Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli,"

Transkript

1 ÖLÇME VE DE ERLEND RME Girifl De erlendirme, ö renme/ö retme sürecinde ve sonucunda program n etkinli ini belirlemek amac yla yap l r. De erlendirme süreci, ö retmene, ö rencinin kendisine ve veliye, ö rencinin baflar s ve geliflmesi hakk nda bilgi sa lar. De erlendirme; a) ö rencilerin e itim program nda belirtilen kazan mlar ne düzeyde edindikleri, b) ö rencilerin ö renme güçlü ü çektikleri konular ve ön koflul olan düzeyi sa lay p sa layamad klar na iliflkin bilgi verme, c) ö rencilerin ö renme ilgilerini ve ihtiyaçlar n belirleme, d) velilere, ö rencinin geliflimi ile ilgili bilgi verme, e) e itim program n n aksayan ve eksik kalan yönlerinin belirlenmesine yönelik bilgi sa lamak gibi çok önemli ifllevler görebilir. Sa l kl de erlendirme kararlar vermenin ön flart, güvenilir ve geçerli ölçme ifllemleri yapmakt r. Bu sebeple ö renme/ö retme süreçleri neleri içeriyorsa, de erlendirme de bu süreçleri kapsayacak flekilde olmal d r. Geçerli ölçme teknikleri, ölçülen özelli in do as na uygun olmal d r. Dinleme, sözlü ve yaz l anlat m, konuflma becerileri, ancak bu etkinli in yap ld çal flmalarla geçerli olarak ölçülebilir. Bu tür özelliklerin, sadece testlerle ölçülmesi sa l kl bir ölçme ve de erlendirme olmaz. Ayr ca her ö rencinin farkl bir birey oldu u gerçe i ve farkl ö renme biçimleri, de erlendirmede de çeflitlili i gerektirir. Ö rencilerin izlenmesi ve baflar lar n n belirlenmesi için gözlem formlar, ö rencinin kendisini de erlendirme formlar, görüflmeler, dereceleme formlar, ö renci ürün dosyas ve sonuç de erlendirme olarak testlerin kullan lmas, ö renciler hakk nda önemli bilgilerin toplanmas n sa layacakt r. Bu bilgiler, ö rencilerin baflar lar n belirlemede kullan laca gibi e itimin kalitesinin art r lmas nda, ö retmenin ö rencisini daha iyi tan mas nda, ö rencilerin kendini tan mas nda ve velilere bilgi sa lamada ifle yarayacakt r. Ayr ca de erlendirme, ö retmenin ve ö rencilerin kulland klar yöntem ve tekniklerin etkinli i konusunda önemli bilgiler sa lar. Ö rencilerin, süreçteki geliflme ve sonuçtaki baflar lar n belirlemek amac yla gözlem dereceleme formlar, ö renci ürün dosyas, görüflme ve sonuç de erlendirme metotlar kullan lacakt r. Ayr ca ö rencilerin kendileriyle ilgili geliflmeleri izleme ve kendilerinin fark na varmalar için kendini de erlendirme formlar kullan lacakt r. Ö retmen, ölçme ve de erlendirme araçlar ndan elde etti i bilgiyi, eksiklikleri belirleme ve giderici çal flmalar yapmada kullanmal d r. Özellikle süreç de erlendirme, bu konuda önemli bilgiler verir. Kendini De erlendirme Formlar Kendini de erlendirme formlar, ö rencilerin de erlendirme ölçütlerinden haberdar olmas n, böylece beklentileri bilmesini, kendi geliflimini izlemesini, yeteneklerini keflfetmesini, zay f ve güçlü yönlerini tan mas n, çal flmalar nda motivasyonunun artmas n ve de erlendirme yapma yetene i kazanmas n sa lar. 331

2 Ö renciler, kendini de erlendirme formlar n doldururken konu ile ilgili ifadelerde kendine uygun olan dereceyi iflaretleme yoluyla doldurur. Ö rencilerin kendini de erlendirmesi s ras nda ö retmen, yard mc olmal d r. Ö retmen, haz r formlar örnek olarak kullanarak kendisi için de formlar haz rlayabilir. Ö renci Gözlem Formlar Gözlemler, baflka yolla elde edilmesi çok zor olan konularda do ru bilgilerin elde edilmesini sa layabilir. Ö rencinin sözlü anlat m, sunum becerileri, grup çal flmalar vb. konulardaki geliflimi hakk nda do rudan gözleyerek bilgi edinilmesini sa lar. Ö retmen gözlem formlar n kullan rken; Her ö renciyi farkl durumlarda birkaç kez gözlemeli, Bütün ö renciler için ayn ölçütleri kullanmal, Farkl alanlar farkl zamanlarda gözlemeli, Gözlemlerini hemen kaydetmelidir. Dereceleme Formlar Dereceleme formlar, ö rencilerin yapt klar çal flmalar veya gösterdikleri performansla ilgili bir kalite tan m d r. Ö retmenlere puanlama kolayl klar sa lar, ö rencilere ve velilere çal flmalar de erlendirmede ölçütler sa lar. Ö retmenin genel izlenimine göre verdi i puanlardan daha güvenilirdir. Dereceleme formlar, çal flmalar n veya performans n tafl d niteliklerin ölçekte hangi derecenin özelli ini gösterdi ine göre bir derece tayin edilme fleklinde kullan l r. De erlendirilen çal flma, formundaki hangi derecenin özelliklerini tafl yorsa o puan al r. Ö retmenler, kendilerinin belirleyece i standartlara göre kendi formlar n gelifltirmelidir. Haz rlanan formlar baz ölçütlerin ç kar lmas veya eklenmesi fleklinde haz rlanabilir. Ö renci Ürün Dosyas Ö renci ürün dosyas, ö rencinin çal flmalar n, çabalar n ve süreç içerisindeki geliflimini ö rencinin kendisine, ö retmene ve veliye gösterir. Ö rencinin sorumluluk bilincini gelifltirir, kendini de erlendirme becerisi kazand r r. Ö renci ürün dosyas, ö rencilerin kendi çabalar yla, ö retmenin rehberli inde yap lan bir çal flmad r. Bu dosyaya koyaca çal flmalar ö renci kendisi seçer, ö retmeni ona rehberlik yapar. 332

3 1. Ö RENC GÖZLEM FORMU Ad Soyad :... S n f :... Numaras :... Tarih: Her ö rencinin kazan mlara iliflkin afla daki ifadeleri ne s kl kta uygulad na göre bir derece belirleyerek bu formu doldurunuz. DERECELER Her Zaman: 5 S kl kla: 4 Bazen: 3 Nadiren: 2 Hiçbir Zaman: 1 KAZANIMLAR 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema 5. Tema 6. Tema 7. Tema 8. Tema Dinleme için ön haz rl k yapar. Uygun flekilde oturur. Dikkatli dinler. Görgü kurallar na uygun dinler. Dinledi inin konusunu belirler. Dinlerken baflka fleylerle ilgilenmez. Dinledi i konuda sorulan sorulara cevap verir. Dinledi i olay n nas l geliflece ini ve sonucunu tahmin eder. Dinlediklerini özetler. Konuflmak için gerekli ön haz rl klar yapar. flitilebilir bir ses tonuyla konuflur. Konuya uygun girifl yapar. Ne çok h zl, ne de çok yavafl konuflur. Dinleyicilerle göz temas kurar. Vücut dilini kullan r. Fikirlerini aç k ve anlafl l r bir dille ifade eder. Fikirlerini destekleyen kan tlar sunar. Mant ksal bir s ralama izler. Sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Konuflma amac n dinleyicilere iletir. 333

4 KAZANIMLAR 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema 5. Tema 6. Tema 7. Tema 8. Tema Okuma amac n belirler. Okumak için haz rl k yapar. Okumada dikkat etmesi gereken kurallar bilir. Okuyaca metinle ilgili resimleri ve bafll inceler. Okuyacaklar hakk nda tahminlerde bulunur. Metni uygun bir ses tonuyla okur. Okurken noktalama iflaretlerini dikkate al r. Kelimeleri ve cümleleri do ru okur. Okudu u metin hakk nda sorulanlar cevaplar. Okudu u metinde anlat lmak istenen düflünceyi söyler. Okuduklar n özetler. Okuduklar yla ilgili gerçek yaflamdan örnekler verir. Yazmak için amaç belirler. Konuya uygun bir girifl yapar. Okunakl bir el yaz s ile yazar. Yaz dili herkes taraf ndan anlafl labilecek flekildedir. Yaz m kurallar na uygun flekilde yazar. Noktalama iflaretlerine uyar. Konu d fl na ç kmadan yazar. Yazd klar n günlük yaflamdan örneklerle destekler. Yaz lar n baflkalar yla paylafl r. Resim ve foto raflar yorumlar. Duygular n, düflüncelerini ve bilgilerini görsellerle anlat r. Görsellerle verilen mesajlar sorgular. Televizyon ve radyoda verilen reklamlar ve haberleri elefltirir. fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. TOPLAM 334

5 2. ARAfiTIRMA ÖDEV (PROJE) DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Tarih: Konu: Yönerge: Afla da, ö rencinin araflt rma ödevi yaparken izledi i süreç ve ödevinin nitelikleri konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin ödevi ile ilgili bu ifadeler, üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. yi Orta Yetersiz 1. Planlama yap lm flt r. 2. Hangi kaynaklardan bilgi toplanaca belirlenmifltir. 3. Belirlenen kaynaklara ulafl lm flt r. 4. Ulafl lan kaynaklar n konu için ne kadar geçerli oldu u 5. Çal flman n devam için ö retmenin önerileri al nm flt r. 6. Araflt rma kapsam n uygun biçimde s n rlam flt r. 7. Ulafl lan kaynaklardan önemli bilgiler ç kar lm flt r. 8. Elde edilen bilgiler yorumlanm flt r. 9. Yorumlar gerçek hayattan örneklerle desteklenmifltir. 10. Araflt rma sonuçlar rapor edilmifltir. 11. Araflt rma sonuçlar baflar yla paylafl lm flt r. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

6 3. H KÂYE YAZMA DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin hikâye yazarken yapmas gerekenler ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö rencinin yazd hikâyenin düzeyi ile ilgili bu ifadeler, üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n yaz n z. Ölçütler yi (3 Puan) Orta (2 Puan) Yetersiz (0-1 Puan) Bafll k Yaz lan hikâyeye uygun Yaz lan hikâyeye Bafll k hikâye ile ve ilgi çekici bir bafll uygun bir bafll çok az iliflkili. var. var. Puan Yer ve Çözüm Problem Kahramanlar Zaman çerik ve Sonuç Dil Çok iyi betimlenmifl ve Kahramanlar yi yeterli say da kahraman betimlenmifl. betimlenmemifl var. bir temel karakteri var. Anlat mda yer ve Anlat mda Anlat mda zaman ayr nt l olarak yer ve zaman yer ve zaman betimlenmifl. belirtilmifl. belli de il. Kahramanlar n Kahramanlar n Kahramanlar n karfl laflt problemler karfl laflt problemler karfl laflt ve sebepleri kolayca belilrtilmifl, fakat problemler aç k anlafl labilecek flekilde sebeplerine girilmemifl. de il. aç klanm fl. Kahramanlar n çözüm Kahramanlar n çözüm Herhangi bir çözüm için yapt klar ve çözüm, için yapt klar ve çözüm, görülmemektedir kolayca anlafl labilecek kolayca anlafl labilecek veya anlafl lmas flekilde belirtilmifl. flekilde belirtilmifl. Fakat çok zordur. Çözüm mant kl d r. çözümde baz mant k hatalar yap lm flt r. Ak c flekilde K smen ak c l k vard r, Ak c l k yok, dili okunabilecek ayr nt lar yeterli kelime çeflitlili ine çok karmafl k. vard r. Zengin kelime sahiptir. Dili baz içeri i ve sade bir dil zorluklar d fl nda sadedir. kullan lm flt r. Parçada anlat lmak Parçada anlat lmak Parça, herhangi bir istenen aç kt r. istenen k smen aç kt r. mesaj içermemektedir veya ne anlatmak istedi i belli de ildir. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri: 336

7 4. PROJE SUNUMU GÖZLEM FORMU Ad Soyad : Tarih: Projenin Ad : Yönerge: Afla da, ö rencinin sözel sunum becerileri konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin sunumu ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Gerekli görsel malzemeler haz rlanm flt r (resim, poster, grafik, tepegöz saydam, film). 2. Dikkat çekici bir girifl yap lm flt r. 3. Projenin haz rlanmas nda izlenilen yol anlat lm flt r. 4. Ulafl lan canl, bas l veya görsel kaynaklar anlat lm flt r. 5. Sözlü sunumu görsel malzemelerle desteklenmifltir. 6. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan lm flt r. 7. Dikkat çekici sorular sorarak ilgi canl tutulmufltur. 8. Çal flmadan ç kar lan sonuç ifade edilmifltir. 9. Sorulan sorulara uygun yan tlar verilmifltir. 10. Uygun bir bitifl yap lm flt r. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

8 Ad Soyad : 5. ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLARI ZLEME FORMU Tarih: Yönerge: Afla da, Atatürkcülükle ilgili ö renciniye kazand r lmas gereken kazan m ifadeleri verilmifltir. Ö rencinin durumu ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Evet Hay r 1. Atatürk ün hayat n anlatan kitaplar okur. 2. Atatürk ün çocuklu uyla ilgili an lar okur/dinler. 3. Atatürk ün ailesi ve çocuklu uyla ilgili bir an y dinlerken zihninde canland rd klar n görsellefltirir. 4. Atatürk ün çocuklu uyla ilgili dinledi i/okudu u an lar arkadafllar yla sözlü ve yaz l olarak paylafl r. 5. Atatürk ün ailesiyle ilgili an lar okur/dinler. 6. Millî Mücadele ile ilgili bir fliiri topluluk önünde okur. 7. Atatürk ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili seçti i fliirleri topluluk önünde okur. 8. Cumhuriyetle ilgili dinledi i bir fliirden zihninde canland rd klar n görsellefltirir. 9. Cumhuriyetle ilgili bildi i bir fliiri arkadafllar yla paylafl r. 10. Cumhuriyetle ilgili bir fliiri topluluk önünde okur. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

9 6. Ö RENC ÜRÜN DOSYASI (PORTFOL O) Ö renci Ürün Dosyas ; ö rencinin çabalar n, geliflimini ve baflar s n yans tan çal flmalar n n de erlendirme amac yla toplanmas d r. Ö rencilerin ö renme süreci içerisinde harcad çaban n, nas l bir geliflme gösterdi inin belge ve bilgilerini içerir. Bu dosya ö retmenin rehberli inde, velinin kat l m yla ö renci taraf ndan haz rlanan bir dosyad r. Bu dosyaya ö rencinin yapt tüm çal flmalar konmaz. Ö rencinin zaman içerisindeki gelifliminin kan t olabilecek nitelikteki daha az say da çal flman n bulunmas de erlendirmeyi kolaylaflt racakt r. Ö renci Ürün Dosyas n n içerisinde bulunabilecek çal flmalar, afla dakilerin bir k sm n veya hepsini içerebilir. Örne in, afla daki çal flmalar dosyaya konulabilir. Ö rencilerin yaz l ödevleri (taslak veya bitmifl) Grup çal flmalar Araflt rma ödevleri Yap lan görsel sunular Konuflma kasetleri Foto raf ve resimler Ö renci günlükleri Ö renci öz de erlendirme formlar Ö renci gözlem formlar Ö rencilerin seçti i çal flmalar Ö retmen ve velinin seçti i çal flmalar Süreçteki geliflmeyi gösteren yaz l kay tlar Etkinlik raporlar zleme s nav kâ tlar Yaz lan mektuplar Ö retmen anektotlar 339

10 Ö renci Ürün Dosyas n n içeri ini belirlemeyi sadece ö rencilere b rakmak, ö rencileri çaresiz b rakabilir. Bu sebeple ö retmen, seçmede rehberlik etmeli ve ö rencileri yönlendirmelidir. Ö rencilere seçme stratejileri önerebilir. Afla da örnek seçme stratejileri verilmifltir. Ö rencinin en iyi yapt n düflündü ü çal flma Ö rencinin en son ö renmelerini içeren çal flmalar Ö rencinin en be endi i iki çal flma Ö rencinin tekrar yapmay istedi i iki çal flma Ö retmen, ö renci ve veli taraf ndan seçilen çal flmalar. Ö renci Ürün Dosyas De erlendirme Formu, bir seri aflama ile yap l r. Bu aflamalar afla da sunulmufltur. a) Toplama: Ö rencilerin çal flmalar n n topland aflamad r. Bu aflamada ö rencilerin baflar s n ve hedeflere göre geliflimini gösteren yeterince çal flma toplanmal d r. Ö renci bir çal flmay dosyaya koyarken neden koydu unu ve neyi gösterdi ini belirtmelidir. b) Seçme: Bu aflamada toplanan çal flma ve belgelerden hangilerinin de erlendirme amac yla kullan laca n n seçilmesi gerekmektedir. Hedeflerle uyumlu olmayan parçalar dosyadan ç kar labilir. c) Yans tma: Ö renci, her çal flma için ne düflündü ünü belirtir ve böylece neler yapabilece inin fark na var r. Ö rencinin, bu aflamada yans tma için yard ma ihtiyac olabilir. Ö retmen, ö renciye sorular sorarak yans tmas na yard mc olabilir. d) Yönelme: Ö renci, yans tma ile kendisi hakk nda bilgi sahibi olduktan sonra, daha baflka neler yapabilece i ile ilgili hedefler oluflturur. e) Ba lant : Ö renme hedefleri ile çal flmalar aras nda birebir ba lant lar kurulur ve ö rencinin hedeflere göre geliflimi ve ö renme süreci konusunda tart fl l r. Ö renci ürün dosyalar n n de erlendirilmesinde genellikle dereceleme ölçekleri (rubric) kullan l r. Örnek dereceleme ölçe i afla da verilmifltir. Ö renciler, kendi beklentilerine göre bu dereceleme ölçe ini gelifltirebilirler. 340

11 7. Ö RENC ÜRÜN DOSYASI DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin ürün dosyas n n nitelikleri ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö renci ürün dosyas n n düzeyi üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n veriniz. 3 ( Y ) 2 (ORTA) 1 (YETERS Z) Puan ÇER K DÜZENLEME Dosya gerekli tüm çal flmalar içermektedir. Dosya tamamen ve temizce düzenlenmifltir. nceleyen çal flmalar bulmakta hiç zorluk çekmemektedir. Dosya gerekli çal flmalar n yar s ndan ço unu içermektedir. Dosya yeterli ve kabul edilebilecek flekilde düzenlenmifltir. nceleyen çal flmalar bulmakta biraz s k nt yaflamaktad r. Dosya yoktur veya önemsiz çal flmalar içermektedir. Dosya yok veya bir düzenleme yoktur. Sadece kâ tlar n toplanm fl hâlidir. Dosya kabul N TEL K Dosya üstün nitelikli çal flmalar içermektedir. edilebilirli e yak n nitelikte çal flmalar içermektedir. Dosya yoktur veya kabul edilemeyecek çal flmalar içermektedir. Ö rencinin hedeflere HEDEFLERE GÖRE GEL fi M Ö rencinin hedeflere göre zaman içerisindeki gelifliminin bir haritas gibidir. göre geliflimi hakk ndaki ço u bilgileri içermektedir. Ö rencinin hedeflere göre geliflimi hakk nda bilgi içermemektedir. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

12 8. Ö RENC GÖZLEM FORMU Ad Soyad : S n f : Ö renci No: Aç klama: Bu ölçek, ö rencilerin etkinlik süresince yap lan çal flmalara kat lma düzeylerini gözlemeniz amac yla haz rlanm flt r. Ö renci kazan mlar hangi düzeyde gerçeklefltiriyorsa, hizas na (X) iflareti koyarak doldurulacakt r. GÖZLENECEK KAZANIMLAR Her zaman Bazen Hiçbir zaman (5) (3) (1) I. HAZIRLIK 1. Bilgi kaynaklar na ulaflma yollar n bilir. 2. Kaynaklardan etkin bir biçimde faydalan r. 3. Derse de iflik kaynaklarla haz rlan r. 4. Derse ön haz rl k yapm fl olarak gelir. II. ETK NL KLERE KATILMA 1. Görüfllerini ifade etmede kendine güvenir. 2. Görüflü soruldu unda söyler. 3. Yeni, özgün ve elefltirel sorular sorar. 4. Özgün örnekler bulur ve fikirlerini belirtir. 5. Dersi iyi dinledi i izlenimini veren sorular sorar. III. NCELEME - ARAfiTIRMA - GÖZLEM 1. Bilgi toplamak için farkl kaynaklardan faydalan r. 2. Verilen kaynaklar n d fl nda kaynaklar bulmak için çaba harcar. 3. Araflt rma inceleme ödevlerini özenle yapar. 4. Gerekti inde dikkatli bir flekilde gözlem yapar. 5. Gözlemlerinden uygun sonuçlar ç kar r. 6. Araflt rma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. TOPLAM 342

13 9. GÖRSEL SUNU DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, ö rencinin görsel sunu yapmas ile ilgili standartlar ve puan karfl l klar verilmifltir. Ö rencinin görsel sunu yapma düzeyi üstteki yi, Orta, Yetersiz düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na o düzeyin puan n yaz n z. Ölçütler yi (3 Puan) Orta (2 Puan) Yetersiz (0-1 Puan) Puan Haz rl k Bilgi Verme Görünüfl Sadelik Uygunluk Sunufl Çok iyi planlanm fl, Baz görsel malzemeler Karmafl k bir tüm gerekli eksik kalm fl, ifllem çal flma flekli malzemeler s ralamas nda baz izlenmifl, birçok toplanm fl, uygun bir hatalar var. malzeme eksik, bir ifllem s ras izlenmifl. plandan yoksun. Konuyla do rudan Konuyla ilgili, fakat Konuyla do rudan ilgili, zekice organize konunun anlafl lmas nda ilgili de il. Ne edilmifl, konu ve baz eksik noktalar anlat lmak istendi i düflünce çok iyi b rak lm fl. çok belli olmuyor. anlat lm fl. Ak c ve ilgi çekici bir Baz düzensizlikler var, Bir düzene sahip düzenlemeye sahip, ilgi çekici de il, görsel zevkle izlenilebilir. düzenlemelere de sahip. çekicili i yok. Fakat bu düzenlemeler tamam n kapsam yor. Gereksiz Konuyu anlatmada Nedensiz karmafl kl ktan uzak, yeterli, fakat baz malzemeler aç k ve anlafl l r bir gereksiz karmafl kl klar kullan lm fl, anlat ma sahip. içeriyor. anlat lmak istenen tam olarak seçilemiyor. Konuyu anlatmak için Konu anlafl labiliyor, Konu ile görsel sunu en iyi yöntem fakat daha iyi bir çok az iliflkili. kullan lm fl. yöntem seçilebilirdi. Etkileyici, izlenmesi Baz hatalar zleyenleri s kan ve kolay ve e lenceli bir d fl nda, e lenceli ve anlafl lmas zor bir sunuma sahip, izlenebilir bir sunumu sunumu var. bireysel yarat c l k var. kat lm fl. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri: 343

14 10. GRUP DE ERLEND RME FORMU Grubun Ad : Tarih: Yönerge: Grup, hangi düzeyde yeterli görülüyorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. BECER LER Her zaman (5) Bazen (3) Hiçbir zaman (1) 1. Grup amaçlar n oluflturmaya tüm üyeler katk yapm flt r. 2. Grup tam ve zaman nda toplan r. 3. Grup üyeleri birbirlerine yard mc olur. 4. Grup üyelerinin tamam çal flmada görev al r. 5. Grup üyeleri birbirlerinin düflüncelerine sayg gösterir. 6. Grup üyeleri birbirleriyle etkileflim içerisinde çal flmalar n sürdürür. 7. Grup üyeleri kaynak ve araç gereçlerini paylafl r. 8. Grup üyeleri bulgular n ve sonuçlar n paylafl r. 9. Her üye sorumlulu unu yerine getirir. 10. Grupta herkesin fikirlerinin önemli oldu una inan l r. 11. Öneri ve görüfller tart fl l r. 12. Çal flma sonuçlar ndan ortak sonuçlar üretirler. 13. lerideki çal flmalar için birlikte karar al rlar. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

15 11. KEL MELERLE ÇALIfiMA GÖZLEM FORMU Ad Soyad : Tarih: Yönerge: Afla da, kelimelerle çal flma etkinli i s ras nda yapmas gerekenler konusunda ifadeler verilmifltir. Ö rencinin çal flmas ile ilgili bu ifadeler, üstteki evet, k smen, hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Anlam n bilmedi i kelimeleri belirleyebiliyor. 2. Kelimenin anlam n kendi cümleleriyle ifade edebiliyor. 3. Kelimeyi yeni bir cümle içinde kullanabiliyor. 4. Kelimenin kullan ld cümle anlaml d r. 5. Kelimenin kullan ld cümle özgündür. Ö retmenin Öneri ve Düflünceleri:

16 12. MEKTUP YAZMA DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Ö rencilerin yazd klar mektuplarla ilgili olarak afla daki formu doldurunuz. 18. MEKTUP YAZMA DE ERLEND RME Evet Hay r 1. Mektup yaz lacak kifli ve amaç belirlenmifltir Sa üst köfleye tarih yaz lm flt r Hitap (selamlama) bölümü do ru olarak yaz lm flt r Hitaptan sonra sat r bafl yap lm flt r Mektubun gövde k sm yaz lm flt r Gövde k sm nda anlafl lmak istenen yaz lm flt r Uygun bir kapan fl yap lm flt r Sa alt köfleye ad, soyad ve imza eklenmifltir Zarf n üzerinde sol üst köfleye kendi adresi yaz lm flt r Al c n n adresi sa alt köfleye yaz lm flt r Anlat lmak istenen belirtilmifltir. Cümleler aç k ve anlafl l rd r Yaz okunakl d r De erlendirme:

17 13. OKUMAYA YÖNEL K TUTUM FORMU Ad Soyad : Tarih: De erli ö renciler, bu ölçek, okumaya yönelik tutumunuzu belirlemek amac yla uygulanacakt r. Afla daki cümlelerin do ru ya da yanl fl bir cevab yoktur. Afla daki cümleleri okudu unuzda, akl n zdan ne geçiyorsa ona göre cevaplay n z. Cümleyi okudu unuzda; Her zaman, Bazen veya Çok az fl klar ndan daha uygun olan ile iflaretleyiniz. Cevab n z dersinizdeki baflar y hiçbir flekilde etkilemeyecektir. flaretlemenizi (X) ile yapabilirsiniz. DAVRANIfiLAR Her zaman Bazen Çok az 1. Okuma esas na dayanan derslerden hofllan r m. 2. Benim için okumak ilgi çekicidir. 3. nsanlar n önünde herhangi bir metni okumaktan hofllan r m. 4. Okuyarak ö renirken mutlu olurum. 5. Benim için okulda en e lenceli u rafl okumakt r. 6. Okudu um hikâye ile ilgili sorular cevaplamak benim için kolayd r. 7. Okumak benim için s k c d r. 8. Okudu um kitaplardan daha zor kitaplar okuyabilirim. 9. Param oldu unda kitap almak hofluma gider. 10. Okudu um bir hikâyeyi anlatmak hofluma gider. 11. Okumay e lenceli bulurum. 12. Okuma esas na dayanan daha fazla dersimiz olsun isterdim. 347

18 14. YAZMAYA YÖNEL K TUTUM FORMU Ad Soyad : Tarih: De erli ö renciler, bu ölçek, yazmaya yönelik tutumunuzu belirlemek amac yla uygulanacakt r. Afla daki cümlelerin do ru veya yanl fl bir cevab yoktur. Bu cümleleri; Her zaman, Bazen veya Çok az fl klar ndan daha uygun olan ile iflaretleyiniz. Cevaplar n z, dersinizdeki baflar y hiçbir flekilde etkilemeyecektir. flaretleminizi (X) ile yapabilirsiniz. DAVRANIfiLAR Her zaman Bazen Çok az 1. Hikâyeler yazmay severim. 2. Yazmak s k c d r. 3. Bofl zamanlar mda yazmak hofluma gider. 4. Küçük notlar ve mektuplar yazmaktan hofllan r m. 5. Okulda yaz yazmay severim. 6. Ne yazaca m düflündü ümde zorlan r m. 7. Evde yazmak e lencelidir. 8. Yazmaktan nefret ederim. 9. Yazd klar m baflkalar yla paylaflmay severim. 10. Yazmak benim için e lencedir. 11. Yazmak için daha fazla ders saati olmas n isterdim. 12. Yazd klar m okumak hofluma gider. 13. yi bir yazar oldu umu düflünüyorum. 14. Yazmay seviyorum. 15. Yazmak bofl bir u raflt r. 348

19 15. Ö RETMEN DERS fileme KEND N DE ERLEND RME FORMU Yönerge: fllemifl oldu unuz konularla ilgili olarak afla daki formu doldurunuz. Davran fllar Evet Hay r 1 Ö rencilerin dikkatini derse çekebildim. 2 Ö rencileri hedeften haberdar edebildim. 3 Uygun kaynak ve araç gereçleri kulland m. 4 Konu ile ilgili ön bilgileri hat rlatt m, konu ile iliflkilendirdim. 5 Ö rencilerin motivasyonunu sa lad m. 6 Konuyu uygun yöntem ve tekniklerle iflledim. 7 Ö rencilerle etkili iletiflim kurdum. 8 Ara özetlerle konuyu pekifltirdim. 9 Ö rencilerden karfl l k ald m ve düzeltmeler yapt m. 10 puçlar verdim. 11 Olumlu kazan mlar pekifltirdim. 12 Kazan mlar de erlendirdim. De erlendirme:

20 Ad Soyad : Ö renme Alanlar Dikkatle dinlerim. 16. KEND N DE ERLEND RME ÖLÇE Afla daki formu doldurunuz. KAZANIMLAR Tarih: DERECELER Evet K smen Hay r Görsel Okuma ve Sunu Yazma Okuma Konuflma Dinleme Gerekli gördü üm yerlerde not al r m. Anlamad m veya aç klanmas gereken yerleri sorar m. Dinlediklerimi zihnimde de erlendiririm. Dinlediklerimden ö rendiklerimi özet olarak yazar m. Dinleyicilerin dikkatini çekerim. Gerekti inde el ve vücut hareketlerini kullan r m. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan r m. Ana düflünceyi ve di er düflünceleri ifade edebilirim. Düflünceleri destekleyen gerekli kan tlar sunar m. Gerekli örnekleri veririm. kna edici bir üslûpla konuflurum. Sorulan sorular cevaplar m. Okuma amac m belirlerim. Bafll ve resimleri incelerim. Okuyacaklar mla ilgili tahminlerde bulunurum. Okuduklar m zihnimde canland r r m. Kahramanlar n yerine kendimi koyar m. Önemli düflünceleri not al r m. Anlamad m yerleri tekrar okurum. Ne anlat lmak istendi ini düflünürüm. Konuya uygun bir girifl yapar m. Planl yazma kurallar n uygular m. Bitiflik el yaz s kullan r m. Aç k ve anlafl l r bir dil kullan r m. Yazarken sözlük ve imlâ k lavuzunu kullan r m. Sunu için haz rlan r m. Duygular m, düflüncelerimi ve bilgilerimi görsellerle anlat r m. Görsellerle verilen mesajlar sorgular m. Televizyon ve radyoda verilen reklamlar ve haberleri efllefltiririm. Toplam 350

21 17. ARAfiTIRMA ÖDEV KEND N DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Konu: Tarih: Yönerge: Afla da, araflt rma ödevi yaparken izlenmesi gereken süreç ve ödevinin nitelikleri konusunda ifadeler verilmifltir. Ödeviniz ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Evet K smen Hay r 1. Araflt rma amac m belirledim Ödev konusuyla ilgili büyüklerimin önerilerini ald m Hangi kaynaklardan yararlanabilece imi belirledim Kaynaklar nerede bulabilece imi belirledim Belirledi im kaynaklara ulaflt m Kaynaklardan bilgileri ald m (fotokopi, yaz l not, ses kaseti) Gerekti inde ö retmenimden yard m ald m Araflt rmadan ç kan sonucu belirledim Araflt rmay düzgün bir flekilde yazd m Bu araflt rmadan, ö rendim. Bu araflt rmada, yapsayd m daha iyi olacakt. 351

22 Ad : 18. H KÂYE - F LM ANLATIMI KEND N DE ERLEND RME FORMU Tarih: Hikâyenin/Filmin Ad : Yazar: Yönerge: Afla da, okunan bir hikâye veya izlenen bir film anlat l rken takip edilmesi gereken süreç konusunda ifadeler verilmifltir. Sizin anlat m n z ile ilgili bu ifadeler, üstteki Evet, K smen, Hay r düzeylerinden hangisini karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Davran fllar Evet K smen Hay r 1. Hikâyenin/filmin ad n ve konusunu söyledim. 2. Kahramanlar n isimlerini söyledim. 3. Olay n geçti i yeri betimledim. 4. Olaylar s ras na göre anlatt m. 5. Hikâyedeki/filmdeki problemleri/ana düflünceyi aç klad m. 6. Hikâyedeki/filmdeki problemlerin çözümlerini aç klad m. 7. Hikâye/film hakk ndaki hissettiklerimi aç klad m. 8. Hikâyeyi, baflka bir hikâyedeki veya kendi hayat mdaki bir olayla karfl laflt rd m. 9. Hikâyedeki/filmdeki en be endi im olay /karakteri nedenleriyle belirttim. 10. Hikâye/film için kendi düflündü üm sonu belirttim. Bu hikâyeden/filmden ö rendiklerim:... Bu konu hakk nda benim yaflad klar m:

23 19. PROJE SUNUMU KEND N DE ERLEND RME FORMU Ad Soyad : Projenin Ad : Tarih: Yönerge: Afla da, proje durumu s ras nda yap lmas gerekenler verilmifltir. Çok yi, Orta, Çok Yetersiz ifadelerinden hangisi sizin proje sunum düzeyinizi karfl l yorsa onun hizas na (X) iflareti koyarak iflaretleyiniz. Çok yi Orta Çok Yetersiz 1. Malzemelerimi haz rlad m. 2. Giriflte, dinleyenlerin dikkatini çekmeyi baflard m. 3. Çal flmam haz rlarken nas l bir yol izledi imi anlatt m. 4. Kaynaklar m hakk nda k sa bilgiler verdim. 5. Sunumda görsel malzemeler kulland m. 6. Dinleyenlerin soru sormalar na izin verdim ve cevaplad m. 7. Dinleyicilerin ilgilerini çekmek için önemli sorular sordum. 8. Çal flmadan ç kar lan sonucu söyledim. Yeterli yönlerim: Gelifltirmem gereken yönlerim:

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 18.12.2009 tarih ve 303 say l karar yla 2010-2011 ö retim y l ndan itibaren 5 (befl)

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009 tarih ve 57 say l karar

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1816 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI Yazarlar Prof.Dr.

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME TTB - UDEK ULUSAL YETERL K KURULU III. ÇALIfiTAYI TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME ÇALIfiTAY K TABI YAYINA HAZIRLAYAN Prof. Dr. Tolga Da l Ulusal Yeterlik Kurulu Baflkan

Detaylı

Hilary COOPER*, Dursun D LEK**

Hilary COOPER*, Dursun D LEK** - Türkiye ve ngiltere de lkö retim Ö rencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma: Empatik, Elefltirel ve Yarat c Düflünme Hilary COOPER*, Dursun D LEK** Özet Bu çal

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER KOB YÖNET M 1 YAKLAfiIMI DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) KOB

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı