Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19)"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 5 EK M 2003 E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19) 06 Kongre Mesaj AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an n kongre mesaj Kongre Sürecinde AK Parti AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Dengir Mir Mehmet F rat n de erlendirme yaz s AK Parti nin Toplumla letiflimi AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Murat Mercan ile röportaj E itim-ö retim Y l Bafllad Baflbakan Erdo an ve Milli E itim Bakan Çelik e itim konusunda önemli mesajlar verdi Baflbakan n Yurtd fl Gezileri Baflbakan Erdo an Almanya, talya ve Dubai de Türkiye aç s ndan çok önemli temaslarda bulundu Baflar l Bir Almanya Gezisi Ozan Ceyhun un, Baflbakan Erdo an n Almanya gezisini de erlendirdi i yaz s ndan iktibas Türkiye nin AB Kararl l AB üyeli i sürecinde Reform zleme Grubu ve AB letiflim Grubu oluflturuldu Mecliste Yeni Dönem TBMM AK Parti Grup Baflkan Vekili Eyüp Fatsa n n de erlendirme yaz s Yeni Yüzüyle Sosyal Hizmetler Devlet Bakan Güldal Akflit ile röportaj Tar m Gönüllüsü Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n köylülere ve çiftçilere yönelik yeni projesi... Ayrıca Medyalan da Atıf Hüseyin, Aktüel Test, Kitap dünyasından seçmeler, Ekim Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :5 Ekim 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : M. Faruk Bayrak Hüseyin Besli Ömer Çelik Nebahat Erkök Bülent Gedikli Akif Gülle smail Karaosmano lu Ayflenur Kurto lu Murat Mercan Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Birinci Ola an Kongre... Kongreler siyasi partiler için büyük önem tafl rlar. Bu önem sadece partilerin kendi teflkilatlar aç s ndan de il, önünü açmak için yola ç kt klar toplum aç s ndan da geçerlidir. Çünkü kongreler, yap lan siyasi çal flmalar n de erlendirildi i ve nihayetinde daha olgunlaflm fl yaklafl mlar n ve perspektiflerin benimsendi i, siyasete yeni demokratik aç l mlar n kazand r ld dönüm noktalar d r. fiimdi bu heyecan AK Parti yafl yor. Türkiye ye hizmet heyecan yla yola ç km fl bütün AK Partililerin kalbi bugünlerde kongre heyecan yla at yor. Bu heyecan Partimizin canl l n, Türk halk yla içiçeli ini ve Türkiye nin önünü açmak için kendisine büyük umutlar ba lanm fl oldu- unu göstermesi bak m ndan çok sevindiricidir. fiu noktay herkesin kabul etmesi gerekiyor: AK Parti kuruluflu üzerinden çok k sa bir zaman geçmifl olmas na ra men, çok büyük mesafeler alm flt r. Her fleyden önce, kat ld ilk genel seçimlerde halk n büyük bir teveccühüyle tek bafl na iktidara gelmifl ve halk m z n ony llard r özlemle bekledi i siyasi istikrar Türkiye ye kazand rm flt r. Öte yandan, Türkiye gerçe ini do ru bir biçimde teflhis eden AK Parti, eski ve köhne siyasi yaklafl mlar büyük bir cesaretle bir kenara atmay bilerek, birtak m k sa vadeli siyasi hesaplara de il ama Türkiye gerçe ine uygun politikalar üretmifl ve dolay s yla da farkl çevrelerde hayret ve takdirle karfl lanan bir baflar çizgisi yakalam flt r. Ola an Kongremiz milletçe gö sümüzü kabartan iflte bu baflar lar n büyük mutlulu u içerisinde ve tam bir flenlik havas nda gerçeklefliyor. Baflar lar m z, henüz baflaramad klar m z görmeyi engellemeden, Genel Baflkan m z n deyimiyle ayaklar m z yerden kesmeden bütün bir Türkiye yi kucaklayabilme azmimizi sürdürerek, daha bir tazelenmifl olarak bu kongreyi tamamlayaca m za yürekten inan yorum. Evet, Kongremizde demokrasinin, siyasetin nabz büyük bir heyecanla atacak. Bu, Türkiye yi yeniden hayata döndüren nab zd r. Bu nab z her gün daha canl ve daha güçlü at yor. Birinci Ola an Kongre nin bütün Türkiye için hay rl olmas dile iyle... Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

5 EK M TAR H Orient Express in lk Seferi Avrupa n n ilk k talararas ekspresi olan Orient Express (fiark Ekspresi), Paris ten ilk yolculu una ç kt. Yolcular, Belçikal ifladam Georges Nagelmackers in hizmete soktu u Orient Express le Varna Liman na trenle gelip, buradan buharl gemiyle stanbul a hareket ettiler. Orient Express dünya turlar na günümüzde de devam ediyor Cumhuriyet in lan Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtulufl Savafl n n baflar ya ulaflmas n sa larken, di er taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli in kay ts z flarts z millete ait oldu unu vurgulayan birinci maddesi Cumhuriyetin habercisiydi. Mustafa Kemal Pafla, 22 Eylül 1923 te, Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdi i demecinde kamuoyu önünde "cumhuriyet" kelimesini ilk defa aç kça dile getirerek Cumhuriyetin ilan sürecini resmen bafllatt. 28 Ekimde yak n çal flma arkadafllar yla Çankaya daki akflam yeme inde bir araya gelen Mustafa Kemal Pafla, "yar n Cumhuriyeti ilan edece iz" diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, Anayasan n birinci maddesine "Türkiye devletinin flekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaflt r ld. 29 Ekim de TBMM Genel Kurulu nda Anayasan n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ifltirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi. Ayn günkü oylamada Mustafa Kemal Pafla 158 milletvekilinin tamam n n oyunu alarak Cumhurbaflkan seçildi. smet Pafla ve kabinesi 30 Ekim de TBMM den güven oyu al p Türkiye Cumhuriyeti nin ilk hükümeti olarak çal flmalar na bafllad Mudanya Mütarekesi Baflkomutanl k Meydan Muharebelerinden sonra itilaf devletlerinin, mütakere için konferans talebi üzerine, görüflmelere 3 Ekim de Mudanya da baflland. 8 gün süren müzakereler neticesinde Mudanya Mütarekesi imzalanarak Do u Trakya n n Türkiye ye b rak lmas sa land. Mütareke milli mücadele aç s ndan önemli bir aflamayd Ankara Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sürdürülmesi üzerine iflgal etti i Anadolu topraklar nda tutunamayaca n anlayan Fransa, TBMM ile Ankara Anlaflmas n imzalad. Görüflmeler sonras nda Fransa iflgal etti i bölgelerden çekildi ve TBMM hükümetini tan d. Bu anlaflma uluslararas iliflkiler ve TBMM hükümetinin tan nmas aç s ndan Milli Mücadele kadrolar na büyük moral verdi. lk Milli Maç Futbol Federasyonu tescil edildikten sonra oluflturulan Türk Milli Futbol Tak m, stanbul Taksim de Romanya ile ilk maç n yapt. lk olimpiyatlara 1924 de Paris te kat lan milli tak m, tarihinde en büyük baflar s n 2002 deki 17. Dünya Kupas nda elde etti. 29 Haziran da, Güney Kore Milli Tak m n 3-2 yenerek Dünya üçüncüsü oldu Bo aziçi Köprüsü Aç ld Yap m büyük tart flmalara neden olan stanbul daki ilk Bo aziçi Köprüsü Cumhurbaflkan Fahri Korutürk taraf ndan hizmete aç ld. Uzunlu u 1.560, deniz seviyesinden yüksekli i 65 metre olan köprü 516 milyon liraya mal olmufltu. Bo aziçi Köprüsünün yap m yla Avrupa ve Asya tarihte ilk kez karayolu ile birbirine ba lanm fl oldu. TÜRK YE BÜLTEN EK M

6 Dünya Aktüalite Atlas sveç D fliflleri Bakan Anna Lindh yaflam n yitirdi sveç D fliflleri Bakan Lindh u rad b çakl sald r sonucu hayat n kaybetti. Parlamento binas n n birkaç blok ötesindeki bir al flverifl merkezinde b çakl sald r ya u rayan Lindh, yap lan bütün müdahalelere ra men kurtar lamayarak yaflam n yitirdi. BDT Toplant s Yalta da yap ld Ba ms z Devletler Toplulu u üyesi 10 eski Sovyet cumhuriyetinin devlet baflkanlar eski Sovyet alan nda ortak ekonomi bölgesi oluflturma gündemiyle K r m' n Yalta kentinde bir araya geldi. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan, ortak ekonomik bölge için ilk aflamada ülkeler aras ndaki ticareti s n rlayan engelleri ortadan kald rmay, mal, sermaye ve iflgücünün serbest dolafl m n öngören bir anlaflma imzalad lar. Berlusconi, bestelerini albümde topluyor talya Baflbakan Silvio Berlusconi, yo un ifl ve politika yaflam s ras nda yazd 7 flark s n bir albümde toplama karar ald. fiark lar, gitarist Mariano Apicella taraf ndan seslendirilecek. Güvenlik için DNA l Pasaport Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü, havaalanlar nda güvenli in art r lmas na yönelik yeni önlemler çerçevesinde pasaportlarda daha fazla bilginin yer almas için çal flmalar yap - yor. Bu çerçevede, pasaport bilgileri aras nda fiziksel görünümle ilgili ayr nt - lar n yan s ra parmak izi ya da DNA gibi özel kay tlar n bilgisayarlara yüklenmesi planlan yor. Bu tür bilgilerin pasaport kay tlar aras na dahil edilmesi sayesinde sahte kimlik kullan m önlenecek. Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü, söz konusu pasaport uygulamalar n dünya çap nda standart hale getirmek istiyor. Japonya, dünyan n en küçük çipini üretti Japonlar, insan vücudundan ka t paraya kadar her yere kolayl kla yerlefltirilebilecek olan dünyan n en küçük mikroçipini ürettiler. Mikroçip, terörle mücadelenin yan s ra sahte para bas m n n önlenmesinde de kullan labilecek. Mikroçip insan vücuduna, hayvanlara ve kredi kartlar na yerlefltirilebilecek nitelikte. 4 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

7 srail den Arafat a sürgün karar srail güvenlik kabinesinin Filistin lideri Yaser Arafat' n sürgüne gönderilmesi konusunda ilke karar almas birçok ülkede tepkiyle karfl land. Tepki gösteren ülkeler, Arafat n seçimle iflbafl na gelmifl bir lider oldu unu, sürgüne gönderilmesi durumunda bölgede gerginli in daha da t rmanaca n söylüyorlar. Bu geliflmeler olurken ölmek pahas na hiçbir yere gitmeyece ini ifade eden Arafat'a Filistinli deste i büyüyor. 3. Türkmen Kurultay yap ld Kerkük te 3. Türkmen Kurultay yap ld. Kurultay da Irak Türkmen Cephesi baflkanl na Dr. Faruk Abdullah seçildi. Üç gün süren 3. Türkmen Kurultay 'na Irak'taki Türkmenlerin yan s ra Türkiye ve di er Avrupa ülkelerinde bulunan çok say da Türkmen de büyük ilgi gösterdi. Neredeyse bir nokta büyüklü- ünde olan mikroçipin, ileride fiyat etiketlerinde de kullan lmas bekleniyor. Yoksullara verilen sözler tutulmal Dünya Bankas Baflkan James Wolfensohn, zengin ülkelerin yoksul ülkelere vaat ettikleri yard mlar yerine getirmelerini istedi. Wolfensohn, geçen y l yap lan Monterrey toplant s nda, zengin ülkelerin yoksul ülkelere 16 milyar dolarl k kalk nma yard m yapmaya söz verdi ini, ancak bugüne dek bu rakam n çok az bir k sm n n gerçekten verildi ini söyledi. YASER ARAFAT K MD R? 10 Ekim 1959'da FKÖ'nün belkemi i El Fetih'i (Filistin Ulusal Kurtulufl Hareketi) kuran Arafat 1969'da bütün Filistin gruplar n bir çat alt nda toplayan Filistin Kurtulufl Örgütü'nün (FKÖ) kurulufluna öncülük etti ve yürütme kurulu baflkanl n üstlendi. Arafat, Filistinli gerillalar n Ürdün'ü terk etmeye zorland iç savafltan ( ) sonra siyasal ve askeri merkezini Beyrut'a tafl d Lübnan ç Savafl 'nda Lübnan' n fiilen bölünmesi üzerine, Filistinlilerin denetiminde kalan bölgelerde FKÖ'nün gitgide devlet yap s kazanmas için çaba harcad. Haziran 1982'de, Güney Lübnan'a giren srail'in Beyrut'u kuflatmas s ras nda, yaklafl k iki ay süren çetin bir direnifl gösteren Arafat, Beyrut'tan ayr lmak zorunda kal nca Tunus'ta FKÖ'nün yeni merkezini kurdu. Arafat, 15 Kas m 1988 de ba ms z Filistin Devleti'nin kuruluflunu ilan etti. 13 Eylül 1993'te Gazze fieridi ve Bat fieria'n n baz bölgelerinde Filistin'e özerklik tan yan ilk Filistin- srail Bar fl Antlaflmas 'n imzalad. 28 Eylül 1995 de ABD'nin baflkenti Washington'da, birçok yerleflim biriminin Filistin Özerk Yönetimi'ne devredildi i ikinci kapsaml özerklik anlaflmas n Rabin ile imzalad. 20 Ocak 1996 da ilk genel seçimde halk oyuyla da FÖY Baflkan oldu. 28 Eylül 2000 de Likud Partisi Genel Baflkan Ariel fiaron'un Kudüs'te Haremmüflflerif'i ziyaret etmesiyle ikinci Filistin ntifadas patlak verdi. 29 Mart 2002 de, srail, Filistin liderinin karargah n n da bulundu u bat fieria'n n Ramallah kentine girerek Filistin yönetim birimlerini kuflatt. srail, Filistinli militanlar fliddete teflvik etmekle suçlad Arafat', o tarihten bu yana Ramallah ta tecrit alt nda tutuyor. TÜRK YE BÜLTEN EK M

8 B R NC KONGRE Hay rl olsun.. Büyük Kongre ye do ru... R. TAYY P ERDO AN Birinci Ola an Genel Kurulumuza giderken Aziz Milletimizi en samimi duygular mla, sevgiyle ve coflkuyla selaml yorum. Kongremiz ülkemize ve bütün milletimize hay rl ve u urlu olsun. Bu büyük kongre Türk siyasi hayat na ad m att ilk günden itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal hayat m zda istikrar n, güvenin ve adaletin, demokrasinin ve hukukun ad ve adresi olan AK Parti nin ilk genel kurulu olmas dolay - s yla önemlidir. Türkiye yi Türkiye yapan ve dünya devletleri aras nda biricik k lan de erler ne ise AK Parti yi AK Parti yapan de erler onlard r. AK Parti nin mayas n millet atm fl, hamurunu da milletimiz yo urmufltur. Bu yüzden baflar m z n bereketi ülkemize ve milletimize aittir. Tek bafl na ifl bafl nda olan iktidar m z n halk m za verdi i güvenin her geçen gün bereketlenerek semere vermesi en büyük mutlulu umuzdur. nan yorum ki, milletimizi, millet k - lan temel de erler kongremize damgas - n vuracak ve bir kez daha millet iradesi tam ve eksiksiz olarak tecelli edecektir. Zira bu de erler Türkiye yi dünyan n en sayg n ülkeleri aras na katacak, milletimizin itibar n yükseltecek de erlerdir. Biz bu de erlerle, Türkiye de alt n bir sayfa açt k. Bu de erlerle kaostan, gerilimden, krizden, kavgadan ve bunal mdan ülkemizi kurtar p yeni ufuklara do ru yol almas n sa lad k. Bizler Türkiye ye hizmet aflk m z ve gücümüzü do rudan milletten alan ve milletin emanetini yeniden milletin hizmetine sunmaya çal flan bir büyük kadroyuz. Bu kadro yaln zca üyelerimizden, delegelerimizden oluflmuyor; bütün Türkiye nin akl ve yüre i, talep ve özlemleri bu kadroya dahildir. Dolay s yla, AK Partili olmak Önce Türkiye, Önce milet demekle efl anlaml d r. Türkiye nin makus talihini yenebilmek, milletimizi arzular na kavuflturabilmek için sizlerin öncülü üne ülkemiz ihtiyaç duydu. Henüz ilk kongresini yapan AK Parti Türkiye yi büyütme arzusundan, halk n demokrasi talebinden, temiz ve dürüst bir yönetim iste inden do du. Halk m z n omuzlar m za yükledi i bu tarihi imkan ülkemizin adaletle kalk nmas için en iyi flekilde de erlendirmeye çal fl yoruz. Zira AK Parti, adalet ve kalk nma kavramlar n meflale yaparak Türkiye de tükenen umutlar diriltmeye bafllad. fiimdi hayat n her alan nda büyümenin ve geliflmenin, üretmenin ve üretti inin karfl l n alman n heyecan ile dinamizmi hissediliyor. Türkiye nin dört köflesi bir flantiye alan na dönüyor ve kalk nma hamlesi bütün alanlarda hissediliyor. Toplum yeniden güven zeminine oturdu. Yolsuzluk ekonomisinin, siyasal ve ekonomik kirlenmenin çan na ot t kand. Hat rlay n z, Türkiye ne büyük bir kaosa ve girdaba sürüklenmiflti. Türkiye yaln zca kötü yönetilmiyor, art k yönetilemez deniliyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklar n n her biri a z n aç- TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

9 t kça yeni kriz ortaya ç k yordu. Herkesin dilinde felaket senaryolar vard. Türkiye Arjantin olur mu? diye soruluyor, ülkenin ufku karart l yordu. Yönetici kadronun tamam köhne bir siyaset çizgisi üzerindeydi ve ülkemizin eli kolu ba lanm flt. flte ülkemizi o girdaptan, o karanl k dehlizden ve umutsuz günlerden ç kar p bugünlere getirdik. Bu flerefi bize bahfleden Allah a hamd ediyor, milletimize teflekkür ediyoruz. flbafl yapt m z gün bu millete ve bu ülkeye lay k olmaya çal flaca m z, miletin flerefli emanetine asla ihanet etmeyece imizi söyledik. Nitekim, iddiam z n alt nda kalmad k ve çok k sa bir sürede AK Parti ülkemizin kararan baht n a artt. Her AK Partili Türkiye nin yükünü omuzlar nda hissederek, bu ülkenin gecikmifl adalet ve kalk nma taleplerini, ülkemizin dünya devletleri aras nda hak etti i itibar elde etmesi için elinden geleni yapmak durumundad r. Toplumsal huzurun ve refah n katlanarak büyümesi en büyük arzumuzdur. Siyasal çürümenin, yönetimdeki kirlenmenin tamamen giderilmesi için, geçip giden karanl k ve umutsuz günlerin bir daha dönmemesi için, demokrasinin tart fl l r olmaktan tamamen ç kabilmesi için, herkesin temel vatandafll k haklar - n kullanabilmesi için daha yapacak çok iflimiz var. Unutmayal m, henüz yolun bafl nday z ve birinci kongremizi gerçeklefltiriyoruz. AK Parti, siyasi partilerden herhangi bir parti de il, ülkenin tarihinde önemli roller oynayacak, insan m z y llard r ertelenen taleplerine kavuflturacak yegane partidir. Bizden önceki siyasi tablonun unutulmayaca na inan yoruz. Siyaset önce kirlenmifl, ard ndan kilitlenmifltir. Ekonomik ve sosyal hayata kelimenin tam anlam yla kriz egemen olmufltu. Türkiye, birikmifl iç meselelerini çözemiyordu, uluslararas camia önünde temsil edilemiyordu. Her alanda ülkemiz büyük bir itibar kayb yafl yordu ve hepimiz ülkenin bu dramatik durumundan etkileniyorduk. Kriz çok daha derinlefliyor, bir sosyal felaket yaflan r m? endiflesi ile sosyal kriz beklentisi had safhaya ulaflm flt. Koalisyon hükümetinin her üç orta halk n içine ç kamaz haldeydi. Skandallar birbirini takip ediyordu. Liderler siyasi temsil özelliklerini kaybettikleri gibi ülkeyi dünyaya karfl da temsil edemiyorlard. Türkiye milletler camias önünde bir kaosa sürükleniyordu. Demokratik hak ve hürriyetler ask ya al nm flt. Toplumun talepleri karfl lanm yor, duyulmuyordu. Merkez sa siyaset gibi merkez sol siyaset de enkaz alt nda kalm flt. Koalisyon partileri birbirlerini adeta batakl a sürüklüyorlard. 3 Kas m da millet iradesi bu köhne siyaset tasfiye edecekti. Tasfiye ifllemini yaparken millet büyüklü ünü gösterdi. Yolsuzluklar ayyuka ç km fl, üretim heyecan duyulmaz olmufl, ekonomik hayat durma noktas na gelmiflti. Türkiye eksi 9 oran nda küçülmüfltü. Enflasyon yüzde 100 s n r ndayd. K saca milletimizin umutlar n n en çok zay flad noktada ülke emanetini omuzlamak üzere yola ç kt k. Milletin kararan baht n açmak üzere ak bir sayfa açmak gerekiyordu ve tam da o noktada AK Parti yola koyuldu. AK Parti, önce millet dedi ve milletin mayalad hamurdan do du. Kurulufl günümüzde Art k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak dedik ve art k hiçbir fley eskisi gibi olmad. Milletin emanetini emin ellere teslim edece iz dedik ve 3 Kas m la birlikte milletin emanetini emin ellere teslim ettik. Türkiye ye güven, istikrar vaad ettik. Hamdolsun Türkiye, ifl bafl na gelmemizle birlikte ekonomiden uluslararas iliflkilere her alanda güven ve istikrara kavufltu. Eksi büyüme, yerini büyümeye, durgunluk yerini yat r mlara ve ihracata b rakt. AK Parti, flüphesiz kökleri millet kadar derinlerde olan bir siyaset çizgisinde k sa zamanda milletin talepleriyle, özüyle, ruhuyla ve akl yla bütünleflti. Yola ç - karken Her fley Türkiye için ilkesini ülke insan m z n önüne koyduk ve yapamayaca m z fleyleri vaad etmedik. Türkiye nin önceliklerini tespit ettik ve o do rultuda icraata bafllad k. Popülist politikalara tenezzül etmedik, halk m z aldatmad k ve kaybolan güven ve istikrar zeminini sa lamlaflt rmay herfleyin önüne ald k. Kuflkusuz gücümüzü halk m zdan ald k ve her zaman halk m zla yüz yüze, el ele olduk. Seçimden önce halkla yüz yüze oldu umuz gibi seçimden sonra da Ankara ya kapanmad k. Avrupa merkezlerinden, Amerika dan, Asya dan Uzak Do u dan aya m z n tozuyla yurda döndü ümüzde hemen her f rsatta Anadolu da olduk. Bir gün Diyarbak r daysak ertesi gün zmir de olduk. Milletimizin heyecan n, ac lar n, sevinçlerini, taleplerini yerinde, yüz yüze konufltuk ve paylaflt k. Henüz yolun bafl ndayken büyük milletimizin teveccühü, sevgisi ve coflkusu en dar zamanlarda yüreklerimizi doldurdu. Büyük s k nt lar ve büyük badireler atlatt k. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik ve her zaman ileriye bakt k. AK Parti bu büyük millete lay k olabilmek için yola ç kt. Hamurunu milletimizin yo urdu u partimiz Türk siyasi hayat nda imkans z görüleni baflarmak üzere. Siyasetin kilitlendi i, ekonomik ve sosyal hayat n a r bir kriz bask s alt nda oldu u, Türkiye yi yöneten siyasetçilerin halk n içine ç kamad, ülkemizin dünya devletleri aras nda alabildi ine itibar ve güç kayb na u rat ld günlerden sonra 3 Kas m da milletimizin onay yla ülke emanetini devral p bugünlere getirdik. ktidara yürürken milletimize verdi imiz güven iddiam z n alt nda kalmad k ve Allah a hamdolsun mahçup olmad k. Partileflme sürecini tamamlar tamamlamaz Türkiye gibi büyük bir ülkenin emanetini omuzlaman n ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdi ini siz AK Partililer iyi biliyorsunuz. AK Parti, umutlar n tükendi i noktada milletimizin umudu oldu. Ülkemizi özlemlerine kavuflturabilmek için ç kt m z yoldan çok daha ileriye do ru hamleler yapt k. Daha yapacak çok iflimiz var ve inflallah Türkiye nin beklentilerinin hepsini karfl layaca z. Kongremiz milletimize hay rl olsun TÜRK YE BÜLTEN EK M

10 G Ö R Ü fi B R NC KONGRE Hay rl olsun.. KONGRE SURECINDE AK PARTI DENG R M R MEHMET FIRAT AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI Adalet ve Kalk nma Partisi Türk Siyasetinin y prand, yozlaflt, siyasi alan n darald, etkisizleflti i, siyasetçilerin güvenirliliklerini yitirdi i bir dönemde kuruldu. Adalet ve Kalk nma Partisi nin kurulmas siyaset kurumu, siyaset alan ve siyasi aktörler aç s ndan tamamen yeni heyecan verici bir durumdu. Daha kurulmadan milyonlar n kalbinde taht kuran yenilikçi bir hareket olarak siyasetin merkezinde yer ald. AK Parti nin kurulduktan sonra k sa bir süre içinde tek bafl na iktidara gelmesi de uzun y llard r koalisyonlarla idare edilen bir ülkede elbette güçlü bir siyasal iktidar n ç kmas aç s ndan çok önemlidir. AK Parti nin varl ve toplumsal deste i siyasetin yeniden gündeme gelmesi, kalite kazanmas, siyasetçinin güven bunal m ndan kurtulmas demektir. AK Parti bugün siyasetin merkezinde yer almaktad r. Bu sahip oldu u siyasi meflruiyet aç s ndan da böyledir. Siyasetin en belirleyici ö esi durumundad r. Tek parti iktidar bile Türkiye için bafll bafl na bir flanst r. AK Parti nin bugün oldu u siyasal zemin yepyeni bir kulvard r. AK Parti çok genifl bir toplumsal yelpazeden oy alm flt r. Bu yüzden AK Parti yi klasik sa -sol, merkez-çevre gibi kavramlarla aç klamak yetersizdir. AK Parti hem ekonomik, hem sosyal, hem de siyasal farkl kesimlerden destek bulmufltur. Bugün Türkiye de siyasetin yeni bir eksene kaymakta oldu unu görmek gerekir. Partimizin siyasal kimli i olan Muhafazakar Demokrasiyle siyasette yeni bir kulvar açm fl oluyoruz. Farkl partilerden ve siyasi TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

11 G Ö R Ü fi B Z M Muhafazakar Demokrasi anlay fl n n tutuculuk, statükoculuk, de iflime direnmek gibi kavramlarla hiç bir iliflkisi yoktur. Biz de iflime vurgu yap yoruz. çizgilerden arkadafllar belli ilkeler ve de erler etraf nda bir araya gelmifltir, Yani AK Parti buluflma noktas olmufltur. AK Parti siyasete yeni bir soluk getirdi i gibi yeni bir siyaset tarz da getirmifltir. Bugün bizim ortaya koydu umuz farkl l k, toplumun bütün kesimlerinin sorunlar n çözmeye soyunmak, yani kucaklay c bir siyaset gütmektedir. Belli kesimlere temiz hava sa lamak için siyaset yapmak yerine, tüm toplumun teneffüs edebilece i temiz bir atmosfer için siyaset yapmak daha tutarl olan d r. Bugün biz müreffeh, ça dafl ve demokratik bir Türkiye tesis edersek, her kesim bu özgürlük ortam ndan yararlanacakt r. Bizim Muhafazakar Demokrasi anlay fl n n tutuculuk, statükoculuk, de- iflime direnmek gibi kavramlarla hiçbir iliflkisi yoktur. Biz de iflime vurgu yap yoruz, ancak de iflimi geliflim olarak görüyoruz. De iflim kadar de- iflimin kayna ve yöntemi de önemlidir. De iflim d flar dan m geliyor, d fl güçlerin bask s yla m oluyor, yoksa toplumsal bir taleple mi ortaya ç k - yor, bu de iflimin kabullenilmesi aç - s ndan önemlidir. Bugün bizim ortaya koydu umuz de iflim projesi milletimizin y llard r arzu etti i ve toplumsal vicdan n hissiyat n yans tan bir projedir. De iflim eskiden yukar dan afla - ya, bir nevi toplum mühendisli iyle tasarlanm flt r. Oysa bugün ortaya ç kt ki, art k afla dan yukar ya, toplumsal dinamikler yönüyle ancak kal c olabilir. Devlet eliyle yap lacak bir de iflim bask c yöntemlerle hem kal - c olmaz, hem de toplumun genel kabulüne mazhar olmaz. Hükümetimiz de toplumu ilgilendiren konularda sivil toplum kurulufllar, kitle örgütleri ve özel kurulufllarla istiflareler halinde politikalar n flekillendirmektedir. Sivil toplum kurulufllar bugün her zamankinden daha fazla tafl n alt na elini koymal d r. Biz geçmifli restore etmekten de il, geçmiflin kimi kazan m ve de erlerini de koruyarak yeni bir fley üretmekten, yani reformdan bahsediyoruz. Geçmifli donuk flekilde yar na tafl mak de il, dünün ve bugünün ortak iyisini gelifltirerek gelece i kurmak gerekir. De- erden yoksun bir toplumun ve siyasetin köksüz ve geleceksiz oldu unu kabul etmeliyiz. Siyasetin yozlaflmas - n n bir sebebi de de erler de il, menfaatler üzerine dönmeye bafllam fl olmas d r. Adalet ve Kalk nma Partisi nin farkl l sadece üslupta de ildir. AK Parti yöntem, üslup, siyaset tarz ve ideoloji olarak yeni bir duruma iflaret etmektedir. Herkes AK Parti nin farkl l n do ru anlamal d r, yoksa de iflimin özüyle de il, flekliyle ilgilenmeye bafllar z ki, bunun kimseye faydas olmaz. AK Parti tüm dünyadaki muhafazakar partiler gibi dini önemsemektedir. Toplumu ve gelene i önemseyen her hareket do al olarak dinleri önemser. Burada önemli olan din-siyaset iliflkisini sa l kl bir zeminde kurmakt r. Bu noktada laikli i do ru konumland rmak gerekir. Laiklik, devletin tüm dinler ve düflünceler karfl s nda nötr kalmas ve eflit mesafeyi korumas n sa layarak, inanç farkl l klar n n veya farkl mezhep ve anlay fllar n çat flmaya dönüflmeden sosyal bar fl içinde yaflatabilmesi için demokrasiyle taçlanmas ve uzlafl ortam sunmas d r. Laiklik; ço ulculuk, tolerans ve tarafs zl k kültürü üreten bir mekanizma olarak görülmelidir. AK Parti dinsiyaset iliflkisini bugüne kadar görülmedik flekilde sa l kl bir zeminde tafl maktad r. Bundan herkes olumlu flekilde istifade edecektir. AK Parti ço ulcu ve evrensel de erlerle siyaset anlay fl n özet olarak ortaya koymufltur. AK Parti Genel Baflkan m z ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an AK Parti kimli ini ortaya koyarken partimizin k rm z çizgilerini net olarak ortaya koymufltur. Nedir bunlar; din esas na dayal milliyetçilik yapmayaca z; rk esas - na dayal milliyetçilik yapmayaca z; bölge esas na dayal milliyetçilik yapmayaca z; bütün bu çizgilerin ortaya konulmas ndan ç kan bu sonuç Türkiye li olmakt r. Bu hedef Her fley Türkiye için amac n n da bir gere idir. Bütün bu çizgiler ülkemizde y llard r toplumsal bar fl bozacak flekilde TÜRK YE BÜLTEN EK M

12 G Ö R Ü fi siyasete ve siyasetçiye yön vermifltir. AK Parti toplumsal bar fl ve huzuru tüm siyasi hesaplar n d fl nda tutmaktad r. Bir bölgenin insan n, bir rka belli bir dine mensup insanlar de il, tüm Türkiye yi kucaklamak ve ülkemizde yaflayan herkesin azami insan haklar ndan yararlanmas hedefindedir. Bu hedef do rultusunda AK Parti AB ne girmeyi bir de erler bütünü içinde yer almakla ayn anlamda görmektedir. Bu sebeple Baflbakan m z n s k s k ve ço u kez AB ülkelerinde de beyan etti i gibi, Kopenhag siyasi kriterlerini AB istiyor diye de il, ülkemiz insan n n da bu hak ve hürriyetlere fazlas yla lay k oldu unu düflünmekte oldu umuz için gerçeklefltirmeyi hedef kabul etmeliyiz. Bu çok önemli bir ayr md r ve bu güne kadar tüm siyasi partiler AB yi bir hedef kabul ettiklerini söylemifller ve fakat gerçeklefltirme niyetleri AB böyle istiyor fleklinde olmufltur. ç siyasette ise bunu malzeme olarak kullanmaya devam etmifllerdir. Bu sebeple AB di er siyasi partilerin hedefi olmaktan çok uzakt r. Bu konuda en samimi tutumu partimiz ortaya koymufl ve bu durum tüm AB ülkeleri taraf ndan da böyle alg lanm flt r. AB yolunda baflta Baflbakan m z olmak üzere partimiz ve hükümetimizin yürüttü ü çal flmalar gerçek bir gayret ve baflar n n ürünüdür. Kongre sürecinde olan partimiz kurulufltan bu yana kurumsal kimli ini tamamlam fl, siyasi ilke ve hedeflerini ortaya koymufltur. Siyasi Parti kongreleri bu anlam yla bir demokrasi s nav olup, kurumsal yap n n çat s n olufltururlar. Parti içi demokrasi kavram da ülkemizde yanl fl zeminde tart fl lmaktad r. Parti içi demokrasi; mensubu bulunan partinin program ve tüzü ü do rultusunda siyaset üretmektedir. Partinin kurumsal temsil organlar n seçmek parti için demokrasinin bir gere- AK PART kuruluflundan bu güne ortaya koydu u siyasi ilkeler ve hedefleri gerçeklefltirmede hiçbir sapma göstermeden yolunda ilerlemektedir. idir. Fakat bu organlar seçildikten sonra bu temsilcilerin kararlar na ben karfl y m, bu nedenle ayr düflünüyor ve ayr hareket ediyorum demek parti içi demokrasiyi ifade etmez. Bu durum parti disiplini kavram n ihlal eder. Hiçbir hak ve özgürlük de bu anlam yla s n rs z de ildir. Bir baflka hakk n s n rlar na dayand n zda özgürlük kavram n tart flamazs n z. Parti içi demokrasi, temsil organlar n n özgür iradeleriyle seçimiyle bafllar. Kararlar istiflare yöntemiyle ve tart fl - larak al n r. Bu kararlar n oluflumunda menfi oy kullan lsa dahi karar hoflumuza gitmese de art k bu bir karard r. Ve bu karar herkesi ba lar. Örnek vermek gerekirse bir yarg karar nda mahkeme karar n 2 ye karfl 1 oyla da tesis etse karar olmufltur ve herkes uymak zorundad r. Parti içi demokrasi; disiplinsizlik ve bütünlü ü bozucu davran fl biçimi de ildir. Bu sebeple kongre sürecinde bu kavrama bir kez daha de inmeyi bir gereklilik kabul ediyoruz. Zira bu kavramlar içi bofl kavramlar de ildir ve herkes içini istedi i gibi dolduramaz. Parti içi demokrasiyi bu anlam yla AK Parti en iyi flekilde iflletmektedir. Bu demokrasi anlay fl n ço- u partide hiç olmad kadar iyi iflletmektedir. Bir partiye üye olmak o partinin program ve tüzü ünü benimsemekle bafllar. Bu siyasi ilke sadece ülkemizde de il tüm dünyada böyledir. Muhafazakar demokrat bir partide siyaset yap yorsan z bu anlay fla ayk r bir görüflte siyaset yapmazs n z. Bu durumda da görüflünüze en yak n siyasi partiyi seçmek bir özgürlüktür. Ama bir siyasi partide bulunup, baflka bir siyasi görüflü savunmak asla demokrasi kavram ile aç klanamaz. Partimiz kuruluflundan bu güne ortaya koydu u siyasi ilkeler ve hedefleri gerçeklefltirmede hiçbir sapma göstermeden yolunda ilerlemektedir. Bu hedefleri gerçeklefltirmek gayreti bak m ndan, sade bir üyelikle ba l olanlarla, en üst kademe temsilcileri aras nda bir fark bulunmamaktad r. Bu bize güvenen, oy vererek iktidara tafl yan halk m za verdi imiz sözün bir gere idir. Bu sebeple birlik ve bütünlük kavram flimdi daha önemlidir. Halk m za verdi imiz sözleri gerçeklefltirmek ise parti program m z do rultusunda hedeflerimizden sapmadan siyaset yaparak mümkündür. Bu anlay fl ve duygularla ülkemize ve AK Parti ailesine ilk kongremizin hay rl olmas n diliyoruz. 10 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

13 G Ü N D E M KURULUSTAN KONGREYE 12 Ekim 2003 te ASK Spor Salonu nda yap lacak Kongre ye 1466 delege kat lacak... AK Parti, 71 kurucu üyenin imzas ile kurulufl bildirgesini yay nlayarak 14 A ustos 2001 günü tüzel kiflilik kazand ve Türk siyasi hayat ndaki yerini ald. Böylece, daralm fl olan siyasi alan, 14 A ustos 2001 tarihinden itibaren yepyeni bir solu a kavufltu. AK Parti tüzü ü ve program, en çok okunan ve en çok ilgi gösterilen parti durumundad r. 3 Kas m 2002 seçiminden sonraki teflkilat çal flmalar, Genel Baflkan Yard mc s - Teflkilat Baflkan ve stanbul Milletvekili Hayati Yaz c baflkanl nda yürütülüyor. Bu dönemde yeni bir yap lanmaya gidildi ve Türkiye on bölgeye ayr larak bölge koordinatörlükleri ile üç teflkilat baflkan yard mc l oluflturuldu. stanbul Milletvekili Ekrem Erdem ile Samsun Milletvekili Cemal Y lmaz Demir, bölgelerdeki teflkilatlanmadan, stanbul Milletvekili rfan Gündüz ise teflkilat e itiminden sorumlu olmak üzere teflkilat baflkan yard mc s olarak görevlendirildiler. Ayr ca teflkilat baflkan yard mc lar bünyesinde 10 bölge koordinatörü, daha sonra il koordinatörlükleri oluflturuldu. Böyle bir yap lanma ile teflkilatla Genel Merkez aras nda birebir iletiflim ve koordinasyonun sa lanmas amaçland. Ve öte yandan, kongre çal flmalar ba lam nda üye yaz l mlar n n sa lanmas planland. Teflkilat Baflkanl 'n n gönderdi i genelge ve tamimlerle teflkilat çal flmalar na yard mc olundu ve yön verildi, üye yaz l mlar n n AK-ÜYE program na aktar lmas sa lanarak, 15 kez il baflkanlar toplant s yap ld. 17 fiubat 2003 tarih ve 96 Say l MKYK karar ile kongre takvimi yürürlü e kondu. Türkiye'de ilk defa AK Parti, kongre sürecini aç k bir takvime ba lay p teflkilata ve kamuoyuna duyurdu. 9 Nisan 2003 tarihinde ilçe kogrelerinin takvimi bafllat ld ve 911 ilçenin kongreleri sa l kl bir flekilde tamamland. l kongreleri 15 Haziran 2003 tarihinde bafllat lm fl olup 81 ilden, 79 ilin kongresi tamamlanm fl durumda. Sadece Denizli ve fianl urfa il kongreleri ertelenmifl bulunuyor. Tüm il-ilçe ve belde kongrelerini büyük bir coflkuyla, kat l mla gerçeklefltiren AK Parti, 1. Ola an Büyük Kongresini 12 Ekim 2003 tarihinde ASK Spor Salonunda yapacak. 1. Ola an Büyük Kongre de 1071 tanesi seçilmifl 395 tanesi tabii delege olmak üzere toplam olarak 1466 delege oy kullanacak. TÜRK YE BÜLTEN EK M

14 R Ö P O R T A J AK Parti nin iletiflim stratejisi felsefesini anlat r m s n z? AK Parti kat l mc demokrasiyi bütün ilke ve kurallar yla hayata geçirmeyi hedefleyen ça dafl bir parti olarak do du ve geliflti. Asl nda daha kuruluflunun birinci y l nda AK Parti yi Türk siyasi tarihinde efline az rastlan r bir meclis ço unlu una tafl - yacak olan o muhteflem toplumsal kabulde de bu kat l mc demokrasinin etkisini görmemek mümkün de- ildir. AK Parti sadece kurulufl ve örgütlenme aflamas nda de il, gerek seçim gerekse iktidar süreçlerinde de kat l mc demokrasinin savunucusu olmaya devam etti. Bu nedenle her zaman toplumun sesi bizim için yol gösterici bir unsur oldu. Halk n sesi olmak amac yla kurulan AK Parti toplumla iletiflimini sürdürebilmek için tüm iletiflim kanallar n aç k tuttu. Hangi iletiflim araçlar n kullan yorsunuz? MURAT MERCAN MEDYA TANITIMDAN SORUMLU GENEL BAfiKAN YARDIMCISI AK PARTI NIN TOPLUMLA ILETISIMI Toplumla iletiflim konusunda bizim farkl l m z n çok temel bir prati i var: Tüm iletiflim araçlar bir yana, yüzyüze iletiflim bir yana. Toplumla sa l kl bir iletiflim kurman n en iyi yolu bizim için yüzyüze iletiflimdir. 3 Kas m seçiminden öncesine bakarsan z, biz hiç gazete reklam kullanmad k. Radyolar hiç kullanmad k. nternet mecralar n hiç kullanmad k. 3 Kas m seçimlerinde biz kendimizi anlatabilmek için iki konuya a rl k verdik. Bunlardan birisi tüm illerimizde etkin olarak kulland m z bilboardlar, ikincisi ise baflta kad n kollar m z olmak üzere bütün teflkilatlar m z n mahalle mahalle, esnaf esnaf dolaflmas oldu.

15 R Ö P O R T A J Neden yüzyüze iletiflim? Ben hep fluna inand m ve inanmaya da devam ediyorum, ne yaparsan z yap n halk n kalbinde, halk n ruhunda sizinle ilgili bir düflünce, bir kanaat var. Bu kanaati ne radyo de ifltirebilir, ne televizyon, ne de gazete de ifltirebilir. Bu kanaati ancak yüzyüze iletiflim de ifltirebilir. Bizim için gerek il, ilçe, belde baflkanlar m z, gerek yönetim kurullar olsun, AK Parti li rozetini tafl - yan herkes bizim iletiflimimizdir. Bu arkadafllar m z n halkla, medyayla olan iliflkisi bizim iletiflimimizi oluflturur. Bu bak mdan ben hep flu tezi savundum. Teknolojinin bütün imkanlar n kullanal m ama ifl insanlarla konuflmaya geldi i zaman, insanlarla iletiflim kurmaya geldi i zaman tüm bunlar bir kenara b rakarak kendimiz gibi davranal m. Bunun toplumla iletiflim kurmakta en do ru seçim oldu una inan yorum. Kitle iletiflim araçlar nda tek yönlü bir bilgi iletimi vard r. Siz projelerinizi, icraatlar n z anlat rs n z ancak halk n bu konularla ilgili görüfllerini, taleplerini, flikayetlerini dinleme flans n z yoktur. Halk n çeflitli kesimlerinin temsil edildi i ya da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kat ld baz tart flma programlar nda belki karfl l kl iletiflim kurma, konuflma, görüfl al flveriflinde bulunma flans n z olabilir ancak bu yine de toplumun tüm kesiminin bak fl aç s n yans tmaya yetmez. Bu nedenle toplumun beklentileri ve talebi do rultusunda, milletin sesi olabilmek için kurulan AK Parti, bu amac na ulaflman n en önemli yolunun yüzyüze iletiflim oldu una inan yor. Bu ba lamda, milletvekillerimiz meclis çal flmalar d fl nda kalan tüm vakitlerini bizzat seçim bölgelerine giderek vatandafl n sorunlar n, taleplerini, flikayetlerini, beklentilerini, icraatlarla ilgili görüfllerini tespit etmeye çal flarak geçirmektedir. Ancak iki yönlü kurulan bu iletiflim kesinlikle ç kar iliflkisi olabilecek bir yola sapmamaktad r. Gerek vekillerimiz, gerekse teflkilatlar m z sadece bireysel sorun ve çözümlerle de il, benzer sorunlar yaflayan tüm vatandafllar m - TOPLUMLA iletiflim konusunda bizim farkl l m z n çok temel bir prati i var: Tüm iletiflim araçlar bir yana, yüzyüze iletiflim bir yana... Toplumla sa l kl bir iletiflim kurman n en iyi yolu bizim için yüzyüze iletiflimdir. z n taleplerini karfl lamaya dönük önlemler almaya, çözümler üretmeye çal flmaktad r. Bu çerçevede illerde yerinde tespit edilen sorunlar vekillerimiz taraf ndan gerek partimize gerekse hükümete aktar lmakta ve önem s ras na göre gerekli yasa taslaklar oluflturularak, meclisimizin gündemine sunulmaktad r. 3 Kas m seçimlerinden sonra yap lan tüm anketlerde AK Parti nin oylar n n yükseldi i görülüyor. Bunun nedeni AK Parti nin seçimden sonra da halktan kopmay fl, ayn s - cak temas sürdürmesi ve halk n beklentileri do rultusunda icraatlar n sürdürme çabas d r. Çünkü AK Parti, sadece seçim kazan p iktidar olabilmek için de il, gerçekten milletin sorunlar na önem verdi i, gerçekten bu sorunlara çözüm üretmek istedi i ve tüm samimiyetiyle, yürekten onlar n sesine kulak verdi i için onlar n teveccühüyle bu noktaya gelmifl bir partidir. AK Parti milletvekillerinin hiç biri seçimden önce ard na kadar açt kap lar n seçimden sonra seçmenin yüzüne kapatmam flt r. Bunun en güzel göstergesi de her gün Türkiye nin dört bir köflesinden gelen binlerce ziyaretçiyle TBMM nin dolup taflmas - d r. Vekillerimiz zamanlar elverdi i sürece, yasama faaliyetlerini engellememek kayd yla gelen tüm ziyaretçilerinin sorunlar n dinlemeye çal flmaktad r. Daha somut verilerle belirtmek gerekirse TBMM Kampüsüne 22. Dönemin 1. Yasama Y l nda toplam 886 bin 672 ziyaretçi girifl yapm fl, günlük girifller ortalama 8 bin dolay nda gerçekleflirken, zaman zaman bu rakam n 10 binin üzerine ç kt da görülmüfltür. AK M i de bu amaçla m kurdunuz? Tabii. Halk n sorunlar n tespit etmek amac yla parti genel merkezimizde ve il baflkanl klar m zda da bir iletiflim merkezi oluflturulmufltur. Merkezlerimize gelen tüm vatandafllar m z herhangi bir prosedüre tabi tutulmaks z n bu merkezlerde görev yapan personelimizle temas kurabilmekte, sorunlar n, dileklerini veya flikayetlerini parti yönetimine ve onlar n arac l - TÜRK YE BÜLTEN EK M

16 R Ö P O R T A J yla da hükümete iletme ola an bulabilmektedir. 6 ayd r hizmet veren bu iletiflim merkezlerimize flu ana kadar 34 bin 560 kifli flahsen baflvurmufltur. Mektup, telefon, internet ve faks ile yap - lan baflvurular da dikkate alacak olursak, bu rakam n 54 bin 500 kifliye ulaflm fl oldu unu görebiliriz. Di er iletiflim araçlar n nas l kullan yorsunuz? K s tl zaman ve birebir iletiflim kuracak kadrolar n azl göz önüne al nd nda elbette topluma ulaflabilmek için sadece yüzyüze iletiflim yetmez. Di er araçlar da kullan yoruz. ki yönlü bir iletiflimin bafllayabilmesi için önce gerek partinin gerekse hükümetin icraatlar n, hedeflerini, olaylara yaklafl m aç s n çeflitli kanallarla halka duyurmas gerekir. Bu konuda en etkili arac kitle iletiflim araçlar d r. Kamuoyu ne kadar çok ayd nlat l rsa hakemlik görevini de o kadar iyi yapacakt r. Halk n hakemli- i ve onay için hizmetlerin nas l yap ld de il önce niçin yap ld aç klanmal d r. Kitle iletiflim araçlar kamuoyunu temsil eder. Halk n sesi gibi hareket eder. Bu nedenle hükümetlerin, siyasi partilerin tüm eylemlerini, icraatlar n didik didik incelemekte, neden ve niçin sorusunu sürekli sormaktad r. Bireyin haber alma hakk n sa layan ve toplumdan gelen istekleri yans tarak kamuoyu oluflturulmas na arac l k yapan bas n, düflünce ve anlat m özgürlü ünün etkili bir arac s d r. Topluma ulaflabilmek için kulland m z bir baflka yöntem de bu ay beflinci say s n ç kartt m z "TÜR- K YE BÜLTEN " adl dergimizdir. Çok titiz bir çal flman n ürünü olan Türkiye Bülteni bizim için her düzlemde fleffafl ve kat l mc l öngören siyaset anlay fl m z n kamuoyuna aç lan penceresidir. Türkiye Bülteni ile baflta meclis ve hükümet icraatlar olmak üzere, partimizin hedefleri, çal flmalar, gündeme damgas n vuran olaylara bak fl aç s tüm aç kl yla halka aktar lmaktad r. Her ay 30 bin adet bas lan ve ücretsiz olarak halka sunulan Türkiye Bülteni, kamuoyunun bilgi edinme hakk na duyulan sayg n n en iyi göstergesidir. Hükümet ve meclis çal flmalar n n ilgili bakanlar arac l yla ifllendi i dergimiz önemli bir arfliv niteli indedir. Teknolojiyi nas l kullan yorsunuz? AK Parti, toplumla iletiflim için teknolojinin tüm imkanlar ndan da yararlanmaktad r. Bu noktada AK Parti nin di er siyasi partilere göre çok daha geliflmifl ve kapsaml bilgi- TOPLUMA ulaflabilmek için kulland m z bir baflka yöntem de bu ay beflinci say s n ç kartt m z "TÜRK YE BÜLTEN " adl dergimizdir. Çok titiz bir çal flman n ürünü olan Türkiye Bülteni bizim için her düzlemde fleffafl ve kat l mc l öngören siyaset anlay fl m z n kamuoyuna aç lan penceresidir.

17 R Ö P O R T A J ler içeren bir web sayfas bulunmaktad r. Vatandafllar m z "akparti.org.tr" adresini kullanarak hem partimizle hem hükümetin icraatlar yla ilgili tüm bilgilere rahatl kla ulaflabilirler. nternet, arac l yla partimiz topluma kendi program n anlatabilme, halkla bütünleflme, kamuoyu oluflturma, karfl l kl etkileflim sa lama, merak edilen sorulara aç kl k getirme, il ve ilçe örgütlerimizle h zl iletiflim kurma gibi olanaklara sahiptir. Profesyonel bir ekibin haz rlad ve uluslararas web sayfalar rating kuruluflu olan ALEXA n n Siyasi Parti web sayfalar aras nda yapt rating s - ralamas nda birinci olan internet sayfam zda Parti Program, Tüzü ü, Seçim Beyannamesi, Hükümet Program ve Acil Eylem Plan tam metin olarak yer almaktad r. Web sayfam z kullanan herkes bu bilgilere rahatl kla ulaflabilir. Ayr ca AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an n TBMM AK Parti Grup Toplant lar nda yapt konuflmalar ve Ulusa Seslenifl konuflmalar n n tüm metinleri web sayfam za konuflmayla eflzamanl olarak koyulmaktad r. Yine Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere tüm bakanlar m z n ve parti yöneticilerinin gündeme iliflkin aç klamalar, bas n toplant lar ve günlük faaliyetleri sitemizde eflzamanl olarak yer almaktad r. TBMM de görüflülen veya kabul edilen tüm yasa tasar lar detayl olarak web sayfam zda kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Yasalar n vatandafllar için neler getirdi i, uygulamalar n nas l olaca gibi konular halk n daha rahat kavrayabilmesi için soru-cevap halinde ifllenmektedir. Vatandafllar sitede yer alan tüm haberlere arfliv bölümünü kullanarak rahatl kla ulaflabilmektedir. "Medyada AK Parti" bafll n kullanarak ise o gün tüm ulusal ve yerel gazetelerde, radyolarda ç kan haberler takip edilebilmektedir. nternet sayfam z arac l yla vatandafllar ayr ca parti ve teflkilat yöneticilerimize, milletvekillerimize, bakanlar m za görüfllerini yoluyla iletebilmektedir. Yine web sayfam zda yer alan " letiflim", "e-masa" ve "Serbest Kürsü" bölümlerini kullanarak vatandafllar görüfllerini, önerilerini, flikayetlerini bize gönderebilmektedir. Gönderilen tüm bu mesajlar partimizde oluflturulan AK Parti letiflim Merkezi nde toplanmakta ve de erlendirilen mesajlar gerek parti yönetimine gerekse hükümete sunulmaktad r. E-posta sistemi sayesinde partimizin tüm organlar mesai saatlerine ba l kalmadan vatandaflla iletiflim kurabilmekte ve çeflitli konular tart flma zemini oluflturabilmektedir. fiu ana kadar partimizin internet sayfas - n 1 milyon 512 bin kifli ziyaret etmifltir. Türkiye de internet kullan m - n n henüz çok yayg nlaflmad göz önüne al n rsa bu say bizim için oldukça önemli bir rakamd r. Teknolojiden yararlanarak baflka hangi iletiflim yöntemlerini kullan yorsunuz? AK PART, toplumla iletiflim için teknolojinin tüm imkanlar ndan yararlan yor. Kapsaml bilgiler içeren bir web sayfam z var. Hem parti içi iletiflim, hem de halkla iletiflim için kulland m z bir baflka yöntem de SMS kullan m. Her il baflkanl, ilçe baflkanl ve milletvekillerimiz için cep telefonlar na tek tek veya kendisinin oluflturdu u gruplara toptan SMS gönderme sistemi kuruldu. Bu uygulama da yine AK Parti nin Türk siyasi tarihine kazand rd ilklerden biri. Bu yöntem parti içi iletiflime h z kazand r rken, vatandafllara bilgi aktar m n da kolaylaflt rd. Sistemin verimlili ini gören di er siyasi partiler de SMS uygulamas na bafllad lar. Ayr ca yine telefonlar arac l yla anket sistemi de AK Parti nin yayg n olarak kulland iletiflim yöntemlerinden biridir. Bu uygulamada sesli olarak kaydedilen anket sorular telefon arac l yla vatandafla iletilmekte ve tamamen bilgisayar ortam nda elde edilen cevaplar parti yönetiminde de erlendirilebilmektir. Bu uygulaman n en son örnekleri Siirt ve Çorum seçimlerinde gerçekleflmifltir. TÜRK YE BÜLTEN EK M

18 E T M EGITIM-OGRETIM YILI BASLADI Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik e itim-ö retim y l n n bafllamas dolay s yla düzenlenen törende önemli mesajlar verdiler TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

19 E T M lkö retim okullar ile liselerde e itim-ö retim y l bafllad. lkö retim okullar ndaki 10 milyon 331 bin, liselerdeki 3 milyon 34 bin ö renci ile 557 bin ö retmen, yaklafl k 3 ay süren yaz tatilinin ard ndan dersbafl yapt lar e itim ö retim y l n n bafllamas dolay s yla Alt nda daki S d ka K nac lkö retim Okulu nda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld bir tören düzenlendi. Törenin aç l fl nda konuflan Milli E itim Bakan Çelik, milli e itimin, Türkiye nin en öncelikli meselesi ve hükümetin çok önem verdi i bir konu oldu unu söyledi. Y llar n getirdi i kronik sorunlar çözmekte kararl olduklar n vurgulayan Çelik, ilkö retim okullar nda okuyan 10 milyon 307 bin ö renciye, ilk kez bu y l ders kitaplar n n ücretsiz da t laca n an msatt. Çelik, her e itim-ö retim y l n n bafl nda velilerin ders kitab almakta s k nt çekti ini, s k nt n n özellikle k rsal kesimlerde yo unlaflt n anlatt. Çelik, "Ama bugün, ders zili çald zaman bütün çocuklar m z n ders kitaplar s ralar n n üzerinde olacak" dedi. Hükümetin, ücretsiz ders kitab da t lmas için 150 trilyon lira kaynak ay rd n ifade eden Çelik, bunun halk n paras oldu unu belirtti. Çelik, halk n paras n onlar n çocuklar için harcad klar n söyledi. Çelik, ö retmenlerin özlük haklar n iyilefltirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, bir yandan ö retmenlerin özlük haklar - n iyilefltirmek için büyük gayret gösterdiklerini, di er yandan da ö rencilere 21. yüzy la yak fl r fiziki mekanlar oluflturmak için çal flt klar n anlatt. Derslik sorununun çözümü için devlet, özel sektör ve sivil kat l mc - l bir araya getirmeye çal flt klar n BU Ö RET M y l n n, milletimiz, velilerimiz, ö retmenlerimiz ve yavrular m z için ayd nl k yar nlara vesile olmas n temenni ediyor ve HER fiey TÜRK YE Ç N diyorum. ifade eden Çelik, bugünkü törende, bunun güzel bir örne ini gördüklerini kaydetti. Çelik, okulun arsas n ba- fllayan S d ka K nac ya teflekkür etti. Projelerini anlatan Milli E itim Bakan Çelik, Ulaflt rma Bakanl ve Telekom ile okullarda internet eriflimi sa lanmas için ortak bir proje bafllatt klar n bildirdi. Çelik, bu kapsamda, 2004 y l sonuna kadar 40 bin okulda internet eriflimi sa layacaklar n söyledi. lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ni de ifltirdiklerini hat rlatan Çelik, ö rencilere, "Sizlere daha ça dafl, daha modern, sizi ön plana ç karan bir anlay flla yaklafl yoruz. Birinci, ikinci, üçüncü s n flarda s navlar kald rd k. Biz sonuçlar de- il, süreçleri de erlendiren anlay flla size yaklafl yoruz" diye konufltu. Çelik, y l ndan itibaren ö retim yöntemlerinin, ders müfredat - n n de ifltirilmesi ve ders kitaplar n n kalitesinin art r lmas için yo un gayret gösterdiklerini kaydetti. Velilere seslenen Bakan Çelik, e itimin sadece okulda bafllayan ve biten bir süreç olmad n vurgulad. Baflta aileler olmak üzere her kesimin yapaca katk n n e itimin en üst seviyeye gelmesini sa layaca n söyledi. Çocuklara sevgiyle yaklafl n Ö retmenlere de seslenen Bakan Çelik, flöyle konufltu: "E itim sevgiyle, flefkatle olur. Ö rencilerine sevgi ve flefkatle yaklaflmayan bir ö retmen, adeta so uk demiri döven demirci gibidir. Ö retmenlerimizin çocuklara sevgi ve flefkatle yaklaflacaklar ndan eminim." Bakan Çelik, baz eksikliklere ve aksakl klara karfl n hiçbir zaman karamsarl a düflülmemesi gerekti ini belirtti. Çelik, "Hükümetimizin bafl nda kab na s mayan bir Baflbakan m z var. Kab na s mayan bir hükümet var. Türkiye nin e itimi sa lam ellerdedir" diye konufltu. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de e itime yönelik çal flmalar na de indi. Ö rencilere 100 bin çocu a k rtasiye yard m yapacaklar n kaydeden Gökçek, ayr ca, 100 bin çocu a kaban ve ayakkab da tacaklar n bildirdi. Gökçek, 20 bin ö renciye burs vereceklerini, baflar l ö rencileri Ankara d fl nda TÜRK YE BÜLTEN EK M

20 E T M tatile göndermeyi planlad klar n sözlerine ekledi. Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün de, e itimde ve hayat n her alan nda hedefin toplam kaliteyi yükseltme olmas gerekti ini vurgulad. E itime katk da bulunmak amac yla yapt klar çal flmalara de inen Aygün, devletle elele vererek, e itimin sorunlar n çözmek istediklerini söyledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise törende yapt konuflmada, yeni bir ö retim y l nda, ö renci ö retmen ve velilerin yaflad heyecan paylaflmak için bu aç l flta bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflbakan olarak, da arc ndaki bilgileri ö rencilere aktarmay bekleyen ö retmenler ve derslikleri dolduracak ö renciler kadar heyecanl oldu unu vurgulayan Erdo an, " lk ders saati zili çalmadan önce yapm fl oldu umuz bu törenle, Türkiye nin mutlu ve ayd nl k gelece inin tohumlar n hep birlikte at yoruz " diye konufltu. Erdo an, ö retmenlerin tahtaya yazd her harfin, deftere düfltü ü her notun Türkiye nin gelece inde fl ldayaca- n, koridorlardaki her sesin Türkiye nin yar nlar nda ç nlayaca n söyledi. Küçük bir ö renciyken ö rendiklerinin, flu anki yüce görevinde en k ymetli hazinesi oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, ö retmen, ö renci ve velilere, " e itim-ö retim y l na gönül huzuru, gönül rahatl yla bafllayabilirsiniz" diye seslendi. E itime yap lan yat r m, gelece e yap lan yat r md r Erdo an, e itimin bir millet için ne derece önemli oldu unun bilincini tafl d klar n ifade etti. Erdo an, e itime yap lan yat r m n, gelece e yap - lan bir yat r m oldu unu bilen bir anlay fl n görev bafl nda oldu unu, Türkiye nin e itimle ilgili sorunlar n ad m ad m çözme anlay fl yla yürüyen bir iktidar n ifl bafl nda bulundu- unu vurgulad. Ö retmen aç n kapatmak için bu y l ellerinden geldi ince gayret gösterdiklerini kaydeden Erdo an, 35 bin kadronun 20 bininin ö retmenlere ayr ld n hat rlatt. Erdo- an, ö retmen aç n süratle kapatmak zorunda olduklar n belirtti. 18 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL 2004 08 16 26 32 AK Baflbakan n Parti

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 6 AB yolunda dev bir ad m att k Müzakere süreci bafllad Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim D fliflleri Bakan ve Baflbakan

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Olmaz denenleri birlikte baflard k

Olmaz denenleri birlikte baflard k ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı