25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden"

Transkript

1 1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi, coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir? A) Problem çözme yoluyla B) Sunuş yoluyla öğretme C) Buluş yoluyla öğretme D) Tam öğretme E) Araştırma yoluyla 2) Aşağıdakilerden hangisi anlatma yöntemini etkili hale getirecek bir önlem değildir? A) Anlatımı öğrenciye yaptırma B) Süreyi kısa tutma C) Soru - cevap ile beraber kullanma D) Laf salatasını önleme E) Araç gereç desteği sağlama 4) "Bir konuya başlamadan önce kazanılmış eski bilgiler hatırlanmalı ve onlardan yararlanılmalıdır." Diyen bir öğretmen hangi öğretim ilkesini uygulamaktadır? A) Somuttan soyuta B) Öğrenciye görelilik C) Yakından uzağa D) Açıklık E) Bilinenden bilinmeyene 5) Aşağıdakilerden hangisinde, öğretmen merkezli öğrenme yaklaşımı ile öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları doğru olarak karşılaştırılmıştır? A) Öğretmen merkezli yaklaşımda, sınıftaki etkinlikler etkileşimli, öğrenci merkezli yaklaşımda öğretici özellik taşır B) Öğrenci merkezli yaklaşımda öğretmenin rolü bilgi verici, daima uzmandır. Öğretmen merkezli yaklaşımda ise, katılımcı ve bazen öğrencidir. C) Öğrenci merkezli yaklaşımda, iletişim, katılım ve bilgiye erişim teknolojileri kullanılmaktadır. Öğretmen merkezli yaklaşımda ise, tekrar ve uygulama kullanılmaktadır. D) Öğrenci merkezli yaklaşımda, öğrencinin rolü dinleyici ve daima öğrencidir. Öğretmen merkezli yaklaşımda ise katılımcı ve bazen uzmandır. E) Öğrenci merkezli yaklaşımda bilgi kazanımı, hatırlama ve ezber bilgisinin birikmesidir, öğretmen merkezli yaklaşımda ise, sorgulama ve buluş bilgilerinin yeni bilgilere dönüşümüdür. 7) Bloom'un geliştirdiği, okulda öğrenme modelinin, dayandığı öğretim kuramı A) Davranışçı yaklaşım B) Bilişsel yaklaşım C) Bilgiyi işleme kuramı D) Bilişsel yaklaşım ve bilgiyi işleme yaklaşımı E) Davranışçı yaklaşım ve bilişsel yaklaşım 15) Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme modelinde öğretim hizmetinin niteliğini artıran öğelerden biridir? A) Hazır bulunuşluk B) Dikkat C) Koşullama D) İpucu E) Algı 16) Bilginin öğrenci tarafından bulunması, kullanılması ve yeniden üretilmesi için çeşitli öğrenme-öğretme etkinliklerin düzenlendiği öğrenme yaklaşımı A) Tam öğrenme modeli B) Sunuş yolu stratejisi C) Problem çözme D) İşbirliğine dayalı öğrenme E) Programlandırılmış öğretim 18) Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme Modeli uygulandığında, ikinci üniteye geçmek için temel ölçüttür? A) % oranında başarı ya ulaşılmış olmalı B) Öğretim hizmetinin niteliği artırılmış olmalı C) İzleme testi yapılmış olmalı D) Ek öğrenme-öğretme etkinlikleri tamamlanmış olmalı E) Duyuşsal giriş davranışlara yönelik eğitim verilmiş olmalı 19) Üç boyutlu maketler, projelerin fotoğraf ve video kayıtları, şekiller, tablolar, kavram haritaları gibi materyaller, çoklu zekâ modelinin hangi zekâ alanını değerlendirmede en çok kullanılır? A) Bedensel zekâ B) Mantık-matematik zekâsı C) Sosyal zekâ D) Sözel-dil zekâsı E) Görsel-uzamsal 22) Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modelinde öğrenme ürünlerinden biridir? A) Öğrenmenin düzeyi ve çeşidi B) Öğretim hizmetinin niteliği C) Öğrencinin giriş davranışları D) Pekiştireç türleri E) Dönüt ve düzeltme 24) Sunuş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden hangisi en çok kullanılmalıdır? A) Gösteri B) Beyin fırtınası C) Gösterip yaptırma D) Soru-cevap E) Örnek olay 25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden hangisi kullanılmaz? A) Güdümlü tartışma B) Örnek olay C) Soru-cevap D) Münazara C) Problem çözme 26) Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi uygulandığında davranışın kazanıldığı basamak nedir? A) Çözüm yolları aranması B) Çözüm yollarının denenip verilerin toplanması C) Çözüm yollarının belirlenmesi D) İlke ve kuralların belirlenmesi E) İlke ve kuralların uygulanması 41) Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder? A) Dikkat çekme B) Öğrenmeler arasında ilişki kurma C) Hedeflen haberdar etme D) Davranışı ödüllendirme E) Öğrenmeleri kontrol etme 43) Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma B) Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama C) Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme E) Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme, Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır. 44) Bu yöntemi kullanan bir öğretmen, aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? A) Bireysel hız B) Etkin katılım C) Küçük adımlar D) Beyin fırtınası E) Oranlı pekiştirme 45) Öğrenme öğretme sürecini uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı nedir? A) Sözden ekonomi sağlamak B) Dersi eğlenceli kılmak C) Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak D) Sınıfla işbirliğini geliştirmek 13

2 E) Öğrenci katılımını sağlamak 46) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme ortamında işe koşulacak görsel işitsel araçları seçerken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma B) Dersin öğretim programına uyumlu olma C) Dil, görüntü, ses v.b. açısından nitelikli olması D) Uzun süredir kullanılıyor olması E) Öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 52) Öğrenme-öğretme sürecinin en önemli değişkeni A) Öğrenciler B) Veliler C) İçerik D) Değerlendirme E) Öğretmen 53) Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerle etkili bir iletişim kurulması için iletinin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Beden diliyle iletilmesi B) Göz temasıyla desteklenmesi C) Dolaylı olarak iletilmesi D) Sözel olarak iletilmesi E) Açık, net ve anlaşılır olması 55) Aşağıdakilerden hangisi bir dönüttür? A) Öğrenciye, hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini bildirme. B) Öğrenciye beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları açıklama C) Öğrenciye, gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme D) Öğrenciyi beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma E) Öğrencinin, kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme 57) Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir? A) Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek B) Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak C) Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek D) Dersin işlenişinde bireysel ve grup çalışmalarından yararlanmak. E) Kalıtım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla i1gilenmek 58) Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilere belli yaşantılar kazandırılıp öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları yaklaşımı A) Buluş yoluyla öğrenme B) Öğretimde proje yönetimi C) Bireyselleştirilmiş öğretim D) Sunuş yoluyla öğretim E) Tam öğrenme 59) Birbirinden farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri olan öğrenciler için öğretmen öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir? A) Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı B) Ders işlerken, sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı C) Çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanmalı D) Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı E) Öğrencilere, yardımlaşma sorumluluğunu vermeli 60) Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme uygulamalarında kullanılan tamamlayıcı öğrenme ekinliklerinden biri değildir? A) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim B) Ek süre içinde, öncekilerden farklı bir yöntemle yapılan öğretim C) Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak yapılan öğretim D) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama E) Grup içi eksikliklerinin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme 62) Aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi diğerlerine oranla daha etkili ve kalıcı izli öğrenmeleri sağlar? A) Yaparak yaşayarak öğrenmek B) Internet aracılığıyla yenilikleri takip etmek C) Hem dinlemek hem de izlemek D) Kaynak kitaplardan okumak E) Aralıklarla tekrar yapmak 63) Öğretim etkinliklerinde öğretmenin öğrencilerine verdiği dönütün sağladığı en önemli yarar A) Öğrenci hatalarının zamanında düzeltilmesi B) Bol örnekle etkinliklerin desteklenmesi C) Öğrenci öğretmen etkileşiminin sağlanması D) Öğrenci dikkatinin sürekli olarak üst düzeyde tutulması E) Sınıf içerisindeki disiplin sorunlarının en aza indirilmesi Sınıf içinde etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmen jest ve mimiklerini de kullanmalıdır. 65) Bunun sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden A) Öğrencilerin dikkat dağınıklığını engellemek B) Anlatımda çeşitliliği sağlamak C) Öğrencilerin dersten sıkılmasını engellemek D) İçeriği daha kısa sürede aktarmak E) İletilmek istenen mesajı daha güçlü ve etkili iletmek Öğretim etkinliklerinde öğrenci ne kadar etkin rol alırsa başarısı da o derece artacaktır. Bu bağlamda öğrenciler öğretim sürecine bizzat katılmalıdır. 66) Bu açıklama aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) Öğrenci becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olunmalıdır B) Öğrencinin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır C) Teorik alt yapı bütünüyle tamamlanmalıdır D) Öğrencilere çok yönlü bakış açıları kazandırılmalıdır E) Öğrencilerin içeriği bütün yönleriyle kavraması sağlanmalıdır 67) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin güdülenerek yapılan etkinliklere bizzat katılması sonucu ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir? A) Sınıfta disiplin sorunlarının ortadan kalkması B) Öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluşturulması C) Verilen bilginin öğrenci için anlamlı olması D) Öğretmenin bilgi aktarıcılık rolünün artması E) Etkinlikler sonucu daha kalıcı izli yaşantıların oluşması 70) Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme yaklaşımında öğretim hizmetinin niteliğini artıran öğelerden biri değildir? A) Pekiştireç B) Katılım C) Dönüt-Düzeltme D) İpucu E) Hazır bulunuşluk 72) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin güdülenerek yapılan etkinliklere bizzat katılması sonucu ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir? A) Sınıfta disiplin sorunlarının ortadan kalkması B) Öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluşturulması C) Verilen bilginin öğrenci için anlamlı olması 14

3 D) Öğretmenin bilgi aktarıcılık rolünün artması E) Etkinlikler sonucu daha kalıcı izi i yaşantıların oluşması 73) Sunuş yolu stratejisinde öğretmenin temel görevi nedir? A) Öğrencileri araştırma ve incelemeye sevk etmek. B) Sorunların çözümünde öğrencilere rehberlik etmek C) Öğrencilerin doğruyu bulmaları için yönlendirmek D) Öğrencileri işbirlikli çalışmalara özendirmek E) Farklı örneklerle konuları öğrencilere açıklamak 74) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi ile buluş yoluyla öğretim stratejisi arasındaki en önemli fark A) Buluş yoluyla öğretim stratejisinde hedefler önce belirlenir. B) Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci katılımı sağlanır. C) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi öğretmen merkezlidir. D) Buluş yoluyla öğretim stratejisinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır. E) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi zaman açısından önemlidir. 75) Öğrencilerin, öğretmenin rehberliğinde işlenen konuyla ilgili örnekleri inceledikleri, açıklamalar yaptıkları, gerekli ipucu ve dönütler yardımıyla doğruyu bulmaya çalıştıkları öğrenme yaklaşımı A) Buluş yolu stratejisi B) Sunuş yolu stratejisi C) Programlandırılmış öğretim D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Yapılandırmacı öğretim 76) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilen ev ödevlerinin en çok kullanıldığı durumdur? A) Öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak. B) Öğrenciler arasında iletişimi kuvvetlendirmek. C) Okulda kazanılan davranışların pekiştirilmesini sağlamak. D) Ailedeki diğer bireylerin de öğrenmeye katkısını sağlamak. E) Öğrenci başarısını daha çok ölçmeyle yapmak. 77) Bir öğretmenin ders işlerken öğrencilere sık sık sorular yöneltmesinin temel amacı aşağıdakilerden A) Öğrencilerin ilgilerini konulara çekmek B) Davranışlar arasında ilişki kurmak C) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini saptamak D) Öğretimin, hangi davranışları öğretmede etkisiz kaldığını saptamak E) Öğrenciler arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarını belirlemek Öğretmen, sınıf içi etkinlikleri düzenlerken öğrenci ihtiyaç ve beklentilerinden hareket ederek örnek ve uygulamalara yer vermektedir. 78) Bu durumda öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalışmaktadır? A) Öğrencilerin becerilerini üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak B) Öğrencileri yeteneklerine göre eğitmek C) Okul ile gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi kurmak D) Kişilik gelişimini toplum kurallarına uygun yapmak E) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlamak 81) Yön duygusu gelişmiş, bulunduğu çevrede kolayca yönünü bulabilen, satranç dama gibi oyunlarda başarılı tasarım becerisi üst seviyede olan bir bireyde çoklu zekâ kuramının hangi zekâ boyutu daha baskındır? A) Bedensel/Devinişsel zekâ B) Doğa zekâsı C) Görsel/Uzamsal zekâ D) İçsel zekâ E) Mantıksal/Matematiksel zekâ 87) Tam öğrenme kuramını dikkate alarak öğrencilerinin başarısını üst düzeye çekmek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapması kuramın A) Gerektiği durumlarda ipuçları vermeli B) Doğru cevapları anında pekiştirmeli C) Öğrencilerinin derse etkin katılımını sağlamalı D) Öğrencilerin hataları konusunda onlara dönütler verip hataları düzeltmeli E) Düzey belirleyici testlere göre grupları 0luşturmalı 88) Aşağıdakilerden hangisi öğretmen öğrencinin sınıfta olumlu bir etkileşim kurmasını sağlayacak yollardan biri değildir? A) Tüm öğrencilere eşit davranmak B) Disiplin arayışı içinde olmak C) Sıcak, esprili bir ortam yaratmak D) Öğrenciye bir birey olarak davranmak E) Öğrencilerle iletişim kurmaya çalışmak 91) Eğitim durumları düzenlenirken aşağıdakilerden hangisinin öncelikle dikkate alınma zorunluluğu bulunmaktadır? A) Öğrenciye görelik B) Öğretmene görelik C) Ekonomiklik D) Hedefe uygunluk E) Yaşantıya görelik 92) Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Hedefler B) Öğretmenin becerisi C) Süre D) Öğrenci sayısı E) Politik felsefe 102) Sunuş yoluyla öğretme stratejisinin kullanımında genellikle hangi öğretme yöntemi uygulanmaktadır? A) Soru-cevap B) Örnek olay C) Problem çözme D) Anlatma E) Drama 103) Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme modelinde tamamlayıcı eğitim çalışmalarından değildir? A) Birebir öğretim B) Evde ek öğretim C) Programlı öğretim D) Okulda ek öğretim E) Mikro öğretim 106) Öğrenme-öğretme sürecinde, öğretmenin sorduğu soruları öğrencilerin tümü yanlış anlamışsa öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanır? A) Düzeltme B) Dönüt C) Pekiştireç D) İpucu E) Değerlendirme 107) Öğretmenin, öğrencilerin söylediklerini başıyla onaylaması ve gülümsemesi aşağıdakilerden hangisini kullandığını göstermektedir? A) Pekiştireç B) Dönüt C) Yönlendirme D) İpucu E) Değerlendirme 108) "Sayıları ayaklarla ritim tutarak öğrenme" etkinliği çoklu zekâ kuramında hangi zekâ boyutuna örnek verilebilir? A) Özedönük B) Mantıksal C) Bedensel D) Doğa E) Sözel 110) Aşağıdakilerden hangisi sosyal, bireyler arası zekâyı geliştirici nitelikte bir etkinliktir? A) Beyin fırtınası yapma B) Günlük yazma 15

4 C) Fotoğraf çekme D) Bulmaca çözme E) Alan gezisi yapma 111) Düşüncelerin karikatürle ifade edilmesi Çoklu Zekâ Kuramında hangi zekâ boyutuna yönelik bir etkinliktir? A) Müzikal-Ritmik zekâ B) Bedensel-Kinestetik zekâ C) Görsel-Uzamsal zekâ D) Sosyal-Bireylerarası E) İçsel-Özedönük zekâ 122) Öğrencilerin, eğitim durumlarına uygun davranıp davranmadıklarından haberdar edilmelerine ne ad verilir? A) Katılım B) Pekiştireç C) Dönüt D) İpucu E) Akademik benlik 123) "Cerrah, koreograf, sihirbaz" hangi zekâ boyutu daha çok gelişmiş kişilere örnek gösterilebilir? A) Sosyal B) Bedensel C) Doğa D) Öze dönük E) Mantıksal 124) Çoklu zekâ kuramında yer mantıksal/matematiksel zekâya yetenekleri en iyi hangi grubundakiler kullanmaktadır? A) Veteriner B) Komedyen C) Ekonomist D) Şair E) Balet 125). Pandomim ya da kuklalar tekniğinde uygulanır? A) Biçimsel drama B) Rol yapma C) Beyin fırtınası D) Doğal drama E) Benzetim 126) Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak amacıyla rol yapma, problem çözme, soru cevap gibi öğretme yöntem ve teknikerin kullanıldığı öğretme stratejisi A) Sunuş yolu B) Programlı öğretim C) Buluş yolu D) Araştırma yolu E) Mikro öğretim 127) Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin tümü öğretmenin sorduğu soruyu yanlış anladığında, öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır? A) Pekiştireç B) İpucu C) Güdüleme D) Dönüt E) Değerlendirme 128) Aşağıdaki örnekler dikkate alındığında hangisi devinişsel beceri alanına uygun bir etkinliktir? A) Sunu yapma B) Şarkı Sözü yazma C) İşbirliği içinde çalışma D) Kavram haritası çizme E) Deney yapma 129) Örnek olay yöntemi en çok hangi öğretme stratejisinde işe koşulur? A) Çoklu zekâ kuramı B) Buluş yolu C) Araştırma-inceleme D) Programlı öğretim E) Sunuş yolu 131) Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramının sözel zekâ boyutuna yönelik bir öğretim etkinliği değildir? A) Sözcük oyunları oynama B) Kitap okuma C) Röportaj yapma D) Talk-show sunma E) Poster hazırlama 132) Aşağıdakilerden hangisi görsel-uzamsal zekâyı geliştirici nitelikte bir etkinliktir? A) Beste yapma B) Karikatür yapma C) Deney yapma D) Sunu yapma E) Drama yapma 133) "Karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üretebilmekte ve kavramlar arasındaki ilişkileri ayırt edebilmektedir." Bu özelliklere sahip bir bireyin hangi zekâ boyutu daha çok gelişmiştir? A) Özedönük-içsel B) Sözel-dilsel C) Görsel-uzamsal D) Sosyal-bireylerarası E) Mantıksal-matematiksel 134) Öğretme durumlarının giriş etkinliklerinde öğretmenin çoğunlukla kullandığı öğretme yöntemi A) Problem çözme B) Anlatma C) Tartışma D) Mikro öğretim E) Benzetim 144) Öğretmenin kazanacakları davranışlar konusunda öğrencileri bilgilendirmesi hangi öğretim becerisini içerir? A) Güdüleme B) Pekiştirme C) Eksik tamamlama D) Dönüt-Düzeltme E) İpucu 145) Aşağıdakilerden hangisi öğretim tekniklerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Farklı yaş grupları farklı tekniklerin kullanılmasını gerektirir B) Her hedef için aynı tekniği kullanmak mümkün değildir C) Konunun özelliğine bağlı olarak kullanılan teknik değişir D) Mevcut kaynakların farklı olması farklı tekniklerin kullanılabilmesi için olanak sağlar E) Alt eğitim seviyelerinde farklı tekniklerin kullanımı daha güçtür i. Öğrencilere planlı ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır. ii. Zaman sınırlaması yapılmalıdır. iii. ipucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme verilmelidir. iv. Öğrenciler disiplinden uzak bir ortamda kendi hallerinde bırakılmalıdır. v. Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. 149) Yukarıda verilenlerden hangileri "Tam Öğrenme Modeli"nin temel ilkelerine aykırıdır? A) Yalnız i B) i-ii C) ii-iii D) ii-iv E) i-iv 150) Aşağıdakilerden hangisi buluş yolu stratejisinin bir özelliğidir? A) Öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği ve öğretmen ürünlerinden oluşur B) Tümüyle öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık verir C) Öğretmenin temel görevi öğrenciyi yönlendirmek ve cevabı ona buldurmaktır D) Önce ilke ve genelleme verilir, bunu ayrıntılı bilgilerin kazandırılması izler E) Kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır 151) Çoklu Zekâ Kuramı'na göre; denizcilerin, pilotların, heykeltıraşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içeren, harita ve şemaları okumaya ve yorumlamaya ya da gelişmiş figürleri çizmeye olanak sağlayan zekâ boyutu A) Doğa zekâsı B) Uzamsal zekâ C) Sosyal zekâ D) Mantıksal zekâ E) Sözel zekâ 162. Öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan planların işlevsel ve esnek olmasının sağladığı en önemli yarar A) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama B) Öğretmenin beklentilerini karşılama C) Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama 16

5 D) Öğretmenlere bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama E) Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme 163) Aşağıdakilerden hangisi ipucu örneği değildir? A) Öğretmenin slayt göstermesi B) Öğretmenin soru sorması C) Öğretmenin öğrenciye öğrenme eksikleri hakkında bilgi vermesi D) Öğretmenin örnek vermesi E) Öğretmenin öğrencinin sorusuna cevap vermesi 165) Aktif Öğrenme, sosyal öğrenme ve yaratıcı öğrenme aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde diğerlerinden daha çok önemsenir? A) Bireyselleştirilmiş öğretim - yaratıcılık B) Eleştirel düşünme - yaratıcılık C) İşbirliğine dayalı öğrenme - yapılandırmacılık D) Yapılandırmacılık - bireyselleştirilmiş öğretim E) İşbirliğine dayalı öğrenme - eleştirel düşünme 166) Bloom'un okulda öğrenme kuramında, öğrenme ürünlerinin en yüksek belirleyicisi aşağıdakilerden A) Değişmeye açık bilişsel giriş davranışları B) Akademik özgüven C) Genel yetenek düzeyi D) Öğretim hizmetinin niteliği E) Öğrenci katılımı 177) Çoklu zekâ kuramında yer alan görsel/uzamsal zekâya ilişkin yetenekleri en iyi hangi meslek grubundakiler temsil etmektedir? A) Öğretmenler B) Mimarlar C) Ses Sanatçıları D) Yöneticiler E) Filozoflar 178) Öğrenme-öğretme süreçleri içinde öğrencilere kendi öğrenmeleri ile ilgili bilgi verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Dönüt B) Düzeltme C) İpucu D) Pekiştireç E) Ödül 182) Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinin bir özelliğidir? A) Özelden genele yöntemi kullanılmaktadır B) Öğrenciler öğrenmede ön bilgilerini kullanır. C) Öğrencilerin daha aktif olduğu bir stratejidir. D) Genelden özele yöntemi kullanılmaktadır. E) Öğrenci bir problemin nasıl çözüleceğini öğrenir, 194) Aşağıdaki öğretim yollarından hangisinde en çok öğretmen aktiftir? A) Buluş yoluyla öğretim B) Araştırma yoluyla öğretim C) Tartışma D) Mikro öğretim E) Sunuş yoluyla öğretim 196) Aşağıdakilerden hangisi Çoklu Zekâ Kuramı'nın sözel/dilsel zekâ boyutuna yönelik geliştirilmiş bir öğretim etkinliğidir? A) Bir müzik eserini seslendirmek B) Göçmen kuşları gözlemek C) Bir projede takım olarak çalışmak D) Bir beste yapmak E) Bir konuda topluluk önünde konuşma yapmak 197) Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme Modelinin özelliklerinden biri değildir? A) Programlı öğretimle ek öğrenmeler sağlanabilir B) İşbirliğine dayalı öğrenme ortamı hazırlanır C) İpucu, pekiştireç, katılım ve dönüt/düzeltme kullanılır D) İzleme testleriyle öğrenme eksiklikleri saptanabilir E) Öğrenmede tam öğrenme ölçütü ortaya konulur 210) Aşağıdakilerden hangisi benzetim tekniğinin yararlarından biridir? A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır. B) Akıcı konuşmayı geliştirir. C) Dile hâkimiyetini ve iyi ifade yeteneğini geliştirir. D) Anlama yeteneğini ve yaratıcılığını arttırır. E) Kişilerin ileride alabilecekleri rollere hazırlar. 211) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bir olayı gerçekleşmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan öğretim tekniğidir? A) Örnek olay B) Problem çözme C) Drama D) Benzetim E) İkili ve grup çalışmaları 212) Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim ilkelerinden değildir? A) Küçük adımlar ilkesi B) Anında düzeltme ilkesi C) Başarı ilkesi D) Grupsal hız ilkesi E) Dereceli ilerleme ilkesi 213) Aşağıdakilerden hangisi soru - yanıt tekniğinin üstün yanlarından birisi değildir? A) Problem çözme becerisini geliştirir. B) Öğretimde pekiştirme sağlar. C) Ezberin önüne geçilmesini sağlar. D) Öğrencilerin aktif katılımını sağlar. E) Öğrencilerin düşünmelerini sağlar. 214) Aşağıdakilerden hangisi drama tekniğinin özelliklerinden biri değildir? A) Öğretmen merkezlidir. B) Anlatım yeteneğini ve yaratıcılığını arttırır. C) Zaman sınırlı olmalıdır. D) Öğretmen-öğrenci etkileşimi vardır. E) İzleyene organize bir görüş kazandırır. 215) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin özelliği deği1dir? A) Öğretmen - öğrenci etkileşimi B) Öğrencilere geçmiş yaşantılardan örnek verme imkânı sağlar. C) Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. D) Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verir. E) Öğrencilerin konu üzerinde düşüncelerini söylemesini sağlar. 216) Öğrenci merkezli veya yapısalcı öğrenme yaklaşımında öğretmenin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Öğretmen, bilginin inşa edilmesinde öğrenciye gerekli malzemeyi ve ortamı hazırlar. B) Öğretmen, inşa edilecek bilgi örüntüsüne temel olacak bilginin anlamlı ve somut olarak algılanmasına yardımcı olur. C) Öğretmen, öğrenciye bilgiyi aktardıktan sonra, onun bilgiyi tekrar etmesini sağlar. D) Öğretmen, öğrencinin önceki bilgilerini ve hazır bulunma düzeyini denetler ve ilgili ayarların yapılması için yardımcı olur. E) Öğretmen, öğrenme ortamında öğrenciye uygulama, deneme ve keşfetme fırsatları yaratır. 217) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme kuramının eğitim sistemine uygulanması ile ilgili olarak yanlıştır? A) Öğretmen, öğrencilerin konuya ilgisini çekmek ve merak uyandırmak için sorular sorar. B) Öğretmen öğrenciler ile birlikte, çalışarak farklı bilgi kaynaklarını kullanır ve araştırır. 17

6 C) Öğretmen öğrencilerle birlikte, çeşitli gözlem ve deneyleri de içeren etkinlikler yapar. D) Öğretmen, öğrencilere, kavramların açıklamalarını ve tanımlarını yapar. E) Öğretmen yeni kavram ve becerilerini uygulayabilen öğrencileri inceler, bilgi ve becerilerini ölçerek davranış değişikliklerinin nedenlerini açıklamaya çalışır. 218) Aşağıdakilerden hangisi Skinner tarafından geliştirilen programlı öğretim modelinin sınırlılıklarından değildir? A) Programlı öğretim materyalinin hazırlanması uzmanlık gerektiren, zor bir iştir. B) Programlı öğretim materyali iyi hazırlanmazsa, öğrenciler için sıkıcı olabilir. C) Okul öğrenmelerinde kazandırılmak istenilen tüm davranışların adım adım öğretilmesi mümkün değildir. D) Programlı öğretim materyali eri, öğrencilerin, ders dışında öğrenme eksikliklerini tamamlayacak özellikte değildir. E) Üst düzey ve karmaşık davranışların öğretilmesinde, programlı materyallerden yararlanmak oldukça zordur. 219) İşbirliğine dayalı öğretim yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir? A) Grup üyeleri arasında bir yarış ortamının oluşması B) Grup üyelerinin seçimi C) Bireysel sorumluluk olması D) Grup arkadaşlarının öğrenmesine katkıda bulunulması E) Bireysel başarının grup başarısına bağlı olması Düşük yetenekli öğrencilere üst düzey davranışların kazandırılması ve bireyin kendini başkasının yerine koyma becerisi gelişmektedir. Ait olma gereksinimleri demokratik bir ortamda karşılanmaktadır. 220) Yukarıda verilen bilgi hangi öğretim yaklaşımının özelliklerindendir? A) Tam öğrenme B) İşbirliğine dayalı öğretim C) Programlandırılmış öğretim D) Çoklu zekâ kuramı E) Yaparak yaşayarak öğretim 221) Sınıf içi disiplini bozan bir öğrencinin problemini çözmek için başvurulabilecek yollardan en uygunu A) Disiplini bozan öğrenciye sorumluluk vermek B) Öğrenciyi okul yönetimine göndermek C) Yapılan her hatalı davranışa karşılık bir yaptırım uygulamak D) Sınıftaki diğer öğrencilerden çözüm önerileri istemek E) Öğrenciyi görmezden gelmek 222) Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri yönetirken jest ve mimiklerini kullanmasının en önemli yararı A) İçeriği daha kısa sürede aktarmayı sağlaması B) Öğrencilerin derse karşı güdülenmesi C) Sınıf içinde dramaya yer verilmesi D) Öğrencilerin öğretmenin informal davranışlarından etkilenmesi E) Öğrencilerin mesajı daha güçlü ve etkili alması 223) Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modelinde öğrenme ürünlerinden biridir? A) Öğrenmenin düzeyi ve çeşidi B) Öğretim hizmetinin niteliği C) Öğrencinin giriş davranışları D) Pekiştireç türleri E) Dönüt ve düzeltme Öğrenmeye güdülenmeyi ve dikkati sürdürmeyi sağlar. Bireyin kendini baş-kasının yerine koyma becerisini geliştirmede ve ait olma gereksinimlerini karşılamada etkili olmaktadır. 224) Yukarıda verilen bilgi hangi öğretim yaklaşımının özelliklerindendir? A) Tam öğrenme B) Programlandırılmış öğretim C) Çoklu zekâ kuramı D) Yaparak yaşayarak öğretim E) İşbirliğine dayalı öğretim Herhangi bir alanda karşılaşılan bir sorunun çözüm yollarının örnek bir durum üzerinde yaşal1masıdır. Soyut ve yaşanmış (tarih) konuların geleceğe ışık tutmasında kullanılmaktadır. 225) Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen yöntemlerden hangisinin özelliğidir? A) Güdümlü tartışma B) Düz anlatım C) Gösterip yaptırma D) Proje E) Örnek olay 226) Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin uygulamasında geçerlidir? A) Gerçek hayatta nasıl faydalanılacağı üzerinde durulmalı B) Sorun analiz edilerek iyice anlaşılması sağlanmalı C) Beklenen çözüm yoluyla ilgili öğrenciye ön bilgi verilmeli D) İşlem basamakları öğrenciye sunulmalı E) Sonuçlarıyla ilgili tartışma soruları önceden belirlenmeli 227) Problem çözme yöntemi bireye aşağıdakilerden hangisini kazandırmada etkilidir? A) İşbirliği becerisi kazandırır B) Bilimsel yöntemi kullanmayı öğrenir C) Bilimsel tutum gelişir D) Sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olur E) Hayatta karşılaşılacak problemleri çözme cesareti verir i) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar ii) Düşünme, inceleme, araştırma becerilerini geliştirir iii) Sonuçlara göre önerilerde bulunulmalıdır iv) Beceri/er önce öğretmen tarafımdan yapılır v) Süreç boyunca değerlendirme/ere yer verilmelidir 228) Yukarıda verilenlerden hangileri proje yöntemi için geçerlidir? A) i-ii-iii B) i-ii-v C) i-iii-iv D) i-iii-iv E) ii-iv-v 229) Öğretmenin yöntemin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için uygulamada soru cevap tekniğini kullanmaya, örnekler vermeye ve görsel araç kullanmaya dikkat etmesi gereken yöntem A) Gösterip yaptırma B) Güdümlü tartışma C) Örnek olay D) Düz anlatım E) Proje 230) Sınıfın farklı yerlerindeki öğrencilerin görüşlerinin alınması, sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması hangi yöntemin uygulanmasında dikkat edilmelidir? A) Güdümlü tartışma B) Düz anlatım C) Gösterip yaptırma D) Örnek olay E) Proje İlgili alana ait temel kavramları kazandıktan sonra, bilgiler arasında bağ kurmada, uygulamada nasıl kullanılacağında, karşılaşılan bir problemi analiz etmede, çözüm yolları önermede ve bulunan çözümlerin yeterliliğini belirlemede kullanılabilir. 231) Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen yöntemlerden hangisinin özelliğidir? A) Güdümlü tartışma B) Düz anlatım C) Örnek olay D) Gösterip yaptırma E) Proje 18

7 232) Sınıfında problem çözme yöntemini kullanacak öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) İşbirliği becerisi kazandırmalıdır. B) Bilimsel tutum kazandırmalıdır. C) Problem çözmenin basamaklarını açıklamalıdır. D) Öğrencilerin zekâ alanlarına göre problemleri belirlenmelidir. E) Çalışma grupları oluşturulmalıdır. 233) Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin uygulamasında geçerlidir? A) Basitten karmaşığa bir yol izlenmeli B) Gerçek hayatta nasıl faydalanılacağı üzerinde durulmalı C) Sorun analiz edilerek iyice anlaşılması sağlanmalı D) Beklenen çözüm yoluyla ilgili öğrenciye ön bilgi verilmeli E) Sonuçlarıyla ilgili tartışma soruları önceden belirlenmeli 236) Öğretimde kullanılacak strateji, yöntem ve teknikler belirlenirken temel ölçüt A) Düzenlenecek etkinlikler B) Kazandırılacak hedef ve davranışlar C) Belirlenen araç gereçler D) Ders kitabının özellikleri E) Okul yönetiminin istekleri 237) Problem çözme yöntemi bireye aşağıdakilerden hangisini kazandırmada daha az etkilidir? A) İşbirliği becerisi kazandırır B) Bilimsel yöntemi kullanmayı öğrenir C) Bilimsel tutum gelişir D) Sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olur E) Hayatta karşılaşılacak problemleri çözme cesareti verir. 239) Sunuş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden hangisi en çok kullanılmalıdır? A) Gösteri B) Beyin fırtınası C) Gösterip yaptırma D) Soru-cevap E) Örnek olay 240) Bağımsız iş yapabilme alışkanlığını kazanmada ve farklı öğrenme yolları olan öğrencilerin kendilerine uygun öğrenme yolunu kullanmalarında aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması en uygundur? A) Örnek olay B) Güdümlü tartışma C) Bireysel çalışma D) Düz anlatım E)Gösterip yaptırma 241) Anlatma tekniğinin kullanılmasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) Problem çözmeye ağılık verilmelidir B) Bilgi öğrenciye buldurulmalıdır C) Beceriye yönelik olarak kullanılmalıdır D) Duyuşsal alanda kullanılmamalıdır E) Uzun süre sözel ifade kullanılmamalıdır 242) Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretim ile programlı öğretimin ortak özelliğidir? A) Uygulama düzeyi davranışlarında kullanılması B) Bireysel öğretim tekniği olması C) Yetersizlikleri giderme amacıyla kullanılması D) Öğretmene ihtiyaç duyulmaması E) Ders kitabı merkezli çalışılması 243) Deney tekniği uygulandığında, son basamak A) Deney basamakları öğrenciyle oluşturulmalıdır B) Gerekli araç-gereçler hazırlanmalıdır C) Deney düzeneği oluşturulmalıdır D) Deney sonucu ifade edilmelidir E) Öğrenciden süreç içinde dönütler alınmalıdır Gerçek ortam ve araçlar kullanılarak yapılması tehlikeli ve pahalı olan durumlarda başvurulması gereken bir tekniktir. Gerçeğe uygun model ve ortamlar düzenlenerek kullanılır. 244) Yukarıda verilen bilgiye uygun öğretim tekniği A) Drama B) Rol oynama C) Soru-cevap D) Benzetim E) Gösteri 245) Beyin fırtınası tekniğinin uygulamasında ilk basamak A) Öneriler gruplandırılmalıdır B) Çözüm yolları araştırılmalıdır C) Çözüm yolları listelenmelidir D) Konu ve konuya ait sorun verilmelidir E) Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması beklenmelidir 246) Bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek veya ilkeleri açıklamak için kullanan teknik aşağıdakilerden A) Soru-cevap B) Gösteri C) Beyin fırtınası D) Anlatım E) Drama 247) Öğrenme-öğretme sürecinde farklı davranış türlerinin kazanılmasında ve dolayısıyla birçok yöntemin kullanılması sırasında başvurulan bir teknik A) Rol oynama B) Beyin fırtınası C) Gösteri D) Soru-cevap E) Deney 248) Öğrencilerin başka bir kimliğe girerek kendini ifade ettiği gibi, başkalarının da neler düşündüğünü ve yaptığını anlama imkânı veren teknik aşağıdakilerden A) Soru-cevap B) Drama C) Gösteri D) Rol oynama E) Benzetim 249) Bireyin gelecekte veya başka ortamlarda karşılaştığı durumlara muhtemel çözüm yollarını oynayarak hazırlıklı olmayı içeren öğretim tekniği A) Rol oynama B) Soru-cevap C) Drama D) Gösteri E) Benzetim 250) Yaratıcı dramanın uygulamasında ilk asama A) Doğaçlama B) Oluşum C) Oyun D) Deneme E) Isınma 251) Deney tekniği uygulandığında ilk basamak A) Gerekli araç-gereçler hazırlanmalıdır B) Deney basamakları öğrenciyle oluşturulmalıdır C) Deney düzeneği oluşturulmalıdır D) Deney sonucu ifade edilmelidir E) Deney raporu hazırlanmalıdır 252) Pilot, astronot, doktor gibi meslek gruplarının eğitilmesinde çokça kullanılan grupla öğretim tekniklerinden A) Benzetim B) Drama C) Rol oynama D) Soru-cevap E) Gösteri 19

8 253) Öğret-yeniden öğret çevriminin olduğu öğretim tekniği nedir? A) Mikro öğretim B) Benzetim C) Drama D) Rol oynama E) Gösteri Öğretmenlerin öğrencilerinin özelliklerini bu yolla tanımalarına yardım eder. Pasif öğrencileri aktif kılmada işe koşulur. Bütün sınıf tarafından oynanabilir. 254) Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki hangi öğretim tekniğinin özelliğidir? A) Benzetim B) Drama C) Eğitsel oyunlar D) Rol oynama E) Gösteri 255) Skinner'in pekiştirme ilkesine göre düzenlenen öğretim tekniği nedir? A) Mikro öğretim B) Etkin öğrenme C) Görüşme D) Gezi E) Programlı öğretim Özellikle duyuşsal davranışların kazandırılmasında etkilidir. Bilişsel alan davranışlarının pekiştirilmesinde gözlem ve inceleme yapmak için gerekli olabilir. 256) Yukarıdaki bilgiler hangi öğretim tekniğinin özelliğidir? A) Görüşme B) Gezi C) Anket D) Ödev E) Sergi 257) Drama tekniği için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Sahne ve seyircilerin ortamı hazırlanmalıdır B) Gönüllüler rol almalıdır C) Drama konusu oynanacağı ders saatinde belirlenmelidir D) Öğrencilere hazırlık yapma süresi verilmelidir E) İzleyenlerin müdahalesi engellenmelidir 259) Özellikle öğretmenlik uygulamalarında kullanılan, öğretmenlik becerilerini kazandırmaya yönelik olan öğretim tekniği nedir? A) Benzetim B) Drama C) Rol oynama D) Gösteri E) Mikro öğretim 260) Eğitsel oyunların derslerde kullanılmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi, pasif öğrencilerin katılımını engeller? A) Hata yapan öğrencinin hatasının hemen söylenmesi B) Öğretmenin oyunu takip etmesi C) Amacın belli olması D) Kuralların belli olması E) Sonucun değerlendirilmesi 261) Bireyselleştirilmiş öğretim tekniğinin temel özelliği A) Becerileri geliştirmek için kullanılır B) Yetersizlik ve eksiklikleri tamamlamada kullanılır C) Öğretmene ihtiyaç duyulmaz D) Grupla çalışmayı gerekli kılar E) Temel araç ders kitabıdır 262) Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim tekniğinin adımlarından biridir? A) Güdüleme ilkesi B) Dönüt ilkesi C) Hedeflen haberdar etme ilkesi D) Bireysel hız ilkesi E) Yaparak yaşayarak ilkesi Doğrudan bilgi edinme yollarından biridir. Uygulama basamağındaki davranışların kazanılmasında başvurulabilir. Doğal ya da toplumsal çevrede karşılığı olan bir durumun öğrenilmesinde etkilidir. 263) Yukarıdaki bilgiler hangi öğretim tekniğinin özelliğidir? A) Görüşme B) Anket C) Ödev E) Gözlem D) Sergi 264) Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte, aşağıdakilerden hangisinin sürekli bulunması zorunlu değildir? A) Okul yöneticisi B) Program geliştirme uzmanı C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı D) Konu alanı uzmanı E) Branş öğretmeni Öğretimde yararlanılan; 1. Ünite planı 2.Yıllık plan 3 Ders (günlük) planı 265) Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olandan, en dar olana doğru sıralanmıştır? A) B) C) D) E) ) Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değildir? A) Yıllık planda, ünite veya konuların sürelerini dikkate alma. B) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama. C) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma. D) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma. E) Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma. 267) Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? A) Öğretmenin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını. D) Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu 268) Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte, aşağıdakilerden hangisinin sürekli bulunması zorunlu değildir? A) Okul yöneticisi B) Program geliştirme uzmanı C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı D) Konu alanı uzmanı E) Branş öğretmeni 269) Öğretim planları (yıllık plan, ünite planı, ders planı) hazırlamanın temel amacı A) Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek B) Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek C) Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek D) Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak E) Ölçme-değerlendirme için ölçütler oluşturmak 270) Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi A) Örnek olay yöntemi B) Gösteri yöntemi C) Proje yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Problem çözme yöntemi 271) Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden A) Boş zamanları değerlendirmek B) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek C) İlk elden somut yaşantılar sağlamak D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek 20

9 E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak 272 ve 273. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde "İnsan Haklarını Engelleyen Etmenler" konusunu işlerken sınıfı dört ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. Gruplara, seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi, drama, gazete, pano vb. hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş; çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. 272) Öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yansıtıcı düşünme D) Benzetim (simulasyon) yoluyla öğrenme E) Yaratıcı drama 273) Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin etkin katılımını özendirme gücü açısından en zayıftır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta, nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 276) Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner? A) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir. B) Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir. C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir. D) Her öğrencinin, kâğıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir. E) Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir. Laboratuarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır. 277) Öğretmen bu davranışı hangi amaçla yapar? A) Güvenliği sağlama B) Konuya dikkat çekme C) Öğrenmeye güdüleme D) Hazıroluşu sağlama E) Konuya ilgi çekme 278) Öğrenme birimlerini küçük ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birime geçmeye olanak sağlamayan, uygun ortam sağladığında her bireyin öğrenebileceğini savunan öğrenme-öğretme yaklaşımı A) Programlı öğretim B) Proje temelli öğretim C) Yapısalcılık D) Davranışçılık E) Tam öğrenme 279) Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilir. B) İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir. C) Birey, ilk girdiği meslekte yaşam boyu çalışmalıdır. D) Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. E) Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler. Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk, her seferinde kendisine bir şeyler alınmasını istemekte, istekleri yerine getirilmeyince ağlamaktadır. Bu duruma çare bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir. 280) Öğretmenin Anne-babaya, aşağıdakilerden hangisini önermesi en uygundur? A) Çocuğa, istediği her oyuncağın alınmayacağının kesin bir dille söylenmesi. B) Çocuğa, oyuncak yerine, isterse çikolata alınacağının söylenmesi. C) Sorunun o an çözülebilmesi için çocuğun istediği oyuncağın alınması D) Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması. E) Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi. 281) Sınıfta, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını yok etmek için öğretmen aşağıdaki etkinliklerden öncelikle hangisini yapmalıdır? A) Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeli B) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınılmalı C) Sorunlu öğrencileri uyarmalı D) Uygun olmayan davranışları yasaklamalı E) Okul yönetiminden duruma el koymasını istemeli 282) Aşağıdaki hangi durum için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha çok önem taşır? A) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede B) Konuların tekrar edilmesinde C) Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesinde D) Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırmada E) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltmede 283) Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretme davranışlarından biri değildir? A) Öğrencilere, üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma B) Öğrencilere onları buluşa yöneltecek sorular sorma C) Öğrencilere etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme D) Öğrencileri, kazandırdıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme E) Öğrencileri öğrendiklerini birleştirip bütünleştirmeye yöneltme. 284) Öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersin video kayıtlarına bakılarak davranış düzeltme ve geliştirme yöntemine ne ad verilir? A) Ekiple öğretim B) Mikro öğretim C) İşbirliğine dayalı öğretim D) Birebir öğretim E) Programlı öğretim 285) Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramındaki öze dönük zekâyı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri değildir? A) Bireysel çalışma B) Bireysel farkları değerlendirme C) Bireysel okuma D) Bireysel sorumluluk alma E) Bireysel hedefler oluşturma 286) İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almasının öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir? A) Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi B) Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri C) Grupta çalışmaya katılım ve ilginin azalması D) Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması E) Öğrenciler arası etkileşimin azalması 21

10 287) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf kurallarını belirlemede dikkat edeceği hususlardan biridir? A) Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması B) Kuralların öğrencilerin de katılımıyla tartışılarak belirlenmesi C) Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması D) Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi E) Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi 289) Sınıf içi disiplin sorunlarını önlemede aşağıdaki yaklaşımlardan en uygun olanı A) Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması B) Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması C) Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması D) Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması E) Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi Programlı öğretimde içeriğin küçük parçalar halinde verilmesinin en önemli nedeni bireyin ilerleyişini yönetecek şekilde organize edilmesidir. 290) Bu açıklamaya dayalı olarak, programlı öğretimin hangi ilkesinin temele a1ındığl söylenebilir? A) Bireysel hız B) Etkin katılım C) Küçük adımlar D) Anında düzeltme E) Başarı Derse giriş yapan öğretmenin yapması gereken en önemli giriş etkinliklerinden biri de öğrencilerin derse karşı ilgilerini üst düzeye çıkarmaktır. 291) Öğretmenin bu etkinliği yerine getirmesinin temel amacı A) Öğrencilerin dikkatini üzerine çekmek B) Sınıf içi iletişimi en üst düzeye çıkarmak C) İçerik hakkında gerekli bilgiyi vermek D) Öğrencilerin derse karşı güdülenmelerini sağlamak E) Öğrencileri hedeflen haberdar etmek 292) Bireysel farklılıkları dikkate almak amacıyla öğretmen sınıf içi etkinlikleri düzenlerken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yerine getirmelidir? A) İçeriği bol örnekle desteklemek. B) Farklı yöntem ve tekniklere yer vermek C) Sınıf içindeki etkileşimi en üst düzeye çıkartmak D) Her öğrenciye uygun içerik düzenlemek E) Ders süresini öğrencilerin ihtiyacına göre düzenlemek 293) Sınıfında sürekli disiplin sorunları çıkaran öğrencisine çözüm bulmaya çalışan bir öğretmenin izleyebileceği en uygun yol A) Sorun çıkaran öğrencisine sorumluluk vererek B) Yönetimden sorunun çözümü için yardım isteyerek C) Sorun çıkaran öğrencisine yaptırım uygulayarak D) Sürekli uyarılarda bulunarak öğrenciyi yönlendirerek E) Sorun çıkaran öğrenciyi görmezden gelerek 294) Sınıf içinde düzeni sağlamaya çalışan bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate almalıdır? A) Konunun özellikleri B) Öğrencilerin beklentileri C) Kendi istekleri D) Sorunun niteliği E) Yönetimin talepleri 295) Sorun merkezli bir anlayışla öğretim etkinliklerini yürütmeyi düşünen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine en az ölçüde ağırlık verir? A) Öğrenci katılımına B) Sorunların niteliğine C) Yaşamla kurulan bağlantılara D) İçeriğin ayrıntılarına E) Araştırma ve incelemelere İşbirlikli grup çalışmalarında karşılaşılan en önemli güçlüklerin başında grupların oluşturulması gelmektedir. 296) Öğretmenlerin grupları oluştururken aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate alması gerekmektedir? A) Grup oluşturma işi öğrencilere bırakılmalıdır. B) Gruplar öğretmen' tarafından oluşturulmalıdır. C) Heterojen bir grup yapısı oluşturulmaya özen gösterilmelidir. D) Birbiriyle çalışmak isteyen öğrenciler bir araya getirilmelidir. E) Gruplar cinsiyetlere göre oluşturulmalıdır. 297) Aşağıdakilerden hangisi Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının kullanıldığı eğitim uygulamalarının temel özellikleri içerisinde yer almaz? A) Bir senaryo çerçevesinde rol dağılımları B) Süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi C) Sınıf içi ve dışı araştırmaya dayalı etkinlikler D) Sabit bir içeriğe bağlı konular listesi E) İşbirlikli çalışma 298) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın kullanıldığı öğretim etkinliğinin özelliklerinden biri değildir? A) Öğrenme ortamında öğrenci etkin durumdadır. B) Konu merkezli bir yapı hâkimdir. C) İlk kaynaklara ulaşılmak hedeftir. D) Düşünme biçimlerinin değerlendirilmesi temel alınır. E) Problem çözme üzerine odaklanılır. Çalışmalar genellikle bir senaryo çerçevesinde yürütülür Öğrenciler grup halinde ya da bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirirler. Süreç sonunda ortaya bir ürün konulur. Değerlendirme de ortaya konulan ürün kadar öğrenme süreci de önemlidir. 299) Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı A) Buluş yolu stratejisi B) Yansıtıcı düşünme C) Proje tabanlı öğrenme D)Tümevarımcı öğrenme E) Tam öğrenme yaklaşımı 300) Öğretim yöntem ve teknikleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha arka planda yer almaktadır? A) Sınıf ortamının fiziksel yapısı B) Okulun gerekli araç-gereç donanımı C) Kazandırılması planlanan hedef ve davranışlar D) Ders konusunun özellikleri E) Okul yönetiminin istekleri 301) Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi etkinliklerde ağırlıklı olarak gösterip yaptırma tekniğine yer veren bir öğretmenin hedefleri arasında yer almamaktadır? A) Öğrencilerin olayları analiz edebilmelerini sağlamak. B) Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. C) Psiko-motor becerileri kazandırmak. D) Öğrenilen bilgilerin uygulamasını sağlamak. E) Beceri gelişimini sağlamak. 302) Aşağıdakilerden hangisinin temel özelliği bireylerde üst düzey düşünme beceri/erinin gelişimini sağlamaktır? A) Problem çözme B) İşbirliğine dayalı çalışma C) Laboratuar çalışmaları D) Demonstrasyon E) İnceleme-araştırma 303) Bir soruna çözüm bulmak amacıyla, bireylerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda düşüncelerini 22

11 açıkladıkları, orijinal fikirlerin üretimini sağlamayı hedefleyen öğretim tekniği A) Tartışma B) Benzetim C) Rol yapma D) Beyin fırtınası E) Soru-cevap 304) Aşağıdaki yöntem ve teknikler dikkate alındığında hangisinde öğretmen etkinliği diğerlerine oranla daha baskındır? A) Gösterip yaptırma B) Örnek olay C) Tartışma D) Benzetim E) Düz anlatım 305) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin en önemli ve belirgin yararıdır? A) Öğrencilere konuşma alışkanlığını kazandırmak B) Düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak C) Demokratik yaşama alışkanlığı kazandırmak D) Dinleme becerisi kazandırmak E) Yeni fikirlerin üretilmesine olanak tanımak 307) Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi disiplin sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyici özelliğe sahiptir? A) Öğretmenin bilgi verici rolünün artması B) Verilen bilginin öğrenci için anlamlı olması C) Dersin öğrenciler tarafından anlatılması D) Öğretim programının öğrenciler tarafından bilinmesi E) Okul idaresini öğretmeni desteklemesi 308) Bir derste kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumların öğrencilerin yaşamlarında nasıl işe yarayacağının açıklandığı bölüm ders planında nasıl adlandırılmaktadır? A) Özetleme B) Dikkat çekme C) Güdüleme D) Geçiş E) Gözden Geçirme 309) Beyin fırtınası tekniği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yaratıcılığı geliştirmek amacıyla kullanılabilmektedir. B) Özgür bir ortamda uygulanmalıdır. C) Sorunlara özgün çözümler üretmek için kullanılabilir. D) Herkesin fikirlerini söylemeden önce iyice düşünmesi gerekmektedir. E) Ön bilgilerin hazır hale getirilmesinde etkili olabilir. 310) Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenme için yararlanılacak yollardan biri değildir? A) Gösterip yaptırma B) Tartışma grupları C) Öğrenci timleri-başarı grupları D) Ayrılıp - Birleşme E) Takım oyunları turnuva 311) Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınasını kullanmayı planlayan bir öğretmenin ele alabileceği durumlardan biri değildir? A) Bir aracın daha etkili kullanım yollarını belirlemek B) Varolan çözüm yollarından etkili olana karar vermek C) Çevre kirliliğinin çözümüne ilişkin yeni fikirler üretmek D) Bir kavram ya da sorun etrafında üretime dayalı fikir üretmek E) Göç sorununu engellemek için uygun çözüm yolları önermek 312) Ne düşündüğünü açıkça ifade edebilen, öğrendiği bilgileri farklı ortamlarda kullanabilen bir bireyde temelde hangi düşünme becerisi gelişmiştir? A) Yansıtıcı düşünme B) Yaratıcı düşünme C) Eleştirel düşünme D) Hızlı düşünme E) Olgusal düşünme 313) Aşağıdakilerden hangisinde Proje Tabanlı Öğrenme anlayışına uygun bir öğretmen ve öğrenci davranışı değildir? A) Bilgileri dinler not alır ve organize bir görüş oluşturur B) Araştırma ve inceleme için öğrencilerine rehberlik eder C) Öğrencileriyle birlikte öğrenen rolünü üstlenir D) Araştırır, elde eder, tartışır ve süreç içinde etkileşimde bulunur E) Kendi öğrenmelerinden sorumlu olabilir 314) Hangi yöntem/tekniğin kullanılması durumunda öğrencinin etkinliğe katılımı daha kolay gerçekleşir? A) Tartışma B) Örnek Olay C) Gözlem D) Eğitsel oyunlar E) Mikro öğretim 315) Fen Bilgisi dersinde mikroskop yardımıyla tek hücreli canlıların yapısını öğretmeyi amaçlayan bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem A) Benzetim B) Örnek Olay C) Anlatma D) Gösterip yaptırma E) Bireysel Çalışma 316) Tartışma yöntemini kullanan bir öğretmen tekniğin uygulanmasındaki ilkelere dikkat etmesi durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşabilir? A) Baskın kişilik yapısına sahip öğrencilerin tartışmayı yönlendirir B) Tartışma çok uzun süre alır C) Tartışma sonucunda bir noktaya varılamaz D) Tartışma esnasında sınıf düzeni bozulur E) Tartışma öğrencilerin düşüncelerine odaklı olur 317) Öğrencilerin nerede, nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerin sağlayan öğretme tekniği A) Gösterip yaptırma B) Beyin fırtınası C) Gözlem D) Rol yapma E) Örnek olay 318) Aşağıdakilerden hangisi bireysel öğretim teknikleri içinde yer almaktadır? A) Küme çalışması B) Beyin fırtınası C) Gösteri D) Dönüşümlü günlük çalışmalar E) İnformal öğretmen konuşması 319) Aşağıdakilerden hangisi dokunarak, hareket ederek öğrenen öğrencilerin öğrenmesi için daha uygun bir yoldur? A) Konuyla ilgili sınıfa getirilen maket üzerinde uygulama yapılması B) Öğretmenin konunun ayrıntılarını öğrencilere not aldırması C) Eğitici nitelikte hazırlanmış bir video filmin sınıfta izlenmesi D) Konuyla ilgili bulunan bir müzik eserinin dinlenmesi E) Sınıfa getirilen fotoğraf, çizgi resimler ya da posterlerin panoya asılması 320) İşbirliğine dayalı öğrenme grupları oluşturulurken öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? A) Grupların eşit sayıda olmasına B) Çalışabilecek öğrencilerin bir araya getirilmesine C) Heterojen bir grup yapısı oluşmasına D) Başarı gruplarının oluşmasına E) Görev dağılımına 321) Bir ders kitabının bilimsel hatalardan arınık bir yapıda olması içeriğin hangi boyutuyla ilişkilidir? A) Ekonomik olması B) Anlamlı olması C) Yeterli olması D) Geçerli olması 23

12 E) Güvenilir olası 322) Sınıfındaki öğrencilerinin kendi aralarında fısıltıyla konuşmasından rahatsızlık duyan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranış olmayacaktır? A) Sönmesini bekleme B) Olumsuz pekiştireç kullanmak C) İkinci tip ceza vermek D) Birinci tip ceza vermek E) Tam tersi davranışı ödüllendirmek 323) Fen Bilgisi öğretmeni sınıfa elinde büyük bir insan maketi ile sınıfa girer ve sindirim sistemi konusunu bu maket üzerinde tartışarak işler. Öğretmenin sınıfa elinde maketle girmesi öğretme-öğrenme yaşantıları açısından neye hizmet eder? A) Sınıfta disiplini sağlama B) Dikkati çekme C) Hedeften haberdar etme D) Pekiştirme E) Kontrol etme 324) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değerlendirmede yararlanılan bir teknik değildir? A) Gözlem B) Meslek Analizi C) Görüşme D) Karşılıklı konuşma E) Anket "Bir ilköğretim okulunda resim öğretmeni derste öğrencilere patates baskısının nasıl yapılacağını gösterir. Sınıf içinde her öğrencinin yanına giderek patates baskısını doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olur." 325) Yukarıda verilen örnekte öğretmen hangi öğretme yöntemini kullanmaktadır? A) Örnek olay B) Problem çözme C) Gösterip yaptırma D) Bireysel çalışma E) Soru-cevap 326) Aşağıdakilerden hangisi forum tekniğinin sınırlılıklarındandır? A) Bir konunun farklı yönleri tartışılır. B) Dinleyici etkin katılır. C) Konuların zıt yönleri üzerinde tartışılır. D) Konuşmacıya göre başarı farklılaşır E) İlgi çekici ve güdüleyicidir. 327) Aşağıdakilerden hangisi benzetim tekniğinin özelliklerindendir? A) Gerçek, yoğunlaştırılarak küçültülmüş bir şekilde sunulur. B) Birden fazla öğrenci bir araya gelerek bir konu üzerinde çalışır. C) Düşüceler belli bir düzene göre analiz edilir. D) Öğretmen ve öğretmen adayı yetiştirmede kullanılır. E) Öğrencinin fiziksel becerilerini geliştirici etkinliklere yer verilir. i. Öğrencilerin bir konu ile ilgili zihinsel ve bedensel çalışmalarıdır. ii. Öğrenilen bilgileri tekrar etme amacına hizmet eder. iii. Sınıf içi etkinliklere ilgi uyandırır. iv. Sınıf dışında uygulanması çok zordur. v. Bir öğretim etkinliğinin başkalarına duyurulmasına yardımcı olur. 328) Yukarıda verilen ifadelerden hangileri gözlem tekniğinin özellikleri arasında yer almaktadır? A) i, ii, v B) i. ii, iv C) i, ii, iii D) ii, iii, iv E) i, iii, v 329) Aşağıdakilerden hangisi öğretme tekniği değildir? A) Problem çözme B) Soru-cevap C) Eğitsel oyun D) Mikro öğretim E) Altı şapkalı düşünme 330) Küçük bir konuşmacı grubun ya da dinleyici topluluğu karşısında bilimsel, sanatsal ağırlık taşıyan bir konunun tartışıldığı öğretme tekniği A) Buzz Grup B) Sempozyum C) Forum D) Kolokyum E) Açık oturum "Tarih öğretmeni, öğrencilerinden, Kurtuluş Savaşı ile ilgili orijinal düşünceler üretmelerini ister." 331) Yukarıdaki örnekte öğretmenin hangi öğretme tekniğini kullanmıştır? A) Rol yapma B) Beyin fırtınası C) Tartışma D) Problem çözme E) Kolokyum 332) Aşağıdaki hangisi buluş yoluyla öğretme yaklaşımında kullanılan öğretim yöntemlerinden biri deği1dir? A) Örnek olay B) Tartışma C) Beyin fırtınası D) Anlatma E) Problem çözme "Bir öğretmen ders anlatırken öğrencilerine soru sorar. Öğrencilerin verdiği yanıtları dinler ve sınıftaki diğer öğrencilerin verilen yanıtlardaki eksiklikleri tamamlamalarını ister." 333) Yukarıdaki örnekte öğretmen aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirmektedir? A) İpucu verme B) Düzeltme C) Katılımı sağlama D) Pekiştireç verme E) Dikkat çekme "Birinci sınıf öğretmeni Matematik dersinin başında çantasından bir elma çıkarır ve bunu öğrencilerine gösterir. Öğrencilerden derste elma ile ne yapacaklarını tahmin etmelerini ister." 334) Öğretmenin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet etmektedir? A) Öğrencileri derse güdülemeye B) Öğrencilerin dikkatini derse çekmeye C) Öğrencilere günlük hayattan örnek vermeye D) Öğrenilenleri gözden geçirmeye E) Öğrencilerin ön bilgileri ile ilişki kurmalarını sağlamaya 335) Aşağıdakilerden hangisi tartışma tekniğinde uyulması gereken hususlardan değildir? A) Belirli bir hedefe yönelik olmalı B) Tüm öğrenciler tartışmaya katılmalı C) Tartışma süresi belirlenmeli D) Öğretmen tartışmayı yönlendirmeli E) Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanılmalı 336) Aşağıdakilerden hangisi doğal dramaya bir örnek değildir? A) Radyo haberlerini taklit etme B) Kukla oynatma C) Serbest oyun oynama D) Resimlerle hikâye sahneleme E) Gölge oyunları oynama 337) Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretimin özelliklerinden değildir? A) Öğretmen yetiştirmeye yöneliktir B) Öğretme işleminin başarısına ilişkin dönüt verilir C) Dersin işlenişi video kamera ile kaydedilir D) Sınıftaki öğrenci sayısı bir ile beş öğrenci arasındadır E) Öğretim süresi otuz-kırk dakika arasıdır 338) Bir öğretmen, öğretme durumlarının geliştirme etkinliklerinde hangi öğretme yöntemini kullanmaktadır? A) Anlatma B) Drama C) Soru-cevap D) Eğitsel oyun E) Benzetim 339) Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin özellikleri arasında yer almaktadır? A) Öğrencilerin konuya ilgisi çekilir B) Öğrenciler öğrenme sürecine etkin katılırlar C) Öğrencilerin görüşlerini paylaşmalarına fırsat verir D) Öğrenciler konu ile ilgili kendi yorumlarını yaparlar E) Üst düzeydeki davranışların kazandırılmasında kullanılır 24

13 340) Aşağıdakilerden hangisi bireysel öğretim tekniklerinden değildir? A) Dönüşümlü günlük çalışmalar B) Bireyselleştirilmiş öğretim C) Düzey geliştirme çalışmaları D) Mikro öğretim E) Programlı öğretim 341) Altı şapkalı düşünme tekniğinin en önemli özelliği A) Öğretmen adayları ile yüz yüze eğitim gerçekleştirme B) Problem çözme becerisini geliştirme C) Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme D) Duygu ve düşünceleri başka bir kişiliğe girerek ifade etme E) Bir olayı gerçekmiş gibi ele alarak çalışma 342) Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmenin özelliklerinden değildir? A) Öğrenmede grup içi etkileşim önemlidir B) Çalışma grupları en az iki, en çok beş kişiden oluşur C) Gruplar heterojen (ayrışık) yapılardadır D) Öğrencilerin sadece bilişsel ve duyuşsal yönleri gelişir E) Öğrenciler arası etkileşim gerçekleşir 343) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılık yaklaşımının özelliklerinden değildir? A) Öğrenciler varolan bilgileri ile yeni bilgileri arasında ilişki kurarlar B) Öğrenciler bilgileri araştırırken birincil kaynağa ulaşmaya çalışırlar C) Öğrencilerin ne öğreneceği üzerinde durulur D) Öğretmen de öğrencileriyle birlikte öğrenendir E) Sürece yönelik değerlendirme yapılır 344) Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin temel özelliğidir? A) Öğretmen öğrencilere açık uçlu sorular sorar B) Öğrenme süreci öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanır C) Öğretmen yönlendirici rolündedir D) Öğretmen öğrencileriyle birlikte öğrenir. E) Gerçek yaşam sorunlarına uygun problem durumları belirlenir 347) Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin sınırlılıklarındandır? A) Bir soruna çözüm üretmede yaratıcılığı geliştirir B) Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirir C) Öğrenmeyi eğlenceli hale getirir D) Öğrencilerin duygularını ifade etmelerini kolaylaştırır E) Hızlı bir tempo içinde uygulama gerektirir 348) Bir öğretmen derse ilk girdiğinde derste öğrenileceklerin önemini vurgulamak için aşağıdaki etkinliklerden hangisini gerçekleştirmektedir? A) Dikkat çekme B) Özetleme C) Açıklama D) Güdüleme E) Ödev verme 349) Aşağıdaki öğretme tekniklerinden hangisi bireysel farklılıkları dikkate almakta ve anında dönüt-düzeltme sağlamaktadır? A) Beyin fırtınası B) Gösteri C) Programlı öğretim D) Yaratıcı drama E) Bireysel çalışma 350) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin özelliklerinden değildir? A) Öğrencilerin konuya dikkatini çekmek için kullanılır. B) Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur C) Öğrenciler arası fikir alışverişi gerçekleşir D) Eski bilgileri yeni durumlara uygulamada kullanılır E) Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasını sağlar. 351) Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğretim tekniğidir? A) Proje B) Beyin fırtınası C) Drama D) Ayrılıp birleşme E) Problem çözme 352) Grup çalışmasının ardından her öğrencinin bireysel olarak değerlendirildiği ve bireysel başarıya göre grup toplam puanının belirlendiği işbirliğine dayalı öğretim tekniği A) Ayrılıp-birleşme B) Öğrenci timleri C) Münazara D) Tartışma grubu E) Takım-oyun-turnuva "Küçük bir uzman grubu, öğrenciler karşısında Avrupa Birliği ile ilgili duygu ve düşüncelerini değişik açılardan sunmak amacıyla bir tartışma yapmaktadırlar." 353) Bu tartışma tekniği A) Kolokyum B) Sempozyum C) Buzz grup D) Panel E) Forum 354) Aşağıdakilerden hangisi altı şapkalı düşünme tekniğinde sarı şapkanın simgelediği düşünme sistemidir? A) Yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretme B) Tarafsız bir şekilde bilgiyi kabul etme C) Duygusal tepki verme D) Eleştirel bir bakış açısı sunma E) İyimser ve yapıcı bir bakış açısı sağlama 355) Altı şapkalı düşünme tekniğinde düşüncelere "karamsar yönden bakan" şapka türü aşağıdakilerden A) Mavi şapka B) Sarı şapka C) Siyah şapka D) Kırmızı şapka E) Yeşil şapka 356) Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretme tekniğidir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Gösteri E) Gözlem 357) Öğrenenlerin ön bilgileri ile yeni bilgileri arasında bağlantı kurduğu ve üst düzey düşünme becerilerini kullandığı öğrenme yaklaşımı A) Yapılandırmacılık B) Programlı öğrenme C) Tam öğrenme D) İşbirliğine dayalı öğrenme E) Bilgisayar destekli öğrenme 358) Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası yönteminde dikkate alınacak noktalardan biridir? A) Öğrenciler birbirini görecek şekilde oturmalıdır B) Devinişsel becerilere yönelik olmalıdır C) Görüşlerin eleştirisinden kaçınılmalıdır D) Öğretmen konu ile ilgili görüşlerini bildirmelidir E) Araştırma yoluyla öğretme stratejinde kullanılmalıdır 359) Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş bir öğretme tekniğidir? A) Programlı öğretim B) Benzetim C) Mikro öğretim D) Gösteri E) Beyin fırtınası "Öğretmen öğrencilerine bir hikâye anlatır ve hikayenin sonunda ne olabileceğini öğrencilerin tahmin etmelerini ister." 360) Öğretmen hangi öğretme tekniğini kullanmaktadır? A) Benzetim B) Beyin fırtınası C) Soru-cevap 25

14 D) Anlatma E) Yaratıcı drama 361) Aşağıdakilerden hangisi öğretmen yetiştirmek için öğretmen yetiştiren kurumlarda ve hizmet içi eğitim çalışmalarında kullanılan bir öğretme tekniğidir? A) Programlı öğretim B) Proje C) Mikro öğretim D) Örnek olay E) Benzetim "Bilgisayar dersinde öğretmen öğrencilere fareyi nasıl tutacaklarını gösterir ve sınıf içinde dolaşarak fareyi doğru bir şekilde tutmalarına yardımcı olur." 362) Öğretmen hangi öğretme yöntemini kullanmaktadır? A) Örnek olay B) Benzetim C) Bireysel çalışma D) Anlatma E) Gösterip yaptırma 363) Aşağıdaki/erden hangisi probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden değildir? A) Yaşam sorunlarına uygun problemler belirlenir B) Öğretmen sınıf içinde çok az söz alır C) İşbirliğine dayalı öğrenme gerçekleşir D) Öğrenciler dinleme alışkanlığı kazanır E) Öğrenciler kendilerini değerlendirirler 367) Öğrencilerin yeni gelen bilgileri geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgilerle ilişkilendirerek kalıcı bilgi edinmelerine yardımcı olan öğrenme stratejisi A) Tekrar B) Örgütleme C) Anlamlandırma D) Eklemleme E) Dikkat 368) Yıllık plan hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Öğrenci özellikleri B) Okulun fiziksel olanakları C) Ders Kitabı D) Okulun bulunduğu çevre E) Eğitim programı 369) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın özelliklerinden değildir? A) Öğrenme ilkelerine uygun olması B) Sürece açıklık kazandırması C) Kullanışlı olması D) Ders kitabıyla paralel ilerlemesi E) Zamandan kazanç sağlaması 370) Ders planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden A) Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma B) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun hareket etme C) Uygun bilgi kaynaklarından yararlanma D) Bireysel özellikleri işe koşma E) Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme 371) Aşağıdakilerden hangisi bir dersin giriş aşamasındaki etkinliklerdendir? A) Konu aralarında özetler yapmak B) Öğrencilerin doğru cevaplarını pekiştirmek C) Öğrencileri hedeflerden haberdar etmek D) Öğrenme eksiklik ve yanlışlarını saptamak ve düzeltmek E) Araştırma projeleri vermek 372) Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenin başarıya odaklanan kişilik özelliği sergilemesiyle aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar? A) Disiplin sağlanır B) Katılım artar C) Güdülenme düzeyi yükselir D) Etkili iletişim açığa çıkar E) Dönüt verme sıklaşır 373) Öğretimde yeni yaklaşımların en önemli özelliği A) Öğretmenlerin karşılaştıkları öğrenme sorunlarında kullanabilecekleri hazır bilgiler sunması B) Eğitim durumlarını en ince ayrıntısına kadar tanımlaması C) Değerlendirme etkinliklerinin nasıl yapılacağını belirtmesi D) Öğretimi esas kabul edip, ilkeler geliştirmesi E) Tüm öğrenme etkinliklerini birey ve onun öğrenmesi üzerine odaklaması "Öğrenilecek konular grup üyesi kadar küçük parçalara bölünür. Her gruptan birer üyenin katılmasıyla, bu parçalardan birini hazırlamak üzere yeni gruplar oluşturulur. Yeni oluşturulan gruplar konunun kendilerine verilen kısmı üzerinde çalışıp her üye grup üyelerine kazandıkları yeni bilgiyi aktarır." 374) Bu teknik işbirliğine dayalı öğretim tekniklerinden A) Takım-Oyun-Turnuva B) Ayrılıp-Birleşme C) Tartışma Grubu D) Öğrenci Timleri Başarı Grupları E) Takım Etkililiği Dersinde toplumsal tabakaları işleyen bir öğretmen, öğrencilerinden bu toplumsal tabakaların yaşam biçimleri konusunda ayrıntılı bir araştırma yapmalarını istemektedir. 375) Öğretmen bu çalışma için öğrencilerinden hangi öğretim tekniğini kullanmalarını isteyebilir? A) Gezi B) Mikro Öğretim C) Soru-Cevap D) Benzetim E) Gözlem 376) Aşağıdakilerden hangisi, bireyselleştirilmiş öğretim tekniği içerisinde yer alan bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarından biri değildir? A) Dönüşümlü Günlük Çalışmalar B) Beceri Geliştirme Çalışmaları C) Planlı Grup Çalışmaları D) işbirliğine Dayalı Öğretim Çalışmaları E) Düzey Geliştirme Çalışmaları 377) Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin özelliklerinden biridir? A) Nesnellikten çok öznellik önemlidir B) Karşıdaki birey etki altına alınmalıdır C) Görüşme kendi akışına bırakılmalıdır D) Sınıf dışında uygulanması mümkün değildir E) Görüşülen bireye geribildirimde bulunulmalıdır 378) Aşağıdakilerden hangisi gözlem tekniğinin özelliklerinden biri olarak ele alınamaz? A) Gözlemci mümkün olduğu kadar nesnel olmalıdır B) Gözlenen grup ya da bireyler etkilenmemelidir C) Gözlemci neyi gözleyeceğini ve nasıl gözleyeceğini planlamalıdır D) Doğal olaylar kontrol altına alınarak gözlenmelidir E) Gözlemci ortama nasıl katılacağını önceden belirlemelidir i. Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırır ii. Akıcı konuşmayı geliştirir iii. Anlama yeteneğini arttırır iv. Başkalarının duygularını anlamayı sağlar 379) Yukarıda hangi öğretme tekniğinin yararlarından bahsedilmektedir? A) Drama B) Benzetim C) Problem Çözme D) Soru-cevap E) Anlatım 380) Fizik dersinde sürtünme sonucu oluşan elektriklenme konusunu işlemeyi planlayan bir öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması gerekir? A) Yaratıcı Drama B) Gösteri C) Tartışma D) Beyin Fırtınası E) Soru-Cevap 26

15 381) Öğrenmenin "Bireyin bilişsel özellikleri", "içinde bulunulan kültür", "öğrenmenin gerçekleştiği bağlam" ve "öğrencinin öğrenmede üstlendiği rollere" göre biçimlendiğini açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden A) Yaratıcılık B) Eleştirel Düşünme C) Bireyselleştirilmiş Öğretim D) Yapılandırmacılık E) işbirliğine Dayalı Öğrenme 382) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen kültürel bir engeldir? A) Kaygılar B) Algılar C) Kalıp yargılar D) Güven eksikliği E) Alışkanlıklar 383) "Bir meslek lisesinde overlok makinesini ilkelerine uygun olarak kullanabilme" becerisini kazandırmayı hedefleyen bir öğretmenin, aşağıdaki yöntem tekniklerden hangisini seçmesi daha uygun olur? A) Örnek olay B) Gösterip yaptırma C) Beyin fırtınası D) Anlatım E) Drama 384) İstenmeyen davranışların gidermede yapılacak ilk is A) Sorunun üzerinde durmama B) Sorunlu öğrencileri uyarma C) Uygun olmayan davranışları yasaklama D) Okul yönetiminden yardım isteme E) Sorunun kaynağını belirleme 385) Sorunu olan bir öğrencisine yardım etmek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) Öğrenci sorununu ifade edebilmesi için cesaretlendirilmelidir B) Sorunun çözümü için çözüm yolları önermelidir C) Öğrencinin sorununu önemsediğini belirtmelidir D) İletişim sürecinde anladığını belirtir mimikler kullanmalıdır E) Öğrenciye sorunu nasıl anladığını bildiren dönütler vermelidir 386) Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin günümüzdeki etkinlik alanlarından biridir? A) Kuralları uygulamak B) Kontrolü sağlamak C) Öğrenme ortamını düzenlemek D) Öğretmenin otoritesini hissettirmek E) Okul uygulamalarını disipline etmek Göreve yeni başlayan Aydan öğretmen, öğrencileriyle arasında güvene dayalı bir ortam oluşturmak istemektedir. 387) Bunun için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Öğrencileri yaratmak istediği ortam konusunda bilgilendirmelidir B) Öğrencilerin davranışlarına olumlu yaklaşmalıdır C) Kararlı disiplin uygulamaları gerçekleştirmelidir D) Öğrencilerin fikirlerini dinlemelidir E) İstenmeyen davranışların nedenlerini anlamaya çalışmalıdır 388) Bir öğrencinin bir problemin çözüm yolunun nasıl yapılacağını açıklaması, bilişsel alanın hangi düzeyindeki bir davranışını gösterir? A) Bilgi B) Kavrama C) Kestirme D) Uygulama E) Analiz 395) Aşağıdakilerden hangisi öğretmeni n derse başlangıç etkinliklerinde yerine getirmesi gereken sorumluluklarındandır? A) Öğrencilere söz verirken rastgele seçimlerde bulunması B) Olumlu istendi k davranışları vurgulaması C) Öğretim etkinliklerini öğrencilerin düzeyine göre mantıklı bölümlere ayırması D) Öğrencilerin öğrenme hedeflerine ilgilerini çekmesi ve onların hedefe odaklanmalarını sağlaması E) Öğretimin düzeyini kademeli olarak yükseltmesi 397) Deneyimli bir öğretmen, anlatım yöntemini aşağıdaki durumların hangisinde daha az kullanır? A) Yeni bir konunun başlangıcında B) Dersin bitiminde özetleme çalışmalarında C) Konuya ilgi çekmede D) Grup etkinlikleri öncesindeki hazırlıklarda E) Öğrenilenlerin transferini sağlamada 398) Aşağıdakilerden hangisi, soru sormada dikkate alınabilecek ilkelerden biri değildir? A) Sorular ve öğrencilerden gelen yanıtlar her zaman tekrar edilmelidir B) Öğrencilerin deneyimleriyle örtüşen sorular kullanılmalıdır C) Öğrenci yanıtlarda görülen yetersizlikleri giderici destekleyici bilgiler sunulmalıdır D) Öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği sorular oluşturulmalıdır E) Her konu için farklı düzeylerde sorular hazırlanmalıdır 399) Bireye; kendisi ve başkaları adına düşünebileceği, düşüncelerini ayrıştırabileceği bir ortam sağlayarak onun düşünme etkinliğini bir düzene kavuşturan yöntem teknik A) Tartışma B) Altı şapkalı düşünme C) Eleştirel düşünme D) Yansıtıcı düşünme E) Sorgulama 400) Bir başkan ve sayıları dört ile altı arasında değişen katılımcının bir konunun farklı boyutlarını kendi aralarında tartıştığı; sınıfın diğer üyelerinin de izleyici konumda bulunduğu yöntem aşağıdakilerden A) Münazara B) Panel C) Seminer D) Sempozyum E) Forum 401) Ev ödevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ödev ile ilgili öğrencilere açıklayıcı bilgiler sunulmalıdır B) Öğrencilerin bireysel sorumluluklarını sergileyebilecekleri ödevler seçilmelidir C) Verilen ödevlerin kontrolü için yeterli zaman ayrılmalıdır D) Derste üzerinde durulamayan konular ev ödevi olarak verilmelidir E) Ödevler incelenip öğrencilere kısa süre içinde uygun dönütler sağlanmalıdır i. Fikirler olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmez ii. Serbest düşüncenin gelişimi için aykırı fikirler dikkate alınır iii. Çok fazla fikir oluşturulmaya çalışılır 402) Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki yöntem tekniklerden hangisini açıklar? A) Tartışma B) Soru-Yanıt C) Sorgulama D) Altı Şapkalı Düşünme E) Beyin Fırtınası i. Öğrencilere hazır bir senaryo verilir ya da onlardan yeni bir senaryo oluşturmaları istenir ii. Öğrencilere oyuna hazırlık için yeterli süre tanınır iii. Öğrenciler sınıfın önünde hazırlıkları oyunlarını sergiler iv. Oyun, hedefler, beceriler ve içerik doğrultusunda tartışılır v. Psikolojik analizlere girilmez 403) Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki yöntem i tekniklerden hangisini açıklar? A) Drama B) Yaratıcı drama C) Rol oynama 27

16 D) Gösteri E) Benzetişim 404) Programlı öğretim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi bir bütün halinde verilir B) Öğrenci etkin bir haldedir C) Öğrenme zamanını öğrenci belirler D) İlerleme aşamalı olmalıdır E) Dönütler anında verilmelidir 405) Yasama, yürütme ve yargı konularını işleyen bir öğretmen öğrencilerinin işlenilen konuyla yaşam arasındaki bağlantıyı kurmalarını istemektedir. Öğretmenin kullanabileceği en uygun teknik A) Gezi B) Gözlem C) Proje D) Ev ödevi E) Bilgisayar Destekli Öğretim E) Sınıf yönetimi öğretim etkinliklerinde derse uygun araç-gereç ve materyallerin uygulanması sırasında önem kazanır 413) Sınıf içinde uyulacak davranış kurallarını geliştirme süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sınıf-içi kuralların belirlenmesinde öğrenciye sorumluluk verilmelidir B) Sınıf-içi kurallar genel çizgileriyle belirlenmelidir C) Öğrencilerin uzlaşmaya vardıkları kurallar kabullenilmelidir D) Öğrencilerin, ailelerin ve akranların kabul ettikleri kurallar uygulanmalıdır E) Sınıf-içi kurallar öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle belirlenmelidir ) Aşağıdakilerden hangisi, sınıf ortamında işbirliğine dayalı öğrenmenin kullanılmasını gerekli kılan nedenlerden biri değildir? A) Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesi B) Sınıf atmosferini olumlu etkilemesi C) Öğrencileri güdülemesi D) Öğrencilerin kaygı düzeyini düşürmesi E) Arkadaşlık ilişkilerini olumlu yönde geliştirmesi 407) Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretim tekniğinin bir özelliği değildir? A) Öğrenci merkezli bir öğretim tekniğidir B) Öğretmenin rolü, öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini düzenlemektir C) Doğrusal ve dallara ayrılmış program modelleriyle öğretimi temele almaktadır D) Öğrencinin öğrenme hızına bağlı bir öğretim amaçlanmaktadır E) Öğrencilerin öğretim etkinliklerinden sorumlu olmaları amaçlanmaktadır 410) Olumlu bir sınıf iklimi yaratmada aşağıdaki öğretmen yönergelerinden hangisi doğrudur? A) Cevabınızı bağırarak söylemeyin B) Çöp bırakmayın C) Yalnızca tahmin etmeyin D) Kapıyı sessizce kapatın E) Arkadaşınızdan kopya çekmeyin Öğretmenler sınıfta söz almaksızın konuşulmasından rahatsızlık duyarlar. Çünkü bu durum onların zamanı etkin kullanmalarını engellemektedir. 411) Böyle bir durumla karşılaşmamak için öğretmenler öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Öğrencileri uyarmalıdır B) Söz almadan konuşanlara ceza vermelidir C) Sınıf kurallarını benimsetmeye çalışmalıdır D) Öğrenciye konuşma izni vermemelidir E) Öğrenciyi dinlemeden süregelen etkinliğe devam etmelidir 412) Sınıf yönetimi ve öğretim sürecinin ilişkisini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak açıklamaktadır? A) Sınıf yönetimi öğretim sürecinin her aşamasında işlevini sürdürür B) Sınıf yönetimi yalnızca öğretmenin çabalarıyla ilgilidir C) Sınıf yönetimi öğretim sürecinde disiplin sorunları ortaya çıktığında önem kazanır D) Sınıf yönetimi öğretim sürecinden bağımsız bir süreçtir

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 3 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe öğretiminde kullanılan çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı