New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor"

Transkript

1 Ekim 2014 sayý 1

2 2 Canada Kanadalýlar E-pasaporta geçti United States New York ta sigara satýn alma yaþý 18 den 21 e yükseltiliyor Norway Norveç te elektrikli araca hükümetten teþvik Kanada, daha güvenli olan çipli pasaporta geçen en son G7 ülkesi oldu. Amerika, Almanya ve Ýngiltere daha önceden bu sisteme geçen ülkeler arasýnda. Pasaporttaki elektronik çip, seyahat eden kiþinin bilgilerini içeriyor. Pasaportun dýþ kabýndaki deðiþiklikler de pasaportun kopyalanmasýný zorlaþtýrýyor. 36 sayfalýk pasaport biraz pahalýya mal oluyor. Bisiklet helmetleri yasal zorunluk oluyor Bisiklet kazasýndan dolayý kafaya zarar gelmesini engelleyen kasketlerin tüm Kanada da ve her yaþ grubu tarafýndan takýlmasý tasarlanýyor. Þu anda sadece iki ilde yasal olarak bisiklete binen herkesin kasketini kullanmasý gerekiyor. Calagry Üniversitesine göre kazalardan en çok çocuklar ve gençler etkileniyor, fakat yasa ile bunu yetiþkinler de kullanmak zorunda býrakýlýrsa, çocuklarýn da yetiþkinleri örnek alacaklarý düþünülüyor. New York þehri Konseyi sigara satýn alma yaþýný 18 den 21 e yükseltmek için oylama yaptý. Ayný yaþ sýnýrlamasý elektronik sigara için de geçerli olacak. Kurulun Baþkaný bu hareketle birçok hayat kurtaracaklarýný belirttiði açýklamasýnda Gençler sigarayý ilk denemelerinden hemen sonra baðýmlýlýða aday oluyorlar, biz gençleri sigaraya baþlamadan durduruyoruz dedi. Uruguay Marijuana Uruguay da yasallaþtýrýldý Uruguay Baþkaný Jose Mujica hükümeti marijuanayý kontrollü ve yasal olarak markete sokmak için karar aldý. Urugay marijuana ticaretini yasallaþtýran ilk devlet oldu. Ýsteyen her aile evinde altý saksýya kadar yasal olarak marijuana yetiþtirebilecek ve isterse eczanelere satabilecek. Yýllýk 480 gram yasal üretime hak tanýndý. Norveç dünyanýn en büyük petrol ihraç eden devletlerden birisi olmasýna raðmen insan baþýna düþen elektrikli araba sayýsýnýn en yüksek olduðu ülke. Bu yýl 4000 Norveçli, elektrikli araba sahibi oldu te satýlan araçlarýn %9 u elektrikli. Elektrikli araçlardan hükümet vergi almýyor. Otobüs þeridini kullanabiliyorlar. Ýlk kayýtta ve ithal edilen elektrikli araçlardan da vergi alýnmýyor. Bu politikayla karbondioksit gaz salýmýný ülkece düþürüyorlar. Ama bu; dünyayý kurtarmaya yeterli deðil. Norveç te kullanýlan elektriðin büyük bir kýsmý yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde ediliyor. Norveç hükümeti elektrikli araba satýþ ve kullanýmýný daha da artýrmayý planlýyor. Geliþen piyasayla yasalarda yeni düzenlemeler olabileceði de belirtiliyor. Hükümet; araçlarý bir saatten az bir zamanda þarj edebilecek elektrik istasyonlarý kurmayý hedefliyor. Yapýlan bir araþtýrmaya göre yarýdan fazla Norveçli, bir sonraki arabasýný ya elektrikli ya da hibrid olarak alacaðýný söylüyor.

3 3 Saudi Arabia Turkey Kadýnlar artýk garson olarak çalýþabilecek Türkiye, insani baðýþlarda 4. büyük ülke Krallýktaki otorite, gelenekten gelen kadýnlarýn sosyal yerlerde çalýþabilme imkanlarýný kýsýtlayan tabularý kaldýrýyor. Sebeplerden en büyüðü ise binlerce Saudi bayan mezunlarýn iþ bulmasý ve yabancý iþ gücüne muhtaç olmayý azaltmak. Aisha Natto, 2 yýl önce Ticaret ve Endüstri binasýna cinsiyetinden ötürü giremezken, bugün ayný binada yüksek mevki sahibi ve 5 þirketi var ten beri görevde olan Kral Abdullah, kadýn reformlarýna önem veriyor. North Cyprus Kýbrýslý Türk liderler barýþ anlaþmasý için uluslararasý yardým bekliyorlar Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu Hiçbir sorun sonsuza dek çözülmeden kalamaz. Ben görüþmelerde bir an önce sonuca ulaþmak istiyorum dedi. Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Kýbrýs sorunu kritik bir noktaya ulaþtý, sorunun çözümünde uluslararasý katký bekliyoruz açýklamasý yaptý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kurulalý 30 yýl oldu fakat sadece Turkiye tarafýndan tanýnmaktadýr. Yeni bir rapora göre Türkiye; gelirinin %0.13 ü olan 1 milyar dolarý insani yardýmlara harcayarak dünyada en çok yardým eden ülkeler arasýnda yerini aldý. Yardýmlarýn çoðu göç eden Suriyelilere ev yapýmýnda kullanýldý. Ýlk sýrada ise Amerika 3.8 milyar dolar, Avrupa Kurumlarý 1.9 milyar dolar, Birleþik Krallýk 1.2 milyar dolar ve Ýsviçre 784 milyon dolar. EUA-Dubai Engellilerin kullanacaðý ürünlerden gümrük vergisi alýnmayacak Dubai gümrüðünden yapýlan açýklamaya göre, engelli kiþilerin kullanacaðý sekiz çesit madde üzerinde ithalat vergisi alýnmayacak. Bunlar; eðitimde kullanýlacak ürünler, týbbi ürünler, hareket etmede kullanýlan araçlar ve diðer yardýmcý ürünler olarak belirlendi. Gümrük Müdürü nün açýklamasýnda, Dubai nin yöneticisi Þeyh Muhammed in, insanlýk için en iyi koþullarý yaratmaya çalýþtýðý savunuldu. =nationgeneral China Çin de çocuklarýn ailelerini ziyaret etmesi yasal zorunluluk oldu Çin deki yeni bir yasaya göre büyüyen çocuklar ailelerini ziyaret etmek zorunda... Aksi takdirde ceza veya hapislik almalarý söz konusu. Yaþlýlarýn haklarýný gözeten yasaya göre, yetiþkinler ailelerinin manevi ihtiyaçlarýný gidermek zorunda. Çin deki yaþlý popülasyonun 2030 yýlýnda iki katý olmasý bekleniyor. Australia Avustralya nýn kabinesinde tarihinde hiç olmadýðý kadar kadýn var Avustralya Baþbakaný Kevin Rudd yeni açýkladýðý kabinede Avustralya nýn tarihinde hiç olmadýðý kadar çok kadýn var. 29 yani bakanýn 11 i kadýn. Yapýlan röportajda Baþbakan Rudd, Bu kadýnlarýn hepsi güçlü, profesyonel, tecrübeli ve orda olmalarý onlarýn hakký dedi.

4 4 Germany Almanya da doðan bebeklerin cinsiyetini kaydettirmek artýk zorunlu deðil? Eski yasaya göre Almanya da doðan bebeklerin 1 hafta içerisinde isimlerini ve cinsiyetlerini kaydettirmek gerekiyordu. Bir bebek iki cinsel özellikleri de ayný anda barýndýran vücuda sahip olarak doðduðunda, ailenin bebeklerini kaydettirmeden önce cinsiyetine karar vermesi gerekiyordu ve kayýttan sonra ameliyata alýnan bebeklerin sayýsý oldukça fazlalaþmýþtý. Aileler üzerindeki bu baskýyý kaldýrmak için yeni düzenlenen yasada artýk yeni doðan çocuklar için cinsiyet kaydettirmek gerekmiyor. Almanya bu uygulamayý Avrupa da hayata geçiren ilk ülke oldu. Artýk bir insan için ne kadýn ne de erkek olmadan yaþamak mümkün. theguardian.com Merkel: Amerika ile baðlarýmýzý yýpratamayýz Amerikalý eski ajan Edward Snowden; Almanya dan sýðýnma ve korunma talebine karþýlýk, Alman hükümeti ile bildiði sýrlarý (internet trafiðini ve telefon konuþmalarý dinleme yöntemlerini) paylaþabileceðini belirtti. Buna karþýlýk Merkel in sözcüsü Washington ile olan baðlarý zedelemek istemediklerini ve bu kesin olmayan bilgileri Alman halký ile paylaþamayacaklarýný söyledi. Almanya, Ortadoðu göçmenlerine yardýmý arttýrýyor Almanya Dýþiþleri Bakaný Steinmeire, Almanya nýn 2012 den beri Suriye krizinden etkilenenler için 613 milyon euroyu; insaný yardým, bina yapma ve kriz yönetimi için harcadýklarýný belirtti. Suriyedeki ve Irakdaki kaosun ýþid militanlarý tarafýndan arttýrýldýðýný ve etkilenenlerin çoðaldýðýný, dolayýsiyle yeyecek yardýmýnýn yetersiz kaldýðýný belirtti. Alman Hükümeti; Suriye, Irak ve çevresinde etkilenen göçmenlere 10milyon euro daha yardým edeceklerini ve bunu geniþledeceklerini açýkladý. Steinmere, Turkiye nin yardýmlarýnýn özellikle görülmesi gerektiðini bildirdi United Kingdom Avrupa Birliði eski sovyetler birliði ülkelerine ulaþmalýdýr. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, Kazakistan da yaptýðý konuþmada Avrupa Birliði nin Atlantik ten Urallar a kadar geniþlemesi gerektiðini söyledi. Konuþmada Bizim Avrupa Birliði için geniþ bir vizyonumuz var ve her zaman diðer ülkeleri Avrupa Birliði ne üye yapmak için teþvik ediyoruz dedi. Þekerli içeceklere uygulanacak verginin obeziteyi azaltmasý planlanýyor Ýngiltere deki Oxford ve Reading üniversitelerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre þekerli ürünlere yapýlacak olan %20lik vergi artýþý, Ýngiltere de yaþayan tüm obezleri ve obez adaylarýný olumlu yönde etkileyecek. 63 milyon nüfusa sahip, Doðu Avrupa da en çok þiþman vatandaþýn yaþadýðý ülke olan Ýngiltere de, her 4 kiþiden biri obez. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre %20 lik bir vergi artýþý satýþlarý %15 azaltacak ve insanlar portakal suyu, süt ve diet içecekler almaya yönelecekler. Bu sistemin en çok 30 yaþ altý kiþileri etkileyeceði belirtiliyor. Çünkü en çok þekerli içeceði onlar tüketiyor. Ireland Sýnýrlandýrýlmýþ kürtaj yasasý Ýrlanda da geçti Katolik olan Ýrlanda da artýk kürtaj olmak yasal. Ama þartlarý var. Doktorun; hamileliðin kadýnýn hayatýný riske koyduðu tanýsýný yapmasý gerekiyor. Meclis ten çoðunluk oyu ile geçen yeni yasa Ýrlandalýlarý dinleriyle ters baðlantýlý bir konuda ilk kez karþý yönde karar aldýklarý için tedirgin etti. Kürtaj eðer hayat kurtaracaksa yapýlmalýdýr kararý1992 den beri bekletiliyordu.

5 5 Avrupa da naylon poþet kullanýmý azaltýlýyor Eþcinselliðe hapislik cezasý verilen Afrika ülkelerinden Avrupa ya sýðýnma Kýbrýs taki çözümsüzlük Türkiye nin AB sürecinde önünü kesiyor Avrupa Komisyonu; plastik çantalarýn kullanýmýna yeni ölçüler getirerek doðayý korumaya çalýþýyor. Yeni bir rapora göre; her AB vatandaþý yýlda 200 plastik çanta kullanýyor. Danimarka ve Finlandiya; zorunlu vergiler koyarak ve marketlerde çantalarý satarak plastik çanta kullanýmýný kiþi baþýna 4 adete kadar düþürdüler. Ama Polonya da, Portekiz de ve Slovakya da bu sayý yýlda 466 adeti buluyor. AB Çevre Komiseri Janez e göre, çok ciddi, gözle görünen bir çevre problemini çözmeye çalýþýyorlar. Janes Eðer diðer üye ülkeler de yasalarýný buna göre ayarlarsa plastik çanta kullanýmý %80 azalacaktýr þeklinde konuþtu. Her yýl 8 milyar platik çanta çöpe gidiyor. Çantalarýn içindeki kimyasallar nehirlere karýþtýðýnda, sudaki hayata çok zarar verebiliyor Eþcinsellik Afrika nýn çoðu ülkesinde hâlâ suç. Vatandaþlar da ayný zamanda eþcinsellere zulümde bulunuyorlar. Hollanda; kendisinden sýðýnma hakký isteyen Afrikalý üç eþcinsel için AB mahkemesine baþvuruda bulundu. AB Yüksek Mahkemesi, Sierra Leone, Uganda ve Senegal ülkelerinden gelen ve ülkelerinde eþcinselliklerinden dolayý hapislikten korkanlara sýðýnma hakký verdi. Bu hak tüm AB ülkelerinde geçerli olacak. Yine AB mahkemesine göre eþcinsellerin yargýlanmasý onlarý farklý bir grup haline getiriyor ve insanlardan ayýrýyor. Uluslararasý hukuða göre, belli bir grup, insan haklarýnýn ihlal edildiði bir biçimde korkutuluyorsa veya zulüm görüyorsa, mülteci statüsüne girme talebinde bulunabilir. AB ile Türkiye arasýndaki üyelik için görüþmeleri 3 yýl aradan sonra tekrar baþladý. Konularýn küçük bir kýsmýnýn tartýþýlabildiði bir saatlik kýsa bir görüþme oldu. AB geniþleme komiseri Stefan Füle Türkiye deki geliþmeler hakkýnda pozitif bir rapor sundu. Ayný zamanda ifade özgürlüðüne, din ve yargýnýn baðýmsýzlýðýndaki açýklara da deðindi. Fakat Gezi olaylarý yüzünden bazý üye ülkelerin dýþiþleri bakanlarý insan haklarý ve adli konularda ikna olmadýlar. Füle bakanlara itirazlarýný geri çekmelerini söyledi. Füle Eðer Türkiye nin özgürlük ve insan haklarý konularýný aþmasýný istiyorsak bunu müzakerelerle aþacaðýz dedi. KIBRIS SORUNU: Adanýn kuzeyi 1974 ten beri Türk ordusunun iþgali altýndadýr te Kýbrýs AB üyesi olmadan önce adanýn birleþmesi için Birleþmiþ Milletler bir birleþme planý hazýrlamýþ ancak (Annan Planý) Rumlar bunu reddetmiþti. Bu arada AB Parlamento Raportörü ne göre Türkiye nin adadaki barýþ sürecine daha fazla katký koymasý gerekiyor. Ankara Protokolü ile Türkiye Kýbrýs (Rum) bandýralý gemilere ve uçaklara limanlarýný açacaðýný ifade etmiþti fakat henüz gerçekleþmedi. Türkiye, AB üyesi olan Kýbrýs Cumhuriyeti ni tanýmamaktadýr.

6 6 Dünya popülasyonu 2050 de 9.6 milyar olacak Birleþmiþ Milletler Organizasyonu nun ilan ettiði 11 Temmuz Dünya Popülasyonu Günü nde açýklandýðýna göre dünyada þu anda 7.2 milyar kiþi yaþýyor. BM nin 2000 yýlýndaki tahmini açýklamalarýndan dünyada 700 milyon daha az insan yaþýyor yýlý tahminine göre bu rakamýn 7.9 milyar olmasý bekleniyordu. Açýklamaya göre, popülasyon hesaplamasýný oluþturan dinamikler çok deðiþken... Geleceði oluþturan dinamikler hâlâ deðiþebilir. Zehirli gaz üretmeyi artýk durdurun Fossil yakýtlar kullanýldýðýndan dolayý ve insanlarýn sebep olduðu diðer aktivitelerden dolayý Atmosferdeki carbon dioxide (zehirli gazlar) yeni bir rekor seviyeye ulaþtý ve sonucunda dünyadaki sýcaklýklar da artýyor. Birleþmiþ Milletlere göre, önlem almak için zamanýmýz az kaldý. BM bu konuya yeni yasalarla uluslararasý çözüm getirmeye çalýþýyor. Yapýlacak anlaþmayla üretilen karbondioxide sonucunda dünyadaki sýcaklýðýn 2 dereceden fazla artmamasýný saðlamayý hedefliyor. Bu da bugün üretilen gazlarýn 2010 larýn sonuna doðru %40-70 arasý azaltýlmasý ve ilerde %100 zehirli gaz salgýlamasýnýn durdurulmasý demek. BM 69. Genel Kurulu toplandý 140 dan fazla dünya liderinin ve 2000 medya mensubunun katýldýðý 69. genel kurul, iklim deðiþikliðini ve dünyanýn bugün içinde bulunduðu zorlayýcý konularý; Ukrayna, Suriye, Irak, Güney Sudan ve ebola hastalýðýný konuþmak için biraraya geldi. 6 gün süren toplantýda 196 konuþmacý 2015 ten önce ajandayý oluþturmak söz aldý. 193 üye dýþýnda, Filistin, Katolik Klisesi ve Avrupa Birliði delegesine de söz verildi. Erdoðan, genel kuruldaki konuþmasýnda terör maðdurlarýna uluslararasý yardým için çaðrýda bulundu. Bugüne kadar Türkiye ye 1.5 milyon Suriyeli mültecinin geldiðini ve 4.5 milyar dolar harcandýðýný fakat avrupada sadece mültecinin bulunduðunu söyledi. Din adýna yapýlan terörizm faaliyetlerini kýnadýðýný, olaylarýn insanlýða yakýþmadýðýný ve islama saygýsýzlýk olduðunu belirtti. Kýbrýs Rum yönetimi baþkaný Anastasiades, Kýbrýsta kronikleþen bölünmenin kalkmasý gerektiðini, Kýbrýslýlarýn, bölünmüþ bir memlekette yaþayarak özgürlüklerinin zorla kýsýtlandýðýný, özellikle gençlerin daha maðdur olduðunu belirtti. Kýbrýs halkýnýn iyi niyetlerini gösterip görüþmelere iyi inanç içinde devam edilmesi gerektiðini de ekledi. Þu anki durum kimsenin yararýna deðil, iki tarafýn da kazançlý çýkacaðý bir anlaþma yapýlmasý gerekli dedi. Ayný zamanda Türkiye Cumhuriyetine de seslenerek, sadece teoride deðil pratikte de kalýcý çözüm için katkýda bulunulmasýný gerektiðini söyledi. Bm nin Kýbrýsta ki barýþ anlaþmasý için çalýþmalarý devam ediyor.

7 7 Dünyadaki 8 ölümden birisi hava kirliliðinden dolayý oluyor Dünya Saðlýk Örgütü (World Health Organization WHO) raporuna göre dünyanýn birçok þehri kirli havaya hapsolmuþ, nefes almasý tehlikeli hale gelmiþtir. Kentlerde yaþayan ve kirli havayý solumaya maruz kalan kiþiler solunum rahatsýzlýklarý ve uzun sürebilecek saðlýk sorunlarý yaþayabilirler. Dünyadaki çoðu kentteki hava koþullarý Dünya Saðlýk Örgütü nün öngördüðü güvenlik sýnýrýnýn altýnda. Bu araþtýrma sonucu; 91 ülkedeki 1600 þehire göre elde edilmiþ de yapýlan son araþtýrmaya göre ise durum daha da kötüye gitmiþ bulunuyor. Fosil yakýtlarla kullanýlan enerji üretimi, kömür yakmak gibi, özel kullanýlan motorlu araçlar, binalarýn enerjiyi tasarruflu kullanamamýsý ve piþirme ve ýsýnmada kullanýlan eski yöntemler bu durumu her geçen gün daha da kötüye taþýyor. Çoðalan nüfus ve ihtiyaçlar þehirlerdeki hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak çok az sayýda ülke hava kirliliði ile iyi mücadele edebiliyor. Bu ülkeler; yeni yasalarla, kömürün ýsýtmada kullanýlmasýný engelleyerek, yenilenebilir veya temiz enerji kaynaklarýndan yararlanarak ve araç motorlarýnýn verimliliðini arttýrarak mücadeleyi sürdürüyor. Küresel ýsýnmadan dolayý mülteci olunabilecek mi? Yükselen su seviyesinden veya iklim deðiþikliklerinden dolayý evlerini ve iþlerini kaybeden insanlar, savaþtan kaçanlar veya insan haklarýnýn ihlaline uðrayanlar gibi mülteci olma hakkýna sahip olabilecekler mi? Kýsacasý hayýr. Þu an bu durumdaki insanlarý kapsayan bi yasa henüz oluþturulmadý. Geçtiðimiz yýllarda gündemde olmayan, fakat küresel ýsýnmadan dolayý yer deðiþtirmesi gereken insanlar var olmaya baþladýðýndan beri, ülkelerin mülteci tanýmýný yeniden yapmasý gerekiyor de yapýlan sözleþmede mültecinin tanýmý; ýrkýndan, dininden, milletinden, üye olduðu bir gruptan veya politik görüþünden dolayý zulüm gören insan anlamýndaydý... Böyle insanlarýn ise sýðýnma hakký tanýnmýþtý. Bu taným iklim deðiþikliðinden etkilenen kiþileri içermiyor. Dünyanýn ilk küresel ýsýnmadan dolayý mülteci olan kiþisi Kribatili Ioane Teitiota 2007 de Yeni Zelanda ya ailesi ile birlikte göç etti. Avukatýna göre adadaki evi batmak üzereydi, güvenli deðildi ve ada hükümetinin de bunun önüne geçecek veya önlem alacak gücü yoktu. Fakat Teitiota geçtiðimiz sene Yeni Zelanda daki mülteci olma statüsünü kaybetti. Birleþmiþ Milletler yetkilileri bu duruma uluslararasý bir çözüm bulunmasý gerektiðini, ancak þu an için maðdurlarýn komþu ülkelere geçiþ anlaþmasý için uðraþtýklarýný, yasada bir boþluk aradýklarýný belirtti. Ýrlanda daki sýnýrlý kürtajlýk BM Ýnsan Haklarý Komitesi ne götürüldü Ýrlanda nýn kürtajda kýsýtlamalarý toplum tarafýndan ve uluslararasý toplumlar tarafýndan yadýrganmaya baþlandý. Ýrlanda daki limitli kürtaj hakký kadýnlara sadece annenin hayati bir tehlikesi varsa kürtaj olma izni veriyor. Fakat karnýndaki bebeðinin saðlýksýz olduðunu, ölü olduðunu veya rahatsýz doðacaðýný öðrenen hamile anneler yine de çoçuklarýný dünyaya getirmek zorundalar, çünkü yasa onlarýn kürtaj olmasýna izin vermiyor. Sorunlu bir çocuk dünyaya getirmek istemeyen anneler kendilerine yakýn olan Ýngiltere ye veya baþka bir ülkede baþka bir hastaneye gidip kürtaj olma yolunu seçiyorlar. Bu esnada süre geçiyor ve bilmediði, tanýmadýðý baþka bir doktorun kontrolüne giriyorlar; bebek karýnlarýnda durmadan büyüyor ve bu; onlar için insanlýk dýþý bir durum. Bu konuda Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi ne baþvuran ilk 3 kadýndan birisi olan olan Amanda Mellet, durumu böyle yorumladý. Ýrlanda da doðmamýþ çocuðu nun sorunlu olacaðýna dair tespitin yapýldýðý, fakat ne yapabileceði konusunda otoritelerin birþey söylemediðini söyledi. Kendi sorunlu çocuðunu Liverpool da bir hastanede aldýrmak zorunda kalan Mellet, Ýrlanda yý uluslararasý mahkemeye vermekten baþka çaresi kalmadýðýný söyledi.

8 8 Dünyada turizm artýyor, ekonomilere fayda saðlýyor Ýþyerleri kullandýklarý elektiriði ucuza getirerek kârý çoðaltýyor Sainsbury s süpermarket atýk yiyecekler den elektrik üretiyor Birleþmiþ Milletler Dünya Turizm Organizasyonu nun (UN World Tourism Organization UNWTO) son açýklamasýna göre bu yýl dolmadan, geçen yýla nazaran 41 milyon daha fazla turist dünyanýn çeþitli yerlerini ziyaret etti. Turizm; beklenildiðinden daha fazla hýzla büyüyor ve geliþmiþ ya da geliþmemiþ olsun, tüm ülkelerin ekonomilerine katkýda bulunuyor, yeni iþ imkânlarý saðlýyor. Tatilciler arasýnda geçen seneye göre Ruslar %29 artýþ gösterdi. Çinli turistler ise %22 arttý. Geliþmiþ ülkelerdeki insanlar ise daha az tatile çýktýlar. Kanadalýlar, Ýngilizler, Amerikalýlar, Fransýzlar sadece yüzde %2-3 lük bir artýþ gösterdiler. Turistlerin genelde tercih ettikleri destinasyonlar; Orta Avrupa, Doðu Avrupa, Güney Avrupa ve Akdeniz Avrupasý. Avrupa da turizmden gelen gelir ile ekonomiler düzeltiliyor, yaralar sarýlýyor. Amerika da ise durum çok týrmanýþta deðil. Güney Amerika, Kuzey Amerika ya kýyasla daha fazla turist cekiyor, fakat ikisinin toplamý geçmiþ senelere göre sadece %3 lük bir artýþ gösteriyor yýlýndaki turist sayýsý bu sene ikiye katlandý. Bu geliþmenin en ilginç yaný ise þu: Orta Doðu ülkeleri bile %0.3 lük bir turist artýþý saðladý. #.U-NIr2flqJA Elektrik faturalarý son 10 yýlda iki katýna çýktý. Fakat bugünlerde çevreci çözümler iþyeri sahiplerini kurtarýyor. Ýþyerlerine çeþitli yatýrýmlarla çeþitli yeni teknolojiler adapte etmek mümkün. Led Iþýklandýrma: En hýzlý ve en basit çözüm... Kullanýlan ýþýklarý led ýþýklarla deðiþtirip elektrik sarfiyatýný azaltmak. Normal ýþýklar enerjilerinin bir kýsmýný kullanýlamayacak ýsý olarak dýþarýya veriyor, ledlerde bundan tasarruf etmek mümkün. Görüntüleme: Akýllý sayaçlar, termostatlar ve sensörler, bize sadece kullandýðýmýz enerjiyi söylemekle kalmýyor, hangi cihazlarýn ne kadar harcadýðý, nerede ne zaman elektriðin boþuna harcandýðýný da anlayabiliyoruz. Microsoft Þirketi sadece ayrýntýlý görüntüleme sayesinde yýlda %10 daha az elektrik harcayarak milyonlarca dolarý tasarruf etmiþ. Güneþten ve Rüzgârdan Yararlanma: Ýþyerleri elektrik harcamalarýný düþürdükten sonra, kendi elektriðini üretme yoluna gidiyorlar. Güneþ panellerinin fiyatlarý oldukça düþtü, yani kýsa zamanda kendini amorti edebilecek durumda. Fazladan ürettiðiniz veya kullanmadýðýnýz elektriði geri elektrik hattýna verebilir ve bunun karþýlýðýnda ödenebilirsiniz de... Þirket Araçlarý: Kendi elektriðinizi ürettikten sonra elektrikli araçlarla daðýtýmýnýzý yapýp yakýt tasarrufu yapmak akýllýca... Londra da Fruit4London þirketi (araba ile meyve daðýtan bir þirket) elektrikli araçlarla daðýtýmýný yapmaya baþladý ve hem enerjiden tasarruf ediyor hem de bilinçli müþteriler tarafýndan daha çok tercih ediliyor. Birleþmiþ Milletler raporuna göre üretilen yiyeceklerin 3 te 1 i atýk oluyor. Sainsbury s diðer marketler gibi fazla yiyeceklerini hayýr kurumlarýna veya hayvan yemi olarak kullanýlmasý için dýþarýya veriyor. Fakat kullanýlamayacak olan yemek artýklarýný ise bir fabrikada toplayýp bio methan gazýna dönüþtürmeye baþladý. Atýðýn gaza dönüþtürüldüðü bu fabrikadan marketlerinin bir tanesine; yer altýndan döþediði 1.5 kilometrelik kablo ile tüm elektrik ihtiyacýný karþýlanýyor. Sainsburiy s e göre bu yöntem çevre için faydalý olduðu kadar finansal olarak da getirisi var. 2 yýlda tamamlanan bu sistem, Ýngiltere hükümetinin geri dönüþüm ve sürdürülebilir iþ olanaklarýný desteklemesi nedeniyle gerçekleþebilmiþ. Bu yöntem her süpermarket için uygun olmayabilir. Ýngiltere de 60 adet fabrika atýk yemeklerden elektrik üretiyor ve yýlda 2.5 milyon ton yemek atýðý kullanýlarak enerji elde ediliyor. Çöpler atýlýrken yemek atýklarýnýn ayrý tutulmasý gerekiyor.

9 9 Hýrvatistanlý balýkçýlara göre AB üyeliði iþlerini zorlaþtýracak 1 Temmuz 2013 te Avrupa Birliði ne katýlan 28. ülke olan Hýrvatistan ýn doðu bölgesinde avlanan 3700 balýkçý, ülkelerinin AB üyesi olmakla birlikte gelen deðiþim ve zorluklardan bahsediyor. Avrupa Birliði nin getireceði yeni yasalar ve kýsýtlamalar sonucu iþlerinin sonu olacaðýný düþünenler bile var. Aðlarýný deðiþmeleri gerektiðini, kýyýdan uzakta avlamalarý gerektiðini, sübvansiyonlarýný kaybedeceklerini ve daha çok çekiþme olacaðýný düþünen balýkçýlar çoðunlukta. Hýrvatistan balýk avlanma bölgesi küçük ve sýð, bu yüzden özel aðlar kullanýlýyor. Bu aðlar Avrupa Birliði nin standartlarýna uymuyor. Avrupa Birliði nin önerdiði aðlar daha çok Atlantik te avlanmaya uygun. Balýkçýlar ülkenin üyeliðini 2005 ten beri tartýþan devlet görevlilerinin bu konu hakkýnda hiçbir þey yapmadýklarýný söylüyorlar. Zengin olmanýn bilinmeyen taraflarý Eðer zengin doðmadýysanýz hayatýnýzda mutlaka bir kez dahi olsa zengin olmayý hayal etmiþsinizdir. Ýstediðinizi, istediðiniz zaman alabilmek, zengin ve ünlüler gibi veya loteri kazanmýþ birisi gibi... Malikaneler, büyük yüzme havuzlarý, kendinize ait bir ada, pahalý spor arabalar, özel uçaklar ve daha birçok þeye yetecek kadar nakit para... Bunlarý hayal edip sonra hayalleri gerçek olan birkaç þanslý insana bir bakalým... Gerçekten zengin olmak buna deðer mi? Yeni para deðiþiklik getiriyor, bazen daha iyi için bazen de daha kötü için... Carol Philo: Ailesinin evde bir odada baþlattýðý matbaa iþinde çok para kazanmaya baþlamýþ... Bunun bir takýntý olduðunu söylüyor. Annem paraya baðýmlý olmuþtu, hiçbir zaman yetinmiyordu diyen Philo nun aile iliþkileri yýllar içinde yýpranmýþ... Ona göre para ile daha komforlu bi hayat sürmek güzel, ama zengin olmak deðil. Murat Morrison: 1990 da sattýðý þirketi ile çok büyük para kazanmýþ. Öðrendiði þey ise para rahatlýk satýn alýr, komfor alýr, ama ona göre; komfor mutluluk veya tatmin olmak deðildir. Ýþimi devrettikten sonra boþ hissettim ve 5 gün sonra yeni bir iþe baþladým dedi. Paul Bucheit: Zenginlik insanlarýn gerçek renklerini belli ediyor. Ýnsanlarý olduklarýnýn daha fazlasý yapýyor para. Eðer bir ahlaksýzsanýz daha da ahlaksýz olacaksýnýz. Ama hayatýnýzda zengin olmaktan daha baþka bir amacýnýz ve hayatýnýzýn bir anlamý varsa, para size özgürlük verebilir. Paralý olmanýn zor taraflarý: Zengin olmanýn zorluklarý faydalarýndan daha çok. Ýnsanlar sizi insan olarak deðil bir zengin olarak görüyor. Ýnsani ihtiyaçlarýnýz olamazmýþ gibi yer alýyorsunuz toplum içinde. Bunun yanýnda çoðu insan sizden birþeyler istiyor. Bir samimiyet gördüðünüzde gerçek mi, yoksa altýnda bir þey aramanýz gerekiyor mu, çözemiyorsunuz. Eðer evli deðilseniz, size yaklaþan kiþinin paranýza mý size mi yaklaþtýðýný sürekli anlamaya çalýþýyorsunuz. Güzel Taraflarý: Zengin olmak olmamaktan daha güzel. En güzel yaný para için endiþelenmenize gerek yok. Hâlâ daha alamadýðýnýz þeyler olabilir, fakat parasýný düþünmeden aldýðýnýz þeyler de oluyor. Beklentiler: Zengin oluþunuzun ilk zamanlarýnda güzel bir araba sürüp pahalý bir resturantta yemek yiyorsunuz ve bundan zevk alýyorsunuz, sonra buna alýþýyorsunuz ve diðer bir adýma bakýyorsunuz. Beklentilerinizi standartlaþtýrýyorsunuz ve bunun altý sizi mutlu etmiyor. Kimileri bir Porsche alýyor, sonra 5 tane daha alýyor ve logo satýn alma hastasý oluyor. Ve etrafý bunlarý almak isteyen insanlarla doluyor. Ve izole olmak: Erken yaþta milyoner olan baþarýlý bir iþadamýna göre, parasý ona izolasyon getirmiþ. Ben zengin olmak istiyordum ve oldum. Ama düþünüyorum ki yavaþ yavaþ zenginleþseydim kariyerim için ve kendi hayatým için daha iyi olabilirdi. Zengin olmak çok önemli deðil ama zengin olduktan sonra orada kalmak istiyorsunuz diyor. Siz zengin olmak istiyor musunuz?

10 10 Selfie kelimesi Oxford Sözlüðü tarafýndan yýlýn sözcüðü olarak seçildi Türk Moda Tasarým markasý Dice Kayek, Jameel ödülünü kazandý Shakespeare s Globe Tiyatrosu, Hamlet oyununu dünya turuna çýkarýyor Selfie nin kelime anlamý; kiþinin kendi kendini fotoðraf çekmesi, (Genelde bir akýllý telefon veya webcam aracýlýðýyla) ve ilâveten onu sosyal medyada paylaþmasýdýr. Selfie sözcüðünün kullanýmý, son 12 ayda %17,000 arttýðýndan dolayý diðer aday kelimeler arasýndan seçilmiþ. Aday diðer kelimelerden birkaçý þöyle: Schmeat : Sentetik olarak biolojik hücrelerden üretilen et. Binge-Watch : Çok fazla televizyon izleme... Showrooming : Bir ürünü internet aracýlýðýyla daha ucuza almadan önce dükkâna gidip gerçeðini inceleme de yýlýn sözcüðü Credit Crunch idi; yani bankalardan ve para saðlayan finans kuruþlarýndan alýnabilecek borç para olasýlýðýnýn aniden kaybolmasý. Geçtiðimiz yýlýn sözcüðü ise Omnishambles yani yanlýþ hesaplamalar ve gaflardan dolayý meydana gelen, yanlýþ yönetilen durum. Türk moda tasarým markasý olan Dice Kayek, Ece Ege ve Ayþe Ege kýzkardeþler tarafýndan Ýstanbul ve Paris te çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýslam dan etkilenen tasarýmcýlar ve sanatçýlar için düzenlenen Jameel Ödülü Yarýþmasý na 3 elbise ile katýlan Ege kardeþlerin elbiseleri; Osmanlýlar dan, Bizans mozaiklerinden ve Ýstanbul un cami ve saraylarýndan esintiler taþýyor. Kýzkardeþler Ýngiliz Sterlini olan ödüllerini; Londra da, Victoria and Albert Müzesi nde gerçekleþen etkinlikte Saudi Arabistanlý iþadamý, ayný zamanda Giriþimciler Derneði Baþkaný olan Fady Jameel den aldýlar. Müzenin Direktörü Martin Roth; jürinin ve kendisinin Dice Kayak ýn Ýslam etkileri taþýyan fakat tamemen laik bir düzende sunulan iþlerinin, kendilerini yeni bir dünyaya taþýdýðýný ve bunun tamamen yeni bir moda olduðunu belirtti. Yukarýdaki fotoðrafta Dice Kayek in ödül kazanan tasarýmlarý, Dome 2 and Hagia Sophia yer alýyor. Jameel-Prize/31338 Ozan ýn ölümünün 400. yýlý ve oyunun yazýlmasýnýn 450. yýlý nedeniyle Ýngiltere deki Shakespeare Globe Tiyatrosu; 23 Nisan 2016 ya kadar sürecek olan dünya turunda toplamda 200 e yakýn ülke gezeceklerini ve bu ülkeler arasýnda Shakespeare tiyatrosunu hiç izlemeyenlere de göstermek istediklerini açýkladý. Tiyatro yetkililerine göre bu oyuncularýn hayali, Shakespeare i dünyada her ülkede gezerek oynamak ve torunlarýna anlatabilecekleri güzel bir hikayeye sahip olmak... Açýklamada Hamlet oyunu bugüne kadar Almanya da ve Amerika da sahnelendi fakat artýk dünyada görmeyen kalmayacak denildi. Toplamda 8 oyuncu ile oynanan 2.5 saatlik kýsaltýlmýþ Hamlet oyunu için yedekleri ile birlikte 12 oyuncu görev yapýyor. Oyunun her türlü mekanda; avizelerle süslü elegant bir salonda veya açýk havada, bir þehir merkezinde, pazar alanýnda sergilenebileceði belirtiliyor. Hamlet oyunu; zengin ve çeþitli... Ýnsanlarý proveke edebilir, zorluklarla mücadeleye davet edebilir, rahatlatabilir ve etkileyebilir. Ýnsanlarýn düþündüðünden daha eðlenceli bir oyun. Açýklamada Amerika da ve Almanya da oyunu daha önceden bilip izleyenler çoðunluktaydý, fakat dünya turunda oyunu hiç bilmeden ilk kez izleyecek kiþiler olacak, dolayýsýyla oyuncular olarak Sheakspear in ilk tecrübelerinin aynýsýný yaþayacak olduðumuzdan dolayý heyecanlýyýz denildi.

11 11 Türk Dramasý Kýþ Uykusu Cannes Film Festivali nde en büyük ödülü aldý Kadýný seks objesi olarak gösterdiði için Renault reklamý Utube da yasaklandý Türk fotoðrafçý, oyun yazarý, aktör ve film direktörü olan Nuri Bilge Ceylan; 2 yýl önce yine Cannes Film Festivali nde ödül almýþtý. Fceylan bu yýl da en büyük ödüle layýk görüldü. Ýngiltere Reklam Denetleme Kurulu, Renault firmasýnýn Va Va Voom kampanyasýnda yer alan reklamý; iç çamaþýrý ile dans eden kadýnlarýn kýþkýrtýcý olmasý nedeniyle yasakladý. Türkiye nin karlý daðlarýnda bir ailenin iþlettiði oteli hikaye eden, 196 dakikalýk Kýþ Uykusu adlý film, uzun ve yavaþ ilerleyen bir yapýt olmasýna raðmen yarýþmada diðer 17 adayý geride býraktý ve en yüksek ödül olan Palme d Or ödülünü aldý. Renault Clio için çekilen reklam filminde, Londra da yaþayan gençler arabayý test sürüþü için alýyorlar ve konsoldaki Va Va Voom düðmesine basarak kendilerini Paris te buluyorlar. Ýç çamaþýrý ile dans eden bir grup kadýn arabanýn ve sürücünün etrafýný sarýyor. Kadýnlardan bir tanesi sürücüye öpücük üflüyor, sonra kadýnlar; üzerinde Va Va Voomunuzu alevlendirin yazýsý yazan billboardu gösteriyorlar. Ceylan a göre yaptýðý film modern politikalarla deðil de insan doðasýyla ilgili. Nuri Bilge Ceylan, aldýðý ödülü Türkiye de geçtiðimiz zamanlarda gerçekleþen protesto gösterilerinde hayatlarýný kaybeden gençlere adadý. =entertainment Haber Standartlarý Otoritesi reklamýn kýrýcý olduðu ve kadýný konu aldýðýna dair þikayet aldý. Otoriteye göre, reklamda kadýnlarýn yüzü dikkate alýnmadan göðüslere ve popolara yakýn çekimler var. Bu yaklaþýmla izleyicileri kadýnlarý sex objesi olarak tanýmlamaya davet ediliyor. Ve ayný zamanda dansçýlarýn, kareografileri, elbiseleri ve surat mimikleri de seksi proveke ediyor. Yine otoriteye göre; filmde dansçýlar seks objesi olarak kullanýlýyor ve bu durum; baþka kadýnlarýn ve dansçýlarýn üzerlerine alýnmasýna sebep olabilir. theguardian.com Tom Cruise yeni filmini tanýtmak için bir günde 3 ayrý ülkeyi gezdi Tom Cruise bir günde 3 ayrý ülkede 3 ayrý gala yaptý. Emily Blunt ile yeni çektiði film Edge of Tomorrow u tanýtmak için sabah Londra ya, sonra Paris e ve sonra da New York a gitti ve kýrmýzý halýlarda filmini tanýttý. Bunu yapmak Tom Cruise un fikriydi. Ona göre bu yeni filmin temasýna yakýþýr bir promosyon þekli ve bunu yapmaktan çok fazla eðlendiklerini söyledi.

12 12 Dünyadaki zehirli gazlar rekor seviyede Avustralya da yapraklarýndan altýn çýkan aðaç bulundu Avustralyalý araþtýrmacýlar, bir efkalipto aðacýnýn yapraðýnda küçük altýn kütlecikleri keþfettiler. Aðacýn bulunduðu Kalgoorlie bölgesi 1800 lü yýllarda altýn yataðýymýþ. Aðaç, yerin 30 metre altýndaki kökü vasýtasýyla içinde altýn olan suyu çekmiþ, yapraklarýndan ve dallarýndan altýný dýþarýya vermiþ. Araþtýrmacýlar, yaþanan bu tecrübeye dayanarak bunun bir altýn arama þekli olarak kullanýlabileceðini söylüyorlar. Dünya Meteoroloji Organizasyonu nun (WMO) yapdýðý açýklamaya göre küresel ýsýnmada payý olan dünyadaki zehirli gazlar, hiç olmadýðý kadar fazlalaþtý. WMO Sekreteri Michael Jarroud Gazlarýn hýzla artmasý iklim deðiþikliðine yol açýyor. Küresel ýsýnma için 2009 Kopenhag da belirlenen 2 derecelik artýþ oranýna sadýk kalamýyoruz. Bu yýl geçen yýla göre, geçen yýl da ondan önceki yýla göre daha kötü. Bu gidiþ su kaynaklarýný etkileyecek, deniz seviyelerini deðiþtirecek ve ekstrim hava koþullarý yaratacak. Harekete geçmek için bekledikçe iþimiz daha da zorlaþacak dedi. Karbondioksit atmosferde kalýcý bir gaz ve þu an son 800 senede en fazla karbondioksitin bulunduðu bir süreçten geçiyoruz. Birleþmiþ Milletler in raporuna göre, iklim deðiþiklikleri insanoðlunun sayesinde oluyor. Diðer zehirli gaz methan da artmaya devam ediyor. Küresel ýsýnma durdurulmazsa, sýcaklýk artýþlarý, açlýk ve dolayýsýyla savaþlar baþlayabilir. Küresel Isýnma dünyada tarýmý zorlaþtýrýyor, yiyecek üretimini riske sokuyor Birleþmiþ Milletler in fenbilimciler paneline göre, önümüzdeki on yýllarda, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerinden dolayý, dünyada tarýmdan elde edilen yiyeceklerin azalma ve daha pahalý olma riski var. Öte yandan artan dünya nüfusundan dolayý dünyadaki yiyecek üretiminin her 10 yýlda %14 artmasý gerekiyor. Yükselen yiyecek fiyatlarý ilk olarak alým gücü düþük insanlarý etkileyecek. Yükselen sýcaklýklar bazý bölgelerde; örneðin kuzey yarým kürede ekin yetiþtirmekte olumlu etkiler de yapýyor. Ama dünya genelinde ekinlerin büyüyüp geliþmesi zorlaþýyor. Rapora göre dünyada deðiþik yerlerde deðiþik deðiþimler yaþanýyor ve bunun baþlýca sebebi insanlar tarafýndan üretilen zehirli gazlarýn artýþý... Ekin ekmek için yeni yerlere ihtiyaç var ama bunun için karbondioksiti nötürleþtiren aðaçlarýn kesilmemesi gerekiyor. Yeni iklim þartlarýna göre doðaya uyumlu yeni yerlere yiyecek yetiþtirme çabalarý Amerika da baþladý, fakat artan sýcaklýk ve karbondioksit karþýsýnda yetersiz kalýyor. Doðal dünyada hayvanlar ve bitkiler yükselen sýcaklýklardan dolayý baþka yerlerde hayat bulmaya çalýþacaklar ve bulamadýklarý için türleri yok olacak. Panelin açýklamasýna göre ekin ekmek için artýk daha yüksek bölgeler seçilmeli. Böylece kaybýmýz azalacak ve dünyadaki yiyecek saðlama daha uzun süre devam edebilecek. Raporu sunan grup 2007 de Nobel Barýþ Ödülü kazanmýþtý.

13 13 Güney Afrika, gergedan boynuzu ticaretini yasallaþtýrdý Dört kiþilik bir aile, bir haftalýk çöpünü 1.5 litreye düþürdü Güney Afrika Hükümeti nden 2 tane þok edici açýklama geldi. Birincisi, 461 Gergedan ýn kaçak avlanmýþ olmasý. Avcýlar gergedanlarý boynuzlarý için avlýyorlar ve bu boynuzlar Çin de ve Vietnam da saðlýk karaborsasýnda satýlýyor. Ýkinci þok edici açýklama ise gergedan boynuzunun ticaretinin yasallaþtýrýlacaðý. Uluslararasý Nesli Tükenen Hayvanlar Kongresi nin kararýna göre bu ticaret yasal deðil. Güney Afrika Çevre Bakaný Edna Molewa ya göre, ülkesi gergedanlarý yaþatma yönünde üstün bir baþarý gösterdi sene önce nesilleri tükenmekteydi, ama bizim bu baþarýmýz yasadýþý avcýlarýn ve boynuz ticareti yapanlarýn da dikkatini çekti dedi ve þunlarý ekledi: Güney Afrika suçlularý gözaltýna almaya devam edemez, iyi organize edilmiþ bir ticaret þekli ile ileride daha iyi bir koruma kurabiliriz. Hükümet; çoðu kaçak avcýlarýn elinden alýnma 16,400 kilogram gergedan boynuzu stokladý. Özel mülk sahiplerinin elinde de 2000 kilogram var. Çoðu boynuz, yasa dýþý avcýlarýn dikkatini çekmemek için canlý hayvanlardan kesilerek alýndý. Güney Afrika hükümetinin elindeki boynuzlarýn satýþýndan yarým milyar dolar elde etmesi bekleniyor. Güney Afrika nýn en fazla gergedan nüfusuna sahip özel çiftlikler de bu ticaretten faydalanacak. Aslýnda, özel çiftlik sahipleri de bu ticaretin serbest olmasý için baský yapýyorlar. Avusturalya da albino kanguru görüldü Avustralya nýn Namadgi Milli Parkýnda albino kanguru görüldü. Vahþi hayat experlerine göre bu tür hayvanlar diðerleri için kolay bir av ve genellikle erken ölüyorlar. Albino kangurunun 2 yaþýnda olduðu düþünülüyor, çalýlýklarýn içinde kolayca belliolduðu için vahþi avcýlarýn, yani vahþi köpek ve tilkilerin dikkatini kolaylýkla çekebiliyormuþ. Bunun yaný sýra albinolarýn deri kanserine yakalanma riskleri yüksek, güneþe daha duyarlýlar ve görüþ ve duyma zorluklarý da olabiliyor. Bu durumda bu albino kangurunun ailesiyle birlikte dolaþmasý onun hayatýný uzatmýþ olabilirmiþ. Gri olan kangurular bir sebepden dolayý gri oluyorlar, etraflarýndaki doðayla daha uyumlular. Albino kanguru ilk önce park korucusu tarafýnda filme alýnmýþ. Ama fazla yanaþýp cinsiyetini belirleyememiþler, çünki kangurular vadide çete halinde geziyorlarmýþ, aralarýnda saldýrgan bir erkek kanguru veya diþi kangurulardan oluþmuþ bir harem albino kanguraya göz kulak oluyor olabilirmiþ. Park korucusu yasa dýþý avlanmadan korktuðu için kangurunun kesin yerini bildirmedi. Albino kanguruya Renee ismini vermiþler /Rare-albino-kangaroo-sighted-in-Australia.html Kanada da yaþayan 4 kiþilik bir aile babasý, bölgelerindeki çöplerin döküldüðü arazinin 20 sene sonra dolacaðýný duymasýndan sonra ailesi ile birlikte çöplerini azaltmaya karar verdi. Evin annesine göre, ilk iki hafta attýklarý çöpleri denetlediler ve çöplerini nasýl azaltabilecekleri hakkýnda yeni fikirler ürettiler, tekrar kullanýlabilen ürünleri kullanmayý tercih ettiler. En çok süt þiþelerinde zorlandýklarýný anlattýlar, çünkü yaþadýklarý bölgede üretilen süt þiþeleri geri dönüþümü mümkün olmayan kutulardý. Onlar da kartonda satýlan sütleri tercih etmeye baþladýklarýný söylediler. Ama ondan sonra bu kartonlarda satýlan sütlerin maliyetinin daha fazla olduðunu farketmiþler. Bunun üzerine kendileri geridönüþü olan kutular bulup þehrin dýþýna çýkmýþlar ve sütlerini kendi kutularýna doldurmýþlar. Böylece süt kutularýnýn çöp sorunu ortadan kalkmýþ. Bir keresinde bir ürün sipariþinde bulunmuþlar ve ürün kýrýk gelmiþ. Gönderen þirketle temasa geçtiklerinde kendilerine Siz onu çöpe atýn biz size yenisini gönderelim denmiþ... Evdekilerin kýrýk ürünü çöpe atamayacaklarýný þirket yetkililerine anlatmasý bayaðý zor olmuþ. Evin annesi son olarak, Ailece az çöp çýkarmada yeni çözümler geliþtirdik, alýþveriþe giderken kendi çantalarýmýzý götürüyoruz ve ayný çantayý tekrar tekrar kullanýyoruz dedi. Anneye göre, onlar bunu sadece dünya saðlýðý için deðil, kendi saðlýklarý için de yapýyorlar. tchener-waterloo/family-makes- one-bag-one-year-trash-pledge

14 14 Kendimizi daha mutlu edebilir miyiz? Neþeli insanlarýn kalp krizine yakalanma riski daha düþük Sürekli tartýþan bir kiþinin erken yaþta ölüm riski var Tüm dünyadan katýlýmcýlarla Roterdam Üniversitesi nde gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre evet, kendimizi daha mutlu edebiliriz. Araþtýrmaya katýlan insanlarýn çoðu mutluluklarýný hayatlarýna koyduklarý uzun ve kýsa süreli hedeflere baðlýyorlar. Mutsuz insanlar ise hayatlarýndaki hedeflerin daha çok farkýndalar, çünkü onlara ulaþmak onlarý daha mutlu edecektir. Kimileri için hayatýn anlamýný veya neden burada olduðumuzu bilmek de mutluluk getirebiliyor, ama bunlar mutluluk için gerekli deðil. Araþtýrmayý yapan Prof. Veenhoven a göre, hayatta aktif olma, katýlýmcý olma, mutluluk için daha önemli. Yine araþtýrmaya göre dýþ faktörler, para gibi þeyler olmadan da kendimizi mutlu etmemiz mümkün. Prof. Veenhoven kiþideki mutluluk kavramýnýn yýllar geçtikçe deðiþtiðine dikkat çekiyor, bunun dýþ etkenlerin deðiþtiðinden deðil de insanýn seneler geçtikçe hayatla daha iyi baþa çýkabilmesinden kaynaklandýðýný söylüyor. Yaþlý insanlar daha bilge oluyorlar ve daha mutlu olabiliyorlar diye ekliyor. John Hopkins deki araþtýrmacýlara göre; genelde kendini iyi hissetmek, neþeli ve relaks hissetmek, hayat dolu olmak ve hayattan tatmin olmak, kalp krizi riskini azaltýyor. Daha önceki araþtýrmalarda; depresyonda olan insanlarýn ve veya endiþeli olan insanlarýn, neþeli insanlara göre daha fazla kalp krizi geçirme ihtimali ortaya konulmuþtu. Yeni yapýlan araþtýrmaya göre; eðer neþeli bir insansanýz ve olaylarýn pozitif yönlerini görüyorsanýz kalp rahatsýzlýklarýndan etkilenme riskiniz daha az. Mutlu bir mizaçtaysanýz sonuç daha saðlýklý bir yaþam olacaktýr. 1.asp?xfile=/data/health/2013/July/health_July12.xml&section=health Copenhagen Üniversitesi nden Danimarkalý araþtýrmacýlara göre; eþinizle, arkadaþlarýnýzla veya yakýnlarýnýzla yaptýðýnýz sürekli tartýþmalar sizi orta yaþlarda erken ölüme götürebilir. Araþtýrmaya göre erkekler ve çalýþmayan kiþiler yüksek risk durumda olan gruplar. Ailesinden, çocuklarýndan ve eþinden beklenti içerisinde olan kiþiler ailesiyle daha sýk tartýþýyor. Ýþsiz kalan kimselerin de sosyal aðlarý zayýflýyor ve huzursuz bir sosyal aðýn içerisinde bulunuyorlar. Böylece risk grubuna giriyorlar. Evli olup, eþlerinin endiþeleri ile uðraþan ve eþlerinin ihtiyaçlarýný gidermek için fazla uðraþan erkekler ise normal erkeklerden daha fazla risk altýndadýrlar. Vücudumuzun strese karþý verdiði tepki; yüksek kan basýncý, tansiyon ve kardiovasküler hastalýklar olarak ortaya çýkýyor. Bu yüzden erken yaþta kalp hastasý olmak veya kalp krizi geçirmek mümkün. Yine ayný araþtýrmaya göre; kiþinin geniþ bir dost çevresine sahip olmasý ve kendisini destekleyen kiþilerin olmasý saðlýða olumlu etki yapýyor. Endiþeler ve tartýþmalar hayatýn kaçýnýlmaz gerçekleri, fakat bunlarý sýklýkla yaþayan insanlar hayatlarýna, stresle baþ etmenin yollarýna ve karakterlerine dikkat etmeliler.

15 15 Yeþil alanlar saðlýða iyi geliyor Ýngiltere Exeter Üniversitesi nde yapýlan bir araþtýrmaya göre; yeþil alaný olan kentlerde yaþamak saðlýðýmýz üzerinde uzun süre kalýcý pozitif bir etki yaratýyor. Ayný raþtýrmacýlara göre, kiþilerin kentte yeþil alana eriþebilir olmalarý, daha saðlýklý bir toplum yaratýyor ve yeþil alanda yaþayan kimseler daha az depresyon ve kaygýya maruz kalýyor. Ýnsanlar mutluluklarý için birçok þey yapýyorlar. Mesela iþte alýnan bir promosyon veya maaþ artýþý ve veya evlenmek... Kiþi, genelde 6 ay geçtikten sonra eski haline geri dönüyor. Toto kazananlar bile 6 ay içerisinde eski mutluluk seviyesine geri dönüyorlar. Fakat araþtýrmaya göre daha yeþil kentlerde yaþayan insanlarda iyi hal belirtisi daha kalýcý ve giderek artýcý. Yeþil alanda yaþayan insalar daha az stresli ve bundan dolayý daha saðlýklý kararlar verebilen ve daha etkili iletiþim kurabilen insanlar. Burada aþýlmasý gereken sorun, kentlerdeki yeþil alanlarý geniþletmeyi ve çoðaltmayý hükümetler mi karþýlayacak? Sonuçta konu halkýn saðlýðý. Enerji içecekleri kalp fonksiyonlarýný olumsuz etkiliyor Bahçe ve ev iþi ile uðraþmak yaþlýlarýn hayatýný uzatýyor Almanya daki Bonn Üniversitesi ndeki araþtýrmacýlara göre, enerji içeceklerinin kalp üzerinde yan etkileri var. Özellikle bu durum gençlerde ortaya çýkýyor ama buna raðmen satýþlarda bir kýsýtlama yok. North America Radioloji Society nin yýllýk buluþmasýnda ise içeceði tüketen yetiþkinlerin ortalama bir saat sonra kalp atýþlarýnýn arttýðý belirtildi. 18 saðlýklý insan üzerinde yapýlan tüketim öncesi ve sonrasý gözlemlemelerde, tüketim sonrasý kalbin sol tarafýnda yüksek gerginlik görüldü. Yani tüketimden sonra kýsa süreli bir etkisi olmuþtur. Araþtýrmalar devam ediyor fakat araþtýrmacýlar kalpte ritim bozukluðu olanlarýn içeceði kullanmamasýný öneriyorlar. Yaþlý insanlar diðer yaþ gruplarýna göre daha hareketsiz bir hayat biçimi içinde yaþýyorlar. Yaþlýlar spor yapmada zorlanýyorlar ama koltukta uzun süre oturup kalkmadan, hareketsiz yaþam biçiminden uzaklaþarak, hayatlarýný daha kaliteli ve uzun yapabilirler. Ýsviçre de yapýlan bir araþtýrmaya göre, bahçe iþleri ve evde yapýlan tamirat iþlerinin 60 yaþ grubu üzerinde büyük positif etkileri var. Araba tamiri, ev tamiri, bahçe bakýmý, çim kesme, meyva toplama veya ava gitme gibi aktiviteler yaþlýlarýn yapabileceði türden. Araþtýrmaya göre günlük hayatta daha hareketli olunuz, uzun süre bir yerde oturup kalmayýnýz, ayaða kalkýn ve etrafta hareket ediniz. Bunun için spor salonuna gitmeniz gerekmiyor.

16 16 Google, þoförsüz ve direksiyonsuz araba üretmeye baþlýyor Labaratuvarda yetiþtirilen burger eti Schmeat Londra da tanýtýldý NASA Mars ta giyilmek üzere tasarlanan yeni uzay kostümünü tanýttý Yeni elbisenin adý Z-2 Astronotlarýn hareket edebilme yeteneðini artýran bu elbisenin üzerinde parlak kablolar, gövdesinde esnekliði artýran yamalar ve çýkabilen pliseler var. Z-2, üç aday kýyafetin arasýndan halk oylamasýyla %62 oyla seçildi. Z-2 nin Mars a ilk ayak basacak dünyalýlar tarafýndan kullanýlmasý planlanýyor. Tabii Mars taki ýsý farklýlýklarý ve taþlý zeminine göre biraz daha test edilip geliþtirildikten sonra Google piyasada var olan araçlarý modifiye etme yerine kendi aracýný üretmeye baþlýyor. Araçta sadece hareket et ve dur düðmeleri olacak, bunun dýþýnda pedaller veya direksiyon olmayacak. Teknoloji ilerledikçe bu düðmelerin de kalkacaðý düþünülüyor. Aracýn tasarýmda görüldüðü gibi arkadaþça bir imajý olan araç insanlarý bu yeni teknolojiye arkadaþça davet ediyor. Aracýn ön bölgesi yumuþak köpükten ve ön camý ise katlanabilir bir materyalden yapýlacak, olasý bir kaza durumunda yayaya minimum hasar gelecek. Aracýn tavanýnda sürekli dört bir yaný algýlayan lazer sensörler ve radarlar var. Bu radarlar aracýlýðýyla Google haritalarýný baz alarak yolda seyir edecek. Aracýn bugüne kadar problemsiz 700,000 mil seyahat ettiði ve þu an kalabalýk þehirler için modifiye edilmesi gerektiði bildirildi. Google ilk olarak 100 adet prototip üretmeyi planlýyor. Ýlk aþamada üretilecek olan araçlar 2 kiþilik olacak, elektrikle çalýþacak ve maksimum 40 mil saatte yapacak. Aracýn insan hayatýný geliþtireceðine inanýlýyor. Avukatlara göre insan taþýmacýlýðýnda bir devrim olan bu araç sayesinde, sürücü hatalarýndan meydana gelen kazalar azalacak, trafik ve kirlilik de azalacak. Yüksek güvenlik donanýmý bulunan bu araçlarýn bir seneye kadar Detroit te, yollarda görülmesi umut ediliyor. Ýneklerin boyun kýsmýndan alýnan hücreler labaratuvarda coðaltýlarak çið hamburger üretildi. Amsterdam da laboratuvarda üretilen 140 gr. et, bir diðer adýyla Schmeat Londra da düzenlenen bir barbekü partisinde piþirildi. Bu partiyle; ilgi çekilmesi ve yatýrým için para toplanmasý amaçlanýyordu. Bu bütçeyle market raflarýna yerleþtirebilmesi planlanýyordu. Hayvanlarý Koruma ve benzeri cemiyetler Schmeat i destekliyorlar. Üreticilere göre bugün yediðimiz et çevre dostu deðil. Dünyadaki tarým alanlarýnýn büyük bir kýsmý hayvanlara yem üretmek için kullanýlýyor ve grip gibi hastalýklar oluþabiliyor. Bu araziler insan yemekleri için kullanýlabilir. Ayný zamanda tavuk etini de labaratuarda üretmek için bir milyon dolarlýk bir ödül konuldu. Schmeat i üretmek için kullanýlan hücreler herhangi bir hayvana zarar vermeden elde edilebiliyor. Etin bu þekilde üretilmesi; yapýlan hayvan katliamýný azaltacaktýr. Araþtýrmacýlar, Eðer Schmeat iþi geliþir ve ilerlerse, ileride evlerde ve veya restuarantlarda kendi etimizi üretebileceðiz diyor.

17 17 3 boyutlu yazýcýlar satýþa sunuldu Google internet gözlüðü kullanýcýlarý arttýrýldý 2013 yýlýnýn baþýndan beri Google gözlüklerini kullanýp test eden bilgisayar programcýlarý ile internetteki yarýþmayý kazanarak gözlügü kullanmaya hak kazanan 10,000 kiþinin her biri kullanýcý grubuna 3 kiþiyi daha dahil edecek. Her yeni kullanýcý 1,500 dolar ödeyecek. Gözlük akýllý cep telefonu gibi çalýþýyor, hoparlörü var, kamerasý var, gözlüðe monte edilmiþ küçük bir ekraný var. Google daha ucuz bir gözlüðü daha sonra piyasaya çýkarmayý planlýyor. Gmai inl servisi de kullanýlmaya baþlanmadan önce ayný þekilde küçük bir kullanýcý kitlesi tarafýndan 2004 yýlýnda test edilmiþti. 1.asp?xfile=/data/technology/2013/October/technology_October40.xml&secti on=technology M3D adýndaki en ucuz 3 boyutlu yazýcýyý 300 dolara alabilmek artýk mümkün. Þirket piyasaya sunduðu en ucuz 3 boyutlu yazýcýdan 50,000 dolar kazanç saðlamayý planlarken kazançlarý 1 milyon dolarý geçti. Yazýcý kullanýmý çok kolay olan bir yazýlým programý ile birlikte satýlýyor. Bu program sayesinde internette bulacaðýnýz tasarýmlarý 3 boyutlu olarak üretebiliyorsunuz. Yazýcý, 18.5 cm boyutunda olup 1 kg aðýrlýðýnda. Windows, mac ve veya Linux ile kullanýlabiliyor. Bazý kiþilere göre bu yeni bir devrim. 3 boyutlu yazýcýlar sayesinde herþey istendiði ebatta istenildiði sayýda üretilebiliyor. Mühendisler istedikleri parçayý bilgisayarda tasarlayýp plastik veya demir tozundan oluþan hammadde ile üretebiliyorlar. Ýngiltere de RAF uçak aksamlarýný, Çin de ise prefabrik evleri 3 boyutlu yazýcýlarla üretebiliyorlar. Üç boyutlu yazýcýya sahip olmayan birisi internet üzerinden istediði bir ürünü ürettirebiliyor. Bir mücevher veya bir prototip parçasý gibi. Bir fikri bir ürüne anýnda dönüþtürebilme opsiyonu artýk günümüzde mümkün. Bu iþin karanlýk tarafý da var tabii. 27 yaþýndaki bir Japon ise ürettiði silahýn tasarrufundan Tokyo yakýnlarýnda tutuklandý. Led sokak lambalarý daha ucuza daha fazla aydýnlatýyor LED (Light Emitting Diode) lambalar normal lambalara göre daha tasarruflu ve daha uzun ömürlü olduklarý için bu sýralar raðbette. Normal bir ampülü ortalama her 4 senede bir deðiþtirmek gerekirken, bir led lambayý 25 senede bir deðiþtirmek gerekiyor. Ýngiltere Lincolnshire da 16,000 sokak lambasý Led lambalarla deðiþtirildi. Belediye yetkilileri; çok yüksek bir maliyeti olan sokak aydýnlatmasýndan vazgeçerek maliyeti düþürdüklerini ve daha az elektrik sarfederek doðayý daha az kirleteceklerini belirttiler. Belediye; Daha aydýnlýk ve güvenirli sokaklar, daha çevreci ýþýk diyorlar...

18 18 Büyük kalpli küçük adam Aaditya Papa dinleyicilerine Suriye için dua edelim dedi Dubai de yaþayan Hindistanlý 10 yaþýndaki Aaditya, kanserde erken teþhisin önemini belirtmek için düzenlenen video-dans yarýþmasýnda Hindistan a 2 adet uçak bileti kazandý. Yaz tatili için memleketine gidip arkadaþlarýný ve aile yakýnlarýný görmek yerine ise kazandýðý biletleri ihtiyacý olan birisine vermek istediðini söyledi. Ayný zamanda 45 yaþýndaki Sudna ya kanser teþhisi konmuþtu. Dubai de imkânlarýn sýnýrlý ve pahalý olmasýndan dolayý tedavisine Hindistan da baþlanmýþtý. Ýki yýl boyunca her üç ayda bir tedavisi için Hindistan a gitmesi gerekiyordu. Dubai de öðrenim gören oðlu ve kýzýný 24 ayda 8 kere kendi ile birlikte Hindistan a götürüp getirmek maddi açýdan külfetli olacaðýndan dolayý çocuklarýný Hindistan a yerleþtirmiþ ve kendisi geri Dubai ye gelmiþ. Fiziki ve duygusal olarak zor günler geçiren Sudna, parasal açýdan bir sonraki Hindistan ziyaretini nasýl gerçekleþtireceðini düþünürken, bir arkadaþý ona Aaditya diye genç bir çocukta 2 adet uçak bileti bulunduðunu ve onlarý ihtiyaçlý bir kiþiye vermek istediðini söyledi. Aaditya, Sudna benimle temasa geçtiðinde sýzý içindeydi ve stresliydi. Ona uçak biletlerini vermek istedim. dedi. Aaditya kanserin erken teþhisi ve çevre konularýnda insanlarý biliçlendirmek istiyor. Kendisi þu an okulundaki Toplumun Elçileri ve Çevre Örgütü Kulübü nün baþkaný ve bunu çok ciddiye alýyor. Ben deðiþikliði görene dek misyonumdan vazgeçmeyeceðim diyor. 1.asp?xfile=data/todayevent/2013/November/todayevent_November6.xml&s ection=todayevent 77 yaþýndaki Papa Francis, Vatikan daki St. Peter s Meydaný nda toplanan binlerce kiþiye yaptýðý konuþmada Tanrýya Suriyeliler in daha fazla acý çekmemesi için dua edelim... Suriye ye yapýlan ve yapýlacak olan insani yardýmlarýn önü açýlsýn. Suriye deki ve diðer savaþ bölgelerindeki vakalar barýþla son bulsun...irak a barýþ gelsin dedi. Konuþmasýnda Avrupa ya göç etmek için yola çýkan ve trajik sonuçlarla hayatýný kaybetme olaylarýnýn da artýk son bulmasý gerektiðini belirterek Ýsrail ve Filistinliler arasýndaki görüþmelerin olumlu sonuçlanmasýný da ümit ettiðini söyledi. Papa Barýþ; karþýlýklý güçlerimizi eþitlemek deðildir, barýþ günlük çaba ister þeklinde konuþtu. Papa, inançlý omayanlarý da daha iyi bir dünya barýþý için birlikte çalýþmaya davet etti. Leonardo DiCaprio, Nepal deki kaplanlarý korumak için 3 milyon dolar baðýþta bulundu Dünya Vahþi Hayat Kuruluþu nun (WWF) Yönetim Kurulu üyesi olan Hollywood starý 39 yaþýndaki DiCaprio, kaplanlarý kurtarmak için 3 milyon dolar baðýþlarken Para Nepal deki kaplanlarýn sayýsýný 2022 yýlýna kadar arttýrmakta kullanýlacak. Umut ederim ki bu parayla Nepal deki kaplanlarýn sayýsýný ikiye katlayacaðýz dedi. Nepal deki kaplanlar, doðanýn bozulmasý ve avcýlarýn yasadýþý avlanmasý sonucu nesli tükenen hayvanlar sýnýfýna alýndý. DiCaprio nun baðýþý ile yasadýþý avcýlýðý engelleyen güvenlik devriyeleri kurulacak, bölge tekrar eski düzenine kavuþturulacak ve kaplanlarýn üremeleri için gerekli ortam saðlanacak. Bugüne kadar Nepal deki kaplanlarýn sayýsý 18 den 50 ye çýkarýldý. WWF Baþkaný Carter Roberts Kuruluþumuz vahþi hayatý koruma adýna gerçek sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr ve Nepal de bunun kanýtlarý görülmektedir dedi. WWF Organizasyonu bu yýl baðýþlardan ve sanat ürünleri açýk arttýrmalarýndan 38.8 milyon dolar bütçe saðladý. DiCaprio nun yeni filmi, The Wolf of Wall Street (Wall Street in Kurdu) yorumcular tarafýndan çok eleþtirildi. Filmdeki kahramanýn örnek bir davranýþ içinde olmadýðý savunuluyor.

19 19 60 yýl önce kurduðu hayýr kurumu, bugün Pakistan ýn belkemiði Bill Gates bugüne kadarki en büyük baðýþýný, Ebola virüsü ile savaþa verdi Microsoft un kurucusu Bill Gates ve eþi Melinda Gates in vakfý, doðu Afrika da ortaya çýkan öldürücü Ebola virüsüne karþý kullanýlmak üzere 50 milyon dolar baðýþda bulundu. Vakýf daha önce ayný konu üzerine 10 milyon dolar daha baðýþta bulunmuþtu. Baðýþýn bir kýsmý Birleþmiþ Milletlerin Saðlýk bölümlerine bir kýsmý ise virüsün tanýmý ve tedavisini yapmaya çalýþan uluslararasý saðlýk örgütlerine daðýtýldý. Bu yardýmla gerekli ilaçlar alýnacak ve ilk yardým çalýþmalarý daha kapsamlý yapýlacak. Dünya Saðlýk Örgütüne göre (WHO) bugüne kadar 3,944 vakanýn 2,079 u ölümle sonuçlandý ve hastalýk kontrolsüz bir þekilde yayýlmaya devam ediyor. Oxford araþtýrmacýlarýna göre hastalýk Afrikadaki 22 ülkeye yayýlabilir. BM Genelsekreteri Ban Ki-moon uluslararasý kuruluþlarý Dünya Saðlýk Örgütüne yardým etmeleri için çaðrýda bulundu. Doktorlara göre bu hastalýk dünyayý tehdit ediyor ve dünyaca bu konuya eðilmemiz gerekiyor. Melinda ve Bill Gates vakfýnýn bu davranýþýnýn diðer vakýflarýn ve zengin iþ adamlarýna örnek olmasý ve onlarýn da bu konuya eðilmeleri umut ediliyor. Abdul Sattar Edhi, 60 yýl önce herþeyini býrakmýþ ve kendini insanlara yardýma adamýþ. Pakistan ýn fakir halkýnýn hayatýný iyileþtirmek için kurduðu hayýr kurumu, bugün dünyadaki en büyük kurumlardan birisi. Pakistan hükümeti nin yapmakta geri kaldýðý servisleri yapýyor, bunun yanýnda okullar, hastaneler, kadýn sýðýnma yerleri, hemþire okullarý, ruh saðlýk merkezleri ve ülke çapýnda ambulans servisi saðlýyor. Bugun 90 yaþýnda olan Edhi ye göre, baþarýnýn sýrrý basit olmakta, sýký çalýþmakta, dakik olmakta ve samimiyette. Birbirine yardýmcý olmak herkesin görevi, insan olmak bu demek! Eðer herkes bu yönde düþünseydi bugün birçok problem çözülürdü dedi. En büyük destekçisi olan Hanýmý Bilquis Edhi, Pakistan da çöplerde, mahalle aralarýnda birçok ölü bebek bulduklarýný söyledi. Bunun üzerine kurum sokaklara bebek yataklarý koymuþ, bebeðini istemeyen oraya býraksýn diye. Bugün kurumun baktýðý, yedirip içirdiði okuttuðu tane yetim çocuk var. Sokaklara bebek kundaklarýný koyduklarýnda aþýrý dinciler onlarýn insanlarý evlilik dýþý bebek yapmaya teþvik ettiklerini söylemiþ ve Edhi ve hanýmýna birçok tehditte bulunmuþlar. Yetiþtirdikleri çocuklarýn çoðu da bugün baþkalarýna yardýmcý oluyor. Las Vegaslý taksi þoförü arabasýnda bulduðu 300,000 dolarýn sahibini bulup parayý iade etti Las Vegaslý taksi þoförü Gerardo Gamboa bir gazinonun önünden aldýðý müþterisini gideceði yere býraktýktan sonra arka koltuða oturan bir diðer müþteri koltukta bir paket buldu. Önce çikolata olduðu düþünülen paket açýlýnca taksicide þok yarattý: 6 deste halinde 300 bin dolar nakit para... Taksici; paranýn sahibini bulup vermekte hiç tereddüt etmemiþ... Ona göre doðru olan buydu... Taksici: Baþka insanlara iyi þeyler yapma, kendi çalýþtýðým firmaya, kendi aileme ve kendime iyi bir isim edinmek için doðru þeyi yaptým. Bir taksi þöförü olsanýz bile insanlar size saygý duymalý dedi. Las Vegas polisi parayý kaybeden kiþiyi buldu. Parasý bulunan kiþi taksi þoförünü ödüllendirmezken, taksi þoförünün baðlý olduðu firma þöföre 1000 dolar ödül verdi.

20 Reklamýnýzýn burada yayýnlanmasýný ister misiniz? Editor ve Yayýncý Ýlke Kahvecioðlu

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI Amerika nýn tercihi Viking Spas þimdi Türkiye de! 0 yýlý aþkýn deneyimi ile Viking Spas, benzersiz bir hidroterapi deneyimi ile sizleri karþýlýyor. Ýleri teknolojisi ve

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Nükleer enerji. Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR

Nükleer enerji. Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR Nükleer enerji Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR KEG 2 A KP hükümeti 3 nükleer santral yapmak için ýsrar ediyor. Seçimlerden önce nükleer santral yapýmýna izin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı