New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor"

Transkript

1 Ekim 2014 sayý 1

2 2 Canada Kanadalýlar E-pasaporta geçti United States New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor Norway Norveç te elektrikli araca hükümetten teþvik Kanada, daha güvenli olan çipli pasaporta geçen en son G7 ülkesi oldu. Amerika, Almanya ve Ýngiltere daha önceden bu sisteme geçen ülkeler arasýnda. Pasaporttaki elektronik çip, seyahat eden kiþinin bilgilerini içeriyor. Pasaportun dýþ kabýndaki deðiþiklikler de pasaportun kopyalanmasýný zorlaþtýrýyor. 36 sayfalýk pasaport biraz pahalýya mal oluyor. Bisiklet helmetleri yasal zorunluk oluyor Bisiklet kazasýndan dolayý kafaya zarar gelmesini engelleyen kasketlerin tüm Kanada da ve her yaþ grubu tarafýndan takýlmasý tasarlanýyor. Þu anda sadece iki ilde yasal olarak bisiklete binen herkesin kasketini kullanmasý gerekiyor. Calagry Üniversitesine göre kazalardan en çok çocuklar ve gençler etkileniyor, fakat yasa ile bunu yetiþkinler de kullanmak zorunda býrakýlýrsa, çocuklarýn da yetiþkinleri örnek alacaklarý düþünülüyor. New York þehri Konseyi sigara satýn alma yaþýný 18 den 21 e yükseltmek için oylama yaptý. Ayný yaþ sýnýrlamasý elektronik sigara için de geçerli olacak. Kurulun Baþkaný bu hareketle birçok hayat kurtaracaklarýný belirttiði açýklamasýnda Gençler sigarayý ilk denemelerinden hemen sonra baðýmlýlýða aday oluyorlar, biz gençleri sigaraya baþlamadan durduruyoruz dedi. Uruguay Marijuana Uruguay da yasallaþtýrýldý Uruguay Baþkaný Jose Mujica hükümeti marijuanayý kontrollü ve yasal olarak markete sokmak için karar aldý. Urugay marijuana ticaretini yasallaþtýran ilk devlet oldu. Ýsteyen her aile evinde altý saksýya kadar yasal olarak marijuana yetiþtirebilecek ve isterse eczanelere satabilecek. Yýllýk 480 gram yasal üretime hak tanýndý. Norveç dünyanýn en büyük petrol ihraç eden devletlerden birisi olmasýna raðmen insan baþýna düþen elektrikli araba sayýsýnýn en yüksek olduðu ülke. Bu yýl 4000 Norveçli, elektrikli araba sahibi oldu te satýlan araçlarýn %9 u elektrikli. Elektrikli araçlardan hükümet vergi almýyor. Otobüs þeridini kullanabiliyorlar. Ýlk kayýtta ve ithal edilen elektrikli araçlardan da vergi alýnmýyor. Bu politikayla karbondioksit gaz salýmýný ülkece düþürüyorlar. Ama bu; dünyayý kurtarmaya yeterli deðil. Norveç te kullanýlan elektriðin büyük bir kýsmý yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde ediliyor. Norveç hükümeti elektrikli araba satýþ ve kullanýmýný daha da artýrmayý planlýyor. Geliþen piyasayla yasalarda yeni düzenlemeler olabileceði de belirtiliyor. Hükümet; araçlarý bir saatten az bir zamanda þarj edebilecek elektrik istasyonlarý kurmayý hedefliyor. Yapýlan bir araþtýrmaya göre yarýdan fazla Norveçli, bir sonraki arabasýný ya elektrikli ya da hibrid olarak alacaðýný söylüyor.

3 3 Saudi Arabia Turkey Kadýnlar artýk garson olarak çalýþabilecek Türkiye, insani baðýþlarda 4. büyük ülke Krallýktaki otorite, gelenekten gelen kadýnlarýn sosyal yerlerde çalýþabilme imkanlarýný kýsýtlayan tabularý kaldýrýyor. Sebeplerden en büyüðü ise binlerce Saudi bayan mezunlarýn iþ bulmasý ve yabancý iþ gücüne muhtaç olmayý azaltmak. Aisha Natto, 2 yýl önce Ticaret ve Endüstri binasýna cinsiyetinden ötürü giremezken, bugün ayný binada yüksek mevki sahibi ve 5 þirketi var ten beri görevde olan Kral Abdullah, kadýn reformlarýna önem veriyor. North Cyprus Kýbrýslý Türk liderler barýþ anlaþmasý için uluslararasý yardým bekliyorlar Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu Hiçbir sorun sonsuza dek çözülmeden kalamaz. Ben görüþmelerde bir an önce sonuca ulaþmak istiyorum dedi. Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Kýbrýs sorunu kritik bir noktaya ulaþtý, sorunun çözümünde uluslararasý katký bekliyoruz açýklamasý yaptý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kurulalý 30 yýl oldu fakat sadece Turkiye tarafýndan tanýnmaktadýr. Yeni bir rapora göre Türkiye; gelirinin %0.13 ü olan 1 milyar dolarý insani yardýmlara harcayarak dünyada en çok yardým eden ülkeler arasýnda yerini aldý. Yardýmlarýn çoðu göç eden Suriyelilere ev yapýmýnda kullanýldý. Ýlk sýrada ise Amerika 3.8 milyar dolar, Avrupa Kurumlarý 1.9 milyar dolar, Birleþik Krallýk 1.2 milyar dolar ve Ýsviçre 784 milyon dolar. EUA-Dubai Engellilerin kullanacaðý ürünlerden gümrük vergisi alýnmayacak Dubai gümrüðünden yapýlan açýklamaya göre, engelli kiþilerin kullanacaðý sekiz çesit madde üzerinde ithalat vergisi alýnmayacak. Bunlar; eðitimde kullanýlacak ürünler, týbbi ürünler, hareket etmede kullanýlan araçlar ve diðer yardýmcý ürünler olarak belirlendi. Gümrük Müdürü nün açýklamasýnda, Dubai nin yöneticisi Þeyh Muhammed in, insanlýk için en iyi koþullarý yaratmaya çalýþtýðý savunuldu. =nationgeneral China Çin de çocuklarýn ailelerini ziyaret etmesi yasal zorunluluk oldu Çin deki yeni bir yasaya göre büyüyen çocuklar ailelerini ziyaret etmek zorunda... Aksi takdirde ceza veya hapislik almalarý söz konusu. Yaþlýlarýn haklarýný gözeten yasaya göre, yetiþkinler ailelerinin manevi ihtiyaçlarýný gidermek zorunda. Çin deki yaþlý popülasyonun 2030 yýlýnda iki katý olmasý bekleniyor. Australia Avustralya nýn kabinesinde tarihinde hiç olmadýðý kadar kadýn var Avustralya Baþbakaný Kevin Rudd yeni açýkladýðý kabinede Avustralya nýn tarihinde hiç olmadýðý kadar çok kadýn var. 29 yani bakanýn 11 i kadýn. Yapýlan röportajda Baþbakan Rudd, Bu kadýnlarýn hepsi güçlü, profesyonel, tecrübeli ve orda olmalarý onlarýn hakký dedi.

4 4 Germany Almanya da doðan bebeklerin cinsiyetini kaydettirmek artýk zorunlu deðil? Eski yasaya göre Almanya da doðan bebeklerin 1 hafta içerisinde isimlerini ve cinsiyetlerini kaydettirmek gerekiyordu. Bir bebek iki cinsel özellikleri de ayný anda barýndýran vücuda sahip olarak doðduðunda, ailenin bebeklerini kaydettirmeden önce cinsiyetine karar vermesi gerekiyordu ve kayýttan sonra ameliyata alýnan bebeklerin sayýsý oldukça fazlalaþmýþtý. Aileler üzerindeki bu baskýyý kaldýrmak için yeni düzenlenen yasada artýk yeni doðan çocuklar için cinsiyet kaydettirmek gerekmiyor. Almanya bu uygulamayý Avrupa da hayata geçiren ilk ülke oldu. Artýk bir insan için ne kadýn ne de erkek olmadan yaþamak mümkün. theguardian.com Merkel: Amerika ile baðlarýmýzý yýpratamayýz Amerikalý eski ajan Edward Snowden; Almanya dan sýðýnma ve korunma talebine karþýlýk, Alman hükümeti ile bildiði sýrlarý (internet trafiðini ve telefon konuþmalarý dinleme yöntemlerini) paylaþabileceðini belirtti. Buna karþýlýk Merkel in sözcüsü Washington ile olan baðlarý zedelemek istemediklerini ve bu kesin olmayan bilgileri Alman halký ile paylaþamayacaklarýný söyledi. Almanya, Ortadoðu göçmenlerine yardýmý arttýrýyor Almanya Dýþiþleri Bakaný Steinmeire, Almanya nýn 2012 den beri Suriye krizinden etkilenenler için 613 milyon euroyu; insaný yardým, bina yapma ve kriz yönetimi için harcadýklarýný belirtti. Suriyedeki ve Irakdaki kaosun ýþid militanlarý tarafýndan arttýrýldýðýný ve etkilenenlerin çoðaldýðýný, dolayýsiyle yeyecek yardýmýnýn yetersiz kaldýðýný belirtti. Alman Hükümeti; Suriye, Irak ve çevresinde etkilenen göçmenlere 10milyon euro daha yardým edeceklerini ve bunu geniþledeceklerini açýkladý. Steinmere, Turkiye nin yardýmlarýnýn özellikle görülmesi gerektiðini bildirdi United Kingdom Avrupa Birliði eski sovyetler birliði ülkelerine ulaþmalýdýr. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, Kazakistan da yaptýðý konuþmada Avrupa Birliði nin Atlantik ten Urallar a kadar geniþlemesi gerektiðini söyledi. Konuþmada Bizim Avrupa Birliði için geniþ bir vizyonumuz var ve her zaman diðer ülkeleri Avrupa Birliði ne üye yapmak için teþvik ediyoruz dedi. Þekerli içeceklere uygulanacak verginin obeziteyi azaltmasý planlanýyor Ýngiltere deki Oxford ve Reading üniversitelerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre þekerli ürünlere yapýlacak olan %20lik vergi artýþý, Ýngiltere de yaþayan tüm obezleri ve obez adaylarýný olumlu yönde etkileyecek. 63 milyon nüfusa sahip, Doðu Avrupa da en çok þiþman vatandaþýn yaþadýðý ülke olan Ýngiltere de, her 4 kiþiden biri obez. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre %20 lik bir vergi artýþý satýþlarý %15 azaltacak ve insanlar portakal suyu, süt ve diet içecekler almaya yönelecekler. Bu sistemin en çok 30 yaþ altý kiþileri etkileyeceði belirtiliyor. Çünkü en çok þekerli içeceði onlar tüketiyor. Ireland Sýnýrlandýrýlmýþ kürtaj yasasý Ýrlanda da geçti Katolik olan Ýrlanda da artýk kürtaj olmak yasal. Ama þartlarý var. Doktorun; hamileliðin kadýnýn hayatýný riske koyduðu tanýsýný yapmasý gerekiyor. Meclis ten çoðunluk oyu ile geçen yeni yasa Ýrlandalýlarý dinleriyle ters baðlantýlý bir konuda ilk kez karþý yönde karar aldýklarý için tedirgin etti. Kürtaj eðer hayat kurtaracaksa yapýlmalýdýr kararý1992 den beri bekletiliyordu.

5 5 Avrupa da naylon poþet kullanýmý azaltýlýyor Eþcinselliðe hapislik cezasý verilen Afrika ülkelerinden Avrupa ya sýðýnma Kýbrýs taki çözümsüzlük Türkiye nin AB sürecinde önünü kesiyor Avrupa Komisyonu; plastik çantalarýn kullanýmýna yeni ölçüler getirerek doðayý korumaya çalýþýyor. Yeni bir rapora göre; her AB vatandaþý yýlda 200 plastik çanta kullanýyor. Danimarka ve Finlandiya; zorunlu vergiler koyarak ve marketlerde çantalarý satarak plastik çanta kullanýmýný kiþi baþýna 4 adete kadar düþürdüler. Ama Polonya da, Portekiz de ve Slovakya da bu sayý yýlda 466 adeti buluyor. AB Çevre Komiseri Janez e göre, çok ciddi, gözle görünen bir çevre problemini çözmeye çalýþýyorlar. Janes Eðer diðer üye ülkeler de yasalarýný buna göre ayarlarsa plastik çanta kullanýmý %80 azalacaktýr þeklinde konuþtu. Her yýl 8 milyar platik çanta çöpe gidiyor. Çantalarýn içindeki kimyasallar nehirlere karýþtýðýnda, sudaki hayata çok zarar verebiliyor Eþcinsellik Afrika nýn çoðu ülkesinde hâlâ suç. Vatandaþlar da ayný zamanda eþcinsellere zulümde bulunuyorlar. Hollanda; kendisinden sýðýnma hakký isteyen Afrikalý üç eþcinsel için AB mahkemesine baþvuruda bulundu. AB Yüksek Mahkemesi, Sierra Leone, Uganda ve Senegal ülkelerinden gelen ve ülkelerinde eþcinselliklerinden dolayý hapislikten korkanlara sýðýnma hakký verdi. Bu hak tüm AB ülkelerinde geçerli olacak. Yine AB mahkemesine göre eþcinsellerin yargýlanmasý onlarý farklý bir grup haline getiriyor ve insanlardan ayýrýyor. Uluslararasý hukuða göre, belli bir grup, insan haklarýnýn ihlal edildiði bir biçimde korkutuluyorsa veya zulüm görüyorsa, mülteci statüsüne girme talebinde bulunabilir. AB ile Türkiye arasýndaki üyelik için görüþmeleri 3 yýl aradan sonra tekrar baþladý. Konularýn küçük bir kýsmýnýn tartýþýlabildiði bir saatlik kýsa bir görüþme oldu. AB geniþleme komiseri Stefan Füle Türkiye deki geliþmeler hakkýnda pozitif bir rapor sundu. Ayný zamanda ifade özgürlüðüne, din ve yargýnýn baðýmsýzlýðýndaki açýklara da deðindi. Fakat Gezi olaylarý yüzünden bazý üye ülkelerin dýþiþleri bakanlarý insan haklarý ve adli konularda ikna olmadýlar. Füle bakanlara itirazlarýný geri çekmelerini söyledi. Füle Eðer Türkiye nin özgürlük ve insan haklarý konularýný aþmasýný istiyorsak bunu müzakerelerle aþacaðýz dedi. KIBRIS SORUNU: Adanýn kuzeyi 1974 ten beri Türk ordusunun iþgali altýndadýr te Kýbrýs AB üyesi olmadan önce adanýn birleþmesi için Birleþmiþ Milletler bir birleþme planý hazýrlamýþ ancak (Annan Planý) Rumlar bunu reddetmiþti. Bu arada AB Parlamento Raportörü ne göre Türkiye nin adadaki barýþ sürecine daha fazla katký koymasý gerekiyor. Ankara Protokolü ile Türkiye Kýbrýs (Rum) bandýralý gemilere ve uçaklara limanlarýný açacaðýný ifade etmiþti fakat henüz gerçekleþmedi. Türkiye, AB üyesi olan Kýbrýs Cumhuriyeti ni tanýmamaktadýr.

6 6 Dünya popülasyonu 2050 de 9.6 milyar olacak Birleþmiþ Milletler Organizasyonu nun ilan ettiði 11 Temmuz Dünya Popülasyonu Günü nde açýklandýðýna göre dünyada þu anda 7.2 milyar kiþi yaþýyor. BM nin 2000 yýlýndaki tahmini açýklamalarýndan dünyada 700 milyon daha az insan yaþýyor yýlý tahminine göre bu rakamýn 7.9 milyar olmasý bekleniyordu. Açýklamaya göre, popülasyon hesaplamasýný oluþturan dinamikler çok deðiþken... Geleceði oluþturan dinamikler hâlâ deðiþebilir. Zehirli gaz üretmeyi artýk durdurun Fossil yakýtlar kullanýldýðýndan dolayý ve insanlarýn sebep olduðu diðer aktivitelerden dolayý Atmosferdeki carbon dioxide (zehirli gazlar) yeni bir rekor seviyeye ulaþtý ve sonucunda dünyadaki sýcaklýklar da artýyor. Birleþmiþ Milletlere göre, önlem almak için zamanýmýz az kaldý. BM bu konuya yeni yasalarla uluslararasý çözüm getirmeye çalýþýyor. Yapýlacak anlaþmayla üretilen karbondioxide sonucunda dünyadaki sýcaklýðýn 2 dereceden fazla artmamasýný saðlamayý hedefliyor. Bu da bugün üretilen gazlarýn 2010 larýn sonuna doðru %40-70 arasý azaltýlmasý ve ilerde %100 zehirli gaz salgýlamasýnýn durdurulmasý demek. BM 69. Genel Kurulu toplandý 140 dan fazla dünya liderinin ve 2000 medya mensubunun katýldýðý 69. genel kurul, iklim deðiþikliðini ve dünyanýn bugün içinde bulunduðu zorlayýcý konularý; Ukrayna, Suriye, Irak, Güney Sudan ve ebola hastalýðýný konuþmak için biraraya geldi. 6 gün süren toplantýda 196 konuþmacý 2015 ten önce ajandayý oluþturmak söz aldý. 193 üye dýþýnda, Filistin, Katolik Klisesi ve Avrupa Birliði delegesine de söz verildi. Erdoðan, genel kuruldaki konuþmasýnda terör maðdurlarýna uluslararasý yardým için çaðrýda bulundu. Bugüne kadar Türkiye ye 1.5 milyon Suriyeli mültecinin geldiðini ve 4.5 milyar dolar harcandýðýný fakat avrupada sadece mültecinin bulunduðunu söyledi. Din adýna yapýlan terörizm faaliyetlerini kýnadýðýný, olaylarýn insanlýða yakýþmadýðýný ve islama saygýsýzlýk olduðunu belirtti. Kýbrýs Rum yönetimi baþkaný Anastasiades, Kýbrýsta kronikleþen bölünmenin kalkmasý gerektiðini, Kýbrýslýlarýn, bölünmüþ bir memlekette yaþayarak özgürlüklerinin zorla kýsýtlandýðýný, özellikle gençlerin daha maðdur olduðunu belirtti. Kýbrýs halkýnýn iyi niyetlerini gösterip görüþmelere iyi inanç içinde devam edilmesi gerektiðini de ekledi. Þu anki durum kimsenin yararýna deðil, iki tarafýn da kazançlý çýkacaðý bir anlaþma yapýlmasý gerekli dedi. Ayný zamanda Türkiye Cumhuriyetine de seslenerek, sadece teoride deðil pratikte de kalýcý çözüm için katkýda bulunulmasýný gerektiðini söyledi. Bm nin Kýbrýsta ki barýþ anlaþmasý için çalýþmalarý devam ediyor.

7 7 Dünyadaki 8 ölümden birisi hava kirliliðinden dolayý oluyor Dünya Saðlýk Örgütü (World Health Organization WHO) raporuna göre dünyanýn birçok þehri kirli havaya hapsolmuþ, nefes almasý tehlikeli hale gelmiþtir. Kentlerde yaþayan ve kirli havayý solumaya maruz kalan kiþiler solunum rahatsýzlýklarý ve uzun sürebilecek saðlýk sorunlarý yaþayabilirler. Dünyadaki çoðu kentteki hava koþullarý Dünya Saðlýk Örgütü nün öngördüðü güvenlik sýnýrýnýn altýnda. Bu araþtýrma sonucu; 91 ülkedeki 1600 þehire göre elde edilmiþ de yapýlan son araþtýrmaya göre ise durum daha da kötüye gitmiþ bulunuyor. Fosil yakýtlarla kullanýlan enerji üretimi, kömür yakmak gibi, özel kullanýlan motorlu araçlar, binalarýn enerjiyi tasarruflu kullanamamýsý ve piþirme ve ýsýnmada kullanýlan eski yöntemler bu durumu her geçen gün daha da kötüye taþýyor. Çoðalan nüfus ve ihtiyaçlar þehirlerdeki hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak çok az sayýda ülke hava kirliliði ile iyi mücadele edebiliyor. Bu ülkeler; yeni yasalarla, kömürün ýsýtmada kullanýlmasýný engelleyerek, yenilenebilir veya temiz enerji kaynaklarýndan yararlanarak ve araç motorlarýnýn verimliliðini arttýrarak mücadeleyi sürdürüyor. Küresel ýsýnmadan dolayý mülteci olunabilecek mi? Yükselen su seviyesinden veya iklim deðiþikliklerinden dolayý evlerini ve iþlerini kaybeden insanlar, savaþtan kaçanlar veya insan haklarýnýn ihlaline uðrayanlar gibi mülteci olma hakkýna sahip olabilecekler mi? Kýsacasý hayýr. Þu an bu durumdaki insanlarý kapsayan bi yasa henüz oluþturulmadý. Geçtiðimiz yýllarda gündemde olmayan, fakat küresel ýsýnmadan dolayý yer deðiþtirmesi gereken insanlar var olmaya baþladýðýndan beri, ülkelerin mülteci tanýmýný yeniden yapmasý gerekiyor de yapýlan sözleþmede mültecinin tanýmý; ýrkýndan, dininden, milletinden, üye olduðu bir gruptan veya politik görüþünden dolayý zulüm gören insan anlamýndaydý... Böyle insanlarýn ise sýðýnma hakký tanýnmýþtý. Bu taným iklim deðiþikliðinden etkilenen kiþileri içermiyor. Dünyanýn ilk küresel ýsýnmadan dolayý mülteci olan kiþisi Kribatili Ioane Teitiota 2007 de Yeni Zelanda ya ailesi ile birlikte göç etti. Avukatýna göre adadaki evi batmak üzereydi, güvenli deðildi ve ada hükümetinin de bunun önüne geçecek veya önlem alacak gücü yoktu. Fakat Teitiota geçtiðimiz sene Yeni Zelanda daki mülteci olma statüsünü kaybetti. Birleþmiþ Milletler yetkilileri bu duruma uluslararasý bir çözüm bulunmasý gerektiðini, ancak þu an için maðdurlarýn komþu ülkelere geçiþ anlaþmasý için uðraþtýklarýný, yasada bir boþluk aradýklarýný belirtti. Ýrlanda daki sýnýrlý kürtajlýk BM Ýnsan Haklarý Komitesi ne götürüldü Ýrlanda nýn kürtajda kýsýtlamalarý toplum tarafýndan ve uluslararasý toplumlar tarafýndan yadýrganmaya baþlandý. Ýrlanda daki limitli kürtaj hakký kadýnlara sadece annenin hayati bir tehlikesi varsa kürtaj olma izni veriyor. Fakat karnýndaki bebeðinin saðlýksýz olduðunu, ölü olduðunu veya rahatsýz doðacaðýný öðrenen hamile anneler yine de çoçuklarýný dünyaya getirmek zorundalar, çünkü yasa onlarýn kürtaj olmasýna izin vermiyor. Sorunlu bir çocuk dünyaya getirmek istemeyen anneler kendilerine yakýn olan Ýngiltere ye veya baþka bir ülkede baþka bir hastaneye gidip kürtaj olma yolunu seçiyorlar. Bu esnada süre geçiyor ve bilmediði, tanýmadýðý baþka bir doktorun kontrolüne giriyorlar; bebek karýnlarýnda durmadan büyüyor ve bu; onlar için insanlýk dýþý bir durum. Bu konuda Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi ne baþvuran ilk 3 kadýndan birisi olan olan Amanda Mellet, durumu böyle yorumladý. Ýrlanda da doðmamýþ çocuðu nun sorunlu olacaðýna dair tespitin yapýldýðý, fakat ne yapabileceði konusunda otoritelerin birþey söylemediðini söyledi. Kendi sorunlu çocuðunu Liverpool da bir hastanede aldýrmak zorunda kalan Mellet, Ýrlanda yý uluslararasý mahkemeye vermekten baþka çaresi kalmadýðýný söyledi.

8 8 Dünyada turizm artýyor, ekonomilere fayda saðlýyor Ýþyerleri kullandýklarý elektiriði ucuza getirerek kârý çoðaltýyor Sainsbury s süpermarket atýk yiyecekler den elektrik üretiyor Birleþmiþ Milletler Dünya Turizm Organizasyonu nun (UN World Tourism Organization UNWTO) son açýklamasýna göre bu yýl dolmadan, geçen yýla nazaran 41 milyon daha fazla turist dünyanýn çeþitli yerlerini ziyaret etti. Turizm; beklenildiðinden daha fazla hýzla büyüyor ve geliþmiþ ya da geliþmemiþ olsun, tüm ülkelerin ekonomilerine katkýda bulunuyor, yeni iþ imkânlarý saðlýyor. Tatilciler arasýnda geçen seneye göre Ruslar %29 artýþ gösterdi. Çinli turistler ise %22 arttý. Geliþmiþ ülkelerdeki insanlar ise daha az tatile çýktýlar. Kanadalýlar, Ýngilizler, Amerikalýlar, Fransýzlar sadece yüzde %2-3 lük bir artýþ gösterdiler. Turistlerin genelde tercih ettikleri destinasyonlar; Orta Avrupa, Doðu Avrupa, Güney Avrupa ve Akdeniz Avrupasý. Avrupa da turizmden gelen gelir ile ekonomiler düzeltiliyor, yaralar sarýlýyor. Amerika da ise durum çok týrmanýþta deðil. Güney Amerika, Kuzey Amerika ya kýyasla daha fazla turist cekiyor, fakat ikisinin toplamý geçmiþ senelere göre sadece %3 lük bir artýþ gösteriyor yýlýndaki turist sayýsý bu sene ikiye katlandý. Bu geliþmenin en ilginç yaný ise þu: Orta Doðu ülkeleri bile %0.3 lük bir turist artýþý saðladý. #.U-NIr2flqJA Elektrik faturalarý son 10 yýlda iki katýna çýktý. Fakat bugünlerde çevreci çözümler iþyeri sahiplerini kurtarýyor. Ýþyerlerine çeþitli yatýrýmlarla çeþitli yeni teknolojiler adapte etmek mümkün. Led Iþýklandýrma: En hýzlý ve en basit çözüm... Kullanýlan ýþýklarý led ýþýklarla deðiþtirip elektrik sarfiyatýný azaltmak. Normal ýþýklar enerjilerinin bir kýsmýný kullanýlamayacak ýsý olarak dýþarýya veriyor, ledlerde bundan tasarruf etmek mümkün. Görüntüleme: Akýllý sayaçlar, termostatlar ve sensörler, bize sadece kullandýðýmýz enerjiyi söylemekle kalmýyor, hangi cihazlarýn ne kadar harcadýðý, nerede ne zaman elektriðin boþuna harcandýðýný da anlayabiliyoruz. Microsoft Þirketi sadece ayrýntýlý görüntüleme sayesinde yýlda %10 daha az elektrik harcayarak milyonlarca dolarý tasarruf etmiþ. Güneþten ve Rüzgârdan Yararlanma: Ýþyerleri elektrik harcamalarýný düþürdükten sonra, kendi elektriðini üretme yoluna gidiyorlar. Güneþ panellerinin fiyatlarý oldukça düþtü, yani kýsa zamanda kendini amorti edebilecek durumda. Fazladan ürettiðiniz veya kullanmadýðýnýz elektriði geri elektrik hattýna verebilir ve bunun karþýlýðýnda ödenebilirsiniz de... Þirket Araçlarý: Kendi elektriðinizi ürettikten sonra elektrikli araçlarla daðýtýmýnýzý yapýp yakýt tasarrufu yapmak akýllýca... Londra da Fruit4London þirketi (araba ile meyve daðýtan bir þirket) elektrikli araçlarla daðýtýmýný yapmaya baþladý ve hem enerjiden tasarruf ediyor hem de bilinçli müþteriler tarafýndan daha çok tercih ediliyor. Birleþmiþ Milletler raporuna göre üretilen yiyeceklerin 3 te 1 i atýk oluyor. Sainsbury s diðer marketler gibi fazla yiyeceklerini hayýr kurumlarýna veya hayvan yemi olarak kullanýlmasý için dýþarýya veriyor. Fakat kullanýlamayacak olan yemek artýklarýný ise bir fabrikada toplayýp bio methan gazýna dönüþtürmeye baþladý. Atýðýn gaza dönüþtürüldüðü bu fabrikadan marketlerinin bir tanesine; yer altýndan döþediði 1.5 kilometrelik kablo ile tüm elektrik ihtiyacýný karþýlanýyor. Sainsburiy s e göre bu yöntem çevre için faydalý olduðu kadar finansal olarak da getirisi var. 2 yýlda tamamlanan bu sistem, Ýngiltere hükümetinin geri dönüþüm ve sürdürülebilir iþ olanaklarýný desteklemesi nedeniyle gerçekleþebilmiþ. Bu yöntem her süpermarket için uygun olmayabilir. Ýngiltere de 60 adet fabrika atýk yemeklerden elektrik üretiyor ve yýlda 2.5 milyon ton yemek atýðý kullanýlarak enerji elde ediliyor. Çöpler atýlýrken yemek atýklarýnýn ayrý tutulmasý gerekiyor.

9 9 Hýrvatistanlý balýkçýlara göre AB üyeliði iþlerini zorlaþtýracak 1 Temmuz 2013 te Avrupa Birliði ne katýlan 28. ülke olan Hýrvatistan ýn doðu bölgesinde avlanan 3700 balýkçý, ülkelerinin AB üyesi olmakla birlikte gelen deðiþim ve zorluklardan bahsediyor. Avrupa Birliði nin getireceði yeni yasalar ve kýsýtlamalar sonucu iþlerinin sonu olacaðýný düþünenler bile var. Aðlarýný deðiþmeleri gerektiðini, kýyýdan uzakta avlamalarý gerektiðini, sübvansiyonlarýný kaybedeceklerini ve daha çok çekiþme olacaðýný düþünen balýkçýlar çoðunlukta. Hýrvatistan balýk avlanma bölgesi küçük ve sýð, bu yüzden özel aðlar kullanýlýyor. Bu aðlar Avrupa Birliði nin standartlarýna uymuyor. Avrupa Birliði nin önerdiði aðlar daha çok Atlantik te avlanmaya uygun. Balýkçýlar ülkenin üyeliðini 2005 ten beri tartýþan devlet görevlilerinin bu konu hakkýnda hiçbir þey yapmadýklarýný söylüyorlar. Zengin olmanýn bilinmeyen taraflarý Eðer zengin doðmadýysanýz hayatýnýzda mutlaka bir kez dahi olsa zengin olmayý hayal etmiþsinizdir. Ýstediðinizi, istediðiniz zaman alabilmek, zengin ve ünlüler gibi veya loteri kazanmýþ birisi gibi... Malikaneler, büyük yüzme havuzlarý, kendinize ait bir ada, pahalý spor arabalar, özel uçaklar ve daha birçok þeye yetecek kadar nakit para... Bunlarý hayal edip sonra hayalleri gerçek olan birkaç þanslý insana bir bakalým... Gerçekten zengin olmak buna deðer mi? Yeni para deðiþiklik getiriyor, bazen daha iyi için bazen de daha kötü için... Carol Philo: Ailesinin evde bir odada baþlattýðý matbaa iþinde çok para kazanmaya baþlamýþ... Bunun bir takýntý olduðunu söylüyor. Annem paraya baðýmlý olmuþtu, hiçbir zaman yetinmiyordu diyen Philo nun aile iliþkileri yýllar içinde yýpranmýþ... Ona göre para ile daha komforlu bi hayat sürmek güzel, ama zengin olmak deðil. Murat Morrison: 1990 da sattýðý þirketi ile çok büyük para kazanmýþ. Öðrendiði þey ise para rahatlýk satýn alýr, komfor alýr, ama ona göre; komfor mutluluk veya tatmin olmak deðildir. Ýþimi devrettikten sonra boþ hissettim ve 5 gün sonra yeni bir iþe baþladým dedi. Paul Bucheit: Zenginlik insanlarýn gerçek renklerini belli ediyor. Ýnsanlarý olduklarýnýn daha fazlasý yapýyor para. Eðer bir ahlaksýzsanýz daha da ahlaksýz olacaksýnýz. Ama hayatýnýzda zengin olmaktan daha baþka bir amacýnýz ve hayatýnýzýn bir anlamý varsa, para size özgürlük verebilir. Paralý olmanýn zor taraflarý: Zengin olmanýn zorluklarý faydalarýndan daha çok. Ýnsanlar sizi insan olarak deðil bir zengin olarak görüyor. Ýnsani ihtiyaçlarýnýz olamazmýþ gibi yer alýyorsunuz toplum içinde. Bunun yanýnda çoðu insan sizden birþeyler istiyor. Bir samimiyet gördüðünüzde gerçek mi, yoksa altýnda bir þey aramanýz gerekiyor mu, çözemiyorsunuz. Eðer evli deðilseniz, size yaklaþan kiþinin paranýza mý size mi yaklaþtýðýný sürekli anlamaya çalýþýyorsunuz. Güzel Taraflarý: Zengin olmak olmamaktan daha güzel. En güzel yaný para için endiþelenmenize gerek yok. Hâlâ daha alamadýðýnýz þeyler olabilir, fakat parasýný düþünmeden aldýðýnýz þeyler de oluyor. Beklentiler: Zengin oluþunuzun ilk zamanlarýnda güzel bir araba sürüp pahalý bir resturantta yemek yiyorsunuz ve bundan zevk alýyorsunuz, sonra buna alýþýyorsunuz ve diðer bir adýma bakýyorsunuz. Beklentilerinizi standartlaþtýrýyorsunuz ve bunun altý sizi mutlu etmiyor. Kimileri bir Porsche alýyor, sonra 5 tane daha alýyor ve logo satýn alma hastasý oluyor. Ve etrafý bunlarý almak isteyen insanlarla doluyor. Ve izole olmak: Erken yaþta milyoner olan baþarýlý bir iþadamýna göre, parasý ona izolasyon getirmiþ. Ben zengin olmak istiyordum ve oldum. Ama düþünüyorum ki yavaþ yavaþ zenginleþseydim kariyerim için ve kendi hayatým için daha iyi olabilirdi. Zengin olmak çok önemli deðil ama zengin olduktan sonra orada kalmak istiyorsunuz diyor. Siz zengin olmak istiyor musunuz?

10 10 Selfie kelimesi Oxford Sözlüðü tarafýndan yýlýn sözcüðü olarak seçildi Türk Moda Tasarým markasý Dice Kayek, Jameel ödülünü kazandý Shakespeare s Globe Tiyatrosu, Hamlet oyununu dünya turuna çýkarýyor Selfie nin kelime anlamý; kiþinin kendi kendini fotoðraf çekmesi, (Genelde bir akýllý telefon veya webcam aracýlýðýyla) ve ilâveten onu sosyal medyada paylaþmasýdýr. Selfie sözcüðünün kullanýmý, son 12 ayda %17,000 arttýðýndan dolayý diðer aday kelimeler arasýndan seçilmiþ. Aday diðer kelimelerden birkaçý þöyle: Schmeat : Sentetik olarak biolojik hücrelerden üretilen et. Binge-Watch : Çok fazla televizyon izleme... Showrooming : Bir ürünü internet aracýlýðýyla daha ucuza almadan önce dükkâna gidip gerçeðini inceleme de yýlýn sözcüðü Credit Crunch idi; yani bankalardan ve para saðlayan finans kuruþlarýndan alýnabilecek borç para olasýlýðýnýn aniden kaybolmasý. Geçtiðimiz yýlýn sözcüðü ise Omnishambles yani yanlýþ hesaplamalar ve gaflardan dolayý meydana gelen, yanlýþ yönetilen durum. Türk moda tasarým markasý olan Dice Kayek, Ece Ege ve Ayþe Ege kýzkardeþler tarafýndan Ýstanbul ve Paris te çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýslam dan etkilenen tasarýmcýlar ve sanatçýlar için düzenlenen Jameel Ödülü Yarýþmasý na 3 elbise ile katýlan Ege kardeþlerin elbiseleri; Osmanlýlar dan, Bizans mozaiklerinden ve Ýstanbul un cami ve saraylarýndan esintiler taþýyor. Kýzkardeþler Ýngiliz Sterlini olan ödüllerini; Londra da, Victoria and Albert Müzesi nde gerçekleþen etkinlikte Saudi Arabistanlý iþadamý, ayný zamanda Giriþimciler Derneði Baþkaný olan Fady Jameel den aldýlar. Müzenin Direktörü Martin Roth; jürinin ve kendisinin Dice Kayak ýn Ýslam etkileri taþýyan fakat tamemen laik bir düzende sunulan iþlerinin, kendilerini yeni bir dünyaya taþýdýðýný ve bunun tamamen yeni bir moda olduðunu belirtti. Yukarýdaki fotoðrafta Dice Kayek in ödül kazanan tasarýmlarý, Dome 2 and Hagia Sophia yer alýyor. Jameel-Prize/31338 Ozan ýn ölümünün 400. yýlý ve oyunun yazýlmasýnýn 450. yýlý nedeniyle Ýngiltere deki Shakespeare Globe Tiyatrosu; 23 Nisan 2016 ya kadar sürecek olan dünya turunda toplamda 200 e yakýn ülke gezeceklerini ve bu ülkeler arasýnda Shakespeare tiyatrosunu hiç izlemeyenlere de göstermek istediklerini açýkladý. Tiyatro yetkililerine göre bu oyuncularýn hayali, Shakespeare i dünyada her ülkede gezerek oynamak ve torunlarýna anlatabilecekleri güzel bir hikayeye sahip olmak... Açýklamada Hamlet oyunu bugüne kadar Almanya da ve Amerika da sahnelendi fakat artýk dünyada görmeyen kalmayacak denildi. Toplamda 8 oyuncu ile oynanan 2.5 saatlik kýsaltýlmýþ Hamlet oyunu için yedekleri ile birlikte 12 oyuncu görev yapýyor. Oyunun her türlü mekanda; avizelerle süslü elegant bir salonda veya açýk havada, bir þehir merkezinde, pazar alanýnda sergilenebileceði belirtiliyor. Hamlet oyunu; zengin ve çeþitli... Ýnsanlarý proveke edebilir, zorluklarla mücadeleye davet edebilir, rahatlatabilir ve etkileyebilir. Ýnsanlarýn düþündüðünden daha eðlenceli bir oyun. Açýklamada Amerika da ve Almanya da oyunu daha önceden bilip izleyenler çoðunluktaydý, fakat dünya turunda oyunu hiç bilmeden ilk kez izleyecek kiþiler olacak, dolayýsýyla oyuncular olarak Sheakspear in ilk tecrübelerinin aynýsýný yaþayacak olduðumuzdan dolayý heyecanlýyýz denildi.

11 11 Türk Dramasý Kýþ Uykusu Cannes Film Festivali nde en büyük ödülü aldý Kadýný seks objesi olarak gösterdiði için Renault reklamý Utube da yasaklandý Türk fotoðrafçý, oyun yazarý, aktör ve film direktörü olan Nuri Bilge Ceylan; 2 yýl önce yine Cannes Film Festivali nde ödül almýþtý. Fceylan bu yýl da en büyük ödüle layýk görüldü. Ýngiltere Reklam Denetleme Kurulu, Renault firmasýnýn Va Va Voom kampanyasýnda yer alan reklamý; iç çamaþýrý ile dans eden kadýnlarýn kýþkýrtýcý olmasý nedeniyle yasakladý. Türkiye nin karlý daðlarýnda bir ailenin iþlettiði oteli hikaye eden, 196 dakikalýk Kýþ Uykusu adlý film, uzun ve yavaþ ilerleyen bir yapýt olmasýna raðmen yarýþmada diðer 17 adayý geride býraktý ve en yüksek ödül olan Palme d Or ödülünü aldý. Renault Clio için çekilen reklam filminde, Londra da yaþayan gençler arabayý test sürüþü için alýyorlar ve konsoldaki Va Va Voom düðmesine basarak kendilerini Paris te buluyorlar. Ýç çamaþýrý ile dans eden bir grup kadýn arabanýn ve sürücünün etrafýný sarýyor. Kadýnlardan bir tanesi sürücüye öpücük üflüyor, sonra kadýnlar; üzerinde Va Va Voomunuzu alevlendirin yazýsý yazan billboardu gösteriyorlar. Ceylan a göre yaptýðý film modern politikalarla deðil de insan doðasýyla ilgili. Nuri Bilge Ceylan, aldýðý ödülü Türkiye de geçtiðimiz zamanlarda gerçekleþen protesto gösterilerinde hayatlarýný kaybeden gençlere adadý. =entertainment Haber Standartlarý Otoritesi reklamýn kýrýcý olduðu ve kadýný konu aldýðýna dair þikayet aldý. Otoriteye göre, reklamda kadýnlarýn yüzü dikkate alýnmadan göðüslere ve popolara yakýn çekimler var. Bu yaklaþýmla izleyicileri kadýnlarý sex objesi olarak tanýmlamaya davet ediliyor. Ve ayný zamanda dansçýlarýn, kareografileri, elbiseleri ve surat mimikleri de seksi proveke ediyor. Yine otoriteye göre; filmde dansçýlar seks objesi olarak kullanýlýyor ve bu durum; baþka kadýnlarýn ve dansçýlarýn üzerlerine alýnmasýna sebep olabilir. theguardian.com Tom Cruise yeni filmini tanýtmak için bir günde 3 ayrý ülkeyi gezdi Tom Cruise bir günde 3 ayrý ülkede 3 ayrý gala yaptý. Emily Blunt ile yeni çektiði film Edge of Tomorrow u tanýtmak için sabah Londra ya, sonra Paris e ve sonra da New York a gitti ve kýrmýzý halýlarda filmini tanýttý. Bunu yapmak Tom Cruise un fikriydi. Ona göre bu yeni filmin temasýna yakýþýr bir promosyon þekli ve bunu yapmaktan çok fazla eðlendiklerini söyledi.

12 12 Dünyadaki zehirli gazlar rekor seviyede Avustralya da yapraklarýndan altýn çýkan aðaç bulundu Avustralyalý araþtýrmacýlar, bir efkalipto aðacýnýn yapraðýnda küçük altýn kütlecikleri keþfettiler. Aðacýn bulunduðu Kalgoorlie bölgesi 1800 lü yýllarda altýn yataðýymýþ. Aðaç, yerin 30 metre altýndaki kökü vasýtasýyla içinde altýn olan suyu çekmiþ, yapraklarýndan ve dallarýndan altýný dýþarýya vermiþ. Araþtýrmacýlar, yaþanan bu tecrübeye dayanarak bunun bir altýn arama þekli olarak kullanýlabileceðini söylüyorlar. Dünya Meteoroloji Organizasyonu nun (WMO) yapdýðý açýklamaya göre küresel ýsýnmada payý olan dünyadaki zehirli gazlar, hiç olmadýðý kadar fazlalaþtý. WMO Sekreteri Michael Jarroud Gazlarýn hýzla artmasý iklim deðiþikliðine yol açýyor. Küresel ýsýnma için 2009 Kopenhag da belirlenen 2 derecelik artýþ oranýna sadýk kalamýyoruz. Bu yýl geçen yýla göre, geçen yýl da ondan önceki yýla göre daha kötü. Bu gidiþ su kaynaklarýný etkileyecek, deniz seviyelerini deðiþtirecek ve ekstrim hava koþullarý yaratacak. Harekete geçmek için bekledikçe iþimiz daha da zorlaþacak dedi. Karbondioksit atmosferde kalýcý bir gaz ve þu an son 800 senede en fazla karbondioksitin bulunduðu bir süreçten geçiyoruz. Birleþmiþ Milletler in raporuna göre, iklim deðiþiklikleri insanoðlunun sayesinde oluyor. Diðer zehirli gaz methan da artmaya devam ediyor. Küresel ýsýnma durdurulmazsa, sýcaklýk artýþlarý, açlýk ve dolayýsýyla savaþlar baþlayabilir. Küresel Isýnma dünyada tarýmý zorlaþtýrýyor, yiyecek üretimini riske sokuyor Birleþmiþ Milletler in fenbilimciler paneline göre, önümüzdeki on yýllarda, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerinden dolayý, dünyada tarýmdan elde edilen yiyeceklerin azalma ve daha pahalý olma riski var. Öte yandan artan dünya nüfusundan dolayý dünyadaki yiyecek üretiminin her 10 yýlda %14 artmasý gerekiyor. Yükselen yiyecek fiyatlarý ilk olarak alým gücü düþük insanlarý etkileyecek. Yükselen sýcaklýklar bazý bölgelerde; örneðin kuzey yarým kürede ekin yetiþtirmekte olumlu etkiler de yapýyor. Ama dünya genelinde ekinlerin büyüyüp geliþmesi zorlaþýyor. Rapora göre dünyada deðiþik yerlerde deðiþik deðiþimler yaþanýyor ve bunun baþlýca sebebi insanlar tarafýndan üretilen zehirli gazlarýn artýþý... Ekin ekmek için yeni yerlere ihtiyaç var ama bunun için karbondioksiti nötürleþtiren aðaçlarýn kesilmemesi gerekiyor. Yeni iklim þartlarýna göre doðaya uyumlu yeni yerlere yiyecek yetiþtirme çabalarý Amerika da baþladý, fakat artan sýcaklýk ve karbondioksit karþýsýnda yetersiz kalýyor. Doðal dünyada hayvanlar ve bitkiler yükselen sýcaklýklardan dolayý baþka yerlerde hayat bulmaya çalýþacaklar ve bulamadýklarý için türleri yok olacak. Panelin açýklamasýna göre ekin ekmek için artýk daha yüksek bölgeler seçilmeli. Böylece kaybýmýz azalacak ve dünyadaki yiyecek saðlama daha uzun süre devam edebilecek. Raporu sunan grup 2007 de Nobel Barýþ Ödülü kazanmýþtý.

13 13 Güney Afrika, gergedan boynuzu ticaretini yasallaþtýrdý Dört kiþilik bir aile, bir haftalýk çöpünü 1.5 litreye düþürdü Güney Afrika Hükümeti nden 2 tane þok edici açýklama geldi. Birincisi, 461 Gergedan ýn kaçak avlanmýþ olmasý. Avcýlar gergedanlarý boynuzlarý için avlýyorlar ve bu boynuzlar Çin de ve Vietnam da saðlýk karaborsasýnda satýlýyor. Ýkinci þok edici açýklama ise gergedan boynuzunun ticaretinin yasallaþtýrýlacaðý. Uluslararasý Nesli Tükenen Hayvanlar Kongresi nin kararýna göre bu ticaret yasal deðil. Güney Afrika Çevre Bakaný Edna Molewa ya göre, ülkesi gergedanlarý yaþatma yönünde üstün bir baþarý gösterdi sene önce nesilleri tükenmekteydi, ama bizim bu baþarýmýz yasadýþý avcýlarýn ve boynuz ticareti yapanlarýn da dikkatini çekti dedi ve þunlarý ekledi: Güney Afrika suçlularý gözaltýna almaya devam edemez, iyi organize edilmiþ bir ticaret þekli ile ileride daha iyi bir koruma kurabiliriz. Hükümet; çoðu kaçak avcýlarýn elinden alýnma 16,400 kilogram gergedan boynuzu stokladý. Özel mülk sahiplerinin elinde de 2000 kilogram var. Çoðu boynuz, yasa dýþý avcýlarýn dikkatini çekmemek için canlý hayvanlardan kesilerek alýndý. Güney Afrika hükümetinin elindeki boynuzlarýn satýþýndan yarým milyar dolar elde etmesi bekleniyor. Güney Afrika nýn en fazla gergedan nüfusuna sahip özel çiftlikler de bu ticaretten faydalanacak. Aslýnda, özel çiftlik sahipleri de bu ticaretin serbest olmasý için baský yapýyorlar. Avusturalya da albino kanguru görüldü Avustralya nýn Namadgi Milli Parkýnda albino kanguru görüldü. Vahþi hayat experlerine göre bu tür hayvanlar diðerleri için kolay bir av ve genellikle erken ölüyorlar. Albino kangurunun 2 yaþýnda olduðu düþünülüyor, çalýlýklarýn içinde kolayca belliolduðu için vahþi avcýlarýn, yani vahþi köpek ve tilkilerin dikkatini kolaylýkla çekebiliyormuþ. Bunun yaný sýra albinolarýn deri kanserine yakalanma riskleri yüksek, güneþe daha duyarlýlar ve görüþ ve duyma zorluklarý da olabiliyor. Bu durumda bu albino kangurunun ailesiyle birlikte dolaþmasý onun hayatýný uzatmýþ olabilirmiþ. Gri olan kangurular bir sebepden dolayý gri oluyorlar, etraflarýndaki doðayla daha uyumlular. Albino kanguru ilk önce park korucusu tarafýnda filme alýnmýþ. Ama fazla yanaþýp cinsiyetini belirleyememiþler, çünki kangurular vadide çete halinde geziyorlarmýþ, aralarýnda saldýrgan bir erkek kanguru veya diþi kangurulardan oluþmuþ bir harem albino kanguraya göz kulak oluyor olabilirmiþ. Park korucusu yasa dýþý avlanmadan korktuðu için kangurunun kesin yerini bildirmedi. Albino kanguruya Renee ismini vermiþler /Rare-albino-kangaroo-sighted-in-Australia.html Kanada da yaþayan 4 kiþilik bir aile babasý, bölgelerindeki çöplerin döküldüðü arazinin 20 sene sonra dolacaðýný duymasýndan sonra ailesi ile birlikte çöplerini azaltmaya karar verdi. Evin annesine göre, ilk iki hafta attýklarý çöpleri denetlediler ve çöplerini nasýl azaltabilecekleri hakkýnda yeni fikirler ürettiler, tekrar kullanýlabilen ürünleri kullanmayý tercih ettiler. En çok süt þiþelerinde zorlandýklarýný anlattýlar, çünkü yaþadýklarý bölgede üretilen süt þiþeleri geri dönüþümü mümkün olmayan kutulardý. Onlar da kartonda satýlan sütleri tercih etmeye baþladýklarýný söylediler. Ama ondan sonra bu kartonlarda satýlan sütlerin maliyetinin daha fazla olduðunu farketmiþler. Bunun üzerine kendileri geridönüþü olan kutular bulup þehrin dýþýna çýkmýþlar ve sütlerini kendi kutularýna doldurmýþlar. Böylece süt kutularýnýn çöp sorunu ortadan kalkmýþ. Bir keresinde bir ürün sipariþinde bulunmuþlar ve ürün kýrýk gelmiþ. Gönderen þirketle temasa geçtiklerinde kendilerine Siz onu çöpe atýn biz size yenisini gönderelim denmiþ... Evdekilerin kýrýk ürünü çöpe atamayacaklarýný þirket yetkililerine anlatmasý bayaðý zor olmuþ. Evin annesi son olarak, Ailece az çöp çýkarmada yeni çözümler geliþtirdik, alýþveriþe giderken kendi çantalarýmýzý götürüyoruz ve ayný çantayý tekrar tekrar kullanýyoruz dedi. Anneye göre, onlar bunu sadece dünya saðlýðý için deðil, kendi saðlýklarý için de yapýyorlar. tchener-waterloo/family-makes- one-bag-one-year-trash-pledge

14 14 Kendimizi daha mutlu edebilir miyiz? Neþeli insanlarýn kalp krizine yakalanma riski daha düþük Sürekli tartýþan bir kiþinin erken yaþta ölüm riski var Tüm dünyadan katýlýmcýlarla Roterdam Üniversitesi nde gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre evet, kendimizi daha mutlu edebiliriz. Araþtýrmaya katýlan insanlarýn çoðu mutluluklarýný hayatlarýna koyduklarý uzun ve kýsa süreli hedeflere baðlýyorlar. Mutsuz insanlar ise hayatlarýndaki hedeflerin daha çok farkýndalar, çünkü onlara ulaþmak onlarý daha mutlu edecektir. Kimileri için hayatýn anlamýný veya neden burada olduðumuzu bilmek de mutluluk getirebiliyor, ama bunlar mutluluk için gerekli deðil. Araþtýrmayý yapan Prof. Veenhoven a göre, hayatta aktif olma, katýlýmcý olma, mutluluk için daha önemli. Yine araþtýrmaya göre dýþ faktörler, para gibi þeyler olmadan da kendimizi mutlu etmemiz mümkün. Prof. Veenhoven kiþideki mutluluk kavramýnýn yýllar geçtikçe deðiþtiðine dikkat çekiyor, bunun dýþ etkenlerin deðiþtiðinden deðil de insanýn seneler geçtikçe hayatla daha iyi baþa çýkabilmesinden kaynaklandýðýný söylüyor. Yaþlý insanlar daha bilge oluyorlar ve daha mutlu olabiliyorlar diye ekliyor. John Hopkins deki araþtýrmacýlara göre; genelde kendini iyi hissetmek, neþeli ve relaks hissetmek, hayat dolu olmak ve hayattan tatmin olmak, kalp krizi riskini azaltýyor. Daha önceki araþtýrmalarda; depresyonda olan insanlarýn ve veya endiþeli olan insanlarýn, neþeli insanlara göre daha fazla kalp krizi geçirme ihtimali ortaya konulmuþtu. Yeni yapýlan araþtýrmaya göre; eðer neþeli bir insansanýz ve olaylarýn pozitif yönlerini görüyorsanýz kalp rahatsýzlýklarýndan etkilenme riskiniz daha az. Mutlu bir mizaçtaysanýz sonuç daha saðlýklý bir yaþam olacaktýr. 1.asp?xfile=/data/health/2013/July/health_July12.xml&section=health Copenhagen Üniversitesi nden Danimarkalý araþtýrmacýlara göre; eþinizle, arkadaþlarýnýzla veya yakýnlarýnýzla yaptýðýnýz sürekli tartýþmalar sizi orta yaþlarda erken ölüme götürebilir. Araþtýrmaya göre erkekler ve çalýþmayan kiþiler yüksek risk durumda olan gruplar. Ailesinden, çocuklarýndan ve eþinden beklenti içerisinde olan kiþiler ailesiyle daha sýk tartýþýyor. Ýþsiz kalan kimselerin de sosyal aðlarý zayýflýyor ve huzursuz bir sosyal aðýn içerisinde bulunuyorlar. Böylece risk grubuna giriyorlar. Evli olup, eþlerinin endiþeleri ile uðraþan ve eþlerinin ihtiyaçlarýný gidermek için fazla uðraþan erkekler ise normal erkeklerden daha fazla risk altýndadýrlar. Vücudumuzun strese karþý verdiði tepki; yüksek kan basýncý, tansiyon ve kardiovasküler hastalýklar olarak ortaya çýkýyor. Bu yüzden erken yaþta kalp hastasý olmak veya kalp krizi geçirmek mümkün. Yine ayný araþtýrmaya göre; kiþinin geniþ bir dost çevresine sahip olmasý ve kendisini destekleyen kiþilerin olmasý saðlýða olumlu etki yapýyor. Endiþeler ve tartýþmalar hayatýn kaçýnýlmaz gerçekleri, fakat bunlarý sýklýkla yaþayan insanlar hayatlarýna, stresle baþ etmenin yollarýna ve karakterlerine dikkat etmeliler.

15 15 Yeþil alanlar saðlýða iyi geliyor Ýngiltere Exeter Üniversitesi nde yapýlan bir araþtýrmaya göre; yeþil alaný olan kentlerde yaþamak saðlýðýmýz üzerinde uzun süre kalýcý pozitif bir etki yaratýyor. Ayný raþtýrmacýlara göre, kiþilerin kentte yeþil alana eriþebilir olmalarý, daha saðlýklý bir toplum yaratýyor ve yeþil alanda yaþayan kimseler daha az depresyon ve kaygýya maruz kalýyor. Ýnsanlar mutluluklarý için birçok þey yapýyorlar. Mesela iþte alýnan bir promosyon veya maaþ artýþý ve veya evlenmek... Kiþi, genelde 6 ay geçtikten sonra eski haline geri dönüyor. Toto kazananlar bile 6 ay içerisinde eski mutluluk seviyesine geri dönüyorlar. Fakat araþtýrmaya göre daha yeþil kentlerde yaþayan insanlarda iyi hal belirtisi daha kalýcý ve giderek artýcý. Yeþil alanda yaþayan insalar daha az stresli ve bundan dolayý daha saðlýklý kararlar verebilen ve daha etkili iletiþim kurabilen insanlar. Burada aþýlmasý gereken sorun, kentlerdeki yeþil alanlarý geniþletmeyi ve çoðaltmayý hükümetler mi karþýlayacak? Sonuçta konu halkýn saðlýðý. Enerji içecekleri kalp fonksiyonlarýný olumsuz etkiliyor Bahçe ve ev iþi ile uðraþmak yaþlýlarýn hayatýný uzatýyor Almanya daki Bonn Üniversitesi ndeki araþtýrmacýlara göre, enerji içeceklerinin kalp üzerinde yan etkileri var. Özellikle bu durum gençlerde ortaya çýkýyor ama buna raðmen satýþlarda bir kýsýtlama yok. North America Radioloji Society nin yýllýk buluþmasýnda ise içeceði tüketen yetiþkinlerin ortalama bir saat sonra kalp atýþlarýnýn arttýðý belirtildi. 18 saðlýklý insan üzerinde yapýlan tüketim öncesi ve sonrasý gözlemlemelerde, tüketim sonrasý kalbin sol tarafýnda yüksek gerginlik görüldü. Yani tüketimden sonra kýsa süreli bir etkisi olmuþtur. Araþtýrmalar devam ediyor fakat araþtýrmacýlar kalpte ritim bozukluðu olanlarýn içeceði kullanmamasýný öneriyorlar. Yaþlý insanlar diðer yaþ gruplarýna göre daha hareketsiz bir hayat biçimi içinde yaþýyorlar. Yaþlýlar spor yapmada zorlanýyorlar ama koltukta uzun süre oturup kalkmadan, hareketsiz yaþam biçiminden uzaklaþarak, hayatlarýný daha kaliteli ve uzun yapabilirler. Ýsviçre de yapýlan bir araþtýrmaya göre, bahçe iþleri ve evde yapýlan tamirat iþlerinin 60 yaþ grubu üzerinde büyük positif etkileri var. Araba tamiri, ev tamiri, bahçe bakýmý, çim kesme, meyva toplama veya ava gitme gibi aktiviteler yaþlýlarýn yapabileceði türden. Araþtýrmaya göre günlük hayatta daha hareketli olunuz, uzun süre bir yerde oturup kalmayýnýz, ayaða kalkýn ve etrafta hareket ediniz. Bunun için spor salonuna gitmeniz gerekmiyor.

16 16 Google, þoförsüz ve direksiyonsuz araba üretmeye baþlýyor Labaratuvarda yetiþtirilen burger eti Schmeat Londra da tanýtýldý NASA Mars ta giyilmek üzere tasarlanan yeni uzay kostümünü tanýttý Yeni elbisenin adý Z-2 Astronotlarýn hareket edebilme yeteneðini artýran bu elbisenin üzerinde parlak kablolar, gövdesinde esnekliði artýran yamalar ve çýkabilen pliseler var. Z-2, üç aday kýyafetin arasýndan halk oylamasýyla %62 oyla seçildi. Z-2 nin Mars a ilk ayak basacak dünyalýlar tarafýndan kullanýlmasý planlanýyor. Tabii Mars taki ýsý farklýlýklarý ve taþlý zeminine göre biraz daha test edilip geliþtirildikten sonra Google piyasada var olan araçlarý modifiye etme yerine kendi aracýný üretmeye baþlýyor. Araçta sadece hareket et ve dur düðmeleri olacak, bunun dýþýnda pedaller veya direksiyon olmayacak. Teknoloji ilerledikçe bu düðmelerin de kalkacaðý düþünülüyor. Aracýn tasarýmda görüldüðü gibi arkadaþça bir imajý olan araç insanlarý bu yeni teknolojiye arkadaþça davet ediyor. Aracýn ön bölgesi yumuþak köpükten ve ön camý ise katlanabilir bir materyalden yapýlacak, olasý bir kaza durumunda yayaya minimum hasar gelecek. Aracýn tavanýnda sürekli dört bir yaný algýlayan lazer sensörler ve radarlar var. Bu radarlar aracýlýðýyla Google haritalarýný baz alarak yolda seyir edecek. Aracýn bugüne kadar problemsiz 700,000 mil seyahat ettiði ve þu an kalabalýk þehirler için modifiye edilmesi gerektiði bildirildi. Google ilk olarak 100 adet prototip üretmeyi planlýyor. Ýlk aþamada üretilecek olan araçlar 2 kiþilik olacak, elektrikle çalýþacak ve maksimum 40 mil saatte yapacak. Aracýn insan hayatýný geliþtireceðine inanýlýyor. Avukatlara göre insan taþýmacýlýðýnda bir devrim olan bu araç sayesinde, sürücü hatalarýndan meydana gelen kazalar azalacak, trafik ve kirlilik de azalacak. Yüksek güvenlik donanýmý bulunan bu araçlarýn bir seneye kadar Detroit te, yollarda görülmesi umut ediliyor. Ýneklerin boyun kýsmýndan alýnan hücreler labaratuvarda coðaltýlarak çið hamburger üretildi. Amsterdam da laboratuvarda üretilen 140 gr. et, bir diðer adýyla Schmeat Londra da düzenlenen bir barbekü partisinde piþirildi. Bu partiyle; ilgi çekilmesi ve yatýrým için para toplanmasý amaçlanýyordu. Bu bütçeyle market raflarýna yerleþtirebilmesi planlanýyordu. Hayvanlarý Koruma ve benzeri cemiyetler Schmeat i destekliyorlar. Üreticilere göre bugün yediðimiz et çevre dostu deðil. Dünyadaki tarým alanlarýnýn büyük bir kýsmý hayvanlara yem üretmek için kullanýlýyor ve grip gibi hastalýklar oluþabiliyor. Bu araziler insan yemekleri için kullanýlabilir. Ayný zamanda tavuk etini de labaratuarda üretmek için bir milyon dolarlýk bir ödül konuldu. Schmeat i üretmek için kullanýlan hücreler herhangi bir hayvana zarar vermeden elde edilebiliyor. Etin bu þekilde üretilmesi; yapýlan hayvan katliamýný azaltacaktýr. Araþtýrmacýlar, Eðer Schmeat iþi geliþir ve ilerlerse, ileride evlerde ve veya restuarantlarda kendi etimizi üretebileceðiz diyor.

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

7 DE. yapýlan basýn açýklamasýna göre 21 Ekim Pazar günü Karaburna ve Kýzýlaðýl Beldelerinde yapýlan referandum sonuçlarý:

7 DE. yapýlan basýn açýklamasýna göre 21 Ekim Pazar günü Karaburna ve Kýzýlaðýl Beldelerinde yapýlan referandum sonuçlarý: Bugün, 644 kiþinin hayatýný kaybettiði Van depreminin 1.yýl dönümü. 1 yýlda kent depremden çok olumsuz etkilenirken yýkýmýn yol açtýðý yaralar da halen sarýlamadý. EÐÝTÝMDE DEPREM DEVAM EDÝYOR Depremin

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

KÜNYE 01 DERGÝ Sayý 1 Mayýs 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

7 Sayý: Yýl:2 Temmuz 2009 Farba Yayýn Organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Farba Lojistik Merkezi Tanýtýyoruz... Volkswagen Yeni Projesi Aydýnlatma Ürünleri Trendleri ve Teknolojileri Tedarikçilerimizden

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL. aðýzdan kopardýklarý yaygarayý

SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL. aðýzdan kopardýklarý yaygarayý sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Biz sokaktan yanayýz sayfa: 3 Irak Anayasa oylamasý: ABD DEMOKRASÝ Ýklim deðiþiyor, biz durdurabiliriz sayfa: 4 Avrupa Birliði:

Detaylı