SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 319 / Tîrmeh Te m m u z d i r e n i fl i öz g ü r y a fl a m ç k fl d r

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR 14 TEMMUZ ULUSAL D REN fi fieh TLER N N ANISINA Bugün 14 Temmuz! Direnifl flehitlerimizin, insanl k onuru ve her fleyin kendi flah slar nda bitirilmek istendi i bir süreçte, böyle bir günde, her fleyin kurtulmas n n ancak ve ancak biricik silah ve can bedeli olarak kendilerini ortaya koymaktan baflka bir çarelerinin kalmad anda, yap lmas gerekenin yap lmas için büyük kararl l kla içine girilen ölüm orucunun, bafllang ç günüdür. Bafl n Kemal, Hayri ve Akif yoldafllar n çekti i bu eylemin, giderek kendilerine dayat lan bafl afla gidifle, kötü bir teslimiyet dalgas na karfl en kritik anda böylesine bir eylemin bafllat lmas n n etkileri, günümüze do ru geldi imizde daha iyi anlafl labilir ve sonuçlar ç kar labilir. Böylesine eylemler ve onlar n kiflilikleri için çok fley söylenebilir. Eylemin gerçeklefltirildi i ortam, hedefleri, yöntemin kendisi çeflitli yönleriyle de erlendirilebilir. Biz böylesine bir eylemi haber ald m zda, yapmam z gerekenin, sadece ve sadece kararl bir direniflçilik oldu unu, bunun da bütünüyle partinin amaçlar na daha kapsaml ve sonuç al c yol ve yöntemle yaklafl m göstermekten geçti ini iyi biliyorduk. Bu eylem yürürken, biz partimizin II. Kongresi ni yürütüyorduk. Kongre iki hususla u rafl yordu: Biri, çizgiyi geriye, sa a çeken ve bir daha dönmemecesine kokuflmufl bir kaç fla, mültecili e bizi çekmeye çal flan yaklafl md. kincisi ise; bütün gücümüzü ortaya koyup, mutlaka bu vatan için verilmesi gereken canlar n, ak t lmas gereken kanlar n olmas gerekti iydi. Bunu iyi biliyor ve alabildi ine yükleniyorduk yaz ortas, sadece yaz s cakl n de il, ulus için, insanl k için, partimiz için çok daha yaman bir s cakl n, onurlu yolda varolman n gücünü, cesaretini, inanc n gösterip-göstermemenin, bunun için insanda ortaya ç kabilecek en son direnme haddinin, azminin, kararl l n n gösterilmesi günleri olarak kendini dayat yordu. Bu s cak yaz günlerinde, flartlar ne kadar aleyhte olursa olsun, direnme, azim ve kararl l, olanaklar ne kadar fazla umut vaat etmezse etmesin, yap lmas gerekenin, son bir çabayla da olsa, bugüne kadar ad pek telaffuz edilmeyen bir ülke varsa, o ülkede en kötürüm bir halk yafl yor ve insanl k davas nda her fleyini yitirmeyle insanlar yüz yüzeyse, yine de birilerinin kalk p ben de insan m, henüz son sözümü söylemedim, bir fleyler yapmak gerekir deyip bir yüceli i göstermesinin hayati anlam ifade etti i veya her fleyin ona ba land bir dönemin günü oluyor. Diyarbak r gibi merkezi bir yerde, bir ölüm sessizli ini, bir zulüm kalesini direnifl abidesine dönüfltürenlere, bugün çok büyük bir kalk flla cevap vermekle, özgürlük tarihine nas l yarafl r olunaca n n ispat n gerçeklefltirdik. Zafer konusunda sadece inançl olmaya de il, onu nas l en zor koflullarda, olanaks zl klarda kazan labilece inin de büyük ispat na ve ondan da öteye olana na sahibiz. Mesele, bütün bunlar iyi görmek ve ustaca kullanmakt r. E er bundan sonra bu yetenek gösterilirse, mevcut olanaklar kesinlikle zaferi imkan dahiline sokmufltur direnifl doru u eflittir; i ne ucu kadar bir imkan bulup örgütlenme, siyasileflme, askerleflmedir. Bu çok daha iyi anlafl l yor mu? Savafl, her an i ne ucu kadar f rsatt r, buldu unuzda yapacaks n z. Buna hepimiz evet diyor muyuz? 1982 direnifl an s na, vasiyetine ba l l k ancak böyle olabilir. Bunda gafil olmak ne demektir? Çok iyi imkanlar oldu u halde, geliflmifl örgüt ve savafl imkanlar oldu u halde, bunu elinin tersiyle itmektir, hatta ifllemez duruma getirmektir. Büyük bir kararl l kla mücadeleyi mutlaka zaferle taçland raca m za dair bir kez daha söz veriyoruz!... * Bu yazı Rêber Apo nun 14 Temmuz 1994 tarihli çözümlemesinden alınmıştır

3 çindekiler PKK militanl 14 Temmuz ruhuna ba l kalmakla gerçekleflir 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK...(10 da) ABD nin Büyük Ortado u Projesi üzerine (Duran Kalkan ile yap lan röportaj) Büyük Ortado u Projesi (BOP), ABD nin küresel sermaye ç karlar n Ortado u ya hakim k lma projesi oluyor. Yani I. Dünya Savafl n n ortaya ç kard Ortado u statük... (22 de) Son nefesime kadar onurluca yaflayaca m (Önder Apo) Hücre cezas n uyguluyorlar. Bugün 12. gün. Dün itibariyle ald klar kalemi iade ettiler. Savunmalar m n geri kalan k sm n yazmaya bafllad m. Yan mda defter var. Sa... (35 te) Êdi Bese hamlesinin ikinci aflamas n baflar ile yürütelim ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde... (2 de) Örgütsel çal flmalar ideolojik çal flmalar n geliflkinli iyle sa lan r Dünyada tüm dinler, siyasi görüfller, felsefeler, yeni bir toplum için önüne hedef koyan bireyler veya örgütler amaçlar na düflünce düzeyinde ulaflmak isterler. deolojik et... (47 de) Haziran flehitlerine sözümüz kad n partileflmesinde hamle yapma sözüdür (PAJK Koordinasyonu) Fedai flehitlerimizin sembolü haline gelen Haziran ay, özgürlük mücadelemizin art k bir gelene i, ahlak haline gelmifl kahraman fedai ruhuyla, anlam n büyüt... (55 te) Bir kahraman n ard ndan PKK bir flehitler partisidir. lk flehidimiz Haki Karer yoldafl n 18 May s 1977 de flehadeti, Kürdistan da yeni bir tarihsel süreci bafllatman n temel harc olmufltu. Önderli imiz, Haki Karer... (64 te) fiehit Hekim fi k (Baran) ve Firaz Yunus (Firaz) arkadafllar n an s na yaz lar... (75 te) Yol (An ) S cak bir gecenin içinde esen kaçamak rüzgarlar yüzümüze çarp yordu. Gökyüzü kadar sessiz olan yeryüzündeki sessizli i, bir iki tafla çarparak kendisini hissettiren küçük derenin kenar ndaki sazl n h fl rt s bozuyordu. Havan n... (79 da)

4 2 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ÊDÎ BESE HAMLES N N K NC AfiAMASINI BAfiARI LE YÜRÜTEL M Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar, Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikas na karfl ç kanlard r. Genelkurmay karargah, e er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifltir ABD nin son zamanlarda, Türkiye yi bölge politikalar na entegre etmek için daha fazla çal flt biliniyor. Türkiye yi kendi politik çizgisine ne kadar çekerse, ran ve Suriye üzerinde de o kadar etkili olabilece ini düflünüyor. Yine Irak, Güneyli güçler ve Türkiye nin kendi politikas do rultusunda hareket etmesi halinde, Ortado u politikalar nda avantaj kazanaca n varsay yor. Bu aç dan uzun süredir Türkiye-Irak eksenini güçlendirmeye çal flmaktad r. Yak n zamanda Erdo an n Irak a gitmesi ve orada baz görüflmeler yapmas, tamamen bu politika çerçevesinde oluyor. Türkiye, PKK konusunda taviz ald kça bölge politikalar nda beni kullanabilirsiniz diyor. Zaten daha önceleri de, A ustosta genelkurmay baflkan aday lker Baflbu Irak ta bizsiz istikrar sa layamazs n z biçiminde de erlendirmelerde bulunmufltu. Bunun tercümesi, e er istikrar sa lamak istiyorsan z, bizi kullan n, di er güçleri ve Kürtleri ikinci planda tutun ya da b rak n d r. ABD, Türkiye yi kendi politikalar temelinde kullanmak için Güneyli Kürtlerin baz isteklerini Kerkük te oldu u gibi karfl lamamakta, PKK konusunda da baz destekler vererek, kendi politikas n n bir parças haline getirmek istemektedir. Bunlar, Türkiye nin kendi politikas na uymas çerçevesinde yapt aç kt r. Türkiye - de meydana gelen geliflmeler, ABD - nin bölge politikalar ile yak ndan ba lant d r. Yine Irak taki durum, Türkiye deki geliflmeleri de yak ndan ilgilendirmektedir. Türkiye deki politikalar Kürt özgürlük hareketi belirlemektedir Ortado u daki siyasal geliflmeleri, ABD nin bölge politikas ndaki ihtiyaçlar ile Türkiye nin Kürt özgürlük hareketini bast rma konusundaki politikalar belirlemektedir. ABD-Türkiye iliflkileri de bu do rultuda karfl l kl istekler etraf nda flekillenmektedir. Tabii Ortado u daki siyasal geliflmeleri ve iliflkileri belirlemede ran n konumu da önemli bir etken olarak görülmelidir. Türkiye söz konusu oldu unda, Kürt özgürlük hareketinin bast r lmas konusu tüm politikalar belirlemektedir. Bilindi i gibi 2007 May s nda, Erdo an-büyükan t Dolmabahçe uzlaflmas temelinde Kürt özgürlük hareketini ezme politikas devreye sokulmufltur. Bu temelde AKP hükümeti 22 Temmuz seçimleri ile yeniden hükümet olurken, Abdullah Gül de cumhurbaflkan olmufltur. Bu uzlaflma ve belirlenen politikalar çerçevesinde topyekün bir sald r karar al nd. Erdo an hükümeti içerde Özgürlük hareketine karfl çeflitli güçlerle mutabakata giderken, d flar da da birçok gücü Kürt özgürlük hareketinin üzerine sürme çal flmas yürüttü. 5 Kas m da yap lan Bush-Erdo an görüflmesinde, PKK düflman ilan edildi. Bu çerçevede PKK - nin teslim al naca düflünüldü. Ancak PKK nin her türlü bask ya ra men direnifl karar nda oldu u görülünce, hava sald r lar, hava sald r lar n n hiçbir sonuç vermedi i görülünce de kara operasyonu gerçekleflti. Tüm bu bask - lar hem gerillan n direnifli hem de halk n aya a kalk fl yla bofla ç kar ld. Bu geliflmeler, Kürt özgürlük hareketine karfl planlanan ve pratiklefltirilen tasfiye konseptinin bozulmas n beraberinde getirdi. Bu da Türkiye de siyasal çat flmalar artt rd. Çünkü birçok güç PKK nin tasfiyesi temelinde AKP ve genelkurmay uzlaflmas na destek vermiflti. Bu deste i verenlerin aras nda, Ergenekon un soruflturmas ndan dolay tutuklanan Avrasyac generaller ve subaylar da bulunuyordu. CHP ve MHP de PKK nin tasfiye edilmesi karfl l nda AKP-Genelkurmay uzlaflmas na ve izledikleri politikalara destek vermiflti. Ancak Genelkurmay-AKP uzlaflmas n n PKK yi tasfiye edemeyece i görülünce, AKP fliddetle elefltirildi. Ordu bile Türkiye de ilk defa Zap operasyonunda yaflad baflar s zl k nedeniyle elefltirildi. Bu süreçte AKP-Genelkurmay uzlaflmas - n n baflar l olmamas n n faturas AKP ye yüklendi ve AKP nin kapat lmas için dava aç ld. K sa sürede Türkiye siyasi ortam toz duman oldu. AKP bu durum karfl s nda, PKK ye karfl savafl en iyi ben yürütürüm, ben tasfiye ederim, PKK ye karfl hem d flar da hem de içeride kuflatmay ben sa lar m çabas na girerek, kapatman n önüne geçmeye çal flt. AKP ka-

5 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 3 pat l rsa, Kürtlere karfl mücadele edecek herhangi bir parti ortada kalmaz, PKK ve Kürt demokratik hareketi güçlenir biçiminde flantajlarda bulundu. Uluslararas güçlere de, Türkiye de benim d fl mda senin bölge politikalar na destek verecek baflka bir siyasi güç yoktur mesaj verildi. Bu süreçte PKK ye karfl inkarc ve sömürgeci savafl yürüten genelkurmay, yeni bir imha konsepti gelifltirdi. Daha do rusu, ABD nin bölge politikalar ile Türkiye ye dayatt klar ve Türkiye deki iç siyasi durum dikkate al narak, genelkurmay karargah nda yeni bir PKK yi tasfiye planlamas yap ld. Ergenekon soruflturmas Kürdistan da ifllenen suçlar n aç a ç kar lmas de ildir Genelkurmay karargah, ABD ile yap lan eski görüflmelerin, verilen tavizlerin PKK yi tasfiye etmeye yetmedi- ini görerek, bir yandan ABD ye daha fazla taviz verme, öte yandan da AKP - yi biraz daha ehlilefltirip Kürt özgürlük hareketine karfl daha fazla sald rgan pozisyona sokma temelinde yeni bir konsept planlamas, uygulamas devreye soktu. lker Baflbu -Erdo an görüflmesi bu çerçevede gerçekleflti. Zaten ABD ve Avrupa bir süredir orduya, AKP ye ve çeflitli çevrelere sizler ordunun içindeki ABD, Avrupa karfl tlar n etkisizlefltirir ve AKP ile yürürseniz, biz de PKK yi tasfiye etme konusunda size daha aktif destek veririz mesaj vermekteydi. Ordu da PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini almak için, generallerin de tutuklanmas n içine alan Ergenekon denilen soruflturmaya izin verdi. Bu bak mdan Ergenekon soruflturmas ne AKP nin yürüttü ü demokrasi mücadelesidir ne de bu tutuklananlar n Kürdistan da iflledikleri suçlar n aç a ç kmas n sa layacak bir soruflturmad r. Böyle görmek kesinlikle yan lg lara götürür. Bir taraftan devlet içindeki iktidar savafl n n bir arac olarak bu operasyon bafllat lm fl, di er taraftan PKK yi tasfiye etmede d fl güçlerin deste ini sa lamak için Avrasyac olan bu kesimlere yönelinmifltir. Bununla ABD nin Güneyli güçlere daha fazla bask yapmas n sa lay p, onlar PKK nin üzerine sürmesini hedeflemektedirler. nkarc, sömürgeci güçlerin bu soruflturmadan bekledikleri budur. Bilindi i gibi bu soruflturma bafllat ld nda, soruflturman n sadece AKP ye yönelik darbe giriflimi ve Türkiye deki baz olaylarla s n rl kalmas konusunda anlafl lm flt r. Genelkurmay karargah ad na bu uzlaflma görüflmesine kat lan lker Baflbu da Kürdistan daki suçlar n araflt r lmamas, flu anda görevde olan subay ve generaller hakk nda herhangi bir ifllemin yap lmamas kayd yla bu operasyona izin vermifltir. fiu aç kça bilinmelidir ki, e er genelkurmay karargah PKK nin tasfiye edilmesi konusunda ciddi bir destek almasayd, iki generalin soruflturulmas na kesinlikle destek vermezdi. E er iki generalin soruflturulmas na izin verilmiflse bu, mutlaka ald klar büyük tavizlerle ba lant l d r. Bu da kesinlikle PKK ile ilgili bir tavizdir. Bunun d fl ndaki hiçbir taviz ve hiçbir durum genelkurmay karargah n n bu soruflturmaya izin vermesini sa latamazd. Esas neden, PKK konusunda ald klar taviz olmakla birlikte, ordu içindeki bu generallerin ve onlar n etraf ndaki subaylar toplulu unun Türkiye aç s nda macerac bir politika izledi i de düflünülmüfltür. Ergenekon operasyonunda tutuklananlar ne kontrgerillan n ne de bu Ergenekon örgütlenmesi içinde yer alanlar n tümüdür. Ergenekon soruflturmas Türkiye nin demokratikleflmesini içermiyor Ergenekon soruflturmas çerçevesinde tutuklananlar esas olarak Kürt özgürlük hareketini ezme ve PKK yi tasfiye etmede yeni bir siyasal tercih ve stratejiyi benimsemifl olan çevrelerdir. Onlara göre PKK yi tasfiye etmede AKP yi kullanmaya gerek yoktur. AKP - yi kulland kça AKP devlet içine girmekte ve devletin siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu bozmaktad r. Tutuklananlar laiklik elden gidiyor, Türkiye de siyasal slam gelifliyor, bu Mustafa Kemal in kurdu u cumhuriyet için tehlikedir diyerek AKP ile uzlaflma politikalar na karfl ç kanlard r. Di er yandan ABD ve AB yerine Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin içinde yer ald, fianghay befllisi denilen ülkelerle iliflki kurmay tercih etmifllerdir. Bunlara Avrasyac da deniliyor. Mevcut genelkurmay baflkan ve kara kuvvetler komutan n n içinde bulundu u genelkurmay karargah da bu politikay macerac bulmaktad r. E er ABD ve Avrupa dan uzaklafl rsak, bafl m za tehlikeli ifller aç labilir kayg s yla bunlar n saf d fl edilmesine onay vermifllerdir. Mevcut genelkurmay karargah, AKP d fl ndaki di er siyasi güçlerin flu anda Kürt özgürlük hareketini ezmede hem içerde hem de d flar da kullan lacak iyi bir araç olmad n, en iyi arac n AKP oldu unu düflünerek, Avrasyac olan ve Ergenekon denilen gruptan ayr bir politik çizgi belirlemifllerdir. Dolay s yla bunlar saf d fl etmek için böyle bir operasyona izin verdikleri söylenebilir.

6 4 Görüldü ü gibi bu, Türkiye nin demokratikleflmesini içeren bir soruflturma de ildir. Tamamen ABD nin ihtiyaçlar na uyum gösteren ve PKK yi ezmeye yönelmifl bir soruflturma ve siyasal tercihtir. Özellikle Baflbu ve Erdo an görüflmesi, Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir anlaflmay ifade etmektedir. Erdo an-baflbu, Kürdistan da ifllenen suçlara dokunulmamas üzerinden anlaflarak, asl nda Kürdistan daki suçlar normal ve meflru hale getirmifllerdir. Bu, tabii ki Kürtler aç s ndan çok tehlikeli bir durumdur. Bunun kabul edilmesi ve böyle bir davada Kürtlerin taraf olmas düflünülemez. Sadece AKP ye yönelik bir darbe giriflimi ile s n rl olan ve Kürdistan daki suçlar n aç a ç kmas n hedeflemeyen bu soruflturman n b rakal m Kürtlerin demokrasi ve özgürlük ihtiyaçlar na cevap olmas n, aksine bu soruflturma Kürtlerin, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerini bast rmak için kullan lan bir araç haline getirilmek istenmektedir. Kürtlerin ezilmesi, PKK nin tasfiye edilmesi üzerinden AKP nin iktidar n sürdürmesi hedeflenmektedir. Kürtsüz bir demokrasi anlay fl Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir Böyle bir operasyon, Kürt halk na karfl ifllenen suçlar kapsasayd, devlet, ordu ve polis içindeki tüm kontrgerillay temizleyecek bir hareketin bafllang c olsayd, tabii ki böyle bir davada taraf olunabilirdi ve destek verilebilirdi. Ancak Kürdistan da birçok suç iflleyen insan yakalanm fl olmas na ra men, sadece AKP ye yönelik darbe giriflimine ya da Türkiye de ifllenen baz suçlara yönelik soruflturma yap lmas, Kürtler üzerindeki zulmü, bask y, iflkenceyi, faili meçhul cinayetleri meflru hale getirmek anlam na gelir. Y llard r Kürtlerin temel demokratik haklar n kabul etmeden Avrupa - ya girme, Kürtsüz bir demokrasi ortaya ç karma çabas sürdürülürken, flimdi de suçlular yakaland halde onlar n Kürtlere karfl iflledi i suçlar görmezlikten gelinerek hukuk anlay - fl n da Kürtsüz hale getirmifllerdir. Kürtsüz bir hukuk devleti, Kürtsüz bir demokrasi anlay fl giderek pratiklefltirilmekte ve bu durum Kürtlere de kabul ettirilmek istenmektedir. Bu aç dan, bunun çok çirkin, tehlikeli bir durum oldu unu, Türkiye deki siyasal güçlerin birbiri ile iktidar savafl yürüttü ünü gören Kürt halk önderi ve PKK, bu çat flmada taraf olunamayaca n aç kça belirtmifltir. Taraf olmak, kendisine karfl yürütülen kirli savafla ve tasfiye plan na kendi eliyle ortak olmak anlam na gelir. Bunun bir demokratikleflme ad m olmad - n, aksine Türkiye nin en temel demokratik gücü olan Kürt özgürlük hareketini ezme hareketi oldu unu göstererek; daha bafl ndan itibaren bunun bir iktidar mücadelesi oldu unu görmüfl, her iki taraf da teflhir eden SERXWEBÛN Temmuz 2008 do ru bir yaklafl m içinde olmufltur. Bu nedenle bu operasyonu ve bu operasyonun arkas ndaki iliflkileri ve hedefi tüm ç plakl yla teflhir etmifltir. Baz lar PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek istiyor. Daha do rusu, AKP ve Fethullahç bas n, Kürt halk önderinin ve PKK nin siyasal slamc güçlerle ordu içindeki baz asker ve sivil bürokratlar aras ndaki çat flmada taraf olmamas karfl s nda öfkelenerek, PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirme biçiminde bir yalana, demagojiye baflvurmaktad r. Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal en az ndan izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii bu ahlaks zca bir politikad r, yaklafl md r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu. Bu savafl yürütürken de psikolojik savafl ve yalana fazlas yla baflvuruyordu. Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halk na karfl yürütülen özel kirli savafl neo-ittihatç ya da K - z l Elmac denilen ulusalc lar n ve Ergenekon un elinden AKP ve Fethullahç bas n devralm fl ve yürütmektedir. Devlet Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için insan haklar n çi niyor Ergenekoncular PKK yi y pratmak için ABD ile iliflkilendirirken, AKP yanl s bas n ise, Ergenekon ile iliflkilendirerek y pratmak istemektedir. Bunun bir psikolojik savafl biçimi oldu u aç kt r. Kara çal izi kal r yaklafl m yla hareket etmektedirler. Tabii ki bu ahlaks zca bir politikad r. Herkesin de bildi i gibi düne kadar PKK ye karfl en fliddetli savafl Ergenekon un da içinde bulundu u kontrgerilla ve J TEM sürdürüyordu Özel Harp Dairesi ve Ergenekon un da içinde yer ald kontrgerilla denen oluflumun tarihi eski olmakla birlikte, kirli ifller imparatorlu u haline gelen bu çeteler, Kürt özgürlük hareketine karfl savafl içinde flekillenmifltir. PKK - ye düflmanl k yaparak, PKK ile savaflarak dokunulmazl k elde etmifllerdir. Bir dönemler, PKK ve Kürt halk önderli i düflmanl yaparak Apo rant elde eden çevrelerden söz edilirdi. Baz lar siyasal rant, ekonomik rant elde etmifllerdir, bunlar da darbe rant elde etmifllerdir. PKK ve Kürt halk önderi düflmanl yaparak hukuk d fl ifller yapma dokunulmazl n kazanm fllard r. Bunlar PKK ye karfl en fazla savaflm fl kesim oldu undan, kendilerini PKK ye karfl savafl n kahramanlar ve gazileri olarak görmektedir. fiimdi bu gerçe i bir tarafa b rakarak PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek, asl nda Ergenekon ve bunun gibi çetelerin Kürt halk na ve PKK ye karfl yürüttükleri mücadele içinde iflledikleri suçu görmezden gelmek anlam na gelir. Tutuklananlar n azg n PKK düflman oldu u belgelerle aç kt r. Bu gerçe i mu laklaflt rmaya hiç kimsenin gücü yetmez. PKK nin özgürlük

7 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 5 savafl n tasfiye etmek için her türlü kirli ifli, faili meçhul cinayetleri, köy yakmalar, y kmalar bunlar yapm flt r. nsan haklar örgütleri her zaman flu aç klamalar yapt : Kürdistan ve Türkiye deki iflkencelerin, hukuksuzlu un, bask lar n nedeni, Kürt sorununun çözümsüzlü üdür ve Kürt özgürlük hareketine karfl devletin yürüttü ü kirli savafl n meflru hale getirilmesidir. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için devletin özel savafl birimleri insan haklar n çi niyor, hukuku çi niyor. Birçok insan haklar raporunda bu gerçekler vard r. Ergenekoncular da Kürt halk na karfl ifllenen suçlar n faillerindendir. Kürt özgürlük hareketi ve PKK ye düflmanl k temelinde palazlanm fl, dokunulmazl k kazanm fl ve rant elde etmifllerdir. Darbeye ve hukuk d fl olaylara teflebbüs etmifllerse bunun nedeni, kendilerini PKK ye karfl savaflta kahramanl k yapm fl insanlar olarak görmelerindendir. PKK ye karfl savafl yürütenleri ya da PKK nin en büyük düflmanlar n PKK ile iliflkili göstermek, aç kça Kürt özgürlük hareketine karfl yürütülen savafl ve suçlar örtmektir. Bu da asl nda devletin iflledi i suçlar örtmek anlam na gelmektir. Ergenekon soruflturmas nda tutuklananlar n Kürdistan da iflledi i suçlar dile getirilmiyor. AKP hükümetini devirmek, darbe yapma girifliminde bulunmak ve Türkiye - de hukuk d fl baz ifller yapmakla suçlanmaktad rlar. Baflbakan ile kara kuvvetleri komutan uzlaflarak, Kürdistan da ifllenen suçlar n soruflturulmamas karar n alm flt r. Ergenekoncular Diyarbak r cezaevinde yap lan iflkencelerden de sorumludur Özel Harp Dairesi ve bunun içinde yer alan Ergenekon denilen grup, 1980 den sonra Diyarbak r Cezaevi nde yap lan iflkencelerden de sorumludur. Diyarbak r Cezaevi nde oldu u gibi, d flar da da Kürt halk na kan kusturmufllard r. mral sistemini kuranlar bunlard r. mral sistemini, Kürt halk önderini bask alt nda tutarak teslim almak, böylelikle PKK yi tasfiye etmek temelinde kurmufllard r. Bunlar n PKK ile olan iliflkileri iflte bu tür uygulamalard r. Bunlar PKK ye karfl savafl ortam nda ç kan faflist ve inkarc güçlerdir. Ergenekon soruflturmas bunlar gündeme getirmiyor. Asl nda Kürdistan a karfl ifllenen suçlar görmezden gelerek, Kürtlere karfl suç ifllemeyi meflrulaflt r - yor, normallefltiriyor. Tabii ki böyle bir yaklafl ma, soruflturmaya Kürt özgürlük hareketi de, Kürt halk da karfl ç kacakt r. Türkiye içindeki güç savafl na Kürt halk n n ve Özgürlük hareketinin ortak olmas düflünülemez. Kürtlere karfl ifllenen suçlar meflru ve normal hale getiren bir soruflturmaya Kürtler destek vermez. mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n kendine göre amac farkl d r. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde PKK yi tasfiye etmektir. Bunun için mral sistemini kurmufllard r. Bu mral sisteminden, tutuklananlarla bu tutuklanmaya onay veren mevcut genelkurmay ekibi birlikte sorumludur. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon dur, Atilla U ur dur. Önderlik üzerinde öngördükleri hesaplar gerçekleflmeyince, 2004 te 1 Haziran hamlesi önemli geliflmeler gösterince ve serhildanlar giderek yükselince, bu kesimler mral sisteminin baflar s z kald n görüp, Önderli i zehirleyerek sonuca ulaflmak istediler. Gerçek bu iken kalk p Önderli i ve PKK yi Ergenekon ile iliflkilendirmek ahlaks zl kt r. Türk devletinin flimdiye kadar PKK ye karfl yürüttü ü özel ve kirli savafl n bayra n ele almakt r. Erdo an-büyükan t uzlaflmas PKK nin tasfiyesine dayal geliflmifltir mral sistemini Ergenekoncular kurduklar gibi, Önderli in zehirlenmesinden de bunlar sorumludur. mral sistemini, d fl güçlerin bir parças olarak kurmufllard r. D fl güçlerin amac fakl d r, bunlar n amac farkl. Bunlar n amac, Kürt halk önderi üzerinde mral bask ve iflkence sistemini kurarak teslim almak, bu temelde de PKK yi tasfiye etmektir. Bu sistemin kurucusu Hurflit Tolon ve Atilla U ur dur Mevcut komuta kademesi ile Ergenekoncular, 2007 de Erdo an-büyükan t uzlaflmas temelinde PKK nin tasfiyesi konusunda ortak hareket etmifllerdir. Halk serhildanlar, Gabar, Oramar eylemleri ve Zap direnifli, bu uzlaflmay ve hedefi bofla ç kar nca, genelkurmay-akp uzlaflmas na karfl muhalefet geliflmifltir. Ergenekoncu denen grup ve bir k s m ulusalc lar bunun faturas n AKP ye ç karmak için kapatma davas açt rm flt r. AKP - nin kullan lmas n n içinde olmad ve ABD d fl nda baflka d fl desteklerin aranmas gerekti i biçiminde bir siyasal e ilim, ulusalc çevreler içinde geliflmifltir. Bu durum sadece Türkiye siyasetinde de il, ordu içinde de parçalanma ortaya ç karm flt r. Mevcut genelkurmay karargah, Avrasyac e ilimleri tehlikeli gördü ü gibi, AKP - nin PKK nin tasfiye edilmesinde kullan lmas n n gerekli oldu unu da düflünmektedir. Bu nedenle Ergenekon soruflturmas na izin verilmifltir. Dolay s yla bir demokratikleflme ad m ndan çok, iç ve d fl odaklar n içinde yer ald ve iktidar mücadelesi için yap - lan bir çekiflme ve çat flmad r. slamc lar n yalan haber üreterek PKK yi y pratmas n n önemli bir nedeni de, son bir y lda PKK nin ve Önderli imizin AKP ye karfl gelifltirdi i ideolojik mücadele ve do ru politik tutum ile onlar teflhir etmifl, Kürdistan da bitirmifl olmas d r. fiimdi bunun öfkesini yafl yorlar. Kürt halk kontrgerilladan

8 6 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ve Ergenekon dan çok zarar gördü ü için PKK yi bunlarla iliflkilendirerek, Kürt halk n n kafas nda kuflku yarat p Kürt halk n n AKP ye yak nlaflmas n ve AKP nin siyasal etkinli ini artt rmak istiyorlar. Bu, k sa vadeli bir politikad r. Ters tepecek ve bu kirli silah kullananlar vuracakt r. Kimin gerçekten Kürt sorununun çözümünden yana olmad, kimin devletin suçlar n örtmek istedi i k sa sürede anlafl lacakt r. Türk devleti PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir Genelkurmay-AKP uzlaflmas ile yürütülen bir hareketin demokratikleflme içermedi i aç kt r. Bu generallerin tutuklanmas ndan k sa bir süre önce aç a ç km flt r ki, genelkurmay karargah tamamen Kürt halk üzerinde bir özel savafl yürütmektedir. Baflta bas n olmak üzere bütün ekonomik, kültürel ve siyasal imkanlar kullanarak PKK yi tasfiye etmek, Kürt halk n n özgürlük mücadelesini bo mak istedi i aç a ç km flt r. Sadece PKK nin de il, DTP nin nas l kuflat laca, tasfiye edilece i, ezilece i de genelkurmay n planlar nda aç kça görülmüfltür. Böyle bir zihniyette olan bir gücün Kürt sorununu çözmek istedi ini ya da demokratikleflmek için eski suçlar aç a ç kard - n belirtemeyiz. Yine ayn dönemde AKP nin Kürdistan da asimilasyoncu politikalar uygulad ve bu konuda devletin bütün imkanlar n kulland aç a ç km flt r. AKP hükümetinin Kürt halk n n varl - n yok etmek için her türlü uygulamay pratiklefltirdi i anlafl lm flt r. Zaten Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmede iddial oldu u, bunu en iyi ben yapar m, benden baflka güç yoktur dedi i için Türkiye deki klasik inkar ve imha siyaseti izleyenler AKP - nin hükümet olmas na izin vermifltir. Yoksa Türkiye deki klasik inkarc ve imhac güçler, AKP yi çeflitli yollardan etkisizlefltirerek hükümet olmas n engelleyebilirdi. Bilindi i gibi, 22 Temmuz seçimlerinden önce Abdullah Gül ün cumhurbaflkan olmas n aç kça engellediler. Hukuki olmayan yollarla engellemediler. E er baflbakan Erdo an Dolmabahçe de Kürt özgürlük hareketini ezme konusunda her fleyi yapaca n ortaya koymasayd, ne seçimi kazan rd ne de Abdullah Gül cumhurbaflkan olurdu. Erdo an- lker Baflbu görüflmesi, asl nda geçen y lki tasfiye konseptinin ve ABD den al nan deste in yetersizli i karfl s nda, yeni bir tasfiye konseptinin planlamas için yap lm flt r. ABD - den daha fazla destek almak, AKP yi ve baz güçleri daha etkin kullanmak için yeni bir sald r konseptinin pratikleflti- ini görüyoruz. Genelkurmay karargah da Ergenekon denilen çevreyi feda ederek asl nda bu tasfiye konseptinin iç ve d fl ayaklar n oluflturmaya yönelmifltir. ABD nin bölge politikalar na tümden endekslenmeden, PKK yi tasfiye edemeyece ini düflünmektedir. Özellikle de ABD üzerinde bask yaparak, Güney Kürdistanl güçleri PKK - nin üzerine sürmeden Kürt özgürlük hareketini ezemeyece ini yaflayarak ö renmifltir. Bu nedenle AKP yi kullanarak, ABD yoluyla Güneyli güçleri üzerimize sald rtmaya çal flmaktad rlar. Nitekim bu yönlü baz geliflmeler de ortaya ç km flt r. Baflbakan Erdo- an n Irak a gidip stratejik anlaflma yapt m demesi bu gerçe i ortaya koyuyor. Türk devletinin, hükümetinin stratejik anlaflma yapt m dedi i fley, PKK karfl tl üzerinden bir anlaflmad r. Zaten Türk devleti, PKK karfl t olmayan hiçbir iliflkiyi stratejik görmemektedir. Nitekim ABD do rudan PKK ye sald rmad için, ABD-Türkiye iliflkisi stratejik de ildir de erlendirmeleri yap lm flt r. KDP ve YNK kaç fllar teflvik etmekte nkarc sömürgeciler, ABD nin bölge politikalar na kendilerini uyarlayarak, Güneyli güçlerin tasfiye plan nda kullan laca n düflünmektedir. Bu çerçevede aç k ve gizli görüflmeler artm fl bulunmaktad r. Nitekim son zamanlarda Güneyli güçlerin söylemlerinde olumsuzluklar görülmektedir. Sadece söylemlerinde de il, bas n-yay nda, toplumun içinde, kendi siyasi çevrelerinde, PKK bizim siyasi kazan mlar m z tehlikeye sokuyor, PKK - nin politikas yanl flt r, silah b rakmal d r biçiminde de erlendirmeler yapt n biliyoruz. Aç kça Türkiye - nin PKK ye teslim olun ça r s n n baflka bir biçiminin Güney Kürdistanl siyasal güçler taraf ndan yap ld n görüyoruz. KDP ve YNK son zamanlarda belirli kiflilerin kaç fl n teflvik etmekte, kaçanlara kucak açmaktad r. Kaçanlar PKK ye karfl kullanma planlar yapt anlafl lmaktad r. Tüm bunlar göstermektedir ki ABD, Güneyli güçler üzerinde bask yaparak Türkiye yi kendi bölge politikalar do rultusunda kullanmak istemektedir. Güneyli güçler do ru bir ulusal politika izlemiyor. Bu konuda istikrarl

9 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 7 ve tutarl de iller. Bazen net ve do ru fleyler söylerken, birden tam tersi fleyler söyleyebiliyorlar. Anlafl l yor ki zaman zaman böyle keskin, ulusal çizgideki söylemleri de bir politika gere idir. Daha fazla taviz koparmak için bu söylemlerde bulunmaktad rlar. Bu aç dan Güneyli güçlerin politik yaklafl mlar nda olumsuzluklar ve tehlikeler oldu u aç kt r. fiu aç kt r: Güneyli güçler üzerindeki bask, PKK nin üzerindeki bask n n yüzde biri bile de ildir. Hadi diyelim yüzde onudur. Üzerimizde bask var, kald - ram yoruz gibi de erlendirmeler yapt klar n biliyoruz. Bu, kesinlikle do ru bir de erlendirme de ildir. Sorun bu bask lara dayan p dayanamama de il, do ru bir politik çizgide olmakt r. Kürt halk na da güvenmiyorlar, dört parçadaki halk n bugün mücadeleyi çok önemli bir noktaya getirdi- ine de inanm yorlar. Kendi güçlerine de çok güvenleri yok. Bu güvensizlikleri, kendilerini d fl politikan n insaf - na b rakma yaklafl m ndan kaynaklan yor. Nitekim bu yanl fl ve zay f politikalar bölge devletleri ve ABD taraf ndan görüldü ü için, Kerkük sorununda oldu u gibi, Kürtlerin aleyhine olan politikalar ad m ad m pratiklefltirilmeye bafllanm flt r. Ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmemeli Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans n n yap lmas bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç s ndan acil bir durumdur. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan ve öz gücüne güvenmeyen güçler olur Kürtlerin pozisyonu zay f de il, güçlüdür. E er do ru ulusal, demokratik bir politika izlenir ve bölgede çok etkili bir güç olduklar n görürlerse, teslimiyetçi ve pasif bir politika izlemezler. fiu anda ortaya ç kan Kürt gücünü Ortado u da da, dünyada da herkes dikkate al r. Yeter ki ulusal birlik çizgisi d fl nda hareket edilmesin. Kürt gücünü, bölgeye müdahale etmifl ABD de, Avrupa da dikkate al r. Ama özgücüne güvenen bir yaklafl m içinde olmad klar ndan, neye dayanacaklar n, kime güven duyacaklar n bilememektedirler. Dört parçada halk n gücünü esas alma, buna güven duyma yerine, hep al fl lm fl bir politika gere i d fl deste i önemsediklerinden, üzerlerinde birazc k bask olunca, hemen PKK ye karfl olumsuz tutum tak nma e ilimi içine giriyorlar. Nitekim üzerlerine biraz politik bask geliflince, Kürdistan halk n n özgürlük mücadelesine karfl olumsuz bir pozisyona girmeye yatk n hale geliyorlar. Tabii ki bunun Kürt halk aç s ndan kabul edilmeyece i aç kt r. Biz, ulusal konferans çal flmas n n yap lmas ndan yanay z. Ulusal birlik konferans yap lmas, bugün bütün Kürtler ve Kürdistan parçalar aç - s ndan acil bir durumdur. Kürtler böyle bir siyasal süreçte ve tarihi dönemde konferans yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar? Böyle bir dönemde birlik olup, imkanlar n birlefltirip f rsatlar en iyi biçimde de erlendirmeyecekler de ne zaman de erlendirecekler? Bu sorular n cevab - n n do ru verilmesi gerekir. Kürtler için ulusal konferans bugün çok acil bir durumdur, bir ihtiyaçt r. Hiç kimse bundan kaçamaz. Kürtler kendi güçlerini birlefltirmekten kaç n rlarsa, bu siyasal ortamda, tarihi dönemeçte önemli f rsatlar kaç r rlar. Bunun sorumlusu da birlik politikas yerine, kendi dar ç - karlar için politika üreten ya da kendi dar ç karlar için d fl güçlere dayanan, güvenceyi d fl güçlerle kurdu u siyasal iliflkilerde gören, öz gücüne güvenmeyen ve dar yaklafl mlar içinde olan güçler olur. Bu aç dan KDP ve YNK nin mevcut durumda izledikleri politika çok sa l ks z ve ulusal düzeyde tehlikeler yaratacak niteliktedir. E er tüm Kürdistan parçalar ndaki Kürtlerin siyasi birli i konusunda hassas olunmaz ve bu birli in ortaya ç karaca imkanlar görmezden gelinirse, Türk devletinin y llard r u raflt, ama sonuç alamad Kürtler aras savafl bu defa sonuç alabilir. Bu aç dan Güneyli güçlerin tutumu inkarc sömürgeci güçlere cesaret vermekte, onlar n gerici direnifllerini sürdürmesini sa lamaktad r. Di er taraftan da bu tutumlar yla b rakal m bask lara karfl durmay ve hafifletmeyi, d fl bask lar cesaretlendiren bir politik durufl içinde olmaktad rlar. Güneyli güçler, Kürt halk n n ortaya ç kard güce inanmaz ve mevcut politik zay fl klar terk etmezse, Kürtler aras savafl isteyenler amaçlar na ulaflabilirler. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zemini önemli oranda zay flam flt r Zap direnifli ve Kürdistan da geliflen serhildanlar, tüm parçalardaki halk n ulusal birlik duygusunu gelifltirmifltir. Siyasal örgütler aras ndaki çat flman n zeminini önemli oranda zay flatm flt r. Gerçekten de Kürtler, Kürt halk, Kürt demokratlar, yurtseverler Kürtler aras nda bir çat flma istemiyor. Art k böyle bir ulusal irade ortaya ç km flt r. Ancak KDP ve YNK nin yanl fl politikalar, her an bu ulusal iradeye ters bir tutum içine girmelerine yol açabilir. Özellikle Türkiye nin istedi i bir çat flma durumu böylece ortaya ç kabilir. Bu aç dan tüm Kürtlerin, Kürt demokratlar n duyarl olmas gerekir. PKK tabii ki çat flma istemiyor, çat flmaktan kaç n yor, kaç nacakt r. Kürtler aras birlik kesinlikle bütün parçalarda özgürlü ü getirece i gibi, Kürtler aras ndaki çat flma da bütün parçalardaki özgürlük ve demokrasi imkanlar n eritecek ve Kürtleri 20. yüzy lda oldu u gibi, çok tehlikeli bir duruma düflürecektir. Bu aç dan do ru siyaset, do ru yurtseverlik, do ru politika, kesinlikle Kürtler aras çat flmadan kaç nmakt r. Kürt siyasi güçle-

10 8 SERXWEBÛN Temmuz 2008 ri, kim dayat rsa dayats n, biz her fleyi yapar z, ama bunu yapmay z diyen bir duruflun sahibi olmal d r. Böyle bir yaklafl m, bütün Kürtlerin tarihi ulusal politikalar olmak durumundad r. Bu politikaya uygun davranmayanlar teflhir edilmelidir. Bu aç dan KDP nin ve YNK nin olumsuz söylemlerine tav r al nmal, Kürtler aras bir çat flmaya do ru gitmelerinin önü kesilmelidir. Bölge halklar ile demokrasi hareketi bafllat lmal d r Kürt özgürlük hareketi tabii ki bir taraftan Kürtler aras çat flmay önleme politikas izleyip, bunu çok önemli, stratejik de erde bir politika olarak görürken, di er taraftan Türkiye de demokrasi güçlerini bir araya getiren bir çat partisi ya bir demokrasi hareketini çok önemli görmektedir. Bugünkü aflamada Kürt sorununun demokratik çözümünü gerçeklefltirecek stratejik iki yaklafl m vard r. Birincisi, Kürtler aras birlik ve bu birlikle düflman n cesaretlendirilememesi. kincisi ise baflta Türkiye olmak üzere, bölge halklar ile bir demokrasi hareketi bafllatmakt r. Bu aç dan Türkiye deki çat partisi çal flmalar stratejik de erde önemlidir. Çat partisini sadece politik gücü artt rma partisi olarak görmek yanl flt r. Bu, ideolojik bir durufltur. D fl güçlere ve milliyetçi anlay fla dayal bir siyasal çözüm de il, halklar aras kardeflli e ve birli e dayanan bir çözümü stratejik olarak ele alan bir yaklafl m olarak görülmelidir. Böyle bir demokrasi hareketini gelifltirmek, her türlü diplomasiden ve d fl iliflkiden daha üstün de erde sonuçlar ortaya ç kar r. Demokratik güçlerin birli ini esas almayan bir çözüm, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan kendisini politikas z b - rakma anlam na gelir. Bu politikan n sahipleri de, d fl güçlere dayanan milliyetçilerdir. Dolay s yla demokrasi hareketini gelifltirmek ve buna dayal bir çözüm aramak, Kürt özgürlük hareketi aç s ndan stratejik bir yaklafl md r. Bugün Türkiye de, AKP hükümetinin demokratlar ya da liberalleri tatmin edecek bir yaklafl m ya da politikas yoktur. AKP hala demokrasi söylemlerini sürdürebiliyor ve bu konuda belirli düzeyde etkili olmaya devam ediyorsa bunun nedeni, Türkiye de ciddi bir muhalefetin ve demokratik hareketin olmamas d r. Bu alanda bir boflluk oldu u için demokrasi demagojisi yaparak toplumu ve kitleleri aldatmaktad r. Demokrasi güçlerinin olmad yerde AKP neredeyse demokrat görünmektedir. Ama bir çat etraf nda toplanm fl bir demokrasi hareketi oluflturulursa, kesinlikle AKP nin de yüzü aç a ç kar, CHP de tümden etkisizleflir ve böyle bir hareket Türkiye de yüzde otuzlara yak n oy al r. Türkiye de güçlü bir demokrasi istemi vard r. Kürt sorununun çözümü de birçok çevre taraf ndan istenmektedir. Çünkü Kürt sorununun çözümsüzlü ü, Türkiye de her konuda sorunlar ortaya ç karmakta ve krizler yaflatmaktad r. Bugün herkesin dillendirdi i gibi, ekonomik sorunlar da a rlaflm flt r. Önderli in belirtti i gibi, bar fl, demokrasi ve anti tekel ilkeleri etraf nda bir demokratik birlik hareketi, çat partisi Türkiye nin sorunlar - na çözüm olabilir. Bir çat alt nda toplanm fl demokrasi hareketi, stratejik de erde bir ad md r. Sadece güç biriktirme ya da bir hedef için güçleri birlefltirme olarak anlamaktan öte bir de- eri vard r. Tabii ki hedefe ulaflmada güçleri birlefltirme önemlidir. Ancak Önderli imizin ve hareketimizin yaklafl m nda, Türkiye demokrasi güçleri ile ortak bir hareket oluflturmak, ideolojik ve stratejik de erde bir kapsama sahiptir. Sorunlar d fl güçlere dayanarak çözme de il, halklar n kardeflli- i içinde, Türkiye s n rlar içinde çözme politikas n n siyasetini ve yap lanma gerçe ini ifade etmektedir. E er Kürt sorunu d fl güçlere dayan larak ve milliyetçi bir yaklafl mla çözülmek istenmiyorsa, böyle bir çat hareketini oluflturmak bir zorunluluktur. Kürt sorunu, d fl güçlerin müdahalesine gerek b rak lmadan Türkiye s n rlar içinde çözülmek isteniyorsa, tüm Türkiyeli yurtsever ve demokratlar n böyle bir çat alt nda birleflmesi gerekir. Demokratl k da budur, ulusalc l k da budur, liberallik de budur ya da böyle bir duruflu gerektirir. Türkiye floven milliyetçi yaklafl mlarla hiçbir yere varamaz E er sorunlar d fl güçlere dayanmadan çözme anlay fl na ulusalc l k diyorlarsa, çat partisi tam da bu güçlerin toplanmas gereken yerdir. Yok, ulusalc l k Kürtleri ve bütün topluluklar inkar eden, Türkiye de sadece Türk vard r, Kürdistan da Türkleflecektir, bütün herkes de Türkleflecektir deniliyorsa, bu kesinlikle faflizmin ulusalc l d r. fioven milliyetçili in ulusalc l d r. Bununla da Türkiye - nin hiçbir fley kazanmayaca aç kt r. Bu bak mdan bu tür ulusal yaklafl mlarla Türkiye de hiçbir yere gidilemez. Bir çat alt nda demokratik güçlerin toplanmas çal flmas na kat lmazlarsa, demokrasinin ve özgürlü ün de-

11 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 9 magojisini yapanlar da bugüne kadar oldu u gibi Türkiye halklar na hiçbir fley veremezler. Bu aç dan sol demokratik güçlerin bir araya gelmesini, sol demokrat bir seçene in ortaya ç kmas n hiç kimse bir taktik yaklafl m olarak görmemelidir. Gerçekten de Türkiye nin sorunlar bar fl ve demokrasi içinde, kimsenin kar flmad bir biçimde çözülmek isteniyorsa, böyle düflünen herkes bu çat partisi içinde yer alabilir. E er bu yap l rsa, AKP de zay flar, CHP de zay f konuma düfler. Kürt sorununun demokratik temelde çözüldü ü bir yerde MHP de zaten ifllevini kaybeder. Çünkü MHP, Kürt sorununun çözümsüzlü ü ve milliyetçi flovenizm zemini üzerinden oy topluyor. Savafl n getirdi i s k nt lar tahrik ederek ve sömürerek oy topluyor. Kürt sorunu demokratik temelde çözüldü ünde, Kürtleri ve di er halklar inkar eden milliyetçi ulusalc CHP de, faflist MHP de, demokrasinin demagojisini yaparak toplumlar aldatan AKP de asl nda tarih sahnesinden silinecektir. Kürt sorununun çözüme kavufltu- u yeni siyasal ortamda yeni partiler, yeni siyasi hareketler ortaya ç kacakt r. Asl nda mevcut siyasi partiler eski Türkiye nin siyasal partileridir. Buna AKP de dahildir. Yeni ve demokratik Türkiye nin ortaya ç kmas yla birlikte Türkiye siyasal yaklafl m köklü de iflikli e u rayacakt r. Kürt sorununun demokratik temelde çözüm yaklafl m ortaya ç karsa ya da böyle bir sol demokratik hareket ortaya ç - karsa, Türkiye de farkl yeni siyasal aktörler de yaflam imkan bulur. Sol Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa itibar artar DTP nin kongresinde çat partisi konusunda ald kararlar yerindedir. E er içi do ru doldurulursa, bu kongreden bafllayarak sol demokrasi hareketinin somutlaflma süreci bafllayabilir. Kald ki böyle bir sol demokratik hareket içinde herkes kendi kimli iyle yer al r. Ortak bir demokrasi program nda birleflilsin deniliyor. Türkiye nin flu anda ihtiyac da, ortak bir demokratik program etraf nda Türkiye nin demokratikleflmesidir. Türkiye nin demokratikleflmesi gerçeklefltikten sonra, herkes kendi farkl program n da ortaya koyabilir. Ama flu anda demokrasi güçleri farkl bir program ortaya koyacak demokratik zemine sahip de il. Mevcut durumda dayand klar toplumsall k itibariyle marjinaller, etkisizler. Sol demokratlar e er Türkiye nin demokratikleflmesinde rol oynarsa, toplumsal, siyasal itibarlar artar. Bu itibarlar n do ru siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel programlar yla tamamlarlarsa, daha etkili bir siyasal güç haline gelebilirler. Hiçbir olumlu rol oynamadan, sadece kuru do rular söyleyerek hiç kimse Türkiye toplumunda siyasal, sosyal, kültürel etkinlik sa layamaz. Bu aç dan çat partisi konusunda Kürt demokratik güçlerinin de, Türkiyeli sol demokratik güçlerin de sorumlu davranmas gerekir. Türkiye de demokrasi güçleri ile birlik olunmal d r En fazla da Kürt demokratik hareketinin sorumlu davranmas gerekir. Sorun sadece Kürdistan da oylar yüzde beflten yüzde alt ya ç karmak de ildir. Türkiye de Kürt sorununu çözmek esas olarak Türkiye deki demokrasi güçleri ile birlik olundu unda imkan dahiline girer. E er Kürt sorununu zorla, fliddetle çözmeyece iz diyorsak, e er Kürt sorunu yüzde beflten yüzde yediye ç kararak çözülmez diyorsak, o zaman Türkiye deki demokrasi hareketini daha fazla gerçeklefltirmek gerekir. Böylece savafla ya da sadece Kürtlerin gücüne dayanarak ya da d fl güçlere fazla rol vererek çözüm arama yaklafl mlar bir tarafa b rak lm fl olur. Sorunun çözümü,: Kürt halk n n kendisini her yerde en güçlü biçimde örgütledi i ve Türkiye demokrasi güçleri ile birleflerek Türkiye siyasetine müdahale etti i anda bafllar. Tabii ki Kürt özgürlük hareketinin yürüttü ü meflru savunma da önemlidir. Kürdistan da Kürt demokratik hareketinin oylar n yükseltmesi önemlidir. Ancak bunlar n Türkiye yi demokratiklefltirecek bir de er ifade etmesi için, Türkiye de sol demokrat güçlerle birleflmeyi de stratejik önemde bir çal flma olarak de erlendirmek, bunun baflar laca na inanmak ve bu konuda gayret göstermek gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Erdo an-baflbu görüflmesi sonras geliflen soruflturmalar ve yeni siyasal konsept, kesinlikle Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme üzerine kurulmufltur. Bu aç - dan önümüzdeki süreçte bir çözüm görünmemektedir. Daha çok savafl n fliddetlenece i bir döneme girmekteyiz. Sadece silahl alanda de il, siyasi ve psikolojik alanda da Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için her türlü imkan n kullan laca flimdiden anlafl lmaktad r. Bu gerçeklik, bütün Kürt özgürlük hareketine, bütün kurumlar m za, kadrolar m za, çal flanlar m za, birinci Êdî Bese hamlesinde ortaya ç kan zemini do ru de erlendirip, bunu güçlü bir örgütsel hamleye dönüfltürerek, bu örgütsel ayak temelinde eylemleri ve siyasal mücadeleyi gelifltirerek ikinci Êdî Bese hamlesini de baflar yla sonuçland rmam z gerekli k lmaktad r. Êdî Bese hamlesiyle Önderli in özgürlü ü temelinde Kürt halk n n, Kürdistan n özerkli ini gerçeklefltirmek için her türlü çabay göstermemiz gerekmektedir. Zaten tasfiye hareketinin gelifltirilece i, Önderli imizin üzerindeki uygulamalardan da aç kça görülmektedir. Önderlik art k bir irade görülmüyor, sen s radan bir insans n deniliyor. Yani Kürt sorununda bir çözüm yaklafl m yerine, Kürt sorunun çözümünün merkezinde yer alan ve en makul yaklafl m ortaya koyan Önderli imize karfl sergilenen tutumda oldu u gibi, yaklafl mlar siyasal çözümü ve demokrasiyi de il de, her türlü bask ve zulmü gelifltirerek Kürt özgürlük hareketine karfl bir tasfiye hareketinin bafllat ld n ortaya koymaktad r. Dolay s yla tüm güçlerimiz de buna göre mücadelesini yükseltip bu sald r y bofla ç kartarak, Önderli imizin özgürlü ü ve bu temelde Kürt halk n n özgürlü ünü gerçeklefltirme hamlesini yükseltip baflar ile sonuçland rmal d r.

12 10 SERXWEBÛN Temmuz 2008 PKK M L TANLI I 14 TEMMUZ RUHUNA BA LI KALMAKLA GERÇEKLEfi R 14 Temmuz direniflçili ini anlamadan partileflmek; Hayri yi anlamadan iyi bir siyasetçi ve halk yöneticisi olmak mümkün de ildir. Kemal i anlamadan iyi komutan iyi savaflç olmak, Akif i anlamadan halk na, önderli ine, partisine, yoldafllar na sonsuz güven duyan, inanç duyan, yoldafll k duygusunu her türlü de erin üstünde tutan kadro duruflunu göstermek mümkün de ildir. Ali Çiçek i anlamadan halk n ac s n, öfkesini yüre inde tafl yan genç olmak, Ali Çiçek i anlamadan halk n özgürlük mücadelesinin yükünü ben kald raca m, halk n çekti i ac lara ben son verece im, düflman n Kürt halk üzerindeki zulmünü ben duruflumla püskürtece im diyen genç olunamaz 1982 y l nda Diyarbak r zindan nda bafllat lan ölüm orucu eylemi üzerinden 26 y l geçti. Kemal Pir ve Hayri Durmufl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve 4 PKK önder kadrosunun flehit düfltü ü bu ölüm orucu eylemi yaln z PKK ve Kürt özgürlük hareketi aç s ndan de il, Kürt halk n n halk olma ve özgürlük mücadelesi yürütme tarihinin de çok önemli bir parças d r. 14 Temmuz direniflini anlamadan, bunun yaratt sonuçlar görmeden Kürt özgürlük hareketini tan mlamak ve bugün ortaya ç kan Kürt halk gerçekli ini anlamak mümkün de ildir. Bu yönüyle 14 Temmuz direniflinin Kürt özgürlük hareketine ve Kürt toplumuna kazand rd özellikleri ve üzerinde yaratt etkileri çok kapsaml irdelemek gerekmektedir. 14 Temmuz eylemini, yaratt sonuçlar itibariyle Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinin en büyük eylemlerinden bir olarak tan mlamak yanl fl olmaz. Bu aç dan sadece PKK lilerin, özgürlük mücadelesini verenlerin de- il, tüm Kürt halk n n, gençlerinin, kad nlar n n bu ölün orucunun neden bafllat ld n ve hangi sonuçlar yaratt n bilmesi gerekmektedir. Kürdistan tarihinde sömürgeci güçlere, bu güçlerin Kürt halk üzerindeki bask lar na karfl çeflitli zamanlarda isyanlar gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n tümüne yak n toplumun en örgütlü tabakalar olan Kürt egemen s n flar n n öncülü ünde gerçekleflmifltir. Bu isyanlar n ço u da sömürgeci güçler taraf ndan k sa süreden bast r lm flt r. Kürt halk n n özgürlük umutlar, kendi kimli iyle, kültürüyle, de erleriyle yaflama, bu temelde ekonomik, sosyal yaflam n gelifltirme umutlar her isyan sonras nda biraz daha k r larak, gelece e umutsuz bakmas yla sonuçlanm flt. Özellikle 20. yüzy l n ilk yar s nda Türk devleti Kürt isyanlar n ac mas zca bast rm fl, 20. yüzy l n ikinci yar s nda da uygulad özel savaflla Kürtlerin asimile edilerek tümden ortadan kald r lmas n hedeflemifltir. Daha sonra özellikle Türkiye devleti s n rlar içinde kalan Kürt halk üzerinde bir pasifikasyon yarat lm flt r. Öz gücüne dayanmayan hareketler baflkalar n n ç karlar na kurban edilir nkarc sömürgecili in özel savafl politikalar yla asimilasyonu geniflli ine ve derinli ine boyutland rd 1960 lar n ve 1970 lerin bafl na geldi- inde, Türk devleti Kürt halk n bir daha isyan edemeyecek duruma getirdi ine kendisini inand rm flt li ve 1960 l y llarda dünyan n her köflesinde ulusal kurtulufl hareketleri geliflirken, ezilen, sömürülen, inkar edilen topluluklar aya a kalkarken, Kürt halk n n Kürdistan da özgürlü ünü ve demokrasisini gerçeklefltirecek bir mücadele yürütemedi i görülmektedir. Belki Güney Kürdistan da KDP öncülü ünde bir hareket yürütülmüfltür, ancak bu hareketin öncülü ünün ideolojik-politik darl, öz gücüne güvenmemesi, öz iradeye sahip bir hareket olmamas ve buna dayanmamas, Kürtlerin 1970 lerin bafl nda egemen güçlerin uluslararas ve bölgesel ç - karlar na kurban edilmesini beraberinde getirmifltir. KDP hareketinin 1970 lerin bafl nda tasfiyeyle yüz yüze kalmas ve içine düflürüldü ü durum, Ortado u da öz güce, öz iradeye dayanmayan hareketlerin, uluslararas ve bölgesel siyasal konjonktür de iflti inde ne duruma düfltüklerinin iyi bir örne idir lar n sonu ve 1970 lerin bafl nda Türkiye de gençlik hareketi çok radikal bir konumda seyrederken, Kürt toplumsal yap s içinde ç kan ve daha çok Kürt egemen s n flar n n çocuklar ndan oluflan DDKD örgütlenmesinin ya da onlar n izinde gidenlerin çok örgütsüz ve çok pasif bir konumda kalmalar tüm dünyada ezilen uluslar n aya a kalkt dikkate al nd nda Kürt toplumunun sömürgeci güçler taraf ndan getirildi i durumu da ifade etmektedir. Tabii Güney- de savaflan KDP nin Türk devletiyle olan iliflkileri de bunda olumsuz rol oynam flt r. KDP hareketi, Türk devletiyle iliflkileri nedeniyle Kuzey Kürdistan da ulusal demokratik bir hareketi teflvik etmedi i gibi, Kuzey Kürdistan -

13 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 11 da ulusal demokratik haklar n elde etmek için örgütlenmeye yönelen baflta gençler olmak üzere çevrelere de radikalleflmemeleri için telkinde bulunmufltur. Bu süreçte, Kürt toplumsal yap s içinde bir yandan Kürt egemen s n flar n eliyle Kürt gençli i üzerinde böylesi bir olumsuz etki yarat lmak istenirken, di er yandan sosyalizm ideolojisinden etkilenen, onun etkisiyle demokratik ulusal ç karlar temelinde özgürlük ve demokrasi mücadelesinin verilmesi gerekti i bilinci ve kararl l yla hareket eden Kürt gençlerinin de giderek kendisini örgütlemesi gerçekli i vard r. Apocu hareket ç k fl ndan itibaren sadece halka dayanm flt r 12 Mart 1971 muht ras sonras gelifltirilen s k yönetim döneminde, Türkiye devrimci hareketi üzerine bir yönelim gelifltirildi. Bu yönelim sürecinde, 1972 de Mahir Çayan ve on arkadafl n n Tokat n Niksar ilçesinin K z ldere köyünde katledilmesi sonras, bu katliam protesto etmek için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Kürt halk Önderi öncülü ünde bir boykot eylemi gerçeklefltirilmiflti. Kürt halk Önderi gerçeklefltirilen boykot sonras nda tutuklanm fl ve Deniz Gezmifllerin de idama götürüldü ü Ankara s k yönetim cezaevinde 7 ay kadar tutuklu kalm flt r. Cezaevinden ç kt ktan sonra Türkiye devrimci hareketlerinin önderlerine ba l l k gere i, onlar n mücadelesini sürdürme istemiyle ilk baflta Türkiye deki devrimci demokratik güçlerle ortak bir mücadele ve hareket gelifltirme e ilimi göstermifltir. Fakat Türkiye deki sol güçlerin Kürt halk na ve devrimcilerine kontrolünde olmas gereken bir olgu olarak bakmas ; Kürtlerin örgütüyle, özgünlü üyle bir irade kazanmas n ön görmemeleri ve bu konuda ipotekçi bir yaklafl m içinde olmalar ndan dolay, Kürt halk önderinin iki halk n mücadele birli ini sa layacak bir örgütlenme yaratma amac gerçekleflememifltir. Daha sonraki süreçte Kürt halk önderi, Kürt halk n n acil özgürlük sorunlar ndan, ulusal demokratik haklar n elde etme sorunlar n n varl ortam nda ayr bir örgütlenmeye gidilmesi gerekti i ve bunun bir ihtiyaç oldu undan hareketle, yeni bir grupla Kürt özgürlük hareketinin çekirde i olacak, ad na Apocular denilecek bir ideolojik ve siyasi olufluma gitmifltir. Apocu grubun en temel özelli i; tarihte Kürt halk n n ilk defa örgütlü hale getirilmesi, halk güçlerinin ilk defa bir irade olmas n ifade etmesidir. Umut zaferden daha de erlidir Kürdistan da daha önceden oluflan tüm siyasal hareketlerde Kürt egemen s n flar n n damgas vard r. Apocu hareket ise daha ilk ç kt günden itibaren yoksul Kürt çocuklar n n ve Kürt halk n n iradesini, örgütlenmesini ifade etmektedir. Bu aç dan Kürt tarihinde ilktir. Halka dayanma özelli iyle de bu grup, tamamen öz gücüne güvenen, öz gücüne güvenerek irade olmay hedefleyen, mücadeleyi de bu temelde yürütmeyi önüne koyan bir hareket olmufltur. Öz güce güvenen, öz irade ortaya ç karan, karfl daki düflman ne kadar güçlü olursa olsun baflar l olaca- na inanan, bu inanc gençli e ve tüm topluma yaymaya yönelen bir hareket olarak ortaya ç km flt r. Bu yönüyle de Apocu hareket di er Kürt örgütlerinden farkl olarak, baflta Kürt gençli i olmak üzere Kürt halk içinde k sa sürede önemli bir taraftar kitlesi bulmufltur. Gençlik ve Kürt halk, Apocu grup flahs nda gelece e umutla bakmaya bafllam fl, özgür olabilece i konusunda inanc yükselmifltir. Öz güveni olmayan, öz gücüne inanmayan ne yapsak da bofltur diyen Kürt halk ve gençli i, Apocu hareketin ideolojik mücadelesiyle ad m ad m bu negatif duygulardan kurtulup gelecek için umutlu olmaya bafllam flt r. Bu yüzdendir ki Kürt halk önderinin umut zaferden daha de erlidir sözü en fazla da Kürt halk ve gençli i taraf ndan derinden bir anlamland rmay yaflam flt r. Bu sözün özünde, bir halk n kazanacak iradeye, inanca getirilmesi, onda öz güvenin yarat lmas, özgürlü ü isteyen bir halk gerçekli ine ulaflt r lmas gerçekli i vard r. Böyle bir halk gerçekli i ve duygu ortaya ç kar ld ktan sonra, gerisi örgütlenme, taktik ve mücadele iflidir. Böyle bir halk gerçekli i yarat lmadan istedi iniz kadar örgüt, taktik, mücadele deyin, do ru fleyler söyleyin, bir fley ifade etmez. Bu aç dan Apocu hareket Kürt halk nda en baflta mücadele azmini yaratmak ve iradesini ortaya ç karmak istemifltir. Koflullar ne olursa olsun, bask ve zulüm ne kadar büyük olursa olsun bir halk isterse özgürlü ünü kazanabilir inanc n vermifltir. Bu nedenle Apocu grup her sözünde, her cümlesinde, her konuflmas nda öz güç kavram n sürekli vurgulam fl; Kürt halk na ve gençli ine kendine güvenmeyi ve mücadele edildi i takdirde yenemeyece i bir gücün olmad - n ö retmifltir. Bu konuda da daha ilk günden baflar l olmufltur.

14 12 Apocular n örgütlendi i yerde sömürgeci sistemin etkisi k r l yordu nkarc sömürgeci güçler, Apocu grubun ve PKK nin giderek tüm Kürdistan da halka böyle bir umut verdi ini, Kürt halk n n duygu ve düflüncesini de ifltirdi ini görmüfltür. O güne kadar Kürtler üzerinde egemen olan a alar n, beylerin, tarikat fleyhlerinin PKK nin mücadelesiyle Kürt halk üzerindeki etkinliklerini, a rl klar n yitirdi ini fark etmiflti. Bu, Türk devletini tedirgin etmiflti. Çünkü inkarc sömürgeci güçler Kürdistan üzerindeki egemenliklerini sadece askeri iflgal, ideolojik ve siyasi hakimiyetle de il, en az bunun kadar Kürt egemenleri üzerinden de Kürt halk üzerinde hahakimiyet kuruyorlard. Befl-on Kürt egemeninin kontrol alt na al nmas n n üzerinden tüm Kürtleri kontrol alt na almak, onlar n farkl yöne hareket etmesini engellemek mümkündü. Egemen sömürgeci güçler taraf ndan Kürt halk n n özgürlük mücadelesini, onun hareket etmesini önlemenin en ucuz ve en rahat yolu hep böyle görülmüfltür. PKK nin ortaya ç kmas yla birlikte, inkarc sömürgeci güçlerin elindeki bu en gerekli araç ifllemez hale gelmifltir. Öte yandan, Türk devletinin askeri ya da polis otoritesinin Apocular n örgütlendi i, güçlendi i yerde etkisiz hale geldi i k sa sürede görülmüfltür. nkarc sömürgeci güçler ideolojik etkinin k r ld, siyasi etkinin zay flat ld ortamda, askeri hakimiyetin de çok fazla bir anlam ifade etmedi ini, ç plak bir zor haline gelerek istenilen rolü oynayamad n ve etkisinin giderek k r ld n görmüfllerdir. PKK nin ideolojik mücadelesi ve örgütlenmesiyle birlikte, Kürt gençli inin Türk devletine karfl mücadele istemi ve azmi ortaya ç km flt r. Bu mücadele, Kürt halk n n ba ms zl n, özgürlü ünü kazanma düflüncesini Kürdistan da giderek yayg nlaflt rm flt r. Bu durum, Türk devletinin on y llard r askeri iflgal temelinde yürüttü ü ideolojik ve siyasi sömürgecili in, bunun flehirlerden köylere kadar yay lan kurumlaflmas n n çat rdamas, hatta yer yer y k lmas n gündeme getirmifltir. Bu tehlikeyi gören inkarc sömürgeci güçler, özellikle Marafl ta gerçeklefltirilen provokasyon ve ard ndan tüm Kürdistan da yayg nlaflt r lan s - k yönetimle PKK öncülü ündeki Kürt özgürlük hareketini bo mak ve PKK yi tasfiye etmek istemifltir. 12 Eylül de Apoculara yemek verenlerden selam verenlere kadar herkes tutuklanm fl, iflkencelerden geçirilmifl, binlercesi de cezaevlerine doldurulmufltur. PKK lilerin yürüdü ü, ayak izlerinin oldu u her yer bu zulüm düzeninden pay n alm flt r. Öyle bir kök kaz ma hareketidir ki bu, en küçük bir kökün bile bir köyde, mahallede kalmamas için vahflice sald rm flt r 12 Eylül PKK ye karfl bir kök kaz ma hareketi bafllatm flt r SERXWEBÛN Temmuz 2008 Türkiye de 12 Eylül 1980 de gerçeklefltirilen faflist askeri darbenin uluslararas ve bölgesel nedenleri olmakla birlikte, Türkiye s n rlar içindeki en önemli nedeni, PKK öncülü ündeki Kürt özgürlük hareketinin geliflmesi ve önlenemez yükseliflidir. Tabii ki o dönemde Türkiye deki demokrasi güçlerinin, devrimci demokratik güçlerin, gençlerin, emekçilerin Türkiye deki rejime karfl yürüttü ü mücadelenin rejimi zorlad, Türk egemenlerini Türkiye yi art k yönetemez hale getirdi i bilinmektedir. Ancak bütün bu krizleri, s k nt lar zorlaflt ran, daha da karmafl k hale getiren Kürt özgürlük hareketidir. Bu nedenle 12 Eylül 1980 de gerçeklefltirilen faflist askeri darbeyle as l hedeflenenin, PKK nin Kürdistan da ekti i özgürlük tohumlar n n, mücadele azminin ve umudunun k r lmas, Kürdistan da yeniden bir pasifikasyon ortam n n yarat lmas oldu u aç kt r. Bu darbeyle birlikte Kürdistan boydan boya yeniden iflgal edilmifl, bir iflkence, bask ve zulüm düzeni kurularak, tüm Kürdistan kapal bir hapishaneye dönüfltürülmüfltür. Kürdistan da bask n n, zulmün ve iflkencenin yo unlaflt r ld flehirler, kasabalar, köyler ise Apocu grubun ortaya ç kt, örgütlendi i ve mücadele yürüttü ü yerler olmufltur. Apocu hareket, aya a kalkt, yeflerdi i, geliflti i yerden bo- ulmak istenmifltir. Bu aç dan PKK - nin mücadele etti i, iliflki kurdu u bütün flehirlerde, kasabalarda ve köylerde bir kök kaz ma hareketi bafllat lm flt r. Apoculara yemek verenlerden selam verenlere kadar herkes tutuklanm fl, iflkencelerden geçirilmifl, binlercesi de cezaevlerine doldurulmufltur. Öyle ki, PKK lilerin yürüdü ü, içinden geçti i, ayak izlerinin oldu u her yer bu zulüm düzeninden pay n alm flt r. Öyle bir kök kaz ma hareketidir ki bu, en küçük bir kökün bile herhangi bir köyde, mahallede kalmamas için vahflice sald rm flt r. 12 Eylül ün PKK ye karfl bir kök kaz ma hareketi bafllatt görülebilir. Belki di er Kürt hareketlerine karfl da yönelimler geliflmifltir. Ancak onlar n daha çok yöneticilerini tutuklamak, varsa örgütselliklerini da tmak biçiminde olmufltur. Onlar n örgütlendi i bölgeler ile PKK nin örgütlendi i bölgeler aras nda 12 Eylül rejiminin yapt uygulamalar araflt r l rsa, arada muazzam fark görülür. Apocular n çal flt, örgütlendi i, mücadele etti i yerde bulunan halka, kelimenin tam anlam yla kan kusturulmufltur. Neredeyse PKK ile iliflkilenmek, merhaba vermek en büyük ceza sebebi haline getirilmifltir. Bask ve iflkenceyle bin piflman ettirmek istemifltir. Halk n ve gençlerin böyle iddial, mücadeleden, özgürlüklerden söz eden, Türk devletinin inkarc sömürgeci politikas n zorlayan hareketlere, örgütlere kat l m n engellemek ve ürkütmek için böyle bir politika izlenmifltir. Türk devletinin di- er Kürt hareketleri ile PKK aras nda koydu u politik farkl l k, di er örgüt

15 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 13 üyelerinin gözalt na al nmas nda da, cezaevine getirilmesinde de görülmüfltür. Hatta di er Kürt örgütleri PKK li tutsaklara, siz niye böyle mücadele ediyorsunuz, siz de neden di erleri gibi olmuyorsunuz? gibi telkinlerde bulunmufllard r. Apocular ve onlar n taraftarlar, sempatizanlar üzerinde bask o kadar a r sürdürülmüfltür ki, bask lardan kurtulmak isteyen di er örgütün üyeleri ve sempatizanlar, biz Apocular gibi de iliz diyerek Türk devletinin zulmünden, bask s ndan kurtulmak istemifllerdir. Burada bu hareketleri elefltirmekten çok, Türk devletinin PKK ve Apocu hareket üzerinde ne kadar zalim bir politika uygulad n ; bu insanlar n da bu zulüm ve iflkenceden kurtulmak için böylesi bir yola baflvurdu unu belirtmek istiyoruz. Tüm dile getirilen hususlar birer tarihi gerçektir, buna flahit olan ve birebir yaflayan çok insan bulunmaktad r. 12 Eylül darbesi Kürtlük ad na ne varsa ortadan kald rmak istemifltir 12 Eylül darbesi, baflta Kürdistan da PKK nin öncülük etti i mücadeleyi bast rmay hedefledi i gibi, Kürtlük ad na ne varsa her fleyi ortadan kald rmak istemifltir. Bu aç dan Kürt halk nda özgürlük umudunu en fazla yükselten, gençli e ve topluma öz irade kazand rmak için büyük bir ideolojik mücadele veren, örgütlenme gerçeklefltiren ve bunun mücadelesini yürüten PKK nin, bir daha ortaya ç kmayacak biçimde tasfiyesi hedeflenmifltir. Diyarbak r zindan ndaki uygulamalar esas olarak bu amaçla yap lm flt r. A r isyan n n bast r lmas sonras hayali Kürdistan burada yatmaktad r diyen sömürgeci güçler, bu sefer PKK li tutsaklar flahs nda yeniden dirilen Kürt halk n n özgürlük umudunu Diyarbak r zindan - n n betonlar aras na gömmek istemifllerdir. Sömürgeci Türk devleti zindanda gerçeklefltirece i uygulamalar, tutsaklar üzerindeki politikalar ve elde etti i sonuçlarla, bütün isyanlarda oldu- u gibi bu mücadelenin bast r lmas sonras nda da Kürt halk nda pasifikasyonu derinlefltirmeyi hedeflemifltir. Bunun için de özgürlük tutsaklar n pasifikasyonun derinlefltirilmesine materyal ve zemin olacak biçimde ezmek, piflman ettirmek, davas ndan vazgeçirmek istemifltir. Bu temelde onlar kifliliksizlefltirip topluma, bak n en iddial olanlar n z bile ne hale geldi, bu mücadele bofltur, Türk devletine kafa tutanlar n sonu bu olur biçiminde bir mesaj vermeyi hedeflemifltir. Diyarbak r zindan ndaki uygulamalar n program da, hedefi de bu olmufltur. Bu aç dan d flar da oldu u gibi içeride de esas olarak PKK li tutsaklar hedeflenmifltir. PKK li tutsaklar üzerinde a r bask ve zulüm düzeni kurulmufltur. Bu amaçla Diyarbak r zindan nda her saniyesi iflkence olan bir atmosfer yarat lm flt r. B rakal m fiziki bask y, kötü uygulamay ; yarat - lan atmosfer, psikolojik ortam bile her türlü fiziki iflkenceden daha a r bir iflkenceyi içermekteydi. Diyarbak r zindan nda iflkenceler ve zulüm dönemi derken, fiziki iflkenceler kadar bu psikolojik havay, her salisesi ac, iflkence olan bu ortam anlamam z gerekir. Zaten Diyarbak r zindan nda uygulama yapanlar için esas olan öldürmek de- il, öldürmekten bin beter eder biçimde insanlar ruhsuz bir ceset haline getirmekti. Hatta bask lar o düzeye gelmiflti ki, insanlar bu ortamda kalmaktansa, ölmeyi tercih eder hale getirilmifl ve yaflama istemleri k r lm flt r. Zaten bask lar n amac da, bu insanlar için ölümü bir kurtulufl haline getirmektir. Bir yandan böylesi çekilmez, dayan lmaz bir iflkence ortam yarat l rken, öte yandan insanlar n bu durumdan kendilerini kurtarmak için ölümü seçenek olarak seçip bunu pratiklefltirmesinin önünü alacak her türlü yol ve yöntem de önceden düflünülmüfl ve pratikte uygulan r hale getirilmifltir. Bu nedenle insanlar n kendisini öldürebilece i, yaflam na son verece i bütün araçlar Diyarbak r zindan nda ortadan kald rm fllard. Çok ince makara ipliklerini bile ne olur ne olmaz diye keserek vermifllerdir. nsanlara trafl olmas için jilet vermifllerdir, ama tutsaklar n kendisinde kalmas na müsaade etmemifllerdir. Uygulamalar n içinde çok kapsaml bir ideolojik ve siyasi hedef vard r nsanlara bask yla, zulümle ihanet d fl nda baflka bir yolun olmad gösterilmek istenmifltir. Bunun için de her tür yol, yöntem, uygulama mubah görülmüfltür. Bu uygulamalar n içinde Diyarbak r zindan nda esas olan öldürmek de il, öldürmekten bin beter eder biçimde insanlar ruhsuz bir ceset haline getirmektir. Hatta bask lar o düzeye gelmifltir ki, insanlar bu ortamda kalmaktansa ölmeyi tercih eder hale getirilmifl ve yaflama istemleri k r lm flt r. Zaten bask lar n amac da, bu insanlar için ölümü bir kurtulufl haline getirmektir çok kapsaml bir ideolojik ve siyasi hedef vard r. Bunu sadece bir intikamla aç klamak yanl flt r. ntikam olsayd iflkence yapard, zulüm yapard, ac - s n ç kar rd. Ancak Diyarbak r da amaçlanan ve ulafl lmak istenen hedef farkl d r. 12 Eylül faflist darbesiyle birlikte PKK tutsaklar na yönelik bu uygulamalarda k sa süreli de il, Kürt halk ve Kürdistan tarihi aç s ndan gelece i belirleyecek bir ideolojik ve siyasi amaç güdülmüfltür. Amac n kapsam, derinli i ve uzun süreli olufluyla birlikte, yap lan uygulamalar da insan n havsalas n n almayaca bir düzeye ulaflm flt r. Amac, kapsam bu kadar genifl bir ideolojik, politik planlama ile hareket eden ve PKK yi tümden ortadan kald rmak üzere örgütlük oluflturan düflmana karfl, onun bu amaç ve

16 14 SERXWEBÛN Temmuz 2008 planlar n n gerçekleflmemesi için bir direnifl verilmesi gerekmekteydi. PKK li tutsaklar flahs nda Diyarbak r zindanlar nda, inkarc sömürgeci Türk devletine karfl ideolojik, siyasi ve örgütsel düzeyde tarihsel de erde olan, bu yönüyle de duruflu, iradesi, derinli i çok büyük olan bir direnifl gerçe i yaflanm flt r. Kürt halk n n gelece i karart lmak umutlar k r lmak istenmifltir Di er gruplar, 12 Eylül gelmifltir, bask vard r, bunlar 3-4 y l sonra çekip gider, bu nedenle direnmeye gerek yok demifl ve böyle bir yaklafl m içine girmifllerdir. Yani Türk devletinin bu ideolojik, siyasi ve örgütsel aç dan inkarc, sömürgeci, çok haince olan hedefini görmek yerine, geçici bir durum olarak de erlendirmifllerdir. PKK li tutsaklar ise daha bafltan itibaren 12 Eylül ün almak istedi i sonuçlarla sadece bugünü de il, Kürdistan halk - n n gelece ini karartmak, umutlar n k rmak istedi ini görmüfllerdir. Buna göre bir direnifl duruflu ve ruhu daha bafltan itibaren Diyarbak r zindanlar nda oluflmufltur. Yürütülen direnifl ve ortaya ç kan sonuçlar n bu kadar kapsaml ve etkisinin bu kadar büyük olaca n görmemifl olabilirler, ama 12 Eylül ün ne kadar haince ve tehlikeli bir hedefle uygulama içinde oldu unun derin bilincindedirler. Bu konuda da daha 12 Eylül faflizmi gelir gelmez zindanlarda bir devrimci durufl ortaya koymufllard r. Ancak Diyarbak r zindan ndaki ilk direnifl büyük bir bask ve zulümle k r lm flt r. Asl nda bu sonuç, Türk devletinin amac n n ideolojik, siyasi ve örgütsel derinli inin yeterince kavranmamas ndan kaynakl bir sonuç olarak de- erlendirilebilir. Daha ilk bafltan Türk devletinin bütün amac, hedefi iyi kavransayd ; direnifle, mücadeleye ve örgütlenmeye daha haz rl kl girilir, ona göre bir mevzilenme ve durufl gösterilebilirdi. Tabii ki daha bafltan 12 Eylül ün amac n n Kürt özgürlük hareketini bast rmak, tasfiye etmek oldu u; Apocu hareketin, PKK nin Kürdistan da ekti i özgürlük tohumlar n n kökünü kazmak oldu u tespit edilmifltir. Daha bafltan de erlendirme bu çerçevededir. Ancak 1981 in yaz ve k fl nda Diyarbak r zindan nda yap - lan uygulamalar Türk devletinin ne kadar tehlikeli bir amaç peflinde kofltu unu kan tlam flt r. Amaç sadece iflkence, bask, zulüm yapmak de ildir. Diyarbak r zindan nda kimli- inden, kültüründen, inanc ndan, mücadelesinden, örgütünden piflman olmufl bir insanlar toplulu u yaratarak, bunlar flahs nda Kürt halk n n özgürlük umudunu bitirmek, bunun yarataca pasifikasyon zeminine dayanarak Kürdistan daki inkarc, sömürgeci, asimilasyoncu politikas n tam baflar ya götürmektir. Mahkemelerde itirafç - lar n PKK ye, Kürt halk n n özgürlük mücadelesine, Kürtlü- e sald rmalar, böyle bir sürecin belgeleri ve zemini haline getirilmek istenmifltir. tirafç - lar n saatlerce mahkemelerde konuflturulmas, PKK yi ve Kürt halk n n özgürlük mücadelesini savunanlar n ise konuflturulmamas bu gerçe in en somut ifadedir. B çak kemi e dayanm flt Türk devletinin, Kürt özgürlük hareketini tutsaklar flahs nda tasfiye etme çabas ; mahkemelerde Kürt halk - n n özgürlük ve demokrasi hareketine ideolojik ve siyasi sald r yap lmas, buna karfl savunma yap lmas n n engellenmesi, bu engelleme giriflimlerinde tutsaklara uygulanan çok a r iflkenceler had safhaya ulaflm flt. Art k b çak kemi e dayanm flt. Bask lar n yo unlaflt r l p a rlaflt r lmas na dur demek ve inkarc sömürgeci politikalar n uygulamas n engellemek için direnifl gerçeklefltirmek bir zorunluluk haline gelmiflti. Bu temelde k fl nda yap lan tart flmalarda, mahkemelerin savunma aflamas - na geldi i süreçte direnifle geçmek ve böylelikle hem savunma hakk n almak, hem cezaevindeki koflullar düzeltmek; savunma hakk elde edilmese bile bu sald r lar bofla ç karmak, kabul edilemeyece ini ortaya koymak ve püskürtmek için direnifle geçmenin yaln z örgütsel de il, Kürt halk aç s ndan tarihsel bir görev oldu u karar na da var lm flt. Ancak birkaç ayda bitmesi beklenen mahkemeler uzad kça uzam fl, bir türlü sonuçland r lamam flt. Tutsaklar tümden bitirilip tüketilerek, Kürt halk n n özgürlük umudu ve mücadelesi aç s ndan en olumsuz sonuçlar n ortaya ç kar lmas amaçlanmaktayd. Mazlum Do an yoldafl n bu uygula-

17 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 15 malar karfl s nda, Art k tahammül edilemez. Direnifle geçilmelidir mesaj n içeren Newroz direnifliyle bu direniflin k v lc m çak lm flt r. Dörtler, Mazlum un yolundan giderek, bu zulmün kabul edilemeyece ini, bu zulme karfl direniflten baflka yolun kalmad n ortaya koymufllard r. Diyarbak r zindan nda PKK önderlerinin ald direnifl karar n n pratiklefltirilmesinin gecikmesi daha fazla zarara yol açacakt. Darbeciler eylem karar n n bildirilmesiyle telafla düfltüler Bu gerçeklik, mevcut koflullarda savunma aflamas n beklemeden direnifle geçilmesi gerekti i karar n ortaya ç karm flt r. Tabii ki 1982 in May s ve Haziran ay na gelindi inde, tutsaklar n öyle uzun uzad ya tart flacak, eylemi uzun vadeli planlayacak, direnifli örgütleyecek ve direnifl bildirisini haz rlayacak imkanlar yoktu. Birbiriyle çok s n rl haberleflme ve mahkemelerde çok s n rl söz söyleme d fl nda direniflin farkl örgütlendirilmesi ve yürütülmesi için tart flma imkanlar bulunmamaktayd. Urfa duruflmalar nda daha fazla arkadafl kat ld için hem avukatlar n hem de izleyicilerin Hilvan-Siverek davas na daha fazla ilgi gösterdi- i, burada yap lacak bir aç klaman n hem arkadafllar bilgilendirece i hem de kamuoyuna direnifli bildirmede olumlu etki yapaca düflünülerek, Urfa duruflmalar nda 14 Temmuz direnifli bafllat ld. 14 Temmuz direniflinin bafllat lmas da kolay olmam flt. Hayri arkadafl, birkaç duruflma üst üste büyük srarlar sonucu söz hakk alabilmifl ve böyle bir direnifli bafllatt n aç klayabilmifltir. Arkas ndan, baflta Kemal Pir olmak üzere 5 arkadafl daha Hayri arkadafl n ölüm orucunu bafllatma karar na kat lm fl, böylelikle 14 Temmuz direnifli 6 arkadafl n kat l m yla bafllat lm flt. Mahkeme heyeti ve Diyarbak r da zulüm düzeni kurmufl güçler, Hayri ve Kemal in kararl l n bildiklerinden, daha Hayri nin karar bildirmesiyle birlikte telafla düflmüfller ve ölüm orucunu engellemek için çaba harcam fllard. Ancak Hayri ve ölüm orucuna kat lan di er arkadafllar n kararl l, 14 Temmuz direniflinin bafllat lmas n ve sürmesini engelleme çabalar n bofla ç karm flt. 14 Temmuz direnifli, tutuklular n düflünmelerinin, nefes almalar n n bile zor oldu u bir koflulda bafllat lm flt r. Bu kadar a r bask ; tutsaklar ac dan, iflkenceden baflka bir fley düflünmesinler, sadece bunun duygusunu, kayg - s n yaflas nlar, bizim uygulamalar m za boyun e en bir topluluk haline gelsinler diye uygulanm flt r. 14 Temmuz direnifli, bu kadar zor koflullarda bafllayan, yürütülen bir direnifl olmufltur. Ölüm orucu bafllad ktan k sa bir süre sonra Hayri arkadafl, bütün tutsaklar ad na cezaevi idaresine bir dilekçe yazm fl; ölüm orucunun amac n, PKK li ve sosyalist olduklar ndan dolay bask ya maruz b rak lmamalar n ve savunma haklar n n verilmesi gerekti ini belirtmiflti. Dolay s yla Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halk n n özgürlük mücadelesine sald r lar karfl s nda, Kürt özgürlük hareketini ve Kürt halk n n ulusal varl n savunma temelinde 14 Temmuz direnifli kararl l kla bafllam fl ve kararl l kla sürmüfltür. Kemal ve Hayri ölümle sonuçlanaca n bilerek eyleme girdi 14 Temmuz ölüm orucu direniflini bafllatan Hayri Durmufl ve Kemal Pir yoldafllar, ideolojik ve politik derinlikleriyle, Türk devletinin politik amaçlar n derinli ine kavray fllar yla, kendilerinin flehit düflmeden direniflin sürdürülemeyece ini, baflar ya ulaflmayaca n daha bafltan görmüfl, bunun bilinciyle eylemi bafllatm fllard. Çünkü düflman n esas amac n n, Kemal ve Hayri gibi önderlikler flahs nda PKK nin zindandaki iradesini k rmak, bu temelde sadece zindanda de il, d flar da da Kürt özgürlük hareketini bitirmek oldu u bilinmektedir. Bu aç dan düflman n bu direniflin baflar s z kalmas halinde Kemal ve Hayri den direnifli b rakmalar n bekleme, sonuna kadar onlara teslim olmaktan baflka çareniz yok politikas n dayatma içinde olaca daha bafltan düflünülmüfltü. Kemal ve Hayri yoldafllar eyleme bafllad klar andan itibaren bu direniflin sonunda yaflamlar n yitireceklerini biliyorlard. Bu aç dan 14 Temmuz direnifl süreci bu yoldafllar için, PKK yi ve Kürt halk n en iyi temsil etmek oldu u gibi, direniflin anlam n ortaya koyan ve gelecek aç s ndan vasiyetlerini, önerilerini, duygular n içeren bir direnifl süreci olmufltur. U runda ölecek düzeyde bir yaflam yaratmak Kemal Pir flehadete gidece ini bildi- inden, Apocu hareket gerçekli ini, Önderlik felsefesini, PKK nin yaflam ve mücadele felsefesini ortaya koyan duruflunu ve de erlendirmelerini ölüm orucu içinde dile getirmifltir. Yaflam u runa ölecek kadar sevdi i için bu eyleme kat ld n vurgulam flt r. Bu eylemin u runda ölecek düzeyde bir yaflam yaratmak için yap lan bir eylem oldu unu vurgulam flt r. Bu aç - dan 14 Temmuz direnifli, PKK nin ve Kürt halk n n yeni yaflam ve mücadele felsefesini ortaya koyan tarihsel bir dönüm noktas olarak görülmelidir. Kemal Pir, bu mücadelenin ne kadar de erli oldu unu, Kürt halk n n özgürlük mücadelesi aç s ndan nas l sonuçlar yarataca n ve inkarc Türk sömürgecili inin sonunun ne olaca n ortaya koymak aç s ndan, bu Türk devletine bir kaz k çakt k, ç karabilirse ç kars n demifltir. Yani PKK nin ortaya ç k fl, Türk sömürgeci politika aç - s ndan ölümü ifade etmektedir. Art k bu politikaya öldürücü bir kaz k vurulmufltur ve Türk devletinin bu darbeden kurtulmas mümkün de ildir. Daha 1982 y l nda, gerillan n bu kadar geliflmedi i, PKK nin siyasal etkisinin bu kadar artmad, halk taban n n bu kadar boyutlanmad bir dönemde bile Kemal in bu sözleri söylemesi, O nun PKK nin yaflam ve mücadele felsefesi üzerine ne kadar derinleflti inin, PKK nin yaflam ve mücadele

18 16 SERXWEBÛN Temmuz 2008 felsefesine dayanan Kürt özgürlük hareketinin nas l sonuçlar yaratabilece- ini görmesinin ifadesi olmaktad r. Yine Kemal Pir yoldafl o günlerde direniflin geciktirilmesinin bir özelefltirisi olarak, bizim yaflam m z sürdürmemiz, bir et ve kemik olarak varl m z devam ettirmemiz çok önemli de ildir. Biz bu ifli yapsak da, yapmasak da arkadafllar bu mücadeleyi sürdürürler ve gerekeni yaparlar demifltir. Bir devrimci, özgürlü e muhtaç bir halk ve bunun bireyleri aç s ndan bireysel yaflam n devam ettirmenin, canl bir beden olarak ayakta olman n bir anlam olmad - n ; do ru, esas ve gerekli olan n halk n özgürlük ve demokrasi mücadelesini yürütmek oldu unu, bu nedenle de direniflin gecikmesinin kendileri aç s ndan bir özelefltiri oldu unu ifade eden bu sözleri söylemifltir. 14 Temmuz PKK yaflam felsefesi ve ruhunun pratikleflmifl ifadesidir Kemal Pir yoldafl n verdi i bu özelefltiriyi, hem Kürt özgürlük hareketinin hem de Kürt halk n n de erlendirmesi, yaflam ve mücadele felsefesi aç - s ndan büyük bir de er haline getirmesi gerekmektedir. Kemal Pir ve flehit düflen yoldafllar n flehadete yaklaflt kça coflkular, heyecanlar ve moralleri artm flt r. Halka, ve insanl a karfl görevlerini yerine getirmenin mutlulu uyla; Kürt gençlerinin, Kürt devrimcilerinin, Kürt halk na ve insanl a karfl sorumlu olanlar n yaflama nas l anlam vermesi gerekti- ini bu durufllar yla çarp c biçimde ortaya koymufllard r. Ayn flekilde Hayri Durmufl yoldafl Mezar ma borçlu yaz n demifltir. Kendisini halk na ve Kürt özgürlük hareketine borçlu görmüfltür. Yani yaflam n özgürlük mücadelesi için daha fazla anlamland rabilece ini, bu konuda eksiklik varsa buna karfl özelefltiri verdi ini ortaya koymufltur. Bu de erli yoldafllar m z en de erli varl klar olan yaflamlar n verirken bile hiç kimseyi kendilerine borçlu görmedikleri gibi, kendilerini bu özgürlük hareketine ve halka karfl borçlu görmüfllerdir. Bencil, bireyci ya da kapitalist sistemin duygusuyla yaflayan insanlar gibi hak arama içinde olma ya da flu kadar eziyet çektik, çile çektik biçiminde bir flikayet yerine, yaflam n her an n e er halk için, özgürlük için anlamland - ramam fllarsa, burada yapamad klar görevleri ve yerine getiremedikleri sorumluluklar kendileri için bir borç olarak görmüfl ve bunun özelefltirisini vermifllerdir. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren insanlar için yaflam da, mücadele de budur. Bu yoldafllar n u runa ölecekleri kadar sevdikleri yaflam da budur. Bunu gerçeklefltirecek olan militan duruflun nas l olmas gerekti i sorusuna verilecek cevap da yine bu durufltur. 14 Temmuz direnifli Kürt halk önderinin ve PKK nin yaratmak istedi i yeni yaflam ve mücadele felsefesinin, yeni ruhun pratikleflmifl ifadesidir. Bu nedenle Kürt halk önderi 14 Temmuz a PKK nin ruhu diyordu. Asl nda sadece PKK nin ruhu de il, Kürt halk - n n da ruhu olmufltur. 14 Temmuz ruhu PKK yi yo ururken, Kürt halk n da yo uran, duyguda, düflüncede, tutumda yeniden flekillendiren bir rol oynam flt r. En zor koflullarda mücadele edilebilece ini, zor koflullar n teslimiyet ya da umutsuzluk gerekçesi de il, mücadeleye daha fazla sar lma, mücadele etme, mücadelenin tarz n, üslubunu, yöntemini daha fazla gelifltirme, baflar n n tarz n yakalama gerekçesi olabilece ini, bu hareket daha ç kt ilk günden itibaren ortaya koymufltur. Ancak bu yaflam ve mücadele felsefesinin pratikleflti i, somutlaflt ve do rulu unu ispat etti i yer Diyarbak r zindan olmufltur. Özellikle de 14 Temmuz direniflçi durufl ve onun ç kard ruh hali olmufltur. 14 Temmuz Kürdistan devriminin tarz n yaratan bir direnifltir 14 Temmuz bir yönüyle de Kürdistan devriminin tarz n ortaya ç karan bir direnifl olarak tarihe geçmifltir. Bilindi i gibi Kürdistan, dünya dengelerinin kuruldu u Ortado u co rafyas n n merkezinde yer almaktad r. Hem uluslararas güçlerin, hem bölgesel güçlerin egemenlik kurma aray fllar n n sürekli yo unlaflt, bunun için her türlü bask y, zulmü yapma politikas içinde oldu u bir co rafya olmufltur. Böyle bir co rafyada nefes almak bile büyük bir mücadele gerektirir. Kürdistan da özgürlük ve demokrasiyi kazanmak ise zor koflullar mücadele gerekçesi, baflarman n zemini yapan, imkanlar de- il de, zorluklar arayan bir mücadele felsefesi ve tarz yla olabilir. Diyarbak r zindanlar bir yönüyle Kürdistan n maketi gibidir. Kürdistan da nas l ki yaflamak ve mücadele etmek zor ise Diyarbak r zindan da öyledir. Diyarbak r zindan gibi en zor koflullarda mücadele etmek, düflman geriletmek, de erleri korumak mümkün oluyorsa, imkanlar n daha fazla oldu u bir zeminde hayli hayli mücadele edilebilir, baflar labilir anlay fl n vermesi aç s ndan da 14 Temmuz direniflinin hem Kürt özgürlük hareketi aç s ndan hem de Kürdistan halk tarihi aç - s ndan önemi çok çok büyüktür. Kürdistan zor koflullar n co rafyas d r. Burada özgürlük ancak zor koflullara katlan l rsa kazan labilir. Ancak zor koflullar n devrimci tarz, mücadele tarz pratiklefltirilirse, demokrasi ve özgürlü ü kazanmak mümkün olur. Bu yönüyle 14 Temmuz direniflini, hem Kürdistan dev-

19 Temmuz 2008 SERXWEBÛN 17 riminin tarz n n ortaya ç kt bir direnifl olarak alg lamak hem de Kürdistan devrimi nin tarz n n Diyarbak r zindan nda denendi i bir direnifl olarak de- erlendirmek gerekmektedir. Yeni bir yaflam mücadele felsefesi ve kültür kazan lm flt r 14 Temmuz ile birlikte tutsaklarda yaflanan duygu kabarmas n n art k kontrol edilemez hale gelmesi, y ld rma politikalar n n baflar s z kalmas n beraberinde getirirken, öte yandan direnifli h zland ran bir etki yaratm flt r. Ayn fley d flar da halk için de geçerlidir. 14 Temmuz ile birlikte a r bask çemberi duygu ve düflüncede k r lm flt r Bilindi i gibi her halk n ya da toplumun kendine özgü yanlar ve toplumsal koflullar vard r. Bu toplumlarda özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren devrimci ve demokrat hareketler, bulunduklar toplumun somut koflullar na göre yürütecekleri mücadelenin devrimci tarz n, yöntemini, üslubunu buldu u takdirde baflar ya gidebilir. Toplumlar tarihsel, siyasal, kültürel etkenlerden dolay çok farkl özelliklere sahiptirler. Tarihsel ve kültürel koflullar toplumlara yeni özellikler kazand rd gibi, o ülkelerde nas l yaflan laca n n, nas l mücadele edilece inin ve nas l ayakta kal naca n n özelliklerini de, karakterini de verir. 14 Temmuz direnifli, Kürt halk n n ve özgürlük savaflç s n n eline Kürdistan devriminin tarz n vermesi aç s ndan da çok tarihsel bir rol oynam flt r. Bu aç dan hem Özgürlük hareketi hem de Kürt halk 14 Temmuz direniflçilerine çok fley borçludur. Direniflçi bir halk, zor koflullarda mücadele edebilecek bir topluluk ve yeni kuflaklar ortaya ç karmas, Kürdistan devriminin baflar s n garantileyen, güvenceye alan en temel etken ve güç kayna d r. Önderlik, 14 Temmuz direniflini PKK nin ruhu olarak de erlendirdi. Bu ayn zamanda PKK nin ve toplumun yeni kültürü anlam na gelmektedir. Gerçekten de Kürt halk, Özgürlük hareketi flahs nda yeni bir yaflam ve mücadele felsefesi, dolay s yla yeni bir kültür kazanm flt r. Mücadelede, yaflamda yeni özellikler, güzellikler kazanm flt r. 14 Temmuz direniflçili i, hiçbir zor koflulda y lmamay, aksine gelece e umutla bakmay, zor koflullarda inançl olmay Kürt toplumuna ö retmifltir. Basit yaflam n kabul edilemeyece ini, basit yaflamaktansa, bir saat, bir gün özgür durufllu, iradeli yaflamay tercih etme kültürünü esas olarak 14 Temmuz ruhu vermifltir. Eskiden koflullar, düflman n gücü bahane edilerek köle ve basit yaflam meflrulaflt r l r, kabul edilirdi. Bu da asl nda Kürt halk n bir bütün olarak mücadele edemez hale getirmiflti. Kürt halk n n zor koflullarda mücadele etme anlay fl ve kültürü zay flam flt. 14 Temmuz, inkarc sömürgeci güçlerin Kürtlerde yaratt bu ruh halini, teslimiyetçi, boyun e meci ruh halini tersine çevirerek, en zor koflullarda direnilebilir, hiçbir silah olmasa da inançla, duyguyla direnilebilir ve kazan labilir gerçe ini Kürt halk na göstermifltir. Direniflle birlikte bask lar korkuyu de il öfkeyi büyütmüfltür 14 Temmuz dan sonra Kürt halk - n n çekti i ac lar pasifikasyona de il, düflmana öfkeye dönüflmüfltür. Onlar bask yla pasifikasyon yaratmak isterken, karfl lar na bask ya, zulme, öfke duyan bir halk gerçekli i ç km flt r. Bunun somut örne i cezaevinde yaflanm flt r. 14 Temmuz öncesi birçok tutuklu bask ya ve zora dayanamayarak itiraflarda bulunmufl, piflmanl k göstermiflti. Ancak 14 Temmuz dan sonra düflman n uygulad iflkence, bask ve zulüm de iflmedi i halde, tutuklular üzerindeki etkisi k r lm fl, yeni direniflin mayalanmas n sa layan öfkeyi artt rm flt. Öte yandan piflmanl k gösterenler, itiraf edenler, zay fl k gösterenler mahkemelerde kalkarak, bize zorla, bask yla bunlar söylettiler, bu ifade tutanaklar n zorla imzalatt lar diyerek, daha önce yaflad klar zafiyetten piflmanl k duymufl ve kendilerini yeniden toparlam fllard r. 14 Temmuz la birlikte tutsaklarda yaflanan duygu kabarmas n n art k kontrol edilemez hale gelmesi, y ld rma politikalar n n baflar s z kalmas n beraberinde getirirken, direnifli h zland - ran bir etki yaratm flt r. Ayn fley d flar daki halk için de geçerlidir. 12 Eylül den sonraki bask lar, zulüm halk üzerinde y ld rma, ürkütme, korkutma rolü oynarken; zulümle, bask s yla hem Türkiye de, hem Kürdistan da bir sessizlik yarat lm fl, Kürt halk aç s ndan çok karanl k bir dönem bafllam flken ve bunun toplumdaki etkisi her yerde görülürken, Kürt halk 14 Temmuz la birlikte bu a r bask çemberini duygu ve düflüncede k r lm flt r. Hatta 12 Eylül ün yapt bask lar, halk n öfkesini, mücadeleye daha fazla sempati duymas n beraberinde getirmifltir. Tabii ki 12 Eylül askeri darbesi ortam nda inkarc sömürgeci politikalara karfl bir direnifl olmasayd, düflman n uygulad bu politikalar pasifikasyon ve y ld rmayla sonuçlanacakt. Zaten 12 Eylül ün hesab da buydu. Ancak 14 Temmuz direnifliyle Türk devletinin beklentileri, hedefleri tersine çevrilmifltir. Türk yetkilileri, bas n ve çeflitli çevreler PKK nin ortaya ç kmas n zaman zaman 12 Eylül de zindanda yap lan bask lara dayand rm flt r. 12 Eylül de zindanlardaki bask lar PKK yi ortaya ç karm flt r biçimindeki de erlendirmeler yap lm flt r. Bu nedenle 1980 sonras Diyarbak r zindanlar nda yap lan iflkencelerin a r siyasal sonuçlar oldu u biçimindeki de erlendirmeler vard r. Tabii ki belirtildi i gibi Diyarbak r zindan nda çok a r iflkenceler olmufltur. nsanl k d fl uygulamalar yap lm flt r. Tutuklular üzerinde utanç verici bask lar uygulanm fl, bu-

20 18 SERXWEBÛN Temmuz 2008 nun sonucunda birçok tutuklu da flehit düflmüfltür. Hatta Diyarbak r cezaevinde yap lan bask lar, iflkenceler, zulüm konusunda söylenenler azd r. Bu konuda yap lan de erlendirmeler yanl fl de ildir. Ancak PKK nin ortaya ç kmas n, direniflin bu düzeyde sürmesini oradaki bask lara ba lamak yanl flt r. Bu bask lar karfl s nda direnifl olmasayd, bu bask lardan ne bugünkü direnifl ç kard ne de PKK bu düzeyde etkili ve güçlü olabilirdi. Direnifli ortaya ç karan PKK dir. PKK nin mücadele ruhu, zor koflullarda savaflma gücü, öz güç ve öz iradeye dayanma gerçekli i, 14 Temmuz direniflçileri flahs nda kendisini bir kez daha göstermifltir. Bu gerçeklerden yola ç k larak direnifl gelifltirilirse, yenilmeyecek düflman, afl lmayacak ve bofla düflürülmeyecek yöntem ve uygulamalar n olmad n 14 Temmuz direnifl ruhu tüm Kürt halk na göstermifltir. 12 Eylül faflist uygulamalar 14 Temmuz direnifli flahs nda önemli bir yenilgiye u rat lm flt r. Kürdistan da sömürgecilik ancak zoruyla hakimiyetini sürdürebiliyor 12 Eylül, tutsaklar flahs nda PKK nin ve Kürt halk n n özgürlük onurunu ve kökünü kaz mak isterken, 14 Temmuz da PKK önderlerinin gösterdi i direniflle inkarc sömürgecili in kökünün kaz naca süreç h zlanm flt r. 12 Eylül ün yapt bütün planlar n alt üst olmas n beraberinde getirmifltir. Tutsaklar pasifikasyonun materyalleri haline getirilmek istenirken, tutsaklar, zindan direniflçileri direnen kahramanlara dönüflmüfltür. Bu Kürt halk ndaki direnifl ruhunu artt rm flt r. E er tutsaklar zor koflullarda, iflkence alt nda direnebiliyorsa, biz hayli hayli direniriz düflüncesi Kürt halk nda geliflmeye bafllam flt r. Öte yandan Kürt halk, tutsaklara yap lan bask y, zulmü kendisine, kendi kimli- ine, kiflili ine yap lm fl bir iflkence, bask olarak görmüfltür. Bunun Kürtlerin onurunu k rmak, Kürtlere boyun e dirip, yerlerde süründürmek için yap lan bir bask oldu unu görerek, 14 Temmuz direniflçilerine veya bu direniflin sahibi olan PKK ye büyük bir sempati beslemifltir. PKK ye sempati zaten eskiden beri vard r. 12 Eylül den önce tüm yoksul Kürtlerin, gençlerin, kad nlar n PKK ye karfl sempatisi artmaktayd. 14 Temmuz direnifli ile birlikte bu katlanarak artm flt r. Kürtlerin yüreklerinde biriken öfkeleri, düflmana, inkarc sömürgecili e karfl mücadeleye dönmüfltür. 14 Temmuz direnifli yaln z 12 Eylül ü de il, Kürdistan daki inkarc sömürgecili in ideolojik, siyasi temellerini de önemli oranda zay flatm flt r. Belki inkarc sömürgecilik Kürdistan da hakimdir, ama ordusuyla, askeriyle, polisiyle bu hakimiyetini sürdürmektedir. Yoksa zindan direniflçili inin Kürt toplumunda yaratt etkiler muazzam olmufltur. Zorluklar gerekçe göstererek mücadele etmeme, uzak durma yaklafl m 14 Temmuz ile birlikte yerle bir edilmifltir. 12 Eylül darbesi sonras PKK nin birçok kadrosu tutuklanm flt. Çok az kendini kurtarabilmifl, yurtd fl na çekilebilmiflti. Yurtd fl na ç kan birçok kadroda ise 12 Eylül darbesinin yaratt yenilgili bir ruh hali ortaya ç km flt. Bu kadrolar y pranm fl, sars lm fl, k sa sürede mücadeleyi sürdürmeye haz r de illerdi. Hatta Kürdistan a dönüp mücadele etmek zordur biçimindeki gerekçelerle sa teslimiyetçi anlay fllar, ülkeye dönme yerine yurtd fl nda mücadeleyi sürdürmek istiyorlard. Yani mülteci anlay fllar geliflmiflti. Yüzünü ülkeye dönen de il de, yurtd fl nda kalan, gözünü Avrupa ya diken anlay fllar giderek kendini dayatmaktayd. 14 Temmuz ülkeye dönüfl ça r s olmufltur Önderlik büyük bir ideolojik teorik çabayla, e itimle, moral vermeyle bu kadrolar e itip yeniden mücadele eder hale getirmek isterken, birçok kadro da Önderli in bu çabalar n n tersine, olumsuz durufl, negatif ruh hali ve olmaz, baflar lamaz söylemleriyle bu toparlanmay geriye çeken, engelleyen bir duruflun sahibi olmufllard. Tarihte de Kürdistan co rafyas hep istila edilmifl, buna karfl gelifltirilen isyanlar ezilmifl, geriye kalanlar ise hep böyle sa a sola savrulmufltur. 12 Eylül sonras nda PKK nin bafl na da bu getirilmek istenmifltir. Koflullar zordur, düflman darbe vurmufltur, art k direnilemez ya da k sa bir sürede toparlan p tekrardan direnifle geçmek mümkün de ildir anlay fl yla mücadeleyi tali plana atan, rahat n arayan, oturan, koflullar n iyileflmesini bekleyen, zor koflullarda mücadeleyi göze almayan bir e ilim örgüt kadrolar nda geliflmifltir. Bu anlay fl ve durufl örgütü zorlam flt r. Önderli in tüm toparlama, mücadeleyi tekrardan ülke sahas na tafl rma ve oradan bafllatma çabalar na engeller ç kar lm flt r. flte tam da bu dönemde 14 Temmuz direniflçilerinin en zor koflullarda direnifli baflar yla sürdürmesi, bu tür mülteci, kaçk n, teslimiyetçi e ilimlere büyük darbe vurmufltur. 14 Temmuz ülkeye dönüfl ça r s olmufltur. Zor koflullarda mücadele edilebilir, kazan labilir anlay - fl n kadroda yerlefltirmifltir. 14 Temmuz direniflçilerinin yaflam ve mücadele felsefesi kadroda da etkisini göstermifltir. Bunun sonucu mültecililik, kaçk nc l k art k konuflamaz, söz söyleyemez, bu ruh karfl s nda sinerken, 14 Temmuz ruhu ve direnifli karfl s nda geriye çekilirken, direnenlerin, mücadele etmek isteyenlerin sesi, iradesi a r basm fl, bunlar ülkeye dönüfl çabalar na büyük güç ve destek vermifltir. Nitekim Önderlik 14 Temmuz direniflçilerini, Partiye, yoldafllar na en büyük deste i veren, partinin, yoldafllar n n durumunu anlayan, tutumlar n, durufllar n bu çerçeveden ortaya koyan büyük devrimciler olarak de erlendirmifltir. Önderli imiz 14 Temmuz ruhunu, tarz n, üslubunu, yöntemini PKK nin ruhu, tarz ve üslubu olarak de erlendirmifl, bundan sonraki mücadelelerin de ruhu ve tarz haline getirmifltir. Özellikle Kürdistan devrimi gibi çok zor olan, mücadele edilirken her zaman büyük zorluklarla karfl lafl lan bir co rafyada, 14 Temmuz direniflçileri-

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SER XWEBÛN. Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008

SER XWEBÛN. Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 323 / Mijdar 2008 Kürdistan da PKK ile yeni bir tarih yaz l yor 1978 y l na kadar ki Kürdistan tarihinde günlerin ve y llar n

Detaylı

SER XWEBÛN. Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 330 / Hezîran 2009 TARİHİ 1 HAZİRAN ATILIMININ 6. YILINDA Ya Onurlu Barış Ya Onurumuz için Savaş RÊBER APO DE ERLEND R YOR Zilan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 iv a ku rd.o rg N S YAT F K Ü RT ÖZGÜ R LÜ K H A R E K ET N DE w w w.a rs BARIfi ZOR DA OLSA GEL fiECEKT R Toplum

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yoksulun Kazanabildi i Bir Oyun

Yoksulun Kazanabildi i Bir Oyun Yoksulun Kazanabildi i Bir Oyun B u yaz da yoksulu kazand raca z. Küçük bir olas l kla da olsa, yoksul kazanabilecek. Oyunu aç klamadan önce, Sonlu Oyunlar adl yaz m zdaki (sayfa 17) oyunu an msayal m:

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o 1 HAZ RAN ATILIMI rg Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 w w w.a rs TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R Daha önceleri

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 320 / Tebax 2008 15 A u s to s At l m s o y l u i n s a n e m e i n i n z a fe r id i r RÊBER APO DE ERLEND R YOR Çeteci devlet

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o rg Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 w w w.a rs Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 321 / Îlon 2008 w w w.a rs iv a ku rd.o rg Ya fl a m ol ac a k s a öz g ü r c e v e Ö n d e r l i k l e ol ac a k t r RÊBER APO

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı