18. asır yazılarına nazaran daha basit ve istikrarsızdırlar. 17. asırda olgunlaşmaya devam eden dîvânî yazı nihayet 18. asırda kendine özgü bütün özelliklerine kavuşmuştur. Sıradan fermanlara nazaran, yabancı devletlere gönderilen nâmelerin yazılarının güzel olmasına aynca önem veriliyordu. Eğer bu nâmeler şark devletlerinden birine gönderil iyorsa, âdeta rekabet havasıyla yazı ve tezhibe çok dikkat edilirdi Özellikle kendisi de bir hattat olan IILAhmed zamanında buna çok riayet edildiği bilinmekledir^^. 18. yüzyıla ait. divâni ile yazılmış fermanların lamamı klasik dîvânînin bütün karakterlerine sahiptirler. Artık Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar bu karaktcrierde önemli bir değişiklik olmamıştır. Dîvânî yazı 20. yüzyılda Mısır'a intikal etmiş ve Mısır Arap Yazılarını Güzelleştirme Okulu'nda öğretildiği için oralarda yayılma imkânı bulmuştur. Musir kralı I.Fuaı'ın hattatı ve tcvkî' reisi olan Mustafa Beğ Gazlân.M.193rde adı geçen okulda dîvânî yazı hocahgmda bulunmuştur. Bu nedenle dîvânî vazı Mısır'da "Hatı-ı Gazlânî" dive de 18 bilinmektedir. Günümüzde bazı Arap ülkelerinde kitap isimtori, dükkân tabelaları, ilânlar ve sigara kağıtlanna \-anncaya kadar bu yazj pek çok alanda hâlâ kullanılmaktadır. b) Dîvâni Yazının Adlandınlması Bu vazıva dîvânî adının verilmesinin "dîvân " ıt ıs 16 n ıs Keıehc için hat M.Bolreddin Yaar. "Medeniyet Âleminde Yazı vc İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli". OİU yayını. Ankara c.l. s A.Sûhcyl Ünver. "Türt Yazı Çeşitleri ve Fâideli Bazı Bilgiler". Yeni Uboratuvar y!i>ını. İstanbul s.19. Tâeeddin Buharalı olup. Yavuz Sulun Selim zamanında İsunbul a gelmiştir. SOlü» ve ncsihi İbn Bevvâb ve Yâkul tarzında yazıyordu. Özellikle dtvânt yazının şöhret kazanmasında büyük payı vaixlir (MûMakımzâde Süleyman Sâdeddin. a.^.. s. 145). Bak: Rcsiml. Bak: Resim 2. I.Ahdülhamknn Fa» Hâkimine gönderdiği H.n97 (M.1782) iarihh nâme sürelinin yanındaki işbu nâmen hümâyun Emir-i Mekke-i Mükerreme ve vazıtan aram nâme gin levul hal ile lahrfr... lasliye-i nebevıyye ile mnrilnına ahun lufrâ keşide olunur" kaydından İR.»«r «onlannd. bile nâme-i hûmâyunbırda. dwnl yazının yanısıra hazan tcvkf yazının da kullanild.fi anlaşılmakladır (IB/^u Nâme-. Hümayun IXhcn. No: 9. >.126). l.ilakkı Uzunçar^.!.. "Osmanl. lx-vlel.n.n Saray Teşkilat. -. TTK yay.n..,\nkar-.. 1<M5. s.:^»,. III..Vhmed m hallallıgı için bak: Mûslak.mzâde Süleyman Sâdeddin..ı.g.c. s.7h-7<) llabîbullah Fczâill. a.g.c.. s.421.

4 364 Dr. Ali AKTAN kelimesiyle ilgisi olduğu muhakkaktır. Çünkü dîvânî, kelime olarak dh^na ait, dmn ile ilgili demektir. Bu adlandırmanın sebebini anlayabilmek için dîvân kelimesinin çeşitli anlamlanna kısaca değinmek istiyoruz. Dîvân kelimesi Farsça asıllı olup İslâm fütuhatının ilk yıllarında Arapçaya ve İslâm kültürüne dahil diğer dillere geçmiş bir kelimedir. Türk, Fars ve Arap dillerinde belli başh mânâları şunlardır 1. Kuyûdat defteri: Bki Suriye ve Mısu-'da hesap dcfterieri Yunan diliyle tutuluyordu. Bu usûl buradan İran'a geçmiş ve bunlara Pchlcvî dilinde "devân" adı verilmiştir. Araplar da, defter tutma usûlüvlc birlikte 'devân" tabirini '19 İran'dan almışlardır. 2. Devlet işlerinin idaresiyle ilgili encümen: Abbâsilcr'den itibaren variıgı bilinen bu teşkilât, ilk müslüman Türk devletlerinde ve nihawt Osmanlılarda da ba7j farklılıklarla mevcuttur. 3. Herhangi bir konu üzerinde tcdvîn edilmiş e,scr: Dîvânu Lûgâli't-Türk v.b. gibi. Sonraları hu anlam daralmış vc sadece manzum sözlerin bir arada toplandığı kitaplara "divân " denilmiştir^^ 4. Yukandaki mânâlardan çıkmak surct^'lc dîvân kelimesi: Arşiv, hükümdarın oturduğu sedir, birkaç koydcn meydana gelen küçük idârî birlik, mahkeme ve hir âmir önünde eller önde kavuşmuş olarak ihtiram vaziyetinde durmak mânâlanna da gelmektedir^^. Osmanlılardan önce yazı çeşitleri arasında adı geçmeyen dîvânî Osmanlılar tarafından ferman, berat gibi vesikaların yazılmasında vc memleket işlerini karara bağlayan Dîvân-c Hümâyun kayıtlarının tutulmasında kullanılıyordu. Öyle anlaşılıyor ki bu yazı. kullanıldığı belgelerin Dîvân-ı Hümâyun dan sâdır olmasına bakılarak bu teşkilâtla ilgin görülmüş ve bu sebeple dîvânî yazı diye adlandtnlmıştır. c) Dîvftnî Yazının Çeşitleri Dîvânî yazıyı harflerinin yapıları bakımından üç kısma ayırmak mümkündür. Bunlar da sâde dîvânî,^cclî dîvânî vc kırma dîvânîdir. Ancak bu yazı beş asır gibi uzun bir zamanı kapsadığından, aynı çeşit yazılar ara.sında dahi bazı farklılıklar vardır. Bu bakımdan dîvânî çeşitlerini de, kendi aralannda zaman yönünden eski ve yeni dîvânî diye iki ana guruba ayırmak mümkündür. ci. Harflerin Yapılan Bakımından Dîvânî Çeşitleri cı.ı. Sâdedtvânî: Genel olarak çizgiler kıvnmu olup, harfler birbirlerine iyice sokulmuşlardır. Harflerin dönüm noktalan yuvariağımsıdır. Hemen hemen bütün kelimeler, son harfleri satır çizgisinde kalmak şartıyla kendinden bir önceki kelimenin üzerinden başlar. I ^ ^.l.1 harflerinin zülfelcri sola doğru * sarkmıştır. Elif harfi önce sola sonra yukarıya kıvrılan kuyruğuyla lâm harfine çok benzer. Kef harfîyse lâm harfinden kavisli, ince ve zarif bir kolla ayrılır. Ayn ( ^ ) harfinin ağzı dâima kapalı olup, çenesi ileriye doğru uzanır. Elif harfi kendinden sonra gelen vav ve sin harfine birleşir. Aynı şekilde vav harfi de kendinden sonra gelen lâma birleşmektedir. Kelime sonundaki be ((^^) harf gurubuyla o harfi, yerine göre aşağıya sarkan bir kâse meydana getirirler. Şın-elif ( I ; ) harfleriyle de böyle bir kâse yapılabilir. Yazıya karşıdan bakıldığında ilkönce bu kâseler dikkati çeker. Sonraki te ( ) harfi eğer kâseli değilse rik'a yazısındaki nun 19 Mccduı Mansuroflu. "Dtvan". İA. clii, sj9s; İ.flakkı Uzun^qili. "Osmanlı Devleti Tc kiutına Medhal". II.Nijikt. TTK yayını. Ankara. 1970, s.4. 2» Hüseyin Kâzım Kadri. "BOyak TOric I^ptı". Devlet Matbaası. İstanbul c.ii. ^JiM: İ.Hakkı Uzunçaı^ılı. -Osmanlı Devleti TeşkiUlına MedhaP. $ » ve 275. Zl Mccduı Mansuroflu. a.g.m.. s.s Mccduı Man.<ıuroglu. a.$.m.. a^'mt. 23 Midhat Scrtoglu. "Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi". İstanbul s.79.

5 DİVANÎ YAZI 365 harfi gibi noktasız fakat nokta yerine geçmek üzere kuyruğu aşağıya kıvrılmak sûretiyle yazılır. Ayn yazıi='n Q). harfi şekillerindedir. ı3, T, ^ harflerinin gözleri her zaman kapalıdır. Ayn halde yazılan d J edatı aslî şeklinde yazılabileceği gibi şeklinde de resmedilebilir. Çift noktalar düz ve kısa bir hat ( /»), üç noktalar çatal ( - ) hâlindedir. Tezyinât yapılmaz. Harekelere ise çok az yer verilir*"^. Alclâde ferman ve beratlarla buyruldularda, Fatih devrinden başlayarak, adım adım izlenebilen değişikliklerle hep sâde dîvânî kullanılmıştır. Sâde dîvânînin ince uçlu kalemle, özellikleri hiç değiştirilmeden yazılan şekline ince dîvânî demişlerdir. Ancak bu inceliğin bir sınırı yoktur. İnce dîvânî ne kadar ince yazılmış olursa olsun, büyültülecek olsa yine sâde dîvânî olur. Yani aralarındaki fark çeşit farkı olmayıp büyüklük küçüklük farkıdır. Bu bakımdan sâde dîvânî için söylediklerimizi ince dîvânî hakkında tekrarlamaya lüzum görmüyoruz. C1.2. Celî dîvânî: Cclî dîvânîye kısaca sâde dîvânînin süslü şeklidir diyebiliriz. Bu yazıda harficr sâde dîvânîye nazaran birbirlerine daha çok yaklaştırılmış ve halta sonra gelen heceler öncekilerin üstüne iyice bindirilmiştir. Bu bakımdan celî dîvânî ile aynı yere daha çok kelime yazma imkânı bulunmaktadır. Esas itibariyle celî dîvânînin harfleri sâde dîvânîden pek farklı değildir. Ancak sâde dîvânîye göre daha düz, kaba, hantal vc k()şelidir. Aynca sâde dîvânînin harf özellikleri oldukça abartılmıştır. Fakat buna rağmen harfler arasındaki boşluklar hareke ve süs işaretleriyle tamamen doldurulduğu için görünüşte sâde dîvânî 'den daha gösterişlidir. Kef harfinin kolu ve zülfesiylel ^ J^ve J harflerinin zülfeleri stilize edilmiş vaziyettedir. Harflerin noktalan, sülüs yazısındaki gibi kare şeklinde olup iki ve üç noktalar ayn ayrı konulur. Yani sâde dîvânîdeki gibi düz bir hat veya çatal şeklinde gösterilmez. Celî dîvânînin yazılmam.sâdesine göre daha fazla zaman ve emek ister. Şöyle ki: Önce elif boyunda iki satır çizgisi arasına kelimelerin iskeleti yazılır. Daha sonra kelimeler arasında kalan boşluklara, satır çizgisinden dışarıya laşmayacak şekilde, ince uçlu bir kalemle hareke ve süs işaretleri yerleştirilir. Yalnız kef kolları, satır çizgisinin yukansına ayn olarak çizilir. Bir de kâseli harflerden biri zaman zaman süslenmeksizin aslî hâlinde bırakıhr. Özellikle beratlann celî dîvânî ile yazılan nişân cümle lerinde ur- harfi boş bırakılmış bir kâse gibidir'^. Cclî dîvânîde harekelerin dışında ve yazının okunmasına hiç bir yardımı olmadığı gibi aksine okumayı güçleştiren süs işâretlerinc yer verilmesini iki şekilde yorumlamak mümkündür: 1. Tczyinâttan yoksun bırakılan cclî dîvânînin göze çarpacak olan sert ve köşeli yanlarını süs işâretlerinin arasına gizlemek süreliyle yazıya güzel bir görünüş kazandırılmak istenmiş olabilir. Tabî bunun aksine olarak yazının bu işâretler arasında boğulmasını önlemek için harflerin kasden abartılarak yazıldığını da düşünmek mümkündür. 2. Kelimeler, aralarındaki boşlukları süs işaretleriyle doldurmak suretiyle âdeta bir kordon altına alınmış vc yapılması muhtemel tahriflerin önüne geçilmiştir. Gerçekten cclî dîvânîde bir kelimeyi, hattâ bir harfi bile yerinden oynatabilmek için etrafını çepeçevre saran bir sürü süs işâretlcrini iz bırakmadan silmek ve meydana gelecek boşluğu doldurmak F Bak: Resim M.Bedreddin Yazır. "Eski Yazılan Okuma Anahlan". III. (»»ki. VakıHar Getıcl MOdOrlüğO yayını. Ankara s N5ci Zeynüddin. a.g.e.. S..TRZ 27»ak: llcsim 4.

6 366 Dr. Ali AKTAN C1.3. Kırma dîvflni: Kırma dîvânî, sanat farkı gözetilmeksizin ilk bakışta sâde dîvânînin biraz daha basitleşmiş ve köçülmüş şekli gibi görünürse de sâde dîvânîden daha kolay ve süratli yazılır. Fakat hı/lı yazılmasının tabiî bir neticesi olarak harfler derece derece karakterlerini değiştirmişter, bazan da küçük bir parçası yazılmak süreliyle ifade edilmişlerdir. Hattâ herkesin karine ile vadıgını anlayabileceği bazı harfler hiç yazılmayıp okuyucunun takdirine bırakılmışlardır. Meselâ buraya örneğini koyduğumuz kırma dîvânî de' sona yazılan ve Lf harfleri geriye kıvrılan küçük bir kuyruk hâlindedir. -»«^ adındaki ikinci, f harfiyle Ul kelimesindeki ikinci elif harfi ise yazılmamış- lâzımdır ki, âhersiz kağıtlarda bunu yapmak ur. Fakat okuyucu biraz mümâreseden sonra cümlenin gelişinden bu kelimeleri doğru okuyabilmektedir. Buna rağmen okunması çok zor kesinlikle mûmkfln değildir. Celt dîvânînin önemli padişah nâmelerinde ve sık satirli olanları da vardır. kullanılmış olması bizim bu dâşünceierimizi destekler mâhiyettedir. Çankü bu vesikalardaki yazılar hem gösterişli olmalı, hem de tahrife elverişli bulunmamalıydı. Celî dîvânî her iki meziyete de sahip olduğundan haklı olarak önemli vesikaların yazısı olmuştur. Nitekim Kırma dîvânide görülen bu çeşit özellikler kâtibin durumıma vc yannın hızlı veya yavaş yazılmasına göre azalıp çoğalabilcccğindcn bu yazı hakkında kesin ölçüler vermeye imkan yoktur. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) celî dîvânîyi "kuvvet, Dikkatli yazıldığı müddetçe sâde dîvânîye âmiriyyet, haküm ve irade, vekar ve azamet, benzen hızlı yazıldıkça da kırma harfler çoğalır ihtişam, debdebe, servet, asâlet, ulvijyet, sefiâ, ve sâde dîvânîden o derece uzaklaşır. Fakat büyükiak ve yükseklikfikirlerinin \'uzûh ve şiddetli hepsi de dîvânî özelliklerinden büsbütün ifadesi için, havâss-ı şekliyyeâ mübalağa edilmiş arınmış, ncv'i meçhul bir yazı hâlini almadıkça dîvânî yazıdır ûiye tarif etmektedir. kırma divâni olarak kabul edilirler. Kırma dîvânîye geçmeden önce burada bir noktayı daha dile getirmek istiyoruz. Sülüs ve ta'likin kendi celîleriyle aralarındaki fark irilik ve ufaklık farkı olduğu halde, dîvânînin sâdcsiylc cclîsi arasındaki fark yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi yapı ve te2yinâ( farkıdır. Dolayısıyla dîvâni celbi irilikte sâde dîvânîye eşit olsa bile, kendine has özelliklerinden dolayı yine celî diye adlandırılır. Arşiv vesika vc defterlerinde çok kullanılmıştır. Dîvân-ı Hümâyun Kaleminde tutulan vc bütün devlet işlerine ait sâdır olan hüküm ve fermanların kayıtlannın bulunduğu mühimme defterlcriylc diğer defterlerin bir kısmının yazılan kırma dîvânidir. Ayrıca sâde dîvânî ile yazılan bazı ferman ve beratların yazılarına da karışmış, hattâ sâde dîvânîye ağır bastığı yerler olmuştur. C2. Zaman YOnOnden Dîvânî Çeşitieri Eski ve Yeni Dîvânî: Dîvânî yazı Fatih devrinden itibaren. 18.yüzyıl başlarına kadar sürekli bir oluş vc gelişme içerisinde bulunduğundan bu devirlere ait yazılar için belirli ve kalıplaşmış ölçüler veremeyeceğiz. Yukanda sâde ve celî dîvânîler için belirtmiş olduğumuz özellikler, 18. yüzyıldan itibârcn geçeriidir. Bu bakımdan 18. yüzyıla kadarki dîvânîlere eski, sonrakilere ise yeni dîvânî diyebiliriz. Eski ve yeni dîvânî ayrımını özellikle dîvâninin sâdesi ve celîsi için yapıyoruz. Kırma dîvânîye ise daha önceden yazmış bulunduğumuz sebeplerden ötürü, kendi 28 LiHiwig Fekete. "Einrühnıng In Die Omunisdi-TOrfcisch Diplomaıik der TOrkitıchcn Rotmaısigkett in Ungarn", Rudapesl, sjoc J.Reychman. A-ZajackowsUcl "Handbook of Olloman Turkish Diplomaiics". Paris. 1968, s. 113: M.Tayyib CökUlgin. "Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi". İÛEF yayını. İstanbul s.4s. rsm.nil Hakkı (Hallacioglu). "İsMm Yazılan". TİM. S.ıyı 9. S.11İ lt:ık: Kcıim 5.

7 DÎVÂNÎ YAZI 367 ırasında eski ve yeni diye ayırmaya lüzum görmüyoruz. d) DKânî Hattadan Dîvânî yazı resmî evrakta kullanıldığı için bunları yazan hattatların, yazılarının altına ketebelerini koymadıklarını daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla yazılarına bakılarak dîvânî hattatlarinm tesbit edilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle biz burada, hattatların hayat hikâyelerinden bahseden biyografi kitaplarında, dîvâni yazıyı güzel yazdıkları belirtilen hattatların isimlerini vermekle yetinmek durumundayız. 18. yüzyılın ilk yarısında telif edilen Devhatü'l-Küttâb'dan tesbit edebildiğimiz kadarıyla^ o devirde meşhur dîvânî hattatları şunlardır' : Sinek Ahmed Efendi (s. 19,56), İsmail Efendi (s. 12), Ebû Bekir Efendi (s. 14), Ârifî Ahmed Paşa (s. 18), Emîn! Mehmed Bey (s. 18), Cczerî Hüseyin Efendi (s.32), Ârifî Hüseyin Efendi (s.40). Hafız Mustafa Efendi (s.42), Hamza Efendi (s.42). Hâkim Seyyid Mehmed Efendi (s.43), Hâkî Mehmed Efendi (s.48)," Hattî Mustafa Efendi (s.48). Zihni Ahmed Efendi (s.51). Zihni Efendi (s.51), Rcfîa Mustafa Efendi (s.54), Haa Mehmed Efendi (s.55-56). Rahmi Mustafa Efendi (s.56), Rükni Süleyman Efendi (s.56), Seyyid Mehmed Nesih Efendi (s.63), Edirneli Seyyid Ali Efendi (s.63), Sâlim Mehmed Efendi (s ), Seyyid Ali Efendi (s.65), Seyyid Osman Efendi (s.65), Süleyman Efendi (s.65-66), Seyyid İsmail Efendi (s.66). Şükrü Ali Efendi (s.71-72), Şeml İbrahim Efendi (s.72), Subhî Mehmed Efendi (s.75), Sabih Ali Efendi (s.75), Salih Efendi (s.75), Tıflî Mehmed Emin Efendi (s.80), Abdi Efendi (s.85), Ali Efendi (s.87), Râmizâde Abdullah Bey (.s.88). İzzet Ali Paşa (s.88,89), Şeyhzâdc Abdi Efendi (s.89), Âtıf Mustafa Efendi (s.94), Ali Efendi (s.95). Arif Süleyman Bey (s.%), Abdullah Efendi (s.97). Kak: Halifesi Abdullah Efendi (s.97), Mustafa Efendi (s. 10.1), Firdcvsî Seyyid Ebû Bekir Efendi (s. 104), Kadrî Efendi (s. 109), Giridli Ali Efendi (.s. 112), Lâlî Mustafa Efendi (s.ll4). Mustafa Efendi (s.119), Merâmî Ebû Bekir Efendi (s.l20). Hafız Masıafa Efendi (s. 120), Kastamonulu Mustafa Efendi (s.124), Mustafa Bey (s. 128), Münif Mustafa Efendi (s ), Mehmed Emin Efendi (s.!. «)), Nazif Mustafa Efendi (s. 1.^2). Namık İbrahim Efendi (9,.\7>7>), Numan Efendi (s.l.^4), Nuh Efendi (s.1.14), Nâdi Ahmed Efendi (s.u5), Vâsıf Abdullah Efendi {%.m). Vâsıf Hamza Efendi (s.l.'^9). Vâhid Ömer Efendi (5.1.-^9-140). Hâşim Mehmed Efendi (s. 141). 18. yüzyılın sonlarına doğru telif edilen Tuhfe-i Hattâtin'den, bu hattatların dışında şu kimselerin de dîvânîyi güze! yazdıklarını öğrenmekteyiz. 31 Suyotcuzide Mehmed Necih, "Devhalü l-küuâh". Yayımı haariayan: KiWi Muallim Rifal. GSA yayını, İılanbul. 1941?2 Müslakimzâde Süleyman SaUeüdin. "Tuhfe-i Ilalıflıîn". İManhul

8 368 Dr. Ali AKTAN İbrahim Tarsi (s.57), Şehlâ Ahmed Paşa (s.63), Sûleymanoglu Ahmed (s.67), Ahmed Yesrî (s.107), Seyyid İsmail Şeref (s.125), Hamza Hâmid Paşa (s.188), Hamza Vâsıf (s.189), Seyyid Halil Şerif Paşa (s.l98), Nûr Abdullah Refet (s.283), Seyyid Mehmed (s J78), Mir Mehmed (s.406), Mehmed Sâiih (s.458), Mehmed Emin Kâşif (s.471). 19. yüzyılm ikinci yansmdan itibâren harf inkılâbına kadar yaşayan dfvânî hattatlarının isimlerini ise Son Hattatlar'dan Abdülfctıah Efendi (s.24), Bahâ&ddia Bey (s.75), Hakkı Bey (s.97), Hamdi Tezcan (s.ll7), Mehmed Ekrem Bey (s.207), Mustafa Ferid Bey (s.774), Nasih Efendi (s.229), Nazif Efendi {s.232). Ömer Efendi (s.264), Sami Efendi {s.355), Sü'ud Bey (s374), Şefik Bey (s J88), Şevket Paşa (s.403). Vahdeti Efendi (s.43s). nakledelim. KISALTMAUR DİB: Diyanet İşleri Başkanlığı. GSA: Gözel Sanatlar Akademisi. İA: İslâm Ansiklopedisi. İBA- İstanbul Başbakanlık Arşivi. İTED: İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi. İÛEF: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. TİM: Tedrisât-ı İbtidâiyyc Mecmuası. TSMA: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi. TTE: Türk Tarih Encümeni, TTK: Türk Tarih Kurumu. MahmiKİ Kemal İnal. Son llaliaılar". M.-(ârif Vekâleti yayını. İstanbul 1955.

9 DÎVÂNÎ YAZİ 369 ov Resim 1 (Tâceddin'e ait eski dîvâni ömeğl Muhiddin Serin'in "Hat San'atımız" eserinden alınmıştır.) isimli

10 Dr. Ali AKTAN r Ahmed'in tuğrasıyla ferman. TSMA, No: E.3057)

11 (Sâde dîvâniye örnek. Mehmet İzzet'in 'UutÛM Osmâniyye " isimli meşk mecmuasından alınmıştır.) 4 O/l ^ ^ 3 ^

12 372 Dr. Ali AKTAN 7 1 ^ V 3 a- "1 b ^ 3^ KI -o Resim 4 (Celi dîvâni alfabesi, ni ân cümlesi ve rik'a yazısıyla okunuru. Mehmet İzzzet'in "Hutût-ı Osmâniyye" isimli me k mecmuasından alınmıştır.)

13 DÎVÂNÎ YAZI 373 c/3-/ Resim 5 (Kırma dîvâni ileyazilmq bir temessül İBA, Ali Emîri Tasnifi IV. Mehmet, No: 86).

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin 0. SUNUŞ 00. Önsöz Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü l- Hattatin adlı tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine değinilmiş, hattın tanımı yapılarak Osmanlı devrine

Detaylı

Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın. Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN

Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın. Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XI/2-2007, 317-328 Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN Özet Hat sanatı, İslam medeniyeti

Detaylı

Güzeli, ı, 26). Nihad Çetin ise kelimenin muhtemelen VI. (XII.) yüzyılda kullanılmaya

Güzeli, ı, 26). Nihad Çetin ise kelimenin muhtemelen VI. (XII.) yüzyılda kullanılmaya HATIAT tur. Hattabiyye'nin diğer bir kolu. Ca'fer es-sadık'ın kuwetli ve emin olarak vasıfl andırdığı. kendisinde Hz. Musa'nın ruhu bulunduğuna inanılan Seriel-Aksam'ın mensuplarıdır. Bu fırkaya göre Seri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI ANKARA 1994 Proje Yöneticisi İsmet BİNARK Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Detaylı

SAYI 18 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 18 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 18 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI Cengiz DÖNMEZ* ÖZET Atatürk e göre iyi eğitilmiş bilinçli bir toplum, cumhuriyet yönetiminin yerleşmesi ve yaşaması için gereklidir. Böyle bir toplumu oluşturmak, öncelikle okuma

Detaylı

OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI İLE İSLAM KİTAP SANATLARININ ÖĞRETİMİNE HASREDİLMİŞ BİR EĞİTİM KURUMU: MEDRESETÜ L-HATTATİN *

OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI İLE İSLAM KİTAP SANATLARININ ÖĞRETİMİNE HASREDİLMİŞ BİR EĞİTİM KURUMU: MEDRESETÜ L-HATTATİN * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

www.kucukcekmece.bel.tr

www.kucukcekmece.bel.tr www.kucukcekmece.bel.tr 1 2 www.gelenekselsanatlarakademisi.com 3 4 Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu Küçükçekmece / İstanbul Ustalarla Buluşma Yayın Koordinatörü Hüseyin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı

Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı F. Çiçek Derman Marmara Üniversitesi Bu makalede, İstanbul un fethinden (1453) Cumhuriyetin ilânına (1923) kadar geçen 470 yıllık devir içindeki tezhip sanatı inişleri,

Detaylı

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümlerinde Osmanlı Türkçesi Eğitimi

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümlerinde Osmanlı Türkçesi Eğitimi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümlerinde Osmanlı Türkçesi Eğitimi Mehmet GÜMÜŞKILIÇ Özet:Osmanlı Türkçesi, Türk dili tarihinin yaklaşık 450-500 yıllık bir dönemini ihtiva etmektedir. İlim âleminde Osmanlıca

Detaylı

ARAP ELİFBASI NDAN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE GARPÇI SÖYLEMLER *

ARAP ELİFBASI NDAN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE GARPÇI SÖYLEMLER * Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.189-221. ARAP ELİFBASI NDAN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE GARPÇI SÖYLEMLER * Ercan

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE MUSTAFA NİHAT ÖZÖN VE METİNLERLE MUASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Mustafa Nihat Özön as a s a Historian

Detaylı

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi UZUNHARMAN Yüksek

Detaylı

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM A. Adnan Adıvar OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM Remzi Kitabevi 1. Baskı Paris 1939 2. Baskı İstanbul 1943 3. Baskı İstanbul 1970 4. Baskı İstanbul 1982 EVRİM Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S. 3 Cağaloğlu

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

OSMANLı DİPLOMATİKASINDA FERMAN VE BERAT ARASINDA BENZERLİK VE FARKLAR

OSMANLı DİPLOMATİKASINDA FERMAN VE BERAT ARASINDA BENZERLİK VE FARKLAR 1- OSMANLı DİPLOMATİKASINDA FERMAN VE BERAT ARASINDA BENZERLİK VE FARKLAR Dr. Necdet GÖK* Osmanlı Arşivlerinde yer alan belgeler gerek hazırlanma sebebleri, gerekse hazırlandıklan makam ve kalemler açısından

Detaylı

Konya, vatanın en güvenli merkezi.

Konya, vatanın en güvenli merkezi. Konya, vatanın en güvenli merkezi. Tarihe tanıklık eden olaylar ve kişiler bize arşivlerle ulaşıyor. Arşivlerde yaşayan olaylar, kişiler bugünümüze ışık tutarak ayaklarımızı yere daha sıkı basmamızı ve

Detaylı

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 185-202 TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ Paşa YAVUZARSLAN *

Detaylı

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME 529 XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME DEMİREL, Şener TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XVII. yüzyıl, hem Klasik

Detaylı

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEMİZ

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEMİZ TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEMİZ Salih SAVAŞ Qafqaz Üniversitesi Bakü / AZERBAYCAN salihsavash@gmail.com ÖZET Tanzimat döneminden itibaren Batıya yönelme ve Batılılaşma hareketleri neticesinde özellikle

Detaylı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ IV ümvefsîtesi Basım* Bornova İZMİR 000 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır OSMANLI VE İRAN MİNYATÜRLERİNDE FİGÜR ANLAYIŞIN ETNOGRAFİK AÇIDAN İNCELEMESİ Saeideh SHAHMARİ Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 422-441 ENCÜMEN-İ DÂNİŞ VE OSMANLI

Detaylı