MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI TEKNĠK ġartnamesġ / 24

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI 2. TANIMLAR 3. YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER 3.1. MüĢteri Elektriksel Adreslemesinin Yapılması 3.2. MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması 3.3. ĠĢlem Basamakları 4. YER TESLĠMĠ 5. YÜKLENĠCĠNĠN ORGANĠZASYONU 6. YAPILAN ĠġLERĠN KONTROLÜ 6.1 ĠĢlerin Kontrolü 6.2 ĠĢlem Yürütülmesi 7. HAKEDĠġLERĠN TANZĠMĠ 8. YÜKLENĠCĠNĠN SORUMLULUĞU 9. ġġrketġn SORUMLULUKLARI 10. YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI 11. Ġġ GÜVENLĠĞĠ 11.1 Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu 11.2 ĠĢ Güvenliği ve kiģisel Koruyucu Malzemelerin Temini, Korunması ve Kullandırılması 12 MALZEME 13 ÇALIġMA YERLERĠ 14 PERSONEL EĞĠTĠMĠ 14.1 Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gerekenler 14.2 Ekat Belgesine Sahip Olmayan Personeller Tarafından Yapılması Gerekenler 14.3 Diğer Hususlar 15 GĠZLĠLĠK 16 ĠġĠN SÜRESĠ 17 KABUL ĠġLERĠ 17.1 Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması 17.2 Kabul Noksanları 18 NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ 19 EKLER / 24

3 1.) ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI MEDAġ sorumluluk sahası içerisindeki ġehir, ilçe, kasaba ve köylerde yer alan müģterilerin Ģebeke irtibat, müģteri sayaç bilgilerinin, müģteri bina koordinat bilgilerinin kayıt altına alınması bu esnada trafo bölgesi ve fiderlerde yer alan EDABĠS te kayıtlı olmayan Ģebeke envanterlerinin tespit edilmesi, koordinatlandırılması, elektrik tehlike levhalarının takılması, numaralama iģlemlerinin yapılması ve envanter öznitelik bilgilerinin toplanması, EDABĠS' e kaydedilmesi iģlemleridir / 24

4 2.) TANIMLAR 2.1. Yüksek Gerilim (YG): Etkin değeri voltun üzerinde olan fazlar arası gerilim Orta Gerilim (OG): Etkin değeri 1000 voltun üstünde (36 kv) voltun altında (36000 volt dâhil) olan fazlar arası gerilim Alçak Gerilim (AG): Etkin değeri 1000 volt (1kV) ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilim Trafo Merkezi (TM): Gerek enterkonnekte Ģebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim Ģebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taģınan enerjiyi seçilmiģ dağıtım gerilimi seviyesine dönüģtüren transformatör merkezleri. (TEĠAġ sorumluluğundadır.) 2.5. Ġndirici Merkez (ĠM) : Ġki veya daha fazla orta gerilim seviyesi kullanılan dağıtım Ģebekelerinde enerjiyi bir orta gerilim seviyesinden diğerine dönüģtüren transformatör merkezleri ve fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi Dağıtım Merkezi (DM): Bir ENH nın baģında veya sonunda, esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi Kesici Ölçü Kabini (KÖK): Kırsal dağıtım tesislerinde esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi olup, genel anlamda küçük DM' lerdir Trafo Binası (TR): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan ve bazen de fiderden radyal branģman(lar) türetmeye yarayan Ģebeke düğüm elemanı Direk Tipi Trafo Postası (TRP): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan Ģebeke düğüm elemanı Saha Dağıtım Kutusu (SDK): Bir kaide üzerine elektrik tek hat Ģemasına uygun olarak donatılmıģ, giriģ ve çıkıģlara ait A.G. kablolarının irtibatlandırıldığı ve müģterilere ait rekortmen hatlarının bağlandığı sac veya cam elyaf takviyeli polyester muhafazalı elektrik dağıtım kutusu Enerji Nakil Hatları (ENH): Bir TM den çıkarak bir ĠM, DM, KÖK veya Trafoyu besleyen hatlardır Ring Enerji Nakil Hatları: Birden fazla TM veya ĠM den enerji alabilen veya aynı TM, ĠM, DM üzerine geri dönen, kapalı veya yarı açık Enerji Nakil Hatlarıdır ENH Direkleri: 1 36 kv gerilimli Enerji Nakil Hatların taģıyan ve üzerinde Alçak Gerilim (AG) iletkeni bulunmayan direklerdir AG ġebekesi Direkleri: 1 kv un altındaki gerilimlerde elektrik hatlarını taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir OG MüĢterek Direkleri: KV gerilim aralığında hem Enerji Nakil Hatlarını hem de AG iletkenlerini taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir Ana Enerji Nakil Hattı (Ana ENH): Bir TM den çıkan; ĠM, DM, KÖK ve Trafo Binaları/Direkleri ne giriģ çıkıģ yaparak aynı gerilim ve aynı kesitle devam eden ve bir TM, ĠM, DM, KÖK, Trafo Binası/Direği veya nihayet direğinde son bulan hattır. Bir ana hattan branģman alan hatlar ve ĠM, DM ve KÖK lerin branģman niteliğindeki çıkıģları da aynı gerilim ve aynı kesitle devam ettiği sürece kendi içerisinde ana hat kabul edilir. Bir ana hat aynı gerilim ve kesitle branģmanlara ayrılıyorsa en uzun kol ana hat kabul edilir BranĢman: Bir Ana Enerji Nakil Hattından beslenen enerji nakil hatları DGPS (Diferansiyel GPS): Differential Global Positioning System ġehir Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip Ģehir ve kasabalarda, imar planı, imar mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri Köy Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip olmayan köy (köy bağlısı, mezra, kom, oba, yayla vb.) tüzel kiģiliğine sahip yerleģim birimindeki uygulama mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri / 24

5 2.21. Özel MüĢteri Elektrik Dağıtım ġebekesi: Kamu kurulumuna, gerçek ve tüzel kiģilere ait Finansmanı kendilerince sağlanmıģ, tesis ve inģaatı kendilerince yaptırılan OG seviyesinde müģteri olan bir veya daha çok dağıtım trafolu OG-AG Ģebekesi olabilen benzinlik, pompa, fabrika, konut sitesi vb. tesislere ait elektrik Ģebeke tesisi Kaynak Tesisleri: Trafo Merkezleri (YG / OG), Ġndirici Merkezleri (OG / OG), Dağıtım Merkezleri (OG) ve Ana Dağıtım Hatları (OG). OG dağıtım Ģebekesine elektrik enerjisi sağlayan bu tesisler, YG/OG Ģebekesi, OG/OG Ģebekesi arasında bağlantının yapıldığı, OG hattı sonunda veya branģmanın da Ölçü /Ayırma / Bağlantı / Dağıtım fonksiyonlarından bir veya bir kaçının görüldüğü bağlantı tesisi Fider: Fiderler kaynak tesislerinden çıkan ve yeterli akım veya güç taģıma kapasitesinde, belirli koruma cihaz ve sistemleriyle korunan hava hattı veya yeraltı kablosu Ģeklinde OG devrelerinin çıkıģ noktaları Kol: OG/AG dağıtım trafolarına ait AG dağıtım panosundaki tüm çıkıģlar Numaralama: Bina tipi trafolarda giriģ kapısına, direk tipi trafolarda AG dağım panosuna, saha dağıtım kutularının üzerine, beton, ağaç ve demir direklerde, direk üzerine plaka ile MEDAġ ın belirlediği Ģartlara göre yapılan numaralama iģlemi Numaralama Plakası: MEDAġ ın teslim edeceği, DM, ĠM, KÖK, TR binası, saha dağıtım kutusu, ağaç, beton ve demir direklerin üzerine montajı yapılan ve gerekli bilgilerin yazılı olduğu plaka ġirket: Meram Elektrik Dağıtım A.ġ Yüklenici: ġirket adına sözleģme konusu iģini yapan firm EDABĠS: Elektrik Dağıtım Analiz Bilgi Sistemi. ġirket tarafından belirlenecek Yazılım ve arayüzler ile çalıģılacaktır AG ġube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur OG/AG MüĢteri : Elektrik dağıtım sistemine orta gerilim seviyesinden bağlı, alçak gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan 3.(üçüncü) Ģahıslara ait tesisler kapsamındaki müģterilerdir OG/OG MüĢteri : Elektrik dağıtım sistemine orta gerilim seviyesinden bağlı, orta gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan 3.(üçüncü) Ģahıslara ait tesisler kapsamındaki müģterilerdir AG/AG MüĢteri: Elektrik dağıtım sistemine alçak gerilim seviyesinden bağlı, alçak gerilim seviyesinden tüketim ölçümü yapılan dağıtım Ģirketine ait tesisler kapsamında beslenen müģterilerdir / 24

6 3.) YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER Yüklenicinin Yapacağı iģler 3 aģamadan oluģacaktır. 1- MüĢterinin Elektriksel Adreslemesinin Yapılması 2- MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması 3- Tespiti Yapılan Eksik Dağıtım Envanterlerinin Sisteme ĠĢlenmesi 3.1 MüĢteri Elektriksel Adreslemesinin Yapılması MüĢteri katmanının çizimi yüklenici firma tarafından MÜġTERI + BĠNA + BĠNA GĠRĠġ + REKORTMAN + YOL KATMAN kombinasyonu halinde EDABĠS program metodolojisi ile çizilerek MüĢteri Bilgi Formu (Rekortman Bilgileri) doldurulur. 3.2 MüĢterinin Coğrafi Adreslemesinin Yapılması MüĢterinin ve müģteri binasının koordinatlı bir Ģekilde EDABĠS e kaydedilmesidir. Bunun için müģterinin içinde yer aldığı bina çizimi EDABĠS altlığı üzerinden çizimi yapılacaktır. Bina müģterileri ise çizimi yapılmıģ olan bu binanın içerisine eklenecektir. 3.3 ĠĢlem Basamakları a) Yüklenici tarafından sahaya çıkılmadan, müģteri bilgi toplama iģinin yapılacağı trafo bölgesinin bina çizimleri EDABĠS te yapılacaktır. Bu çizimler EDABĠS te yer alan Google Maps fotoğrafları ve/veya Ortofoto altlığı kullanılmak suretiyle yapılacaktır. b) ġirketin MüĢteri Bilgi Sisteminde kayıtlı olan tesisat numarası, müģteri adı soyadı, Sayaç numarası, mevcut adresi, karne numarası ile birlikte.txt ortamında yükleniciye teslim edilecektir. c) Sahada çıktılar yardımı ile binalar tespit edilecektir. d) Çıktı üzerine bina giriģ çizgileri daha sonra bina giriģ çizgisinin EDABĠS e çizimi için sembolik olarak çizilecektir. e) Bina tespit iģleminden sonra bina rekortman bilgisi, müģteri bilgilerinin kaydedilmesi ve bu bilgilerin EDABĠS e aktarılmak üzere binanın ID si yâda koordinatları ile eģleģtirilme çalıģmaları için ġirketin belirlediği MüĢteri Bilgi Formu kullanılacaktır. Yüklenici bu bilgiler doğrultusunda, Her bir müģterinin dağıtım sistemine bağlandığı noktayı (trafo, fider, direk, saha dağıtım kutusu, AG panolarını vb.), Tesisat numarasını, sayacın seri numarasını, markasını, Binanın enerji aldığı rekortman tespit edilerek, bina, rekortman, beslendiği direk-box numarası, rekortman tipi, rekortman cinsi, rekortman kesiti Ģirketin belirlediği müģteri bilgi kayıt formuna yazılacaktır. f) ġirket tarafından yükleniciye sahada müģteri bilgisi sorgulamada kullanılması için endeks cihazı teslim edilecek olup, yüklenicinin sahadan MüĢteri Bilgi sistemine eriģebilmesine olanak sağlanacaktır. Bu cihazlar yükleniciye ücretsiz olarak zimmetlenecektir. ĠĢ bitiminde cihazların çalıģır halde eksiksiz olarak geri iade Ģartı aranacaktır. g) Her bir müģterinin dağıtım sistemine bağlandığı noktanın (trafo,fider,direk, saha dağıtım kutusu, Ag panolarını), tespitinde numarataj plakasından faydalanılacaktır / 24

7 Dağıtım sistemine bağlantı noktası (direk,box, trafo, fider, saha dağıtım kutusu ag panoları ) üzerinde yer alan numarataj plakasında 10 haneli envanter numarası var ise envanter numarası,envanter numarası yok ise direk/box vb. numarası ve barkod numarası formdaki ilgili bölüme yazılacaktır. Dağıtım sistemine bağlantı noktası (direk,box, trafo, fider, saha dağıtım kutusu ag panoları) EDABĠS te kayıtlı değil ve/veya sahadaki envanter üzerinde numarataj plakası bulunmuyor ise EK-8 deki MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre direk-box-hat-kablo vb. bilgileri EDABĠS e kaydedilmek üzere alınacak ve numarataj iģlemleri, EDABĠS e kayıtlı mevcut envanterlere kadar tamamlanacaktır. Bu iģlemler birim fiyat cetvelinde fiyatlandırılmıģtır. g) Bina giriģinin EDABĠS e çiziminin sağlanması için, bina giriģ çizgisi çıktı üzerine bina giriģ noktası ve ilgili yol arasına manuel olarak çizilecektir. h) Sahada form kayıt iģlemi sonrasında bu formdaki bilgilerin EDABĠS e ilgili çizimlerin yapılarak kaydedilmesi aģamasına geçilecektir. i) MüĢteri bilgi formundaki bilgiler ile EDABĠS in eģleģtirilmesi iģlemi EDABĠS te çizimi yer alan binalar için Bina ID bilgisi ile yapılacaktır. j) Bina ID li her bir binaya ait form bilgileri gerekli EDABĠS çizim iģlemleri yapılarak EDABĠS e kaydedilecektir. Bunun için; formlarda tanımlanmıģ olan her bir BĠNA ID numaralı bina çizimi EDABĠS te bulunacaktır. Bulunan bu binanın içerisindeki müģterilerin bilgileri müģteri bilgi formuyla EDABĠS e kaydedilecektir. Binanın rekortmanı çizilecek ve bilgileri kaydedilecektir. Binanın bina giriģi çıktı üzerinde oluģturulmuģ olan taslak çizime göre çizilecektir. k) EDABĠS te müģterilerin Elektriksel ve Coğrafi Adreslemeleri yapıldıktan sonra her bir trafo bölgesi için ve fider bazlı AG hat topolojisi çalıģır duruma getirilecektir. Bunun için yapılacak çizim iģlemlerinde, bilgi kayıt metodlarında, koordinat, Ģebeke envanter bilgilerinin kontrolü ve onayı iģlemlerinde EK-8 deki MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesinin alt maddeleri dahil olmak üzere 6.(altıncı) maddesi ve 7.(yedinci) maddesi dıģında kalan tüm maddelerde belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır / 24

8 4.) YER TESLĠMĠ SözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleģmede yazılı süre 10 GÜN içinde iģe baģlanabilmesi için iģyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre kontrol edilerek iģin yapılacağı ĠĢletme Mühendisliğinde yer teslim tutanağı tutularak yer teslimi yapılır. Yer teslimi yapılmadan önce alınması gereken eğitimler aģağıdadır; Aylık ĠĢ Planı eğitimi, yüklenici ve yüklenici temsilcisi katılacak, HakediĢ eğitimi, yüklenici ve yüklenici temsilcisi katılacak, ĠĢ güvenliği eğitimi, yüklenici temsilcisi ve tüm personeli katılacak, EDABĠS eğitimi, yüklenici temsilcisi ve tüm personeli katılacak. 5.) YÜKLENĠCĠNĠ ORGANĠZASYONU SözleĢme konusu iģ için Yüklenici kendi kuracağı organizasyon Ģeması ve sözleģme konusu iģlerde çalıģtıracağı asgari personel ile araçların bilgilerini teklifi ile birlikte ġirket e sunacaktır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin giderleri kendisine aittir. Yüklenici temsilcisi için Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislik bilim dallarından mezun olma Ģartı aranacaktır. Yüklenici personeli en az lise mezunu olmalıdır. EKAT sahibi personellerin ise en az lise veya belgeli teknik personel olması gerekmektedir. 6.) YAPILAN ĠġLERĠN KONTROLÜ 6.1. ĠĢlerin Kontrolü SözleĢme konusu iģlerin yapımı ve yönetimi Yüklenici tarafından yapılır. Herhangi bir iģin, Kontrol elemanının denetimi altında yapılmıģ olması Yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle sözleģme ve Ģartnameye uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yüklenici tarafından usulüne aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaģılan iģ kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda Ģirket yetkilidir. ĠĢlerin kontrolü yüklenici personeller ile birlikte yapılacaktır. Yüklenici, belirlenen süre içinde söz konusu iģ kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢin Yürütülmesi Yüklenici, sözleģme veya eklerinde belirlenen süre içinde, çalıģma yapacağı uygun bir iģ programını hazırlayarak, onaylanmak üzere ĠĢletme Mühendisliğine ve Genel Müdürlüğe teslim edecektir. SözleĢmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģin önemine ve iģ programına uygun olarak, iģlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve iģçileri temin etmek zorundadır. Yüklenici sözleģme konusu iģlerde çalıģtıracağı personel ve araçların bilgilerini ġirkete onaylatmak zorundadır. ġirket onayı ve bilgisi olmadan sahada personel çalıģmayacaktır. ĠĢ güvenliği ve EDABĠS eğitimi almamıģ hiçbir personel sahada çalıģmayacaktır / 24

9 7.) HAKEDĠġLERĠN TANZĠMĠ ġirketin her bir biriminde düzenlenecek o birime ait hak ediģler hiyerarģik sıraya bağlı olarak iģin fiilen yapıldığı yerdeki ĠĢletme sorumlusu, MüĢteri Hizmetleri sürveyanı ve CBS Sürveyanı tarafından imzalanarak o ayki hak ediģi hazırlanacaktır. Hazırlanan hakediģlerin kontrolü için ilgili Genel Müdürlük birimine gönderilecek ve Genel Müdürlük onayı ile kesinleģecektir. HakediĢler her ayın 25. gününe kadar onay iģlemleri için Genel Müdürlüğe gelecektir. HakediĢler yapılan iģler esas alınarak, bir sonraki ay yapılacak iģ planı ile birlikte hazırlanacaktır. ĠĢ planı bulunmayan hakediģler kabul edilmeyecektir. ĠĢ planı EK-6 (Numarataj ĠĢleri Aylık ĠĢ Planı ) da belirtilen formatta hazırlanacaktır. EDABĠS yazılımına hak ediģe esas çalıģmaların sisteme girilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Bu Ģartnameye göre tamamlanmayan iģlerin ödemesi yapılmayacaktır. 8.) YÜKLENĠCĠNĠN SORUMLULUĞU Yüklenici, a) Bu SözleĢme kapsamında tanımlanan iģlerin tamamını sözleģme, Ģartname ve mevcut mevzuat çerçevesinde yapmaktan, b) ĠĢ Kanunu na uygun olarak çalıģılmasından ve tüm tedbirlerin alınmasından, c) SözleĢme konusu iģi yapacak personeline iģin yapımı, iģ güvenliği ve sağlığı için gerekli her türlü eğitimlerin verilmesinden, d) ĠĢ mahallinde iģin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gerekli her türlü iģ sağlığı ve güvenliği, iģçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasından, e) ÇalıĢması esnasında giderleri kendisine ait olmak üzere gerekli tüm önlemleri (Trafik, Karayolları, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. KuruluĢların prosedürlerine göre) almaktan ve almıģ olduğu izinlerin tutanaklarının bilgilerini ġirket e verilmesinden, f) Yüklenici, ġirket tarafından yapılan diğer iģler için tahsisini istediği personel, araç, gereç, alet ve edevatlarını temininden, kontrolünden, g) ĠĢin yapımı için tüm ekibin sevk ve idaresi ve bu sevk ve idareyi yapacak ekibin temini, h) Personelin teknik, idari ve iģ güvenliği eğitimleri ġirket nezaretinde verilerek iģ baģı yaptırılması ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarının temini, i) Personelin ġirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanacak EK-4 deki tek tip giyimlerinin temini için yılda iki kez (yazlık ve kıģlık olarak) gerekli giyim malzemelerin temini ve kullandırılması, j) Ekiplerin ve bu ekipleri sevk ve idare eden personelin çalıģmaları için gerekli ofis ve atölyelerin belirtilen esaslar çerçevesinde temini ve standartları ġirket tarafından onaylanacak Ģekilde donatılması. (büro, depo, ambar, fotoğraf makinası, çivi çakma tabancası, silikon ve araç park yerleri ve bu yerlerin ısıtma, aydınlatma, temizlik vb. iģleri) k) Ekipleri sevk ve idare edenler ile ekipler arasında yapılacak her türlü haberleģme giderleri ve bu personelin, ġirket ilgilileri ve kontrol teģkilatı arasında yapılacak haberleģme giderleri, l) Yapılacak çalıģmalar için Belediye, Karayolları, vb gibi resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasından, m) ĠĢin yapımı sırasında meydana gelen her türlü ĠĢ kazalarını aynı gün iģ günü içinde ġirket e bildirilmesi ve zamanında bildirilmeyen iģ kazalarında doğacak her türlü zarar ve ziyandan, n) SözleĢme konusu iģlerin yapılması esnasında ve yapılmasına müteakip yaptığı iģlerle ilgili kendi ve üçüncü Ģahıslara verilebilecek her türlü can ve mal ziyanından, o) Programlı kesintileri ġirket e 72 saat önce bildirmekten, / 24

10 Yüklenici sorumludur. 9.) ġġrketġn SORUMLULUKLARI ġirket, a) Bu Ģartnamede belirtildiği Ģekilde ġirkete bildirilen programlı kesintileri, ilgili kurum, kuruluģ ve müģterilere gerektiği Ģekilde duyurulmasından, b) Yüklenicinin çalıģmalarından dolayı müģterilere verilen zarar ve ziyanda gerekli tespitleri yapılmasını sağlayarak, tanzim edilen raporların sonuçlandırılmasından ve Yükleniciye iletilmesinden, c) Envanter Numaralı Plaka Teminininden, d) EKAT belgeli yüklenici personellere çalıģma yapmaları gereken bölgelerde(trafo, AG DAĞITIM PANOSU, SDK, DĠREK vb.) refakat etmek ve buralarda enerjinin açma kesme iģlemlerini gerçekleģtirmekten, e) Yüklenici tarafından numarataj iģleri tamamlanan bölgelerde montaj-demontaj, müģteri iģlerine ait EDABĠS güncellemelerini yapmaktan, Sorumludur. 10.) YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI Yüklenici temsilcisi bu SözleĢme kapsamındaki Yüklenicinin tüm sorumluluklarının yerine getirilmesinden sorumludur. Yüklenici hazırlayıp ġirkete onaylatacağı organizasyon Ģemasında belirttiği mühendis ve sorumluları belirlenen yerlerde bulunmasını ve görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici Temsilcisi 7 gün 24 saat ġirket tarafından ulaģılabilir ve ekibini yönetebilir olacaktır. Yüklenici Temsilcisi, a) SözleĢme konusu iģlerin sağlıklı bir Ģekilde yapılmasından, b) Sürekli denetim yaparak, elemanların bilgi, beceri ve deneyimlerini kontrol ederek, gerekiyor ise eğitim almasını sağlamaktan, c) Gerekli raporları ve dokümanları hazırlamaktan, d) Görevlilerin ġirketin belirlediği geliģ, gidiģ saatleri ile tertip, düzen ve kurallara uyumundan, e) ĠĢ güvenliği malzemelerini kontrol ederek, kullanımının sağlanmasından, f) ĠĢletme birimlerinde oluģturacak ĠĢ güvenliği Kurulunda iģ güvenliği sorumlusu olarak katılmaktan, g) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nin 60. Maddesinde belirlenen sorumlulukları yerine getirmekten, h) ġirket tarafından düzenlenen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantısına katılmaktan sorumludur / 24

11 11.) Ġġ GÜVENLĠĞĠ Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu Yüklenici tarafından yapılan iģlerde elektrik kesintisinin gerektiği yerlerde her ekipte en az teknisyen seviyesinde bir iģ güvenliği sorumlusu bulunduracak. a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemelerin iģ mahallinde sağlam vaziyette bulundurulması ve kullandırılması, b) ÇalıĢan personellerin iģ güvenliği malzemelerin kullandırılmasını temin edilmesi, c) Elektriğin güvenli bir Ģekilde kesilmesinin temin edilmesi, d) Elektriği kesilen tesiste emniyetli bir Ģekilde çalıģılabileceğinin tespit edilmesi, e) ĠĢin yapımı esnasında gerekli her türlü iģ güvenliği önleminin alınması, ĠĢ güvenliği ve KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunması ve Kullandırılması ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatlardaki malzemeleri ve EK-24 listedeki teknik kalitesi ve standardı ġirket tarafından onaylanan malzemeleri Yüklenici temin edecektir. Yüklenici, her ekipte iģ güvenliği malzemelerinin sağlam ve çalıģır vaziyette bulunmasını temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. Bu konudaki tüm idari ve yasal sorumluluklar Yükleniciye aittir. 12.) MALZEME Yüklenici, SözleĢme kapsamında yapacağı iģlerde kullanacağı malzemelerin teknik kalitesi ve standartları ġġrket onayından sonra temin edilecektir. 13.) ÇALIġMA YERLERĠ Bölge ĠĢletme Birimlerinde Yüklenici ġirketin belirlediği standartlarda kendi ekiplerine ve yöneticilerine uygun bir yer(yüklenici merkez ofisi) ve bu ofiste kullanacağı gerekli ekipmanları temin edecektir. Yüklenici temizlik, aydınlatma vs. gibi hizmetleri, masrafı kendisine ait olmak üzere temin edecektir / 24

12 14.) PERSONEL EĞĠTĠMĠ Yüklenici çalıģtırdığı personel, iģ, ġirket ve üçüncü Ģahıslarla ilgili iģ güvenliği ve iģçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.yüklenici iģ güvenliği konularını takip edecek iģ güvenliği sorumlusu bulundurmakla yükümlüdür. Yüklenici enerji altında çalıģma yapacağı alanlar için en az 1 EKAT belgeli personel bulunduracaktır. EKAT belgeli personellerde elektrik dağıtım iģlerinde en az 1 yıl çalıģma Ģartı aranacaktır. Ayrıca yüklenici firma iģ güvenliği sorumlusu yüklenici personellerinin iģ güvenliği çerçevesinde çalıģmasını sağlayacak ve belirli periyotlarda denetleme yaparak sonuçları MEDAġ a bildirecektir. Yüklenici iģ güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alacak, gerekiyorsa elektriğin kesilmesi talebinde bulunacaktır. EKAT belgeli personellerin girmesi gereken alanlarda çalıģmalar MEDAġ arıza ve bakım yüklenici personelleri refakatinde yapılacaktır. Enerji kesilmesi gereken durumlarda; enerji kesilecek olan bölge ile ilgili enerji kesintisi programını MEDAġ iģletme sorumluluğu yapacaktır. 3. ġâhısa ait bölgelerde envanter bilgisi toplama iģi arıza yüklencisi ve ilgili 3. ġahıs sorumluları refakatinde yapılacaktır. Yüklenici tarafından iģin baģında EKAT belgeli personel bulundurulmadığı her gün için TL(Bin Türk Lirası ) ceza kesilir ve gelir kaydedilir. Cezalı çalıģma süresi 15 (OnbeĢ ) takvim günü devam eder.bu süre sonunda yüklenici firma tarafından iģin EKAT belgeli personel bulundurulmadığı takdirde,ģirket sözleģmeyi fesih etmeye yetkilidir Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gereken ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) / 24

13 14.2 Ekat Belgesine Sahip Omayan Personeller Tarafından Yapılabilecek ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) Rekortman 14.3 Diğer Hususlar a. Yüklenici, iģin fiili baģlangıç tarihine kadar bu iģ için istihdam edeceği tüm personeline gerekli eğitim programlarını tamamlatacaktır. Gerekli eğitimleri almayan personel iģe baģlatılmaz. b. Yüklenicinin sözleģme konusu iģ için çalıģtıracağı elemanlar arasında önceden Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) belgesine sahip olanlar yalnızca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve EDABĠS Eğitimine tabi tutulur. Mevzuatta değiģiklik olması halinde yeni sisteme göre değerlendirilecektir. Bu eğitim sonrasında tüm belgeleri güncelleģtirilir. c. Yüklenici, sözleģme süresince personelinin azalması halinde, yeni alınacak elemanlara da ilgili eğitim programını tamamlatacaktır. d. Yüklenici çalıģtırdığı personelin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalıģmalarını sağlamak amacıyla ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine ait yetkili kuruluģlardan bu sözleģme konusu iģ için almıģ olduğu belgeyi veya listeyi iģe baģlamadan önce ġirkete verecektir. e. ġirket, iģyerinde veya ġirket tarafından belirtilen bir yerde Yüklenici mühendis, tekniker, teknisyen ve ustalarına, Ģebekenin özel iģletme koģullarını, cihaz ve teçhizat bilgilerini aktarmak amacı ile kurs ve seminer verebilir. Yüklenici, gerekli vardiya düzenlemesini yaparak elemanlarının söz konusu eğitimi almasını sağlayacaktır. f. Yüklenici elemanlarına ġirket tarafından her kademede verilen eğitimler bu elemanların yaptığı hata ve kusurlar ile verdiği zarar ve ziyanın tazmininden Yüklenici sorumludur. Elemanlarının hatasından ileri gelen sorumluluklar Yükleniciye aittir. g. Eğitim süresince çıkabilecek iģ kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur. h. Yüklenici personeline verilen bütün eğitimlerin belgeleri, Yüklenici tarafından muhafaza edilecek ve SözleĢme süresinin bitiminden önce ġirketin gözetiminde ilgili personeline zimmetle teslim edecektir / 24

14 i. Yüklenici, çalıģtıracağı personelin mezuniyet belgesini, ustalık belgesini, varsa iģ tecrübesi ile ilgili belgeleri, varsa referans mektubunu, ikametgâh ilmühaberini, nüfus cüzdan suretini, savcılık iyi hal kâğıdını ve sağlık kurulu raporunu temin ederek bir dosya halinde sözleģme tarihinden itibaren 15 (onbeģ) gün içerisinde ġirkete teslim edecektir. ġirket, Yüklenici tarafından sunulan elemanların iģ tecrübesini veya iģ yapabilirliğini uygun bulmaması halinde, Yüklenici, eğitime baģlamadan önce ġirketin uygun bulacağı vasıftaki elemanı temin edecektir. Bu durum eksik personelle mesai yapılmasına gerekçe olamaz. j. Yüklenici personeli, ġirketin iģyeri disiplin ve kurallarına uymak zorundadır. k. Yüklenici personeli ve ekip araçları, ġirket yetkililerince gerektiğinde kontrol edilecek, tespit edilecek olumsuz durum Yükleniciye bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. l. Yüklenici, ĠĢletme tarafından uygun görülecek ve Yüklenici personelini için temin edilecek tek tip kıyafetlerin (yazlık ve kıģlık ayrı ayrı) iģ esnasında giyilmesini ve denetimini sağlayacaktır. m. Yüklenici elemanları, ġirket tarafından verilen kimlik kartlarını görev süresince görülebilir Ģekilde üzerlerinde bulunduracaklardır. n. ġirket, Yüklenicinin görevlendireceği elemanları herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu görevden alınmasını Yükleniciden isteyebilir. Bu durumda, Yüklenici tebligat sonrası ilgili personelin bu sözleģme ile ilgili görevine son verecektir. Görevine son verilen eleman nedeniyle iģin aksamaması için bu göreve getirilecek elemanın alacağı eğitim süresi sonunda iģbaģı yapmasına kadar geçecek süre için yedek personel çalıģtırılacaktır. Bu nedenle Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez. o. Araçların, trafik kazasına karıģması durumunda, Yüklenici personeli, ġirket elemanı veya üçüncü Ģahısların yaralanması veya ölmesi halinde oluģabilecek maddi ve manevi her türlü yükümlülüklerden Yüklenici sorumludur. 15.) GĠZLĠLĠK ġirket ile Yüklenicinin görevlendirdiği elemanlar tarafından; ġirket elemanlarınca açıklanan her türlü bilgi, iģ, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve aramızdaki ticari iliģki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müģterilik (müģteri adı, soyadı, semt ve Ģehir bilgisi vb.) ve konuģma bilgileri, bu sözleģme konusu ve taraflar arasındaki iģ iliģkisi gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu gizli bilgi; Gizlilik içinde korunacak, Üçüncü kiģilere ne suretle olursa olsun verilmeyecek ve/veya alenileģtirilmeyecek, Doğrudan yâda dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari iliģkinin amaçları dıģında kullanılmayacaktır. Yüklenici ġirket in gizli bilgilerini korumakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde ve iģi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken Yükleniciye bağlı olarak çalıģan diğer kiģilere ġirket nin yazılı onayını almak suretiyle ve bilginin gizliliği hususunda gerekli uyarı yapılması kaydıyla verebilecektir. SözleĢme tarihinden sonra iģten ayrılmıģ olsalar dahi Yüklenici elemanları ve bağlı olarak çalıģan diğer kiģiler gizlilikle ilgili yükümlülüklere aykırı davranmayacaktır. Böyle davranmaları halinde doğrudan Yüklenici sorumlu olacaktır. ĠĢin bitiminde iģle ilgili Yüklenicide bulunan tüm bilgiler, yüklenici tarafından imha edilecektir / 24

15 Gizlilikle ilgili hususlarda gereğinin yerine getirilmemesi halinde, ġirket sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. 16.) ĠġĠN SÜRESĠ ĠĢin süresi sözleģmenin imzalanmasına müteakip 10 GÜN içerisinde yer teslimi yapılmak suretiyle yer teslim tarihinden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIġ) gündür. Yer teslim tarihinden itibaren 90 gün içinde OG/OG ve OG/AG müģteriler EDABĠS e kayıtlı olarak Ģirkete teslim edilecektir. 90 günlük süre içerisinde EDABĠS 'e kaydedilecek datalar kağıt çıktılar vasıtasıyla Ek-5 MüĢteri Bilgi Formu na göre toplanacaktır. Bu süre zarfında ġġrket, gerek görürse mobil cihazlar üzerinden bir yazılım geliģtirecektir. ġġrket, yazılımın tamamlanması halinde, YÜKLENĠCĠ 'ye dataların toplanması konusunda mobil cihazları kullanacağı tarihi bildirecektir. ġġrket 'in bildireceği tarihten itibaren müģteri bilgileri mobil cihazlar vasıtasıyla toplanacaktır. ġġrket mobil cihazlar üzerinden bir yazılım geliģtirmeye ihtiyaç duymadığı taktirde, YÜKLENĠCĠ kağıt çıktılar vasıtasıyla veri toplamaya devam edecektir. 17.) KABUL ĠġLERĠ Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması Yüklenici sözleģme konusu yaptığı iģlerin kabulünü EK-28 Hizmet ĠĢleri kabul Tutağına göre yapar. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket in oluģturacağı Kabul Heyeti tarafından hazırlanan Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağının ġirket Genel Müdürlüğü nün ONAYI ile yapılmıģ olur. SözleĢme konusu iģ için, ġirket tarafından teģkil edilecek kabul heyeti Yüklenici Temsilcisi ile birlikte tamamlanmıģ olduğu bildirilen ĠĢleri yerinde ve evraklar üzerinden inceler. ĠĢlerin bu sözleģme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı tespit edilir ise iģlerin kabulü yapılır. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket Genel Müdürlük Onayı ile yürürlüğe girer Kabul Noksanları ġirket tarafından oluģturulacak Kabul Heyetinin tespit ettiği kusur ve noksanlar verilen süre içinde Yüklenici tarafından düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Aksi halde sözleģmedeki 13.2.b maddesine göre ceza uygulamak ya da nam ve hesaba baģkalarına yaptırmakta ġirket tamamen yetkilidir / 24

16 18.) NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ: Numarataj iģlerinin ücretlenmesinde aģağıda belirtilen numarataj fiyat cetvelindeki pozlar dikkate alınacaktır. KeĢif miktarlarına iliģkin tablo bölgelere göre EK-7 de belirtilecektir. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI ĠġĠ - FĠYAT CETVELĠ POZ NO ENVANTER AKTĠVĠTE DETAYI ÖLÇÜ KEġĠF M.200 Elektrik Dağıtım ġebekesinde Numaralandırma ĠĢleri M TM-DM-ĠM ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER BĠRĠM FĠYAT (TL/AD) TOPLAM (TL) M KÖK M BĠNA TĠPĠ TRAFO M DĠREK TĠPĠ TRAFO M ENH DĠREĞĠ M MÜġTEREK DĠREK ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER DONATILI HÜCRE BAġINA TOPLANACAK BĠLGĠLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER M AG DĠREK ġartname KAPSAMINDAKĠ YAPILACAK ĠġLER M AYDINLATMA ġartname KAPSAMINDAKĠ DĠREĞĠ YAPILACAK ĠġLER SAHA DAĞITIM ġartname KAPSAMINDAKĠ M KUTUSU/BOX YAPILACAK ĠġLER M.201 Abonelerin ġebeke Ġle Ġrtibatlandırılması ve Tesisat Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması M OG/AG VE OG/AG MÜġTERĠ M AG/AG MÜġTERĠ BĠNA KOORDĠNATI VE REKORTMAN BĠLGĠSĠNĠN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI BĠNA KOORDĠNATI VE REKORTMAN BĠLGĠSĠNĠN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI / 24

17 19.) EKLER EK 1: Uygulanacak Cezalar EK 2: ġartname ve Yönetmelikler EK 3: ĠĢ Güvenliği Malzeme Listesi EK 4: Giyim Malzemeleri Listesi EK 5: MüĢteri Bilgi Formu EK 6: Numarataj ĠĢleri Aylık ĠĢ Planı EK 7: MüĢterilerin Dağıtım ġebekesine Bağlanması ĠĢi KeĢif Miktarı ve Birim Fiyat Cetveli EK 8: MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesi EK 9: MEDAġ Numarataj ĠĢleri Etiket Plakası Montajı Teknik ġartnamesi / 24

18 EK 1: UYGULANACAK CEZALAR a) ĠĢ yerinde Yüklenici Temsilcisi ve/veya mühendisin bulundurulmadığı her 3 gün için 1000 TL günlük ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir yıl içerisinde sürekli veya kesintili toplam 10 (on) günü geçmesi halinde, ġirket sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. b) Planlanan iģlerin eksik gelmesi ay sonunda aģağıdaki Ģekilde değerlendirilecektir; a. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde hak ediģ ödemesi yapılmayacaktır. b. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde MEDAġ tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. c) Tam yapılan iģlerin hakediģ tutarı ödendiğinden dolayı planlanan iģlere göre her hakediģ döneminde teslim edilen hatalı iģlere göre cezalar aģağıdaki gibidir. a. Planlanan iģlerin %5 ve %10 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %10 u oranında ceza olarak yansıtılır. b. Planlanan iģlerin %10 ve %20 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %20 si oranında ceza olarak yansıtılır. c. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %50 si oranında ceza olarak yansıtılır. d. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde MEDAġ tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. d) ĠĢ güvenliği ve koruyucu malzemeleri ile iģin yapımı için ihtiyaç olan malzemelerin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun veya malzemelerin MEDAġ Genel Müdürlüğünün belirlediği Ģartlara ve standartlara uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 3000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iģ akdi fesh edilir. e) Bu sözleģme kapsamında çalıģtırılan yüklenici elemanları ve araçlarının görevli olduğu süre içerisinde üçüncü Ģahıs veya müģterilerden herhangi bir menfaat sağladığı veya SözleĢme kapsamındaki iģ dıģında özel iģ yaptığının tespit edilmesi halinde, TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. f) Yürürlükteki 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı ġirket e rucu edilen cezalar Yükleniciden kaynaklandı ise bu cezalar aynen Yüklenicinin hakediģlerinden mahsup edilir / 24

19 EK: 2 ġartname VE YÖNETMELĠKLER a) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, b) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, c) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi, d) Elektrik Dağıtım Tesisleri Teknik Bakım Talimatı, e) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik ġartnameleri, f) Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları, g) ĠĢ güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı ile Ġlgili Mevzuatı, h) 4628 Sayılı Kanuna ve E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, i) ġirket Tarafından Uygulanan Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Teknik ġartnameler, j) Diğer Teknik ve Özel ġartnameler ve Mevcut Mevzuata, Fen ve Sanat Kuralları, k) Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, l) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, m) MEDAġ Numarataj ĠĢleri Teknik ġartnamesi, n) MEDAġ Numarataj ĠĢleri Etiket Plakası Montajı Teknik ġartnamesi, / 24

20 EK:3 Ġġ GÜVENLĠĞĠ MALZEME LĠSTESĠ No AG - Malzeme Listesi 1 AG ĠZOLE ELDĠVEN 2 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 3 BARET 4 GÖZLÜK 5 EMNĠYET KEMERĠ 6 EL FENERĠ 7 YAĞMURLUK 8 KKD ÇANTA 9 Ġġ AYAKKABISI 10 Ġġ ELBĠSESĠ No 1 AG ELDĠVEN 2 YG ELDĠVEN 3 YG ÇĠZME OG - Malzeme Listesi 4 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 5 BARET 6 GÖZLÜK 7 YÜZ VĠZÖRÜ 8 EMNĠYET KEMERĠ 9 YAĞMURLUK 10 EL FENERĠ 11 KĠLĠT+ĠSĠMLĠK 12 KKD ÇANTA 13 AYAKÇAK 14 BIÇAKLI SĠGORTA ELCĠĞĠ 15 ĠZOLE HALI 16 ĠZOLE TABURE 17 YG DEDEKTÖRÜ 18 AG DEDEKTÖRÜ 19 BETON DĠREK MERDĠVENĠ 20 UYARI LEVHALARI 21 LENTELEME HALAT VE ÇATALLARI 22 ĠLK YARDIM ÇANTASI (araç) 23 YANGIN TÜPÜ (araç) 24 Ġġ AYAKKABISI Ġġ ELBĠSESĠ (ARKA DAYANIKLI 25 KIYAFET) / 24

21 EK: 4 GĠYĠM MALZEMELERĠ LĠSTESĠ CEKET* GÖMLEK* PANTOLON * ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ Ġġ AYAKKABISI ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ BOT LASTĠK ÇĠZME YAĞMURLUK YÜN ELDĠVEN YÜN ĠÇ ÇAMAġIR (ALT-ÜST) ÇORAP KIġLIK YAZLIK NOT: Yazlık kapsamda alınan iģçi koruyucu giyimlerde iģ elbisesi ( tulum ) ve gömlek verilmekte olup, kıģlık giysiler ile eģdeğer fiyattadır. Not: (*) standartlarındaki elektrik arkı termal koruma testinden geçmiģ olması gerekmektedir / 24

22 EK-5: MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU Bina ID Havai Rekortman Tipi Bina Tipi / Adı Yer altı Beslendiği trafo Rekortman Cinsi Beslendiği Dağıtım ġebekesi Envanteri Barkodu/Numarası Rekortman Kesiti No Tesisat Numarası Sayaç Seri No Sayaç Marka / 24

23 EK 6: NUMARATAJ ĠġLERĠ AYLIK Ġġ PLANI / 24

24 EK 7 ; MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI ĠġĠ KEġĠF MĠKTARI VE BĠRĠM FĠYAT CETVELĠ AKSARAY (Aksaray-1, Aksaray-2, Eskil, Ortaköy) MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI İŞİ - FİYAT CETVELİ POZ NO ENVANTER AKTİVİTE DETAYI ÖLÇÜ KEŞİF M.200 Elektrik Dağıtım Şebekesinde Numaralandırma İşleri M TM-DM-İM M KÖK M BİNA TİPİ TRAFO M DİREK TİPİ TRAFO M ENH DİREĞİ M MÜŞTEREK DİREK M AG DİREK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER DONATILI HÜCRE BAŞINA TOPLANACAK BİLGİLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ YAPILACAK İŞLER BİRİM FİYAT (TL/AD) ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ M AYDINLATMA DİREĞİ YAPILACAK İŞLER 185 SAHA DAĞITIM ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ M KUTUSU/BOX YAPILACAK İŞLER 93 M.201 Abonelerin Şebeke İle İrtibatlandırılması ve Tesisat Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması M M OG/AG VE OG/AG MÜŞTERİ AG/AG MÜŞTERİ BİNA KOORDİNATI VE REKORTMAN BİLGİSİNİN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI BİNA KOORDİNATI VE REKORTMAN BİLGİSİNİN ALINMASI ABONE SAYAÇ NUMARASI VE MARKASININ ALINMASI TOPLAM (TL) / 24

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ 1. GENEL 1.1 ĠĢin Kapsamı 1.2 Tanımlar 2. ETÜD

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T E D A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SİSTEM İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS.2007 TEDAŞ Yönetim Kurulu nun 30.04.2007

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Mevcut Durum III. TARİFLER TARİFLER Madde 3 - a}tesislere ve şebekelere dair tarifler a.6 - ( Değişik ifade: RG 30/11/1995-22479) Yapı Bağlantı Hattı (Besleme Hattı, İrtibat

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 Genel Müdürlüğümüz 17 Ağustos 1995 yılından bu yana

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

Hakkımızda. Böylece Aydem, Türkiye nin ilk lisanslı özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hakkımızda. Böylece Aydem, Türkiye nin ilk lisanslı özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Hakkımızda İlgili yasal düzenlemeler, sözleşme ve lisans hükümleri doğrultusunda 15.08.2008 tarihi itibariyle Aydın, Denizli ve Muğla elektrik dağıtım bölgesi Aydem e devredilmiştir. Böylece Aydem, Türkiye

Detaylı

EKAT KURSUNA KATILIM İÇİN TALEPLERİN ACİLEN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR 03.08.2012

EKAT KURSUNA KATILIM İÇİN TALEPLERİN ACİLEN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR 03.08.2012 İlgililerin taleplerini; EKAT KURSUNA KATILIM İÇİN TALEPLERİN ACİLEN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR 03.08.2012 Adı Ve Soyadı : İkamet ettiği il : Mezun olduğu okul türü : MYO EML Cep Telefonu : E Mail adresi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE AĠT HUSUSLAR...

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/29139 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN TANIMI: Ege Linyitleri

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı