YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

2 SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN TARAFLARI ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ Ýþbu Yurtdýþý Piyasalarda Türev Araçlarýn Alým Satýmýna Aracýlýk Sözleþmesi nin (Aþaðýdaki maddelerde kýsaca Sözleþme olarak anýlacaktýr.) taraflarý merkezi Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 57/8 adresinde olan Sanko Menkul Deðerler A.Þ. (Aþaðýdaki maddelerde merkez ve merkez dýþý örgütlerini de kapsayacak þekilde kýsaca Sanko Menkul olarak anýlacaktýr) ile tüm kimlik bilgileri aþaðýda yazýlý dýr. (Aþaðýdaki maddelere de kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere kýsaca Müþteri olarak anýlacaktýr. Müþteri Kimlik Bilgileri Adý Soyadý / Ünvaný: T.C. Kimlik No: Hesap No: Ýkametgah Adresi/Merkezi: Tebligat Adresi: Telefon Numarasý: Faks Numarasý: E-posta Adresi: Vergi Dairesi/Vergi Kimlik No: Sicil No.: - 1 -

3 Kimlik Bilgilerinin Tespiti Sanko Menkul, 5549 sayýlý Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarýnca hesap açmadan önce müþterinin kimlik bilgilerini tespit eder. Sanko Menkul hesap açmadan önce, kendi adýna ve fakat baþkasý hesabýna hareket edilip edilmediðine iliþkin Müþteri nin yazýlý beyanlarýný alarak, kimlik bilgilerini tespit eder. Müþteri nin müþterek hesap açmak istemesi durumunda müþterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrý ayrý yapýlýr. Müþteri, 5549 sayýlý Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarýnca; kimlik bilgilerinin ve hesaplarý ile ilgili diðer bilgi ve belgelerin Sanko Menkul tarafýndan yetkili kiþi ve kurumlara verilebileceðini kabul ve beyan eder. Sanko Menkul ün yöneticileri ile merkez dýþý örgütlerindekiler de dahil olmak üzere tüm çalýþanlarý, Müþteri den menkul kýymet ve sermaye piyasasý araçlarý ile ilgili alým satým emri verme, ordino ve diðer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kýymet yatýrma ve çekme, virman iþlemleri yapma gibi geniþ yetkiler içeren vekaletname ve/veya herhangi baþkaca bir vekaletname alarak Müþteri adýna iþlem yapamaz. Sanko Menkul, iþbu Sözleþme çerçevesinde kendi adýna ve Müþteri hesabýna yurtdýþý türev þirketi veya Yurtdýþý Muhabir ile iþlem yapabilir ve Müþteri den bu amaçla vekaletname alýnýr. Müþterek hesap olmasý durumunda tüm hesap sahiplerinden ayný nitelikte vekaletname alýnacaktýr. Bu halde, Borçlar Kanunu nun komisyon sözleþmesine dair hükümleri uygulanacaktýr. Sanko Menkul, yurtdýþý piyasalarda türev iþlemlere aracýlýk yetkisi kapsamýnda sermaye piyasasý mevzuatý ile sýnýrlandýrýlmamýþ veya yasaklanmamýþ ve aþaðýda Madde 3 de tanýmlanan Yurtdýþý Muhabir tarafýndan yerine getirilecek hususlar haricinde diðer tüm aracýlýk hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili Müþteri yi bilgilendireceðini kabul ve beyan eder. Madde 2. MÜÞTERÝYÝ TANITICI FORMLAR Kurul un tarih ve Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Seri:V No.46 sayýlý Aracýlýk Faaliyetleri ve Aracý Kuruluþlara Ýliþkin Esaslar tebliðinin 12. Maddesi hükmü uyarýnca; Müþteri adres ve kimlik bilgilerinin yaný sýra risk ve getiri tercihleri, yatýrým araçlarý ve mali durumu hakkýnda yeterli bilgiye sahip olunmasý ve Müþteri nin risk tercihlerinin ölçülmesi amaçlarýyla oluþturulan iþbu Sözleþme ekindeki, standart Müþteri Tanýma Formu nu (Ek-01) dolduracaktýr. Müþteri, formda yer alan bilgilerin doðru ve eksiksiz olduðunu kabul ve beyan eder. Müþteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde deðiþiklik olduðu takdirde bunlarý yazýlý olarak Sanko Menkul e ileterek güncellemek zorundadýr. Aksi halde, Sanko Menkul, Yurtdýþý Muhabir e emirleri ilettiði alým satým iþlemlerinde söz konusu form içeriðindeki mevcut bilgileri esas alacaðýný kabul eder. Müþteri nin bilgi vermekten imtina etmesi halinde sorumluluk kendisine ait olacak ve bilgi vermek istemediðine dair Sanko Menkul e yazýlý beyanda bulunmak zorundadýr. Müþteri yukarýda bulunan hususlarý okuyup anladýðýný, özgür iradesi ile bu Sözleþme yi imzaladýðýný beyan ve kabul eder. Yurtdýþý Muhabir in kendi mevzuatý dahilinde ek bilgi talep edilmesinde gerek ve fayda olan durumda bu talepler Müþteri ye ayrýca iletilecektir. Madde 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR Ýþbu Sözleþme de diðer maddelerde yer alan tanýmlar yanýnda aþaðýda yer alan ifadeler, bu maddede karþýlarýnda yer alan anlamlara gelecektir. Yurtdýþý Ýþlemler: Yurtdýþý piyasalarda gerçekleþtirilecek olan yabancý borçlanma araçlarý ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasasý araçlarýna, mala, kýymetli madenlere ve dövize dayalý vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmeleri dahil her türlü türev araçlarýnýn alým satým iþlemlerini Borsa Kurul : Yurtdýþý Vadeli iþlem ve opsiyon borsalarý, : Sermaye Piyasasý Kurulu nu, Vadeli Ýþlem Sözleþmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüðü veren sözleþmeyi, - 2 -

4 Opsiyon Sözleþmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakký veren, satan tarafý ise yükümlü kýlan sözleþmeyi, Dayanak Varlýk:Vadeli iþlem veya opsiyon sözleþmesinde alma veya satma hakký ve/veya yükümlülüðüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasasý aracý, mal, kýymetli maden veya dövizi, Uzun Opsiyon:Vadeli iþlem sözleþmelerinde, sözleþmenin vadesi geldiðinde, sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hak ve yükümlülüðünü, Opsiyon sözleþmelerinde, Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma yada nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Kýsa Pozisyon: Vadeli iþlem sözleþmelerinde, sözleþmenin vadesi geldiðinde, sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hak ve yükümlülüðünü, Opsiyon sözleþmelerinde, Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hakkýný, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleþmesini alan tarafýn, sözleþmede yer alan haklar karþýlýðýnda opsiyon sözleþmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduðu primi, Emir: Alým veya Satým Emrini, Alým Emri: Müþteri nin Sanko Menkul e Türev Araçlarý nýn, satýn alýnmasý için yazýlý veya Sanko Menkul tarafýndan kabul edilmesi kaydýyla, sözlü ya da telefon, teleks, tele fax, veya diðer iletiþim araçlarý kullanarak yaptýðý bildirimi, Satým Emri: Müþteri nin Sanko Menkul e Türev Araçlarý nýn, satýn alýnmasý için yazýlý veya Sanko Menkul tarafýndan kabul edilmesi kaydýyla, sözlü ya da telefon, teleks, tele fax, veya diðer iletiþim araçlarý kullanarak yaptýðý bildirimi, Ters Ýþlem: Vadeli iþlem sözleþmelerinde ters iþlem, ayný özelliklere sahip sözleþme bazýnda olmak kaydýyla, söz konusu sözleþmenin iþlem gördüðü piyasadaki son iþlem gününe kadar uzun pozisyon karþýsýnda kýsa pozisyon, kýsa pozisyon karþýsýnda ise uzun pozisyon alýnarak, pozisyonun tasfiyesini Opsiyon Sözleþmelerinde ters iþlem, ayný özelliklere sahip sözleþme bazýnda olmak kaydýyla, söz konusu sözleþmenin iþlem gördüðü piyasadaki son iþlem gününe kadar; Alým (satým) opsiyonunda uzun pozisyon alýndýysa, alým (satým) opsiyonunda kýsa pozisyon alýnarak, Alým (satým) opsiyonunda kýsa pozisyon alýndýysa, alým (satým) opsiyonunda uzun pozisyon alýnarak, pozisyon tasfiyesini, Açýk Pozisyon: Ters iþlem ya da nakit veya ayni uzlaþma ile kapatýlmamýþ pozisyonlarý, Kullaným Fiyatý: Opsiyon sözleþmelerin de sözleþmeye konu olan varlýðýn alým veya satým hakkýnýn vade süresince veya vade sonunda kullanýlabileceði fiyatý, Günlük Uzlaþma Fiyatý: Borsa ve sermaye piyasasý mevzuatý ve Türev Araçlarýnda hesaplama þekli ve yönetimi belirtilen gün sonlarýnda hesaplarýn güncelleþtirilmesinde kullanýlmak üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, Son Uzlaþma Fiyatý: Borsa ve sermaye piyasasý mevzuatý ve Türev Araçlarýnda hesaplama þekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonlarýn kapatýlmasýnda kullanýlmak üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, Uzlaþma Fiyatý: Hesaplarýn güncelleþtirilmesinde ve vade sonunda pozisyonlarýn kapatýlmasýnda kullanýlmak üzere belirlenen fiyatý, Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli iþlem veya opsiyon sözleþmesinde tek bir Müþterinin tüm kurumlar nezdinde ki hesaplarýnda tek yönlü sahip olacaðý azami sözleþme sayýsýný veya oranýný, Teselsüllü Müþterek Hesap : Birden fazla Müþteri den her birinin tek baþýna hesaptaki para ve menkul kýymetlerin tamamý üzerinde tasarruf edebildiði, hesabý kapatabildiði ve bakiyeyi almaya hakký olduðu müþterek - 3 -

5 Ýþlem Teminatlarý: Baþlangýç ve sürdürme teminatý olarak temin edilen tutarlarý, Baþlangýç Teminatý: Pozisyon açýlýrken borsa kurallarý ile belirlenen þekil ve þartlarda yatýrýlmasý zorunlu olan tutarý, Sürdürme Teminatý: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karþýsýnda güncelleþtirilen teminat tutarlarýnýn korumasý gereken alt sýnýrý, Takas Merkezi:Borsa tarafýndan Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli iþlem sözleþmelerinin takasýný yapmakla görevlendirilmiþ kurumu, Borsa Payý:Üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen alým satým iþlemleri üzerinden hesaplanan Borsa tarafýndan üyelerden tahsil edilen ücreti, Kurtaj Ücreti: Gerçekleþtirilen her türev araçlarýn alým satým emri nedeniyle; Müþteri'nin Sanko Menkul'e ödemekle yükümlü olduðu oransal veya sabit ücreti, Komisyon : Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmý ve saklanmasý, Müþteri nam ve hesabýna sermaye piyasasý araçlarýnýn anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarýnýn ve hisse senetlerinden oy haklarýnýn kullanýlmasý; Müþteri ye ait nakdin deðerlendirilmesi hizmetleri ve Sanko Menkul tarafýndan Müþteri adýna ve/veya hesabýna yapýlacak diðer her türlü menkul kýymet iþlemleri ve türev araç iþlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluþu, diðer yetkili kuruluþlar ile Sanko Menkul tarafýndan tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri (Ýþbu sözleþme imzalanmasýndan sonra yürürlüðe girebilecek mevzuat gereðince oran ve tutarlarýn deðiþmesi durumunda Sanko Menkul ün bu deðiþikliði bedel ve ücretlere yansýtma hakký saklýdýr.) ifade eder. Madde 4. SÖZLEÞMENÝN KONUSU ve KAPSAMI Ýþbu Sözleþme, Müþterinin talebi üzerine, türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk sýfatýyla, Sanko Menkul'ün Müþteri'nin yurtdýþý piyasalarda Yurtdýþý Ýþlemlerine iliþkin, her bir iþlem için ayrý sözleþme imzalanmasýna gerek olmaksýzýn uyulmasý zorunlu genel nitelikteki þartlar ile taraflarý baðlayýcý hak ve yükümlülüklere iliþkin hükümleri içermektedir. Sanko Menkul, emredici sermaye piyasasý mevzuatý ve SPK Seri: 5 No: 46 Tebliði gereðince; iþbu Sözleþme kapsamýnda, dayandýðý varlýk veya gösterge dikkate alýndýðýnda yurt içi piyasalarda iþlem görmeyen türev araçlar ile sýnýrlý olmak üzere yurtdýþý piyasalarda iþlem gören türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk hizmeti vermektedir. Madde 5. SANKO MENKUL'ÜN HUKUKÝ DURUMU ve TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERÝ Sanko Menkul'ün iþbu Sözleþme çerçevesinde temel yükümlülüðü; Yurtdýþý Ýþlemlere iliþkin olarak Yurtdýþý Muhabir'e verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin Sanko Menkul tarafýndan Müþteri hesabýna Yurtdýþý Muhabir'e iletilmesi ve bu Yurtdýþý Muhabir ile Müþteri arasýnda yürütülmesi gereken aracýlýk hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Sanko Menkul'ün Yurtdýþý Muhabiri deðiþtirme hakký saklýdýr. Sanko Menkul, yurtdýþý türev piyasalarýn genel kapsamýnda olan riskler ve yurtdýþý türev piyasalar aracýlýk sözleþmelerindeki esaslý hak ve yükümlülükler ile bilgi sahibi kýlabilmek amacýyla Müþteri'ye iþbu Sözleþme'nin Ek-2'indeki Yurtdýþý Türev Piyasalarla ilgili Risk ve Bilgilendirme Yazýsý'ný sunmuþtur. Ayrýca, Sanko Menkul, Müþteri'nin Yurtdýþý Muhabir aracýlýðýyla yapmýþ olduðu iþlemleri içeren hesap özetleri ve diðer belgeleri Müþteri'ye temin eder. Sanko Menkul, Müþteri hesabýnýn Yurtdýþý Muhabir nezdinde global hesapta tutulmasý için gerekli iþ ve iþlemleri yapmaya yetkilidir. Müþteri için yapýlan iþlemlerin tümünün ekstre ve iþlem özetleri mevzuat dahilinde Müþteri'ye aylýk bazda liste halinde sunulur. Bu çerçeve dahilinde ve Sözleþmede belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doðan hak ve yükümlülükler saklý kalmak üzere, Sanko Menkul hiçbir þekil ve surette Yurtdýþý Muhabir'in ortaðý, acentesi, vekili ve her ne suret ve þeklide olursa olsun çalýþaný olarak hareket etmemektedir ve bundan ötürü de Yurtdýþý Muhabir adýna her ne nitelik veya þekilde olursa olsun herhangi bir sözleþmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaþmayý akdetmek, tadil etmek, deðiþtirmek veya sona erdirmek yahut Yurtdýþý Muhabir tarafýndan akdedilmiþ bir sözleþme yahut anlaþmaya iliþkin olarak Müþteri dahil üçüncü kiþiler tarafýndan gönderilmiþ her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakký koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanlarý Yurtdýþý Muhabir adýna yahut hesabýna yapmak veya bunlarý kabule iliþkin bir yetkisi bulunmamaktadýr. Müþteri ile Yurtdýþý Muhabir arasýnda gerçekleþecek tüm iþlemler bakýmýndan Sanko Menkul ün edimleri aracýlýk faaliyeti ile sýnýrlýdýr. Münhasýran aracýlýk kapsamýndaki hizmetlerin etkin bir þekilde yerine getirilmesini teminen Müþteri, Sanko Menkul'e gerekli talimat ve yetkileri verebilir. Müþteri, Türk Ticaret Kanunu Madde 117 ve 119'un iþbu Sözleþme kapsamýnda uygulanamayacaðýný kabul ve beyan eder

6 Madde 6. MÜÞTERÝ'NÝN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERÝ ve TAAHHÜTLERÝ Müþteri, 1) Yurtdýþý Muhabir ve yurtdýþý türev iþlemlere uygulanan mevzuat hükümleri doðrultusunda hareket etmeyi ve bu anlaþma hükümlerine kayýtsýz þartsýz uymayý, 2) Sanko Menkul tarafýndan kendisine iþbu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetleri sadece Sözleþmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceðini, 3) Sanko Menkul ün hiçbir þekil ve surette Yurtdýþý Muhabir ile organik, ortaklýksal veya benzeri bir iliþki içerisinde olmadýðýný bildiðini ve dolayýsýyla bu hususlara aykýrý olarak ileri sürebileceði tüm def'i, çekince ve itirazlardan feragat ettiðini, 4) Ýþbu Sözleþme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceðini, 5) Gerek Yurtdýþý Muhabir ile olan iliþki gerek iþbu Sözleþmeden doðan borçlarýný ifa ederken anýlan Sözleþme ve anlaþma hükümleri yanýnda bu husustaki mer'i mevzuata eksiksiz uymayý 6) Farklý para birimlerinden yapýlacak iþlemler nedeniyle oluþabilecek kur farklarý sonucu hesap bakiyesinin eksiye düþmesi halinde her türlü faiz ve masrafýn kendisine ait olacaðýný, 7) Yurtdýþý Ýþlemler için ilgili mevzuata uygun teminatý eksiksiz ve zamanýnda yatýrmayý ve ödemeyi, emrini verdiði türev iþlemlerin gerçekleþmesini zorlaþtýracak veya engelleyecek iþ, iþlem ve eylemlerden kaçýnmayý, teminatýn eksik olmasý veya teminat verilmemesi halinde, tüm iþlemlerin askýya alýnacaðýný, pozisyonunun kapatýlacaðýný ve/veya iþbu Sözleþme'nin Sanko Menkul tarafýndan Sanko Menkul ve Yurtdýþý Muhabirin diðer tüm yasal haklarý saklý kalmak kaydýyla feshedilebileceðini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Müþteri, iþbu Sözleþmenin devamý süresince Sanko Menkul haricinde doðrudan ve/veya dolaylý olarak Yurtdýþý Muhabir'den hesabýna iþlem yapmayacaðýný Yurtdýþý Muhabir'e vereceði tüm emirleri mutlaka Sanko Menkul aracýlýðýyla ve dikkatli, doðru ve eksiksiz bir þekilde iletmeyi kabul ve beyan eder. Madde 7. EMÝRLERE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER Emirlerde Bulunmasý Gereken Hususlar Müþteri Sanko Menkul'e yapacaðý bildirimleri ve vereceði emirleri açýk ve tereddüte yer vermeyecek þekilde yapmakla yükümlüdür. Sanko Menkul, Müþteri'nin telefonla, faksla, internetle veya diðer iletiþim sistemleri ile yapacaðý emir, talimat, istek ve taleplerinden; açýk ve doðru olmayan ya da tereddüde yer veren unsurlarýný, ayrýca yetkili imzalarý taþýyan bir yazý ile teyit edilmiþ olmadýkça, nedenini açýklama zorunluluðu olmamak üzere, Müþteri'ye hemen bildirmek suretiyle kýsmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Sanko Menkul, Müþteri'den Borsa'da gerçekleþtirmek üzere herhangi bir emir aldýðýnda, bir "emir formu" düzenler. Emirlerin yazýlý olarak alýnmasý halinde emir formunda Müþteri'nin yetkililerinin imzasý bulunur. Müþteri'den telefon veya benzeri iletiþim araçlarýyla veya sözlü olarak alýnan emirler, alýndýklarý anda Müþteri imzasý aranmaksýzýn yazýlý hale getirilir. Emir formunda, emrin alýndýðý tarih ile saat ve dakika olarak zamaný gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar marifeti ile basýlacaktýr. Müþterinin verdiði emirlerde, aþaðadaki bilgilerin bulunmasý þarttýr : 1. Sýra numarasý, 2. Kýsa ya da uzun pozisyon olduðu, 3. Sözleþmenin tipi (vadeli iþlem sözleþmesi veya opsiyon sözleþmesi olduðu), 4. Opsiyon sözleþmesi ise alým ya da satým opsiyonu olduðu, 5. Ters iþlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiði, 6. Sözleþme adedi, 7. Sözleþmenin tanýmý, 8. Fiyat ve emir türü, 9. Emrin geçerlilik süresi, 10. Emrin verildiði seans, - 5 -

7 11. Hesap tipi 12. Müþteri hesap numarasý, 13. Tarih ve zaman, 14. Müþteri ad soyadý ya da unvaný ile imzasý, 15. Emri alan þirket görevlisinin adý,soyadý ve imzasý, 16. Ýþlem yapýlacak borsa, Pazar ve takas kurumu, 17. Ýþlem yapýlacak para birimi Emir formu, müteselsil sýra numarasý ile yukarýdaki bilgileri taþýmasý þartý ile serbestçe düzenlenir. Fiyat iliþkilerinden kâr etmek amacýyla, eþ zamanlý olarak, bir hesap adýna ayný veya benzer dayanak varlýk üzerinde düzenlenmiþ bir sözleþmenin bir vadesinde uzun pozisyon, bir vadesinde kýsa pozisyon alýnmýþ olmasý ya da ayný opsiyon sözleþmesinin farklý vade ve kullaným fiyatý seviyesinden alým ve satýmýnýn yapýlmasý fark iþlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacýyla, birbirleriyle iliþkili farklý sözleþmelerin eþ zamanlý olarak alýnmasý ve/veya satýlmasý strateji iþlemidir. Borsa'nýn fark veya strateji veyahut diðer özel formatlý emirlerin iþlem sistemine girilmesine imkan saðlamasý durumunda; Müþteri Sanko Menkul'e ileteceði emirlerde bu özellikleri ayrýca belirtmek zorundadýr. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Þekilleri Emirlerde alým veya satým fiyatlarý, "piyasa fiyatlý", "limitli", "uzlaþma fiyatlý" ya da "þartlý emir" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirlerde açýklýk yoksa Sanko Menkul emri kabul etmeyebilir veya emrin hatalý gerçekleþmesinden dolayý Sanko Menkul sorumlu tutulamaz. Emirlerde, alým ve satým fiyatlarý aþaðýdaki þekillerde belirlenebilir: (a) Piyasa Fiyatlý Emir:Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan baþlayarak alým veya satým yapýlmasýný öngören emirdir. (b) Limitli Emir: Alým veya satýmýn Müþteri tarafýndan belirlenmiþ sabit bir fiyattan gerçekleþtirilmesini öngören emirdir. Limitli alým emrinde, piyasa fiyatýndan veya piyasa fiyatýnýn altýndaki fiyattan; limitli satým emrinde ise piyasa fiyatýndan veya piyasa fiyatýnýn üzerindeki fiyattan iþlem yapýlabilir. (c) Uzlaþma Fiyatlý Emir: Ýlgili günde oluþan uzlaþma fiyatý üzerinden gerçekleþtirilmek üzere verilen emirdir. (d) Þartlý Emir(Stop): Fiyatlarýn belirli bir seviyeyi geçmesi durumunda sözleþmenin alým veya satýmýnýn gerçekleþmesi için verilen emir türüdür. Fiyatlarýn belirlenen düzeye ulaþmasý halinde piyasa fiyatlý emir haline gelen emir türüdür. Emirlerde yukarýdaki sayýlanlarýn dýþýnda da fiyat belirleme yöntemleri kullanýlabilir. Müþteri Emirlerinin Ýletilmesi Müþteri, Sanko Menkul ile akdetmiþ bulunduðu anlaþma ile Yurtdýþý Muhabir nezdindeki Sanko Menkul hesabý üzerinden müþteri hesabýna alým ve/veya satým yapýlacak türev araçlar için "Yurtdýþý Muhabir"e iletilmek üzere Sanko Menkul'e yazýlý olarak talimat verebileceði gibi, telefon, faks, internet ve diðer iletiþim araçlarý ile verebileceði sair her türlü talimatlar da yazýlý olarak kabul edilerek Sanko Menkul tarafýndan iþlem yapýlabilecektir. Internet üzerinden emir verilebilmesi için Müþteri ile Sanko Menkul arasýnda ayrýca "Ýnternet Þubesi Kullaným Sözleþmesi" akdedilecektir. Verilen talimatlarýn içeriðinde deðiþiklik olmasý halinde keyfiyet bu madde ve aþaðýdaki 9. madde hükmü çerçevesindeki kurallara uyulmak koþuluyla Müþteri tarafýndan Sanko Menkul'e derhal yazýlý olarak bildirilecektir. Müþteri, "Yurtdýþý Muhabir"'e iletilmek üzere vermiþ olduðu sözlü telefon talimatlarýnda meydana gelebilecek olasý ihtilafta telefon ses kayýtlarý kesin delil sayýlacaktýr. Müþteri'nin telefonla talimat vermesi halinde Sanko Menkul tarafýndan bu talimatýn faksla teyit edilmesi veya müþterinin bizzat gelerek ordinoyu imzalamasý talep edilebilecektir. Müþteri'nin faksla yapacaðý alým/satým talimatlarýný mutlaka imzalý göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, talimat iþleme konulmayacaktýr. Sanko Menkul'ün talebi üzerine,müþteriden gün sonu toplu teyit de alýnabilir. Müþteri, bu Sözleþme þartlarýna göre, Sanko Menkul'ü kendi hesabýna yapacaðý tüm Yurtdýþý Ýþlemlerinde yetkilendirmiþtir. Müþteri, teminat hesabýnda yeterli nakdi, teminatý ve menkul kýymeti olmasý durumunda kendisi tarafýndan verilmiþ emirlerin yerine getirilebileceðini bilir ve bu husustaki tüm türev iþlem yatýrým riskinin kendisine ait olduðunu kabul eder. Dolayýsýyla, Müþteri tarafýndan verilen emirlerin ve yapýlacak iþlemlerin, Sanko Menkul ün verdiði aracýlýk hizmet kapsamýndaki iþlemler haricinde ve Sanko Menkul'e atfedilecek bir kusur haricinde Yurtdýþý Muhabir tarafýndan herhangi bir þekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlýþ yerine getirilmesi nedeniyle Sanko Menkul ün herhangi bir sorumluluðu olmayacaktýr

8 Sanko Menkul, aracýlýk hizmetinin ve Müþteri'nin Yurtdýþý Muhabir nezdinde yürütülen iþlemlerinin sorunsuz akýþýný teminen emirlerin, iþlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hýzlý dönüþ yapýlabilmesini teminen Müþteri ile Yurtdýþý Muhabir arasýnda hýzlý ve etkin bir iletiþim kurulmasýný teminen Yurtdýþý Muhabir'in uyguladýðý sistemle uyumlu tüm hazýrlýk ve tedbiri alýr, (geliþmelerin Müþteri'ye bildirilmesi ve emrinin alýnmasý, iletilmesi, bilgi verilmesi) ve iþlemlere aracýlýðýn etkin yürütülmesi için gereken diðer hususlarý yerine getirir. Yurtdýþý Ýþlemler için ilgili piyasalarýn öngördüðü teminatlandýrma esaslarý ile ilgili detaylar, Sanko Menkul resmi internet sayfasýnda Müþteri'nin bilgisine sunulmuþtur. Ýlgili piyasa tarafýndan bu bilgilerde deðiþiklik yapýlmasý halinde Sanko Menkul, öðrendiði tarihten itibaren Söz konusu deðiþikliði internet sayfasýnda da yapmak için gerekli özeni gösterecektir. Sanko Menkul ün, ilgili piyasanýn talep ettiði teminat miktarýndan fazla teminat talep etme hakký saklýdýr. Müþteri, tarafýndan verilen emirlere baðlý olarak, yurtdýþý türev piyasasýndaki emirlere dair Yurtdýþý Muhabir tarafýndan yerine getirilecek iþ, iþlemlerin kýsmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle bu emirleri iletmek veya Yurtdýþý Muhabir e talimat vermek ile yükümlü olan Sanko Menkul ü sorumlu tutamaz. Ayrýca, Müþteri, Yurtdýþý Ýþlemlerin Sanko Menkul ün elinde veya yükümlülüðünde olmayan teknik veya sair her türlü sebepten ötürü yerine getirilmemiþ olmasýndan dolayý Sanko Menkul ün veya Yurtdýþý Muhabir inin herhangi bir sorumluluk taþýmadýðýný ve bu hususlarda Sanko Menkul ün bir araþtýrma yapmak yükümlülüðünün de olmadýðýný kabul eder. Ýþ bu sözleþmenin ekinde yer alan Yurtdýþý Muhabir ve aracý kuruluþun tabi olduðu esaslar ve bu esaslar dairesinde yatýrýmcýnýn haklarý ve korunmasý ile ilgili özet bilgi (Yurtdýþý Türev Araçlarla Ýlgili) tamamen Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri V No 46 Tebliði, Madde 52 de belirtilen amaca yöneliktir. Þu kadar ki, Sanko Menkul, Müþterinin tutabileceði açýk pozisyonlara sýnýrlama getirme yetkisine sahiptir. Madde 8. EMÝRLERÝN GEÇERLÝLÝK SÜRESÝ Uluslararasý piyasalara iliþkin iþlem saatlerini gösterir liste ve detaylar, Sanko Menkul resmi internet sayfasýnda Müþteri'nin bilgisine sunulmuþtur. Ýlgili piyasa tarafýndan bu bilgilerde deðiþiklik yapýlmasý halinde Sanko Menkul, öðrendiði tarihten itibaren Söz konusu deðiþikliði internet sayfasýnda da yapmak için gerekli özeni gösterecektir. Herhangi bir nedenle geçerlilik süresi içinde gerçekleþmeyen emir ve talimatlar geçersiz olacak ve bu emir ve talimatlar dolayýsýyla Müþteri hiçbir þekil ve surette Sanko Menkul'den tazminat, kar kaybý veya benzeri talepte bulunamaz. Müþteri, Emir ve talimatlarýn iþbu Sözleþme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrýca emir veya talimat vermekle yükümlüdür. Telefonla veya sözlü verilen talimatýn Müþteri'nin yanlýþ veya eksik açýklamalarýndan dolayý yanlýþ anlaþýlmasýndan ve iþlemlerin buna göre gerçekleþmiþ olmasýndan Sanko Menkul hiçbir þekilde sorumlu olmayacaktýr. Madde 9. EMÝR ve TALÝMATLARDA YÖNLENDÝRME OLMAMASI Ýþbu Sözleþme çerçevesinde, Müþteri tarafýndan Yurtdýþý Muhabir'e iletilmek üzere Sanko Menkul'e teslim edilen veya ulaþtýrýlan tüm emir ve talimatlar sadece Müþteri'nin kendi bilgi ve arzusu çerçevesinde düzenlediði yahut verdiði emir ve talimatlardýr. Müþteri tüm emir ve talimatlarýnýn bu nitelikte olduðunu, Sanko Menkul'un verilen emir ve talimatlarýn içeriðine iliþkin olarak bilgi iðfali, zorlama, aldatma ve benzeri her nitelik ve hatta danýþma, tavsiye ve sair þekilde yönlendirme yapmadýðýný kabul ve bu hususu bilerek emir ve talimat verdiðini teyit eder. Madde 10. DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝNÝN OLMAMASI Genel Kurumumuz, hiçbir koþulda aþaðýdakileri saðlamayacaktýr: bir Ýþlemin doðruluðuna dair tavsiye/düþünce; veya bir Ýþlemin size uygun olduðuna dair bir tavsiye; veya vergiye dair tavsiye/düþünce. Yine ayný þekilde, yatýrýmlar, yatýrým stratejileri, piyasalar, fýrsatlar, durumlar ve diðer hususlara iliþkin yazýlý veya sözlü olarak size ifade edilen görüþlerin her durumda sadece bilgilendirme amaçlý ve/veya kiþisel olduðu ve tavsiye veya danýþmanlýk þeklinde verilmediði anlaþýlmalýdýr. Madde 11. KURUMUMUZUN ÜCRETLERÝ Namýnýza girilmiþ olan tüm Ýþlemlere iliþkin olarak tarafýnýza bildirilen, kurumumuza ait tüm ücretler ve ayrýca ayný þekilde ödenmesi gerekli olan, uygulamadaki her türlü vergi, harç, rüsum, her nev i mali ve idari masraflar, aracýlýk ücretleri, transfer ücretleri, tescil/kayýt ücretleri ve tüm diðer yükümlülük, ücret, masraf ve maliyet bedelleri tarafýnýzca ödenecektir. Kurumumuz ücretlerine iliþkin tüm deðiþiklikleri size bildirecektir

9 Vadesi gelmiþ herhangi bir meblaðý vadesinde ödemediðiniz taktirde, kurumumuz bu þekilde ödenmemiþ olan tüm meblaðlar için müþteriye önceden bildirilen oran üzerinden hesaplanan miktar gerektiðinde tarafýnýza yansýtacaktýr. Faiz günlük bazda tahakkuk edecektir. Kurumumuz, tüm ödemelerden her türlü vergi, rüsum, harç bedellerini ve mali ve düzenlemelere iliþkin ve diðer ücretleri Geçerli mevzuatça yapmaya zorunlu kýlýndýðý taktirde kesebilir veya alýkoyabilir ve söz konusu bu miktarlarý tahmin edebilir. Nihai olarak teyid edilen yükümlülük miktarýný aþan bu þekildeki tüm tahmini miktarlar hesabýnýza alacak kaydedilecektir. Marj Tamamlama Talebi Kurumumuzun, kendi mutlak takdiri dahilinde ve gerekli zamanlarda ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezinin kurallarýna istinaden ve/veya kurumumuzu mevcut, müstakbel veya planlanan iþlemlere iliþkin zararlara veya zarar riskine karþý korumak üzere makul þekilde talep edebileceði bu miktarlarý, talep üzerine, baþlangýç ve fark marjý ve/veya teminatý olarak kurumumuza ödemeniz veya transfer etmeniz gereklidir. Kurumumuz bir saklayýcý olarak hareket edebilir veya üçüncü bir tarafý saklayýcý olarak hareket etmek üzere atayabilir, Varlýklar, kurumumuzun mutlak takdirine saklama kuruluþlarýnda tutulur. Kurumumuz sizin yazýlý ön izniniz olmaksýzýn varlýklarý hiçbir amaçla kullanamaz Aracý Kurum, Saklamacý Kuruluþun verdiði saklama hizmeti nedeniyle ortaya çýkacak kayýp, çalýnma, sahtecilik, dolandýrýcýlýk ve buna benzer durumlardan doðacak sonuçlarla, Saklamacý Kuruluþ'un iflasý veya tasfiye sürecine girmesi neticesinde üçüncü kiþilere borcundan dolayý aleyhine yapýlacak her türlü yasal müracaat neticesinde, saklanýlan Araçlar üzerinde haciz, rehin ve yabancý mevzuat hükümlerine göre tasarruf kýsýtlamasý getiren mahkeme ve resmi kurum kararlarý sonucunda doðan herhangi bir tutardan (Yatýrýmcý nýn uðrayacaðý doðrudan ya da dolaylý zararlar ile sýnýrlý olmaksýzýn) sorumlu olmayacaktýr. Yatýrýmcý, yapacaðý Ýþlemler için Aracý Kuruluþ'un bulunduðu ülke ve Borsa'nýn ve/veya Borsa'nýn bulunduðu ülkenin resmi mercileri tarafýndan belirlenmiþ her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiðini, ilgili piyasada oluþan teamüllere uyacaðýný, Aracý Kurum un Ýþlemlerin yapýlacaðý ülkelerde faaliyet gösteren Aracý Kuruluþla yapacaðý sözleþmeler ve/veya eklerinde yer alan bütün yükümlülükleri kabul ettiðini ve bunlara uyacaðýný, bu sözleþmeler ile eklerinin iþbu Sözleþme'nin tamamlayýcý ve ayrýlmaz parçasý olduðunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracý Kurum, Yatýrýmcý nýn ilgili sistemlerden edindiði bildirimler doðrultusunda Aracý Kurum a verdiði emirleri yerine getirir. Bu bildirimlerden kaynaklanan eksiklikten, iletimdeki gecikmeden ya da kayýplardan Aracý Kurum sorumlu deðildir. Yatýrýmcý, Aracý Kurum un gerektiðinde iþbu sözleþme tahtýnda belirtilen her tür (takas ve saklama dahil ve fakat bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn) iþ ve iþlemin gerçekleþtirilmesinde rol alacak gerek yerli gerekse yurt dýþýnda hizmet veren kuruluþlardan destek ve hizmet alabileceðini, hizmet alacaðý kurum ve kuruluþlarý belirlemede, bu kuruluþlarý deðiþtirmede Aracý Kurum un kendi inisiyatifi ile hareket edeceðini ve Aracý Kurum tarafýndan atanan kurum ve kuruluþlara hiçbir itirazý olmadýðýný ve olmayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatýrýmcý, Araçlar'ýn saklanmasýnda, Aracý Kuruluþun ve Saklamacý Kuruluþ un bulunduðu ülkenin düzenlemeleri ile Borsanýn ve/veya Borsa'nýn bulunduðu ülkenin sermaye piyasasý, saklama kurallarý ve diðer ilgili mevzuatýnýn geçerli olduðunu, saklama hizmetinin buna göre yapýlacaðýný gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 12. MENKUL KIYMETLERÝN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMÝSYON ve MASRAFLAR Müþteri, gerçekleþmesini talep ettiði iþlemlere yönelik iþlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancý türev piyasalarda ilgili iþlemin yapýlmasi için gerekli zamanda karþýlamakla ve ödemekle yükümlüdür. Sisteme girildikten sonra iptal edilen emirlerden de sözleþmede belirlenen komisyon-kurtaj bedeline kadar kurtaj-komisyon bedeli alýnabilir. Yurtdýþý iþlemler için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararasý para iletimi trafiði nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatýrýlýp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karþýlanmasý nedeniyle oluþabilecek valör farkýndan veya geç karþýlanmasý nedeniyle iþlemin yerine getirilememesinden Müþteri sorumludur. Müþteri'nin Sanko Menkul'e verdiði ve Yurtdýþý Muhabir'e verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiði tüm menkul kýymetler Yurtdýþý Muhabir' in sorumluluðu çerçevesinde saklanacaktýr. Madde 13. KORUMA ve GARANTÝ FONLARI Yurtdýþý Ýþlemlerde yatýrýmcýlarýn haklarýný korumak üzere tüm uluslararasý ve yurtdýþý borsalarý kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadýðý gibi bu çerçevede herhangi bir uluslar arasý tazmin fonu da bulunmamaktadýr. Bununla birlikte bazý ülkeler ve/veya borsalar, iþlemleri için esas olmak üzere yatýrýmcýlarýn haklarýný korumaya yönelik çeþitli düzenlemelere yer verebilmekte olup; yatýrýmcýlarý koruma fonksiyonu, iþlem yapýlan ülkenin ve/veya borsanýn varsa kendi düzenlemeleri ile sýnýrlýdýr. Sanko Menkul kendisine sermaye piyasasý mevzuatý çerçevesinde verilen ve iþbu Sözleþme'deki konumu ve yetkileri dahilinde Müþteri'nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdýþý mevzuatýna uygun þekilde akýþý için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar

10 Vadesi dolan sözleþmelerde uzlaþma tarihinden en az iki gün önce Müþteri pozisyonu likide edip etmeyeceðini, vadesini uzatýp uzatmayacaðýný, teslimata gidip gitmeyeceðini Sanko Menkul'e yazýlý olarak bildirecektir. Böyle bir bildirim olmamasý halinde, Sanko Menkul Müþteri adýna kendisi karar verecek olup verilecek karar ile Müþteri baðlýdýr. Bu karar nedeniyle Müþteri Sanko Menkul ü herhangi bir þekilde sorumlu tutmayacak ve/veya herhangi bir nam altýnda tazminat talep etmeyecektir. Madde 14. BORSALARA PARA TRANSFERÝ Kurumumuz sizden aldýðý parayý bir Ýþlemi yürürlüðe koymak veya marj veya teminat saðlamaya dair yükümlülüðünüzü karþýlamak üzere bir Borsaya, aracý kuruma veya Takas merkezine geçirebilir. Faiz Aksi üzerinde herhangi bir yazýlý mutabakat yapýlmadýkça, kurumumuz tarafýnýza herhangi bir faiz ödemeyecektir. Madde 15. TAZMÝNAT Doðrudan veya dolaylý olarak kurumumuz veya yetkililerimiz, çalýþanlarýmýz veya temsilcilerimizce maruz kalýnan her türlü zarar, yükümlülük, maliyet ve masraflara karþý kurumumuz ve sayýlan bu kiþileri tazmin etmek durumundasýnýz. Madde 16. MÜÞTERÝ TAAHHÜTLER (a) Genel Bu Kurallarý ve her Ýþlemi imzaladýðýnýz tarihte kurumumuza aþaðýdakileri beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz: (i) Bu Koþullarý ve tüm Ýþlemleri akdetmek için gerekli tüm rýzaya, güce, ruhsatlara ve yetkilere sahip ve gerekli olan tüm aksiyonlarý almýþ olduðunuz; ve (ii) Bu Kurallarýn ve her bir Ýþlemin üzerinizde baðlayýcý gücü olduðu ve sizi baðlayan hiçbir kanunu, yönetmeliði, kuralý, görevi veya sözleþmeyi ihlal etmeyeceðiniz ve (iii) Aksi belirlendiði taktirde iþleriniz ve mali durumunuz veya bu Koþullar altýndaki yükümlülüklerinizi icra etmeniz üzerinde önemli bir ters etki yapabilecek, cari veya bilginiz dahilinde beklemede veya açýlma aþamasýnda olan aleyhinizde hiçbir hukuk davasý, tahkim veya idari iþlem bulunmadýðý; ve (v) Kurumumuza aksini açýkça bildirmediðiniz sürece, hesap açma formunda öngörülen sýfatla hareket ettiðiniz; ve (vi) Kurumumuza bildirilmiþ olan tüm bilgilerin eksiksiz ve gerçeðe uygun olduðu herhangi bir yanýltýcý taraf içermediði; ve (vii) Ýþlemler sonucunda varlýklarýn tamamýnýn kaybedilebilme durumunu göze aldýðýnýz ve bunu mali olarak kaldýrmaya gücünüzün olduðu; ve (viii) yukarýda yer alan bent (v) e tâbi olarak; saðlanan tüm marj ve taahhütlerin; ve hesabýnýzýn, yegane imtiyaz hakký sahibi olduðunuz, ilgili varlýklarýn alýkonulabileceði bir takas sisteminde rutin olarak uygulanan haciz haricinde, her iki durumda da bunlarýn herhangi bir üçüncü taraf hakkýndan âri olduðu. (b) Þahýslar Bir þahýs olmanýz halinde, kurumumuza ayrýca bu koþullarýn ve her bir Ýþlemin tarihinde, bu Koþullarý akit ve icra etmek üzere tam yetkiye sahip olduðunuzu da beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz. (c) Tüzel kiþiler Bir tüzel kiþi olmanýz halinde, bu Koþullarýn ve her bir Ýþlemin tarihinde beyan ve taahhüt etmiþ olacaksýnýz: Tüzel kiþiliðin usulüne uygun þekilde teþekkül etmiþ ve kanunen geçerli þekilde mevcut olduðunu Bu Koþullarý ve Ýþlemleri akdetmeye, icra etmeye ve bunlarýn geçerlilikleri ve yürürlüðe konabilmelerine iliþkin olarak þart koþulan her türlü yetkiyi almýþ ya da tam anlamý ile yürürlüðe koymuþ olduðunuz

11 Madde 17. TEYÝDLER Kurumumuz her Ýþleme iliþkin bir teyidi, söz konusu Ýþlemi sizinle veya sizin için baþlattýktan hemen sonra Müþteri Bilgileri beyaný Formunda talep etmiþ olduðunuz þekilde tarafýnýza gönderecek veya temin edecektir. Madde 18. LÝMÝT KOYMA VE KONTROL Maksimum emir/iþlem tutarý, sizin için üstlendiðimiz toplam risk miktarý, üçüncü þahýslar için toplam risk miktarýmýz, emir fiyatý ve yürürlükteki mevzuata uygunluk açýsýndan gereken diðer koþullar dahil olup bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla elektronik alým satýma eriþiminiz ile ilgili kýsýtlamalar ve kontroller getirebiliriz. Madde 19. DÝÐER HUSUSLAR Yurtdýþý Muhabir tarafýndan gönderilen bilgi ve data ile hazýrlanan ekstre ve diðer belgeler Sanko Menkul tarafýndan Müþteri'ye iletilir. Müþteri, gerçekleþtirmiþ olduðu iþlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafýndan yapýlacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle Sanko Menkul'den hiçbir þekilde alacak, zarar / ziyan / tazminat ve sair nam altýnda talepte bulunma hakkýnýn bulunmadýðýný kabul ve beyan eder. Madde 20. SÖZLEÞMENÝN FESHÝ Ýþbu Sözleþme, çerçeve sözleþme niteliðinde olup, süresiz olarak akdedilmiþ olup Sanko Menkul sözleþmenin herhangi bir zamanýnda herhangi bir neden belirtme zorunda olmaksýzýn sözleþmeyi tek taraflý feshetme hakkýna sahiptir. Müþteri ise ancak haklý bir nedene dayalý olarak Sözleþmeyi feshedebilir. Öngörülmez ve önü alýnamaz bir durum (özellikle sistemde ya da telefon, fax, modem hattýnda, bilgisayarlarda meydana gelen teknik arýzalar ve benzeri iletim veya iletiþimi engelleyen her türlü nedenle) dolayýsý ile hizmetin Müþteriye sunulamamasý halinde de yine Müþteri'nin Sanko Menkul'den herhangi bir talep hakký söz konusu deðildir Madde 21. DELÝL ÞARTI Müþteri ile Sanko Menkul arasýnda doðacak bütün uyuþmazlýklarda, Sanko Menkul 'ün defter, kayýt ve belgeleri ile elindeki telefon kayýtlarý, faks, elektronik ortamdaki iletiþim sistemleri veya teleks sistemiyle gönderilen Müþteri talimat örnekleri Sanko Menkul ile Müþteri arasýndaki iliþkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287'inci maddesi uyarýnca münhasýran geçerli delil niteliðinde olup uyuþmazlýklar buna göre çözümlenecektir. Sanko Menkul ün yukarýda belirtilen kayýt ve belgeleri kesin delil teþkil eder. Mahkeme ve icra dairelerinde teminat yatýrýlmasý gerektiði takdirde Sanko Menkul ün teminat yatýrmaktan vareste tutulmasýný müþteri kabul eder. Madde 22. UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKÝLÝ MAHKEME ve ÝCRA DAÝRELERÝ Ýþ bu Sözleþme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarýna tabidir. Ýþ bu sözleþmeden doðacak bütün uyuþmazlýklarda Ýstanbul Merkez Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkilidir. Madde 23. SÖZLEÞMENÝN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞÝ Sözleþme imzalandýðý tarihte yürürlüðe girer. 9 (dokuz) sayfa ve 15 (on beþ) madde ve 4 ekten ibaret ve bir örneði Müþteri'ye verilecek olan iþbu sözleþmenin tüm hükümlerini.../.../... tarihinde tarafýmýzca okunup, içeriðinin aynen kabul ve imza ettiðimizi beyan ederiz. MÜÞTERÝ Adý Soyadý/Ünvaný SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ekler: Müþteri Tanýma Formu Müþteri Yurtdýþý Türev Piyasalar Risk Bildirim ve Bilgilendirme Yazýsý Gerçek Kullanýcý Tanýma Formu Fax Taahhütnamesi

12 TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝNE EK ÝNTERNET ÞUBESÝ KULLANIM SÖZLEÞMESÝ Ýþbu sözleþme, Sanko Menkul deðerler A.Þ. (Kýsaca Sanko Menkul) ile... cari hesap numaralý, Sayýn... (kýsaca yatýrýmcý) arasýnda aþaðýda maddelerde belirtilen þartlarda tanzim ve imza edilmiþtir. Yatýrýmcý bu sözleþmedeki maddelerle beraber Türev Araçlarýn Alým Satýmýna Aracýlýk Çerçeve sözleþmesindeki maddeleri peþinen kabul ettiðini beyan etmiþtir. Madde.1 Müþteri, iþbu sözleþmeyi imzalamakla, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile Ýnternet þubesinden iþlem yapýlabilmesi için, aþaðýda belirtilen þartlara sahip olmalýdýr. 1. Internet aracýlýðý ile iþlem yapacaksa, yeterli konfigürasyonda bilgisayar, iþletim sistemi, ilgili programlar,modem ve telefon hattý, 2. Wap aracýlýðý ile iþlem yapacaksa, WAP uyumlu cep telefonu, data hattý açýk olan bir GSM hattý, 3. GPRS aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; GPRS uyumlu cep telefonu olmasý gerektiðini bunlardan birinin eksik olmasý durumunda ilgili hizmetlerde aksama olabileceðini kabul ve beyan eder. Ýleride uzaktan eriþim kanallarý aracýlýðý ile verilmeye baþlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleþme ve ek sözleþme/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktýr. 4. Kýsa mesaj servisi (SMS) iþlem yapacaksa; kýsa mesaj alýp gönderebilen bir cep telefonu ve GSM hattý 5. Sesli yanýt sistemi (IVR) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; Tuþlu telefon ile bir telefon hattý 6. Interaktif Televizyon(ÝTV) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; Digitürk hattý Madde.2 Müþteri, Sanko Menkul' ün iþ bu sözleþmeye konu iþlemlerle ilgili yapacaðý operasyonel deðiþiklikleri uzaktan eriþim kanallarýndan ve/veya broþür ve ilanlardan izleyeceðini, bu deðiþikliklerin yayýnlandýðý an kendisi için ayrýca bir sözleþme imzalanmaksýzýn veya baþkaca bir ihbar yapýlmaksýzýn geçerli ve baðlayýcý olacaðýný kabul ve beyan eder. Madde.3 Telekomünikasyon aðlarýnda, internette veya uzaktan eriþim kanallarýnýn kullanýldýðý/kullanýlacaðý diðer iletiþim altyapýlarýnda meydana gelebilecek kesintilerden ve veya yetersizliklerden ve /veya Sanko Menkul'ün bilgisayar sisteminde olabilecek teknik arýzalar nedeniyle oluþabilecek hizmet aksamalarýndan ya da Müþteri talimatýnýn yanlýþ ve /veya yetersiz ya da deðiþik veya eksik iletilmiþ ya da hiç iletilmemiþ bulunmasýndan ötürü iþlem yapýlmamasý eksik ya da hatalý yapýlmasýndan dolayý Sanko Menkul sorumlu olmayacaktýr. Müþteri bu hususu peþinen kabul eder. Madde.4 Hesabýn münferit kullanýmlý bir ortak hesap olmasý halinde, her bir hesap sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabýn uzaktan eriþim kanallarý ile de her bir ortak tarafýndan münferiden kullanabileceðini peþinen kabul ve beyan ederler. Madde.5 Sanko Menkul, Elektronik Sistemleri kendisine özel bir þifre ile sunmaktadýr. Sanko Menkul internet sitesinde yer alan günlük yorum ve analizler kamu veya özel kurum veya kuruluþlar tarafýndan halka açýklanmýþ bilgilere dayanýlarak, güvenilir olduklarýna inanýlan kaynaklardan hazýrlanmýþtýr. Yatýrýmcý bu yorumlarý kullanýp kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan veya uygulamaktan doðan bütün risk ve sorumluluklarýn kendisine ait olduðunu, bundan doðabilecek her türlü zarar ve ziyandan Sanko Menkul'u sorumlu tutmayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.6 Ýnternet sitemizde yer alan bilgi, yatýrýmcýnýn þahsi kullanýmý için hazýrlanmýþ olup; herhangi bir þekilde çoðaltýlmasý, daðýtýlmasý, üçüncü þahýslara iletilmesi; bunlardan yararlanýlarak veya bunlarý deðiþtirerek birtakým analiz, beklenti, yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile ticari kazanç amacýnýn güdülmesi kesinlikle sözleþmeye aykýrýdýr. Bu durumlarýn tespiti halinde Sanko Menkul verdiði hizmeti kesebileceði gibi yatýrýmcý hakkýnda kanuni takibat yapma hakkýna sahiptir. Madde.7 Yatýrýmcý herhangi bir nedenle Ýnternet sistemini kullanmak istemediðinde; Sanko Menkul'ü haberdar ederek, þifresini iptal ettirecektir. Sanko Menkul herhangi bir neden göstermeksizin istediði anda yatýrýmcýya verdiði hizmeti tamamen sona erdirmekte serbesttir. Yatýrýmcý bu durumda doðabilecek zarar ve ziyandan Sanko Menkul'u sorumlu tutamayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.8 Yatýrýmcý, iþbu sözleþme gereðince adýna açýlacak Portföy Hesabýndaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edeceðini, cari hesap numarasý ve þifresi ile kendisine ulaþan özel mesajlarýn gizli kalmasý ve üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmamasý için her türlü tedbiri alacaðýný ve gereken özeni göstereceðini, her ne þekilde olursa olsun þifrenin üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasý halinde yapýlan iþlemlerin kendisi tarafýndan yapýlmýþ sayýlacaðýný, bu konuda Sanko Menkul'un herhangi bir sorumluluðunun bulunmadýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder

13 Madde.9 Yatýrýmcý, Ýnternet þubesi aracýlýðý ile yapacaðý iþlemlerin, mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerde dahil olmak üzere sistemdeki hata, arýza vb. sebepler yüzünden kesintiye uðramasý, gerektiði gibi ya da hiç yapýlamamasý durumunda Sanko Menkul sorumlu olmayacaktýr; Yatýrýmcý, talimatýnýn akýbetini Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile gerçekleþip gerçekleþmediðini öðrenmekle yükümlüdür Ýnternet ortamýndaki her türlü güvenlik riskini bildiðini ve doðabilecek tüm zararýn kendisine ait olduðunu kabul beyan ve taahhüt eder. Madde.10 Havale, Menkul kýymet virman talimatlarý, en geç iþlem saatlerinin bitiminden önce Sanko Menkul'e ulaþtýrýlmalýdýr. Yatýrýmcý, Sanko Menkul nezdinde ki hesaplarýndan; bir baþka kurum nezdinde kisadece kendi TL hesaplarýna havale ve menkul kýymet virmaný yapabilecektir. Madde.11 Sanko Menkul her zaman tek taraflý olarak Ýnternet Þubesi aracýlýðý ile yapýlabilecek iþlem tutarlarý için herhangi bir ihbara gerek olmaksýzýn; Yatýrýmcýnýn Web sitesinde görebileceði, bir alt ve /veya üst limit getirmeye ve gerektiðinde deðiþtirmeye yetkilidir. Madde.12 Yatýrýmcýnýn, þifre ile gerçekleþtireceði tüm iþlemlerin sistem gereði imzasý olmadan yapýlacaðý ve bu þekilde vereceði talimatlarýn sözlü emir niteliðinde olmakla birlikte bu tür emirlerin ve münderecatýnýn, müþterinin sadece kendisinin bildiði þifresi ile gerçekleþtirilmesi nedeniyle yazýlý talimat sayýlmasý hususlarýnda anlaþmýþlardýr. Madde.13 Sanko Menkul, gerekli gördüðü her durumda iþlem yapmadan önce Yatýrýmcýdan teyit isteme hakkýný saklý tutar. Sanko Menkul teyit alamadýðý için iþlem yapamamasý nedeniyle Yatýrýmcýya karþý sorumlu olmayacaktýr. Madde.14 Ýþ bu sözleþme.../.../... tarihinde iki suret olarak imza edilmiþtir. Taraflar arasýnda oluþacak ihtilaf durumunda Ýstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Madde.15 Taraflar, 15 maddeden oluþan iþ bu sözleþmenin tamamýný okuduklarýný, her sayfayý ayrý ayrý imza veya paraf etmeye gerek olmadýðýný, tüm sözleþme hükümlerinin kendileri hakkýnda geçerli olacaðýný kabul ve beyan eder. YATIRIMCI SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. Adý Soyadý : Ýmza :

14 YURT DIÞI PÝYASALARDA ALIM SATIM ARACILIK ÝÞLEMLERÝNDE YURTDIÞI PÝYASA DÜZENLEMELERÝ KAPSAMINDA YURTDIÞI MUHABÝR VE SANKO MENKUL ÜN TABÝ OLDUÐU ESASLAR, RÝSKLER ÝLE YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLERE ÝLÝÞKÝN YATIRIMCI BÝLGÝLENDÝRME YAZISI Ýþbu bilgilendirme yazýsý, Sermaye Piyasasý Kurulu Seri V No. 46 Sayýlý Tebliði Madde 52 (b) bendi hükmü uyarýnca yurt dýþý piyasalarda alým satým aracýlýk iþlemlerinde, yurtdýþý piyasa düzenlemeleri kapsamýnda Yurtdýþý Muhabir ve Sanko Menkul'ün tabi olduðu esaslar ile yatýrýmcýya tanýnan haklar ve yükümlülüklere iliþkin Müþteriler'in bilgilendirilmesi amacýyla düzenlenmiþtir. Ayrýca yurtdýþý türev iþlemler bakýmýndan, Yurtiçinde olduðu gibi yurtdýþý piyasalarda da türev araçlar çeþitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluþacak Fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz teminatýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz toplam teminatýnýzý dahi aþabilir. Bir opsiyon sözleþmesi alýrsanýz, opsiyonu kullanmadýðýnýz takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceðiniz komisyon ve diðer muamele ücreti ile sýnýrlamanýz mümkündür. Bir opsiyon satarsýnýz, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiðiniz prim ödemesini aþabilecek sýnýrsýz potansiyel kayýp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiðinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayýsýyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kiþiler opsiyon satmaya teþebbüs etmelidirler. Opsiyonlarýn birçok çeþidi vardýr ve kendinizi bir taahhüt altýna sokmadan önce, aracý kurumunuzla yatýrým ihtiyaçlarýnýz ve tip sözleþmelere taraf olmanýn içerdiði riskler konusunda fikir alýþveriþinde bulunmalýsýnýz. Piyasanýn sýkýþýk, likiditenin oldukça düþük olduðu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleþtiði bir ortamda, sistemde piyasa yapýcýlýðý mevcut ise; piyasa yapýcýlarýnýn en geniþ banttan kotasyon verdikleri piyasa þartlarýnda, riski sýnýrlama imkaný veren "þarta baðlý emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracý kuruluþ vasýtasýyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleþmeme ihtimali dikkate alýnmalýdýr. Vadeli iþlem sözleþmesinde "spread" (fark veya yayýlma) pozisyonu almak normal þartlarda daha az risklidir. Ancak olaðanüstü piyasa þartlarýnda yayýlma pozisyonu vadeli iþlemler piyasasýnda doðrudan uzun veya kýsa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. Kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük teminatla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr. Yurtdýþý borsa tarafýndan, hesap ve firma bazýnda belirlenen pozisyon limitine ulaþýldýðý takdirde pozisyonunuzu kapatmak dýþýnda vereceðiniz emirler piyasada gerçekleþmeyebilecektir. Vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmelerinin alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr. Yabancý para cinsinden menkul kýymetlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým-satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði ve teslimat öngörülen sözleþmelerde fiziksel varlýðýn teslim edilmeme riskine de maruz kalýnabileceði bilinmelidir. Yurtdýþý Ýþlemlerden open outcry/pit (yüzyüze sesli pazarlýk yöntemi) seanslarý esnasýnda telefon aracýlýðýyla verilecek talimatlarla yapýlacak olanlarýnda, iþlemlerin gerçekleþmesi normal iþlemlerden daha uzun sürebilir ve iþlemin þeffaflýðý diðer iþlemler kadar olmayabilir. Bu iþlemlerin zamanýnda ve talimatlara uygun olarak gerçekleþtirilememesinden Sanko Menkul hiçbir þekilde sorumlu olmayacaktýr. Sanko Menkul, Yurtdýþý Muhabir aracýlýðýyla Müþterileri hesabýna gerçekleþtireceði yurtdýþý piyasalarda alým satým iþlemlerini, Sermaye Piyasasý Kurulu Seri V No. 46 sayýlý Tebliði Madde 52 hükmüne uygun olarak Yurtdýþý Muhabir nezdinde açýlacak ve "Global Hesap" aracýlýðýyla Sanko Menkul adýna ve Müþteri hesabýna gerçekleþtirecek olup; Müþteri hesabýna yapýlacak iþlemlerin tümü hesap ve iþlem özetleri ilgili Sermaye Piyasasý Mevzuatý hükümleri doðrultusunda aylýk liste halinde sunulacaktýr. Yurtdýþý Muhabir, Yurtdýþý Piyasalarda Müþteri için gerçekleþtirilecek Yurtdýþý Ýþlemlerde, Sanko Menkul ün Müþteri'den almýþ olduðu talimat ve emirler dairesinde Müþteri için türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk iþlemlerini ifa edecektir. Müþteri hesabýna Yurtdýþý Piyasalarda Yurtdýþý Ýþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatý uyarýnca Müþteri tarafýndan yatýrýlmasý gereken teminatlar, Yurtdýþý Muhabir tarafýndan ancak Müþteri için gerçekleþtirilecek iþlemler için ilgili yurtdýþý sermaye piyasasý mevzuatý hükümlerine uygun olarak kullanýlacaktýr

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES

MEKSA YATIRIM. YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ YURTDIfiI P YASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. BU ÝZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETÝCÝSÝ VE FON YETKÝLENDÝRÝLMݪ KATILIMCILARINDA; FON ÝÇTÜZÜÐÜ VE HER AY ÝTÝBARÝYLE HAZIRLANAN, FONA ÝLݪKÝN MALÝ BÝLGÝLERÝN YER ALDIÐI AYLIK RAPORLARLA BÝRLÝKTE TASARRUF

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı