Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22"

Transkript

1

2

3 KAPAK KONUSU Komünist Bölücü Terörün Kayna Darwinizm dir Darwinizm bölücü terörün g das d r. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. SAYFA 6 Harut ve Marut K ssas Kuran da bildirildi i üzere Hz. Süleyman n yaflad dönemde sihre ra bet eden ve bunu kötü amaçlar için kullanan baz insanlar bulunmaktayd. Bu olay n bildirildi i k ssa, günümüzde tüm insanlar n sihir gibi sapk nl klardan titizlikle sak nmalar için önemli bir yol göstericidir. SAYFA 30 Uzaydan Bedenimize: Karbon un Hayati Önemi Arabalar m z n egzozlar, evlerimizin bacalar, yang nlar, kulland m z lamba, buzdolaplar ve so utucular nsanlar her y l atmosfere çeflitli kullan mlar sonucunda toplam 8 milyar ton karbondioksit gaz gönderiyorlar. Peki atmosfere kar flan karbon nereye gidiyor? Nas l oluyor da havas zl ktan zehirlenip ölmüyoruz? man Etmeyenlerin Kaç fl Yöntemleri Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. SAYFA 22 Söz Söyleme Hakk Konuflma, insanlara verilmifl çok büyük bir nimettir. Müslüman, Allah r zas için, karfl daki kifliye fayda verecekse konuflur. Sohbet ortamlar nda baflka kimseye söz hakk tan madan, tüm konuflmay tek bafl na yapmaya çal flmaktan ise fliddetle sak n r. SAYFA Kafeinin Olumsuz Etkileri SAYFA Bunlar Biliyor Musunuz? Güncel Hadis Bilgisi slam Tarihi Sonsuz Nimetler Dünya Hayat Kuran Bilgisi Evrim Açmaz Ansiklopedisi Asr n Ifl Bediüzzaman Rakamlarla Yarat l fl Delilleri Dünyadan Yank lar Soru Cevap Bir Ayet Bir Aç klama LM ARAfiTIRMA -EYLÜL Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fatih Hikmet Müftüo lu, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Yönetim Adresi: Global Yay nc l k, Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: Fax: Abonelik Tel: Matbaa: Seçil Ofset, 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi, 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212) Bask Yeri ve Tarihi: stanbul, Da t c : DPP A.fi.

4 Ayetteki ifadeden de anlafl laca gibi Kuran okunurken susup dinlemek, yaln zca güzel bir davran fl flekli de il, ayn zamanda da Allah' n farz k ld bir tav rd r. Ayetin devam ndaki ifadeden de bu emre titizlik göstermenin müminlerin esirgenmesine vesile olaca anlafl lmaktad r. Kuran Allah' n sözüdür. Bu nedenle, Allah' n Zat na gösterilmesi gereken haflyet dolu sayg n n ayn flekilde Allah' n sözüne karfl da gösterilmesi gerekir. Bu sayg n n ilk aflamas ise Allah' n sözünü iflitti inde, susup o söze kulak vermektir. Kuran'a, Arapça olsun, Türkçe meali olsun ya da farkl bir dilde okundu unda ayn sayg n n gösterilmesi flartt r. Herkesin farkl ifllerle u raflt bir ortamda haber vermeden Allah' n ayetlerini okumak, insanlar n dalg nl kla istemeden bu ayetin hükmüne girmesine sebep olabilir. Bu nedenle, gerekli sayg ortam - n sa lamadan Allah' n kelam n okumak uygun bir tav r olmaz. Baz kifliler, herkesin baflka ifllerle u raflt ve kimsenin dinlemedi i halde arka planda, kasetten ya da radyodan sürekli Kuran okunmas önemli bir ibadet ve takva alameti olarak görürler. Oysaki Kuran derin bir sayg yla, her kelimesi can kula yla dinlenilmesi, ak lda tutulmas, üzerinde düflünülüp ö üt al nmas ve uyulmas gereken "üstün ve flerefli" bir sözdür. "Sizler insanlar mallar n zla memnun edemezsiniz, onlar güzel yüz ve güzel huyla hoflnut edersiniz." Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l slam mam Gazali, hya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. S tk Gülle, Huzur Yay nevi, stanbul 1998, s. 111 Timsah, 200 milyon y l önce yaflam fl olan bir canl d r ve fosil kay tlar bunu do rular. Günümüzde de ayn özelliklere sahip olarak varl n sürdürmekte ve evrimin iddialar n n yalan oldu unu kan tlamaktad r. 190 milyon y ll k timsah fosili ve günümüzdeki yaflayan örne i. 2 lmi Araflt rma, Eylül 2006

5 Robot bilimi ile u raflanlar n en s k karfl laflt klar sorunlardan biri dengedir. En son teknoloji ürünü donan ma sahip olarak yap lan robotlar bile yürürken dengelerini kaybedebilmektedir. 3 yafl ndaki bir bebe in çok rahatl kla yapabildi i "dengeyi yeniden kurma" özelli inden yoksun olan robotlar bu durumda ifllevsiz kalmaktad r. Nitekim NASA'n n Mars görevi için haz rlad bir robot, bu sorun yüzünden hiç kullan lamam flt r. Robotik uzmanlar bunun üzerine, denge sa lay c bir düzenek kurmak yerine dengesi hiç bozulmayan bir canl - y, y lanlardaki üstün yarat l fl taklit ederek soruna çözüm bulmaya çal flm fllard r. Y lanlar n vücutlar di er hayvanlar n yapamayaca flekilde, deliklere ve çatlaklara girebilecek flekilde yarat lm flt r. Omurgal lar gibi sert iskeletleri ve uzuvlar yoktur. Gövdelerinin çap n büyütüp küçültebilirler. Dallara sar labilir ve kayalar n üstünden geçebilirler. Y lanlar n bu özellikleri NASA Araflt rma Merkezi taraf ndan gelifltirilen ve "snakebot" ad verilen bir insans z uzay arac na ilham kayna- olmufltur. Tasarlanan bu y lan robotta, robotun hiçbir engele tak lmadan devaml denge halinde ilerlemesi hedeflenmifltir. 20. yüzy l n iletiflim mucizesi sayabilece imiz internet, birbirlerine bilgisayarla ba l say s z kullan c n n, kablolar yoluyla an nda haberleflmesine imkan sa layan bir sistemdir. Bilgisayar n zdan yollad n z mesaj flifrelendikten sonra, ayr bir dile çevrilerek karfl taraftaki al c n n bilgisayar na kablolar üzerinden elektrik yoluyla iletilir. Siz de dünyan n her yerinden gelen bu mesajlar tafl yan kablolarla, bulundu unuz yerden tüm bilgileri inceleyebilir, her birine hakim olabilir ve her birini yönlendirebilirsiniz. Beyniniz de vücudunuzun mm 2 lik k sm n kaplayan 100 milyardan fazla sinir hücresini, internet üzerinden sürekli iletiflim halindeki bilgisayarlar gibi kullan r. Ancak John Horgan n Bilimin Sonu adl kitab nda da ifade etti i gibi nternet gibi bir sistem bile beyinle karfl laflt r ld nda k yas edilmeyecek derecede önemsiz ve cüzidir. 1 Çünkü 100 milyardan fazla sinir hücresinin her biri kadar ba lant ya sahiptir. 2 Her saniye trilyonlarca elektrik sinyali nöronlar n aras nda saatte 400 km h zla ilerler; labirent benzeri karmafl k yollarda gezip dolafl r John Horgan, Bilimin Sonu, Gelenek Yay nc l k, stanbul, 2003, s ve 3- Dr. Sue Davidson, Ben Morgan, Human Body Revealed, Dorling Kindersley Ltd., 2002, s lmi Araflt rma, Eylül

6 Soyu Tükendi San lan Kemirgen Canl Bulundu Soyunun 11 milyon y l önce tükendi i san lan fareye benzeyen sincap büyüklü ündeki bir kemirgen türünün izine Güneydo u Asya da Laos ta rastland. Florida K y lar nda Yeni Mercan Yataklar Atlas Okyanusu'nda Key West ile Küba aras nda bin metre derinli e -günefl fl almayan bölgelere- yap lan dal fllarda, önemli bir mercan eko sistemi keflfedildi. Uzmanlar buradaki baz mercanlar n kanser ve Alzheimer gibi hastal klar n tedavisinde kullan labileceklerini belirttiler. Kurba a Zehirinden laç Brezilya da bir kabilenin kurba a zehiriyle iyileflti i, kurba a zehirinin kabile üyelerinde so uk alg nl, atefl, bafl ve kar n a r s gibi rahats zl klara iyi geldi i bildirildi. Brezilya hükümetinin, birçok hastal a iyi gelen kurba an n flifal zehiriyle ilgili araflt rmalara bafllad ve kurba a zehirinin alternatif t p alan nda kullan lmas n n amaçland kaydedildi. 4 lmi Araflt rma, Eylül 2006

7 Paslanmay Önleyen Bakteriler Araflt rmac lar özel bir bakteri türünün jöle haline getirilerek metal yüzeylere sürülmesi durumunda paslanmay önledi ini ortaya ç - kard. Metal yüzeylerine paslanmaya karfl çeflitli kimyasal kaplamalar n uyguland, ancak bu tip maddelerin çevreye ve kimi hallerde de insan sa l na zarar verdi i; bakteriyel jöleninse çevreye zararl kimyasallar n yerini alabilece i ifade edildi Milyon Y ll k Örümcek A Bilim adamlar spanya da flimdiye dek bilinen en eski örümcek a kal nt s n keflfettiler. San Just kentinde keflfedilen a n ipleri aras nda örümce in yakalad bir sinek, böcek ve ar bulundu. Dinozorlar n da yaflad 110 milyon y l önceki dönemden kalma a daki yemlerin de ilk günkü halleriyle durduklar belirtildi. Uzmanlar, örümce in a örüfl tarz n n bugünkü örümceklerinkiyle ayn oldu unu, 26 ipeksi ipin birlefliminden olufltu unu ve içinde bulundu- u kehribar tafl n n a ilk günkü gibi koruyabildi ini belirttiler Milyon Y ll k Fosil Bal kta Rekor Art fl Güney Afrika k y lar nda artan say da Coelecanth (koelakant) isimli fosil bal k yakalanmaya baflland. 400 milyon yafl ndaki bal n soyunun, 1938 y l nda ilk olarak Güney Afrika k y lar nda rastlanana kadar, tamamen tükendi i düflünülüyordu. Araflt rmac lar, bal kç lar n Tanzanya k y lar nda son alt ayda 19 Coelecanth tuttu unu, bunun flu ana kadar yakalanan en yüksek say oldu unu aç klad. Coelecanth cinsi bal klar, genellikle su kanyonlar n n yak nlar nda, 100 metreden daha derin noktalarda yafl yor. lmi Araflt rma, Eylül

8 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Darwinizm'in yalanlar - na göre, hayat bir mücadele ve savafl yeridir. Hayatta kalabilmek için bu savafltan galip çıkmak, yani kıyasıya savaflmak gerekir. nsanlık tarihinin bir çatıflmadan ibaret oldu unu ve geliflmenin savaflmakla mümkün oldu unu iddia eden komünizm ve faflizm, Darwinizm'in bu temelsiz iddialarından dayanak bulmufltur. Masum insanlar ac mas zca katleden, sorunlar n fliddete baflvurarak çözülebilece ini sanan, çat flman n kaç n lmaz oldu una inanan bölücü terör de Darwinist telkinlerle beslenmektedir. Darwinizm, bölücü terörün g das d r. Bu zehirli g da art r ld nda, yani Darwinist iddialar desteklenip gündemde tutuldu unda, bölücü terör güçlenip kuvvet kazan r. Bu g da kesildi inde, yani Darwinizm'in yalanlar iffla edilip bilimsel olarak geçersizli i gözler önüne serildi inde, bölücü terör de son bulur. Evrim teorisi, ortaya at ld ktan k sa bir süre sonra biyoloji ve paleontoloji gibi bilim dallar n n d fl na ç kar larak, insan iliflkilerinden tarihin yorumlanmas na, politikadan toplum hayat na kadar birçok alanda, belli çevreler taraf ndan, etkili hale getirilmifltir. Özellikle de Darwinizm'in 6 lmi Araflt rma, Eylül 2006

9 Darwinizm bölücü terörün g das d r. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. "do an n bir mücadele ve çat flma yeri oldu u" yalan toplumlara uyguland nda, - Hitler'in üstün rk oluflturma saplant s, - Marx' n " nsanl k tarihi s n f çat flmalar n n tarihidir." yan lg s, - Mao'nun milyonlarca insan, sözde bir tür hayvan gibi görüp ak l almaz vahfletler uygulamas, - Mussolini'nin "Savafl n tüm insan enerjisini en yüksek noktaya tafl d " iddias, - Kapitalizmin "güçlülerin zay flar n üzerine basarak daha da güçlenmelerini" öngörmesi, - Stalin'in zalim çal flma kamplar, - Üçüncü dünya ülkelerinin emperyalist ülkeler taraf ndan ac mas zca sömürülmeleri, insanl k d fl muamelelere maruz kalmalar, sözde bilimsel bir k l f kazanm flt r. lmi Araflt rma, Eylül

10 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Darwinizm, Vahfleti Kendince Meflrulaflt r r Komünizm ve faflizm insanlık düflmanıdır. Yakıp yıkmayı, insanlara korku, endifle, elem, dehflet yaflatmayı, kendi ülkesinin askerine, polisine saldırmayı, masumlar göz k rpmadan öldürmeyi emreder. Komünist ve faflist rejim ve örgütlere ortak bir psikoloji hakimdir: Bu sistemde, insani duygular, ac ma, insaf etme, vicdan gibi hisler tamamen yok edilir. nsan toplumlar, vahfli hayvanlar n yaflamak ve beslenmek için savaflt klar katliam arenalar na dönüfltürülür. Nas l vahfli bir hayvan, besin ve yerleflim yeri elde etmek için kendi türüyle k yas ya bir çat flmaya girerse, insanlar n da ayn flekilde "hayvanlar" gibi davranmalar öngörülür. Çünkü Darwin'in dogmas, onlara asl nda bir hayvan olduklar n ve hayvanlar nas l yaflam için mücadele ediyorlarsa kendilerinin de öyle davranmas gerekti ini ö retmektedir. P.J. Darlington, bir evrimci olarak, Evolution For Naturalists (Natüralistler çin Evrim) isimli kitab nda vahfletin, evrim teorisinin do al bir sonucu oldu una ve hatta bunun meflru görülmesi gerekti ine dair bat l inanc n flöyle itiraf eder: Birinci nokta bencillik ve vahflet içimizdeki do al bir fleydir, en uzak atam zdan bize miras kalm flt r O zaman vahflilik insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür. 1 Bir evrimcinin bu itiraf ndan da anlafl ld üzere, Darwin'in evrim teorisini yol gösterici olarak kabul eden ideolojilerin, di er insanlar hayvan olarak alg lamas, onlara hayvanlara uygun gördü ü muameleler göstermesi, onlara zulmetmesi kendilerince son derece do ald r. Çünkü bu kifli, Darwinist ideolojiyi benimseyerek, bir Yarat c m z oldu unu, kendisinin yeryüzünde bulunufl amac n ve ahirette dünyada yapt klar ndan dolay Allah' n huzurunda hesap verece ini unutur. Bunun sonucu olarak da Allah korkusu ortadan kalkan her insan gibi, yaln zca kendi ç karlar n düflünen bencil, ac mas z bir zalim, hatta gözü dönmüfl bir katil haline gelir. Komünizm, Darwinist Bir deolojidir Komünizmin fikir babalar Marx ve Engels, materyalist felsefeyi "diyalektik" ad verilen yeni bir yöntemle aç klamaya çal flt lar. Diyalektik, evrendeki tüm geliflmenin, çat flma sayesinde elde edildi i varsay m yd. Marx ve Engels, bu varsay ma dayanarak tüm dünya tarihini yorumlamaya girifltiler. Marx, insanl k tarihinin bir çat flmadan ibaret oldu unu, mevcut çat flman n iflçiler ve kapitalistler aras nda geçti ini ve yak nda iflçilerin ayaklan p komünist bir devrim yapacaklar n iddia ediyordu. Komünizmin iki kurucusunun en belirgin özellikleri ise, her materyalist gibi Allah inanc na büyük bir düflmanl k beslemeleriydi. Her ikisi de koyu birer ateist olan Marx ve Engels, dini inançlar n yok edilmesini komünizm aç - s ndan zorunlu görüyorlard. Ancak Marx' n ve Engels'in önemli bir eksikleri vard ; daha genifl bir kitleyi etkileri alt na alabilmek için ideolojilerine bilimsel bir görünüm vermeleri gerekiyordu. flte 20. yüzy lda yaflanan ac lara, kaosa, toplu k y mlara, kardefli kardefle k rd ran eylemlere ve bölücülü e imza atan tehlikeli ittifak, bu noktada ortaya ç kt. Darwin'in, Türlerin Kökeni adl kitab nda öne sürdü ü temel iddialar, Marx ve Engels'in arad klar aç klamalard. Darwin, canl lar n "yaflam mücadelesi" sonucunda, yani "diyalektik bir çat flma"yla ortaya ç kt klar n iddia ediyordu. 8 lmi Araflt rma, Eylül 2006

11 Dahas, yarat l fl inkar ederek dini inançlar reddediyordu. Bu, Marx ve Engels için bulunmaz bir f rsatt. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem tafl yordu ki, Engels, Darwin'in kitab yay nlan r yay nlanmaz Marx'a flöyle yazd : "fiu anda kitab n okumakta oldu um Darwin, tek kelimeyle muhteflem". 2 Marx ise 19 Aral k 1860 tarihinde Engels'e yazd cevab nda flöyle diyordu: "Bizim görüfllerimizin do al tarih temelini içeren kitap, iflte budur." 3 Marx, bir baflka sosyalist dostu Lasalle'a 16 Ocak 1861'de yazd mektupta ise, "Darwin'in yap t büyük bir yap tt r. Tarihteki s n f mücadelesinin do a bilimleri aç s ndan temelini oluflturuyor." 4 diyerek, evrim teorisinin komünizm için önemini aç kl yordu. Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en önemli eseri olan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermiflti. Kitab n Almanca bask s na el yaz s yla flöyle yazm flt : "Charles Darwin'e, gerçek bir hayran olan Karl Marx'tan". 5 Engels de, Darwin'e olan hayranl n farkl bir yerde flöyle ifade ediyordu: "Tabiat metafizik olarak de il, diyalektik olarak ifllemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in ad an lmal d r." 6 Engels, Darwin'i, Marx ile efl tutacak flekilde kendince övüyor ve "Darwin nas l organik do adaki evrim yasas n keflfettiyse, Marx da insano lunun tarihindeki evrim yasas n keflfetti" diyordu. 7 lmi Araflt rma, Eylül

12 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Marksizm-Darwinizm ba lant s bugün herkesçe kabul edilen çok aç k bir gerçektir. Karl Marx' n hayat n anlatan kitaplarda dahi bu ba lant mutlaka belirtilmektedir. Örne in, Karl Marx biyografisinde bu ba lant flöyle tarif edilir: Darwinizm, Marksist felsefeyi destekleyen, gerçekli ini kan tlayan ve gelifltiren bir dizi gerçe i takdim etti. Darwinist evrimci fikirlerin yay lmas, toplumda bir bütün olarak Marksist düflüncelerin emekçi halk taraf ndan kavran lmas için elveriflli zemin yaratt Marx, Engels ve Lenin, Darwin'in düflüncelerine büyük de er verdiler ve bunlar n tafl d büyük bilimsel öneme iflaret ettiler, böylelikle bu düflüncelerin yayg nlaflmas na h z kazand rd lar. 8 Darwinizm ile Marksizm aras ndaki bu güçlü ba, ça dafl evrimciler taraf ndan da vurgulan r. Evrim teorisinin ça m zdaki savunucular n n en tan nanlar ndan biri olan biyolog Douglas Futuyma, Evrim Biyolojisi adl kitab n n önsözünde "Marx' n insanl k tarihini aç klayan materyalist teorisi ile birlikte Darwin'in evrim teorisi materyalizm zemininde büyük bir aflamayd " diye yazarken bunu kasteder. 9 Rus Komünist Devrimi'nin Lenin ile birlikte iki büyük mimar ndan biri olan Leon Trotsky de "Darwin'in buluflu, tüm organik madde alan nda diyalekti in (diyalektik materyalizmin) en büyük zaferi oldu." yorumunu yapm flt r. 10 Kanl komünist diktatörlerden Stalin'in "Genç nesillerin zihinlerini yarat l fl düflüncesinden ar nd rmak için onlara tek birfleyi ö retmeliyiz: Darwinist ö retilerini." 11 sözleri, Çin'de on milyonlarca insan ac mas zca katlettiren, bir o kadar - n da açl a mahkum eden Mao'nun, "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayand r lm flt r." 12 itiraf, Darwinizm'in kan dökücü Marksist, Leninist, Maocu ideolojilerin ayakta durmas için ne kadar hayati oldu unun ispatlar ndand r. 10 lmi Araflt rma, Eylül 2006

13 Bölücü Terör Darwinist Telkinlerle Beslenmektedir Güneydo u'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin arkas nda Marksist- Leninist-komünist ideoloji bulunmaktad r. Bu ideolojinin temeli ise, yukar da delilleriyle sunuldu u gibi, Darwinizm'e dayal d r. Bölücü terör örgütü, terörist olarak yetifltirece i kiflilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm e itimi vermektedir. Darwinizm olmadan bölücü terörün hayat sahas bulmas olanaks zd r. Darwinizm'in insanlar n bilinçalt na afl lad " nsan, çat flan hayvand r" yalan n n bölücü terörün devam etmesinde son derece etkili oldu u aç kt r. Darwinizm insanlara kendi "dünya görüflünü" ve "yöntemini" tarif etmektedir. Bu sapk n dünya görüflünün ve yöntemin temel kavram ise, "kendinden olmayanla çat flmak"t r. Yaflam bir çat flma alan gibi gösteren Darwinist telkinler neticesinde bölücü militanlar, hiç düflünmeden adam öldürebilmekte, bebeklerin, yafll lar n, masumlar n canlar na k yabilmektedirler. Askerimizi, polisimizi katletmekte ve her türlü terör yöntemine baflvurmaktad rlar. Kendilerini ve di er insanlar, Allah' n yaratt, ruha, akla, vicdana ve anlay fla sahip varl klar olarak görmedikleri için, hayvan n hayvana yapt n, birbirlerine ve di er insanlara yapmaktad rlar. Bu belan n tam anlam yla son bulabilmesi ise, bu vahfletin temel dayanak noktas n n yani Darwinizm'in ortadan kald r lmas yla mümkündür. Bir yandan teröre her gün flehitler verirken, bir yandan da resmi olarak evrimi anlatmak büyük bir yanl flt r. Bu, terörün temel kayna n beslemek demektir. Darwinist yalanlar n gençlere anlat lmas son bulmad kça terörün önüne geçmek mümkün de ildir. Darwinist propagandan n ve ona s rt n dayam fl olan diyalektik materyalizmin tahrip edici etkisinin kalkmas için, yaklafl k 150 y ld r dünyay kana bulayan bu köhne teorinin geçersizli i, sahte yöntemleri ve aldatmacalar, modern bilimin fl nda ve bütün aç kl yla Türk gençli ine ö retilmelidir. lmi Araflt rma, Eylül

14 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Bir insan n terörist olabilmesi için, önce karfl s ndakinin insan olmad na, çat flman n sözde do an n kural oldu una, öldürmenin ve katletmenin sözde makul oldu una, hiç kimseye karfl sorumlu olmad na inanmas, yani Darwinist olmas gerekir. Y llarca fluursuz atomlar n biraraya gelerek canl l meydana getirdi i, kendisinin de bir madde y n hatta bir tür hayvan oldu u, çat flma olmadan ilerlemenin mümkün olmayaca aldatmacalar yla yetiflen bir insana, "sevgiden, hoflgörüden, merhametten, bar flsever" olmaktan bahsetmenin bir anlam yoktur. Ya da bu insan n "nas l olup da ac mas zca masumlar katledebildi ini" sorgulamak bir sonuç vermez. Bu insandan, baflkalar na sayg göstermesini, kanunlara uymas n, devletine itaat etmesini beklemek de anlams zd r. Bu çerçevedeki bir e itimle, birlik ve beraberli imizi tehdit eden ideolojilerin hayat damarlar kesilmifl olacakt r. Ne var ki, milletimizi Darwinist yalanlara karfl uyarmak ve bu aldatmacan n tahrip edici etkisini bertaraf etmek için yap lan faaliyetler y llard r materyalist çevrelerin hedefi olmufllard r. lmi mücadeleye, ilmi cevap verilmesi gerekir. Ancak materyalist çevreler sahip olduklar bas n yay n organlar n, psikolojik savafl n sald r arac olarak kullanmakta, evrim teorisinin çöküflü hakk nda bilimsel yay nlara hakaret ve karalama yöntemiyle karfl l k vermeye kalk flmaktad rlar. Bilindi i gibi materyalist çevreler, kendilerine aylard r ça r yap lmas na ra men tek bir ara fosil ortaya koyamam fllar, Türkiye'nin dört bir yan nda sürdürülmekte olan Yarat l fl Sergileri karfl s nda bütünüyle sessizli e gömülmüfllerdir. Komünist bölücü terör Darwinizm den kaynaklan r. Bir yandan teröre her gün flehitler verirken bir yandan da resmi olarak evrimi anlatmak yanl flt r. Bu, terörün temel kayna n beslemek demektir. Darwinist yalanlar n gençlere anlat lmas son bulmad kça terörün önüne geçmek mümkün de ildir. 12 lmi Araflt rma, Eylül 2006

15 Terör, Bölücü Örgütlerin Vazgeçilmez Bir Yöntemidir Terör, temeli Darwinizm'e dayanan bölücü ideolojilerin hedefe ulaflmak için kulland klar en önemli yöntemdir. Komünist liderler terörü vazgeçilmez bir silah olarak taraftarlar na tavsiye etmifllerdir. Bölücü terör örgütlerinin bütün yöntemleri komünist ideolog ve liderlerin tavsiyeleri do rultusundad r. Bu liderlerden Lenin'in terör talimatlar oldukça çarp c d r: Polisleri, askerleri, devlet memurlar n öldürmek, devlet kurumlar nda yang nlar ç karmak... Devletin hazinelerinden paralar almak... Devrimci komünist güçler yenilmez silahl bir güç olarak ortaya ç kmal, insanlar öldürerek, bombalayarak, binalar havaya uçurarak korku yaymak ve bu flekilde toplum üzerinde komünist diktatörlü ünü teflkil etmek, iktidara ulaflmam z n en önemli unsurlar ndand r. 17 Komünizm ve Faflizm'in Dayanak Noktas Ayn d r: Darwinizm Yukar da birkaç örne ini verdi imiz komünist liderlerin ifadeleri, Darwinizm'in komünizm için tafl d önemin delillerindendir. Ayn flekilde faflist liderlerin aç klamalar da, Darwinizm'in faflizm için ne kadar hayati oldu unu gözler önüne sermektedir. Faflist lider Adolf Hitler, ünlü kitab Kavgam'da, sözde "Ari rk n do a taraf ndan üstün k l nd n " iddia etmifl 18, bu kitab n ismini seçerken de Darwin'in "yaflam kavgas " fikrinden esinlenmifltir. 19 Hitler, 1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek rk n düflük rklar idare etti i, bunun do ada görülen ve tek mant kl hak oldu u" fleklindeki Darwinist görüflü dile getirmifltir. Ünlü evrimci Stephen Jay Gould'un "Almanya'da Darwinizm'in bir savafl nedeni haline geldi i" fleklindeki tespiti ise oldukça önemlidir. 20 Hitler'in en büyük müttefiki olan Benito Mussolini ise 1935'te bafllatt Etiyopya iflgalini Darwin'in rkç görüfllerine ve yaflam mücadelesi kavram - na dayand racak, ngiliz mparatorlu u'nun za- lmi Araflt rma, Eylül

16 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU y flamas n n nedeni olarak "Evrimin en önemli itici gücü olan savafltan kaçmaya çal flmas " yorumunu yapacak kadar koyu bir Darwinistti. 21 Mussolini, bir dönem editörlü ünü yapt S n f Çat flmas isimli derginin ilk say s nda Marx ve Darwin'den, "Geçmifl yüzy l n en büyük iki düflünürü" diye söz etmifl ve Darwinizm'e övgüler ya d rm flt r. 22 Görüldü ü gibi komünizm ve faflizm, ayn materyalist temellerde buluflan ve ayn odaklar n icat etti i sapk n ideolojilerdir. Bu insanl k d fl ideolojilere taraftar toplamak için ilk yap lan, " nsan n, do an n ve tesadüflerin ürünü olan bir tür hayvan oldu u" yönündeki Darwinist yalanlar toplumlara benimsetmektir. Darwinist e itim uygulayan toplumlarda bireylerin bir bölümü, manevi ve milli de- erlerden uzak kalm fl ve materyalist safsatalar n telkinlerine kendilerini kapt rm fl durumdad r. Böyle toplumlarda vefan n, sadakatin, flefkatin ve fedakarl n hiçbir önemi yoktur. Gençler kendilerine verilen e itimin bir sonucu olarak, bu dünyada tesadüfler sonucu var olduklar, bir gün yok olup gidecekleri zann na kap lm fllar; birbirinden tehlikeli ve y k c fikirlerin, sapk n ak mlar n ve ideolojilerin peflinden gidebilecek hale gelmifllerdir. Bu kifliler için art k, din, aile, millet, bayrak gibi kutsal kavramlar birfley ifade etmemektedir. Dahas bunlar için insan hayat da de ersizleflmekte, rahatl kla insan can na k yabilmekte, öldürdükleri kiflilerin sözde birer hayvan olduklar n düflündükleri için de vicdani bir rahats zl k hissetmemektedirler. Darwinizm Emperyalizmin de Silah d r Darwinizm, dünya emperyalizminin kulland bir silaht r. Emperyalist ülkeler, iflgal etmek ve boyunduruk alt na almak istedikleri ülkelerde "5. kol faaliyeti" olarak manevi gücü k rmaya çabalarlar. Bu faaliyette Darwinizm baflrolü oynar. Çünkü Darwinist ö retileri benimseyen toplumlar, emperyalist devletlerin kolayca hakimiyetine girerler. 14 lmi Araflt rma, Eylül 2006

17 Türk Düflmanl n n Temeli Darwinizm'dir Darwin, insanlar n maymun benzeri canl lardan evrimleflti ini ileri sürerken, insan rklar n n evrimin çeflitli basamaklar nda yer ald klar n, Avrupal rklar n "ileri" rklar oldu unu savunmufl, di er pek çok rk ise "maymunsu özellikler tafl d klar " iddias nda bulunarak afla lam flt r. Darwin'in kendince afla rk olarak tan mlad klar aras nda Yüce Türk Milleti de bulunmaktad r. Darwin, W. Graham'a yazd mektubunda bu rkç düflüncesini flöyle ifade etmifltir: Do al seleksiyona dayal kavgan n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti inizden daha fazla yarar sa lad n ve sa lamakta oldu unu ispatlayabilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy l önce Avrupa, TÜRKLER taraf ndan iflgal edildi inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk alt nda kalm flt, ama art k bugün Avrupa'n n TÜRKLER taraf ndan iflgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa rklar olarak bilinen medeni rklar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI I- NA karfl galip gelmifllerdir. Dünyan n çok da uzak olmayan bir gelece ine bakt mda, BU TÜR AfiA- I IRKLARIN ÇO UNUN MEDEN LEfiM fi YÜK- SEK IRKLAR TARAFINDAN EL M NE ED LECE N (YOK ED LECE N ) GÖRÜYORUM. 23 Darwin'in bu tür hezeyanlar n n Avrupa'da uzun süredir devam eden Türk düflmanl n n temeli oldu u bilinen bir gerçektir. Çeflitli Bat l ülkelerdeki neo-nazi ve faflist gruplar, Türklere karfl yürüttükleri karalama kampanyalar nda hala Darwin'in bu hezeyanlar na at fta bulunmaktad rlar. Internet'teki çeflitli neo-nazi sitelerinde, Darwin'in "Ari rk n üstünlü ü" hakk ndaki sözlerinin yan nda Türk Milleti hakk ndaki iftiralar da yer almaktad r. Almanya'daki Türk soydafllar m z ac mas zca katleden, evlerini kundaklayan, iflyerlerini ya malayan "dazlak"lar, Darwin'in ak l ve bilim d fl görüfllerinden güç bulmaya devam etmektedirler. Osmanl, son döneminde okullara sokulan Darwinist fikirler neticesinde kimli ini kaybetmifltir. Toplumu birarada tutan manevi de erlerden yoksun bir yönetici kadrosuyla da çöküfle gitmifltir. Emperyalistler Darwinist ö retileri, "toplumlar kamplara ay r p çarp flt rmak" için kullan rlar. Dünyan n pek çok ülkesindeki faflist-komünist kamplaflmalar, "çat flman n do an n sözde bir yasas oldu unu" iddia eden Darwinist telkinlerin ürünüdür. Bu telkinler, geliflme ve ilerlemenin flart ym fl gibi gösterilmektedir. Milyonlarca insan n hayat na mal olan Darwinizm'in "yaflam n sözde bir mücadele alan " oldu u, "ilerlemenin çat flmayla" gerçekleflece i yalanlar, emperyalizmi de güçlendirmektedir. Darwinist yöntemlerle maneviyattan uzaklaflt r larak kutuplara ayr lan ve güçsüz hale getirilen Müslüman ülkelerin, emperyalist güçlerin güdümüne girmeleri de kaç n lmazd r. Nitekim Sovyetler Birli i döneminde Müslüman Türk devletlerinin uzun y llar Darwinistkomünist esaretin alt nda kald - gerçe i de unutulmamal d r. Emperyalizm, komünizm ve faflizmin görünmez gizli gücü masonlar ise, ideolojilerini destekleyen Darwinizm'i kendi yay nlar nda flöyle savunurlar: Bugün art k en uygar ülkelerden en geri kalm fllar na kadar tek geçerli bilimsel kuram Darwin'in ve onun yolunu izleyenlerinkidir. 24 lmi Araflt rma, Eylül

18 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Türk Milleti Evrim Teorisine Karfl Net Tavr n Koymufltur! Bir k s m renkli bas n, ümitsiz ve zavall ca bir gayretle Türk halk n kand rmak için var gücüyle u raflmaktad r. Zeki Türk Milleti ise bu ucuz aldatmacalara sadece gülmektedir. Art k gerçekler gün gibi ortaya ç km flt r. Türkiye'de evrim aldatmacas n n geçit bulmas, Allah' n izniyle, imkans zd r. Harun Yahya'n n evrim teorisini çürüten eserleri 1980'li y llar n ortalar ndan bu yana ülkemizin her yerinde yayg nlaflm fl, bu eserlerden yararlan larak haz rlanan belgesel filmler, ses kasetleri, süreli yay nlar, makaleler, haberler ve say s 2000'i aflan konferanslarla halk m z evrim aldatmacas na karfl bilinçlenmifltir. Öyle ki, ABD'deki Michigan State Üniversitesi'nin 34 ülkede yapt araflt rmaya göre Türkiye, evrim teorisinin geçersiz oldu unu düflünenlerin ezici ço unlu a ulaflt tek ülke haline gelmifltir. Science dergisinde yer alan ve y llar aras ndaki dönemi kapsayan bu araflt rma, Türkiye'de sürdürülen ilmi çal flmalar n ne kadar etkili oldu unu ve Türk Milleti'nin di er milletlerden fark n ortaya koyan bilimsel bir ispat niteli indedir. Toplam sayfa ve resimden oluflan Harun Yahya Külliyat içinde yer alan ve yaklafl k sayfa ve renkli resimden oluflan evrim aldatmacas n iffla eden kitaplar, teorinin geçersizli ini ispat etmifl ve Darwinizm'e karfl kazan lan bu zafere, Allah' n izniyle, vesile olmufltur. KAYNAKLAR: 1 P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, s Marx ve Engels, Mektuplar, s Marx Engels, Mektuplar, cilt 2, s Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), ss Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yay nlar, 1990, s.85 7 Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 1959, s Karl Marx Biyografi, Öncü Yay nevi, s Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, s Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, Kent Hovind, The False Religion of Evolution 12 K. Menhert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt 13 Marx Engels Mektuplar, cilt 2, s Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Radio talk given in an Open University course on Darwin to Einstein: Historical Studies on Science and Belief, Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, s Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakk nda, Homizuri G.P., Moskova, L.H. Gann, Adolf Hitler, The Complete Totalitarian, The Intercollagiate Review, Sonbahar 1985, s Ben Macintyre, Forgotten Fatherland, s Paul Humber, Hitler's Evolution vs Christian Resistance 21 Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, s Denis Mack Smith, Mussolini, s Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, New York:D. Appleton and Company, s Mimar Sinan Dergisi, Say 80, s lmi Araflt rma, Eylül 2006

19 Darwinizm'in Y k lmas yla nsanl k Huzura ve Güvenli e Kavuflacakt r Gençlerini Darwinist ve materyalist ideolojiyle yetifltiren baz milletler, 150 y ld r komünist, faflist veya neo-nazi diye bilinen sald rgan ve ac mas z insanlar üretmektedirler. Sonra da kendi ürettikleri bu suç makinelerinin kan dökmesini, devletine ve milletine düflman olmas n engelleyememektedirler. Bu ülkelerin en büyük hatas, önce Darwinist e itimle bu suç makinelerini üretmek, sonra da bunlar dizginlemek için çaresizce yollar aramakt r. Oysa yap lmas gereken aç kt r: Darwinizm ilmi mücadeleyle fikren ortadan kald r lmal d r. Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmad klar n, Allah' n yaratt, ruh sahibi, ahirette yapt klar ndan hesap verecek bireyler olduklar n anlatmakt r. Zararl ideolojilerin kökeni olan Darwinizm'in fikren çökertilmesiyle, ortada sadece tek bir gerçek kalacakt r. O da, tüm insanlar ve kainat Allah' n yaratt gerçe idir. Bunu anlayan insanlar, samimi olarak din ahlak na yöneleceklerdir. nsanlar n din ahlak na yönelmesiyle, yeryüzündeki ac lar, s k nt lar, katliamlar, belalar, adaletsizlikler, yoksulluklar gidecek, ayd nl k, ferahl k, zenginlik, bolluk, bereket gelecektir. Bunun içinse bat l olan, insanl a zarar getiren her fikrin, hak olan, insanl a güzellik getirecek olan fikirle çürütülmesi ve ma lup edilmesi gerekir. Tafla karfl l k tafl atmak, yumru a karfl yumrukla cevap vermek, sald rgana karfl sald rgan olmak çözüm de ildir. Çözüm, bunlar yapanlar n fikirlerini çökertmek ve yerine koymalar gereken tek do ruyu sab rla ve güzellikle onlara anlatmakt r. Çat flmalar n, anarflinin, terörün, ayaklanmalar n, kargaflan n, zulmün, vahfletin, ac mas zl n, mazlumlar ezmenin hayat n kaç n lmaz gerçekleri oldu unu düflünenler yan lmaktad rlar. nsanlar aras nda do al olan, bar fl n, huzurun, güvenli in, kardeflli in, dostlu un, samimiyetin, hoflgörünün, sevecenli in, flefkatin, anlay fl n, hürmetin hakim oldu u ortamlard r. Bu da ancak Darwinizm'in fikren ortadan kald r lmas ve din ahlak n n hakim olmas yla sa lanabilir. lmi Araflt rma, Eylül

20 LM ARAfiTIRMA / KAPAK KONUSU Evrim Teorisi Nas l Çöktü? Modern bilim, 1859 y l nda Charles Darwin'in ilkel denecek kadar yetersiz teknik olanaklar ve yo un bir hayal gücüyle ortaya att teorisini çürütmüfltür. Teorinin ortaya at ld günden bugüne kadar geçen yaklafl k 150 y lda yap lan kaz larda 250 bin türe ait yaklafl k 100 milyon fosil ç kar lmas na ra men, bunlardan bir teki bile Darwin'in iddialar n desteklememifltir. Darwin'in teorisinin ispat için mutlaka mevcut olmas gerekti ini belirtti i ara canl lara ait fosiller hiçbir zaman bulunamam flt r. Çünkü böyle canl lar gerçekte hiçbir zaman var olmam fllard r. Kar ncalardan a açlara, yarasalardan köpek bal klar na kadar çok çeflitli türlere ait milyonlarca y ll k fosiller mevcuttur ve bunlar, canl lar n evrim geçirmediklerini net olarak ispat eden somut delillerdir. Darwin'den çok sonra ortaya ç kan moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik gibi çok say da bilim dal, canl l n tesadüfen meydana gelemeyece ini ve canl lar n birbirlerinden evrimleflmelerinin söz konusu olmad - n ortaya koymufltur. Bilim, yaflam n kökeninde astronomik miktarlarda bilgi bulundu unu, DNA'n n adeta harf harf yaz lm fl ciltler dolusu ansiklopediye benzedi ini, hücrenin "moleküler makineler"den meydana geldi ini keflfetmifltir. Bunlar n tesadüflerle ve yavafl yavafl geliflerek meydana gelemeyece i ispat edilmifltir. Biyomatematik alan nda yap lan hesaplamalar, yaflam n bu kompleks yap s - n n tesadüflerle meydana gelme ihtimalinin "0" (s f r) oldu unu kan tlam flt r. Tek bir proteinin bile tesadüflerle ortaya ç kma ihtimalini 10 üzeri 950'de 1 olarak hesaplayan matematikçiler, Darwinizm'e en büyük darbelerden birini vurmufllard r. Darwin'in bir evrim mekanizmas olarak tan tt do al seleksiyon kavram - n n, evrim iddialar yla hiçbir ilgisi olmad, evrimlefltirme gibi bir etkisinin bulunmad anlafl lm flt r. Uzun y llar denizden karaya geçifl hikayesi için delil olarak gösterilen Coelecanth isimli canl n n günümüzde de yaflamakta olan normal bir bal k oldu u görülmüfl, kufllar n atas olarak tan t lan Archæopteryx in bir ara canl olmay p, soyu tükenmifl bir kufl oldu u ispat edilmifl, At Serisi diye tan t lan fosillerin gerçekte atlarla hiçbir ilgisi olmad, farkl dönem ve co rafyalarda yaflay p soyu tükenmifl canl - lara ait oldu u ispat edilmifl, insan n atas olarak gösterilen bir avuç kafatas n n ve kemik parçalar n n gerçekte "ya soyu tükenmifl maymunlara ya da normal insanlara" ait oldu u kan tlanm fl, canl lar n baflka canl lara dönüflmesi için temel mekanizma olarak tan t - lan mutasyonlar n canl lar üzerindeki etkisinin "tahrip veya ölüm" oldu u, de il evrimlefltirmek sa lam canl lar bile yok edici bir fonksiyonu olaca anlafl lm flt r. Burada say lanlar gibi pek çok gerçek sebebiyle evrim teorisi çökmüfltür. 18 lmi Araflt rma, Eylül 2006

21 nsan yaflad her an Allah' n kendisi için yaratm fl oldu u yüzlerce nimet ve güzellikle karfl lafl r; soludu u temiz hava, her biri birbirinden farkl ve etkileyici güzellikteki do a manzaralar, hayvanlardaki eflsiz güzellikler ve birbirinden ihtiflaml bitkiler, çiçekler ve insan güzelli i ruhta derin etkiler b rak r. Ama dünya hayat ndaki tüm bu güzelliklere dair bilinmesi gereken çok önemli bir gerçek vard r; Rabbimiz'in bildirdi i gibi, "... Dünya hayat, aldat c metadan baflka bir fley de ildir." (Al-i mran Suresi, 185) Dünya hayat n n aldat c l, onun geçicili- inden, bir gün mutlaka yok olacak olmas ndan kaynaklanmaktad r. Kuran' n "O, amel (davran flve eylem) bak m ndan hanginizin daha iyi (ve güzel) olaca n denemek için ölümü ve hayat yaratt..." (Mülk Suresi, 2) ayetiyle hat rlat ld gibi, Allah yeryüzünü ve dünya nimetlerini insanlardan hangilerinin salih davran fllarda bulunacaklar n n denenmesi için yaratm flt r. nsan burada çok k sa bir süre kalacak ve dünya nimetlerinden ancak s n rl bir süre için faydalanabilecektir. nsan n gerçek hayat n yaflayaca yer ise ahirettir. Allah Kuran'da ahiretin insanlar n "as l hayat " oldu unu flöyle bildirmifltir: Bu dünya hayat, yaln zca bir oyun ve '(e lence türünden) tutkulu bir oyalanmad r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as l hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi,64) Dolay s yla insan n çok k sa olan dünya hayat n kendisine amaç edinip geçici dünya nimetlerinin h rs yla hareket etmesi büyük bir aldan flt r. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i flerifinde as l hayat olan cennet ile dünya aras ndaki fark flöyle bir örnek ile aç klam flt r: Peygamberimiz (sav)'in bildirdi i gibi bu dünyadaki nimetler cennet nimetlerinin ancak çok küçük bir örne i olabilir. Dünya hayat n n nimetleri ne kadar güzel, etkileyici ve kal c görünse de, insan bunlar n ard nda gizlenen önemli gerçe i hiçbir zaman unutmamal d r. Yaln zca bir aldan fltan ibaret olan bu dünyan n sahte süslerine kap lman n, onlara karfl karfl tutkulu bir sevgi duyman n kendisini hem dünyada hem de ahirette hüsrana sürükleyebilece ini bilmeli, her an n yaln zca Allah' n r zas n kazanmay amaç edinerek ve dünya süslerine de gere i kadar de er vererek geçirmelidir. lmi Araflt rma, Eylül

22 LM ARAfiTIRMA / GÜNCEL Taksim Sergisi 8-9 Temmuz tarihleri aras nda Taksim Metrosu sergi salonunda Yaflayan Fosiller sergisi düzenlendi. 15 bine yak n kifli taraf ndan ziyaret edilen sergide kufl, sincap ve kaplumba a fosillerinin yan nda canl örnekleri de sergilendi. Ayr ca sergilenen kurutulmufl günümüz canl lar da ziyaretçiler taraf ndan büyük ilgi ile karfl land. Görevliler hem kurutulmufl canl lar hakk nda hem de di er fosiller hakk nda ziyaretçilere önemli ve flafl rt c bilgiler aktard. Sergi için özel haz rlanan tan t m filmi ise halk n yo un be enisini kazand. Fosiller hakk nda genel bilgi veren tan t m filmi ayn zamanda fosiller ile yaflayan canl lar n beraber göstererek milyonlarca y ld r hiçbir de iflim geçirmediklerini görsel olarak ziyaretçilere gösterdi. Sergiyi ziyarete gelen halk m z; çeflitli illerde sergileri gördüklerini, konu hakk nda gerek bas ndan gerekse internetten bilgi sahibi olduklar n ve sitesini de düzenli olarak takip ettiklerini belirttiler. 20 lmi Araflt rma, Eylül 2006

23 Fatih Sergisi Sergi 31 May s 8 Haziran tarihleri aras nda Yarat l fl Müzesi bafll alt nda gerçeklefltirildi. 3 katl mekanda fl kl panolarla haz rlanan müzede, müzeyi ücretsiz gezebilen halk m z n yaklafl k 1 saat boyunca fosilleri tek tek inceledi i, afiflleri teker teker okudu u ve görevlilerle uzun bilgi al flveriflinde bulunduklar dikkat çekti! lmi Araflt rma, Eylül

24 LM ARAfiTIRMA / NCELEME Baz insanlar Allah' n varl n kabul eder, ancak kendi gelifltirdikleri yanl fl bir din anlay fl na göre yaflarlar. Kuran'daki pek çok ayetle bu insanlar n Allah' n varl n bildikleri halde düflünmedikleri ve gerçekleri kavrayamad klar haber verilmifltir: Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yaratt, Günefl'i ve Ay' kim emre amade k ld?" diye soracak olursan, flüphesiz: "Allah" diyecekler. fiu halde nas l oluyor da çevriliyorlar? (Ankebut Suresi, 61) Söz konusu insanlar n Allah' n varl n, herfleyin Yarat c s oldu unu bildikleri halde böyle sapmalar n n nedeni ise, dünyaya karfl duyduklar fliddetli tutkudur. Bu tutku sebebiyle fark na vard klar gerçekleri göz ard eder ve kendilerini çeflitli bahanelerle kand r rlar. E er bu konu hakk nda samimi bir biçimde düflünecek olurlarsa, etraflar ndaki düzeni mükemmel bir flekilde yaratan Allah'a kulluk etmeleri gerekece ini anlayacaklard r. Ancak onlar bundan kaçar ve sadece kendi nefislerinin istedi i gibi yaflarlar. E er Allah'a samimi flekilde iman edecek olurlarsa, ahiretin varl n da kavrayacaklar n ve ahiret için ciddi bir haz rl k yapmalar gerekece ini bilirler. Böyle insanlar n bu noktada s nd yöntem, düflünmemek ve vicdanlar n rahatlatacak bahaneler bularak aç kça gördükleri bu gerçekten kaçmaya çal flmakt r. Bu sapk n inan fllardan birkaç tanesini flu flekilde s ralayabiliriz: 22 lmi Araflt rma, Eylül 2006

25 badetleri sadece yafll l kta uygulaman n yeterli olaca na inanma badetleri yerine getirmekten kaç nan kimseler, "henüz din ahlak na uygun yaflamak için çok erken oldu u, yap nca tam yapmak gerekti i, bunun içinse daha çok genç olduklar " gibi bozuk bir mant k gelifltirebilirler. Bu kimseler vicdanlar n rahatlatmak için kendilerine "bir gün din ahlak n n gereklerini mutlaka uygulayacaklar " telkinini yaparlar. Oysa ölüm her an bu kifliyi bulabilir ve insan n ibadetlerini yerine getirmeye vakti kalmayabilir. Ayr ca ömrünün belli bir bölümünün de il tamam n n hesab n verecektir. Dolay s yla bu konuda bir erteleme kesinlikle söz konusu olmamal d r. Peygamberimiz (sav) ahiret için yap lacak haz rl klar n ertelenmemesi konusunda bir hadis-i flerifte flöyle buyurmufltur: "Nas l olsa ba fllan r z" düflüncesi bnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu. "Akflama erdin mi, sabah bekleme, sabaha erdin mi akflam bekleme. Sa l kl oldu un s rada hastal k halin için haz rl k yap. Hayatta iken de ölüm için haz rl k yap." (Kütübi Sitte / Fas l: Emel ve Ecel Bölümü / Ravi: bni Ömer) Din ahlak n yaflamamak için gelifltirilen sapk n inançlardan biri de, her ne kadar kusur ve hata ifllemifl olurlarsa olsunlar, baz insanlar n, k yamet günü ba fllanacaklar n düflünmeleridir. Rabbimiz olan Allah sonsuz ba fllay c d r ancak bu, kusur iflleyen ve bunun bilincine vard nda da hemen vazgeçen ve bunu devam ettirmeyen insanlar için geçerlidir. Ayetlerde flöyle buyrulur: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmifl olarak Allah'a döner. (Furkan Suresi, 71) Allah' n (kabulünü) üzerine ald tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanlar n, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). flte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi oland r. (Nisa Suresi, 17) lmi Araflt rma, Eylül

26 LM ARAfiTIRMA / NCELEME Ço unlu un do ru yolda oldu una inanma Kimi insanlar "Bu kadar çok kifli böyle düflündü üne ve böyle yaflad na göre bir bildikleri vard r" ya da "yanl fl olsa bu kadar insan bu fikrin peflinden gider mi?" gibi yanl fl mant klarla din ahlak n yaflamamak için kendilerini kand r rlar. Oysa ki ço unluk taraf ndan uygulanmas, yap lan bir fleyin meflru oldu unu göstermez. Ayette bu s r müminlere haber verilmifl ve körü körüne ço unlu un peflinden gitmemeleri konusunda uyar lm fllard r: Yeryüzünde olanlar n ço unlu una uyacak olursan, seni Allah' n yolundan flafl rt psapt r rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle' yalan söylerler. (Enam Suresi, 116) Cehenneme belirli say da insan n girece ini zannetme Baz insanlar cehennemin dar ve k s tl bir mekan oldu unu ve buraya ancak belirli say da insan n s abilece ini san rlar. Oysa Kuran'da bize cehennemin s - n rl bir mekan olmad, aksine inkar edenlerin say s ne kadar çok olursa olsun, hepsini alacak ve hatta daha fazlas n dahi soracak kadar genifl bir yer oldu u aç klanm flt r: O gün cehenneme diyece iz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlas var m?" diyecek. (Kaf Suresi, 30) man etmek için mucize görmeleri gerekti ine inanma Kimi insanlar n din hakk nda gelifltirdikleri sapk n inançlardan biri de, iman etmek için do aüstü bir olay görmeleri gerekti ini düflünmeleridir. Asl nda bu kimseler Allah' n apaç k varl n inkar edebilmek için bahane aramaktad rlar. Kuran'da onlar n bu taleplerinin samimiyetsiz oldu u flöyle haber verilmifltir: Olanca yeminleriyle, e er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklar na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Kat ndad r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar n n fluurunda de il misiniz?" (En'am Suresi, 109) 24 lmi Araflt rma, Eylül 2006

27 Kendini cennete lay k zannetme En çok kullan lan "vicdan rahatlatma" bahanelerinden biri, "kalp temizli- inin yeterli olaca " aç klamas d r. Kimi insanlar din ahlak n yaflamad klar halde, kalplerindeki iyi niyet sebebiyle kendilerinin cennete lay k olduklar na inan rlar. Kendilerince iyi insanlard r ve kimseye bir zararlar yoktur. Kuran'da onlar n bu sapk n inançlar flöyle ifade edilmifltir: Oysa ona dokunan bir zarardan sonra taraf m zdan bir rahmet tadd rsak, mutlaka: "Bu benim (hakk m)d r. Ve ben k yametsaatinin kopaca n da sanm yorum; e er Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O'nun Kat nda benim için daha güzel olan vard r." der. Ama andolsun Biz, o kafirlere yapt klar n haber verece iz ve andolsun onlara, en kaba bir azabtan tadd raca z. (Fussilet Suresi, 50) SONUÇ Kullar na karfl sonsuz rahmet sahibi olan Yüce Allah n varl n inkar edip, nefsani isteklerine uyarak, birtak m sapk n inançlar ve bahaneler gelifltiren insanlar, ba fllanma dilemedikleri takdirde, bu dünyada mutlulu u yakalayamad klar gibi ahirette de sonsuz bir azabla karfl laflabileceklerini unutmamal d rlar. Kuran ahlak n ö rendikten sonra Allah' n davetine uyup samimi bir tevbe ile tevbe eden ve Kuran'a tabi olanlar ise, hem dünya hayat nda hem de ahirette -Allah' n izniylekurtulufla ereceklerdir: Rableri Kat nda dileyecekleri herfley onlar nd r. flte bu, ihsanda bulunanlar n ödülüdür. Çünkü Allah, onlar n (dünyada) yapt klar n n en kötüsünü temizleyip-giderecek ve yapt klar n n en güzeliyle ecirlerini verecektir. (Zümer Suresi, 34-35) lmi Araflt rma, Eylül

28 MESC D- DIRAR: M edine'de münaf klar, slâmiyet'in aleyhindeki faaliyetlerini aç kça yapamad klar için gizli bir toplanma yerine ihtiyaç duyuyorlard. Münaf klar, 630 senesinde Medine'de Kubâ Mescidi'ne yak n bir yerde sözde bir mescit infla ettiler. Bundan sonra Hz. Peygamber (sav)'e kendi bölgelerinde namaz cemaatle k labilmek üzere bir mescit infla ettiklerini belirterek, mescitlerine gelip namaz k ld rmas n istediler. Bu s rada Hz. Peygamber (sav), yolculu a ç kmak üzere idi. Bu sebeple kendisine müracaat edenlere, ancak döndükten sonra mescitlerine gelebilece ini belirtti. Hz. Peygamber (sav), yolculuktan dönerken Tevbe Suresinin ayetleri vahiy oldu. Bu ayetlerde söz konusu mescidin gerçekte ne gibi kötü amaçlarla yap ld, münaf klar n bu amaçlar n gizlemek için yemin ettikleri, buna ra men yalanc olduklar belirtilerek flöyle buyruluyordu: Zarar vermek, inkâr (pekifltirmek), mü'minlerin aras n ay rmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karfl savaflan gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten baflka bir fley istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onlar n flüphesiz yalanc olduklar na flahidlik etmektedir. Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve di er ifllere) durmana daha uygundur. Onda, ar nmay içten-arzulayan adamlar vard r. Allah ar nanlar sever. (Tevbe Suresi, ) Hz. Peygamber (sav.), Medine'ye dönünce, Rabbimiz'in kendisini gerçek mahiyeti konusunda bilgilendirdi i D - râr mescidini ortadan kald rd GAYB NE DEMEKT R? Duyular n ve insan bilgisinin uzanamad, gözden gizli olan her fley. Kuran'da Allah' n var olduklar n bildirdi i, ama anlamlar n gerçek manada bilemedi imiz yerler ve varl klar. Geçmifle ait bilgi ve haber. Görünmez alem. Vahy, ilahi haber. 1 ASHAB NE DEMEKT R? Ashab, Peygamber Efendimiz (sav)'e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimseler anlam na gelmektedir. 1. Kuran- Kerim ve Türkçe Anlam (Meal ve Sözlük), Ali Bulaç 26 lmi Araflt rma, Eylül 2006

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T LM MERCEK -May s 2006- Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul/ Sorumlu

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : Ocak 2006 kinci Bask : fiubat 2006 Üçüncü Bask : Mart 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222

Detaylı

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : fiubat 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi MAS-S

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE...

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... Emperyalist ve gerici teröristlerin teröre karfl savafl ve K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... ABD emperyalizminin bafl n çekti i emperyalistlerden ve gericilerden oluflan genifl bir savafl koalisyonu terörizme

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler KIZILDERE TAR H M ZD R K MSE B Z O KERP Ç EVDEN ÇIKARAMAZ! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı