Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22"

Transkript

1

2

3 KAPAK KONUSU Komünist Bölücü Terörün Kayna Darwinizm dir Darwinizm bölücü terörün g das d r. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. SAYFA 6 Harut ve Marut K ssas Kuran da bildirildi i üzere Hz. Süleyman n yaflad dönemde sihre ra bet eden ve bunu kötü amaçlar için kullanan baz insanlar bulunmaktayd. Bu olay n bildirildi i k ssa, günümüzde tüm insanlar n sihir gibi sapk nl klardan titizlikle sak nmalar için önemli bir yol göstericidir. SAYFA 30 Uzaydan Bedenimize: Karbon un Hayati Önemi Arabalar m z n egzozlar, evlerimizin bacalar, yang nlar, kulland m z lamba, buzdolaplar ve so utucular nsanlar her y l atmosfere çeflitli kullan mlar sonucunda toplam 8 milyar ton karbondioksit gaz gönderiyorlar. Peki atmosfere kar flan karbon nereye gidiyor? Nas l oluyor da havas zl ktan zehirlenip ölmüyoruz? man Etmeyenlerin Kaç fl Yöntemleri Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22 Söz Söyleme Hakk Konuflma, insanlara verilmifl çok büyük bir nimettir. Müslüman, Allah r zas için, karfl daki kifliye fayda verecekse konuflur. Sohbet ortamlar nda baflka kimseye söz hakk tan madan, tüm konuflmay tek bafl na yapmaya çal flmaktan ise fliddetle sak n r. SAYFA Kafeinin Olumsuz Etkileri SAYFA Bunlar Biliyor Musunuz? Güncel Hadis Bilgisi slam Tarihi Sonsuz Nimetler Dünya Hayat Kuran Bilgisi Evrim Açmaz Ansiklopedisi Asr n Ifl Bediüzzaman Rakamlarla Yarat l fl Delilleri Dünyadan Yank lar Soru Cevap Bir Ayet Bir Aç klama LM ARAfiTIRMA -EYLÜL Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fatih Hikmet Müftüo lu, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Yönetim Adresi: Global Yay nc l k, Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: Fax: Abonelik Tel: Matbaa: Seçil Ofset, 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi, 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212) Bask Yeri ve Tarihi: stanbul, Da t c : DPP A.fi.

4 Ayetteki ifadeden de anlafl laca gibi Kuran okunurken susup dinlemek, yaln zca güzel bir davran fl flekli de il, ayn zamanda da Allah' n farz k ld bir tav rd r. Ayetin devam ndaki ifadeden de bu emre titizlik göstermenin müminlerin esirgenmesine vesile olaca anlafl lmaktad r. Kuran Allah' n sözüdür. Bu nedenle, Allah' n Zat na gösterilmesi gereken haflyet dolu sayg n n ayn flekilde Allah' n sözüne karfl da gösterilmesi gerekir. Bu sayg n n ilk aflamas ise Allah' n sözünü iflitti inde, susup o söze kulak vermektir. Kuran'a, Arapça olsun, Türkçe meali olsun ya da farkl bir dilde okundu unda ayn sayg n n gösterilmesi flartt r. Herkesin farkl ifllerle u raflt bir ortamda haber vermeden Allah' n ayetlerini okumak, insanlar n dalg nl kla istemeden bu ayetin hükmüne girmesine sebep olabilir. Bu nedenle, gerekli sayg ortam - n sa lamadan Allah' n kelam n okumak uygun bir tav r olmaz. Baz kifliler, herkesin baflka ifllerle u raflt ve kimsenin dinlemedi i halde arka planda, kasetten ya da radyodan sürekli Kuran okunmas önemli bir ibadet ve takva alameti olarak görürler. Oysaki Kuran derin bir sayg yla, her kelimesi can kula yla dinlenilmesi, ak lda tutulmas, üzerinde düflünülüp ö üt al nmas ve uyulmas gereken "üstün ve flerefli" bir sözdür. "Sizler insanlar mallar n zla memnun edemezsiniz, onlar güzel yüz ve güzel huyla hoflnut edersiniz." Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l slam mam Gazali, hya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. S tk Gülle, Huzur Yay nevi, stanbul 1998, s. 111 Timsah, 200 milyon y l önce yaflam fl olan bir canl d r ve fosil kay tlar bunu do rular. Günümüzde de ayn özelliklere sahip olarak varl n sürdürmekte ve evrimin iddialar n n yalan oldu unu kan tlamaktad r. 190 milyon y ll k timsah fosili ve günümüzdeki yaflayan örne i. 2 lmi Araflt rma, Eylül 2006

5 Robot bilimi ile u raflanlar n en s k karfl laflt klar sorunlardan biri dengedir. En son teknoloji ürünü donan ma sahip olarak yap lan robotlar bile yürürken dengelerini kaybedebilmektedir. 3 yafl ndaki bir bebe in çok rahatl kla yapabildi i "dengeyi yeniden kurma" özelli inden yoksun olan robotlar bu durumda ifllevsiz kalmaktad r. Nitekim NASA'n n Mars görevi için haz rlad bir robot, bu sorun yüzünden hiç kullan lamam flt r. Robotik uzmanlar bunun üzerine, denge sa lay c bir düzenek kurmak yerine dengesi hiç bozulmayan bir canl - y, y lanlardaki üstün yarat l fl taklit ederek soruna çözüm bulmaya çal flm fllard r. Y lanlar n vücutlar di er hayvanlar n yapamayaca flekilde, deliklere ve çatlaklara girebilecek flekilde yarat lm flt r. Omurgal lar gibi sert iskeletleri ve uzuvlar yoktur. Gövdelerinin çap n büyütüp küçültebilirler. Dallara sar labilir ve kayalar n üstünden geçebilirler. Y lanlar n bu özellikleri NASA Araflt rma Merkezi taraf ndan gelifltirilen ve "snakebot" ad verilen bir insans z uzay arac na ilham kayna- olmufltur. Tasarlanan bu y lan robotta, robotun hiçbir engele tak lmadan devaml denge halinde ilerlemesi hedeflenmifltir. 20. yüzy l n iletiflim mucizesi sayabilece imiz internet, birbirlerine bilgisayarla ba l say s z kullan c n n, kablolar yoluyla an nda haberleflmesine imkan sa layan bir sistemdir. Bilgisayar n zdan yollad n z mesaj flifrelendikten sonra, ayr bir dile çevrilerek karfl taraftaki al c n n bilgisayar na kablolar üzerinden elektrik yoluyla iletilir. Siz de dünyan n her yerinden gelen bu mesajlar tafl yan kablolarla, bulundu unuz yerden tüm bilgileri inceleyebilir, her birine hakim olabilir ve her birini yönlendirebilirsiniz. Beyniniz de vücudunuzun mm 2 lik k sm n kaplayan 100 milyardan fazla sinir hücresini, internet üzerinden sürekli iletiflim halindeki bilgisayarlar gibi kullan r. Ancak John Horgan n Bilimin Sonu adl kitab nda da ifade etti i gibi nternet gibi bir sistem bile beyinle karfl laflt r ld nda k yas edilmeyecek derecede önemsiz ve cüzidir. 1 Çünkü 100 milyardan fazla sinir hücresinin her biri kadar ba lant ya sahiptir. 2 Her saniye trilyonlarca elektrik sinyali nöronlar n aras nda saatte 400 km h zla ilerler; labirent benzeri karmafl k yollarda gezip dolafl r John Horgan, Bilimin Sonu, Gelenek Yay nc l k, stanbul, 2003, s ve 3- Dr. Sue Davidson, Ben Morgan, Human Body Revealed, Dorling Kindersley Ltd., 2002, s lmi Araflt rma, Eylül

6 Soyu Tükendi San lan Kemirgen Canl Bulundu Soyunun 11 milyon y l önce tükendi i san lan fareye benzeyen sincap büyüklü ündeki bir kemirgen türünün izine Güneydo u Asya da Laos ta rastland. Florida K y lar nda Yeni Mercan Yataklar Atlas Okyanusu'nda Key West ile Küba aras nda bin metre derinli e -günefl fl almayan bölgelere- yap lan dal fllarda, önemli bir mercan eko sistemi keflfedildi. Uzmanlar buradaki baz mercanlar n kanser ve Alzheimer gibi hastal klar n tedavisinde kullan labileceklerini belirttiler. Kurba a Zehirinden laç Brezilya da bir kabilenin kurba a zehiriyle iyileflti i, kurba a zehirinin kabile üyelerinde so uk alg nl, atefl, bafl ve kar n a r s gibi rahats zl klara iyi geldi i bildirildi. Brezilya hükümetinin, birçok hastal a iyi gelen kurba an n flifal zehiriyle ilgili araflt rmalara bafllad ve kurba a zehirinin alternatif t p alan nda kullan lmas n n amaçland kaydedildi. 4 lmi Araflt rma, Eylül 2006

7 Paslanmay Önleyen Bakteriler Araflt rmac lar özel bir bakteri türünün jöle haline getirilerek metal yüzeylere sürülmesi durumunda paslanmay önledi ini ortaya ç - kard. Metal yüzeylerine paslanmaya karfl çeflitli kimyasal kaplamalar n uyguland, ancak bu tip maddelerin çevreye ve kimi hallerde de insan sa l na zarar verdi i; bakteriyel jöleninse çevreye zararl kimyasallar n yerini alabilece i ifade edildi Milyon Y ll k Örümcek A Bilim adamlar spanya da flimdiye dek bilinen en eski örümcek a kal nt s n keflfettiler. San Just kentinde keflfedilen a n ipleri aras nda örümce in yakalad bir sinek, böcek ve ar bulundu. Dinozorlar n da yaflad 110 milyon y l önceki dönemden kalma a daki yemlerin de ilk günkü halleriyle durduklar belirtildi. Uzmanlar, örümce in a örüfl tarz n n bugünkü örümceklerinkiyle ayn oldu unu, 26 ipeksi ipin birlefliminden olufltu unu ve içinde bulundu- u kehribar tafl n n a ilk günkü gibi koruyabildi ini belirttiler Milyon Y ll k Fosil Bal kta Rekor Art fl Güney Afrika k y lar nda artan say da Coelecanth (koelakant) isimli fosil bal k yakalanmaya baflland. 400 milyon yafl ndaki bal n soyunun, 1938 y l nda ilk olarak Güney Afrika k y lar nda rastlanana kadar, tamamen tükendi i düflünülüyordu. Araflt rmac lar, bal kç lar n Tanzanya k y lar nda son alt ayda 19 Coelecanth tuttu unu, bunun flu ana kadar yakalanan en yüksek say oldu unu aç klad. Coelecanth cinsi bal klar, genellikle su kanyonlar n n yak nlar nda, 100 metreden daha derin noktalarda yafl yor. lmi Araflt rma, Eylül

8 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Darwinizm'in yalanlar - na göre, hayat bir mücadele ve savafl yeridir. Hayatta kalabilmek için bu savafltan galip çıkmak, yani kıyasıya savaflmak gerekir. nsanlık tarihinin bir çatıflmadan ibaret oldu unu ve geliflmenin savaflmakla mümkün oldu unu iddia eden komünizm ve faflizm, Darwinizm'in bu temelsiz iddialarından dayanak bulmufltur. Masum insanlar ac mas zca katleden, sorunlar n fliddete baflvurarak çözülebilece ini sanan, çat flman n kaç n lmaz oldu una inanan bölücü terör de Darwinist telkinlerle beslenmektedir. Darwinizm, bölücü terörün g das d r. Bu zehirli g da art r ld nda, yani Darwinist iddialar desteklenip gündemde tutuldu unda, bölücü terör güçlenip kuvvet kazan r. Bu g da kesildi inde, yani Darwinizm'in yalanlar iffla edilip bilimsel olarak geçersizli i gözler önüne serildi inde, bölücü terör de son bulur. Evrim teorisi, ortaya at ld ktan k sa bir süre sonra biyoloji ve paleontoloji gibi bilim dallar n n d fl na ç kar larak, insan iliflkilerinden tarihin yorumlanmas na, politikadan toplum hayat na kadar birçok alanda, belli çevreler taraf ndan, etkili hale getirilmifltir. Özellikle de Darwinizm'in 6 lmi Araflt rma, Eylül 2006

9 Darwinizm bölücü terörün g das d r. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. "do an n bir mücadele ve çat flma yeri oldu u" yalan toplumlara uyguland nda, - Hitler'in üstün rk oluflturma saplant s, - Marx' n " nsanl k tarihi s n f çat flmalar n n tarihidir." yan lg s, - Mao'nun milyonlarca insan, sözde bir tür hayvan gibi görüp ak l almaz vahfletler uygulamas, - Mussolini'nin "Savafl n tüm insan enerjisini en yüksek noktaya tafl d " iddias, - Kapitalizmin "güçlülerin zay flar n üzerine basarak daha da güçlenmelerini" öngörmesi, - Stalin'in zalim çal flma kamplar, - Üçüncü dünya ülkelerinin emperyalist ülkeler taraf ndan ac mas zca sömürülmeleri, insanl k d fl muamelelere maruz kalmalar, sözde bilimsel bir k l f kazanm flt r. lmi Araflt rma, Eylül

10 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Darwinizm, Vahfleti Kendince Meflrulaflt r r Komünizm ve faflizm insanlık düflmanıdır. Yakıp yıkmayı, insanlara korku, endifle, elem, dehflet yaflatmayı, kendi ülkesinin askerine, polisine saldırmayı, masumlar göz k rpmadan öldürmeyi emreder. Komünist ve faflist rejim ve örgütlere ortak bir psikoloji hakimdir: Bu sistemde, insani duygular, ac ma, insaf etme, vicdan gibi hisler tamamen yok edilir. nsan toplumlar, vahfli hayvanlar n yaflamak ve beslenmek için savaflt klar katliam arenalar na dönüfltürülür. Nas l vahfli bir hayvan, besin ve yerleflim yeri elde etmek için kendi türüyle k yas ya bir çat flmaya girerse, insanlar n da ayn flekilde "hayvanlar" gibi davranmalar öngörülür. Çünkü Darwin'in dogmas, onlara asl nda bir hayvan olduklar n ve hayvanlar nas l yaflam için mücadele ediyorlarsa kendilerinin de öyle davranmas gerekti ini ö retmektedir. P.J. Darlington, bir evrimci olarak, Evolution For Naturalists (Natüralistler çin Evrim) isimli kitab nda vahfletin, evrim teorisinin do al bir sonucu oldu una ve hatta bunun meflru görülmesi gerekti ine dair bat l inanc n flöyle itiraf eder: Birinci nokta bencillik ve vahflet içimizdeki do al bir fleydir, en uzak atam zdan bize miras kalm flt r O zaman vahflilik insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür. 1 Bir evrimcinin bu itiraf ndan da anlafl ld üzere, Darwin'in evrim teorisini yol gösterici olarak kabul eden ideolojilerin, di er insanlar hayvan olarak alg lamas, onlara hayvanlara uygun gördü ü muameleler göstermesi, onlara zulmetmesi kendilerince son derece do ald r. Çünkü bu kifli, Darwinist ideolojiyi benimseyerek, bir Yarat c m z oldu unu, kendisinin yeryüzünde bulunufl amac n ve ahirette dünyada yapt klar ndan dolay Allah' n huzurunda hesap verece ini unutur. Bunun sonucu olarak da Allah korkusu ortadan kalkan her insan gibi, yaln zca kendi ç karlar n düflünen bencil, ac mas z bir zalim, hatta gözü dönmüfl bir katil haline gelir. Komünizm, Darwinist Bir deolojidir Komünizmin fikir babalar Marx ve Engels, materyalist felsefeyi "diyalektik" ad verilen yeni bir yöntemle aç klamaya çal flt lar. Diyalektik, evrendeki tüm geliflmenin, çat flma sayesinde elde edildi i varsay m yd. Marx ve Engels, bu varsay ma dayanarak tüm dünya tarihini yorumlamaya girifltiler. Marx, insanl k tarihinin bir çat flmadan ibaret oldu unu, mevcut çat flman n iflçiler ve kapitalistler aras nda geçti ini ve yak nda iflçilerin ayaklan p komünist bir devrim yapacaklar n iddia ediyordu. Komünizmin iki kurucusunun en belirgin özellikleri ise, her materyalist gibi Allah inanc na büyük bir düflmanl k beslemeleriydi. Her ikisi de koyu birer ateist olan Marx ve Engels, dini inançlar n yok edilmesini komünizm aç - s ndan zorunlu görüyorlard. Ancak Marx' n ve Engels'in önemli bir eksikleri vard ; daha genifl bir kitleyi etkileri alt na alabilmek için ideolojilerine bilimsel bir görünüm vermeleri gerekiyordu. flte 20. yüzy lda yaflanan ac lara, kaosa, toplu k y mlara, kardefli kardefle k rd ran eylemlere ve bölücülü e imza atan tehlikeli ittifak, bu noktada ortaya ç kt. Darwin'in, Türlerin Kökeni adl kitab nda öne sürdü ü temel iddialar, Marx ve Engels'in arad klar aç klamalard. Darwin, canl lar n "yaflam mücadelesi" sonucunda, yani "diyalektik bir çat flma"yla ortaya ç kt klar n iddia ediyordu. 8 lmi Araflt rma, Eylül 2006

11 Dahas, yarat l fl inkar ederek dini inançlar reddediyordu. Bu, Marx ve Engels için bulunmaz bir f rsatt. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem tafl yordu ki, Engels, Darwin'in kitab yay nlan r yay nlanmaz Marx'a flöyle yazd : "fiu anda kitab n okumakta oldu um Darwin, tek kelimeyle muhteflem". 2 Marx ise 19 Aral k 1860 tarihinde Engels'e yazd cevab nda flöyle diyordu: "Bizim görüfllerimizin do al tarih temelini içeren kitap, iflte budur." 3 Marx, bir baflka sosyalist dostu Lasalle'a 16 Ocak 1861'de yazd mektupta ise, "Darwin'in yap t büyük bir yap tt r. Tarihteki s n f mücadelesinin do a bilimleri aç s ndan temelini oluflturuyor." 4 diyerek, evrim teorisinin komünizm için önemini aç kl yordu. Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en önemli eseri olan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermiflti. Kitab n Almanca bask s na el yaz s yla flöyle yazm flt : "Charles Darwin'e, gerçek bir hayran olan Karl Marx'tan". 5 Engels de, Darwin'e olan hayranl n farkl bir yerde flöyle ifade ediyordu: "Tabiat metafizik olarak de il, diyalektik olarak ifllemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in ad an lmal d r." 6 Engels, Darwin'i, Marx ile efl tutacak flekilde kendince övüyor ve "Darwin nas l organik do adaki evrim yasas n keflfettiyse, Marx da insano lunun tarihindeki evrim yasas n keflfetti" diyordu. 7 lmi Araflt rma, Eylül

12 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Marksizm-Darwinizm ba lant s bugün herkesçe kabul edilen çok aç k bir gerçektir. Karl Marx' n hayat n anlatan kitaplarda dahi bu ba lant mutlaka belirtilmektedir. Örne in, Karl Marx biyografisinde bu ba lant flöyle tarif edilir: Darwinizm, Marksist felsefeyi destekleyen, gerçekli ini kan tlayan ve gelifltiren bir dizi gerçe i takdim etti. Darwinist evrimci fikirlerin yay lmas, toplumda bir bütün olarak Marksist düflüncelerin emekçi halk taraf ndan kavran lmas için elveriflli zemin yaratt Marx, Engels ve Lenin, Darwin'in düflüncelerine büyük de er verdiler ve bunlar n tafl d büyük bilimsel öneme iflaret ettiler, böylelikle bu düflüncelerin yayg nlaflmas na h z kazand rd lar. 8 Darwinizm ile Marksizm aras ndaki bu güçlü ba, ça dafl evrimciler taraf ndan da vurgulan r. Evrim teorisinin ça m zdaki savunucular n n en tan nanlar ndan biri olan biyolog Douglas Futuyma, Evrim Biyolojisi adl kitab n n önsözünde "Marx' n insanl k tarihini aç klayan materyalist teorisi ile birlikte Darwin'in evrim teorisi materyalizm zemininde büyük bir aflamayd " diye yazarken bunu kasteder. 9 Rus Komünist Devrimi'nin Lenin ile birlikte iki büyük mimar ndan biri olan Leon Trotsky de "Darwin'in buluflu, tüm organik madde alan nda diyalekti in (diyalektik materyalizmin) en büyük zaferi oldu." yorumunu yapm flt r. 10 Kanl komünist diktatörlerden Stalin'in "Genç nesillerin zihinlerini yarat l fl düflüncesinden ar nd rmak için onlara tek birfleyi ö retmeliyiz: Darwinist ö retilerini." 11 sözleri, Çin'de on milyonlarca insan ac mas zca katlettiren, bir o kadar - n da açl a mahkum eden Mao'nun, "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayand r lm flt r." 12 itiraf, Darwinizm'in kan dökücü Marksist, Leninist, Maocu ideolojilerin ayakta durmas için ne kadar hayati oldu unun ispatlar ndand r. 10 lmi Araflt rma, Eylül 2006

13 Bölücü Terör Darwinist Telkinlerle Beslenmektedir Güneydo u'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin arkas nda Marksist- Leninist-komünist ideoloji bulunmaktad r. Bu ideolojinin temeli ise, yukar da delilleriyle sunuldu u gibi, Darwinizm'e dayal d r. Bölücü terör örgütü, terörist olarak yetifltirece i kiflilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm e itimi vermektedir. Darwinizm olmadan bölücü terörün hayat sahas bulmas olanaks zd r. Darwinizm'in insanlar n bilinçalt na afl lad " nsan, çat flan hayvand r" yalan n n bölücü terörün devam etmesinde son derece etkili oldu u aç kt r. Darwinizm insanlara kendi "dünya görüflünü" ve "yöntemini" tarif etmektedir. Bu sapk n dünya görüflünün ve yöntemin temel kavram ise, "kendinden olmayanla çat flmak"t r. Yaflam bir çat flma alan gibi gösteren Darwinist telkinler neticesinde bölücü militanlar, hiç düflünmeden adam öldürebilmekte, bebeklerin, yafll lar n, masumlar n canlar na k yabilmektedirler. Askerimizi, polisimizi katletmekte ve her türlü terör yöntemine baflvurmaktad rlar. Kendilerini ve di er insanlar, Allah' n yaratt, ruha, akla, vicdana ve anlay fla sahip varl klar olarak görmedikleri için, hayvan n hayvana yapt n, birbirlerine ve di er insanlara yapmaktad rlar. Bu belan n tam anlam yla son bulabilmesi ise, bu vahfletin temel dayanak noktas n n yani Darwinizm'in ortadan kald r lmas yla mümkündür. Bir yandan teröre her gün flehitler verirken, bir yandan da resmi olarak evrimi anlatmak büyük bir yanl flt r. Bu, terörün temel kayna n beslemek demektir. Darwinist yalanlar n gençlere anlat lmas son bulmad kça terörün önüne geçmek mümkün de ildir. Darwinist propagandan n ve ona s rt n dayam fl olan diyalektik materyalizmin tahrip edici etkisinin kalkmas için, yaklafl k 150 y ld r dünyay kana bulayan bu köhne teorinin geçersizli i, sahte yöntemleri ve aldatmacalar, modern bilimin fl nda ve bütün aç kl yla Türk gençli ine ö retilmelidir. lmi Araflt rma, Eylül

14 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Bir insan n terörist olabilmesi için, önce karfl s ndakinin insan olmad na, çat flman n sözde do an n kural oldu una, öldürmenin ve katletmenin sözde makul oldu una, hiç kimseye karfl sorumlu olmad na inanmas, yani Darwinist olmas gerekir. Y llarca fluursuz atomlar n biraraya gelerek canl l meydana getirdi i, kendisinin de bir madde y n hatta bir tür hayvan oldu u, çat flma olmadan ilerlemenin mümkün olmayaca aldatmacalar yla yetiflen bir insana, "sevgiden, hoflgörüden, merhametten, bar flsever" olmaktan bahsetmenin bir anlam yoktur. Ya da bu insan n "nas l olup da ac mas zca masumlar katledebildi ini" sorgulamak bir sonuç vermez. Bu insandan, baflkalar na sayg göstermesini, kanunlara uymas n, devletine itaat etmesini beklemek de anlams zd r. Bu çerçevedeki bir e itimle, birlik ve beraberli imizi tehdit eden ideolojilerin hayat damarlar kesilmifl olacakt r. Ne var ki, milletimizi Darwinist yalanlara karfl uyarmak ve bu aldatmacan n tahrip edici etkisini bertaraf etmek için yap lan faaliyetler y llard r materyalist çevrelerin hedefi olmufllard r. lmi mücadeleye, ilmi cevap verilmesi gerekir. Ancak materyalist çevreler sahip olduklar bas n yay n organlar n, psikolojik savafl n sald r arac olarak kullanmakta, evrim teorisinin çöküflü hakk nda bilimsel yay nlara hakaret ve karalama yöntemiyle karfl l k vermeye kalk flmaktad rlar. Bilindi i gibi materyalist çevreler, kendilerine aylard r ça r yap lmas na ra men tek bir ara fosil ortaya koyamam fllar, Türkiye'nin dört bir yan nda sürdürülmekte olan Yarat l fl Sergileri karfl s nda bütünüyle sessizli e gömülmüfllerdir. Komünist bölücü terör Darwinizm den kaynaklan r. Bir yandan teröre her gün flehitler verirken bir yandan da resmi olarak evrimi anlatmak yanl flt r. Bu, terörün temel kayna n beslemek demektir. Darwinist yalanlar n gençlere anlat lmas son bulmad kça terörün önüne geçmek mümkün de ildir. 12 lmi Araflt rma, Eylül 2006

15 Terör, Bölücü Örgütlerin Vazgeçilmez Bir Yöntemidir Terör, temeli Darwinizm'e dayanan bölücü ideolojilerin hedefe ulaflmak için kulland klar en önemli yöntemdir. Komünist liderler terörü vazgeçilmez bir silah olarak taraftarlar na tavsiye etmifllerdir. Bölücü terör örgütlerinin bütün yöntemleri komünist ideolog ve liderlerin tavsiyeleri do rultusundad r. Bu liderlerden Lenin'in terör talimatlar oldukça çarp c d r: Polisleri, askerleri, devlet memurlar n öldürmek, devlet kurumlar nda yang nlar ç karmak... Devletin hazinelerinden paralar almak... Devrimci komünist güçler yenilmez silahl bir güç olarak ortaya ç kmal, insanlar öldürerek, bombalayarak, binalar havaya uçurarak korku yaymak ve bu flekilde toplum üzerinde komünist diktatörlü ünü teflkil etmek, iktidara ulaflmam z n en önemli unsurlar ndand r. 17 Komünizm ve Faflizm'in Dayanak Noktas Ayn d r: Darwinizm Yukar da birkaç örne ini verdi imiz komünist liderlerin ifadeleri, Darwinizm'in komünizm için tafl d önemin delillerindendir. Ayn flekilde faflist liderlerin aç klamalar da, Darwinizm'in faflizm için ne kadar hayati oldu unu gözler önüne sermektedir. Faflist lider Adolf Hitler, ünlü kitab Kavgam'da, sözde "Ari rk n do a taraf ndan üstün k l nd n " iddia etmifl 18, bu kitab n ismini seçerken de Darwin'in "yaflam kavgas " fikrinden esinlenmifltir. 19 Hitler, 1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek rk n düflük rklar idare etti i, bunun do ada görülen ve tek mant kl hak oldu u" fleklindeki Darwinist görüflü dile getirmifltir. Ünlü evrimci Stephen Jay Gould'un "Almanya'da Darwinizm'in bir savafl nedeni haline geldi i" fleklindeki tespiti ise oldukça önemlidir. 20 Hitler'in en büyük müttefiki olan Benito Mussolini ise 1935'te bafllatt Etiyopya iflgalini Darwin'in rkç görüfllerine ve yaflam mücadelesi kavram - na dayand racak, ngiliz mparatorlu u'nun za- lmi Araflt rma, Eylül

16 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU y flamas n n nedeni olarak "Evrimin en önemli itici gücü olan savafltan kaçmaya çal flmas " yorumunu yapacak kadar koyu bir Darwinistti. 21 Mussolini, bir dönem editörlü ünü yapt S n f Çat flmas isimli derginin ilk say s nda Marx ve Darwin'den, "Geçmifl yüzy l n en büyük iki düflünürü" diye söz etmifl ve Darwinizm'e övgüler ya d rm flt r. 22 Görüldü ü gibi komünizm ve faflizm, ayn materyalist temellerde buluflan ve ayn odaklar n icat etti i sapk n ideolojilerdir. Bu insanl k d fl ideolojilere taraftar toplamak için ilk yap lan, " nsan n, do an n ve tesadüflerin ürünü olan bir tür hayvan oldu u" yönündeki Darwinist yalanlar toplumlara benimsetmektir. Darwinist e itim uygulayan toplumlarda bireylerin bir bölümü, manevi ve milli de- erlerden uzak kalm fl ve materyalist safsatalar n telkinlerine kendilerini kapt rm fl durumdad r. Böyle toplumlarda vefan n, sadakatin, flefkatin ve fedakarl n hiçbir önemi yoktur. Gençler kendilerine verilen e itimin bir sonucu olarak, bu dünyada tesadüfler sonucu var olduklar, bir gün yok olup gidecekleri zann na kap lm fllar; birbirinden tehlikeli ve y k c fikirlerin, sapk n ak mlar n ve ideolojilerin peflinden gidebilecek hale gelmifllerdir. Bu kifliler için art k, din, aile, millet, bayrak gibi kutsal kavramlar birfley ifade etmemektedir. Dahas bunlar için insan hayat da de ersizleflmekte, rahatl kla insan can na k yabilmekte, öldürdükleri kiflilerin sözde birer hayvan olduklar n düflündükleri için de vicdani bir rahats zl k hissetmemektedirler. Darwinizm Emperyalizmin de Silah d r Darwinizm, dünya emperyalizminin kulland bir silaht r. Emperyalist ülkeler, iflgal etmek ve boyunduruk alt na almak istedikleri ülkelerde "5. kol faaliyeti" olarak manevi gücü k rmaya çabalarlar. Bu faaliyette Darwinizm baflrolü oynar. Çünkü Darwinist ö retileri benimseyen toplumlar, emperyalist devletlerin kolayca hakimiyetine girerler. 14 lmi Araflt rma, Eylül 2006

17 Türk Düflmanl n n Temeli Darwinizm'dir Darwin, insanlar n maymun benzeri canl lardan evrimleflti ini ileri sürerken, insan rklar n n evrimin çeflitli basamaklar nda yer ald klar n, Avrupal rklar n "ileri" rklar oldu unu savunmufl, di er pek çok rk ise "maymunsu özellikler tafl d klar " iddias nda bulunarak afla lam flt r. Darwin'in kendince afla rk olarak tan mlad klar aras nda Yüce Türk Milleti de bulunmaktad r. Darwin, W. Graham'a yazd mektubunda bu rkç düflüncesini flöyle ifade etmifltir: Do al seleksiyona dayal kavgan n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti inizden daha fazla yarar sa lad n ve sa lamakta oldu unu ispatlayabilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy l önce Avrupa, TÜRKLER taraf ndan iflgal edildi inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk alt nda kalm flt, ama art k bugün Avrupa'n n TÜRKLER taraf ndan iflgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa rklar olarak bilinen medeni rklar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI I- NA karfl galip gelmifllerdir. Dünyan n çok da uzak olmayan bir gelece ine bakt mda, BU TÜR AfiA- I IRKLARIN ÇO UNUN MEDEN LEfiM fi YÜK- SEK IRKLAR TARAFINDAN EL M NE ED LECE N (YOK ED LECE N ) GÖRÜYORUM. 23 Darwin'in bu tür hezeyanlar n n Avrupa'da uzun süredir devam eden Türk düflmanl n n temeli oldu u bilinen bir gerçektir. Çeflitli Bat l ülkelerdeki neo-nazi ve faflist gruplar, Türklere karfl yürüttükleri karalama kampanyalar nda hala Darwin'in bu hezeyanlar na at fta bulunmaktad rlar. Internet'teki çeflitli neo-nazi sitelerinde, Darwin'in "Ari rk n üstünlü ü" hakk ndaki sözlerinin yan nda Türk Milleti hakk ndaki iftiralar da yer almaktad r. Almanya'daki Türk soydafllar m z ac mas zca katleden, evlerini kundaklayan, iflyerlerini ya malayan "dazlak"lar, Darwin'in ak l ve bilim d fl görüfllerinden güç bulmaya devam etmektedirler. Osmanl, son döneminde okullara sokulan Darwinist fikirler neticesinde kimli ini kaybetmifltir. Toplumu birarada tutan manevi de erlerden yoksun bir yönetici kadrosuyla da çöküfle gitmifltir. Emperyalistler Darwinist ö retileri, "toplumlar kamplara ay r p çarp flt rmak" için kullan rlar. Dünyan n pek çok ülkesindeki faflist-komünist kamplaflmalar, "çat flman n do an n sözde bir yasas oldu unu" iddia eden Darwinist telkinlerin ürünüdür. Bu telkinler, geliflme ve ilerlemenin flart ym fl gibi gösterilmektedir. Milyonlarca insan n hayat na mal olan Darwinizm'in "yaflam n sözde bir mücadele alan " oldu u, "ilerlemenin çat flmayla" gerçekleflece i yalanlar, emperyalizmi de güçlendirmektedir. Darwinist yöntemlerle maneviyattan uzaklaflt r larak kutuplara ayr lan ve güçsüz hale getirilen Müslüman ülkelerin, emperyalist güçlerin güdümüne girmeleri de kaç n lmazd r. Nitekim Sovyetler Birli i döneminde Müslüman Türk devletlerinin uzun y llar Darwinistkomünist esaretin alt nda kald - gerçe i de unutulmamal d r. Emperyalizm, komünizm ve faflizmin görünmez gizli gücü masonlar ise, ideolojilerini destekleyen Darwinizm'i kendi yay nlar nda flöyle savunurlar: Bugün art k en uygar ülkelerden en geri kalm fllar na kadar tek geçerli bilimsel kuram Darwin'in ve onun yolunu izleyenlerinkidir. 24 lmi Araflt rma, Eylül

18 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Türk Milleti Evrim Teorisine Karfl Net Tavr n Koymufltur! Bir k s m renkli bas n, ümitsiz ve zavall ca bir gayretle Türk halk n kand rmak için var gücüyle u raflmaktad r. Zeki Türk Milleti ise bu ucuz aldatmacalara sadece gülmektedir. Art k gerçekler gün gibi ortaya ç km flt r. Türkiye'de evrim aldatmacas n n geçit bulmas, Allah' n izniyle, imkans zd r. Harun Yahya'n n evrim teorisini çürüten eserleri 1980'li y llar n ortalar ndan bu yana ülkemizin her yerinde yayg nlaflm fl, bu eserlerden yararlan larak haz rlanan belgesel filmler, ses kasetleri, süreli yay nlar, makaleler, haberler ve say s 2000'i aflan konferanslarla halk m z evrim aldatmacas na karfl bilinçlenmifltir. Öyle ki, ABD'deki Michigan State Üniversitesi'nin 34 ülkede yapt araflt rmaya göre Türkiye, evrim teorisinin geçersiz oldu unu düflünenlerin ezici ço unlu a ulaflt tek ülke haline gelmifltir. Science dergisinde yer alan ve y llar aras ndaki dönemi kapsayan bu araflt rma, Türkiye'de sürdürülen ilmi çal flmalar n ne kadar etkili oldu unu ve Türk Milleti'nin di er milletlerden fark n ortaya koyan bilimsel bir ispat niteli indedir. Toplam sayfa ve resimden oluflan Harun Yahya Külliyat içinde yer alan ve yaklafl k sayfa ve renkli resimden oluflan evrim aldatmacas n iffla eden kitaplar, teorinin geçersizli ini ispat etmifl ve Darwinizm'e karfl kazan lan bu zafere, Allah' n izniyle, vesile olmufltur. KAYNAKLAR: 1 P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, s Marx ve Engels, Mektuplar, s Marx Engels, Mektuplar, cilt 2, s Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), ss Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yay nlar, 1990, s.85 7 Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 1959, s Karl Marx Biyografi, Öncü Yay nevi, s Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, s Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, Kent Hovind, The False Religion of Evolution 12 K. Menhert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt 13 Marx Engels Mektuplar, cilt 2, s Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Radio talk given in an Open University course on Darwin to Einstein: Historical Studies on Science and Belief, Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, s Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakk nda, Homizuri G.P., Moskova, L.H. Gann, Adolf Hitler, The Complete Totalitarian, The Intercollagiate Review, Sonbahar 1985, s Ben Macintyre, Forgotten Fatherland, s Paul Humber, Hitler's Evolution vs Christian Resistance 21 Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, s Denis Mack Smith, Mussolini, s Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, New York:D. Appleton and Company, s Mimar Sinan Dergisi, Say 80, s lmi Araflt rma, Eylül 2006

19 Darwinizm'in Y k lmas yla nsanl k Huzura ve Güvenli e Kavuflacakt r Gençlerini Darwinist ve materyalist ideolojiyle yetifltiren baz milletler, 150 y ld r komünist, faflist veya neo-nazi diye bilinen sald rgan ve ac mas z insanlar üretmektedirler. Sonra da kendi ürettikleri bu suç makinelerinin kan dökmesini, devletine ve milletine düflman olmas n engelleyememektedirler. Bu ülkelerin en büyük hatas, önce Darwinist e itimle bu suç makinelerini üretmek, sonra da bunlar dizginlemek için çaresizce yollar aramakt r. Oysa yap lmas gereken aç kt r: Darwinizm ilmi mücadeleyle fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ruh sahibi, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. Zararl ideolojilerin kökeni olan Darwinizm'in fikren çökertilmesiyle, ortada sadece tek bir gerçek kalacakt r. O da, tüm insanlar ve kainat Allah' n yaratt gerçe idir. Bunu anlayan insanlar, samimi olarak din ahlak na yöneleceklerdir. nsanlar n din ahlak na yönelmesiyle, yeryüzündeki ac lar, s k nt lar, katliamlar, belalar, adaletsizlikler, yoksulluklar gidecek, ayd nl k, ferahl k, zenginlik, bolluk, bereket gelecektir. Bunun içinse bat l olan, insanl a zarar getiren her fikrin, hak olan, insanl a güzellik getirecek olan fikirle çürütülmesi ve ma lup edilmesi gerekir. Tafla karfl l k tafl atmak, yumru a karfl yumrukla cevap vermek, sald rgana karfl sald rgan olmak çözüm de ildir. Çözüm, bunlar yapanlar n fikirlerini çökertmek ve yerine koymalar gereken tek do ruyu sab rla ve güzellikle onlara anlatmakt r. Çat flmalar n, anarflinin, terörün, ayaklanmalar n, kargaflan n, zulmün, vahfletin, ac mas zl n, mazlumlar ezmenin hayat n kaç n lmaz gerçekleri oldu unu düflünenler yan lmaktad rlar. nsanlar aras nda do al olan, bar fl n, huzurun, güvenli in, kardeflli in, dostlu un, samimiyetin, hoflgörünün, sevecenli in, flefkatin, anlay fl n, hürmetin hakim oldu u ortamlard r. Bu da ancak Darwinizm'in fikren ortadan kald r lmas ve din ahlak n n hakim olmas yla sa lanabilir. lmi Araflt rma, Eylül

20 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Evrim Teorisi Nas l Çöktü? Modern bilim, 1859 y l nda Charles Darwin'in ilkel denecek kadar yetersiz teknik olanaklar ve yo un bir hayal gücüyle ortaya att teorisini çürütmüfltür. Teorinin ortaya at ld günden bugüne kadar geçen yaklafl k 150 y lda yap lan kaz larda 250 bin türe ait yaklafl k 100 milyon fosil ç kar lmas na ra men, bunlardan bir teki bile Darwin'in iddialar n desteklememifltir. Darwin'in teorisinin ispat için mutlaka mevcut olmas gerekti ini belirtti i ara canl lara ait fosiller hiçbir zaman bulunamam flt r. Çünkü böyle canl lar gerçekte hiçbir zaman var olmam fllard r. Kar ncalardan a açlara, yarasalardan köpek bal klar na kadar çok çeflitli türlere ait milyonlarca y ll k fosiller mevcuttur ve bunlar, canl lar n evrim geçirmediklerini net olarak ispat eden somut delillerdir. Darwin'den çok sonra ortaya ç kan moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik gibi çok say da bilim dal, canl l n tesadüfen meydana gelemeyece ini ve canl lar n birbirlerinden evrimleflmelerinin söz konusu olmad - n ortaya koymufltur. Bilim, yaflam n kökeninde astronomik miktarlarda bilgi bulundu unu, DNA'n n adeta harf harf yaz lm fl ciltler dolusu ansiklopediye benzedi ini, hücrenin "moleküler makineler"den meydana geldi ini keflfetmifltir. Bunlar n tesadüflerle ve yavafl yavafl geliflerek meydana gelemeyece i ispat edilmifltir. Biyomatematik alan nda yap lan hesaplamalar, yaflam n bu kompleks yap s - n n tesadüflerle meydana gelme ihtimalinin "0" (s f r) oldu unu kan tlam flt r. Tek bir proteinin bile tesadüflerle ortaya ç kma ihtimalini 10 üzeri 950'de 1 olarak hesaplayan matematikçiler, Darwinizm'e en büyük darbelerden birini vurmufllard r. Darwin'in bir evrim mekanizmas olarak tan tt do al seleksiyon kavram - n n, evrim iddialar yla hiçbir ilgisi olmad, evrimlefltirme gibi bir etkisinin bulunmad anlafl lm flt r. Uzun y llar denizden karaya geçifl hikayesi için delil olarak gösterilen Coelecanth isimli canl n n günümüzde de yaflamakta olan normal bir bal k oldu u görülmüfl, kufllar n atas olarak tan t lan Archæopteryx in bir ara canl olmay p, soyu tükenmifl bir kufl oldu u ispat edilmifl, At Serisi diye tan t lan fosillerin gerçekte atlarla hiçbir ilgisi olmad, farkl dönem ve co rafyalarda yaflay p soyu tükenmifl canl - lara ait oldu u ispat edilmifl, insan n atas olarak gösterilen bir avuç kafatas n n ve kemik parçalar n n gerçekte "ya soyu tükenmifl maymunlara ya da normal insanlara" ait oldu u kan tlanm fl, canl lar n baflka canl lara dönüflmesi için temel mekanizma olarak tan t - lan mutasyonlar n canl lar üzerindeki etkisinin "tahrip veya ölüm" oldu u, de il evrimlefltirmek sa lam canl lar bile yok edici bir fonksiyonu olaca anlafl lm flt r. Burada say lanlar gibi pek çok gerçek sebebiyle evrim teorisi çökmüfltür. 18 lmi Araflt rma, Eylül 2006

21 nsan yaflad her an Allah' n kendisi için yaratm fl oldu u yüzlerce nimet ve güzellikle karfl lafl r; soludu u temiz hava, her biri birbirinden farkl ve etkileyici güzellikteki do a manzaralar, hayvanlardaki eflsiz güzellikler ve birbirinden ihtiflaml bitkiler, çiçekler ve insan güzelli i ruhta derin etkiler b rak r. Ama dünya hayat ndaki tüm bu güzelliklere dair bilinmesi gereken çok önemli bir gerçek vard r; Rabbimiz'in bildirdi i gibi, "... Dünya hayat, aldat c metadan baflka bir fley de ildir." (Al-i mran Suresi, 185) Dünya hayat n n aldat c l, onun geçicili- inden, bir gün mutlaka yok olacak olmas ndan kaynaklanmaktad r. Kuran' n "O, amel (davran flve eylem) bak m ndan hanginizin daha iyi (ve güzel) olaca n denemek için ölümü ve hayat yaratt..." (Mülk Suresi, 2) ayetiyle hat rlat ld gibi, Allah yeryüzünü ve dünya nimetlerini insanlardan hangilerinin salih davran fllarda bulunacaklar n n denenmesi için yaratm flt r. nsan burada çok k sa bir süre kalacak ve dünya nimetlerinden ancak s n rl bir süre için faydalanabilecektir. nsan n gerçek hayat n yaflayaca yer ise ahirettir. Allah Kuran'da ahiretin insanlar n "as l hayat " oldu unu flöyle bildirmifltir: Bu dünya hayat, yaln zca bir oyun ve '(e lence türünden) tutkulu bir oyalanmad r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as l hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi,64) Dolay s yla insan n çok k sa olan dünya hayat n kendisine amaç edinip geçici dünya nimetlerinin h rs yla hareket etmesi büyük bir aldan flt r. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i flerifinde as l hayat olan cennet ile dünya aras ndaki fark flöyle bir örnek ile aç klam flt r: Peygamberimiz (sav)'in bildirdi i gibi bu dünyadaki nimetler cennet nimetlerinin ancak çok küçük bir örne i olabilir. Dünya hayat n n nimetleri ne kadar güzel, etkileyici ve kal c görünse de, insan bunlar n ard nda gizlenen önemli gerçe i hiçbir zaman unutmamal d r. Yaln zca bir aldan fltan ibaret olan bu dünyan n sahte süslerine kap lman n, onlara karfl karfl tutkulu bir sevgi duyman n kendisini hem dünyada hem de ahirette hüsrana sürükleyebilece ini bilmeli, her an n yaln zca Allah' n r zas n kazanmay amaç edinerek ve dünya süslerine de gere i kadar de er vererek geçirmelidir. lmi Araflt rma, Eylül

22 LM ARAfiTIRMA / GÜNCEL Taksim Sergisi 8-9 Temmuz tarihleri aras nda Taksim Metrosu sergi salonunda Yaflayan Fosiller sergisi düzenlendi. 15 bine yak n kifli taraf ndan ziyaret edilen sergide kufl, sincap ve kaplumba a fosillerinin yan nda canl örnekleri de sergilendi. Ayr ca sergilenen kurutulmufl günümüz canl lar da ziyaretçiler taraf ndan büyük ilgi ile karfl land. Görevliler hem kurutulmufl canl lar hakk nda hem de di er fosiller hakk nda ziyaretçilere önemli ve flafl rt c bilgiler aktard. Sergi için özel haz rlanan tan t m filmi ise halk n yo un be enisini kazand. Fosiller hakk nda genel bilgi veren tan t m filmi ayn zamanda fosiller ile yaflayan canl lar n beraber göstererek milyonlarca y ld r hiçbir de iflim geçirmediklerini görsel olarak ziyaretçilere gösterdi. Sergiyi ziyarete gelen halk m z; çeflitli illerde sergileri gördüklerini, konu hakk nda gerek bas ndan gerekse internetten bilgi sahibi olduklar n ve sitesini de düzenli olarak takip ettiklerini belirttiler. 20 lmi Araflt rma, Eylül 2006

23 Fatih Sergisi Sergi 31 May s 8 Haziran tarihleri aras nda Yarat l fl Müzesi bafll alt nda gerçeklefltirildi. 3 katl mekanda fl kl panolarla haz rlanan müzede, müzeyi ücretsiz gezebilen halk m z n yaklafl k 1 saat boyunca fosilleri tek tek inceledi i, afiflleri teker teker okudu u ve görevlilerle uzun bilgi al flveriflinde bulunduklar dikkat çekti! lmi Araflt rma, Eylül

24 LM ARAfiTIRMA / NCELEME Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. Kuran'daki pek çok ayetle bu insanlar n Allah' n varl n bildikleri halde düflünmedikleri ve gerçekleri kavrayamad klar haber verilmifltir: Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yaratt, Günefl'i ve Ay' kim emre amade k ld?" diye soracak olursan, flüphesiz: "Allah" diyecekler. fiu halde nas l oluyor da çevriliyorlar? (Ankebut Suresi, 61) Söz konusu insanlar n Allah' n varl n, herfleyin Yarat c s oldu unu bildikleri halde böyle sapmalar n n nedeni ise, dünyaya karfl duyduklar fliddetli tutkudur. Bu tutku sebebiyle fark na vard klar gerçekleri göz ard eder ve kendilerini çeflitli bahanelerle kand r rlar. E er bu konu hakk nda samimi bir biçimde düflünecek olurlarsa, etraflar ndaki düzeni mükemmel bir flekilde yaratan Allah'a kulluk etmeleri gerekece ini anlayacaklard r. Ancak onlar bundan kaçar ve sadece kendi nefislerinin istedi i gibi yaflarlar. E er Allah'a samimi flekilde iman edecek olurlarsa, ahiretin varl n da kavrayacaklar n ve ahiret için ciddi bir haz rl k yapmalar gerekece ini bilirler. Böyle insanlar n bu noktada s nd yöntem, düflünmemek ve vicdanlar n rahatlatacak bahaneler bularak aç kça gördükleri bu gerçekten kaçmaya çal flmakt r. Bu sapk n inan fllardan birkaç tanesini flu flekilde s ralayabiliriz: 22 lmi Araflt rma, Eylül 2006

25 badetleri sadece yafll l kta uygulaman n yeterli olaca na inanma badetleri yerine getirmekten kaç nan kimseler, "henüz din ahlak na uygun yaflamak için çok erken oldu u, yap nca tam yapmak gerekti i, bunun içinse daha çok genç olduklar " gibi bozuk bir mant k gelifltirebilirler. Bu kimseler vicdanlar n rahatlatmak için kendilerine "bir gün din ahlak n n gereklerini mutlaka uygulayacaklar " telkinini yaparlar. Oysa ölüm her an bu kifliyi bulabilir ve insan n ibadetlerini yerine getirmeye vakti kalmayabilir. Ayr ca ömrünün belli bir bölümünün de il tamam n n hesab n verecektir. Dolay s yla bu konuda bir erteleme kesinlikle söz konusu olmamal d r. Peygamberimiz (sav) ahiret için yap lacak haz rl klar n ertelenmemesi konusunda bir hadis-i flerifte flöyle buyurmufltur: "Nas l olsa ba fllan r z" düflüncesi bnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu. "Akflama erdin mi, sabah bekleme, sabaha erdin mi akflam bekleme. Sa l kl oldu un s rada hastal k halin için haz rl k yap. Hayatta iken de ölüm için haz rl k yap." (Kütübi Sitte / Fas l: Emel ve Ecel Bölümü / Ravi: bni Ömer) Din ahlak n yaflamamak için gelifltirilen sapk n inançlardan biri de, her ne kadar kusur ve hata ifllemifl olurlarsa olsunlar, baz insanlar n, k yamet günü ba fllanacaklar n düflünmeleridir. Rabbimiz olan Allah sonsuz ba fllay c d r ancak bu, kusur iflleyen ve bunun bilincine vard nda da hemen vazgeçen ve bunu devam ettirmeyen insanlar için geçerlidir. Ayetlerde flöyle buyrulur: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmifl olarak Allah'a döner. (Furkan Suresi, 71) Allah' n (kabulünü) üzerine ald tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanlar n, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). flte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi oland r. (Nisa Suresi, 17) lmi Araflt rma, Eylül

26 LM ARAfiTIRMA / NCELEME Ço unlu un do ru yolda oldu una inanma Kimi insanlar "Bu kadar çok kifli böyle düflündü üne ve böyle yaflad na göre bir bildikleri vard r" ya da "yanl fl olsa bu kadar insan bu fikrin peflinden gider mi?" gibi yanl fl mant klarla din ahlak n yaflamamak için kendilerini kand r rlar. Oysa ki ço unluk taraf ndan uygulanmas, yap lan bir fleyin meflru oldu unu göstermez. Ayette bu s r müminlere haber verilmifl ve körü körüne ço unlu un peflinden gitmemeleri konusunda uyar lm fllard r: Yeryüzünde olanlar n ço unlu una uyacak olursan, seni Allah' n yolundan flafl rt psapt r rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle' yalan söylerler. (Enam Suresi, 116) Cehenneme belirli say da insan n girece ini zannetme Baz insanlar cehennemin dar ve k s tl bir mekan oldu unu ve buraya ancak belirli say da insan n s abilece ini san rlar. Oysa Kuran'da bize cehennemin s - n rl bir mekan olmad, aksine inkar edenlerin say s ne kadar çok olursa olsun, hepsini alacak ve hatta daha fazlas n dahi soracak kadar genifl bir yer oldu u aç klanm flt r: O gün cehenneme diyece iz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlas var m?" diyecek. (Kaf Suresi, 30) man etmek için mucize görmeleri gerekti ine inanma Kimi insanlar n din hakk nda gelifltirdikleri sapk n inançlardan biri de, iman etmek için do aüstü bir olay görmeleri gerekti ini düflünmeleridir. Asl nda bu kimseler Allah' n apaç k varl n inkar edebilmek için bahane aramaktad rlar. Kuran'da onlar n bu taleplerinin samimiyetsiz oldu u flöyle haber verilmifltir: Olanca yeminleriyle, e er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklar na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Kat ndad r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar n n fluurunda de il misiniz?" (En'am Suresi, 109) 24 lmi Araflt rma, Eylül 2006

27 Kendini cennete lay k zannetme En çok kullan lan "vicdan rahatlatma" bahanelerinden biri, "kalp temizli- inin yeterli olaca " aç klamas d r. Kimi insanlar din ahlak n yaflamad klar halde, kalplerindeki iyi niyet sebebiyle kendilerinin cennete lay k olduklar na inan rlar. Kendilerince iyi insanlard r ve kimseye bir zararlar yoktur. Kuran'da onlar n bu sapk n inançlar flöyle ifade edilmifltir: Oysa ona dokunan bir zarardan sonra taraf m zdan bir rahmet tadd rsak, mutlaka: "Bu benim (hakk m)d r. Ve ben k yametsaatinin kopaca n da sanm yorum; e er Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O'nun Kat nda benim için daha güzel olan vard r." der. Ama andolsun Biz, o kafirlere yapt klar n haber verece iz ve andolsun onlara, en kaba bir azabtan tadd raca z. (Fussilet Suresi, 50) SONUÇ Kullar na karfl sonsuz rahmet sahibi olan Yüce Allah n varl n inkar edip, nefsani isteklerine uyarak, birtak m sapk n inançlar ve bahaneler gelifltiren insanlar, ba fllanma dilemedikleri takdirde, bu dünyada mutlulu u yakalayamad klar gibi ahirette de sonsuz bir azabla karfl laflabileceklerini unutmamal d rlar. Kuran ahlak n ö rendikten sonra Allah' n davetine uyup samimi bir tevbe ile tevbe eden ve Kuran'a tabi olanlar ise, hem dünya hayat nda hem de ahirette -Allah' n izniylekurtulufla ereceklerdir: Rableri Kat nda dileyecekleri herfley onlar nd r. flte bu, ihsanda bulunanlar n ödülüdür. Çünkü Allah, onlar n (dünyada) yapt klar n n en kötüsünü temizleyip-giderecek ve yapt klar n n en güzeliyle ecirlerini verecektir. (Zümer Suresi, 34-35) lmi Araflt rma, Eylül

28 MESC D- DIRAR: M edine'de münaf klar, slâmiyet'in aleyhindeki faaliyetlerini aç kça yapamad klar için gizli bir toplanma yerine ihtiyaç duyuyorlard. Münaf klar, 630 senesinde Medine'de Kubâ Mescidi'ne yak n bir yerde sözde bir mescit infla ettiler. Bundan sonra Hz. Peygamber (sav)'e kendi bölgelerinde namaz cemaatle k labilmek üzere bir mescit infla ettiklerini belirterek, mescitlerine gelip namaz k ld rmas n istediler. Bu s rada Hz. Peygamber (sav), yolculu a ç kmak üzere idi. Bu sebeple kendisine müracaat edenlere, ancak döndükten sonra mescitlerine gelebilece ini belirtti. Hz. Peygamber (sav), yolculuktan dönerken Tevbe Suresinin ayetleri vahiy oldu. Bu ayetlerde söz konusu mescidin gerçekte ne gibi kötü amaçlarla yap ld, münaf klar n bu amaçlar n gizlemek için yemin ettikleri, buna ra men yalanc olduklar belirtilerek flöyle buyruluyordu: Zarar vermek, inkâr (pekifltirmek), mü'minlerin aras n ay rmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karfl savaflan gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten baflka bir fley istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onlar n flüphesiz yalanc olduklar na flahidlik etmektedir. Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve di er ifllere) durmana daha uygundur. Onda, ar nmay içten-arzulayan adamlar vard r. Allah ar nanlar sever. (Tevbe Suresi, ) Hz. Peygamber (sav.), Medine'ye dönünce, Rabbimiz'in kendisini gerçek mahiyeti konusunda bilgilendirdi i D - râr mescidini ortadan kald rd GAYB NE DEMEKT R? Duyular n ve insan bilgisinin uzanamad, gözden gizli olan her fley. Kuran'da Allah' n var olduklar n bildirdi i, ama anlamlar n gerçek manada bilemedi imiz yerler ve varl klar. Geçmifle ait bilgi ve haber. Görünmez alem. Vahy, ilahi haber. 1 ASHAB NE DEMEKT R? Ashab, Peygamber Efendimiz (sav)'e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimseler anlam na gelmektedir. 1. Kuran- Kerim ve Türkçe Anlam (Meal ve Sözlük), Ali Bulaç 26 lmi Araflt rma, Eylül 2006

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı