YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

2 SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN TARAFLARI ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ Ýþbu Yurtdýþý Piyasalarda Türev Araçlarýn Alým Satýmýna Aracýlýk Sözleþmesi nin (Aþaðýdaki maddelerde kýsaca Sözleþme olarak anýlacaktýr.) taraflarý merkezi Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 57/8 adresinde olan Sanko Menkul Deðerler A.Þ. (Aþaðýdaki maddelerde merkez ve merkez dýþý örgütlerini de kapsayacak þekilde kýsaca Sanko Menkul olarak anýlacaktýr) ile tüm kimlik bilgileri aþaðýda yazýlý dýr. (Aþaðýdaki maddelere de kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere kýsaca Müþteri olarak anýlacaktýr. Müþteri Kimlik Bilgileri Adý Soyadý / Ünvaný: T.C. Kimlik No: Hesap No: Ýkametgah Adresi/Merkezi: Tebligat Adresi: Telefon Numarasý: Faks Numarasý: E-posta Adresi: Vergi Dairesi/Vergi Kimlik No: Sicil No.: - 1 -

3 Kimlik Bilgilerinin Tespiti Sanko Menkul, 5549 sayýlý Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarýnca hesap açmadan önce müþterinin kimlik bilgilerini tespit eder. Sanko Menkul hesap açmadan önce, kendi adýna ve fakat baþkasý hesabýna hareket edilip edilmediðine iliþkin Müþteri nin yazýlý beyanlarýný alarak, kimlik bilgilerini tespit eder. Müþteri nin müþterek hesap açmak istemesi durumunda müþterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrý ayrý yapýlýr. Müþteri, 5549 sayýlý Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarýnca; kimlik bilgilerinin ve hesaplarý ile ilgili diðer bilgi ve belgelerin Sanko Menkul tarafýndan yetkili kiþi ve kurumlara verilebileceðini kabul ve beyan eder. Sanko Menkul ün yöneticileri ile merkez dýþý örgütlerindekiler de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarý, Müþteri den menkul kýymet ve sermaye piyasasý araçlarý ile ilgili alým satým emri verme, ordino ve diðer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kýymet yatýrma ve çekme, virman iþlemleri yapma gibi geniþ yetkiler içeren vekaletname ve/veya herhangi baþkaca bir vekaletname alarak Müþteri adýna iþlem yapamaz. Sanko Menkul, iþbu Sözleþme çerçevesinde kendi adýna ve Müþteri hesabýna yurtdýþý türev þirketi veya Yurtdýþý Muhabir ile iþlem yapabilir ve Müþteri den bu amaçla vekaletname alýnýr. Müþterek hesap olmasý durumunda tüm hesap sahiplerinden ayný nitelikte vekaletname alýnacaktýr. Bu halde, Borçlar Kanunu nun komisyon sözleþmesine dair hükümleri uygulanacaktýr. Sanko Menkul, yurtdýþý piyasalarda türev iþlemlere aracýlýk yetkisi kapsamýnda sermaye piyasasý mevzuatý ile sýnýrlandýrýlmamýþ veya yasaklanmamýþ ve aþaðýda Madde 3 de tanýmlanan Yurtdýþý Muhabir tarafýndan yerine getirilecek hususlar haricinde diðer tüm aracýlýk hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili Müþteri yi bilgilendireceðini kabul ve beyan eder. Madde 2. MÜÞTERÝYÝ TANITICI FORMLAR Kurul un tarih ve Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Seri:V No.46 sayýlý Aracýlýk Faaliyetleri ve Aracý Kuruluþlara Ýliþkin Esaslar tebliðinin 12. Maddesi hükmü uyarýnca; Müþteri adres ve kimlik bilgilerinin yaný sýra risk ve getiri tercihleri, yatýrým araçlarý ve mali durumu hakkýnda yeterli bilgiye sahip olunmasý ve Müþteri nin risk tercihlerinin ölçülmesi amaçlarýyla oluþturulan iþbu Sözleþme ekindeki, standart Müþteri Tanýma Formu nu (Ek-01) dolduracaktýr. Müþteri, formda yer alan bilgilerin doðru ve eksiksiz olduðunu kabul ve beyan eder. Müþteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde deðiþiklik olduðu takdirde bunlarý yazýlý olarak Sanko Menkul e ileterek güncellemek zorundadýr. Aksi halde, Sanko Menkul, Yurtdýþý Muhabir e emirleri ilettiði alým satým iþlemlerinde söz konusu form içeriðindeki mevcut bilgileri esas alacaðýný kabul eder. Müþteri nin bilgi vermekten imtina etmesi halinde sorumluluk kendisine ait olacak ve bilgi vermek istemediðine dair Sanko Menkul e yazýlý beyanda bulunmak zorundadýr. Müþteri yukarýda bulunan hususlarý okuyup anladýðýný, özgür iradesi ile bu Sözleþme yi imzaladýðýný beyan ve kabul eder. Yurtdýþý Muhabir in kendi mevzuatý dahilinde ek bilgi talep edilmesinde gerek ve fayda olan durumda bu talepler Müþteri ye ayrýca iletilecektir. Madde 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR Ýþbu Sözleþme de diðer maddelerde yer alan tanýmlar yanýnda aþaðýda yer alan ifadeler, bu maddede karþýlarýnda yer alan anlamlara gelecektir. Yurtdýþý Ýþlemler: Yurtdýþý piyasalarda gerçekleþtirilecek olan yabancý borçlanma araçlarý ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasasý araçlarýna, mala, kýymetli madenlere ve dövize dayalý vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmeleri dahil her türlü türev araçlarýnýn alým satým iþlemlerini Borsa Kurul : Yurtdýþý Vadeli iþlem ve opsiyon borsalarý, : Sermaye Piyasasý Kurulu nu, Vadeli Ýþlem Sözleþmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüðü veren sözleþmeyi, - 2 -

4 Opsiyon Sözleþmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakký veren, satan tarafý ise yükümlü kýlan sözleþmeyi, Dayanak Varlýk:Vadeli iþlem veya opsiyon sözleþmesinde alma veya satma hakký ve/veya yükümlülüðüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasasý aracý, mal, kýymetli maden veya dövizi, Uzun Opsiyon:Vadeli iþlem sözleþmelerinde, sözleþmenin vadesi geldiðinde, sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hak ve yükümlülüðünü, Opsiyon sözleþmelerinde, Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma yada nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Kýsa Pozisyon: Vadeli iþlem sözleþmelerinde, sözleþmenin vadesi geldiðinde, sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hak ve yükümlülüðünü, Opsiyon sözleþmelerinde, Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleþmesini alan tarafýn, sözleþmede yer alan haklar karþýlýðýnda opsiyon sözleþmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduðu primi, Emir: Alým veya Satým Emrini, Alým Emri: Müþteri nin Sanko Menkul e Türev Araçlarý nýn, satýn alýnmasý için yazýlý veya Sanko Menkul tarafýndan kabul edilmesi kaydýyla, sözlü ya da telefon, teleks, tele fax, veya diðer iletiþim araçlarý kullanarak yaptýðý bildirimi, Satým Emri: Müþteri nin Sanko Menkul e Türev Araçlarý nýn, satýn alýnmasý için yazýlý veya Sanko Menkul tarafýndan kabul edilmesi kaydýyla, sözlü ya da telefon, teleks, tele fax, veya diðer iletiþim araçlarý kullanarak yaptýðý bildirimi, Ters Ýþlem: Vadeli iþlem sözleþmelerinde ters iþlem, ayný özelliklere sahip sözleþme bazýnda olmak kaydýyla, söz konusu sözleþmenin iþlem gördüðü piyasadaki son iþlem gününe kadar uzun pozisyon karþýsýnda kýsa pozisyon, kýsa pozisyon karþýsýnda ise uzun pozisyon alýnarak, pozisyonun tasfiyesini Opsiyon Sözleþmelerinde ters iþlem, ayný özelliklere sahip sözleþme bazýnda olmak kaydýyla, söz konusu sözleþmenin iþlem gördüðü piyasadaki son iþlem gününe kadar; Alým (satým) opsiyonunda uzun pozisyon alýndýysa, alým (satým) opsiyonunda kýsa pozisyon alýnarak, Alým (satým) opsiyonunda kýsa pozisyon alýndýysa, alým (satým) opsiyonunda uzun pozisyon alýnarak, pozisyon tasfiyesini, Açýk Pozisyon: Ters iþlem ya da nakit veya ayni uzlaþma ile kapatýlmamýþ pozisyonlarý, Kullaným Fiyatý: Opsiyon sözleþmelerin de sözleþmeye konu olan varlýðýn alým veya satým hakkýnýn vade süresince veya vade sonunda kullanýlabileceði fiyatý, Günlük Uzlaþma Fiyatý: Borsa ve sermaye piyasasý mevzuatý ve Türev Araçlarýnda hesaplama þekli ve yönetimi belirtilen gün sonlarýnda hesaplarýn güncelleþtirilmesinde kullanýlmak üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, Son Uzlaþma Fiyatý: Borsa ve sermaye piyasasý mevzuatý ve Türev Araçlarýnda hesaplama þekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonlarýn kapatýlmasýnda kullanýlmak üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, Uzlaþma Fiyatý: Hesaplarýn güncelleþtirilmesinde ve vade sonunda pozisyonlarýn kapatýlmasýnda kullanýlmak üzere belirlenen fiyatý, Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli iþlem veya opsiyon sözleþmesinde tek bir Müþterinin tüm kurumlar nezdinde ki hesaplarýnda tek yönlü sahip olacaðý azami sözleþme sayýsýný veya oranýný, Teselsüllü Müþterek Hesap : Birden fazla Müþteri den her birinin tek baþýna hesaptaki para ve menkul kýymetlerin tamamý üzerinde tasarruf edebildiði, hesabý kapatabildiði ve bakiyeyi almaya hakký olduðu müþterek - 3 -

5 Ýþlem Teminatlarý: Baþlangýç ve sürdürme teminatý olarak temin edilen tutarlarý, Baþlangýç Teminatý: Pozisyon açýlýrken borsa kurallarý ile belirlenen þekil ve þartlarda yatýrýlmasý zorunlu olan tutarý, Sürdürme Teminatý: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karþýsýnda güncelleþtirilen teminat tutarlarýnýn korumasý gereken alt sýnýrý, Takas Merkezi:Borsa tarafýndan Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli iþlem sözleþmelerinin takasýný yapmakla görevlendirilmiþ kurumu, Borsa Payý:Üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen alým satým iþlemleri üzerinden hesaplanan Borsa tarafýndan üyelerden tahsil edilen ücreti, Kurtaj Ücreti: Gerçekleþtirilen her türev araçlarýn alým satým emri nedeniyle; Müþteri'nin Sanko Menkul'e ödemekle yükümlü olduðu oransal veya sabit ücreti, Komisyon : Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmý ve saklanmasý, Müþteri nam ve hesabýna sermaye piyasasý araçlarýnýn anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarýnýn ve hisse senetlerinden oy haklarýnýn kullanýlmasý; Müþteri ye ait nakdin deðerlendirilmesi hizmetleri ve Sanko Menkul tarafýndan Müþteri adýna ve/veya hesabýna yapýlacak diðer her türlü menkul kýymet iþlemleri ve türev araç iþlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluþu, diðer yetkili kuruluþlar ile Sanko Menkul tarafýndan tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri (Ýþbu sözleþme imzalanmasýndan sonra yürürlüðe girebilecek mevzuat gereðince oran ve tutarlarýn deðiþmesi durumunda Sanko Menkul ün bu deðiþikliði bedel ve ücretlere yansýtma hakký saklýdýr.) ifade eder. Madde 4. SÖZLEÞMENÝN KONUSU ve KAPSAMI Ýþbu Sözleþme, Müþterinin talebi üzerine, türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk sýfatýyla, Sanko Menkul'ün Müþteri'nin yurtdýþý piyasalarda Yurtdýþý Ýþlemlerine iliþkin, her bir iþlem için ayrý sözleþme imzalanmasýna gerek olmaksýzýn uyulmasý zorunlu genel nitelikteki þartlar ile taraflarý baðlayýcý hak ve yükümlülüklere iliþkin hükümleri içermektedir. Sanko Menkul, emredici sermaye piyasasý mevzuatý ve SPK Seri: 5 No: 46 Tebliði gereðince; iþbu Sözleþme kapsamýnda, dayandýðý varlýk veya gösterge dikkate alýndýðýnda yurt içi piyasalarda iþlem görmeyen türev araçlar ile sýnýrlý olmak üzere yurtdýþý piyasalarda iþlem gören türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk hizmeti vermektedir. Madde 5. SANKO MENKUL'ÜN HUKUKÝ DURUMU ve TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERÝ Sanko Menkul'ün iþbu Sözleþme çerçevesinde temel yükümlülüðü; Yurtdýþý Ýþlemlere iliþkin olarak Yurtdýþý Muhabir'e verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin Sanko Menkul tarafýndan Müþteri hesabýna Yurtdýþý Muhabir'e iletilmesi ve bu Yurtdýþý Muhabir ile Müþteri arasýnda yürütülmesi gereken aracýlýk hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Sanko Menkul'ün Yurtdýþý Muhabiri deðiþtirme hakký saklýdýr. Sanko Menkul, yurtdýþý türev piyasalarýn genel kapsamýnda olan riskler ve yurtdýþý türev piyasalar aracýlýk sözleþmelerindeki esaslý hak ve yükümlülükler ile bilgi sahibi kýlabilmek amacýyla Müþteri'ye iþbu Sözleþme'nin Ek-2'indeki Yurtdýþý Türev Piyasalarla ilgili Risk ve Bilgilendirme Yazýsý'ný sunmuþtur. Ayrýca, Sanko Menkul, Müþteri'nin Yurtdýþý Muhabir aracýlýðýyla yapmýþ olduðu iþlemleri içeren hesap özetleri ve diðer belgeleri Müþteri'ye temin eder. Sanko Menkul, Müþteri hesabýnýn Yurtdýþý Muhabir nezdinde global hesapta tutulmasý için gerekli iþ ve iþlemleri yapmaya yetkilidir. Müþteri için yapýlan iþlemlerin tümünün ekstre ve iþlem özetleri mevzuat dahilinde Müþteri'ye aylýk bazda liste halinde sunulur. Bu çerçeve dahilinde ve Sözleþmede belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doðan hak ve yükümlülükler saklý kalmak üzere, Sanko Menkul hiçbir þekil ve surette Yurtdýþý Muhabir'in ortaðý, acentesi, vekili ve her ne suret ve þeklide olursa olsun çalýþaný olarak hareket etmemektedir ve bundan ötürü de Yurtdýþý Muhabir adýna her ne nitelik veya þekilde olursa olsun herhangi bir sözleþmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaþmayý akdetmek, tadil etmek, deðiþtirmek veya sona erdirmek yahut Yurtdýþý Muhabir tarafýndan akdedilmiþ bir sözleþme yahut anlaþmaya iliþkin olarak Müþteri dahil üçüncü kiþiler tarafýndan gönderilmiþ her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakký koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanlarý Yurtdýþý Muhabir adýna yahut hesabýna yapmak veya bunlarý kabule iliþkin bir yetkisi bulunmamaktadýr. Müþteri ile Yurtdýþý Muhabir arasýnda gerçekleþecek tüm iþlemler bakýmýndan Sanko Menkul ün edimleri aracýlýk faaliyeti ile sýnýrlýdýr. Münhasýran aracýlýk kapsamýndaki hizmetlerin etkin bir þekilde yerine getirilmesini teminen Müþteri, Sanko Menkul'e gerekli talimat ve yetkileri verebilir. Müþteri, Türk Ticaret Kanunu Madde 117 ve 119'un iþbu Sözleþme kapsamýnda uygulanamayacaðýný kabul ve beyan eder

6 Madde 6. MÜÞTERÝ'NÝN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERÝ ve TAAHHÜTLERÝ Müþteri, 1) Yurtdýþý Muhabir ve yurtdýþý türev iþlemlere uygulanan mevzuat hükümleri doðrultusunda hareket etmeyi ve bu anlaþma hükümlerine kayýtsýz þartsýz uymayý, 2) Sanko Menkul tarafýndan kendisine iþbu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetleri sadece Sözleþmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceðini, 3) Sanko Menkul ün hiçbir þekil ve surette Yurtdýþý Muhabir ile organik, ortaklýksal veya benzeri bir iliþki içerisinde olmadýðýný bildiðini ve dolayýsýyla bu hususlara aykýrý olarak ileri sürebileceði tüm def'i, çekince ve itirazlardan feragat ettiðini, 4) Ýþbu Sözleþme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceðini, 5) Gerek Yurtdýþý Muhabir ile olan iliþki gerek iþbu Sözleþmeden doðan borçlarýný ifa ederken anýlan Sözleþme ve anlaþma hükümleri yanýnda bu husustaki mer'i mevzuata eksiksiz uymayý 6) Farklý para birimlerinden yapýlacak iþlemler nedeniyle oluþabilecek kur farklarý sonucu hesap bakiyesinin eksiye düþmesi halinde her türlü faiz ve masrafýn kendisine ait olacaðýný, 7) Yurtdýþý Ýþlemler için ilgili mevzuata uygun teminatý eksiksiz ve zamanýnda yatýrmayý ve ödemeyi, emrini verdiði türev iþlemlerin gerçekleþmesini zorlaþtýracak veya engelleyecek iþ, iþlem ve eylemlerden kaçýnmayý, teminatýn eksik olmasý veya teminat verilmemesi halinde, tüm iþlemlerin askýya alýnacaðýný, pozisyonunun kapatýlacaðýný ve/veya iþbu Sözleþme'nin Sanko Menkul tarafýndan Sanko Menkul ve Yurtdýþý Muhabirin diðer tüm yasal haklarý saklý kalmak kaydýyla feshedilebileceðini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Müþteri, iþbu Sözleþmenin devamý süresince Sanko Menkul haricinde doðrudan ve/veya dolaylý olarak Yurtdýþý Muhabir'den hesabýna iþlem yapmayacaðýný Yurtdýþý Muhabir'e vereceði tüm emirleri mutlaka Sanko Menkul aracýlýðýyla ve dikkatli, doðru ve eksiksiz bir þekilde iletmeyi kabul ve beyan eder. Madde 7. EMÝRLERE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER Emirlerde Bulunmasý Gereken Hususlar Müþteri Sanko Menkul'e yapacaðý bildirimleri ve vereceði emirleri açýk ve tereddüte yer vermeyecek þekilde yapmakla yükümlüdür. Sanko Menkul, Müþteri'nin telefonla, faksla, internetle veya diðer iletiþim sistemleri ile yapacaðý emir, talimat, istek ve taleplerinden; açýk ve doðru olmayan ya da tereddüde yer veren unsurlarýný, ayrýca yetkili imzalarý taþýyan bir yazý ile teyit edilmiþ olmadýkça, nedenini açýklama zorunluluðu olmamak üzere, Müþteri'ye hemen bildirmek suretiyle kýsmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Sanko Menkul, Müþteri'den Borsa'da gerçekleþtirmek üzere herhangi bir emir aldýðýnda, bir "emir formu" düzenler. Emirlerin yazýlý olarak alýnmasý halinde emir formunda Müþteri'nin yetkililerinin imzasý bulunur. Müþteri'den telefon veya benzeri iletiþim araçlarýyla veya sözlü olarak alýnan emirler, alýndýklarý anda Müþteri imzasý aranmaksýzýn yazýlý hale getirilir. Emir formunda, emrin alýndýðý tarih ile saat ve dakika olarak zamaný gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar marifeti ile basýlacaktýr. Müþterinin verdiði emirlerde, aþaðadaki bilgilerin bulunmasý þarttýr : 1. Sýra numarasý, 2. Kýsa ya da uzun pozisyon olduðu, 3. Sözleþmenin tipi (vadeli iþlem sözleþmesi veya opsiyon sözleþmesi olduðu), 4. Opsiyon sözleþmesi ise alým ya da satým opsiyonu olduðu, 5. Ters iþlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiði, 6. Sözleþme adedi, 7. Sözleþmenin tanýmý, 8. Fiyat ve emir türü, 9. Emrin geçerlilik süresi, 10. Emrin verildiði seans, - 5 -

7 11. Hesap tipi 12. Müþteri hesap numarasý, 13. Tarih ve zaman, 14. Müþteri ad soyadý ya da unvaný ile imzasý, 15. Emri alan þirket görevlisinin adý,soyadý ve imzasý, 16. Ýþlem yapýlacak borsa, Pazar ve takas kurumu, 17. Ýþlem yapýlacak para birimi Emir formu, müteselsil sýra numarasý ile yukarýdaki bilgileri taþýmasý þartý ile serbestçe düzenlenir. Fiyat iliþkilerinden kâr etmek amacýyla, eþ zamanlý olarak, bir hesap adýna ayný veya benzer dayanak varlýk üzerinde düzenlenmiþ bir sözleþmenin bir vadesinde uzun pozisyon, bir vadesinde kýsa pozisyon alýnmýþ olmasý ya da ayný opsiyon sözleþmesinin farklý vade ve kullaným fiyatý seviyesinden alým ve satýmýnýn yapýlmasý fark iþlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacýyla, birbirleriyle iliþkili farklý sözleþmelerin eþ zamanlý olarak alýnmasý ve/veya satýlmasý strateji iþlemidir. Borsa'nýn fark veya strateji veyahut diðer özel formatlý emirlerin iþlem sistemine girilmesine imkan saðlamasý durumunda; Müþteri Sanko Menkul'e ileteceði emirlerde bu özellikleri ayrýca belirtmek zorundadýr. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Þekilleri Emirlerde alým veya satým fiyatlarý, "piyasa fiyatlý", "limitli", "uzlaþma fiyatlý" ya da "þartlý emir" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirlerde açýklýk yoksa Sanko Menkul emri kabul etmeyebilir veya emrin hatalý gerçekleþmesinden dolayý Sanko Menkul sorumlu tutulamaz. Emirlerde, alým ve satým fiyatlarý aþaðýdaki þekillerde belirlenebilir: (a) Piyasa Fiyatlý Emir:Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan baþlayarak alým veya satým yapýlmasýný öngören emirdir. (b) Limitli Emir: Alým veya satýmýn Müþteri tarafýndan belirlenmiþ sabit bir fiyattan gerçekleþtirilmesini öngören emirdir. Limitli alým emrinde, piyasa fiyatýndan veya piyasa fiyatýnýn altýndaki fiyattan; limitli satým emrinde ise piyasa fiyatýndan veya piyasa fiyatýnýn üzerindeki fiyattan iþlem yapýlabilir. (c) Uzlaþma Fiyatlý Emir: Ýlgili günde oluþan uzlaþma fiyatý üzerinden gerçekleþtirilmek üzere verilen emirdir. (d) Þartlý Emir(Stop): Fiyatlarýn belirli bir seviyeyi geçmesi durumunda sözleþmenin alým veya satýmýnýn gerçekleþmesi için verilen emir türüdür. Fiyatlarýn belirlenen düzeye ulaþmasý halinde piyasa fiyatlý emir haline gelen emir türüdür. Emirlerde yukarýdaki sayýlanlarýn dýþýnda da fiyat belirleme yöntemleri kullanýlabilir. Müþteri Emirlerinin Ýletilmesi Müþteri, Sanko Menkul ile akdetmiþ bulunduðu anlaþma ile Yurtdýþý Muhabir nezdindeki Sanko Menkul hesabý üzerinden müþteri hesabýna alým ve/veya satým yapýlacak türev araçlar için "Yurtdýþý Muhabir"e iletilmek üzere Sanko Menkul'e yazýlý olarak talimat verebileceði gibi, telefon, faks, internet ve diðer iletiþim araçlarý ile verebileceði sair her türlü talimatlar da yazýlý olarak kabul edilerek Sanko Menkul tarafýndan iþlem yapýlabilecektir. Internet üzerinden emir verilebilmesi için Müþteri ile Sanko Menkul arasýnda ayrýca "Ýnternet Þubesi Kullaným Sözleþmesi" akdedilecektir. Verilen talimatlarýn içeriðinde deðiþiklik olmasý halinde keyfiyet bu madde ve aþaðýdaki 9. madde hükmü çerçevesindeki kurallara uyulmak koþuluyla Müþteri tarafýndan Sanko Menkul'e derhal yazýlý olarak bildirilecektir. Müþteri, "Yurtdýþý Muhabir"'e iletilmek üzere vermiþ olduðu sözlü telefon talimatlarýnda meydana gelebilecek olasý ihtilafta telefon ses kayýtlarý kesin delil sayýlacaktýr. Müþteri'nin telefonla talimat vermesi halinde Sanko Menkul tarafýndan bu talimatýn faksla teyit edilmesi veya müþterinin bizzat gelerek ordinoyu imzalamasý talep edilebilecektir. Müþteri'nin faksla yapacaðý alým/satým talimatlarýný mutlaka imzalý göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, talimat iþleme konulmayacaktýr. Sanko Menkul'ün talebi üzerine,müþteriden gün sonu toplu teyit de alýnabilir. Müþteri, bu Sözleþme þartlarýna göre, Sanko Menkul'ü kendi hesabýna yapacaðý tüm Yurtdýþý Ýþlemlerinde yetkilendirmiþtir. Müþteri, teminat hesabýnda yeterli nakdi, teminatý ve menkul kýymeti olmasý durumunda kendisi tarafýndan verilmiþ emirlerin yerine getirilebileceðini bilir ve bu husustaki tüm türev iþlem yatýrým riskinin kendisine ait olduðunu kabul eder. Dolayýsýyla, Müþteri tarafýndan verilen emirlerin ve yapýlacak iþlemlerin, Sanko Menkul ün verdiði aracýlýk hizmet kapsamýndaki iþlemler haricinde ve Sanko Menkul'e atfedilecek bir kusur haricinde Yurtdýþý Muhabir tarafýndan herhangi bir þekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlýþ yerine getirilmesi nedeniyle Sanko Menkul ün herhangi bir sorumluluðu olmayacaktýr

8 Sanko Menkul, aracýlýk hizmetinin ve Müþteri'nin Yurtdýþý Muhabir nezdinde yürütülen iþlemlerinin sorunsuz akýþýný teminen emirlerin, iþlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hýzlý dönüþ yapýlabilmesini teminen Müþteri ile Yurtdýþý Muhabir arasýnda hýzlý ve etkin bir iletiþim kurulmasýný teminen Yurtdýþý Muhabir'in uyguladýðý sistemle uyumlu tüm hazýrlýk ve tedbiri alýr, (geliþmelerin Müþteri'ye bildirilmesi ve emrinin alýnmasý, iletilmesi, bilgi verilmesi) ve iþlemlere aracýlýðýn etkin yürütülmesi için gereken diðer hususlarý yerine getirir. Yurtdýþý Ýþlemler için ilgili piyasalarýn öngördüðü teminatlandýrma esaslarý ile ilgili detaylar, Sanko Menkul resmi internet sayfasýnda Müþteri'nin bilgisine sunulmuþtur. Ýlgili piyasa tarafýndan bu bilgilerde deðiþiklik yapýlmasý halinde Sanko Menkul, öðrendiði tarihten itibaren Söz konusu deðiþikliði internet sayfasýnda da yapmak için gerekli özeni gösterecektir. Sanko Menkul ün, ilgili piyasanýn talep ettiði teminat miktarýndan fazla teminat talep etme hakký saklýdýr. Müþteri, tarafýndan verilen emirlere baðlý olarak, yurtdýþý türev piyasasýndaki emirlere dair Yurtdýþý Muhabir tarafýndan yerine getirilecek iþ, iþlemlerin kýsmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle bu emirleri iletmek veya Yurtdýþý Muhabir e talimat vermek ile yükümlü olan Sanko Menkul ü sorumlu tutamaz. Ayrýca, Müþteri, Yurtdýþý Ýþlemlerin Sanko Menkul ün elinde veya yükümlülüðünde olmayan teknik veya sair her türlü sebepten ötürü yerine getirilmemiþ olmasýndan dolayý Sanko Menkul ün veya Yurtdýþý Muhabir inin herhangi bir sorumluluk taþýmadýðýný ve bu hususlarda Sanko Menkul ün bir araþtýrma yapmak yükümlülüðünün de olmadýðýný kabul eder. Ýþ bu sözleþmenin ekinde yer alan Yurtdýþý Muhabir ve aracý kuruluþun tabi olduðu esaslar ve bu esaslar dairesinde yatýrýmcýnýn haklarý ve korunmasý ile ilgili özet bilgi (Yurtdýþý Türev Araçlarla Ýlgili) tamamen Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri V No 46 Tebliði, Madde 52 de belirtilen amaca yöneliktir. Þu kadar ki, Sanko Menkul, Müþterinin tutabileceði açýk pozisyonlara sýnýrlama getirme yetkisine sahiptir. Madde 8. EMÝRLERÝN GEÇERLÝLÝK SÜRESÝ Uluslararasý piyasalara iliþkin iþlem saatlerini gösterir liste ve detaylar, Sanko Menkul resmi internet sayfasýnda Müþteri'nin bilgisine sunulmuþtur. Ýlgili piyasa tarafýndan bu bilgilerde deðiþiklik yapýlmasý halinde Sanko Menkul, öðrendiði tarihten itibaren Söz konusu deðiþikliði internet sayfasýnda da yapmak için gerekli özeni gösterecektir. Herhangi bir nedenle geçerlilik süresi içinde gerçekleþmeyen emir ve talimatlar geçersiz olacak ve bu emir ve talimatlar dolayýsýyla Müþteri hiçbir þekil ve surette Sanko Menkul'den tazminat, kar kaybý veya benzeri talepte bulunamaz. Müþteri, Emir ve talimatlarýn iþbu Sözleþme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrýca emir veya talimat vermekle yükümlüdür. Telefonla veya sözlü verilen talimatýn Müþteri'nin yanlýþ veya eksik açýklamalarýndan dolayý yanlýþ anlaþýlmasýndan ve iþlemlerin buna göre gerçekleþmiþ olmasýndan Sanko Menkul hiçbir þekilde sorumlu olmayacaktýr. Madde 9. EMÝR ve TALÝMATLARDA YÖNLENDÝRME OLMAMASI Ýþbu Sözleþme çerçevesinde, Müþteri tarafýndan Yurtdýþý Muhabir'e iletilmek üzere Sanko Menkul'e teslim edilen veya ulaþtýrýlan tüm emir ve talimatlar sadece Müþteri'nin kendi bilgi ve arzusu çerçevesinde düzenlediði yahut verdiði emir ve talimatlardýr. Müþteri tüm emir ve talimatlarýnýn bu nitelikte olduðunu, Sanko Menkul'un verilen emir ve talimatlarýn içeriðine iliþkin olarak bilgi iðfali, zorlama, aldatma ve benzeri her nitelik ve hatta danýþma, tavsiye ve sair þekilde yönlendirme yapmadýðýný kabul ve bu hususu bilerek emir ve talimat verdiðini teyit eder. Madde 10. DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝNÝN OLMAMASI Genel Kurumumuz, hiçbir koþulda aþaðýdakileri saðlamayacaktýr: bir Ýþlemin doðruluðuna dair tavsiye/düþünce; veya bir Ýþlemin size uygun olduðuna dair bir tavsiye; veya vergiye dair tavsiye/düþünce. Yine ayný þekilde, yatýrýmlar, yatýrým stratejileri, piyasalar, fýrsatlar, durumlar ve diðer hususlara iliþkin yazýlý veya sözlü olarak size ifade edilen görüþlerin her durumda sadece bilgilendirme amaçlý ve/veya kiþisel olduðu ve tavsiye veya danýþmanlýk þeklinde verilmediði anlaþýlmalýdýr. Madde 11. KURUMUMUZUN ÜCRETLERÝ Namýnýza girilmiþ olan tüm Ýþlemlere iliþkin olarak tarafýnýza bildirilen, kurumumuza ait tüm ücretler ve ayrýca ayný þekilde ödenmesi gerekli olan, uygulamadaki her türlü vergi, harç, rüsum, her nev i mali ve idari masraflar, aracýlýk ücretleri, transfer ücretleri, tescil/kayýt ücretleri ve tüm diðer yükümlülük, ücret, masraf ve maliyet bedelleri tarafýnýzca ödenecektir. Kurumumuz ücretlerine iliþkin tüm deðiþiklikleri size bildirecektir

9 Vadesi gelmiþ herhangi bir meblaðý vadesinde ödemediðiniz taktirde, kurumumuz bu þekilde ödenmemiþ olan tüm meblaðlar için müþteriye önceden bildirilen oran üzerinden hesaplanan miktar gerektiðinde tarafýnýza yansýtacaktýr. Faiz günlük bazda tahakkuk edecektir. Kurumumuz, tüm ödemelerden her türlü vergi, rüsum, harç bedellerini ve mali ve düzenlemelere iliþkin ve diðer ücretleri Geçerli mevzuatça yapmaya zorunlu kýlýndýðý taktirde kesebilir veya alýkoyabilir ve söz konusu bu miktarlarý tahmin edebilir. Nihai olarak teyid edilen yükümlülük miktarýný aþan bu þekildeki tüm tahmini miktarlar hesabýnýza alacak kaydedilecektir. Marj Tamamlama Talebi Kurumumuzun, kendi mutlak takdiri dahilinde ve gerekli zamanlarda ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezinin kurallarýna istinaden ve/veya kurumumuzu mevcut, müstakbel veya planlanan iþlemlere iliþkin zararlara veya zarar riskine karþý korumak üzere makul þekilde talep edebileceði bu miktarlarý, talep üzerine, baþlangýç ve fark marjý ve/veya teminatý olarak kurumumuza ödemeniz veya transfer etmeniz gereklidir. Kurumumuz bir saklayýcý olarak hareket edebilir veya üçüncü bir tarafý saklayýcý olarak hareket etmek üzere atayabilir, Varlýklar, kurumumuzun mutlak takdirine saklama kuruluþlarýnda tutulur. Kurumumuz sizin yazýlý ön izniniz olmaksýzýn varlýklarý hiçbir amaçla kullanamaz Aracý Kurum, Saklamacý Kuruluþun verdiði saklama hizmeti nedeniyle ortaya çýkacak kayýp, çalýnma, sahtecilik, dolandýrýcýlýk ve buna benzer durumlardan doðacak sonuçlarla, Saklamacý Kuruluþ'un iflasý veya tasfiye sürecine girmesi neticesinde üçüncü kiþilere borcundan dolayý aleyhine yapýlacak her türlü yasal müracaat neticesinde, saklanýlan Araçlar üzerinde haciz, rehin ve yabancý mevzuat hükümlerine göre tasarruf kýsýtlamasý getiren mahkeme ve resmi kurum kararlarý sonucunda doðan herhangi bir tutardan (Yatýrýmcý nýn uðrayacaðý doðrudan ya da dolaylý zararlar ile sýnýrlý olmaksýzýn) sorumlu olmayacaktýr. Yatýrýmcý, yapacaðý Ýþlemler için Aracý Kuruluþ'un bulunduðu ülke ve Borsa'nýn ve/veya Borsa'nýn bulunduðu ülkenin resmi mercileri tarafýndan belirlenmiþ her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiðini, ilgili piyasada oluþan teamüllere uyacaðýný, Aracý Kurum un Ýþlemlerin yapýlacaðý ülkelerde faaliyet gösteren Aracý Kuruluþla yapacaðý sözleþmeler ve/veya eklerinde yer alan bütün yükümlülükleri kabul ettiðini ve bunlara uyacaðýný, bu sözleþmeler ile eklerinin iþbu Sözleþme'nin tamamlayýcý ve ayrýlmaz parçasý olduðunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracý Kurum, Yatýrýmcý nýn ilgili sistemlerden edindiði bildirimler doðrultusunda Aracý Kurum a verdiði emirleri yerine getirir. Bu bildirimlerden kaynaklanan eksiklikten, iletimdeki gecikmeden ya da kayýplardan Aracý Kurum sorumlu deðildir. Yatýrýmcý, Aracý Kurum un gerektiðinde iþbu sözleþme tahtýnda belirtilen her tür (takas ve saklama dahil ve fakat bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn) iþ ve iþlemin gerçekleþtirilmesinde rol alacak gerek yerli gerekse yurt dýþýnda hizmet veren kuruluþlardan destek ve hizmet alabileceðini, hizmet alacaðý kurum ve kuruluþlarý belirlemede, bu kuruluþlarý deðiþtirmede Aracý Kurum un kendi inisiyatifi ile hareket edeceðini ve Aracý Kurum tarafýndan atanan kurum ve kuruluþlara hiçbir itirazý olmadýðýný ve olmayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatýrýmcý, Araçlar'ýn saklanmasýnda, Aracý Kuruluþun ve Saklamacý Kuruluþ un bulunduðu ülkenin düzenlemeleri ile Borsanýn ve/veya Borsa'nýn bulunduðu ülkenin sermaye piyasasý, saklama kurallarý ve diðer ilgili mevzuatýnýn geçerli olduðunu, saklama hizmetinin buna göre yapýlacaðýný gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 12. MENKUL KIYMETLERÝN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMÝSYON ve MASRAFLAR Müþteri, gerçekleþmesini talep ettiði iþlemlere yönelik iþlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancý türev piyasalarda ilgili iþlemin yapýlmasi için gerekli zamanda karþýlamakla ve ödemekle yükümlüdür. Sisteme girildikten sonra iptal edilen emirlerden de sözleþmede belirlenen komisyon-kurtaj bedeline kadar kurtaj-komisyon bedeli alýnabilir. Yurtdýþý iþlemler için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararasý para iletimi trafiði nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatýrýlýp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karþýlanmasý nedeniyle oluþabilecek valör farkýndan veya geç karþýlanmasý nedeniyle iþlemin yerine getirilememesinden Müþteri sorumludur. Müþteri'nin Sanko Menkul'e verdiði ve Yurtdýþý Muhabir'e verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiði tüm menkul kýymetler Yurtdýþý Muhabir' in sorumluluðu çerçevesinde saklanacaktýr. Madde 13. KORUMA ve GARANTÝ FONLARI Yurtdýþý Ýþlemlerde yatýrýmcýlarýn haklarýný korumak üzere tüm uluslararasý ve yurtdýþý borsalarý kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadýðý gibi bu çerçevede herhangi bir uluslar arasý tazmin fonu da bulunmamaktadýr. Bununla birlikte bazý ülkeler ve/veya borsalar, iþlemleri için esas olmak üzere yatýrýmcýlarýn haklarýný korumaya yönelik çeþitli düzenlemelere yer verebilmekte olup; yatýrýmcýlarý koruma fonksiyonu, iþlem yapýlan ülkenin ve/veya borsanýn varsa kendi düzenlemeleri ile sýnýrlýdýr. Sanko Menkul kendisine sermaye piyasasý mevzuatý çerçevesinde verilen ve iþbu Sözleþme'deki konumu ve yetkileri dahilinde Müþteri'nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdýþý mevzuatýna uygun þekilde akýþý için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar

10 Vadesi dolan sözleþmelerde uzlaþma tarihinden en az iki gün önce Müþteri pozisyonu likide edip etmeyeceðini, vadesini uzatýp uzatmayacaðýný, teslimata gidip gitmeyeceðini Sanko Menkul'e yazýlý olarak bildirecektir. Böyle bir bildirim olmamasý halinde, Sanko Menkul Müþteri adýna kendisi karar verecek olup verilecek karar ile Müþteri baðlýdýr. Bu karar nedeniyle Müþteri Sanko Menkul ü herhangi bir þekilde sorumlu tutmayacak ve/veya herhangi bir nam altýnda tazminat talep etmeyecektir. Madde 14. BORSALARA PARA TRANSFERÝ Kurumumuz sizden aldýðý parayý bir Ýþlemi yürürlüðe koymak veya marj veya teminat saðlamaya dair yükümlülüðünüzü karþýlamak üzere bir Borsaya, aracý kuruma veya Takas merkezine geçirebilir. Faiz Aksi üzerinde herhangi bir yazýlý mutabakat yapýlmadýkça, kurumumuz tarafýnýza herhangi bir faiz ödemeyecektir. Madde 15. TAZMÝNAT Doðrudan veya dolaylý olarak kurumumuz veya yetkililerimiz, çalýþanlarýmýz veya temsilcilerimizce maruz kalýnan her türlü zarar, yükümlülük, maliyet ve masraflara karþý kurumumuz ve sayýlan bu kiþileri tazmin etmek durumundasýnýz. Madde 16. MÜÞTERÝ TAAHHÜTLER (a) Genel Bu Kurallarý ve her Ýþlemi imzaladýðýnýz tarihte kurumumuza aþaðýdakileri beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz: (i) Bu Koþullarý ve tüm Ýþlemleri akdetmek için gerekli tüm rýzaya, güce, ruhsatlara ve yetkilere sahip ve gerekli olan tüm aksiyonlarý almýþ olduðunuz; ve (ii) Bu Kurallarýn ve her bir Ýþlemin üzerinizde baðlayýcý gücü olduðu ve sizi baðlayan hiçbir kanunu, yönetmeliði, kuralý, görevi veya sözleþmeyi ihlal etmeyeceðiniz ve (iii) Aksi belirlendiði taktirde iþleriniz ve mali durumunuz veya bu Koþullar altýndaki yükümlülüklerinizi icra etmeniz üzerinde önemli bir ters etki yapabilecek, cari veya bilginiz dahilinde beklemede veya açýlma aþamasýnda olan aleyhinizde hiçbir hukuk davasý, tahkim veya idari iþlem bulunmadýðý; ve (v) Kurumumuza aksini açýkça bildirmediðiniz sürece, hesap açma formunda öngörülen sýfatla hareket ettiðiniz; ve (vi) Kurumumuza bildirilmiþ olan tüm bilgilerin eksiksiz ve gerçeðe uygun olduðu herhangi bir yanýltýcý taraf içermediði; ve (vii) Ýþlemler sonucunda varlýklarýn tamamýnýn kaybedilebilme durumunu göze aldýðýnýz ve bunu mali olarak kaldýrmaya gücünüzün olduðu; ve (viii) yukarýda yer alan bent (v) e tâbi olarak; saðlanan tüm marj ve taahhütlerin; ve hesabýnýzýn, yegane imtiyaz hakký sahibi olduðunuz, ilgili varlýklarýn alýkonulabileceði bir takas sisteminde rutin olarak uygulanan haciz haricinde, her iki durumda da bunlarýn herhangi bir üçüncü taraf hakkýndan âri olduðu. (b) Þahýslar Bir þahýs olmanýz halinde, kurumumuza ayrýca bu koþullarýn ve her bir Ýþlemin tarihinde, bu Koþullarý akit ve icra etmek üzere tam yetkiye sahip olduðunuzu da beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz. (c) Tüzel kiþiler Bir tüzel kiþi olmanýz halinde, bu Koþullarýn ve her bir Ýþlemin tarihinde beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz: Tüzel kiþiliðin usulüne uygun þekilde teþekkül etmiþ ve kanunen geçerli þekilde mevcut olduðunu Bu Koþullarý ve Ýþlemleri akdetmeye, icra etmeye ve bunlarýn geçerlilikleri ve yürürlüðe konabilmelerine iliþkin olarak þart koþulan her türlü yetkiyi almýþ ya da tam anlamý ile yürürlüðe koymuþ olduðunuz

11 Madde 17. TEYÝDLER Kurumumuz her Ýþleme iliþkin bir teyidi, söz konusu Ýþlemi sizinle veya sizin için baþlattýktan hemen sonra Müþteri Bilgileri beyaný Formunda talep etmiþ olduðunuz þekilde tarafýnýza gönderecek veya temin edecektir. Madde 18. LÝMÝT KOYMA VE KONTROL Maksimum emir/iþlem tutarý, sizin için üstlendiðimiz toplam risk miktarý, üçüncü þahýslar için toplam risk miktarýmýz, emir fiyatý ve yürürlükteki mevzuata uygunluk açýsýndan gereken diðer koþullar dahil olup bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla elektronik alým satýma eriþiminiz ile ilgili kýsýtlamalar ve kontroller getirebiliriz. Madde 19. DÝÐER HUSUSLAR Yurtdýþý Muhabir tarafýndan gönderilen bilgi ve data ile hazýrlanan ekstre ve diðer belgeler Sanko Menkul tarafýndan Müþteri'ye iletilir. Müþteri, gerçekleþtirmiþ olduðu iþlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafýndan yapýlacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle Sanko Menkul'den hiçbir þekilde alacak, zarar / ziyan / tazminat ve sair nam altýnda talepte bulunma hakkýnýn bulunmadýðýný kabul ve beyan eder. Madde 20. SÖZLEÞMENÝN FESHÝ Ýþbu Sözleþme, çerçeve sözleþme niteliðinde olup, süresiz olarak akdedilmiþ olup Sanko Menkul sözleþmenin herhangi bir zamanýnda herhangi bir neden belirtme zorunda olmaksýzýn sözleþmeyi tek taraflý feshetme hakkýna sahiptir. Müþteri ise ancak haklý bir nedene dayalý olarak Sözleþmeyi feshedebilir. Öngörülmez ve önü alýnamaz bir durum (özellikle sistemde ya da telefon, fax, modem hattýnda, bilgisayarlarda meydana gelen teknik arýzalar ve benzeri iletim veya iletiþimi engelleyen her türlü nedenle) dolayýsý ile hizmetin Müþteriye sunulamamasý halinde de yine Müþteri'nin Sanko Menkul'den herhangi bir talep hakký söz konusu deðildir Madde 21. DELÝL ÞARTI Müþteri ile Sanko Menkul arasýnda doðacak bütün uyuþmazlýklarda, Sanko Menkul 'ün defter, kayýt ve belgeleri ile elindeki telefon kayýtlarý, faks, elektronik ortamdaki iletiþim sistemleri veya teleks sistemiyle gönderilen Müþteri talimat örnekleri Sanko Menkul ile Müþteri arasýndaki iliþkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287'inci maddesi uyarýnca münhasýran geçerli delil niteliðinde olup uyuþmazlýklar buna göre çözümlenecektir. Sanko Menkul ün yukarýda belirtilen kayýt ve belgeleri kesin delil teþkil eder. Mahkeme ve icra dairelerinde teminat yatýrýlmasý gerektiði takdirde Sanko Menkul ün teminat yatýrmaktan vareste tutulmasýný müþteri kabul eder. Madde 22. UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKÝLÝ MAHKEME ve ÝCRA DAÝRELERÝ Ýþ bu Sözleþme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarýna tabidir. Ýþ bu sözleþmeden doðacak bütün uyuþmazlýklarda Ýstanbul Merkez Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkilidir. Madde 23. SÖZLEÞMENÝN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞÝ Sözleþme imzalandýðý tarihte yürürlüðe girer. 9 (dokuz) sayfa ve 15 (on beþ) madde ve 4 ekten ibaret ve bir örneði Müþteri'ye verilecek olan iþbu sözleþmenin tüm hükümlerini.../.../... tarihinde tarafýmýzca okunup, içeriðinin aynen kabul ve imza ettiðimizi beyan ederiz. MÜÞTERÝ Adý Soyadý/Ünvaný SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ekler: Müþteri Tanýma Formu Müþteri Yurtdýþý Türev Piyasalar Risk Bildirim ve Bilgilendirme Yazýsý Gerçek Kullanýcý Tanýma Formu Fax Taahhütnamesi

12 TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝNE EK ÝNTERNET ÞUBESÝ KULLANIM SÖZLEÞMESÝ Ýþbu sözleþme, Sanko Menkul deðerler A.Þ. (Kýsaca Sanko Menkul) ile... cari hesap numaralý, Sayýn... (kýsaca yatýrýmcý) arasýnda aþaðýda maddelerde belirtilen þartlarda tanzim ve imza edilmiþtir. Yatýrýmcý bu sözleþmedeki maddelerle beraber Türev Araçlarýn Alým Satýmýna Aracýlýk Çerçeve sözleþmesindeki maddeleri peþinen kabul ettiðini beyan etmiþtir. Madde.1 Müþteri, iþbu sözleþmeyi imzalamakla, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile Ýnternet þubesinden iþlem yapýlabilmesi için, aþaðýda belirtilen þartlara sahip olmalýdýr. 1. Internet aracýlýðý ile iþlem yapacaksa, yeterli konfigürasyonda bilgisayar, iþletim sistemi, ilgili programlar,modem ve telefon hattý, 2. Wap aracýlýðý ile iþlem yapacaksa, WAP uyumlu cep telefonu, data hattý açýk olan bir GSM hattý, 3. GPRS aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; GPRS uyumlu cep telefonu olmasý gerektiðini bunlardan birinin eksik olmasý durumunda ilgili hizmetlerde aksama olabileceðini kabul ve beyan eder. Ýleride uzaktan eriþim kanallarý aracýlýðý ile verilmeye baþlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleþme ve ek sözleþme/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktýr. 4. Kýsa mesaj servisi (SMS) iþlem yapacaksa; kýsa mesaj alýp gönderebilen bir cep telefonu ve GSM hattý 5. Sesli yanýt sistemi (IVR) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; Tuþlu telefon ile bir telefon hattý 6. Interaktif Televizyon(ÝTV) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; Digitürk hattý Madde.2 Müþteri, Sanko Menkul' ün iþ bu sözleþmeye konu iþlemlerle ilgili yapacaðý operasyonel deðiþiklikleri uzaktan eriþim kanallarýndan ve/veya broþür ve ilanlardan izleyeceðini, bu deðiþikliklerin yayýnlandýðý an kendisi için ayrýca bir sözleþme imzalanmaksýzýn veya baþkaca bir ihbar yapýlmaksýzýn geçerli ve baðlayýcý olacaðýný kabul ve beyan eder. Madde.3 Telekomünikasyon aðlarýnda, internette veya uzaktan eriþim kanallarýnýn kullanýldýðý/kullanýlacaðý diðer iletiþim altyapýlarýnda meydana gelebilecek kesintilerden ve veya yetersizliklerden ve /veya Sanko Menkul'ün bilgisayar sisteminde olabilecek teknik arýzalar nedeniyle oluþabilecek hizmet aksamalarýndan ya da Müþteri talimatýnýn yanlýþ ve /veya yetersiz ya da deðiþik veya eksik iletilmiþ ya da hiç iletilmemiþ bulunmasýndan ötürü iþlem yapýlmamasý eksik ya da hatalý yapýlmasýndan dolayý Sanko Menkul sorumlu olmayacaktýr. Müþteri bu hususu peþinen kabul eder. Madde.4 Hesabýn münferit kullanýmlý bir ortak hesap olmasý halinde, her bir hesap sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabýn uzaktan eriþim kanallarý ile de her bir ortak tarafýndan münferiden kullanabileceðini peþinen kabul ve beyan ederler. Madde.5 Sanko Menkul, Elektronik Sistemleri kendisine özel bir þifre ile sunmaktadýr. Sanko Menkul internet sitesinde yer alan günlük yorum ve analizler kamu veya özel kurum veya kuruluþlar tarafýndan halka açýklanmýþ bilgilere dayanýlarak, güvenilir olduklarýna inanýlan kaynaklardan hazýrlanmýþtýr. Yatýrýmcý bu yorumlarý kullanýp kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan veya uygulamaktan doðan bütün risk ve sorumluluklarýn kendisine ait olduðunu, bundan doðabilecek her türlü zarar ve ziyandan Sanko Menkul'u sorumlu tutmayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.6 Ýnternet sitemizde yer alan bilgi, yatýrýmcýnýn þahsi kullanýmý için hazýrlanmýþ olup; herhangi bir þekilde çoðaltýlmasý, daðýtýlmasý, üçüncü þahýslara iletilmesi; bunlardan yararlanýlarak veya bunlarý deðiþtirerek birtakým analiz, beklenti, yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile ticari kazanç amacýnýn güdülmesi kesinlikle sözleþmeye aykýrýdýr. Bu durumlarýn tespiti halinde Sanko Menkul verdiði hizmeti kesebileceði gibi yatýrýmcý hakkýnda kanuni takibat yapma hakkýna sahiptir. Madde.7 Yatýrýmcý herhangi bir nedenle Ýnternet sistemini kullanmak istemediðinde; Sanko Menkul'ü haberdar ederek, þifresini iptal ettirecektir. Sanko Menkul herhangi bir neden göstermeksizin istediði anda yatýrýmcýya verdiði hizmeti tamamen sona erdirmekte serbesttir. Yatýrýmcý bu durumda doðabilecek zarar ve ziyandan Sanko Menkul'u sorumlu tutamayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.8 Yatýrýmcý, iþbu sözleþme gereðince adýna açýlacak Portföy Hesabýndaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edeceðini, cari hesap numarasý ve þifresi ile kendisine ulaþan özel mesajlarýn gizli kalmasý ve üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmamasý için her türlü tedbiri alacaðýný ve gereken özeni göstereceðini, her ne þekilde olursa olsun þifrenin üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasý halinde yapýlan iþlemlerin kendisi tarafýndan yapýlmýþ sayýlacaðýný, bu konuda Sanko Menkul'un herhangi bir sorumluluðunun bulunmadýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder

13 Madde.9 Yatýrýmcý, Ýnternet þubesi aracýlýðý ile yapacaðý iþlemlerin, mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerde dahil olmak üzere sistemdeki hata, arýza vb. sebepler yüzünden kesintiye uðramasý, gerektiði gibi ya da hiç yapýlamamasý durumunda Sanko Menkul sorumlu olmayacaktýr; Yatýrýmcý, talimatýnýn akýbetini Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile gerçekleþip gerçekleþmediðini öðrenmekle yükümlüdür Ýnternet ortamýndaki her türlü güvenlik riskini bildiðini ve doðabilecek tüm zararýn kendisine ait olduðunu kabul beyan ve taahhüt eder. Madde.10 Havale, Menkul kýymet virman talimatlarý, en geç iþlem saatlerinin bitiminden önce Sanko Menkul'e ulaþtýrýlmalýdýr. Yatýrýmcý, Sanko Menkul nezdinde ki hesaplarýndan; bir baþka kurum nezdinde kisadece kendi TL hesaplarýna havale ve menkul kýymet virmaný yapabilecektir. Madde.11 Sanko Menkul her zaman tek taraflý olarak Ýnternet Þubesi aracýlýðý ile yapýlabilecek iþlem tutarlarý için herhangi bir ihbara gerek olmaksýzýn; Yatýrýmcýnýn Web sitesinde görebileceði, bir alt ve /veya üst limit getirmeye ve gerektiðinde deðiþtirmeye yetkilidir. Madde.12 Yatýrýmcýnýn, þifre ile gerçekleþtireceði tüm iþlemlerin sistem gereði imzasý olmadan yapýlacaðý ve bu þekilde vereceði talimatlarýn sözlü emir niteliðinde olmakla birlikte bu tür emirlerin ve münderecatýnýn, müþterinin sadece kendisinin bildiði þifresi ile gerçekleþtirilmesi nedeniyle yazýlý talimat sayýlmasý hususlarýnda anlaþmýþlardýr. Madde.13 Sanko Menkul, gerekli gördüðü her durumda iþlem yapmadan önce Yatýrýmcýdan teyit isteme hakkýný saklý tutar. Sanko Menkul teyit alamadýðý için iþlem yapamamasý nedeniyle Yatýrýmcýya karþý sorumlu olmayacaktýr. Madde.14 Ýþ bu sözleþme.../.../... tarihinde iki suret olarak imza edilmiþtir. Taraflar arasýnda oluþacak ihtilaf durumunda Ýstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Madde.15 Taraflar, 15 maddeden oluþan iþ bu sözleþmenin tamamýný okuduklarýný, her sayfayý ayrý ayrý imza veya paraf etmeye gerek olmadýðýný, tüm sözleþme hükümlerinin kendileri hakkýnda geçerli olacaðýný kabul ve beyan eder. YATIRIMCI SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. Adý Soyadý : Ýmza :

14 YURT DIÞI PÝYASALARDA ALIM SATIM ARACILIK ÝÞLEMLERÝNDE YURTDIÞI PÝYASA DÜZENLEMELERÝ KAPSAMINDA YURTDIÞI MUHABÝR VE SANKO MENKUL ÜN TABÝ OLDUÐU ESASLAR, RÝSKLER ÝLE YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLERE ÝLÝÞKÝN YATIRIMCI BÝLGÝLENDÝRME YAZISI Ýþbu bilgilendirme yazýsý, Sermaye Piyasasý Kurulu Seri V No. 46 Sayýlý Tebliði Madde 52 (b) bendi hükmü uyarýnca yurt dýþý piyasalarda alým satým aracýlýk iþlemlerinde, yurtdýþý piyasa düzenlemeleri kapsamýnda Yurtdýþý Muhabir ve Sanko Menkul'ün tabi olduðu esaslar ile yatýrýmcýya tanýnan haklar ve yükümlülüklere iliþkin Müþteriler'in bilgilendirilmesi amacýyla düzenlenmiþtir. Ayrýca yurtdýþý türev iþlemler bakýmýndan, Yurtiçinde olduðu gibi yurtdýþý piyasalarda da türev araçlar çeþitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluþacak Fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz teminatýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz toplam teminatýnýzý dahi aþabilir. Bir opsiyon sözleþmesi alýrsanýz, opsiyonu kullanmadýðýnýz takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceðiniz komisyon ve diðer muamele ücreti ile sýnýrlamanýz mümkündür. Bir opsiyon satarsýnýz, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiðiniz prim ödemesini aþabilecek sýnýrsýz potansiyel kayýp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiðinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayýsýyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kiþiler opsiyon satmaya teþebbüs etmelidirler. Opsiyonlarýn birçok çeþidi vardýr ve kendinizi bir taahhüt altýna sokmadan önce, aracý kurumunuzla yatýrým ihtiyaçlarýnýz ve tip sözleþmelere taraf olmanýn içerdiði riskler konusunda fikir alýþveriþinde bulunmalýsýnýz. Piyasanýn sýkýþýk, likiditenin oldukça düþük olduðu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleþtiði bir ortamda, sistemde piyasa yapýcýlýðý mevcut ise; piyasa yapýcýlarýnýn en geniþ banttan kotasyon verdikleri piyasa þartlarýnda, riski sýnýrlama imkaný veren "þarta baðlý emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracý kuruluþ vasýtasýyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleþmeme ihtimali dikkate alýnmalýdýr. Vadeli iþlem sözleþmesinde "spread" (fark veya yayýlma) pozisyonu almak normal þartlarda daha az risklidir. Ancak olaðanüstü piyasa þartlarýnda yayýlma pozisyonu vadeli iþlemler piyasasýnda doðrudan uzun veya kýsa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. Kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük teminatla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr. Yurtdýþý borsa tarafýndan, hesap ve firma bazýnda belirlenen pozisyon limitine ulaþýldýðý takdirde pozisyonunuzu kapatmak dýþýnda vereceðiniz emirler piyasada gerçekleþmeyebilecektir. Vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmelerinin alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr. Yabancý para cinsinden menkul kýymetlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým-satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði ve teslimat öngörülen sözleþmelerde fiziksel varlýðýn teslim edilmeme riskine de maruz kalýnabileceði bilinmelidir. Yurtdýþý Ýþlemlerden open outcry/pit (yüzyüze sesli pazarlýk yöntemi) seanslarý esnasýnda telefon aracýlýðýyla verilecek talimatlarla yapýlacak olanlarýnda, iþlemlerin gerçekleþmesi normal iþlemlerden daha uzun sürebilir ve iþlemin þeffaflýðý diðer iþlemler kadar olmayabilir. Bu iþlemlerin zamanýnda ve talimatlara uygun olarak gerçekleþtirilememesinden Sanko Menkul hiçbir þekilde sorumlu olmayacaktýr. Sanko Menkul, Yurtdýþý Muhabir aracýlýðýyla Müþterileri hesabýna gerçekleþtireceði yurtdýþý piyasalarda alým satým iþlemlerini, Sermaye Piyasasý Kurulu Seri V No. 46 sayýlý Tebliði Madde 52 hükmüne uygun olarak Yurtdýþý Muhabir nezdinde açýlacak ve "Global Hesap" aracýlýðýyla Sanko Menkul adýna ve Müþteri hesabýna gerçekleþtirecek olup; Müþteri hesabýna yapýlacak iþlemlerin tümü hesap ve iþlem özetleri ilgili Sermaye Piyasasý Mevzuatý hükümleri doðrultusunda aylýk liste halinde sunulacaktýr. Yurtdýþý Muhabir, Yurtdýþý Piyasalarda Müþteri için gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerde, Sanko Menkul ün Müþteri'den almýþ olduðu talimat ve emirler dairesinde Müþteri için türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk iþlemlerini ifa edecektir. Müþteri hesabýna Yurtdýþý Piyasalarda Yurtdýþý Ýþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatý uyarýnca Müþteri tarafýndan yatýrýlmasý gereken teminatlar, Yurtdýþý Muhabir tarafýndan ancak Müþteri için gerçekleþtirilecek iþlemler için ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatý hükümlerine uygun olarak kullanýlacaktýr

15 Müþteri emirlerinin Yurtdýþý Muhabir' e iletimine iliþkin Sanko Menkul ile Yurtdýþý Muhabir arasýnda gerçekleþtirilecek tüm sözlü görüþmeler ve belgeler, ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatý uyarýnca Yurtdýþý Muhabir tarafýndan Müþteri güvenliði sebebiyle kaydedilecek olup; uyuþmazlýk halinde delil olarak kullanýlacaktýr. Müþteri'nin yatýrým tercihlerini etkileyebilecek yurtdýþý piyasalara iliþkin kamunun kullanýmýna sunulmamýþ, özel derlenmiþ nesnel "Piyasa Verileri", Yurtdýþý Muhabir tarafýndan Sanko Menkul aracýlýðýyla Müþteri ile paylaþýlacaktýr. Ancak bu bilgilerin, herhangi bir þekilde bir yatýrýma yönlendirme amacýyla verilmediði ve bu bilgilerin herhangi bir getiri veya kaybýn önlenmesi garantisi vermediði bilinmelidir. Yurtdýþý Muhabir ve/veya Sanko Menkul, Yurtdýþý Piyasalarda Müþteri için iþbu Sözleþme kapsamýnda gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerden doðabilecek, yoksun kalýnan kâr da dahil olmak üzere Müþteri'nin hiçbir dolaylý, zincirleme ve menfi zararýndan sorumlu olmayacaktýr. Yurtdýþý Muhabir ve/veya Sanko Menkul, Müþteri emirlerinin ilgili borsa ve piyasalarýn planlanmamýþ kapanýþlarý, iletim, ticaret veya iletiþim sistemlerinde meydana gelen arýzalar sebebiyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak üzere Yurtdýþý Muhabir'e ve/veya Sanko Menkul'e atfedilemeyen her türlü teknik aksaklýk nedeniyle Müþteri'nin uðrayacaðý zarar, ziyan ve kayýplardan sorumlu olmayacaktýr. Müþteri'nin, Yurtdýþý Piyasalarda hesabýna gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerin Yurtdýþý Muhabir tarafýndan gereði gibi ifa edilebilmesi için Müþteri'nin; yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanýnda ve gereði gibi yerine getirmemiþ olmasý, finansal durumunda esaslý bir olumsuz deðiþim olmasý, tasfiyeye girmesi, yeniden yapýlandýrýlmasý, iflasý, aczi ve benzeri sebeplerle hakkýnda hukuki prosedür baþlatýlmýþ olmasý, borçlarýný sürekli olarak ödeyemez hale gelmesi sebebiyle alacaklarýný üçüncü kiþilere temlik etmesi hallerinde Müþteri temerrüdü doðacak olup Yurtdýþý Muhabir, ilgili sermaye piyasasý mevzuatý uyarýnca gerekli tüm gerekli tedbirleri almak durumundadýr. Müþteri, Yurtdýþý Ýþlemler nedeniyle girmiþ olduðu sözleþmesel hak ve yükümlülükleri Yurtdýþý Muhabir'in önceden alýnmýþ yazýlý izni olmaksýzýn devredemez, temlik edemez. Yurtdýþý Muhabir, Müþteri'ye karþý yurtdýþý piyasalarda gerçekleþtirilecek alým satým iþlemlerine iliþkin hak ve yükümlülüklerini, ancak ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatýna uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyeti haiz bir sermaye piyasasý kuruluþuna devredebilir. Yurtdýþý Piyasalarda Müþteri için yürütülen Yurtdýþý Ýþlemlere yönelik sözleþmesel iliþki sona erdirilse dahi, taraflarýn söz konusu fesih anýndan önce doðmuþ hak, borç ve yükümlülüklerine halel gelmez. Yurtdýþý Piyasalarda hesabýna gerçekleþtirilecek Yurtdýþý iþlemlerden doðan uyuþmazlýklarýn çözümü için Müþteri, uyuþmazlýðý doðuran vakýanýn gerçekleþmesinden itibaren 1 (bir) yýl içerisinde sonradan hak sahibi olan üçüncü kiþilerin ise her halukarda 2 (iki) yýl içerisinde ilgili adli mercie baþvurmasý gerekmektedir. Ýlgili süreler hak düþürücü sürelerdir. Müþteri, Yurtdýþý Piyasalarda hesabýna gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerden doðan uyuþmazlýklarýn çözümünde jüri usulünden imtina edildiðini beyan ve teyit eder. Müþteri, Yurtdýþý Piyasalarda hesabýna gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerden doðan uyuþmazlýklarýn çözümünde; (i) Uyuþmazlýðýn doðduðu türev iþlemin gerçekleþtirildiði piyasanýn kurumsal tahkimine veya (ii) Ýngiltere Sermaye Piyasalarý Düzenleyicisi ve Regülatöre olan Financial Services Authority-FSA tahkimine baþvurma hakkýna sahiptir. CFD PÝYASALAR RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU CFD PÝYASALARI ÇEÞÝTLÝ ORANLARDA RÝSKE TABÝDÝR. PÝYASALARDA OLUÞACAK FÝYAT HARKETLERÝ SONUCUNDA ARACI KURULUÞA YATIRDIÐINIZ TEMÝNATIN TÜMÜNÜ KAYBEDEBÝLECEÐÝNÝZ GÝBÝ, KAYIPLARINIZIN TOPLAMI TEMÝNATINIZI DAHÝ AÞABÝLÝR. TÜM PARANIZI KAYBEDEBÝLECEÐÝNÝZ GÝBÝ HESABINIZ EKSÝ BAKÝYEYE DE GEÇEBÝLÝR. CFD PÝYASALARI TEZGAHÜSTÜ PÝYASALARDIR (OVER THE COUNTER), BU YÜZDEN ORGANÝZE BÝR PÝYASADA ÝÞLEM YAPILMAMAKTA OLUP LÝKÝDÝTE SAÐLAYAN KURUMUN RÝSKÝ DE ALINMIÞ BULUNMAKTADIR. Bu metin tamamen yurtdýþý piyasalarda mevcut mevzuat ve sözleþme yapýlarýnýn genel esaslarý göz önüne alýnarak ve sadece Müþteri'nin bilgilendirilmesi amacý ile hazýrlanmýþtýr; herhangi bir taahhüt, beyan, garanti, söz, niyet içermemektedir. Sanko Menkul, yurtdýþý türev iþlemlere yönelik kamusal, özel kuruluþlarýn, düzenleme, denetleme ve yargýlama yetkileri ve bu yetkiler kullanýlarak yürütülecek iþ, iþlem ve eylemleri kesinlikle tekeffül etmemektedir ve bunlarýn iþ, iþlem ve eylemlerinden kesinlikle sorumlu deðildir

16 FAKS TAAHHÜTNAMESÝ Sanko Menkul deðerler A.Þ. nezdinde bulunan þahsýma/þirketimize ait hesaplara iliþkin olarak faks cihazý aracýlýðý ile göndereceðim talimatlarýmýn uygulanmasýnda aþaðýda belirttiðim tercihimin dikkate alýnmasýný rica ederim. Belirttiðim tercihime uygun olarak vereceðim(iz) her türlü havale iþlemi, hesaplar arasý virman, hesaptan nakit ödeme v.b. iþlemlere iliþkin talimatlar nedeniyle oluþabilecek zararlardan tamamen sorumlu olduðumu(zu), Belirttiðim tercihime uygun olarak gelmekle beraber talimat üzerindeki imzanýn þahsýma/þirketimize ait olup olmadýðý konusunda tereddüt oluþmasý durumunda Sanko Menkul Deðerler A.Þ. iþlemi gerçekleþtirmezse hiçbir hak talebinde bulunmayacaðýmý(zý) ve talimatlarýn yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararýn þahsýma/þirketimize ait olacaðýný, Talimattaki ifadelerin anlaþýlmaz, eksik, silik v.b. olmasý durumunda Sanko Menkul Deðerler A.Þ. gerçekleþtirmezse hiçbir hak talebinde bulunmayacaðýmý(zý) ve talimatlarýn yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararýn þahsýma/þirketimize ait olacaðýný, Söz konusu faks talimatlarýnýn imzalý, orijinal nüshasýný teyide dahil olmak üzere ayný gün içinde Sanko Menkul deðerler A.Þ.'ye elden veya taahhütlü göndereceðimi/göndereceðimizi, Kabul ve taahhüt ederim/ederiz. TERCÝHÝM;(Not:Tercih edilen seçenek "Evet", diðerleri "Hayýr" yazýsý ile belirlenmeli ve her üç seçenek ile ilgili kutu mutlaka doldurulmalýdýr.) 1 Numara ayýrýmý yapýlmaksýzýn herhangi bir fax numarasýndan gönderdiðim talimatlarý kabul ediniz. 2 Yalnýzca... numarasýndan gönderdiðim talimatlarý kabul ediniz. 3 Fax kullanýlarak gönderilen talimatlarý kesinlikle kabul etmeyiniz. Müþteri Adý, Soyadý / Ünvaný Tarih: Adres: Ýmza:

17 Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 43/ GÜNEÞLÝ-ÝSTANBUL Tel.: (0212) Faks: (0212) Mersis No:

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. QUANT B TÝPÝ DEÐݪKEN FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 Finansbank A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak ve bu içtüzük

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

SON KULLANICI TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ DOLDURURKEN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı