İş cinayetlerinde durmak yok, yola devam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş cinayetlerinde durmak yok, yola devam"

Transkript

1 İş cinayetlerinde durmak yok, yola devam Alınmayan güvenlik önlemleri ve hiçe sayılan canlarla çalışmanın adı ölüme yolculuk olmaya devam ediyor. Emeğinin karşılığını almadan yaşamaya ve bir avuç kan emicinin cebini doldurmaya mahkûm bırakılan işçilerin ölüm yolculuğunu duymamak artık imkânsız bir hale geldi. Bursa da Mustafa Kemal Paşa da bulunan maden ocağında yaşanan grizu patlaması maden ocaklarını tekrar gündeme getirirken bir yandan da Davutpaşa yı, Tuzla Tersanelerini, kot taşlama atölyelerini hatırlattı herkese. Son olarak de Balıkesir. 23 Şubat günü Dursunbey de bulunan Şentaş Maden Ocağı nda yaşanan grizu patlaması sonucu 13 işçi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından çıkan yangından kaynaklı arkadaşlarını kurtarmak isteyen işçiler bunu yapamamanın acısı ile kavranırken hükümet yetkilileri ise paylarını örtmenin telaşı içinde ölenlerin ve yaralıların işçilerinin ailelerine ne kadar kan parası ödeyeceklerinin hesabını yapmaya başladılar. Sayfa 7 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Sayı: 60 * 4-19 Mart 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X AYAKTAKIMI NIN BALYOZU TEMELLERİ SARSIYOR! TEKEL işçileri özellikle krizli bir dönemde, işsizliğin iç tehdit kapsamına alındığı koşullarda ve yoğunlaşan saldırılar altındaki direnişle, zaten zorlu bir yolda giden arabanın tekerine çomak sokmuştur. AKP hükümetinin başta Tayyip olmak üzere bu kadar celallenmesinin nedeni de budur. Bu kırılma noktasından sonra durum büsbütün kötü bir hale gelebilecektir. Açılım DOSYA -1- Kadın, kriz ve sendikalar Emperyalizm kaynaklı ekonomik krizin emekçiler üzerindeki ezici etkisi artarak devam ediyor. Egemenler krizin ağır yükünü emekçilerin sırtına yüklerken cinsiyeti nedeniyle iki kez ezilen, daha fazla sömürülen, emekçi kadınlar ise egemenlerin ekonomi politikalarından çok daha fazla etkileniyorlar. Krizle birlikte ilk işten çıkarılan kadınlar oluyor. Ülkemizde de işsizlerin çoğu kadınlardır. Çalışan kadınların ise zaten erkeklere oranla daima düşük olan ücretleri iyice düşürülüyor. Ülkemizde sendikalı kadın sayısı da oldukça az. Çalışan kadınların yalnızca yüzde 3 ü sendikalı. Tüm sendika üyelerinin ise sadece yüzde 14.5 i kadın! Kadınlar sendika yönetim mercilerinde ise yok denecek kadar az. Sayfa10 furyası başlatan, Ergenekon, Kafes, Balyoz derken demokrasi şampiyonluğuna soyunan ve sivilleşmenin simgesi olmakla taçlandırılan AKP, hem de en havalı ve bol yıldızlı operasyonu yaptığı sırada, TEKEL çıbanıyla uğraşmakta; kamuoyu tartışmalarında AKP aleyhine gösterilen delil lerin başında direniş çadırı gelmektedir. İşsizlik artık bir güvenlik sorunu! Kitleselliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan işsizlik egemenlerin gündemini de işgal etmektedir. Egemen sınıflar işsizliğe çözüm bulmakta da gecikmediler; İşsizlik iç tehdittir! Uyguladıkları ve uygulamaya da devam edecekleri politikalarla işsizler ordusuna her gün yeni katılımları garanti altına alan egemenler bir süre sonra yarattıkları bu ordudan ürkmeye, korkmaya başladılar. Sayıları 15 milyonu bulan kendi içinde büyük bir dağınıklık ve örgütsüzlük yaşayan işsizler devlet tarafından fişlendiler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 11 Şubat günü gazete ve televizyonlara yaptığı açıklama ile işsizliğin en önemli iç tehdit sıralamasında birinci sırayı aldığını ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ne de ekleneceğini açıkladı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, beş yılda bir düzenlenmekte ve devletin bu süre içinde öne çıkan ve varlığını tehdit eden güçlere karşı konumlanışının sınırlarını çizmektedir. MGSB, MGK tarafından hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır. En gizli belgelerden biri olarak kabul edilen MGSB devletin gizli anayasasıdır. Hiçbir mahkeme bu belgeye aykırı bir karar veremez. Hiçbir hükümet bu belgeyle örtüşmeyen bir yasa çıkartamaz. Belge faşizmin olası tehditler karşısında nasıl konumlanacağını, düşmanlarına karşı nasıl bir mücadele yöntemi izleyeceğini içermektedir. Sözü edilen güç bir iç tehdit, bir düşman olarak kabul edildiği içinde ilk elden yapılması gereken onu imha etmektir. Burada söz konusu olan sorunu çözmek değil tehdidin zayıflatılması, parçalanması ve yok edilmesidir. Sayfa 8 TEKEL direnişini sahiplenerek bu ateşi her tarafa yaymalıyız! Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve Genel-İş Sendikası nda örgütlü olan işçiler Toplu İş Sözleşmesi nden sonuç alamayınca 24 Şubat günü Belediye önüne grev kararı astılar. Belediye tarafından talepleri kabul edilmediği takdirde 60 günün sonunda greve çıkacak olan Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Şahan İlseven le görüştük. İlseven, TEKEL direnişini de değerlendirerek, şimdiden tarih sayfalarına isminin kazındığını ifade etti. Grev kararının asıldığı 24 Şubat günü bir açıklama yapan Genel-İş TİS Daire Başkanı İsmail Özhamarat ise Halktan yana belediyecilik anlayışının sonucu sendikasızlaştırma ise sonuna kadar direneceğiz. Bugün buradan ilk atımı attık, bunun ikinci aşaması ise grev uygulamasıdır dedi. Sayfa 4 Aka-Deri de direniş sürüyor Tuzla Havzası ndaki Aka-Deri de 4 işçi bir ayı aşkın bir süredir işlerine geri dönebilmek için direniyorlar. Ziyaretine gittiğimiz işçiler, patronun az işçiyle çok iş yapacağım parolasıyla kendilerini işten çıkardığını ve bunu yaparken de sendikalı olan işçileri hedef aldığını söylüyor. Sayfa 4 Esenyurt ta 10 işçi işten çıkartıldı Esenyurt Belediyesi nde çalışan işçilerin sendikal haklarına sahip çıkarak başlattıkları direni, 200 lü günlere ulaşırken Belediye nin saldırıları da sürüyor. AKP li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu 7 işçiyi işe geri alırken, 10 işçiyi de işten çıkardı. Sayfa 5 Çemen Tekstil işçilerine polis saldırısı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan Çemen Tekstil de çalışan, Tekstil İşçileri Sendikası na üye 300 işçinin başlattığı direniş, tehdit ve benzer tüm saldırılarla engellenmeye çalışılıyor. Son olarak patronun usulsüz grev iddiası ile açtığı dava, işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. Ayrıca aralarında YDG nin de bulunduğu kurumlar bir basın açıklaması ve destek ziyareti gerçekleştirdiler. Sayfa 5 Demokratik açılım da rol paylaşımı 20 Şubat ta Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi, altmışın üzerinde güzide sanatçı ya ev sahipliği yaptı hatırlarsanız. Başbakan, organik sanatçısına ültimatomu verdi: Sanatçılarımız, engin yürekleriyle ülkemizin meselelerine el atsınlar, elini taşın altına koysunlar Sayfa 14 İşçi-köylü den Devrimci pratik ezilenlerin öfkesini birleştirir Sayfa 2 Sınıfsal Yaklaşım Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bakış Direniş öğretiyor -2- Ayaktakımı nın balyozu temelleri sarsıyor TEKEL direnişinin etrafında kenetlenelim Devrimci savaşta gelişim Yunan egemen sınıflarını zor günler bekliyor Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 4-19 Mart 2010 lk ad m m z UMUT la örelim! Yeni Demokrat Kad n çal flmas bir ihtiyac n ürünüdür Devrimcilik, düzeni de ifltirme iddias n tafl mak ve bu u urda mücadele etmektir. Eme imizi sömürenlere, kendi iktidar ve para h rslar u runa bask, zulüm, katliam yapmaktan çekinmeyenlerin sistemine çomak olmakt r. Ancak tüm kurumlar ile ezilen halka karfl örgütlenen bir sistemi yok etme iddias n gerçeklefltirmek, elbette ki kolay bir ifl de ildir. Bunu yapmak için bizim de hakl l - m zdan yola ç karak örgütlenmemiz gereklidir. Bu temel bir ihtiyaçt r. Ancak bunu gerçeklefltirmek için de öncelikle sistemin ezilen kesimlere yönelik çeflitli örgütlü sald r lar - na hâkim olmak ve bu çeflitlili e karfl alternatif örgütlenmeler yaratabilmek gerekir. Bu kesimlerden birisi de emekçi kad nlard r. Biz kad nlar, ezilenlerin ezilenleri olarak, bu sistem karfl s nda çözüme daha çok ihtiyaç duyuyor, ama çözümden bir o kadar uzak tutuluyoruz. Tam da bu noktada Yeni Demokrat Kad n çal flmas bir ihtiyac n ürünü olarak ortaya ç kmaktad r. Yaklafl k 4 ayd r yürüttü- ümüz tart flmalar, ald m z toplant lar ve gerçeklefltirdi imiz eylemlerle bunun söylemde bir ihtiyaç tan ziyade yaflamda bir ihtiyaç oldu unu daha fazla hissettik. Bu durum, kad n sorununa iliflkin eksikliklerimizi daha fazla görmeye, bu sorun üzerine kafa yormaya ve politika üretmeye bafllamam za neden oldu. Ad m m z büyütmek için eksikliklerimizi giderelim Bugün, bir bütün olarak devrimci hareket içinde yaflad m z en ciddi sorunlardan biri politika üretmek için kafa yormamam zd r. Bunun da teorik çal flmalara a rl k vermemek ve günceli devrimci bir ruhla takip etmemek ile yak ndan iliflkili oldu u aç kt r. Hepimiz brahim Kaypakkaya y sever ve onun düflüncelerini rehber ediniriz, ancak birço umuz onun yaz lar n inceleyerek okumam fl zd r. Ya da Ankara n n göbe inde onca zorlu flartlara ra men direnen TEKEL iflçisinin mücadelesini takdir ederiz, ancak oturup 4-C nedir, ne de ildir üzerine araflt rma yapmaz, kafa yormay z. Kad n sorunu üzerine çal flma yürütürken karfl laflt m z ve karfl laflaca m z sorunlar da buna benzer olmaktad r. Kad n sorununu yak c l n hissediyor olmam z, bu sorunun temelleri ve ç k fl noktas hakk ndaki cahilli imizi aflmam z için yeterli olmaz. Bunun için yaflad m z bu sorunun temellerini ö renmemiz gerekir. Bunu da ancak teorik çal flmalar yürüterek baflarabiliriz. YDK ile ileriye do ru att m z bu ad m daha da büyütmenin yolu, öncelikle zihinsel tembelli imize vuraca m z darbelerden geçmektedir. Sistemin sorgulamayan bir halk yarat rken, biz kad nlar bu sald r n n hedefine konulan ilk kesimlerdeniz. Sorun çözmede, sald r lara karfl durmada, politika üretmede birçok örgütlü kad nda bile kendini gösteren bu edilgen tutuma karfl, ideolojik mücadele yürütebilmeliyiz. stanbul Yeni Demokrat Kad n nisiyatifi nin bu noktada önlerine koyduklar kad n sorunu üzerine e itim çal flmas gruplar oluflturmalar örnek al nmas gereken bir politikad r. ( stanbul YDK nisiyatifi, önüne Clara Zetkin/Seçme Yaz lar kitab n okumay hedef koydu, bunun için de 2-3 kiflilik çal flma gruplar na bölünerek okuma gruplar oluflturdu.) E itim çal flmalar, araflt rmalar örgütlemek önemli, ama bunun süreklili- ini sa lamak esast r. Bu, ayn zamanda kad n sorununa iliflkin çal flma tarz m z n belkemi ini oluflturmal d r. Çünkü kad n sorununun çözümü için mücadele yürütürken do ru belirlemeler yapabilmek için sorunun özünü yani s n fsal temelini de do ru kavramam z gereklidir. Bu durum bizim; ayaklar yere basmayan, bu sorunun yak c l n hissedip de bu çal flmaya kat lan bizlerin o heyecan m z bofla harcamam za neden olan politikalarla kendimizi ve çevremizdekileri y pratmam z da engeller. Kad n sorununun da çözümüne hizmet eden bir bütün mücadelemizi gelifltirir ve söylemlerle hareket etmekten çok çözüm için eyleme, prati e kanalize olmam za yarar sa lar. Bu gerçeklik ve bunun fl nda at lacak tüm somut ad mlar bizim kad n çal flmam zdaki temel politika olmal d r. YDK çal flmas ve Feminizm Halk aras nda, kad n n toplumsal rolüne karfl herhangi bir isyan n feminizm diye damgalanmas ve böyle afla lamaya çal fl lmas, hepimizin günlük hayatta rastlad olaylardand r. Feminizmin ne oldu u konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmam za ra men biz örgütlü insanlar aras nda bile bu olay çok s k biçimde yaflanmaktad r. Ço umuz kad n olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kad n kurtulmaz sözünü bilir ve savunuruz ama kad n n kendini devrim mücadelesinde nas l ifade edebilece i üzerine kafa yormay z. Kad n n sistemin halka yönelik tüm sald r lar n n yan s ra cinsiyeti yüzünden bir kat daha fazla sömürüye maruz kald n ve örgütlü mücadele içinde yer alma ihtiyac n n daha fazla oldu unu bilmemize ra men bunu prati e geçiremeyiz. Tüm bunlar pratikte sorgulayamad - m zdan pratikte bir kad n çal flmas na karfl feminizm alarm çalarak, gard m z al r z! Bu konu, elbette bu kadar kaba ve aç ktan yaflanmamaktad r. nceltilmifl yaklafl mlarla, yeni örgütlenmifl bir yoldafl m zdan en politik olan m za kadar böylesi tav rlar içine girebilmekteyiz. Bu sistem içinde örgütlü yafl yor olmam z n getirdi i bu inceltilmifl yaklafl mlar n çözümü için elbette öncelikle bu konuda tart flma platformlar yaratabilecek aç kl a sahip olmal y z. Bu yaklafl m, ilk olarak kad n sorununa iliflkin cahilli imizden, ikincil olarak da çal flmay yürüten yoldafllar m za güvensizli imizden kaynaklanmaktad r. Yeni Demokrat Kad n çal flmas n yürüten bizler de yaflama s n fsal pencereden bakmakta ve kad n sorununun kayna n n, en az erkek yoldafllar m z kadar(!) içinde bulundu- umuz sistemden kaynakland n görmekteyiz. Bu yüzden de Marksist eserleri temel al- yor ve çal flmam z bu do rultuda ileriye tafl maya çal fl yoruz. Böylesi bir çaba içinde mücadelemizi ileriye tafl maya çal fl rken inceltilmifl bu tip yaklafl mlara sahip yoldafllar - m z n bize, bizim ideolojimizi kavray fl m za güven duymad - n seziyoruz. Feminizme dikkat! uyar s ile henüz olmayan bir durumun elefltirilmesi bu sezgimizi derinlefltiriyor. Feminizmi de elbette inceliyor ve ondan ö renmeye çal fl - yoruz. Sonuçta y llard r kad n sorununa iliflkin güncel hiçbir çal flma yürütemedi imizden ANKARA DA 8 MART A HAZIRLIK Gerek Ankara Yeni Demokrat Kad n nisiyatifi olarak gerek de Merkezi Kad n Komisyonu olarak 8 Mart çal flmalar n n bir parças olarak önümüze koydu umuz mahalle toplant lar ndan birini 27 fiubat Cumartesi gerçeklefltirdik. TEKEL iflçileri ile ilgili hareketli günlerin yaflanmas bunun yan nda yine kolektif çal flmadaki eksikliklerin olmas ndan kaynakl toplant m z n ön çal flmas n istedi imiz gibi yapamad k. Çevremizdeki kad nlar, kad n yüzü fleklinde renkli ka tlardan davetiyelerimizle etkinli imizi ça rd k. Toplant m z az da olsa birkaç mahallede gündemleflti. Pir Sultan Abdal Derne i Mamak fiubesi nde gerçeklefltirdi imiz toplant m za bekledi imizin çok üstünde bir kat l m oldu. Ço u pastalar, börekler yapm fl kad nlar etkinli e coflkulu bir flekilde kat ld lar. lk baflta ikili konuflmalar n yo un olmas ndan kaynakl s k nt olsa da bu sorun k sa zamanda çözüldü. 8 Mart a ve kad n sorununa ve mücadeleye dair güzel verimli tart flmalar oldu. Bizler yapt m z haz rl klar s ras nda kad nlar konuflmazsa ne yapar z? Onlar konuflturmak laz m diye düflünüyorken mahallenin kad nlar son derece güzel ve bize de ö reten flekilde kendilerini ifade ettiler. lk konuflmay YDK dan bir arkadafl m z yapt. çevremizdeki deneyimlerden faydalanmak bizi, el yordam ilerlemekten bir nebze de olsa kurtaracakt r. Kald ki AKP nin seçim süreçlerinde kad nlara iliflkin politikalarla nas l da baflar lar elde etti ini bile incelememiz gerekirken; feministleri incelemememiz anlafl - l r bir fley de ildir. Feminizmin kad n sorununun temeline karfl cinsi koyan anlay fl n n karfl s na sistem gerçekli ini yerlefltirerek, bu anlay fla karfl mücadele edebilmemiz için de bunu yapmam z olmazsa olmazlar m zdand r! Mücadelede ilk ad m, ihtimallerden ziyade umutla at lmal d r Hepimizin mücadelemizi daha iyi bir noktaya tafl mak gibi bir hedefimizin oldu u bir gerçektir. Yukar da bahsetti imiz feminizme kayma vs. gibi ihtimal üzerinden kurgulanan elefltirilerin böylesi bir yönü oldu unu da bilmemize ra men baflta kendimiz olmak üzere herkese flunu hat rlatmak istiyoruz: Mücadelede yeni ad mlar atmak ve gelifltirmek için cüret göstermek gerekir. Cüreti art ran ve ad mlar büyüten en büyük etken de UMUTtur. Güvensizlikten kaynaklanan ihtimaller üzerinden bir olguyu yarg lamak do ru olmad kadar, o cüreti gösterenlere haks zl kt r da! Umudu büyütmek, yoldafllar m z bu konuda cesaretlendirmek ve anlamaya çal flmak hem güvensizli i aflmam z bak m ndan faydal olacak hem de kad n sorununu kavramada do ru bir yol izlemifl olaca z. 8 Mart tan 8 Mart a anlay fl na bir son vermek ad na 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nün ilan ediliflinin 100. y l nda yürüttü ümüz bu çal flma, daha heyecan ve umut verici! Katmerli sömürüye maruz kalanlar ve bu soruna alternatif olma iddias n tafl yan bizler için söylemlerden daha önemli olan bu 8 Mart ta alanlarda olabilmektir. Biz Yeni Demokrat Kad nlar: Yaflamda ve mücadelede vard k, var z, var olaca z fliar yla 8 Mart ta alanlardaki yerimizi alaca z! ( stanbul Yeni Demokrat Kad n nsiyatifi) K saca toplanma sebebimizden ve 8 Mart n tarihçesinden bahsetti. 8 Mart n özünden kopar lmas çabalar na karfl 8 Mart a emekçi kad nlar n sahip ç kmas n n gereklili ini vurgulad. Ard ndan kad nlar sorunlar n anlatmaya bafllad lar. Özellikle bir ablam z n kocas ndan gördü ü fliddeti anlatmas hepimizi etkiledi. Kocas ndan dayak yerken bir çocu unu düflürdü ünü söyledi. Ve ayn ablam z o ullar ndan birisinin de flimdi ona bask uygulamaya çal flt n anlatt. Üniversiteli bir kad n arkadafl m zsa ailesinden gördü ü bask dan ve bu bask n n üniversiteli olmas yla yok olmad ndan bahsetti. Genelde ev emekçisi olan kad nlar daha çok evde çal fl p, didinmekten ancak bu çal flmalar n n, yapt klar ifllerin görünmemesinden flikayetçiydiler. Bir arkadafl m z arkadafl n n toplant m za kocas istemedi i için gelmedi- ini anlatt. Yap lan tart flmalar sonucu kad nlar n haklar n bilmesi ve gerekli yerlere baflvurmas gerekti i de konufluldu. Ancak bunlar n çözüm olmad konusunda uzlafl ld. Kad n n boflanmaya korktu u, dul damgas yla gezmek yerine zulüm görmeyi kabullendi i konufluldu. Buradan bekaretin ülkemizdeki önemi ve bunun kad n afla lay c oluflu üzerine konufluldu. T p fakültesinden bir arkadafl da bekaret muayenesinin ne kadar afla lay c bir fley oldu undan bahsetti. Emekçi kad nlar genelde sorunlar n n bilicindeydiler ancak ne yap lmas gerekti i konusunda kafalar kar fl kt. Bu kar fl kl da Yeni Demokrat Kad nlar olarak biz gidermeye çal flt k. Kendimizden örnekler de vererek kad n n daha özgür olabilmesi için örgütlenmenin, dayan flman n, bir araya gelmenin önemine vurgu yapt k. Bu vurgularla birlikte toplant m z sonland rd k. Kad nlar n çok keyif ald klar ve gitmek bile istemedikleri her hallerinden belliydi. Biraz da gülüp daha kiflisel konularda sohbetler ederek ayr ld k. Ayr l rken birçok kad n tekrar bu tarz etkinlikleri düzenlememiz gerekti ini, çok güzel bir etkinlik yap ld n söylediler. Bizler de Yeni Demokrat Kad nlar olarak küçük bir de erlendirme yaparak ayr ld k. (Ankara Yeni Demokratik Kad n nisiyatifi) Devrimci 8 7 Mart ta Kad köy de buluflal m! zmir de 8 Mart, kitlesel bir yürüyüfl ve ba- ANKARA STANBUL ZM R Mart Platformu çinde Partizan n da bulundu u Devrimci 8 Mart Platformu, 26 fiubat günü stanbul HD fiubesi nde gerçeklefltirdi i bir bas n toplant s ile 8 s n aç klamas, ard ndan mini konser olarak 7 Mart Pazar günü de Sakarya Meydan nda toplan p Abdi Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü mitinginin 7 Mart Pazar günü gerçeklefltirilece- ve tiyatro gösterimi ile kutlanacak. pekçi Park na yürüyece iz. 8 Mart ini aç klad. Kad köy de Tepe Natilius önünden Kad köy Meydan na bir yürüyüfl ve Toplanma yeri: Gümrük Pazartesi ise da Yeniflehir ard ndan meydanda konuflmalar yap lacak ve konser verilecek. Türk Telekom önü Postanesi önünde buluflup bir bas n aç klamas ve tutsak kad nlara kart Toplanma yeri: Tepe Natilius önü Toplanma saati: atma eylemi gerçeklefltirece iz. Toplanma saati: Aç klama yeri: Konak-Sümerbank önü (Ankara Yeni Demokrat Kad n Miting yeri: Kad köy skele Meydan nisiyatifi) Miting saati:13.30 ( zmir Yeni Demokrat Kad n ( stanbul Yeni Demokrat Kad n nisiyatifi) nisiyatifi) flçi-köylü den Devrimci pratik ezilenlerin öfkesini birlefltirir! Ezenlerle ezilenler aras ndaki savafl m nesnel bir olgudur. Emperyalizm ve proleter devrimler ça nda, ezilenlerin zaferi proletarya partisi önderli inde örgütlülü ü ve kararl bir savafl m zorunlu k lar. Y nlar bu nedenle siyasal iktidar bilinciyle örgütlemek kilit bir sorundur. Yürütülen propaganda ajitasyon faaliyetlerinin, gelifltirilen devrimci militan eylemlerin bu kilit soruna ne kadar hizmet etti ini sorgulamakla yüzyüzeyiz. Bu eksenli de erlendirmeleri içermeyen sonuçlar hesaplanmayan eylem tarz bizim tarz m z olmamal d r. Bilakis kitlelerin uyan fl na, kitlelerin süreci dikkatlice izlemesine veya kat lmas na hizmet eden pratikler üzerinde yo unlaflmak esas hedefimiz olmal d r. Devrim bir fliddet hareketidir, bir s n f n di er s n f üzerinde egemenlik kurma savafl m d r. Bu tarihsel eylem ancak militan bir çizgiyle devrimci bir pratikle gerçekleflir. Devrimci pratik e itir, devrimci pratik gelifltirir. Baflta TEKEL direnifli olmak üzere son süreçte iflçi s n f cephesindeki hareketlili in yaratt - etkilere bakal m: Devletin sald r lar na, sar sendika a alar n n oyalama taktiklerine, ileri sürülen taleplerin darl na ra men, zulmü ve haks zl klar hedefleyen pratik, umutsuzlara umut, devrimcilik ad na kitlelerin gücüne iflçi s n f n n tarihsel önderlik rolüne dair tereddütler ve güvensizlikler yaflayan herkese cesaret fifle i oldu. Bunu sa layan prati in kendisidir. Buradan ç kar lmas gereken en büyük ders, her kim ki emekten, özgürlükten, ba ms zl ktan yana ise, bedel ödemeyi göze almak zorundad r. Bedel ödemede kayg s olanlar, küçük k r nt larla sarhofl olanlar, s n f savafl m na dair birçok fley söyleyebilirler ama asla bu savaflta zaferin ad olamazlar. Bu savaflta zaferin teminat, s n f bilinçli proletaryan n bayra alt ndaki yürüyüflte kararl ca ilerlemektir. Militanl k, devrimci prati i, devrimci eylemlili i flart koflar. Her fleyden önce düflmanla aras nda her bak mdan kal n bir çizgi çizer. Bu yaflam n her alan nda böyledir. Böylesi bir flekillenifl s n f kinimizi canl, mücadele azmimizi diri tutar. Bu sürecin ay rt edici yan, savaflma ve kazanma bilincinin hakim olmas gerçe idir. Kadro ve militanlar n görevlerinin merkezinde tarihsel sorumluluk ve görevler konusunda bir netlik bedel ödeme ve ödetmede sa lam bir durufl söz konusudur. Tüm bunlar bize gösteriyor ki, ideolojik duruflta, siyasal iktidar bilincinde bir netlik olursa, eksiklikleri gidermek, kaybedilenleri yeniden kazanmak pekâlâ mümkündür. flte bugün de temel sorun, kaybedilenleri yeniden kazanma ve onlar n üzerinde kararl bir flekilde yürüme çizgisini yakalamaktan geçer. Ve bu sorunlar çözmek için devrimci eylemli bir prati in olmazsa olmaz oldu u düflüncesindeyiz. Basitten karmafl a do ru, eylemli bir yürüyüfl tarz. fiu bir gerçek ki; ezilenler cephesinde günlük sosyal yaflamda yaflan - lan zorluklardan dolay böyle nereye kadar gidecek? sorusunu soranlar n say s gün geçtikçe art yor. flte iradi müdahale, militan pratik tamda burada iflaret fifle i rolünü oynar. Ç k fl arayanlara yön gösterir. TEKEL iflçilerinin toplumun farkl kesimleri taraf ndan az msanmayacak boyutta sahiplenilmesinin baflka bir anlam olabilir mi? flte tecrübe, iflte e itici ders, iflte yürünmesi gereken yol. Bu derslere bugün devrimci militanlar n da büyük bir ihtiyac vard r. E er devrimci militanl k her türlü gerili e meydan okumaksa, üretken, fedakâr, özverili olmaksa, vakit geçirmeden bu noktada ad mlar atmak gerekmektedir. Her militan flu gerçe i görmelidir; Pratik görevler karfl s nda tutumumuzu de- erlendirmede ne kadar objektif olursak bütünün sorunlar n anlamada da o kadar gerçekçi oluruz. Bu do ru devrimci yaklafl m yaflanan sorunlar n nedenini anlamam za ve çözüm yöntemleri gelifltirmemize hizmet etmifl olur. Yani yaln z kendimize de il bütüne hizmet etmifl oluruz. Devrimcilik üretkenliktir, umuttur, iddia sahibi olma eylemidir. Devrimcilik planl disiplinli bir çal flmad r. Ezilenlerin cephesinde görece hareketlili in yafland -ki bu hareketlilik önümüzdeki süreçte de devam edecektir- bunu öngörmek ve bu pratik sürece iradi müdahalede bulunmak ayn zamanda üzerimizde tafl d m z burjuva zaaflara karfl da müdahale anlam na gelir. Çünkü zaafl durufllarla ileri hamleler yap lmaz. leri ve etkili hamleler zaaflardan ar n ld oranda yap l r. Bu anlam yla bu süreç bize çok yönlü ve kapsaml f rsatlar sunmaktad r. Bugün dahi bu konuda ortaya konulan mütevaz çabalar n faaliyetçiler üzerinde yaratt olumlu etkileri görmek mümkündür. Tüm bunlar kavurucu bir s cakl ktaki esintilere benzer. Oysa sorunlar n çözümü kitlesel bir mücadele hatt n n yarat lmas büyük f rt nalar istiyor. Tabii ki küçük esintiler de s n f savafl m için anlaml d r. Ama biz ufkumuzu büyük f rt nalara kilitlemeliyiz. Ve bugünkü tüm hamlelerimiz bu sürecin ön haz rl n içermelidir. Önümüzdeki süreç bir dizi takvimsel etkinlikleri de içeren bir dönemdir. Bu özgün süreçleri güncel sorunlarla birlefltirecek bir tarzda ele almak gerekir. Kitle çal flmas nda, propaganda ajitasyon faaliyetlerinde, yürüyüfllerde tafl nan pankartlara ve at lan sloganlara bu rengi mutlaka vermeliyiz. Çünkü güncel politikalarla bütünleflmifl devrimci bir pratik daha genifl kesimlerin ilgisini çeker. Bu pratik etkinliklere en genifl kesimlerle ortak bir mücadele hatt n örmek ve özellikle iflçi ve emekçilerin güncel sorunlar nda ortak bir davran fl birli i yaratmak oldukça önemlidir. Di er önemli bir nokta ise; tüm bu süreçleri bir kitle çal flmas perspektifiyle ele alma gerçe idir.

3 4-19 Mart 2010 Politika-yorum flçi-köylü 3 Korku cumhuriyetinin surlar n parçalayal m! S n f n kabaran ve giderek soka a taflan öfkesinin önündeki bafll ca engellerden birinin, sar - reformist bürokrat sendikal önderlikler oldu u her vesile ile vurgulanmaktad r. Burada da k saca vurgulamak gerekirse, bu önderlikler iflçi ve emekçi y nlar n aya a dikilmesinden en az egemen s n flar kadar korkmaktad r. Bu korku TEKEL direnifli boyunca da, direniflin her aflamas nda kendini ayan-beyan göstermifltir. Türk- fl in tescilli iflbirlikçi tutumu flafl rtmazken, reformist bürokrat D SK ve KESK önderliklerinin üretimden gelen gücü kullanmaya dönük isteksizlikleri, yine direniflin her aflamas nda belirgin olarak hissedilmifltir. Mevcut sendikal hareketin, özelde içinden geçilen süreçte genelde de tüm süreçler boyunca iflçi s n f n n önünde nas l bir engel oluflturdu- u, gerçekte neye-kimlere hizmet etti i vd. yanlar üzerinde elbette çok daha kapsaml ve ayr bir yaz konusu olarak durmak gerekiyor. Biz burada daha ziyade s n f mücadelesi önünde, asl nda öteden beri var olan, flu s ralar ise yeni biçimlere bürünmeye çal flarak, engel olma pozisyonunu pekifltiren baflka bir geliflme üzerinde duraca z. fiu s ralar kendilerine yeni sol yak flt rmas yaparak, s n flar n varl n inkar edenlere dair birkaç fley söyleyece iz. Yeni sol hareket olarak kendilerini sunanlar n bafl nda olan; Meclise Ufuk gerek slogan ve Kürt halk n n ve de kimi solcular n oylar ile kendini meclise tafl yan Ufuk Uras n meclisteki icraatlar n n en ak lda kalan n n Obama y ayakta alk fllamak oldu una flüphe yoktur. Kendi partisindekileri Ergenekonculuk la suçlay nca, partiden istifa etmek zorunda b rak lan Uras, böylelikle de tam anlam yla özgürleflmiflti. Bu özgürleflme Uras n uzunca zamand r a z nda geveledi i Yeni ve kitlesel sol parti kurma çabalar na da h z vermesini getirdi. Yeni sol hareketinin öne ç kan bir di er ismi ise Ahmet nsel. Bu sol çabalar içinde en çarp c söylemi de zaten nsel dillendirdi ve s n fsal temelli söylemlerden vazgeçilmeli diyerek, ayn kulvardakilerin duygular na-düflüncelerine tercüman oldu. Bu ikilinin s n f inkar temelinde yükseltmeye çal flt klar Yeni Sol çabalar kapsam nda getirdiklerine dönecek olursak, gündemlerinin ön s - ralar nda aylarca süren TEKEL direnifli de il de, 5 bin sayfal k darbe iddialar olanlar sol ve devrim ad na bak n neler söylüyor. nsel s n f inkar çabas içinde flöyle diyor örne in: Biz eski solcular bugünün de iflimini umursamad k, devrimi bekledik. Reformlar n önemini görmezden geldik. Ama bu hatayd. De iflim sürekliliktir. ktidar olmay beklemeden dünyay de ifltirebiliriz. Bu de iflimi, en az ndan ülke aya nda hayata geçirmenin yolunun ise Uras n uzunca zamand r çizmeye çal flt n biliyoruz. 3M (Marks, Muhammed, Mustafa Kemal) formülünün mucidi Uras, Yeni Sol ile birlikte bu formüle de h z veriyor ve iflçi s n - f n n varl k koflullar n n ortadan kalkt mealindeki söylemini, 3M formülüne uygun ittifak önerisi ile destekliyor. Öyle anlafl l yor ki, cemaatlerin finanse etti i gazetelerde yazarak dolgun ücretler alanlar, AB fonlar ile paneller, konferanslar vb. etkinlikler düzenleyenler, emekçi kesimlerde yaratmak istedikleri bu kafa kar fl kl ile birlikte s n f mücadelesinin önüne yeni bir engelle ç kma misyonunu üstlenmifller. Bunun ilk ad m olarak da s n f inkar yolunu seçmifller. Ancak nafile, insanl k tarihi boyunca da oldu u gibi bugün de iki s n f vard r: Ezenler/sömürenler ve ezilenler/sömürülenler. Bugünkü ifadesiyle burjuvazi ve proletarya. Ve birine karfl olan di- erinin yan ndad r. Korkular n savmak için korku sal yorlar! Son haftalarda çokça konuflulan bir di er konu da yine gözalt ve tutuklamalar oldu. Erzincan Baflsavc s lhan Uzuner, özel yetkili Erzurum Cumhuriyet Baflsavc s fianal n talimat ile gözalt na al narak, Ergenekoncu oldu u iddias ile tutukland. Bu geliflme (asl nda beklendi i ve hedeflendi i biçimiyle) kamuoyunda bomba etkisi yapmakta gecikmedi. Ve di er gündemler, amaca uygun olarak bir anda geri plana itildi. Cihaner cemaatleri soruflturan savc olarak biliniyordu. Cihaner in bir süre önce, özellikle smaila a cemaatine dönük bafllatt soruflturma baz eller taraf ndan aç kça engellenmiflti. Ayn günlerde Baflbakan Yard mc s n n, Cihaner i arayarak, soruflturmay kapatmas n istedi i bilgileri yans m flt kamuoyuna. Bas nda Adliye adliyeyi bast manfletleri eflli inde verilen geliflmenin de böyle bafllad söyleniyor. Hükümetin karar ve tercihi ile iflletildi i iddia edilen sürece dair iddialar aras nda, bunun bir cemaatler aras hesaplaflma oldu u da var. Bir di er ve de yabana at lmayacak- iddia ise bunun, hükümetin yarg da tam denetim sa lama giriflimi oldu u yönlü. Bir anda (ve de bilinçli olarak) tansiyonu yükselten bu geliflmenin tam da, bir yandan Anayasa de iflikli inin di er yandan ve esas olarak- seçim tart flmalar n n k z flt bir döneme denk gelmesi ise meselenin di er bir yan n oluflturmaktad r. AKP nin oy taban nda cemaatlerin oldukça büyük bir pay oldu u bilinmektedir. Bunun içindir ki, savc Cihaner e dönük tutuklamada, olas bir seçim öncesi cemaatleri koruma-kollama yaklafl m n n da önemli bir pay vard r. AKP seçimlerde güç kaybetmek istememektedir. Tart flmalar iyice alevlendiren esas geliflme ise, HSYK n n, yetkilerini aflt gerekçesiyle, hemen olay n akabinde Baflsavc fianal görevden almas yla yafland. Cihaner in tutuklanmas ile aya a kalkan bafl n CHP nin çekti i- laik Kemalist cephe HSYK n n karar n ilk alk fllayan oldu. HSYK, fiemdinli olay n soruflturan savc y, iddianamede Büyükan t a yer verdikten hemen sonra görevden ald nda bunu ilk alk fllayanlar da yine ayn laik Kemalist cenah olmufltu. Sahi, cemaatler üzerinden en fazla gürültü koparanlar n bafl nda gelen CHP lideri Deniz Baykal de il miydi, geçenlerde cübbeli Ahmet Hoca denilen cemaat lideri ile samimi telefon görüflmeleri ortal a saç lan? Bugün celallenenlerin tüm baflta muhalefet partiler olmak üzere- bu geliflmelerin de konjonktüre uygun, yeniden yap lanman n bir parças oldu unun, bunun ister istemez yarg y da kapsayaca n n fark ndalar. Onlar n kopard gürültünün as l nedeni sürece karfl olmalar de il, neden kendilerinin öncülük edemedikleridir. Cihaner in tutuklanmas n n yank s sürerken Balyoz Darbe Plan ile iliflkilendirilen ordu mensuplar na gözalt dalgas n n yank s eklendi bu gürültüye. Aralar nda emekli oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller Çetin Do an, Ergin Saygun, brahim F rt na ve Engin Alan ile emekli koramiral Lütfü Sancar n da yer ald 13 ilde eflzamanl yap lan operasyonlarda gözalt na al nanlardan tutuklananlar n say s (1 Mart itibariyle) 35 oldu. Bu geliflmeler üzerine durum de erlendirmesi yapmak üzere Genelkurmay Baflkan Baflbu, (or) general ve amirallerini toplayarak ortaya ç kan ciddi durumu de erlendirdi. Ancak bu görüflmeden d flar pek ciddi bir fley de yans - mad. Herkes dört kulak olmufl bir muht ra beklerken ortaya ç kan aç klama ciddi durum de- erlendirmesi nden öteye geçmedi. Bu aç klamayla kimilerinin hevesleri de kursakta kald. Ancak esas görüflme üçlü zirve olarak cumhurbaflkanl köflkünde gerçekleflti. Her ne kadar ola an görüflme vs. denilse de bunca gürültü aras ndaki hiçbir görüflmenin ola an say lamayaca aç kt r. Nitekim zirvenin ard ndan yap lan aç klamada gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlar çerçevesinde çözüme kavuflturulaca ndan vatandafllar n emin olmalar isteniyor ve bu süreçte kurumlar n n y pranmamas için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekti i hususlar vurgulan yordu. Yani k - saca Dolmabahçe görüflmesinde oldu u gibi karfl l kl bir uzlaflma sa lanm fl ve operasyonlar n da s n rlar çizilmifl oluyordu. Nitekim tüm karfl l kl hamlelere ve dalafla karfl n ortaklaflt klar konular bununla da s n rl kalm yor. Son süreçteki hamleler aras nda TSK ile ortak yürütülecek olan Kamu Düzeni Müsteflarl n n yasalaflt n da görmekteyiz. Müsteflarl k terörle mücadele ad alt nda, iç ve d fl düflman n da yeniden tan mlanmas yla emekçi halka dönük kapsaml sald r lar planlamakla görevlidir. Ayn zamanda da özel psikolojik savafl merkezi ifllevine sahiptir. En önemlisi de müsteflarl k örtülü ödenekten finanse edilecektir. Bu da kontrgerilla faaliyetlerine a rl k verilece i anlam na gelmektedir. Hat rlanacak olursa, 90 l y llarda hayli yüksek olan kontra faaliyetler-cinayetler (özellikle de Çiller döneminde) örtülü ödenekten finanse edilmekteydi. Sonuç olarak; egemenlerin yönetememe krizi giderek büyümektedir. Ekonomik krizin emekçi kesimler üzerinde yaratt tahribat, ezilenlerin yönetenlere karfl hoflnutsuzlu u da art rmaktad r. Bu hoflnutsuzlu un önüne geçilemez bir öfkeye dönüflmesinin bir ihtimal olmaktan ç kmaya bafllad n ise TEKEL iflçilerinin aylar süren direnifli ve bu direniflin genifl y nlarda yaratt yank ortaya koymaktad r. Tüm bu geliflmeler egemenlerin sadece yönetememe krizini de il, buna paralel olarak korkular n da büyütmektedir. Kendi aralar ndaki iktidar dalafl vesilesiyle bir yandan toplumda kamplaflma yaratmaya, bir yandan da korku yaymaya çal flmalar, kendi korkular n gidermek içindir. Kürt Ulusal Hareketi ne dönük sald r lar n h z kesmeden sürmesinin, keyfi gözalt, tutuklama, linç giriflimi vb. sald r lar n, baflta devrimciler olmak üzere toplumsal muhalefetin genifl kesimlerine yay lmas n n alt nda yatan da ayn korkudur. Ancak tarih sayfalar, korkular n n sald r lar - n n ard na gizlemeye çal flan egemen s n flar n yenilgisi, bu korkuyu yaratan ezilenlerin ise zaferleriyle doludur. Ve ezilenler cephesinde yaflanan geliflmeler, zaferin sahiplerinin bu kez de de iflmeyece ine iflaret etmektedir. S n fsal Yaklafl m Direnifl Ö retiyor -2- AYAKTAKIMI NIN BALYOZU TEMELLER SARSIYOR Hükümetin tan d süre bu yaz yay mland nda dolmufl olacakt r. Hâkim s n flar n yasal müdahale hakk n kullanaca na dair verdikleri gözda ifle yaramam flt r. Bafl ndan itibaren çeflitli yollarla bast r lmaya ve çökertilmeye çal fl lan direnifl bu evreye kadar sars lmadan ilerlemifltir. Bundan sonra olabilecek her türlü geliflmeye karfl da haz rl kl olunmal d r. Nihayetinde iktidar almaya namzet bir ayaklanmadan söz edilmedi- ini herkes bilmektedir ama davran fllar n ona göre olmad aç kt r. Güvensizlik üzerine infla edilen ve baflar l olaca - na inanmadan yola ç kan hiçbir hareketin flans yoktur. Bu nedenle sonuna kadar gitme felsefesi egemen k l nmal d r. Ancak bu durum ayn zamanda hem hedefler hem de iradeyle iliflkilidir. Tekel direniflinin s n f n rolüne dair vurgusunun önemi üzerinde durmufltuk. Beraberinde vurgulad m z husus, bu rolün aç a ç kar lmas nda, örgütlenmenin vazgeçilmez niteli iydi. Bu durum mevcut örgütlerin olumsuz halinin tafl d risk ve dezavantaj bir kez daha gündeme tafl m flt. Nitekim eylemin ba r nda bulunan sendika ile onlar n çat örgütü konfederasyon ve kendisini soldan tarif eden di erlerinin benzeri durumlarda tak nd tavra son örnek 26 May s için al nan ortak eylem karar olmufltur. 3 ay sonras için eylem karar alman n, bu sürece destek de il darbe oldu u aç kt r. AKP hükümetinin verdi i sürenin dolmas na birkaç gün kala, 3 ay sonraya eylem karar alanlar n, direnifli resmen yaln z b rakt ve egemen s - n flara yeflil fl k yakt ortadad r. Tekel direnifli egemen s n flar n sendikas zlaflt rma sald r s na karfl en güçlü barikatlardan birisini oluflturdu u halde D SK ve KESK in de dahil oldu u sendikalar, kerhen ilifltikleri direnifl gemisini ilk terk eden olmufllard r. Örgütlü olman n hiçbir fleye yaln z bafl na yetmeyece i ve sonuç almak için do ru bir önderli e ihtiyaç bulundu unu gösteren bu son örnek, önemli bir dersin üzerinde durulmas gerekti ini göstermektedir. Tekel direnifli, önderlik sorununun hayatiyetini bir kez daha kan tlam flt r. Hemen her safhada gözlemlenen bu durum s n f n kararl tavr sayesinde belli ölçüde dengede tutulabilmifl ama nihayet merkezi a rl n daha fazla dayataca aflamalara gelinmifltir. S - n f, olabildi ince kararl bir direnifl içerisindedir. Zaten öyle olmasayd bu platform özgülünde bu kadar k yamet kopar lmazd. Ama bu kararl l n en çok ve en önce onlar n temsilcileri, daha kötüsü onlar ad na yetkili konum sahipleri taraf ndan da tafl nmas gerekmektedir. Faflizmi direnifl karfl s nda pervas z k lan temel nokta, önderlik mekanizmas ndaki durumdur. Egemenlerin s n f iflbirlikçilerine güveni tamd r. Önderli in rolü derken masaya ilk yat r lmas gerekenin komünistler ve s - n fla iliflkide en sahiplenici kesimi oluflturan her türden ilerici ve devrimci çevreler oldu undan söz etmek gerekir. Reformizmden revizyonizme uzanan yelpazede s n fa yol gösteren ve s n f aflk yla yan p tutuflan n haddi hesab yoktur. Üzerine herkesin türlü-çeflitli planlar yapt s n f nezdindeki durum ise en net bu gibi direnifller esnas nda görülmektedir. S n f hareketi yaratman n sihirli de ne i yoktur ama s n f içerisinde elde edilecek konum ile harekete etki etme ve yön verme flans hep vard r. Bu flans kullanabilmek için sahip olunmas gereken konum, do ald r ki s - n f içerisinde çal flmaktan geçer ama bununla s n rl kalamaz. S n f mücadelesi bütün halk s n flar n içermekte, ba r nda birçok dinamik flekillenmekte ve ancak düflmana karfl do ru bir stratejiye ba l olarak hedefe yol alabilmektedir. Mücadelenin ana damarlar n yakalayamayan hareketin ne iflçi s n f ne de baflka bir mücadele alan nda etkinlik kurabilmesi, önderlik pozisyonu alabilmesi mümkündür. Geçici olarak elde edilecek inisiyatiflerin mücadeleyi tafl mak bir yana engel oluflturmas ndan söz edilmelidir. Hem de sinsi ve maskeli bir engel Devrim ya da toplumsal kurtulufl stratejisinin zora dayal olma hali ve yol olarak Halk Savafl n benimseme durumu, örgütlenmeden mücadele biçimlerine, öncelikli alanlardan çal flma tarz - na bir dizi hususun belirleyenidir. fiehirlerin önemi ve rolüyle iflçi s n f içerisinde örgütlenme ve çal flman n konumu da bu çerçevede bir yere sahiptir. S n f n fiili önderli ine biçilen misyonu, seçimle iflbafl na gelmenin arac olarak gören de vard r, toplu ayaklanman n baflrolünde tan mlayan da. Proletarya hareketinin Halk Savafl içerisindeki süreci, önceden/ka t üzerinde formüle edilemeyecek bir konum al fla ba l olarak geliflim gösterecektir. Oluflturaca hareket ve gelifltirece i mücadelenin devrim için tayin edici bir role sahip oldu una kuflku yoktur. Bu rolün devrime damga vuran ve sonra infla edilecek düzene rengini veren bir özellik tafl mas için hiç kuflkusuz öncesinde de ete kemi e bürünmesi gerekir. S n f faaliyetine yönelik yaklafl m bu gerçeklik üzerine oturmal - d r. Bütün demokratik, ilerici muhalefet odaklar n kendisine çeken direniflin, tüm ayr flt r c ve bölücü unsurlar da- tarak yol almas, örgütlenmede reformist hatt tercih edenlere yönelik bir iflas belgesi yaz m d r. Kitleleri çeflitli sorunlar ve farkl kimlik ve karakterler üzerinden bölmeye, parçalamaya ve çat flt rmaya yönelik faflist politika ve taktikler, hassasiyet ad na geri bir zeminde karfl lan rsa, daha avantajl bir konum elde edilece inin yanl fl oldu u, bir kez daha görülmüfltür. Ortak s n f ç karlar üzerine basanlar, düflman s n f alg s na paralel bu ayr mlar daha güçlü bir birli in mayas haline getirebilmektedir. Birlik öncelikli yerini, güçlü bir özne yaratma derdinin bilinç faktörüyle kurulu iliflkisine borçludur. Direniflin en önemli derslerinden birisi de burjuva cephesinden saflara tafl nan bütün pasland r c, çürütücü ve pasifize edici virüslerin ancak politik zeminde etkisiz hale getirilebilece idir. Kavga platformunun bu sorunu kendili- inden halletmesini düflleyenler, beklemeye devam edecektir. Bu durumda, Tekel i baflka bir direniflin izlemesi için bir süre daha geçecek, sonra onun etraf nda kutsal bir hâle oluflturulacak ama o da ayn ak bete u ramaktan kurtulamayacakt r. B rakal m madenci direniflini, daha yak n tarihteki Seka, Telekom gibi direnifllerin mücadele cephesine katt klar üzerinden neler yap labilmifl ve elde kalan ne olmufltur? Direnifllere süreklilik kazand rabilmenin yolu s n f n hesaplaflma zemininde sürekli bir yer edinmekten geçmektedir. S n f mücadelesi, komünist ve devrimcilerin destekte bulundu u ve yard mc olmaya çal flt bir olay de ildir. Bu haliyle faaliyetin o konumda kalmas, durumu iyice zorlaflt rmaktad r. Direniflin çeflitli kurum, alan ve çal flmalar üzerinden çok yönlü eylem ve etkinliklerle desteklenmesi elbette gereklidir ve bütün bunlar örgütleme hatt nda yine devrimciler vard r/olmal d r. Ancak direniflin temel ihtiyac na yan t olmak esast r ve bu ancak içeriden yap labilen bir fleydir. Üretimden gelen gücü kullanma koflullar ndan yoksun olmalar na karfl n, Tekel iflçilerinin alt n çizdi i bir baflka önemli husus, direnifl olgusudur. Hakk - n almak veya onurunu korumak için yürütülen kavga ya da direniflin tek yol oldu una dair güçlü bir mesaj verilmifltir. Bu konuda güçlü bir gelene in yarat lamam fl olmas karfl s nda her direnifl daha da önemlidir. Gelene e karakter kazand ran belirli bir srar ve istikrard r. Gelenek infla edilirken temelleri at lan kurumlar ve mevziler üzerinden yürüyüfl daha güvenli hale gelmektedir. Her bir direniflin, yürütülen her mücadele ve kavgan n bu özelli i vard r ve bunun için çok önemsenmelidir. O anki konjonktürde, o flartlarda çeflitli nedenlerle zafere ulafl lamamas belirleyici de ildir. Önemli olan buna dair inanc n tafl nmas ve bütün hedeflere ancak mücadele ile var labilece inin gösterilmesidir. Direnmeden -kazan lan de il- elde edilen, baflka bir deyiflle bahfledilen fleyler de vard r ama bunlar n ne yeri sa lamd r ne de s n fsal kimlik bak m ndan kazand rd bir de er bulunur. Direnerek elde edilen hak ve mevzilerin de yeniden ve yeniden sald r ya u rayaca ve gasplarla karfl laflacak olmas bu durumu de ifltirmez. Zira bilinir ki mevcut sistem içerisinde (lokal ya da genel) direnifl ve kavgalar yoluyla elde edilecek sonuçlar üzerinden rejim de iflikli ini gerçeklefltirmek olas de ildir. Tekel direniflinin s n f mücadelesine katt klar n yaln zca s - n f n kendi alan üzerinden yorumlamak yanl flt r. Bir de akmakta olan sürece yönelik tesirlerinden bahsetmek gerekir. Tekel iflçileri özellikle de krizli bir dönemde, iflsizli in iç tehdit kapsam na al nd koflullarda ve yo unlaflan sald r lar alt ndaki direniflle, zaten zorlu bir yolda giden araban n tekerine çomak sokmufltur. AKP hükümetinin baflta Tayyip olmak üzere bu kadar celallenmesinin nedeni de budur. Bu k r lma noktas ndan sonra durum büsbütün kötü bir hale gelebilecektir. Aç l m furyas bafllatan, Ergenekon, Kafes, Balyoz derken demokrasi flampiyonlu una soyunan ve sivilleflmenin simgesi olmakla taçland r lan AKP, hem de en haval ve bol y ld zl operasyonu yapt s rada, Tekel ç ban yla u raflmakta; kamuoyu tart flmalar nda AKP aleyhine gösterilen delil lerin bafl nda direnifl çad rlar gelmektedir. Hak arama bilinciyle yo rulan direnme hakk, sosyal ve politik dayanaklar sa lam bir meflruiyete sahiptir. Bu meflruiyet, burjuvazinin kendi demokrasisini infla aflamas na da temel oluflturan, ezilenlerin isyan hakk yla buluflmaktad r. Zulmün, sömürünün oldu u her yerde teslim edilmek zorunda kal nan, ayaklanma ve karfl -koyman n hak l l d r. Sürekli biçimde çad r-iflgal örneklemesi yoluyla yasa d fl duruma de inen ve bunun üzerinden yine hoflgörülü ve demokrat bir görüntü vermeye çal flan Tayyip in, yasalarla s n f mücadelesi aras ndaki iliflkiyi ve bu manada hukukun ifllevini ö renmeye ihtiyac vard r. Tekel bu konuda da gönüllü ö retmenlik yapmaktad r. Tekel in kuvvetli bir vurguyla manflete ç kard bir di er husus, kad nlar n rolüne dairdir. Yaln zca Novamed de ya da tek bafl na savaflan Emine Aslan örne- inde de de il, son y llardaki eylemlerin büyük bir bölümünde en etkili ve dirençli iflçi ve emekçilerin kad nlar olmas çok önemlidir ve mücadelenin gelece i ad na umut/güven verici faktör olarak kabul edilmelidir. Tekel, bunun son halkas olmufltur ve gücünün s rr ndaki kad n etkisi inkâr edilemeyecektir. Bu durum direniflin etraf ndaki ilk güvence ve dayan flma çemberini kuran ailelerden öte Tekel in kad n iflçilerinden kaynaklanmaktad r. Direniflin en moralli, inançl ve özverili, bu anlamda en direngen kesimini oluflturan kad n iflçiler, yak n dönemin kendilerine ait defterine yeni bir baflar sayfas eklemifltir. 8 Mart n 100. y l nda mücadele azmimizi güçlendiren ve direncimizi art ran daha çok nedenimiz vard r art k.

4 flçi-köylü 4 flçi/köylü 4-19 Mart 2010 TEKEL direniflini sahiplenerek bu atefli her tarafa yaymal y z! Ataflehir Belediyesi bünyesinde çal flan ve Genel- fl te örgütlü olan iflçiler T S den sonuç alamay nca 24 fiubat günü Belediye önüne grev karar ast lar. Belediye taraf ndan talepleri kabul edilmedi i takdirde 60 günün sonunda greve ç kacak olan iflçilerden süreci ö renmek ve son süreç hakk nda bilgi alabilmek için Genel- fl Anadolu Yakas 1 No lu fiube Baflkan fiahan lseven le bir röportaj gerçeklefltirdik. - Ataflehir Belediyesi nde yaflanan süreci bize anlat r m s n z? - fiahan lseven: Ataflehir Belediyesi nin kurulmas n n ard ndan flubemizde örgütlü bulunan Kad köy, Üsküdar ve Ümraniye Belediyelerinde çal flan toplamda 185 iflçi arkadafl bu belediyeye geçifl yapt. Böylelikle biz Ataflehir Belediyesi nde ço unlu u oluflturduk ve yetki alarak T S imzalad k. flverenler sözleflme yapmak istemediler. Biz de bölge çal flmaya baflvurduk. Sözleflme yaparken idari mahkemelerde sorun ç kard lar, verdi imiz tasla kabul etmediler. Yeni kurulmufl bir belediye diyerek yevmiyelerimizi düflüreceklerini, ikramiyelerimizi kald racaklar n ve baz arkadafllar m z emekliye ay racaklar n söylediler. Bunlara ra men sözleflme devam etti. Bu arada temsilci arkadafllar m z n da oldu u 40 iflçiyi emekliye ay rd lar. Sonras nda iki temsilci arkadafl m z iflten ç kard lar. Yetkimizi düflürebilmek için belediyede örgütlü bulunan di er sendikay bize karfl kullanmaya çal flarak arkadafllar m z tehdit ettiler ve bu sendikaya geçirdiler. Biz iflçi arkadafllar m zla tart flt k ve ikna ettik, arkadafllar m z geri dönüfl yapt. fiu an belediyede çal fl p örgütlü olan 4 iflçi d fl nda tüm iflçiler Genel- fl üyesi. Ancak belediye arkadafllar m za sürekli bask yap yordu, onlarla görüflmemizden, toplant lar yapmam zdan rahats z oluyor, bas n aç klamas yapmam z bile bask n n artmas na neden oluyor. Tüm bunlar n sonucunda T S te arabulucu süre tamamland ve iflveren ad m atmay nca biz de grev karar ald k. E er taleplerimiz kabul edilmezse 60 günün sonunda greve gidece iz. - Yaflanan küresel krizin ve bu süreçle birlikte artan örgütsüzlefltirme ve tafleronlaflt rma sald r lar n n sendikan za ve örgütlü bulundu unuz yerlere yans mas nas l oldu? - Hükümet kriz yok dese de, krizin etkileri devam ediyor. Baz yerlerde ise iflverenler krizi bahane ederek iflçileri iflten ç kard lar. Ataflehir Belediyesi nde de bu gibi fleyler yafland. Belediye bize, d flar da y nlarca adam var, sizlerin maafllar yüksek, biz 500 liraya hizmet al m yapar z dedi. Hizmet al m demek kölece çal flmak demektir. Ülkede bir kriz var, evet. Bundan en çok emekçiler etkilendi, iflsiz kald lar, aç kald lar. Bununla birlikte tafleronlaflt rma da art r ld ve tafleronda çal flan iflçilerin çal flma koflullar çok a r. Tafleron ve özellefltirme Türkiye nin en büyük sorunlar ndan biri. Uzun bir süredir bunu her alana yaymaya çal fl yorlar. IMF ve DB bu konuda çok ciddi bir çal flma içinde. Sendikal iflyerlerinde iflçiler iflten ç kar l yor, sendikal çal flma yapan arkadafllar m z hemen iflten uzaklaflt r l yor. Sendikalar üzerlerine düfleni tam anlam yla yapam yor, buna bir de örgütlenmenin önündeki engeller eklenince ortaya böyle bir tablo ç k yor. Sendikalar olarak çal flmalar m z yo- unlaflt rmal, örgütsüzlefltirme sald r lar na karfl hep birlikte örgütlü bir durufl sergileyerek yan t vermeli ve örgütsüz iflçileri örgütlemek için olanaklar m z zorlamal y z. - TEKEL in iflçi s n f hareketi üzerindeki etkileri ve sendikalara yans mas nas l olmufltur? ATAfiEH R BELED YES NDE GREV LANI Genel- fl Sendikas 24 fiubat Çarflamba günü Ataflehir Belediyesi önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirerek grev ilan n belediyenin kap s na ast. Bas n aç klamas okunduktan sonra sözü alan Genel- fl T S Daire Baflkan smail Özhamarat Sadece toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri ile ilgili olumsuz bir tutum sergilenmedi, sendikan n yetkisinden tutun da farkl sendikal örgütlenmelere, toplu ifl sözleflmelerinden halka yönelik konuflmalar na kadar böyle. Halktan yana belediyecilik anlay fl n n sonucu sendikas zlaflt rma ise sonuna kadar direnece iz. Bugün buradan ilk ad m att k bunun ikinci aflamas ise grev uygulamas d r diyerek sözlerini sonland rd. Bas n aç klamas sloganlarla sona erdi. (Kartal) - TEKEL son dönemlerde yaflanan en büyük direnifllerden biri olmufltur. flçi s n f n n sesinin daha fazla duyulmas na vesile olan bir eylem olmufl ve flimdiden tarih sayfalar na ismi kaz nm flt r. Bu direniflten önce meclisten özel istihdam bürolar yasas geçecekti ve bu kölece çal flmak anlam na geliyordu. Ancak direniflle beraber iflçiler bu yasaya da geri ad m att rd. 4/C deki statüyü de geniflletmeyi baflard lar. TEKEL direnifli bu noktaya gelmeseydi sald r lar her gün artacakt. Bizim örgütlü oldu umuz yerlerde de ayn bir süreç yaflan yor. T S görüflmelerinde iflverenler kazan lm fl haklar m z gasp etmeye çal fl yorlar. TEKEL direnifli sahiplenilerek bu atefl her tarafa yayg nlaflt r labilirse sald r lar geri püskürtülebilir. ( stanbul) Örülen duvarlar s n f mücadelesi ile y kaca z TEKEL iflçilerinin yakt k v lc m, her alanda büyüyor. Bu direnifle stanbul-ac badem deki Hukukçular ve dareciler Sitesi nde çal flan D SK Genel- fl Sendikas üyesi olan kap c lar da kat ld. Site önüne as lan grev karar konut iflçileri için bir ilk niteli i tafl yor. D SK e ba l Genel fl e üye konut iflçileri ve sendika, iflveren site yönetimi ile yeni dönem T S görüflmeleri için yapt görüflmelerin olumsuzlukla sonuçlanmas üzerine grev ilan n asmak için site önünde bir araya geldi. Site yönetiminin, krizi bahane ederek apartman iflçilerinin ücretlerini keyfi uygulamalarla düflürüp, iflçileri ma dur etmesi ve 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlü e girmesi gereken iflçiler taraf ndan haz rlanan toplu ifl sözleflmesi tasla n reddetmesi karfl s nda 26 fiubat günü apartman iflçileri taraf ndan bir bas n aç klamas yap larak grev kararlar ilan edildi. Bas n aç klamas n Genel- fl stanbul Konut flçileri fiube Baflkan Nebile Irmak Çetin okudu. Bas n metni okunduktan sonra sözü alan Toplu Sözleflme Daire Baflkan smail Özhamarat; Bizim derdimiz insanca yaflamak için gerekli haklar almak. E er zorlarlarsa biz de üretim gücümüzü kullan r z. flçilerin bütün çektikleri örgütsüz olufllar ndand r. Ama art k ya ma yok. Örgütlü olursak özgürlük de gelir, demokrasi de gelir. Art k söz bitti eylem zaman dedi. Bas n aç klamas ndan sonra Hukukçular ve dareciler Sitesi Yönetim Baflkan n n kap s na grev ilan as larak 60 günlük bekleme sürecine girildi. (Kartal) Aka-Deri de direnifl sürüyor! K v lc mlar yang na, direnifller zafere evrilecek Egemenlerin krizin faturas n ödetmeye yönelik sald r lar na karfl birçok ifl yerinden direnifl sesleri duyulmaya devam ediyor. Bu direnifllerin yank s n buldu u yerlerden birisi de Tuzla Deri Sanayi Bölgesi nde bulunan Aka-Deri. Aka-Deri deki direnifl 30 lu günlerinde devam ediyor. fiu an Aka-Deri de direniflte olan 4 iflçi var. Haklar m z için bilinçlenip, örgütlenmek gerekir! Devrimci Demokratik Sendikal Birlik in stanbul ve Ankara da örgütledi i panellerin bir benzeri de Bursa da 21 fiubat günü Baro Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. Eme imize, ekme imize ve gelece imize sahip ç kal m! Haklar m z ö renelim! fliar yla örgütlenen panele Belediye- fl Sendikas 2 No lu fiube Baflkan Hasan Gülüm ve Deri- fl Sendikas E itim Uzman Engin Çelik panelist olarak kat ld. TEKEL iflçileri ve DDSB nin anlat ld bir sinevizyonun ard ndan panelin amac n aç klayan bir konuflma yap ld ve ard ndan Bursa da ifl cinayeti sonucu yanarak yaflam n yitiren 5 kad n iflçinin ve eme ine, gelece ine sahip ç kma mücadelesinde yaflam n yitirenler an s na sayg duruflu ile panel bafllat ld. lk sözü alan Hasan Gülüm, milyonlarca insan n iflsiz, güvencesiz ortamlarda çal flmak zorunda kald na, üretimin tafleronlaflt r ld na ve bu aç dan da semt çal flmalar n n daha önem kazand na vurgu yapt.engin Çelik de DDSB anlay fl na vurgu yaparak Kazl çeflme den Tuzla Deri ye kadar gelen mücadele sürecini özetledi ve örgütlenmenin önemine vurgu yapt. DESA direnifli ve Emine Aslan n, örgütlülü ün verdi i güçle mücadele ederek haklar n geri ald klar - na de inen Çelik, haklar n ancak böyle al nabilece ini söyledi. Her iki panelist de TEKEL direniflinin deneyimlerini aktard lar. Soru-cevap bölümünde esnek çal flma ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplarla panel sonland r ld. (Bursa) flçi-köylü olarak ziyarete gitti imizde iki iflçi fabrika önünde direnifllerine devam ediyordu. Di er iflçileri sordu umuzda birinin rahats z, di- erinin de cenazesi oldu unu ö reniyoruz. Orada bulunan iflçilerden Mehmet S dd k Bicerikli 18 Mart 2008 den bu yana Aka-Deri de çal flt n 25 Ocak tarihinde de iflten ç kar ld - n söylüyor. Patronun az iflçiyle çok ifl yapaca- m parolas yla kendilerini iflten ç kard n ve bunu yaparken de ilk baflta sendikal olan iflçileri hedef ald n söylüyor. Son süreçte gruplar halinde iflten ç kar lanlar n hepsinin (12 kifli) sendikal oldu una de inen Bicerikli, bunun fabrikadaki örgütlülü e yönelik bir sald r oldu unu belirtiyor. Patronun 4 iflçiyi daha iflten ç karaca n, ancak flu an kendileri direniflte oldu u için buna cesaret edemedi ini belirterek biz bu arkadafllar için de, burada durmaya devam edece iz diyor. Sohbetimizin devam nda, patronun içerideki iflçileri fabrikay Çorlu ya tafl makla tehdit etti ini ö reniyoruz. Daha önceleri de her bafl s - k flt nda bu yola baflvurdu unu ancak bunun onlar korkutamad n söylüyor. Sendikan n tavr üzerine konuflmaya bafll - yoruz. flçiler bu konuda sendikan n eksik davrand n belirtiyorlar ve iki-iki dedikleri bir olaydan bahsediyorlar. Patron sendikayla görüflüp bir kifliyi ifle alabileceklerini, üçünü ise alamayacaklar n söylüyor, sendika ise iki kiflinin al nmas noktas nda görüfl bildiriyor. Sonras nda içerideki iflçilerle bir oylama yap lmaya karar veriliyor ve içeriden ç kan kararla bu formül reddediliyor. çerden ç kan karar n bu yönlü olmas ndan memnun kalan iflçiler bizim amac m z hep beraber iflimize geri dönmek diyorlar. Söyleflimizin devam nda iflçilerden Ayet Dinler le sohbet ediyoruz. Ayet 2007 May s ay nda Aka-Deri de ifle bafllam fl. lk direnifli de- il, daha önce de iflten ç kar lm fl ve sonras nda direnifle giderek tekrar ifline dönmüfl. Patronun krizi bahane edip, küçülmeye gidiyorum diyerek kendilerini iflten ç kard n, ancak gerçe in bu olmad n söylüyor. Bizim fabrikam z krizden etkilenmedi diyerek flöyle devam ediyor; Normalde sezon oldu u zaman dört parti mal bas yoruz, ancak flimdi bile sezon olmad halde dört parti mal ç k - yor. Hatta biz iflten ç kar ld ktan sonra içerideki iflçilere mesaiye kal n demifller. Madem ifl yok, neden insanlardan mesaiye kalmalar isteniyor? Egemenlerin, son süreçte artan iflçi ve emekçileri örgütsüzlefltirmeye yönelik sald r lar ndan aç yoruz laf. stanbul a ilk geldi im y llarda örgüt laf ndan korkard m, akl ma hep kötü fleyler gelirdi. Sendikalar bana çok kötü anlatm fllard diyor. Ancak sonradan görmüfl ki insanlar n kesinlikle örgütlenmesi gerekiyor. Çünkü tek bafl m za hiçbir fleyiz, ancak örgütlenince bir güç olabiliriz. Örgütlenmek, sendikal olmak bütün insanlar n hakk olmas gereken bir fley, tüm iflçiler sendikal olmal bence diye de ekliyor. (Kartal) Emekçinin gündemi TEKEL direniflinin etraf nda kenetlenelim TEKEL direnifli hükümetin sald r tehdidi ve konfederasyonlar n ince oyunlar aras nda devam ediyor. Bilindi i gibi hükümet fiubat sonunda iflçilere sald r laca n n sinyalini vermifl ve 4/C ye geçifl için de son tarih olarak 2 Mart 2010 u belirtilmiflti. Bu arada direnifl zamana yay larak iflçilerin kararl l tüketilmek istenmifl, pasif eylem kararlar yla iflçilerin umudu k r lmaya çal fl lm flt. Türk- fl yöneticilerinin hükümetle görüflmeleri sonras nda TEKEL direniflinde de iflen hava herkesin dikkatini çekmifl ve hükümetle Türk- fl yöneticileri aras nda bir anlaflma yap ld kuflkusu artm flt. lerleyen süreç bunu kan tlarcas na çeflitli pratik geliflmelere tan k oldu. Konfederasyonlar taraf ndan 20 fiubat ta sendika yönetici ve temsilcileri ile Ankara ya gelinmesi ve çad rlarda sabahlanmas karar al nm flt. Ancak kat l m n çok olmas n n istenmedi i de anlafl l yordu. Kat l m için özel bir çaba harcanmad gibi üç flubeye bir otobüs düflecek flekilde araçlara k s tlama getirilmiflti. Yine de sendikalar d fl nda devrimcilerin ve emekten yana birçok kurumun aktif çabas yla 20 fiubat taki eylem kitlesel ve coflkulu geçmiflti. TEKEL çad rlar tekrar coflkuyla dolmufl ve iflçilerin umutlar tazelenmiflti. Di er yandan konfederasyonlar n bir fleyler yapmaya niyetli olmad klar anlafl l yordu. Temel bahaneleri ise grev kararlar n n hayata geçmemesi ve hükümet nezdinde beklenen etkinin yarat lamamas yd. Oysa grev kararlar n uygulamaya koymayan da kendileriydi. Sonuçta iflçilere dayat lan, hiçbir fley yapmay p evlerine dönmeleri ve 4/C yi imzalamalar yd. 22 fiubat ta, direniflin 70. gününde konfederasyon baflkanlar tekrar toplanm fl ve yeni kararlar alm flt. Kararlar n içeri i benimsenen teslimiyetçi tutumu da ortaya koyuyordu. Buna göre tüm iflyerlerinde TEKEL iflçisinin mücadelesi, mücadelemizdir, 4-C kald r ls n yaz l mesajlar n oldu u kokart ve pankart uygulamas na devam edilmesi; 25 fiubat ta tüm il ve ilçe merkezlerinde meflaleli yürüyüfller ve kitlesel bas n aç klamalar yap lmas ; 27 fiubat ta saat da tüm il merkezlerinde iki saatlik oturma eylemi ve kitlesel bas n aç klamalar yap lmas karar al nd. Konfederasyonlar n aç klamas nda öncelikli talepler de ileri sürülüyor, bunlar n karfl lanmamas ve etkinliklerin hükümet nezdinde bir sonuç vermemesi halinde, 26 May s ta dört konfederasyon ve ba l sendikalar n üretimden gelen güçlerini kullanacaklar ve genel eylem gerçeklefltirecekleri belirtiliyordu. Bunun anlam konfederasyonlar n TE- KEL direniflinin baflar s için bir fley yapmaya niyetli olmad klar yd. Nitekim yap lan eylemlere sendikalar do ru düzgün bir kat l m göstermemiflti ve eylemlerden olumlu bir sonuç ç kmam flt. TÜRK- fi in ve di er konfederasyonlar n direniflin sonlanmas n dört gözle bekledikleri aflikard. Daha 20 fiubat ta iki gün sonra Tek G da- fl Sendikas Genel Baflkan Mustafa Türkel in çad rlar dolaflaca, salon toplant lar yapaca ve iflçileri 4/C yi imzalamalar için ikna etmeye çal flaca konufluluyordu. Ancak tüm direnifl süresince oldu u gibi iflçiler yap lan hesaplar bir kez daha bozdular. M. Türkel hedefledi i toplant lar yapamad gibi TÜRK- fi Genel Sekreterli i görevinden de istifa etmiflti. M. Türkel önce iflçilerin Kumlu ve Türk- fl e yönelik sloganlar n bahane etmifl ancak bekledi i etkiyi göremeyince istifas nda pek de srarl olmad anlafl lm flt. TÜRK- fi ve Türkel in hesab na göre iflçiler baflkanlar ndan özür dileyecek ve onun sözünden ç kmayacaklard. Böyle bir tutum iflçiler aras nda örgütlenmeye çal fl lsa da özellikle öncü iflçilerin müdahalesiyle Türkel e karfl net bir tav r al nm fl ve istifa karar n n sorumluluktan kaçma anlam na geldi i yüksek sesle dillendirilmiflti. flçiler aras nda Türk- fl e ra men direnifli sürdürme kararl l n n geliflmesi ve iflçilerin devrimci-demokratik kurumlarla yak nlaflmas sendika bürokratlar için tehlikeli bir durumdu. Di er yandan iflçilerin kararl l karfl s nda flimdilik yapabilecekleri pek bir fley de yoktu. Türk- fl, fiubat sonunda direnifli sürdüren iflçilerin say s n iyi ihtimalle 200, gerçekte ise 50 olarak dilendiriyordu. Fakat evdeki hesap çarfl ya uymam fl, iflçiler Ankara y terk etmemifllerdi. Devletin kimi yerlerde TEKEL e destek eylemlerine sald rgan bir tutum benimsemeye bafllamas polis sald r s n n alt zeminleri olarak dikkat çekiyordu. Mustafa Türkel, çad rlara sald r olursa karfl ç kmayacaklar n, hatta 2 Mart olarak belirtilen 4/C yi son kabul tarihi uzat l rsa çad rlar kendilerinin sökeceklerini belirtiyordu. Tüm tutum ve aç klamalar, bundan sonra TEKEL iflçisinin sadece kendi gücüne güvenerek hareket etme zorunlulu unu ortaya koyuyordu. Asl nda direnifli bugünlere getiren ve konfederasyonlar hükümet nezdinde muhatap haline getiren de iflçilerden baflkas de ildi. Ne var ki TEKEL iflçisinin genifl kitlesi, sendikalara ra men direnmeyi ve kendi gücüne güvenerek hareket etmeyi ancak mücadele içinde ö reniyordu. Gelinen aflamada TEKEL iflçilerinin kendi kararl l klar ve devrimcidemokrat dostlar d fl nda güvenecekleri bir dallar kalmad. Tüm oyunlara ve karamsarl a karfl n TE- KEL iflçisinin Ankara y terk etmeden beklemesi onun yaflad bilinçlenmeyi ve onur mücadelesini gösteriyor. Bugün daha yüksek bir sesle TEKEL iflçisinin tüm iflçi s n f ve emekçiler için direndi i, kay p ya da kazan mlar n n tüm halka malolaca dillendirilmelidir. TEKEL iflçisiyle direnifllerinin her an nda oldu u gibi kenetlenmeli ve sonuna kadar onlarla yan p tutuflmal y z. TEKEL iflçisine yönelik bir sald r tüm emekçilere yap lm fl bir sald r - d r ve bu sald r ya her alandan cevap verilmelidir. TEKEL e sald r gerçeklefltirilirse devrimci-demokrat sendika ve flubelerin soka a dökülmeye ve tepki göstermeye dönük önceden al nm fl karalar mevcuttur. Bu kararlar n ka t üzerinde kalmamas için büyük çaba harcanmal d r. Gösterilecek tepkinin biçimleri gelifltirilmeli; yol kesmeler, iflyeri iflgalleri, yürüyüfller h zl ve etkili bir biçimde hayata geçirilmelidir. Emekçi mahalleleri TEKEL için birer eylem alan na çevrilmeli, en genifl kesimlerle militanca bir tepki örgütlenmelidir. TEKEL direniflinde gelece in iflçi s n f mücadelelerinin nabz atmaktad r. Bu direniflin kararl bir çarp flmayla olabilecek en ileri düzeyde sonuçlanmas için tüm güçlerimizle TEKEL in etraf nda kenetlenmeliyiz.

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler Açlığın dili olmaz, yoksulluğun vatanı... Kapitalizm öncesi toplumlarda açlık sorunu, var olmasına karşın kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmde olduğu gibi, hiçbir toplumsal evrede bugünkü

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu İnönü; Kahraman mı diktatör mü? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ın AKP hükümetini Hitler e benzetmesi ile yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Başbakan Baykal a yanıt verirken TC nin kanlı sicili de

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

pleri emekçilerin bildirisi koparacak!

pleri emekçilerin bildirisi koparacak! ±CMYK Katlediliflinin 35. y l nda iflkencede k z l bir direnifl... Bundan tam 35 y l önce, Proletarya Partisi nin kurucusu ve teorik kuramc s, Türkiye proletaryas n n komünist önderi, brahim Kaypakkaya,

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı