T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG / VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.014.00.02-20.09.2010 / 37226.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)"

Transkript

1 1 Sayı : B.10.0.THG / Konu: Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Yapılacak Uygulamalar... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği üzere Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve tarih ve sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yayımlanan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik Sağlık Müdürlüklerinde teredddüte düşülen hususuların olduğu anlaşıldığından yeni yayımlanan Yönetmelik hükümlerinin bazılarının uygulanmasına ilişkin açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda; 1) Diyaliz merkezlerinin yatırım izni dışındaki açılış, kapanış, adres değişikliği, sahip değişikliği, isim değişikliği, cihaz artırımı, cihaz azaltımı, uzman hekim değişikliği, mesul müdür değişikliği, personel ayrılış başlayışları ve denetim gibi tüm iş ve işlemleri Müdürlüklerce yapılması ve ilgili evrakların Müdürlük arşivinde saklanması, sadece merkezin ruhsat, faaliyet izin belgesi ve mesul müdürlük belgelerinde değişiklik olması halinde bu belgelerin birer örneğinin Bakanlığa bilgi mahiyetinde gönderilmesi, 2) Halen faaliyet gösteren müstakil özel diyaliz merkezlerine, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Yönetmelik Ek-6 da örnekleri verilen Diyaliz Merkezi Ruhsatı, Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi ve Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi, Özel ve kamu hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerine ise (akut/ acil hemodiyaliz için kullanılmak üzere en fazla 2 cihaz bulunduran hastaneler hariç olmak üzere) Diyaliz Merkezi Ruhsatı ve Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Valilik Makamı veya yetkilendireceği makamlarca onaylanarak düzenlenmesi ve birer örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi, 3) Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereği yapılacak ruhsat yenilemeleri ve daha sonra yapılacak ruhsat değişikliklerinde belge üzerindeki ruhsat onay tarih ve sayısı kısmına alınacak olan onayın tarih ve sayısının verilmesi gerektiği, Faaliyet İzin Belgelerindeki diyaliz teknikeri veya hemşire sayısı ve yardımcı personel sayısı kısımlarına merkezin ruhsata esas asgari sayının belirtilmesi, merkezin personel sayısı asgari sayının altına düşmesi halinde denetim formunda belirtilen yaptırımların uygulanması, 4) Yönetmeliğin 20. maddesi 3. fıkrası hükmü gereği düzenlenmesi gereken Personel Çalışma Belgelerinin sadece özel diyaliz merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları için düzenlenmesi, 5) Yönetmelik hükmü gereği Yönetmeliğe uyum sağlayacak Diyaliz Merkezi Ruhsatlarında merkezlerin adres, sahiplik veya cihaz sayısı değişikliği yok ise ruhsat değişikliği bedeli alınmayacaktır. Kamu hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren diyaliz merkezleri için de düzenlenecek ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmayacaktır.ayrıca faaliyet izin

2 2 belgesi, mesul müdürlük belgesi ve personel çalışma belgesi bedelleri Bakanlığımızca yapılacak çalışma sonrası belirlenerek duyurulacak olup, duyuru sonrası bahse konu belgelerden ücret talep edilerek bu ücretler Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesindeki numaralı hesabına veya Ziraat Bankası Bulvar Şubesindeki numaralı hesabına yatıran şahıs/firma adı (şahsın veya kurumun vergi numarasının bulunması zorunludur), Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ibaresi ve bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak süretiyle Bakanlığımız hesabına yatırılması, 6) Özel diyaliz merkezlerinde tedavileri devam etmekte olan hastaların aylık uzman hekim kontrol ve değerlendirmeleri, merkezde kadrolu (tam zamanlı) veya kısmi zamanlı görev yapan uzman tabipler tarafından yapılabileceği gibi ücreti hasta adına merkez tarafından karşılanmak kaydıyla bünyelerinde nefroloji uzmanı veya sertifikalı iç hastalıkları uzmanı bulunan bir özel hastane veya tıp merkezinden hizmet satın alma yolu ile yaptırılabilir ya da bu hizmetin üniversite veya kamuya ait hastanelerden karşılanabilmesi için diyaliz merkezince gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda tüm uzman hekim değerlendirmeleri sonrasında, ekte bir örneği gönderilen ve Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanan Diyaliz sı Uzman Hekim Değerlendirme Tutanağı düzenlenmesi ve gerektiğinde geri ödeme kurumunada ibraz edilmek üzere ilgili diyaliz merkezinde ayrı bir dosyada saklanması, Uzman hekim değerlendirmeleri hangi yolla karşılanırsa karşılansın bir uzman hekim aylık en fazla merkez sayısı sınırlandırılmaksızın 400 (dörtyüz) hemodiyaliz hastası değerlendirebilecektir. Ayrıca uzman hekim kontrol ve değerlendirmelerinin kamu hastanesi tarafından karşılanması halinde hastanın ilgili hastaneye getirilerek uzman değerlendirmesinin hastanede yapılması ve söz konusu ücretin her bir hasta için ayrı ayrı diyaliz merkezine fatura edilmesi, 7) Yönetmeliğin 13/a maddesi hükmü gereği mesul müdür, hemodiyaliz sertifikası sahibi tabipse aynı zamanda merkezin hemodiyaliz sertifikalı tabiplik görevini, nefroloji uzmanı ya da sertifikalı uzman tabip olması halinde ise merkezin mesul müdürlüğü yanında uzmanlık hizmetini de yürütebileceği, Ayrıca uzman tabibin tam zamanlı çalışması durumda merkezin mesul müdürlüğü ile birlikte 30 cihaz kadar sertifikalı tabiplik ve uzman hekimlik hizmetini aynı anda verebileceği, 8) Yönetmeliğin 13/a maddesi hükmü gereği diyaliz merkezinin idari, tıbbi ve teknik hizmetlernin sorumluluğunu yürüten mesul müdürler merkezde tedavi seanslarının olduğu anlarda merkezde bulunmak zorundadırlar. Ancak Valilikçe belirlenen genel çalışma saatlari dışında veya genel çalışma saatlerindeki kabul edilebilir zorunlu hallerde mesul müdürün yerine, mesul müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir hekimin bulunması zorunludur. 9) Yönetmeliğin 13/c maddesi hükmü gereği diyaliz merkezinde tedavisi devam etmekte olan yetişkin ve 18 yaş altı diyaliz hastalarının en az ayda bir uzman hekim değerlendirmelerinin öncelikle merkezin bulunduğu İldeki ilgili uzman hekimlerce yapılması, İlde uzman hekim hizmeti sağlanamıyorsa Sağlık Müdürlüğünün izni ile diğer illerden karşılanması, Başka bir ilden uzman hekim hizmetinin kamu hastanesinden sağlanması halinde hastaların hekimin bulunduğu hastaneye transfer işlemleri ilgili merkez tarafından yapılacaktır.

3 3 10) Kamu hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren ve nefroloji veya sertifikalı iç hastalıkları uzman hekimi bulunmayan merkezlerde tedavileri devam eden hastaların en az ayda bir uzman hekim değerlendirmeleri Sağlık Müdürlüklerince nefroloji veya sertifikalı iç hastalıkları uzman hekimi bulunan başka bir kamu hastanesinde görevlendirme yapılarak sağlanabileceği, 11) Yönetmeliğin 8. maddesinin 6. fıkrası gereği kamu hastanesi bünyesinde 5 (beş) cihaz veya daha az cihazla hizmet veren diyaliz merkezlerinde sertifikalı hekim istihdamının mümkün olmaması halinde hastane başhekimliğince görevlendirilecek hekim sorumluluğunda bu üniteler faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Bu hekimler sadece tedavi seansı esnasında doğabilecek komplikasyonlara müdehale edebilecek olup, diyaliz sertifikalı hekimlerce düzenlenebilecek olan reçeteleri düzenleme yetkileri olmayacaktır. Bu merkezlerde tedavisi devam eden hastaların uzman hekim değerlendirmelerinin ve reçetelerinin düzenlenmesinin merkezin bulunduğu hastanedeki nefroloji uzmanı veya sertifikalı iç hastalıkları uzman hekimlerince yapılması, bunun mümkün olmaması halinde Sağlık Müdürlüğünce başka bir hastaneden uzman hekim görevlendirmesi yapması ile sağlanacaktır. 12) Yönetmeliğin 8 ici madde 2 inci fıkrası gereği illerin diyaliz hizmet bölgelerinin iki yılda bir gözden geçirilerek yeniden planlanması için, bu yıla ilişkin değişiklik taleplerinin tarih ve sayılı yazımız ile Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlığımıza bildirilmesi istenmişti ancak konuya ilişkin bilgi alınamayan Müdürlükler olduğu tespit edilmiş olup, İliniz diyaliz hizmet bölgelerinde değişiklik yapılması ile ilgili bilginin Ekim ayının ilk haftası içinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde gönderilmesi. Ayrıca bundan sonraki diyaliz hizmet bölgeleri güncellemesi için, 2012 yılından itibaren her iki yılda bir Temmuz ayı içerisinde öneri ve gerekçelerin Bakanlığımıza gönderilmesi, 13) Yönetmeliğin 8 ici madde 2 inci fıkrası gereği kaynakların etkin kullanımına ve atıl kapasitenin engellenmesi maksadıyla ülke geneli diyaliz hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan yeni diyaliz merkezlerinin planlanması Bakanlığımızca yapılarak her yıl Kasım ve Aralık aylarında Bakanlığımız internet sitesinden ilan edilecektir. Planlama çalışmaları için bu yıldan başlamak üzere her yılın Ekim ayı içerisinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde ekte gönderilen ve Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanan Diyaliz Hizmet Bölgeleri / Değerlendirme Formunun Müdürlüğünüzce eksiksiz olarak doldurularak yazılı ve internet adresine elektronik olarak gönderilmesi, 14) Bakanlığımızca Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında ilan edilecek bölgelerde yeni açılacak diyaliz merkezleri için talepler Bakanlığımızca yapılan ilan sonrasında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgeler ile Sağlık Müdürlüklerine müracaat ederek eksiği bulunmayan talep dosyaları ilanda belirtilecek süre içerisinde Bakanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca Bakanlığımızca 2010 yılı ikinci altı ayı için yeni merkez açılmasına yönelik çalışma yapılmayacaktır yılı planlaması ise bu yılın Kasım ve Aralık aylarında yapılacak olup planlamaya ilişkin Bakanlığımızca yapılacak ilan öncesinde yeni diyaliz merkezi açılış taleplerinin kabul edilmemesi, 15) Diyaliz merkezlerinin cihaz artırımları Müdürlüklerce yılda iki (Ocak ve Temmuz) defa Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek gerçekleştirir. Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonlarınca cihaz artırımı için yapılacak hasta/cihaz oranı hesaplamalarında; Diyaliz Hizmet bölgesinin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranları bu sayıların altında ise cihaz

4 4 Bölge No artırımına izin verilmez. Bu orana; hepatitli hasta ve cihazlar, hastanelerin rutin diyaliz hizmeti dışındaki acil hizmetler için kullandıkları cihazlar ile kamuya ait diyaliz eğitim merkezleri yirmibeş cihaz sayısına ulaşana kadar hasta ve cihaz dahil edilmez. Artırım Örnek Hesaplama Tablosu: Hbs(+) HCV(+) Hbs(+) HCV(+) Yedek / Oranı / Değil 1. Bölge ,475 5 (beş) 2. Bölge ,8 Değil 3. Bölge ,1 1 (bir) 4. Bölge ,0 1 (bir) 1. Bölge : 179 / 40 = 4,475 en fazla 5(beş) cihaz artırılabilir çünkü 5(beş) cihaz artırıldığında bölgenin hasta / cihaz oranı 179 / 45 = 3,97 (4(dört) ün altına düşmektedir.) 2. Bölge : 76 / 20 = 3,8 cihaz artırımı yapılamaz çünkü bölgenin hasta / cihaz oranı 4(dört)ün altında olduğu için, 3. Bölge : 82 / 20 = 4,1 en fazla 1(bir) cihaz artırılabilir çünkü 1(bir) cihaz artırıldığında bölgenin hasta / cihaz oranı 82 / 21 = 3,9 (4(dört) ün altına düşmektedir.) 4. Bölge : 32 / 8 = 4,0 en fazla 1(bir) cihaz artırılabilir çünkü 1(bir) cihaz artırıldığında bölgenin hasta / cihaz oranı 32 / 9 = 3,55 (4(dört) ün altına düşmektedir.) Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonlarınca cihaz artırımı için diyaliz hizmet bölgesinin hasta/cihaz oranı yukarıda örneği verildiği şekilde hesaplanması neticesinde hasta/cihaz oranı 4 (dört) ve üzeri olması halinde özel ve kamu diyaliz merkezleri için bölgede artırılabilecek toplam cihaz sayısıda belirtilerek Müdürlüklerce ilan edilir. Merkezler, ilanı takiben otuz gün içerisinde taleplerini müdürlüğe iletir, Müdürlüklerde bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmeliğin 21. maddesi kapsamında değerlendirerek sonuçlandırılır ve cihaz artırımı yapacak merkeze yazılı olarak tebliğ eder. 16) Kamu hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren diyaliz merkezleri için cihaz artırımlarında; öncelikle cihaz artırımlarının Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonlarınca değerlendirmesi yapılarak uygun bulunması halinde cihaz ihtiyacı hastane başhekimliğince karşılanamıyor ise Bakanlığımızdan cihaz veya alınacak cihazlar için ödenek talebinde bulunulması, 17) Yönetmeliğin 33. maddesi gereği ülke genelinde 2010 yılı için tatil diyalizi yapılacak iller tarih ve sayılı Makam Onayı ile belirlenerek Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanmış ve tarih ve sayılı yazımız ile Sağlık Müdürlüklerine duyurulmuştur.

5 yılı ve daha sonraki yıllar için tatil diyalizi yapılacak illerin belirlenebilmesi için her yılın Ocak dönemi komisyon raporlarında ilinizin tatil diyalizi kapsamına alınıp alınmayacağının karara bağlanarak Bakanlığımıza bildirilmesi, 18) Diyaliz hastalarına yapılması gereken tetkikler ile ilgili olarak Yönetmelik Ek- 3 te belirtilen periyotlarda tetkikleri yapılan hastalar başka merkezde diyalize girdiğinde Hbs Ag, Hbs Ab, HCV ve Anti HIV tetkikleri dışındaki tetkiklerin yeniden yapılmasına gerek olmadığı, 19) Yürürlükten kaldırılan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden tarih ve sayılı yazımızla istediğimiz diyaliz merkezleri formlarının içeriği, süresi ve Bakanlığımıza gönderilme şekli tamamen değişmiştir. Yeni Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinin 25. maddesine göre Diyaliz merkezleri; Bakanlığımız resmi internet sitesinde 2010 yılının Kasım ayında yayınlanacak olan yeni Hemodiyaliz Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu, yeni Periton Diyalizi Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu, yeni Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu ve yeni Diyaliz ları Ölüm Bilgi Formu nu her altı ayda bir (Ocak Temmuz) yazılı veya elektronik ortamda doldurup Müdürlüğünüze bildirmesi gerekmektedir. Müdürlüğünüzün 6 ayda bir diyaliz merkezlerinden gelen bu dört formu, 6 aylık form süresinin bitmesinden itibaren en geç 15 gün içinde Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) programına doğru ve eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Bahsedilen formların Bakanlığımıza yazılı veya elektronik posta ile gönderilmemesi, formların sadece TSİM programına girilmesi gerekmektedir. Ayrıca TSİM programı ile gerekli teknik bilginin Bakanlığımız nolu telefonundan alınabileceği hususunda; Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen şekilde gereğini önemle rica ederim. Prof. Dr. Adnan ÇİNAL Bakan a. Müsteşar Yardımcısı V. Ek : 1) Diyaliz Hizmet Bölgeleri / Değerlendirme Formu (1 sayfa) 2) Diyaliz sı Uzman Hekim Değerlendirme Tutanağı (1 sayfa) Dağıtım: Gereği : Bilgi: - 81 İl Valiliği - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ İçindekiler 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR... 2 1.1. Taraflar... 2 1.2.Konu... 2 1.3. Tanımlar... 2 2. SÖZLEŞMEYE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/592 12/09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 2 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın bir

Detaylı

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve hukuki değerlendirme

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve hukuki değerlendirme DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve hukuki değerlendirme 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik te, yürürlükte

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ Bu renkli değişiklikler: Duyuru ile yapılmıştır. Bu renkli değişiklikler: Zeyilname-1 ile yapılmıştır.(23.11.2007) Bu renkli değişiklikler: Zeyilname-2 ile yapılmıştır.(29.02.2008) Bu renkli değişiklikler:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YÖNETMELĐK T.C. Resmî Gazete 18 Ağustos 2007 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26617 Sağlık Bakanlığından: DĐYALĐZ MERKEZLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 8/5/2005 tarihli

Detaylı

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 MADDE 1 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Üremeye Yardımcı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI

AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI Özet Değerlendirme: 1. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verecek sağlık kuruluşlarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 74955854/1255 13/11/2013 Konu : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri GENELGE 2013/ 37 Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği 421 Sağlık Bakanlığından: Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; modern tıbbın bir gereği olarak, akut ve kronik böbrek yetmezlikli hastaların

Detaylı

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 72 nci maddelerine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 30 Eylül 2014 Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından:

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İş sağlığı güvenliği kurulu kimlerden oluşur? İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı

Detaylı