Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok"

Transkript

1 DİVÂNİ YAZİ DrJVli AICTAN Arap yazısı, İslâm dininin hızla ve çok geniş bir sahaya yayılmasıyla birlikte, kısa zamanda doğuda Pasifik Okyanusundan bauda Atlas Okyanusuna kadar geniş bir alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun tabîi bir neticesi olarak henüz gelişme safhasında olan Arap yazısı birbirinden uzak bölgelerde, mesela Bağdat ve Endülüs'te farklı gelişmeler göstermiştir. Ancak bu farklılıklar hiç bir zaman yeni bir yazı meydana getirecek derecede olmamıştır. Bununla birlikte denilebilir ki; doğuda kullanılan yazı ile Kuzey Batı Afrika'da kullanılan yazı arasında alfabenin dışında, harflerin yapılan bakımından fazla bir benzerlik kalmamıştır. Türklere gelince: Tarih boyunca çeşitli p/ılar kullanmışlardır. Bunlann en önemli ve yaygın olanları sırasıyta Orhun, Uygur, Arap ve Latin harfli yazılardır. Bunlardan başka daha dar bölgelerde ve kısa müddetler içerisinde Sogd, Mani, Süryâni, Grek ve Slav harflerinin de kullanıldığı bilinmektedir. Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra yeni dinlerinin tesiriyle, İslâm yaz'j;ı haline gelmiş durumda bulduklan Arap yazısını öğrenmek ve kullanmak gereğini duymuşlardır. Türklerin benimsedikleri bu yazı şüphesiz ki, bulundukları coğrafi bölge itibariyle Arap yazısının doğuda kullanılan şekli olmuştur. Türkler bu yazıyı önceleri Araplar gibi yazdıkları halde, zamanla millî zevk ve ihtiyaçlarına göre daha başka yazı çeşitleri ortaya çıkarmışlardır. Mesela dîvânî ve rik'a yazılan bu şekilde ortaya çıkmıştır. Siyâkat yazısı da Osmanlılara Selçuklulardan değişik şekliyle intikal etmiştir. Ayrıca sülü.s, nesih ve ta'lik yazılarında da kc^ndilerine has yazı ekollerini tesis etmişlerdir". Biz burada bu yazı çeşitlerinden. Osmanlı paleografyasmda seçkin bir yeri olan dîvânî yazı üzerinde duracağı/. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruldular ve mühimme defterlerinde bu yazı 1 F.Kadri Tımurtaş. "Osmanlı Türkçesi Grameri". Ill.haskı. İÜEF yayım. İslanbul. loso. s.2. 2 Muallim M. Cevdet. "SiyiHcal Yazısı ve Rakamtan". (Derieyen: Osman Ergin, "Muallim M.Cevdel in flayalı. F,<«rieri ve Kûlüphanesi". İslanbul. 1937). s/.94: İ.II.ıkkı tjzunçar^ılı. "Osmanlı Dcvkıinın Merkez vc flahnyc TcşkilStı". TTK vavmı. /Vnkara s.365. Aynnlılı bilgi lqn hak: Ali Alparrilan. "Ecoles Calligraphiqucs Turqucs". ITF.D. lui-f yny.nı. İslanbul. Vm. i Savı 1-4. s

2 362 Dr. Ali AKTAN kullanılmıştır. Aynı işler için Araplar tevkî', İranlılar ise ta'iik yazısmt kullanıyorlardı. Dîvânî yazının sadece resmî işlerde kullanılması bu yazıyı devlete has imtiyazlı bir yazı cinsi haline getirmiştir. Dolayısıyla kitap, kıta ve levha gibi sanat eserlerinde hiç kullanılmamıştır. 20. yüzyılda celî dîvânî ile yazılmış bazı levhalar bulunmakta ise de bunlann üslûbu pîvân-ı Hümâyun Kaleminde kuuanılan celî dîvânflerden farklıda*. Tine 19. yüzyılda basılmış bazı münşeât ve hutût-ı mtttenevvia mecmualanndaki yazı örnekleri arasında dîvânî yazıya da yer verildiğini görmekteyiz. 20. asrın ilk çeyreğinde, harf inkılâbına kadar şehâdetnâme, şoför ehliyeti, banka bonolan ve benzeri evrak üzerinde kullanılan dîvânî yazı, Arap yazısının tüm çeşitleriyle birlikte resmen Tûrkiyemizde kullanılmaz olmuştur. Dîvânî yazının moctdi ve teşekkül tarihi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Hat ve hattatlarla ilgili eserlerde ise dîvânî yazı ile ilgili çok az bilgi verilmiştir. Bu bakımdan dîvânî yazımn doğuşu ve gelişmesi hakkında bir fikir yürütebilmek için, ilk ibtidaî örneklerinin görüldüğü İS. yüzyıl vesikalarından başlayarak en güzel örneklerinin verildiği I9.yüzyıla kadar çeşitli vesikalardaki yazıları karşılaştırmak lazımdır. a) Dîvânî Yazmm Doğuşu ve Gelişmesi Osmanlı devletinden önce öîv&aî yazının adı eski kitaplarda vc tezkirelerde hiç geçmemekledir^' Mcmlû klular hakkında lafeilalh bilgi veren Kalkaşandî 'mtt"sııbhu'l-a'şâ"sınds, kitâbet dairelerinde kullanıldığı söylenen yazı çeşitleri arasında da dîvânî yazıdan bahsedilmiyor.^ Dîvânî nin İran'da hiç kullanılmaması, bazı Arap ülkelerinde ise ancak son devirlerde görühnesi bu yazımn öz Türk yazısı olduğunu ortaya koymaktadır. İstanbul'un fethinden sonra, dîvânî yazıyı ilk defa İbrahim Münif isimli birinin yazdığı söylentisi vardır. Fakat hayat hikâyesini Oğrenemediğimiz ve climi/xle yazısından örnek bulunmayan İbrahim MüniFin, dîvânî yazmm icadında rolü olmuşsa bile bunun ne ölçüde olduğunu bilemiyoruz. Mustafa Âlî İran'da, daha önceden dîvânîye benzer bir yazının bulunduğunu ve bu yazı ile meşhur olan Acem hattatlarının isimlerini zikretlikien sonra: "... Idkin Vtlâyet-i Rûm'daki kalem-i tuvânî hattatları üslûb-i Acemi tağyir eylemişlerdir. Ammâ okunması âsân resm ve hey'etle dilpezîr tylemi^lerdir" demektedir. Bu cümleden olmak üzere, 16.yûzyılda yaşamış olan Matrak^ Nasuh, TSc Beğ (TSceddin) ve oğullan Tâc-zâde Mehmed Çelebi ile İsmail Çelcbi'nin isimlerini vermektedir. Yine Mehmed Çelebi'nin yetiştirdiği Sâf Muslî Çelebi, Ayn Ali Çelebi, Hüdhüd Ali Çelebi ve Tâc Beğzâde Cafer Çelebi de dîvânîyi güzel yazanlardandı^. Bunlara Nişancı Ahmed Feridun (Ö.1583) ile^ Tâc Beğzâde Mehmed'in yetiştirdiği Demircikulu Yusuf u da (Ö.1609) ilave etmek lazımdır Uğur Derman, 'Türk Hat Sanatmm Şâheserteri", Kültür Bakanlığı Y^m, İstanbul, 1982, Levha 4rin açıklaması. Habnwilah Feziilt, "Atlas-ı Hat", Isfahan, 1391, s.420. el-kalkayındî (Bbul-Abbas Ahmed bmî), "Subhul-A'şâ R Sınâ-atil-İnça", Kahire, tarihsiz, c.lll, s.47; B.Moritz, "Arabistan (Yazı)". İA, d, s.505. Nâd Zeynûddin, "Musawer<i'I-HaMi*l-Arabr,H.baskı, Bqfrut, 1974, $380; Hahfhullah FczSilt, a.g.e., s.+21. Mustafa Âlî, "Menâkıb-i HOnetverân", Yayına hazırlayan: İbnOlemin Mahmud Kemal, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1926, s İran'da 16.yfl^la kadar, bakomdariann ve kadılann divanlarında (a'likin kullanıldığı bilinmekledir. Dolayısıyla Mustafa AlTnin Osmanhlardan önce, İran'da variiğından söz ettiği dtvant yazı İran ta'liki olmalıdır. MOstakimzAde Sfll^man Sâdeddin, "TVıhfe-i Hattâttn", Yayına hazıriayan: İbnaicmin Mahmud Kemal, TTB yayını, İstanbul, 1928, s Nefeszâde İbrahim, "Gölzâr-ı Sevâb", Yayına hazıriayan: Kilisli Muallim Rifal. GSA yayını, İstanbul, 1938,

3 DİVÂNI YAZI 363 Hattatlar yazılarının altına, imza yerine geçmek üzere keıebelerini^^ koyduktan halde, çok defa resmî evrakla imza atılmak mûtad olmadığından, bu vesikalar üzerindeki yazıların kimlere ait olduğu bilinemez. Ancak son yüzyıllarda kağıdın arkasında, yazanların ve mukabele edenlerin imzalan bulunmaktadır^^. Dolayısıyla dîvânî yazının ilk devirlerine ait imzalı örnekler pek azdır. Bu imzalı yazılardan biri de Tâceddin'e aittir. Mustafa Âlî'nin ifadelerine göre, divâni yazıya teşekkülü sırasında, îran ta'likinin örnek tutulduğu kesin gibi görünüyor. Dîvânîyi ıslah edenlerden TâccddinMn Buhara'dan gelmiş bulunması ve örneğini verdiğimiz dîvânî yazısına^'* ta'lik unsurlarının karıştırılmış olması da bunu leyid etmektedir. Şehzade AhmedMn M.1S12 tarihli fermanının yazısı ise şikeste ta'like ^k benziyor. Hattâ Kanunî devri fcrmanlannda bik: ta'likin izlerini görmek mümkündür. Diğer taraftan dîvânînin teşekkülünde Osmanlılara yabancı olmayan tcvkf ya/jsmın da örnek alınmış olması ihtimal dahilindedir. Çünkü tcvkî* yazısı Arapların resmi yazısı olduğu gibi zaman zaman Osmanlılar tarafından da kullanılıyordu. Ta'lik veya tevki' yazının örnek alınıp alınmaması bir yana dîvânî yazı 15 ve 16. yüzyıllarda kendini bulma çabası içindedir. Bu dcvirtere ait dîvânîter müstakil bir yazı çeşidi olarak kabul edilebilirler. Fakat dîvâninin klasik çağı diyebileceğimiz 18. asır yazılarına nazaran daha basit ve istikrarsızdırlar. 17. asırda olgunlaşmaya devam eden dîvânî yazı nihayet 18. asırda kendine özgü bütün özelliklerine kavuşmuştur. Sıradan fermanlara nazaran, yabancı devletlere gönderilen nâmelerin yazılarının güzel olmasına aynca önem veriliyordu. Eğer bu nâmeler şark devletlerinden birine gönderil iyorsa, âdeta rekabet havasıyla yazı ve tezhibe çok dikkat edilirdi Özellikle kendisi de bir hattat olan IILAhmed zamanında buna çok riayet edildiği bilinmekledir^^. 18. yüzyıla ait. divâni ile yazılmış fermanların lamamı klasik dîvânînin bütün karakterlerine sahiptirler. Artık Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar bu karaktcrierde önemli bir değişiklik olmamıştır. Dîvânî yazı 20. yüzyılda Mısır'a intikal etmiş ve Mısır Arap Yazılarını Güzelleştirme Okulu'nda öğretildiği için oralarda yayılma imkânı bulmuştur. Musir kralı I.Fuaı'ın hattatı ve tcvkî' reisi olan Mustafa Beğ Gazlân.M.193rde adı geçen okulda dîvânî yazı hocahgmda bulunmuştur. Bu nedenle dîvânî vazı Mısır'da "Hatı-ı Gazlânî" dive de 18 bilinmektedir. Günümüzde bazı Arap ülkelerinde kitap isimtori, dükkân tabelaları, ilânlar ve sigara kağıtlanna \-anncaya kadar bu yazj pek çok alanda hâlâ kullanılmaktadır. b) Dîvâni Yazının Adlandınlması Bu vazıva dîvânî adının verilmesinin "dîvân " ıt ıs 16 n ıs Keıehc için hat M.Bolreddin Yaar. "Medeniyet Âleminde Yazı vc İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli". OİU yayını. Ankara c.l. s A.Sûhcyl Ünver. "Türt Yazı Çeşitleri ve Fâideli Bazı Bilgiler". Yeni Uboratuvar y!i>ını. İstanbul s.19. Tâeeddin Buharalı olup. Yavuz Sulun Selim zamanında İsunbul a gelmiştir. SOlü» ve ncsihi İbn Bevvâb ve Yâkul tarzında yazıyordu. Özellikle dtvânt yazının şöhret kazanmasında büyük payı vaixlir (MûMakımzâde Süleyman Sâdeddin. a.^.. s. 145). Bak: Rcsiml. Bak: Resim 2. I.Ahdülhamknn Fa» Hâkimine gönderdiği H.n97 (M.1782) iarihh nâme sürelinin yanındaki işbu nâmen hümâyun Emir-i Mekke-i Mükerreme ve vazıtan aram nâme gin levul hal ile lahrfr... lasliye-i nebevıyye ile mnrilnına ahun lufrâ keşide olunur" kaydından İR.»«r «onlannd. bile nâme-i hûmâyunbırda. dwnl yazının yanısıra hazan tcvkf yazının da kullanild.fi anlaşılmakladır (IB/^u Nâme-. Hümayun IXhcn. No: 9. >.126). l.ilakkı Uzunçar^.!.. "Osmanl. lx-vlel.n.n Saray Teşkilat. -. TTK yay.n..,\nkar-.. 1<M5. s.:^»,. III..Vhmed m hallallıgı için bak: Mûslak.mzâde Süleyman Sâdeddin..ı.g.c. s.7h-7<) llabîbullah Fczâill. a.g.c.. s.421.

4 364 Dr. Ali AKTAN kelimesiyle ilgisi olduğu muhakkaktır. Çünkü dîvânî, kelime olarak dh^na ait, dmn ile ilgili demektir. Bu adlandırmanın sebebini anlayabilmek için dîvân kelimesinin çeşitli anlamlanna kısaca değinmek istiyoruz. Dîvân kelimesi Farsça asıllı olup İslâm fütuhatının ilk yıllarında Arapçaya ve İslâm kültürüne dahil diğer dillere geçmiş bir kelimedir. Türk, Fars ve Arap dillerinde belli başh mânâları şunlardır 1. Kuyûdat defteri: Bki Suriye ve Mısu-'da hesap dcfterieri Yunan diliyle tutuluyordu. Bu usûl buradan İran'a geçmiş ve bunlara Pchlcvî dilinde "devân" adı verilmiştir. Araplar da, defter tutma usûlüvlc birlikte 'devân" tabirini '19 İran'dan almışlardır. 2. Devlet işlerinin idaresiyle ilgili encümen: Abbâsilcr'den itibaren variıgı bilinen bu teşkilât, ilk müslüman Türk devletlerinde ve nihawt Osmanlılarda da ba7j farklılıklarla mevcuttur. 3. Herhangi bir konu üzerinde tcdvîn edilmiş e,scr: Dîvânu Lûgâli't-Türk v.b. gibi. Sonraları hu anlam daralmış vc sadece manzum sözlerin bir arada toplandığı kitaplara "divân " denilmiştir^^ 4. Yukandaki mânâlardan çıkmak surct^'lc dîvân kelimesi: Arşiv, hükümdarın oturduğu sedir, birkaç koydcn meydana gelen küçük idârî birlik, mahkeme ve hir âmir önünde eller önde kavuşmuş olarak ihtiram vaziyetinde durmak mânâlanna da gelmektedir^^. Osmanlılardan önce yazı çeşitleri arasında adı geçmeyen dîvânî Osmanlılar tarafından ferman, berat gibi vesikaların yazılmasında vc memleket işlerini karara bağlayan Dîvân-c Hümâyun kayıtlarının tutulmasında kullanılıyordu. Öyle anlaşılıyor ki bu yazı. kullanıldığı belgelerin Dîvân-ı Hümâyun dan sâdır olmasına bakılarak bu teşkilâtla ilgin görülmüş ve bu sebeple dîvânî yazı diye adlandtnlmıştır. c) Dîvftnî Yazının Çeşitleri Dîvânî yazıyı harflerinin yapıları bakımından üç kısma ayırmak mümkündür. Bunlar da sâde dîvânî,^cclî dîvânî vc kırma dîvânîdir. Ancak bu yazı beş asır gibi uzun bir zamanı kapsadığından, aynı çeşit yazılar ara.sında dahi bazı farklılıklar vardır. Bu bakımdan dîvânî çeşitlerini de, kendi aralannda zaman yönünden eski ve yeni dîvânî diye iki ana guruba ayırmak mümkündür. ci. Harflerin Yapılan Bakımından Dîvânî Çeşitleri cı.ı. Sâdedtvânî: Genel olarak çizgiler kıvnmu olup, harfler birbirlerine iyice sokulmuşlardır. Harflerin dönüm noktalan yuvariağımsıdır. Hemen hemen bütün kelimeler, son harfleri satır çizgisinde kalmak şartıyla kendinden bir önceki kelimenin üzerinden başlar. I ^ ^.l.1 harflerinin zülfelcri sola doğru * sarkmıştır. Elif harfi önce sola sonra yukarıya kıvrılan kuyruğuyla lâm harfine çok benzer. Kef harfîyse lâm harfinden kavisli, ince ve zarif bir kolla ayrılır. Ayn ( ^ ) harfinin ağzı dâima kapalı olup, çenesi ileriye doğru uzanır. Elif harfi kendinden sonra gelen vav ve sin harfine birleşir. Aynı şekilde vav harfi de kendinden sonra gelen lâma birleşmektedir. Kelime sonundaki be ((^^) harf gurubuyla o harfi, yerine göre aşağıya sarkan bir kâse meydana getirirler. Şın-elif ( I ; ) harfleriyle de böyle bir kâse yapılabilir. Yazıya karşıdan bakıldığında ilkönce bu kâseler dikkati çeker. Sonraki te ( ) harfi eğer kâseli değilse rik'a yazısındaki nun 19 Mccduı Mansuroflu. "Dtvan". İA. clii, sj9s; İ.flakkı Uzun^qili. "Osmanlı Devleti Tc kiutına Medhal". II.Nijikt. TTK yayını. Ankara. 1970, s.4. 2» Hüseyin Kâzım Kadri. "BOyak TOric I^ptı". Devlet Matbaası. İstanbul c.ii. ^JiM: İ.Hakkı Uzunçaı^ılı. -Osmanlı Devleti TeşkiUlına MedhaP. $ » ve 275. Zl Mccduı Mansuroflu. a.g.m.. s.s Mccduı Man.<ıuroglu. a.$.m.. a^'mt. 23 Midhat Scrtoglu. "Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi". İstanbul s.79.

5 DİVANÎ YAZI 365 harfi gibi noktasız fakat nokta yerine geçmek üzere kuyruğu aşağıya kıvrılmak sûretiyle yazılır. Ayn yazıi='n Q). harfi şekillerindedir. ı3, T, ^ harflerinin gözleri her zaman kapalıdır. Ayn halde yazılan d J edatı aslî şeklinde yazılabileceği gibi şeklinde de resmedilebilir. Çift noktalar düz ve kısa bir hat ( /»), üç noktalar çatal ( - ) hâlindedir. Tezyinât yapılmaz. Harekelere ise çok az yer verilir*"^. Alclâde ferman ve beratlarla buyruldularda, Fatih devrinden başlayarak, adım adım izlenebilen değişikliklerle hep sâde dîvânî kullanılmıştır. Sâde dîvânînin ince uçlu kalemle, özellikleri hiç değiştirilmeden yazılan şekline ince dîvânî demişlerdir. Ancak bu inceliğin bir sınırı yoktur. İnce dîvânî ne kadar ince yazılmış olursa olsun, büyültülecek olsa yine sâde dîvânî olur. Yani aralarındaki fark çeşit farkı olmayıp büyüklük küçüklük farkıdır. Bu bakımdan sâde dîvânî için söylediklerimizi ince dîvânî hakkında tekrarlamaya lüzum görmüyoruz. C1.2. Celî dîvânî: Cclî dîvânîye kısaca sâde dîvânînin süslü şeklidir diyebiliriz. Bu yazıda harficr sâde dîvânîye nazaran birbirlerine daha çok yaklaştırılmış ve halta sonra gelen heceler öncekilerin üstüne iyice bindirilmiştir. Bu bakımdan celî dîvânî ile aynı yere daha çok kelime yazma imkânı bulunmaktadır. Esas itibariyle celî dîvânînin harfleri sâde dîvânîden pek farklı değildir. Ancak sâde dîvânîye göre daha düz, kaba, hantal vc k()şelidir. Aynca sâde dîvânînin harf özellikleri oldukça abartılmıştır. Fakat buna rağmen harfler arasındaki boşluklar hareke ve süs işaretleriyle tamamen doldurulduğu için görünüşte sâde dîvânî 'den daha gösterişlidir. Kef harfinin kolu ve zülfesiylel ^ J^ve J harflerinin zülfeleri stilize edilmiş vaziyettedir. Harflerin noktalan, sülüs yazısındaki gibi kare şeklinde olup iki ve üç noktalar ayn ayrı konulur. Yani sâde dîvânîdeki gibi düz bir hat veya çatal şeklinde gösterilmez. Celî dîvânînin yazılmam.sâdesine göre daha fazla zaman ve emek ister. Şöyle ki: Önce elif boyunda iki satır çizgisi arasına kelimelerin iskeleti yazılır. Daha sonra kelimeler arasında kalan boşluklara, satır çizgisinden dışarıya laşmayacak şekilde, ince uçlu bir kalemle hareke ve süs işaretleri yerleştirilir. Yalnız kef kolları, satır çizgisinin yukansına ayn olarak çizilir. Bir de kâseli harflerden biri zaman zaman süslenmeksizin aslî hâlinde bırakıhr. Özellikle beratlann celî dîvânî ile yazılan nişân cümle lerinde ur- harfi boş bırakılmış bir kâse gibidir'^. Cclî dîvânîde harekelerin dışında ve yazının okunmasına hiç bir yardımı olmadığı gibi aksine okumayı güçleştiren süs işâretlerinc yer verilmesini iki şekilde yorumlamak mümkündür: 1. Tczyinâttan yoksun bırakılan cclî dîvânînin göze çarpacak olan sert ve köşeli yanlarını süs işâretlerinin arasına gizlemek süreliyle yazıya güzel bir görünüş kazandırılmak istenmiş olabilir. Tabî bunun aksine olarak yazının bu işâretler arasında boğulmasını önlemek için harflerin kasden abartılarak yazıldığını da düşünmek mümkündür. 2. Kelimeler, aralarındaki boşlukları süs işaretleriyle doldurmak suretiyle âdeta bir kordon altına alınmış vc yapılması muhtemel tahriflerin önüne geçilmiştir. Gerçekten cclî dîvânîde bir kelimeyi, hattâ bir harfi bile yerinden oynatabilmek için etrafını çepeçevre saran bir sürü süs işâretlcrini iz bırakmadan silmek ve meydana gelecek boşluğu doldurmak F Bak: Resim M.Bedreddin Yazır. "Eski Yazılan Okuma Anahlan". III. (»»ki. VakıHar Getıcl MOdOrlüğO yayını. Ankara s N5ci Zeynüddin. a.g.e.. S..TRZ 27»ak: llcsim 4.

6 366 Dr. Ali AKTAN C1.3. Kırma dîvflni: Kırma dîvânî, sanat farkı gözetilmeksizin ilk bakışta sâde dîvânînin biraz daha basitleşmiş ve köçülmüş şekli gibi görünürse de sâde dîvânîden daha kolay ve süratli yazılır. Fakat hı/lı yazılmasının tabiî bir neticesi olarak harfler derece derece karakterlerini değiştirmişter, bazan da küçük bir parçası yazılmak süreliyle ifade edilmişlerdir. Hattâ herkesin karine ile vadıgını anlayabileceği bazı harfler hiç yazılmayıp okuyucunun takdirine bırakılmışlardır. Meselâ buraya örneğini koyduğumuz kırma dîvânî de' sona yazılan ve Lf harfleri geriye kıvrılan küçük bir kuyruk hâlindedir. -»«^ adındaki ikinci, f harfiyle Ul kelimesindeki ikinci elif harfi ise yazılmamış- lâzımdır ki, âhersiz kağıtlarda bunu yapmak ur. Fakat okuyucu biraz mümâreseden sonra cümlenin gelişinden bu kelimeleri doğru okuyabilmektedir. Buna rağmen okunması çok zor kesinlikle mûmkfln değildir. Celt dîvânînin önemli padişah nâmelerinde ve sık satirli olanları da vardır. kullanılmış olması bizim bu dâşünceierimizi destekler mâhiyettedir. Çankü bu vesikalardaki yazılar hem gösterişli olmalı, hem de tahrife elverişli bulunmamalıydı. Celî dîvânî her iki meziyete de sahip olduğundan haklı olarak önemli vesikaların yazısı olmuştur. Nitekim Kırma dîvânide görülen bu çeşit özellikler kâtibin durumıma vc yannın hızlı veya yavaş yazılmasına göre azalıp çoğalabilcccğindcn bu yazı hakkında kesin ölçüler vermeye imkan yoktur. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) celî dîvânîyi "kuvvet, Dikkatli yazıldığı müddetçe sâde dîvânîye âmiriyyet, haküm ve irade, vekar ve azamet, benzen hızlı yazıldıkça da kırma harfler çoğalır ihtişam, debdebe, servet, asâlet, ulvijyet, sefiâ, ve sâde dîvânîden o derece uzaklaşır. Fakat büyükiak ve yükseklikfikirlerinin \'uzûh ve şiddetli hepsi de dîvânî özelliklerinden büsbütün ifadesi için, havâss-ı şekliyyeâ mübalağa edilmiş arınmış, ncv'i meçhul bir yazı hâlini almadıkça dîvânî yazıdır ûiye tarif etmektedir. kırma divâni olarak kabul edilirler. Kırma dîvânîye geçmeden önce burada bir noktayı daha dile getirmek istiyoruz. Sülüs ve ta'likin kendi celîleriyle aralarındaki fark irilik ve ufaklık farkı olduğu halde, dîvânînin sâdcsiylc cclîsi arasındaki fark yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi yapı ve te2yinâ( farkıdır. Dolayısıyla dîvâni celbi irilikte sâde dîvânîye eşit olsa bile, kendine has özelliklerinden dolayı yine celî diye adlandırılır. Arşiv vesika vc defterlerinde çok kullanılmıştır. Dîvân-ı Hümâyun Kaleminde tutulan vc bütün devlet işlerine ait sâdır olan hüküm ve fermanların kayıtlannın bulunduğu mühimme defterlcriylc diğer defterlerin bir kısmının yazılan kırma dîvânidir. Ayrıca sâde dîvânî ile yazılan bazı ferman ve beratların yazılarına da karışmış, hattâ sâde dîvânîye ağır bastığı yerler olmuştur. C2. Zaman YOnOnden Dîvânî Çeşitieri Eski ve Yeni Dîvânî: Dîvânî yazı Fatih devrinden itibaren. 18.yüzyıl başlarına kadar sürekli bir oluş vc gelişme içerisinde bulunduğundan bu devirlere ait yazılar için belirli ve kalıplaşmış ölçüler veremeyeceğiz. Yukanda sâde ve celî dîvânîler için belirtmiş olduğumuz özellikler, 18. yüzyıldan itibârcn geçeriidir. Bu bakımdan 18. yüzyıla kadarki dîvânîlere eski, sonrakilere ise yeni dîvânî diyebiliriz. Eski ve yeni dîvânî ayrımını özellikle dîvâninin sâdesi ve celîsi için yapıyoruz. Kırma dîvânîye ise daha önceden yazmış bulunduğumuz sebeplerden ötürü, kendi 28 LiHiwig Fekete. "Einrühnıng In Die Omunisdi-TOrfcisch Diplomaıik der TOrkitıchcn Rotmaısigkett in Ungarn", Rudapesl, sjoc J.Reychman. A-ZajackowsUcl "Handbook of Olloman Turkish Diplomaiics". Paris. 1968, s. 113: M.Tayyib CökUlgin. "Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi". İÛEF yayını. İstanbul s.4s. rsm.nil Hakkı (Hallacioglu). "İsMm Yazılan". TİM. S.ıyı 9. S.11İ lt:ık: Kcıim 5.

7 DÎVÂNÎ YAZI 367 ırasında eski ve yeni diye ayırmaya lüzum görmüyoruz. d) DKânî Hattadan Dîvânî yazı resmî evrakta kullanıldığı için bunları yazan hattatların, yazılarının altına ketebelerini koymadıklarını daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla yazılarına bakılarak dîvânî hattatlarinm tesbit edilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle biz burada, hattatların hayat hikâyelerinden bahseden biyografi kitaplarında, dîvâni yazıyı güzel yazdıkları belirtilen hattatların isimlerini vermekle yetinmek durumundayız. 18. yüzyılın ilk yarısında telif edilen Devhatü'l-Küttâb'dan tesbit edebildiğimiz kadarıyla^ o devirde meşhur dîvânî hattatları şunlardır' : Sinek Ahmed Efendi (s. 19,56), İsmail Efendi (s. 12), Ebû Bekir Efendi (s. 14), Ârifî Ahmed Paşa (s. 18), Emîn! Mehmed Bey (s. 18), Cczerî Hüseyin Efendi (s.32), Ârifî Hüseyin Efendi (s.40). Hafız Mustafa Efendi (s.42), Hamza Efendi (s.42). Hâkim Seyyid Mehmed Efendi (s.43), Hâkî Mehmed Efendi (s.48)," Hattî Mustafa Efendi (s.48). Zihni Ahmed Efendi (s.51). Zihni Efendi (s.51), Rcfîa Mustafa Efendi (s.54), Haa Mehmed Efendi (s.55-56). Rahmi Mustafa Efendi (s.56), Rükni Süleyman Efendi (s.56), Seyyid Mehmed Nesih Efendi (s.63), Edirneli Seyyid Ali Efendi (s.63), Sâlim Mehmed Efendi (s ), Seyyid Ali Efendi (s.65), Seyyid Osman Efendi (s.65), Süleyman Efendi (s.65-66), Seyyid İsmail Efendi (s.66). Şükrü Ali Efendi (s.71-72), Şeml İbrahim Efendi (s.72), Subhî Mehmed Efendi (s.75), Sabih Ali Efendi (s.75), Salih Efendi (s.75), Tıflî Mehmed Emin Efendi (s.80), Abdi Efendi (s.85), Ali Efendi (s.87), Râmizâde Abdullah Bey (.s.88). İzzet Ali Paşa (s.88,89), Şeyhzâdc Abdi Efendi (s.89), Âtıf Mustafa Efendi (s.94), Ali Efendi (s.95). Arif Süleyman Bey (s.%), Abdullah Efendi (s.97). Kak: Halifesi Abdullah Efendi (s.97), Mustafa Efendi (s. 10.1), Firdcvsî Seyyid Ebû Bekir Efendi (s. 104), Kadrî Efendi (s. 109), Giridli Ali Efendi (.s. 112), Lâlî Mustafa Efendi (s.ll4). Mustafa Efendi (s.119), Merâmî Ebû Bekir Efendi (s.l20). Hafız Masıafa Efendi (s. 120), Kastamonulu Mustafa Efendi (s.124), Mustafa Bey (s. 128), Münif Mustafa Efendi (s ), Mehmed Emin Efendi (s.!. «)), Nazif Mustafa Efendi (s. 1.^2). Namık İbrahim Efendi (9,.\7>7>), Numan Efendi (s.l.^4), Nuh Efendi (s.1.14), Nâdi Ahmed Efendi (s.u5), Vâsıf Abdullah Efendi {%.m). Vâsıf Hamza Efendi (s.l.'^9). Vâhid Ömer Efendi (5.1.-^9-140). Hâşim Mehmed Efendi (s. 141). 18. yüzyılın sonlarına doğru telif edilen Tuhfe-i Hattâtin'den, bu hattatların dışında şu kimselerin de dîvânîyi güze! yazdıklarını öğrenmekteyiz. 31 Suyotcuzide Mehmed Necih, "Devhalü l-küuâh". Yayımı haariayan: KiWi Muallim Rifal. GSA yayını, İılanbul. 1941?2 Müslakimzâde Süleyman SaUeüdin. "Tuhfe-i Ilalıflıîn". İManhul

8 368 Dr. Ali AKTAN İbrahim Tarsi (s.57), Şehlâ Ahmed Paşa (s.63), Sûleymanoglu Ahmed (s.67), Ahmed Yesrî (s.107), Seyyid İsmail Şeref (s.125), Hamza Hâmid Paşa (s.188), Hamza Vâsıf (s.189), Seyyid Halil Şerif Paşa (s.l98), Nûr Abdullah Refet (s.283), Seyyid Mehmed (s J78), Mir Mehmed (s.406), Mehmed Sâiih (s.458), Mehmed Emin Kâşif (s.471). 19. yüzyılm ikinci yansmdan itibâren harf inkılâbına kadar yaşayan dfvânî hattatlarının isimlerini ise Son Hattatlar'dan Abdülfctıah Efendi (s.24), Bahâ&ddia Bey (s.75), Hakkı Bey (s.97), Hamdi Tezcan (s.ll7), Mehmed Ekrem Bey (s.207), Mustafa Ferid Bey (s.774), Nasih Efendi (s.229), Nazif Efendi {s.232). Ömer Efendi (s.264), Sami Efendi {s.355), Sü'ud Bey (s374), Şefik Bey (s J88), Şevket Paşa (s.403). Vahdeti Efendi (s.43s). nakledelim. KISALTMAUR DİB: Diyanet İşleri Başkanlığı. GSA: Gözel Sanatlar Akademisi. İA: İslâm Ansiklopedisi. İBA- İstanbul Başbakanlık Arşivi. İTED: İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi. İÛEF: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. TİM: Tedrisât-ı İbtidâiyyc Mecmuası. TSMA: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi. TTE: Türk Tarih Encümeni, TTK: Türk Tarih Kurumu. MahmiKİ Kemal İnal. Son llaliaılar". M.-(ârif Vekâleti yayını. İstanbul 1955.

9 DÎVÂNÎ YAZİ 369 ov Resim 1 (Tâceddin'e ait eski dîvâni ömeğl Muhiddin Serin'in "Hat San'atımız" eserinden alınmıştır.) isimli

10 Dr. Ali AKTAN r Ahmed'in tuğrasıyla ferman. TSMA, No: E.3057)

11 (Sâde dîvâniye örnek. Mehmet İzzet'in 'UutÛM Osmâniyye " isimli meşk mecmuasından alınmıştır.) 4 O/l ^ ^ 3 ^

12 372 Dr. Ali AKTAN 7 1 ^ V 3 a- "1 b ^ 3^ KI -o Resim 4 (Celi dîvâni alfabesi, ni ân cümlesi ve rik'a yazısıyla okunuru. Mehmet İzzzet'in "Hutût-ı Osmâniyye" isimli me k mecmuasından alınmıştır.)

13 DÎVÂNÎ YAZI 373 c/3-/ Resim 5 (Kırma dîvâni ileyazilmq bir temessül İBA, Ali Emîri Tasnifi IV. Mehmet, No: 86).

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE 227 MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE DOĞRUSÖZ, Nilgün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yazılı müzik malzemelerinin korunması, yaşatılıp notaya alınarak arşivde yerini

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Abdullah MERT Tarih boyunca çeşitli alfabelerle dillerini kaydeden Türkler için dünyanın en fazla alfabe değiştiren

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS OSMANLI PALEOGRAFYASI I 224031000001301 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : YOK. Önerilen

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Kriminalistik. Avukat Seyfettin ARIKAN*

Kriminalistik. Avukat Seyfettin ARIKAN* Kriminalistik Avukat Seyfettin ARIKAN* * Em.Emniyet Müdürü, Em. Polis Akademisi Kriminalistik Dersi Öğretim Üyesi, Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) Uzmanı. Avukat Seyfettin ARIKAN KRİMİNALİSTİK

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 5. ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5.1. ÖLÇÜLENDİRMENİN GEREĞİ ve ÖNEMİ Teknik Resim kurallarına göre çizilen parça resimleri, sadece

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ:

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: * Ümit Özgür DEMİRCİ ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: Bu çalışmanın konusu, Arap harfli Özbekçenin imlâ özellikleri. Bu çalışma, benim 2001 yılında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesinde bitirme

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3): 1-10

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3): 1-10 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (3): 1-10 Türkiye deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Lisans Ders Programlarında Yer Alan Osmanlı Türkçesi Derslerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları Roma rakamını kullanan Romalılar, Eski Mısırlılar gibi bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.

Detaylı

GİRİŞ. İstanbul Gençlik Festivali olarak,

GİRİŞ. İstanbul Gençlik Festivali olarak, İstanbul GENÇLİK FESTİVALİ Hattı Celi Sultanı Mustafa Rakım Efendi HAT VE TEZHİP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2017 GİRİŞ İstanbul Gençlik Festivali olarak, Bizi biz yapan değerleri gençlerle birlikte yaşatmayı

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR MUHİTTİN SERİN PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 0216474086-1235 Doğum Tarihi : 12.01.1945 Faks : muhittinserin@gmail.com

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUMA YAZMA ÇERÇEVE PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUMA YAZMA ÇERÇEVE PLANI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUMA YAZMA ÇERÇEVE PLANI GRUPLARI TABLOSU GRUP NO LER SÜRE İŞ GÜNÜ / HAFTA Oryantasyon Eğitimi Uyum Çalışmaları 11 15 Eylül 5 İş Günü/ 1 Hafta Oryantasyon Eğitimi Boyama

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI *

HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI * HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI * Öz Yrd. Doç. Dr. Bilal SEZER İzmir in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Devri yapılarından Kubbeli Câmii nde son devrin meşhur hattatı Hâmit Aytaç ın hat

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete i : 20/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27206 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur.

Defterlerin Açılış Tasdiki, Ara Tasdik ve Kapanış tasdikleri söz konusudur. Defterlerde Kapanış Tasdiki Defterlerin tasdik ettirilmesi zorunluluğuna ilişkin hükümler, temel olarak Vergi Usul Kanunu nda yer almakla birlikte ayrıca Türk Ticaret Kanunu nda da konuya ilişkin çeşitli

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi EDAM Birdirbir Kitaplığı: 37 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Editör Hatice Işılak Durmuş

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Sayfa 1 / 5 EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 1) Doldurmuş olduğunuz defterler düzenli ve bütünlüğü tam olarak teslim edilmelidir. Bu nedenle defterler: El yazısı ile doldurulmuşsa; yazılar okunabilir ve kabul

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s.

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. Tarihî bilincin gelişmekte olduğu günümüzde, tarihimiz açısından karanlıkta kalan birçok konu araştır macılar

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARŞİV METİNLERİ ve EDEBİ METİNLER KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI...1

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir.

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. YAVUZ SULTAN SELİM Babası: Sultan II. Bayezid Annesi: Gülbahar Hatun Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470 1 / 5

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı