Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır."

Transkript

1 [Taslak] Türkiye Finansal Raporlama Standardı X Finansal Araçlar: Đtfa Edilmiş Maliyet ve Değer Düşüklüğü Amaç 1 Bu [taslak] TFRS nin amacı, finansal tablo kullanıcılarına, gelecekteki nakit akışlarının tutarlarının, zamanlamasının ve belirsizliklerinin değerlendirilmesine yönelik faydalı bilgi sunan, finansal varlıkların ve finansal borçların itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçümüne ilişkin ilkeleri ortaya koymaktır. Bu [taslak] TFRS deki ilkeler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ile TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar da yer alan finansal varlıklara ve finansal borçlara ilişkin muhasebeleştirme, sınıflandırma, ölçme, sunum ve açıklama ilkelerini tamamlamaktadır. Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır. Đtfa edilmiş maliyetin sonraki ölçümü Đtfa edilmiş maliyet ölçümünün amacı 3 Đtfa edilmiş maliyet ölçümünün amacı, finansal aracın tahmini ömrü boyunca faiz hasılatını ya da faiz giderini dağıtmak suretiyle, finansal varlığın veya finansal borcun etkin getirisine ilişkin bilgi sağlamaktır. 4 Bu maliyet temelli ölçümün amacı çerçevesinde, etkin getiri, finansal varlığın ya da finansal borcun başlangıç defter değeri ile tahmini ömrü boyunca nakit akışlarına ilişkin başlangıçtaki beklentiler temelinde belirlenmektedir. Dolayısıyla itfa edilmiş maliyet, her ölçüm tarihinde cari nakit akış bilgisini, söz konusu nakit akışlarının finansal aracın ilk muhasebeleştirilme tarihindeki koşulları da yansıtan bir değerleme ile birleştiren bir ölçüm niteliğindedir. 5 Etkin getiri, bir finansal aracın tahmini ömrü boyunca, söz konusu finansal araca ilişkin beklenen kredi zararlarına ilişkin başlangıçtaki tahminlerin dağıtımının yanı sıra; ücretlerin, alınan veya ödenen puanların, işlem maliyetlerinin ve diğer primlerin ya da iskontoların dağıtımını da yansıtmaktadır. Ölçüm ilkeleri Đtfa edilmiş maliyet, ekin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanır. Dolayısıyla itfa edilmiş maliyet, aşağıdaki veriler kullanılarak hesaplanan bugünkü değerdir: (a) Finansal aracın kalan ömrü boyunca beklenen nakit akışları ve (b) Đskonto oranı olarak etkin faiz oranı. 6 Đtfa edilmiş maliyet, nakit akış tahminlerini de dikkate almak suretiyle, her ölçüm tarihindeki cari verileri yansıtmaktadır. Maliyet temelli bir ölçüm olarak itfa edilmiş maliyet, başlangıçtaki ölçüme ilişkin olarak ayrıca, sözleşmeye dayalı bir biçimde günün koşullarına göre düzeltilmediği ölçüde, etkin faiz oranı niteliğindeki bir veriyi yansıtmaktadır (örneğin sabit oranlı bir finansal aracın etkin faiz oranı ya da değişken oranlı bir finansal aracın sabit farkı-constant spread).

2 7 Nakit akış verilerine ilişkin tahminler, beklenen değerlerdir. Dolayısıyla, tutarlara ilişkin tahminler ve nakit akışlarının zamanlaması, olasılık yüzdesiyle ağırlıklandırılmış muhtemel sonuçlardır. 8 Đtfa edilmiş maliyet için kullanılan nakit akış verileri, beklenen nakit akışlarına dayanmaktadır; çünkü amaç, etkin getiriye ilişkin bilgi sağlamaktır. 9 Etkin faiz oranı yöntemi, faiz hasılatının ve faiz giderinin dağıtımını belirlemektedir. Bu amaç için kullanılan etkin faiz oranı, sözleşmede finansal araca ilişkin faiz ödemelerinin nasıl oluşturulduğunu (örneğin, varsa, sözleşmeye dayalı faiz oranının hangi parçasının nasıl düzeltildiğini) yansıtmaktadır. Önerilen sunum ve açıklama hükümleri, nihai taslakta önerilen hükümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik ölçüm hükümleri ile birlikte ele alınmıştır. Kurul, [taslak] TFRS 10 a nihai şeklini verirken, sunum ve açıklama hükümlerini, sırasıyla TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu na ve TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar a ilişkin değişiklikler şeklinde ele alabilir. Sunum ve açıklama Sunumun ve açıklamanın amacı 10 Đşletme, bilgiyi, finansal tablo kullanıcılarının, faiz hasılatının ve faiz giderinin finansal etkisini ve kredi riski içeren finansal varlıkların kalitesini değerlendirebilmesini sağlayacak şekilde sunar ve açıklar. 11 Bu amaca ulaşılması için işletme: (a) nci paragrafların gerektirdiği asgari düzeydeki bilgiyi sağlar. (b) Söz konusu bilgiyi, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin performansı ve finansal durumu üzerindeki tüm etkiyi ve bu etkinin, söz konusu bilgi ile arasındaki etkileşimi farklı açılardan açıklayan bir şekilde sunar. Bu tür bir açıklama, hem söz konusu etkinin, hem de sağlanan bilgi ilearasındaki, farklı açılardan herhangi bir etkileşimin nedenlerinin irdelenmesini de içerir. Sunum 12 Kapsamlı gelir tablosu, döneme ilişkin olarak, aşağıda yer alan tutarları gösteren kalemleri içermektedir: (a) Brüt faiz hasılatı (başlangıçtaki beklenen kredi zararlarına ilişkin tahminin dağıtımı dikkate alınmadan önce, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan), (b) Brüt faiz hasılatından bir indirim olarak gösterilen (yukarıdaki (a) kalemi), başlangıçtaki beklenen kredi zararlarının döneme dağıtılan payı, (c) Net faiz hasılatı (yukarıdaki (a) ve (b) kalemlerinin ara toplamı), (d) Đtfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülen finansal varlık ve finansal borçlara ilişkin tahminlerdeki değişikliklerden ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, (e) Faiz gideri (etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan).

3 Açıklama Finansal araçların sınıfları ve açıklama düzeyi 13 Bu [taslak] TFRS, finansal varlıkların ya da finansal borçların sınıfı hakkında açıklamalar gerektirdiğinde, işletme, finansal araçlarını, açıklanan bilginin türüne uygun bir biçimde ve söz konusu finansal araçların niteliklerini de göz önünde bulundurmak suretiyle sınıflar halinde gruplar. Đşletme, finansal durum tablosunda sunulan ilgili kaleme ilişkin mutabakatın yapılabilmesi için yeterli düzeyde bilgiyi sunar. Karşılık hesabı 14 Đşletme, itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin kredi zararlarını muhasebeleştirmek için bir karşılık hesabı kullanır. Đşletme her bir finansal varlık sınıfı için aşağıdakileri açıklar: (a) Đlgili hesapta dönem boyunca meydana gelen değişikliklerin mutabakatı ve (b) Giderleştirme politikası. Tahminler ve tahminlerdeki değişiklikler 15 Đşletme, itfa edilmiş maliyeti belirlemek için gerekli olan tahminleri ve tahminlerdeki değişiklikleri belirten bilgileri açıklar. 16 Đşletme, beklenen kredi zararlarını belirlemek için kullanılan verileri ve varsayımları açıklar. Bu amaçla işletme, aşağıdaki bilgileri açıklar: Verilerin dayanağı (örneğin, içsel tarihi bilgiler ya da kredi notu raporları) ve başlangıçtaki beklenen kredi zararlarını belirlemede kullanılan tahmin tekniği, (b) Makul derecede olası alternatif varsayımlara ilişkin bir ya da daha fazla verinin değişmesi, başlangıçtaki beklenen kredi zararlarını ya da kredi zararlarındaki sonraki değişiklikleri önemli ölçüde değiştiriyorsa: (i) Bu durum ve (ii) Bu değişikliklerin etkisi ile söz konusu etkinin nasıl ortaya çıktığı. (c) Tahminlerdeki değişikliklere ilişkin olarak, hangi tahminlerin değiştiğinin açıklaması, değişikliğin sebebi ile kullanılan yeni veriler ve varsayımlar, (d) Tahmin tekniğinde bir değişiklik varsa, söz konusu değişikliğin ve değişikliğin nedeninin açıklaması (d) paragrafı, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklara ve finansal borçlara ilişkin tahmin değişikliklerinden kaynaklanan kazanç ve kayıpların, kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir biçimde sunulmasını gerektirmektedir. Đşletme bu kazanç ve kayıp tutarlarını açıklar. Bu doğrultuda işletme, aşağıdakileri açıklar: (a) Söz konusu kazanç ve kayıp tutarlarının aşağıdakilere ayrıştırılması: (i) Kredi zararlarının tahminlerine ilişkin değişikliklere dağıtılabilen tutar ve (ii) Diğer faktörlere (ör peşin ödeme oranlarına ilişkin tahminlerdeki değişikliklere) dağıtılabilen tutar. (b) Söz konusu kazanç ve kayıplar için daha nicel ve nitel analizler, eğer: (i) Bu kazanç ve kayıpların kâr ya da zarar üzerinde önemli bir etkisi varsa ya da (ii) Belirli bir portföyün, söz konusu varlığın edinim döneminin ya da coğrafi bir bölgenin, bu kazanç ve kayıplar üzerinde önemli etkileri varsa. 18 Đşletme, finansal varlıkların her bir sınıfı için aşağıdakileri açıklar: (a) Zaman içinde kredi zararları karşılığının gelişimini ve birikimli olarak gider yazılan tutarlar arasında bir karşılaştırmayı, (b) Bu karşılaştırmaya ilişkin kredi zarar tahminlerindeki değişikliğin etkisinin, önemli olması

4 durumunda, nitel bir analizini. Dayanıklılık testi 18 Đşletme, içsel risk yönetimi amaçları doğrultusunda dayanıklılık testi bilgisi hazırlarsa, bu durumu ve finansal tablo kullanıcılarının, aşağıdakileri anlamalarını sağlayacak bilgiyi açıklar: Đşletmenin finansal durumuna ve performansına ilişkin sonuçlar ile (a) Đşletmenin dayanıklılık senaryosuna ya da senaryolarına karşı koyabilme imkânı. Finansal varlıkların kredi niteliği 19 Đtfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülen finansal araçlar için işletme, her finansal varlık sınıfı için aşağıdakileri açıklar: (a) Donuk nitelikteki finansal araçlara ilişkin dönem boyunca ortaya çıkan değişikliklerin bir mutabakatı ve (b) Donuk nitelikteki finansal araçlardaki değişiklikler ile karşılık hesabındaki değişiklikler arasındaki etkileşimin - bu etkileşim önemli ise - nitel bir analizi. Varlığın edinimine ve vadesine ilişkin bilgi 20 Đtfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin olarak işletme, finansal varlık sınıfının her biri için varlığın ilk oluşturulma yılını ve vadesini gösteren bilgiyi açıklar. Yürürlük tarihi ve geçiş Yürürlük tarihi 21 Đşletme, bu [taslak] TFRS yi, (tarih daha sonra eklenecektir) ile ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygular. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Đşletmenin, bu [taslak] TFRS yi, (tarih daha sonra eklenecektir) tarihinden önceki dönemlerde uygulaması durumunda, anılan durum açıklanır ve aynı zamanda Ek C de yer alan değişiklikler de uygulanır. Geçiş uncu paragraflardaki geçiş hükümleri çerçevesinde, bu [taslak] TFRS hükümlerini ilk kez uygulayan işletme için uygulama başlangıcı, raporlama döneminin başlangıcıdır. Bu [taslak] TFRS nin ilk uygulama tarihinden önce, başlangıçta itfa edilmiş maliyet üzerinden muhasebeleştirilen finansal araçlar için amaçlanan; bu [taslak] TFRS ile uyumlu olarak belirlenmiş olan etkin faiz oranının, finansal aracın ilk muhasebeleştirilmesi sırasında uygulanması durumunda, yaklaşık olarak değerinin bulunmasıdır. Bu ise, daha önceden TMS 39 çerçevesinde belirlenmiş olan etkin faiz oranına, etkin faiz oranı geçiş düzeltmesi uygulamak suretiyle yapılmaktadır. Etkin faiz oranına ilişkin geçiş düzeltmesini belirleme aşamasında işletme, tüm ulaşılabilir tarihi verileri kullanır ve bu verileri, etkin faiz oranı bu taslak TFRS uyarınca belirlenmiş olan benzer finansal araçlar (yani ilk uygulama tarihine yakın bir tarihte ilk defa muhasebeleştirilen finansal araçlar) açısından ihtiyaç duyulan bilgiye ilave olarak değerlendirir Đşletme, sunulan en erken döneme ilişkin özkaynağın etkilenen her bir kaleminin açılış tutarlarını ve sunulan en erken döneme ilişkin açıklanan karşılaştırılabilir diğer tutarları, bu taslak TFRS anılan dönemlerde de uygulanıyormuşçasına düzeltir. Diğer yandan, önceden TMS 39 uyarınca belirlenmiş olan ve etkin faiz oranı geçiş düzeltmesi uyarınca düzeltilen oranı, etkin faiz oranı olarak kullanır.

5 Açıklama Đşletme, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar uyarınca bu taslak TFRS nin ilk uygulamasının etkisini açıklarken, aşağıdakilerin nitel bir analizini de sunar: (a) Bu [taslak] TFRS uyarınca belirlenen etkin faiz oranı (24-27 nci paragraflarda bahsedilen geçiş hükümlerini de içerecek şekilde) ile işletmenin önceki muhasebe politikasıyla uyumlu olarak kullanılan faiz oranı arasındaki farkın kâr ya da zarar üzerindeki etkisi ve (b) Bu etkinin (yukarıdaki (a) maddesi), finansal varlıkların itfa edilmiş maliyetlerine ilişkin geçiş düzeltmesi tutarı ile nasıl ilişkili olduğu. 19 uncu paragrafın uygulanmasına ilişkin olarak, işletmenin, sunulan en erken dönemden önceki dönemlere ait bilgileri açıklamasına gerek yoktur. Ek A Tanımlanmış terimler Bu ek, bu taslak TFRS nin ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıdaki terimler, TMS 32 nin 11 inci paragrafında ya da TMS 39 un 9 uncu paragrafında tanımlanmış ve bu [taslak] TFRS de, TMS 32 ya da TMS 39 da belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır: (a) gerçeğe uygun değer (b) finansal varlık (c) finansal araç (d) finansal borç Đtfa edilmiş maliyet Etkin faiz yöntemi Etkin faiz oranı Donuk Đşlem maliyetleri Giderleştirme Faiz hasılatını ya da faiz giderini dağıtmak için amortisman ayırma yönteminin kullanıldığı, finansal aracın maliyet temelli ölçümüdür. Etkin faiz oranını kullanmak suretiyle, bir finansal varlığın veya finansal borcun (ya da bir finansal varlık veya finansal borç grubunun) itfa edilmiş maliyetini hesaplama yöntemidir. Finansal aracın öngörülen ömrü boyunca yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödemeleri ve tahsilatları tam olarak ilgili finansal varlığın veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır (ya da spreaddir; sözleşme uyarınca yeniden düzenlenen faiz oranı bileşenlerinin bir kombinasyonu.) Vadesinden itibaren 90 günden fazla geçmiş ya da tahsil edilebilir olmaktan çıkan finansal araçların niteliği. Bir finansal varlığın veya finansal borcun edinilmesi, ihraç edilmesi veya elden çıkarılması ile doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir. Ek maliyet, işletme, ilgili finansal aracı edinmemiş, ihraç etmemiş veya elden çıkarmamış olsaydı ortaya çıkmayacak olan maliyettir. Đtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlığın tahsil edilememe nedeniyle defter değerinin doğrudan düşürülmesidir. Bir finansal varlık, işletmenin, söz konusu varlığı geri kazanabileceğine dair makul beklentileri yoksa ve yaptırıma dayalı tüm işlemler sonlandırılmışsa, tahsil edilemez olarak nitelendirilir.

6 Ek B Uygulama rehberi Bu ek, bu taslak TFRS nin ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme ilkeleri (6-10 uncu paragraflar) B1 B2 B3 B4 B5 Đtfa edilmiş maliyet Đtfa edilmiş maliyet, bir finansal varlığın ya da borcun ilk muhasebeleştirmesi sırasında ölçülen değerinden, zamanla: (a) Anapara geri ödemeleri düşülerek, (b) Başlangıçtaki tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı düşülerek veya eklenerek, (c) Beklenen nakit akışları tahminlerinin güncellenmesinden kaynaklanan herhangi bir ilavenin veya indirimin eklenerek ya da düşülerek düzeltilen değeridir. Yukarıdakilere göre düzeltilen ilk ölçüm, defter değerini oluşturmaktadır. Defter değeri, öngörülen ölçüm tarihinde finansal aracın kalan ömrü üzerinden, etkin faiz oranı kullanılarak (bakınız 6 ncı paragraf) iskonto edilen beklenen nakit akışlarının bugünkü değeridir. Đşletmenin ödemelere veya tahsilatlara ilişkin tahminlerini güncellemesi durumunda, cari nakit akışlarının ve gözden geçirilen tahmini nakit akışlarının yansıtılması amacıyla finansal varlık veya finansal borçların (veya finansal araç grubunun) defter değerleri de düzeltilir. Đşletme, 6 ncı paragraf uyarınca, finansal aracın etkin faiz oranını kullanmak suretiyle beklenen nakit akışlarının (güncellenen tahminler üzerinden) bugünkü değerini hesaplayarak, ilgili finansal varlığın defter değerini yeniden hesaplar. Herhangi bir düzeltme, kâr ya da zararda muhasebeleştirilir ve 13(d) paragrafı uyarınca kapsamlı gelir tablosunda gösterilir. Beklenen nakit akışları Đtfa edilmiş maliyet için kullanılan nakit akış verileri, beklenen nakit akışlarıdır. 8 inci paragraf uyarınca tahminler, beklenen değerler olarak türetilmektedir. Đşletme, beklenen nakit akışlarını aşağıdakileri göz önünde bulundurarak tahmin eder: Finansal araca ilişkin sözleşmeye dayalı tüm koşullar (örneğin; ön ödeme, alım opsiyonu ya da benzeri opsiyonlar). (b) Finansal aracın ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, etkin faiz oranı hesaplaması içerisine dahil edilmemeleri durumunda, söz konusu oranın bir parçası olan (bakınız: TMS 18 Hasılat) sözleşme tarafları arasında ödenen veya alınan ücretler ve puanlar ve (c) Finansal varlıklar açısından, varlığın ömrü boyunca oluşan kredi zararları. Finansal borçlar açısından beklenen nakit akışlarına ilişkin tahminler, işletmenin kendisinin, yükümlülüğünü bütünüyle yerine getirememe riskini yansıtmamaktadır. Đtfa edilmiş maliyetin hesaplanması amacıyla, beklenen nakit akışları, toplu şekilde (örneğin grup bazında ya da portföy düzeyinde) ya da bireysel olarak tahmin edilebilir. Tahminlere dayanak oluşturan unsurlar, finansal varlığın ömrü boyunca değişebilir. Örneğin, bir ödeme güçlüğü ya da gözlem listesine eklenme sonrasında, bir finansal varlık bir portföyden alınıp başka bir portföye eklenebilir ya da söz konusu finansal varlığın beklenen nakit akışları bireysel biçimde tahmin edilebilir. Beklenen nakit akışlarının toplu ya da bireysel şekilde tahmin edilmesine bakılmaksızın; söz konusu tahmin, daima beklenen değer niteliğindedir (bakınız 8 inci paragraf). Đşletme, beklenen nakit akışlarını toplu olarak mı yoksa bireysel şekilde mi tahmin edeceğini belirlerken: (a) En iyi tahmini sağlayan yaklaşımı kullanır ve (b) Kullanılan yaklaşımın, kredi zararlarının mükerrer hesaplanmasına yol açmayacağından emin olur.

7 B6 B7 B8 B9 Kredi zararlarının, beklenen nakit akışları üzerindeki etkisinin toplu bir şekilde tahmin edilebilmesi amacıyla finansal varlıklar, borçluların, sözleşme hükümleri uyarınca vadesinde ödemeleri gereken tutarları ödeyebilme imkânlarını da gösteren, benzer kredi risk özellikleri esas alınarak (örneğin, kredi risk değerlendirmesi veya varlığın türü, sektör, coğrafi bölge, teminat çeşidi, geçmiş ödeme durumları ve diğer ilgili unsurları göz önünde bulunduran derecelendirme süreci esas alınmak suretiyle) gruplandırılır. Seçilen özellikler, borçluların, değerlendirilen varlıklara ilişkin sözleşme hükümleri uyarınca vadesinde ödemeleri gereken tutarları ödeyebilme imkânlarının bir göstergesi olması nedeniyle, anılan varlık gruplarına ilişkin beklenen nakit akışlarının tahmininde de göz önünde bulundurulur. Kredi zararlarının, beklenen nakit akışları üzerindeki etkisi tahmin edilirken, dahili ya da harici çeşitli veri kaynakları kullanılabilir. Örneğin olası veri kaynakları, işletmenin geçmişteki kredi zararlarına ilişkin deneyimleri, dahili değerlendirmeler, diğer işletmelerin kredi zararlarına ilişkin deneyimleri, harici değerlendirmeler, raporlar ve istatistiklerdir. Daha önceden kredi zararı deneyimi bulunmayan veya bu konudaki deneyimi yetersiz olan işletmeler ise, karşılaştırılabilir varlıklara (ya da finansal varlık gruplarına) ilişkin grup deneyimlerini kullanır. Geçmişteki kredi zararlarına ilişkin deneyimler gibi geçmiş veriler, anılan deneyimlerin ilişkili oldukları dönemde mevcut olmayan güncel koşullar ile halihazırda mevcut olmayan geçmiş döneme ilişkin koşulların etkilerini yansıtmak amacıyla, gözlemlenebilen güncel verilere göre düzeltilir. Beklenen nakit akışlarındaki değişikliklere yönelik tahminler, gözlemlenebilen verilerde dönemden döneme meydana gelen değişimleri (örneğin, işsizlik oranındaki, gayrimenkul fiyatlarındaki, ticari mal fiyatlarındaki, ödeme koşullarındaki ve finansal araca ya da finansal araç grubuna ilişkin kredi zararlarının ve bunların düzeyinin göstergesi niteliğindeki diğer faktörlerdeki değişiklikleri) yansıtır ve söz konusu değişimlerle doğrudan uyumludur. Kredi zararlarının, beklenen nakit akışları üzerindeki etkisini tahmin etmek amacıyla kullanılan yöntemler ve varsayımlar, tahminler ile gerçekte meydana gelen kredi zararları arasındaki farklılıkları azaltmak için düzenli olarak gözden geçirilir. Beklenen nakit akışlarının tahmin edilmesinde, geçmişteki kredi zarar oranlarının kullanılması sırasında, sözü edilen oranlara ilişkin bilginin, geçmişteki kredi zarar oranları gözlemlenen gruplarla uyumlu bir şekilde tanımlanan gruplara uygulanması önemlidir. Dolayısıyla, kullanılan yöntemin, her bir gruba, benzer kredi risk özelliklerine sahip varlık gruplarının geçmişte meydana gelen kredi zararlarını gösteren ve güncel koşulları yansıtan bilgiler sağlaması gerekir. B10 Teminata bağlanmış bir finansal varlığın beklenen nakit akışlarının tahmini, teminatın nakde çevrilmesinin muhtemel olup olmamasından bağımsız olarak, teminatın nakde çevrilmesinden, teminatın edinilmesine ve satışına ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonucunda ortaya çıkan nakit akışlarını yansıtır. Nakde çevrilme sonucu elde edilen herhangi bir teminat, diğer TFRS lerde yer alan (bir varlığın muhasebeleştirilmesine ilişkin) kriteri sağlamadıkça, teminat altına alınmış finansal varlıktan ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilmez. Faiz hasılatının ve faiz giderinin dağıtım yöntemi B11 Paragraf 10 uyarınca, etkin faiz oranı, sözleşmenin, finansal araca ilişkin faiz ödemelerini nasıl oluşturduğunu yansıtmaktadır. Etkin faiz oranı, ilk olarak, finansal aracın başlangıçtaki muhasebeleştirilmesinde belirlenmektedir. Etkin faiz oranı, sözleşme uyarınca yeniden düzenlenen bileşen ya da bileşenler ile ilgili olarak belirlenmektedir. Örneğin :Sabit oranlı bir finansal araç için etkin faiz oranı, beklenen nakit akışlarının (B3 paragrafı uyarınca belirlenen), finansal aracın defter değerine (ilk muhasebeleştirmedeki) eşit olan bugünkü değerini oluşturan iskonto oranıdır (başlangıçtaki etkin faiz oranı). B12 Finansal araca ilişkin faiz nakit akışlarının sözleşmeye bağlı olarak yeniden düzeltilmesi, faiz oranı düzeltildiği ölçüde (ve etkilenen bileşim ya da bileşimler ile ilgili olarak), etkin faiz oranını değiştirmektedir. Örneğin: (a) Sabit oranlı finansal araç için, sözleşmeye dayalı faizin hiçbir bileşeni yeniden düzeltilmemektedir. Sonuç olarak, etkin faiz oranı, finansal aracın ömrü boyunca sabit kalmaktadır (yani başlangıçtaki etkin faiz oranı, her ölçüm tarihinde, itfa edilmiş maliyeti hesaplamak için kullanılmaktadır). (b) Gösterge faiz bileşenini (örneğin LIBOR artı 100 baz puan) yeniden düzelten değişken oranlı finansal araç açısından, gösterge faiz oranındaki değişikliği yansıtmak amacıyla yapılan nakit

8 akışlarının periyodik olarak yeniden tahmini, anılan gösterge bileşenine ilişkin olarak etkin faiz oranını değiştirmektedir. Bu, ilk etkin faiz spreadi sabit kalırken, spot eğrisinin gösterge faiz oranına göre güncellendiği anlamına gelmektedir. Sonuçta, değişken oranlı finansal araca ilişkin her nakit akışı, aşağıdakilerin bileşiminden oluşan bir oran kullanılarak iskonto edilir: (i) Her bir nakit akışı tarihinde uygulanabilir olan spot oran artı, (ii) Đlk etkin spread. B13 Etkin faiz oranı yöntemi genellikle, ücretleri, ödenen veya alınan puanları, işlem maliyetlerini ve etkin faiz oranı hesaplamasının içinde yer alan diğer prim veya iskontoları, finansal aracın tahmini ömrü boyunca itfa yoluyla dağıtmaktadır. Ancak ücretlerin, ödenen veya alınan puanların, işlem maliyetlerinin ve prim veya iskontoların ilişkili oldukları dönemler, finansal varlığın tahmini ömründen daha kısa ise, bu tutarlar, söz konusu kısa dönem boyunca dağıtılmaktadır. Bu dağıtımın etkisi, söz konusu kısa dönem boyunca, finansal araca ilişkin faiz hasılatının ya da faiz giderinin yeniden düzeltilmesidir. Zarar karşılıklarının, giderleştirilen birikimli tutarlarla karşılaştırılması (19 uncu paragraf) B24 Kredi zararları karşılıklarının zaman içindeki gelişimi ile, gider olarak yazılan birikimli tutarların karşılaştırılması, tablo şeklinde sunulur (uygulanabilir şekil aşağıda sunulmaktadır): Edinim yılı 20X1 20X2 20X3 20X4 Toplam Kredi zararları karşılığı (birikimli): PB PB PB PB PB 1 Edinim yılının sonu yy 1 yıl sonrası yy 2 yıl sonrası yy 3 yıl sonrası yy 1 Bu [taslak] TFRS de yer alan parasal tutarlar Para Birimi (PB) olarak ifade edilmiştir.

9 Kredi zararları için brüt karşılık(giderleştirmeden önce) Borçların ödenmemesi zz sonucu gider yazılan birikimli tutarlar Teminatlı bir borcun zz ödenmemesi durumunda teminatın paraya dönüştürülmesi sonucu gider yazılan Toplam gider yazılan zz zz zz zz zz birikimli tutarlar Kredi zararları için net karşılık (kredi zararları için brüt karşılık eksi gider yazılan birikimli tutarlar) B25 Bu karşılaştırmada, kredi zararları tahminindeki değişikliklerin etkisinin nitel analizi, gelişmelerin nedenlerinin ve anılan gelişmelerin gider yazılan tutarlarla nasıl ilgili olduğunun kısa bir açıklaması niteliğindedir. Dayanıklılık testi bilgisi (20 nci paragraf) B26 Đşletmenin, dayanıklılık testine ilişkin sunduğu bilgi, genellikle, aşağıdakileri içermektedir (ancak söz konusu bilgi, aşağıdakilerle sınırlı değildir): (a) Dayanıklılık testlerinin nasıl gerçekleştirildiği, (b) Kullanılan dayanıklılık senaryosunun bir tanımı ve ilgili varsayımlar ile (c) Önemli herhangi bir yargıyı da içeren, dayanıklılık testi sonucu. Finansal varlıkların kredi kalitesi (21 inci paragraf) B27 Donuk finansal araçlardaki değişikliklerin mutabakatının yapılmasında, dönemin başındaki ve sonundaki nominal tutarların mutabakatı, aşağıdakileri asgari düzeyde gösterecek şekilde gerçekleştirilir: (a) Değeri olan kredilerin, donuk olarak yeniden sınıflandırılması (yani kredi kalitesinin bozulması) sonucunda ortaya çıkan artışlar, (b) Donuk kredilerin iktisabı sonucunda ortaya çıkan artışlar, (c) Enforcing menkul kıymetlerdeki geri kazanımlar sonucunda meydana gelen azalışlar, (d) Borç alanın ödemelerine dayanan, geri kazanımlar sonucunda oluşan azalışlar, (e) Ertelemeler ve (f) Giderleştirmeler. B28 Donuk kredilerdeki değişimlerin ve karşılık hesabındaki değişikliklerin karşılıklı etkileşiminin nicel bir analizi, iki tip değişikliğin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu ve değişikliklerin yol açtığı ortak sonuçların kısa bir açıklaması niteliğindedir. Varlığın edinim tarihine ve vadesine ilişkin bilgi (22 nci paragraf) B29 Đlk edinim yılını ve vadeyi gösteren bilgi, aşağıdaki şekilde sunulur: (a) (b) Nominal tutarlar bazında ve Tablo şeklinde (uygulanabilir şekil aşağıda sunulmuştur)

10 Edinim tarihi 20X1 20X2 20X3 20X4 Toplam PB PB PB PB PB vade 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 20X8 Toplam zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz Geçiş (26 ncı paragraf) B30 26 ncı paragrafta belirtilen ilke farklı yollarla uygulanabilir; örneğin: (a) Đlk defa, bu [taslak] TFRS nin ilk uygulama tarihine yakın bir tarihte muhasebeleştirilen benzeri finansal araçlara yönelik bilgiyi kullanmak suretiyle, etkin faiz oranı düzeltmesini göstermek amacıyla oran analizini kullanarak ya da (b) Đlk defa, bu [taslak] TFRS nin ilk uygulama tarihine yakın bir tarihte muhasebeleştirilen benzeri finansal araçlar için belirlenen, ilk öngörülen kredi zararları dağıtımının etkisini yansıtan etkin faiz oranına ilişkin bir düzeltme yaparak. Đşletme bu yaklaşımı kullanırken, elde edilen düzeltilmiş etkin faiz oranının, finansal aracın ilk muhasebeleştirilme tarihinde kullanılan risksiz faiz oranından daha düşük olmadığından emin olmamalıdır. Tanımlanmış terimler Đşlem maliyetleri B31 Đşlem maliyetleri, acentelere (satış acentesi olarak faaliyet gösteren çalışanlar da dahil olmak üzere), danışmanlara, broker ve dealerlara ödenen ücret ve komisyonları, düzenleyici kuruluşlar ve menkul kıymet borsaları tarafından toplanan tutarları, transfer vergilerini ve tarifelerini içermektedir. Đşlem maliyetleri, borç primlerini ya da iskontolarını, finansman maliyetlerini ya da dahili idari maliyetleri ya da elde tutma maliyetlerini içermemektedir. Giderleştirme B32 Giderleştirme, bir finansal aracın tümüyle ilgili olabileceği gibi, belirli kısımlarıyla ilgili de olabilir. Örneğin, işletme, karşı taraftan bir menkul kıymetin ödenmesini talep etmiş ve finansal aracın yüzde 30 unu geri kazanmıştır; kalan yüzde 70 lik kısım, işletmenin, söz konusu finansal araçtan ilave bir tutar elde etme beklentisi olmaması durumunda, giderleştirilir. B33 Bir finansal aracın giderleştirildiği tarihte beklenen zarar, gider olarak yazılan tutarın yüzde 100 üdür. B23 paragrafı uyarınca işletme, karşılık hesabına ekleme yapmaksızın ve söz konusu karşılık hesabını kullanmaksızın hiçbir tutarı değer düşüklüğü olarak yazamaz. B34 Giderleştirme tanımı, işletmenin ilgili tutarı geri kazanma konusunda makul beklentilerinin olmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, giderleştirme, bir finansal durum tablosu dışı bırakma işlemi niteliğindedir.

11

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/86-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 40 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Sirküler Rapor /180-1

Sirküler Rapor /180-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/180-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA 9 SIRA NO.LU TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 17 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanlara

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/02 Ankara,11/02/2013 KONU: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI DEĞİŞİKLİĞİ hk. SİRKÜLER MADDE 1 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Tebliğ. Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18

Tebliğ. Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18 Amaç Madde 1-

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. AMACI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/87-1 TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 41 SIRA NO LU TEBLİĞ

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 36) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 18 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Hisse

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Haziran 2016 30 Kasım 2016

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Amaç: Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak

Detaylı

[Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri

[Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri [Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri Genel bakış ve önbilgi 1 Bu [taslak] IFRS, kiralama işlemlerinin raporlanmasında kiracı ve kiraya veren tarafından uygulanması gereken

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve VUK Karşılaştırması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 16.01.2005 Tarih

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı