Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19)"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 5 EK M 2003 E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19) 06 Kongre Mesaj AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an n kongre mesaj Kongre Sürecinde AK Parti AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Dengir Mir Mehmet F rat n de erlendirme yaz s AK Parti nin Toplumla letiflimi AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Murat Mercan ile röportaj E itim-ö retim Y l Bafllad Baflbakan Erdo an ve Milli E itim Bakan Çelik e itim konusunda önemli mesajlar verdi Baflbakan n Yurtd fl Gezileri Baflbakan Erdo an Almanya, talya ve Dubai de Türkiye aç s ndan çok önemli temaslarda bulundu Baflar l Bir Almanya Gezisi Ozan Ceyhun un, Baflbakan Erdo an n Almanya gezisini de erlendirdi i yaz s ndan iktibas Türkiye nin AB Kararl l AB üyeli i sürecinde Reform zleme Grubu ve AB letiflim Grubu oluflturuldu Mecliste Yeni Dönem TBMM AK Parti Grup Baflkan Vekili Eyüp Fatsa n n de erlendirme yaz s Yeni Yüzüyle Sosyal Hizmetler Devlet Bakan Güldal Akflit ile röportaj Tar m Gönüllüsü Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n köylülere ve çiftçilere yönelik yeni projesi... Ayrıca Medyalan da Atıf Hüseyin, Aktüel Test, Kitap dünyasından seçmeler, Ekim Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :5 Ekim 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : M. Faruk Bayrak Hüseyin Besli Ömer Çelik Nebahat Erkök Bülent Gedikli Akif Gülle smail Karaosmano lu Ayflenur Kurto lu Murat Mercan Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Birinci Ola an Kongre... Kongreler siyasi partiler için büyük önem tafl rlar. Bu önem sadece partilerin kendi teflkilatlar aç s ndan de il, önünü açmak için yola ç kt klar toplum aç s ndan da geçerlidir. Çünkü kongreler, yap lan siyasi çal flmalar n de erlendirildi i ve nihayetinde daha olgunlaflm fl yaklafl mlar n ve perspektiflerin benimsendi i, siyasete yeni demokratik aç l mlar n kazand r ld dönüm noktalar d r. fiimdi bu heyecan AK Parti yafl yor. Türkiye ye hizmet heyecan yla yola ç km fl bütün AK Partililerin kalbi bugünlerde kongre heyecan yla at yor. Bu heyecan Partimizin canl l n, Türk halk yla içiçeli ini ve Türkiye nin önünü açmak için kendisine büyük umutlar ba lanm fl oldu- unu göstermesi bak m ndan çok sevindiricidir. fiu noktay herkesin kabul etmesi gerekiyor: AK Parti kuruluflu üzerinden çok k sa bir zaman geçmifl olmas na ra men, çok büyük mesafeler alm flt r. Her fleyden önce, kat ld ilk genel seçimlerde halk n büyük bir teveccühüyle tek bafl na iktidara gelmifl ve halk m z n ony llard r özlemle bekledi i siyasi istikrar Türkiye ye kazand rm flt r. Öte yandan, Türkiye gerçe ini do ru bir biçimde teflhis eden AK Parti, eski ve köhne siyasi yaklafl mlar büyük bir cesaretle bir kenara atmay bilerek, birtak m k sa vadeli siyasi hesaplara de il ama Türkiye gerçe ine uygun politikalar üretmifl ve dolay s yla da farkl çevrelerde hayret ve takdirle karfl lanan bir baflar çizgisi yakalam flt r. Ola an Kongremiz milletçe gö sümüzü kabartan iflte bu baflar lar n büyük mutlulu u içerisinde ve tam bir flenlik havas nda gerçeklefliyor. Baflar lar m z, henüz baflaramad klar m z görmeyi engellemeden, Genel Baflkan m z n deyimiyle ayaklar m z yerden kesmeden bütün bir Türkiye yi kucaklayabilme azmimizi sürdürerek, daha bir tazelenmifl olarak bu kongreyi tamamlayaca m za yürekten inan yorum. Evet, Kongremizde demokrasinin, siyasetin nabz büyük bir heyecanla atacak. Bu, Türkiye yi yeniden hayata döndüren nab zd r. Bu nab z her gün daha canl ve daha güçlü at yor. Birinci Ola an Kongre nin bütün Türkiye için hay rl olmas dile iyle... Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

5 EK M TAR H Orient Express in lk Seferi Avrupa n n ilk k talararas ekspresi olan Orient Express (fiark Ekspresi), Paris ten ilk yolculu una ç kt. Yolcular, Belçikal ifladam Georges Nagelmackers in hizmete soktu u Orient Express le Varna Liman na trenle gelip, buradan buharl gemiyle stanbul a hareket ettiler. Orient Express dünya turlar na günümüzde de devam ediyor Cumhuriyet in lan Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtulufl Savafl n n baflar ya ulaflmas n sa larken, di er taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli in kay ts z flarts z millete ait oldu unu vurgulayan birinci maddesi Cumhuriyetin habercisiydi. Mustafa Kemal Pafla, 22 Eylül 1923 te, Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdi i demecinde kamuoyu önünde "cumhuriyet" kelimesini ilk defa aç kça dile getirerek Cumhuriyetin ilan sürecini resmen bafllatt. 28 Ekimde yak n çal flma arkadafllar yla Çankaya daki akflam yeme inde bir araya gelen Mustafa Kemal Pafla, "yar n Cumhuriyeti ilan edece iz" diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, Anayasan n birinci maddesine "Türkiye devletinin flekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaflt r ld. 29 Ekim de TBMM Genel Kurulu nda Anayasan n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ifltirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi. Ayn günkü oylamada Mustafa Kemal Pafla 158 milletvekilinin tamam n n oyunu alarak Cumhurbaflkan seçildi. smet Pafla ve kabinesi 30 Ekim de TBMM den güven oyu al p Türkiye Cumhuriyeti nin ilk hükümeti olarak çal flmalar na bafllad Mudanya Mütarekesi Baflkomutanl k Meydan Muharebelerinden sonra itilaf devletlerinin, mütakere için konferans talebi üzerine, görüflmelere 3 Ekim de Mudanya da baflland. 8 gün süren müzakereler neticesinde Mudanya Mütarekesi imzalanarak Do u Trakya n n Türkiye ye b rak lmas sa land. Mütareke milli mücadele aç s ndan önemli bir aflamayd Ankara Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sürdürülmesi üzerine iflgal etti i Anadolu topraklar nda tutunamayaca n anlayan Fransa, TBMM ile Ankara Anlaflmas n imzalad. Görüflmeler sonras nda Fransa iflgal etti i bölgelerden çekildi ve TBMM hükümetini tan d. Bu anlaflma uluslararas iliflkiler ve TBMM hükümetinin tan nmas aç s ndan Milli Mücadele kadrolar na büyük moral verdi. lk Milli Maç Futbol Federasyonu tescil edildikten sonra oluflturulan Türk Milli Futbol Tak m, stanbul Taksim de Romanya ile ilk maç n yapt. lk olimpiyatlara 1924 de Paris te kat lan milli tak m, tarihinde en büyük baflar s n 2002 deki 17. Dünya Kupas nda elde etti. 29 Haziran da, Güney Kore Milli Tak m n 3-2 yenerek Dünya üçüncüsü oldu Bo aziçi Köprüsü Aç ld Yap m büyük tart flmalara neden olan stanbul daki ilk Bo aziçi Köprüsü Cumhurbaflkan Fahri Korutürk taraf ndan hizmete aç ld. Uzunlu u 1.560, deniz seviyesinden yüksekli i 65 metre olan köprü 516 milyon liraya mal olmufltu. Bo aziçi Köprüsünün yap m yla Avrupa ve Asya tarihte ilk kez karayolu ile birbirine ba lanm fl oldu. TÜRK YE BÜLTEN EK M

6 Dünya Aktüalite Atlas sveç D fliflleri Bakan Anna Lindh yaflam n yitirdi sveç D fliflleri Bakan Lindh u rad b çakl sald r sonucu hayat n kaybetti. Parlamento binas n n birkaç blok ötesindeki bir al flverifl merkezinde b çakl sald r ya u rayan Lindh, yap lan bütün müdahalelere ra men kurtar lamayarak yaflam n yitirdi. BDT Toplant s Yalta da yap ld Ba ms z Devletler Toplulu u üyesi 10 eski Sovyet cumhuriyetinin devlet baflkanlar eski Sovyet alan nda ortak ekonomi bölgesi oluflturma gündemiyle K r m' n Yalta kentinde bir araya geldi. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan, ortak ekonomik bölge için ilk aflamada ülkeler aras ndaki ticareti s n rlayan engelleri ortadan kald rmay, mal, sermaye ve iflgücünün serbest dolafl m n öngören bir anlaflma imzalad lar. Berlusconi, bestelerini albümde topluyor talya Baflbakan Silvio Berlusconi, yo un ifl ve politika yaflam s ras nda yazd 7 flark s n bir albümde toplama karar ald. fiark lar, gitarist Mariano Apicella taraf ndan seslendirilecek. Güvenlik için DNA l Pasaport Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü, havaalanlar nda güvenli in art r lmas na yönelik yeni önlemler çerçevesinde pasaportlarda daha fazla bilginin yer almas için çal flmalar yap - yor. Bu çerçevede, pasaport bilgileri aras nda fiziksel görünümle ilgili ayr nt - lar n yan s ra parmak izi ya da DNA gibi özel kay tlar n bilgisayarlara yüklenmesi planlan yor. Bu tür bilgilerin pasaport kay tlar aras na dahil edilmesi sayesinde sahte kimlik kullan m önlenecek. Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü, söz konusu pasaport uygulamalar n dünya çap nda standart hale getirmek istiyor. Japonya, dünyan n en küçük çipini üretti Japonlar, insan vücudundan ka t paraya kadar her yere kolayl kla yerlefltirilebilecek olan dünyan n en küçük mikroçipini ürettiler. Mikroçip, terörle mücadelenin yan s ra sahte para bas m n n önlenmesinde de kullan labilecek. Mikroçip insan vücuduna, hayvanlara ve kredi kartlar na yerlefltirilebilecek nitelikte. 4 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

7 srail den Arafat a sürgün karar srail güvenlik kabinesinin Filistin lideri Yaser Arafat' n sürgüne gönderilmesi konusunda ilke karar almas birçok ülkede tepkiyle karfl land. Tepki gösteren ülkeler, Arafat n seçimle iflbafl na gelmifl bir lider oldu unu, sürgüne gönderilmesi durumunda bölgede gerginli in daha da t rmanaca n söylüyorlar. Bu geliflmeler olurken ölmek pahas na hiçbir yere gitmeyece ini ifade eden Arafat'a Filistinli deste i büyüyor. 3. Türkmen Kurultay yap ld Kerkük te 3. Türkmen Kurultay yap ld. Kurultay da Irak Türkmen Cephesi baflkanl na Dr. Faruk Abdullah seçildi. Üç gün süren 3. Türkmen Kurultay 'na Irak'taki Türkmenlerin yan s ra Türkiye ve di er Avrupa ülkelerinde bulunan çok say da Türkmen de büyük ilgi gösterdi. Neredeyse bir nokta büyüklü- ünde olan mikroçipin, ileride fiyat etiketlerinde de kullan lmas bekleniyor. Yoksullara verilen sözler tutulmal Dünya Bankas Baflkan James Wolfensohn, zengin ülkelerin yoksul ülkelere vaat ettikleri yard mlar yerine getirmelerini istedi. Wolfensohn, geçen y l yap lan Monterrey toplant s nda, zengin ülkelerin yoksul ülkelere 16 milyar dolarl k kalk nma yard m yapmaya söz verdi ini, ancak bugüne dek bu rakam n çok az bir k sm n n gerçekten verildi ini söyledi. YASER ARAFAT K MD R? 10 Ekim 1959'da FKÖ'nün belkemi i El Fetih'i (Filistin Ulusal Kurtulufl Hareketi) kuran Arafat 1969'da bütün Filistin gruplar n bir çat alt nda toplayan Filistin Kurtulufl Örgütü'nün (FKÖ) kurulufluna öncülük etti ve yürütme kurulu baflkanl n üstlendi. Arafat, Filistinli gerillalar n Ürdün'ü terk etmeye zorland iç savafltan ( ) sonra siyasal ve askeri merkezini Beyrut'a tafl d Lübnan ç Savafl 'nda Lübnan' n fiilen bölünmesi üzerine, Filistinlilerin denetiminde kalan bölgelerde FKÖ'nün gitgide devlet yap s kazanmas için çaba harcad. Haziran 1982'de, Güney Lübnan'a giren srail'in Beyrut'u kuflatmas s ras nda, yaklafl k iki ay süren çetin bir direnifl gösteren Arafat, Beyrut'tan ayr lmak zorunda kal nca Tunus'ta FKÖ'nün yeni merkezini kurdu. Arafat, 15 Kas m 1988 de ba ms z Filistin Devleti'nin kuruluflunu ilan etti. 13 Eylül 1993'te Gazze fieridi ve Bat fieria'n n baz bölgelerinde Filistin'e özerklik tan yan ilk Filistin- srail Bar fl Antlaflmas 'n imzalad. 28 Eylül 1995 de ABD'nin baflkenti Washington'da, birçok yerleflim biriminin Filistin Özerk Yönetimi'ne devredildi i ikinci kapsaml özerklik anlaflmas n Rabin ile imzalad. 20 Ocak 1996 da ilk genel seçimde halk oyuyla da FÖY Baflkan oldu. 28 Eylül 2000 de Likud Partisi Genel Baflkan Ariel fiaron'un Kudüs'te Haremmüflflerif'i ziyaret etmesiyle ikinci Filistin ntifadas patlak verdi. 29 Mart 2002 de, srail, Filistin liderinin karargah n n da bulundu u bat fieria'n n Ramallah kentine girerek Filistin yönetim birimlerini kuflatt. srail, Filistinli militanlar fliddete teflvik etmekle suçlad Arafat', o tarihten bu yana Ramallah ta tecrit alt nda tutuyor. TÜRK YE BÜLTEN EK M

8 B R NC KONGRE Hay rl olsun.. Büyük Kongre ye do ru... R. TAYY P ERDO AN Birinci Ola an Genel Kurulumuza giderken Aziz Milletimizi en samimi duygular mla, sevgiyle ve coflkuyla selaml yorum. Kongremiz ülkemize ve bütün milletimize hay rl ve u urlu olsun. Bu büyük kongre Türk siyasi hayat na ad m att ilk günden itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal hayat m zda istikrar n, güvenin ve adaletin, demokrasinin ve hukukun ad ve adresi olan AK Parti nin ilk genel kurulu olmas dolay - s yla önemlidir. Türkiye yi Türkiye yapan ve dünya devletleri aras nda biricik k lan de erler ne ise AK Parti yi AK Parti yapan de erler onlard r. AK Parti nin mayas n millet atm fl, hamurunu da milletimiz yo urmufltur. Bu yüzden baflar m z n bereketi ülkemize ve milletimize aittir. Tek bafl na ifl bafl nda olan iktidar m z n halk m za verdi i güvenin her geçen gün bereketlenerek semere vermesi en büyük mutlulu umuzdur. nan yorum ki, milletimizi, millet k - lan temel de erler kongremize damgas - n vuracak ve bir kez daha millet iradesi tam ve eksiksiz olarak tecelli edecektir. Zira bu de erler Türkiye yi dünyan n en sayg n ülkeleri aras na katacak, milletimizin itibar n yükseltecek de erlerdir. Biz bu de erlerle, Türkiye de alt n bir sayfa açt k. Bu de erlerle kaostan, gerilimden, krizden, kavgadan ve bunal mdan ülkemizi kurtar p yeni ufuklara do ru yol almas n sa lad k. Bizler Türkiye ye hizmet aflk m z ve gücümüzü do rudan milletten alan ve milletin emanetini yeniden milletin hizmetine sunmaya çal flan bir büyük kadroyuz. Bu kadro yaln zca üyelerimizden, delegelerimizden oluflmuyor; bütün Türkiye nin akl ve yüre i, talep ve özlemleri bu kadroya dahildir. Dolay s yla, AK Partili olmak Önce Türkiye, Önce milet demekle efl anlaml d r. Türkiye nin makus talihini yenebilmek, milletimizi arzular na kavuflturabilmek için sizlerin öncülü üne ülkemiz ihtiyaç duydu. Henüz ilk kongresini yapan AK Parti Türkiye yi büyütme arzusundan, halk n demokrasi talebinden, temiz ve dürüst bir yönetim iste inden do du. Halk m z n omuzlar m za yükledi i bu tarihi imkan ülkemizin adaletle kalk nmas için en iyi flekilde de erlendirmeye çal fl yoruz. Zira AK Parti, adalet ve kalk nma kavramlar n meflale yaparak Türkiye de tükenen umutlar diriltmeye bafllad. fiimdi hayat n her alan nda büyümenin ve geliflmenin, üretmenin ve üretti inin karfl l n alman n heyecan ile dinamizmi hissediliyor. Türkiye nin dört köflesi bir flantiye alan na dönüyor ve kalk nma hamlesi bütün alanlarda hissediliyor. Toplum yeniden güven zeminine oturdu. Yolsuzluk ekonomisinin, siyasal ve ekonomik kirlenmenin çan na ot t kand. Hat rlay n z, Türkiye ne büyük bir kaosa ve girdaba sürüklenmiflti. Türkiye yaln zca kötü yönetilmiyor, art k yönetilemez deniliyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklar n n her biri a z n aç- TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

9 t kça yeni kriz ortaya ç k yordu. Herkesin dilinde felaket senaryolar vard. Türkiye Arjantin olur mu? diye soruluyor, ülkenin ufku karart l yordu. Yönetici kadronun tamam köhne bir siyaset çizgisi üzerindeydi ve ülkemizin eli kolu ba lanm flt. flte ülkemizi o girdaptan, o karanl k dehlizden ve umutsuz günlerden ç kar p bugünlere getirdik. Bu flerefi bize bahfleden Allah a hamd ediyor, milletimize teflekkür ediyoruz. flbafl yapt m z gün bu millete ve bu ülkeye lay k olmaya çal flaca m z, miletin flerefli emanetine asla ihanet etmeyece imizi söyledik. Nitekim, iddiam z n alt nda kalmad k ve çok k sa bir sürede AK Parti ülkemizin kararan baht n a artt. Her AK Partili Türkiye nin yükünü omuzlar nda hissederek, bu ülkenin gecikmifl adalet ve kalk nma taleplerini, ülkemizin dünya devletleri aras nda hak etti i itibar elde etmesi için elinden geleni yapmak durumundad r. Toplumsal huzurun ve refah n katlanarak büyümesi en büyük arzumuzdur. Siyasal çürümenin, yönetimdeki kirlenmenin tamamen giderilmesi için, geçip giden karanl k ve umutsuz günlerin bir daha dönmemesi için, demokrasinin tart fl l r olmaktan tamamen ç kabilmesi için, herkesin temel vatandafll k haklar - n kullanabilmesi için daha yapacak çok iflimiz var. Unutmayal m, henüz yolun bafl nday z ve birinci kongremizi gerçeklefltiriyoruz. AK Parti, siyasi partilerden herhangi bir parti de il, ülkenin tarihinde önemli roller oynayacak, insan m z y llard r ertelenen taleplerine kavuflturacak yegane partidir. Bizden önceki siyasi tablonun unutulmayaca na inan yoruz. Siyaset önce kirlenmifl, ard ndan kilitlenmifltir. Ekonomik ve sosyal hayata kelimenin tam anlam yla kriz egemen olmufltu. Türkiye, birikmifl iç meselelerini çözemiyordu, uluslararas camia önünde temsil edilemiyordu. Her alanda ülkemiz büyük bir itibar kayb yafl yordu ve hepimiz ülkenin bu dramatik durumundan etkileniyorduk. Kriz çok daha derinlefliyor, bir sosyal felaket yaflan r m? endiflesi ile sosyal kriz beklentisi had safhaya ulaflm flt. Koalisyon hükümetinin her üç orta halk n içine ç kamaz haldeydi. Skandallar birbirini takip ediyordu. Liderler siyasi temsil özelliklerini kaybettikleri gibi ülkeyi dünyaya karfl da temsil edemiyorlard. Türkiye milletler camias önünde bir kaosa sürükleniyordu. Demokratik hak ve hürriyetler ask ya al nm flt. Toplumun talepleri karfl lanm yor, duyulmuyordu. Merkez sa siyaset gibi merkez sol siyaset de enkaz alt nda kalm flt. Koalisyon partileri birbirlerini adeta batakl a sürüklüyorlard. 3 Kas m da millet iradesi bu köhne siyaset tasfiye edecekti. Tasfiye ifllemini yaparken millet büyüklü ünü gösterdi. Yolsuzluklar ayyuka ç km fl, üretim heyecan duyulmaz olmufl, ekonomik hayat durma noktas na gelmiflti. Türkiye eksi 9 oran nda küçülmüfltü. Enflasyon yüzde 100 s n r ndayd. K saca milletimizin umutlar n n en çok zay flad noktada ülke emanetini omuzlamak üzere yola ç kt k. Milletin kararan baht n açmak üzere ak bir sayfa açmak gerekiyordu ve tam da o noktada AK Parti yola koyuldu. AK Parti, önce millet dedi ve milletin mayalad hamurdan do du. Kurulufl günümüzde Art k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak dedik ve art k hiçbir fley eskisi gibi olmad. Milletin emanetini emin ellere teslim edece iz dedik ve 3 Kas m la birlikte milletin emanetini emin ellere teslim ettik. Türkiye ye güven, istikrar vaad ettik. Hamdolsun Türkiye, ifl bafl na gelmemizle birlikte ekonomiden uluslararas iliflkilere her alanda güven ve istikrara kavufltu. Eksi büyüme, yerini büyümeye, durgunluk yerini yat r mlara ve ihracata b rakt. AK Parti, flüphesiz kökleri millet kadar derinlerde olan bir siyaset çizgisinde k sa zamanda milletin talepleriyle, özüyle, ruhuyla ve akl yla bütünleflti. Yola ç - karken Her fley Türkiye için ilkesini ülke insan m z n önüne koyduk ve yapamayaca m z fleyleri vaad etmedik. Türkiye nin önceliklerini tespit ettik ve o do rultuda icraata bafllad k. Popülist politikalara tenezzül etmedik, halk m z aldatmad k ve kaybolan güven ve istikrar zeminini sa lamlaflt rmay herfleyin önüne ald k. Kuflkusuz gücümüzü halk m zdan ald k ve her zaman halk m zla yüz yüze, el ele olduk. Seçimden önce halkla yüz yüze oldu umuz gibi seçimden sonra da Ankara ya kapanmad k. Avrupa merkezlerinden, Amerika dan, Asya dan Uzak Do u dan aya m z n tozuyla yurda döndü ümüzde hemen her f rsatta Anadolu da olduk. Bir gün Diyarbak r daysak ertesi gün zmir de olduk. Milletimizin heyecan n, ac lar n, sevinçlerini, taleplerini yerinde, yüz yüze konufltuk ve paylaflt k. Henüz yolun bafl ndayken büyük milletimizin teveccühü, sevgisi ve coflkusu en dar zamanlarda yüreklerimizi doldurdu. Büyük s k nt lar ve büyük badireler atlatt k. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik ve her zaman ileriye bakt k. AK Parti bu büyük millete lay k olabilmek için yola ç kt. Hamurunu milletimizin yo urdu u partimiz Türk siyasi hayat nda imkans z görüleni baflarmak üzere. Siyasetin kilitlendi i, ekonomik ve sosyal hayat n a r bir kriz bask s alt nda oldu u, Türkiye yi yöneten siyasetçilerin halk n içine ç kamad, ülkemizin dünya devletleri aras nda alabildi ine itibar ve güç kayb na u rat ld günlerden sonra 3 Kas m da milletimizin onay yla ülke emanetini devral p bugünlere getirdik. ktidara yürürken milletimize verdi imiz güven iddiam z n alt nda kalmad k ve Allah a hamdolsun mahçup olmad k. Partileflme sürecini tamamlar tamamlamaz Türkiye gibi büyük bir ülkenin emanetini omuzlaman n ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdi ini siz AK Partililer iyi biliyorsunuz. AK Parti, umutlar n tükendi i noktada milletimizin umudu oldu. Ülkemizi özlemlerine kavuflturabilmek için ç kt m z yoldan çok daha ileriye do ru hamleler yapt k. Daha yapacak çok iflimiz var ve inflallah Türkiye nin beklentilerinin hepsini karfl layaca z. Kongremiz milletimize hay rl olsun TÜRK YE BÜLTEN EK M

10 G Ö R Ü fi B R NC KONGRE Hay rl olsun.. KONGRE SURECINDE AK PARTI DENG R M R MEHMET FIRAT AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI Adalet ve Kalk nma Partisi Türk Siyasetinin y prand, yozlaflt, siyasi alan n darald, etkisizleflti i, siyasetçilerin güvenirliliklerini yitirdi i bir dönemde kuruldu. Adalet ve Kalk nma Partisi nin kurulmas siyaset kurumu, siyaset alan ve siyasi aktörler aç s ndan tamamen yeni heyecan verici bir durumdu. Daha kurulmadan milyonlar n kalbinde taht kuran yenilikçi bir hareket olarak siyasetin merkezinde yer ald. AK Parti nin kurulduktan sonra k sa bir süre içinde tek bafl na iktidara gelmesi de uzun y llard r koalisyonlarla idare edilen bir ülkede elbette güçlü bir siyasal iktidar n ç kmas aç s ndan çok önemlidir. AK Parti nin varl ve toplumsal deste i siyasetin yeniden gündeme gelmesi, kalite kazanmas, siyasetçinin güven bunal m ndan kurtulmas demektir. AK Parti bugün siyasetin merkezinde yer almaktad r. Bu sahip oldu u siyasi meflruiyet aç s ndan da böyledir. Siyasetin en belirleyici ö esi durumundad r. Tek parti iktidar bile Türkiye için bafll bafl na bir flanst r. AK Parti nin bugün oldu u siyasal zemin yepyeni bir kulvard r. AK Parti çok genifl bir toplumsal yelpazeden oy alm flt r. Bu yüzden AK Parti yi klasik sa -sol, merkez-çevre gibi kavramlarla aç klamak yetersizdir. AK Parti hem ekonomik, hem sosyal, hem de siyasal farkl kesimlerden destek bulmufltur. Bugün Türkiye de siyasetin yeni bir eksene kaymakta oldu unu görmek gerekir. Partimizin siyasal kimli i olan Muhafazakar Demokrasiyle siyasette yeni bir kulvar açm fl oluyoruz. Farkl partilerden ve siyasi TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

11 G Ö R Ü fi B Z M Muhafazakar Demokrasi anlay fl n n tutuculuk, statükoculuk, de iflime direnmek gibi kavramlarla hiç bir iliflkisi yoktur. Biz de iflime vurgu yap yoruz. çizgilerden arkadafllar belli ilkeler ve de erler etraf nda bir araya gelmifltir, Yani AK Parti buluflma noktas olmufltur. AK Parti siyasete yeni bir soluk getirdi i gibi yeni bir siyaset tarz da getirmifltir. Bugün bizim ortaya koydu umuz farkl l k, toplumun bütün kesimlerinin sorunlar n çözmeye soyunmak, yani kucaklay c bir siyaset gütmektedir. Belli kesimlere temiz hava sa lamak için siyaset yapmak yerine, tüm toplumun teneffüs edebilece i temiz bir atmosfer için siyaset yapmak daha tutarl olan d r. Bugün biz müreffeh, ça dafl ve demokratik bir Türkiye tesis edersek, her kesim bu özgürlük ortam ndan yararlanacakt r. Bizim Muhafazakar Demokrasi anlay fl n n tutuculuk, statükoculuk, de- iflime direnmek gibi kavramlarla hiçbir iliflkisi yoktur. Biz de iflime vurgu yap yoruz, ancak de iflimi geliflim olarak görüyoruz. De iflim kadar de- iflimin kayna ve yöntemi de önemlidir. De iflim d flar dan m geliyor, d fl güçlerin bask s yla m oluyor, yoksa toplumsal bir taleple mi ortaya ç k - yor, bu de iflimin kabullenilmesi aç - s ndan önemlidir. Bugün bizim ortaya koydu umuz de iflim projesi milletimizin y llard r arzu etti i ve toplumsal vicdan n hissiyat n yans tan bir projedir. De iflim eskiden yukar dan afla - ya, bir nevi toplum mühendisli iyle tasarlanm flt r. Oysa bugün ortaya ç kt ki, art k afla dan yukar ya, toplumsal dinamikler yönüyle ancak kal c olabilir. Devlet eliyle yap lacak bir de iflim bask c yöntemlerle hem kal - c olmaz, hem de toplumun genel kabulüne mazhar olmaz. Hükümetimiz de toplumu ilgilendiren konularda sivil toplum kurulufllar, kitle örgütleri ve özel kurulufllarla istiflareler halinde politikalar n flekillendirmektedir. Sivil toplum kurulufllar bugün her zamankinden daha fazla tafl n alt na elini koymal d r. Biz geçmifli restore etmekten de il, geçmiflin kimi kazan m ve de erlerini de koruyarak yeni bir fley üretmekten, yani reformdan bahsediyoruz. Geçmifli donuk flekilde yar na tafl mak de il, dünün ve bugünün ortak iyisini gelifltirerek gelece i kurmak gerekir. De- erden yoksun bir toplumun ve siyasetin köksüz ve geleceksiz oldu unu kabul etmeliyiz. Siyasetin yozlaflmas - n n bir sebebi de de erler de il, menfaatler üzerine dönmeye bafllam fl olmas d r. Adalet ve Kalk nma Partisi nin farkl l sadece üslupta de ildir. AK Parti yöntem, üslup, siyaset tarz ve ideoloji olarak yeni bir duruma iflaret etmektedir. Herkes AK Parti nin farkl l n do ru anlamal d r, yoksa de iflimin özüyle de il, flekliyle ilgilenmeye bafllar z ki, bunun kimseye faydas olmaz. AK Parti tüm dünyadaki muhafazakar partiler gibi dini önemsemektedir. Toplumu ve gelene i önemseyen her hareket do al olarak dinleri önemser. Burada önemli olan din-siyaset iliflkisini sa l kl bir zeminde kurmakt r. Bu noktada laikli i do ru konumland rmak gerekir. Laiklik, devletin tüm dinler ve düflünceler karfl s nda nötr kalmas ve eflit mesafeyi korumas n sa layarak, inanç farkl l klar n n veya farkl mezhep ve anlay fllar n çat flmaya dönüflmeden sosyal bar fl içinde yaflatabilmesi için demokrasiyle taçlanmas ve uzlafl ortam sunmas d r. Laiklik; ço ulculuk, tolerans ve tarafs zl k kültürü üreten bir mekanizma olarak görülmelidir. AK Parti dinsiyaset iliflkisini bugüne kadar görülmedik flekilde sa l kl bir zeminde tafl maktad r. Bundan herkes olumlu flekilde istifade edecektir. AK Parti ço ulcu ve evrensel de erlerle siyaset anlay fl n özet olarak ortaya koymufltur. AK Parti Genel Baflkan m z ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an AK Parti kimli ini ortaya koyarken partimizin k rm z çizgilerini net olarak ortaya koymufltur. Nedir bunlar; din esas na dayal milliyetçilik yapmayaca z; rk esas - na dayal milliyetçilik yapmayaca z; bölge esas na dayal milliyetçilik yapmayaca z; bütün bu çizgilerin ortaya konulmas ndan ç kan bu sonuç Türkiye li olmakt r. Bu hedef Her fley Türkiye için amac n n da bir gere idir. Bütün bu çizgiler ülkemizde y llard r toplumsal bar fl bozacak flekilde TÜRK YE BÜLTEN EK M

12 G Ö R Ü fi siyasete ve siyasetçiye yön vermifltir. AK Parti toplumsal bar fl ve huzuru tüm siyasi hesaplar n d fl nda tutmaktad r. Bir bölgenin insan n, bir rka belli bir dine mensup insanlar de il, tüm Türkiye yi kucaklamak ve ülkemizde yaflayan herkesin azami insan haklar ndan yararlanmas hedefindedir. Bu hedef do rultusunda AK Parti AB ne girmeyi bir de erler bütünü içinde yer almakla ayn anlamda görmektedir. Bu sebeple Baflbakan m z n s k s k ve ço u kez AB ülkelerinde de beyan etti i gibi, Kopenhag siyasi kriterlerini AB istiyor diye de il, ülkemiz insan n n da bu hak ve hürriyetlere fazlas yla lay k oldu unu düflünmekte oldu umuz için gerçeklefltirmeyi hedef kabul etmeliyiz. Bu çok önemli bir ayr md r ve bu güne kadar tüm siyasi partiler AB yi bir hedef kabul ettiklerini söylemifller ve fakat gerçeklefltirme niyetleri AB böyle istiyor fleklinde olmufltur. ç siyasette ise bunu malzeme olarak kullanmaya devam etmifllerdir. Bu sebeple AB di er siyasi partilerin hedefi olmaktan çok uzakt r. Bu konuda en samimi tutumu partimiz ortaya koymufl ve bu durum tüm AB ülkeleri taraf ndan da böyle alg lanm flt r. AB yolunda baflta Baflbakan m z olmak üzere partimiz ve hükümetimizin yürüttü ü çal flmalar gerçek bir gayret ve baflar n n ürünüdür. Kongre sürecinde olan partimiz kurulufltan bu yana kurumsal kimli ini tamamlam fl, siyasi ilke ve hedeflerini ortaya koymufltur. Siyasi Parti kongreleri bu anlam yla bir demokrasi s nav olup, kurumsal yap n n çat s n olufltururlar. Parti içi demokrasi kavram da ülkemizde yanl fl zeminde tart fl lmaktad r. Parti içi demokrasi; mensubu bulunan partinin program ve tüzü ü do rultusunda siyaset üretmektedir. Partinin kurumsal temsil organlar n seçmek parti için demokrasinin bir gere- AK PART kuruluflundan bu güne ortaya koydu u siyasi ilkeler ve hedefleri gerçeklefltirmede hiçbir sapma göstermeden yolunda ilerlemektedir. idir. Fakat bu organlar seçildikten sonra bu temsilcilerin kararlar na ben karfl y m, bu nedenle ayr düflünüyor ve ayr hareket ediyorum demek parti içi demokrasiyi ifade etmez. Bu durum parti disiplini kavram n ihlal eder. Hiçbir hak ve özgürlük de bu anlam yla s n rs z de ildir. Bir baflka hakk n s n rlar na dayand n zda özgürlük kavram n tart flamazs n z. Parti içi demokrasi, temsil organlar n n özgür iradeleriyle seçimiyle bafllar. Kararlar istiflare yöntemiyle ve tart fl - larak al n r. Bu kararlar n oluflumunda menfi oy kullan lsa dahi karar hoflumuza gitmese de art k bu bir karard r. Ve bu karar herkesi ba lar. Örnek vermek gerekirse bir yarg karar nda mahkeme karar n 2 ye karfl 1 oyla da tesis etse karar olmufltur ve herkes uymak zorundad r. Parti içi demokrasi; disiplinsizlik ve bütünlü ü bozucu davran fl biçimi de ildir. Bu sebeple kongre sürecinde bu kavrama bir kez daha de inmeyi bir gereklilik kabul ediyoruz. Zira bu kavramlar içi bofl kavramlar de ildir ve herkes içini istedi i gibi dolduramaz. Parti içi demokrasiyi bu anlam yla AK Parti en iyi flekilde iflletmektedir. Bu demokrasi anlay fl n ço- u partide hiç olmad kadar iyi iflletmektedir. Bir partiye üye olmak o partinin program ve tüzü ünü benimsemekle bafllar. Bu siyasi ilke sadece ülkemizde de il tüm dünyada böyledir. Muhafazakar demokrat bir partide siyaset yap yorsan z bu anlay fla ayk r bir görüflte siyaset yapmazs n z. Bu durumda da görüflünüze en yak n siyasi partiyi seçmek bir özgürlüktür. Ama bir siyasi partide bulunup, baflka bir siyasi görüflü savunmak asla demokrasi kavram ile aç klanamaz. Partimiz kuruluflundan bu güne ortaya koydu u siyasi ilkeler ve hedefleri gerçeklefltirmede hiçbir sapma göstermeden yolunda ilerlemektedir. Bu hedefleri gerçeklefltirmek gayreti bak m ndan, sade bir üyelikle ba l olanlarla, en üst kademe temsilcileri aras nda bir fark bulunmamaktad r. Bu bize güvenen, oy vererek iktidara tafl yan halk m za verdi imiz sözün bir gere idir. Bu sebeple birlik ve bütünlük kavram flimdi daha önemlidir. Halk m za verdi imiz sözleri gerçeklefltirmek ise parti program m z do rultusunda hedeflerimizden sapmadan siyaset yaparak mümkündür. Bu anlay fl ve duygularla ülkemize ve AK Parti ailesine ilk kongremizin hay rl olmas n diliyoruz. 10 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

13 G Ü N D E M KURULUSTAN KONGREYE 12 Ekim 2003 te ASK Spor Salonu nda yap lacak Kongre ye 1466 delege kat lacak... AK Parti, 71 kurucu üyenin imzas ile kurulufl bildirgesini yay nlayarak 14 A ustos 2001 günü tüzel kiflilik kazand ve Türk siyasi hayat ndaki yerini ald. Böylece, daralm fl olan siyasi alan, 14 A ustos 2001 tarihinden itibaren yepyeni bir solu a kavufltu. AK Parti tüzü ü ve program, en çok okunan ve en çok ilgi gösterilen parti durumundad r. 3 Kas m 2002 seçiminden sonraki teflkilat çal flmalar, Genel Baflkan Yard mc s - Teflkilat Baflkan ve stanbul Milletvekili Hayati Yaz c baflkanl nda yürütülüyor. Bu dönemde yeni bir yap lanmaya gidildi ve Türkiye on bölgeye ayr larak bölge koordinatörlükleri ile üç teflkilat baflkan yard mc l oluflturuldu. stanbul Milletvekili Ekrem Erdem ile Samsun Milletvekili Cemal Y lmaz Demir, bölgelerdeki teflkilatlanmadan, stanbul Milletvekili rfan Gündüz ise teflkilat e itiminden sorumlu olmak üzere teflkilat baflkan yard mc s olarak görevlendirildiler. Ayr ca teflkilat baflkan yard mc lar bünyesinde 10 bölge koordinatörü, daha sonra il koordinatörlükleri oluflturuldu. Böyle bir yap lanma ile teflkilatla Genel Merkez aras nda birebir iletiflim ve koordinasyonun sa lanmas amaçland. Ve öte yandan, kongre çal flmalar ba lam nda üye yaz l mlar n n sa lanmas planland. Teflkilat Baflkanl 'n n gönderdi i genelge ve tamimlerle teflkilat çal flmalar na yard mc olundu ve yön verildi, üye yaz l mlar n n AK-ÜYE program na aktar lmas sa lanarak, 15 kez il baflkanlar toplant s yap ld. 17 fiubat 2003 tarih ve 96 Say l MKYK karar ile kongre takvimi yürürlü e kondu. Türkiye'de ilk defa AK Parti, kongre sürecini aç k bir takvime ba lay p teflkilata ve kamuoyuna duyurdu. 9 Nisan 2003 tarihinde ilçe kogrelerinin takvimi bafllat ld ve 911 ilçenin kongreleri sa l kl bir flekilde tamamland. l kongreleri 15 Haziran 2003 tarihinde bafllat lm fl olup 81 ilden, 79 ilin kongresi tamamlanm fl durumda. Sadece Denizli ve fianl urfa il kongreleri ertelenmifl bulunuyor. Tüm il-ilçe ve belde kongrelerini büyük bir coflkuyla, kat l mla gerçeklefltiren AK Parti, 1. Ola an Büyük Kongresini 12 Ekim 2003 tarihinde ASK Spor Salonunda yapacak. 1. Ola an Büyük Kongre de 1071 tanesi seçilmifl 395 tanesi tabii delege olmak üzere toplam olarak 1466 delege oy kullanacak. TÜRK YE BÜLTEN EK M

14 R Ö P O R T A J AK Parti nin iletiflim stratejisi felsefesini anlat r m s n z? AK Parti kat l mc demokrasiyi bütün ilke ve kurallar yla hayata geçirmeyi hedefleyen ça dafl bir parti olarak do du ve geliflti. Asl nda daha kuruluflunun birinci y l nda AK Parti yi Türk siyasi tarihinde efline az rastlan r bir meclis ço unlu una tafl - yacak olan o muhteflem toplumsal kabulde de bu kat l mc demokrasinin etkisini görmemek mümkün de- ildir. AK Parti sadece kurulufl ve örgütlenme aflamas nda de il, gerek seçim gerekse iktidar süreçlerinde de kat l mc demokrasinin savunucusu olmaya devam etti. Bu nedenle her zaman toplumun sesi bizim için yol gösterici bir unsur oldu. Halk n sesi olmak amac yla kurulan AK Parti toplumla iletiflimini sürdürebilmek için tüm iletiflim kanallar n aç k tuttu. Hangi iletiflim araçlar n kullan yorsunuz? MURAT MERCAN MEDYA TANITIMDAN SORUMLU GENEL BAfiKAN YARDIMCISI AK PARTI NIN TOPLUMLA ILETISIMI Toplumla iletiflim konusunda bizim farkl l m z n çok temel bir prati i var: Tüm iletiflim araçlar bir yana, yüzyüze iletiflim bir yana. Toplumla sa l kl bir iletiflim kurman n en iyi yolu bizim için yüzyüze iletiflimdir. 3 Kas m seçiminden öncesine bakarsan z, biz hiç gazete reklam kullanmad k. Radyolar hiç kullanmad k. nternet mecralar n hiç kullanmad k. 3 Kas m seçimlerinde biz kendimizi anlatabilmek için iki konuya a rl k verdik. Bunlardan birisi tüm illerimizde etkin olarak kulland m z bilboardlar, ikincisi ise baflta kad n kollar m z olmak üzere bütün teflkilatlar m z n mahalle mahalle, esnaf esnaf dolaflmas oldu.

15 R Ö P O R T A J Neden yüzyüze iletiflim? Ben hep fluna inand m ve inanmaya da devam ediyorum, ne yaparsan z yap n halk n kalbinde, halk n ruhunda sizinle ilgili bir düflünce, bir kanaat var. Bu kanaati ne radyo de ifltirebilir, ne televizyon, ne de gazete de ifltirebilir. Bu kanaati ancak yüzyüze iletiflim de ifltirebilir. Bizim için gerek il, ilçe, belde baflkanlar m z, gerek yönetim kurullar olsun, AK Parti li rozetini tafl - yan herkes bizim iletiflimimizdir. Bu arkadafllar m z n halkla, medyayla olan iliflkisi bizim iletiflimimizi oluflturur. Bu bak mdan ben hep flu tezi savundum. Teknolojinin bütün imkanlar n kullanal m ama ifl insanlarla konuflmaya geldi i zaman, insanlarla iletiflim kurmaya geldi i zaman tüm bunlar bir kenara b rakarak kendimiz gibi davranal m. Bunun toplumla iletiflim kurmakta en do ru seçim oldu una inan yorum. Kitle iletiflim araçlar nda tek yönlü bir bilgi iletimi vard r. Siz projelerinizi, icraatlar n z anlat rs n z ancak halk n bu konularla ilgili görüfllerini, taleplerini, flikayetlerini dinleme flans n z yoktur. Halk n çeflitli kesimlerinin temsil edildi i ya da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kat ld baz tart flma programlar nda belki karfl l kl iletiflim kurma, konuflma, görüfl al flveriflinde bulunma flans n z olabilir ancak bu yine de toplumun tüm kesiminin bak fl aç s n yans tmaya yetmez. Bu nedenle toplumun beklentileri ve talebi do rultusunda, milletin sesi olabilmek için kurulan AK Parti, bu amac na ulaflman n en önemli yolunun yüzyüze iletiflim oldu una inan yor. Bu ba lamda, milletvekillerimiz meclis çal flmalar d fl nda kalan tüm vakitlerini bizzat seçim bölgelerine giderek vatandafl n sorunlar n, taleplerini, flikayetlerini, beklentilerini, icraatlarla ilgili görüfllerini tespit etmeye çal flarak geçirmektedir. Ancak iki yönlü kurulan bu iletiflim kesinlikle ç kar iliflkisi olabilecek bir yola sapmamaktad r. Gerek vekillerimiz, gerekse teflkilatlar m z sadece bireysel sorun ve çözümlerle de il, benzer sorunlar yaflayan tüm vatandafllar m - TOPLUMLA iletiflim konusunda bizim farkl l m z n çok temel bir prati i var: Tüm iletiflim araçlar bir yana, yüzyüze iletiflim bir yana... Toplumla sa l kl bir iletiflim kurman n en iyi yolu bizim için yüzyüze iletiflimdir. z n taleplerini karfl lamaya dönük önlemler almaya, çözümler üretmeye çal flmaktad r. Bu çerçevede illerde yerinde tespit edilen sorunlar vekillerimiz taraf ndan gerek partimize gerekse hükümete aktar lmakta ve önem s ras na göre gerekli yasa taslaklar oluflturularak, meclisimizin gündemine sunulmaktad r. 3 Kas m seçimlerinden sonra yap lan tüm anketlerde AK Parti nin oylar n n yükseldi i görülüyor. Bunun nedeni AK Parti nin seçimden sonra da halktan kopmay fl, ayn s - cak temas sürdürmesi ve halk n beklentileri do rultusunda icraatlar n sürdürme çabas d r. Çünkü AK Parti, sadece seçim kazan p iktidar olabilmek için de il, gerçekten milletin sorunlar na önem verdi i, gerçekten bu sorunlara çözüm üretmek istedi i ve tüm samimiyetiyle, yürekten onlar n sesine kulak verdi i için onlar n teveccühüyle bu noktaya gelmifl bir partidir. AK Parti milletvekillerinin hiç biri seçimden önce ard na kadar açt kap lar n seçimden sonra seçmenin yüzüne kapatmam flt r. Bunun en güzel göstergesi de her gün Türkiye nin dört bir köflesinden gelen binlerce ziyaretçiyle TBMM nin dolup taflmas - d r. Vekillerimiz zamanlar elverdi i sürece, yasama faaliyetlerini engellememek kayd yla gelen tüm ziyaretçilerinin sorunlar n dinlemeye çal flmaktad r. Daha somut verilerle belirtmek gerekirse TBMM Kampüsüne 22. Dönemin 1. Yasama Y l nda toplam 886 bin 672 ziyaretçi girifl yapm fl, günlük girifller ortalama 8 bin dolay nda gerçekleflirken, zaman zaman bu rakam n 10 binin üzerine ç kt da görülmüfltür. AK M i de bu amaçla m kurdunuz? Tabii. Halk n sorunlar n tespit etmek amac yla parti genel merkezimizde ve il baflkanl klar m zda da bir iletiflim merkezi oluflturulmufltur. Merkezlerimize gelen tüm vatandafllar m z herhangi bir prosedüre tabi tutulmaks z n bu merkezlerde görev yapan personelimizle temas kurabilmekte, sorunlar n, dileklerini veya flikayetlerini parti yönetimine ve onlar n arac l - TÜRK YE BÜLTEN EK M

16 R Ö P O R T A J yla da hükümete iletme ola an bulabilmektedir. 6 ayd r hizmet veren bu iletiflim merkezlerimize flu ana kadar 34 bin 560 kifli flahsen baflvurmufltur. Mektup, telefon, internet ve faks ile yap - lan baflvurular da dikkate alacak olursak, bu rakam n 54 bin 500 kifliye ulaflm fl oldu unu görebiliriz. Di er iletiflim araçlar n nas l kullan yorsunuz? K s tl zaman ve birebir iletiflim kuracak kadrolar n azl göz önüne al nd nda elbette topluma ulaflabilmek için sadece yüzyüze iletiflim yetmez. Di er araçlar da kullan yoruz. ki yönlü bir iletiflimin bafllayabilmesi için önce gerek partinin gerekse hükümetin icraatlar n, hedeflerini, olaylara yaklafl m aç s n çeflitli kanallarla halka duyurmas gerekir. Bu konuda en etkili arac kitle iletiflim araçlar d r. Kamuoyu ne kadar çok ayd nlat l rsa hakemlik görevini de o kadar iyi yapacakt r. Halk n hakemli- i ve onay için hizmetlerin nas l yap ld de il önce niçin yap ld aç klanmal d r. Kitle iletiflim araçlar kamuoyunu temsil eder. Halk n sesi gibi hareket eder. Bu nedenle hükümetlerin, siyasi partilerin tüm eylemlerini, icraatlar n didik didik incelemekte, neden ve niçin sorusunu sürekli sormaktad r. Bireyin haber alma hakk n sa layan ve toplumdan gelen istekleri yans tarak kamuoyu oluflturulmas na arac l k yapan bas n, düflünce ve anlat m özgürlü ünün etkili bir arac s d r. Topluma ulaflabilmek için kulland m z bir baflka yöntem de bu ay beflinci say s n ç kartt m z "TÜR- K YE BÜLTEN " adl dergimizdir. Çok titiz bir çal flman n ürünü olan Türkiye Bülteni bizim için her düzlemde fleffafl ve kat l mc l öngören siyaset anlay fl m z n kamuoyuna aç lan penceresidir. Türkiye Bülteni ile baflta meclis ve hükümet icraatlar olmak üzere, partimizin hedefleri, çal flmalar, gündeme damgas n vuran olaylara bak fl aç s tüm aç kl yla halka aktar lmaktad r. Her ay 30 bin adet bas lan ve ücretsiz olarak halka sunulan Türkiye Bülteni, kamuoyunun bilgi edinme hakk na duyulan sayg n n en iyi göstergesidir. Hükümet ve meclis çal flmalar n n ilgili bakanlar arac l yla ifllendi i dergimiz önemli bir arfliv niteli indedir. Teknolojiyi nas l kullan yorsunuz? AK Parti, toplumla iletiflim için teknolojinin tüm imkanlar ndan da yararlanmaktad r. Bu noktada AK Parti nin di er siyasi partilere göre çok daha geliflmifl ve kapsaml bilgi- TOPLUMA ulaflabilmek için kulland m z bir baflka yöntem de bu ay beflinci say s n ç kartt m z "TÜRK YE BÜLTEN " adl dergimizdir. Çok titiz bir çal flman n ürünü olan Türkiye Bülteni bizim için her düzlemde fleffafl ve kat l mc l öngören siyaset anlay fl m z n kamuoyuna aç lan penceresidir.

17 R Ö P O R T A J ler içeren bir web sayfas bulunmaktad r. Vatandafllar m z "akparti.org.tr" adresini kullanarak hem partimizle hem hükümetin icraatlar yla ilgili tüm bilgilere rahatl kla ulaflabilirler. nternet, arac l yla partimiz topluma kendi program n anlatabilme, halkla bütünleflme, kamuoyu oluflturma, karfl l kl etkileflim sa lama, merak edilen sorulara aç kl k getirme, il ve ilçe örgütlerimizle h zl iletiflim kurma gibi olanaklara sahiptir. Profesyonel bir ekibin haz rlad ve uluslararas web sayfalar rating kuruluflu olan ALEXA n n Siyasi Parti web sayfalar aras nda yapt rating s - ralamas nda birinci olan internet sayfam zda Parti Program, Tüzü ü, Seçim Beyannamesi, Hükümet Program ve Acil Eylem Plan tam metin olarak yer almaktad r. Web sayfam z kullanan herkes bu bilgilere rahatl kla ulaflabilir. Ayr ca AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an n TBMM AK Parti Grup Toplant lar nda yapt konuflmalar ve Ulusa Seslenifl konuflmalar n n tüm metinleri web sayfam za konuflmayla eflzamanl olarak koyulmaktad r. Yine Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere tüm bakanlar m z n ve parti yöneticilerinin gündeme iliflkin aç klamalar, bas n toplant lar ve günlük faaliyetleri sitemizde eflzamanl olarak yer almaktad r. TBMM de görüflülen veya kabul edilen tüm yasa tasar lar detayl olarak web sayfam zda kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Yasalar n vatandafllar için neler getirdi i, uygulamalar n nas l olaca gibi konular halk n daha rahat kavrayabilmesi için soru-cevap halinde ifllenmektedir. Vatandafllar sitede yer alan tüm haberlere arfliv bölümünü kullanarak rahatl kla ulaflabilmektedir. "Medyada AK Parti" bafll n kullanarak ise o gün tüm ulusal ve yerel gazetelerde, radyolarda ç kan haberler takip edilebilmektedir. nternet sayfam z arac l yla vatandafllar ayr ca parti ve teflkilat yöneticilerimize, milletvekillerimize, bakanlar m za görüfllerini yoluyla iletebilmektedir. Yine web sayfam zda yer alan " letiflim", "e-masa" ve "Serbest Kürsü" bölümlerini kullanarak vatandafllar görüfllerini, önerilerini, flikayetlerini bize gönderebilmektedir. Gönderilen tüm bu mesajlar partimizde oluflturulan AK Parti letiflim Merkezi nde toplanmakta ve de erlendirilen mesajlar gerek parti yönetimine gerekse hükümete sunulmaktad r. E-posta sistemi sayesinde partimizin tüm organlar mesai saatlerine ba l kalmadan vatandaflla iletiflim kurabilmekte ve çeflitli konular tart flma zemini oluflturabilmektedir. fiu ana kadar partimizin internet sayfas - n 1 milyon 512 bin kifli ziyaret etmifltir. Türkiye de internet kullan m - n n henüz çok yayg nlaflmad göz önüne al n rsa bu say bizim için oldukça önemli bir rakamd r. Teknolojiden yararlanarak baflka hangi iletiflim yöntemlerini kullan yorsunuz? AK PART, toplumla iletiflim için teknolojinin tüm imkanlar ndan yararlan yor. Kapsaml bilgiler içeren bir web sayfam z var. Hem parti içi iletiflim, hem de halkla iletiflim için kulland m z bir baflka yöntem de SMS kullan m. Her il baflkanl, ilçe baflkanl ve milletvekillerimiz için cep telefonlar na tek tek veya kendisinin oluflturdu u gruplara toptan SMS gönderme sistemi kuruldu. Bu uygulama da yine AK Parti nin Türk siyasi tarihine kazand rd ilklerden biri. Bu yöntem parti içi iletiflime h z kazand r rken, vatandafllara bilgi aktar m n da kolaylaflt rd. Sistemin verimlili ini gören di er siyasi partiler de SMS uygulamas na bafllad lar. Ayr ca yine telefonlar arac l yla anket sistemi de AK Parti nin yayg n olarak kulland iletiflim yöntemlerinden biridir. Bu uygulamada sesli olarak kaydedilen anket sorular telefon arac l yla vatandafla iletilmekte ve tamamen bilgisayar ortam nda elde edilen cevaplar parti yönetiminde de erlendirilebilmektir. Bu uygulaman n en son örnekleri Siirt ve Çorum seçimlerinde gerçekleflmifltir. TÜRK YE BÜLTEN EK M

18 E T M EGITIM-OGRETIM YILI BASLADI Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik e itim-ö retim y l n n bafllamas dolay s yla düzenlenen törende önemli mesajlar verdiler TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

19 E T M lkö retim okullar ile liselerde e itim-ö retim y l bafllad. lkö retim okullar ndaki 10 milyon 331 bin, liselerdeki 3 milyon 34 bin ö renci ile 557 bin ö retmen, yaklafl k 3 ay süren yaz tatilinin ard ndan dersbafl yapt lar e itim ö retim y l n n bafllamas dolay s yla Alt nda daki S d ka K nac lkö retim Okulu nda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld bir tören düzenlendi. Törenin aç l fl nda konuflan Milli E itim Bakan Çelik, milli e itimin, Türkiye nin en öncelikli meselesi ve hükümetin çok önem verdi i bir konu oldu unu söyledi. Y llar n getirdi i kronik sorunlar çözmekte kararl olduklar n vurgulayan Çelik, ilkö retim okullar nda okuyan 10 milyon 307 bin ö renciye, ilk kez bu y l ders kitaplar n n ücretsiz da t laca n an msatt. Çelik, her e itim-ö retim y l n n bafl nda velilerin ders kitab almakta s k nt çekti ini, s k nt n n özellikle k rsal kesimlerde yo unlaflt n anlatt. Çelik, "Ama bugün, ders zili çald zaman bütün çocuklar m z n ders kitaplar s ralar n n üzerinde olacak" dedi. Hükümetin, ücretsiz ders kitab da t lmas için 150 trilyon lira kaynak ay rd n ifade eden Çelik, bunun halk n paras oldu unu belirtti. Çelik, halk n paras n onlar n çocuklar için harcad klar n söyledi. Çelik, ö retmenlerin özlük haklar n iyilefltirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, bir yandan ö retmenlerin özlük haklar - n iyilefltirmek için büyük gayret gösterdiklerini, di er yandan da ö rencilere 21. yüzy la yak fl r fiziki mekanlar oluflturmak için çal flt klar n anlatt. Derslik sorununun çözümü için devlet, özel sektör ve sivil kat l mc - l bir araya getirmeye çal flt klar n BU Ö RET M y l n n, milletimiz, velilerimiz, ö retmenlerimiz ve yavrular m z için ayd nl k yar nlara vesile olmas n temenni ediyor ve HER fiey TÜRK YE Ç N diyorum. ifade eden Çelik, bugünkü törende, bunun güzel bir örne ini gördüklerini kaydetti. Çelik, okulun arsas n ba- fllayan S d ka K nac ya teflekkür etti. Projelerini anlatan Milli E itim Bakan Çelik, Ulaflt rma Bakanl ve Telekom ile okullarda internet eriflimi sa lanmas için ortak bir proje bafllatt klar n bildirdi. Çelik, bu kapsamda, 2004 y l sonuna kadar 40 bin okulda internet eriflimi sa layacaklar n söyledi. lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ni de ifltirdiklerini hat rlatan Çelik, ö rencilere, "Sizlere daha ça dafl, daha modern, sizi ön plana ç karan bir anlay flla yaklafl yoruz. Birinci, ikinci, üçüncü s n flarda s navlar kald rd k. Biz sonuçlar de- il, süreçleri de erlendiren anlay flla size yaklafl yoruz" diye konufltu. Çelik, y l ndan itibaren ö retim yöntemlerinin, ders müfredat - n n de ifltirilmesi ve ders kitaplar n n kalitesinin art r lmas için yo un gayret gösterdiklerini kaydetti. Velilere seslenen Bakan Çelik, e itimin sadece okulda bafllayan ve biten bir süreç olmad n vurgulad. Baflta aileler olmak üzere her kesimin yapaca katk n n e itimin en üst seviyeye gelmesini sa layaca n söyledi. Çocuklara sevgiyle yaklafl n Ö retmenlere de seslenen Bakan Çelik, flöyle konufltu: "E itim sevgiyle, flefkatle olur. Ö rencilerine sevgi ve flefkatle yaklaflmayan bir ö retmen, adeta so uk demiri döven demirci gibidir. Ö retmenlerimizin çocuklara sevgi ve flefkatle yaklaflacaklar ndan eminim." Bakan Çelik, baz eksikliklere ve aksakl klara karfl n hiçbir zaman karamsarl a düflülmemesi gerekti ini belirtti. Çelik, "Hükümetimizin bafl nda kab na s mayan bir Baflbakan m z var. Kab na s mayan bir hükümet var. Türkiye nin e itimi sa lam ellerdedir" diye konufltu. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de e itime yönelik çal flmalar na de indi. Ö rencilere 100 bin çocu a k rtasiye yard m yapacaklar n kaydeden Gökçek, ayr ca, 100 bin çocu a kaban ve ayakkab da tacaklar n bildirdi. Gökçek, 20 bin ö renciye burs vereceklerini, baflar l ö rencileri Ankara d fl nda TÜRK YE BÜLTEN EK M

20 E T M tatile göndermeyi planlad klar n sözlerine ekledi. Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün de, e itimde ve hayat n her alan nda hedefin toplam kaliteyi yükseltme olmas gerekti ini vurgulad. E itime katk da bulunmak amac yla yapt klar çal flmalara de inen Aygün, devletle elele vererek, e itimin sorunlar n çözmek istediklerini söyledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise törende yapt konuflmada, yeni bir ö retim y l nda, ö renci ö retmen ve velilerin yaflad heyecan paylaflmak için bu aç l flta bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflbakan olarak, da arc ndaki bilgileri ö rencilere aktarmay bekleyen ö retmenler ve derslikleri dolduracak ö renciler kadar heyecanl oldu unu vurgulayan Erdo an, " lk ders saati zili çalmadan önce yapm fl oldu umuz bu törenle, Türkiye nin mutlu ve ayd nl k gelece inin tohumlar n hep birlikte at yoruz " diye konufltu. Erdo an, ö retmenlerin tahtaya yazd her harfin, deftere düfltü ü her notun Türkiye nin gelece inde fl ldayaca- n, koridorlardaki her sesin Türkiye nin yar nlar nda ç nlayaca n söyledi. Küçük bir ö renciyken ö rendiklerinin, flu anki yüce görevinde en k ymetli hazinesi oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, ö retmen, ö renci ve velilere, " e itim-ö retim y l na gönül huzuru, gönül rahatl yla bafllayabilirsiniz" diye seslendi. E itime yap lan yat r m, gelece e yap lan yat r md r Erdo an, e itimin bir millet için ne derece önemli oldu unun bilincini tafl d klar n ifade etti. Erdo an, e itime yap lan yat r m n, gelece e yap - lan bir yat r m oldu unu bilen bir anlay fl n görev bafl nda oldu unu, Türkiye nin e itimle ilgili sorunlar n ad m ad m çözme anlay fl yla yürüyen bir iktidar n ifl bafl nda bulundu- unu vurgulad. Ö retmen aç n kapatmak için bu y l ellerinden geldi ince gayret gösterdiklerini kaydeden Erdo an, 35 bin kadronun 20 bininin ö retmenlere ayr ld n hat rlatt. Erdo- an, ö retmen aç n süratle kapatmak zorunda olduklar n belirtti. 18 TÜRK YE BÜLTEN EK M 2003

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı