β- LAKTAM ANTøBøYOTøKLER = β- Laktinler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "β- LAKTAM ANTøBøYOTøKLER = β- Laktinler"

Transkript

1 β- LAKTAM ANTøBøYOTøKLER = β- Laktinler

2 β- Laktinlerin alt gruplarõ 1. Penamlar : Penisilinler 2. Sefemler : Sefalosporinler 3. Karbapenemler : ømipenem / Meropenem 4. Monobaktamlar : Aztreonam 5. Klavamlar : Klavulanik asid, Sulbaktam, Tozabaktam

3 Penisilinler

4 .LP\DVDO\DSÕODUÕ 6- APA= 6- Amino Penisilanik Asid ( β-laktam + Tiazolidin halkalarõ) Penicillum notatum, Penisillum Chrysogenum

5 (WNL0HNDQL]PDODUÕ-1 1. Bakteri hücre duvar sentezinin inhibisyonu (D- Alanil-D- Alanin, peptidoglikan zincir, murein WDEDNDVÕ 2. Otolitik enzimlerin (murein hidrolaz) aktivasyonu

6 (WNL0HNDQL]PDODUÕ-2

7

8 Farmakokinetik Özellikleri-1 2UDOEL\R\DUDUODQÕPODUÕWDPGH LOGLU Sadece ORAL kullanõlanlar: Fenoksipenisilinler Amoksisilin Kloksasilinler Sadece PARENTERAL kullanõlanlar Penisilin G Metisilin Tikarsilin Asilüreidopenisilinler

9 Farmakokinetik Özellikleri-2 * Asidik bileúiklerdir. Bu yüzden intratekal uygulanmamalõdõrlar. * Proteinlere orta derecede ba lanõrlar [%20-60]. Ampisilin/Amoksisilin en az (%20), øzoksazolil penisilinler yüksek oranda ba lanõrlar [%90-96]. * Vücut sõvõ ve dokularõna serbest [beyin, BOS, göz, eklem hariç] da ÕlÕrlar. Meninkslerin iltihabi durumunda geçirgenlik arttõ Õndan BOS a terapötik konsantrasyonda geçerler.

10 Farmakokinetik Özellikleri-3 * Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atõlõrlar. Probenesid penisilinlerin tübüler sekresyonunu azaltõr. * Penisilinlerin eliminasyon yarõlanma ömürleri [t 1/2 ] 1 saat kadardõr. En kõsa etkili penisilin : Metisilin En uzun etkili penisilin : Mezlosilin, Tikarsilin * Nafsilin, oksasilin ve penisilin V yarõ yarõya karaci erde metabolize edilirler. Safra içinde en fazla atõlan Nafsilin dir.

11 'LUHQoJHOLúLPL β- laktamaz salgõlanmasõ (penisiloik asid) >>> alerji), Amidaz salgõlanmasõ, TranspeptidazlarÕn (PBP) ilaca afinitesinin azalmasõ, Bakteri hücre çeper permeabilitesinin azalmasõ

12 6ÕQÕIODQGÕUÕOPDODUÕYHVSHNWUXPODUÕ-1 1. Dar spektrumlu penisilinler Penisilin G ve depo pen. $VLGHGD\DQÕNOÕfenoksi) pen. Beta laktamaza GD\DQÕNOÕ (antistafilokokal) pen. 6SHNWUXPODUÕ Stafilokoklar ve streptokoklar gibi gram pozitif koklar, Neisseria gibi gram negatif koklar Basillus antrasis, klostridiumlar, corinebakterium difteria gibi gram pozitif basiller Treponema pallidum, leptospira gibi bakterilere

13 6ÕQÕIODQGÕUÕOPDODUÕYHVSHNWUXPODUÕ-2 *HQLúoHVSHNWUXPOX penisilinler Aminopenisilinler: Ampisilin ve esterleri: * Bakampisilin * Pivampisilin * Talampisilin Amoksisilin Hetasilin, Siklasilin 6SHNWUXPODUÕ Dar spektrumdaki mikroorganizma. H.ønfluenza, E. Coli, Proteus mirabalis, Shigella, Salmonella gibi gram negatif basillere de etkilidirler

14 6ÕQÕIODQGÕUÕOPDODUÕYHVSHNWUXPODUÕ-3 *HQLúVSHNWUXPOX penisilinler Karboksipenisilinler: *Tikarsilin *Karbenesilin ve ester. -Karindasilin - Karfenesilin Asilüreidopenisilinler 6SHNWUXPODUÕ (antipsödomonal) 'DUYHJHQLúoHVSHNWUXPGDNL mikroorganizmalar, P. Aeruginosa, proteuslar, Enterobakterler, B. Fragilis ve Klebsiella *Mezlosilin * Azlosilin, Piperasilin

15 .XOODQÕOGÕNODUÕ\HUOHU 1. ÜSYE 2. Alt solunum yollarõ infenvl\rqoduõ 3. Kulak infeksiyonlarõ 4. Cilt ve yumuúak doku infeksiyonlarõ 5. SSS infeksiyonlarõ 6. ønfektif endokardit 7. Barsak ve safra yollarõ infeksiyonlarõ 8. ødrar yolu infeksiyonlarõ 9. Kemik ve eklem infeksiyonlarõ 10. Cerrahi profilaksi

16 Yan etkileri-1 Alerji, Serum hastalõ Õ, ilaç ateúi, anemi, vaskülit, Yüksek dozlarda SSS irritasyonu ve eksitasyon, konvulsiyon [epileptiklerde yüksek doz kullanõlmamalõ], Özellikle ampisilin ile deri reaksiyonlarõ ve diyare, Süperinfeksiyon Metisilin ve izoksazolil penisilinler çocuklarda granülositopeni yapabilir,

17 Yan etkileri-2 Karbenesilin, tikarsilin ve piperasilin yüksek dozlarda trombositlerde ADP yi ba layarak antiaggregan etkiyle kanama zamanõnõ uzatõrlar, Metisilin en nefrotoksik [interstisyel nefrit] penisilindir, Karboksipenisilinler yüksek dozda sodyum yüklemesiyle hipernatremi yaparlar, Karbenesilin, K+ atõlõmõnõ arttõrarak hipokalemik alkaloz yapabilir.

18 Sefalosporinler

19 .LP\DVDO\DSÕODUÕ 7- ASA= 7- Amino Sefalosporinik Asid (β Laktam + Dihidrotiazin halkalarõ)» Cephalosporium acremonium

20 %D]Õ QHPOL ]HOOLNOHUL Penisilinler gibi kan- beyin engelini normalde aúamazlar, ancak kemi e iyi geçerler. Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atõlõrlar. Etkilerini bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek ve otolitik enzimleri aktive ederek yaparlar. Özellikle staf.. Aureus un salgõladõ Õ beta- laktamaza dirençli olduklarõndan stafilokok ve gonokok infeksiyonlarõnda tercih edilirler.

21 6ÕQÕIODQGÕUÕOPDODUÕ

22 .XúDNSefalosporinler Oral Sefaleksin Sefaloglisin Sefodroksil Parenteral Sefalotin Sefazolin Sefasetril Sefradin (oral + parenteral)

23 .XúDNSefalosporinler Oral Sefaklor Seftibuten Parenteral Sefamandol Sefoksitin Sefotetan Sefonisid Sefmetazol Sefuroksim (oral + parenteral) Sefetamet (oral + parenteral)

24 .XúDNSefalosporinler (pe) Antipsödomonal Sefoperazon Seftazidim Sefsulodin 'L HUOHUL Sefotaksim Seftizoksim Seftriakson Moksalaktam Sefmenoksim Sefixim (oral + parenteral) Sefpodoksim, sefprozil (oral)

25 .XúDNSefalosporinler Sefepim

26 6SHNWUXPODUÕ

27 .XúDN Sefalosporinler: Dar spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara: Staf. Aureus Strep pyogenes Strep. pnömonia Az sayõda gram (-) aerob basiller: E. Coli Klebsiella Proteus mirabilis Neisserialar (gonore, menengitidis)

28 .XúDN Sefalosporinler: Beta laktamazlara daha dayanõklõ olduklarõndan spektrumlarõ daha geniútir. 1. kuúaktakilere ilaveten, H. Influenza, enterobakter ve Neisseria lara da etkilidir. Anaeroblara da etkilidirler. B. Fragilise en etkin beta laktam antibiyotik sefoksitin dir

29 .XúDN Sefalosporinler: Beta laktamazlara en dayanõklõ SS grubudur. ølk iki kuúaktakilere ilaveten, Esas olarak P. Aeruginosa gibi gram (-) basillere etkilidirler. Gram (+) lere etkinlikleri daha az iken gram (-) lere daha fazladõr. Bu gruptaki SS ler beta- laktamazlarõ belirgin olarak indüklerler.

30 .XúDN Sefalosporinler: Beta laktamazlara çok dayanõklõdõrlar. 2. kuúaktan farklarõ gram (+) etkinlikleri artmõútõr. BOS a geçiúleri iyi olduklarõndan menenjit tedavisinde kullanõlabilirler.

31 Sefalosporinlere DLWED]ÕEN ler-1 Sefadroksil : Oral en uzun etkili sefalosporin, Sefazolin : En uzun etkili 1. kuúak sefalosporin, Sefoksitin : B. Fragilis e en etkin beta- laktam, Sefazolin : Cerrahi profilakside ilk tercih antb. Sefalotin : En nefrotoksik sefalosporin, Sefoksitin : BatÕn içi ve pelvik infeksiyonlarda ilk tercih, Seftazidim : Psödomonas a en etkili SS,

32 Sefalosporinlere DLWED]Õ EN ler-2 Sefaperazon : Safraya en fazla geçen SS, Sefsulodin : En dar spektrumlu 3. kuúak SS, Seftriakson : En uzun etkili SS, Sefotaksim, Moksalaktam : SSS e ve BOS a en fazla geçen, Sefepim : Beta laktamazlara en dayanõklõ SS. Seftriakson : En sõk diyare yapan SS dir, Seftriakson : Safra kesesinde çökelti (safra çamuru) yapar,

33 .XOODQÕOGÕNODUÕ\HUOHU 3HQLVLOLQOHUOHD\QÕendikasyonlarda YHGX\DUOÕ EDNWHULOHULQQHGHQROGXNODUÕinfeksiyonlarda NXOODQÕOÕUODU

34 Yan etkileri- 1 En sõk alerjik reaksiyonlar : Makülopapüler döküntüler, ürtiker, eozinofili, ve nadiren anafilaksi, 3. kuúaktakilerde nefrotoksik etki potansiyeli, Süperinfeksiyon, Bütün 3. kuúaktakiler barsak florasõnõ bozarak nispi K vitamini eksikli i yapõp protrombin zamanõnõ uzatõrlar,

35

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI EK-2/A SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler

Detaylı

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI Doç. Dr Selma Tosun Manisa Devlet thastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları selmatosun2000@yahoo.com 3 4 Ekim 2009 Ürogenital enfeksiyonlar

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000,

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI Öner SÜZER* Farmakokinetik, ilaçlar n emilimi, da l m, metabolizmas ve at l m, yani vücudun ilaca ne yapt ile ilgilenir. Bu bölümde öncelikle

Detaylı

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER ve ÖNEMİ ÖZET İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda sentezlenmekte hem de gıdalarla alınmaktadır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı