CEZA HUKUKU KİTAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA HUKUKU KİTAPLARI"

Transkript

1 1 CEZA HUKUKU KİTAPLARI (Kartotekste C harfi ile işaret edilmiştir) 1.Türk Ceza Kanunu ve Bu Kanunun Mevkii Meriyete Vaz ına Müteallik Kanun, T.C. Adliye Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü, Ankara, KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm, 9.Bası, İstanbul, 1968 (iki adet). 3.ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait Seçilmiş Yargıtay Kararları, İstanbul, ÖZDEN Cahit - PERİNÇEK Sadık, Türk Ceza Kanunu ve Buna Ait Seçilmiş Temyiz Mahkemesi Kararları, 2.Bası, Ankara, 1953 (iki adet). 5.ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve Harçlar Kanunu, Cilt I (Madde 1-413), İstanbul, ALİCANOĞLU Mahmut, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatları ve Harçlar Kanunu, Cilt II (Madde 414-son), İstanbul, ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt I (Madde 1-413), Ankara, 1962 (iki adet). 8.ÇAĞLAYAN Muhtar, Türk Ceza Kanunu, Cilt II (Madde ), Ankara, 1962 (iki adet). 9.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt I (Madde 1-124), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 10.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II (Madde ), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 11.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt I- II, 3.Bası, Ankara. 12.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III, 4.Bası, İstanbul. 13.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt III, 3.Bası, Ankara. 14.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt IV, 3.Bası, Ankara. 15.GÜNAL H. Yılmaz, Adli Yolla Memnu Hakların İadesi, Ankara, LOGOZ Paul, Commentaire du Code Pénal Suisse, Neuchâtel, 1939.

2 2 17.PISAPIA Gian Domenico, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri, Padova, YNTEMA Hessel E., Le droit comparé et l humanisme, Agen, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt I, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt II, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt III, Ankara, BORA Kemal - SOYSAL Baha - BORA Payende - SOYSAL Mukadder - KÖKSEL Semiha - ÖRCÜN Fahreddin - GALATALI Adil, Ceza Hükümlerini Havi Tam Metinli Hususi Kanunlar, Cilt IV, Ankara, VOLKAN Necati ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt I, İstanbul, VOLKAN Necati ARVAS Necmettin, Ceza ve Usul Hükümlerini Taşıyan Hususi Kanun ve Nizamnameler, Cilt II, İstanbul, ÖMERBAŞ Lütfi -ÇETİNTAŞ Sacit, Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları ( ) ve İçtihadı Birleştirme Kararları ( ), Ankara, Yargıtay Kararları (Ceza Bölümü 1946), Ankara, GÜNAY Erhan, Özel Ceza Yasalarında Adli ve İdari Suçlar, Ankara, KARAGÜLMEZ Ali, Açıklamalı ve Uygulamalı Adli ve İdari Para Cezaları, 1.Bası, Ankara, AYDEMİR Murteza, İş ver Sosyal Sigorta Hukukunda İdari Para Cezaları, 1.Bası, Ankara, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin Août 1935, T. Ia, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin Août 1935, T. III, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague Août 1930, T. III, Bern, 1930.

3 3 33.Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague Août 1930, T. Ia, Bern, Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Londres Août 1925, T. Ia, Bern, Proceedings of the IΧth International Penitentiary Congress held in London August 1925, Bern, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. I, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Proceedings of the XIIth International Penal and Penitentiary Congress, The Hague August , T. II, International Penal and Penitentiary Commission, Bern, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. III, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. IV, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. V, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Douzième Congrès Pénal et Pénitentiaire International, La Haye Août 1950, Actes, T. VI, Commision Internationale Pénale et Pénitentiaire, Actes du XVe Congrès International de Sociologie organisé à Istanbul (11-17 Septembre 1952) Communications, T. II, Publication de la Faculté des Lettres de l Université d Istanbul, Istanbul, Actes du VIIIe Congrès International du Droit Pénal, Lisbonne Septembre 1961, Association Internationale du Droit Pénal, Paris, ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt I, Ankara. 45.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt II, Ankara. 46.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt III, Ankara. 47.ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3.Bası, Cilt IV, Ankara. 48.ŞANAL Şemsettin AYDINÖZ Selçuk, Notlu ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, İstanbul, 1979.

4 4 49.AYDINÖZ Selçuk, Türk Ceza Kanunu ve İlgili Kanunlar, İstanbul, KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu, 8.Bası, İstanbul, TANER M.Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, MALKOÇ İsmail MALKOÇ Aytaç, Memurlar ve Suçlar Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları, Ankara, ŞENSOY Naci TOLUN Osman, Das Türkische Strafgesetzbuch, Berlin, EREM Faruk, Suçun Unsurları ve Ümanist Doktrin, Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XXV Sayı 1-2, Ayrı Bası, Ankara, TANDOĞAN Halûk, Kaçak Otomobillerin Müsaderesi Konusu Üzerinde Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt XI Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara, HULSMAN M.L., Yabancı Ülkede Verilmiş Ceza Yargılarının İnfazı Amacını Taşıyan Bir Düzenlemede Sanığın Gıyabında Kararlaştırılmış Mahkumiyetlere Ayrılacak Yer, İstanbul, EYÜPOĞLU S. Faik, Emniyeti Umumiye Nezareti Üstüne 4063 Kelime, Ankara, EREM Faruk, Adlî Yardım, Ankara, KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul, TOROSLU Nevzat, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara, 1968 (iki adet). 61.GÖLCÜKLÜ Feyyaz, Türk Ceza Sisteim Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, Ankara, YÜCEL Mustafa T., Avrupa Cezaevi Kuralları, Strasbourg, ALACAKAPTAN Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mesuliyet, Ankara, ÇAĞLAYAN M. Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Ankara, İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Subjektif Sorumluluk, İstanbul, KUNTER Nurullah, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul, 1949.

5 5 67.GÜNAL Yılmaz, Selâhattin Keyman Tarafından Yazılmış Olan Türk Hukukunda Af Adlı Kitabın Tahlili, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XXI Sayı 4, Ayrı Bası, Ankara, OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul, UYGUN Mehmet SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Ceza Genel Kurulu Kararları 1987, Ankara, KUNTER Nurullah, Bugünün Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri, İstanbul, TÜRKER Melda, Türk Cezaevi Reformları Master Planı Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı, Ankara, MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık SAVAŞ Vural, Türk Ceza Kanununun Yorumu, Cilt I, Ankara. 74.ALNIAK İlhan, Türk-Alman Sistemiyle Mukayeseli Olarak Fransız Ceza Usul Hukukunda İadei Muhakeme, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVI Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, MENGÜÇ A. Rıza, Ceza İnfaz Hukuku ve İnfaz Müesseseleri, 2.Bası, İstanbul, EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.Bası, Cilt I, Ankara. 77.İÇEL Kayıhan, Suçların İçtimaı, İstanbul, 1972 (dört adet). 78.EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4.Bası, Ankara, ALİKAŞİFOĞLU Kemalettin DOĞU Engin, Son Değişiklikleriyle İçtihatlı-Notlu Türk Ceza Kanunu C.M.U.K ve Polis Mevzuatı, Ankara. 80.SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt I, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt II, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt III, Ankara, SAVAŞ Vural MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 1.Bası, Cilt IV, Ankara, İÇEL Kayıhan YENİSEY Feridun, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 4.Bası, İstanbul, 1994 (iki adet).

6 6 85.KÜÇÜKBAYRAK Ali Adnan, Açıklamalı ve İçtihatlı Özel Ceza Yasaları Tamamlayıcı Ceza Hukuku, 2.Bası, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Asliye Ceza Davaları, 2.Bası, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Sulh Ceza Ağır Ceza ve D.G.M. Davaları, Ankara, YENER Orhan, Tatbikatta Asliye Ceza Davaları, Ankara, YENER Orhan, Tatbikatta Ağır Ceza Davaları, Ankara, GÜNDEL Ahmet, Açıklamalı-İçtihatlı Zimmet Sahtecilik Hırsızlık Gasp Dolandırıcılık Emniyeti Suistimal Suçları, 2.Bası, Ankara, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt II (Madde ), 5.Bası, İstanbul. 92.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt III (Madde ), 5.Bası, İstanbul. 93.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt IV (Madde ), 5.Bası, İstanbul (iki adet). 94.YAŞAR Osman, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, 1.Bası, Ankara, KABAN Mater AŞANER Halim GÜVEN Özcan YALVAÇ Gürsel, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü , Cilt I, Yargıtay Yayınları No.2, Ankara, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Ceza Bölümü , Cilt II, Yargıtay Yayınları No.7, Ankara, BASSIOUNI M.Cherif (Edited by), The Islamic Criminal Justice System, London, 1982 (iki adet). 99.GÖKÇEN Ahmet, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, İstanbul, 1989 (üç adet). 100.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt I, İstanbul, 1976 (iki adet). 101.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt II, İstanbul, 1977 (iki adet). 102.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt III, İstanbul, 1978 ( iki adet).

7 7 103.ÛDEH Abdülkadir, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Cilt IV, İstanbul, 1979 (iki adet). 104.MERAD Ali, L exégèse coranique, 1ère éd., Paris, EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt III, Ankara, 1985 (üç adet). 107.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt IV, Ankara, 1985 (iki adet). 108.EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, 3.Bası, Ankara, EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, Cilt III, Ankara, EREM Faruk TOROSLU Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, ÖNDER Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, İstanbul, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara, 2000 (iki adet). 115.MENTEŞ Cevdet SANAL Adil EGESELİ Hakkı, Kaçakçılık Mevzuatı, İstanbul, DEDA S.Necip, Açıklamalı İçtihatlı-Gerekçeli Kaçakçılık ve Gümrük Mevzuatı, Ankara, ERTUĞRUL Metin, 1918 Sayılı Kanun a Göre Gerekçeli-Açıklamalı- İçtihatlı Kaçakçılık Suçları ve İlgili Konular, 2.Bası, Ankara, TEZAN Erduran, Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı, Konya, GÜNAY Erhan, Uygulamalı-Örnekli-İçtihatlı ve Notlu Kaçakçılık Davaları Usul ve Esasları, 2.Bası, Ankara, YURTCAN Erdener, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, İstanbul, 2004 (dört adet).

8 8 121.PRADEL Jean, Droit pénal économique, 2e éd., Paris, JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal des affaires, Paris, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, 1981 (iki adet). 124.ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları, Cilt IV, İstanbul, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek I ( ), İstanbul, ERMAN Sahir, Kaçakçılık Suçları Ek II ( ), İstanbul, 1985 (iki adet). 127.KÖSEOĞLU Cemal, Haşiyeli Türk Ceza Kanunu ve Özel Bölüm, 4.Bası, İstanbul, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Mevzuatı 2001, T.C. Adalet Bakanlığı. 129.Türk Ceza Kanunu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler, İstanbul, ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, 1970., Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ÖNDER Ayhan ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri, İstanbul, ALACAKAPTAN Uğur, İşlenemez Suç, Ankara (iki adet). 135.AKSAY Bekir, Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, İstanbul, TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, 1970 (iki adet). 137.BAYKAL Ali, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Görüşler, Varto. 138.KUNTER Nurullah, Fikrî İçtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi, İstanbul, TESAL Reşat, Ceza Hukukunun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları ve İktisadi, Ticari, Mali Suçlar, 1. Bası, İstanbul, DONAY Süheyl, Para Cezaları, İstanbul, KANTAR Baha, Ceza Hukukunda Yeni Temayüller, Ankara, 1938.

9 9 142.YÜCE Turhan Tûfan, Teşebbüsde Hazırlık ve İcra Hareketlerinin Ayrılması Problemi ve Uygun İllet Teorisinin Bu Probleme Tatbiki Denemesi, Erzurum, DENKER Rauf ESİN Abdülgani, Meşruten Tahliye ve Tahliyenin Geri Alınması, İstanbul, EREM Faruk, Hürriyet ve Suç, Ankara, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara, EREM Faruk, Teammüd, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XXXVII Sayı 1-4, Ayrı Bası, Ankara, KARASU Adnan, Türk Ceza Kanununun İkinci Maddesi, İstanbul, Ceza Hukukunu Ttevhid Birinci Beynelmilel Konferansı, Konferans Vesikaları, Ankara, Birinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı, Konferans Vesikaları, İstanbul, İkinci Milletlerarası Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansı, Konferans Vesikaları, İstanbul, Ceza Hukukunu Tevhid Üçüncü Beynelmilel Konferansı, Konferans Vesikaları, Ankara, OMAY İbrahim Saffet, İnfaz Hukuku Notları ve İlgili Mevzuat, İstanbul, ÖZEK Çetin, Mutlak Yasama Dokunulmazlığı Sınırlanabilir mi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXI Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, KUNTER Nurullah, İki Çeşit Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, KUNTER Nurullah, Ceza Hukuku Milletlerarası Beşinci Kongresi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XIII Sayı 3, Ayrı Bası, İstanbul, 1947.( 2 adet ) 156.ERMAN Sahir, İtalyan Ceza Kanununun Tâdili İçin Hazırlanan Ön Tasarının Birinci Kitabına Toplu Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XVI Sayı 3-4, Ayrı Bası, İstanbul, ÖZDEMİR Salim SAYSEL Altan, Ceza İnfaz Personelinin El Kitabı, Ankara, 1980.

10 KUNTER Nurullah, Ceza Tatbikatında Âmme Vazifesi ve Âmme Hizmeti Tefriki ve Avukatların Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1947 Yılı Sayı 2, Ayrı Bası, İstanbul, OKUR Ali Rıza BAYRAKTAR Köksal, Doğum Kontrolünün Ortaya Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. I, Milano, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-1, Milano, SINIBALDI Conti PIROMALLO A.Jannitti, Esposızione Critica Della Giurisprudenza Sul Codice Penale, T. II-2, Milano, ANTOLISEI Francesco, Elementi Di Dirito Penale La Parte Generale, Torino. 164.MANZINI Vincenzo, Diritto Penale Italiano, 2e éd., T. VI, Torino, CARNELUTTI Francesco, Teoria Generale Del Reato, 2e éd., Padova, Studi In Memoria Di Arturo Rocco, T. I, Faculto Giuridicia Dell Universita Di Roma, Milano, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Generale, Milano, BATTAGLINI Giulio, Diritto Penale Parte Generale, Padova, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale, T. I, Milano, ANTOLISEI Francesco, Manuale Di Dritto Penale Parte Speciale, T. II, Milano, RANIERI Silvio, Diritto Penale Parte Generale, Milano, VACCARO Michelangelo, Il Diritto Penale Critica e Sistemazione Scientifica Di Esso, Torino, MARCHETTI Vittorio, Compendio Di Diritto Penale, Firenze. 174.DE VABRES H.Donnedieu, Traité Élémentaire de Droit Criminel et de Législation Pénale Comparée, 2e éd., Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code Pénal, 6e éd., T. V, Paris, 1887.

11 GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. I, Paris. 177.GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. II,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. III,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, T. IV,Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. I, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. II, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. III, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. IV, Paris, GARRAUD R., Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, 3e éd., T. V, Paris, VON LISZT Franz, Traité de Droit Pénal Allemand Partie Spéciale, T. II, Paris, BECCARIA Cesare, Traité des Délits et des Peines, Paris, TOULEMON André, Le Progrès des Institutions Pénales (Essai de Sociologie Criminelle), Paris, VOUIN Robert, Manuel du Droit Criminel, Paris, VOUIN Robert LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Criminologie, Paris, VOUIN Robert LÉAUTÉ Jacques, Droit Pénal et Procédure Pénale, 3e éd., Paris, BECCARIA Cesare, Des Délits et Des Peines, Paris, CUCHE Paul, Précis de Droit Criminel, 6e éd., Paris, LARGUIER Jean, Le Droit Pénal, Paris, CHARLES Raymond, Histoire du Droit Pénal, Paris, PRADEL Jean, Histoire des doctrines pénales, 2e éd., Paris, 1991.

12 LAZERGES Christine, La politique criminelle, 1ère éd., Paris, CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. I, Lausanne, CLERC François, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. II, Lausanne, 1945 (iki adet). 199.LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. I, Neuchatel, LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Spéciale (Art ), T. II, Neuchatel, LOGOZ Paul, Commentaire du Code pénal suisse Partie Générale (Art.1-110), Neuchatel, 1939 (üç adet). 202.GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. I, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. II, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté (Art ), 2e éd., T. I, Paris, GARÇON Émile ROUSSELET Marcel PATIN Maurice ANCEL Marc, Code pénal annoté, Mise à jour, Paris, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt I, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II, İstanbul, 1989 (iki adet). 208.ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II-III, İstanbul, ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt III, İstanbul, 1989 (üç adet). 210.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, JESCHECK Hans-Heinrich, Alman Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, İÇEL Kayıhan SOKULLU-AKINCI Füsun ÖZGENÇ İzzet SÖZÜER Adem MAHMUTOĞLU Fatih S. ÜNVER Yener, Suç Teorisi, 2.Bası, Cilt II, İstanbul, 2000 (iki adet).

13 İÇEL Kayıhan DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 2.Bası, Cilt I, İstanbul, İÇEL Kayıhan DONAY Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 3.Bası, Cilt I, İstanbul, İÇEL Kayıhan SOKULLU-AKINCI Füsun ÖZGENÇ İzzet SÖZÜER Adem MAHMUTOĞLU Fatih S. ÜNVER Yener, Yaptırım Teorisi, 1.Bası, Cilt III, İstanbul, 2000 (iki adet). 216.ÖNDER Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, İstanbul, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Cilt II, Ankara, CENTEL Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 1.Bası, İstanbul, ÖZTÜRK Bahri ERDEM Mustafa Ruhan ÖZBEK Veli Özer, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 5.Bası, Ankara, 2001 (iki adet). 220.DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Bası, Ankara, ARTUK Mehmet Emin GÖKCEN Ahmet YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Bası, Ankara, 2004( 2 ADET) 222.İÇEL Kayıhan ÜNVER Yener, Uygulamalı Ceza Hukuku, 1.Bası, Cilt IV, İstanbul, ROUSSELET Marcel PATIN Maurice, Droit pénal spécial, 7e éd., Paris, GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris, LAMBERT Louis, La pratique policière du droit pénal spécial, Lyon, GOYET Francisque, Précis de droit pénal spécial, 5e éd., Paris, FLORIAN Eugenio, Inguria e Diffamazione, 2e éd., Milano, VANNINI Ottorino, Manuale di Diritto Penale Italiano, Milano, RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, 3e éd., Paris, 2001 ( 2 adet ) 230.RASSAT Michele-Laure, Droit pénal spécial, Paris, 1997.

14 PRADEL Jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, T. III, Paris, PRADEL Jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, VOULIN Robert, Droit pénal spécial, 4e éd., T. I, Paris, LARGUIER Jean LARGUIER Anne-Marie, Droit pénal spécial, 6e éd., Paris, VÉRON Michel, Droit pénal spécial, 4e éd., Paris, SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Ankara, 1999 (iki adet). 238.SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2.Bası, Ankara, ERMAN Sahir, Sosyal ve Ticari Ceza Tatbikatı, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt II, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 2.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım, İstanbul, ERMAN Sahir, Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 3.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek II, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek III, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek IV, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek V, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları-Ek VI, İstanbul, ERMAN Sahir, Döviz Suçları Eki, İstanbul, ERMAN Sahir, Vergi Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt VI, İstanbul, 1988 (iki adet). 251.ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ticari Ceza Hukuku Cilt V, İstanbul, 1984.

15 ERMAN Sahir, Bankacılık Suçları-Ek I, İstanbul, ERMAN Sahir, Sahtekârlık Suçları Ticari Ceza Hukuku-III, 5.Bası, İstanbul, DOMINGUEZ Francis, Sur la corruption sous toutes ses formes, Paris, ÖZGENÇ İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, 1.Bası, Ankara, DEL FRATE Anna Alvazzi PASQUA Giovanni (Edited by), Responding to the challenges of corruption (Acts of the International Conference Milan, November 1999), Rome/Milan, MUTLUER Kâmil, Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir, TIXIER Gilbert ROBERT Jean-Marie, Droit pénal fiscal, Paris, TOSUN Öztekin, Hileli Vergi Suçları, İstanbul, KESKİN Serap, Fikri Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması, 1.Bası, Ankara, KARAKOÇ Yusuf, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2.Bası, İzmir, DONAY Süheyl ERMAN Hasan, Sınai Mülkiyet Aleyhine Suçlar, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Karşılıksız Çek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XLIII Sayı 1-4, İstanbul, DUPONT-DELESTRAINT Pierre, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2e éd., Paris, BAŞAL Koparan KÜRÜMOĞLU İsmet, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Parasının Kıymetini Koruma ve Kambiyo Mevzuatı, 1.Bası, Ankara, DE LA VILLEGUERIN Yves ACCARIAS Louis, Droit pénal financier, T.I, Paris, DE LA VILLEGUERIN Yves ACCARIAS Louis, Droit pénal financier, T.II, Paris, ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt II, Ankara, ÖZÜTÜRK Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt III, Ankara, 1966

16 ALGAN Şahap BOZKOYUNLU İlhami, Türk Ceza Kanunu, Bilecik, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt I, İstanbul. 272.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt II, İstanbul. 273.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt III, İstanbul. 274.GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4.Bası, Cilt IV, İstanbul. 275.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.Bası, Cilt I, Ankara, EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Bası, Cilt III, Ankara, YURTCAN Erdener, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, 2.Bası, İstanbul, YURTCAN Erdener, Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu, İstanbul, YURTCAN Erdener, Çocuk Koruma Kanunu ve Yorumu, İstanbul, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. I, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. II, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. III, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. II, Paris, HÉLIE Faustin, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, T. I, Paris, ADOLPHE Chauveau HÉLIE Faustin, Théorie du Code pénal, 6e éd., T. VI, Paris,

17 VIDAL Georges, Cours de droit criminel et de science pénitenciaire, 8e éd., Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 6.éd., T. VI, Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3.éd., T. II, Paris, GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3.éd., T. V, Paris, GARRAUD René, Précis du droit criminel, 11e éd., Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Introduction à l étude du droit pénal international, Paris, DE VABRES H.Donnedieu, Les principes modernes de droit pénal international, Paris, ROUX J.-A., Cours de droit criminel français, 2e éd., T. I, Paris, FERRI Enrico, Principii di diritto criminale, Torino, VON HIPPEL Robert, Deutsches strafrecht, Berlin, BOUZAT Pierre PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de criminologie, 2e éd., T. II, Paris, PUECH Marc, Droit pénal général, Paris, LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal général, Paris, HUMETZ René PENHOAT Claude, Droit pénal, Paris, STEFANI Gaston LEVASSEUR Georges BOULOC Bernard, Droit pénal général, 15e éd., Paris, ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 2e éd., Paris, ROBERT Jacques-Henri, Droit pénal général, 3e éd., Paris, RASSAT Michèle-Laure, Droit pénal, 1ère éd., Paris, MERLE Roger, Droit pénal général complémentaire, 1ère éd., Paris, 1957.

18 PRADEL Jean, Droit pénal général, 9e éd., Paris, PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Paris, Annuaire de législation française et étrangère, T. XII, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, ADDOR Hermann, L article 148 CP à la lumière du droit comparé, Lausanne, Annuaire de législation française et étrangère, T. I (Années ), Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, MERLE Roger VITU André, Traité du droit criminel, Paris, TERRÉ François, Introduction générale au droit, 3e éd., Paris, Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, İstanbul, 1989 (iki adet). 316.EREM Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13.Bası, Cilt I, Ankara, EREM Faruk DANIŞMAN Ahmet ARTUK Mehmet Emin, Ceza Hukuku, 14.Bası, Ankara, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt I, Manisa, YÜCE Turhan Tûfan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara, OKAY Rauf, Uygulamalı Ceza Hukuku Rehberi, İstanbul Ceza Hukuku El Kitabı, 1.Bası, Beta, İstanbul, TOSUN Öztekin, Suç Hukuku El Kitabı, İstanbul ŞEN Ersan, Anayasa Mahkemesi Kararları-Ceza, 1.Bası, İstanbul, 1998 (iki adet). 324.BAYRAKTAR Köksal, Immunité, Exterritorialité et Droit d Asil en Droit pénal international, İstanbul, ŞEN Ersan, Türk Ceza Hukuku, İstanbul, 2002 (üç adet). 326.ÖZTÜRK Bahri ERDEM Mustafa R. ÖZBEK Veli. Ö., Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler / Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, CEDRAS Jean, Le droit pénal américain, 1ère éd., Paris, 1997.

19 SCHWARTZ Eugene B. GOFFEN William, New York Criminal Law, New York, ASHWORTH Andrew, Principles of Criminal Law, 3rd ed., Oxford, VON OVERBECK Alfred GRET Camille BOURGKNECHT Jean MARMIER Jean, Le nouveau droit pénal suisse, Fribourg, FARNSWORTH E.Allan, Introduction au système juridique des États-Unis, Paris, 1986 (iki adet). 332.LE GUNEHEC Francis, Le nouveau Code pénal illustré, Paris, Türk Ceza Kanunu Tasarısı, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi-Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi YENİSEY Feridun CENTEL Nur, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 1.Bası, İstanbul 1998 (iki adet). 335.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku, Hususi Kısım, Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 2.Bası, İstanbul, 1953 (iki adet). 336.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 10.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 12.Bası, İstanbul. 338.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 11.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, 4.Bası, İstanbul, 1975 (iki adet). 340.DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 13.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 14.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15.Bası, İstanbul, 1998 (iki adet). 343.DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 8.Bası, İstanbul, ERMAN Sahir ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1994.

20 ŞEKERCİOĞLU C.Metin, Ceza Hukukunda Memur Kavramı, İstanbul, 1974 (üç adet). 346.ÜNVER Yener, Ceza Hukukunda Korunması Amaçlanan Hukuksal Değerler, 1.Bası, Ankara, İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Hukuku, Ceza Hukuku Derneği Yayınları no:1, İstanbul, 2003 (altı adet). 348.HAKERİ Hakan AKBULUT Berrin, Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları, Konya, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhindeki Cürümler, 7.Bası, İstanbul, Les infractions contre la famille et la moralité sexuelle, IXe congrès international de Droit Pénal La Haye Août 1964, Paris, PRADEL Jean, Droit pénal général, 6.éd., T. I, Paris, Corpus Juris sous la direction de Mireille DELMAS-MARTY, Paris, 1997 (iki adet). 353.LARGUIER Jean, Droit pénal général, 15e éd., Paris, 1995 (üç adet). 354.ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara, Droit pénal / Cas pratiques, Université Libre de Bruxelles, 8e éd., Bruxelles, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 4.Bası, İstanbul, İÇEL Kayıhan, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul, EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, Cilt II Hususi Hükümler, 2.Bası, Ankara, Democracy and the Judiciary / Symposium, Union of Turkish Bar Associations, Ankara, POZO José Hurtado, Droit pénal, Partie Générale II, Genève, Türkiye ve Terörizm / Rapor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2006.

21 TAK Peter J. P., The Dutch criminal justice system, 2nd ed., Den Haag, BORRICAND Jacques SIMON Anne-Marie, Droit pénal / Procédure pénale, 2e éd., Paris, BORRICAND Jacques SIMON Anne-Marie, Droit pénal / Procédure pénale, 4e éd., Paris, CASSANI Ursula, La protection pénale du patrimoine, Lausanne, NOLL Peter, Uebergesetzliche Rectfertigungsgründe im besondern die Einwilligung des Verletzten, Basel, SPIELMANN Dean SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, Bruxelles, QUELOZ Nicolas RIKLIN Franz DE SINNER Philippe REPOND Frédérique Bütikofer SENN Ariane (Herausgeber / Éditeurs), Das Personal im Sanktionenvollzug Auftrag und Herausforderung / Les professionnels chargés de l exécution des sanctions: quelles missions, quels défis?, Bern, POZO José Hurtado DIAZ Yolanda Doig, La reforma del derecho penal militar, Lima, KNAPP Charles, Le dorit civil de la famille dans le Code pénal suisse, Roma, KNAPP Charles, La majorité et la minorité dans le Code pénal suisse, Lausanne, National Priorities for the Investigation and Prosecution of White Collar Crime, Report of Attorney General, Washington, Qu est-ce que le Génocide? 374.BOUZAT Pierre PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de criminologie, T.I, 2e éd., Paris, ÖKÇESİZ Hayrettin, İstanbul Barosu Çevresi Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması, İstanbul, 1999 (iki adet). 376.ÜLGEN Celal, Kabahatler Kanunu, İstanbul, 2005 (iki adet). 377.Avukatlık Kanunu, İstanbul Barosu, İstanbul, Demokratikleşme İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, İstanbul Barosu, İstanbul, 2.Bası, 2000.

22 Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İlişkin Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu, İstanbul, Bankalar Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu, İstanbul, Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul Barosu, 2.Bası, İstanbul, 2002 (iki adet). 382.UYSAL Mehmet, Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları ile Yargılama Yöntemine Farklı Bakış, İstanbul. 383.Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İstanbul Barosu nun Suç Duyurusu, İstanbul Barosu, İstanbul, 2005 (iki adet). 384.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu, İstanbul, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü, İstanbul Barosu, İstanbul, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu, İstanbul (iki adet). 387.Avrupalı Avukatların Sosyal Sigortası, İstanbul Barosu, İstanbul, Banka ve Kredi Kartları, İstanbul Barosu, İstanbul, 2006 (iki adet) 389.KOCA Mahmut, Türk Ceza Yasası Özel Hükümler, İstanbul, İstanbul, 2005 (iki adet). 390.YENİSEY Feridun MAZZA Stephen READ Frank Tom ZİYALAR Neylan, Uzlaşma, 2.Bası, İstanbul, 2006 (iki adet). 391.Uluslararası Terör ve Barış Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu, 1.Bası, İstanbul, Ermeni Savları ve Soykırımın Hukuksal Niteliği, İstanbul Barosu, 1.Bası, İstanbul, YAŞAR Osman, Uygulamada Türk Ceza Yasası / Genel Hükümler, Ankara, Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Warsaw, Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, Warsaw, Council of Europe Convention on Laundering Search Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, Warsaw, 2005.

23 ATALAY Selâhattin, İngiliz Ceza Hukuku ile Fikir ve San at Eserleri Hukuku, İstanbul, SOYASLAN Doğan, Le travail pénitentiaire: son organisation et son évolution en droit français et turc, T. I-II (table des matières), Paris, SEBÜK Mehmet Ali, Ceza Evlerinde İşlenen Cürümler ve Firar Hadiseleri, İstanbul, Ceza İnfazında Sistemler ve İmralı Cezaevi, 2.Bası, Ankara, ÇAĞLAYAN M.Muhtar, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulamalarımız, Yargıtay Dergisi Cilt I Sayı 3, Ayrı Bası. 402.FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in the United Kingdom, United Nations, LAMERS E.A.M., Personnel / The training of the personnel of penal institutions in the Netherlands, United Nations, MORAN Frederick A., The origins of parole, New York, GIBSON R. B., Personnel / Selection and training of personnel in the Canadian federal penitentiary service, United Nations, DOS SANTOS José Beleza, Nova organização prisional portuguesa, Coimbra, KUNTER Nurullah, Le système pénitentiaire de la Turquie, Centre Français de Droit Comparé, Paris (beş adet). 408.LOPEZ REY Manuel, Sosyal Asistanların Ceza Müesseselerindeki Vazifeleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt XIX Sayı 2, Ayrı Bası, Ankara, Deprivation of liberty in the the context of crime control with particular reference to new forms of delinqunacy, International Penal and Penitentiary Fondation, Milano, La Prison à Nivelles, Extrait du Bulletin de l Administration des Prisons 6e année no:12, CARRARA Mario, Un penitenziario diretto da un medico, FOX Lionel, Établissements ouverts / La place de l établissement ouvert dans le système pénitentiaire et dans la communauté, Nations Unies, FOX Lionel, Personnel / Selection and training of prison staff in trust and non-self-governing territories for the international relations

24 24 of which the government of the United Kingdom is responsible, United Nations, NOTT L.C.J., Personnel / Selection and training of prison personnel in New South Walles (Australia), United Nations, EL REFAIE Yassin, Personnel / Selection and training of personnel for adult penal and correctional institutions in Egypt, United Nations, NORMAN Sherwood, Think twice before you build or enlarge a detention center, National Council on Crime and Delinquancy, EREM Faruk, Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari İnsani Muamele Hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Tesbit Olunan Esaslar, Ankara, Group Counselling, Informations Pénitentiaires Suisses, DUPRÉEL Jean, Personnel / Le recrutement la formation et le statut du personnel pénitentiaire en Belgique, Nations Unies, PERDRIAU André, Établissements ouverts / L établissement ouvert de Casabianda (France), Nations Unies, NAKAO Bunsaku, Open institutions / Open institutions in Japan, United Nations, BARNETT Samuel T., Open institutions / Open institutions in New Zealand, United Nations, SOINE Valentine AARNIO Illppo, Open institutions / Open institutions in Finland, United Nations, CLERC François, Établissements ouverts / Les établissements ouverts en Suisse, Nations Unies, VOULET Jacques, Personnel / Le recrutement la formation et le statut du personnel pénitentiaire en France, Nations Unies, PETTINATO Roberto, Personal / Seleccion y formacion del personal penitenciario en Argentina, Nacionas Unidas, TABIO Evelio PALOMINO Evelio, Personal / Seleccion y formacion del personal penitenciario en Cuba, Nacionas Unidas, TRIANTAPHYLLIDIS Ch. D., Personnel / Le personnel pénitentiaire en Grèce, Nations Unies, GAROFALO Alfonso, Établissements ouverts / Les établissements ouverts en Italie, Nations Unies, 1955.

25 BASHER Hedley, Personnel / The staff training programme of the departement of reform institutions in Ontario (Canada), United Nations, DONAY Süheyl, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda 1712 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Üzerine Düşünceler, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt XXXVIII Sayı 1-4, Ayrı Bası, İstanbul, L oeuvre de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire, Extrait du Bulletin de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire volume X livre 1, Berne, 1942 (iki adet). 433.Loi du 22 mai 1901 sur l organisation des établissements de détention, Lausanne, Établissements de Bellechasse / Rapport dur l exercice 1938, Fribourg, ROUVROY Maurice, L établissement d observation de Moll-Huttes, Merxplas. 436.DUPRÉEL J. GENONCEAUX P., Le nouveau modèle de cellule / Het nieuve celmodel, Nivelle, Règlement provisoire du 19 novembre 1929 pour les Établissements de détention et d internement de la plaine de l Orbe. 438.Règlement de la prison-école à Hoogstraeten, Bruxelles, Bulletin Mensuel de l Administration Pénitentiaire, La Haye, Août DUPRÉEL J., Aspects de l action pénitentiaire en Belgique, Nivelles, Les Colonies de Bienfaisance, Ministère de la Justice, Merxplas, BARNETT Samuel T., Personnel / Selection and training of prison officers in New Zealand, United Nations, L Incident à la Liberté Surveillée, Ministère de la Justice, Vaucresson, PALMER Ted B., California s Community Treatement Program For Delinquant Adolescents, CONSTANT Jean, L évolution du régime pénitentiaire, ELLIS William J., The pre-sentence classification of offenders in New Jersey institutions, 1944.

26 CANNAT Pierre, La rééducation des délinquants récidivistes, Melun, GLUECK Sheldon, Ohlin: Selection for parole, Harvard Law Review, Cambridge, ESER Albin HUBER Barbara, Strafrechtsentwicklung in Europa, Freiburg. 450.ÖZEK Çetin, Main characteristics of urbanisation in Turkey and the problems it may cause from the point of view of criminal justice, İstanbul, MULLER N., L oeuvre de reclassement aux Pays-Bas, 2e éd., La Haye, DE BOUBÉE Gabriel Roujou BOULOC Bernard FRANCILLON Jacques MAYAUD Yves, Code pénal commenté, Paris, EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Cilt I, Ankara, 1993 (iki adet). 454.EREM Faruk, Türk Ceza Hukuku, 5.Bası, Cilt I, Ankara, TANER Tahir, Ceza Hukuku, 3.Basıya 2.Ek, İstanbul, 1953 ( 2 Adet ). 456.TANER Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, 2.Bası, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Umumi Kısım, Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 7.Bası Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt I, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 5.Bası Cilt II, İstanbul, DÖNMEZER Sulhi ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, 6.Bası Cilt III, İstanbul, 1974 (iki adet). 463.VASSALLI Giuliano, Problemi generali di diritto penale, Varese, CARNELUTTI Francesco, Teoria del falso, Padova, 1935.

27 CONTIERI Enrico, Lo stato di necessita, Milano, RANIERI Silvio, Il concorso di più persone in un reato, Milano, MANTOVANI Luciano Pettoello, Il concetto ontologico del reato, Milano, RANIERI Silvio, Il reato complesso, Milano, SCARANO Luigi, Il tentativo, Napoli, Le Principe de la Légalité dans une Société Libre, Commission Internationale de Juristes, Genève, COSTA Fausto, Delitto e pena, Milano, POCHON André, L auteur moral de l infraction, Paris, HAZAN Edouard Tawfik, L état de nécessité en droit pénal interétatique et international, Paris, FORIERS Paul, De l état de nécessité en droit pénal, Paris, BENGÜ Cemil Halit, La responsabilité pénale des groupements de personnes, Genève, Interrupcion voluntaria del embarazo responsabilidad penal objetiva, II Jornadas De Derecho Penal, Avilia, LEONE Giovanni, Del reato abituale continuato e permanente, Napoli, Tijdschrift voor strafrecht, Neuvième Congrès International de Droit Pénal La Haye, 1964 (iki adet). 479.LAVANCHY Charles-Jules, Les Mesures de Sûreté en Droit Pénal, Château d Oex, SALLEILLES R., L individualisation de la peine, 3e éd., Paris, Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale, Istıtuto Superiore Internazionale Di Scienze Criminali, Napoli, TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, KUNTER Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul, 1955 (üç adet).

28 EREM Faruk, Ümanist Ceza Hukuku Doktrini, Ankara, 1964 (iki adet). 485.BENGÜ Cemil Halit, Ceza Hukukunda Hata, Ankara, GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Sözleşmelerin Fesih ve Tadili Bakımından Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller, Ankara, KEYMAN Selâhattin, Türk Hukukunda Af, Ankara, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt I, Coimbra, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt II, Coimbra, Pena de morte, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cilt III, Coimbra, GRAVEN Jean, Peut-on se passer de la peine de mort?, Coimbra, ÖZEK Çetin, Türkiye de Laiklik, İstanbul, ÖZEK Çetin, , İstanbul, ÖZEK Çetin, Türkiye de Gerici Akımlar ve Nurculuğun İçyüzü, İstanbul, ÖZEK Çetin, 100 Soruda Türkiye de Gerici Akımlar, İstanbul, ERMAN Sahir ÖZEK Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm / Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar (TCK ), İstanbul, SENKERİ Tarık, Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri, İstanbul, 1996 (iki adet). 498.GÜNDEL Ahmet, Atatürk e Cumhurbaşkanı na Cumhuriyete Hükümete Hakaret Suçları ile Yasadışı Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Verilmesi Davaları, 1.Bası, İstanbul, ÖZEK Çetin, Devlet Başkanına Karşı Suçlar, İstanbul, 1970 (beş adet). 500.MOLLER Alec, Le chantage dans les moeurs modernes et devant la loi, Paris, DONAY Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul, 1978 (iki adet).

29 YARSUVAT Duygun, Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul, 1978 (iki adet). 503.DÖNMEZER Sulhi, Özel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1984 (üç adet). 504.EREM Faruk, Devlet İdaresi ve Âmme Nizamı Aleyhine Cürümler, Ankara, 1959 (üç adet). 505.GÖKCAN Hasan Tahsin, Mühür Bozma Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Suçları Tazminat Davaları, 1.Bası, Ankara, ZAFER Hamide, Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu, 1.Bası, İstanbul, Adalet Kitabı, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, DE VABRES H.Donnedieu, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux document, Paris, ÖNOK Murat, Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu, Ankara, GÜNAL H.Yılmaz, Uyuşturucu Madde Suçları, Ankara, GÜNAY Erhan, Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları, 2.Bası, Ankara, SANAL Adil ŞİMŞEK Edip, Uyuşturucu Maddeler Kaçakçılığı, Ankara, CABALLERO Francis, Droit de la drogue, Paris, JESCHECK Hans-Heinrich, Le nouveau droit pénal allemand mis à l epreuve, GRAVEN Jean, Les principes de la révision pénale genevoise, Trois Discours de Sa Saintété le Pape Pie XII aux Juristes, Cité de Vatican, LOPEZ-REY Manuel, Crime and the penal system, Liège, D AGATA Salvatore, L application de la loi pénale étrangère par le juge national, Lisbonne, GREBING Gerhardt, Les expériences allemandes du système des jours-amendes, Extrait de la Revue de droit pénal et de criminologie, 1980.

30 Attorney General s Survey of Release Procedures / Probation, Department of justice, V.II, Washington, Attorney General s Survey of Release Procedures / Pardon, Department of justice, V.III, Washington, Attorney General s Survey of Release Procedures / Parole, Department of justice, V.IV, Washington, JESCHECK Hans-Heinrich, La crise de la politique criminelle, NUVOLONE Pietro, Les techniques de l individualisation judiciaire, Piacenza, Les techniques de l individualisation judiciaire, Huitième Congrès International de Défense Sociale, Paris, novembre 1971 (üç adet). 526.KUNTER Nurullah, Tipicita e punibilita come elementi legali del reato, TANER Tahir, Dördüncü Beynelmilel Ceza Hukuku Kongresi, İstanbul, JESCHECK Hans-Heinrich, Beklenenler Bakımından Yeni Alman Ceza Hukuku, İstanbul, BAYRAKTAR Köksal, L influence du droit français sur les tentatives du monde juridique turc pour s occidentaliser, İstanbul, 1979 (iki adet). 530.YARSUVAT Duygun, Sovyet ve Amerikan Ceza Hukuklarında Kıyas Prensibinin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1968 (altı adet). 531.CORNIL Paul, Les problèmes du droit pénal appliqué et les nouvelles tendances en la matière, Louvain, KUNTER Nurullah, Le droit judiciel et une nouvelle approche de la classification des branches pénales du droit, İstanbul, Konferans Vesikaları, Ceza Hukukunu tevhid birinci beynelmilel konferansı, Ankara, YEKEBAŞ Vehbi, Suçun ve Suçlunun Taaddüdü ve Cürme İştirak, Ankara, KUNTER Nurullah, De la loi pénale applicable aux délits commis à l étranger pour lesquels l extradition n est pas admise, Paris, 1950.

GENEL BĐBLĐYOGRAFYA*

GENEL BĐBLĐYOGRAFYA* GENEL BĐBLĐYOGRAFYA* Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.ii. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) ADMINISTRATION: L administration publique (Recueil de textes), Paris, Colin, 1971. AHMED REŞĐD

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Galatasaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0087446 Pillow talk Marvin H. Albert /ALB 1959 0088798 Annales

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu, toplum düzeni ile ilişkisi vurgulanarak anlatılacaktır. Bu çerçevede hukuka ilişkin

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Yıl: 71 Sayı: 2013/2 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 71 Sayı: 2013/2 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 71 Sayı: 2013/2 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı

Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan

Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan Cilt I Beta Yayın No : 3153 Armağan Dizisi : 18 Ekim 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-181 - 0 (Takım No) ISBN 978-605 - 333-182 - 7 (Cilt I) Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

Swiss company law in the European context: the new Swiss company law and the Euro-Council directives. Wyler, Siegfried KKW 1052.

Swiss company law in the European context: the new Swiss company law and the Euro-Council directives. Wyler, Siegfried KKW 1052. S.No Eser Adı Yazar Sınıflama Yayın Tarihi 1 The Trade and customs law of the European Union Lasok, Dominik KJE7312 /L37 1997 2 Access to European Union: law, economics, policies Moussis, Nicholas KJ116.49

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız.

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız. ÖNSÖZ Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu nun çıkarılması üzerine geniş çapta değişikliğe uğramıştır.

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ Gülşah

Detaylı

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin 2010 2 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin 2010 3

Detaylı

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU 118 TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU BLACKMAIL CRIME IN TURKISH CRIMINAL LAW Fahri Gökçen TANER Özet: 5237 sayılı TCK da yer alan şantaj suçu, 765 sayılı TCK nın 188. maddesinde yer alan şartlı tehdit suçunun

Detaylı

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZEN * ÖZET Bu çalışma, dört başlık altında toplanmıştır. İlk önce non bis in idem ilkesinin unsurları, daha sonra

Detaylı

Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

CEZA DAVALARININ UZUN SÜRMESİNDE ROL OYNAYAN ETMENLER. Sabiha Elif ALTAŞ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

CEZA DAVALARININ UZUN SÜRMESİNDE ROL OYNAYAN ETMENLER. Sabiha Elif ALTAŞ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CEZA DAVALARININ UZUN SÜRMESİNDE ROL OYNAYAN ETMENLER Sabiha Elif ALTAŞ 104614020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Dr. Galma JAHIC

Detaylı

FİKRİ HAKLAR BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Eylül 1990 1. Abisel, Nilgün: İngiliz sineması üzerine notlar, (A.Ü.S.B.F. Bas-Yay Y. O. Yıllık. 1982. C. VII, s. 1-21). 2. Acaroğlu, Mehmet

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER

BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. Ankara Barosu Dergisi nde yayımlanmakta olan makaleler

Detaylı

Yıl: 70 Sayı: 2012/2 ISSN: 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 70 Sayı: 2012/2 ISSN: 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 70 Sayı: 2012/2 ISSN: 13009885 ANKARA BAROSU DERGİSİ BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı

BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ

BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ makaleler Haluk ÇOLAK / Uğurtan ALTUN BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ Halûk Çolak * Uğurtan Altun ** I. Adlî Para Cezası A. Genel Olarak Suç karşılığı olarak hükümlüden

Detaylı