Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli,"

Transkript

1 ÖLÇME VE DE ERLEND RME Girifl De erlendirme, ö renme/ö retme sürecinde ve sonucunda program n etkinli ini belirlemek amac yla yap l r. De erlendirme süreci, ö retmene, ö rencinin kendisine ve veliye, ö rencinin baflar s ve geliflmesi hakk nda bilgi sa lar. De erlendirme; a) ö rencilerin e itim program nda belirtilen kazan mlar ne düzeyde edindikleri, b) ö rencilerin ö renme güçlü ü çektikleri konular ve ön koflul olan düzeyi sa lay p sa layamad klar na iliflkin bilgi verme, c) ö rencilerin ö renme ilgilerini ve ihtiyaçlar n belirleme, d) velilere, ö rencinin geliflimi ile ilgili bilgi verme, e) e itim program n n aksayan ve eksik kalan yönlerinin belirlenmesine yönelik bilgi sa lamak gibi çok önemli ifllevler görebilir. Sa l kl de erlendirme kararlar vermenin ön flart, güvenilir ve geçerli ölçme ifllemleri yapmakt r. Bu sebeple ö renme/ö retme süreçleri neleri içeriyorsa, de erlendirme de bu süreçleri kapsayacak flekilde olmal d r. Geçerli ölçme teknikleri, ölçülen özelli in do as na uygun olmal d r. Dinleme, sözlü ve yaz l anlat m, konuflma becerileri, ancak bu etkinli in yap ld çal flmalarla geçerli olarak ölçülebilir. Bu tür özelliklerin, sadece testlerle ölçülmesi sa l kl bir ölçme ve de erlendirme olmaz. Ayr ca her ö rencinin farkl bir birey oldu u gerçe i ve farkl ö renme biçimleri, de erlendirmede de çeflitlili i gerektirir. Ö rencilerin izlenmesi ve baflar lar n n belirlenmesi için gözlem formlar, ö rencinin kendisini de erlendirme formlar, görüflmeler, dereceleme formlar, ö renci ürün dosyas ve sonuç de erlendirme olarak testlerin kullan lmas, ö renciler hakk nda önemli bilgilerin toplanmas n sa layacakt r. Bu bilgiler, ö rencilerin baflar lar n belirlemede kullan laca gibi e itimin kalitesinin art r lmas nda, ö retmenin ö rencisini daha iyi tan mas nda, ö rencilerin kendini tan mas nda ve velilere bilgi sa lamada ifle yarayacakt r. Ayr ca de erlendirme, ö retmenin ve ö rencilerin kulland klar yöntem ve tekniklerin etkinli i konusunda önemli bilgiler sa lar. Ö rencilerin, süreçteki geliflme ve sonuçtaki baflar lar n belirlemek amac yla gözlem dereceleme formlar, ö renci ürün dosyas, görüflme ve sonuç de erlendirme metotlar kullan lacakt r. Ayr ca ö rencilerin kendileriyle ilgili geliflmeleri izleme ve kendilerinin fark na varmalar için kendini de erlendirme formlar kullan lacakt r. Ö retmen, ölçme ve de erlendirme araçlar ndan elde etti i bilgiyi, eksiklikleri belirleme ve giderici çal flmalar yapmada kullanmal d r. Özellikle süreç de erlendirme, bu konuda önemli bilgiler verir. Kendini De erlendirme Formlar Kendini de erlendirme formlar, ö rencilerin de erlendirme ölçütlerinden haberdar olmas n, böylece beklentileri bilmesini, kendi geliflimini izlemesini, yeteneklerini keflfetmesini, zay f ve güçlü yönlerini tan mas n, çal flmalar nda motivasyonunun artmas n ve de erlendirme yapma yetene i kazanmas n sa lar. 331

2 Ö renciler, kendini de erlendirme formlar n doldururken konu ile ilgili ifadelerde kendine uygun olan dereceyi iflaretleme yoluyla doldurur. Ö rencilerin kendini de erlendirmesi s ras nda ö retmen, yard mc olmal d r. Ö retmen, haz r formlar örnek olarak kullanarak kendisi için de formlar haz rlayabilir. Ö renci Gözlem Formlar Gözlemler, baflka yolla elde edilmesi çok zor olan konularda do ru bilgilerin elde edilmesini sa layabilir. Ö rencinin sözlü anlat m, sunum becerileri, grup çal flmalar vb. konulardaki geliflimi hakk nda do rudan gözleyerek bilgi edinilmesini sa lar. Ö retmen gözlem formlar n kullan rken; Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli, Gözlemlerini hemen kaydetmelidir. Dereceleme Formlar Dereceleme formlar, ö rencilerin yapt klar çal flmalar veya gösterdikleri performansla ilgili bir kalite tan m d r. Ö retmenlere puanlama kolayl klar sa lar, ö rencilere ve velilere çal flmalar de erlendirmede ölçütler sa lar. Ö retmenin genel izlenimine göre verdi i puanlardan daha güvenilirdir. Dereceleme formlar, çal flmalar n veya performans n tafl d niteliklerin ölçekte hangi derecenin özelli ini gösterdi ine göre bir derece tayin edilme fleklinde kullan l r. De erlendirilen çal flma, formundaki hangi derecenin özelliklerini tafl yorsa o puan al r. Ö retmenler, kendilerinin belirleyece i standartlara göre kendi formlar n gelifltirmelidir. Haz rlanan formlar baz ölçütlerin ç kar lmas veya eklenmesi fleklinde haz rlanabilir. Ö renci Ürün Dosyas Ö renci ürün dosyas, ö rencinin çal flmalar n, çabalar n ve süreç içerisindeki geliflimini ö rencinin kendisine, ö retmene ve veliye gösterir. Ö rencinin sorumluluk bilincini gelifltirir, kendini de erlendirme becerisi kazand r r. Ö renci ürün dosyas, ö rencilerin kendi çabalar yla, ö retmenin rehberli inde yap lan bir çal flmad r. Bu dosyaya koyaca çal flmalar ö renci kendisi seçer, ö retmeni ona rehberlik yapar. 332

3 1. Ö RENC GÖZLEM FORMU Ad Soyad :... S n f :... Numaras :... Tarih: Her ö rencinin kazan mlara iliflkin afla daki ifadeleri ne s kl kta uygulad na göre bir derece belirleyerek bu formu doldurunuz. DERECELER Her Zaman: 5 S kl kla: 4 Bazen: 3 Nadiren: 2 Hiçbir Zaman: 1 KAZANIMLAR 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema 5. Tema 6. Tema 7. Tema 8. Tema Dinleme için ön haz rl k yapar. Uygun flekilde oturur. Dikkatli dinler. Görgü kurallar na uygun dinler. Dinledi inin konusunu belirler. Dinlerken baflka fleylerle ilgilenmez. Dinledi i konuda sorulan sorulara cevap verir. Dinledi i olay n nas l geliflece ini ve sonucunu tahmin eder. Dinlediklerini özetler. Konuflmak için gerekli ön haz rl klar yapar. flitilebilir bir ses tonuyla konuflur. Konuya uygun girifl yapar. Ne çok h zl, ne de çok yavafl konuflur. Dinleyicilerle göz temas kurar. Vücut dilini kullan r. Fikirlerini aç k ve anlafl l r bir dille ifade eder. Fikirlerini destekleyen kan tlar sunar. Mant ksal bir s ralama izler. Sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Konuflma amac n dinleyicilere iletir. 333

4 KAZANIMLAR 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema 5. Tema 6. Tema 7. Tema 8. Tema Okuma amac n belirler. Okumak için haz rl k yapar. Okumada dikkat etmesi gereken kurallar bilir. Okuyaca metinle ilgili resimleri ve bafll inceler. Okuyacaklar hakk nda tahminlerde bulunur. Metni uygun bir ses tonuyla okur. Okurken noktalama iflaretlerini dikkate al r. Kelimeleri ve cümleleri do ru okur. Okudu u metin hakk nda sorulanlar cevaplar. Okudu u metinde anlat lmak istenen düflünceyi söyler. Okuduklar n özetler. Okuduklar yla ilgili gerçek yaflamdan örnekler verir. Yazmak için amaç belirler. Konuya uygun bir girifl yapar. Okunakl bir el yaz s ile yazar. Yaz dili herkes taraf ndan anlafl labilecek flekildedir. Yaz m kurallar na uygun flekilde yazar. Noktalama iflaretlerine uyar. Konu d fl na ç kmadan yazar. Yazd klar n günlük yaflamdan örneklerle destekler. Yaz lar n baflkalar yla paylafl r. Resim ve foto raflar yorumlar. Duygular n, düflüncelerini ve bilgilerini görsellerle anlat r. Görsellerle verilen mesajlar sorgular. Televizyon ve radyoda verilen reklamlar ve haberleri elefltirir. fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. TOPLAM 334

5 2. ARAfiTIRMA ÖDEV (PROJE) DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Tarih: Konu: Yönerge: Afla da, ö rencinin araflt rma ödevi yaparken izledi i süreç ve ödevinin nitelikleri konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin ödevi ile ilgili bu ifadeler, üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. yi Orta Yetersiz 1. Planlama yap lm flt r. 2. Hangi kaynaklardan bilgi toplanaca belirlenmifltir. 3. Belirlenen kaynaklara ulafl lm flt r. 4. Ulafl lan kaynaklar n konu için ne kadar geçerli oldu u 5. Çal flman n devam için ö retmenin önerileri al nm flt r. 6. Araflt rma kapsam n uygun biçimde s n rlam flt r. 7. Ulafl lan kaynaklardan önemli bilgiler ç kar lm flt r. 8. Elde edilen bilgiler yorumlanm flt r. 9. Yorumlar gerçek hayattan örneklerle desteklenmifltir. 10. Araflt rma sonuçlar rapor edilmifltir. 11. Araflt rma sonuçlar baflar yla paylafl lm flt r. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

6 3. H KÂYE YAZMA DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin hikâye yazarken yapmas gerekenler ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö rencinin yazd hikâyenin düzeyi ile ilgili bu ifadeler, üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n yaz n z. Ölçütler yi (3 Puan) Orta (2 Puan) Yetersiz (0-1 Puan) Bafll k Yaz lan hikâyeye uygun Yaz lan hikâyeye Bafll k hikâye ile ve ilgi çekici bir bafll uygun bir bafll çok az iliflkili. var. var. Puan Yer ve Çözüm Problem Kahramanlar Zaman çerik ve Sonuç Dil Çok iyi betimlenmifl ve Kahramanlar yi yeterli say da kahraman betimlenmifl. betimlenmemifl var. bir temel karakteri var. Anlat mda yer ve Anlat mda Anlat mda zaman ayr nt l olarak yer ve zaman yer ve zaman betimlenmifl. belirtilmifl. belli de il. Kahramanlar n Kahramanlar n Kahramanlar n karfl laflt problemler karfl laflt problemler karfl laflt ve sebepleri kolayca belilrtilmifl, fakat problemler aç k anlafl labilecek flekilde sebeplerine girilmemifl. de il. aç klanm fl. Kahramanlar n çözüm Kahramanlar n çözüm Herhangi bir çözüm için yapt klar ve çözüm, için yapt klar ve çözüm, görülmemektedir kolayca anlafl labilecek kolayca anlafl labilecek veya anlafl lmas flekilde belirtilmifl. flekilde belirtilmifl. Fakat çok zordur. Çözüm mant kl d r. çözümde baz mant k hatalar yap lm flt r. Ak c flekilde K smen ak c l k vard r, Ak c l k yok, dili okunabilecek ayr nt lar yeterli kelime çeflitlili ine çok karmafl k. vard r. Zengin kelime sahiptir. Dili baz içeri i ve sade bir dil zorluklar d fl nda sadedir. kullan lm flt r. Parçada anlat lmak Parçada anlat lmak Parça, herhangi bir istenen aç kt r. istenen k smen aç kt r. mesaj içermemektedir veya ne anlatmak istedi i belli de ildir. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri: 336

7 4. PROJE SUNUMU GÖZLEM FORMU Ad Soyad : Tarih: Projenin Ad : Yönerge: Afla da, ö rencinin sözel sunum becerileri konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin sunumu ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Gerekli görsel malzemeler haz rlanm flt r (resim, poster, grafik, tepegöz saydam, film). 2. Dikkat çekici bir girifl yap lm flt r. 3. Projenin haz rlanmas nda izlenilen yol anlat lm flt r. 4. Ulafl lan canl, bas l veya görsel kaynaklar anlat lm flt r. 5. Sözlü sunumu görsel malzemelerle desteklenmifltir. 6. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan lm flt r. 7. Dikkat çekici sorular sorarak ilgi canl tutulmufltur. 8. Çal flmadan ç kar lan sonuç ifade edilmifltir. 9. Sorulan sorulara uygun yan tlar verilmifltir. 10. Uygun bir bitifl yap lm flt r. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

8 Ad Soyad : 5. ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLARI ZLEME FORMU Tarih: Yönerge: Afla da, Atatürkcülükle ilgili ö renciniye kazand r lmas gereken kazan m ifadeleri verilmifltir. Ö rencinin durumu ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Evet Hay r 1. Atatürk ün hayat n anlatan kitaplar okur. 2. Atatürk ün çocuklu uyla ilgili an lar okur/dinler. 3. Atatürk ün ailesi ve çocuklu uyla ilgili bir an y dinlerken zihninde canland rd klar n görsellefltirir. 4. Atatürk ün çocuklu uyla ilgili dinledi i/okudu u an lar arkadafllar yla sözlü ve yaz l olarak paylafl r. 5. Atatürk ün ailesiyle ilgili an lar okur/dinler. 6. Millî Mücadele ile ilgili bir fliiri topluluk önünde okur. 7. Atatürk ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili seçti i fliirleri topluluk önünde okur. 8. Cumhuriyetle ilgili dinledi i bir fliirden zihninde canland rd klar n görsellefltirir. 9. Cumhuriyetle ilgili bildi i bir fliiri arkadafllar yla paylafl r. 10. Cumhuriyetle ilgili bir fliiri topluluk önünde okur. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

9 6. Ö RENC ÜRÜN DOSYASI (PORTFOL O) Ö renci Ürün Dosyas ; ö rencinin çabalar n, geliflimini ve baflar s n yans tan çal flmalar n n de erlendirme amac yla toplanmas d r. Ö rencilerin ö renme süreci içerisinde harcad çaban n, nas l bir geliflme gösterdi inin belge ve bilgilerini içerir. Bu dosya ö retmenin rehberli inde, velinin kat l m yla ö renci taraf ndan haz rlanan bir dosyad r. Bu dosyaya ö rencinin yapt tüm çal flmalar konmaz. Ö rencinin zaman içerisindeki gelifliminin kan t olabilecek nitelikteki daha az say da çal flman n bulunmas de erlendirmeyi kolaylaflt racakt r. Ö renci Ürün Dosyas n n içerisinde bulunabilecek çal flmalar, afla dakilerin bir k sm n veya hepsini içerebilir. Örne in, afla daki çal flmalar dosyaya konulabilir. Ö rencilerin yaz l ödevleri (taslak veya bitmifl) Grup çal flmalar Araflt rma ödevleri Yap lan görsel sunular Konuflma kasetleri Foto raf ve resimler Ö renci günlükleri Ö renci öz de erlendirme formlar Ö renci gözlem formlar Ö rencilerin seçti i çal flmalar Ö retmen ve velinin seçti i çal flmalar Süreçteki geliflmeyi gösteren yaz l kay tlar Etkinlik raporlar zleme s nav kâ tlar Yaz lan mektuplar Ö retmen anektotlar 339

10 Ö renci Ürün Dosyas n n içeri ini belirlemeyi sadece ö rencilere b rakmak, ö rencileri çaresiz b rakabilir. Bu sebeple ö retmen, seçmede rehberlik etmeli ve ö rencileri yönlendirmelidir. Ö rencilere seçme stratejileri önerebilir. Afla da örnek seçme stratejileri verilmifltir. Ö rencinin en iyi yapt n düflündü ü çal flma Ö rencinin en son ö renmelerini içeren çal flmalar Ö rencinin en be endi i iki çal flma Ö rencinin tekrar yapmay istedi i iki çal flma Ö retmen, ö renci ve veli taraf ndan seçilen çal flmalar. Ö renci Ürün Dosyas De erlendirme Formu, bir seri aflama ile yap l r. Bu aflamalar afla da sunulmufltur. a) Toplama: Ö rencilerin çal flmalar n n topland aflamad r. Bu aflamada ö rencilerin baflar s n ve hedeflere göre geliflimini gösteren yeterince çal flma toplanmal d r. Ö renci bir çal flmay dosyaya koyarken neden koydu unu ve neyi gösterdi ini belirtmelidir. b) Seçme: Bu aflamada toplanan çal flma ve belgelerden hangilerinin de erlendirme amac yla kullan laca n n seçilmesi gerekmektedir. Hedeflerle uyumlu olmayan parçalar dosyadan ç kar labilir. c) Yans tma: Ö renci, her çal flma için ne düflündü ünü belirtir ve böylece neler yapabilece inin fark na var r. Ö rencinin, bu aflamada yans tma için yard ma ihtiyac olabilir. Ö retmen, ö renciye sorular sorarak yans tmas na yard mc olabilir. d) Yönelme: Ö renci, yans tma ile kendisi hakk nda bilgi sahibi olduktan sonra, daha baflka neler yapabilece i ile ilgili hedefler oluflturur. e) Ba lant : Ö renme hedefleri ile çal flmalar aras nda birebir ba lant lar kurulur ve ö rencinin hedeflere göre geliflimi ve ö renme süreci konusunda tart fl l r. Ö renci ürün dosyalar n n de erlendirilmesinde genellikle dereceleme ölçekleri (rubric) kullan l r. Örnek dereceleme ölçe i afla da verilmifltir. Ö renciler, kendi beklentilerine göre bu dereceleme ölçe ini gelifltirebilirler. 340

11 7. Ö RENC ÜRÜN DOSYASI DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin ürün dosyas n n nitelikleri ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö renci ürün dosyas n n düzeyi üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n veriniz. 3 ( Y ) 2 (ORTA) 1 (YETERS Z) Puan ÇER K DÜZENLEME Dosya gerekli tüm çal flmalar içermektedir. Dosya tamamen ve temizce düzenlenmifltir. nceleyen çal flmalar bulmakta hiç zorluk çekmemektedir. Dosya gerekli çal flmalar n yar s ndan ço unu içermektedir. Dosya yeterli ve kabul edilebilecek flekilde düzenlenmifltir. nceleyen çal flmalar bulmakta biraz s k nt yaflamaktad r. Dosya yoktur veya önemsiz çal flmalar içermektedir. Dosya yok veya bir düzenleme yoktur. Sadece kâ tlar n toplanm fl hâlidir. Dosya kabul N TEL K Dosya üstün nitelikli çal flmalar içermektedir. edilebilirli e yak n nitelikte çal flmalar içermektedir. Dosya yoktur veya kabul edilemeyecek çal flmalar içermektedir. Ö rencinin hedeflere HEDEFLERE GÖRE GEL fi M Ö rencinin hedeflere göre zaman içerisindeki gelifliminin bir haritas gibidir. göre geliflimi hakk ndaki ço u bilgileri içermektedir. Ö rencinin hedeflere göre geliflimi hakk nda bilgi içermemektedir. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

12 8. Ö RENC GÖZLEM FORMU Ad Soyad : S n f : Ö renci No: Aç klama: Bu ölçek, ö rencilerin etkinlik süresince yap lan çal flmalara kat lma düzeylerini gözlemeniz amac yla haz rlanm flt r. Ö renci kazan mlar hangi düzeyde gerçeklefltiriyorsa, hizas na (X) iflareti koyarak doldurulacakt r. GÖZLENECEK KAZANIMLAR Her zaman Bazen Hiçbir zaman (5) (3) (1) I. HAZIRLIK 1. Bilgi kaynaklar na ulaflma yollar n bilir. 2. Kaynaklardan etkin bir biçimde faydalan r. 3. Derse de iflik kaynaklarla haz rlan r. 4. Derse ön haz rl k yapm fl olarak gelir. II. ETK NL KLERE KATILMA 1. Görüfllerini ifade etmede kendine güvenir. 2. Görüflü soruldu unda söyler. 3. Yeni, özgün ve elefltirel sorular sorar. 4. Özgün örnekler bulur ve fikirlerini belirtir. 5. Dersi iyi dinledi i izlenimini veren sorular sorar. III. NCELEME - ARAfiTIRMA - GÖZLEM 1. Bilgi toplamak için farkl kaynaklardan faydalan r. 2. Verilen kaynaklar n d fl nda kaynaklar bulmak için çaba harcar. 3. Araflt rma inceleme ödevlerini özenle yapar. 4. Gerekti inde dikkatli bir flekilde gözlem yapar. 5. Gözlemlerinden uygun sonuçlar ç kar r. 6. Araflt rma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. TOPLAM 342

13 9. GÖRSEL SUNU DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin görsel sunu yapmas ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö rencinin görsel sunu yapma düzeyi üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n yaz n z. Ölçütler yi (3 Puan) Orta (2 Puan) Yetersiz (0-1 Puan) Puan Haz rl k Bilgi Verme Görünüfl Sadelik Uygunluk Sunufl Çok iyi planlanm fl, Baz görsel malzemeler Karmafl k bir tüm gerekli eksik kalm fl, ifllem çal flma flekli malzemeler s ralamas nda baz izlenmifl, birçok toplanm fl, uygun bir hatalar var. malzeme eksik, bir ifllem s ras izlenmifl. plandan yoksun. Konuyla do rudan Konuyla ilgili, fakat Konuyla do rudan ilgili, zekice organize konunun anlafl lmas nda ilgili de il. Ne edilmifl, konu ve baz eksik noktalar anlat lmak istendi i düflünce çok iyi b rak lm fl. çok belli olmuyor. anlat lm fl. Ak c ve ilgi çekici bir Baz düzensizlikler var, Bir düzene sahip düzenlemeye sahip, ilgi çekici de il, görsel zevkle izlenilebilir. düzenlemelere de sahip. çekicili i yok. Fakat bu düzenlemeler tamam n kapsam yor. Gereksiz Konuyu anlatmada Nedensiz karmafl kl ktan uzak, yeterli, fakat baz malzemeler aç k ve anlafl l r bir gereksiz karmafl kl klar kullan lm fl, anlat ma sahip. içeriyor. anlat lmak istenen tam olarak seçilemiyor. Konuyu anlatmak için Konu anlafl labiliyor, Konu ile görsel sunu en iyi yöntem fakat daha iyi bir çok az iliflkili. kullan lm fl. yöntem seçilebilirdi. Etkileyici, izlenmesi Baz hatalar zleyenleri s kan ve kolay ve e lenceli bir d fl nda, e lenceli ve anlafl lmas zor bir sunuma sahip, izlenebilir bir sunumu sunumu var. bireysel yarat c l k var. kat lm fl. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri: 343

14 10. GRUP DE ERLEND RME FORMU Grubun Ad : Tarih: Yönerge: Grup, hangi düzeyde yeterli görülüyorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. BECER LER Her zaman (5) Bazen (3) Hiçbir zaman (1) 1. Grup amaçlar n oluflturmaya tüm üyeler katk yapm flt r. 2. Grup tam ve zaman nda toplan r. 3. Grup üyeleri birbirlerine yard mc olur. 4. Grup üyelerinin tamam çal flmada görev al r. 5. Grup üyeleri birbirlerinin düflüncelerine sayg gösterir. 6. Grup üyeleri birbirleriyle etkileflim içerisinde çal flmalar n sürdürür. 7. Grup üyeleri kaynak ve araç gereçlerini paylafl r. 8. Grup üyeleri bulgular n ve sonuçlar n paylafl r. 9. Her üye sorumlulu unu yerine getirir. 10. Grupta herkesin fikirlerinin önemli oldu una inan l r. 11. Öneri ve görüfller tart fl l r. 12. Çal flma sonuçlar ndan ortak sonuçlar üretirler. 13. lerideki çal flmalar için birlikte karar al rlar. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

15 11. KEL MELERLE ÇALIfiMA GÖZLEM FORMU Ad Soyad : Tarih: Yönerge: Afla da, kelimelerle çal flma etkinli i s ras nda yapmas gerekenler konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin çal flmas ile ilgili bu ifadeler, üstteki evet, k smen, hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Anlam n bilmedi i kelimeleri belirleyebiliyor. 2. Kelimenin anlam n kendi cümleleriyle ifade edebiliyor. 3. Kelimeyi yeni bir cümle içinde kullanabiliyor. 4. Kelimenin kullan ld cümle anlaml d r. 5. Kelimenin kullan ld cümle özgündür. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

16 12. MEKTUP YAZMA DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Ö rencilerin yazd klar mektuplarla ilgili olarak afla daki formu doldurunuz. 18. MEKTUP YAZMA DE ERLEND RME Evet Hay r 1. Mektup yaz lacak kifli ve amaç belirlenmifltir Sa üst köfleye tarih yaz lm flt r Hitap (selamlama) bölümü do ru olarak yaz lm flt r Hitaptan sonra sat r bafl yap lm flt r Mektubun gövde k sm yaz lm flt r Gövde k sm nda anlafl lmak istenen yaz lm flt r Uygun bir kapan fl yap lm flt r Sa alt köfleye ad, soyad ve imza eklenmifltir Zarf n üzerinde sol üst köfleye kendi adresi yaz lm flt r Al c n n adresi sa alt köfleye yaz lm flt r Anlat lmak istenen belirtilmifltir. Cümleler aç k ve anlafl l rd r Yaz okunakl d r De erlendirme:

17 13. OKUMAYA YÖNEL K TUTUM FORMU Ad Soyad : Tarih: De erli ö renciler, bu ölçek, okumaya yönelik tutumunuzu belirlemek amac yla uygulanacakt r. Afla daki cümlelerin do ru ya da yanl fl bir cevab yoktur. Afla daki cümleleri okudu unuzda, akl n zdan ne geçiyorsa ona göre cevaplay n z. Cümleyi okudu unuzda; Her zaman, Bazen veya Çok az fl klar ndan daha uygun olan ile iflaretleyiniz. Cevab n z dersinizdeki baflar y hiçbir flekilde etkilemeyecektir. flaretlemenizi (X) ile yapabilirsiniz. DAVRANIfiLAR Her zaman Bazen Çok az 1. Okuma esas na dayanan derslerden hofllan r m. 2. Benim için okumak ilgi çekicidir. 3. nsanlar n önünde herhangi bir metni okumaktan hofllan r m. 4. Okuyarak ö renirken mutlu olurum. 5. Benim için okulda en e lenceli u rafl okumakt r. 6. Okudu um hikâye ile ilgili sorular cevaplamak benim için kolayd r. 7. Okumak benim için s k c d r. 8. Okudu um kitaplardan daha zor kitaplar okuyabilirim. 9. Param oldu unda kitap almak hofluma gider. 10. Okudu um bir hikâyeyi anlatmak hofluma gider. 11. Okumay e lenceli bulurum. 12. Okuma esas na dayanan daha fazla dersimiz olsun isterdim. 347

18 14. YAZMAYA YÖNEL K TUTUM FORMU Ad Soyad : Tarih: De erli ö renciler, bu ölçek, yazmaya yönelik tutumunuzu belirlemek amac yla uygulanacakt r. Afla daki cümlelerin do ru veya yanl fl bir cevab yoktur. Bu cümleleri; Her zaman, Bazen veya Çok az fl klar ndan daha uygun olan ile iflaretleyiniz. Cevaplar n z, dersinizdeki baflar y hiçbir flekilde etkilemeyecektir. flaretleminizi (X) ile yapabilirsiniz. DAVRANIfiLAR Her zaman Bazen Çok az 1. Hikâyeler yazmay severim. 2. Yazmak s k c d r. 3. Bofl zamanlar mda yazmak hofluma gider. 4. Küçük notlar ve mektuplar yazmaktan hofllan r m. 5. Okulda yaz yazmay severim. 6. Ne yazaca m düflündü ümde zorlan r m. 7. Evde yazmak e lencelidir. 8. Yazmaktan nefret ederim. 9. Yazd klar m baflkalar yla paylaflmay severim. 10. Yazmak benim için e lencedir. 11. Yazmak için daha fazla ders saati olmas n isterdim. 12. Yazd klar m okumak hofluma gider. 13. yi bir yazar oldu umu düflünüyorum. 14. Yazmay seviyorum. 15. Yazmak bofl bir u raflt r. 348

19 15. Ö RETMEN DERS fileme KEND N DE ERLEND RME FORMU Yönerge: fllemifl oldu unuz konularla ilgili olarak afla daki formu doldurunuz. Davran fllar Evet Hay r 1 Ö rencilerin dikkatini derse çekebildim. 2 Ö rencileri hedeften haberdar edebildim. 3 Uygun kaynak ve araç gereçleri kulland m. 4 Konu ile ilgili ön bilgileri hat rlatt m, konu ile iliflkilendirdim. 5 Ö rencilerin motivasyonunu sa lad m. 6 Konuyu uygun yöntem ve tekniklerle iflledim. 7 Ö rencilerle etkili iletiflim kurdum. 8 Ara özetlerle konuyu pekifltirdim. 9 Ö rencilerden karfl l k ald m ve düzeltmeler yapt m. 10 puçlar verdim. 11 Olumlu kazan mlar pekifltirdim. 12 Kazan mlar de erlendirdim. De erlendirme:

20 Ad Soyad : Ö renme Alanlar Dikkatle dinlerim. 16. KEND N DE ERLEND RME ÖLÇE Afla daki formu doldurunuz. KAZANIMLAR Tarih: DERECELER Evet K smen Hay r Görsel Okuma ve Sunu Yazma Okuma Konuflma Dinleme Gerekli gördü üm yerlerde not al r m. Anlamad m veya aç klanmas gereken yerleri sorar m. Dinlediklerimi zihnimde de erlendiririm. Dinlediklerimden ö rendiklerimi özet olarak yazar m. Dinleyicilerin dikkatini çekerim. Gerekti inde el ve vücut hareketlerini kullan r m. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan r m. Ana düflünceyi ve di er düflünceleri ifade edebilirim. Düflünceleri destekleyen gerekli kan tlar sunar m. Gerekli örnekleri veririm. kna edici bir üslûpla konuflurum. Sorulan sorular cevaplar m. Okuma amac m belirlerim. Bafll ve resimleri incelerim. Okuyacaklar mla ilgili tahminlerde bulunurum. Okuduklar m zihnimde canland r r m. Kahramanlar n yerine kendimi koyar m. Önemli düflünceleri not al r m. Anlamad m yerleri tekrar okurum. Ne anlat lmak istendi ini düflünürüm. Konuya uygun bir girifl yapar m. Planl yazma kurallar n uygular m. Bitiflik el yaz s kullan r m. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan r m. Yazarken sözlük ve imlâ k lavuzunu kullan r m. Sunu için haz rlan r m. Duygular m, düflüncelerimi ve bilgilerimi görsellerle anlat r m. Görsellerle verilen mesajlar sorgular m. Televizyon ve radyoda verilen reklamlar ve haberleri efllefltiririm. Toplam 350

21 17. ARAfiTIRMA ÖDEV KEND N DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, araflt rma ödevi yaparken izlenmesi gereken süreç ve ödevinin nitelikleri konusunda ifadeler verilmifltir. Ödeviniz ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Evet K smen Hay r 1. Araflt rma amac m belirledim Ödev konusuyla ilgili büyüklerimin önerilerini ald m Hangi kaynaklardan yararlanabilece imi belirledim Kaynaklar nerede bulabilece imi belirledim Belirledi im kaynaklara ulaflt m Kaynaklardan bilgileri ald m (fotokopi, yaz l not, ses kaseti) Gerekti inde ö retmenimden yard m ald m Araflt rmadan ç kan sonucu belirledim Araflt rmay düzgün bir flekilde yazd m Bu araflt rmadan, ö rendim. Bu araflt rmada, yapsayd m daha iyi olacakt. 351

22 Ad : 18. H KÂYE - F LM ANLATIMI KEND N DE ERLEND RME FORMU Tarih: Hikâyenin/Filmin Ad : Yazar: Yönerge: Afla da, okunan bir hikâye veya izlenen bir film anlat l rken takip edilmesi gereken süreç konusunda ifadeler verilmifltir. Sizin anlat m n z ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Hikâyenin/filmin ad n ve konusunu söyledim. 2. Kahramanlar n isimlerini söyledim. 3. Olay n geçti i yeri betimledim. 4. Olaylar s ras na göre anlatt m. 5. Hikâyedeki/filmdeki problemleri/ana düflünceyi aç klad m. 6. Hikâyedeki/filmdeki problemlerin çözümlerini aç klad m. 7. Hikâye/film hakk ndaki hissettiklerimi aç klad m. 8. Hikâyeyi, baflka bir hikâyedeki veya kendi hayat mdaki bir olayla karfl laflt rd m. 9. Hikâyedeki/filmdeki en be endi im olay /karakteri nedenleriyle belirttim. 10. Hikâye/film için kendi düflündü üm sonu belirttim. Bu hikâyeden/filmden ö rendiklerim:... Bu konu hakk nda benim yaflad klar m:

23 19. PROJE SUNUMU KEND N DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Projenin Ad : Tarih: Yönerge: Afla da, proje durumu s ras nda yap lmas gerekenler verilmifltir. Çok yi, Orta, Çok Yetersiz ifadelerinden hangisi sizin proje sunum düzeyinizi karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Çok yi Orta Çok Yetersiz 1. Malzemelerimi haz rlad m. 2. Giriflte, dinleyenlerin dikkatini çekmeyi baflard m. 3. Çal flmam haz rlarken nas l bir yol izledi imi anlatt m. 4. Kaynaklar m hakk nda k sa bilgiler verdim. 5. Sunumda görsel malzemeler kulland m. 6. Dinleyenlerin soru sormalar na izin verdim ve cevaplad m. 7. Dinleyicilerin ilgilerini çekmek için önemli sorular sordum. 8. Çal flmadan ç kar lan sonucu söyledim. Yeterli yönlerim: Gelifltirmem gereken yönlerim:

- Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli. - Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal. - Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli.

- Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli. - Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal. - Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli. ÖLÇME VE DE ERLEND RME Girifl De erlendirme, ö renme/ö retme sürecinde ve sonucunda program n etkinli ini belirlemek amac yla yap l r. De erlendirme süreci, ö retmene, ö rencinin kendisine ve veliye, ö

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Okul Deneyimi Dersi Uygulama Ö retmeni K lavuzu

Okul Deneyimi Dersi Uygulama Ö retmeni K lavuzu 3 Okul Deneyimi Dersi Uygulama Ö retmeni K lavuzu Okul Deneyimi dersinde ö retmen adaylar n n okul yaflam n ve e itim ortam n gerçek okul ortam nda tüm yönleriyle tan malar ve ders için öngörülen etkinlikleri

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Matematik. S n f 9 Ünite Bafllang ç Tarihi :... ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Ünite Bitifl Tarihi :.... ÜNİTE EYLÜL GEOMETRİ UZAMSAL (DURUM-YER, DO RULTU-YÖN BEL RTEN) L fik

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Proje konularından istediğiniz bir konuyu seçip, hazırlamalısınız.

Proje konularından istediğiniz bir konuyu seçip, hazırlamalısınız. 5. SINIF MATEMATİK PROJE KONULARI (2012-2013) Atatürk ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklayınız. Geometrik cisimlerin (prizmalar ve piramitler) günlük

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5)

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5) ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Ağrılık Süreç (0 puan) Süreç boyunca öğrencinin proje 4 danışmanıyla olan ilişkisinin sürekliliği Bilgiye Ulaşma (0 puan) Konuyla ilgili referansların

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİYE ÖMER BATTAL ORTAOKULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI KURALLARI

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİYE ÖMER BATTAL ORTAOKULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI KURALLARI 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİYE ÖMER BATTAL ORTAOKULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI KURALLARI I.BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) Amaç : Aliye Ömer Battal Ortaokulu öğrencilerinin daha çok kitap okumasını

Detaylı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı Temel Kendini Değerlendirme Aracı Ebeveynler ve Veliler için Anket Günün Tarihi Lütfen doldurunuz. Anket Form Numarası Okul tarafından doldurulacaktır. Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler, bu anketle,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. .

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. . SEVGİLİ ÖĞRENCİLER İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız..hoşgeldiniz İyi bir gelecek için; burada yapılan tüm duyuruları takip eder

Detaylı

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r.

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r. (*) Do um i (Gün/Ay/Y l) : Okula Bafllama i : Amaç ve Amaç ve 116 PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı