SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 319 / Tîrmeh Te m m u z d i r e n i fl i öz g ü r y a fl a m ç k fl d r

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR 14 TEMMUZ ULUSAL D REN fi fieh TLER N N ANISINA Bugün 14 Temmuz! Direnifl flehitlerimizin, insanl k onuru ve her fleyin kendi flah slar nda bitirilmek istendi i bir süreçte, böyle bir günde, her fleyin kurtulmas n n ancak ve ancak biricik silah ve can bedeli olarak kendilerini ortaya koymaktan baflka bir çarelerinin kalmad anda, yap lmas gerekenin yap lmas için büyük kararl l kla içine girilen ölüm orucunun, bafllang ç günüdür. Bafl n Kemal, Hayri ve Akif yoldafllar n çekti i bu eylemin, giderek kendilerine dayat lan bafl afla gidifle, kötü bir teslimiyet dalgas na karfl en kritik anda böylesine bir eylemin bafllat lmas n n etkileri, günümüze do ru geldi imizde daha iyi anlafl labilir ve sonuçlar ç kar labilir. Böylesine eylemler ve onlar n kiflilikleri için çok fley söylenebilir. Eylemin gerçeklefltirildi i ortam, hedefleri, yöntemin kendisi çeflitli yönleriyle de erlendirilebilir. Biz böylesine bir eylemi haber ald m zda, yapmam z gerekenin, sadece ve sadece kararl bir direniflçilik oldu unu, bunun da bütünüyle partinin amaçlar na daha kapsaml ve sonuç al c yol ve yöntemle yaklafl m göstermekten geçti ini iyi biliyorduk. Bu eylem yürürken, biz partimizin II. Kongresi ni yürütüyorduk. Kongre iki hususla u rafl yordu: Biri, çizgiyi geriye, sa a çeken ve bir daha dönmemecesine kokuflmufl bir kaç fla, mültecili e bizi çekmeye çal flan yaklafl md. kincisi ise; bütün gücümüzü ortaya koyup, mutlaka bu vatan için verilmesi gereken canlar n, ak t lmas gereken kanlar n olmas gerekti iydi. Bunu iyi biliyor ve alabildi ine yükleniyorduk yaz ortas, sadece yaz s cakl n de il, ulus için, insanl k için, partimiz için çok daha yaman bir s cakl n, onurlu yolda varolman n gücünü, cesaretini, inanc n gösterip-göstermemenin, bunun için insanda ortaya ç kabilecek en son direnme haddinin, azminin, kararl l n n gösterilmesi günleri olarak kendini dayat yordu. Bu s cak yaz günlerinde, flartlar ne kadar aleyhte olursa olsun, direnme, azim ve kararl l, olanaklar ne kadar fazla umut vaat etmezse etmesin, yap lmas gerekenin, son bir çabayla da olsa, bugüne kadar ad pek telaffuz edilmeyen bir ülke varsa, o ülkede en kötürüm bir halk yafl yor ve insanl k davas nda her fleyini yitirmeyle insanlar yüz yüzeyse, yine de birilerinin kalk p ben de insan m, henüz son sözümü söylemedim, bir fleyler yapmak gerekir deyip bir yüceli i göstermesinin hayati anlam ifade etti i veya her fleyin ona ba land bir dönemin günü oluyor. Diyarbak r gibi merkezi bir yerde, bir ölüm sessizli ini, bir zulüm kalesini direnifl abidesine dönüfltürenlere, bugün çok büyük bir kalk flla cevap vermekle, özgürlük tarihine nas l yarafl r olunaca n n ispat n gerçeklefltirdik. Zafer konusunda sadece inançl olmaya de il, onu nas l en zor koflullarda, olanaks zl klarda kazan labilece inin de büyük ispat na ve ondan da öteye olana na sahibiz. Mesele, bütün bunlar iyi görmek ve ustaca kullanmakt r. E er bundan sonra bu yetenek gösterilirse, mevcut olanaklar kesinlikle zaferi imkan dahiline sokmufltur direnifl doru u eflittir; i ne ucu kadar bir imkan bulup örgütlenme, siyasileflme, askerleflmedir. Bu çok daha iyi anlafl l yor mu? Savafl, her an i ne ucu kadar f rsatt r, buldu unuzda yapacaks n z. Buna hepimiz evet diyor muyuz? 1982 direnifl an s na, vasiyetine ba l l k ancak böyle olabilir. Bunda gafil olmak ne demektir? Çok iyi imkanlar oldu u halde, geliflmifl örgüt ve savafl imkanlar oldu u halde, bunu elinin tersiyle itmektir, hatta ifllemez duruma getirmektir. Büyük bir kararl l kla mücadeleyi mutlaka zaferle taçland raca m za dair bir kez daha söz veriyoruz!... * Bu yazı Rêber Apo nun 14 Temmuz 1994 tarihli çözümlemesinden alınmıştır

3 çindekiler PKK militanl 14 Temmuz ruhuna ba l kalmakla gerçekleflir 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK...(10 da) ABD nin Büyük Ortado u Projesi üzerine (Duran Kalkan ile yap lan röportaj) Büyük Ortado u Projesi (BOP), ABD nin küresel sermaye ç karlar n Ortado u ya hakim k lma projesi oluyor. Yani I. Dünya Savafl n n ortaya ç kard Ortado u statük... (22 de) Son nefesime kadar onurluca yaflayaca m (Önder Apo) Hücre cezas n uyguluyorlar. Bugün 12. gün. Dün itibariyle ald klar kalemi iade ettiler. Savunmalar m n geri kalan k sm n yazmaya bafllad m. Yan mda defter var. Sa... (35 te) Êdi Bese hamlesinin ikinci aflamas n baflar ile yürütelim ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde... (2 de) Örgütsel çal flmalar ideolojik çal flmalar n geliflkinli iyle sa lan r Dünyada tüm dinler, siyasi görüfller, felsefeler, yeni bir toplum için önüne hedef koyan bireyler veya örgütler amaçlar na düflünce düzeyinde ulaflmak isterler. deolojik et... (47 de) Haziran flehitlerine sözümüz kad n partileflmesinde hamle yapma sözüdür (PAJK Koordinasyonu) Fedai flehitlerimizin sembolü haline gelen Haziran ay, özgürlük mücadelemizin art k bir gelene i, ahlak haline gelmifl kahraman fedai ruhuyla, anlam n büyüt... (55 te) Bir kahraman n ard ndan PKK bir flehitler partisidir. lk flehidimiz Haki Karer yoldafl n 18 May s 1977 de flehadeti, Kürdistan da yeni bir tarihsel süreci bafllatman n temel harc olmufltu. Önderli imiz, Haki Karer... (64 te) fiehit Hekim fi k (Baran) ve Firaz Yunus (Firaz) arkadafllar n an s na yaz lar... (75 te) Yol (An ) S cak bir gecenin içinde esen kaçamak rüzgarlar yüzümüze çarp yordu. Gökyüzü kadar sessiz olan yeryüzündeki sessizli i, bir iki tafla çarparak kendisini hissettiren küçük derenin kenar ndaki sazl n h fl rt s bozuyordu. Havan n... (79 da)

4 2 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ÊDÎ BESE HAMLES N N K NC AfiAMASINI BAfiARI LE YÜRÜTEL M Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar, Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikas na karfl ç kanlard r. Genelkurmay karargah, e er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifltir ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde, Ortado u politikalar nda avantaj kazanaca n varsay yor. Bu aç dan uzun süredir Türkiye-Irak eksenini güçlendirmeye çal flmaktad r. Yak n zamanda Erdo an n Irak a gitmesi ve orada baz görüflmeler yapmas, tamamen bu politika çerçevesinde oluyor. Türkiye, PKK konusunda taviz ald kça bölge politikalar nda beni kullanabilirsiniz diyor. Zaten daha önceleri de, A ustosta genelkurmay baflkan aday lker Baflbu Irak ta bizsiz istikrar sa layamazs n z biçiminde de erlendirmelerde bulunmufltu. Bunun tercümesi, e er istikrar sa lamak istiyorsan z, bizi kullan n, di er güçleri ve Kürtleri ikinci planda tutun ya da b rak n d r. ABD, Türkiye yi kendi politikalar temelinde kullanmak için Güneyli Kürtlerin baz isteklerini Kerkük te oldu u gibi karfl lamamakta, PKK konusunda da baz destekler vererek, kendi politikas n n bir parças haline getirmek istemektedir. Bunlar, Türkiye nin kendi politikas na uymas çerçevesinde yapt aç kt r. Türkiye - de meydana gelen geliflmeler, ABD - nin bölge politikalar ile yak ndan ba lant d r. Yine Irak taki durum, Türkiye deki geliflmeleri de yak ndan ilgilendirmektedir. Türkiye deki politikalar Kürt özgürlük hareketi belirlemektedir Ortado u daki siyasal geliflmeleri, ABD nin bölge politikas ndaki ihtiyaçlar ile Türkiye nin Kürt özgürlük hareketini bast rma konusundaki politikalar belirlemektedir. ABD-Türkiye iliflkileri de bu do rultuda karfl l kl istekler etraf nda flekillenmektedir. Tabii Ortado u daki siyasal geliflmeleri ve iliflkileri belirlemede ran n konumu da önemli bir etken olarak görülmelidir. Türkiye söz konusu oldu unda, Kürt özgürlük hareketinin bast r lmas konusu tüm politikalar belirlemektedir. Bilindi i gibi 2007 May s nda, Erdo an-büyükan t Dolmabahçe uzlaflmas temelinde Kürt özgürlük hareketini ezme politikas devreye sokulmufltur. Bu temelde AKP hükümeti 22 Temmuz seçimleri ile yeniden hükümet olurken, Abdullah Gül de cumhurbaflkan olmufltur. Bu uzlaflma ve belirlenen politikalar çerçevesinde topyekün bir sald r karar al nd. Erdo an hükümeti içerde Özgürlük hareketine karfl çeflitli güçlerle mutabakata giderken, d flar da da birçok gücü Kürt özgürlük hareketinin üzerine sürme çal flmas yürüttü. 5 Kas m da yap lan Bush-Erdo an görüflmesinde, PKK düflman ilan edildi. Bu çerçevede PKK - nin teslim al naca düflünüldü. Ancak PKK nin her türlü bask ya ra men direnifl karar nda oldu u görülünce, hava sald r lar, hava sald r lar n n hiçbir sonuç vermedi i görülünce de kara operasyonu gerçekleflti. Tüm bu bask - lar hem gerillan n direnifli hem de halk n aya a kalk fl yla bofla ç kar ld. Bu geliflmeler, Kürt özgürlük hareketine karfl planlanan ve pratiklefltirilen tasfiye konseptinin bozulmas n beraberinde getirdi. Bu da Türkiye de siyasal çat flmalar artt rd. Çünkü birçok güç PKK nin tasfiyesi temelinde AKP ve genelkurmay uzlaflmas na destek vermiflti. Bu deste i verenlerin aras nda, Ergenekon un soruflturmas ndan dolay tutuklanan Avrasyac generaller ve subaylar da bulunuyordu. CHP ve MHP de PKK nin tasfiye edilmesi karfl l nda AKP-Genelkurmay uzlaflmas na ve izledikleri politikalara destek vermiflti. Ancak Genelkurmay-AKP uzlaflmas n n PKK yi tasfiye edemeyece i görülünce, AKP fliddetle elefltirildi. Ordu bile Türkiye de ilk defa Zap operasyonunda yaflad baflar s zl k nedeniyle elefltirildi. Bu süreçte AKP-Genelkurmay uzlaflmas - n n baflar l olmamas n n faturas AKP ye yüklendi ve AKP nin kapat lmas için dava aç ld. K sa sürede Türkiye siyasi ortam toz duman oldu. AKP bu durum karfl s nda, PKK ye karfl savafl en iyi ben yürütürüm, ben tasfiye ederim, PKK ye karfl hem d flar da hem de içeride kuflatmay ben sa lar m çabas na girerek, kapatman n önüne geçmeye çal flt. AKP ka-

5 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 3 pat l rsa, Kürtlere karfl mücadele edecek herhangi bir parti ortada kalmaz, PKK ve Kürt demokratik hareketi güçlenir biçiminde flantajlarda bulundu. Uluslararas güçlere de, Türkiye de benim d fl mda senin bölge politikalar na destek verecek baflka bir siyasi güç yoktur mesaj verildi. Bu süreçte PKK ye karfl inkarc ve sömürgeci savafl yürüten genelkurmay, yeni bir imha konsepti gelifltirdi. Daha do rusu, ABD nin bölge politikalar ile Türkiye ye dayatt klar ve Türkiye deki iç siyasi durum dikkate al narak, genelkurmay karargah nda yeni bir PKK yi tasfiye planlamas yap ld. Ergenekon soruflturmas Kürdistan da ifllenen suçlar n aç a ç kar lmas de ildir Genelkurmay karargah, ABD ile yap lan eski görüflmelerin, verilen tavizlerin PKK yi tasfiye etmeye yetmedi- ini görerek, bir yandan ABD ye daha fazla taviz verme, öte yandan da AKP - yi biraz daha ehlilefltirip Kürt özgürlük hareketine karfl daha fazla sald rgan pozisyona sokma temelinde yeni bir konsept planlamas, uygulamas devreye soktu. lker Baflbu -Erdo an görüflmesi bu çerçevede gerçekleflti. Zaten ABD ve Avrupa bir süredir orduya, AKP ye ve çeflitli çevrelere sizler ordunun içindeki ABD, Avrupa karfl tlar n etkisizlefltirir ve AKP ile yürürseniz, biz de PKK yi tasfiye etme konusunda size daha aktif destek veririz mesaj vermekteydi. Ordu da PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini almak için, generallerin de tutuklanmas n içine alan Ergenekon denilen soruflturmaya izin verdi. Bu bak mdan Ergenekon soruflturmas ne AKP nin yürüttü ü demokrasi mücadelesidir ne de bu tutuklananlar n Kürdistan da iflledikleri suçlar n aç a ç kmas n sa layacak bir soruflturmad r. Böyle görmek kesinlikle yan lg lara götürür. Bir taraftan devlet içindeki iktidar savafl n n bir arac olarak bu operasyon bafllat lm fl, di er taraftan PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini sa lamak için Avrasyac olan bu kesimlere yönelinmifltir. Bununla ABD nin Güneyli güçlere daha fazla bask yapmas n sa lay p, onlar PKK nin üzerine sürmesini hedeflemektedirler. nkarc, sömürgeci güçlerin bu soruflturmadan bekledikleri budur. Bilindi i gibi bu soruflturma bafllat ld nda, soruflturman n sadece AKP ye yönelik darbe giriflimi ve Türkiye deki baz olaylarla s n rl kalmas konusunda anlafl lm flt r. Genelkurmay karargah ad na bu uzlaflma görüflmesine kat lan lker Baflbu da Kürdistan daki suçlar n araflt r lmamas, flu anda görevde olan subay ve generaller hakk nda herhangi bir ifllemin yap lmamas kayd yla bu operasyona izin vermifltir. fiu aç kça bilinmelidir ki, e er genelkurmay karargah PKK nin tasfiye edilmesi konusunda ciddi bir destek almasayd, iki generalin soruflturulmas na kesinlikle destek vermezdi. E er iki generalin soruflturulmas na izin verilmiflse bu, mutlaka ald klar büyük tavizlerle ba lant l d r. Bu da kesinlikle PKK ile ilgili bir tavizdir. Bunun d fl ndaki hiçbir taviz ve hiçbir durum genelkurmay karargah n n bu soruflturmaya izin vermesini sa latamazd. Esas neden, PKK konusunda ald klar taviz olmakla birlikte, ordu içindeki bu generallerin ve onlar n etraf ndaki subaylar toplulu unun Türkiye aç s nda macerac bir politika izledi i de düflünülmüfltür. Ergenekon operasyonunda tutuklananlar ne kontrgerillan n ne de bu Ergenekon örgütlenmesi içinde yer alanlar n tümüdür. Ergenekon soruflturmas Türkiye nin demokratikleflmesini içermiyor Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar esas olarak Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP - yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikalar na karfl ç kanlard r. Di er yandan ABD ve AB yerine Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin içinde yer ald, fianghay befllisi denilen ülkelerle iliflki kurmay tercih etmifllerdir. Bunlara Avrasyac da deniliyor. Mevcut genelkurmay baflkan ve kara kuvvetler komutan n n içinde bulundu u genelkurmay karargah da bu politikay macerac bulmaktad r. E er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak, bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifllerdir. Mevcut genelkurmay karargah, AKP d fl ndaki di er siyasi güçlerin flu anda Kürt özgürlük hareketini ezmede hem içerde hem de d flar da kullan lacak iyi bir araç olmad n, en iyi arac n AKP oldu unu düflünerek, Avrasyac olan ve Ergenekon denilen gruptan ayr bir politik çizgi belirlemifllerdir. Dolay s yla bunlar saf d fl etmek için böyle bir operasyona izin verdikleri söylenebilir.

6 4 Görüldü ü gibi bu, Türkiye nin demokratikleflmesini içeren bir soruflturma de ildir. Tamamen ABD nin ihtiyaçlar na uyum gösteren ve PKK yi ezmeye yönelmifl bir soruflturma ve siyasal tercihtir. Özellikle Baflbu ve Erdo an görüflmesi, Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir anlaflmay ifade etmektedir. Erdo an-baflbu, Kürdistan da ifllenen suçlara dokunulmamas üzerinden anlaflarak, asl nda Kürdistan daki suçlar normal ve meflru hale getirmifllerdir. Bu, tabii ki Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir durumdur. Bunun kabul edilmesi ve böyle bir davada Kürtlerin taraf olmas düflünülemez. Sadece AKP ye yönelik bir darbe giriflimi ile s n rl olan ve Kürdistan daki suçlar n aç a ç kmas n hedeflemeyen bu soruflturman n b rakal m Kürtlerin demokrasi ve özgürlük ihtiyaçlar na cevap olmas n, aksine bu soruflturma Kürtlerin, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerini bast rmak için kullan lan bir araç haline getirilmek istenmektedir. Kürtlerin ezilmesi, PKK nin tasfiye edilmesi üzerinden AKP nin iktidar n sürdürmesi hedeflenmektedir. Kürtsüz bir demokrasi anlay fl Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir Böyle bir operasyon, Kürt halk na karfl ifllenen suçlar kapsasayd, devlet, ordu ve polis içindeki tüm kontrgerillay temizleyecek bir hareketin bafllang c olsayd, tabii ki böyle bir davada taraf olunabilirdi ve destek verilebilirdi. Ancak Kürdistan da birçok suç iflleyen insan yakalanm fl olmas na ra men, sadece AKP ye yönelik darbe giriflimine ya da Türkiye de ifllenen baz suçlara yönelik soruflturma yap lmas, Kürtler üzerindeki zulmü, bask y, iflkenceyi, faili meçhul cinayetleri meflru hale getirmek anlam na gelir. Y llard r Kürtlerin temel demokratik haklar n kabul etmeden Avrupa - ya girme, Kürtsüz bir demokrasi ortaya ç karma çabas sürdürülürken, flimdi de suçlular yakaland halde onlar n Kürtlere karfl iflledi i suçlar görmezlikten gelinerek hukuk anlay - fl n da Kürtsüz hale getirmifllerdir. Kürtsüz bir hukuk devleti, Kürtsüz bir demokrasi anlay fl giderek pratiklefltirilmekte ve bu durum Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir. Bu aç dan, bunun çok çirkin, tehlikeli bir durum oldu unu, Türkiye deki siyasal güçlerin birbiri ile iktidar savafl yürüttü ünü gören Kürt halk önderi ve PKK, bu çat flmada taraf olunamayaca n aç kça belirtmifltir. Taraf olmak, kendisine karfl yürütülen kirli savafla ve tasfiye plan na kendi eliyle ortak olmak anlam na gelir. Bunun bir demokratikleflme ad m olmad - n, aksine Türkiye nin en temel demokratik gücü olan Kürt özgürlük hareketini ezme hareketi oldu unu göstererek; daha bafl ndan itibaren bunun bir iktidar mücadelesi oldu unu görmüfl, her iki taraf da teflhir eden SERXWEBÛN Temmuz 2008 do ru bir yaklafl m içinde olmufltur. Bu nedenle bu operasyonu ve bu operasyonun arkas ndaki iliflkileri ve hedefi tüm ç plakl yla teflhir etmifltir. Baz lar PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek istiyor. Daha do rusu, AKP ve Fethullahç bas n, Kürt halk önderinin ve PKK nin siyasal slamc güçlerle ordu içindeki baz asker ve sivil bürokratlar aras ndaki çat flmada taraf olmamas karfl s nda öfkelenerek, PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirme biçiminde bir yalana, demagojiye baflvurmaktad r. Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal en az ndan izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii bu ahlaks zca bir politikad r, yaklafl md r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu. Bu savafl yürütürken de psikolojik savafl ve yalana fazlas yla baflvuruyordu. Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halk na karfl yürütülen özel kirli savafl neo-ittihatç ya da K - z l Elmac denilen ulusalc lar n ve Ergenekon un elinden AKP ve Fethullahç bas n devralm fl ve yürütmektedir. Devlet Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için insan haklar n çi niyor Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise, Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii ki bu ahlaks zca bir politikad r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu Özel Harp Dairesi ve Ergenekon un da içinde yer ald kontrgerilla denen oluflumun tarihi eski olmakla birlikte, kirli ifller imparatorlu u haline gelen bu çeteler, Kürt özgürlük hareketine karfl savafl içinde flekillenmifltir. PKK - ye düflmanl k yaparak, PKK ile savaflarak dokunulmazl k elde etmifllerdir. Bir dönemler, PKK ve Kürt halk önderli i düflmanl yaparak Apo rant elde eden çevrelerden söz edilirdi. Baz lar siyasal rant, ekonomik rant elde etmifllerdir, bunlar da darbe rant elde etmifllerdir. PKK ve Kürt halk önderi düflmanl yaparak hukuk d fl ifller yapma dokunulmazl n kazanm fllard r. Bunlar PKK ye karfl en fazla savaflm fl kesim oldu undan, kendilerini PKK ye karfl savafl n kahramanlar ve gazileri olarak görmektedir. fiimdi bu gerçe i bir tarafa b rakarak PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek, asl nda Ergenekon ve bunun gibi çetelerin Kürt halk na ve PKK ye karfl yürüttükleri mücadele içinde iflledikleri suçu görmezden gelmek anlam na gelir. Tutuklananlar n azg n PKK düflman oldu u belgelerle aç kt r. Bu gerçe i mu laklaflt rmaya hiç kimsenin gücü yetmez. PKK nin özgürlük

7 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 5 savafl n tasfiye etmek için her türlü kirli ifli, faili meçhul cinayetleri, köy yakmalar, y kmalar bunlar yapm flt r. nsan haklar örgütleri her zaman flu aç klamalar yapt : Kürdistan ve Türkiye deki iflkencelerin, hukuksuzlu un, bask lar n nedeni, Kürt sorununun çözümsüzlü üdür ve Kürt özgürlük hareketine karfl devletin yürüttü ü kirli savafl n meflru hale getirilmesidir. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için devletin özel savafl birimleri insan haklar n çi niyor, hukuku çi niyor. Birçok insan haklar raporunda bu gerçekler vard r. Ergenekoncular da Kürt halk na karfl ifllenen suçlar n faillerindendir. Kürt özgürlük hareketi ve PKK ye düflmanl k temelinde palazlanm fl, dokunulmazl k kazanm fl ve rant elde etmifllerdir. Darbeye ve hukuk d fl olaylara teflebbüs etmifllerse bunun nedeni, kendilerini PKK ye karfl savaflta kahramanl k yapm fl insanlar olarak görmelerindendir. PKK ye karfl savafl yürütenleri ya da PKK nin en büyük düflmanlar n PKK ile iliflkili göstermek, aç kça Kürt özgürlük hareketine karfl yürütülen savafl ve suçlar örtmektir. Bu da asl nda devletin iflledi i suçlar örtmek anlam na gelmektir. Ergenekon soruflturmas nda tutuklananlar n Kürdistan da iflledi i suçlar dile getirilmiyor. AKP hükümetini devirmek, darbe yapma girifliminde bulunmak ve Türkiye - de hukuk d fl baz ifller yapmakla suçlanmaktad rlar. Baflbakan ile kara kuvvetleri komutan uzlaflarak, Kürdistan da ifllenen suçlar n soruflturulmamas karar n alm flt r. Ergenekoncular Diyarbak r cezaevinde yap lan iflkencelerden de sorumludur Özel Harp Dairesi ve bunun içinde yer alan Ergenekon denilen grup, 1980 den sonra Diyarbak r Cezaevi nde yap lan iflkencelerden de sorumludur. Diyarbak r Cezaevi nde oldu u gibi, d flar da da Kürt halk na kan kusturmufllard r. mral sistemini kuranlar bunlard r. mral sistemini, Kürt halk önderini bask alt nda tutarak teslim almak, böylelikle PKK yi tasfiye etmek temelinde kurmufllard r. Bunlar n PKK ile olan iliflkileri iflte bu tür uygulamalard r. Bunlar PKK ye karfl savafl ortam nda ç kan faflist ve inkarc güçlerdir. Ergenekon soruflturmas bunlar gündeme getirmiyor. Asl nda Kürdistan a karfl ifllenen suçlar görmezden gelerek, Kürtlere karfl suç ifllemeyi meflrulaflt r - yor, normallefltiriyor. Tabii ki böyle bir yaklafl ma, soruflturmaya Kürt özgürlük hareketi de, Kürt halk da karfl ç kacakt r. Türkiye içindeki güç savafl na Kürt halk n n ve Özgürlük hareketinin ortak olmas düflünülemez. Kürtlere karfl ifllenen suçlar meflru ve normal hale getiren bir soruflturmaya Kürtler destek vermez. mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n kendine göre amac farkl d r. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde PKK yi tasfiye etmektir. Bunun için mral sistemini kurmufllard r. Bu mral sisteminden, tutuklananlarla bu tutuklanmaya onay veren mevcut genelkurmay ekibi birlikte sorumludur. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon dur, Atilla U ur dur. Önderlik üzerinde öngördükleri hesaplar gerçekleflmeyince, 2004 te 1 Haziran hamlesi önemli geliflmeler gösterince ve serhildanlar giderek yükselince, bu kesimler mral sisteminin baflar s z kald n görüp, Önderli i zehirleyerek sonuca ulaflmak istediler. Gerçek bu iken kalk p Önderli i ve PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek ahlaks zl kt r. Türk devletinin flimdiye kadar PKK ye karfl yürüttü ü özel ve kirli savafl n bayra n ele almakt r. Erdo an-büyükan t uzlaflmas PKK nin tasfiyesine dayal geliflmifltir mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n amac farkl. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde de PKK yi tasfiye etmektir. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon ve Atilla U ur dur Mevcut komuta kademesi ile Ergenekoncular, 2007 de Erdo an-büyükan t uzlaflmas temelinde PKK nin tasfiyesi konusunda ortak hareket etmifllerdir. Halk serhildanlar, Gabar, Oramar eylemleri ve Zap direnifli, bu uzlaflmay ve hedefi bofla ç kar nca, genelkurmay-akp uzlaflmas na karfl muhalefet geliflmifltir. Ergenekoncu denen grup ve bir k s m ulusalc lar bunun faturas n AKP ye ç karmak için kapatma davas açt rm flt r. AKP - nin kullan lmas n n içinde olmad ve ABD d fl nda baflka d fl desteklerin aranmas gerekti i biçiminde bir siyasal e ilim, ulusalc çevreler içinde geliflmifltir. Bu durum sadece Türkiye siyasetinde de il, ordu içinde de parçalanma ortaya ç karm flt r. Mevcut genelkurmay karargah, Avrasyac e ilimleri tehlikeli gördü ü gibi, AKP - nin PKK nin tasfiye edilmesinde kullan lmas n n gerekli oldu unu da düflünmektedir. Bu nedenle Ergenekon soruflturmas na izin verilmifltir. Dolay s yla bir demokratikleflme ad m ndan çok, iç ve d fl odaklar n içinde yer ald ve iktidar mücadelesi için yap - lan bir çekiflme ve çat flmad r. slamc lar n yalan haber üreterek PKK yi y pratmas n n önemli bir nedeni de, son bir y lda PKK nin ve Önderli imizin AKP ye karfl gelifltirdi i ideolojik mücadele ve do ru politik tutum ile onlar teflhir etmifl, Kürdistan da bitirmifl olmas d r. fiimdi bunun öfkesini yafl yorlar. Kürt halk kontrgerilladan

8 6 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ve Ergenekon dan çok zarar gördü ü için PKK yi bunlarla iliflkilendirerek, Kürt halk n n kafas nda kuflku yarat p Kürt halk n n AKP ye yak nlaflmas n ve AKP nin siyasal etkinli ini artt rmak istiyorlar. Bu, k sa vadeli bir politikad r. Ters tepecek ve bu kirli silah kullananlar vuracakt r. Kimin gerçekten Kürt sorununun çözümünden yana olmad, kimin devletin suçlar n örtmek istedi i k sa sürede anlafl lacakt r. Türk devleti PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir Genelkurmay-AKP uzlaflmas ile yürütülen bir hareketin demokratikleflme içermedi i aç kt r. Bu generallerin tutuklanmas ndan k sa bir süre önce aç a ç km flt r ki, genelkurmay karargah tamamen Kürt halk üzerinde bir özel savafl yürütmektedir. Baflta bas n olmak üzere bütün ekonomik, kültürel ve siyasal imkanlar kullanarak PKK yi tasfiye etmek, Kürt halk n n özgürlük mücadelesini bo mak istedi i aç a ç km flt r. Sadece PKK nin de il, DTP nin nas l kuflat laca, tasfiye edilece i, ezilece i de genelkurmay n planlar nda aç kça görülmüfltür. Böyle bir zihniyette olan bir gücün Kürt sorununu çözmek istedi ini ya da demokratikleflmek için eski suçlar aç a ç kard - n belirtemeyiz. Yine ayn dönemde AKP nin Kürdistan da asimilasyoncu politikalar uygulad ve bu konuda devletin bütün imkanlar n kulland aç a ç km flt r. AKP hükümetinin Kürt halk n n varl - n yok etmek için her türlü uygulamay pratiklefltirdi i anlafl lm flt r. Zaten Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmede iddial oldu u, bunu en iyi ben yapar m, benden baflka güç yoktur dedi i için Türkiye deki klasik inkar ve imha siyaseti izleyenler AKP - nin hükümet olmas na izin vermifltir. Yoksa Türkiye deki klasik inkarc ve imhac güçler, AKP yi çeflitli yollardan etkisizlefltirerek hükümet olmas n engelleyebilirdi. Bilindi i gibi, 22 Temmuz seçimlerinden önce Abdullah Gül ün cumhurbaflkan olmas n aç kça engellediler. Hukuki olmayan yollarla engellemediler. E er baflbakan Erdo an Dolmabahçe de Kürt özgürlük hareketini ezme konusunda her fleyi yapaca n ortaya koymasayd, ne seçimi kazan rd ne de Abdullah Gül cumhurbaflkan olurdu. Erdo an- lker Baflbu görüflmesi, asl nda geçen y lki tasfiye konseptinin ve ABD den al nan deste in yetersizli i karfl s nda, yeni bir tasfiye konseptinin planlamas için yap lm flt r. ABD - den daha fazla destek almak, AKP yi ve baz güçleri daha etkin kullanmak için yeni bir sald r konseptinin pratikleflti- ini görüyoruz. Genelkurmay karargah da Ergenekon denilen çevreyi feda ederek asl nda bu tasfiye konseptinin iç ve d fl ayaklar n oluflturmaya yönelmifltir. ABD nin bölge politikalar na tümden endekslenmeden, PKK yi tasfiye edemeyece ini düflünmektedir. Özellikle de ABD üzerinde bask yaparak, Güney Kürdistanl güçleri PKK - nin üzerine sürmeden Kürt özgürlük hareketini ezemeyece ini yaflayarak ö renmifltir. Bu nedenle AKP yi kullanarak, ABD yoluyla Güneyli güçleri üzerimize sald rtmaya çal flmaktad rlar. Nitekim bu yönlü baz geliflmeler de ortaya ç km flt r. Baflbakan Erdo- an n Irak a gidip stratejik anlaflma yapt m demesi bu gerçe i ortaya koyuyor. Türk devletinin, hükümetinin stratejik anlaflma yapt m dedi i fley, PKK karfl tl üzerinden bir anlaflmad r. Zaten Türk devleti, PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir. Nitekim ABD do rudan PKK ye sald rmad için, ABD-Türkiye iliflkisi stratejik de ildir de erlendirmeleri yap lm flt r. KDP ve YNK kaç fllar teflvik etmekte nkarc sömürgeciler, ABD nin bölge politikalar na kendilerini uyarlayarak, Güneyli güçlerin tasfiye plan nda kullan laca n düflünmektedir. Bu çerçevede aç k ve gizli görüflmeler artm fl bulunmaktad r. Nitekim son zamanlarda Güneyli güçlerin söylemlerinde olumsuzluklar görülmektedir. Sadece söylemlerinde de il, bas n-yay nda, toplumun içinde, kendi siyasi çevrelerinde, PKK bizim siyasi kazan mlar m z tehlikeye sokuyor, PKK - nin politikas yanl flt r, silah b rakmal d r biçiminde de erlendirmeler yapt n biliyoruz. Aç kça Türkiye - nin PKK ye teslim olun ça r s n n baflka bir biçiminin Güney Kürdistanl siyasal güçler taraf ndan yap ld n görüyoruz. KDP ve YNK son zamanlarda belirli kiflilerin kaç fl n teflvik etmekte, kaçanlara kucak açmaktad r. Kaçanlar PKK ye karfl kullanma planlar yapt anlafl lmaktad r. Tüm bunlar göstermektedir ki ABD, Güneyli güçler üzerinde bask yaparak Türkiye yi kendi bölge politikalar do rultusunda kullanmak istemektedir. Güneyli güçler do ru bir ulusal politika izlemiyor. Bu konuda istikrarl

9 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 7 ve tutarl de iller. Bazen net ve do ru fleyler söylerken, birden tam tersi fleyler söyleyebiliyorlar. Anlafl l yor ki zaman zaman böyle keskin, ulusal çizgideki söylemleri de bir politika gere idir. Daha fazla taviz koparmak için bu söylemlerde bulunmaktad rlar. Bu aç dan Güneyli güçlerin politik yaklafl mlar nda olumsuzluklar ve tehlikeler oldu u aç kt r. fiu aç kt r: Güneyli güçler üzerindeki bask, PKK nin üzerindeki bask n n yüzde biri bile de ildir. Hadi diyelim yüzde onudur. Üzerimizde bask var, kald - ram yoruz gibi de erlendirmeler yapt klar n biliyoruz. Bu, kesinlikle do ru bir de erlendirme de ildir. Sorun bu bask lara dayan p dayanamama de il, do ru bir politik çizgide olmakt r. Kürt halk na da güvenmiyorlar, dört parçadaki halk n bugün mücadeleyi çok önemli bir noktaya getirdi- ine de inanm yorlar. Kendi güçlerine de çok güvenleri yok. Bu güvensizlikleri, kendilerini d fl politikan n insaf - na b rakma yaklafl m ndan kaynaklan yor. Nitekim bu yanl fl ve zay f politikalar bölge devletleri ve ABD taraf ndan görüldü ü için, Kerkük sorununda oldu u gibi, Kürtlerin aleyhine olan politikalar ad m ad m pratiklefltirilmeye bafllanm flt r. Ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmemeli Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans n n yap lmas bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç s ndan acil bir durumdur. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan ve öz gücüne güvenmeyen güçler olur Kürtlerin pozisyonu zay f de il, güçlüdür. E er do ru ulusal, demokratik bir politika izlenir ve bölgede çok etkili bir güç olduklar n görürlerse, teslimiyetçi ve pasif bir politika izlemezler. fiu anda ortaya ç kan Kürt gücünü Ortado u da da, dünyada da herkes dikkate al r. Yeter ki ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmesin. Kürt gücünü, bölgeye müdahale etmifl ABD de, Avrupa da dikkate al r. Ama özgücüne güvenen bir yaklafl m içinde olmad klar ndan, neye dayanacaklar n, kime güven duyacaklar n bilememektedirler. Dört parçada halk n gücünü esas alma, buna güven duyma yerine, hep al fl lm fl bir politika gere i d fl deste i önemsediklerinden, üzerlerinde birazc k bask olunca, hemen PKK ye karfl olumsuz tutum tak nma e ilimi içine giriyorlar. Nitekim üzerlerine biraz politik bask geliflince, Kürdistan halk n n özgürlük mücadelesine karfl olumsuz bir pozisyona girmeye yatk n hale geliyorlar. Tabii ki bunun Kürt halk aç s ndan kabul edilmeyece i aç kt r. Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans yap lmas, bugün bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç - s ndan acil bir durumdur. Kürtler böyle bir siyasal süreçte ve tarihi dönemde konferans yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar? Böyle bir dönemde birlik olup, imkanlar n birlefltirip f rsatlar en iyi biçimde de erlendirmeyecekler de ne zaman de erlendirecekler? Bu sorular n cevab - n n do ru verilmesi gerekir. Kürtler için ulusal konferans bugün çok acil bir durumdur, bir ihtiyaçt r. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rlarsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine, kendi dar ç - karlar için politika üreten ya da kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan, güvenceyi d fl güçlerle kurdu u siyasal iliflkilerde gören, öz gücüne güvenmeyen ve dar yaklafl mlar içinde olan güçler olur. Bu aç dan KDP ve YNK nin mevcut durumda izledikleri politika çok sa l ks z ve ulusal düzeyde tehlikeler yaratacak niteliktedir. E er tüm Kürdistan parçalar ndaki Kürtlerin siyasi birli i konusunda hassas olunmaz ve bu birli in ortaya ç karaca imkanlar görmezden gelinirse, Türk devletinin y llard r u raflt, ama sonuç alamad Kürtler aras savafl bu defa sonuç alabilir. Bu aç dan Güneyli güçlerin tutumu inkarc sömürgeci güçlere cesaret vermekte, onlar n gerici direnifllerini sürdürmesini sa lamaktad r. Di er taraftan da bu tutumlar yla b rakal m bask lara karfl durmay ve hafifletmeyi, d fl bask lar cesaretlendiren bir politik durufl içinde olmaktad rlar. Güneyli güçler, Kürt halk n n ortaya ç kard güce inanmaz ve mevcut politik zay fl klar terk etmezse, Kürtler aras savafl isteyenler amaçlar na ulaflabilirler. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zemini önemli oranda zay flam flt r Zap direnifli ve Kürdistan da geliflen serhildanlar, tüm parçalardaki halk n ulusal birlik duygusunu gelifltirmifltir. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zeminini önemli oranda zay flatm flt r. Gerçekten de Kürtler, Kürt halk, Kürt demokratlar, yurtseverler Kürtler aras nda bir çat flma istemiyor. Art k böyle bir ulusal irade ortaya ç km flt r. Ancak KDP ve YNK nin yanl fl politikalar, her an bu ulusal iradeye ters bir tutum içine girmelerine yol açabilir. Özellikle Türkiye nin istedi i bir çat flma durumu böylece ortaya ç kabilir. Bu aç dan tüm Kürtlerin, Kürt demokratlar n duyarl olmas gerekir. PKK tabii ki çat flma istemiyor, çat flmaktan kaç n yor, kaç nacakt r. Kürtler aras birlik kesinlikle bütün parçalarda özgürlü ü getirece i gibi, Kürtler aras ndaki çat flma da bütün parçalardaki özgürlük ve demokrasi imkanlar n eritecek ve Kürtleri 20. yüzy lda oldu u gibi, çok tehlikeli bir duruma düflürecektir. Bu aç dan do ru siyaset, do ru yurtseverlik, do ru politika, kesinlikle Kürtler aras çat flmadan kaç nmakt r. Kürt siyasi güçle-

10 8 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ri, kim dayat rsa dayats n, biz her fleyi yapar z, ama bunu yapmay z diyen bir duruflun sahibi olmal d r. Böyle bir yaklafl m, bütün Kürtlerin tarihi ulusal politikalar olmak durumundad r. Bu politikaya uygun davranmayanlar teflhir edilmelidir. Bu aç dan KDP nin ve YNK nin olumsuz söylemlerine tav r al nmal, Kürtler aras bir çat flmaya do ru gitmelerinin önü kesilmelidir. Bölge halklar ile demokrasi hareketi bafllat lmal d r Kürt özgürlük hareketi tabii ki bir taraftan Kürtler aras çat flmay önleme politikas izleyip, bunu çok önemli, stratejik de erde bir politika olarak görürken, di er taraftan Türkiye de demokrasi güçlerini bir araya getiren bir çat partisi ya bir demokrasi hareketini çok önemli görmektedir. Bugünkü aflamada Kürt sorununun demokratik çözümünü gerçeklefltirecek stratejik iki yaklafl m vard r. Birincisi, Kürtler aras birlik ve bu birlikle düflman n cesaretlendirilememesi. kincisi ise baflta Türkiye olmak üzere, bölge halklar ile bir demokrasi hareketi bafllatmakt r. Bu aç dan Türkiye deki çat partisi çal flmalar stratejik de erde önemlidir. Çat partisini sadece politik gücü artt rma partisi olarak görmek yanl flt r. Bu, ideolojik bir durufltur. D fl güçlere ve milliyetçi anlay fla dayal bir siyasal çözüm de il, halklar aras kardeflli e ve birli e dayanan bir çözümü stratejik olarak ele alan bir yaklafl m olarak görülmelidir. Böyle bir demokrasi hareketini gelifltirmek, her türlü diplomasiden ve d fl iliflkiden daha üstün de erde sonuçlar ortaya ç kar r. Demokratik güçlerin birli ini esas almayan bir çözüm, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan kendisini politikas z b - rakma anlam na gelir. Bu politikan n sahipleri de, d fl güçlere dayanan milliyetçilerdir. Dolay s yla demokrasi hareketini gelifltirmek ve buna dayal bir çözüm aramak, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan stratejik bir yaklafl md r. Bugün Türkiye de, AKP hükümetinin demokratlar ya da liberalleri tatmin edecek bir yaklafl m ya da politikas yoktur. AKP hala demokrasi söylemlerini sürdürebiliyor ve bu konuda belirli düzeyde etkili olmaya devam ediyorsa bunun nedeni, Türkiye de ciddi bir muhalefetin ve demokratik hareketin olmamas d r. Bu alanda bir boflluk oldu u için demokrasi demagojisi yaparak toplumu ve kitleleri aldatmaktad r. Demokrasi güçlerinin olmad yerde AKP neredeyse demokrat görünmektedir. Ama bir çat etraf nda toplanm fl bir demokrasi hareketi oluflturulursa, kesinlikle AKP nin de yüzü aç a ç kar, CHP de tümden etkisizleflir ve böyle bir hareket Türkiye de yüzde otuzlara yak n oy al r. Türkiye de güçlü bir demokrasi istemi vard r. Kürt sorununun çözümü de birçok çevre taraf ndan istenmektedir. Çünkü Kürt sorununun çözümsüzlü ü, Türkiye de her konuda sorunlar ortaya ç karmakta ve krizler yaflatmaktad r. Bugün herkesin dillendirdi i gibi, ekonomik sorunlar da a rlaflm flt r. Önderli in belirtti i gibi, bar fl, demokrasi ve anti tekel ilkeleri etraf nda bir demokratik birlik hareketi, çat partisi Türkiye nin sorunlar - na çözüm olabilir. Bir çat alt nda toplanm fl demokrasi hareketi, stratejik de erde bir ad md r. Sadece güç biriktirme ya da bir hedef için güçleri birlefltirme olarak anlamaktan öte bir de- eri vard r. Tabii ki hedefe ulaflmada güçleri birlefltirme önemlidir. Ancak Önderli imizin ve hareketimizin yaklafl m nda, Türkiye demokrasi güçleri ile ortak bir hareket oluflturmak, ideolojik ve stratejik de erde bir kapsama sahiptir. Sorunlar d fl güçlere dayanarak çözme de il, halklar n kardeflli- i içinde, Türkiye s n rlar içinde çözme politikas n n siyasetini ve yap lanma gerçe ini ifade etmektedir. E er Kürt sorunu d fl güçlere dayan larak ve milliyetçi bir yaklafl mla çözülmek istenmiyorsa, böyle bir çat hareketini oluflturmak bir zorunluluktur. Kürt sorunu, d fl güçlerin müdahalesine gerek b rak lmadan Türkiye s n rlar içinde çözülmek isteniyorsa, tüm Türkiyeli yurtsever ve demokratlar n böyle bir çat alt nda birleflmesi gerekir. Demokratl k da budur, ulusalc l k da budur, liberallik de budur ya da böyle bir duruflu gerektirir. Türkiye floven milliyetçi yaklafl mlarla hiçbir yere varamaz E er sorunlar d fl güçlere dayanmadan çözme anlay fl na ulusalc l k diyorlarsa, çat partisi tam da bu güçlerin toplanmas gereken yerdir. Yok, ulusalc l k Kürtleri ve bütün topluluklar inkar eden, Türkiye de sadece Türk vard r, Kürdistan da Türkleflecektir, bütün herkes de Türkleflecektir deniliyorsa, bu kesinlikle faflizmin ulusalc l d r. fioven milliyetçili in ulusalc l d r. Bununla da Türkiye - nin hiçbir fley kazanmayaca aç kt r. Bu bak mdan bu tür ulusal yaklafl mlarla Türkiye de hiçbir yere gidilemez. Bir çat alt nda demokratik güçlerin toplanmas çal flmas na kat lmazlarsa, demokrasinin ve özgürlü ün de-

11 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 9 magojisini yapanlar da bugüne kadar oldu u gibi Türkiye halklar na hiçbir fley veremezler. Bu aç dan sol demokratik güçlerin bir araya gelmesini, sol demokrat bir seçene in ortaya ç kmas n hiç kimse bir taktik yaklafl m olarak görmemelidir. Gerçekten de Türkiye nin sorunlar bar fl ve demokrasi içinde, kimsenin kar flmad bir biçimde çözülmek isteniyorsa, böyle düflünen herkes bu çat partisi içinde yer alabilir. E er bu yap l rsa, AKP de zay flar, CHP de zay f konuma düfler. Kürt sorununun demokratik temelde çözüldü ü bir yerde MHP de zaten ifllevini kaybeder. Çünkü MHP, Kürt sorununun çözümsüzlü ü ve milliyetçi flovenizm zemini üzerinden oy topluyor. Savafl n getirdi i s k nt lar tahrik ederek ve sömürerek oy topluyor. Kürt sorunu demokratik temelde çözüldü ünde, Kürtleri ve di er halklar inkar eden milliyetçi ulusalc CHP de, faflist MHP de, demokrasinin demagojisini yaparak toplumlar aldatan AKP de asl nda tarih sahnesinden silinecektir. Kürt sorununun çözüme kavufltu- u yeni siyasal ortamda yeni partiler, yeni siyasi hareketler ortaya ç kacakt r. Asl nda mevcut siyasi partiler eski Türkiye nin siyasal partileridir. Buna AKP de dahildir. Yeni ve demokratik Türkiye nin ortaya ç kmas yla birlikte Türkiye siyasal yaklafl m köklü de iflikli e u rayacakt r. Kürt sorununun demokratik temelde çözüm yaklafl m ortaya ç karsa ya da böyle bir sol demokratik hareket ortaya ç - karsa, Türkiye de farkl yeni siyasal aktörler de yaflam imkan bulur. Sol Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa itibar artar DTP nin kongresinde çat partisi konusunda ald kararlar yerindedir. E er içi do ru doldurulursa, bu kongreden bafllayarak sol demokrasi hareketinin somutlaflma süreci bafllayabilir. Kald ki böyle bir sol demokratik hareket içinde herkes kendi kimli iyle yer al r. Ortak bir demokrasi program nda birleflilsin deniliyor. Türkiye nin flu anda ihtiyac da, ortak bir demokratik program etraf nda Türkiye nin demokratikleflmesidir. Türkiye nin demokratikleflmesi gerçeklefltikten sonra, herkes kendi farkl program n da ortaya koyabilir. Ama flu anda demokrasi güçleri farkl bir program ortaya koyacak demokratik zemine sahip de il. Mevcut durumda dayand klar toplumsall k itibariyle marjinaller, etkisizler. Sol demokratlar e er Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa, toplumsal, siyasal itibarlar artar. Bu itibarlar n do ru siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel programlar yla tamamlarlarsa, daha etkili bir siyasal güç haline gelebilirler. Hiçbir olumlu rol oynamadan, sadece kuru do rular söyleyerek hiç kimse Türkiye toplumunda siyasal, sosyal, kültürel etkinlik sa layamaz. Bu aç dan çat partisi konusunda Kürt demokratik güçlerinin de, Türkiyeli sol demokratik güçlerin de sorumlu davranmas gerekir. Türkiye de demokrasi güçleri ile birlik olunmal d r En fazla da Kürt demokratik hareketinin sorumlu davranmas gerekir. Sorun sadece Kürdistan da oylar yüzde beflten yüzde alt ya ç karmak de ildir. Türkiye de Kürt sorununu çözmek esas olarak Türkiye deki demokrasi güçleri ile birlik olundu unda imkan dahiline girer. E er Kürt sorununu zorla, fliddetle çözmeyece iz diyorsak, e er Kürt sorunu yüzde beflten yüzde yediye ç kararak çözülmez diyorsak, o zaman Türkiye deki demokrasi hareketini daha fazla gerçeklefltirmek gerekir. Böylece savafla ya da sadece Kürtlerin gücüne dayanarak ya da d fl güçlere fazla rol vererek çözüm arama yaklafl mlar bir tarafa b rak lm fl olur. Sorunun çözümü,: Kürt halk n n kendisini her yerde en güçlü biçimde örgütledi i ve Türkiye demokrasi güçleri ile birleflerek Türkiye siyasetine müdahale etti i anda bafllar. Tabii ki Kürt özgürlük hareketinin yürüttü ü meflru savunma da önemlidir. Kürdistan da Kürt demokratik hareketinin oylar n yükseltmesi önemlidir. Ancak bunlar n Türkiye yi demokratiklefltirecek bir de er ifade etmesi için, Türkiye de sol demokrat güçlerle birleflmeyi de stratejik önemde bir çal flma olarak de erlendirmek, bunun baflar laca na inanmak ve bu konuda gayret göstermek gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Erdo an-baflbu görüflmesi sonras geliflen soruflturmalar ve yeni siyasal konsept, kesinlikle Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme üzerine kurulmufltur. Bu aç - dan önümüzdeki süreçte bir çözüm görünmemektedir. Daha çok savafl n fliddetlenece i bir döneme girmekteyiz. Sadece silahl alanda de il, siyasi ve psikolojik alanda da Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için her türlü imkan n kullan laca flimdiden anlafl lmaktad r. Bu gerçeklik, bütün Kürt özgürlük hareketine, bütün kurumlar m za, kadrolar m za, çal flanlar m za, birinci Êdî Bese hamlesinde ortaya ç kan zemini do ru de erlendirip, bunu güçlü bir örgütsel hamleye dönüfltürerek, bu örgütsel ayak temelinde eylemleri ve siyasal mücadeleyi gelifltirerek ikinci Êdî Bese hamlesini de baflar yla sonuçland rmam z gerekli k lmaktad r. Êdî Bese hamlesiyle Önderli in özgürlü ü temelinde Kürt halk n n, Kürdistan n özerkli ini gerçeklefltirmek için her türlü çabay göstermemiz gerekmektedir. Zaten tasfiye hareketinin gelifltirilece i, Önderli imizin üzerindeki uygulamalardan da aç kça görülmektedir. Önderlik art k bir irade görülmüyor, sen s radan bir insans n deniliyor. Yani Kürt sorununda bir çözüm yaklafl m yerine, Kürt sorunun çözümünün merkezinde yer alan ve en makul yaklafl m ortaya koyan Önderli imize karfl sergilenen tutumda oldu u gibi, yaklafl mlar siyasal çözümü ve demokrasiyi de il de, her türlü bask ve zulmü gelifltirerek Kürt özgürlük hareketine karfl bir tasfiye hareketinin bafllat ld n ortaya koymaktad r. Dolay s yla tüm güçlerimiz de buna göre mücadelesini yükseltip bu sald r y bofla ç kartarak, Önderli imizin özgürlü ü ve bu temelde Kürt halk n n özgürlü ünü gerçeklefltirme hamlesini yükseltip baflar ile sonuçland rmal d r.

12 10 SERXWEBÛN Temmuz 2008 PKK M L TANLI I 14 TEMMUZ RUHUNA BA LI KALMAKLA GERÇEKLEfi R 14 Temmuz direniflçili ini anlamadan partileflmek; Hayri yi anlamadan iyi bir siyasetçi ve halk yöneticisi olmak mümkün de ildir. Kemal i anlamadan iyi komutan iyi savaflç olmak, Akif i anlamadan halk na, önderli ine, partisine, yoldafllar na sonsuz güven duyan, inanç duyan, yoldafll k duygusunu her türlü de erin üstünde tutan kadro duruflunu göstermek mümkün de ildir. Ali Çiçek i anlamadan halk n ac s n, öfkesini yüre inde tafl yan genç olmak, Ali Çiçek i anlamadan halk n özgürlük mücadelesinin yükünü ben kald raca m, halk n çekti i ac lara ben son verece im, düflman n Kürt halk üzerindeki zulmünü ben duruflumla püskürtece im diyen genç olunamaz 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK ve Kürt özgürlük hareketi aç s ndan de il, Kürt halk n n halk olma ve özgürlük mücadelesi yürütme tarihinin de çok önemli bir parças d r. 14 Temmuz direniflini anlamadan, bunun yaratt sonuçlar görmeden Kürt özgürlük hareketini tan mlamak ve bugün ortaya ç kan Kürt halk gerçekli ini anlamak mümkün de ildir. Bu yönüyle 14 Temmuz direniflinin Kürt özgürlük hareketine ve Kürt toplumuna kazand rd özellikleri ve üzerinde yaratt etkileri çok kapsaml irdelemek gerekmektedir. 14 Temmuz eylemini, yaratt sonuçlar itibariyle Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinin en büyük eylemlerinden bir olarak tan mlamak yanl fl olmaz. Bu aç dan sadece PKK lilerin, özgürlük mücadelesini verenlerin de- il, tüm Kürt halk n n, gençlerinin, kad nlar n n bu ölün orucunun neden bafllat ld n ve hangi sonuçlar yaratt n bilmesi gerekmektedir. Kürdistan tarihinde sömürgeci güçlere, bu güçlerin Kürt halk üzerindeki bask lar na karfl çeflitli zamanlarda isyanlar gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n tümüne yak n toplumun en örgütlü tabakalar olan Kürt egemen s n flar n n öncülü ünde gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n ço u da sömürgeci güçler taraf ndan k sa süreden bast r lm flt r. Kürt halk n n özgürlük umutlar, kendi kimli iyle, kültürüyle, de erleriyle yaflama, bu temelde ekonomik, sosyal yaflam n gelifltirme umutlar her isyan sonras nda biraz daha k r larak, gelece e umutsuz bakmas yla sonuçlanm flt. Özellikle 20. yüzy l n ilk yar s nda Türk devleti Kürt isyanlar n ac mas zca bast rm fl, 20. yüzy l n ikinci yar s nda da uygulad özel savaflla Kürtlerin asimile edilerek tümden ortadan kald r lmas n hedeflemifltir. Daha sonra özellikle Türkiye devleti s n rlar içinde kalan Kürt halk üzerinde bir pasifikasyon yarat lm flt r. Öz gücüne dayanmayan hareketler baflkalar n n ç karlar na kurban edilir nkarc sömürgecili in özel savafl politikalar yla asimilasyonu geniflli ine ve derinli ine boyutland rd 1960 lar n ve 1970 lerin bafl na geldi- inde, Türk devleti Kürt halk n bir daha isyan edemeyecek duruma getirdi ine kendisini inand rm flt li ve 1960 l y llarda dünyan n her köflesinde ulusal kurtulufl hareketleri geliflirken, ezilen, sömürülen, inkar edilen topluluklar aya a kalkarken, Kürt halk n n Kürdistan da özgürlü ünü ve demokrasisini gerçeklefltirecek bir mücadele yürütemedi i görülmektedir. Belki Güney Kürdistan da KDP öncülü ünde bir hareket yürütülmüfltür, ancak bu hareketin öncülü ünün ideolojik-politik darl, öz gücüne güvenmemesi, öz iradeye sahip bir hareket olmamas ve buna dayanmamas, Kürtlerin 1970 lerin bafl nda egemen güçlerin uluslararas ve bölgesel ç - karlar na kurban edilmesini beraberinde getirmifltir. KDP hareketinin 1970 lerin bafl nda tasfiyeyle yüz yüze kalmas ve içine düflürüldü ü durum, Ortado u da öz güce, öz iradeye dayanmayan hareketlerin, uluslararas ve bölgesel siyasal konjonktür de iflti inde ne duruma düfltüklerinin iyi bir örne idir lar n sonu ve 1970 lerin bafl nda Türkiye de gençlik hareketi çok radikal bir konumda seyrederken, Kürt toplumsal yap s içinde ç kan ve daha çok Kürt egemen s n flar n n çocuklar ndan oluflan DDKD örgütlenmesinin ya da onlar n izinde gidenlerin çok örgütsüz ve çok pasif bir konumda kalmalar tüm dünyada ezilen uluslar n aya a kalkt dikkate al nd nda Kürt toplumunun sömürgeci güçler taraf ndan getirildi i durumu da ifade etmektedir. Tabii Güney- de savaflan KDP nin Türk devletiyle olan iliflkileri de bunda olumsuz rol oynam flt r. KDP hareketi, Türk devletiyle iliflkileri nedeniyle Kuzey Kürdistan da ulusal demokratik bir hareketi teflvik etmedi i gibi, Kuzey Kürdistan -

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SER XWEBÛN. Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 330 / Hezîran 2009 TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş RÊBER APO DE ERLEND R YOR Zilan

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SER XWEBÛN. Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008

SER XWEBÛN. Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008 Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor 1978 y l na kadar ki Kürdistan tarihinde günlerin ve y llar n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 iv a ku rd.o rg N S YAT F K Ü RT ÖZGÜ R LÜ K H A R E K ET N DE w w w.a rs BARIfi ZOR DA OLSA GEL fiECEKT R Toplum

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008 15 A u s to s At l m s o y l u i n s a n e m e i n i n z a fe r id i r RÊBER APO DE ERLEND R YOR Çeteci devlet

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o 1 HAZ RAN ATILIMI rg Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 w w w.a rs TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R Daha önceleri

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o rg Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 w w w.a rs Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 321 / Îlon 2008 w w w.a rs iv a ku rd.o rg Ya fl a m ol ac a k s a öz g ü r c e v e Ö n d e r l i k l e ol ac a k t r RÊBER APO

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

15.402 dersinin paketlenmesi

15.402 dersinin paketlenmesi 15.402 dersinin paketlenmesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı