:-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi"

Transkript

1 '.. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi :-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. (=K~v;;;;;;;;;;;;Da=hild=ir) ~

2 ~i!lo'nlaraoldii demeyiniz. O'nlar Kabiderinde diridirler. Hatta Merzukturlar (Yerve i~erler) DEGERLi AGAB'EViMiz S ERHAT UNrSAL'IN BiRiciK KARDE$LERi SE LMA ONSAL $EMiT OLMU$TUR. KENDlsiNE, AiLESiNE VE CiMiAMIZA BASSAGLIGI,. DiLERiz.. BiRLiGE ~AGRI MENSUPLARI Haftallk Gazete "YENi DU$UNCE" Okuyunuz, Okutunuz 1

3 YIL: 2 ~~AGRI Ayhk Fikir Ve Sanat Dergisi SAYI: 13 MAYIS 1988 Degerli OkuyucularJ1l11z; f')'ol'u2. Ne para. ne diger imtiyazl, hdller ayejlt.! Candan desteginiz S6yesillde devam/d'btn to lralnwmrnn sebeh; degildir. Ba,aTlmu Cenab-l hazzii" yaf,yoruz. Lakin tahammiilii peh fii~ Allah (cc) 'm rugs'ile haimdir. Ne fan, ne fu olan zamlara mukallemet her ge~cn gun daha d. ret. ne de baf/ul bir fey... Bise bu gorevin nad gii~lefmektedir; Bizin ne gibi fedakarl,klarlb I,k."rep yeler... Anla,'Uleag, llzere maddi her abone iicretin; yatlrmaya ~al'ft,gmum farkmdo IuJIJfi b,r,eyin pefinde degiliz lie asia olmayaea yzz. Bu yiizden ehonomik s,kmhlanmu, me.1m da. Yarabbi. sen utolld,rma! Yarabbi;yard, yiiklemek gibi bir diifiince i~erisindedegi/iz. ~;r yd, afkln bir zamandtr birlikteyiz..nil",jlsirgcme! Yarabbi;seudihlerinin himmel lie Ii&lafanmiizerimize bahset. Bahfet hi, leiilriinba"~ Fikri lie sihni yapmlu, pekdld biliyorsunuz. Ay' lczra ta~ edilen zulmii karfl8znda, inananta nz,ekilde (ellkalade iut imhanlarla hizmetimizl pe dimajlara kalkan o/maya Clu,sa.~'m. siirdiirmeye ~allfhg'mum da!arkmdasmu. 0 ile onlarla birlikte biz de kendimie! kol ti.ir17iltl ;~ hiilde dergimizi yakm ~evrenize tanumah, abo- lim... DUGue niyaz,mua sizler de ieabet edimz. ne bulmak i~in gayret Mlr(atmek lie dua... Ne. Feth-i Mubininizi, Kadir Gecenizi lie Miibq:.&lr daha/azla dua edini.! 8k Ramazan.Bayrammu, tebrill eder, bu kudb l Bay,."" miimkiin alandan ~a ayq4_, Ia gianlcrtnmanelli kurllllufumuza!lesiie olmasm,,'nlljya. yukseltmeye kdrai-~iz. Miicotl.le ~'~:~~7:,.;,;~",""'-:itDftiJl.ten diieriz. fie,uuru ;~eriaindeyiz_/(udsi dafltl nelerlljmm Qi1dordiinciiS6ytmzzda fart lie husubiyetlerinibiliyor lie ydflj1tujya ~- fie iimidi ile M'f4JkGlmu. lmtiyaz Sahibi: Idari Isler MUdUrii Ytlmaz BARAN Genel Koordinator: AydmERCAN -It Teknik Yonetrnen: Necati GOKS~L Mahmut TORKER Yazi Islert Miidiirii: Celalettin ALTIN inan SOYER -e- -e- Dagltlm Pazarlama: H. Orner ONSAL Halkla lliskiler - Miidiirii: Edip ERSOZ Baski: Sistem Ofset, Slhhiye/ANKARA A<;IKLAMA: T.C. Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligr, Yayimlar Dairesi Baskanhgr'nm gun ve SaYI: 660, Yardunes Ders Kitaplan Sube Miidiirliigii'niin numarah yazilan He "BiRLiGE <;AGRI" Dergisi, Ortadereceli okul ogretmenlerine tavsiye edilmis olup, 2249 sayih Teblijiler Dergisi'nde yaymlanrmsnr. idare Veri: Lise Cad. Abide i~ham Nu: 9 - YOZGAT... Haberlesme Adresi: P.K: 63. YOZGAT... Abone Sarrlarr: Aln ayhk: TL. Yilhk: TL. Yurt dl~l: 40 Om. 900 Sel<;ika Frangi veya kar~lhgldoviz... Hesap Nu: Pamukbank Yozgat ~ubesi: ve Posta Ceki: numarah hesaplara inan SOYER adma yatmlmahdir,

4 infak VE YARDIMLASMA HalllIPEK Emekli Merkez Vaizi 'INF AK VE;SADAKANIN GtZLI OLMASI, A~IKAR OLMASINDAN DAHA HAYIRLIDIR. GIZLI SADAKA VERENLER AR~IN GOLGESINDE GOLGELENECEKLERDIR. SADAKANIN cox (E~tTLERI VARDIR: MAL ILE OLDU(iU GIBt, BEDEN tle DE OLUR. BIR HAMALIN YOKONE YARDIM EDIP KALDIRMAK DA SADAKADlR. GOLERYOZLD KONU~MAKOIR SADAKADIR. TATLI SOZLERLE KONU~MAK SADAKADIR. BiR CARIBE VOL GOSTERMEK DE SADAKADIR. BIR MOSLOMAN DIN KARDE~ININ IHTIYACINI CIDERDICI MODDET(E ALLAH TEALA DA 0 KULUNUN YARDIMINDADIR." lnfak; bir mall Allah yolunda, din ugrunda harcamak ve comertlik yapmak demektir. HiS; bir maddi kar temezler, korkarlar. Bir miimin hayir yapacagi zaman sadaka verince mahnm eksilecegini zanneder, verrnek is ~Ihk beldemeden; sirf Allah rizasi icin yap alan infakm yetmis seytan onun koluna yapisrr, mani olmaya cahsular. Eger imam kuvvetli ise yapacagr hayn yapar. Bu kar~tllgl cennet olacaktir ~iiphesiz.. Bir hadisi seritde; "Comert; Allah 'a yakmdir. insanlara yakmdir. Cennete sekilde yetmis seytani yanmdan kovmus olur. Bir kul yakmdu, cehenneme uzaktir. Cimri kimse AlIah'dan din kardesinin ihtiyacmt giderdigi muddetce Allah Teala da 0 kulununyardimmdadir." uzaktir. insanlardan uzaktir, Cennetten uzaktir. Cehenneme yakmdir" buyurulmaktadir. infak hususunda pek Peygamberimize bir cocuk geldi "Annem bir gomlek istiyor" dedi. 0 vakit Peygamberimizin iizerindeki cok ayeti kerimeler ve hadisi serifler vardir, Bunlar yeri geldikce beyan edilecektir. Bakara Suresi 261. ayetde; gomlekten baska gomlegi yoktu. "Git baska zaman gel!" "Allah Tealanm yolunda; yani din ugrunda cihat icin buyurdu. Cocuk annesine gitti, durumu arzetti. Annesi; mallanm infak edenlerin meseli hali, nail olacaklan miikafatlann miktan, 0,)j" ekilmis tanenin misli gibidir. seleyi Efendimize izah etti. Peygamberimiz hane-i saade "Git, soyle iizerindeki gomlegi versin" dedi. Cocuk me Ki~i yedi basak bitirrnis ve her basakta yiiz tane bulrnus olur. lste Hakk yolunda yap dar bir haynn, verilen vakti geldigi icin Bilal-i Habesi (RA) ezan okudu. Resulu te girdi, gomlegini cikanp verdi, ciplak kalnusn. Namaz bir zekatm ve sadakanm da boyle kat kat sevabi vardir Ekrem Efendimiz evinden cikamadi. Ashab-i Kiram beklediler, gelmeyince merak ettiler. Birkac kisi gondererek ve Allah Teala diledigine giizel amelinin sevabmi kat kat artmr. Bir giizel amele en az on misli sevap verir, daha durumu ogrendiler, hemen elbise tedarik ettiler. Efendimiz ancak bu sekilde cemaata tesrif buyurdular. Bu da artmr. Sahibinin giizel niyetine gore hesapsiz mukafatlar da ihsan buyurur. Ve Allah Teala vasidir. Liituf, hadise akabinde ~u ayeti kerime nazii oldu: "Ya Habibim! Tamamen elini boynuna baglaml~ gibi olma ve ihsan ve keremi pek boldur. Alimdir; kullannm yaptiklanm - yapacaklanm tamamiyle boo, ona gore mukafat ve miicazat verir. Yine Sebe Suresi 39. ayet-i keri dilenciler geiir de verecek bir seyin olmazsa seni cimri mevcut olan mahm tamamen isteyenlere de verme. Diger mesinde de: "Ne infak edersiniz Allah onun yerini doldurur. 0 nzik verenlerin en hayuhsidir." buyurulmaktahrsm" Anla~tlacagl iizere Cenab-r Hakk; infakda da israf Hide itham ederler. Melul ve mahzun olarak oturur kadir, Sadaka ve infak, mala eksiltmez; bilakis s;ogaltrr. ve cirnrilikten menetmektedir. imam kuvvetli olanlar bunu bilir. Mahm infak etmekten korkmaz ve cekmmezler. imam zayif olanlar ise; oldugu giin akce parasi vardr, Hepsini islam ni Hz. Ebubekir Srddik (RA) Efendimizin miisliiman ~ Birli~eQAGRI

5 me tine ~iiktir icin fakirlere dagitn. Vine Hz. Ebubekir Efendimiz, biitiin mahm gece-giindiiz, gizli-asikar daglttl. Uzerindeki elbisesini de verdi. Kildan bir aba giyip goksiinii kahn bir iple baglaml~ oldugu halde huzuru Resulu Ekrem 'e geldi. 0 anda Cebrail (AS) da icabet etti. Hz. Ebubekir'i. bu halde gorunce Resul-u Ekrem'e; "Ebubekir'i bu surette gordiigiim yoktu" diye sorunca, Resulu Ekrem Efendimiz: "Ebubekir biitiin mahm yoksullara dagrtn. Ozerindeki abadan baska mah kalmadr" buyurduo Cebrail (AS): "Ya Muhammed! Ben bu i~ icin geldim. Allah Teala sana selam edip buy urdu ki; 'Ebubekir kuluma benden selam soyleyip sorsun ki, bu fikirlik halinde benden razt mrdrr?' Resulii Ekrem Efendimiz Ebubekir (RA) donup; "Ya Ebubekir! Hz. Allah (cc) sana selam edip 'bu halinde benden razi rmdir?' diye buyurmaktadir" deyince, Hz. Ebubekir aglayarak "Ebubekir kimdir ki Rabbisinden razr olmasm, Razryim, ra ZIYlm, raziyim" demistir. Hz. Omer (RA) halife iken bir kadin geldi "lhtiyac sahibiyim. Coluk-cocugum var. Bana yardim et" dedi. Hz. Orner yardrm talebini reddedince "Ne olur yardim et. Yarm kiyamet giinii Allah Teala benirn halimden dolayi seni sorguya cekse gerekir" dedi. Donup giderken Hz. Omer'in gozlerinden yaslar miibarek sakahna dokulmeye basladi. "Kaduu geri ~aglrln!" dedi. Ozerindeki gomlegini cikanp verdi. Yanmdakiler "Kadmm sozlerinden mi korktun ya Omer!" dediler. "Hayir, sozlerinden korkmadnn. Sozlerinde gecen kiyamet giiniinden korktum" buyurdular. Resulii Ekrem Efendimiz Tebuk seferine giden orduya yardun kampanyasi actigmda, Hz. Osman (RA) 200 deve ve 10 bin dinar bagislarmsn. Dinarlan Efendimizin onune doktiigii zaman Resulullah: "Bunlar nedir ya Osman!?" deyince, "Orduya hediyedir ya Resulullah!" dedi. Efendimiz paralan kansnrarak "Ya Osman! Allah seni magfiret buyursun" dediler. Bu orduya Hz. Ebubekir biitiin servetini bag.~ladl. Efendimiz: "Geriye ne biraktm ya Ebubekir!" dediginde "Allah ve Resulunu biraknm" dedi. Hz. Orner bu orduya mahnm yansnu vererek istirak etti. "Ne kadar yardim edebildin ya Orner?" diye soruldugunda "yansmi evde biraknm, yansuu getirdim" dedi. Yardun hususunda Hz. Ebubekir'i gececegini zannediyordu. Hz. Orner; "Yardnnda Hz. Ebubekir'i ge~ecegimi zannediyordum. Bundan sonra anladim ki hie bir zaman hayir ve hasenatta O'nu gecmek mtirnkiin degildir" itirafmda bulunrnu~tur. Resulii Ekrem Efendimiz ise; "ikimiz arasmdaki fark, cevabmlz arasmdaki fark gibidir" buyurmu~lardu. Hz. Ali (RA) oru~lu iken iftar zarnanmda bir rniskin geldi. Yemek tam ortaya konrnu~tu. Hz. Fatma (RA) ve iki giizide yavrulan Hz. Hasan (RA) ile Hz. Hiiseyin (RA) de yard!. Miskin yemek istedi. Hz. Ali: "Ya FatIma! Ben hisserni bu miskine verecegim. Siz yemeginizi yeyin!" dedi. Hz. FatIma "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun iizerine Hz. Hasan ve Hz. Hiiseyin de "Biz de ye Birlige QAGRI rneyiz" dediler. Yernek rniskine verildi. Miskin yedi, doyduo Bunlar da sadoldular. Su ile iftar ettiler. Ertesi giin orucuna niyet ederek devam ettiler. Vine aksam iftar zamam oldu. Yemek sofraya kondu. Bu defa bir yetim gelerek yemek istedi. Hz. Ali "Ben hissemi bu yetime verecegim, siz yeyiniz!" dedi. Onlar da "Sen yemedikce biz de yemeyiz" dediler. Yernek yetirne verildi. Yetim yedi, doydu. Bunlar sad oldular, yine su ile iftar ettiler. Ertesi giiniin orucuna devam ettiler. Vine aksam iftar vakti 01- duo Yernek sofraya kondu. Bu defa kapiya bir esir geldi, yernek istedi. Hz. Ali yine "Hisserni bu esire verecegim. Siz yeyiniz!" buyurdu. Onlar da "Sen yemedikce biz de. yemeyiz" dediler, Yernek esire verildi. Esir yedi, doydu. Bunlar da sadoldular. Baskalannm hallerine vakif olmamalan icin kannlanna tas bagladilar. Bunun iizerine Dehir Suresindeki "Onlar taamlanm seve seve rniskine, yetime, esire verirler" diye Allahii Teala'run rnedhine nail oldular. Allah bizlere de kalp uyarnkhgr versin de bu olaylardan ibret alahrn, cirnrilikten kurtulahrn. lnfak ve sadakamn gizli olmasi, asikar olrnasmdan daha hayirhdn. Gizli sadaka verenler "Arsm golgesinde golgeleneceklerdir". Sadakamn cok cesitleri vardrr: Mal ile oldugu gibi beden ile de. olur. Bir hamahn yiikiine yardim edip kaldirmak da sadakadir. Giiler yiizlii olarak konusmak bir sadakadir. Tath sozlerle konusmak sadakadir. Bir garibe yoi gostermek.de sadakadir. Allah Tealft Hazretleris yerleris yarattigmda melekleri sordular: "Ya Rabbi! Yerlerden kuvvetli neyi yarattm?" Cenab-i Hakk; "Daglan" buyurdu. "Daglardan kuvvetli neyi yarattm ya Rabbi?" dediler. "Derniri yarattim" buyurduo "Dernirden kuvvetli neyi yarattm ya Rabbi?" dediler. "Atesi yaratnm" buyurdu. "Atesten kuvvetli neyi yarattm ey Rabbimiz?" dediler. "Suyu yarattun" buyurdu. "Ey Rabbimiz! Sudan kuvvetli neyi yarattm?" dediler. "Yelleri yarattim" buyurdu. "Yellerden kuvvetli neyi yarattin ey Rabbirniz?" dediklerinde "Bunlardan daha kuvvetli bir miiminin gizlice verdig! sadakanm sevabnu yarattun" buyurdular, Abdullah Bin Omer'e bir sahabe 4 bin dirhern yardnnda bulundu. Ertesi giiniin sabahi Hz. Abdullah (RA) 'I carsrda atimn yiyecegi arpayi veresi aldignu gordu. Hemen evine haber gonderdi: "Hz. Abdullah 4 bin dirherni ne yapti?" diye sordurdu. "Sabahaskadar fakirlere daglth" dediler. Hasan bin Ali (RA)'den bir adam bir sey istedi. 50 bin dirhem 500 dinar verdi. Hamal iicretini de vererek evine paralarl gonderdi. Bu defa da bir kadm bir rniktar hal istedi. Bir ~anak bal verdi. "0 az hir miktar bal istedi. Sen bir ~anak verdin. 0 ihtiyacma gore istedi. Biz de rniiriivvet ve himrnetimiz miktan verdik" dediler. Malik bin Enez HZ.lerine Harun-ill Re~id (RA) 500 dinar verdi. Ebu'l Leys (RA) bin dinar verdi. Hz. Haru~ gadablanw "Ben rnelikim, 500 dinar verdim, sen benim tabaamdan oldugun halde bin dinar verdi." dedi. 0 ise; "Ey mtirninlerin emiri! Ben sana kerhen bunu yapmadim. Benim giinliik gelirim bin dinardjr. Ondan a~gl in ā

6 fakta bulunmaktan AlIah'dan hay a.ettim." dedi. Giinliik geliri bin dinar oldugu halde hayatt boyunca zekat vermemistir. Zekat verecek mal hiriktirmemistir. Hz. Ebubekir ve Hz. Orner de hayatlan boyunca zekat verrnemisler, zekat verecek mah biriktirmemisler ki senelik zekatim versinler. Onlar yarmm nzkmi Allah Teala Hz. lerinin vereceginisyakinen bildikleri iein yannm yiyecegin! hi~ dusunmemislerdir. Hatemi Tay'a sordular: "Hie hayatmda kendinden daha comert birini gordim mii?" "Evet gordurn: Bir gence misafir oldum. On tane koyunundan birini keserek omuz etlerinden kebap yapnrmrsh. Kebabi yerken "Ben koyunun bu yerdeki etini severim" demis bulundum. Hemen disanya ~lktl. Dokuz koyununu da kesmis hep omuz kiirek etlerinden kebap yapmis getirdi. Yedik. lste 0 gene benden daha comerttir" dedi. "Peki giizel sen ona ne ikramda bulundun?" dediler. "Ben de onu bir hafta misafir ettim. Giderken, 100 koyun, 100 deve ve 100 de inek verdim" dedi. "Oyle ise sen ondan daha comertsin" dediler. "Hayir" dedi. "0 biitiin servetini bana ikram etti. Ben ise servetimin binde birini ancak verebildim. 0 benden daha comerttir" dedi. _ Sam 'da Ibni Muvaffak ismiyle arulan bir alim var idi. Hac icin bir miktar para hazirladr. Komsulan ile helallasmaya basladi, Yakm bir komsusunun evine vardigmda ocakta et (pirzola) yapihyordu. "Giizel koktu. Bir lokma verin cok carum cekti" dedi. "Hay If sana vee remeyiz. Bize et helal sana haramdir." dediler. "Nasil size helal bana haram olur?" dedi. "Ben senelerdir et yiizii gorrneyen bir fakirim. Cocuklar et diye agla~tdar. Kasaptan alacak param da yoktu. Bir viranede merkep lesesi buldum. Ondan bir miktar kesip getirdim" dedi. o alim bir ah cekti "Komsum boyle ac iken ben nafile, Hacca gitmeyi miiriivvetirne yakistiramam" diyereks butiin hac parasint 0 fakire yardrmda bulundu. Vine bir zengin evinden ciksp nafile hacca giderken onune hemen bir kadm crktr; "Ben dul bir kadmim. Yetimlerim var. Aym zamanda Resulii Ekrem'in nesli pakindenim. Bana yardim et" dedi. "Ne kadar paraya ihtiyacm var?" dediginde "Uzerindeki hac parasi kadar" dedi. Biitiin hac parasrm 0 kadma vererek evine dondu. Hacca 0 sene gitmedi. 0 sene memleketinden haca gidenler onu Mekke'de, Arafat'da, Mine'de goriirler. Hacdan dondiikleri zaman 0 zata "Haccm miibarek olsun, tebrik ederiz" dediler. Adamcaglz mahcup oldu "Ben hacca gitmedigim halde beni nasd tebrik ediyorlar?" dii~iincesi ifi:erisinde yattl. 0 gece riiyasmda Rasulii Ekrem Efendimizi gordii. Efendimiz hal ve hatlom sorduktan sonra "Sen haccml tebrik edenlerden mahzunmu oluyorsun?" der. "Evet ya Resulullah!" cevabma kar~lhk Resulii Ekrem Efendimiz: "Evet sen hacca gitmedin ama bir kadma sadaka verdin o dua etti. Allah Teala onun duasmdan senin suretinde bir melek yarattl. 0 melek senin yerine hac yaptl. Onu gordiiler de seni hac yaph diye tebrik ettiler. 0 melek klyamete kadar senin yerine her sene hac yapacaktrr" buyurdular. 4 Abdullah bin Omer'e bir pismis keue hediye edildi. Baska birine gonderdi, "0 benden daha muhtactir" du ~iincesiyle.. 0 da digerine, 0 da baska birine... Derken altr ev dolastr yine Abdullah bin Omer'in evine geldi. Ashabi Kerim Allah'm Resulimden aldiklan terbiye ile boyle kendilerinden ziyade diger din kardeslerini dii~iiniirler. di. ~imdiki miisliirnanlar sadece nefsini dii~iiniiyorlar. Bircoklarnmzm kalplerinden merhamet ve sefkat hissi si linrnis vaziyettedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi seriflerinde: "Her iirnmetin bir fitnesi vardir. Benim ummetim in fitnesi de mal ve paradsr." buyurmuslardir. Para yeni ~lktlgmda seytan alarak opttl alnma koydu. Diger ~eytanlar "Bunda ne var da opuyorsun" dediler. "Kim bunu severse 0 benim kolerndir. Bu benimielimde bir kozdur, bununla coklanm dinden cikarmm, on un i~in opuyorurn' dedi. Siileyman (AS) ~eytana sordu: "lsa (AS) iirnmetine ne yapacaksm?" Seytan, "On lara iki..jj~ ilah var dedirtmekle Hakk yoldan sapinnm", "Muhammed (AS)'m iirn metine ne yapacaksm?" dediginde, "On Ian da para ile sapitmm. Hatta onlarm bazilanna para kelime-i ehadetten daha tath olur" Siileyman (AS): "0 zaman senin ~er rinden Allah 'a slgmmm" dedi. infak, can He olur. ~ehitlerin din, millet, vatan, namus ugrunda canlanm feda ettikleri gibi mal ile olur. Yukanda zikrettigimiz gibi bedenle olur. Giicii ile, akh ile, ilmiyle, irfamyla miirninlere faydab olmak gibi.. "Veren elin alan elden iistiin" oldugunu dii iinmeli ona gore hareket etmeli, "Yanm hurma tanesiyle de olsa cehennemden korununuz" bnyurulan hadisi ~erifi unutmamaliylz. Verdigimiz sadakalara goz dikmemeliyiz. Basa kakmamahyiz ki huzuru ilahide makbul olsun. Bir sadaka verenin elinden fi:lktlgmda alanm eline degmeden huzuru ilahide yazihr, Vakidi Hz. lerinin akillara hayret veren bir olayiyla konumuzu kapatahm. Vakidi diyor ki: Biri Hasimi olan iki arkadasrm var idi. O~iirniiz de pek ~iddetli bir darhga giriftar olduk. Bayram da yaklasmrsn. Hammnn dedi ki: 'Biz nasil olsa bu fakirlige, bu ~iddete dayanabiliriz. Lakin bu cocuklara ne diyelim? Onlar iein yiiregim parca parca oluyor. Komsu cocuklanru bayramda siislenmis, yeni elbiseler giyinmis kendilerini de perisan hal gorup duruyorlar. Bu hallerine aclmamak'elirnde degil bir fi:are sini bulsan da iistlerini, ba~larml diizeltecek biraz para tedarik etsen" dedi. Bunun iizerine Ha~imi arkada~lma elindeki mevcudiyle 0 giinki slkjntlml defetmesi i~in mektup yazdlm. Bana; 'i~inde.bin dirhem var' dedigi agzl miihiirlii bir kese gonderdi. Kese elirnde durdu-durmadl derken oteki arkada lmdan benim Ha~imi'ye yazdlglm gibi slkmtlsmdan ikayeti havi bir tezkire aldrrn. Keseyi miihiiriinii afi:madan hemen ona ganderip mescide gittim ve hanrrna kar~1 hicablmdan biitiin geceyi orada ge~irdim. Eve dondiigiirnde meseleyi anlattrrn, kadmcaglz bana hi~ danhnaylp yaphg.m i i begendi. Onunla bu bahiste iken bir de baktlm ki Ha imi arkada rrn mahut kese heyeti elinde oldugu halde ~lkageldi ve "dogrusunu Birli~e QAGRI

7 soyle sana gonderdigim parayi ne yaptm?" diye sordu. i~i oldugu gibi anlatnm dedi ki: "Sen benden para istedigin vakit gonderdigim bu keseden baska dar-i dunyada hie bir seye malik degildim. Sana gonderdim ve arkadasmnza yardnnda bulunrnasi icin yazdim. 0 da keseyi benim miihiiriim ile kapanmis oiarak bana gonderdi. Vakidi der ki: "Kese icindeki bin dirhemi musavi oiarak boli.i~tiik dirhemini de daha evvel benim haruma ayirdik, Vakayi Halife Memun haber aldi. Beni ~agmp sordu. Ben de i~i oldugu gibi serh ve tafsil ettim. Her birimize iki biner, hamrmma da bin dinar olmak iizere yedi bin dinar verilmesini emretti." Iste muslumanlar arasmda yardnnlasmamn en guzel ornegl. Allah (cc) ci.imle din kardeslerimi 'ismahna, ilmine, mevki ve makamma magrur etmesin. Bunlann elimizde emanet oldugunu hakkiyla bildirsin (Amin). MESEY.E(7) YII Aylardan Ramazan. Onbin kisilik bir ordu Mekke'ye ilerlemekte. Baslannda Kainatm Efendisi. BiltUn cavdmci fikirler bertaraf edilmis, fetih yolu acrlrrusttr. "Muhakkak ki, biz seni guzel bir fetihle mujdeledik!" ernr-i ilahisi gerceklesrnis, Mescid-i Haram'a yonelen yuzler mukaddes beldenin muhafizlan haline getmlstiro Allah Resulii "karst koymavanlann mallarma ve canlanna dokunulmayacagrm" bildirir. Fakat Kurey~ korkuludur. OnU~ YII boyunca kendisine her tiirlii eziyeti ve lskenceyi reva gordiikleri peygamber geri donrnektedir. Kendilerine "Ey insanlar! Size ~u tepenin arkasmda bir ordu var, biraz sonra gelip sizi helak edecek, desem inaolr mlsl OIZ?" buyurdugunda "Elbett~ ina ",nz; ~Unkii senin hi~ yalan soyledigini bilmeyiz." dive cevap vermi~lerdir. "Oyleyse ~una da inanm ki; Allah birdir ve O'ndan ba~ka ilah yoktur." tebligini yapmca, "Vay, demek sen ilahlanmlzl inkar etmek i~in. bizi buraya ~aglrdm, oyle mi?" yobazhglyla ta~a tuttuk Ian peygamber geri donmektedir. Sadece ve sadece "Allah'tan ba~ka ilah yoktur" dedigi i~in, yollarma dikenler do~edikleri, Uzerine kopek Birli~e QAGRI Hamza QZDEIIiB. ler saldrklan, caruna kasteddikleri peygamber geri donrnektedir. lste sonunda kiifur inadr, lman gunesine boyun egmistir. Sirkin buzlan erimis, yokolmus, onun yerini tevhid rahrneti tutmustur. Yilce Peygamber her zaman oldugu gibi sefkat tel kin eden sesiyle hitap etmekte: "Allah sizleri affedivor; ~iinkii 0 bagl~laylcldlr. Birbirinizden gordiigunuz kotuhlkleri affediniz! Mii~rikler zamanmdaki faiz ve kan diyeti gibi haklar kaldmlrmsnr. Bir koleyi kamci veya degnekle doyen yiiz di~i deve diyet verecektiro MUslUmanlar birbirinin kardesidir." Bu ruh ve iman biitiin zarnan Ian kusatan ozelligiyle yeni fetihlerin, yeni zaferlerin mujdecisidir. islam devlet olmu~tur. YeryiizUnde adaletin, karde~ligin' tesis edildigi, zulmun ve kinin yok edildigi bir de vir a~llml~tlr. Klsa bir' zaman i~erisinde cehaletin, hakslzhgm, zulmun,,adaletsizligin kolgezdigi bir gafiller suriisiinden, ilmin, hakkm, me'rhametin ve adaletin hakim 01- dugu dipdiri bir cemiyet ortaya ~Ik. ml~tlr. Ve 0 cemiyetin ve biitun insanhgm efendisinin gozleri Konstantini'ye ~evrilmi~, mubarek lisa", vine bir kutlu ani teb~ir etmektedjr: "Konstantini'ye elbet bir gun fetholunacaknr; O'nu fetheden kumandan ne guzel kumandan, onu fetheden asker ne giizel askerdir." Bu bir iltifat degildlr. Bu bir cermet vaadi deglldfr. Bu diipediiz herseyden iistiin ve yiice olan ilahi nzaya kavusma miljdesidir. Bir miimin icin biitiin degerlerin iistlinde olan bir. deger: ilahi rill Kamil miimin icin, "cermet cennet dedikleri - biro kac koskle birkac hurl- isteyene versen aru-bana seni gerek seni" ifadeleriyle ozlesen Hakk coskunlugu, Miimin goniiller peygamber isaretiyle canlanru bu yola feda, kanlanm bu yola sebil ederler. Konstantiniyye feth olunacaknr. Zaman devretmektedir. Hangi devir bu beldenin bagnna Allah lafzt celilinin elifini verlestirecektir? 0 bir sir... islamiyet yanm asirda butiin Arabistan'a hakim. islam kihcr sonra iran iclerinde. lran-acern Diyan, her zaman bir ciban basi. Tek Hz. Selman icin, tek bu topraklarda ~ehit diisenler icin sevllrnesi gereken diyar. Gerisinde nifak alarnetleri. Yirminci asirda komiinizm adim alan Mazdek hayasizhgmm mekaru. Cehennem habercisi, atese secde edenlerin karargahr. islam ordulan uzun silren savaslar neticesinde merdivenin bu basamagrru -tabiri caizse- kmk civiyle tutturarak gecerler. Zaman devretmekte, zaman krsalmakta. "Konstantiniyye feth olunacaktir" Peki bu doguya akmlar niye? Doguda bir bekleyen var. Kutlu habere susarms goniiller tedirgin. Uzaklarda Cinli yamaklan duvar ustalarr haline getiren, yakmlarda Pers ihti~amml golgeleyen, u~ suz-bucakslz iilkenin daglannda, ovalarmda at iistiinde yel olup esen bir er sablfsiz."hakimiyyet" diyor. "Hakimiyet, adalet i~in hakimiyet, adalet i~in kuvvet. Bir iilke olmah, gun,0 iilkede dogmah, 0 iilkede batmah, giin 0 ii1keye bayrak olmah." i ki deniz arasmdaki set birdenbire a~llml~tlf. Miibarek ve muazzez bir kucakla~ma. Tiirk, islamla izzet ve ~eref bulmu~, islam, Tiirkle yeni bir gi.i~ ve kudret. Artlk giiniin battlgl ii1keler yakm olmak Uzeredir. Tannnm klhcl, zuliim tacla,,", 5

8 yerle bir etmeye hazirdir. Karahanh, GazneJi ve Selcuklu.. Oguzun Krruk Boyu, bir kilidi acar Malazgirt'te. Hac bovlesine hilal atesine tutulmus degildlr. Haclt Anatolia erimeye yiiz tutar. Egilir, hilale boyun eger. Malazgirt bir destan. Malazgirt miicahidleri destan kahramanlan. Kubbe kubbe ezanlar Anatolia'nm celik zirhrm yumusanr, kubbelestirir. Dervis-gazller akm akm Anadolu iclerinde. Her kosede bir ocak, her kosede bir goniil atesi. Anadolu yeni bir krvilcrmla tutusrnustur, Goniil seferberligi acrirmsnr. Goniillerde islam sancagr, Gozlerde valrm ates, Diisiincelerde bir iilkii. Konstantiniyye feth olunacaknr. Alparslan'm gozler] uzaklarda. Iraklan yakm eden iman atesi Anadolu'yu Turk-Islam miihriiyle percinler. lnsana saygr, insana sevgi, insam Allah'm mukaddes bir emaneti, yeryuzllndeki halifesi anla YI~lyla kucaklayan bir tefekkiir. De Iilerin bile birinci srruf insan muamelesine tabi tutuldugu garip; fakat yiice bir medeniyet be~igi. Biitiin akrnlar hep banva, Krhcarslan'm gozleri Konstantiniyye'de, Yrldmm' m gdzler] Konstantiniyye'de. Ve Sultan Murad'm gozleri Konstantiniyye'de. Goniiller ilahi maya kavusma coskunlugunda, 8ir garip dervis, bir garip alperen, Engiirii'de goniiller dev~irmede. Haci Bayram VeiL VeJi goniil, sultan goz. Goz goriir, goniil bilir. Sultan Murad'm gozleri Konstantiniyye'yi gormekte, Bayram Veli'nin gonlii Konstantiniyye'yi bilmekte. Veli buyurur: "Sultamm mahzun olma ama ne sen ne de ben 0 saadetin devrinde degiliz. in~aallah o mu~tu, ~u bizim kose dervi~le, senin be~iginde biiyiiyecek ogluna nasip olacaktlr!" Sultanm gozleri. ya~h, gonlii mahzun. "Ni~in ben degilim?" diyecek olur, sonra "Allah nimeti diledigine verir." diyerek ferahlar YIII. Bir yeni can gelir diinyaya. Kulagma ezanlar okunur, adml Muhammed koyarlar. "Kutlu olsun" derler. Sultan Murad "Ugu- 6 run kutlu olsun ogul!" der. Osmanogluna yeni bir can kanlmrsnr, Ecdadmm birbucuk asirdir siirdiirdiigii yiice dava, yeni bir yiirek, yeni bir gii~ kazanrmsnr. Gozler] gerilere kayar, devirleri asar. Biiyiik dedesi Osman Gazi Han'i son yolculugu oncesinde goriir. Orhan Gazi diz ~okmii~, husu icerisinde atasmi dinlemekte "Ogul, bizim davarmz, kupkuru bir cihangirlik davasi degildir. Bizim davamiz Ila-YI Kelimetullah'nr. Yeryiiziinde Allah'm adaletini tesis etmektir. Kur'an-i Hakim "FETiH BiR SON DEGiL, BA~LANGI<;TIR. SOLMAl VE PORSOMEl YENiNiN lamana KUCAK A<;MASI DIR. FETiH tmanin KE MALiDiR. FETtH YENi BiR RUHTUR. FETiHLE TURK LE~EN VE islamla~an BU MUBAREK BELDE FET HiN GETiRDiKLERil'~HN, ERiYiP KAYBOLMASIYLA ESKi SAHiPLERtNiN AT KO~TURDUGU KURU BiR MEKANA DONERSE NE HAliN. AYASOFYA'DA KILI NAN ilk CUMADAN BERi YE SADECE BiR AKS-i SE DA KALIRSA NE ACI. FA TtH'iN ELLERtYLE TEVHi DE DONDORDUGD PUTPE R'ESLiGiN <;ANLARI YENi DEN KUBBEMtZi YIRTAR SA NE GARiP..." de Rabbimiz buyurur ki; "Yeryiiziinden fitne kalkmcaya ve din ancak Allah'm oluncaya kadar cihad ediniz!" Kii~iik Mehmed'in kulaglna ezam kendisi okur sonra devam eder: "Ogul! Bizim davamlz... " ve: yine devam eder "Allah'l azimii~~an buyuruyor ki; (yeryiiziinden l" Veli oyle demi~tir: "Sultamm, i~te bu ~ocuk" demi~tir. Sultan Murat sablrsizdlr. Bir an once Mehmed'in biiyiimesini, onun yapacagl feth-i mubin'in bir an once riiyadan ger~ege donmesini istemektedir. Heniiz ondort yasmda iken O'nu emir yapmak ister. Fakat sehzade Mehmed, henilz laylk olmadig: bu makarm ince bir niikteyle reddeder. Pisrnek gerektir, gii~1iiolmak gerektir.konstantiniyye'yi feth edecek kadar gii~1iiolmak gerektir. Her biiyiik Tiirk devlet adammda oldugu gibi kendisine bir miir~id-i kamil gerektir. Miir~id'i heniiz pismedigini belirtmistir. Miir~id'i zamanm kutbu; ici, dl~1 gibi pak olan Aksernseddin, Osmancikta rnedrese ulerna Sl arasmda en Ilstiinu.lken, gonliiniin atesini ancak Engiirii'de Hacr Bayram Veli kullugunda sondilrebilen Aksernseddin. Velinin "Su bizim Kose" diye ovdiigii Aksernseddin. Artrk goz ve goniil bir olmustur. Gdz Mehmed Han, goniil Aksernseddin. Goniil bijdirecek, goz arayrp bulacak ve gorecektir, Goz ve gonill Konstantiniyye'dedir. Konstantiniy ye rnagrur, Konstantiniyye rniitekebbir. Gaye rnagrur baslan egrnek, kibri yok etrnek. Cimkil; "Allah kibredenleri sevmez." Miladi 1453, hicri 857. Aksemseddin dii~iincell Diline pelesenk ettigi bir kelimeyle rnesgul; "Belde-i Tayyibe" Allah kelammdan olan bu kelimenin tiirlii tiirlii tefsirini yapar. Sasirncr fakat ferahlatrci bir netice: iste icinde bulunduklart 857 Ylh ebced hesablyla "Belde-i Tayyibe'nin" kar~lhgldlr. Riiyasmda Hz. Eyyub EI-Ensari'nin Konstantiniyye muhasarasmda ~ehadetine goniil goziiyle ~ahid olur. Konstantiniyye artlk manen feth edilmi~ tir.." "Sultanlm!" der. "Gayeniz ne ola?" Mehmed Han cevap verir: "imtisal-i ciihidu fillah olupdur niyyetim-dini islam'm miicerred gayretidiir gayretiim." "Kutlu olsun Han '1m, miijdelenen sensin, miijdelenen senin fethindir, kutlu olsunl" Toplar Bizans'm surlannl dovmekte. Bizans magrur ve gafij. Bizans miinevverleri Ayasofya'da "Hz. isa'nm dogumunda gobekli mi, gobeksiz mi?" oldugunu tartl~makta. Bizans aydmlan gaflettedir. Aydm Ian gafil olan bir memleket zaten Birlige QAGRI

9 icten vrkrlrmsnr. Bizans'i icten ~o. kerten, devlet elden gitmekteyken, onlan liizumsuz munakasalar pesinde kosturan Fatih dehasl. Konstantiniyye islambol 01- mus, haem kavsi hilale donmii~, Ayasofya teslisten vahdete riicu etmistir. Maddi fethin peslnden, peygamberi duyus ve dii~iinii~le yeo ni bir zaman baslamrsttr. Hiristivan sehlr kisa zamanda Tiirk islam eserleri islamla~ml~, cihan devletine payi taht olrnustur. Bizim icln istanbul macerasi as11bundan sonra baslar, istanbul rnemleketin kalbi ojur. llmin, sanatm ve dinin kalbi olur. istanbul'un as11sahipleri memleketin de sahibi olurlar. Klh~la elde edilen miibarek belde adalet ve imanla ayakta tutulur. Fetih bir son degil, baslangicnr. "Solmaz ve porsiirnez yeninin" zamana kucak acmasidir. Fetih imarun kemalidir. Fetih yeni bir ruhtur. Fetihle Tdrklesen ve islamla san bu miibarek belde fethin getirdikjerinin, eriyip yokolmasryla eski sahiplerinin at kosturdugu kuru bir mekana donerse ne hazin. Avasofya'da krlrnan ilk cumadan geriye sadece bir aks-i sada kahrsa ne acr, Fatih'in elleriyle tevhide dondiirdii gii putperestligin canlan yeniden kubbemizi yrrtarsa ne garip... <;:agyeni bir fetih beklemekte. Bu yeni fetih, eskisinden cok gii~ olacaknr, Ciinkli; bu bir goniil fethidir, kendi insarumrzi yeniden feth etmektir. Emperyalizmin her bir tarafindan boynuna yagh ipler geci-. rip bogmava ~ah~tlgl lnsarnrmzr. Kendini kaybeden ve bir tiirlii bulamayan lnsarurmzt. Yeni fetih, rnsarurmza yeni bir hiiviyet tesbiti olacaktrr, Turk-islam yasavrsrm once kalplere ve kafalara naksetrnek, sonra onu bizzat hayatm kendisi haline getirmek. Gii~ olan ancak; rnutlaka, ama mutlaka basanlmasi gerekende bu... EY KUTLU HABER Ey kutlu haber! Hasretinle tutusup, kavrularak, Seni bekliyoruz ydlar yshdir, Gill renkli ~afaklarm birinde, Bir kusun kanadma taksh, Ya da bahar yellerinee, Gel bize! YazJlmJ olsun bir yigidin, Saban tutan nasirh ellerince, Ustunde Kizancik giillerinin, Kokusu olsun, Ceddimin seslerini getir Estergon Kalesi'nden, Tuna'dan Nigbolu'dan, Goriince ayyildizh bayragnmzr, Ezeli-ebedi dii manlanmm, Korkusu olsun... Ey kutlu haber! Oyle bir gel ki, kara sevdah, Bereketli yagmurlarca yag iistiimiize, Bir I lk tayf"r olup, ag iistiimiize, Gelinlik gene kizlann, Oyasma sin, Bir bastan bir basa Tiirk ellerinin, Tasma, topragma, Kayasma sin, istanbul'un fethi gibi miibarek, Giinlerden salt olsun, Ozerin besmeleli, i~in duah olsun... Ey kutlu haber! Afganh mazlum kardeslerimin, Yiiregindeki tutsakhk aclsidj, Dindir de gel, Sut emen bebekleri, Kuslarla, kelebekleri, Sevindir de gel, Gez, dolas, Ahmet YESEVi'nin, Osman BATUR'un, Koca Seyh ~AMiL'in Anayurdunu, Umit ver ki, Kurtulus Destannu, Yazanlar olsun, o yerlerde de duyulan, Ezanlar olsun... Ey kutlu haber! Bilir misin Kmm'im, Kerkiik'iim, Azerbaycan'nn, Nice zaman var ki, yaslar icmde? Omidiyle yasar HUrriyetin, Gel de, Gelisin gam yilldii yiireklere, Miijdeler olsun, Allah 'a Hamd-u SenaIarla Secdeler OISOO... Birlige QAGRI ::::: J 7 '

10 "ULKE TARiHiNiN EN FAZLA HAKSIZLIGINA, KOMPLO VE SOYKIRIMLARINA, tsabetu VE KADROLU DV~UNCE <;izgisinin YANSITTIGI TABLOYU GOREN isemuxcr ZiHNiYETIN ZULMUNE FiKiR insanlari ON YILLARDIR, EN ZORLU MEKANLA~DA DAHi SUSMAMANIN VE TABU MDCADELE <;izgisinin VERDiCi inan<;tan ZERRtCE SAPMAMANIN VERDiCi SADAKAT DUYGUSUYLA ULKE VE DDNYA MDSLDMANLARININ ISTIRAPLARINI KONU~MAKT AN OTE, YA~IYOR VE HAK RUZGARININ DOCU~UNDAKi FECRiN, KAPILARI ARALAMA VAKTiNiN SINIRLA~MASINI, DD~DNCE SAHASINDA YA~AMANIN GETlRECEGi NETtCELERi HESAPLAMAYI MES'ULiYET<;iLiKLE <;ilesine KATIYOR..." MECBURiYET ' PRATiKLERi AkmSAGLIK Evvela yasadrgmuz sartlan ve bu sartlarda tarustrgmuz icli diinyarun sekline adapte edilmemizi isteyen dl~ teslrleri diisiinrnellviz.. Bir donemin insanlan, acisryla, tasasiyla, sevinc leri ve uzilntlilerini payla~tlgl yalruzhgrvla, dertbilir vefakarlarrn davraruslanm yasayrsla birikimlerini hislerini unutarak; unutmak isteyerek anlatamaz ve slgla~lr. Sadece ya~adlglmlz,ulkeyle Sl rurh dilsilnemeviz... Payla~"ml~ ve ayn ayn srmrlara daglt"ml~, horlanml~, bolunmu~, entelijansiyalann bozgun tuzaklartna hasis crkarlar ugruna alet olrnus ve en son noktada bu tuzaklann acrsrru izdirapla cekerek nadimligini if~a etmis ve entelijansiyalann zulrnetine karsr sahlarusa kalkrnrs, somiirillen islam aleminin ac"1 insanlanyiz... Bu konuda du~unceleri zorlama ve diinii ibret adma hanrlama olarak konuyu oyle se~me ihtiyaci duyarrz.. Yarah yuregimizin sizlayan derinllgine Filistin, Tunus, Cezayir, Filipinler, Habesistan, Ortaasya rntlsldmanlarrnm feryadlan tesir etmektedir. Yasadigrrmz Ulkede dahi konusrna hurrivetlntn yoklugu sebebiyle, dogru olduguna inandlgl' mlz inan~lannilzl "-liberal kapitalizmin yerle~mesi ve duzenin otur- 8 ' mast icin, dl~ gu{:ierin muhafrzlanru destekliyoruz{!}" fervadiru ve ifadesini kullananlarm somiiru ve istismarlanru hangi boyutlara gdtllrdiigunu goriiyoruz... Basrru, serbest tesekkiilleri, sendikalan, cikar iizerine kurdurtulan "ABO destegine rnuhtac" somurii frrkalan ve maudaci sivaset- bezirganlanrun, illke insarum tarumar edici cinnet ve mahvedis hesaplanrn giindeme getiren suret-i hak olanlar iizerine hiicum edilivor, hurriyetlerine zincir vuruluyor ve konusrna haklan ellerinden ahmyor. Sekle gore, lisanlarrn suretine ve bulvacrlarm anflanna bakarak vannlan teminat altma almak mumkiln degildir, Olke tarihinin en fazla haksrzhgma, komplo ve soykrnmlanna, isabetli ve kadrolu du~uncecizgisinin yanslttlgl tabloyu goren i~birlik~i zihniyetin zulmune ugrayan OlkiicU fikir insanlan on vrllardrr, en zorlu mekanlarda dahi susmarnanm ve tabii mucadele cizgisinin verdigi inanctan zerrece sapmamanm verdigi sadakat duygusuyla iilke ve diinva muslumanlarmm rzdtraplanrn konusrnaktan ote, vasryor ve hak riizgannm dogu~undaki, fecrin kapllan aralama vaktinin smlrslzla~masml, du~unce sahasmda ya~amanm geti- recegi neticeleri ~esaplamayi rnesuliyetcilikle cilesine kanyor... Saman alevi gibi baslayisr, sonii~uyle birbirine baglannf ~lkl~lar ve baskalanrnn istedigi dakikada ortava cikan tepkiler meyva verrniyor. Teslimivetcillge ve canh ruhlan sondiirrneye, taassubcu zihniyetle yanasan, akrlcrhk ve: ilmi siyaset adrna, akh ve mantrgt mahveden, ezilislere ve zulmetlere payanda olanlarm gittikleri ve varabildikleri hedefler bellidir: Kaprkullugu yaptiklan feodal efendilerinin IUtuflan neyse, ona razrdirlar... Herhangi bir mercinin ve makamm bagunsrzhgma lnanarnayrz. Tutucu ve kafalanna dikte edilen dogmalann isaretivle hareket ederler ve zaten icraatlanyla bunu ispat etrnislerdir. Hak ve ada let mefhumu gii~lillerin crkarlan ugruna cahstmlrr ve kullaruhr. Konulan srrnrlamalar ve tahditler giicsiizler ve yoksullar icin lsletillr. Statiiler ' bu cizgiden hareketle tayin edilmistir. Egilmi~, ya~adlgl havan terke hazrr nesillerin mesuliyetsiz ve paryacrhgrmn acrlanru giiniimiiz nesli cekrnektedlr. ldealsiz, renksiz ruh simsarlannrn baskilanna basegmis, Ulkesini 'y0neten ~eflerin ve sozde demokrat siyanurlerini halkl zehir- Birlige QAGRI

11 lemek, uyusturrnak, dii~iindiirtmemek ve dl~ serrnave giiclerinin atlarna tahtasi olma tesebbiislerine gozlemleme mantigmdan mahrum YIgmlarm olusturuldugu Ylgmlarm neticeleri mevdandadir. Temel hak ve hiirriyetler kaglt iizerinde, hiir diisiinrne ve tartrsma irnkanlan sadece belirli zurnrelere ve sornurge baglannl: odaklara saglamp tekellerine kahrken, dl~ giiclerin alarm Ian ve isaretleri ile olusturulan demokrasilerin diizmece recetelerivle, tastikfi avukatlarrn demagojileri kanahvla sun'i hedeflere siiriiklenen kahpcrlrk isrannda, hakikatlerin "H "sine biganeleri tastikci rnakarmnda tutmaya ozen gosterirler. Tetkiksiz tastik ve miinazarasiz savunma saplannsi egemen ziirnrelerin metod fuca kullandrklan ve tat II vaadlerle mefkuresizlige saplanan Ian kodamanfann dogal iandarmasi vazifesiyfe kullarnrlar ve bunun isrni "Tatli ve rahat vasarnavr" kabullenenlerin istekleri ofarak adlandmrfar. Diisundukleri gibi yasamayan, daracik kapasitelerle ahkam kesen, inanclan cami kaprsmda mendil acarak imarette kullanllmak iizere yardrm topfamak ofarak degerlendirip, acmazlanvla basbasa kalan toplum yap lsi arzu edenlere yardrm CI olanlann, surdaki yaralarda pay fan vardir. Varhk sahasrnda bulunusumuz ve milslilman yaftasuu yaka rozeti olarak tasryanlarla, ihlasm dorugunda varoluslarrru percinleyenler arasmdaki degerlendirrnevi net ofarak vapmarmzt gerektiren direnci kazane olarak degerlendirip, zinde ka II~I cern ofu~ta bufan katalizator toplum yap,sl tahammiilsuzliigu dl ~a yansltanlann tazyiklerini hi{: noktasma getirir. En onemfi hane ve kufvar budur. Ozerimizde dola ~an golgelere basamak olan yaka rozet{:i likten kurtufamayan ezberciferdir. Otorite ve hak tanlmazllgl prensip kabul eden, tabufarmm e~iginden 1~lk bekleyen bagnaz tutumfar tektip insan uretelj mekanizmalar ve sadistlerin modellerini tatbi BirJige GAGRI far ve sadistlerin modellerini tatbikata koymakta anidirfcr ve tavizsizdirler. Bulandmlrms, toz bulutlanvfa orulmu~, grdasi sartlanrnak olan ve 0 gidava ahstirtlrms bakislar ve tepkilerfe adrrn atan sabbahi fedaileriyle ayaktadrrlar. Ayakta kalmaya calrsrmslardrr... Ban ~opliigunun insanlan, sorniirme kasnyla urettigi... izrnler halkasrndan olan otoriteryan Nazi diktatorlugimim sartlandrrmalarla insa ettigi ':S.A." lar zaman gelrnis kurulu diktatorliigiln ctbanbasi ve hasta bolgesi haline gelmekten ve diktavi tehdit etrnekten kacmrnamrsnr. Dlktatorlukler hayat sahasina {:lkl~la birlikte, ayakta kalmarun rnetodlannda da sert olurken, gidiciligi hazrrlavan sebeplerden kacarken de zalimligini en sert sekilde ortaya koymaktan kacmrvor. Diktafar u~uncu dunyarun -pak ve aravrs krncr roh.inu ovnamas: ve daima uluslararasi kapitalizm veya komllnizrn tarafrndan destekle koltuklarrna vapisan diktatorlerin halki uyutan ve miskinlestiren butun istisrnar vasrtalarrm ve silahlan kullandrklan asikardir. Buvuk patronlann az gelismis illkelerde sungu imparatorluklanru devrelere sokusu ve devamrnda rsranndaki rolu ve Ban sermayesinin gene I crkarlarrnm sartsrz bekcisi statiisiine yerlesmesi gercegi toplurnlarm ve sorniirge illkelerin sirtmdaki kamburdur. Susturulmus halkrn haklanru aramaya kalkanlan ve neticeleri ortadadrr. Saltanatlan kaldirdrklanru ve 0 devirlerin tarihe gomuldugiinu soyleven agrztarm kurduklan korkun{: baskici hanedanllklar kilif degi~tirmi~se ve degi~en sadece isimler ve baglantllar ise degi~en nedir? Ta{:11 saltanatlar gitmi~, siingulii ve maskeli demokrasyalar kolanyalistlerce in~a edilmi~ ve ismi halkm sesi olmu~tur... Stalin'in, NaSJr'm, Saddam'm, Esad'm, Pnoched'in, Galtieri 'nin, Madanoglu cuntalannm ve {:agda~ goruntiideki uzantllarmm sehpafarmda can veren, zindanlarmda zulum goren anti-emperyalist gu~ler hayat sahnesinden silindi mi? Tabii ki haylr! Ol\1iTLER HASRETE Mazlumun gozyasi yogurur beni. Gafifi hogac:lk sel olmadan gel. Nice esir iller yagmr beni, Zay'ettimsaklim del'olmadan gel. Kimseye diyecek sozum kalrnadr, Hakk 'a yalvaracak yiiziim kalmadi, Simsek hizrm, celik ozum kalmadi, Basima bir garip hal olmadan gel. Hedef ayru ise yollar birlessin, Allah ic in eller, diller birlessin, Culsende adakh giiller birlessin, Goncalar kupkuru dal olmadan gel. Omidi sabirla celikledigim, "Birlik birlik" diye sayikladrgrm, Yuregimde sevkle yayikladigim, Kutlu dileklerim kiil olmadan gel. Hasret yiiregimde nagrnelendi ha! Oziimde atesler dogmelendi ha! Korpe iimitlerim yagmalandi hal Sabir kalesini el alma dan gel. Y,klml bekleyen hana donmii~iim, Son nefesi veren cana donmii~iim, Bir iimit yiiziimii sana donmii~iim, Goniille_r yabana kul olmadan gel. Tez vakitte gel ki, beni bulas1l1, Vaktinde gelmezsen neyi bulaslli, Allah hesap sorar iyi bilesin, ~iiheda yatagl yol olmadan gel. Bestami J\.IAHKUM OLMASJN Y AZGAN 9

12 YALVARI~ Allah'un affm dilerim lsyanla gecti giinlerim Ben bu dertle inlerim Beni affeyle Allah'nn. Sana dondum bak yonumu Gorememi~tim onumu GUn ettiysem hep gunumu Beni affeyle Allah'un. islamiyetin SANAT VEF]~nN'NEVERDiGi DEGER Mu.hlttln f?ahiner o Cok cahiidim bilemedim Dogru yolu goremedim Ben olmeden olemedim islam dini, insarun gelecegini Sarlman'a goriilmemi~ giizeiiikte Beni affeyle Allah'im. garantiye alan hayat dinidir. islam hediyeler gonderilmesi ki bu hediyelerden dini, insarnn ahiretini dii~iindiigii bir tanesi calar saat, kadar dilnvasi icin de hayata teknik bilgiye ve sanata tesvik eder. kiimdarma gonderilen essiz hedi Kor nefse uyandan oldum 713 yihnda Semerkant'ta C;in Hii A~ varken doyandan oldum islamm ana kaynagl olan Kur'an-I yeler arasmda bulunan kristal bedialar, Fransrz ve C;in saraylarmda Mazluma kiyandan oldum Kerim'in bir cok ayetlerinde ve Beni affeyle Allah'un. bilyilk Peygamberimiz Hz. (SAV)' biiyiik hayranhk uvandirrms, adeta in miibarek sozlerinde -sanat ve seyredenleri biiyulemistir. Bir zaman dinimizde alnn bilezik diye teknik bilginin gerekliligini ve Genlumsyanar askm ile ehemmiyetini, diinyadaki mevcut amlan sanat bugiin (elmas tac) yerine gecrnlstir. Diinyarruzm guzel Nefsimscosarsgelir dile her seyln llahi muhtecern bir sanat eseri olduguna i~aret eder. i~lesmesine ruhumuzun venllenmesi Cok gunahkar olsam bile Benizaffey Ie Allah 'lid. te sanat ve fen, bu muhtesem varhktan ne, fikrimizin inklsaf etrnesine, ik feyiz ve ilham alarak gellstisadi ve medeni hayanrmzm yiikne, Sen bagisla gunahum mektedir, insanlar dogustan islam selmesine, milletlerarasi kiiltiir munasebetlerin gelismeslne veslledir, frtrau iizerine dogduklan gibi, sanat ve fen'ne de meyyaldirler. Bir millet ilim sahasmda ne kadar Gorur duyarsm alunu Dilerim ben felahum Yeryiizllnde yaprlan harfiyat ile ileri giderse gitsin, sanat ve teknik Beni affeyle Allah'un. meydana crkarrlan etnorafya rnilzelerinde sahada inkisaf etrnedikce tam ve gdrillen cok eski devirlere miikemrnel bir varhk gosteremez. Sana actim ben elimi ait sanat eserleri teknik zevk ve Diinya -kuruldugundan bu vana tarih hi~ bir devirde asnrmzda Sana yonelttim diiimi renk bakrmmdan hayranhk uy~ndiran giizellik ve ozetlik bildirrnektedir. islamiyet kuru bir ~ol olan da bir ilerleme kavdetrnernistir. in Nefsim tatmadan oliimii oldugu kadar -sanat ve teknik saha Beni affeyle Allah 'im. verimsiz ve teknik bilgilerin olmadig. san zekasinm okyanuslara, kutup Gozum dolar yanar icim bir ii1kede dogmu~ olrnasma ve Ekvatora kadar telsizlerden, kopsan ragmen, krsa bir zaman lcerisinde rii kurarak, en ufak f,sllt,y, dahi, bir Varhk deryasmda hicim Mlslf, iran ve Bizans gibi eski medeniyet an icinde diinyanm bir ucundan Ne yapnysarn benim sucum merkezlerine kadar ilerle obiif ucuna ulasttrmasr, radyo, ra Beni affeyle Allah'un. rnis, oralarda bulunan sanat eserlerini dar, televizyon, telsiz ve atom gibi ve sanat alanlanru himaye et biiyiik icatlar hep asnrmzm bulusdar, mi~ ve bu suretle yeni sanatlarm Iaruhr. Yurdumuida da ziraat, sanat, teknik bilgi ve iktisadi hayat Yunus gibi oimam icin dogmasma, yeni etnografya mdzelerinin kurulmasma 1~lktutmustur. bakimmdan biiyiik ilerlemeler ya A k oduna yanmam i~in Deryalara dalmam icin Yeni eser ve sanatlarm dogrnasma prlnustir, Biiyiik gizli hazinelere Beni affeyle AIlah'un. sebep olan islamiyet - Hayber'in (madenlere) tabiat giizelliklerine sahip fethinde mancmik kullarulmasr, bulunan yurdumuzda bir cok Alper 0ZYOL Harun Resit'ln Fransa hilkiimdart sanayii fabrikalarnun hidroelektrik ---, _..L Birli~e QAGRI

13 "tslamtyet; tum, FEN VE SANATLA DAIMA BERA BER BtlYtlMtl~, tum VE SANATIN HAMtSt, MEDENt YET VE MAMURtYETiN BA NiSi, FEN'iN EN SADIK VE SAMiMi KORUYUCUSU OL MA VASFINI KESiNLiKLE ELiNDE TUTMU~TUR. is LAMiYET; SES, SOZ, HiTA BET, EDEBiY AT VE snae DE BDYDK YER VERMi~ TiR. " santrallerinin kurulmasi bunlar arasmdadrr. Bu sebeple asnmizda her seyden once teknisyene ihtiyac vardrr. lslarnm ana kaynag: olan mukaddes kltabirruz Kur'an-i Kerim verde, gokte bulunan biltiln tabiat kuvvetterinden faydalanmaya ve demirin, komiiriin, elektrik enerjisi ile dolu olan suyun hayati onemine lsaret etmektedir. Kur' an-i Kerim altm, giimii~, bakir, kursun, kalav gibi cesitli rnadenlerden tugla kirernit gibi insaat malzemesinden. kristal saravlardan bugiinkii barajlan andrran biiyiik su bentlerinden, toprak mahsulleri of isinden,. migfer gibi harb sanayiinden, hava filolanndan, radyo, radar, atom gibi son kesif icatlardan, gecrnis millet ve medenlvetlerin ilerleme sahalarrndan isaret halinde bahseder ve asnn emrettigi icat ve icatlara uygun askeri hazlrhklan emreder. Asnmlzda askerlik denilen mukaddes meslek sa nat, fen ve teknik bilgiden ibaret buyuk bir ilerleme kaydetmi~tir. Gerek askeri gerek iktisadi sahada teknige vok ihtiyav vardlr. islami yet Him, fen ve sanatla daima beraber biiyiimii~, ilim ve sanatm hami si medeniyet ve mamuriyetin (ge Ii~me ve guzelle~tirme) banisi, fenin en sadlk ve samimi koruyucusu 01- ma vasfml kesinlikle ejinde tutmu~tur. islamiyetin ruh ve hedefi iyi anja~lldlgl. devirlerde vok biiyiik ~apta Him ve sanat adamlan yeti~mi~, islamiyetin girdigi iilkelerde biitiin diinr::mm hayran kaldlgl. ilim Birlige QAGRI ve sanatm zirvcsine ulasrlan vaglmizda dahi insanlann yapmakta acizlik gosterdigi biiyiik ornek sanat abideleri meydana getirrnislerdir. Hindistan icerlerlnden Tuna boylanna, Viyana kapilanna, Ma caristan ovalanna, buzlu Kuzey Denizinden ates gibi yanan Afrika collerine kadar yavrlan muslumanlar tarafmdan yapnnlan sanat abideleri, motif ve teknik bakirmndan emsaline tesadiif edilemiyen giizellik arzetrnesi, atalarimrzm sanat ve teknige ne kadar deger ve onem verdiklerini gostermeye kafidir. istanbul'da, Anadolu'da, Se merkant'da ve dunvarun bir cok yerinde her bir tasi pirlanta gibi islenrnis Tiirk sanatmm ~aheserleri halinde dile gelen viikselen camiler, saraylar ve diinyaya 1~lk sacan kiltuphaneler kurulmustur, Tiirk deha ve zekasrmn sembolil olan ilim ve sanatta ornek sahsivetler vetisrnis ve diinyaya ilim ve sanat yonimde 1~lk tutmuslardrr. Fatih Sultan Mehmet zamanmda biiyiik havan toplarrn yaprlmasr, bugiin dahi sa nat adamlarma parmak rsirtan Sultan Ahmet Cesrnesi, Siileymaniye Camii, Sultan Ahrnet Camii ve akrllara durgunluk veren dort minareli her minaresinde iiv serefesi bulunan her serefesine ayn yoldan cikrlan Edirne Selimiye Camii'si ve benzerleri gibi biiyilk tarihi eserleri Tiirk ilim ve sanat alanlanrun bilhassa hiikiimdarlann bastaci yaptlklan iftiharla meslek haline getirdikleri meydandadlr. Pusula ve kagldm Tiirkler tarafmdan icadl, diinyada yeni bir ilerlemenin alemi ve onciisu olmu~tur. Biiyiik deniz seferleri, Amerika'nm ke~fi, Avrupa'nm uya m~l, milletlerarasl ticari ve siyasi miinasebetlerin kurulu~u, ilim ve sanatm ilerleyi~i, diinyanm bugiinkii duruma yiikseli~i hep bu sayede vucuda gelmi~ ve atalanmlzm bu ilerleme ve geli~melerde arslan pay Ian vok,biiyuk olmu~tur. Kanuni Sultan Slileyman'm ogullara yaptlgl siinnet diigiiniinde tertip olunan eglenceler arasmda Mehmet admda bir Tiirk sanatkarmm buharla i~leyen bir oyuncak icad etmesi ve 10. asirda Cehveri admdaki biiyiik TUrk aliminin tahta kanatlarla ucma denemeleri bugunku buharla isleven vasrtalarm ve havacrlrgm ilk adrrmm atml~ ve bugiinkii modern ilerlernelere 1~lktutmuslardir. lslamlyet: ses, soz, hitabet, edebiyat ve siire de bilyilk bir yer verir. Peygamberimiz (SAY) giizel soz soyler, kitlelere hitap eder, kelimeleri inci tanesi gibi dizer, konus tugu anda dinleyenlerini hayran brrakirdr, hatipleri edipleri, sairlerl himaye ederdi. Kur'an-I Kerim'in ruhlara isleyen iistiin tesiri turlii makam larda okunrnasr, islamiyetin ses sanatrna verdigi ehemmiyeti gosterir. Dinimiz bizleri ilerlemeye daima tesvik eden en giizel bir dindir. iki giinu birbirine esit olan bir insanm zararda oldugunu, dunya ve hayatm sanat ve ilim bakimmdan gerekleri ne ise onlan vapmarmzr emreden bir dindir. Daima du~mammlzdan iistiin olmayr, harb sahasmda dii~marurruza galip gelecek en gelismis ve modern silahlarla mticehhez 01- marruzt ernreden bir dindir. Hie 01 meyecekmis gibi bu diinya icin cahsrnarmzt ve yann olecekrnis gibi de ahiretimiz icin cahsmarmzi ernreden biiyiik bir dindir. Cahsarn, Allah'm sevecegini,, cahsmavip bos duranm ne Allah ne Peygamber ne de insanlar tarafrndan sevilmeyecegini bildiren bir dindir. Bizlerin de cahsarak atalanmlzm diinyaya 1~lk tutan, ornek olan, hala ilerlemi~ milletlerin dahi hayranhgml kazanarak ve icadl kar~lsmda onlan adz blra kan eserleri gibi yeni bulu~lar yaparak ecdadlmlza laylk olmaya \;ah~ahm. Biitiin diinyayi adaleti, sanatl yeni icatlan ve kurduklan duzen sa yesinde aslrlar boyunca iistun bir millet olaraktan ya~ayan, hayran blrakan ge\;mi~imize laylk olahm. C;ah~anm hem dunyasmm, hem de ahiretinin mamur olacagml, \;a h~mayanm diinyasmm da ahiretinin de peri~an ve zelil olacagmm bilinmesi ~uuru i~inde bulunmahylz. 11

14 IMUH.AM:MED-l VAHDET Bugiin diinyamiz binbir isttrapla mustarip. Giin gecmiy or hi, aci bir haber duymayallm. Ya ll diinyamlzzn oliimii mii ya/zla$zyor?.. Bunu ancak Allah bilir. Fahat $U- ' rasl bir gercek hi, diinya bunallmlann esiginde... islam alemi parca parco... Afganistan'tnda, Hindistan'tnda, Tiirhistan'tnda, Bulgaristan'tnda yapt Ian zuliim 0'na. Daha diin, ceddimiri atinin iizengisini open halaylhlarzmlz, bugun bashaldtrmts, Sebep: Eshi hasmetimizi haybedisimizdir, Batt, bu huvveti ythrnah. icin "Haclt Seferleri" tertiplemis rye it cesit.i, Ama 12 muhtesem bir vahdete toslamts. KIllg kuvvetiyle Osmanlz 'YIYlhamayacaglm anlayan Avrupall, ba ha yallara ba vurmu ; bir nohtada da muvaffah almu$tur. Kiiltiir istilasiyla saldlrml mil Ietlere. Osmanlmm horuyucu kanat Ian altmda ya ayan milletleri bize hiistiirmiis, Bizi de anlara dii man etmeye gall$mi. Siyah hopege "arap arap gelf" diye seslenisimizi nasiiizah edersiniz?. Bizimle, islam diinyasmm arasindahi bu uguruma sebep olanlart hie diisiindiik mii?. Bir zamanlar ham$umuz, simdi col: uzagtmtzda alan bir devlet, Kanuni'nin bir hiikremesiyle "danst" iilhesinde yasahlamtsti. Basha bir devlet, Hz. Musa 'YI kotideyen bir ayunu sahneden alml$tl. Bugiin sesimizi niryin duymuyorlar? Yahudi, niryin bu hadar stmardit., Rus, nir,;in benim Afganlimtn yurdunda han kusuyor?.. Bul[!ar nicin edepsizlih ediyor?.. Yahm kom$umuz hangi akilla elini ate e uzatzyor?. Biitiin bu sorularm cevabml bul mah zorundaylz. Hastallgm tedavisi te hise, dogru te hise baglldlr. Bugiin tek $eye muhtaclz. Birlige Muhammedi uahdete... Aym Allah 'a, aym Peygamber 'e inanan insanlar birlikte hareket etmek zorundadlr lar. Goniiller birle meli. Sinelerdeki kalpler aym tempoda atmail. Maddi imkanlar, genel menfaatlerimiz igin hullanzlmall. Bunlan, once devlet biiyiilzlerimiz dii iinmeli. Bizimki sadece yazmah... $amil imamoglu "... VE SiZLER, YANi OZU GONLU ANAMIN SUTU GiBi OLANLAR BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN.." BiR KUTLU -GONE BASLARKEN..., Biraz sonra gun donecek. insanlar hala carsrda ogul veriyor. Bazan kendi kendime her gun boyle olsa diyorum. Ne vardi her zaman dargmlrklann ipleri cabuk incelip cabuk, kopsa, tebessurnler aynalarda solmasa... Sukiir maddiyattan yana pek srkrntrm var sayrlmaz. Ama carurn uyumak istemiyor. Anasiz babasiz cocuklann basucunda oturuyor dii ~iincelerim. Onlann verine koymak istiyorum kendi kendimi. Onlann cercevesiz diisilndiiklerl gibi diisilnemiyorum. _ Ya kimsesizler yurdundaki <;0- cuklar, hangimiz anasrrun, babasmm yiiregi ile gozlerinde sevgiyi sevkati cakmaklandrrabiliriz? Hie birimizin eli bir tavus kusu telegi uvsalligmda oksayarnaz saclanru. Hangimiz yiiregimizi dudaklanrruz arasina getirip yanaklanndan opebiliriz?. lbonun balonlanru alanlar elbette bu cocuklar deglldlr, Yann birkav haylr sahibi vatanda~lar bu <;ocuklara bir~eyler alacaklar, <;0- cuklarm sevin<;ten sekiz ko~e olacaklan malumdur. Amaj daha sonra elbiselerin bedenlerini sevindirdigi, oyuncaklarm kendileri ile oyna~tlgl hisleri kafalannda orumcek ormeye ba~layacaktlr. Dillerinin altmda "ana-baba" sozleri, sanki et ipliklerle ~ikiiidir.. Balonlar buru~ur, elbiseler usaolr bedende. Bakkaldaki kmalar <;ocuklann avu<;lannda, <;ocuklarla birlikte uyuyamamanm k~hnndan su1ara aglt yakarlar. Kmalar, e;:ocuklar ~e sular akhmda bir iie;:genolu~tururlar. Hie;:kimse bu Uc;:gendeaglayanlarm gozya~ml silmez. Tayyip ATMACA Zaman nasrl gecer, saat nasrl lsler.; Karru toklar, srrti pekler icin bu 0 kadar onernll mi? Cenabi Hik size cocuk vermiyorsa neden sucun kendinizde ararruyorsunuz? Neden kendi kendinize tiirlii bahaneler uydurmaya cahsiyorsunuz..? Herkesi aldattrgtmzi bilivorduk, peki neden kendi kendinizi aldatmaya cahsryorsunuz...? Babam bir zamanlar bir toplumda konusurken kulak misafiri olmustum "Bir giin yaramaz bir cocuk hacilevlegln yumurtalarmm arasma bir tane ordek vurnurtasi koyrnus, zarnam gelince leylek yumurtalanru kirrms. Bir de baksm ki ne gorsun: Yavrulanndan bir tanesi kendi yavrularma benzemiyor. o leyleg in akrabalan kendisinden bu yumurtanm hesabrrn soruyorlar. Aradan fazla zaman gecrneden bir de bakiyorlar ki ne gorsunler 0 yumurtavi leylegin altma koyan <;0- cuk bir tarlada olmii~, 0 leylegin de gagasl c;ocugun gozune c;aklh vazivette 0 da olmii~" Babamm anlatmak istedigini ~imdi daha iyi anhyorum. Elbette isterim ki tum insanlann du~iinceleri babamm anlattlgl gibi olsun. <;:ocugu yuvanm mutlulugu olarak bilenler elbetteki c;:ocuklan seveceklerdir. Sizler <;ocuk sevgisinden nasibini alamayanlar, aim i~te onbinlerce <;ocuk, hem de pasaportlarmda TUrk-MUsliiman miihiirii ta~lmaktalar. Belki Yaradan onlann yuzu hormetine neler bah~eder size. Amaj sizin kendinizden haberiniz yok, bksuzlerle araolzda bir zift <;ayl akmakta, 0 denli imkinlarmlz cendereye Slkll- Birlige QAGRI

15 rms. Bankalarda faiz alacaklanruz var, devlette hisse senetleriniz var. Bir selamrmz ile cok kisivi iki bilk IUm ediyorsunuz, herkeste alacagiruz var... Ya oksuzleri ya fakirleri akhmzm en uzak bir noktasinda da olsa dii~iindiiniiz rnii hie? Hayrr! Neden diislinmediniz? Dii~iinemezsiniz ki. <;:iinkiidii~iinebilseniz isinize gelmez. Borclulugun nasrl bir yiik 01- duguna aklrmz krsa gelir. Siz zannediyorsunuz ki diinyarun ekvator cizgisi yer viizilnden gecmekte. Tek- odah priket duvarh evleri, ev sahibinin yerlestig! giiniin donen senesinde cicekleri aglatarak istenrnedigi, koklanmadrgi yere gotiiriivorsunuz. 0 ciceklere vereceiiiniz paralarla dort yetimi sevindirseniz, lcinizdeki dilnya htrsmm dibine kezzap 'suyu mu dokmii~ olursunuz..? Aglamak bazen insanm icindeki yosunlu; camurlu dii~iineeleri gozlerinin rafinerisinde arrtarak drsanya atar. Gel gor ki bazan da aglamak ne gideni getirir, ne de gelecegln arkasrna saklanaru sobeler. Giin doneli.fazla zaman olmadr, Carsrda herkes kovanlanna c;lonmii~ olmah. Aksiit emmis analar, yavrulannm ellerine, aksach nineler aksaclanna krna hazirlamaktalar. Kardeslerirnin ellerine kma yaklhrken, akhm ister istemez ser~e parmaglma yakllaeak zamana dogru ka~lp gitmi~ olmah ki; tabaktaki hazlrlanml~ kmaya bakarken derin bir nefes ahp vermi~im. Anam "uzat ~inee parmagml" dese, dii ~uneelerim yogurta kan~ml~ tut pekmezi olurdu yiizdeyiiz. Nedense bughn, giin dondii doneli ishak ku~u selam vermedi kulaglma. Belki de bu geee sessiz niyazdadlr. Horozlar bile daha oneeki giinler gibi varh vakitsiz otmiiyorlar. 1~lklan.hala yanan evlerde kombe kokusu gelip gelip burnumun diregine yaslanlyor. GonUl istiyor ki iizerine bir~eyler giyin. Dost evlerden birer tane kombe iste. -Gonliimiin hiikmune giriyor akhm. "Ana" desem diyorum "Biz kendimize bir ka~ yeyimlik kombe aylrsak da digerlerini yapmayanlara dagltsak nasll olur?" BirJige QAGRI desem adrmm Tayyip oldugu gibi biliyorum ki "AI yavrum bizlere birer tane yeter geri kalanlarm hepsini yapmayanlara dagrt" diverekten yuregini carsaf gibi hayrra acardr, Benim boyle dii~unmem, anarnm da fikrime safi siit gibi kanlacagma Allah'a inandrgrm gibi inanmea bir oksuzler yurduna cadrr kuruyorum yiiregimi... Yoktan varetrnek, vardan da yok etmek O'nun elinde, Klrnbilir su anda anam-babam olrnasaydt dilsilncelerim nerelerde gezinirdi. Ben neyse ne de kii~iik kardeslerime ne anlatsarn, onlarm varlrklanndaki mutluluklanrn veremezdim. Gokytlzunde simsekler gibi giirleyende. Dogruyu haykiraynn salon sus deme hal., Mazlum halkrm Hakk'i bilip diieyende, Dogruyu haykirayim sakm sus deme ha!.. Bu ne bicim gorustur, ne bicim anlayrs, Gel mazini sorustur, yapma kalb daglayi~ Git dedeni konustur, olmaz dil baglayis, Dogruyu haykrrayim salon sus deme ha!.. Dilden olmaz bu sevgi gonulden olmah, Osmanhyi dinlerken gozleri dolmah. Fikri baska olanlar yerini bulmah Dogruyu haykjraylm salon sus deme ha!. Mah, miilkii, avratl bir anda her~eyi A~lkJmn gonltinde buldugu ne~eyi Terkedecek yigitler, getirir gergegi, Dogruyu haykiraylm salon sus deme ha!.. Milletim ugruna her derdine hazmm, Allah'lll emrettigi yerde de nazjrlm. Tiirk-ishim sentezi sence benim kusurum Dogruyu haykjraylm salon sus deme hal. Yalan yalm~ tarme gergegi 9arparken Tiirk gibi dii~iiniirken, Turk gibi ya~arken, Deli goniil, 9agiaYIp Halil'ce co~arken Dogruyu haykjraylm salon sus1deme hal /Bonn SUS DEME HA..! Halil GDLEL. Bundan dolayrdrr ki bugiinlere bir defa daha ~ukur Ya Rabbi diyorum. Allah kimseye maneviyat fakirligi vermesin. Maneviyat fakirlerinin cogunun gozferl ciizdanlarda olur. Ciizdanlarmm ici ~i~kin oldugu zaman keyifleri mualla. Keske benim de cilzdarum sisman olsaydr, Bunu boyle dii~iiniirken de fakirlerin oksuzlerln etrafrrna ogul vermelerini isterim. Onlan sevindirmek Allah'i sevindirmek: olduguna gore bundan daha biiyiik bir mutluluk dii~iinemez insan. Giin dondli ddneli hep boyle giizel. du~iineelerle icimdeki bosluklan doldurmaya cahsrvorum. Gemilerde, otobiislerde, trenlerde, ucaklarda beklenrnedik hrsim akraba olup bekleyenlerin ziyaretine gitmek istiyorum. Biiyiiklerin ellerinden ku~ukleringozterinden yiiregimle opllyorurn. Her el, her yanak opmernde kalbim huzurun bas kosesine aglr bir misafir gibi oturuyor. Bayram namazma fazla zaman kalmadr. Hala kutlu diisuncelerin ilk donemecinde ayru istikamette seyrediyorum. Sevincimi kirnsesizlerle paylasmak, diisiincelerimin borcu, borcumu odeyernezsern yann aksam yatak koynuna almaz beni.. Ve sen krrmrzi kordeleli iken oksiiz kalan klz, ~imdi ne yaplyorsun aeaba...? KaplannJ-kaeaklannJ ilk ak~amdan Ylkaml~smdlr. Ellerindeki kombe kokusu gitti mi..? Kom be mi pi~irdin yiiregini mi pi~irdin, nerelerde gezdiriyorsun eeylan gozlerini?. Cemaat namazdan donunee ilk olarak kim in elini opeeeksin, yoksa yoksa aklm mezarhga ml ka ~acak? Ya da ilk olarak bir Fatiha ile ananm-babanm elini opiip mu gelecek dii~uncelerin? Biliyorum mahallede en ~ok yolumu gozleyen ~oeuklar olaeak, bozuk paralan ilk ak~amdan hazlrladlm. Sizler maneviyat fakirleri eeplerinize akreplerin yuva yaptlgl yetmedi mi? Her adlm topraga biraz daha yakla~ma degil mi? Si~man eiizdanlannlzla istediginiz yere gidebileeeginizi mi sanlyorsunuz..? 13

16 Ve sizler, yani ozii, gonlii anarmn siitii gibi olanlar, Bayrarmruz mubarek olsun. Unutmaym ki kahcrhk O'na mahsustur. Hepimiz er veya ge~ O'na donecegiz. "EFENDIM; BtZLER, MILLET OLARAK KENDt KAABILiYETLERiMiZi HARCAMADA COK MAHtRtZDtR. DAG BA~INDAKt BiR OGRETMENtN KENDi YAZIP SAHNEYE KOYDl1'CU ESERtN GOZELLlCtNt BDYDK tllerdeki PROFESYONELLER GORSELER BDYDK DtLLERtNt YUTARLAR..." NAstHAT -Oglum Tahir'e+ Zaman aniden ge~ip gidiyor, Bu giiniin i~ini yanna birakma! Olum kapma mutlak gelecek, Ahireti unutup bu diinyaya kanma! QOCUK VE GENQLERiMiziN EGiTiMiNDE TiYATRONUN ONEMi M. Fatih ERTUGRUL Her gecenin mutlak sabahi var, Sevgili okuyuculannuz: seyretmeye gelrnis, seyretmesini ve Karanhga bakip da giindtizii unutma! Miisaade ederseniz sizlere kii dinlemesini bilen olgun bir seyirci ~iik bir rneseli hanrlatarak yazumza kitlesi vardrr, Ostelik tiyatro oyuncusu, ovnavacagt oyunu daha once baslamak istiyorum. Fftni diinya cok ~elsin diye, Deveye sorrnuslar; ezberlemis ve defalarca tekrar etrnistir. Hurilerle dolu cenneti unutma! "Neden boynun egri" zavalh deve, bir boynuna, bir horgiiciine bgretmenlik oyle mi ya? Giinahlann hesabi birgiin gorulecek, bakmrs, sonra bir bacaklanna ve bacaklanyla cok giizel bir uyum gosteyircisine kabul ettirecek, seyrettire bgretmen, once kendisini se Yapngnn yamma kar kahr sanma! ren kuyruguna bakrnrs, gozlerinl cek, ovnavacak, ogretecek ve sonucunu Her yolun bir sonu var, Yollara bakip da sakm aldanma! yere dikerek; "Nerem dogru ki?" diye cevap vermis. da yine kendisi teftis edecek. Daha da zoru, teftis sonucuna gore basarrh veya basansrz sayrlacak. Bu vazrmizda sizlere, tiyatrolar, bilhassa okul tiyatrolan, tivat buyrun, cikm isln lcinden crkabi- Yiiz bilinmeyenli bir denklem, Para, mal, ~ohret hep ~e~ici, Dalkavuklara karup dostunu unutma! rolann egitimde kullanrlrnasr ve faydalan lirseniz!. Nefsinle miicadele et, ona kamp da, iizerinde durmak istiyorum. Evet Biz sirndi su sonucu ~Ilirseniz! Tiyatroyu ~oyle tarif ederler: karabiliriz saruvorurn: Sakm hal Yiice Mevla'YI unutma "lnsaru, insana, insanla anlatan "Meger ki ogretmenlik en zor EdipERSOZ bir sanat dah". tiyatro oyunculugudur, oylevse ogrenciler birer seyirci, smrf bir sahne, Krsa arna, ne kadar ozlii bir tao rif degil mil egitimin her kademesindeki idareciler DUYURU Halkla Iliskiler MudiirUmiiz de birer yonetmen veya reiisor.. ve insaru, insana, insanla anlatmak.. diirler. Dolayisryla okulda kocaman _ Birde derler ki; "tiyatro sanatfylsiolmak, hele hele oyuncusu 01. mi?" birer tiyatro blnasi sayrhrlar degil Saym Edip ERSOZ'iin bir kiz mak cok zordur." Egitim ve ogre. Okullardaki sevgili ogretmen ve cocugu diinyaya gelmistir. timle, tiyatronun ilgisine gelince genel idarecilerimiz, bu gercek tivatrocu gorii~ler su ortak noktada birleluklarmm yanmda, hemen her okul ~EYMA ~ENtZ ismi verilen sirler: sonunda da, bilhassa ogrenci velllerine seyrettirmek iizere bir tiyatro yavruya hayrrh uzun omurler "Ogretmenlik, diinyanm en zor dilerken, Edip-Nurten ERSOZ tiyatro oyuneulugudur." - hazirlamak isterler. Tabii bu giizel ~iftini candan tebrik ederiz. Bu buyiik iddiaya destek veren istegi biitiin okullardaki biitiin idarecl ~hsi gorii,lerimizi siralamak istiyorum: ve ogretmenlerin katlldlgml soy- Birlige <;AGRI Tiyatro ovunculugu belki zorlememiz miimldin degildir. - dur ama, herseye ragmen, 0 ovun Nasll bir hikmettir bilinmez, Mensuplan CURlIn- karsismda, sadece oyunu yrllarm idarecisinin, "Tiyatronun & Birli~e QAGRI

17 egitlm ve ogretimde kullarulabilme- Bu konuda tecriibesiz idareci Sonuc olarak biz, "tiyatronun, sinin biiyiik faydalanndan" haberi ve ogretmen, tutar "Cimri" ile bas- insan iizerine yaptlgl biiyiik etki, yoktur. Dolavisryla bazi idareciler lar, ama cok gecmeden brrakmak egitim ve ogretimde mutlaka kullabilhassa ogrenci ve velilerinden ge~ zorunda kahr. Sonra yine cok pro- rulmalrdrr" lddiarmzi tekrarladiktan len bu isteg], okul koruma dernegi fesyonellik isteyen baska meshur sonra bu i~ icin yaprlmasi gereken yararma bir ozel tiyatro ile anlasa- "$ bir oyunu d d dener. Vine birakrr. So- pro blem Iere getlrdlgimlz ~oziimleri rak savusturur, nun a a, ya vilzlerce defa oynanan "Catalh Koyii" veya hicbir de siralamaya cahsahm: Burada karsinuza ~I,kan en sac- edebi deger! olmayan bir oyunla, - Her ii ve ilcede, mutlaka rna durum sudur: "Sogiitlii Koyiin bgretmeni" ile ke- Genclik Merkezleri ve Okul temsil Kendi ogrencilerini, ana-ogulu cileri kacmrlar. kollari kurulmah ve desteklenmeli, oynayan sahnedeki erkek ve krz iki Okul bir tiyatrodur diyeceglz, Ama bu yapihrken, "dostlar ahsveogrenciye elele tutusturmayanlar, ogrenci seyirci ayru zamanda oyun- riste gorsun" zihniyetinden kesinlik bu ozel tiyatrolarda, anadan iiryan cu, ogretmenlik en zor tiyatro Ie kacrrulmalrdir. tiyatro sanatcrsi adi altmdaki rna- oyunculugu ve smrf bir sahne ola- - Bu tiir cahsmava goniillii gelum kadmlan seyrettirirler de, yap- cak, boyle oldugu halde, bir okul len gencler ve ogrencilerle ilgileniltiklan sacmahk akillanna bile gel, sahneye koyacak bir oyun bulama- meli, gelen ogrenci, bir daha boyle mez. Velevki bu tiir mahzurlar 01- yacak. Inanmak miimkiin degil... bir faaliyeti birakip kahveye gidemasa bil I e, b I a~an I veya az basanh Efendim inanmak miimkiin de- ~gil ama, inanm durum bovte.; rnemelidlr. - Genclerden ve og~rencileren giizelinin kendi ogrencilerinin M'II' I I Egitim Genclik ve Spor den, kahvelere ve soziim ona 'eglenyaptlgl oldugunu bir tiirlii dii~iine- Bakanlrgr'nm "bg~retmen Yazarlar ce yeri olarak tanmlan batakhanemezler. Serisi" diye bir yayrru var. Ad: ve lere gitmemelerini istemeden once, Tabii, bir oyun sergileyecek sa- amact ne giizel deg~il mil Ama ne her. okula bir spor salonu, geregi ka- olmayan, spor yapacak tesisi Ionu olmayan orta dereceli veya yiiksek hikmettir bilinmez, cok degerll bir arkadasrmin verdigi bir tiyatro ese- dar arac ve malzeme, ogretmen ve okul idarecileri, mikrofonu kaptik-. ri, basrlmaya karar verdigi halde idareci saglanmalrdir. Ian zaman, ogrencilerin kahvehane sekizinci senesine girdigi halde, bir - Sadece gen~ligin degil, co-. ve diger eglence yeri adt altmdaki b kh tiirlii yaymlanamadr, ogrenemedik... hikmetlni bile gu konuda rnaalesef bilgisiz oldugu- na lnandrgrmrz vatandaslanrmzm e- kim ata keserler, anelere gitmemeleri icin ah- k Efendim, bizler, millet olarak gl v'{' mu ve ogretirm..~.... rem ozellikle "'d '1 endi kaabiliyetlerimizi harcamakta egitlm ve og~retim arnach oyunlann Bu tur I areci er, ogrencilerin y cok mahirizdir. DagV basindakl bir I ik dil I'd' boyle yerlere gitmemelerini lsterne-..~ "$ yazl masl tesvt e I me I Ir. d.. ogret~enin kendi vazip sahneye Egitim ve ogretim amarij bir en once, onlan ora lara gondermeyecek me~galeleri temin etmeye ~akoydu.gu eserin giizejligini biiyiik illerdekl profesyoneller gorseler bii- oyunun Y yazllmasmda, en biiyiik bah~malan gerektigini ne zaman ogre- yiik dillerini yutarlar. Ama 0 ogret- ~anoin yine bir egitimcinin yapanecekler, ~ok komik olduklarmm ~enin idarecisi ne tenezziil edip go- cagl gozardl edilmemelidir. ne zaman farkma varacaklar? rur, hasbelkader goriince de neden - Ost diizey yetkilileri ve ma- Aynl ~eyi istanbul'da da gor- boyle yaptm diye ogretmen hakkm- kamlarm, ogretmen yazar ve sanatmii~tiim. Ge~enlerde iiniversitelerin da soru~turma a~ar. ~llan te~vik i~in, gereken ne 'ise bulundugu bir semtte bir kahveha- Ah... yapmaya biran once ba~lamahdlrneye girdim. <;:arplldlm... Yemin Egitim ve ogretim konusunda- Bunlar yapjlmadlgl takdirde... ederim -varplldlm.. 0 ceylan gibi ki kaabiliyetine, kalem oynatmada- Glrakm genvlerimizi ve ogrenklzlar, ta~ oynuyorlar... Hele 0 siga- ki maharetine ~ok giivendigim bir cilerimizi, ogretmenlerimizi bile bira ivi~leri... ogretmen arkada~lmm bu konudaki rer kahvehane miiptelasl gormeye Konuyu fazla kan~tlrmayahm.. iddiasl aynen ~oyle: kendinizi hazlrlaymlz! ' Hemen her konuda tiyatronun egi- "Gen'Yte veya ~ocukta, dort i n~allah bizim oglan yine "biticiliginden faydalamlmahdlr. Bura- dortliik bir profesoriin on cilt eser na" okumaz. da en biiyiik problem, her tiirlii iyi yazarak yapamadlgl, ~ok tecriibeli Bu konuda, emir veren, karar niyeti dii~iiniip egitim ve ogretim bir ogretmenin bir ders ylh ugra~lp lveren, ter doken her kademedeki aglrhkh bir oyunu sahneye koyma- beceremedigi, yapllmamasl gereken,gorevliye ~imdiden te~ekkiirler... ya niyetlendiklerini dii~iinelim. bg- miisbet yondeki bir davranj~ degi- Yiice Allah, gen~lerimjzi, her retmen tamam, ogrenci tamam, sah- ~ikligini, iki perdelik bir oyunla tiirlii kotii ah~kanhktan, boliicii ve ne tamam, seyirci tamam... saglayabilirim." YlklCI faaliyetlerden koruyup, vata- Tamam da... Bu tiir iddialan zaman zaman nma, milletine ve devletine bagh Hangi oyun, sizler de duymu~sunuzdur. Ama ge- musliiman Tiirk genci, iyi bir Tiirk... var ml? lin goriin ki, bu tiir insanlara, "hele vatanda~1 olarak yeti~tirmelerinde,.. yoksa kim yazacak?. fazla atma, buyur imkan yap" de- tum ogretmenlerimizin yardlmcls; Birlige CAGRI --:-_.:.,:m.::e::;:zl:!::er~. O_ls_u n..::(a=m:in~):..' _ 15

18 - 0 giizel Kumandan ve ogiizel Verilerin aziz hanrasma SANLI FETiH!.., Ibrahim KAN uu GECE!.. - Leyle-i KADiR icin-: Istanbul fethedildl bundan be, 8I1r once, Fethetmek nuib oldu Fatih gibi bir gence. Miijdeledi Peygamber enceden Fatih'imi, Ovdii 0ULUONDERkahraman neferiml. BindortyiizeUiii~ doviiliiyordu Buriar, ~ebidlik,erbetinl i~lyordu arslanlar. Atlann kifneyi,i, erlerin giirleyi,i, Olur mu bi~ sava,ta Milletimin bir e,l? Korku yoktu gonliinde fi1nll TORK erlerinln; ~iinkii!min doluydu goklii neferlerinln. Biiyiik kii~;bizansb titriyordu yiirektan, Vazge~yordu toplar surlamn dovmekten. Boguyordu zulmeti VOCEDtNtN NURLARI, Diifiiyordu yerlere BizanshnlD ba~lan. ~ahlarurufll abkarim sel gibl ~ghyordu, En basta Sultan Fatib Bevin~an aghyordu. Bir sah sabaluydt bur~larmda Bayragun, Dalgalandl Ezan'la Bizans oldu topragllll. Altwda yauyordu alkanla ULUBATLI'M, Seyrediyordu onu aghyordu KIR ATLI'M. Onde Ak,emseddin'le girdi Ayaaofya'ya, Seede edip birlikte bllfladllar DUAYA. IBlam bul artik 0 giinislam bol'a doniiflii. Du.tii giindarlerden hay, HiLAL'le yer degiftl. Bizans HalJu yollara dokiildii birer birer, Krallan tazimle Fatib'imden at diler. Oguz soylum affetti biitiin Bizailshlan; ~nkii boyle yapardl ULu TORKHakanlan. Makke'den, Medina'den, Kudiis'den sonra galen, o tertemiz beldeyi ha~i'dan TUrk'dii alan. MUftuladt Fethinl Peygamberler Hlitemi, Ta 0 giinden bllfladt hayhlann mitami. Kur'an'da adr g~en 0 Belde j Tayyibe, Ka~asrr durak oldu ~EH!D EBA EYvtl'B'e Yeni blr ~ga glrdi tarib Sultan MEHMED'le, Oliimsiizle~i ismi arulaeek RAHMETLE. Cihanda tek padi,ap, tek devlet, tek PaY'1Tabt, OJBunistedi amma, aiilmedi kendina BAHT. Ayaaofya'dan sonrahedefi SENPIYER'di, Yllfasaydt Fatib'im ROMA'yada girerdi. Alpaalan'la deiilfti bahtl BizansWarm, Fatih'le ele ge tabu Bizanlhlarm. Ne onu unuturum, ne de 0 ~erileri, Hiyytkmaz hayalimden gage yiikseliflerl. Onlar Feth i Milliin'le goniillerda hep Nar. Sevgileri bugiin de slflmaz kalplera ~ar. tllkiisii ISLAMoldu TURK'iin bin ytlboyunca, A1eme NtzAM verdi OLKOsONONYOLUNCA. Bu OLKO, bu tman'la ODAM, QYMA(HM,YURDUM, Erer felaha aneek. son bulur her bir derdim. TUrkliigun hamurunu IsLAM'm mayaalyla, Yogurup bezemeli, 0 e,siz hayaalyla. ltte 0 giinceddimin ne kabri takmelenjr, He de 0 diinkii kolem benim ile eglenir. Bllfluln kendimiza donut hareketimiz, Onlensin artlll yater M1LIJ FELAKETlMtZ. Incinmeden uyusun kabrinde ~ANU ECDAD, DON onlardt bugiin de blzler edejim cthad. Bu gecenin adma denir Leyle-i KADiR, Miibarek gecelerden budur olan en nadir. "Bu gece indirdik" der, KUR'AN'I YOCE..ALLAH, Bu gece tevbe eden her kul i~in var felah. "lcinde bu gecenin olmadlgl bin aydan, Hayirhdir bu gece" bak oyle diyor YE~DAN. "Rabbinin izni ile her i~ icin melekler, Bu gece ta fecre dek arza iner ve bekler" "Bu gece bastan basa her yer selam, selamet", Bu gece gonullere dolar sefkat, merhamet. Bu gece gokten yere rahmet yagar, nur yagar, Bu gece karanhga iman gunesi dogar. Bu gece "tesbih eder Iisanmca her varhk" Bu geceye hiirmeten ALEMDE olmaz darhk, Bu gecede niyazlar, nazlar goge yiikselir, Bu gecede her gonul HAK icin cusa gelir. Bu gecede affolur tevbe edilen giinah, Bu gecede secdeye kapanan ahnlar mah. Bu gece kabul olur biitiin iyi dilekler, Bu gece her ibadet bir sevaba bin ekler. Bu gece dudaklardan dokulen tek bir sestir, Bu gece hava baska ilahi bir nefestir. Bu gece peygambere SALAT okur MO'MiNLER, Bu gece hep melekler SAF SAF onlan dinler. Bu gecede ni'rnetin binbir cesidi vardir, Bu gece mii'min zengin, kafir yine nacardir, Bu gece kalpte zikir, dilde zikirdir olan, Giinahlara tevbedir, HAKK'a ~iikiirdiir olan. Bu gecede mihraplar, mimberler, minareler, Mii'minlerle beraber okur tath nagmeler. Eri~ir HAKK katma dalga dalga dualar, Bu gece yiizler aktlr kalpte nurlu ~ualar, Ad! giizel, kendisi miibarektir bu gece, E~i yok, benzeri yok, ~iinkii tektir bu gece. Biz miicrim kuuanm, Ey ya Rabbe'l Alemin, Bu gece hiirmetine, baw~la, affet AMiN """ Birlige QAGRI

19 "KADiR GECESi. ism-i AZAM. CUMADA DUALARIN KABUL OLUNDUGU SAAT, ALLAH (CC)'IN RIZA VE GAZABI VE SELAT-I VUSTA GiZLENMi~TiR. CtlMLESiNiN KADR-i KIYMETi PEK BtlYOKTtlR. ~A YET BUNLAR MALUM OLSA id1 BU VESiLELERLE VE BU ZAMANLARDA YAPI LAN ibadat VE TAATIN MUTLAK KABUL OLUNACAGINDAN, SAiR ZAMANLARDA BiR NEVi TEMBELLiGE, UYU~UKLUGA SEBEP OLUP, SAiR GtlNLER DEGERLENDiR1LMEYECEKT1..." KADiR GECESi VE FAZiLETi Saffettin AKCAN "Dogrusu biz Kur'an-i Kadir Geeesi'nde indirmisizdir. Kadir Geeesi'nin sen ne oldugunu bilir misin? Kadir Geeesi bin aydan hayirhdir. Melekler ve Cebrail 0 geeede Rabblerinin izniyle her tiirlii i~ icin inerler. 0 geee tan yerinin agarmasma kadar bir esenliktir"! Acaba bu geeeye nicin Kadir Gecesi denilmistir? Once bu konu iizerinde durmak istiyoruz. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebepleri; a) Kitab-i Mubinin bu geeede inmeye baslamasr' b) Bu geeede yapilan ibadet, taat sair geeelere nisbetle 1000 aydan daha efdal ve hayirh oldugundan ' c) Bu geeede bu seneden obiir seneye kadar oian (bir senelik) kader, eeel, nzik takdir olunur. Bu takdirin manasi bu tiir biigilerin Allah-ii Zilleelal tarafmdan meleklere bildirilmesidir", "0 geeede bu emirler aynhr"! d) Bu geceye has miistakil bir surenin 01u~u6 e) Bu geeede envan teeeiiiyat, envan kudsiyye ve nefehati Rabbaniyenin yeryuzune hakim olmasmdan 7 f) Bu gecede melaikenin yeryiiziine inip orayi doldurmalanndan" g) Bu geee magfiret, rahmet ve bereket yagmasmdan ve Allah'm zatmm tecellisinden" h) Bu geeenin ~eref ve kadrinin cok buyuk olusundan'? bu geceye Kadir Gecesl denllmistlr. Yukanda gecen Kadir Suresi'nin nicin nazil oldugu meselesine gelinee, bunun sebebi ise: a) Efendimizin bir gun ashabma Ben-i israil'den Semsun adh birinin Allah yolunda 1000 ay cihat ettigini anlatmea ashab cok sasmh (kendi omurlerinin krsa ve 0 kadar sevap alamayaeaklanndan) ve iizilldther. BirHge QAdRI Onlan yani biz ummet-i Muhammedi teselli i~in Cenab-i Hakk bu sureyi inzal buyurdu' I - b) Efendimizin Mirac Geeesi'nde onceki iimmetlerin hayatlannm cok uzun ve dolayisiyla cok ibadat ve taat yaptiklanm gorunce kendi iimmetinin omtirlerinin cok kisa oldugunu da bildiginden cok mahzun oldu. Cenab-i Hakk, habibini teselli icin bu sureyi inzal buyurdu'? c) Vine Efendimizin ashabma Ben-i israil'den 4 kisinin - ki bunlar; Eyyub, Zekeriyya, Yusa ibn Nun, Hszkiyl ibn Acuz'dur- bir an bile gaflette ohnaksizm 80 sene Allah'a ibadet ediyorlar ve olaya duyulan taaccub sonueu bu sure-i eelile inzal buyuruluyor'". Bu arada gizlenmis olan; Kadir Gecesi, lsm-i Azam, Cuma'da dualann kabul oldugu saat, Allah'm nza ve gazabt ve salat-i Vusta'" - ki hepsinin kadri kiymeti gercekten cok buyuktur - ~ayet bunlar malum olsa idi bu vesilelerle ve bu zamanlarda yapilan ibadat ve taatm mutlak kabul olacagmdan sair zamanlarda bir nevi tembellige, uyusukluga sebep olacagmdan sair giinler degerlendirilmeyecekti, Bunlann bilinmemesinin bir diger sebebi de butun gun ve geeelerde bunlan aramak gayesiyle ihya etmek, her an uyamk bulunmannz istendigindendir. Bir misal verirsek: lsm-i Azam Kur'an-i Kerim'de aciklanmarmstir. Dolayisiyla Kur'an bastan sona okunursa mutlaka bu arada ism-i Azam'l da okunmus olacagmdan 0 sevabi nail olunur. Bu geeenin gercekten cok milhim ve aranmaya deger bir gece oldugunu su hadisi serif ve sair rivayetlerden anhyoruz: "Kim ki Ramazam ve Kadir Geeesi'ni ehemmiyetine inanarak geregi gibi ihya ederse affolunur'p Ashabdan biri ruyasm- 17

20 da Kadir Gecesini Ramazanm son yedi giiniinde goruyor ve olayi Efendimize anlanyor. Enfedimiz de; "Sizin 0 ruyaruzi ben de biliyorum, Kim 0 geceyi ararsa Ramazanm son yedi giiniinde arasm" buyurdu 16 Ebu Said (RA) Hazretleri ise Resulullah ile Ramazan' m 10 ile 20. giinleri arasmda itikafa girdigini ve 20. giiniin sabahr Efendirnizin disan cikrp; "Ben Kadir Gecesi'ni gordum ama 0 bana unutturuldu(*) Siz O'nu Ramazanm son 10 giiniinde ve tek gecelerinde araym ve ben 0 gece su ve camur icinde secde yaptim sonra (son 10 giin icinde) simdi kim Resulullah'la itikafa girecekse girsin" buyurdugunu rivayet etti ve "Biz de girdik. 0 anda havada his: bulut yoktu bir anda bulut geldi ve yagmur yagdl ve mescidin tavam akn. o srrada namazda Resulullah'i gordum ki; alnmda su ve carnur izi vardi (Yani 0 gece Kadir Gecesi idi)" dedi'? Hz. Ai~e (RA) Validemizin de; "Efendimiz Ramazanm son 10 giinii gelince ailelerini uyandmr ve.0 geceleri ihya ederdi" dedigi rivayet edilir!". Vine bu mevzu ile i1giji Ebu Said el Hudri; "Resulullah Ramazanm ilk 10 gununde itikafa girdi. Sonra 10 ile 20. giin arasmda 10 giin itikafa girdi (Bir Tiirk cadmnda ve kapismda ham vardi) 20. giiniin sabalu hasm eliyle ahp cadmn bir kenanna koydu, basuu cikartarak: "Ben Kadir Gecesini aramak icin ilk love sonraki 10 goode itikafa girdim ve Kadir Gecesi'nin son 10 goode oldugu bana bildirildi. Simdi kim benimle itikafa girecekse girsin. Kadir Gecesi'ni tek gecelerde goruyorum buyurdu" dedi'". lbn-i Abbas (RA): "Resulullah Kadir Gecesi 'ni son 10 giinde veya 9, 7, 5. giinlerde araym" buyurdu dedi20 Zirrin (RA)'den bir rivayete gore, Ubeyy Ibn Ka'be (RA): "Ey Ebel Miinzrr Kadir Gecesi'ni bana anlat" dedim. (Ibn-i ~esud)'dan soruldu: "Kim senenin gecelerini ibadetle gecirirse Kadir Gecesi'ni bulabilir. Allah Eba Abdurrahman (RA)'a rahrnet etsin. Yemin olsun ki, Kadir Gecesi'nin Ramazanda oldugunu biliyor" dedi. Aynca miisedded rivayetine sunu ekledi: "Ama buna baglamp kahp ihmalkar hareketlerini kerih gordiigii lcin veya avunup kalmamalan icin, hangi giinde oldugunu soylemedi" dedi. Daha sonra Kadir'in Ramazan'm 27. gecesinde oldujiuna ittifak ettiler'". lbn-i Mesud: "Resulullah 27. gecede araym" bir baska rivayetde de; "Son 7 gunde arayrn" buyurdu, dedi22 Resulullah son 10 giinde diger giinlerden daha fazla ibadet ederdi. Kadri son tek gunlerde araym23. Abdurrazzak (RA)'dan nakledildigine gore; "Hz. Orner (RA) ashabl topladl ve on lara Kadir Gecesi'ni sordu ve son 10 gonde oldugunda ittifak ettiler. Sonra Hz. Orner (RA) kendilerinden ya~c;:ada1ta kii~iik olan ibn-i Abbas (RA)'a aym soruyu sordu <> da "27. gecedir" dedi. Hz. Orner (RA); "Nereden anladm?" deyince tbn-i Abbas (RA};_ "Bilmiyor musunuz? Allah Teala gokjerin sayislm 7 olarak, yerin sayisml 7 olarak, goolerinsayislm 70larak, insamn yaratddlgl azalan 7 olarak, Kabe'de tavafl defa, cemre 7 ta~, akrabahk 7 nesile kadar, neseb 7 gobege 18 kadardir." dedi24. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduguna dair Efendimizden ve ashabdan nakledilen rivayetlerin dismda sair zevati kiramdan yaklasik 44 gorii~ mevcut ohnakla beraber biz bunlann ilk 21'ini zikredecegiz: 1- Sia tarafmdan bu gecenin kaldmldrgma dair anlayis kesinlikle dogru degildir. 2- Bu gece Efendimizin zamanmda bir defa vuku bulmustur. 3- Bu gece sirf biz ummet-i Muhammede hassdir. 4- Bu gecenin tiim sene de olma ihtimali var (Hanife, Kadihan, lkrime, Ebubekr Razi) 5- Bu gece Ramazamn tiim gecelerinde olma ihtirnali var (Bazr Hanefiler, Safi, imameyn ve Buski) 6- Biiyiik Hanefi, tefsir, fikih ve akaid alimi Nesefi; "Kadir Gecesi'ni her ayda gozler onu aradi" diyerek sair giinlerde de olabilecegini belirtti. 7- Bu gece Ramazamn 1. gecesidir (Enes'den nakledilen bir rivayette Kadir Ramazamn 1. gecesidir buyuruldu.) 8- Bu gece Ramazamn 15. gecesidir. 9- Bu gece Ramazamn 17. gecesidir. 10- Bu gece Ramazamn 10 ile 20. giinii arasidir (Nevevi) 11- Bu gece Ramazanm 10 ile 18, giinii arasidir. 12- Bu gece Ramazanm 10 ile 19. giinii arasidir. 13- Bu gece Rainazamn 10 ile 21. giinii arasidir (~a fi ve cemut) 14- Bu gece Ramazamn 10 ile 23. giinii arasidrr. 15- Bu gece Ramazamn 10 ile 24. giinii arasrdir. 16- Bu gece Rarnazanm 10 i1e25. giinii arasidir. 17- Bu gece Ramazanm 10 He 26. gimu arasidrr. 18- Bu gece Rarnazanm 10 ile 27. giinii arasrdrr (ittifak halinde) 19- Bu gece Ramazamn 10 ile 28. giinii arasrdrr. 20- Bu gece Rarnazamn 10 ile 29. giinii arasrdir. 21- Bu gece Ramazamn 10 ile 30. giinii arasrdrr?", NakJedilen rivayetlerin umumu 27. gece He i1giji oldugundan bu geceyle ilgili diger rivayetlerden bazilan da: gece hakkmda miistakil bir hadis mevcut (Buharii6 - Ubeyy ibn Ka'b: "Bu gecenin Ramazanm 27. gecesi olduguna yemin edebilirim" diyor2?. - Hakeza'da aym sekilde zikretmektedir'". - Kur'arr'daki Kadr Suresi 30 kelirneden ibarettir ve 27 kelirne HiYE (0 Kadir Gecesi) manasma geldiginden yine 27. gecedir denildi29 - Leylet'iiI Kadr; Araps:a terkibinde 9 harftir ve surede 3 defa tekrar edildiginden yine "27. gecedir" denildi3o. - Vine bu gecenin hususiyetierinden olmak iizere Sufyan-I Sevri; "Bu gecede Kur'an okumak, dua ve istigfar -;:ok haytrhdlr" demi tir31 - Hz. Ai e, Efendimize; "Bu geceye rastlarsam nasd dua edeyim?" diye sorunca O'da; "Yarabbil Sen affe- Birlige QAGRI

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 27.06.2014 CUMA NAMAZ VE ÖNEMİ İBRAHİM TOPAL CEZAEVİ VAİZİ MERKEZ ORTA CAMİİ CUMA ÖNCESİ OSMAN ŞAHİN EMEKLİ MÜFTÜ MERKEZ BÜYÜK CAMİ CUMA ÖNCESİ KENAN CEBECİ ÖĞRETMEN MERKEZ BÜYÜK CAMİ YATSI ÖNCESİ 28.06.2014

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Ramazan. Uluslararası İşbirliği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ!

Ramazan. Uluslararası İşbirliği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ! 2017 Ramazan Uluslararası İşbirliği Uluslararası Ve Yardımlaşma İşbirliği Derneği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ! Etiyopya dünyanın en yoksul ülkelerindendir. Nüfusu 100 milyondur. Bilir

Detaylı

Peygamberimiz ((s.a.v.).) buyuruyor ki:

Peygamberimiz ((s.a.v.).) buyuruyor ki: Peygamberimiz ((s.a.v.).) buyuruyor ki: «Kim helâl kazancindan bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse. ((Zaten Allâh (C.C) helâl kazançtan verilmeyen sadakayi kabul etmez.)) Allâh (C.C) onu

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar... 11 Sunuş...13

İçindekiler. Kısaltmalar... 11 Sunuş...13 İçindekiler Kısaltmalar... 11 Sunuş...13 Amacımız... 15 Peygamberimiz in Muhteşem Zarafeti... 17 Ramazan da Aile Hayatı ve Çocuk Terbiyesi... 19 Evladınızı Böyle Yetiştiriniz!... 22 Çifte Kültür...24 Arslanm

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Bunlari düsün Rica ediyorum sen sağlıklısın Ve seni vesvese ile düsündüren sey sana her zaman sorun getirir ve vesvese şeytan'in bir kapisidir.

Bunlari düsün Rica ediyorum sen sağlıklısın Ve seni vesvese ile düsündüren sey sana her zaman sorun getirir ve vesvese şeytan'in bir kapisidir. Sizlere cok önemli bir konuyla ilgili bir soruya cevap verecegim bu soru cok ama cok önemli bir soru ve bütün insanlari ve bütün müslümanlari ilgilendiriyor Konu şeytan ve vesvese'yle ilgili ve bizi kötü

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Burhan Ersoy Bana verilen süreyi ekonomik kullanmak suretiyle Osmanlı ve Selçuklu Vakıflarında İnsan Olgusu

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı