KAPSAM: Madde 2: Bu yönetmelik Denizli Belediyesi Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri ile Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPSAM: Madde 2: Bu yönetmelik Denizli Belediyesi Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri ile Belediyenin ilgili birimlerini kapsar."

Transkript

1 T.C. DENĠZLĠ BELEDĠYESĠ BĠLGĠ EVLERĠ VE KURS MERKEZLERĠ YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin işleyişinin, yapılacak olan çalışmaların usul ve esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. KAPSAM: Madde 2: Bu yönetmelik Denizli Belediyesi Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri ile Belediyenin ilgili birimlerini kapsar. YASAL DAYANAKLAR: Madde 3: Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Yasasının 14. Maddesinin a, b fıkraları, 15. maddenin a ve b fıkraları, 18. maddesinin m fıkrası ve 75. maddesinin c fıkrası tarih ve no.lu Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri hakkındaki Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır. TANIMLAR: Madde 4: Bu yönetmelikte geçen; Belediye : Denizli Belediyesini, Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ġeflik : Eğitim Hizmetleri Şefliği KuruluĢ : Denizli Belediyesi Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerini ifade eder. Çocuk : Belirli ve sınırlı bir yaş dilimi ( 7 yaşına girmiş, 14 yaşını doldurmamış) içinde duygu, düşünce, davranış ve tutum olarak gelişme çabası harcayan kişidir. Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri: Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı Milli ve Manevi değerlerimize saygılı; İlköğretim sınıfları ile Ortaokul sınıflara giden çocuklara yönelik, beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal ve kültürel gelişmelerini destekleyen, eğitsel, beceri kazandıran, tüm derslerden sınavlara yönelikkonu anlatımı, test çözümü, sınavlara hazırlık, Türkçe, matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgilerde, ödev yapımı, Yabancı Dil vb. gibi derslerin desteklenmesi ve serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği kuruluşlardır. Serbest Zaman: Bireyin çalışma ve diğer görevlerinden sonra; özgür olarak dinlenmesi, eğlenmesi, toplumsal başarı ya da kişisel gelişmesi için kullandığı zamandır. KURULUġUN AMACI: Madde 5: Denizli Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı Milli ve Manevi değerlerimize saygılı çocuklar yetiştirmek Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek amacıyla; İlköğretim sınıfları ile Ortaokul sınıflara giden okul çağındaki çocukların sabah okula gitmeden önce ve öğleden sonra okuldan çıktıktan sonra, öğretmen gözetiminde ödevlerini yapabilecekleri yerdir. Merkezde tüm derslerle ilgili konu anlatımlı, test çözümlü, sınavlara hazırlık, Türkçe, matematik, ödev yapımı, Yabancı Dil vs. gibi derslerin de desteklenmesi.

2 KURULUġUN FAALĠYET ALANLARI: Madde 6: a) Kuruluşa kabul edilen öğrenciler yaş grubu ve sınıfına göre kapasite ölçüsünde gruplandırılır ve her gruba bir grup sorumlusu öğretmen ve oda tahsis edilir. b) Sinema, tiyatro, gezi, gözlem ve incelemeler için önceden velilerden yazılı izin belgesi alınır. c) Kuruluşa bir çalışma günü beslenme, temizlik, ödev takibi, oyun, dinlenme, gezi, gözlem ve inceleme saatlerini içerir. d) Çalışmalar sınıflarda, oyun-oyun odasında ve hava şartlarına göre kuruluşun bahçesinde grup sorumluları tarafından yürütülür. e) Kuruluşta Öğrencilere verilen yemek menüleri hazırlanarak Velilerin görebileceği şekilde Bilgi Evlerine ait Web sayfasında yayınlanır. f) Öğrencilerin genel durumları hakkında yılda en az iki kez olmak üzere grup sorumlu öğretmenleri ve Kuruluş Sorumlusunun katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılır. KURULUġUN HĠZMETLERĠ: Madde 7: Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri beş ana konu üzerinde hizmet verecektir. a) Psiko- Sosyal Hizmetler: Bilgi Evlerine gelen Çocukların yaş grubu özelliklerine özen gösterilerek kişilik gelişimine destek olunacaktır. b) Sosyo-Kültürel Hizmetler: Çocukların sosyalleşmeleri ve genel kültürlerinin artırmalarına etkinlikler aracılığıyla destek olunacaktır. c) Eğitsel Hizmetler : Bilgi Evleri ve Kurs merkezinin amacı çocukların okul derslerine destek olmaya, çocukları eğitmeye yöneliktir. d) Sportif Hizmetler: Satranç, hafıza kartı gibi zekâ oyunlarıyla zihin sağlığına ve gelişimine yönelik hizmetler ile çocukların gelişimleri desteklenecektir. e) Serbest Zaman Hizmetleri: Çocuklar ödevlerini yaptıkları takdirde merkezin programları dâhilinde serbest zamanlarını değerlendirebilirler. Merkezde sabahçı öğrencilere ve öğleci öğrencilere öğle yemeği verilir. ĠDARĠ YAPI: Madde 8: Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Denizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Şefliğine bağlı olarak yürütülür. ĠDARĠ YAPI VE GÖREVLERĠ: Madde 9: Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri aşağıdaki idari yapıdan oluşur. 1- Sorumlu ( Eğitim Hizmetleri Şefi ) 2- Sınıf Öğretmenleri (Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliğinden mezun) 3- İhtiyaç Halinde Belediyece Uygun Görülecek Personel 4- Hizmetli 5- Gerekli görüldüğü taktirde rehberlik uzmanı (rehber öğretmen) çalıştırılabilir.

3 Madde 10: Ġdari Yapının Görevleri: 1- Sorumlu a) En az 4 yıllık Eğitim Fakültesinin eğitim bölümünden mezun olmak veya bulunmadığı takdirde, 2 yıllık yüksekokul mezunu seçilir. b) Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri ve çalışmaları konusunda Belediye Başkanı adına çalışmaları yönlendirerek yürütür. c) Çalışmalarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Yıllık çalışma plan ve programını hazırlar, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyolojik gelişimlerini destekleyici plan ve programlar hazırlar. d) Sorumlu; kanun, tüzük, yönetmelik, program ve bunlarla belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda Bilgi Evleri ve Kurs Merkezini yönetir. e) Bina, eşya gibi araç-gereçleri temin etmek için gerekli işlemleri yapar. f) Çevre ile sıkı bir işbirliği sağlar. g) Merkezlerinin bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli işlemleri yapar. h) Merkezlere müracaat eden ailelerinin çocuklarının kayıtlarını yapar. i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için gerekli işlemleri hazırlar. j) Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takip eder. k) Merkezlerinin yıllık bütçesini hazırlar ve harcamaların mevzuata uygun yapılmasını sağlar. l) Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. m) Eğitim ve öğretim ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirleri personeline duyurur. n) Göreve başlama veya görevden ayrılma halinde; Bilgi Evleri ve Kurs merkezinin demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir teslim işlemlerini yapar. 2-Öğretmenler a) Öğretmenlerin tamamı Eğitim Fakülteleri ve branşına uygun Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarından seçilir. Öğretmenler, kanun, tüzük, Yönetmelik ve emirler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür. b) Öğretmenlerin, öğretim yılı başından önce 2 haftalık seminer çalışmalarına katılmaları zorunludur. c) Eğitim programına uygun olarak yıllık, aylık, haftalık ve günlük planları hazırlar ve uygular. d) Çocukların kişisel bilgi formunu doldurur, gelişim kayıtlarını tutar. e) Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları, planlar ve uygular. f) Çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya kadar, okulda bulunur. Görevi dinlenme ve yemek saatlerinde de devam eder. g) Kurumun eğitim ve yönetim işlerine katılır. Kurum tarafından gerekli görüldüğünde yapılacak seminerlere katılır. h) Özel eğitim ve ilgi gerektiren çocukların eğitimi için gerekli ilgiyi gösterir. 3-Diğer Personel: a) Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerinde idari personelin yanı sıra, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalışmak üzere yeteri kadar personel istihdam edebilirler. b) Güvenlik görevlisi çalıştırılabilir.

4 PERSONEL STATÜSÜ Madde 11: Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri personeli; 657, 1475,4857 ve 5393 Sayılı yasalara tabi personeldir. PERSONELĠN ÇALIġMA GÜN VE SAATLERĠ Madde 12: Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerinde hafta içi :00 saatleri arasında hizmet verilecektir. Hafta sonu tatili ile ulusal resmi ve dini bayram günleri ile sömestr tatilinde kapalıdır. Kuruluşta yılın 12 ayında hizmet verilir. Uygun görülürse yaz dönemi kursları yapılabilir. KAYIT Madde 13: a) Kayıt için alınacak Belgeler: 1- Başvuru formu, 2- Nüfus Cüzdanı Örneği (Anne, Baba, Öğrenci) 3-1 fotoğraf b) Veli ve Öğrencinin Görev ve Yükümlülükleri 1- Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerince belirlenecek emir ve talimatlara uymak 2- Belirlenen faaliyet alanındaki çalışmalara disiplin içerisinde katılmak 3- Örnek kişi olma yönünde çaba göstererek Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri bünyesinde sıra dışı davranışlardan kaçınmak. 4- Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri bünyesine yasa dışı yayın ve bilimsel olmayan oyun araçları sokmamak. 5- Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri yöneticisi ve diğer uzmanların önerileri çerçevesinde çalışmaları yürütmek 6- Öğrencinin Etüt Merkezinde kullandığı malzeme ve demirbaşlara verdiği zararı, (tamirat ya da gerekli olduğu taktirde yenisi alınmak suretiyle) karşılamakla yükümlüdür 7- Veliler düzenli olarak Aidatlarını ödemek zorundadır. c) KuruluĢa kabul edilmeyecek çocuklar: Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerine katılım aşağıdaki hallerde sona erer. 1. Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin ilke ve kurallarına uygun davranmayanlar 2. Uyuşturucu, sigara, alkol gibi bağımlılığı olup, diğer öğrencilere emsal teşkil edecek öğrenciler alınmayacaktır KURULUġUN ĠSKÂN HAKKI: Madde 14: Kuruluşun iskân yönünden taşıması gereken özellikler: a) Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri, mülkiyeti Denizli Belediyesine ait bina/binalarda hizmet verecektir.bunun yanı sıra ilçe belediyelerce ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsis edilecek binalar da kullanılabilir. b) Ulaşıma elverişli bir yerde olmalıdır. c) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 m² alan ile 6 m³ hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya kaplanmış olmalıdır. d) Mutfak bölümü; yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır. e) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip bulunması şarttır.

5 f) Kuruluşun ve 3. dereceli genel sorun yaratabilecek müesseselere 1 km. uzakta olması hususu göz önünde bulundurulmalıdır. g) Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin çok amaçlı ve amaçlı birimleri bulunacaktır. h) Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerinde idari birimler yer alacaktır. i) Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerinde çocukların etkinliklerinin sergileneceği sergi salonu bulunmalıdır. j) Bilgi Evleri ve Kurs merkezlerinde iç döşemesi Denizli Belediyesi tarafından yapılacaktır. k) Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin temel ihtiyaç malzemeleri; Denizli Belediyesi tarafından sağlanacaktır. l) Yangın için gerekli önlemler alınmalıdır. Örnek; Yangın Merdiveni gibi m) Isıtma için kalorifer kullanılmalıdır. Eğer olmazsa klima sistemi kurulmalıdır. MALĠ HÜKÜMLER: Ücret Tespit Komisyonu: Madde 15: Bilgi Evleri ve Kurs merkezleri hizmetleri ücretlidir. Kuruluşa kabul edilen öğrenciler için aylık ücret, ilgili Çocuk Esirgeme Kurumu Yönetmeliğin 24. maddesinde belirtildiği üzere belirtilen tarifeye paralel olarak Belediye Encümenince belirlenir, ayın başında peşin olarak alınır. Her hangi bir nedenle kuruluşa devamsızlığı halinde ücret iade edilmez. Hesaplar belediyenin tabi olduğu denetime tabiidir. Kuruluşun günlük yiyecek ihtiyaçları Belediye tarafından karşılanır. Kurumun diğer ihtiyaçları alım-satım hükümlerine göreġdari İşler ve Satın Alma Şefliği aracılığıyla temin edilir. GELĠRLER VE BÜTÇE: Madde 16: KuruluĢun Gelirleri: a) Katılım ücretleri: Katılımcılar her geldikleri ay için belirlenen ücreti aylık olarak ödemek zorundadır. b) Katılım ücretleri her katılımcıdan makbuz karşılığı alınır ve Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri hesabına yatırılır. Tüm bu işler günlük olarak Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Sorumlusu tarafından yapılacaktır. c) Tahakkuk işlemleri öğrencinin geldiği gün hesabına göre yapılarak tahakkuk ettirilir. KURULUġTA BULUNACAK DEFTER VE DOSYALAR: Madde 17: Kuruluşta aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur. a) Sınıf defteri b) Her öğrenci için bir dosya (öğrenciye ait belgelerin konulduğu dosya) c) Personele ait sicil dosyaları, KALDIRILAN HÜKÜMLER Madde 18: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; 03/11/2006 tarihli ve 677 karar sayılı yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar. YÜRÜRLÜK: Madde 19: Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra, Denizli Belediye Başkanlığının adresinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 20: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi Avcılar Çocuk

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi, 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2487 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.10.1987, No : 87/12197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004 25486 *Yönetmelik Değişikliği (1) (R.G): 20/02/2006 26086 *Yönetmelik Değişikliği (2) (R.G): 09/06/2007 26547 *Yönetmelik Değişikliği (3) (R.G): 27/10/2007 26683

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 6.1.2011/27807 Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2011/2641 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Tarih: 07.01.1999 Sayı: 23576 R.G. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk yuvalarındaki hizmetin

Detaylı

KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (Değişik ad: 08/11/2010-27753 S.R.G Yön/1.mad.) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI

ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde yürütülen hizmetlerin

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HALK EĞĐTĐMĐ FAALĐYETLERĐNĐN UYGULANMASINA DAĐR YÖNERGE

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HALK EĞĐTĐMĐ FAALĐYETLERĐNĐN UYGULANMASINA DAĐR YÖNERGE T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HALK EĞĐTĐMĐ FAALĐYETLERĐNĐN UYGULANMASINA DAĐR YÖNERGE Bu kitapçıkta, Haziran 2011 tarih ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Halk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: 09011939 CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : 30062006 Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu çalışma esaslarının amacı, Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarının ve öğrencilerinin 3-6 yaş arasındaki

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı