SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 319 / Tîrmeh Te m m u z d i r e n i fl i öz g ü r y a fl a m ç k fl d r

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR 14 TEMMUZ ULUSAL D REN fi fieh TLER N N ANISINA Bugün 14 Temmuz! Direnifl flehitlerimizin, insanl k onuru ve her fleyin kendi flah slar nda bitirilmek istendi i bir süreçte, böyle bir günde, her fleyin kurtulmas n n ancak ve ancak biricik silah ve can bedeli olarak kendilerini ortaya koymaktan baflka bir çarelerinin kalmad anda, yap lmas gerekenin yap lmas için büyük kararl l kla içine girilen ölüm orucunun, bafllang ç günüdür. Bafl n Kemal, Hayri ve Akif yoldafllar n çekti i bu eylemin, giderek kendilerine dayat lan bafl afla gidifle, kötü bir teslimiyet dalgas na karfl en kritik anda böylesine bir eylemin bafllat lmas n n etkileri, günümüze do ru geldi imizde daha iyi anlafl labilir ve sonuçlar ç kar labilir. Böylesine eylemler ve onlar n kiflilikleri için çok fley söylenebilir. Eylemin gerçeklefltirildi i ortam, hedefleri, yöntemin kendisi çeflitli yönleriyle de erlendirilebilir. Biz böylesine bir eylemi haber ald m zda, yapmam z gerekenin, sadece ve sadece kararl bir direniflçilik oldu unu, bunun da bütünüyle partinin amaçlar na daha kapsaml ve sonuç al c yol ve yöntemle yaklafl m göstermekten geçti ini iyi biliyorduk. Bu eylem yürürken, biz partimizin II. Kongresi ni yürütüyorduk. Kongre iki hususla u rafl yordu: Biri, çizgiyi geriye, sa a çeken ve bir daha dönmemecesine kokuflmufl bir kaç fla, mültecili e bizi çekmeye çal flan yaklafl md. kincisi ise; bütün gücümüzü ortaya koyup, mutlaka bu vatan için verilmesi gereken canlar n, ak t lmas gereken kanlar n olmas gerekti iydi. Bunu iyi biliyor ve alabildi ine yükleniyorduk yaz ortas, sadece yaz s cakl n de il, ulus için, insanl k için, partimiz için çok daha yaman bir s cakl n, onurlu yolda varolman n gücünü, cesaretini, inanc n gösterip-göstermemenin, bunun için insanda ortaya ç kabilecek en son direnme haddinin, azminin, kararl l n n gösterilmesi günleri olarak kendini dayat yordu. Bu s cak yaz günlerinde, flartlar ne kadar aleyhte olursa olsun, direnme, azim ve kararl l, olanaklar ne kadar fazla umut vaat etmezse etmesin, yap lmas gerekenin, son bir çabayla da olsa, bugüne kadar ad pek telaffuz edilmeyen bir ülke varsa, o ülkede en kötürüm bir halk yafl yor ve insanl k davas nda her fleyini yitirmeyle insanlar yüz yüzeyse, yine de birilerinin kalk p ben de insan m, henüz son sözümü söylemedim, bir fleyler yapmak gerekir deyip bir yüceli i göstermesinin hayati anlam ifade etti i veya her fleyin ona ba land bir dönemin günü oluyor. Diyarbak r gibi merkezi bir yerde, bir ölüm sessizli ini, bir zulüm kalesini direnifl abidesine dönüfltürenlere, bugün çok büyük bir kalk flla cevap vermekle, özgürlük tarihine nas l yarafl r olunaca n n ispat n gerçeklefltirdik. Zafer konusunda sadece inançl olmaya de il, onu nas l en zor koflullarda, olanaks zl klarda kazan labilece inin de büyük ispat na ve ondan da öteye olana na sahibiz. Mesele, bütün bunlar iyi görmek ve ustaca kullanmakt r. E er bundan sonra bu yetenek gösterilirse, mevcut olanaklar kesinlikle zaferi imkan dahiline sokmufltur direnifl doru u eflittir; i ne ucu kadar bir imkan bulup örgütlenme, siyasileflme, askerleflmedir. Bu çok daha iyi anlafl l yor mu? Savafl, her an i ne ucu kadar f rsatt r, buldu unuzda yapacaks n z. Buna hepimiz evet diyor muyuz? 1982 direnifl an s na, vasiyetine ba l l k ancak böyle olabilir. Bunda gafil olmak ne demektir? Çok iyi imkanlar oldu u halde, geliflmifl örgüt ve savafl imkanlar oldu u halde, bunu elinin tersiyle itmektir, hatta ifllemez duruma getirmektir. Büyük bir kararl l kla mücadeleyi mutlaka zaferle taçland raca m za dair bir kez daha söz veriyoruz!... * Bu yazı Rêber Apo nun 14 Temmuz 1994 tarihli çözümlemesinden alınmıştır

3 çindekiler PKK militanl 14 Temmuz ruhuna ba l kalmakla gerçekleflir 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK...(10 da) ABD nin Büyük Ortado u Projesi üzerine (Duran Kalkan ile yap lan röportaj) Büyük Ortado u Projesi (BOP), ABD nin küresel sermaye ç karlar n Ortado u ya hakim k lma projesi oluyor. Yani I. Dünya Savafl n n ortaya ç kard Ortado u statük... (22 de) Son nefesime kadar onurluca yaflayaca m (Önder Apo) Hücre cezas n uyguluyorlar. Bugün 12. gün. Dün itibariyle ald klar kalemi iade ettiler. Savunmalar m n geri kalan k sm n yazmaya bafllad m. Yan mda defter var. Sa... (35 te) Êdi Bese hamlesinin ikinci aflamas n baflar ile yürütelim ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde... (2 de) Örgütsel çal flmalar ideolojik çal flmalar n geliflkinli iyle sa lan r Dünyada tüm dinler, siyasi görüfller, felsefeler, yeni bir toplum için önüne hedef koyan bireyler veya örgütler amaçlar na düflünce düzeyinde ulaflmak isterler. deolojik et... (47 de) Haziran flehitlerine sözümüz kad n partileflmesinde hamle yapma sözüdür (PAJK Koordinasyonu) Fedai flehitlerimizin sembolü haline gelen Haziran ay, özgürlük mücadelemizin art k bir gelene i, ahlak haline gelmifl kahraman fedai ruhuyla, anlam n büyüt... (55 te) Bir kahraman n ard ndan PKK bir flehitler partisidir. lk flehidimiz Haki Karer yoldafl n 18 May s 1977 de flehadeti, Kürdistan da yeni bir tarihsel süreci bafllatman n temel harc olmufltu. Önderli imiz, Haki Karer... (64 te) fiehit Hekim fi k (Baran) ve Firaz Yunus (Firaz) arkadafllar n an s na yaz lar... (75 te) Yol (An ) S cak bir gecenin içinde esen kaçamak rüzgarlar yüzümüze çarp yordu. Gökyüzü kadar sessiz olan yeryüzündeki sessizli i, bir iki tafla çarparak kendisini hissettiren küçük derenin kenar ndaki sazl n h fl rt s bozuyordu. Havan n... (79 da)

4 2 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ÊDÎ BESE HAMLES N N K NC AfiAMASINI BAfiARI LE YÜRÜTEL M Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar, Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikas na karfl ç kanlard r. Genelkurmay karargah, e er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifltir ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde, Ortado u politikalar nda avantaj kazanaca n varsay yor. Bu aç dan uzun süredir Türkiye-Irak eksenini güçlendirmeye çal flmaktad r. Yak n zamanda Erdo an n Irak a gitmesi ve orada baz görüflmeler yapmas, tamamen bu politika çerçevesinde oluyor. Türkiye, PKK konusunda taviz ald kça bölge politikalar nda beni kullanabilirsiniz diyor. Zaten daha önceleri de, A ustosta genelkurmay baflkan aday lker Baflbu Irak ta bizsiz istikrar sa layamazs n z biçiminde de erlendirmelerde bulunmufltu. Bunun tercümesi, e er istikrar sa lamak istiyorsan z, bizi kullan n, di er güçleri ve Kürtleri ikinci planda tutun ya da b rak n d r. ABD, Türkiye yi kendi politikalar temelinde kullanmak için Güneyli Kürtlerin baz isteklerini Kerkük te oldu u gibi karfl lamamakta, PKK konusunda da baz destekler vererek, kendi politikas n n bir parças haline getirmek istemektedir. Bunlar, Türkiye nin kendi politikas na uymas çerçevesinde yapt aç kt r. Türkiye - de meydana gelen geliflmeler, ABD - nin bölge politikalar ile yak ndan ba lant d r. Yine Irak taki durum, Türkiye deki geliflmeleri de yak ndan ilgilendirmektedir. Türkiye deki politikalar Kürt özgürlük hareketi belirlemektedir Ortado u daki siyasal geliflmeleri, ABD nin bölge politikas ndaki ihtiyaçlar ile Türkiye nin Kürt özgürlük hareketini bast rma konusundaki politikalar belirlemektedir. ABD-Türkiye iliflkileri de bu do rultuda karfl l kl istekler etraf nda flekillenmektedir. Tabii Ortado u daki siyasal geliflmeleri ve iliflkileri belirlemede ran n konumu da önemli bir etken olarak görülmelidir. Türkiye söz konusu oldu unda, Kürt özgürlük hareketinin bast r lmas konusu tüm politikalar belirlemektedir. Bilindi i gibi 2007 May s nda, Erdo an-büyükan t Dolmabahçe uzlaflmas temelinde Kürt özgürlük hareketini ezme politikas devreye sokulmufltur. Bu temelde AKP hükümeti 22 Temmuz seçimleri ile yeniden hükümet olurken, Abdullah Gül de cumhurbaflkan olmufltur. Bu uzlaflma ve belirlenen politikalar çerçevesinde topyekün bir sald r karar al nd. Erdo an hükümeti içerde Özgürlük hareketine karfl çeflitli güçlerle mutabakata giderken, d flar da da birçok gücü Kürt özgürlük hareketinin üzerine sürme çal flmas yürüttü. 5 Kas m da yap lan Bush-Erdo an görüflmesinde, PKK düflman ilan edildi. Bu çerçevede PKK - nin teslim al naca düflünüldü. Ancak PKK nin her türlü bask ya ra men direnifl karar nda oldu u görülünce, hava sald r lar, hava sald r lar n n hiçbir sonuç vermedi i görülünce de kara operasyonu gerçekleflti. Tüm bu bask - lar hem gerillan n direnifli hem de halk n aya a kalk fl yla bofla ç kar ld. Bu geliflmeler, Kürt özgürlük hareketine karfl planlanan ve pratiklefltirilen tasfiye konseptinin bozulmas n beraberinde getirdi. Bu da Türkiye de siyasal çat flmalar artt rd. Çünkü birçok güç PKK nin tasfiyesi temelinde AKP ve genelkurmay uzlaflmas na destek vermiflti. Bu deste i verenlerin aras nda, Ergenekon un soruflturmas ndan dolay tutuklanan Avrasyac generaller ve subaylar da bulunuyordu. CHP ve MHP de PKK nin tasfiye edilmesi karfl l nda AKP-Genelkurmay uzlaflmas na ve izledikleri politikalara destek vermiflti. Ancak Genelkurmay-AKP uzlaflmas n n PKK yi tasfiye edemeyece i görülünce, AKP fliddetle elefltirildi. Ordu bile Türkiye de ilk defa Zap operasyonunda yaflad baflar s zl k nedeniyle elefltirildi. Bu süreçte AKP-Genelkurmay uzlaflmas - n n baflar l olmamas n n faturas AKP ye yüklendi ve AKP nin kapat lmas için dava aç ld. K sa sürede Türkiye siyasi ortam toz duman oldu. AKP bu durum karfl s nda, PKK ye karfl savafl en iyi ben yürütürüm, ben tasfiye ederim, PKK ye karfl hem d flar da hem de içeride kuflatmay ben sa lar m çabas na girerek, kapatman n önüne geçmeye çal flt. AKP ka-

5 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 3 pat l rsa, Kürtlere karfl mücadele edecek herhangi bir parti ortada kalmaz, PKK ve Kürt demokratik hareketi güçlenir biçiminde flantajlarda bulundu. Uluslararas güçlere de, Türkiye de benim d fl mda senin bölge politikalar na destek verecek baflka bir siyasi güç yoktur mesaj verildi. Bu süreçte PKK ye karfl inkarc ve sömürgeci savafl yürüten genelkurmay, yeni bir imha konsepti gelifltirdi. Daha do rusu, ABD nin bölge politikalar ile Türkiye ye dayatt klar ve Türkiye deki iç siyasi durum dikkate al narak, genelkurmay karargah nda yeni bir PKK yi tasfiye planlamas yap ld. Ergenekon soruflturmas Kürdistan da ifllenen suçlar n aç a ç kar lmas de ildir Genelkurmay karargah, ABD ile yap lan eski görüflmelerin, verilen tavizlerin PKK yi tasfiye etmeye yetmedi- ini görerek, bir yandan ABD ye daha fazla taviz verme, öte yandan da AKP - yi biraz daha ehlilefltirip Kürt özgürlük hareketine karfl daha fazla sald rgan pozisyona sokma temelinde yeni bir konsept planlamas, uygulamas devreye soktu. lker Baflbu -Erdo an görüflmesi bu çerçevede gerçekleflti. Zaten ABD ve Avrupa bir süredir orduya, AKP ye ve çeflitli çevrelere sizler ordunun içindeki ABD, Avrupa karfl tlar n etkisizlefltirir ve AKP ile yürürseniz, biz de PKK yi tasfiye etme konusunda size daha aktif destek veririz mesaj vermekteydi. Ordu da PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini almak için, generallerin de tutuklanmas n içine alan Ergenekon denilen soruflturmaya izin verdi. Bu bak mdan Ergenekon soruflturmas ne AKP nin yürüttü ü demokrasi mücadelesidir ne de bu tutuklananlar n Kürdistan da iflledikleri suçlar n aç a ç kmas n sa layacak bir soruflturmad r. Böyle görmek kesinlikle yan lg lara götürür. Bir taraftan devlet içindeki iktidar savafl n n bir arac olarak bu operasyon bafllat lm fl, di er taraftan PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini sa lamak için Avrasyac olan bu kesimlere yönelinmifltir. Bununla ABD nin Güneyli güçlere daha fazla bask yapmas n sa lay p, onlar PKK nin üzerine sürmesini hedeflemektedirler. nkarc, sömürgeci güçlerin bu soruflturmadan bekledikleri budur. Bilindi i gibi bu soruflturma bafllat ld nda, soruflturman n sadece AKP ye yönelik darbe giriflimi ve Türkiye deki baz olaylarla s n rl kalmas konusunda anlafl lm flt r. Genelkurmay karargah ad na bu uzlaflma görüflmesine kat lan lker Baflbu da Kürdistan daki suçlar n araflt r lmamas, flu anda görevde olan subay ve generaller hakk nda herhangi bir ifllemin yap lmamas kayd yla bu operasyona izin vermifltir. fiu aç kça bilinmelidir ki, e er genelkurmay karargah PKK nin tasfiye edilmesi konusunda ciddi bir destek almasayd, iki generalin soruflturulmas na kesinlikle destek vermezdi. E er iki generalin soruflturulmas na izin verilmiflse bu, mutlaka ald klar büyük tavizlerle ba lant l d r. Bu da kesinlikle PKK ile ilgili bir tavizdir. Bunun d fl ndaki hiçbir taviz ve hiçbir durum genelkurmay karargah n n bu soruflturmaya izin vermesini sa latamazd. Esas neden, PKK konusunda ald klar taviz olmakla birlikte, ordu içindeki bu generallerin ve onlar n etraf ndaki subaylar toplulu unun Türkiye aç s nda macerac bir politika izledi i de düflünülmüfltür. Ergenekon operasyonunda tutuklananlar ne kontrgerillan n ne de bu Ergenekon örgütlenmesi içinde yer alanlar n tümüdür. Ergenekon soruflturmas Türkiye nin demokratikleflmesini içermiyor Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar esas olarak Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP - yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikalar na karfl ç kanlard r. Di er yandan ABD ve AB yerine Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin içinde yer ald, fianghay befllisi denilen ülkelerle iliflki kurmay tercih etmifllerdir. Bunlara Avrasyac da deniliyor. Mevcut genelkurmay baflkan ve kara kuvvetler komutan n n içinde bulundu u genelkurmay karargah da bu politikay macerac bulmaktad r. E er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak, bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifllerdir. Mevcut genelkurmay karargah, AKP d fl ndaki di er siyasi güçlerin flu anda Kürt özgürlük hareketini ezmede hem içerde hem de d flar da kullan lacak iyi bir araç olmad n, en iyi arac n AKP oldu unu düflünerek, Avrasyac olan ve Ergenekon denilen gruptan ayr bir politik çizgi belirlemifllerdir. Dolay s yla bunlar saf d fl etmek için böyle bir operasyona izin verdikleri söylenebilir.

6 4 Görüldü ü gibi bu, Türkiye nin demokratikleflmesini içeren bir soruflturma de ildir. Tamamen ABD nin ihtiyaçlar na uyum gösteren ve PKK yi ezmeye yönelmifl bir soruflturma ve siyasal tercihtir. Özellikle Baflbu ve Erdo an görüflmesi, Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir anlaflmay ifade etmektedir. Erdo an-baflbu, Kürdistan da ifllenen suçlara dokunulmamas üzerinden anlaflarak, asl nda Kürdistan daki suçlar normal ve meflru hale getirmifllerdir. Bu, tabii ki Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir durumdur. Bunun kabul edilmesi ve böyle bir davada Kürtlerin taraf olmas düflünülemez. Sadece AKP ye yönelik bir darbe giriflimi ile s n rl olan ve Kürdistan daki suçlar n aç a ç kmas n hedeflemeyen bu soruflturman n b rakal m Kürtlerin demokrasi ve özgürlük ihtiyaçlar na cevap olmas n, aksine bu soruflturma Kürtlerin, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerini bast rmak için kullan lan bir araç haline getirilmek istenmektedir. Kürtlerin ezilmesi, PKK nin tasfiye edilmesi üzerinden AKP nin iktidar n sürdürmesi hedeflenmektedir. Kürtsüz bir demokrasi anlay fl Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir Böyle bir operasyon, Kürt halk na karfl ifllenen suçlar kapsasayd, devlet, ordu ve polis içindeki tüm kontrgerillay temizleyecek bir hareketin bafllang c olsayd, tabii ki böyle bir davada taraf olunabilirdi ve destek verilebilirdi. Ancak Kürdistan da birçok suç iflleyen insan yakalanm fl olmas na ra men, sadece AKP ye yönelik darbe giriflimine ya da Türkiye de ifllenen baz suçlara yönelik soruflturma yap lmas, Kürtler üzerindeki zulmü, bask y, iflkenceyi, faili meçhul cinayetleri meflru hale getirmek anlam na gelir. Y llard r Kürtlerin temel demokratik haklar n kabul etmeden Avrupa - ya girme, Kürtsüz bir demokrasi ortaya ç karma çabas sürdürülürken, flimdi de suçlular yakaland halde onlar n Kürtlere karfl iflledi i suçlar görmezlikten gelinerek hukuk anlay - fl n da Kürtsüz hale getirmifllerdir. Kürtsüz bir hukuk devleti, Kürtsüz bir demokrasi anlay fl giderek pratiklefltirilmekte ve bu durum Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir. Bu aç dan, bunun çok çirkin, tehlikeli bir durum oldu unu, Türkiye deki siyasal güçlerin birbiri ile iktidar savafl yürüttü ünü gören Kürt halk önderi ve PKK, bu çat flmada taraf olunamayaca n aç kça belirtmifltir. Taraf olmak, kendisine karfl yürütülen kirli savafla ve tasfiye plan na kendi eliyle ortak olmak anlam na gelir. Bunun bir demokratikleflme ad m olmad - n, aksine Türkiye nin en temel demokratik gücü olan Kürt özgürlük hareketini ezme hareketi oldu unu göstererek; daha bafl ndan itibaren bunun bir iktidar mücadelesi oldu unu görmüfl, her iki taraf da teflhir eden SERXWEBÛN Temmuz 2008 do ru bir yaklafl m içinde olmufltur. Bu nedenle bu operasyonu ve bu operasyonun arkas ndaki iliflkileri ve hedefi tüm ç plakl yla teflhir etmifltir. Baz lar PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek istiyor. Daha do rusu, AKP ve Fethullahç bas n, Kürt halk önderinin ve PKK nin siyasal slamc güçlerle ordu içindeki baz asker ve sivil bürokratlar aras ndaki çat flmada taraf olmamas karfl s nda öfkelenerek, PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirme biçiminde bir yalana, demagojiye baflvurmaktad r. Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal en az ndan izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii bu ahlaks zca bir politikad r, yaklafl md r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu. Bu savafl yürütürken de psikolojik savafl ve yalana fazlas yla baflvuruyordu. Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halk na karfl yürütülen özel kirli savafl neo-ittihatç ya da K - z l Elmac denilen ulusalc lar n ve Ergenekon un elinden AKP ve Fethullahç bas n devralm fl ve yürütmektedir. Devlet Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için insan haklar n çi niyor Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise, Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii ki bu ahlaks zca bir politikad r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu Özel Harp Dairesi ve Ergenekon un da içinde yer ald kontrgerilla denen oluflumun tarihi eski olmakla birlikte, kirli ifller imparatorlu u haline gelen bu çeteler, Kürt özgürlük hareketine karfl savafl içinde flekillenmifltir. PKK - ye düflmanl k yaparak, PKK ile savaflarak dokunulmazl k elde etmifllerdir. Bir dönemler, PKK ve Kürt halk önderli i düflmanl yaparak Apo rant elde eden çevrelerden söz edilirdi. Baz lar siyasal rant, ekonomik rant elde etmifllerdir, bunlar da darbe rant elde etmifllerdir. PKK ve Kürt halk önderi düflmanl yaparak hukuk d fl ifller yapma dokunulmazl n kazanm fllard r. Bunlar PKK ye karfl en fazla savaflm fl kesim oldu undan, kendilerini PKK ye karfl savafl n kahramanlar ve gazileri olarak görmektedir. fiimdi bu gerçe i bir tarafa b rakarak PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek, asl nda Ergenekon ve bunun gibi çetelerin Kürt halk na ve PKK ye karfl yürüttükleri mücadele içinde iflledikleri suçu görmezden gelmek anlam na gelir. Tutuklananlar n azg n PKK düflman oldu u belgelerle aç kt r. Bu gerçe i mu laklaflt rmaya hiç kimsenin gücü yetmez. PKK nin özgürlük

7 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 5 savafl n tasfiye etmek için her türlü kirli ifli, faili meçhul cinayetleri, köy yakmalar, y kmalar bunlar yapm flt r. nsan haklar örgütleri her zaman flu aç klamalar yapt : Kürdistan ve Türkiye deki iflkencelerin, hukuksuzlu un, bask lar n nedeni, Kürt sorununun çözümsüzlü üdür ve Kürt özgürlük hareketine karfl devletin yürüttü ü kirli savafl n meflru hale getirilmesidir. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için devletin özel savafl birimleri insan haklar n çi niyor, hukuku çi niyor. Birçok insan haklar raporunda bu gerçekler vard r. Ergenekoncular da Kürt halk na karfl ifllenen suçlar n faillerindendir. Kürt özgürlük hareketi ve PKK ye düflmanl k temelinde palazlanm fl, dokunulmazl k kazanm fl ve rant elde etmifllerdir. Darbeye ve hukuk d fl olaylara teflebbüs etmifllerse bunun nedeni, kendilerini PKK ye karfl savaflta kahramanl k yapm fl insanlar olarak görmelerindendir. PKK ye karfl savafl yürütenleri ya da PKK nin en büyük düflmanlar n PKK ile iliflkili göstermek, aç kça Kürt özgürlük hareketine karfl yürütülen savafl ve suçlar örtmektir. Bu da asl nda devletin iflledi i suçlar örtmek anlam na gelmektir. Ergenekon soruflturmas nda tutuklananlar n Kürdistan da iflledi i suçlar dile getirilmiyor. AKP hükümetini devirmek, darbe yapma girifliminde bulunmak ve Türkiye - de hukuk d fl baz ifller yapmakla suçlanmaktad rlar. Baflbakan ile kara kuvvetleri komutan uzlaflarak, Kürdistan da ifllenen suçlar n soruflturulmamas karar n alm flt r. Ergenekoncular Diyarbak r cezaevinde yap lan iflkencelerden de sorumludur Özel Harp Dairesi ve bunun içinde yer alan Ergenekon denilen grup, 1980 den sonra Diyarbak r Cezaevi nde yap lan iflkencelerden de sorumludur. Diyarbak r Cezaevi nde oldu u gibi, d flar da da Kürt halk na kan kusturmufllard r. mral sistemini kuranlar bunlard r. mral sistemini, Kürt halk önderini bask alt nda tutarak teslim almak, böylelikle PKK yi tasfiye etmek temelinde kurmufllard r. Bunlar n PKK ile olan iliflkileri iflte bu tür uygulamalard r. Bunlar PKK ye karfl savafl ortam nda ç kan faflist ve inkarc güçlerdir. Ergenekon soruflturmas bunlar gündeme getirmiyor. Asl nda Kürdistan a karfl ifllenen suçlar görmezden gelerek, Kürtlere karfl suç ifllemeyi meflrulaflt r - yor, normallefltiriyor. Tabii ki böyle bir yaklafl ma, soruflturmaya Kürt özgürlük hareketi de, Kürt halk da karfl ç kacakt r. Türkiye içindeki güç savafl na Kürt halk n n ve Özgürlük hareketinin ortak olmas düflünülemez. Kürtlere karfl ifllenen suçlar meflru ve normal hale getiren bir soruflturmaya Kürtler destek vermez. mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n kendine göre amac farkl d r. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde PKK yi tasfiye etmektir. Bunun için mral sistemini kurmufllard r. Bu mral sisteminden, tutuklananlarla bu tutuklanmaya onay veren mevcut genelkurmay ekibi birlikte sorumludur. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon dur, Atilla U ur dur. Önderlik üzerinde öngördükleri hesaplar gerçekleflmeyince, 2004 te 1 Haziran hamlesi önemli geliflmeler gösterince ve serhildanlar giderek yükselince, bu kesimler mral sisteminin baflar s z kald n görüp, Önderli i zehirleyerek sonuca ulaflmak istediler. Gerçek bu iken kalk p Önderli i ve PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek ahlaks zl kt r. Türk devletinin flimdiye kadar PKK ye karfl yürüttü ü özel ve kirli savafl n bayra n ele almakt r. Erdo an-büyükan t uzlaflmas PKK nin tasfiyesine dayal geliflmifltir mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n amac farkl. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde de PKK yi tasfiye etmektir. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon ve Atilla U ur dur Mevcut komuta kademesi ile Ergenekoncular, 2007 de Erdo an-büyükan t uzlaflmas temelinde PKK nin tasfiyesi konusunda ortak hareket etmifllerdir. Halk serhildanlar, Gabar, Oramar eylemleri ve Zap direnifli, bu uzlaflmay ve hedefi bofla ç kar nca, genelkurmay-akp uzlaflmas na karfl muhalefet geliflmifltir. Ergenekoncu denen grup ve bir k s m ulusalc lar bunun faturas n AKP ye ç karmak için kapatma davas açt rm flt r. AKP - nin kullan lmas n n içinde olmad ve ABD d fl nda baflka d fl desteklerin aranmas gerekti i biçiminde bir siyasal e ilim, ulusalc çevreler içinde geliflmifltir. Bu durum sadece Türkiye siyasetinde de il, ordu içinde de parçalanma ortaya ç karm flt r. Mevcut genelkurmay karargah, Avrasyac e ilimleri tehlikeli gördü ü gibi, AKP - nin PKK nin tasfiye edilmesinde kullan lmas n n gerekli oldu unu da düflünmektedir. Bu nedenle Ergenekon soruflturmas na izin verilmifltir. Dolay s yla bir demokratikleflme ad m ndan çok, iç ve d fl odaklar n içinde yer ald ve iktidar mücadelesi için yap - lan bir çekiflme ve çat flmad r. slamc lar n yalan haber üreterek PKK yi y pratmas n n önemli bir nedeni de, son bir y lda PKK nin ve Önderli imizin AKP ye karfl gelifltirdi i ideolojik mücadele ve do ru politik tutum ile onlar teflhir etmifl, Kürdistan da bitirmifl olmas d r. fiimdi bunun öfkesini yafl yorlar. Kürt halk kontrgerilladan

8 6 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ve Ergenekon dan çok zarar gördü ü için PKK yi bunlarla iliflkilendirerek, Kürt halk n n kafas nda kuflku yarat p Kürt halk n n AKP ye yak nlaflmas n ve AKP nin siyasal etkinli ini artt rmak istiyorlar. Bu, k sa vadeli bir politikad r. Ters tepecek ve bu kirli silah kullananlar vuracakt r. Kimin gerçekten Kürt sorununun çözümünden yana olmad, kimin devletin suçlar n örtmek istedi i k sa sürede anlafl lacakt r. Türk devleti PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir Genelkurmay-AKP uzlaflmas ile yürütülen bir hareketin demokratikleflme içermedi i aç kt r. Bu generallerin tutuklanmas ndan k sa bir süre önce aç a ç km flt r ki, genelkurmay karargah tamamen Kürt halk üzerinde bir özel savafl yürütmektedir. Baflta bas n olmak üzere bütün ekonomik, kültürel ve siyasal imkanlar kullanarak PKK yi tasfiye etmek, Kürt halk n n özgürlük mücadelesini bo mak istedi i aç a ç km flt r. Sadece PKK nin de il, DTP nin nas l kuflat laca, tasfiye edilece i, ezilece i de genelkurmay n planlar nda aç kça görülmüfltür. Böyle bir zihniyette olan bir gücün Kürt sorununu çözmek istedi ini ya da demokratikleflmek için eski suçlar aç a ç kard - n belirtemeyiz. Yine ayn dönemde AKP nin Kürdistan da asimilasyoncu politikalar uygulad ve bu konuda devletin bütün imkanlar n kulland aç a ç km flt r. AKP hükümetinin Kürt halk n n varl - n yok etmek için her türlü uygulamay pratiklefltirdi i anlafl lm flt r. Zaten Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmede iddial oldu u, bunu en iyi ben yapar m, benden baflka güç yoktur dedi i için Türkiye deki klasik inkar ve imha siyaseti izleyenler AKP - nin hükümet olmas na izin vermifltir. Yoksa Türkiye deki klasik inkarc ve imhac güçler, AKP yi çeflitli yollardan etkisizlefltirerek hükümet olmas n engelleyebilirdi. Bilindi i gibi, 22 Temmuz seçimlerinden önce Abdullah Gül ün cumhurbaflkan olmas n aç kça engellediler. Hukuki olmayan yollarla engellemediler. E er baflbakan Erdo an Dolmabahçe de Kürt özgürlük hareketini ezme konusunda her fleyi yapaca n ortaya koymasayd, ne seçimi kazan rd ne de Abdullah Gül cumhurbaflkan olurdu. Erdo an- lker Baflbu görüflmesi, asl nda geçen y lki tasfiye konseptinin ve ABD den al nan deste in yetersizli i karfl s nda, yeni bir tasfiye konseptinin planlamas için yap lm flt r. ABD - den daha fazla destek almak, AKP yi ve baz güçleri daha etkin kullanmak için yeni bir sald r konseptinin pratikleflti- ini görüyoruz. Genelkurmay karargah da Ergenekon denilen çevreyi feda ederek asl nda bu tasfiye konseptinin iç ve d fl ayaklar n oluflturmaya yönelmifltir. ABD nin bölge politikalar na tümden endekslenmeden, PKK yi tasfiye edemeyece ini düflünmektedir. Özellikle de ABD üzerinde bask yaparak, Güney Kürdistanl güçleri PKK - nin üzerine sürmeden Kürt özgürlük hareketini ezemeyece ini yaflayarak ö renmifltir. Bu nedenle AKP yi kullanarak, ABD yoluyla Güneyli güçleri üzerimize sald rtmaya çal flmaktad rlar. Nitekim bu yönlü baz geliflmeler de ortaya ç km flt r. Baflbakan Erdo- an n Irak a gidip stratejik anlaflma yapt m demesi bu gerçe i ortaya koyuyor. Türk devletinin, hükümetinin stratejik anlaflma yapt m dedi i fley, PKK karfl tl üzerinden bir anlaflmad r. Zaten Türk devleti, PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir. Nitekim ABD do rudan PKK ye sald rmad için, ABD-Türkiye iliflkisi stratejik de ildir de erlendirmeleri yap lm flt r. KDP ve YNK kaç fllar teflvik etmekte nkarc sömürgeciler, ABD nin bölge politikalar na kendilerini uyarlayarak, Güneyli güçlerin tasfiye plan nda kullan laca n düflünmektedir. Bu çerçevede aç k ve gizli görüflmeler artm fl bulunmaktad r. Nitekim son zamanlarda Güneyli güçlerin söylemlerinde olumsuzluklar görülmektedir. Sadece söylemlerinde de il, bas n-yay nda, toplumun içinde, kendi siyasi çevrelerinde, PKK bizim siyasi kazan mlar m z tehlikeye sokuyor, PKK - nin politikas yanl flt r, silah b rakmal d r biçiminde de erlendirmeler yapt n biliyoruz. Aç kça Türkiye - nin PKK ye teslim olun ça r s n n baflka bir biçiminin Güney Kürdistanl siyasal güçler taraf ndan yap ld n görüyoruz. KDP ve YNK son zamanlarda belirli kiflilerin kaç fl n teflvik etmekte, kaçanlara kucak açmaktad r. Kaçanlar PKK ye karfl kullanma planlar yapt anlafl lmaktad r. Tüm bunlar göstermektedir ki ABD, Güneyli güçler üzerinde bask yaparak Türkiye yi kendi bölge politikalar do rultusunda kullanmak istemektedir. Güneyli güçler do ru bir ulusal politika izlemiyor. Bu konuda istikrarl

9 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 7 ve tutarl de iller. Bazen net ve do ru fleyler söylerken, birden tam tersi fleyler söyleyebiliyorlar. Anlafl l yor ki zaman zaman böyle keskin, ulusal çizgideki söylemleri de bir politika gere idir. Daha fazla taviz koparmak için bu söylemlerde bulunmaktad rlar. Bu aç dan Güneyli güçlerin politik yaklafl mlar nda olumsuzluklar ve tehlikeler oldu u aç kt r. fiu aç kt r: Güneyli güçler üzerindeki bask, PKK nin üzerindeki bask n n yüzde biri bile de ildir. Hadi diyelim yüzde onudur. Üzerimizde bask var, kald - ram yoruz gibi de erlendirmeler yapt klar n biliyoruz. Bu, kesinlikle do ru bir de erlendirme de ildir. Sorun bu bask lara dayan p dayanamama de il, do ru bir politik çizgide olmakt r. Kürt halk na da güvenmiyorlar, dört parçadaki halk n bugün mücadeleyi çok önemli bir noktaya getirdi- ine de inanm yorlar. Kendi güçlerine de çok güvenleri yok. Bu güvensizlikleri, kendilerini d fl politikan n insaf - na b rakma yaklafl m ndan kaynaklan yor. Nitekim bu yanl fl ve zay f politikalar bölge devletleri ve ABD taraf ndan görüldü ü için, Kerkük sorununda oldu u gibi, Kürtlerin aleyhine olan politikalar ad m ad m pratiklefltirilmeye bafllanm flt r. Ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmemeli Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans n n yap lmas bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç s ndan acil bir durumdur. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan ve öz gücüne güvenmeyen güçler olur Kürtlerin pozisyonu zay f de il, güçlüdür. E er do ru ulusal, demokratik bir politika izlenir ve bölgede çok etkili bir güç olduklar n görürlerse, teslimiyetçi ve pasif bir politika izlemezler. fiu anda ortaya ç kan Kürt gücünü Ortado u da da, dünyada da herkes dikkate al r. Yeter ki ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmesin. Kürt gücünü, bölgeye müdahale etmifl ABD de, Avrupa da dikkate al r. Ama özgücüne güvenen bir yaklafl m içinde olmad klar ndan, neye dayanacaklar n, kime güven duyacaklar n bilememektedirler. Dört parçada halk n gücünü esas alma, buna güven duyma yerine, hep al fl lm fl bir politika gere i d fl deste i önemsediklerinden, üzerlerinde birazc k bask olunca, hemen PKK ye karfl olumsuz tutum tak nma e ilimi içine giriyorlar. Nitekim üzerlerine biraz politik bask geliflince, Kürdistan halk n n özgürlük mücadelesine karfl olumsuz bir pozisyona girmeye yatk n hale geliyorlar. Tabii ki bunun Kürt halk aç s ndan kabul edilmeyece i aç kt r. Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans yap lmas, bugün bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç - s ndan acil bir durumdur. Kürtler böyle bir siyasal süreçte ve tarihi dönemde konferans yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar? Böyle bir dönemde birlik olup, imkanlar n birlefltirip f rsatlar en iyi biçimde de erlendirmeyecekler de ne zaman de erlendirecekler? Bu sorular n cevab - n n do ru verilmesi gerekir. Kürtler için ulusal konferans bugün çok acil bir durumdur, bir ihtiyaçt r. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rlarsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine, kendi dar ç - karlar için politika üreten ya da kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan, güvenceyi d fl güçlerle kurdu u siyasal iliflkilerde gören, öz gücüne güvenmeyen ve dar yaklafl mlar içinde olan güçler olur. Bu aç dan KDP ve YNK nin mevcut durumda izledikleri politika çok sa l ks z ve ulusal düzeyde tehlikeler yaratacak niteliktedir. E er tüm Kürdistan parçalar ndaki Kürtlerin siyasi birli i konusunda hassas olunmaz ve bu birli in ortaya ç karaca imkanlar görmezden gelinirse, Türk devletinin y llard r u raflt, ama sonuç alamad Kürtler aras savafl bu defa sonuç alabilir. Bu aç dan Güneyli güçlerin tutumu inkarc sömürgeci güçlere cesaret vermekte, onlar n gerici direnifllerini sürdürmesini sa lamaktad r. Di er taraftan da bu tutumlar yla b rakal m bask lara karfl durmay ve hafifletmeyi, d fl bask lar cesaretlendiren bir politik durufl içinde olmaktad rlar. Güneyli güçler, Kürt halk n n ortaya ç kard güce inanmaz ve mevcut politik zay fl klar terk etmezse, Kürtler aras savafl isteyenler amaçlar na ulaflabilirler. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zemini önemli oranda zay flam flt r Zap direnifli ve Kürdistan da geliflen serhildanlar, tüm parçalardaki halk n ulusal birlik duygusunu gelifltirmifltir. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zeminini önemli oranda zay flatm flt r. Gerçekten de Kürtler, Kürt halk, Kürt demokratlar, yurtseverler Kürtler aras nda bir çat flma istemiyor. Art k böyle bir ulusal irade ortaya ç km flt r. Ancak KDP ve YNK nin yanl fl politikalar, her an bu ulusal iradeye ters bir tutum içine girmelerine yol açabilir. Özellikle Türkiye nin istedi i bir çat flma durumu böylece ortaya ç kabilir. Bu aç dan tüm Kürtlerin, Kürt demokratlar n duyarl olmas gerekir. PKK tabii ki çat flma istemiyor, çat flmaktan kaç n yor, kaç nacakt r. Kürtler aras birlik kesinlikle bütün parçalarda özgürlü ü getirece i gibi, Kürtler aras ndaki çat flma da bütün parçalardaki özgürlük ve demokrasi imkanlar n eritecek ve Kürtleri 20. yüzy lda oldu u gibi, çok tehlikeli bir duruma düflürecektir. Bu aç dan do ru siyaset, do ru yurtseverlik, do ru politika, kesinlikle Kürtler aras çat flmadan kaç nmakt r. Kürt siyasi güçle-

10 8 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ri, kim dayat rsa dayats n, biz her fleyi yapar z, ama bunu yapmay z diyen bir duruflun sahibi olmal d r. Böyle bir yaklafl m, bütün Kürtlerin tarihi ulusal politikalar olmak durumundad r. Bu politikaya uygun davranmayanlar teflhir edilmelidir. Bu aç dan KDP nin ve YNK nin olumsuz söylemlerine tav r al nmal, Kürtler aras bir çat flmaya do ru gitmelerinin önü kesilmelidir. Bölge halklar ile demokrasi hareketi bafllat lmal d r Kürt özgürlük hareketi tabii ki bir taraftan Kürtler aras çat flmay önleme politikas izleyip, bunu çok önemli, stratejik de erde bir politika olarak görürken, di er taraftan Türkiye de demokrasi güçlerini bir araya getiren bir çat partisi ya bir demokrasi hareketini çok önemli görmektedir. Bugünkü aflamada Kürt sorununun demokratik çözümünü gerçeklefltirecek stratejik iki yaklafl m vard r. Birincisi, Kürtler aras birlik ve bu birlikle düflman n cesaretlendirilememesi. kincisi ise baflta Türkiye olmak üzere, bölge halklar ile bir demokrasi hareketi bafllatmakt r. Bu aç dan Türkiye deki çat partisi çal flmalar stratejik de erde önemlidir. Çat partisini sadece politik gücü artt rma partisi olarak görmek yanl flt r. Bu, ideolojik bir durufltur. D fl güçlere ve milliyetçi anlay fla dayal bir siyasal çözüm de il, halklar aras kardeflli e ve birli e dayanan bir çözümü stratejik olarak ele alan bir yaklafl m olarak görülmelidir. Böyle bir demokrasi hareketini gelifltirmek, her türlü diplomasiden ve d fl iliflkiden daha üstün de erde sonuçlar ortaya ç kar r. Demokratik güçlerin birli ini esas almayan bir çözüm, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan kendisini politikas z b - rakma anlam na gelir. Bu politikan n sahipleri de, d fl güçlere dayanan milliyetçilerdir. Dolay s yla demokrasi hareketini gelifltirmek ve buna dayal bir çözüm aramak, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan stratejik bir yaklafl md r. Bugün Türkiye de, AKP hükümetinin demokratlar ya da liberalleri tatmin edecek bir yaklafl m ya da politikas yoktur. AKP hala demokrasi söylemlerini sürdürebiliyor ve bu konuda belirli düzeyde etkili olmaya devam ediyorsa bunun nedeni, Türkiye de ciddi bir muhalefetin ve demokratik hareketin olmamas d r. Bu alanda bir boflluk oldu u için demokrasi demagojisi yaparak toplumu ve kitleleri aldatmaktad r. Demokrasi güçlerinin olmad yerde AKP neredeyse demokrat görünmektedir. Ama bir çat etraf nda toplanm fl bir demokrasi hareketi oluflturulursa, kesinlikle AKP nin de yüzü aç a ç kar, CHP de tümden etkisizleflir ve böyle bir hareket Türkiye de yüzde otuzlara yak n oy al r. Türkiye de güçlü bir demokrasi istemi vard r. Kürt sorununun çözümü de birçok çevre taraf ndan istenmektedir. Çünkü Kürt sorununun çözümsüzlü ü, Türkiye de her konuda sorunlar ortaya ç karmakta ve krizler yaflatmaktad r. Bugün herkesin dillendirdi i gibi, ekonomik sorunlar da a rlaflm flt r. Önderli in belirtti i gibi, bar fl, demokrasi ve anti tekel ilkeleri etraf nda bir demokratik birlik hareketi, çat partisi Türkiye nin sorunlar - na çözüm olabilir. Bir çat alt nda toplanm fl demokrasi hareketi, stratejik de erde bir ad md r. Sadece güç biriktirme ya da bir hedef için güçleri birlefltirme olarak anlamaktan öte bir de- eri vard r. Tabii ki hedefe ulaflmada güçleri birlefltirme önemlidir. Ancak Önderli imizin ve hareketimizin yaklafl m nda, Türkiye demokrasi güçleri ile ortak bir hareket oluflturmak, ideolojik ve stratejik de erde bir kapsama sahiptir. Sorunlar d fl güçlere dayanarak çözme de il, halklar n kardeflli- i içinde, Türkiye s n rlar içinde çözme politikas n n siyasetini ve yap lanma gerçe ini ifade etmektedir. E er Kürt sorunu d fl güçlere dayan larak ve milliyetçi bir yaklafl mla çözülmek istenmiyorsa, böyle bir çat hareketini oluflturmak bir zorunluluktur. Kürt sorunu, d fl güçlerin müdahalesine gerek b rak lmadan Türkiye s n rlar içinde çözülmek isteniyorsa, tüm Türkiyeli yurtsever ve demokratlar n böyle bir çat alt nda birleflmesi gerekir. Demokratl k da budur, ulusalc l k da budur, liberallik de budur ya da böyle bir duruflu gerektirir. Türkiye floven milliyetçi yaklafl mlarla hiçbir yere varamaz E er sorunlar d fl güçlere dayanmadan çözme anlay fl na ulusalc l k diyorlarsa, çat partisi tam da bu güçlerin toplanmas gereken yerdir. Yok, ulusalc l k Kürtleri ve bütün topluluklar inkar eden, Türkiye de sadece Türk vard r, Kürdistan da Türkleflecektir, bütün herkes de Türkleflecektir deniliyorsa, bu kesinlikle faflizmin ulusalc l d r. fioven milliyetçili in ulusalc l d r. Bununla da Türkiye - nin hiçbir fley kazanmayaca aç kt r. Bu bak mdan bu tür ulusal yaklafl mlarla Türkiye de hiçbir yere gidilemez. Bir çat alt nda demokratik güçlerin toplanmas çal flmas na kat lmazlarsa, demokrasinin ve özgürlü ün de-

11 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 9 magojisini yapanlar da bugüne kadar oldu u gibi Türkiye halklar na hiçbir fley veremezler. Bu aç dan sol demokratik güçlerin bir araya gelmesini, sol demokrat bir seçene in ortaya ç kmas n hiç kimse bir taktik yaklafl m olarak görmemelidir. Gerçekten de Türkiye nin sorunlar bar fl ve demokrasi içinde, kimsenin kar flmad bir biçimde çözülmek isteniyorsa, böyle düflünen herkes bu çat partisi içinde yer alabilir. E er bu yap l rsa, AKP de zay flar, CHP de zay f konuma düfler. Kürt sorununun demokratik temelde çözüldü ü bir yerde MHP de zaten ifllevini kaybeder. Çünkü MHP, Kürt sorununun çözümsüzlü ü ve milliyetçi flovenizm zemini üzerinden oy topluyor. Savafl n getirdi i s k nt lar tahrik ederek ve sömürerek oy topluyor. Kürt sorunu demokratik temelde çözüldü ünde, Kürtleri ve di er halklar inkar eden milliyetçi ulusalc CHP de, faflist MHP de, demokrasinin demagojisini yaparak toplumlar aldatan AKP de asl nda tarih sahnesinden silinecektir. Kürt sorununun çözüme kavufltu- u yeni siyasal ortamda yeni partiler, yeni siyasi hareketler ortaya ç kacakt r. Asl nda mevcut siyasi partiler eski Türkiye nin siyasal partileridir. Buna AKP de dahildir. Yeni ve demokratik Türkiye nin ortaya ç kmas yla birlikte Türkiye siyasal yaklafl m köklü de iflikli e u rayacakt r. Kürt sorununun demokratik temelde çözüm yaklafl m ortaya ç karsa ya da böyle bir sol demokratik hareket ortaya ç - karsa, Türkiye de farkl yeni siyasal aktörler de yaflam imkan bulur. Sol Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa itibar artar DTP nin kongresinde çat partisi konusunda ald kararlar yerindedir. E er içi do ru doldurulursa, bu kongreden bafllayarak sol demokrasi hareketinin somutlaflma süreci bafllayabilir. Kald ki böyle bir sol demokratik hareket içinde herkes kendi kimli iyle yer al r. Ortak bir demokrasi program nda birleflilsin deniliyor. Türkiye nin flu anda ihtiyac da, ortak bir demokratik program etraf nda Türkiye nin demokratikleflmesidir. Türkiye nin demokratikleflmesi gerçeklefltikten sonra, herkes kendi farkl program n da ortaya koyabilir. Ama flu anda demokrasi güçleri farkl bir program ortaya koyacak demokratik zemine sahip de il. Mevcut durumda dayand klar toplumsall k itibariyle marjinaller, etkisizler. Sol demokratlar e er Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa, toplumsal, siyasal itibarlar artar. Bu itibarlar n do ru siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel programlar yla tamamlarlarsa, daha etkili bir siyasal güç haline gelebilirler. Hiçbir olumlu rol oynamadan, sadece kuru do rular söyleyerek hiç kimse Türkiye toplumunda siyasal, sosyal, kültürel etkinlik sa layamaz. Bu aç dan çat partisi konusunda Kürt demokratik güçlerinin de, Türkiyeli sol demokratik güçlerin de sorumlu davranmas gerekir. Türkiye de demokrasi güçleri ile birlik olunmal d r En fazla da Kürt demokratik hareketinin sorumlu davranmas gerekir. Sorun sadece Kürdistan da oylar yüzde beflten yüzde alt ya ç karmak de ildir. Türkiye de Kürt sorununu çözmek esas olarak Türkiye deki demokrasi güçleri ile birlik olundu unda imkan dahiline girer. E er Kürt sorununu zorla, fliddetle çözmeyece iz diyorsak, e er Kürt sorunu yüzde beflten yüzde yediye ç kararak çözülmez diyorsak, o zaman Türkiye deki demokrasi hareketini daha fazla gerçeklefltirmek gerekir. Böylece savafla ya da sadece Kürtlerin gücüne dayanarak ya da d fl güçlere fazla rol vererek çözüm arama yaklafl mlar bir tarafa b rak lm fl olur. Sorunun çözümü,: Kürt halk n n kendisini her yerde en güçlü biçimde örgütledi i ve Türkiye demokrasi güçleri ile birleflerek Türkiye siyasetine müdahale etti i anda bafllar. Tabii ki Kürt özgürlük hareketinin yürüttü ü meflru savunma da önemlidir. Kürdistan da Kürt demokratik hareketinin oylar n yükseltmesi önemlidir. Ancak bunlar n Türkiye yi demokratiklefltirecek bir de er ifade etmesi için, Türkiye de sol demokrat güçlerle birleflmeyi de stratejik önemde bir çal flma olarak de erlendirmek, bunun baflar laca na inanmak ve bu konuda gayret göstermek gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Erdo an-baflbu görüflmesi sonras geliflen soruflturmalar ve yeni siyasal konsept, kesinlikle Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme üzerine kurulmufltur. Bu aç - dan önümüzdeki süreçte bir çözüm görünmemektedir. Daha çok savafl n fliddetlenece i bir döneme girmekteyiz. Sadece silahl alanda de il, siyasi ve psikolojik alanda da Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için her türlü imkan n kullan laca flimdiden anlafl lmaktad r. Bu gerçeklik, bütün Kürt özgürlük hareketine, bütün kurumlar m za, kadrolar m za, çal flanlar m za, birinci Êdî Bese hamlesinde ortaya ç kan zemini do ru de erlendirip, bunu güçlü bir örgütsel hamleye dönüfltürerek, bu örgütsel ayak temelinde eylemleri ve siyasal mücadeleyi gelifltirerek ikinci Êdî Bese hamlesini de baflar yla sonuçland rmam z gerekli k lmaktad r. Êdî Bese hamlesiyle Önderli in özgürlü ü temelinde Kürt halk n n, Kürdistan n özerkli ini gerçeklefltirmek için her türlü çabay göstermemiz gerekmektedir. Zaten tasfiye hareketinin gelifltirilece i, Önderli imizin üzerindeki uygulamalardan da aç kça görülmektedir. Önderlik art k bir irade görülmüyor, sen s radan bir insans n deniliyor. Yani Kürt sorununda bir çözüm yaklafl m yerine, Kürt sorunun çözümünün merkezinde yer alan ve en makul yaklafl m ortaya koyan Önderli imize karfl sergilenen tutumda oldu u gibi, yaklafl mlar siyasal çözümü ve demokrasiyi de il de, her türlü bask ve zulmü gelifltirerek Kürt özgürlük hareketine karfl bir tasfiye hareketinin bafllat ld n ortaya koymaktad r. Dolay s yla tüm güçlerimiz de buna göre mücadelesini yükseltip bu sald r y bofla ç kartarak, Önderli imizin özgürlü ü ve bu temelde Kürt halk n n özgürlü ünü gerçeklefltirme hamlesini yükseltip baflar ile sonuçland rmal d r.

12 10 SERXWEBÛN Temmuz 2008 PKK M L TANLI I 14 TEMMUZ RUHUNA BA LI KALMAKLA GERÇEKLEfi R 14 Temmuz direniflçili ini anlamadan partileflmek; Hayri yi anlamadan iyi bir siyasetçi ve halk yöneticisi olmak mümkün de ildir. Kemal i anlamadan iyi komutan iyi savaflç olmak, Akif i anlamadan halk na, önderli ine, partisine, yoldafllar na sonsuz güven duyan, inanç duyan, yoldafll k duygusunu her türlü de erin üstünde tutan kadro duruflunu göstermek mümkün de ildir. Ali Çiçek i anlamadan halk n ac s n, öfkesini yüre inde tafl yan genç olmak, Ali Çiçek i anlamadan halk n özgürlük mücadelesinin yükünü ben kald raca m, halk n çekti i ac lara ben son verece im, düflman n Kürt halk üzerindeki zulmünü ben duruflumla püskürtece im diyen genç olunamaz 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK ve Kürt özgürlük hareketi aç s ndan de il, Kürt halk n n halk olma ve özgürlük mücadelesi yürütme tarihinin de çok önemli bir parças d r. 14 Temmuz direniflini anlamadan, bunun yaratt sonuçlar görmeden Kürt özgürlük hareketini tan mlamak ve bugün ortaya ç kan Kürt halk gerçekli ini anlamak mümkün de ildir. Bu yönüyle 14 Temmuz direniflinin Kürt özgürlük hareketine ve Kürt toplumuna kazand rd özellikleri ve üzerinde yaratt etkileri çok kapsaml irdelemek gerekmektedir. 14 Temmuz eylemini, yaratt sonuçlar itibariyle Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinin en büyük eylemlerinden bir olarak tan mlamak yanl fl olmaz. Bu aç dan sadece PKK lilerin, özgürlük mücadelesini verenlerin de- il, tüm Kürt halk n n, gençlerinin, kad nlar n n bu ölün orucunun neden bafllat ld n ve hangi sonuçlar yaratt n bilmesi gerekmektedir. Kürdistan tarihinde sömürgeci güçlere, bu güçlerin Kürt halk üzerindeki bask lar na karfl çeflitli zamanlarda isyanlar gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n tümüne yak n toplumun en örgütlü tabakalar olan Kürt egemen s n flar n n öncülü ünde gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n ço u da sömürgeci güçler taraf ndan k sa süreden bast r lm flt r. Kürt halk n n özgürlük umutlar, kendi kimli iyle, kültürüyle, de erleriyle yaflama, bu temelde ekonomik, sosyal yaflam n gelifltirme umutlar her isyan sonras nda biraz daha k r larak, gelece e umutsuz bakmas yla sonuçlanm flt. Özellikle 20. yüzy l n ilk yar s nda Türk devleti Kürt isyanlar n ac mas zca bast rm fl, 20. yüzy l n ikinci yar s nda da uygulad özel savaflla Kürtlerin asimile edilerek tümden ortadan kald r lmas n hedeflemifltir. Daha sonra özellikle Türkiye devleti s n rlar içinde kalan Kürt halk üzerinde bir pasifikasyon yarat lm flt r. Öz gücüne dayanmayan hareketler baflkalar n n ç karlar na kurban edilir nkarc sömürgecili in özel savafl politikalar yla asimilasyonu geniflli ine ve derinli ine boyutland rd 1960 lar n ve 1970 lerin bafl na geldi- inde, Türk devleti Kürt halk n bir daha isyan edemeyecek duruma getirdi ine kendisini inand rm flt li ve 1960 l y llarda dünyan n her köflesinde ulusal kurtulufl hareketleri geliflirken, ezilen, sömürülen, inkar edilen topluluklar aya a kalkarken, Kürt halk n n Kürdistan da özgürlü ünü ve demokrasisini gerçeklefltirecek bir mücadele yürütemedi i görülmektedir. Belki Güney Kürdistan da KDP öncülü ünde bir hareket yürütülmüfltür, ancak bu hareketin öncülü ünün ideolojik-politik darl, öz gücüne güvenmemesi, öz iradeye sahip bir hareket olmamas ve buna dayanmamas, Kürtlerin 1970 lerin bafl nda egemen güçlerin uluslararas ve bölgesel ç - karlar na kurban edilmesini beraberinde getirmifltir. KDP hareketinin 1970 lerin bafl nda tasfiyeyle yüz yüze kalmas ve içine düflürüldü ü durum, Ortado u da öz güce, öz iradeye dayanmayan hareketlerin, uluslararas ve bölgesel siyasal konjonktür de iflti inde ne duruma düfltüklerinin iyi bir örne idir lar n sonu ve 1970 lerin bafl nda Türkiye de gençlik hareketi çok radikal bir konumda seyrederken, Kürt toplumsal yap s içinde ç kan ve daha çok Kürt egemen s n flar n n çocuklar ndan oluflan DDKD örgütlenmesinin ya da onlar n izinde gidenlerin çok örgütsüz ve çok pasif bir konumda kalmalar tüm dünyada ezilen uluslar n aya a kalkt dikkate al nd nda Kürt toplumunun sömürgeci güçler taraf ndan getirildi i durumu da ifade etmektedir. Tabii Güney- de savaflan KDP nin Türk devletiyle olan iliflkileri de bunda olumsuz rol oynam flt r. KDP hareketi, Türk devletiyle iliflkileri nedeniyle Kuzey Kürdistan da ulusal demokratik bir hareketi teflvik etmedi i gibi, Kuzey Kürdistan -

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. www.arsivakurd.org. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007

SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. www.arsivakurd.org. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007 Ya özgür yaflayaca z ya da bu yaflam yaflanmam fl sayaca z RÊBER APO DE ERLEND R YOR KT DAR NED R ktidar devlet

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 13 > Kas m-aral k > 2006 > www.adhk.de > info@adhk.de Fiyat : 2 Euro RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR Sanki, o büyük ustan n tarih üzerine söyledi i veciz sözünü

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M?

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 180 17 May s 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com 1 May s alan n kazanan devrimci politikad r! Bunun d fl nda AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? bir do ru

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler KIZILDERE TAR H M ZD R K MSE B Z O KERP Ç EVDEN ÇIKARAMAZ! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı