EYÜPSULTANLI B R HATTATIMIZ MEHMED RAfi D EFEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜPSULTANLI B R HATTATIMIZ MEHMED RAfi D EFEND"

Transkript

1

2

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTANLI B R HATTATIMIZ MEHMED RAfi D EFEND Z YRD. DOÇ. DR. YILMAZ ÖZCAN 1942 Bayburt do umlu. lk ve ortaö renimini Ankara da tamamlad da stanbul Yüksek slam Enstitüsü nden mezun oldu de Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Sanatta Yeterlilik diplomas ald de yard mc doçent oldu. 478

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Hattat Mehmed Raflid Efendi 1849 (1265 H.) da Bursa da do du. Babas Bursa n n destereci esnaf ndan Hac Ali A a d r. Tahsilini medresede yapt. Bursa ya tafl nan hattat Süleyman Efendi nin ö rencisi brahim Sükûti Efendi den, daha sonra Bursa hattatlar ndan Sadüddin Efendi den meflk ald da stanbul a gelerek fiefik Bey den bir y l yaz dersi ald ; Bursa ya geri döndü. Üstad yla ilgisini kesmeyerek her sene stanbul a gelip bir ay kalarak hüsn-i hat meflkini devam ettirdi. Mehmed fiefik Bey devrinin en k ymetli ve gözde hattatlar ndand r; stanbul da Befliktafl da do mufltur. (1819- Fot. 1: Sülüs Besmele ler Eni: 4.5 cm., Boyu: 20 cm., Ka t: Mühreli, âhreli, aç k kahve rengi 1880). Sülüs, nesih, dîvanî, rik a, ta lik, siyakat gibi bütün hüsn-i hat çeflitlerini büyük bir maharetle yazabilen sanatkârd. Celî yaz lar ve istifleri çok meflhurdur. Celî müsenna levhalar da yazm flt r. Hattat biyografilerinden Mehmed Raflid Efendi nin uzunca boylu, k r sakall, zay f, sa r, sar kl, gözlüklü ve terbiyeli bir kifli oldu unu ö reniyoruz. Hututu Meflahir Mecmuas nda hat örnekleri neflredilmifltir. O lu Tevfik Efendi de hattatt r. Bursa Hdüvendigar Camii nde eseri vard r. Sanatkarlar m z n, sanatlar n icra ederken kulland klar eflya, onlar n bir Fot 2: Sülüs Ayetler, Eni: 4 cm., boyu: 18 cm., Ka t: Mühreli, âherli, nohudî renkli parças gibidir. Bu sebeple son derece de erli ve önemlidir. Tebli ime konu olan Hattat Mehmed Raflid Efendi nin müsveddeleri, karalamalar, yaz lar ve yaz levaz m, Bayezid Camii civar nda sahhaf olan merhum Muzaffer Ozak n bana 1961 y l nda arma anlar d r. Bu yaz ve müsveddeler, 1303 (1885) (1902) tarihleri aras ndaki 17 y ll k bir dönemine aittir, tamam kam fl kalemle, is mürekkebi kullan larak yaz lm flt r. Mehmed Raflid 1892 (1309) de Erkân Harbiyye Dairesi ne hattat olarak tayin edildi (19 Ramazan 1344) da vefat Fot 3: Hilye-i fierif, Levha Parças, Eni: 19 cm., Boyu: 19.5 cm.,ka t: Mühreli, âherli, aç k sütlü kahve renginde. etti. Mezar Eyüpsultan haziresindedir; 479

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Fot 4: Hilye-i fierîf Göbekleri Fot 5: Nesih Levha, Eni: cm., Boyu: 23 cm., Kâ t: Mühreli, âherli, aç k kahve rengi Allah (CC) hepsine rahmet eylesin. Hilye-i fierîf levhas için yaz lm fl Neml Sûresi nin 19. âyeti olan Besmele. Hattatlar bu Ayeti i ikiye bölerek yazarlar. Birinci yar s genelde nesih, ikinci yar s sülüs olur. Nesih hatla yaz lan k sm oklu veya keflîdeli "sin" harfinin okunun üstündedir; ince olarak yaz l r. Sa nda ve solunda boflluklar bulunur. Peygamberimizin istek ve tariflerine uyularak "sin" harfi hayli uzun keflîdeli olarak yaz l r. Hilye-i fierif levhas için yaz lm fl Enbiya Suresi nin 107. Ayeti. Hat nevi; sülüs. Bu Ayet, Hilye nin üçüncü bölümünde yer al r. Baflta munfas l "vav" harfinin bitifl k sm ndan devam edilerek "mim" harfinin bafl na geçilmifltir. Bu türlü tutunarak birleflmeyi Besmele nin sonundaki "ra" ve "ha" harflerinde de görüyoruz. Birçok hattat n da ayn birlefltirmeleri gelenek gibi devam ettirildi ini görüyoruz. Besmele, Hulefâ-i Râflidîn adlar, ortadaki müsenna Muhammed (as) sülüs, metin ise nesihtir. Hilye-i fierîf levhas n n ilk iki bölümüdür. Hilye süs, ziynet anlam ndad r. Fakat, Hz. Muhammed (sas) in maddî, manevî yüksek vas flar n bildiren bir Hadîs-i fierîfin, özel olarak Türkler taraf ndan levhalaflm fl flekli oldu undan, kadrini daha da yüceltmek için "Hilye-i Saadet", "Hilye-i Nebevî" terkipleriyle de söylenir. Tezhip ve hüsn-i hat sanatlar m z içeren, îman ve sevginin meydana getirdi- i, yaln z bu levhalar için kullan lan bir terimdir. Hilye-i fierîf bafll ca dört k s mdan meydana gelir. 1) Bafl makam: Besmele nin yaz ld yere denir. 2) Göbek: Metnin büyük bölümü buraya yaz l r. Tam ortas nda Hz. Muhammed (a.s.) n, dört köflesinde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali (ra) nin isimleri yer al r. Çeflitli geometrik biçimlerde düzenlenir. Göbekte hilâl formu da olabilir. 3) Ayet Bölümü: Buraya Peygamberimizle ilgili bir Âyet-i Kerîme yaz l r. En çok yaz lan el-enbiyâ Sûresi nin 107. Âyetidir; el-kalem Sûresi nin 4. Ayeti, el-fetih Suresi nin Ayetide yaz l r. 4) Etek: Metnin devam, duâ, ketebe, tarih bu k sma yaz l r. Bu tertip en çok be enilen ve uygulanan d r. Göbek ve etek bölümlerine yaz lan metin Hz. Ali (ra) n rivayet etti i bir Hadis-î fierîftir. Ço unlukla nesih hatla yaz l r. Besmele ve yukar da an lan Âyetler ise sülüs olur. Di er hat türle- 480

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Fot 6: Nesih Levha Eni: 9.5 cm. Boyu: 18.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, aç k kahverengi Fot 7: Nesih Levha Eni: 18 cm. Boyu: 23.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudî renkli. riyle yaz lm fl olanlar da vard r. Tezhipleri ise yüzy llara ve ak mlara göre de iflmektedir. Zaman m z da, asil ve as l hali olan "Klâsik Türk Tezhibi" uygulanmaktad r. Türk gelene inde-, birçok bak mdan manevî sigorta belgesi olarak da kabul edilen Hilye-i fierif levhas yeni ev alanlara, iflyeri açanlara, evlenenlere arma an edilirdi. Ebatlar 14 X 19.5 cm. olan iki Hilye-i fierîf göbe i. Kâ tlar mühreli, âherli olup kremî ve aç k sütlü kahverengindedir. Hulefâ-i Raflidîn in, Hz. Muhammed in isimlerini sülüs, metinler nesihtir. Ortadaki "Muhammed" yaz - lar müsennad r. Ebidderda (ra) dan rivayet edilen bir Hadîs-i fierif levhas. Nesih hatla yaz lm flt r. Mühmel harfler de kullan lm flt r. Nokta yerleri bofltur. "Ketebehu el-hakîru l-fakîr, edâfu d-duafâi turâbu akdâmi -l mesâkini Mehmed Râflid hâmiden lillahi teâlâ ve musalliyen alâ Nebiyyihi Muhammedin ve âlihi t-tayyibine t- tâhirîne ecmaîn" olarak uzun bir cümleyle imzalanm flt r. Bu eserin ketebesinde el-hakîr, el-fakîr, edâfud duafâ gibi makama ve yaz n n muhtevas na göre alçakgönüllülü ü ifade eden kelimeler, Allah a hamd, Hz. Muhammed (a.s.) e ve ailesine duâ uzunca bir cümlede bir arada bulunmaktad r. 481 Hattatlar bazen de hocalar n n ve kendilerinin adlar n ketebede belirttikten sonra Allah dan affedilmelerini dilerler. Güzel ve faydal bir gelenektir. Dolay s yla hocalar n n adlar n da ö renmifl oluruz. Hattatlar fleceresi için önemlidir. Ebidderdâ (r.a) dan rivayet edilen Fot 8: Nesih Hatla Mâil Levha Eni: 10 cm. Boyu: 20 cm. Kâ t:mühreli, âherli, sütlü kahve renginde

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Fot9: Sülüs Levha Eni: 6.5 cm. Boyu: 32 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, aç k sütlükahve renginde. Fot 10: Sülüs Levha Eni: 7 cm. Boyu: 29.5 cm. Kâ t:mühreli, âherli, sütlü kahve renginde. Fot 11: Sülüs Hatla Levha Eni: 14.2 cm. Boyu: 20.3 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, asl aç k sütlü kahve rengindedir. 482 bir Hadîs-i fierîf. Levha için yaz lm fl; ketebeli ve tarihsizdir. Yedi sat r olarak tertip edilmifl; nokta yerleri bofl b rak lm flt r. Nesih hatla yaz lm flt r. Ebidderdâ (r.a) dan rivayet edilen bir Hadîs-i fierîf. Levha için yaz lm fl; ketebeli ve tarihsizdir. 11 sat rd r. "Boru kef" harfleri sat rlar n estetik görünümünü art rmaktad r. Aifle (r.a.) dan rivayet edilen, nesih hatla yaz lm fl bir Hadîs-i fierîf Levha, hatt- mâil denilen e ik, yani verevlemesine tertip edilmifltir; son bir sat r düzdür. Ketebeli ve 1303 (1885) tarihlidir. 15 mâil sat rl d r. Çok seyrek olarak mühmel harfler kullan lm flt r. "Ey Bilinen (Allah m), senin bildirdi in kadar ndan fazlas yla seni bilemeyiz" anlam nda sülüs hatla yaz lm fl bir levha. Bafltaki "mim" den sonraki "elif", kar nl ve küplü, veya fem-i sü bân denilen biçimiyle yaz lm fl olan "ay n" harfinin aç k k sm n, yani a z - n kapatm flt r. Kalem elif in üst ucundan devam ettirilerek ay n n bafl na geçilmifltir. Ay n, ha harflerinin zâid, yani küp k s mlar n n birinci plana ç kart ld ve istifin alt k sm na topland, çok ilgi çekici sülüs levha. Aralar nda baz fark-

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Fot 12: Sülüs Hatla Levha Eni: 18 cm. Boyu: 30.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudî renkli Fot 13: Nesih Hatla Levha, Çap : 20 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudî renkli Fot 14: Sülüs Müsenna, Levha, Çap : 5.5. cm., Kâ t: Mühreli, âherli, nohudi renk. Fot 15: Sülüs Müsvedde Eni: 8 cm. Boyu: 20 cm. Kâ t: Çok ince, aç k f st kî yeflil renkli, mühreli, âhersiz fakiyetim ancak Allah n yard m ylad r" l l klar olmakla birlikte bu istifi anlam nda Hûd Sûresi nin 88. Mustafa Râk m Efendi de Âyetidir. Dikdörtgen formundaki istifi tam orta- ( ), Sâmi Efendi de ( ), ilk da bulunan "lâmelif" hüsn-i hat hocam harfi üç bölüme Mustafa Halîm Özyaz c da da (1889- ay rm flt r. Lâmelif in kollar alt nda kalan 1964) görüyoruz. k s mlarda yaz daha Tashihi yap lmam flt r. Küplü harflerin as l yo undur. Ortadaki k s m ise daha seyrektir. cevherlerinin ise, istifin Dikey, yatay ve çapraz orta k sm nda kesik çizgiler hatlar istifte dikkat çekicidir. halinde yatay ve düz bir s ra takip etti- Bafltaki "vav" ve "mim" harflerinin bafllar birlefltirilerek yaz lm flt r. "Fe" nin ini görüyoruz. Bunlar n üzerinde de istifteki diyagonal görünümlü hatlar noktas da "Lâm" a bitiflik olarak yaz lm flt r. "Fe", "Ye" harflerinin keflidele- yer almaktad r. Sülüs hatla yaz lm fl, "Benim muvafriyle ortada iki canl yatay hat meyda- 483

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Fot 16: Sülüs Müsvedde Eni: 13.5 cm. Boyu: 26.5 cm. Kâ t: Pelür kâ d inceli inde, nohudî renkli Fot 17: Sülüs Müsvedde Eni: 22.5 cm. Boyu: 25 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, ince nohudî renkli. na getirmifltir. Hatt n baz yerlerinde geçmeler bulunmaktad r. mzal ve 1305 (1887) tarihlidir. Fatih Dönemi tarz nda rûmî tezhip taraf mdan yap lm flt r. Levha Diyanet flleri Baflkanl n n takvim aynas nda kullan lm flt r. Bas k beyzî biçimli sülüs hatla yaz lm fl bir levhad r. "Yumuflak huyluluk güzel ahlâk n bafl d r" anlam nda Hadîsi fierîftir. mzal ve 1309 (1891) tarihlidir. Tezhibi taraf mdan yap lan bu levha 1971 y l nda Diyanet flleri Baflkanl n n takvim aynas olarak bas lm flt r. Tezhibi taraf mdan yap lan levha. Nesih hatla yaz lm fl, Hilye-i fierîf in göbek k sm d r. Tarihsizdir. Hilye için yaz lm fl sülüs, müsenna "Muhammed S.A.S.". Bu tip yaz lara "Aynal ", "Çifte", "Simetrik" de denilmektedir. Yazabilmek için hayli maharet gereklidir. Münhani tezhibi taraf mdan yap ld ; 1970 y l nda Diyanet flleri Baflkanl n n takvim aynal olarak bas ld. Sülüs hatla, Kelime-i Tevhîd istifli bir müsveddedir. Müsvedde karalamak demek ise de hüsn-i hat st lah (terimi) olarak baflka anlamdad r. Bu anlamda, hattat n yazaca yaz n n genel fleklini, durumunu önceden bir kâ da taslak olarak yazmas, iyice inceleyip irdeledikten sonra hatalar n gidermesi, çizip belirtmesidir. Karalamada bulunmayan baz özellikler müsveddede yer al r. Yaz önce, yap s na göre oldukça genifl aral klarla ve tahminen metal uçlu bir kalemle noktalanm fl, sonra ayn kalemle noktalar n üzerinden geçilerek tahrirler tamamlanm flt r. Noktalar n aral klar - n n muntazam olmay fl, hiç bir yerinde silkilmifl kal p izlerinin bulunmay fl bunun, daha önce hattat taraf ndan yaz lm fl bir eserden noktalanarak kopya edildi i, sonra kurflun kalemle satrançland intiba n vermektedir. "Fa lem ennehu" tabiri ve imza kam fl kalemle do rudan yaz lm fl noktalama yap lma- 484

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Fot 18: Sülüs Müsvedde Eni: 14 cm. Boyu: 24.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudi renkli Fot 19: Sülüs Müsvedde Eni: 16.5 cm. Boyu: 26 cm. Kâ t:mühreli, âherli, ince aç k f st kî yeflil renkli m flt r. Tarihi ise 1306 (1888) d r ve noktalanm flt r. Müsvedde befl milimetrelik, eninden 24, boyundan 42 kareye bölünmüfltür. Hat önce çok ince uçlu bir kalemle noktalanm fl, sonra ayn kalemle noktalar n üzerinden özenle gidilerek tahrirleri belirtilmifltir. Yedi milimetrelik, enden 25, boydan 44 kare olmak üzere k rm z mürekkeple karelenmifltir (1888) tarihli ve imzal d r. Bunun gibi müsveddeler aynen i nelenip kal p ç karmak için kullan ld gibi, genelde celî yaz lar yazmak için baflvurulan en klâsik bir metoddur. Bu sebeple, k saca burada yaz büyültme usullerinden kareleme üzerinde durmak istiyorum. Bu usule "Santraçlama" veya "Murabbaat"da denir. Celî yaz yazmak esasen zordur. Kalem kal nl artt kça bu daha da zorlafl r. Özellikle sülüs ve talik celileri ve bunlar n müsenna (aynal, simetrik) flekilleri ayr birer ekol (mektep) teflkil edecek kadar hüsn-i hat sanat nda önemli, özel bir yer alm flt r. Celî hatlar n kendilerine göre baz usul ve kaideleri konulmufltur. Kalemle yaz lmalar mümkün olmayacak kadar kal nlaflmas gerekir. Böyle bir yaz y gerçeklefltirmenin en kolay ve bilineni "kareleme-murabbaat" veya "satrançlama" denilen usuldür. Karelemeyi k saca flöyle aç klayabiliriz: Yaz lmas istenen fley kâ da veya siyah kâ da küçük ölçüde yaz l p düzeltmeler (tashihler) yap l r. Esas levha olacakm fl gibi tamamland ktan sonra eflit ölçüde küçük ve çok özenli kareler çizilir. Sa ve alt kenar ndaki her bir kare numaralan r. Her kenar da numaralanm fl olabilir. Sonra esas levha olacak kadar baflka bir kâ da kareler çizilir. Bunda da enine ve boyuna olarak ayn say da kareler bulunur. Küçük karelere bakarak, büyük karelere ayn ölçüde çizim yap l r. Böylece istenen ölçüde yaz büyütülmüfl olur. Yaz çok büyütülecekse birkaç parça ka - da çal fl p, onlar birlefltirmek gerekir. Sonra tamam esas küçük örnekle titizlikle gözden geçirilir; gerekli düzeltmelerden sonra i nelenerek flablon tamamlanm fl olur. Yaz n n durumuna göre s k veya seyrek i ne yap l r. fiablon uygulanacak yere sabitlefltirilir. Zeminin özelli ine göre içinde tebeflir tozu, kömür tozu bulunan ç k nla silkelenir. Bu noktalar birlefltirilir; elde edilen tahrire sad k kal narak boyan r. "Ketebehû Râflid" imzal, 1306 (1888) tarihli sülüs hatla istifli bir müs- 485

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Fot 20: Karalama Eni: 13 cm. Boyu: 20.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudî renkli Fot 21: Karalama Eni: 13 cm. Boyu: 20.5 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, nohudî renkli Fot 22: Hilye-I fierîf fiablonu Eni: 12 cm. Boyu: 20 cm. Kâ t: Mühreli, âherli, sütlü kahve renginde vedde. Sekiz milimetrelik olmak üzere 32 X 34 adedinde karelenmifltir. Teyzin ve hareke iflaretleri do rudan kam fl kalemle yaz lm fl, üç yerde de yuvarlak nokta kullan lm flt r. Sülüs hatla "Tevekkeltü alâllah" ibareli bir müsvedde 1.8 mm. lik enden 7, boydan 15 kare olmak üzere karelenmifltir (1902) tarihlidir. mza do rudan kam fl kalemle yaz lm flt r. "Ketebehû el abdu ddâî es-seyyid Râflid min tilmîzî es-seyyid Mehmed fiefik gufirallahu lehuma" cümlesi okunmaktad r. Buradan onun, Hattat Mehmed fiefîk Efendi nin tilmizi (ö rencisi) oldu unu ö reniyoruz ki, bu bizim için güzel bir fley. stifteki olgunluk ve berrakl k hemen görülmektedir. Boru "kef"e "ye" görevi de yüklenmifltir. mza ise oldukça giriftir. Tarama kalemiyle hatlar belirtildikten sonra içleri itinas zca ve kam fl kalemle doldurulmufl, sülüs hatla yaz lm fl Türkçe bir beyit. Tarihsizdir. mzas ise, düzlü ü ve yuvarlakl de iflik, harfleri bitiflik, kalem kal nl da de iflebilen, süratle yaz lan, icâzet veya rikaa denilen hatla at lm flt r. mzada: " Harrerehu el-müznib es-seyyid Mehmed Râflid Gufirelehû" okunmaktad r. Sekiz milimetrelik, eninden 20, boyundan 30 olarak karelenmifltir; lekelidir. Sülüs ve nesih hatla yaz lm fl bir "Karalama" örne i. Hüsn-i hatt ö retmek ve ö renmek için harf ve kelimelerin defalarca yaz ld çal flmalara, bu ka tlara "Karalama" ad verilir. Hatlar s k ve karmafl k bir flekilde görüldüklerinden böyle denilmifltir. Fakat flu farklaki, kâ d gelifli-güzel doldurmak, karalamak olmay p, meflke benzeterek veya meflk etmek, esas yaz y yaz yormufl gibi özenle yazmak anlam ndad r. Böyle çal flmalarda itinal hareket edilerek hatal, usulüne ayk r yazmamaya özellikle dikkat edilir. Bu sebeple de mühreli, âherli iyi bir cins kâ da yazmak tercih edilir. Harfler, kelimeler seçilemez, anlafl lamaz bir hale getirilmez. Bu gibi karalamalarda, çok de erli olanlar na müzelerimizde, özel kolleksiyonlarda rastl yoruz. Bunlar aras nda flaheser seviyesinde olanlar vard r. Hattatlar karalamalar n atmazlar; önem vererek saklarlar. Arada-s rada onlara bakarak çal flma, ilerleme safhalar n görürler; hattat n çeflitli yönlerini gözönüne alarak kendilerini irdeleme imkân na da sahip olurlar. Çal flmalar - n atarak zayi etmeyip tutumlu davra- 486

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I n rlar; e itim, ö retim malzemesi olarak kullan rlar. Ö rencilerin çal flmalar da böyle incelenirdi. Karalamalar n imzal ve tarihli olanlar vard r; hüsn-i hat ve hattatlar tarihi bak m ndan büyük önem tafl rlar. Tezhiplenmifl, murakkalanm fl, çerçevelenmifl karalamalar olgun bir eser gibi k ymet bilir ecdad m zca bafl köflede yerlerini alm fllard r. flte, bu karalama da o gibi duygularla günümüze kadar ulaflt r lm flt r. Bu güzel adetin di er bir faydas, bunlar üzerinde incelemeler yapanlara, kar fl k yaz lar okumada kolayl k sa lamas d r. Yaz lar yaln z terkip olarak de il tahlil suretiyle de anlamam za yarar. Bu karalamada yaz taliminde kullan lan iflaretlerden mâil hatt, ufkî hatt noktay, cezimi görüyoruz. Yaz türü olarak da sülüs ve nesih üzerinde çal - fl lm fl. Önceki karalaman n arka yüzüdür. Yaln z sülüs yaz talimi yap lm fl. Harekeleme, talim ve tezyin iflaretlerinden hiçbiri kullan lmam flt r. Baz k s mlar nda istifler yap lm fl. Küçük ölçülü bir Hilye-i fierîf flablonu. Viflne çürü ü renginde mürekkeple çizilmifltir. Bu kadar küçük ölçülerdeki Hilyeler gubarî hatla yaz l r. Bu bir yaz çeflidi ad de ildir. Çok ince yaz ld nda bu ad alm flt r. As l kalemden ince hatlara k rma, k rman n küçü üne hurda, toz gibi ince olan na da gubarî denilir. vassale gibi ekleme suretiyle olmay p, Elimizde, hattat n çeflitli boyut ve bir kâ d n kenar k sm yla orta k sm - kalitede kâ tlar bulunmaktad r. Nohudî, sütlü kahve, aç k kahve, aç k gül- suretle, kenar baflka ortas baflka renkli n n ayr renklerde boyanmas na ve bu kurusu, kremî renklerle boyanm fl ve olan kitap, ebrû, kâ tlara verilen add r. Kitap ve kâ t sanatlar terimidir. yumurta, niflasta âheriyle âherlenmifl, mührelenmifllerdir. Mühreleme, âherleme, boyama Türk kâ t terbiye usulle- "Malizme" denirdi. Bu da bir terimdir. Eskiden 20 sahifeden oluflan cüz yerine rindendir. Terbiye edilen kâ tlar güzellik, dayan kl l k kazand gibi ka- Malizme, 12.8 x 20.5 cm. ebad n- Ka tlar n hepsi filigrans zd r. lemgîr olurlar. Yani, kalem ak c l k kazan r. M star sat rlar yapan özel olarak hadad r. En üstte, "Akkâse" bir "Malizme" z rlanm fl aletin ad d r. Çok say da sahifeye kurflun kalem ve cetvelle sat rlar görülmektedir. Akkâse, yazmalardaki çizmek uzun zaman alaca ndan, sahi- 487 Fot 23: Çeflitli renk ve boyutta kâ tlar Fot 24: M star.

13 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 25: Sayfa M star Eni: 12 cm. Boyu: 21.5 cm. Resim 26: Meflin Cilbent Eni: 21.5 cm. Boyu: 32 cm. rünür; sat r çizgileri elde edilmifl olur. 4) Sat r adedinin tek olmas, ortadaki sat r n sahifenin tam ortas na gelmesi, karfl l kl sahifelerin m sra ölçü birli- ini sa lamas bak m ndan flartt r. Ayr - ca m star mukavvas n n cilt s rt taraf nda ufak bir yar k vard r. M star çift kâ t aras na konunca ilk ifl olarak bu yar a elle bast r larak izini iki ka da ç karmak olur. Böylece iki sahife aras nda ölçü sa lanm fl olur. Bu m star eski Türk kitap sahife gelene ine uygun olarak haz rlanm fl; üç taraf ayn ölçüde, içe bakan k s m ise di er taraflardakinin yar s kadard r. Sat r ibriflimi siyaht r, mukavva ise çok aç k krem rengindedir, on sat rl d r. Kartonu kal ncad r. nce ve gülkurusu renginde 12 sat rl olarak haz rlanm fl olan bu m star n ibriflimi viflne rengindedir. Üç de iflik marj (kenar bofllu u) vard r. Sat rlar n alt, üst ve sa taraf na cetvel için b rak lan yerler ibriflimle belirtilmifltir. çe bakan yönde cetvel pay b rak lmam flt r. Meflin denilen kal n deriden yap lm flt r. çi tek gözlüdür ve ördekbafl yeflil renkte ipek kumaflla kapl d r. Üç kenar sar ibriflimle ifllenmifltir. Üzerinde ise, ince bir pervaz, dört köflesinde üç yaprakl, tam ortada agrafl, üsluplanm fl yapraklardan meydana ge- feler aras nda ahengi sa lamak kolay olmayaca ndan, pratik bir yol olarak len, buket görünümünde ifllemeler bulunmaktad r. Bunlar Antep ifli olarak k - m star kullan l r. Meflk, sahife, k t a, Hilye-i fierîf m star gibi çeflitli konular laptanla ifllenmifltir. Cilbentin tamam için haz rlanm fl, özel olarak yap lm fl çok ince, geometrik biçimde süslüdür. olanlar vard r. Cilbent âharl, mühreli kâ tlar içine koyup korumak için mukavvadan ve- Bir sahife m star flöyle yap l r: 1) Yaz lmas istenilen yaz n n kâ tta ya deriden yap lm fl kitap kab gibi büyükçe bir muhafazad r. Bunlar n içi ku- kaplayaca yer, sat r adedi ve di er hususlar düflünülerek ince mukavva üzerine maflla kapl, gözlü, üzeri çeflitli teknik kurflun kalemle, cetvelle itina ile çizilir. ve biçimlerde süslenmifl olanlar vard r. 2) Sat rlar n sa -sol bafl noktalar Bu cilbetin bir özelli i de çok ilgi çekicidir. çinden kâ t almak veya içine i ne ile delinerek ibriflim ip i ne ile bu deliklerden geçilerek gerilir. Bütün sat rlar bir tek ibriflimle dü ümsüz olarak zemine yay lmamakta, ele mukavemet kâ t koymak için aç ld nda üst kap tamamlan r, m star bitmifl olur. göstererek yayl gibi hemen kapanmaktad r. Bu özelli ini yap ld zamandan 3) Yaz lacak kâ t bunun üzerine konur, ibriflimlerin üzerinden sat rlar günümüze kadar korumaktad r. Türk do rultusunda parmakla bast r larak yü- deri sanat n n sade, zarif bir örne idir. 488

14 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I 1- TÜRK HATTATLARI, fievket RADO, stanbul KAYNAKLAR Maktalar genelde kam fl kalemi üzerine koyarak kalemtraflla kesmede kullan lan bir hattat aletidir. Bizde bilinen maktalar kemikten, boynuzdan, fildiflinden ve ba adan yap lm fl olanlar d r. En makbulü fildiflinden yap lm fl olanlard r. Makta n eni ço unlukla iki-üç santimetre, boyu cm., kal nl ise bir-iki milimetre kadard r. Kalem kesilecek taraf nda "kalem yata ", "kalem yuvas " veya "hane-i kalem" denilen kalemin yat r ld bir ç k nt l k - s m vard r. Yataks z olanlar da vard r. Kalem buraya konarak kesilir. Makta n yüzünde derin b çak yaralar, mürekkep art klar olmamal d r. Bunlar kalemin esnemesine, düzgün kesilmesine, ucun pürüzlü olmas na sebep olurlar. Bu sak ncalar ince z mpara kâ d yla giderilir; zeytinya sürülüp çuha parças yla cilâlan r. Hattat Mehmed Raflid in makta fildiflidir; eni 1.5 cm, boyu 14.5 cm., kal nl - iki mm. dir. Her iki ucunda çok ince oyma ve kesme (ajur ifli) süs bulunmaktad r. Makta n çiçek dal bulunan motifli taraf, divitlerin flicab denilen kapa ndaki gibi üç diflli bir ç k nt ile süslenmifltir. Hattat n makas, ince kâ tlar düzgün kesmeye yarayan "kâtip makas " denilen biçimdedir. Bu tip makaslar zarafeti ve do ru kesme özellikleriyle de erlidirler. Bunlar n üzerlerine alt n ve/veya gümüfl ince tellerle takma tekni iyle süslenir. A zlar uzun iç yüzleri konkav (iç bükey) dir. ki parças bitiflti i zaman tek parça imifl gibi görünür. Çelik ve sar madenden yap lm fl olan bu makas n üzeri, gümüfl tel kakma ile münhani hatlar süslüdür. Daha az yer kaplamas istendi inde, parmak geçirilen sar metal k s mlar-vidal oldu undan- ayr labilmektedir. Bu k s m 6.5 cm. dir. Çârkûfle bir altl k. Kenarlar çok ince deri ve di er k s mlar ördekbafl yeflil renkte, çok ince havl kadifedir. Her iki yüzü de ayn d r. ki s ra kuzulu, ince cetvel ve sarmal bir zencirekle, alt n kullan larak süslenmifltir. Üzerinde mürekkep lekeleri vard r. stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi Yay nlar ndan, No:140 stanbul, 1948 Resim 27: Makta ve Makas Resim 28: Altl k Eni: 11.5 cm. Boyu: 19 cm. 2- SON HATTATLAR, bnül Emin Mahmut Kemal NAL, Maarif Bas mevi, stanbul, HATTAT fief K BEY, HAYATI VE ESERLER, A. Sühey ÜNVER, 50 Sanat Sever Serisi SLÂM SANATI, Hilmi Ziya ÜLKEN, Yaz.Arfl: Yazar n Arflivi

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU ~ ı, l ~~i Y Ü P S U L T A N S E M PO Z YU M U I I I 1 ı- TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU III TERLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı