MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI TEKNĠK ġartnamesġ / 24

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI 2. TANIMLAR 3. YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER 3.1. MüĢteri Elektriksel Adreslemesinin Yapılması 3.2. MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması 3.3. ĠĢlem Basamakları 4. YER TESLĠMĠ 5. YÜKLENĠCĠNĠN ORGANĠZASYONU 6. YAPILAN ĠġLERĠN KONTROLÜ 6.1 ĠĢlerin Kontrolü 6.2 ĠĢlem Yürütülmesi 7. HAKEDĠġLERĠN TANZĠMĠ 8. YÜKLENĠCĠNĠN SORUMLULUĞU 9. ġġrketġn SORUMLULUKLARI 10. YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI 11. Ġġ GÜVENLĠĞĠ 11.1 Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu 11.2 ĠĢ Güvenliği ve kiģisel Koruyucu Malzemelerin Temini, Korunması ve Kullandırılması 12 MALZEME 13 ÇALIġMA YERLERĠ 14 PERSONEL EĞĠTĠMĠ 14.1 Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gerekenler 14.2 Ekat Belgesine Sahip Olmayan Personeller Tarafından Yapılması Gerekenler 14.3 Diğer Hususlar 15 GĠZLĠLĠK 16 ĠġĠN SÜRESĠ 17 KABUL ĠġLERĠ 17.1 Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması 17.2 Kabul Noksanları 18 NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ 19 EKLER / 24

3 1.) ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI MEDAġ sorumluluk sahası içerisindeki ġehir, ilçe, kasaba ve köylerde yer alan müģterilerin Ģebeke irtibat, müģteri sayaç bilgilerinin, müģteri bina koordinat bilgilerinin kayıt altına alınması bu esnada trafo bölgesi ve fiderlerde yer alan EDABĠS te kayıtlı olmayan Ģebeke envanterlerinin tespit edilmesi, koordinatlandırılması, elektrik tehlike levhalarının takılması, numaralama iģlemlerinin yapılması ve envanter öznitelik bilgilerinin toplanması, EDABĠS' e kaydedilmesi iģlemleridir / 24

4 2.) TANIMLAR 2.1. Yüksek Gerilim (YG): Etkin değeri voltun üzerinde olan fazlar arası gerilim Orta Gerilim (OG): Etkin değeri 1000 voltun üstünde (36 kv) voltun altında (36000 volt dâhil) olan fazlar arası gerilim Alçak Gerilim (AG): Etkin değeri 1000 volt (1kV) ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilim Trafo Merkezi (TM): Gerek enterkonnekte Ģebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim Ģebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taģınan enerjiyi seçilmiģ dağıtım gerilimi seviyesine dönüģtüren transformatör merkezleri. (TEĠAġ sorumluluğundadır.) 2.5. Ġndirici Merkez (ĠM) : Ġki veya daha fazla orta gerilim seviyesi kullanılan dağıtım Ģebekelerinde enerjiyi bir orta gerilim seviyesinden diğerine dönüģtüren transformatör merkezleri ve fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi Dağıtım Merkezi (DM): Bir ENH nın baģında veya sonunda, esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi Kesici Ölçü Kabini (KÖK): Kırsal dağıtım tesislerinde esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi olup, genel anlamda küçük DM' lerdir Trafo Binası (TR): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan ve bazen de fiderden radyal branģman(lar) türetmeye yarayan Ģebeke düğüm elemanı Direk Tipi Trafo Postası (TRP): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan Ģebeke düğüm elemanı Saha Dağıtım Kutusu (SDK): Bir kaide üzerine elektrik tek hat Ģemasına uygun olarak donatılmıģ, giriģ ve çıkıģlara ait A.G. kablolarının irtibatlandırıldığı ve müģterilere ait rekortmen hatlarının bağlandığı sac veya cam elyaf takviyeli polyester muhafazalı elektrik dağıtım kutusu Enerji Nakil Hatları (ENH): Bir TM den çıkarak bir ĠM, DM, KÖK veya Trafoyu besleyen hatlardır Ring Enerji Nakil Hatları: Birden fazla TM veya ĠM den enerji alabilen veya aynı TM, ĠM, DM üzerine geri dönen, kapalı veya yarı açık Enerji Nakil Hatlarıdır ENH Direkleri: 1 36 kv gerilimli Enerji Nakil Hatların taģıyan ve üzerinde Alçak Gerilim (AG) iletkeni bulunmayan direklerdir AG ġebekesi Direkleri: 1 kv un altındaki gerilimlerde elektrik hatlarını taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir OG MüĢterek Direkleri: KV gerilim aralığında hem Enerji Nakil Hatlarını hem de AG iletkenlerini taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir Ana Enerji Nakil Hattı (Ana ENH): Bir TM den çıkan; ĠM, DM, KÖK ve Trafo Binaları/Direkleri ne giriģ çıkıģ yaparak aynı gerilim ve aynı kesitle devam eden ve bir TM, ĠM, DM, KÖK, Trafo Binası/Direği veya nihayet direğinde son bulan hattır. Bir ana hattan branģman alan hatlar ve ĠM, DM ve KÖK lerin branģman niteliğindeki çıkıģları da aynı gerilim ve aynı kesitle devam ettiği sürece kendi içerisinde ana hat kabul edilir. Bir ana hat aynı gerilim ve kesitle branģmanlara ayrılıyorsa en uzun kol ana hat kabul edilir BranĢman: Bir Ana Enerji Nakil Hattından beslenen enerji nakil hatları DGPS (Diferansiyel GPS): Differential Global Positioning System ġehir Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip Ģehir ve kasabalarda, imar planı, imar mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri Köy Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip olmayan köy (köy bağlısı, mezra, kom, oba, yayla vb.) tüzel kiģiliğine sahip yerleģim birimindeki uygulama mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri / 24

5 2.21. Özel MüĢteri Elektrik Dağıtım ġebekesi: Kamu kurulumuna, gerçek ve tüzel kiģilere ait Finansmanı kendilerince sağlanmıģ, tesis ve inģaatı kendilerince yaptırılan OG seviyesinde müģteri olan bir veya daha çok dağıtım trafolu OG-AG Ģebekesi olabilen benzinlik, pompa, fabrika, konut sitesi vb. tesislere ait elektrik Ģebeke tesisi Kaynak Tesisleri: Trafo Merkezleri (YG / OG), Ġndirici Merkezleri (OG / OG), Dağıtım Merkezleri (OG) ve Ana Dağıtım Hatları (OG). OG dağıtım Ģebekesine elektrik enerjisi sağlayan bu tesisler, YG/OG Ģebekesi, OG/OG Ģebekesi arasında bağlantının yapıldığı, OG hattı sonunda veya branģmanın da Ölçü /Ayırma / Bağlantı / Dağıtım fonksiyonlarından bir veya bir kaçının görüldüğü bağlantı tesisi Fider: Fiderler kaynak tesislerinden çıkan ve yeterli akım veya güç taģıma kapasitesinde, belirli koruma cihaz ve sistemleriyle korunan hava hattı veya yeraltı kablosu Ģeklinde OG devrelerinin çıkıģ noktaları Kol: OG/AG dağıtım trafolarına ait AG dağıtım panosundaki tüm çıkıģlar Numaralama: Bina tipi trafolarda giriģ kapısına, direk tipi trafolarda AG dağım panosuna, saha dağıtım kutularının üzerine, beton, ağaç ve demir direklerde, direk üzerine plaka ile MEDAġ ın belirlediği Ģartlara göre yapılan numaralama iģlemi Numaralama Plakası: MEDAġ ın teslim edeceği, DM, ĠM, KÖK, TR binası, saha dağıtım kutusu, ağaç, beton ve demir direklerin üzerine montajı yapılan ve gerekli bilgilerin yazılı olduğu plaka ġirket: Meram Elektrik Dağıtım A.ġ Yüklenici: ġirket adına sözleģme konusu iģini yapan firm EDABĠS: Elektrik Dağıtım Analiz Bilgi Sistemi. ġirket tarafından belirlenecek Yazılım ve arayüzler ile çalıģılacaktır AG ġube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur OG/AG MüĢteri : Elektrik dağıtım sistemine orta gerilim seviyesinden bağlı, alçak gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan 3.(üçüncü) Ģahıslara ait tesisler kapsamındaki müģterilerdir OG/OG MüĢteri : Elektrik dağıtım sistemine orta gerilim seviyesinden bağlı, orta gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan 3.(üçüncü) Ģahıslara ait tesisler kapsamındaki müģterilerdir AG/AG MüĢteri: Elektrik dağıtım sistemine alçak gerilim seviyesinden bağlı, alçak gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan dağıtım Ģirketine ait tesisler kapsamında beslenen müģterilerdir / 24

6 3.) YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER Yüklenicinin Yapacağı iģler 3 aģamadan oluģacaktır. 1- MüĢterinin Elektriksel Adreslemesinin Yapılması 2- MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması 3- Tespiti Yapılan Eksik Dağıtım Envanterlerinin Sisteme ĠĢlenmesi 3.1 MüĢteri Elektriksel Adreslemesinin Yapılması MüĢteri katmanının çizimi yüklenici firma tarafından MÜġTERI + BĠNA + BĠNA GĠRĠġ + REKORTMAN + YOL KATMAN kombinasyonu halinde EDABĠS program metodolojisi ile çizilerek MüĢteri Bilgi Formu (Rekortman Bilgileri) doldurulur. 3.2 MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması MüĢterinin ve müģteri binasının koordinatlı bir Ģekilde EDABĠS e kaydedilmesidir. Bunun için müģterinin içinde yer aldığı bina çizimi EDABĠS altlığı üzerinden çizimi yapılacaktır. Bina müģterileri ise çizimi yapılmıģ olan bu binanın içerisine eklenecektir. 3.3 ĠĢlem Basamakları a) Yüklenici tarafından sahaya çıkılmadan, müģteri bilgi toplama iģinin yapılacağı trafo bölgesinin bina çizimleri EDABĠS te yapılacaktır. Bu çizimler EDABĠS te yer alan Google Maps fotoğrafları ve/veya Ortofoto altlığı kullanılmak suretiyle yapılacaktır. b) ġirketin MüĢteri Bilgi Sisteminde kayıtlı olan tesisat numarası, müģteri adı soyadı, Sayaç numarası, mevcut adresi, karne numarası ile birlikte.txt ortamında yükleniciye teslim edilecektir. c) Sahada çıktılar yardımı ile binalar tespit edilecektir. d) Çıktı üzerine bina giriģ çizgileri daha sonra bina giriģ çizgisinin EDABĠS e çizimi için sembolik olarak çizilecektir. e) Bina tespit iģleminden sonra bina rekortman bilgisi, müģteri bilgilerinin kaydedilmesi ve bu bilgilerin EDABĠS e aktarılmak üzere binanın ID si yâda koordinatları ile eģleģtirilme çalıģmaları için ġirketin belirlediği MüĢteri Bilgi Formu kullanılacaktır. Yüklenici bu bilgiler doğrultusunda, Her bir müģterinin dağıtım sistemine bağlandığı noktayı (trafo, fider, direk, saha dağıtım kutusu, AG panolarını vb.), Tesisat numarasını, sayacın seri numarasını, markasını, Binanın enerji aldığı rekortman tespit edilerek, bina, rekortman, beslendiği direk-box numarası, rekortman tipi, rekortman cinsi, rekortman kesiti Ģirketin belirlediği müģteri bilgi kayıt formuna yazılacaktır. f) ġirket tarafından yükleniciye sahada müģteri bilgisi sorgulamada kullanılması için endeks cihazı teslim edilecek olup, yüklenicinin sahadan MüĢteri Bilgi sistemine eriģebilmesine olanak sağlanacaktır. Bu cihazlar yükleniciye ücretsiz olarak zimmetlenecektir. ĠĢ bitiminde cihazların çalıģır halde eksiksiz olarak geri iade Ģartı aranacaktır. g) Her bir müģterinin dağıtım sistemine bağlandığı noktanın (trafo,fider,direk, saha dağıtım kutusu, Ag panolarını), tespitinde numarataj plakasından faydalanılacaktır / 24

7 Dağıtım sistemine bağlantı noktası (direk,box, trafo, fider, saha dağıtım kutusu ag panoları ) üzerinde yer alan numarataj plakasında 10 haneli envanter numarası var ise envanter numarası,envanter numarası yok ise direk/box vb. numarası ve barkod numarası formdaki ilgili bölüme yazılacaktır. Dağıtım sistemine bağlantı noktası (direk,box, trafo, fider, saha dağıtım kutusu ag panoları) EDABĠS te kayıtlı değil ve/veya sahadaki envanter üzerinde numarataj plakası bulunmuyor ise EK-8 deki MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre direk-box-hat-kablo vb. bilgileri EDABĠS e kaydedilmek üzere alınacak ve numarataj iģlemleri, EDABĠS e kayıtlı mevcut envanterlere kadar tamamlanacaktır. Bu iģlemler birim fiyat cetvelinde fiyatlandırılmıģtır. g) Bina giriģinin EDABĠS e çiziminin sağlanması için, bina giriģ çizgisi çıktı üzerine bina giriģ noktası ve ilgili yol arasına manuel olarak çizilecektir. h) Sahada form kayıt iģlemi sonrasında bu formdaki bilgilerin EDABĠS e ilgili çizimlerin yapılarak kaydedilmesi aģamasına geçilecektir. i) MüĢteri bilgi formundaki bilgiler ile EDABĠS in eģleģtirilmesi iģlemi EDABĠS te çizimi yer alan binalar için Bina ID bilgisi ile yapılacaktır. j) Bina ID li her bir binaya ait form bilgileri gerekli EDABĠS çizim iģlemleri yapılarak EDABĠS e kaydedilecektir. Bunun için; formlarda tanımlanmıģ olan her bir BĠNA ID numaralı bina çizimi EDABĠS te bulunacaktır. Bulunan bu binanın içerisindeki müģterilerin bilgileri müģteri bilgi formuyla EDABĠS e kaydedilecektir. Binanın rekortmanı çizilecek ve bilgileri kaydedilecektir. Binanın bina giriģi çıktı üzerinde oluģturulmuģ olan taslak çizime göre çizilecektir. k) EDABĠS te müģterilerin Elektriksel ve Coğrafi Adreslemeleri yapıldıktan sonra her bir trafo bölgesi için ve fider bazlı AG hat topolojisi çalıģır duruma getirilecektir. Bunun için yapılacak çizim iģlemlerinde, bilgi kayıt metodlarında, koordinat, Ģebeke envanter bilgilerinin kontrolü ve onayı iģlemlerinde EK-8 deki MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesinin alt maddeleri dahil olmak üzere 6.(altıncı) maddesi ve 7.(yedinci) maddesi dıģında kalan tüm maddelerde belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır / 24

8 4.) YER TESLĠMĠ SözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleģmede yazılı süre 10 GÜN içinde iģe baģlanabilmesi için iģyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre kontrol edilerek iģin yapılacağı ĠĢletme Mühendisliğinde yer teslim tutanağı tutularak yer teslimi yapılır. Yer teslimi yapılmadan önce alınması gereken eğitimler aģağıdadır; Aylık ĠĢ Planı eğitimi, yüklenici ve yüklenici temsilcisi katılacak, HakediĢ eğitimi, yüklenici ve yüklenici temsilcisi katılacak, ĠĢ güvenliği eğitimi, yüklenici temsilcisi ve tüm personeli katılacak, EDABĠS eğitimi, yüklenici temsilcisi ve tüm personeli katılacak. 5.) YÜKLENĠCĠNĠ ORGANĠZASYONU SözleĢme konusu iģ için Yüklenici kendi kuracağı organizasyon Ģeması ve sözleģme konusu iģlerde çalıģtıracağı asgari personel ile araçların bilgilerini teklifi ile birlikte ġirket e sunacaktır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin giderleri kendisine aittir. Yüklenici temsilcisi için Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislik bilim dallarından mezun olma Ģartı aranacaktır. Yüklenici personeli en az lise mezunu olmalıdır. EKAT sahibi personellerin ise en az lise veya belgeli teknik personel olması gerekmektedir. 6.) YAPILAN ĠġLERĠN KONTROLÜ 6.1. ĠĢlerin Kontrolü SözleĢme konusu iģlerin yapımı ve yönetimi Yüklenici tarafından yapılır. Herhangi bir iģin, Kontrol elemanının denetimi altında yapılmıģ olması Yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle sözleģme ve Ģartnameye uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yüklenici tarafından usulüne aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaģılan iģ kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda Ģirket yetkilidir. ĠĢlerin kontrolü yüklenici personeller ile birlikte yapılacaktır. Yüklenici, belirlenen süre içinde söz konusu iģ kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢin Yürütülmesi Yüklenici, sözleģme veya eklerinde belirlenen süre içinde, çalıģma yapacağı uygun bir iģ programını hazırlayarak, onaylanmak üzere ĠĢletme Mühendisliğine ve Genel Müdürlüğe teslim edecektir. SözleĢmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģin önemine ve iģ programına uygun olarak, iģlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve iģçileri temin etmek zorundadır. Yüklenici sözleģme konusu iģlerde çalıģtıracağı personel ve araçların bilgilerini ġirkete onaylatmak zorundadır. ġirket onayı ve bilgisi olmadan sahada personel çalıģmayacaktır. ĠĢ güvenliği ve EDABĠS eğitimi almamıģ hiçbir personel sahada çalıģmayacaktır / 24

9 7.) HAKEDĠġLERĠN TANZĠMĠ ġirketin her bir biriminde düzenlenecek o birime ait hak ediģler hiyerarģik sıraya bağlı olarak iģin fiilen yapıldığı yerdeki ĠĢletme sorumlusu, MüĢteri Hizmetleri sürveyanı ve CBS Sürveyanı tarafından imzalanarak o ayki hak ediģi hazırlanacaktır. Hazırlanan hakediģlerin kontrolü için ilgili Genel Müdürlük birimine gönderilecek ve Genel Müdürlük onayı ile kesinleģecektir. HakediĢler her ayın 25. gününe kadar onay iģlemleri için Genel Müdürlüğe gelecektir. HakediĢler yapılan iģler esas alınarak, bir sonraki ay yapılacak iģ planı ile birlikte hazırlanacaktır. ĠĢ planı bulunmayan hakediģler kabul edilmeyecektir. ĠĢ planı EK-6 (Numarataj ĠĢleri Aylık ĠĢ Planı ) da belirtilen formatta hazırlanacaktır. EDABĠS yazılımına hak ediģe esas çalıģmaların sisteme girilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Bu Ģartnameye göre tamamlanmayan iģlerin ödemesi yapılmayacaktır. 8.) YÜKLENĠCĠNĠN SORUMLULUĞU Yüklenici, a) Bu SözleĢme kapsamında tanımlanan iģlerin tamamını sözleģme, Ģartname ve mevcut mevzuat çerçevesinde yapmaktan, b) ĠĢ Kanunu na uygun olarak çalıģılmasından ve tüm tedbirlerin alınmasından, c) SözleĢme konusu iģi yapacak personeline iģin yapımı, iģ güvenliği ve sağlığı için gerekli her türlü eğitimlerin verilmesinden, d) ĠĢ mahallinde iģin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gerekli her türlü iģ sağlığı ve güvenliği, iģçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasından, e) ÇalıĢması esnasında giderleri kendisine ait olmak üzere gerekli tüm önlemleri (Trafik, Karayolları, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. KuruluĢların prosedürlerine göre) almaktan ve almıģ olduğu izinlerin tutanaklarının bilgilerini ġirket e verilmesinden, f) Yüklenici, ġirket tarafından yapılan diğer iģler için tahsisini istediği personel, araç, gereç, alet ve edevatlarını temininden, kontrolünden, g) ĠĢin yapımı için tüm ekibin sevk ve idaresi ve bu sevk ve idareyi yapacak ekibin temini, h) Personelin teknik, idari ve iģ güvenliği eğitimleri ġirket nezaretinde verilerek iģ baģı yaptırılması ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarının temini, i) Personelin ġirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanacak EK-4 deki tek tip giyimlerinin temini için yılda iki kez (yazlık ve kıģlık olarak) gerekli giyim malzemelerin temini ve kullandırılması, j) Ekiplerin ve bu ekipleri sevk ve idare eden personelin çalıģmaları için gerekli ofis ve atölyelerin belirtilen esaslar çerçevesinde temini ve standartları ġirket tarafından onaylanacak Ģekilde donatılması. (büro, depo, ambar, fotoğraf makinası, çivi çakma tabancası, silikon ve araç park yerleri ve bu yerlerin ısıtma, aydınlatma, temizlik vb. iģleri) k) Ekipleri sevk ve idare edenler ile ekipler arasında yapılacak her türlü haberleģme giderleri ve bu personelin, ġirket ilgilileri ve kontrol teģkilatı arasında yapılacak haberleģme giderleri, l) Yapılacak çalıģmalar için Belediye, Karayolları, vb gibi resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasından, m) ĠĢin yapımı sırasında meydana gelen her türlü ĠĢ kazalarını aynı gün iģ günü içinde ġirket e bildirilmesi ve zamanında bildirilmeyen iģ kazalarında doğacak her türlü zarar ve ziyandan, n) SözleĢme konusu iģlerin yapılması esnasında ve yapılmasına müteakip yaptığı iģlerle ilgili kendi ve üçüncü Ģahıslara verilebilecek her türlü can ve mal ziyanından, o) Programlı kesintileri ġirket e 72 saat önce bildirmekten, / 24

10 Yüklenici sorumludur. 9.) ġġrketġn SORUMLULUKLARI ġirket, a) Bu Ģartnamede belirtildiği Ģekilde ġirkete bildirilen programlı kesintileri, ilgili kurum, kuruluģ ve müģterilere gerektiği Ģekilde duyurulmasından, b) Yüklenicinin çalıģmalarından dolayı müģterilere verilen zarar ve ziyanda gerekli tespitleri yapılmasını sağlayarak, tanzim edilen raporların sonuçlandırılmasından ve Yükleniciye iletilmesinden, c) Envanter Numaralı Plaka Teminininden, d) EKAT belgeli yüklenici personellere çalıģma yapmaları gereken bölgelerde(trafo, AG DAĞITIM PANOSU, SDK, DĠREK vb.) refakat etmek ve buralarda enerjinin açma kesme iģlemlerini gerçekleģtirmekten, e) Yüklenici tarafından numarataj iģleri tamamlanan bölgelerde montaj-demontaj, müģteri iģlerine ait EDABĠS güncellemelerini yapmaktan, Sorumludur. 10.) YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI Yüklenici temsilcisi bu SözleĢme kapsamındaki Yüklenicinin tüm sorumluluklarının yerine getirilmesinden sorumludur. Yüklenici hazırlayıp ġirkete onaylatacağı organizasyon Ģemasında belirttiği mühendis ve sorumluları belirlenen yerlerde bulunmasını ve görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici Temsilcisi 7 gün 24 saat ġirket tarafından ulaģılabilir ve ekibini yönetebilir olacaktır. Yüklenici Temsilcisi, a) SözleĢme konusu iģlerin sağlıklı bir Ģekilde yapılmasından, b) Sürekli denetim yaparak, elemanların bilgi, beceri ve deneyimlerini kontrol ederek, gerekiyor ise eğitim almasını sağlamaktan, c) Gerekli raporları ve dokümanları hazırlamaktan, d) Görevlilerin ġirketin belirlediği geliģ, gidiģ saatleri ile tertip, düzen ve kurallara uyumundan, e) ĠĢ güvenliği malzemelerini kontrol ederek, kullanımının sağlanmasından, f) ĠĢletme birimlerinde oluģturacak ĠĢ güvenliği Kurulunda iģ güvenliği sorumlusu olarak katılmaktan, g) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nin 60. Maddesinde belirlenen sorumlulukları yerine getirmekten, h) ġirket tarafından düzenlenen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantısına katılmaktan sorumludur / 24

11 11.) Ġġ GÜVENLĠĞĠ Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu Yüklenici tarafından yapılan iģlerde elektrik kesintisinin gerektiği yerlerde her ekipte en az teknisyen seviyesinde bir iģ güvenliği sorumlusu bulunduracak. a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemelerin iģ mahallinde sağlam vaziyette bulundurulması ve kullandırılması, b) ÇalıĢan personellerin iģ güvenliği malzemelerin kullandırılmasını temin edilmesi, c) Elektriğin güvenli bir Ģekilde kesilmesinin temin edilmesi, d) Elektriği kesilen tesiste emniyetli bir Ģekilde çalıģılabileceğinin tespit edilmesi, e) ĠĢin yapımı esnasında gerekli her türlü iģ güvenliği önleminin alınması, ĠĢ güvenliği ve KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunması ve Kullandırılması ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatlardaki malzemeleri ve EK-24 listedeki teknik kalitesi ve standardı ġirket tarafından onaylanan malzemeleri Yüklenici temin edecektir. Yüklenici, her ekipte iģ güvenliği malzemelerinin sağlam ve çalıģır vaziyette bulunmasını temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. Bu konudaki tüm idari ve yasal sorumluluklar Yükleniciye aittir. 12.) MALZEME Yüklenici, SözleĢme kapsamında yapacağı iģlerde kullanacağı malzemelerin teknik kalitesi ve standartları ġġrket onayından sonra temin edilecektir. 13.) ÇALIġMA YERLERĠ Bölge ĠĢletme Birimlerinde Yüklenici ġirketin belirlediği standartlarda kendi ekiplerine ve yöneticilerine uygun bir yer(yüklenici merkez ofisi) ve bu ofiste kullanacağı gerekli ekipmanları temin edecektir. Yüklenici temizlik, aydınlatma vs. gibi hizmetleri, masrafı kendisine ait olmak üzere temin edecektir / 24

12 14.) PERSONEL EĞĠTĠMĠ Yüklenici çalıģtırdığı personel, iģ, ġirket ve üçüncü Ģahıslarla ilgili iģ güvenliği ve iģçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.yüklenici iģ güvenliği konularını takip edecek iģ güvenliği sorumlusu bulundurmakla yükümlüdür. Yüklenici enerji altında çalıģma yapacağı alanlar için en az 1 EKAT belgeli personel bulunduracaktır. EKAT belgeli personellerde elektrik dağıtım iģlerinde en az 1 yıl çalıģma Ģartı aranacaktır. Ayrıca yüklenici firma iģ güvenliği sorumlusu yüklenici personellerinin iģ güvenliği çerçevesinde çalıģmasını sağlayacak ve belirli periyotlarda denetleme yaparak sonuçları MEDAġ a bildirecektir. Yüklenici iģ güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alacak, gerekiyorsa elektriğin kesilmesi talebinde bulunacaktır. EKAT belgeli personellerin girmesi gereken alanlarda çalıģmalar MEDAġ arıza ve bakım yüklenici personelleri refakatinde yapılacaktır. Enerji kesilmesi gereken durumlarda; enerji kesilecek olan bölge ile ilgili enerji kesintisi programını MEDAġ iģletme sorumluluğu yapacaktır. 3. ġâhısa ait bölgelerde envanter bilgisi toplama iģi arıza yüklencisi ve ilgili 3. ġahıs sorumluları refakatinde yapılacaktır. Yüklenici tarafından iģin baģında EKAT belgeli personel bulundurulmadığı her gün için TL(Bin Türk Lirası ) ceza kesilir ve gelir kaydedilir. Cezalı çalıģma süresi 15 (OnbeĢ ) takvim günü devam eder.bu süre sonunda yüklenici firma tarafından iģin EKAT belgeli personel bulundurulmadığı takdirde,ģirket sözleģmeyi fesih etmeye yetkilidir Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gereken ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) / 24

13 14.2 Ekat Belgesine Sahip Omayan Personeller Tarafından Yapılabilecek ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) Rekortman 14.3 Diğer Hususlar a. Yüklenici, iģin fiili baģlangıç tarihine kadar bu iģ için istihdam edeceği tüm personeline gerekli eğitim programlarını tamamlatacaktır. Gerekli eğitimleri almayan personel iģe baģlatılmaz. b. Yüklenicinin sözleģme konusu iģ için çalıģtıracağı elemanlar arasında önceden Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) belgesine sahip olanlar yalnızca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve EDABĠS Eğitimine tabi tutulur. Mevzuatta değiģiklik olması halinde yeni sisteme göre değerlendirilecektir. Bu eğitim sonrasında tüm belgeleri güncelleģtirilir. c. Yüklenici, sözleģme süresince personelinin azalması halinde, yeni alınacak elemanlara da ilgili eğitim programını tamamlatacaktır. d. Yüklenici çalıģtırdığı personelin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalıģmalarını sağlamak amacıyla ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine ait yetkili kuruluģlardan bu sözleģme konusu iģ için almıģ olduğu belgeyi veya listeyi iģe baģlamadan önce ġirkete verecektir. e. ġirket, iģyerinde veya ġirket tarafından belirtilen bir yerde Yüklenici mühendis, tekniker, teknisyen ve ustalarına, Ģebekenin özel iģletme koģullarını, cihaz ve teçhizat bilgilerini aktarmak amacı ile kurs ve seminer verebilir. Yüklenici, gerekli vardiya düzenlemesini yaparak elemanlarının söz konusu eğitimi almasını sağlayacaktır. f. Yüklenici elemanlarına ġirket tarafından her kademede verilen eğitimler bu elemanların yaptığı hata ve kusurlar ile verdiği zarar ve ziyanın tazmininden Yüklenici sorumludur. Elemanlarının hatasından ileri gelen sorumluluklar Yükleniciye aittir. g. Eğitim süresince çıkabilecek iģ kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur. h. Yüklenici personeline verilen bütün eğitimlerin belgeleri, Yüklenici tarafından muhafaza edilecek ve SözleĢme süresinin bitiminden önce ġirketin gözetiminde ilgili personeline zimmetle teslim edecektir / 24

14 i. Yüklenici, çalıģtıracağı personelin mezuniyet belgesini, ustalık belgesini, varsa iģ tecrübesi ile ilgili belgeleri, varsa referans mektubunu, ikametgâh ilmühaberini, nüfus cüzdan suretini, savcılık iyi hal kâğıdını ve sağlık kurulu raporunu temin ederek bir dosya halinde sözleģme tarihinden itibaren 15 (onbeģ) gün içerisinde ġirkete teslim edecektir. ġirket, Yüklenici tarafından sunulan elemanların iģ tecrübesini veya iģ yapabilirliğini uygun bulmaması halinde, Yüklenici, eğitime baģlamadan önce ġirketin uygun bulacağı vasıftaki elemanı temin edecektir. Bu durum eksik personelle mesai yapılmasına gerekçe olamaz. j. Yüklenici personeli, ġirketin iģyeri disiplin ve kurallarına uymak zorundadır. k. Yüklenici personeli ve ekip araçları, ġirket yetkililerince gerektiğinde kontrol edilecek, tespit edilecek olumsuz durum Yükleniciye bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. l. Yüklenici, ĠĢletme tarafından uygun görülecek ve Yüklenici personelini için temin edilecek tek tip kıyafetlerin (yazlık ve kıģlık ayrı ayrı) iģ esnasında giyilmesini ve denetimini sağlayacaktır. m. Yüklenici elemanları, ġirket tarafından verilen kimlik kartlarını görev süresince görülebilir Ģekilde üzerlerinde bulunduracaklardır. n. ġirket, Yüklenicinin görevlendireceği elemanları herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu görevden alınmasını Yükleniciden isteyebilir. Bu durumda, Yüklenici tebligat sonrası ilgili personelin bu sözleģme ile ilgili görevine son verecektir. Görevine son verilen eleman nedeniyle iģin aksamaması için bu göreve getirilecek elemanın alacağı eğitim süresi sonunda iģbaģı yapmasına kadar geçecek süre için yedek personel çalıģtırılacaktır. Bu nedenle Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez. o. Araçların, trafik kazasına karıģması durumunda, Yüklenici personeli, ġirket elemanı veya üçüncü Ģahısların yaralanması veya ölmesi halinde oluģabilecek maddi ve manevi her türlü yükümlülüklerden Yüklenici sorumludur. 15.) GĠZLĠLĠK ġirket ile Yüklenicinin görevlendirdiği elemanlar tarafından; ġirket elemanlarınca açıklanan her türlü bilgi, iģ, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve aramızdaki ticari iliģki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müģterilik (müģteri adı, soyadı, semt ve Ģehir bilgisi vb.) ve konuģma bilgileri, bu sözleģme konusu ve taraflar arasındaki iģ iliģkisi gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu gizli bilgi; Gizlilik içinde korunacak, Üçüncü kiģilere ne suretle olursa olsun verilmeyecek ve/veya alenileģtirilmeyecek, Doğrudan yâda dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari iliģkinin amaçları dıģında kullanılmayacaktır. Yüklenici ġirket in gizli bilgilerini korumakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde ve iģi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken Yükleniciye bağlı olarak çalıģan diğer kiģilere ġirket nin yazılı onayını almak suretiyle ve bilginin gizliliği hususunda gerekli uyarı yapılması kaydıyla verebilecektir. SözleĢme tarihinden sonra iģten ayrılmıģ olsalar dahi Yüklenici elemanları ve bağlı olarak çalıģan diğer kiģiler gizlilikle ilgili yükümlülüklere aykırı davranmayacaktır. Böyle davranmaları halinde doğrudan Yüklenici sorumlu olacaktır. ĠĢin bitiminde iģle ilgili Yüklenicide bulunan tüm bilgiler, yüklenici tarafından imha edilecektir / 24

15 Gizlilikle ilgili hususlarda gereğinin yerine getirilmemesi halinde, ġirket sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. 16.) ĠġĠN SÜRESĠ ĠĢin süresi sözleģmenin imzalanmasına müteakip 10 GÜN içerisinde yer teslimi yapılmak suretiyle yer teslim tarihinden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIġ) gündür. Yer teslim tarihinden itibaren 90 gün içinde OG/OG ve OG/AG müģteriler EDABĠS e kayıtlı olarak Ģirkete teslim edilecektir. 90 günlük süre içerisinde EDABĠS 'e kaydedilecek datalar kağıt çıktılar vasıtasıyla Ek-5 MüĢteri Bilgi Formu na göre toplanacaktır. Bu süre zarfında ġġrket, gerek görürse mobil cihazlar üzerinden bir yazılım geliģtirecektir. ġġrket, yazılımın tamamlanması halinde, YÜKLENĠCĠ 'ye dataların toplanması konusunda mobil cihazları kullanacağı tarihi bildirecektir. ġġrket 'in bildireceği tarihten itibaren müģteri bilgileri mobil cihazlar vasıtasıyla toplanacaktır. ġġrket mobil cihazlar üzerinden bir yazılım geliģtirmeye ihtiyaç duymadığı taktirde, YÜKLENĠCĠ kağıt çıktılar vasıtasıyla veri toplamaya devam edecektir. 17.) KABUL ĠġLERĠ Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması Yüklenici sözleģme konusu yaptığı iģlerin kabulünü EK-28 Hizmet ĠĢleri kabul Tutağına göre yapar. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket in oluģturacağı Kabul Heyeti tarafından hazırlanan Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağının ġirket Genel Müdürlüğü nün ONAYI ile yapılmıģ olur. SözleĢme konusu iģ için, ġirket tarafından teģkil edilecek kabul heyeti Yüklenici Temsilcisi ile birlikte tamamlanmıģ olduğu bildirilen ĠĢleri yerinde ve evraklar üzerinden inceler. ĠĢlerin bu sözleģme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı tespit edilir ise iģlerin kabulü yapılır. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket Genel Müdürlük Onayı ile yürürlüğe girer Kabul Noksanları ġirket tarafından oluģturulacak Kabul Heyetinin tespit ettiği kusur ve noksanlar verilen süre içinde Yüklenici tarafından düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Aksi halde sözleģmedeki 13.2.b maddesine göre ceza uygulamak ya da nam ve hesaba baģkalarına yaptırmakta ġirket tamamen yetkilidir / 24

16 18.) NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ: Numarataj iģlerinin ücretlenmesinde aģağıda belirtilen numarataj fiyat cetvelindeki pozlar dikkate alınacaktır. KeĢif miktarlarına iliģkin tablo bölgelere göre EK-7 de belirtilecektir. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI ĠġĠ - FĠYAT CETVELĠ POZ NO ENVANTER AKTĠVĠTE DETAYI ÖLÇÜ KEġĠF M.200 Elektrik Dağıtım ġebekesinde Numaralandırma ĠĢleri M TM-DM-ĠM ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER BĠRĠM FĠYAT (TL/AD) TOPLAM (TL) M KÖK M BĠNA TĠPĠ TRAFO M DĠREK TĠPĠ TRAFO M ENH DĠREĞĠ M MÜġTEREK DĠREK ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER M AG DĠREK ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER M AYDINLATMA ġartname KAPSAMINDAKĠ DĠREĞĠ YAPILACAK ĠġLER SAHA DAĞITIM ġartname KAPSAMINDAKĠ M KUTUSU/BOX YAPILACAK ĠġLER M.201 Abonelerin ġebeke Ġle Ġrtibatlandırılması ve Tesisat Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması M OG/AG VE OG/AG MÜġTERĠ M AG/AG MÜġTERĠ BĠNA KOORDĠNATI VE REKORTMAN BĠLGĠSĠNĠN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI BĠNA KOORDĠNATI VE REKORTMAN BĠLGĠSĠNĠN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI / 24

17 19.) EKLER EK 1: Uygulanacak Cezalar EK 2: ġartname ve Yönetmelikler EK 3: ĠĢ Güvenliği Malzeme Listesi EK 4: Giyim Malzemeleri Listesi EK 5: MüĢteri Bilgi Formu EK 6: Numarataj ĠĢleri Aylık ĠĢ Planı EK 7: MüĢterilerin Dağıtım ġebekesine Bağlanması ĠĢi KeĢif Miktarı ve Birim Fiyat Cetveli EK 8: MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesi EK 9: MEDAġ Numarataj ĠĢleri Etiket Plakası Montajı Teknik ġartnamesi / 24

18 EK 1: UYGULANACAK CEZALAR a) ĠĢ yerinde Yüklenici Temsilcisi ve/veya mühendisin bulundurulmadığı her 3 gün için 1000 TL günlük ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir yıl içerisinde sürekli veya kesintili toplam 10 (on) günü geçmesi halinde, ġirket sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. b) Planlanan iģlerin eksik gelmesi ay sonunda aģağıdaki Ģekilde değerlendirilecektir; a. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde hak ediģ ödemesi yapılmayacaktır. b. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde MEDAġ tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. c) Tam yapılan iģlerin hakediģ tutarı ödendiğinden dolayı planlanan iģlere göre her hakediģ döneminde teslim edilen hatalı iģlere göre cezalar aģağıdaki gibidir. a. Planlanan iģlerin %5 ve %10 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %10 u oranında ceza olarak yansıtılır. b. Planlanan iģlerin %10 ve %20 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %20 si oranında ceza olarak yansıtılır. c. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %50 si oranında ceza olarak yansıtılır. d. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde MEDAġ tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. d) ĠĢ güvenliği ve koruyucu malzemeleri ile iģin yapımı için ihtiyaç olan malzemelerin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun veya malzemelerin MEDAġ Genel Müdürlüğünün belirlediği Ģartlara ve standartlara uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 3000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iģ akdi fesh edilir. e) Bu sözleģme kapsamında çalıģtırılan yüklenici elemanları ve araçlarının görevli olduğu süre içerisinde üçüncü Ģahıs veya müģterilerden herhangi bir menfaat sağladığı veya SözleĢme kapsamındaki iģ dıģında özel iģ yaptığının tespit edilmesi halinde, TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. f) Yürürlükteki 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı ġirket e rucu edilen cezalar Yükleniciden kaynaklandı ise bu cezalar aynen Yüklenicinin hakediģlerinden mahsup edilir / 24

19 EK: 2 ġartname VE YÖNETMELĠKLER a) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, b) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, c) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi, d) Elektrik Dağıtım Tesisleri Teknik Bakım Talimatı, e) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik ġartnameleri, f) Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları, g) ĠĢ güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı ile Ġlgili Mevzuatı, h) 4628 Sayılı Kanuna ve E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, i) ġirket Tarafından Uygulanan Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Teknik ġartnameler, j) Diğer Teknik ve Özel ġartnameler ve Mevcut Mevzuata, Fen ve Sanat Kuralları, k) Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, l) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, m) MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesi, n) MEDAġ Numarataj ĠĢleri Etiket Plakası Montajı Teknik ġartnamesi, / 24

20 EK:3 Ġġ GÜVENLĠĞĠ MALZEME LĠSTESĠ No AG - Malzeme Listesi 1 AG ĠZOLE ELDĠVEN 2 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 3 BARET 4 GÖZLÜK 5 EMNĠYET KEMERĠ 6 EL FENERĠ 7 YAĞMURLUK 8 KKD ÇANTA 9 Ġġ AYAKKABISI 10 Ġġ ELBĠSESĠ No 1 AG ELDĠVEN 2 YG ELDĠVEN 3 YG ÇĠZME OG - Malzeme Listesi 4 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 5 BARET 6 GÖZLÜK 7 YÜZ VĠZÖRÜ 8 EMNĠYET KEMERĠ 9 YAĞMURLUK 10 EL FENERĠ 11 KĠLĠT+ĠSĠMLĠK 12 KKD ÇANTA 13 AYAKÇAK 14 BIÇAKLI SĠGORTA ELCĠĞĠ 15 ĠZOLE HALI 16 ĠZOLE TABURE 17 YG DEDEKTÖRÜ 18 AG DEDEKTÖRÜ 19 BETON DĠREK MERDĠVENĠ 20 UYARI LEVHALARI 21 LENTELEME HALAT VE ÇATALLARI 22 ĠLK YARDIM ÇANTASI (araç) 23 YANGIN TÜPÜ (araç) 24 Ġġ AYAKKABISI Ġġ ELBĠSESĠ (ARKA DAYANIKLI 25 KIYAFET) / 24

21 EK: 4 GĠYĠM MALZEMELERĠ LĠSTESĠ CEKET* GÖMLEK* PANTOLON * ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ Ġġ AYAKKABISI ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ BOT LASTĠK ÇĠZME YAĞMURLUK YÜN ELDĠVEN YÜN ĠÇ ÇAMAġIR (ALT-ÜST) ÇORAP KIġLIK YAZLIK NOT: Yazlık kapsamda alınan iģçi koruyucu giyimlerde iģ elbisesi ( tulum ) ve gömlek verilmekte olup, kıģlık giysiler ile eģdeğer fiyattadır. Not: (*) standartlarındaki elektrik arkı termal koruma testinden geçmiģ olması gerekmektedir / 24

22 EK-5: MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU Bina ID Havai Rekortman Tipi Bina Tipi / Adı Yer altı Beslendiği trafo Rekortman Cinsi Beslendiği Dağıtım ġebekesi Envanteri Barkodu/Numarası Rekortman Kesiti No Tesisat Numarası Sayaç Seri No Sayaç Marka / 24

23 EK 6: NUMARATAJ ĠġLERĠ AYLIK Ġġ PLANI / 24

24 EK 7 ; MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI ĠġĠ KEġĠF MĠKTARI VE BĠRĠM FĠYAT CETVELĠ AKSARAY (Aksaray-1, Aksaray-2, Eskil, Ortaköy) MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI İŞİ - FİYAT CETVELİ POZ NO ENVANTER AKTİVİTE DETAYI ÖLÇÜ KEŞİF M.200 Elektrik Dağıtım Şebekesinde Numaralandırma İşleri M TM-DM-İM M KÖK M BİNA TİPİ TRAFO M DİREK TİPİ TRAFO M ENH DİREĞİ M MÜŞTEREK DİREK M AG DİREK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER BİRİM FİYAT (TL/AD) ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ M AYDINLATMA DİREĞİ YAPILACAK İŞLER 185 SAHA DAĞITIM ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ M KUTUSU/BOX YAPILACAK İŞLER 93 M.201 Abonelerin Şebeke İle İrtibatlandırılması ve Tesisat Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması M M OG/AG VE OG/AG MÜŞTERİ AG/AG MÜŞTERİ BİNA KOORDİNATI VE REKORTMAN BİLGİSİNİN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI BİNA KOORDİNATI VE REKORTMAN BİLGİSİNİN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI TOPLAM (TL) / 24

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için)

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) Sözleşme başlığı : Enerjisini Güneşden Alan Proje Yayın Referansı : TRC1/14/BSR/0029 1. Genel Tanım : (Mal Alımı ihaleleri

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ 1.0 TANIMLAR; Bu doküman ve eklerinde geçen; ĠDARE : DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ ve OKUL YÖNETĠMĠNĠ, YÜKLENĠCĠ : Üzerine ihale yapılan ve Ģartname/sözleĢme

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

:Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM),

:Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM), BOĞAZĠÇĠ VE FATĠH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERĠNĠN BÜYÜK ONARIMI VE YAPISAL TAKVĠYESĠ YAPIM ĠġĠNĠN YAPIM KONTROLLÜK VE DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠNE AĠT ÖZEL TEKNĠK ġartname 1. KAPSAM : Boğaziçi ve Fatih Sultan

Detaylı

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI (ÜRETĠM FAALĠYETĠ GÖSTEREN TÜZEL KĠġĠLER ĠÇĠN)

DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI (ÜRETĠM FAALĠYETĠ GÖSTEREN TÜZEL KĠġĠLER ĠÇĠN) EGM.F.10/00 DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI (ÜRETĠM FAALĠYETĠ GÖSTEREN TÜZEL KĠġĠLER ĠÇĠN) Tarih:.../.../... Kullanıcı No:... Bu AnlaĢma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aģağıda belirtilen

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ (01.11.2010) BÖLÜM I AMAÇ VE KAPSAM I.1 Bu Yönetmelik, yatlara ve yatçılara hizmet etmek üzere, Dirinler Turizm Liman ĠĢletmeciliği seyahat ĠnĢaat Akaryakıt Sanayi Ticaret

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER HUKUKİ DAYANAK Madde 1 : Bu yönerge 10.07.2004 tarihli ve 5216

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı